Sunteți pe pagina 1din 26

Organizarea şi funcţionalitatea la Casa Judeţeană de

Pensii Iaşi

Scurt istoric

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi este organizată şi funcţionează ca serviciu public


descentralizat în subordinea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale -
CNPAS, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 19/2000,
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a H.G. nr.
13/08.01.2004, privind statutul CNPAS.
Instituţia asigură aplicarea în judeţul Iaşi a legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale
de stat precum şi din domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Domeniu de activitate

Casa Judeţeană de Pensii din Iaşi este un serviciu public aflat în subordinea Casei
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu personalitate juridică ce asigură
aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale.
Prin urmare principalele atribuţii ale CJP-Iaşi conform statutului C.N.PA.S. şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, prin care instituţia vine în sprijinul
pensionarilor, salariaţilor şi angajatorilor sunt:

 înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor, în condiţiile legii;


 încheie contracte de asigurări sociale;
 asigură colectarea şi evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale;
 exercită controlul asupra modului de constituire, virare şi încasare a contribuţiilor de
asigurări sociale şi dispune dacă e cazul măsurile prevăzute de lege;
 desfăşoară activitatea de constatare şi recuperare a creanţelor bugetare, inclusiv prin
executarea silită a acestora;
 certifică stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului;
 stabileşte cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale şi efectuează plata
acestora;
 stabileşte şi plăteşte indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute de legi speciale, finanţate
din bugetul de stat;
 emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmareşte
recuperarea acestora;
 distribuie persoanelor îndreptăţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament
balnear;
 rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;
 organizează şi desfăşoară activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a
personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
 asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată, potrivit legii;

 întocmeşte şi înaintează C.N.PA.S., potrivit legislaţiei în vigoare, contul de execuţie al


bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum şi al bugetului de stat
pentru indicatorii de pensii. 1

Organizarea internă

Structura organizatorică a Casei Judeţene de Pensii Iaşi s-a stabilit potrivit


Organigramei Cadru, transmisă de C.N.P.A.S. având la baza prevederile H.G. 13/2004.

FIG.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CASEI JUDEŢENE DE PENSII IAŞI

1
Structura organizatorică a C.N.P.A.S. este organizată pe două nivele şi anume:
1. central – instituţia are sediul central la Bucureşti;
2. teritorial – aici găsim Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi casele
judeţene şi locale de pensii ( Casa Judeţeană de Pensii din Iaşi ), cu
personalitate juridică. La acest nivel C.N.P.A.S. coordonează , îndrumă şi
controlează activităţile desfăşurate în teritoriu, pe baza aplicării şi respectării
unitare a legislaţiei în vigoare.
Administrarea curentă a C.N.P.A.S. este asigurată de un Preşedinte şi de un Consiliu
de Administraţie format din 19 membri (inclusiv Preşedintele), format din reprezentanţi ai
Guvernului, organizaţiilor patronale, sindicale şi de pensionari de la nivel naţional, aleşi pe o
perioadă de 4 ani.
Preşedintele C.N.P.A.S. numeşte pentru Casa Judeţeană de Pensii din Iaşi un Director
Executiv, care are ca atribuţii următoarele:

• asigură îndeplinirea atribuţiilor stabilite Casei Judeţene de Pensii Iaşi;


• asigură aplicarea reglementărilor în vigoare legate de activităţile desfăşurate de Casa
judeţeană de pensii;
• îndrumă, coordonează şi evaluează - controlează următoarele activităţi: audit intern şi
control financiar propriu, informatică, management resurse umane, juridic contencios
şi executare silită, comunicare, expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
• îndrumă, coordonează şi evaluează - controlează activitatea Directorilor executiv
adjuncţi;
• ia măsurile ce se impun pentru respectarea reglementărilor şi a normelor de protecţie a
muncii şi PSI, precum şi pentru asigurarea protecţiei mediului;
• asigură implementarea în cadrul CJP a strategiilor şi politicilor globale şi pe domenii,
elaborate de C.N.P.A.S.;
• asigură respectarea stricta a organigramelor, statelor de funcţii şi de personal aprobate,
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al CJP, precum şi a
Regulamentului de ordine interioară;
• îndrumă şi coordonează fundamentarea strategiei financiare a CJP;
• asigură perfecţionarea profesională continua a personalului din cadrul CJP;

Conform organigramei, Directorul executiv are în subordine alţi doi directori executivi
adjuncţi, care răspund de cele două direcţii pe care este structurată activitatea CJP Iaşi:
Direcţia economică – evidenţa contribuabililor şi Direcţia stabiliri şi plăţi
prestaţii. Directorul executiv are în subordine câteva compartimente:
- Compartiment Audit;
- Biroul Legislaţie, Contencios şi Executare silită;
- Compartimentul Informatic, Management Resurse Umane;
- Biroul Comunicare şi Relaţii Publice, Accidente de Muncă şi Boli
profesionale;
- Serviciul Expertiză medicală.

Direcţia economică – evidenţa contribuabililor urmăreşte organizarea,


îndrumarea, coordonarea şi evaluarea următoarelor compartimente:
- Serviciul Financiar Contabil, Evidenţă Contribuabili;
- Compartimentul Gestiune bilete de tratament;
- Compartiment Arhivă;
- Compartiment Achiziţii Publice;
La rândul ei, Direcţia stabiliri şi plăţi prestaţii, îndrumă, coordonează,
controlează şi evaluează activitatea:
- Serviciul Stabiliri Prestaţii (inclusiv la Paşcani);
- Biroul Verificări Prestaţii;
- Compartimentul Pensii Internaţionale;
- Serviciul Evidenţă plăţi prestaţii.

