Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAMA PENTRU ACTIVITATE OPȚIONALĂ

CLASA V-a

Prof. BABA-DIȚA MIHAELA

NR. ACTIVITĂȚI ALOCATE: 1/SĂPTAMÂNĂ

1
NOTĂ DE PREZENTARE

În contextul globalizării, tradiţiile ocupă un rol important în exprimarea identităţii culturale,


artistice şi sociale a fiecărui popor, punându-se un accent destul de mare pe conservarea unor
elemente definitorii ale românilor. Nu numai în plan cultural şi social se întâmplă acest lucru, ci
şi în plan educaţional. Pe parcursul unui an şcolar se desfăşoară o serie de evenimente,
festivaluri-concurs, proiecte judeţene, regionale sau naţionale ce au ca scop valorificarea zestrei
culturale autentice.  Li se oferă posibilitatea de a lua contact cu tradiţiile româneşti şi de a
practica activităţi ce par să dispară în negura timpului, însă care trebuie păstrate cu grijă de-a
lungul timpului, de la o generaţie la alta. 

Programa este structuurată astfel:


- Notă de prezentare
- Argument
- Competenţe generale
- Exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Modalități de evaluare
- Bibliografie

2
ARGUMENT

Arta noastră populară manifestată sub toate aspectele ei reprezintă o bogăţie nepreţuită de
comori pentru toţi ce care-şi iubesc patria şi neamul. Suntem mândrii de faptul că ne-am născut
într-o ţară frumoasă cum este România. Obiceiurile şi tradiţiile străbune româneşti,rod al unui
efort îndelungat de cunoaştere reprezintă un tezaur inestimabil de înţelepciune ale căror valori şi
resurse nu se şterg niciodată. Eu, ca educatoare, am rolul să transmit micilor vlăstare pe care le
educ obiceiurile şi tradiţiile populare.
Să facem cunoscut acest tezaur al copiilor cultivat în bună parte de ei înșiși, această
valoare tradițională proprie copilului începand cu primii ani de viațăși păstrată, ca un fond de
arhivă personală, de-a lungul vieții. Copilul nu are prejudecăți, nu-și frământă mintea cu
întrebări, el trăiește o realitate vie a raportului om-natură. Ocrotirea copilăriei nu se raportează
numai la detaliile de manifestare a copiilor în anumite situații create de ei înșiși, ci și la
favorizarea libertății de exprimare a necesităților de joc.O cunoaștere mai profundăși o
receptare mai atentă a folclorului de către «micuții căutatori de frumos», vor contribui în mod
eficient la educația estetică a acestora , vor asigura legătura cu pământul pe care trăiesc, cu
tradițiile locale, cu poporul și arta acestuia. Recitate, cântate, jucate ori gesticulate , aceste
producții artistice pun în mișcare trupul, mintea și sufletul copiilor.
Am considerat oportună alegerea acestui opțional, din rațiunea de a valorifica în
beneficiul copiilor multiplele valențe formative ale producțiilor literare, muzicale, de joc și
mișcare, înmănunchiate sub genericul folclorul copiilor. Pătrunderea copilului în cultură se
produce în familie, în primii ani de viaţă, la nivel popular, şi continuă pe tot parcursul vieţii
omului în comunităţile sociale din care face parte şi, într-un mod sistematic în unităţile de
învăţământ.

3
COMPETENȚE GENERALE

 Manifestă creativitate în activități diverse


 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice
 Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc
 Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte
de artă etc.
 Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, a termenilor şi simbolurilor
specifice tehnologiilor
 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

 Prezentarea datinilor şi obiceiurilor naţionale.


 Exercitii ce includ utilizarea frumuseţii, muzicalităţii şi bogăţiei limbii materne.
 Exerciţii de interpretarea unor texte specifice datinilor şi obiceiurilor populare.
 Exerciţii de reprezentare prin desen, sculptură a imaginilor artistice din textul liric pentru
atitudinii de admiraţie şi respect faţă de tradiţiile şi obiceiurile populare.
 Exerciţii de memorare şi recitare a versurilor.
 Vizite la muzee pentru cultivarea unor atitudini adecvate de preţuire a diferenţelor
culturale dintre semeni.
 Organizarea unor expoziţii de creații artistice realizate prin tehnici de lucru variate.
 Exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor şi expresiilor necunoscute pentru
lărgirea orizontului de cultură generală.

4
CONŢINUTURI

I.Confecţionarea şi ornamentarea obiectelor de artă populară


 modelare
 picturi (sticlă, lut, lemn, pietre etc.)
 ţesături
II. Datini şi obiceiuri de iarnă
 Obiceiuri de Sfântul Nicolae
 Datini şi obiceiuri de Crăciun
 Pluguşorul
 Capra
III. Obiceiuri de Primăvară
 Mărţişorul
 Obiceiuri de Paşti

MODALITĂŢI DE EVALUARE

 Dansuri;
 Jocuri;
 Portofoliul copiilor;
 Expoziții;
 Participări la concursuri de dans popular.

5
BIBLIOGRAFIE

1. Cucoş. C. - „Pedagogie“ Ed. Polirom, Iaşi 2000


2. Florea, Marian – Simion - „Sărbătorile la români“ Ed. Fundaţiei Culturale române,
Bucureşti 1997
3. Pamfilie, Tudor - „Sărbătorile la români“ Ed. Saeculum I.O. , Bucureşti 1997
4. „Programa activităţilor instructiv - educative în grădiniţa de copii“ Ed. V.I.Integral,
Bucureşti 2000
5. Stanciu, Stoian; Petre, Alexandru - „Pedagogie şi folclor“, E.D.P. , Bucureşti 2001

S-ar putea să vă placă și