Sunteți pe pagina 1din 11

Facultatea:Departamentul de Ingineria si Managementul

Sistemelor Tehnologice
Specializare:Ingineria Economica Industriala
Anul:III
STUDENT:Silvas Petronela

PROIECT

Profesor coordonator:
Mariana Ciobanu
CUPRINS

Capitolul 1. Potențialul natural

1.1. Așezarea geografică și relieful

1.2. Clima

1.3. Hidrografia

1.4. Vegetația și fauna

Capitolul 2. Potențialul antropic

2.1. Obiective istorice, culturale, artistice

2.2. Infrastructura

2.3. Transportul

2.4. Cazarea

2.5. Masa (structuri de servire a mesei)

2.6. Divertisment

2
Capitolul 1. Potențialul natural

Avem nevoie de putere și echilibru sufletesc, dorim să fim fericiți, să ne redăm mediului
nostru originar, să încercăm să imităm modul său natural de existență, să sesizăm pulsația lui
ritmică?
Avem nevoie de un loc liniștit, de un ambient plăcut pentru a ne petrece timpul, pentru a ne
descreți frunțile, pentru a simți natura aproape de noi. Unul dintre aceste locuri este orașul Bicaz
cu mirificile sale meleaguri unde azi lucește oglinda lacurilor îmbinând chipul cel mai fericit:
frumusețea sălbatică a muntelui cu o minunată climă montană, feericul joc de culori al florilor
alpine cu o bogată faună, apele reci și spumoase care străbat un decor de masive desfășurat într-o
arietate de frumuseți naturale fără asemănare, creste golașe ca niște turnuri multicolore.

1.1. Așezarea geografică și relieful

Bicaz este un oraș situat în județul Neamț din regiunea Moldovei, așezat la poalele Muntelui
Ceahlău, la confluența râului Bistrița cu râul Bicaz, la 28 km de Piatra Neamț pe DN15 și la 55
km de Gheorghieni pe DN12. În apropierea acestuia se află lacul de acumulare „Izvorul
Muntelui”, iar la 26 km sud-vest pe DN12 se ajunge la Cheile Bicazului și Lacul Roșu. Orașul
Bicaz se întinde pe 144 km2, având patru sate componente: Izvorul Alb, Izvorul Muntelui, Potoci
și Secu și are sub 9 mii de locuitori. Situat la întretăierea paralelei 45° 55' latitudine nordic[ cu
meridianul 26° 27' logitudine estică, este cu 250 de km mai apropiat de polul nord decât de
ecuator, altitudinea localității fiind de 420 m. Localitatea este limitată la nord de masivul
Ceahlău și de comuna Hangu, la sud de comuna Tarcău, la vest de comuna Tașca, la est de
comuna Pângărați.
Cheile Bicazului reprezintă o zonă geografică deosebit de pitorească din România situată în
partea centrală a Munților Hășmaș, în nord-estul țării județele Neamț și Harghita. Cheile au fost
formate de râul Bicaz și fac legătura între Transilvania și Moldova. Zona Cheile Bicazului, cu o
lungime de peste 6 km de la Lacul Roșu în amonte până la localitatea Bicazul Ardelean în aval,
este străbătută de drumul transcarpatic DN 12C care leagă orașele Gheorgheni și Bicaz. Cheile
Bicazului fac parte din Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș.
Un rol hotărâtor în geneza formelor de relief spectaculoase din zona Bicazului îl au
alcătuirea petrografică și structura geologică a zonei. Dominante sunt calcarele albe din perioada
jurasică, rezistente la forța mecanică, dar dizolvabile cu ușurință în ape suprasaturate în bioxid de
carbon. De la vărsarea pârâului Bicajel, prezența gresiilor și a conglomeratelor devine tot mai
frecventă, ceea ce nu influențează într-un mod radical bogăția în forme și spectaculozitatea
reliefului. Vârsta lor este mezozoică [cca. 150 milioane de ani] și într-o mică măsură paleogenă
[cca. 25 - 65 milioane de ani].
„Împărăția de piatră” a Cheilor Bicazului este o adevărată carte deschisă a naturii datorită
multitudinii fosilelor prezente în diverse formațiuni ale diferitelor perioade geologice. Se poate
urmări astfel, cu destul de mare ușurință, derularea diverselor faze de sedimentare de dinaintea
formării Carpaților. Din cauza mișcărilor scoarței, mișcări care au dat naștere munților, au
rezultat numeroase fracture, în unele dintre ele s-au instalat văile, cea mai spectaculoasă fiind
valea Bicazului, cu vestitele și pitoreștile „Chei” ale Bicazului. Altă priveliște spectaculoasă se
deschide la capătul serpetinelor, începând cu Poarta Iadului continuând apoi cu Pridvorul
Iadului. Văzând stâncile vertical și apele învolburate spumegânde ale pârâului Bicaz, omul este
cuprins de un sentiment cu totul inedit. La nici doi km de aici, peisajul se schimbă, valea se
dilată, pâraiele devin mai blânde și apar pădurile mixte urmate de cele de fag.

