Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACTUL DE CREDIT NEBANCAR NR: 1955257 17.04.

2022
Creditor: Organizația de Creditare Nebancară "IUTE CREDIT" Societate cu Răspundere Limitată
MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 182, et.5, mun. Chișinău, Tel. 022 801500
Cont MD49VI000002251703454MDL la B.C. Victoriabank S.A., fil. nr. 3 Chişinău, c.b. VICBMD2X416
Cont MD07EX0000002251616387MD la B.C. "EximBank" S.A., c.b. EXMMMD22476
Cont MD65ML000000022513091841 la B.C. „Moldinconbank“ S.A., fil. „Centru“, c.b. MOLDMD2X309
Cont MD78AG000000022514173508 la B.C. „Moldova-Agroindbank“ S.A., c.b. AGRNMD2X
Terminale si sisteme de plata: QIWI, BPay, RunPay, Paynet; oficiile “Poșta Moldovei“ SA, site: www.iutecredit.md
Debitor: Gheorghe Cocirla Vasile Telefon: 062095918; E-mail: gikugigi4@gmail.com
IDNP: 2014027002215 Numele beneficiarului efectiv: Gheorghe Cocirla
Seria și numărul actului de identitate: Scopul creditului solicitat: personal_needs
B02050173; Ocupația și/sau numele/denumirea angajatorului: LUCI & ANA PLUS S.R.L.
Data nașterii: 22.02.1998
Adresă: Mircea cel Batrin 31/3 166 2075
Chisinau

