Sunteți pe pagina 1din 12

1 Dispozitiile codului de procedura civila:

 constituie procedura de drept comun in materie civila, precum si in alte materii, in masura in
care legile care le reglementeaza nu cuprind dispozitii contrare.

2 In materiile reglementate de codul de procedura civila:

 obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplica in mod prioritar, indifferent de calitatea sau
statutul partilor
 Dispozitiile privind drepturile si libertatile persoanelor vor fi interpretate si applicate in
concordanta cu Constitutia, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte
tratate la care Romania este parte
 Daca exista neconcordante intre dispozitiile sale si cele ale pactelor si tratatelor privitoare la
drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, au prioritate reglementarile
international, cu exceptia cazului in care C pr civ contine dispozitii mai favorabile.

3 Judecatorii:

 Au indatorirea de a solutiona orice cerere de competenta instantelor judecatoresti


 Nu pot sa stabileasca dispozitii general obligatorii prin hotararile pe care le pronunta in cauzele
ce ii sunt supuse judecatii

4 Etapele judecatii sunt:

 Etapa scrisa, etapa cercetarii procesului, etapa dezbaterilor, etapa deliberarii judecatorilor si
pronuntarii hotararii.

5 Constituie izvoare al dreptului processual civil:

 Constitutia, legile organice, decretele, ordonantele, hotararile guvernului.


 Dreptul Uniunii Europene
 Principiile generale ale dreptului

6 In functie de sfera de aplicare, normele de drept processual civil sun clasificate in:

 Norme generale si norme speciale

7 In cee ace priveste aplicarea legii de procedura civila:

 Dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai judecatilor si executarilor silite incepute dupa
intrarea acestuia in vigoare
 Procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incepute sub legea veche raman
supuse acelei legi
 Hotararile judecatoresti sunt supuse cailor de atac, mptivelor si termenelor prevazute de legea
sub care a inceput procesul

8 Referitor la legea aplicabila mijloacelor de proba:

 Conditiilor de admisibilitate a probelor preconstituite sunt guvernate de legea in vigoare la data


producerii sau savarsirii faptelor juridice care fac obiectul probatiunii
 Administrarea probelor se face conform legii in vigoare la data administrarii lor
 Puetrea doveditoare a probelor preconstituite este guvernata de legea in vigoare la data
producerii ori, dupa caz, a savarsirii faptelor juridice care fac obiectul probatiunii

9 Norma juridica cu character imperativ, daca ea cuprinde expresii, percum:

 Nici un judecator nu poate refuza sa judece


 Instanta nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partilor
10 Au caracter de ordine publics si, deci, imperative:

 Normele juridice care reglementeaza organizarea si functionarea instantelor judecatoresti


 Normele de competenta generala

11 Referitor la drepturile procesuale ale partilor:

 Trebuie exercitate cu bun-credinta, potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de


lege si fara a se incalca drepturile procesuale ale partilor
 Partea care isi exercita drepturile procesuale in mod abuziv raspunde pentru prejudiciile
materiale si morale cauzate
 Partea care isi exercita drepturile procesuale in mod abuziv poate fi obligata, potrivit legii, si la
plata unei amenzi judiciare

12 In desfasurarea procesului, partile:

 Au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de


lege sau de judecator
 Au obligatia sa isi probeze pretentiile si apararile
 Au obligatia sa contribuie la desfasurarea fara intarziere a procesului, urmarind, tot astfel,
finalizarea acestuia

13 Partea care nu isi indeplineste cu buna-credinta obligatiile procesuale:

 Raspunde pentru prejudiciile material si morale cauzate


 Va putea fi obligata, potrivit legii, si la plata unei amenzi judiciare

14 Potrivit principiului legalitatii:

 Procesul civil se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legii


 Judecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii privind realizarea
drepturilor si indeplinirea obligatiilor partilor din process
 Judecatorul are misiunea de a spune dreptul in cauza pe care o solutioneaza

