Sunteți pe pagina 1din 25

-COLEGIUL ECONOMIC ”OCTAV ONICESCU” – BOTOȘANI

EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR


ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL , FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL: SERVICII
CALIFICAREA PROFESIONALĂ:
-TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

PROIECT DE SPECIALITATE
„Monitorizarea corespondentei”

Indrumator proiect, Candidat,


prof. Ivănușcă Manuela-Elena Chiru Sebastian-Petru

BOTOȘANI 2022
Cuprins

ARGUMENT
CAPITOLUL1 Cercetarea de marketing
1.1.Conceptul cercetarii de marketing, definire, domenii
1.2.Etapele cercetarii de marketing
1.3.Analiza pietei, definirea ofertei, comercializarea produsului
1.4.Cercetarea de Marketing-Clasificare/tipuri
CAPITOLUL2Cercetareadirectădemarketing
2.1.Clasificarea cercetarii directe de marketing
2.2.Metode, tehnici si instrumente utilizate in cercetarea directa de marketing
2.3.Analiza si interpretarea datelor
Anexe
Bibliografie
ARGUMENT

Am ales aceasta tema deoarece identificarea nevoilor clientilor , intelegerea si


satisfacerea lor , este principiul lor de baza in tehnici moderne de vanzare.Cercetarea
de marketing reprezinta principalul mijloc al unui agent sau organizatii de a obtine
informatii , informatii utile in momentul in care trebuie fundamentata strategia de
marketing sau elaborat un plan de marketing.Sfera cercetarilor de marketing cuprinde:
agentul economic cu resursele sale, piata, concurentii, consumatorii, elemente ale
mixului de marketing, macromediul in care subiectul actioneaza.
Obtinerea datelor si informatiilor, stabilirea metodelor celor mai eficiente de
culegere a lor , reprezinta una din problemele cele mai mari care intervin in cadrul
unei cercetari de marketing , dar totodata este o etapa indispensabila in acest
proces.
Principalele obiective ale marketingului sunt satisfacerea dorințelor
consumatorilor (obiectiv de natură psihologică) și maximizarea profitului (obiectiv de natură
economică). Informaţiile necesare managerilor de marketing provin din înregistrările interne
ale firmei din supravegherea pieței și din cercetările de marketing .
Cercetarea de marketing este procesul de investigare a cerințelor și de identificare a
modalităților și contextului în care vor fi satisfăcute aceste cerințe ale consumatorilor. Printre
metodele utilizate in cercetarea de marketing se numără următoarele: investigarea surselor
statistice, cercetarea bazată pe observare , ancheta, cercetarea experimentală.
CAPITOLUL1Cercetareademarketing

1.1.Conceptul cercetarii de marketing, definire, domenii

Cercetareademarketingsedefineştecaansamblulmijloacelorcarepermitcolectarea,ana
liza,prezentareaşicuantificareatuturorinformaţiilorutiledemersuluidemarketing.Specialistuldem
arketingnuseaflăînpermanenţăîncontactcuconsumatorulsaudistribuitorul,însăacţiuneasanecesit
ăocunoaştereperfectăaagenţilorcare-
şidesfăşoarăactivitateapepiaţă;informaţiaîipermiteacestuiasăacţioneze,decalitateaşidemodu
ldeutilizareaa
acesteiadepindecalitateaactuluidemarketing.Cercetareademarketingesteoactivitaterezervată
specialiştilor;nuseefectueazălaîntâmplareşicuprindetoatedomeniilemarketingului.
Importanţa cercetăriiînprocesuldeadoptareadeciziilordemarketingse
regăseşteînnumeroasedefiniţiielaborateînultimeledecenii.Seconsiderăcăcercetareademarketi
ngesteunsetdetehnicişiprincipiipentruculegerea,înregistrarea,analizaşiinterpretareasistematicăa
datelorcareîipotajutapedecidenţiiimplicaţiîndomeniulmarketinguluibunurilor,serviciilorsauideil
or.
Cunoaştereacelortreifazealecercetării–preliminară,deproiectareşide realizare
esteonecesitatenunumaipentruceicareoferăserviciispecializatedecercetăridemarketing.Toţiceica
reutilizeazăastfeldeserviciifurnizatedeterţivorrecurgelacunoştinţelelorîndomeniulcercetării,celp
uţinînsituaţiileîncare:
- evalueazăoportunitateadesfăşurăriiuneicercetăripentrufundamentareauneidecizii
demarketing;
- definescproblemadecizionalăşiscopulcercetării;
- coopereazăcucel(cei)careproiecteazăcercetarea,pentruastabilicoordonateleei;
- analizeazăraportuldecercetare,careprezintăconcluziileşirecomandările
cercetătorului.
Neglijareasuccesiuniifazelorşietapelorcercetării,arelaţiilordintreelesauauneianumite
etapevaafectacalitateacercetăriidemarketingşiimplicitrezultateleei,ceeacevalimitaaplicabilitat
ealorînprocesuldecizional.
Procesuldecercetareîncepeprindefinireaproblemeidecizionale,ascopuluişi
obiectivelorcercetării.Carezultatalfazelordeproiectareşirealizare,cercetăriledemarketingsefinali
zeazăprintr-unraportprezentatînformăscrisăşioral,solicitantuluicercetării.
Cercetareademarketingreprezintă:

- Unmijlocprincaresedefinescnoileprodusesauseredefinescceledejaexistente,înscopul
adaptăriiacestoralacerinţeleconsumatorilor;

- O modalitateprinintermediulcăreiaestealeasăceamaibunăstrategiesautacticădemarketing.

1.2.Etapelecercetăriidemarketing

Ocercetarecomplexădemarketingînsumeazămultipleetapeacărorsuccesiuneurmeazămodelu
lurcuşuluiîntrepte,unaajutândlaparcurgereaceleilalte.Prezentămvariantacompletăa“lanţului”cer
cetării,lăsândlalatitudineaantreprenoruluisăapreciezedacăvafaceapellaaceasta,saulavariantare
strînsă(formulareaproblemei,determinareasurselordeinformare,elaborareaplanuluidecercetare
efectivă,colectareadatelor,sistematizareaşianalizadatelor,efectuarearaportuluidecercetare).
1. Identificareaşiformulareaproblemei.Definireascopuluicercetării.Aceastăprimăetapăcons
tituiebazapiramideiîntrepte.Dacănuestebinefundamentată,indiferentdecalitateaînaltăaab
ordăriicelorlateetape,întregeşafodajulcercetăriivaficompromis.Definireaexactăascopuluiest
eechivalentulunuistartluatcorectdecătreunsportiv,într-
ocompetiţiefoarteimportantăpentrucarierasa.Dar,încazulcândfirmanudispunedeoechip
ăpropriedecercetare(faptcei-
arpermitecontrolulfiecăreiacţiuni),numaiostrînsăcolaborareîntreexecutantulcercetăriişi
beneficiaruleipoateasigurareuşita.

2. Elaborareaobiectivelorşiipotezelor.Adouatreaptăsesitueazălaniveloperaţional,determinândn
aturaşiconţinutulinformaţiilornecesareşi,implicit,evidenţiindrelevanţasurselor.Deasemenea,
esteimportantăşiformulareaipotezelor,respectiv,anticiparearăspunsurilorlaproblemaîncauză.
3. Estimareaprealabilăavaloriiinformaţieicevafiobţinutăprincercetare.Aceastăfazăestefundame
ntalăpedeoparte,pentruelaborareabugetuluicercetării,iarpedealtăparte,pentruestimareaeficie
nţeirezultatelorinvestigaţiei.

4. Alegereasurselordeinformaţii.Esteetapacarevizeazădeciziileprivitoarelatipul,sursa,naturaşif
ormadatelorceurmeazăaficolectate.

5. Selectareamodalităţiideculegereşisistematizareainformaţiilor.Reprezintăfazapregătitoar
epentrurecoltareainformaţiei,încareseiauhotărârideordintactic,privitoarelametodeledeculege
reşisistematizare.

6. Colectareadatelor.Reuşitaoperaţiunilorcaracteristiceacesteietapeestestrictdependentădeci
ne,când,cumşiundevapreluainformaţia.