1.2. Clima

3
Bicazul are o climă temperat continental, cu temperature medii anuale de 6-8°C. luna cea
mai rece este ianuarie având o temperatură medie de -15°C, iar luna cea mai caldă este iulie
având o temperatură medie de 20°C. clima acestei localități este caracteristică zonelor carpatice
cu ierni lungi și geroase, very scurte și relative calde. Una dintre cele mai reci zone este
reprezentată de Masivul Hășmaș, dar și meleagurile carpato-dunărene, unde iarna durează
aproape 5 luni și mercurul termometrelor coboară des sub -20°C. climatul este ceva mai cald la
capătul aval al Cheilor Bicazului, ceea ce este confirmat și de prezența pădurilor foioase.
Acumulările de aer rece sunt însoțite uneori de cețuri care se risipesc odată cu răsăritul soarelui
când briza din vale pune masele de aer în mișcare dirijându-le către creste. Numărul zilelor cu
îngheț depășește 160 zile/an. Durata de strălucire a soarelui este de 1800-1900 ore/an.
Precipitațiile atmosferice sunt mai dese primăvara și vara, cantitățile medii anuale fiind de cca.
800 mm.

1.3. Hidrografia

30% din cantitatea de precipitații alimentează rețeaua hidrografică în zona Bicaz, iar 70% se
evaporă în atmosferă. Elementul de scurgere din bilanțul hidrografic reprezintă cca. 200 mm,
scurgerea subterană fiind cantitativ mai pronunțată decât cea superficial datorită construcției
petrografice și structurii geologice a zonei. La extrema cea mai apropiată de Bicaz se află
barajul Izvorul Muntelui, având înălțimea de 127 m, este cel mai mare baraj de greutate (fiind
al 9-lea din Europa) și al treilea dintre cele mai înalte baraje din România. Barajul a făcut
posibilă crearea, în inima munților, a celui mai mare lac artificial intramontan din Europa - lacul
Izvorul Muntelui (lacul Bicaz) are o suprafață maximă de 32,6 kmp și o adâncime maximă de
96 m. în apele sale se ridică Piatra Teiului, înaltă de 23 m. Cascada cade de pe munte începând
cu primăvara, când se topesc zăpezile din masiv. Aceasta este, deci, o raritate pentru că în restul
anului se formează foarte rar un șuvoi atât de impresionant. De la revărsarea lacului peste barajul
natural, începe Pârâul Bicaz, având curs specific pâraielor de munte, cu profil longitudinal
neuniform, cu numeroase repezișuri și cascade. Afluenții cei mai de seama ai Bicazului sunt:
Cupașul, Lapoșul, Bardoșul și Șugăul dispre stânga, iar din dreapta, cel mai important afluent
este pârâul Bicăjel. Lungimea Pârâului Bicaz nu depășește cu mult 40 km, suprafața bazinului
său hidrografic fiind de 560 km 2, iar debitul mediu multianual de 1,2 m3/s. Din punct de vedere
hidrochimic aapele din zonă sunt corespunzătoare și de bună calitate, deci nu există sursă
periculoasă de poluare cu caracter antropic.

