Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE DONAŢIE

 
 
Între subsemnaţii:
Neagos Ioan, domiciliat în Sieut, str. Principala nr. 131E, sector,
identificat cu CI seria XB, nr. 590415, eliberată de SPCLEP Bistrita la
data de 24.09.2018, având CNP 1701124060460, în calitate de donator
şi
Societatea Matricea Tineretii SRL, cu sediul social in localitatea Jelna,
nr.129, com/ Budacu de Jos, jud. Bistrita Nasaud, identificata cu
J06/668/2017, CUI: 37761388, în calitate de donatar, 
a intervenit prezentul contract de donaţie în următoarele condiţii:
Subsemnatul, Neagos Ioan donez Societatii Matricea Tineretii SRL
dreptul de proprietate asupra urmatoarelor:
- Scaun de masaj Shiatsu, pliabil, cu o valoare de cumparare de
3451 lei
- Pat de masaj cu role de jad, estimat la 8000 lei sau1600 euro.
- Pachet Vertebral Cervical, pentru afectiuni cervicale, 939 lei
- Aparat de biorezonanta si terapie – 2500 lei
- Leptop Dell Intel Corei3-1005G1, cu valoarea de 3400 lei
- Chi machine – 2095 lei.
- Pat masaj Eloha, 2 buc. , valoare 700 lei/bucata.
- Scaun pentru masaj cervical, 700 lei.
- Pat masaj Hdra- 1889 lei.
- Masa masaj profesonala, pret-875 lei.
- Pat masaj professional alb, 2 bucati, cu 639 lei bucata.
- Stepper cu corzi, 779 lei.
Eu, donatorul, am dobândit toate aceste obiecte de inventar, prin
cumparare.
Transmiterea proprietăţii, posesiei şi folosinţei are loc începând de
astăzi, data semnarii prezentului înscris.
Impozitele şi taxele datorate până la data autentificării prezentului
contract de donaţie sunt achitate la zi, astfel cum rezultă din Certificatul
Fiscal nr. [...] eliberat de Primaria Sieut, iar de la această dată ele trec în
sarcina donatarului.
Eu donatorul, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile
prevăzute de art. 292 Cod penal privind falsul în declaraţii, că toate
bunurile ce face obiectul prezentului contract nu sunt grevate de sarcini,
nu fac obiectul niciunui litigiu aflat pe rolul vreunei judecătorii, nu au fost
aduse ca aport la capitalul social al vreunei societăţi comerciale şi nu
sunt afectate de vreo creanţă. De asemenea, declar că, după cunoştinţa
subsemnatului nu există iminenţa niciunui litigiu, arbitraj sau procedură
administrativă al căror rezultat ar putea afecta dreptul de proprietate
exclusivă deţinut de mine asupra acestor bunuri.
Prezentul act de donaţie se face cu scutire de raport.
Subsemnatul MATRICEA TINERETII SRL, în calitate de donatar,
primesc cu recunoştinţă donaţia pe care mi-o face NEAGOS IOAN, în
condiţiile menţionate în prezentul contract, cu al cărui conţinut mă declar
întrutotul de acord.
Tehnoredactat în 2 exemplare din care 2 exemplare s-au eliberat
părţilor.

           
 
DONATOR,       DONATAR,    

S-ar putea să vă placă și