Sunteți pe pagina 1din 7

OPŢIONAL

TRĂISTUȚA FERMECATĂ

Școala gimnazială „Gheorghe Țițeica” Craiova


Învatator: Dima Roxana Denisa
Clasa I
Tipul: optional integrat
Discipline:
Comunicare in limba romana;
Dezvoltare personala;
Arte vizuale si abilitati practice;
Muzica si miscare.
Durata: 1 an
Anul şcolar :2022/2023
Nota de prezentare

Motto :“Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta


în ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încantă. Ca să fie opere
de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze şi pe oamenii maturi,
instruiţi. A ieşi din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul
marilor literaturi pentru copii.”
(George Calinescu)

Motivaţia alegerii opţionalului „TRĂISTUȚA


FERMECATĂ” survine din experienţa muncii cu elevul deficient, la
activitatile de comunicare in limba română, unde am constatat că elevii nu
mai sunt interesaţi de lectură, nu mai trăiesc viaţa ilustrată în cărţi.
Agresiunea audio-vizualului în domeniul informaţiilor, de multe
ori facile şi nocive, lipsa posibilităţilor de selecţie, necesită găsirea unor
modalităţi de atragere a elevilor către un univers plăcut, atractiv, relaxant,
cum este acela al poveştilor. Cândva mirific, acest univers trebuie
redescoperit de către elevi, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme
interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi
capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei.
Literatura pentru copii, prin profunzimea mesajului, gradul de
accesibilitate şi nivelul realizării artistice, se dovedeşte capabilă să intre
într-o relaţie afectivă cu cei cărora le este destinată: copiii. Mesajul artistic
al operelor pentru copii contribuie la educarea acestora în spiritul unor
virtuţi morale alese (cinste, demnitate, adevăr, curaj).
Prin limbajul specific al cărţii pentru copii, personajele
exponenţiale, epicul dens, conflictul împins spre suspans şi senzorial,
deznodământul fericit, literatura pentru copii contribuie la formarea şi
modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere şi
perfecţiune.Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderilor copiilor cu
normele de comportare civilizată a sentimentelor morale, curajul,
perseverenţa, respectul pentru muncă, sunt cerinţe cărora opera literară,
prin specificul ei, aduce o contribuţie majoră.
De aceea, consider că opţionalul ales oferă posibilitatea
propunătorului de a-i convinge chiar pe elevii cu dizabilitati să devină
prietenii cărţilor, aducându-le ca argument cuvintele lui Charles
W.Eliot : ,,Cărţile sunt cei mai tăcuţi prieteni; sunt cei mai accesibili
şiînţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori”.
COMPETENTE GENERALE:

COMUNICARE IN LIMBA ROMANA:


1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;

DEZVOLTARE PERSONALA:
3. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiune cu copii şi
adulţi cunoscuţi;

ARTE VIZUALE SI ABILITATI PRACTICE:


4. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind
materiale şi tehnici elementare diverse

MUZICA SI MISCARE:
5. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul
muzicii şi mişcării, individual sau în grup
COMPETENTE SPECIFICE:

COMUNICARE IN LIMBA ROMANA:


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile,
rostit cu claritate;
1.2. Identificarea unor informatii variate dintr-un mesaj rostit cu
claritate;

DEZVOLTARE PERSONALA:
2.1. Asocierea emoţiilor de bază de baza cu elemente simple de limbaj
nonverbal si paraverbal;

ARTE VIZULE SI ABILITATI PRACTICE:


1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu,
exprimat printr-o varietate de forme artistice;
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei,
punctului, culorii şi formei;

MUZICA SI MISCARE:
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de
exprimare, în funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii.