Compartimentul Audit Intern are următoarele activităţi de realizat:

 auditarea internă a activităţii Casei Judeţene de Pensii Iaşi;


 certificarea anuală, însoţită de raportul de audit, a bilanţului contabil şi contului de
execuţie bugetară;
 realizarea auditului conformităţii şi performanţei în cadrul CJP;
 examinarea sistemului contabil şi a fiabilităţii acestuia;
 identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase, fraudelor şi propunerea măsurilor
pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi;
 verificarea modului de utilizare de către terţi a fondurilor publice (indiferent de natura
juridică), gestionate în baza unei finanţări a CJP;
 identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere şi de control, precum şi a riscurilor
asociate unor astfel de sisteme şi propunerea măsurilor pentru diminuarea (lichidarea)
acestora;
 crează şi întreţine baze de date centralizate privind activitatea proprie şi rezultatele
activităţii de audit.

Compartimentul de informatică are ca şi atribuţii, următoarele :

 monitorizarea functionării subistemului informatic la nivelul CJP Iaşi şi respectarea


standardelor de exploatare stabilite de C.N.P.A.S.;
 asigură testarea, implementarea şi predarea în exploatare a produselor program
realizate de C.N.P.A.S.;
 asigură administrarea reţelei de calculatoare a CJP;
 asigură instruirea personalului din cadrul instituţiei ieşene în vederea utilizării corecte
a calculatoarelor şi a produselor program omologate;
 asigură programarea şi executarea activităţii de mentenanţă la calculatoarele din
dotarea instituţiei din Iaşi;
 participă la elaborarea studiilor din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări
sociale;
 asigură fundamentarea dotărilor cu echipamente de prelucrare date;
 asigură efectuarea lunară a copiilor de siguranţă pentru datele gestionate la nivelul
Casei Judeţene de Pensii Iaşi;

Compartimentul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă prevede


următoarele sarcini:

 Serviciul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă:


 rezolvă contestaţiile împotriva deciziilor emise de medicii experţi ai
asigurărilor sociale de la nivelul cabinetelor de expertiză medicală şi
recuperare a capacităţii de muncă ;
 analizează respingerile la avizele de pensionare, prelungirile de concedii
medicale, certificatele de atestare a capacităţii de muncă, in condiţiile legii;
 analizează solicitările de prelungire a concediilor medicale peste 180 de zile şi,
în cazul persoanelor recuperabile, înaintează propunerile la Institutul Naţonal
de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ;
 asigură reciclarea periodică a personalului din subordine ;
 asigură informatizarea activităţilor proprii, conform strategiei C.N.P.A.S.
 Cabinetul de expertiză medicală:
 prelungeşte concediul medical peste 90 de zile şi propune serviciului de
expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă prelungirea concediului
peste 180 de zile;
 emite avize de pensionare pentru cazurile care nu pot beneficia de acţiunile de
recuperare, în limitele concediului medical, prevăzute de reglementarile în
vigoare;
 examinează bolnavii propuşi pentru pensionare de invaliditate, confruntă starea
clinica cu diagnosticul, propune şi emite decizii de încadrare sau de
neîncadrare în grade de invaliditate ;
 efectuează revizuirea medicală a bolnavilor, conform legii ;
 dispune efectuarea de investigaţii sociale pentru cazurile problemă ;
 studiază solicitările biologice ale locurilor de munca la nivelul agenţilor
economici/instituţiilor din teritoriu, selecţionând locurile de muncă accesibile
deficienţilor pe grupe nosologice, efectuează monografii medico-profesionale ;
 îndeplineşte orice alte atribuţii specifice activităţii de expertiză medicală,
prevazute de norme în vigoare.

Compartimentul management resurse umane are următoarele atribuţii :

 elaborează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului din cadrul CJP;


 efectuează activitatea de selecţie, încadrare şi promovare a personalului;
 întocmeşte, completează şi gestionează carnetele de muncă pentru salariaţii din cadrul
Casei Judeţene de Pensii Iaşi;
 verifică întocmirea fişelor de pontaj, ţine evidenţa concediilor medicale, concediilor de
odihnă, concediilor fără plată aprobate, absenţelor nemotivate şi orelor suplimentare
efectuate;
 întocmeşte dosarele de pensionare pentru salariaţii CJP;
 urmăreşte întocmirea şi respectarea fişelor de post;
 întocmeşte grafice pentru asigurarea serviciului de permanenta la Casa Judeţeană de
Pensii Iaşi în zilele în care, potrivit legii, nu se lucrează şi ţine evidenţa compensării cu
timp liber corespunzător;
 întocmeşte, în colaborare cu celelalte compartimente din structura CJP, programarea
concediilor de odihnă şi urmăreşte efectuarea acestora în concordanţă cu programarea
aprobată;
 verifică încadrarea în limitele fondului de salarii prevăzute în bugetul asigurărilor
sociale de stat aprobat;
 păstrează dosarele funcţionarilor publici din cadrul Casei teritoriale de pensii;
 asigură respectarea normelor în vigoare privind salarizarea personalului din cadrul
Casei Judeţene de Pensii Iaşi.