1.4. Fauna și vegetația

Flora și fauna specifică sunt rezultatul celorlalte elemente, de aemenea specifice, ale
cadrului natural și anume ale reliefului, ale trăsăturilor climatice, pedologice și ale condițiilor
hidrografice, caracteristice fiind pădurile de rășinoase. Însă, pe versanții cu microclimat favorabil
apar pădurile în amestec, iar la capătul din avale ale cheilor devin dominante pădurile de fac.
Dintre rășinoase, cel mai reprezentativ este molidul, iar în funcție de microclimă apare bradul,
pinul și laricea. În pădurile în amestec, pe lângă rășinoase, cel mai des apare fagul, mesteacănul
și arțarul. În luminișuri și pe pășunile montane predomină speciile din familia gramineelor,
precum și păiușul, papucul doamnei, sângele voinicului, ghințura galbenă, ș.a. pe versanții
calcaroși apar poacee și ranunculacee, cum ar fi crucea voinicului, parpionul, iar în crăpăturile
stâncilor întâlnim „bijuteria crestelor alpine” - floarea de colț. Numeroase specii de plante sunt
folosite în medicina populară, iar strângerea fructelor de pădure și a ciupercilor comestibile are
aici o adevărată tradiție. Fauna este bogată; există aici o serie de specii de animale rare și
ocrotite. Dintre mamiferele mari cele mai răspândite sunt: ursul brun, mistrețul, cerbul carpatin,
căprioara, lupul ș.a. Apar de asemenea, fiind destul de rar, râsul, pisica sălbatică și capra neagră.
Dintre păsări, reprezentative sunt: mierla, uliul păsărar, cocoșul de munte, etc. În pâraiele repezi

4
apare păstrăvul care atinge uneori dimensiuni surprinzătoare, s-au prins deja exemplare de 85 cm
care aveau 7-8 kg.

Capitolul 2. Potențialul antropic

2.1. Obiective istorice, culturale, artistice

Orașul Bicaz este un oraș devenit încă din timpul comunismului „orașul muncitoresc”.
Aceasta s-a datorat lucrărilor de amenajare hidroenergetică de la Izvorul Muntelui și a centralei
electrice„V.I. Lenin” de la Stejaru (așa cum se numea pe atunci),astăzi prtând numele de
Dimitrie Leonida. Parcurgând împrejurimile Bicazului veți rămâne impresionați de frumusețea
arhitecturii populare, în special arhitectura caselor construite din lemn. Porțile sunt masive,
impunătoare cu acoperiș din șindrilă, marea majoritate a caselor sunt construite din lemn. Se pot
vedea de asemenea și gospodăriile tipice de munte cu acareturi specifice acestei zone.
a) Vestigii arheologice, monumente istorice și de arhitectură
Parcurgând împrejurimile acestei zone de munte vei rămâne impresionat de frumusețea
arhitecturii populare, îndeosebi a caselor construite din lemn, având acoperișul din șindrilă în
patru ape, cea din spate alungindu-se de regulă, până aproape de pământ, pentru a adăposti o
încăpere numită candrama sau dolie. Aceasta este pe cale de a se transforma astăzi în bucătărie
de vară. Dintre aceste construcții gospodărești un loc aparte îl ocupă așa numita corla sub care se
adăposteau cornutele și care atestă menținerea sistemului arhaic de creșere liberă a animalelor
până în secolul trecut.
b) Etnografie și folclor
Zona Bicazului se distinge prin originalitatea și frumusețea unor piese de port popular,
printre care un loc aparte îl ocupă bondița înflorată, ornamentată în întregime cu strămătură de
diferite culori, precum și cojocul lung și spenterul sau cojocelul scurt. În această zonă nu numai
că pot fi admirate asemenea piese de port, dar mai pot fi cunoscuți și azi meșeri populari -
cojocari care confecționează cojoace, pieptare și bondințe înflorate, adevărate broterii din piele.
În satele situate în amonte de lacul de acumulare al hidrocentralei de la Bicaz, vizitatorul poate
vedea, cel puțin parțial, aspecte specifice ale unei străvechi ocupații pe meleagurile nemțene și
anume plutăritul. Dacă lucrul la pădure poate fi cunoscut msai îndeaproape și în alte locuri, viața
plutașilor cu toate bucuriile și vicisitudinile ei, turistul o poate cunoaște numai în satele din
această parte a Carpaților Orientali în care locuitorii au mai practicat sau parțial mai practică
plutăritul până azi. Un întreg inventar de ustensile și unelte folosite la stână, împreună cu
explicațiile pe care „ciobanii de seamă”, adică cei ce au în primire oile le dau bucuros oaspeților,
readuc în fața vizitatorului procedee, unelte și tehnici arhaice de preparare a produselor lactate și,
în același timp, modalitățile caracteristice de asocieri pastorale, cu evoluția lor în timp. Bogăția
teatrului folcloric caracteristică pentru întreaga Moldova este specifică și satelor din zona Bicaz,
îndeosebi jocul caprei, cerbului, ursului, care au pronunțat caracter de urare, precum și jocul cu
cai - dans de mare virtuozitate. Arnauții și teatrul haiducesc - Jianu, Bujor sunt jucate și astăzi în
mediul roral cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Ele sunt, însă, readuse periodic pe scenă de către
artiștii amatori de pe plaiurile nemțene în cadrul unor spectacole folclorice, la care participă un
mare număr de oameni, cu măști variate și originale.
c) Muzee, case memoriale și instituții de cultură și artă
Muzeul de Istorie și Etnografie deține mărturii arheologice privind locuirea Văii Bistriței
din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Din 1992, în cadrul muzeului funcționează și o
secție de etnografie. Expoziția de bază din muzeu cuprinde trei spații distincte. Primul este
destinat istoriei monografice a Văii Bistriței, de-a lungul căreia au trăit, cu zeci de mii de ani în
urmă, numeroase comunități paleolitice așa cum dovedesc stațiunile de la Bistricioara, Lutărie,
Dârțu, Bofu Mic, Bofu Mare și Cetățica de pe Ceahlău. Acest spațiu mai cuprinde documente și
acte care au aparținut celui care a proiectat barajul hidroenergetic de la Bicaz, profesorul inginer