Tipul creditului: credit de consum


Valoarea totală a creditului: 7398.86 MDL COSTUL TOTAL AL CREDITULUI:
Termenul de rambursare: 10 luni Comisionul de examinare a cererii: 1035.84 MDL, Rata dobânzii aferente: 6.00 % (205.75) MDL, flotantă. Partile au convenit ca Dobanda
VALOAREA TOTALĂ PLĂTIBILĂ DE CĂTRE anuala efectiva va fi aplicata incepind cu data in care contractul a fost semnat
DEBITOR: 9398.85 MDL Comision de administrare lunară: 75.84 MDL, începînd cu data: 17.05.2022
DOBÂNDA ANUALĂ EFECTIVĂ: 58.13% Costul eliberarii creditului prin bancomat este de 1,5%, din valoarea creditului disponibil de a fi retras, care este reținut integral în momentul
retragerii primei tranșe.
Toate costurile aferente constituirii şi înregistrării gajului, precum şi substituirii bunului gajat, în caz de necesitate, vor fi negociate și achitate de către Debitor.
Eliberarea sumei creditului prin bancomat
Debitorul împuternicește Creditorul să deducă soldul creditului existent, în valoare de 1278.41 lei, conform contractului de credit 1685965, din suma creditului acordat prin prezentul contract,
înainte de efectuarea transferului în contul bancar al Creditorului/eliberarea în numerar. Suma finală transferată/eliberată va fi de 6120.45 lei
I. COMISIOANE.
Comisionul de examinare a cererii reprezintă o contraprestație bănească plătită sau ce trebuie plătită de către Debitor în contul Creditorului pentru totalitatea procedeelor efectuate de acesta
în legătură cu examinarea pachetului de documente privind obținerea creditului, evaluarea istoriei de credit a Debitorului, examinarea reputației și a bonității acestuia și a altor informații, dar
și procesarea cererii prin softul Creditorului și aprobarea acesteia în acest sens. Comisionul de examinare a cererii este un comision unic ce urmează a fi plătit în cazul acceptării cererii de
credit, în momentul încheierii/semnării Contractului de credit. Debitorul poate solicita, iar Creditorul poate accepta achitarea eșalonată de către Debitor a comisionului de examinare a cererii,
în conformitate cu Graficul de Rambursare.
Rata anuală a dobânzii este flotantă. Aceasta poate varia în funcție de faptul că rata de schimb dintre EUR și MDL stabilită de BNM crește cu, sau mai mult de 5%, inclusiv rata de schimb
dintre EUR și MDL de la încheierea Contractului de credit. În cazul în care cursul de schimb dintre EUR și MDL stabilit de BNM crește cu, sau mai mult de 5% față de rata de schimb dintre EUR
și MDL la data încheierii contractului de credit actual, Creditorul are dreptul să modifice în mod corespunzător Graficul de rambursare și să informeze Debitorul cu privire la aceasta.
Comisionul de administrare lunară constituie o contraprestație bănească separată, lunară calculată procentual din suma totală a creditului, fiind achitată lunar de către Debitor pentru
gestionarea contabilă computerizată a creditului și ca consecință, pentru informarea permanentă a Debitorului asupra ratelor datorate ce urmează a fi achitate, cu privire la disponibilitatea
instrumentelor pentru a facilita depășirea temporară a lipsei de resurse financiare a Debitorului.Comisionul de administrare lunară nu se achită în lunile pentru care este acordată perioada de
grație indicată în Contractul de credit și Graficul de Rambursare. Achitarea anticipată a creditului în perioada de grație indicată în Contractul de Credit exclude obligația Debitorului de a achita
comisionul de administrare lunară. Dacă achitarea creditului are loc după perioada de grație acordată conform Graficului de rambursare, se va aplica comisionul de administrare lunară pentru
luna în care se face achitarea.
Comisionul de suspendare este o contraprestație bănească unică, plătită pentru activarea opțiunii de stopare a calculării penalităților, pentru o perioadă maximă de până la 17 zile de la data
scadenței plății, care va fi echivalent cu 105 MDL.
Avertizare! În cazul oricărei întârzieri în efectuarea oricărei plăți în temeiul prezentului contract, Debitorul este obligat să plătească Creditorului, în legătură cu întârzierea: penalități
contractuale, precum și plățile în conformitate cu Graficul rambursării creditului, acesta din urmă fiind valabil numai până la următoarea modificare a costurilor suplimentare potrivit
prezentului Contract.
II. Penalitatea contractuală
a. Dacă Debitorul nu achită în termenul stabilit sumele datorate, Creditorul are dreptul să solicite de la acesta să plătească o penalitate de întârziere, aplicată la suma neplătită a creditului,
calculată pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, în conformitate cu următoarea schemă:
- 1,0% din suma datorată, în cazul în care aceasta este mai mică sau egală cu 50 lei;
- 1,0% din suma datorată dar nu mai puțin de 20 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 50 lei dar mai mică de 100 lei;
- 1,0% din suma datorată, dar nu mai puțin de 25 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 100 lei dar mai mică de 150 lei;
- 1,0% din suma datorată, dar nu mai puțin de 30 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 150 lei.
b. Penalitatea de întârziere se calculează până la data stingerii complete a datoriei, aparte pentru fiecare rată lunară neplătită, în dependență de suma datorată, în conformitate cu p. a
c. Creditorul are dreptul să reducă, la discreția sa, mărimea penalității de întârziere calculate.
d. Dacă Debitorul întârzie în realizarea rambursării, Creditorul va efectua apeluri telefonice și va expedia sms-uri la unul din numerele de contact indicate de Debitor în Contractul de credit,
pentru a-l notifica asupra întârzierii plăţii și pericolului calculului penalității de întârziere.
e. Dacă în termen de 10 zile calendaristice din data scadentă a plății, Debitorul nu va achita creditul şi/sau alte plăţi scadente stabilite în Contract, Creditorul are dreptul să calculeze o
penalitate fixă, care a fost negociată în prealabil de părţile contractate, în mărime de 100 lei, suplimentar la penalitatea de întârziere indicată la p. a, pentru expedierea notificării către Debitor
privind întârzierea plăţii, indicând valoarea sumelor restante, calculul penalităților, avertizarea privind pericolul de a pretinde plata imediată a ratelor neajunse la scadență conform
Contractului de credit sau privind pericolul rezoluțiunii anticipate a contractului și încasarea altor prejudicii cauzate prin întârzierea efectuării plăţii.
f. La expirarea a 20 și 30 zile calendaristice din data scadentă a plății, Creditorul are dreptul să calculeze, suplimentar la penalitatea de întârziere indicată la p. a, penalități fixe, care au fost
negociate în prealabil de părțile contractante, în mărime de 100 lei pentru expedierea notificărilor către Debitor ce vor conține informația menționată la punctul anterior, în special avertizarea
privind pericolul de a pretinde plata imediată a ratelor neajunse la scadență conform Contractului de credit sau privind pericolul rezoluțiunii anticipate a contractului.
g. În cazul în care Debitorul întârzie în realizarea rambursării Contractului de credit, sau în cazul în care pe parcursul oricărei perioade de 12 luni consecutive, două sau mai multe rate nu au
fost plătite integral la scadență, Creditorul are dreptul să pretindă de la Debitor plata imediată a acestor sume datorate, precum și a celorlalte rate care nu au ajuns la scadență conform
Contractului de credit, cu excepția dobânzii aferente. Creditorul va trimite o notificare, prin intermediul unei scrisori prin care va pretinde Debitorului de a achita, în mod integral, în termen de
15 zile din momentul primirii notificării, toate sumele datorate, ratele care nu au ajuns la scadență conform Contractului de Credit, penalitatea de întârziere în condițiile p. a și penalitățile
contractuale în legătură cu expedierea notificărilor în condițiile p. e și f.
h. Dacă Debitorul întârzie în realizarea rambursării Contractului de credit, o perioadă mai mare de 50 de zile calendaristice, calculându-se de la ziua scadentă a realizării rambursării stipulate
prin Contractul de credit, Creditorul declară scadente și plătibile imediat toate plăţile conform Contractului de credit și are dreptul de a rezolvi în mod unilateral Contractul de credit calculând
suplimentar o penalitate în mărime de 20% din valoarea creditului neachitat, pentru rezoluțiunea anticipată a contractului.
i. Creditorul va trimite o notificare, prin intermediul unei scrisori, despre rezoluțiunea anticipată, unilaterală, a Contractului de credit, şi obligaţia Debitorului de a achita, în mod integral, în
termen de 15 zile din momentul primirii notificării: (i) suma creditului neplătit; (ii) dobânda neplătită și calculată până la data rezoluțiunii anticipate a contractului; (iii) suma restantă a
comisionului de examinare a cererii, achitarea căruia a fost convenită de a fi efectuată eșalonat; (iv) alte comisioane dacă acestea au fost agreate de către părți; (v) penalitatea de întârziere
în condițiile p. a; (vi) penalitățile contractuale în legătură cu expedierea notificărilor în condițiile p. e și f; (vii) o penalitate contractuală în mărime de 20% din valoarea creditului neachitat
pentru rezoluțiunea anticipată a Contractului de credit în condițiile p. g și un nou calcul al penalității calculată și neplătită pentru fiecare zi de întârziere aplicate la suma neplătită a creditului.
j. Rezoluțiunea Contractului nu se răsfrânge asupra obligaţiilor pecuniare scadente şi cele viitoare ce reies din suma datorată şi nu afectează dreptul Creditorului de a calcula în continuare
penalitatea de întârziere. Debitorul obţine statut de RĂU-PLATNIC în istoria sa creditară prezentă şi viitoare, şi împotriva Debitorului va fi iniţiată procedura de urmărire silită pentru
recuperarea plăţilor datorate conform Contractului de Credit precum şi pentru recuperarea prejudiciului cauzat şi a venitului ratat.
k. Achitarea penalității de întârziere nu exonerează Debitorul de executarea obligaţiilor ce reies din prezentul Contract şi nu limitează Creditorul în dreptul de a exercita alte măsuri de apărare
ale drepturilor sale
l. În cazul în care, Debitorul nu își onorează obligația de plată a ratei scadente amînate, în termenul de 17 zile, Creditorul este îndreptățit la calcularea penalităților conform capitolului II.
Penalitatea Contractuală.
Cursul de schimb valutar EUR/MDL stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru ziua de 15.04.2022 este 1 EUR = 20.1259 MDL
Semnind contratul de credit, Debitorul declară că are un venit lunar net în mărime de 10000.00 lei.