7. Prelucrareadatelorcuprindemaimulteblocurideoperaţiuni,delacumulareainformaţieirecolt
atedediverşioperatori,pânălaevaluareaeidinpunctuldevederealreprezentativităţiişivalidităţii.
Sefaceapellametodestatisticespecifice.

8. Analizaşiinterpretareainformaţiilor.Esteoetapăcuungraddecomplexitateşiresponsabilitatefo
arteridicat.Analizatrebuiefăcutăcumultdiscernământşicompetenţă.Sefaceapelatâtlametodec
antitativecâtşicalitative,încercându-seasegăsiunrăspunspentru fiecareipotezăformulată în
fazaadoua a cercetării.

1.3.Analizapieței,definireaofertei,comercializareaprodusului.

Analiza pieţei

Ca prim domeniu de aplicare a cercetărilorde marketing, analiza pieţei constă în


culegerea tuturor informaţiilor referitoare la aceasta. Specialistul de marketing are nevoie de
un tablou global pentru a se putea orienta în mediul său economic; nu este suficientă
cunoaşterea pieţei, ci este necesară cuantificarea evoluţiei acesteia, pe termen scurt, mediu sau
lung. Analiza pieţei permite, de asemenea, sesizarea oportunităţilor favorabile dezvoltării;
segmentarea pieţei în sub diviziuni omogene astfel încât săpoată fi elaborate strategii de
marketing adaptate fiecăreia.
Definirea ofertei

Această fază a demersului de marketing permite întreprinderii realizarea unui echilibru


între aşteptările consumatorilor şi obiectivele firmei.Cercetarea de marketing se constituie
într-un sprijin, pe parcursul întregului proces de dezvoltarea produsului, pornind de la faza de
concepţie şi ajungând până la cea de comercializare.Cercetarea de tip creativ are drept
obiectiv dezvoltarea unor noi idei referitoare la produs, descoperirea unor noi idei, a unor noi
pieţe; ea se referă şi la elemente definitorii ale produsului, cum ar fi: marca, ambalajul,
serviciile anexe.

Comercializarea produsului

Activitatea de comercializare a produsului se realizează în mod concret prin


transpunerea în practică a ansamblului acţiunilor vizând marketingul şi vânzarea produselor.
Cercetările de marketing intervin încă din faza de lansare a produsului pe piaţă, o fază critică a
ciclului de viaţă al produsului, căreia trebuie să i se acorde o atenţie însemnată. În această fază
pot fi utilizate, ca instrumente concrete, pieţele martor sau pieţele test ce permit urmărirea la o
scară redusă a comportamentului produsului.

1.4.Clasificarea cercetarilor de marketing/tipuri

După obiectivul urmărit:


cercetări exploratorii– definesc fenomenul cercetat;
- cercetări descriptive– descriu evoluţia unui fenomen sau element;
- cercetări instrumentale– elaborarea şi testarea unor instumente;
- cercetări explicative– explică evoluţia unui fenomen
- cercetăripredictive–previzionareaevoluţieianumitorfenomenedemarketingîntr-o

După frecvenţa cererii:


- cercetări permanente;
- cercetări periodice;
- cercetări rare(ocazionale).

După tipul de informaţii obţinute:


- cercetări cantitative;
- cercetăricalitative.

După natura surselor de informaţii:


- cercetări de birou(indirecte);
- cercetări de teren(directe).
CAPITOLUL2 Cercetarea directa de marketing

2.1.Clasificarea cercetarii directe de marketing.

Cercetareadirect permiteobţinereainformaţiilordirectdelapurtătoriilor:
 Consumatori individuali/colectiv
 utilizatori industriali,
 intermediari
 producători.

a)Cercetarea
totală(demasă)presupuneincludereaînprocesuldeinvestigareatuturormembrilorcolectivităţiicercetate.Infor
maţiilesuntpreluatedelaosub-
colectivitatereprezentativă(eşantion)apopulaţieiinvestigate,iarrezultatelecercetăriisuntextrapolatelanivelulîntr
egiicolectivităţiinvestigate.

b)Cercetareaselectivăpresupuneapelarealaungrupselectatdintremembriicolectivităţiicercetat
e,numiteşantion.