15 In temeiul principiului contradictionalitatii:

 Instanta nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partilor, daca
legea nu prevede altfel
 Instanta este obligata, in orice process, sa supuna discutiei partilor toate cererile, exceptiile si
imprejurarile de fapt sau de drept invocate
 Instanta isi va intemeia hotararea numai pe motive de fapt si de drept, pe explicatii sau pe
mijloace de proba care au fost supuse, in prealabil, dezbaterii contradictorii

16 In ceea ce priveste limba desfasurarii procesului:

 Procesul civil se desfasoara in limba romana


 Cererile si actele procedural se intocmesc numai in limba romana

17 Dreptul la aparare:

 Este un principiu cu valoare constitutionala, consacrat in mod expres in Constitutie, in Codul de


procedura civila si Legea nr.304/2004 de organizare judiciara
 In sensul material, desemneaza asamblul drepturilor si garantiilor procesuale instituite de lege
pentru a da posobilitatea partilor sa-si apere interesele
 In sens formal, desemneaza dreptul partilor de a fi reprezentate sau, dupa caz, asistate in
conditiile legii, in tot cursul procesului
18 Oralitatea procesului:

 Consta in dreptul partilor de a-si sustine verbal pretentiile si apararile, in audierea martorilor
fata de parti, in invocarea neregularitatilor actelor de procedura si expunerea faptelor cauzei
prin viu grai
 De la principiul oralitatii legea prevede doua categorii de exceptii: actul de procedura poate fi
facut numai in form scrisa; partile solicita expres instantei ca judecata sa se faca numai pe baza
actelor de la dosar
 Este o consecinta a principiului publicitatii procesului

19 Sunt exceptii de la principiul nemijlocirii:

 Dovezile administrate in fata instantei necompetente


 Dovezile administrate in cursul judecatii cererii perimate
 Probele admistrate prin comisie rogatorie

20 Rolul judecatorului in aflarea adevarului se manifesta, printer altele, sub urmatoarele aspecte:

 Judecatorul va incerca, in tot cursul procesului, impacarea partilor si va recomanda solutionarea


amiabila a litigiului in mediere

21 Referitor la procedura de informare asupra medierii:

 Sedinta de informare poate fi realizata de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat,
notar, mediator
 Serviciile prestate pentru informare sunt gratuite
 Dovada participarii la sedinta de informare se face printr-un certificate de informare sau, dupa
caz, printr-un process-verbal
 Sanctiunea lipsei dovezii de respectare a procedurii de informare privind medierea consta in
respingerea cererii de chemare in judecata ca inadmisibila

22 Judecatorul are indatorirea:

 De a asigura respectarea principiilor fundamentale ale procesului de catre toti participantii


 De a respecta el insusi principiile fundamentale ale procesului
 De a asigura un tratament egal si nediscriminatoriu fata de justitiabili

23 Actiunea civila:

 Cuprinde asamblul mijloacelor procesuale prevazute de lege pentru protectia dreptului subiectiv
sau a situatiei juridice care se poate realiza numai pe calea justitiei, precum si pentru asigurarea
apararii partilor In process
 Se individualizeaza (devine process) in momentul exercitarii

24 Elementele actiunii civile:

 Sunt partile, obiectul si cauza


 Se concretizeaza in functie de mijlocul processual la care se recurge
 Prezinta o importanta practica deosebita, doearece cu ajutorul lor se determina cadrul
procesului

25 Distinctia intre cauza actiunii si cauza cererii de chemare in judecata prezinta o importanta practica
deosebita:

 In ceea ce priveste satbilirea eventualei autoritati de lucru judecat sau litispendente


 Deoarece cauza cererii introductive trebuie dovedita, pe cand cauza actiunii se prezuma
26 Conditiile de exercitare a actiunii civile sunt:

 Calitatea procesuala, capacitatea procesuala, formularea unei pretentii, justificarea unui interes

27 Sunt lipsite de interes, de pilda:

 Cererea prin care cel care detine un titlu excutoriu solicita constatarea dreptului sau
 Invocarea exceptiei de nulitate de catre cel care nu este vatamat prin acea nulitate
 Cererea in anulare a unui contract de vanzare-cumparare, daca s-a dispus prin hotarare
definitive rezolutiunea aceluiasi contract