La Compartimentul juridic contencios, iată care sunt atribuţiile angajaţilor:

 Activitatea de juridic contencios:


 reprezintă Casa teritorială de pensii în instanţa, în litigiile cu angajatorii,
asiguraţii şi pensionarii;
 avizează pentru legalitate toate deciziile emise de conducerea CJP;
 îndrumă şi sprijină personalul CJP, angajatorii şi asiguraţii în vederea aplicării
unitare a legislaţiei în domeniul asigurărilor sociale, pensiilor şi altor drepturi
de asigurări sociale;
 întocmeşte studii, analize, sinteze în legătură cu aplicarea prevederilor legale şi
face propuneri de perfecţionare a legislaşiei;
 avizează documentaţia care implică activitatea CJP, potrivit legii;
 reprezintă Casa teritorială de pensii în adunările generale ale acţionarilor, în
condiţile legii;
 Activitatea de executare silită:
 în domeniul aplicării procedurii de executare silită:
 întocmeşte dosarele debitorilor care urmează a fi executaţi silit şi ţine evidenţa
acestora în Registrul de evidenţă;
 aplică toate modalităţile de executare silită (poprire, executare silită mobiliară,
executare silita imobiliară), până la realizarea creanţei;
 solicită aplicarea de măsuri asiguratorii;
 constată faptele pe care legea le califică infracţiuni şi întocmeşte pentru
cazurile respective plângeri penale;
 întocmeşte situaţia lunară a acţiunilor de executare silită;
 reprezintă, pe baza de mandat, CJP în faţa instanţelor judecătoreşti, în toate
cazurile care au legătură cu procedura de executare silită;
 asigură informatizarea activităţilor proprii, conform strategiei C.N.P.A.S.
 În domeniul activităţii de raportare:
 întocmeşte rapoarte din activitatea de executare silită;
 întocmeşte situaţii, informări, referate şi rapoarte solicitate de conducerea
Direcţiei juridice din cadrul C.N.P.A.S.

Compartimentul relaţii cu publicul are ca sarcini :

 În domeniul relaţiilor cu publicul:


 asigură, promovarea imaginii CJP, monitorizează mass-media locală şi
întocmeşte raportările stabilite;
 asigură, în colaborare cu compartimentele implicate din structura CJP,
soluţionarea sesizărilor, petiţiilor, scrisorilor şi memoriilor din domeniul
asigurărilor sociale, pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale:
 întocmeşte rapoarte privind situaţia rezolvării sesizărilor, petiţiilor, scrisoriilor
şi memoriilor;
 acorda, în colaborare cu compartimentele implicate din structura CJP, audienţe
şi consultanţa persoanelor care solicită sprijin în soluţionarea unor probleme
specifice domeniului pensiilor şi asigurărilor sociale;
 În domeniul liberului acces la informaţiile de interes public:
 asigură primirea şi înregistrarea solicitărilor (cererilor) privind informaţiile de
interes public;
 asigură evaluarea primară a solicitărilor şi stabilirea naturii informaţiei
solicitate (informatie comunicata din oficiu, furnizabila la cerere sau exceptata
de la liberul acces);
 asigură informarea solicităntilor, potrivit normelor în vigoare;
 asigură informarea solicitantului, în termenele prevăzute de normele în
vigoare, în cazul în care informaţia solicitata este identificata ca fiind exceptată
de la accesul liber;
 întocmeşte, raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public;
 furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care
priveşte activitatea Casei Judeţene de Pensii Iaşi;

Atribuţiile directorului executiv adjunct din cadrul direcţiei economice sunt :

 îndrumă, coordonează şi evaluează-controlează activitatea compartimentelor:


 financiar - contabil;
 gestiunea biletelor de tratament;
 evidenţa stagiilor de cotizare;
 arhiva.
 organizează activităţile financiar-contabile şi activităţile administrative în cadrul Casei
teritoriale de pensii;
 asigură fundamentarea solicitărilor de credite bugetare;
 elaborează şi transmite la termenele stabilite proiectul anual de buget pentru
asigurările sociale şi pentru bugetul de stat (capitolele aferente plăţii pensiilor IOVR,
veterani, DL. nr.118/1990 etc.);
 organizează şi răspunde de înregistrarea în contabilitate, la zi, cronologic şi sistematic
a tuturor operaţiunilor ce decurg din activitatea CJP;
 asigură, lunar, întocmirea balanţei de verificare;
 asigură întocmirea şi transmiterea la C.N.P.A.S., la termenele stabilite, a contului de
execuţie bugetară şi a bilanţului contabil; ;
 asigură urmărirea modului de respectare de către agenţii economici ce beneficiează de
înlesniri la plata obligaţiilor bugetare a condiţiilor specifice;

Atribuţiile directorului executive al Direcţiei de stabilire şi evidenţă a plăţilor pentru


pensii şi alte drepturi de asigurări sociale:

 îndrumă, coordonează şi evaluează-controlează activitatea compartimentelor:


 stabilire pensii;
 verificări pensii;
 stabilire alte drepturi de asigurări sociale şi indemnizaţii prevăzute de legi
speciale;
 evidenţa plăţi drepturi;
 organizează activitatea de stabilire, evidenţa şi plata pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale;
 organizează şi răspunde de depunerea dosarelor de pensionare, verificarea acestora şi
emiterea, în termenul prevazut de lege, a deciziilor de admitere sau respingere a
cererilor de pensionare;
 organizează şi răspunde de toate operaţiunile referitoare la plata drepturilor, reţinerilor
pe baza titlurilor executorii, reluarea, suspendarea, sistarea şi modificarea de drepturi;
 organizează evidenţa drepturilor, atât în sistem manual, cât şi în sistem informatizat;

Serviciul financiar – contabil are următoarele sarcini:

 Activitatea de EXECUŢIE BUGETARĂ:


 fundamentează propuneri privind proiectul bugetului asigurărilor sociale de
stat, precum şi propuneri de fundamentare a indicatorilor specifici cu finanţare
din bugetul de stat;
 urmareşte şi răspunde de realizarea indicatorilor bugetului asigurărilor sociale
de stat, repartizaţi conform legii;
 întocmeşte cererile de credite lunare pe capitole de cheltuieli şi surse de
finanţare, în colaborare cu compartimentele implicate;
 înregistrează creditele repartizate şi răspunde de utilizarea lor în conformitate
cu prevederile legale referitoare la destinaîia şi modul de folosire a creditelor
bugetare;
 verifică exactitatea prelucrării automate a datelor privind veniturile colectate;
 ţine evidenţa sintetică şi analitică a cheltuielilor efective şi a plăţilor efectuate
din bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat;
 acordă sau refuză, dupa caz, în condiţiile legii, viza de control financiar
preventiv pentru plăţi;
 Activitatea de FINANCIAR-ADMINISTRATIV :
 asigură desfăşurarea activităţii financiar-contabile în conformitate cu normele
legale în vigoare;
 organizează şi exercită controlul financiar preventiv, conform normelor în
vigoare;
 urmăreşte şi verifică încasările şi plăţile efectuate în numerar prin caseria CJP,
în conformitate cu prevederile legale, asigurând evidenţa operaţiunilor
respective;
 asigură achiziţionarea de materiale şi echipamente, cu încadrarea în fondurile
aprobate;
 efectuează inventarierea patrimoniului, urmareşte şi înregistrează mişcarea
mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, precum şi casarea acestora;
 fundamentează propunerile de investiţii, construcţii-montaj, reparaţii capitale
la mijloace fixe şi obiecte de inventar;
 întocmeşte şi transmite organelor în drept, la termenele stabilite, raportările
statistice din activităţile desfăşurate;

Atribuţiile Compartimentului de gestiune a biletelor de tratament:

 întocmeşte necesarul de locuri în staţiuni de tratament şi odihnă şi îl transmite


C.N.P.A.S.;
 distribuie bilete de tratament, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 calculează contribuţiile datorate de beneficiarii biletelor de tratament şi întocmeşte
dispoziţia de încasare către casieria Casei teritoriale de pensii;
 stabileşte debite în cazul calculării greşite a contribuţiei plătite de beneficiarii biletelor
şi ia măsuri de recuperare;
 asigură şi răspunde de valorificarea biletelor primite prin repartiţie;
 gestionează carnetele de bilete;
 întocmeşte situaţiile statistice din activitatea desfăţurată;
 asigură informatizarea activităţilor proprii, conform strategiei C.N.P.A.S.

Sarcinile Serviciului de evidenţă a stagiilor de cotizare:

 Activitatea de ÎNREGISTRARE CONTRIBUABILI:


 întocmeşte şi actualizează registrul angajatorilor la nivel de judeţ;
 asigură, la nivel de judeţ, evidenţa lunară pentru: asiguraţii care sunt angajaţi
cu contract de muncă; asiguraţii care devin şomeri; asiguraţii care încheie
declaraţii de asigurare; asiguraţii care încheie contracte de asigurare.
 preluarea declaraţiilor şi contractelor de asigurare şi verifcarea actelor
justificative necesare;
 înregistrează actele adiţionale la contractele de asigurare, comunicările de
comunicare la declaraţiile de asigurare, solicitările de retragere şi a
declaraţiilor de asigurare în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile
pentru care s-a încheiat asigurarea;
 asigură comunicarea către asiguraţi a certificatului privind stagiul de cotizare şi
punctajul realizat, conform procedurilor stabilite de C.N.P.A.S.;
 asigură informatizarea activităţilor proprii, conform strategiei C.N.P.A.S.;

Serviciul de stabilire a pensiilor realizează:

 verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru înscrierea la pensie;


 colaborează la stabilirea stagiului de cotizare şi a contribuţiei depuse;
 calculează punctajul realizat, dreptul de pensie şi emite decizia de înscriere la pensie
sau de respingere a cererii, după caz;
 verifică corectitudinea datelor înscrise pe documentele care însoţesc decizia de
înscriere la pensie;
 verifică dosarele de pensii în cazul reclamaţiilor şi întocmeşte documentaţia de
soluţionare;
 colaborează cu comisiile organizate pentru acordarea de îndemnizaţii în baza unor legi
speciale;
 asigură informatizarea activităţilor proprii, conform strategiei C.N.P.A.S.

Serviciul de evidenţă a plăţii drepturilor are următoarele atribuţii:

 întocmeşte evidenţa necesară punerii în plată a drepturilor de asigurări sociale şi a


drepturilor prevăzute de legi speciale;
 întocmeşte fişele de evidenţă a drepturilor de asigurări sociale şi a drepturilor stabilite
pe baza de legi speciale şi operează orice modificare în cuantumul drepturilor, datele
de identificare a beneficiarilor şi modalitatea de plată;
 efectuează, transferul dosarelor la alte case teritoriale de pensii;
 ţine evidenţa cererilor pensionarilor care solicită plata drepturilor prin cont curent la
CEC sau la alte instituţii bancare cu care C.N.P.A.S. a încheiat convenţii şi comunică
conturile la C.N.P.A.S.;
 asigură informatizarea activităţilor proprii, conform strategiei C.N.P.A.S.

Compartimentul de lucru cu pensile din Paşcani are urmatoarele atribuţii de realizat:

 verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru înscrierea la pensie;


 colaboreaza la stabilirea stagiului de cotizare şi a contribuţiei depuse;
 calculează punctajul realizat, dreptul de pensie şi emite decizia de înscriere la pensie
sau de respingere a cererii, dupa caz;
 verifică corectitudinea datelor înscrise pe documentele care însoţesc decizia de
înscriere la pensie;
 verifică dosarele de pensii în cazul reclamaţiilor şi întocmeşte documentaţia de
soluţionare;
 verifică şi testează programele informatice utilizate în stabilirea sau modificarea
drepturilor de pensii;
 transmite compartimentului evidenţă şi plăţi drepturi documentaţia necesară punerii în
plată şi achitării drepturilor de pensii şi a drepturilor prevăzute de legile speciale;

Biroul de verificare a pensiilor urmăreşte:


 Verifică urmatoarele:
 îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru înscrierea la pensie;
 corectitudinea stabilirii stagiului de cotizare şi a contribuţiei depuse;
 corectitudinea stabilirii punctajului mediu anual şi a drepturilor de pensie;
 dosarele de pensii în cazul reclamaţiilor şi întocmeşte documentaţia de
soluţionare;
 programele informatice utilizate în stabilirea sau modificarea drepturilor de
pensii efectuând totodată testarea acestora;
 corectitudinea stabilirii în baza hotărârilor emise de comisiile pentru unele legi
speciale;

1.4. Funcţionalitatea la CJP Iaşi

În cadrul Casei Judeţene de Pensii din Iaşi, există o serie de relaţii ce apar specificate
în fişa postului, cum ar fi:
A. Relaţii de autoritate – în care sunt cuprinse alte două tipuri de relaţii, şi anume:
• relaţii ierarhice - acestea exprimă raporturile stabilite între titularii posturilor de conducere
şi cei ce deţin posturi de execuţie;
• relaţii funcţionale -acestea reprezintă o expresie a exercitării autorităţii funcţionale de către
compartimente specializate care pot emite o serie de indicaţii metodologice, sau
recomandării.

B. Relaţii de cooperare - se stabilesc între titularul unui post situat pe acelaşi nivel
ierarhic cu titularul altui post, dar aparţinând unui compartiment diferit, în scopul
realizării în comun a anumitor obiective.

C. Relaţii de control. În cadrul Casei Judeţene de Pensii din Iaşi, volumul sarcinilor,
autoritatea, relaţiile ierarhice, funcţionale şi de colaborare, competenţele şi
responsabilităţile apar reliefate, diferit, în fişa postului pentru posturile de conducere şi
pentru posturile de execuţie.
Activitatea CJP Iaşi este structurată pe două mari direcţii şi anume Direcţia stabiliri şi
plăţi prestaţii şi Direcţia economică şi evidenţă contribuabili.
Pentru manageri, atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile sunt stipulate în baza
contractului de management încheiat cu respectarea Legii nr. 19/2000, privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a H.G. nr. 13/08.01.2004, privind statutul
CNPAS.
Pentru posturile de conducere, fişele postului cuprind competenţe, sarcini,
responsabilităţi din domenii mai largi de activitate, implicând atribuţii de coordonare a
activităţii unui număr de subordonaţi. Funcţiile şi atribuţiile conducerii sunt : prevederea,
organizarea, comanda, coordonarea, evaluarea, controlul.
Conducătorii de servicii şi birouri răspund de cunoaşterea sarcinilor, competenţelor,
responsabilităţilor de către fiecare subordonat şi de modul în care aceştia îşi duc la îndeplinire
sarcinile încredinţate. Pe baza fişei postului, fiecare şef de compartiment va supraveghea
sarcinile şi atribuţiile fiecărui subordonat.
În prezent, în cadrul CJP iaşi sunt recunoscute ca funcţiuni ale instituţiei publice
următoarele activităţi:
• acordare de pensii;
• plăţi pensii ;
• recalculări pensii ;
• acordarea de ajutoare de deces ;
• încheierea contractelor de asigurare ;
• recunoaştere Stagiului de cotizare ;
• acordarea indemnizaţiilor prevăzute de legilr speciale;
• bilete de tratament.

D. Funcţia de personal este considerată ca o preocupare strategică, vitală pentru reuşita


instituţiei. Aceasta trebuie să rezolve uneler probleme din domenii precum:
 administrarea personalului - aici sunt cuprinse sarcini referitoare la pregătirea şi
actualizarea dosarelor individuale, consemnând evoluţia profesională a fiecărui
salariat, relaţiile cu serviciile adiministrative exterioare însărcinate cu folosirea
personalului şi inspecţia muncii, pregătirea fişelor de plată a salariaţilor, calculul
cheltuielilor sociale;
 gestiunea personalului – aceasta are ca sarcină regruparea gestiunea numărului de
personal, gestiunea remunerării, gestiunea formării;
 comunicarea socială şi informarea - sunt determinante de legislaţie socială;
 relaţiile sociale – aici sunt implicaţi directorii de resurse umane, ce negociază şi
semnează acordurile şi veghează la aplicarea lor;
 climatului social - prevede ambianţa de muncă, încercând să se înlăture neplăcerile şi
conflictele.
Persoana care se află în momentul de faţă la conducerea, la Casa Judeţeană de Pensii
din Iaşi se numeşte Adriana Grecu. Acesta a reuşit să gestioneze cu succes toate situaţiile
apărute pe parcursul anului trecut.

1.5. Structura de personal

La nivelul Casei Judetene de Pensii Iasi se inregistreaza un numar total de 107 posturi din
care 11 de conducere (10 functionari publici + 1 personal contractual) si 96 de executie.

Intrucat Casa Judeteana de Pensii Iasi este organizata si functioneaza ca serviciu public
descentralizat in subordinea C.N.P.A.S., personalul de baza al acestei institutii il constituie
functionarii publici care au obligatia sa-si indeplinesca cu professionalism, impartialitate si in
conformitate cu legea indatoririle de serviciu si sa respecte normele de conduita profesionala
si civica prevazute de lege.
In aceste conditii la nivelul institutiei noastre s-a recurs la o distribuire a celor 107 posturi
astfel:

• 88 posturi functii publice;


• 19 posturi personal contractual;

Acest numar total de 88 posturi functii publice urmeaza conform prevederilor legale, o
structura mai complexa atfel:

• 78 functii publice de executie din care pe grade profesionale:


o superior 29 posturi;
o principal 14 posturi;
o asistent 35 posturi;
• 10 functii publice de conducere - necesare coordonarii si indrumarii intregii activitati
din cadrul C.J.P. Iasi pe fiecare compartiment in parte.