Data: 17.04.2022
Gheorghe Cocirla, semnătura_________________________ - SA 1/2 - Administratorul O.C.N. “Iute Credit” S.R.L. Lilian Guzun
XGraficul rambursării Creditului nebancar: 1955257, din 17.04.2022
No DATA PLĂŢII Credit, MDL Dobânda, MDL Comision de examinare a cererii , MDL Comission de admin., MDL TOTAL SPRE PLATĂ, MDL
1 17.05.2022 723.90 36.49 103.58 75.84 939.81
2 17.06.2022 726.38 34.01 103.58 75.84 939.81
3 17.07.2022 731.05 29.34 103.58 75.84 939.81
4 17.08.2022 733.80 26.59 103.58 75.84 939.81
5 17.09.2022 737.54 22.85 103.58 75.84 939.81
6 17.10.2022 741.92 18.47 103.58 75.84 939.81
7 17.11.2022 745.08 15.31 103.58 75.84 939.81
8 17.12.2022 749.25 11.14 103.58 75.84 939.81
9 17.01.2023 752.70 7.69 103.58 75.84 939.81
10 17.02.2023 757.24 3.86 103.62 75.84 940.56
TOTAL 7398.86 205.75 1035.84 758.40 9398.85

ATENȚIE! ACHITAREA LUNARĂ, PE CREDITUL № 1955257 ÎN MĂRIME DE 939.81 MDL SE FACE PÎNĂ LA DATA DE 17 A FIECĂREI LUNI, conform graficului Anexat la prezentul Contract.
La prezentarea numărului Contractului de credit, creditul sau alte plăţi aferente acestuia pot fi achitate prin intermediul partnerilor/la conturile Creditorului nominalizati mai sus. Semnând
Contractul de credit, Debitorul confirmă: (i) faptul examinării condițiilor Contractului de credit, condiţiile contractuale îi sunt clare şi consimte, fără rezerve, la realizarea acestora, (ii) a fost
informat asupra faptului că O.C.N. ” IUTE CREDIT” S.R.L. este înregistrat la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în calitate de operator al datelor cu caracter personal, cu
număr de înregistrare 0000006-001, 0000006-002, 0“000006-003.