28 Pentru a se asigura protectia juridica a dreptului subiectiv pretins este necesar ca acesta:

 Sa fie recunoscut si ocrotit de lege


 Sa fie exercitat in limitele sale externe
 Sa fie exercitat cu buna-credinta, in accord cu ordinea publica si bunele moravuri
 Sa fie un drept corespunzator unei obligatii exigibile

29 Nu se va putea incuviinta cererea perevntiva:

 In carte nu este nici un raspuns (vezi pagina 170, intrebarea 7)

30 Calitatea procesuala:

 Trebuie verificata de instanta in orice cerere in justitie

31 Reprezentarea legala intervine:

 In cazul minorilor sub 14 ani si a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca

32 Numirea de catre instanta a curatorului special se face:

 In caz de conflict de interese intre reprezentantul legal si cel reprezentat


 In caz de urgenta, daca persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu nu are reprezentant
legal, la cererea partii interesate
 Dintre avocatii anume desemnati in acest scop de barou

33 Autorizarea speciala este necesara:

 In cazul in care reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exercitiu sau ocrotitorul legal
al celui cu capacitate de exercitiu restransa efectueaza acte procesuale, precum tranzactia,
renuntarea la calea de atac

34 Dupa calea procedurala aleasa de parte, cererile in justitie se clasifica in:

 Nu are nici un raspuns (vezi intrebarea 12 de la pagina 171)

35 Cererea prin care se tinde la transformarea antecontractului intr-un contract de vanzare-cumparare


a unui imobil este:

 O cerere in constituirea unui drept

36 Procurorul poate:

 Sa ceara punerea in executare a oricaror titluri executorii emise in favoarea minorilor,


persoanelor puse sub interdictie si disparutilor

37 Cererea de aratare a titularului dreptului poate fi formulate:

 Inaintea primei instante in termenul prevazut de lege pentru depunerea intampinarii sau, daca
intampinarea ne este obligatory, cel mai tarziu la primul termen de judecata
 Numai de catre paratul care detine un bun pentru altul sau care exercita in numele altuia un
drept asupra unui lucru

38 Cererea de interventie accesorie poate fi facuta:

 Pana la inchiderea dezbaterilor, in tot cursul judecatii, chiar si in caile extraordinare de atac

39 Referitor la solutionarea cererii de recuzare:

 Este inadmisibil interogatoriul pentru dovedirea motivelor de recuzare

40 Este incompatibil judecatorul:

 Care a fost arbitru, procuror, avocat sau mediator in aceeasi cauza


 Sesizat cu o revizuire impotriva hotararii pe care a pronuntat-o

41 Interventia voluntara accesorie:

 Se solutioneaza prin hotararea data asupra fondului

42 Coparticiparea procesuala:

 Este, in principiu, facultative


 Poate fi si obligatorii (necesara)
 Poate fi numai activa in procedura executarii silite, intrucat executarea poate viza numai un
singur patrimoniu, iar acesta nu poate avea mai multi titular

43 Exceptia necompunerii legale a instantei:

 Este o exceptie de procedura, absoluta si dilatorie

44 Cauzele deduse judecatii se solutioneaza:

 In apel, in complet format din 2 judecatori si, in recurs, in complet format din 3 judecatori
 Conflictele de munca si de asigurari sociale se judeca, in prima instanta, in complet format dintr-
un judecator si 2 asistenti judiciari

45 La toate instantele:

 Completele de judecata se stabilesc la inceputul anului, de catre colegiile de conducere


 Repartizarea cauzelor pe complete se face in mod aleatoriu, in system informatizat
 Completul de judecata este prezidat, prin, rotatie, de unul dintre membrii acestuia

46 Partile sunt obligate:

 Sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de


judecator
 Sa isi probeze pretentiile si apararile
 Sa contribuie la desfasurarea fara intarziere a procesului, urmarind, tot astfel, finalizarea
acestuia
 Mai era si D –in carte nu mai este raspunsul?????

