Sunteți pe pagina 1din 2

De ce a fost creat omul?

Distribuie
De ce a fost creat omul? Dumnezeul Cel Nenăscut și Nezidit, viețuind în Sfânta Treime, fiind
Atotputernic și întru totul desăvârșit, Își este pe deplin îndestulător Sieși și nu avea nicidecum
trebuință de ființe create. Însă dragostea Sa nețărmurită râvnea să aibă părtași ai fericirii Sale
veșnice. Pentru aceasta, Dumnezeu a gătit Împărăția Sa și a creat făpturile cerești.
Dragostea nu este despotică și de aceea nu silește iubirea din partea celorlalți. Toate făpturile
zidite ale lui Dumnezeu, îngerii, au fost înzestrate cu voință liberă. Aceasta a fost de trebuință
pentru ca ele să-I poată întoarce Ziditorului lor o dragoste adevărată și nu o supunere lipsită de
minte și fără de noimă.
Unul dintre cei mai străluciți și mai puternici dintre acești îngeri — Lucifer (Satana) —
exercitându-și voința liberă, a ales să întoarcă spre sine dragostea ce I se cuvenea Iui Dumnezeu.
Din pricina iubirii de sine s-a îndărătnicit, dintru îndărătnicie s-a învârtoșat și a hotărât să făurească
o nouă împărăție, potrivnică celei a Ziditorului, uzurpând locul și puterea lui Dumnezeu. Urmările
acestei răzvrătiri (apostazii) sunt binecunoscute tuturor. Lucifer și cei care i-au urmat, au fost
azvârliți din Cer și până azi au rămas drept vrăjmași ai lui Dumnezeu și ai tuturor făpturilor Sale.
Ispita și nesupunerea lui Lucifer a fost primită de multe dintre făpturile cerești, astfel încât noua
împărăție a răului s-a umplut de părtași ai prințului întunericului.
Cei care au rămas neclintiți în vremea pustiitoarelor ispitiri, au fost întăriți de ajutorul lui Dumnezeu
și au devenit fii veșnici ai Adevărului.
Potrivit dragostei Ziditorului, Împărăția Cerească nu a putut rămâne știrbită și pentru a săvârși
această împlinire, Dumnezeu a zidit o nouă făptură — omul. Adam și Eva au fost făcuți din nimic
într-un Univers făurit anume pentru ei, iar ei au fost pecetluiți drept pietre prețioase în cununa
lucrărilor lui Dumnezeu.
Măreția Ziditorului a fost revelată chiar și în atomii primordiali care, deși fără formă, nevăzuți și în
neorânduială, au slujit ca materie pentru crearea întregii firi văzute și a omului însuși.
din cartea: Apostazia și Antihristul după învățăturile Sfinților Părinți

S-ar putea să vă placă și