In vederea stabilirii acestor functii publice conducerea Casei Judetene de Pensii Iasi a efectuat
o selectie riguroasa a personalului conform prevederilor legale, astfel personalul care ocupa
functii publice in cadrul institutiei fiind cel mai competitiv.
Un aspect interesant de remarcat asupra personalului Casei Judetene de Pensii Iasi il
constituie faptul ca predominant este sexul feminin. Astfel din totalul de 107 posturi avem 94
femei si restul de 13 barbati, acestia din urma reprezentand 13.83% din totalul femeilor, iar
din totalul personalului institutiei doar 12.15%

Daca ar fi sa facem o structurare a personalului existent si pe forme de studii am observa ca


peste 2/3 din totalul personalului este personalul cu studii superioare de lunga durata absolvite
cu diploma de licenta 76 posturi (din care 5 medici) 1 post de studii superioare de scurta
durata si doar 30 posturi cu studii medii. Functionarii publici cu studii medii sunt dintre cei
mai vechi salariati din institutie care au cunoscut in mod direct toate modificarile legislative
in timp privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, au experienta si
fac fata cu profesionalism la activitatea desfasurata de institutia noastra, la fel ca si cei cu
studii superioare.

Pentru anul 2010, CJP Iaşi va avea în vedere următoarele::


• asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul pensionarilor;
• autoperfecţionarea pregătirii profesionale şi a aptitudinilor de comunicare a
personalului de la ghişeu;
• asigurarea unei informări prompte şi a unui dialog permanent cu instituţiile
internaţionale similare, în vederea aplicării regulilor de coordonare a sistemului de securitate
socială, de stabilire a drepturilor de asigurări sociale pentru lucrătorii migranţi, de plată sau de
export a prestaţiilor de asigurări sociale;
Angajaţii sunt încadraţi pe compartimente aşa cum reiese şi din organigramă.
Structura lor este următoarea în cadrul Casei Judeţene de Pensii din Iaşi:
- Compartimenul audit - 1 post de execuţie;
- Compartimentul informatică – 3 posturi de execuţie;

- Serviciul de expertiză medicală - 12 posturi : - 1 post de conducere;


- 11 posturi de execuţie;
- Serviciul personal – 2 posturi de execuţie;
- Biroul juridic - 6 posturi din care: - 1 de conducere;
- 5 de execuţie;

- Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale - 3 posturi de execuţie;


- Direcţia economică (evidenţă contribuabili) - 36 de posturi din care: -3 de conducere;
- 33 de execuţie;
- Direcţia stabiliri şi plăţi beneficii - 44 de posturi din care: - 5 posturi de conducere;
- 39 de posturi de execuţie;
- Serviciul financiar contabil - 14 posturi din care: - 1 post de conducere;
-13 posturi de execuţie;
- Compartimentul de gestiune a biletelor de tratament - 3 posturi de execuţie;
- Serviciul de evidenţă a contribuabililor - 14 posturi din care: - 1 post de conducere;
- 13 posturi de execuţie;
- Compartimenul arhivă - 4 posturi de execuţie;
- Serviciul de stabilire a pensiilor - 23 de posturi din care: - 2 posturi de conducere;
- 21 posturi de execuţie;
- Serviciul de plăţi a beneficiilor - 14 locuri din care: - 1 post de conducere;
- 13 posturi de execuţie;
- Compartimentul evidenţă contribuabili - Paşcani - 1 post de execuţie;
- Compartimenul de lucru cu pensiile – Paşcani – 1 post de execuţie;
- Biroul de verificare a pensiilor - 6 posturi din care: -1 post de conducere;
- 5 posturi de execuţie;
- Serviciul de plăţi si alte drepturi - 6 posturi din care: - 1 post de conducere;
- 5 posturi de execuţie.

1.6. Relaţii cu exteriorul

În ceea ce priveşte relaţiile cu exteriorul, putem spune că CJP Iaşi interacţionează cu


pensionarii, în primul rând, cu mass-media, Trezoreria Municipiului Iaşi, Casa Naţională de
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Curtea de Conturi. Aceştia sunt principalii
parteneri externi cu care Casa Judeţeană de Pensii comunică.
FIG.2. RELAŢIILE CU EXTERIORUL AL CJP IAŞI

Pensionarii

Curtea de Conturi Mass-media

Casa Judeţeană de
Pensii din Iaşi

Casa Naţională de Pensii şi Trezoreria Municipiului


alte Drepturi de Asigurări Iaşi
Sociale

Poşta Română

1. Relaţia cu pensionarii:

Un pilon de bază în cadrul relaţiilor exetrne ale Casei Judeţene de Pensii Iaşi, este
activitatea Direcţiei de stabiliri şi plăţi pensii, având în vedere numărul mare de beneficiari
cărora se adresează multitudinea prestaţiilor acordate, precum şi legislaţia diversă ce
reglementează întreaga activitate.
Activitatea la CJP Iaşi cu privire la pensionari se concretizează prin :
• punerea în plată a pensiilor de asigurări sociale,
• punerea în plată a indemnizaţiilor prevăzute prin legi speciale, a dosarelor de
recalculare şi evaluare ca urmare a deciziilor emise de către serviciul stabiliri
prestaţii ;
• întocmirea şi actualizarea fişelor de evidenţa a drepturilor pensionarilor cu toate
modificările intervenite în timp privind cuantumul drepturilor, date de identificare,
modalitate de plata, drepturi neachitate, reordonanţări, reţineri, suspendări, transferuri.
3. Relaţia cu Trezoreria:

CJP Iaşi intră în relaţie cu Trezoreria Iaşi pentru a achita datoriile către furnizori prin
transmiterea ordinelor de plată şi a filelor de cec pentru ridicarea numerarului. Iată cum se
rezumă această relaţie:
a. Serviciul specializat pe acest domeniu (contabil), emite ordinul de plată în 2
exemplare, întocmit după primirea ordinului de plată vizat de la Controlul Financiar Preventiv
Propriu şi aprobată de ordonatorul de credite

b. Departamentul Contabil emite fila de cec pentru a fi ridicat numerarul ori de câte ori
se necesita ridicarea de numerar de la Trezorerie. CJP Iaşi utilizează filele de cec pentru a
ridica din conturile de cheltuieli bugetare, numerarul pentru efectuarea plăţilor salariale,
premii, deplasări şi alte cheltuieli ce nu se justifică prin virament. Tot pe fila de cec, care este
întocmită într-un singur exemplar, se menţionează natura cheltuielilor ce urmează a se efectua
din numerarul ridicat. Sumele ridicate în numerar se păstrează în caseria CJP Iaşi în condişii
de siguranţă maximă.