47 Concluziile procurorului sunt obligatorii la solutionarea urmatoarelor cause:

 Punerea sub interdictie si ridicarea interdictiei


 Declararea judecatoreasca a mortii
 Decaderea din drepturi parintesti

48 Judecatoriile judeca in prima instanta:


 Cererile de impartiala judiciara, indifferent de valoare

49 Tribunalul judeca:

 Ca instante de apel, apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima


instant

50 Recursul in interesul legii se solutioneaza de catre:

 Inalta Curte de Casatie si Justitie in complet format de 25 de judecatori

51 Conflictul de competenta ivit intre:

 Doua judecatorii, se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia functioneaza acele


judecatorii
 O judecatorie si un tribunal arbitral se solutioneaza de catre tribunalul in raza caruia se afla
judecatoria
 Doua curti de apel, se solutioneaza de Inalta Curte de Casatie si Justitie

52 Competenta teritoriala este exclusive in cazul:

 Cererile privitoare la imobile


 Cererile privitoare la societati

53 Litispendenta poate fi invocata:

 Pe cale de exceptie, in orice stare a procesului in fata instantelor de fond


 De parti sau de instanta din oficiu

54 Exceptia conexitatii:

 Poate fi invocate de parti sau din oficiu cel mai tarziu la primul termen de judecata inaintea
instantei ulterior sesizate
 Se solutioneaza prin incheiere, care poate fi atacata numai odata cu fondul

55 Cererea de stramutare:

 Intemeiata pe motiv de siguranta publica poate fi formulate numai de catre procurorul general
al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

56 Hotararea asupra cererii de stramutare:

 Se da fara motivare si este definitive

57 Necompetenta instantelor judecatoresti poate fi invocata:

 De parti ori de catre judecator in orice stare a pricinii, in cazul nerespectarii competentei
generale
 Doar de catre parat prin intampinare sau, daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu
la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante, in cazul
necompetentei de ordine private
 De parti ori de catre judecator la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in
fata primei, instante, in cazul incalcarii competentei material

58 Alegerea competenta este posibila:

 Numai dupa nasterea dreptului la despagubire, in litigiile din material protectiei consumatorilor
 In cazul competentei teritoriale, in afara de cazul in care aceasta competenta este exclusive

59 Cererile formulate de un profesionist impotriva unui consummator:


 Pot fi introduse numai in instant domiciliului consumatorului

60 Referitor la conditiile generale pentru indeplinirea actelor de procedura:

 Acestea trebuie sa imbrace forma scrisa


 Daca legea prevede, ele pot fi intocmite si in forma electronica
 In continutul lor trebuie sa relateze faptul ca au fost indeplinite cerintele legii
 Ele trebuie indeplinite in scris in limba romana

61 In functie de caracterul lor, termenele de procedura se clasifica in:

 Termene imperative (peremptorii) si termene prohibitive (dilatorii)

62 Termenele procedurale imperative:

 Impun indeplinirea actului de procedura inauntrul lor, sub sanctiunea decaderii

63 Termenul procedural se intrerupe:

 Cand a intervenit moartea uneia dintre parti


 Cand a intervenit moartea reprezentantului partii
 In cazul perimarii, prin indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii procesului
de catre partea care justifica un interes

64 Repunerea in termenul procedural:

 Poate fi solicitata in germen de 15 zile de la incetarea impiedicarii


 Va fi rezolvata de instanta competenta sa solutioneze cererea privitoare la dreptul neexercitat in
termen
 Va fi dispusa numai daca partea dovedeste ca intarzierea in efectuarea actului se datoreaza unor
motive temeinic justificate

65 Decaderea intervine in cazul:

 Nerespectarii unui termen legal imperativ


 Nedepunerii cererii reconventionale odata cu intampinarea sau, daca intampinarea nu este
obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata

66 Sanctiunea nulitatii intervine:

 In cazul nerespectarii conditiilor, de fond sau de forma, prevazute de lege pentru validitatea
actului de procedura
 In cazul necompunerii legale a instantei

67 Nulitatea nu este conditionata de existenta unei vatamari in cazul incalcarii prevederilor legale
referitoare la:

 Competenta materiala si competenta teritoriala exclusiva


 Capacitatea procesuala
 Constituirea instantei
 Timbrarea cererii de chemare in judecata

68 Obtinerea, cu rea-credinta, a citarii prin publicitate a oricarei parti se sactioneaza:

 Cu amenda judiciara de la 100 lei la 1000 lei si, la cererea partii interesate, la plata unei
despagubiri pentru prejudicial material sau moral cauzat prin amanarea judecatii
 De catre instanta in fata careia s-a savarsit fapta, prin incheiere executorie
69 In procedura divorului:

 Cererea recoventionala poate fi depusa, sub sanctiuena decaderii, cel mai tarziu pana la primul
termen de judecata la care paratul a fost legal citat, pentru faptele petrecute inainte de aceasta
data
 Partile se vor infatisa in persoana, in fata instantelor de fond, cu exceptia cazurilor expres
prevazute la art 920 alin (1) C. pr. Civ., in care cel in cauza se va putea infatisa prin avocat,
mandatar sau, dupa caz, prin tutore ori curator
 Daca la termenul de judecata, in prima instanta, reclamantul lipseste si se infatiseaza numai
paratul, cererea va fi respinsa ca nesustinuta
 Sotii se pot impaca in tot cursul judecatii, chiar daca nu au fost platite taxele de timbre

70 In procedura punerii sub interdictie:

 Judecata se va face cu participarea procurorului


 Instanta este obligata sa asculte pe cel a carui punere sub interdictie este ceruta, punandu-I
intrebari pentru a constata starea sa mintala
 Daca cererea introductive de instanta a fost respinsa, curatela instituita pe durata procesului
inceteaza de drept

71 In procedura de declarare a mortii unei personae:

 Va fi citat si curatorul, daca a fost numit

72 cererea de constatare a nulitatii hotararii declarative de moarte:

 Se indreapta la instanta care a pronuntat hotararea


 Se solutioneaza cu citarea persoanelor care au fost parti in procesul de declarare a mortii si cu
participarea procurorului

73 Asupra cererii de sechestru asigurator:

 Instanta va decide in camera de consiliu, fara citarea partilor


 Instanta se pronunta printr-o incheiere executorie, supusa de regula apelului, in termen de 5 zile
de la comunicare

74 Cererea de sechestru judiciar

 Se judeca de urgenta, cu citarea partilor

75 Hotararea de partaj

 Are effect constitutive

76 In procedura ordonantei presedintiale

 Intampinarea nu este obligatorie


 Nu sunt aplicabile dispozitiile privind cercetarea procesului
 Se pronunta o ordonanta supusa numai apelului

77 In procedura solutionarii cererilor posesorii:

 Intampinarea este obligatorie


 Sunt inadmisibile orice cereri prin care se solicita protectia unui drept in legatura cu bunul in
litigiu
 Hotararea data nu este autoritate de lucru judecat intr-o cerere ulterioara privind fondul
dreptului

78 In procedura ordonantei de plata

 Citatia va fi inmanata partii cu 10 zile inaintea termenului de judecata


 Intampinarea trebuie depusa cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata
 Reclamantul va lua la cunostinta de cuprinsul intampinarii de la dosarul cauzei

79 procedura cu privier la cererile de valoare redusa

 Este scrisa si se desfasoara in intregul ei in camera de consiliu


 Are character alternativ, in sensul ca reclamantul are alegerea intre aceasta procedura si
procedura de drept comun

80 Cererea de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept se solutioneaza:

 --------------------------------------------------Nu este nici un raspuns

81 Dispozitiile referitoare la procedura inscrierii drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii

 Nu pot fi applicate in cazul bunurilor care, inaintea sau dupa intrarea in possie, au fost declarate
prin lege inalienabile
 Sunt aplicabile pentru dobandirea drepturilor reale imobiliare prin uzucapiune