Criteriideclasificare:
a)dupăloculundesedesfăşoară:

- cercetărirealizateînmagazine;
- cercetărirealizatepestradă;
- cercetărirealizatelatârgurişiexpoziţii;
- cercetărirealizateladomiciliu.

b)dupăfrecvenţacercetării:

- cercetăripermanente;
- cercetăriperiodice;
- cercetăriocazionale.

c)dupămoduldepreluareainformaţiilordelapurtător:
- cercetăricarenuantreneazăpurtătorii informaţiilor(observarea);
- cercetăricareantreneazăpurtătoriiinformaţiilor(ancheta).

2.2.Metode,tehnicișiinstrumenteutilizateîncercetareadirectădemarketing.

Cercetareaobservațională.

Sepotobținedateindenticeprinobservareaprotagonistilorcercetariișiacontextuluiîncareev
oluează.Aceastăcercetareexploratoriepoatefurnizainformațiiutileprivindopiniaconsumatorilor.
Sepoaterealizacuochiulliber,
prinoglinzicuvedereunilateralăprinfotografiere/filmare,prinscanare,măsurareaurmeifizice,inve
ntariere.Cainstrumenteutilizatesuntfolosite:consemnareaobservaţiilorpesuportdehârtie/
electronic,aparatedefotografiat/
filmat,camerăvideo,dispozitivedescanare,instrumentedemăsurare,fişede

inventar.Instrumente:ghidtematic,ghiddeconversaţie,formularedelucru,formularepentruco
nducereadiscuţiilor,procesverbal.

Cercetareaprindiscuțiilibere.

Seformeazăprinreuniuneaașasepanălazece
persoane,inprezențaunuimoderatorcalificat,pentruadiscutadespreunprodus,unserviciu,despreo
organizațiesaudespreoaltăentitatedemarketing.Tehnicifolosite:discuţiiliberenestructurate,aso
ciaţiiliberedeidei,asociaţii/completăridecuvinte,focus-group,consultareaexperţilor.

Cercetareaprinanchetă.

Ancheteleaumaximăutilitateîncercetareadescriptiva.Firmeleorganizeazăancheteșisondaj
epentruaobțineinformațiidesprecunoștințele,convingerile,preferințeleșisatisfacțiaconsumatoril
orșipentruaestimamărimeaacestorvariabile
deansamblualpopulației.Tehniciutilizate:interviusemi-
structurat,interviustructurat,interviuasistatdecalculator.Instrumenteutilizate:chestionareorală
curăspunsuriconsemnatedeoperator,chestionarscrisautoadministrat,
chestionareoralăcurăspunsuriînregistratepe
suportmagnetic,chestionaradministratprintelefon,cuînregistrarearaspunsurilor,chestionarscristr
ansmisprincorespondenţă.

Etape:
- stabilireaobiectivelorcercetării;
- limiteleanchetei(buget,timp);
- stabilireaeşantionuluipecaresevarealizacercetarea;
- stabilireamoduluideculegereainformaţiilor;
- elaborareachestionarului;
- realizareaanchetei;
- analizainformaţiilorobţinute;
- interpretarearezultatelor;
- întocmirearaportului.

Structurachestionarului:
- o formulă scurtădeadresare;
- câtevaîntrebărideintroducere;
- întrebărifiltru,pentruseparareacelorinteresaţideceilalţi;
- întrebărideconţinut;
- întrebăridecontrol(deverificareasincerităţii);
- întrebărideclasificarecureferirela corespondenţi(vârstă,sex,domiciliu,studii,profesie).

Interviul in profunzime:

- porneştedelaprincipiulpotrivitcăruiacomportamentulesteinfluienţatdefactoride
careindividulnuesteconştientşi/saupecarenudoreştesă-i menţionezedirect;
- seconcretizeazăîntr-odiscuţieîntrecercetătorşisubiectul intervievat;
- urmăreşteidentificareamotivaţiilor,atitudinilorşisentimentelorgenerateîntimpul
uneianumitediscuţii;
- esteînregistratpentruanaliza ulterioarăainformaţiilorcolectate;
- atitudineacercetătorului esteneutră.