5
Dimitrie Leonida. Cel de-al doilea spațiu prezintă evoluția colectivităților umane de pe Valea
Bistriței cuprinzând elemente definitorii ale etnografiei zonei (țesături, componete ale portului
popular, mobilierul țărănesc, etc.). materialul etnografic existent în muzeu ne oferă detalii și
despre universul vieții patrialhale din zonă, specificul și diversitatea ei. Cel de-al treilea spațiu
este destinat expozițiilor de artă plastică.
d) Centre meșteșugărești și de prelucrare tradițională
Meșteșugurile practicate de poporul român se dovedesc a fi existat din timpuri străvechi,
încă din neolitic, cele mai vechi fiind cu caracter casnic: torsul, țesutul, olăritul, prelucrarea
lemnului, osului, pietrei, continuându-se în epoca bronzului cu prelucrarea fierului.
Meșteșugurile se dezvoltă în epoca feudală timpurie în strânsă legătură cu agricultura. Mai târziu
apar meșeșugari care practicau: cojocăritul, piuăritul, tăbăcitul, cizmăritul, lemnăritul, fierăritul,
dogăritul, olăritul, dulgheritul, zidăritul, etc. Apar apoi, în secolele următoare, sate specializate în
producerea unor anumite obiecte, pe care le desfac la târguri sau la sate.
Creațiile de artă populară constituie unul dintre domeniile culturii populare în care poporul
român a realizat în decursul istoriei sale valori cu totul impresionante, în toate genurile de
obiecte confecționate, utilul se îmbină armonios cu frumosul. Aplicarea constantă a legilor
decorative pe piesele de artă populare are drept consecință realizarea unor obiecte artistice
remarcabile, ceea ce face ca numeroase creații de artă populară să devină valori de multe ori
unicate ale tezaurului culturii noastre populare.
Printre atracțiile turistice ale zonei se mai numără: Cheile Bicazului, Lacul Roșu, Barajul
Bicaz, Lacul Izvorul Muntelui, Piatra Teiului, Portul Bicaz (amenajat pe Lacul Izvorul
Muntelui), Masivul Ceahlău, Castelul Lazăr din Lăzarea, Cheile Șugăului, Peștera Șugău,
peștera Munticelu, Schitul Tarcău.

2.2. Infrastructura

Zona turistică a Bicazului este înconjurată pe toate laturile de șosele modernizate, artere de
circulație importante care fac posibile accesul din toate direcțiile, în acest fel fiind facilitate
pătrunderea drumeților spre obiectivele turistice. Două drumuri traversează masivul pe traseele:
satul Izvorul Muntelui - stațiunea Durău, iar numeroase drumuri forestiere pătrund adânc în
munte, însoțind, de cele mai multe ori albiile cursurilor de apă.
Orașul constituie punctul final de cale ferată și nod rutier, în această localitate se află barajul
de acumulare Izvorul Muntelui și hidrocentrala Stejaru. Bicazul se situează pe primul loc
prezentând cea mai mare complexitate de potențial turistic prin structura și volumul resurselor.
În această zonă peisajele geografice de interes turistic sunt foarte mari (spre exemplu: Ceahlău,
valea bicazului, Valea Bistriței), un domeniu alpin întins și un important domeniu schiabil, un
bioclimatic tonic, resurse de apă minerală și imensa oglindă de apă a lacului Izvorul Muntelui.
Deși Bicazul se află la o distanță de 80-140 km față de arterele turistice internaționale (E15 și
E20) în viitor drumul județean se va moderniza și va beneficia de o infrastructură foarte bună, de
asemenea se va îmbunătăți și drumul care leagă stațiunea montană Durău de orașul Bicaz prin
Izvorul Muntelui (35 km). În viitor vor începe lucrările de îmbunătățire a stației de epurare,
realizarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor, în același timp se vor executa lucrări
privind modernizarea drumului județean.