81 Referitor la conventia arbitrala:

 Aceasta se incheie in scris, sub sanctiunea nulitatii


 Se poate incheia fie sub forma unei clause compromisorii inscrisa in contractual principal ori
stabilita intr-o conventie separata, fie sub forma compromisului
 Aceasta poate rezulta si din intelegerea scrisa a partilor facuta in fata tribunalului arbitral
 Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contractului in care este
inscrisa

82 In procedura arbitrala:

 Intampinarea va fi formulate in termen de 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de


arbitrare
 Cererea reconventionala poate fi formulate daca pretentiile paratului deriva din acelasi raport
juridic dedus judecatii
 Martorii si expertii sunt audiati fara prestare de juramant

83 Hotararea arbitrala

 Va fi comunicata partilor in termen de cel mult o luna de la data pronuntarii ei


 Comunicata partilor este definitiva si obligatorie
 Cosntituie titlu executoriu si se executa silit dupa investirea cu formula executorie

84 In ceea ce priveste actiunea in anularea hotararii arbitrale:

 Competenta revine curtii de apel in circumscriptia careia a avut loc arbitrajul

85 La judecata actiunii in anulare

 Intampinarea este obligatorie si se comunica reclamantului

86 In arbitrajul international:
 Dezbaterea litigiului se face in limba stabilita prin conventia arbitrala sau, in lipsa ori daca nu a
intervenit o intelegere ulterioara, in limba contractului din care lipsa ori daca nu a intervenit o
intelegere ulterioara, in limba contractului din care s-a nsacut litigiul ori intr-o limba de circulatie
internationala stabilita de tribunalul arbitral
 Se aplica legea stabilita de parti, iar daca partile nu au desemnat dreptul aplicabil, tribunalul
arbitral va aplica legea pe care o considera adecvata
 Tribunalul arbitral va tine seama, in toate situatiile, de uzunante si regului profesionale

87 Cererea de recunoastere sau de executare a hotararii arbitrale straine

 Trebuie insotita de hotararea arbitrala si conventia de arbitraj, in original sau in copie, care sunt
supuse legalizarii, in conditiile legii
 Este respinsa, daca partea contra careia hotararea este invocate probeaza ca aceasta(hotararea
arbitrala) a fost anulata ori suspendata de o aturitate competenta din statul in care sau dupa
legea caruia a fost pronuntata

88 Suspendarea voluntara intervine:

 Cand amandoua partile o cer


 Cand niciuna dintre parti,desi legal citate,nu se infatiseaza la strigarea pricinii si nici nu a solicitat
judecarea in lipsa

89 Caile extraordinare de atac nu pot fi exercitate:

 atata timp cat este deschisa calea de atac a apelului,cu exceptia cazului in care partile consimt
express a exercite direct recursul, dar numai pentru incalcarea sau aplicarea gresita a normelor
de drept material
 decat in conditiile si pentru motivele expres si limitativ prevazute de lege

90 Pot forma obiect al apelului:

 hotararile pronuntate in prima instanta,daca legea nu prevede expres altfel.


 hotararile date in ultima instanta daca, potrivit legii, instanta nu poate sa judece decat in prima
instanta
 incheierile date in procedura necontencioasa judiciara, cu exceptia celei pronuntate de un
complet al ICCJ

91 Termenul de apel:

 este de 30 zile,daca legea nu prevede altfel;


 curge de la comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel;
 de regula, suspenda executarea hotararii de prima instant.

92 Regula unicitatii caii de atac se manifesta si sub urmatoarele aspecte:

 daca prin aceeasi hotarare au fost solutionate si cereri, accesorii,hotararea este supusa in
intregul ei caii de atac prevazute de lege pentru cerera principala;
 hotararea prin care au fost solutionate mai multe cereri principale sau incidentale, dintre care
unele sunt supuse apelului, iar altele recursului, este supusa in intregul ei apel, iar hotararea
data in apel este supusa recursului.