Discuția focalizată de grup (focus-group):

- este utilă când se urmăreşt obţinerea unor informaţii cu caracter mai general
șiatingereaanumitorzonedeinteresîncadruluneidiscuţiipeoanumitătemă;

- exigenţe:
- constituireaunuigruprestrânsdeparticipanţi(6-12persoane);
- creareauneiatmosfererelaxanteşiauneiambianţeplăcute;
- înregistrareadiscuţiei(video-camera);
- cavariantă modernă focus-ulorganizatpe internet,vizualizareadiscuţieirealizându-se
înformattxtdecătreparticipanţi;avantajul:lipsaproblemelororganizatorice:sediu,sală,s.a.m.d.
- aptitudini de conducere a grupului de către moderator;

2.3.Analizașiinterpretareadatelor.

Pentruuncercetătorprofesionistculegereadatelorserealizeazădupăstabilireaînprealab
ilautilităţiiinformaţiilorceurmeazăafi
obţinute.Tehnicileşiinstrumentelepentruprelucrareadatelortrebuieavuteînvederepetotparcursul
procesuluidecercetare.Analizaşiinterpretareadatelorsepoaterealizamanual,câtşiinformatizat,uti
lizândgrafice,diagrame,chestionare,scale.Informaţiileobţinutetrebuiesăfiemăsurateşiordonate
conformscopuluiurmărit.Măsurareasefacecuajutorulscalei.

Printre cele mai importante scalese află: Scala lui Liket


Măsoarăgraduldeacord/
dezacordcuoanumităpropoziţieformulatădecercetător.Acordtotal, AcordIndiferent, Dezacord,
Dezacordtotal.

Nivelurilescaleisuntcodificateastfel:
Acordtotal:+2Acord:+1Indiferent:0Dezacord:-1Dezacordtotal:-2.

Acordtotal Acord Indiferent Dezacord Dezacordtotal


+2 +1 0 -1 -2

Metoda comparaţiilor pereche


Repondentuluiîisuntprezentatedouăproduseînacelaşitimpşiesterugatsăselectezeunuldintreele.

Numarulperechi=[n(n-1)]/2
Metodaordonăriirangurilor
Repondentuluiîisuntprezentatemaimulteproduseînacelaşitimpşiesterugatsăleordonezeînfu
ncţiedepreferinţe.

Rangul1 Rangul2 Rangul3


+3 +2 +1

Diferenţialasemantică

Ceamaifrecventutilizatămetodădescalare,informaţiiledetipintervalși v
presupuneoperechedeatributebipolare(deexemplu:foartefavorabil/foartenefavorabil;favorab
il/nefavorabiletc.)şiunnumărdeniveluri,deobiceiimpar(deexemplu:3,5,7,9).