2.3. Transportul
Pentru a ajunge în Bicaz, turiștii pot folosi atât pe calea ferată, cât și pe șosea. Pe șosele se
poate ajunge din 5 drumuri transcarpatice modernizate, dinspre vestul țării pe ruta Toplița-
Borsec-Tulgheș (DN 15), dinspre sud-vest prin Gheorgheni-Lacul Roșu-Bicaz (DN 12C),
dinspre est prin Roman-Piatra Neamț-Bicaz (DN 15D), din nord-est prin Târgu Neamț-Poiana
Largului (DN 15B, iar dinspre nord prin Bistrița-Vatra Dornei-Broșteni-Poiana Teiului (DN
17B). Stațiile C.F.R. cele mai apropiate sunt: stația Bicaz, pe linia Bacău-Piatra Neamț-Bicaz;
stația Târgu Neamț, pe linia Pașcani-Târgu Neamț. Din Târgu Neamț se face legătura cu
6
autobuzul către Durău pe DN 15B. De asemenea, se poate ajunge și cu vaporul pe Lacul Izvorul
Muntelui.
Agenția de turism Expres Travel organizează o excursie în Bicaz pentru un grup de 20 de
turiști, aceștia fiind studenți. Traseul preconizat va fi pe ruta Iași-Roman-Piatra Neamț-Bicaz.
Pentru transportul pus la dispoziția turiștilor, am negociat un contract cu compania de transport
Fya-Trans, călătoria se va face cu un autocar modern, unde vor fi 20 de turiști, 2 ghizi turistici,
o persoană care se va ocupa de tot programul desfășurat și un șofer. Excursia va dura 5 zile în
perioada 27 aprilie-1 mai, iar prețul pentru transport/persoană, în urma negocierii, va fi de 250
lei dus-întors plus deplasările care vor avea loc în orașul Bicaz.

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE ÎN ORAȘUL BICAZ

ZIUA 1. Turiștii vor pleca la ora 8:30 din Iași din parcarea de la Billa din zona gării și vor
ajunge în Bicaz la ora 10:30, iar la Hotelul Lebăda*** la 11:15 unde se vor caza, iar după cazare
vor lua prânzul în salonul-restaurant din cadrul Complexului Turistic Naval Port Bicaz
Moldoturism. La ora 14:30 turiștii se vor plimba, care doresc, cu vasul ”Reșița” putând folosi
diferite instrumente de divertisment cum ar fi: hidrobiciclete, schiuri de apă. De asemenea, ei pot
folosi și bărci, caiace sau șalupe după preferințe și buget. Cei care nu vor să participe la aceste
plimbări pe apă pot face drumeții prin împrejurimi, dacă sunt turiști care vor să facă acest
divertisment vor fi însoțiți de unul dintre ghizi. Seara se va servi cina la același restaurant la ora
19:30. După cină, care dorește va putea viziona un film cu ajutorul unui videoproiector într-o
sală din cadrul hotelului.
ZIUA 2. Se va servi micul dejun la ora 8:00. După servirea mesei se va vizita Peștera
Tosorog (24 km), Peștera Munticelu (26 km) și Cheile Șugăului. Prânzul se va servi la ora 13:30
la restaurantul hotelului Lebăda. Pe la ora 15:00 se va vizita muzeul de artă ”Iulia Hălăucescu”
din Tarcău și Mănăstirea Tarcău. Cina se va servi la 19:30.
ZIUA 3. Servirea micului dejun se va face la ora 8:00, iar după masă turiștii vor merge pe
Muntele Ceahlău unde turiștii au posibilitatea de admira cele trei arii protejate ale Parcului
Național Ceahlău: Rezervația Științifică ”Ocolașul Mare”, Rezervația natural botanică ”Polița cu
Crini” și Monumentele naturii ”Cascada Duruitoarea” și ”Avenul Mare”. Se va zizita de
asemenea, și Mănăstirea Muntele Ceahlău unde vor servi prânzul având posibilitatea de a
cunoaște mâncărurile specifice mănăstirii. După servirea mesei se va coborî în stațiunea Durău și
se va vizita Mănăstirea cu același nume, admirandu-se și peisajul miraculos de unde se poate
vedea muntele Ceahlăului mai bine. Cina se va servi la Restaurantul hotelului Lebăda.
ZIUA 4. Se va servi micul dejun la ora 8:00, iar după masă se vor face decazările și vom
porni spre Lacu Roșu unde se vor caza la Hotelul Lacu Roșu***. În drum spre Lacu Roșu se va
face oprire la Cheile Bicazului, unde se poate vedea și Stânca Diavolului. După cazarea la hotel,
se va servi prânzul și apoi vom merge la lac, iar turiștii se pot plimba cu barca admirând peisajul
din împrejurimi și putând observa trunchii de copaci care ies din lac. Seara va avea loc o cină
festivă, iar la ora 20:30 se va organiza o petrecere în cadrul hotelului.
ZIUA 5. După servirea micului dejun se vor face decazările și vom porni spre Muzeul de
Istorie și Etnografie. Apoi vom merge la lacul și mănăstirea Pângărați unde vom servi prânzul în
cadrul mănăstirii. În drumul spre Iași vor mai avea loc câteva opriri cum ar fi: Lacul Vaduri și
Mănăstirea Bistrița. În Iași se va ajunge la ora 18:00 în locul de unde s-a plecat.