93 In procesele pornite in intervalul 15.02.2013-31.12.2015:

 Apelul si cand este cazul, motivele de apel, se depun la instanta a carei hotarare se ataca;
 intimatul din apelul principal trebuie sa depuna intampinarea in termen de cel mult 15 zile de la
data primirii comunicarii cererii de apel si a motivelor de apel.
94 Apelul provocat:

 Poate fi exercitat de catre intimatul din apelul principal impotriva unei personae care nu este
parte in acest apel dar care a figurat in prima instanta;
 Se depune de catre intimat odata cu intampinarea la apelul principal;
 Se comunica si intimatului din apelul provocat;

95 Nu sunt supuse recursului:

 Hotararile date in cererile referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila;


 Hotararile date asupra cererilor de ordonanta presedintiala

96 In caz de admitere a recursului:

 hotararea atacata poate fi casata in tot sau in parte;


 instanta suprema (ICCJ) dispune casarea cu trimitere spre o noua judecata, afara de cazul in care
casarea s-a facut pentru depsasirea atributiilor puterii judecatoresti sau pentru incalcarea
autoritatii de lucru judecat ,cand cererea se respinge ca inadmisibila;
 tribunalul sau curtea de apel dispune casarea cu retinere si doar in mod exceptional casarea cu
trimitere

97 La judecata in fond dupa casare:

 sunt admisibile orice probe prevazute de lege, indifferent de felul casarii;


 instanta va judeca in limitele casarii si tinand seama de toate motivele invocate inaintea
instantei a carei hotarare a fost casata;
 hotararile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru
instanta care judeca fondul

98 Casarea unei hotarari se poate cere:

 numai pentru motive de nelegalitate ;


 cand instanta nu a fost alcatuita conform legii
 cand s-a incalcat autoritatea de lucru judecat

99 Referitor la contestatia in anulare:

 intampinarea se depunde la dosar cu cel putin 5 zile iaintea primului termen de judecata si nu
se comunica contestatorului;
 hotararea data asupra contestatiei este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea atacata;

100 Cererea de revizuire se solutioneaza:

 Potrivit dispozitiilor procedurale aplicabile judecatii finalizate cu hotararea atacata;

101 In cazul revizuirii solicitate pentru hotarari potrivnice:

 termenul de exercitare este de o luna de la data ramanerii definitive a ultimei hotarari;


 competenta de solutionare revine instantei mai mare in grad fata de instanta care a dat prima
hotarare, cu exceptia cazului in care una dintre instante este ICCJ, cand cererea se va judeca de
instanta suprema;
 Hotararea pronuntata este supusa recursului

102 Recursul in interesul legii:

 Este un mijloc processual de asigurare a unei practice judiciare unitare


103 Sunt mijloace procesuale de asigurare a unei practici judiciare unitare:

 Recursul, recursul in interesul legii, procedura pronuntarii unei hotarari prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept.

104 Recursul in interesul legii se solutioneaza:

 In complet format din 25 de judecatori

105 Decizia data in recursul in interesul legii:

 Este obligatorie pentru instante de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei;


 Isi inceteaza aplicabilitatea la data modificarii abrogarii sau constatarii neconstitutionalitatii
dispozitiei legale care a facut obiectul interpretarii

106 Calitatea procesuala de a sesiza ICCJ in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile are:

a. Orice complet de judecata al oricarei instante judecatoresti


b. Numai procurorul general al Parchetului de pe langa ICCJ
c. Orice complet de judecata al ICCJ, al curtii de apel sau al judecatoriei, investit cu solutionarea
cauzei in ultima instanta. Nu este nici un raspuns

6 Procedura pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

a. Se desfasoara cu citarea partilor in cel mult 3 luni de la data investirii ICCJ


b. Este supusa taxei judiciare de timbru si timbrului judiciar;
c. Se finalizeaza printr-o decizie obligatorie pentru toate instantele de la data pronuntarii

Nu este nici un raspuns

S-ar putea să vă placă și