Relaţia cu Curtea de Conturi:

Curtea de Conturi este un organism cu atribuţii jurisdicţionale care exercită controlul


asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi
ale sectorului public. În acest sens Curtea de Conturi verifică derularea procesului bugetar din
cadrul CJP Iaşi.

Relaţia cu Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi şi Asigurări Sociale:


Casa Judeţeană de Pensii Iaşi este organizată şi funcţionează ca serviciu public
descentralizat în subordinea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale -
CNPAS, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 19/2000,
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a H.G. nr.
13/08.01.2004, privind statutul CNPAS.
CJP Iaşi este obligată să raporteze CNPAS datele solicitate privind activitatea
desfăşurată, evidenţa pensioanarilor şi documentele justificative utilizate. Pe lângă acestea
CJP este obligată să respecte termenele de transmitere a rapoarteleor de activitate pe anul ce
tocmai s-a încheiat.
La solicitarea CNPAS, CJP Iaşi trebuie să întocmească propunerile de buget,
propuneri de rectificare a Bugetului fondului naţional de pensii şi tirmestial rapoarte de
activitate cu tot cu anexe, bilanţuri şi conturi de execuţie.

Poşta Română:

Casa Judeţeană de Pensii din Iaşi încheie acorduri pentru plata pensiilor cu Poşt
Română. Astfel beneficiarii îşi primesc acasă pensia adusă de poştaşi, iar atunci când o
primesc ei semnează un document de intrare în posesie a sumei de bani şi primesc un bon de
pensie.

. Structura şi evoluţia principalelor cheltuieli bugetare la Casa


Judeţeană de Pensii Iaşi în perioada 2006-2008

Cuvântul buget desemnează în cadrul ştiinţei bugetare, sociologiei şi microeconomiei,


o grupă de oameni care are în mod susţinut misiunea de a urmări stilul de viaţă zilnic. Bugetul
se referă în general la o listă cu toate veniturile si cheltuielile.
“ Bugetul local este un document prin care sunt prevaăzute şi aprobate în fiecare an
veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale.”2
“ Cheltuielile bugetare reprezintă sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin.
2 (Dispoziţiile legii se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării:
a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti,
judeţelor şi municipiului Bucureşti;
2
Lege nr. 273/2006, privind Finanţele Publice Locale, art.2, alin. (7)
b) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale;
c) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
d) bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor,
comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi care provin din:
împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice
locale şi/sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi
contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; împrumuturi
externe şi/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale;
e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.), în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite
prin bugetele respective.,,3
În următorul tabel vor fi prezentate Cheltuielile Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat
de la Casa Judeţeană de Pensii din Iaşi.

Tabel nr.5. Cheltuielile Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat la CJP Iaşi în perioada
2006-2008

Denumire indicator Cheltuieli efective Cheltuieli efective Cheltuieli efective


2006 RON 2007 RON 2008 RON
TOTAL CHELTUIELI 514,929,85 655,217,66 959,755,70
8 5 3

CHELTUIELI CURENTE 514,589,300 655,139,646 959,703,048

I. CHELTUIELI DE 2,541,530 3,021,208 3,695,908


PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani 1,956,310 2,344,998 2,933,980

Salarii de baza 1,072,698 1,260,241 1,517,862


Salarii de merit 33,082 40,356 47,135
Indemnizatii de conducere 49,531 58,983 64,997
Spor de vechime 168,298 203,090 260,870
Sporuri pentru conditii de 17,045 67,854 2,154
munca
Ore suplimentare 270,424 312,488 317,597
Fond de premii 343,276 118,671 342,480
Prima de vacanta 0 103,266 126,524
Indemnizatii platite unor 0 0 5,854
persoane din afara unitatii
Indemnizatii de delegare in 1,956 3,952 3,302
tara