Contractul cu firma de transport se află în Anexa nr. 1.

2.4. Cazarea

Administrația firmei Expres Travel a realizat un program complet de investiții pentru


mărirea capacității de cazare, fiind asigurate 24 de locuri la Hotelul plutitor Lebăda*** (făcând
parte din Complexul Turistic Naval Port Bicaz Moldoturism aflat în portul Bicaz) pentru trei
7
nopți, iar pentru o noapte cazarea va avea loc la Hotelul Lacu Roșu***. Aceste camere sunt
prevăzute cu frigidere, televizoare, băi dotate cu dușuri, chiuvete, spălător de vase și apă caldă în
permanență. Turiștii vor fi cazați în camere duble în ambele hoteluri.
Rezervarea camerelor s-a făcut prin telefon unde s-a confirmat din partea recepționerilor de
la ambele hoteluri numărul de camere și s-a negociat luând în vedere numărul grupului
disponibil. De asemenea, ne-au spus că ne vor anunța în caz de apar mici modificări. Contractul
va fi semnat la locul destinației, iar plata se va face prin bancă.
Dotările celor două hoteluri

Coplexul Turistic Naval Port Bicaz Moldoturism - Port Bicaz


Hotel plutitor Lebăda*** -tel.:0233 254036
Capacitate de cazare: 36 de locuri în 22 camere duble (100 lei camera/zi), 2 camere triple
(120 lei camera/zi) și 2 apartamente (150 lei camera/zi). 9 camere au vedere spre lac, din care 5
au terasă/balcon. Toate camerele au frigider și aer condiționat. Micul dejun se plătește aparte
nefiind inclus în prețul de cazare și este de 21 lei/persoană.

Complexul mai dispune și de altele cum ar fi:


- 10 cabane cu câte 4 locuri, în călzire permanent, frigider, TV, terasă. Corpul de
clădire cu băi este separate (70 lei căsuța/zi);
- Poieni pentru ridicare de corturi, utilizare grătare, dușuri; închiriere spațiu pentru un
cort 15 lei/cort/zi (incluziv parcarea mașinii dacă nu este autobus);
- 3 terase: terasa superioară pentru plajă cu 40 de locuri, terasă intermediară cu mese
fiind acoperită și dispune de 36 de locuri, terasă pe pontoon cu mese având o
capacitate de 216 locuri;
- Salon -restaurant** cu 50 locuri.

Hotelul Lacu Roșu***


Capacitate de cazare: 28 camere cu paturi duble, 4 camere cu paturi simple (120 lei/2
persoane). Hotelul dispune de restaurant cu o capacitate de 250 persoane, sală de conferințe,
supermarket, café-bar, souvenir shop. Micul dejun nu este inclus în prețul de cazare, acesta fiind
de 20 lei/persoană.