Foartefavorabil Favorabil Indiferent Nefavorabil Foarte

5 4 3 2 1
ScalaStape

Asemănătoarediferenţialeisemantice,informaţiispecificescaleiinterval.Spredeosebirededifere
nţialasemantică,presupuneexistenţaacinciniveluripozitiveşiacincinivelurinegative,precumşispec
ificareaatributuluiceurmeazăafimăsurat.
+5;+4;+3;+2;+1; -1;-2;-3;-4;-5
STUDIUDECAZCercetareademarketingrealizatălaSCCINOSRL
3.1.PrezentareageneralaaSCCINOSRL
SCCINOSRLseocupăcufabricareadeciocolatășidoreștesăoținăinformațiireferitoat
relaconsumuldeciocolatăînRomânia.Înacelașitimpdoreștesăevidențiezescopulefectelepoz
itivaaleciocolatei.
Scopulacesteicercetăriestedeajustificafaptulcaavantajelepecareleoferăconsumuldeciocol
atăsuntmaimaridecatdejavantajele.Maiexactdomeniulalesesteunulmaiactualzilelornoastre,de
oarecesavanțiiaudemonstratcăanumitemoleculedincacaoajutălaîncetinireaprocesuluideîmbă
trânire.Acestmareavantajîlconsiderăpunctulnumărulunucareosăcombatăcelelalteneajunsuric
areleoferăciocolataconsumatorilorpentruacreștevânzăriledeciocolatăînRomania.
Îngeneralcopiiconsumăciocolată.Daroameniimaturipânăîn50deanisuntlafelderecepti
vipentruacestaliment?
AvândînvederecaRomâniasesitueazăpeultimelelocurilaconsumuldeciocolatădinUniuneaEur
opeană,considerămcăunavantajsuperiorpentruaatragemaimulțiconsumatorisaumaibinezispen
truacreșteconsumularfimediatizareaacestuiprodusșiprezentareaacestuimareavantajînpofidadej
avantajelor.
Ciocolatapoateînlocuicusuccesmedicamentelefolositeînmodnormalîmpotrivadurerii,susţincer
cetătoriiamericanidelaUniversitateadinChicago.
Aciduloxalicşiacidulfitic,prezenţiînciocolată,potformacompuşiîmpreunăcucalciul,î
mpiedicândabsorbţiaacestuiaînorganism.Astfel,deşiuneleciocolateconţinlapte,calciulnupoate
fiasimilatînmodoptimdincauzaaciduluioxalic,carenupermitenicimăcarabsorbţiasaparţială
,inducândexcreţiaimediată,printranspiraţiesauprinurină.Înconcluzie,dacăaiproblemecuasi
milareacalciului,indicatarfisălimiteziconsumuldeciocolată.Prafuldecacaoestemateriaprim
ăînpreparareaciocolatei.Alăturidecacao,renumităpentruefectelesaleasuprasănătăţii,înciocol
atăseregăsescoseriedesubstanţecurolantioxidant.Cucâtciocolataestemaibogatăînalteingredie
nte(lapte,fructe,cereale),cuatâtefectulantioxidantestemairedus.
Informațiilenecesarenouăcasăînțelegemdeceromâniiconsumăpuținăciocolatăpecapdelocuitorș
idacăavantajulpecareîloferăarfibeneficpentrucreștereaconsumuluisuntinformațiidegenul:

16
Satisfacțiapecarearoferiociocolataconsumatădacăarștiicaestebeneficapentrusanatateal
or.Săvedemînfocusgrupcumreactioneazălacunsumuldeciocolatăpersoaneledediferitevârste.Cu
marreactionaîncazulîncareciocolatas-arscumpii,armaicumparatotaceeașicantitatepentruaș-
isatisfacenevoia?
Decareciocolataaralegealbăsauneagrăștiindcaceaneagrăestemaisănătoasăpentruei.Arfidispuș
isarenuțelaconsumuldeciocolatăpentruosumădebaniștiindcaaceastaiarîmbătrânii.Arfidispu
sisaplateascăpentruafimaitinerioperioadămailungădetimp.Laaceastăîntrebareputemsăaflămc
âtlasutădinpopulațiearfidispusisăplatească.Efoarteinteresantdeștiutacestlucrucasăvedemcâtau
româniigrijedesanătatealor.
Înfuncțiedemoderatorcareosadiscutecuaceștiașinotareadatelorpecareleoferăosăputemtragean
umiteinformațiibeneficeatâtpentruproducătorcâtșipentrucomerciantastfelîncâtsăștiecemas
urisăfoloseascăsauceîmbunătățirisăaducăastfelîncâtsăsatisfacănevoiacâtmaimultorcliențidinR
omânia.

3.2.Etapelecercetariidemarketing

Proceduridemăsurareşiscalare
Proceduriledemăsurarevorfifolositeprinnumărarearăspunsurilorșiraportateladatelep
rimarepecareleavem.Învedereaprelucrariidatelorvomaplicaunnumarde5scalecaresăneajutesăi
dentificămceaceconteazămaimultpentruunconsumatordeciocolată,precumșialteelementecep
otinfluențaconsumuldeciocolată,cumarfivenitul,vârsta,sexul,ocupația,etc.

