Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare sumativă clasa a VIII-a sem I

Varianta 1
Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de o oră.

SUBIECTUL I Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte, 6 puncte


fiecare )
1. Rezultatul calculului 3x(x+2) este
a) 3x+6x b) 3x+6 c) 3 x 2+ 6 x d) 9 x 2
2. Rezultatul calculului (5√ 2+7√ 2+8√ 2):5√ 2 este:
a) 4√ 2 b) 4 c)20√ 2 d) 10
3. Cel mai mare număr natural din intervalul [ −3 ; 7 ) este:
a) 6 b) -3 c) 7 d) 0
4. Scrisă sub formă de interval, mulțimea M = {x  ℝ4 ¿ x ≤ 3} este:

a) [ −4 ; 3 ) b) (-4; 3) c) [ −4 ; 3 ] d) (−4 ; 3 ]
5. Rezultatul calculului ¿
a)4 b) 2√ 5 c) √ 5 d) -2
SUBIECTUL II Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte, 6 puncte
fiecare )
1. O muchie a unui cub are lungimea egala cu 10 cm. Suma tuturor muchiilor este egală cu:
a) 120 cm b) 40 cm c) 80 cm d) 90 cm
2. O muchie a unui tetraedru regulat are lungimea egala cu 6 cm. Aria unei fețe laterale este
egală cu:
a) 24 cm2 b) 36 cm2 c) 9√ 3 cm2 d) 36√ 3 cm2
3. Se consideră prisma triunghiulară regulată ABCEFG. Măsura dintre dreptele AB și FG
este de:
a) 0o b) 60o c) 45o d) 90o cm2
4. Se consideră paralelipipedul dreptunghic ABCDMNPQ, atunci dreapta MC față de
planul (ABD) este:
a) paralelă cu planul b) secantă planului c) inclusă în plan
5. Un plan este unic determinat de:
a) Două drepte concurente b) o dreaptă și un punc ce îi aparține c) două puncte
d)patru puncte coliniare
SUBIECTUL al III-lea Scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Trei pixuri și două caiete costă împreună 19 lei. Patru pixuri și cinci caiete costă 30 lei.
a) Este posibil ca prețul unui pix să fie 6 lei? Justifică răspunsul dat.
b) Determină prețul unui pix și al unui caiet.
2. Se dă expresia: E ( x )=−( 2 x−2 )2−5 x ( x−3 )+(3 x−5)(3 x+5)
a) Aduceți expresia la forma cea mai simplă
b) Calculați E( 2 )

3. a) Deseneaza o piramida regulata VABCD, cu vârful V .


b) În piramida regulata VABCD , cu vârful V , demonstreaza ca AD ∥(V BC).
c) În piramida regulata VABCD specificați 3 perechi de drepte necoplanare
d) Dacă punctele M, N , P sunt centrele de greutate ale triunghiurilor VAB, VBC și respective
VAD arătați că planele (MNP) și ( ABC ) sunt paralele.

S-ar putea să vă placă și