În urma negocierii cu Hotelul Lebăda***, am închiriat 12 camere duble cu un preț de 86 lei


camera/zi, iar la Hotelul Lacul Roșu*** s-a ajuns la un preț de 108 lei/2 persoane. Tariful de
cazare nu include micul dejun, acesta fiind de 18 lei/persoană la ambele hoteluri după ce s-a
negociat.

8
2.5. Masa

Turiștii vor servi masa în salonul-restaurant din Complexul Turistic Naval Port Bicaz
Moldoturism, respectiv, la restaurantul din cadrul Hotelului Lacu Roșu.
Meniul oferit turiștilor este bazat pe o diversitate de produse din pește, nelipsite fiind
saramura, păstrăvul, ciorba, peștele prăjit cu mămăligă, dar și frigăruiile, micii, berea, precum și
alte sortimente cu specific românesc.

2.6. Divertisment

Din programul de divertisment al turiștilor fac parte plimbările pe Bistrița cu navele de


pasageri „Reșița” și „Tusnad”, cu o capacitate de 100 de locuri fiecare. Acestea se pot închiria, la
cerere, prețul fiind de 100 lei pentru 30 de minute. De asemenea, portul mai dispune și de
hidrobiciclete (10x2 locuri, 30 minute - 10 lei; 12x4 locuri, 30 minute -15 lei); 4 șalupe cu motor
(15 minute - 100 lei); 7 bărci agrement cu 3 locuri (30 minute - 10 lei); închiriere 10 ATV-uri, 4
caiace. Pentru cei interesați se asigură accesul la Baza sportivă ”Cimentul” Bicaz (la 4 km față de
port): teren de fotbal cu gazon, teren tenis de câmp, saună.

Prețul plătit de către fiecare la agenția Expres Travel va include:


- Transport: 250 lei/persoană
- Cazare Hotel Lebăda***: 86 lei/2 persoane = 43 lei/pers. x 3 nopți = 129 lei/pers.
- Cazare Hotel Lacu Roșu***: 108 lei/2 persoane = 54 lei/pers/noapte
- Adaos comercial: 15% x 433 = 64,95

TOTAL: 500 lei/persoană

9
BIBLIOGRAFIE:

www.primariabicaz.ro
www.ghidulprimariilor.ro
www.romaniaturistica.ro
http://www.neamt-turism.ro
http://www.ecalauza.ro ghid online
Ghid turistic al României - www.romturism.ro
Hărți, planuri și schițe - http://www.neamt.ro

10
ANEXA NR. 1
Contract de transport

Hide Details
FROM:
 silvya.mihoc@yahoo.com
TO:
 fya.trans@yahoo.com
Message flagged
Monday, April 16, 2012 4:09 PM
Bună ziua! Mă numesc Mihoc Silvia și  sunt reprezentant al agenției de turism Expres Travel și
organizăm o excursie în Bicaz pentru un grup de 20 de turiști. Aș vrea să negociem un contract de
transport cu firma dumneavoastră Fya-Trans. Dacă sunteți de acord ideal ar fi să stabilim o întâlnire
pentru a stabili toate detaliile și a duce la bun sfârșit semnarea contractului.
Vă multumesc! O zi bună!

Re: contract transport


Hide Details
FROM:
 Fya.trans@yahoo.com
TO:
 silvya.mihoc @yahoo.com
Message flagged
Monday, April 16, 2012 5:20 PM
Bună ziua, se poate negocia un contract privind transportul până în Bicaz jud.Neamț . Vă așteptăm la
sediul agenției noastre din b-dul Nicolae Iorga nr.8 pentru a stabili toate detaliile și a semna contractul.

From: Silvya Mihoc <silvya.mihoc@yahoo.com>


To: "fya.trans.@yahoo.com"
Sent: Monday, April 16, 2012 4:09 PM
Subject: contract transport

Bună ziua! Mă numesc Mihoc Silvia și  sunt reprezentant al agenției de turism Expres Travel și
organizăm o excursie în Bicaz pentru un grup de 20 de turiști. Aș vrea să negociem un contract de
transport cu firma dumneavoastră Fya-Trans. Dacă sunteți de acord ideal ar fi să stabilim o întâlnire
pentru a stabili toate detaliile și a duce la bun sfârșit semnarea contractului.
Vă multumesc! O zi bună!

11

S-ar putea să vă placă și