Eşantionareaşistabilireamărimiieşantionului
EșantionareasevarealizadoarînRomaniașivafiefectuatăîndiferitezoneaacesteiaincluzânda
tâtzonaruralăcâtșiurbană.Populatiatotalaanchetatăestede1000persoanedinprismabugetuluirest
râns.Darșieficențannumăruluipentruprelevareainformațiilor.Modalitateadechestionarevafiefe
ctuatăpeinternetcuajutorulmediilordesocializare.Seconstruieștecuajutorulmetodeideeșantion
aresimplăaleatoare,fiecareindivid(peste18ani),avândposibilitateadeafiinclusîneșantion.Nuse
impuneniciorestrictieprealabilă,înafaraceleicapersoanelechestionatesăaibăpeste18deoareceînt
rucâtexitaomaimarecapacitatedeaînțelegechestionarul.Metodapermiteobținereaunuieșantionc
aretindesăaibăorepartițieacaracteristicilorstudiatesimilarecuceaexistentăîncadrulcolectivitatii.
Analizașiinterpretareadatelor:

Înurmaaplicăriiunuichestionar,dindateleoținute,amajunslaconcluziacăciocolatasebucura
deaprecieribuneînceeaceprivestecalitatea,ceeacenuînseamnăcănusemaipotaduceîmbunătățiri,îns
ensulnoutătii,aprecierifavorabileînprivințadiversității,sicevamaireduselapret,probabildatoritave
niturilormaireduse.Laprimavederenuparegreudeacreaocercetaremaidificilestesăintrepretezda
teleobținuteșisăalegimijloacelecelemaieficientepentruacreșteconsumuldeciocolatăînRomâni
a.Deareceesteopiațaundepotențialulexistă,dartrebuiefructificatfiecareavantajalAcestuiprodus
pentruaficâtmaibinevândutcaînaltestatealeUniuniiEuropene.

Elaborareaconcluziilor

Înurmaanalizeișiainterpretăriiinformațiilorsetragurmătoareleconcluzii:

- ÎnRomâniaseconsumaciocolatădecaliate;
- Sepreferdiversitateasortimentală;
- Pentruaproapejumătatedinceiintervievațipretulcontează;
- Populațiadinmediulurbanconsumămaimultăciocolatădecâtceadinmediulrural;
- Femeileconsumămaimultăciocolatădecâtbărbații;
- Multepersoanearcumpăraciocolatăpentruefectuleibenefic.

Anexe
Anexa1

18
Chestionar

Bunăziua!

MănumescMoșneaguIoan-
ClaudiușireprezintfirmaSCCINOSRL.Dorimsăfcemunsondajdepiațăasupraciocolatei.Amfir
ecunoscătoridacăa-țiaveacâtevaminuteliberedeanerăspundelacâtevaîntrebari.

1..Suntețiconsumatordeciocolată?

oDao
Nu

2.ConsiderațicăciocolatadinRomâniaestedecalitate?

oFoartefavorabiloF
avorabil
oIndiferent
oNefavorabil
oFoartenefavorabil

3.ConsiderațicădiversitateasortimentalăînRomâniaeste:

oFoartefavorabil
oFavorabil
oIndiferent
oNefavorabil
oFoartenefavorabil

4.ConsiderațicăpretulinRomâniaeste?

oFoartefavorabil
oFavorabiloI
ndiferent
oNefavorabil
oFoartenefavorabil
5.Dincetipdemagazineobișnuițisăachiziționațiciocolata?
omagazingeneral
omagazindecartieros
upermarket
ohypermarket
6.Auprioritateînalegereadumneavoastrăproduseleaflatelapromoție?
oDa
oNu
7.Obișnuițisăconsumațiciocolatainsituațiiledestres?
oDa
oNu
8.A-țifidispussaplătițipentruarămânetinerioperioadămailungădetimp?
oDao
Nu
9.Suntetidinzonaurbană?
oDao
Nu
10.Suntetidesex?

oFemininoM
asculin

Anexa2
20
Prelucrareainformatiilor

Întrebareanumarul1:Suntețiconsummatordeciocolată?

a.74%aurăspunscăeiconsumăciocolată
b.26%aurăspunscănuconsumăciocolată

Întrebareanumarul2:ConsiderațicăciocolataînRomâniaestedecalitate?

a.37%aurăspunsfoartefavorabil
b.28%aurăspunsfavorabil
c.17%auraspunsindiferent
d.13%urăspunsnefavorabil
e.5%aurăspunsfoartenefavorabil

