Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 09.05.2022

CLASA: a II-a

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂMT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI

PROPUNĂTOR: Oprea Anca-Georgiana

ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice

UNITATEA TEMATICĂ: Copilăria, cea mai frumoasă vârstă

SUBIECTUL: Meseriașii pricepuți

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată(CLR, DP)

TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi şi deprinderi

SCOPUL LECȚIEI:

 Formarea priceperilor şi deprinderilor de decupare după contur, asamblare, lipire cu diverse material şi ustensile în realizarea
unui produs
COMPETENȚE SPECIFICE:

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse context
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
verbală, kinestezică

COMPETENȚE SPECIFICE INTEGRATE:

Comunicare în limba română:


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate

Dezvoltare personală
3.3. Prezentarea utilității unor meserii/profesii cunoscute.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul orei elevii, vor fi capabili:

O1 – să ordoneze correct cuvintele date pentrua alcătui propoziția;


O2 - să denumească materialele necesare pentru realizarea meseriilor;
O3 - să enumere etapele de lucru ce intră în alcătuirea meseriilor;
O4 - să folosească corect tehnicile de decupare, asamblare şi lipire, pe baza explicaţiilor primite;
O5 - să realizeze produsul final în funcţie de cerinţele formulate şi de materialele disponibile.

STATEGII DIDACTICE

a) METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, expunerea, demonstraţia, observaţia, munca independentă, jocul, Metoda
,, Turul galeriei”;
b) MIJLOACE DIDACTICE: produsul - model, flipchart, foarfecă, pasta de lipit, rolă de carton , hârtie colorată
c ) FORME DE ORGANIZARE: individuală, frontală,
RESURSE: - umane: 14 elevi;
- temporale 45 de minute (30 de minute + 15 minute)

BIBLIOGRAFIE:
 Programa Şcolară pentru disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice (clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a), aprobată
prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
Scenariul didactic
Secvențele Ob. Conținutul științific al învățării Strategii didactice Evaluare
lecției/ op. Metode și Material Forme de
Timp şcolar
Activitatea învăţătorului Activitatea elevului procedee didactic organizare
alocat
1. Moment Se creează condiţiile Îşi pregătesc materialele conversaţia foarfecă, pastă Frontală obs.
organizatoric necesare pentru buna necesare pentru lecţie. instructajul de lipit, comportame
desfăşurare a activităţii. Se verbal rolă de carton ntului
pregătesc materialele.
hârtie colorată elevilor
2. Captarea Vă voi prezenta Propoziţia Urmăresc cu interes conversaţia plaşă cu frontală aprecieri
atenției dezordonată. Voi trebuie să indicaţiile. explicaţia proverbul individuale
aranjaţi cuvintele corect în Aranjează corect cuvintele expunerea
propoziţie, astfel încât să în propoziţie. lipici
O1 descoperiţi mesajul textului Vor extrage bileţele din
studiat. (Anexa 1) coşuleţ. Flipchart
Se vor amesteca bileţele cu Numără cuvintele din
cuvintele proverbului scrise pe propoziţia descoperită.
ele.
Se cere elevilor să numere
cuvintele propoziţiei.
3. Anunțarea Astăzi la ora de Arte Reţin tema lecţiei şi ascultă conversaţia produsul frontală
temei și a vizuale şi abilităţi practice vom obiectivele lecţiei. expunerea model
obiectivelor realiza Meseriașii pricepuți.

Prezintă obiectivele într-o


manieră accesibilă elevilor:
- se decupează după contur;
- se asamblează ;
-se lipeşte cu ajutorul hârtiei .
4. Prezentarea Se prezintă lucrarea model Sunt atenţi la explicaţii. conversaţia lucrarea frontală observarea
modelului şi şi cer elevilor să identifice model sistematică
explicarea materialele folosite. Lucrarea explicaţia a
modalităţii de este reprezentată de meseriile pe
realizare care le vom realiza, din comporta-
materiale cartonate şi hârtie mentului
colorată.(Anexa 2). elevilor,
O2
Copiii vor primi materialele urmărind
necesare. progresul
personal
Se explică elevilor etapele
O3 realizării lucrării şi arăt
modalitatea de lucru.

Fiecare elev va realiza


produsul în funcţie de
materialele primite.

Elevii vor lucra


independent, fiind preocupaţi:
- să decupeze corect după
contur
- să lucreze îngrijit, curat;
- să respecte normele de
protecţie a muncii, pentru a nu
se accidenta;
5. Realizarea Se identifică materialele conversatia șabloane frontală
lucrării de necesare activităţii şi se execută
către elevi exerciţii pregătitoare pentru cxercitiul lipici individuală
încălzirea musculaturii fine. foarfece
,,Mâna lebădă o fac, rolă din carton
Care dă mereu din cap.
Lebedele-n jur privesc, Realizeaza exerciţiile de
Mâinile eu le rotesc. încălzire a muşchilor mici ai
Ploaia bate neîncetat, mâinii.
Vârful degetelor bat. observarea
Iară poi le răsfirăm, sistematică
Şi la un pian cântăm!” a

Fiecare grupă are pe bancă comporta-


O2 materialele necesare realizării mentului
lucrării.
O4 elevilor,
Ei vor solicita ajutorul urmărind
colegilor sau a învăţătorului progresul
dacă întâmpină probleme pe personal
parcursul activităţii.

Supraveghez modul de
execuţie, corectând eventualele Realizează lucrările.
greşeli sau dând unele indicaţii.

Se decupează părţile Decupează pe contur.


componente.
O6 Se insistă pe faptul că trebuie Asamblează piesele
să fie atenţi să decupeze pe linia componente prin lipire.
6. Evaluarea O Se realizează evaluarea prin Apreciază lucrările. conversatia lucrările frontală aprecierea
lucrărilor metoda ,,Turul galeriei”. realizate de verbală
O5 explicatia elevi evaluarea
Se propune elevilor să reciprocă
aprecieze lucrările colegilor, dar Metoda ,,T
şi pe ale lor urmărind: urul autoevalua-
-aspectul îngrijit al lucrării; galeriei” rea
-finalitatea lucrării.
7.Asigurarea Pe tablă se realizează Elevii vor veni, pe rând, la conversația tabla activitate observarea
feed-back-ului Graficul meseriașilor-copiii tablă și vor scrie inițiala explicația frontala sitematica
scriu litera corespunzătoare numelui în dreptul meseriei jocul
sunetului inițial al numelui preferate. didactic
propriu în dreptul meseriei aprecierea
preferate. verbala
Se numără și se stabilește
care meserie este cea mai dorită.
8. Încheierea După finalizarea lucrării Expun lucrările. conversația stimulente frontală aprecierea
lecţiei elevii expun produsele obținute verbală
la Colțul meseriilor. individuală
Se fac aprecieri finale asupra
activităţilor desfăşurate şi a Ascultă cu atenţie
modului în care elevii au aprecierile.
participat la lecţii.

ANEXA1
MESERIA E
BRĂȚARĂ
DE AUR.

S-ar putea să vă placă și