Competente specifice Activităţi de învăţare


CLR -stabilirea succesiunii intamplarilor si a
momentului cel mai captivant;
-realizarea unui desen pentru a indica
1.1. Identificarea semnificaţiei despre ce este vorba în mesaj;
unui mesaj oral, pe teme accesibile, -formularea de răspunsuri la înrebările
rostit cu claritate; despre conținutul unui text audiat;
-exerciţii de formulare de propoziţii;
-formularea de răspunsuri scurte,
1.2. Identificarea unor evidențiind semnificația globală a mesajului
informatii variate dintr-un mesaj literar;
rostit cu claritate; -exerciţii de identificare a personajelor;
-exerciţii de enumerare și de comparare
a caracteristicilor personajelor;
-jocuri de rol;
-audierea unor povești.
Competente specifice Activităţi de învăţare
DP -realizarea unor portrete ale
personajelor care sa reflecte emotia pe care
2.1. Asocierea emoţiilor de bază o transmit;
de baza cu elemente simple de limbaj -jocuri de mima;
nonverbal si paraverbal; -jocuri de rol;
-realizarea unei expozitii cu
personajele povestilor in functie de
comportament (pozitiv/negativ);

Competente specifice Activităţi de învăţare


AVAP -vizionarea povestilor cu ajutorul
videoproiectorului;
1.1. Sesizarea elementelor de -formularea de raspunsuri simple la
detaliu ale unui mesaj vizual simplu, intrebarile adresate despre povestea
exprimat printr-o varietate de forme vizonata;
artistice; -realizarea unui colaj cu personajele
2.2. Exprimarea ideilor şi povestilor folosind diverse tehnici de
trăirilor personale prin utilizarea lucru (pictura, modelaj, lipire);
liniei, punctului, culorii şi formei; -realizarea de scurte dramatizari
(fragmente din povesti) cu ajutorul papusilor;
-realizarea unor decoruri pentru diverse
evenimente din viata scolii.

Competente specifice Activitati de invatare


MM - realizarea unor desene sugerate de textele
3.1. Manifestarea liberă, cântecelor audiate;
adecvată, pe muzică, apelând la -audierea unor creaţii muzicale care
diverse forme de exprimare, în declanşează mişcarea liberă,spontană;
funcţie de conţinutul şi caracterul
muzicii.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII:
- Lectura invatatoarei;
- Povestiri;
- Repovestiri;
- Dramatizari;
- Jocuri de rol;
- Convorbiri;
- Jocuri didactice;
- Expozitii cu produsele muncii;
- Portofoliu;
- Realizarea unor creatii proprii.

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a


gustului estetic în domeniul literaturii;
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu
diversele mesaje receptate;
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin
conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a
înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din
punct de vedere social;
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi
recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea
orizontului cultural;
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală.

SUGESTII METODOLOGICE

 Activitățile de învățare propuse cuprind teme variate, atractive


și adecvate vârstei școlarilor mici;
 Fiecare dintre conținuturi are alocate 3-4 ore în care se pot
aborda activități specifice din diferite perspective;
 Se recomandă utilizarea unor strategii didactice prin care se
încurajează iniţiativa şi libertatea de exprimare.

MODALITĂŢI DE EVALUARE
 INSTRUMENTE DE EVALUARE TRADIŢIONALE:
 probe orale (interpretarea unui rol, dezbateri)
 INSTRUMENTE DE EVALUARE ALTERNATIVE:
 proiectul ,, Lumea poveştilor”
 portofoliul: ,,Personajul meu preferat”
Concursuri:
 ,,Recunoaşte povestea….recunoaşte personajul”
 ,,Cel mai bun povestitor”
 ,,Cine ştie câştigă!”

BIBLIOGRAFIE

 V.Preda, M.Pietea-,,450 de jocuri educationale”-repere


fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului,Ed. DPH;
 Ion Creangă – Poveşti.Povestiri. Amintiri, editura Nicol, 2007;
 Charles Perrault –Poveşti cu zâne, editura Cartex, 2008;
 H.C.Andersen – Poveşti, editura Cartex, Bucureşti, 2008;
 Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba
română, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, nr. 3418/19.03.2013;
 Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală, Clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, nr. 3418/19.03.2013;
 Programa şcolară pentru Arte vizuale şi abilităţi practice, Clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, nr. 3418/19.03.2013;
 Programa şcolară pentru Muzica si miscare, Clasa pregătitoare,
clasa I şi clasa a II-a, nr. 3418/19.03.2013;

S-ar putea să vă placă și