Întrebareanumărul3:ConsiderațicădiversitateasortimentalăînRomâniaeste?

a.42%aurăspunsfoartefavorabil
b.12%aurăspunsfavorabil
c.14%aurăspunsindiferent
d.17%aurăspunsnefavorabil
e.15%aurăspunsfoartenefavorabil

Întrebareanumărul4:ConsiderațicăpretulinRomâniaeste?

a.36%aurăspunsfoartefavorabil
b.17%aurăspunsfavorabil
c.19%aurăspunsindiferent
d.4%aurăspunsnefavorabil
e.24%aurăspunsfoartenefavorabil

Întrbareanumărul5:Dincetipdemagazineobișnuițisăachiziționațiciocolata?

a.24%aurăspunsmagazingeneral
b.15%aurăspunsmagazindecartier
c.19%aurăspunssupermarket
d.42%aurăspunshypermarket

Înrebareanumărul6:Auprioritateînalegereadumneavoastrăproduseleaflatelapromoție?

a.57%aurăspunsda
b.43%aurăspunsnu

Întrebareanumărul7:Obișnuițisăconsumațiciocolatainsituațiiledestress?

a.58%aurăspunsda
b.42%aurăspunsnu

Întrebareanumărul8:A-țifidispussaplătițipentruarămânetinerioperioadămailungădetimp?

a.76%auraspunsda
b.24%aurăspunsnu

Întrbareanumărul9:Suntetidinzonaurbană?

a.64%aurăspunsda
b.36%aurăspunsnu

Întrebareanumarul10:Suntețidesex?

a.65%aurăspunsdesexfeminine
b.35%aurăspunsdesexmasculine

22
Aprecieri Foarte Favorabil(4) Indiferent(3) Nefavorabil(2) Foarte
referitoarela: favorabil(5) nefavorabil(1)
Calitate 370 280 170 130 50

Preț 360 170 190 40 240

Diversitate 420 120 140 170 150


sortimentală

Aprecierilemediisecalculeazăastfel:

Pentrucalitate:370*5+280*4+170*3+130*2+50*1/1000=3,79

Pentrudiversitateasortimentală:420*5+120*4+140*3+170*2+150*1/1000=3,43Pen

trupreț:360*5+170*4+190*3+40*2+240*1/1000=3,37

a.74%aurăspunscăeiconsumăciocolată
b.26%aurăspunscănuconsumăciocolată
a. 37%aurăspunsfoartefavorabil
b. 28%aurăspunsfavorabil
c. 17%auraspunsindiferent
d. 13%urăspunsnefavorabil
e. 5%aurăspunsfoartenefavorabil

a. 42%aurăspunsfoartefavorabil
b. 12%aurăspunsfavorabil
c. 14%aurăspunsindiferent
d. 17%aurăspunsnefavorabil
e. 15%aurăspunsfoartenefavorabil
24
a.36%aurăspunsfoartefavorabil
b.17%aurăspunsfavorabil
c.19%aurăspunsindiferent
d.4%aurăspunsnefavorabil
e.24%aurăspunsfoartenefavorabil

a.24%aurăspunsmagazingeneral
b.15%aurăspunsmagazindecartier
c.19%aurăspunssupermarket
d.42%aurăspunshypermarket
a.57%aurăspunsda
b.43%aurăspunsnu

a.58%aurăspunsda
b.42%aurăspunsnu

26
a.76%aurăspunsda
b.24%aurăspunsnu
Bibliografie
1.MihaiDiaconescu-Marketing,edituraUniversitară,2011
2.VirgilBalaure-Marketinguldirectpeînțelesultuturor,edituraPublica,1992
3.PhilipKotler-Managementulmarketingului,editiaaIV-a,edituraTeora,2005
4.http://www.biblioteca-digitala.ase.ro
5.http://biblioteca.regielive.ro
6.http://businessportal.md
7.http://ebooks.unibuc.ro
8.http://www.referateok.ro
9.www.scribd.com
10.www.wikipedia.ro
11.http://businessportal.md

28

S-ar putea să vă placă și