3
Lege nr. 273/2006, privind Finanţele Publice Locale, art.2, ali. (9)
Indemnizatii de detasare 0 3,952 3,302
Alte drepturi salariale in bani 0 176,097 245,205
Contributii 585,220 676,210 790,199
Contributii de asigurari 375,803 140,463 564,023
sociale de sanatate
Contributii de asigurari de 48,751 51,993 28,029
somaj
Contributii de asigurari 136,509 452,084 160,376
sociale de stat
Contributii de asigurari 9,502 11,140 12,869
pentru accidente de munca si
boli profesionale
Contributii pentru concedii si 14,655 19,899 24,902
maternitate
II. BUNURI SI SERVICII 476,362 6,569,820 8,924,174
Bunuri si servicii 447,736 515,392 515,795
Furnituri de birou 108,576 104,735 98,684
Materiale pentru curatenie 1,952 488 0
Incalzit, iluminat si forta 105,385 101,015 92,174
motrica
Apa, canal si salubritate 7,141 8,325 10,831
Carburanti si lubrifianti 13,815 9,241 22,967
Piese de schimb 0 0 2,237
Posta, telecomunicatii, radio, 122,137 126,316 135,193
tv, internet
Alte bunuri si servicii pentru 88,730 165,272 153,709
intretinere si functionare
Reparatii curente 0 16,463 168,980
Bunuri de natura obiectelor 110 33,580 10,538
de inventar
Uniforme şi echipamente 0 0 0
Deplasari, detasari, 16,624 23,309 29,154
transferari
Deplasari interne, datasari, 16,624 23,309 29,154
transferari
Carti, publicatii si materiale 2,971 8,029 5,423
documentare
Pregatire profesionala 1,000 50,706 7,800
Alte cheltuieli 7,921 5,922,341 8,186,484
Chirii 2,781 3,098 3,733
Prestari servicii pentru 0 5,903,889 8,155,428
transmiterea drepturilor
Alte cheltuieli cu bunuri si 5,140 15,354 27,323
servicii
CHELTUIELI DE 340,558 78,019 52,655
CAPITAL
III. ACTIVE 340,558 78,019 52,655
NEFINANCIARE
Constructii 116,787 0 0
Masini, echipamente si 207,799 63,889 39,917
mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si 15,098 13,144 11,959
alte active corporale
Alte active fixe 874 986 779
CHELTUIELI PENTRU 514,929,858 655,217,665 947,054,695
ASIGUĂRI ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
Asistenţă socială 511,571,408 645,548,618 947,054,695
Asigurari sociale 499,823,235 637,515,433 936,996,711
Ajutoare sociale 11,748,173 8,033,185 10,057,984
Ajutoare sociale in numerar 11,748,173 8,033,185 10,057,984
Asistenta sociala pentru boli 691,983 1,194 0
Asistenta sociala pentru 4,343,409 8,509 1,179
familie si copii
Ajutoare pentru urmasi 6,712,781 8,023,482 10,056,805
Total cheltuieli prin 511,224,238 654,975,945 959,508,103
deschidere de credite
Total cheltuieli deduse 3,705,620 241,720 247,600
de agenţi

Conform tabelului de mai sus, în perioada 2006-2008, cheltuielile bugetare înregistrate


la Casa Judeţeană de Pensii din Iaşi au evoluat ascendent. Se observă o îmbunătăţire a
gestionării întregului sistem de pensii de la nivelul judeţului Iaşi în perioada menţionată.

În ceea ce priveşte cheltuielile curente, putem afirma următoarele:


• la sfârşitul anului 2008, faţă de 2006, cheltuielile de personal au crescut cu
aproximativ 6,3%;
• ca şi influenţă asupra majorării cheltuielilor de personal o reprezintă nevoia de
personal solicitată de conducerea instituţiei. În cadrul instituţiei s-au organizat
concursuri pentru ocuparea a 18 posturi vacante, din care: 14 posturi de funcţionari
publici pe perioada nedeterminată; 3 posturi de funcţionari publici pe perioadă
determinată şi un post de personal contractual pe perioadă nedeterminată;
• de asemenea creşterea acestor cheltuieli a fost determinată şi de faptul că personalul a
fost trimis la programe de instruire, specializare şi perfecţionare care s-au concretizat
prin specializări cu durată de 5 respectiv 7 zile organizate de către Institutul Naţional
de Administraţie finanţate de către C.N.P.A.S.

Potrivit Planului de formare profesională a personalului din cadrul C.N.P.A.S. şi a


propunerilor formulate de către C.J.P. Iaşi, a avut loc perfecţionarea sau instruirea a 20 de
salariati. S-au efectuat 12 cursuri de perfecţionare cu diverse teme importante:
 Managementul relaţiilor publice - Relaţiile publice în administraţia publică locală,
comunicarea cu beneficiarii;
 Managementul funcţiei publice;
 Managementul Auditului intern;
 Securitate şi sănătate în muncă;
 Managementul Juridic;
 Managementul achiziţiilor publice;
 Managementul Afacerilor Europene;
 Modernizarea managementului instituţiilor sociale de stat. Sisteme de securitate socială în
România şi ţările membre ale Uniunii Europene;
 Modernizarea managementului financiar contabil;
 Executarea silită a debitelor;
 Sisteme de securitate socială în România şi în ţările uniunii europene.

În afara programelor de instruire şi formare profesională s-au finalizat cursurile de


instruire pentru 84 de salariaţi în domeniul ECDL.
• achitarea aproape în întrgime pentru 2008, a premiului anual a determinat reducerea
fondului de premii faţă de 2007, astfel reducându-se şi cheltuielile de personal;
• de asemena creşterea categoriilor de asiguraţi pentru concedii şi indemnizaţii în 2008
faţă de 2007 a influenţat creşterea cheltuielilor de personal şi implicit a cheltuielilor
curente;

Însă şi cheltuielile de capital au fost influenţate de o serie de factori, şi anume:


• pe parcursul lui 2008, nu s-au acordat avansuri furnizorilor pentru uniforme şi
echipamente ci s-au acordat bani numai personalului propriu pentru cheltuieli de
deplasare şi de achiziţii de materiale, rezultând astfel un nivel ridicat al cheltuielilor de
personal pe anul 2007;
• se constată o dimimuare a nivelului cheltuielilor de capital, datorită faptului că
unitatea nu a mai investit în aparatură birotică, calculatoare, servere, nu s-au mai
deschis ghişeee sau să se mai modernizeze unitatea;

În ceea ce privesc cheltuielile pentru asigurări şi asistenţă socială, putem preciza:


• în anul 2008 au avut loc două majorări ale valorii punctului de pensie respectiv 581,3
RON în ianuarie cu o creştere de 7,5% şi 697,5 RON în octombrie cu o creştere de
20%;
• putem concluziona de asemenea că în anul 2008 cheltuielile pentru asigurări au
crescut cu 90% faţă de anul 2006, deci au ieşit la pensie un număr foarte mare de
oameni;