Gheorghe Cocirla, semnătura_________________________ - SA 2/2 - Administratorul O.C.N. “Iute Credit” S.R.L


Lilian Guzun
Gheorghe Cocirla, Mircea cel Batrin 31/3 166 Chisinau 2075
Informații standard privind creditul nebancar pentru debitori
1. Numele/denumirea și datele de contact ale Creditorului
Creditorul O.C.N. „Iute Credit” S.R.L.
Adresa MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 182, et.5, mun. Chișinău
Nr. telefon 022 801 500
Adresa web www.iutecredit.md
2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare nebancară
2.1. Tipul creditului: credit de consum 2.7. Garanții: Creditorul poate solicita asigurarea cu fidejusiune sau gaj în favoarea Creditorului în
2.2. Durata contractului de credit: 10 luni vederea asigurării executării corespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de credit, inclusiv,
2.3. Condițiile care reglementează tragerea creditului: Prezentarea buletinului de identitate dar nelimitându-se la obligația de restituire a Creditului, dobânzii, penalităților și a altor comisioane,
- Deschiderea contului curent / de card la una din băncile / instituțiile abilitate cu funcții de eliberare a plăți, costuri aferente prevăzute contractele de credit, precum și a prejudiciilor cauzate prin
banilor în numerar sau acceptul de a primi mijloacele bănești prin intermediul unei astfel de instituții ( neexecutare sau executare necorespunzătoare a contractului de credit. Creditul va fi debursat doar
cheltuielile de gestionare a contului vor fi suportate de Debitor) ulterior înregistrării gajului. Toate costurile aferente constituirii și înregistrării gajului, precum și
- Semnarea contractului de credit (inclusiv la distanță) cu Creditorul substituirii bunului gajat, în caz de necesitate, vor fi achitate de către Debitor.
2.4. Valoarea totală a creditului nebancar: 7398.86 MDL.
2.5. Rata și ordinea în care acestea vor fi achitate: Va trebui să achitați următoarele: 10 rate lunare a
câte 939.81 MDL.
2.6 Suma totală pe care va trebui să o achitaţi 9398.85 MDL.
3. Costurile creditului nebancar
3.1. Comisionul de examinare a cererii . Debitorul poate solicita, iar Creditorul poate accepta achitarea - nu este obligatoriu încheierea unui contract de asigurare pentru garantarea creditului;
eșalonată de către Debitor a comisionului de examinare a cererii, în conformitate cu graficul de - pentru cazurile în care Debitorul solicită transferul sumei creditului într-un cont curent sau de card
achitare: 1035.84 MDL. este obligatoriu spre a fi încheiat un contract pentru un serviciu accesoriu (contract de deservire a unui
3.2. Rata dobânzii aferente creditului sau, daca este cazul, diferite rate ale dobânzii care se aplica cont curent/de card la una din băncile/instituțiile abilitate cu funcții de eliberare a banilor in numerar)*
contractului de credit nebancar: 6.00, fixă *În cazul in care costurile acestor servicii nu sunt cunoscute de creditor, acestea nu sunt incluse in
3.3. Comisionul de administrare lunară: 75.84 MDL . DAE.
3.4. Pentru obținerea creditului conform clauzelor și condițiilor convenite: 3.5. DOBÂNDA ANUALĂ EFECTIVĂ (DAE) 58.13 %
Costul total al creditului nebancar exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.
Costuri aferente
3.6. Este necesar să se mențină unul sau mai multe conturi pentru înregistrarea atât a operațiunilor de Creditorul este îndreptățit să perceapă: penalitatea în mărime de 1,0% din suma neplătită a creditului,
plată, cât și a tragerilor: DA. pentru fiecare zi calendaristică de întârziere; după cum urmează:
3.7. Costul transferului la contul bancar/ sau tragerea în numerar: nu mai mult de 1,5%. - 1,0% din suma datorată, în cazul în care aceasta este mai mică sau egală cu 50 lei; - 1,0% din suma
3.8. Debitorul suportă toate costurile de rambursare a creditului și se obligă să efectueze plățile în așa datorată dar nu mai puțin de 20 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 50 lei, dar mai mică de
mod, încât Creditorul să primească suma de rambursare convenită și fără careva deduceri de către 100 lei;
terțe părți care procesează plata de rambursare. - 1,0% din suma datorată, dar nu mai puțin de 25 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 100
3.9. Costuri în caz de întârziere la plată (Plățile neefectuate ar putea să aibă consecințe grave pentru lei dar mai mică de 150 lei; - 1,0% din suma datorată, dar nu mai puțin de 30 lei, în cazul în care
dumneavoastră (de exemplu, vânzare silită a bunurilor) și să îngreuneze obținerea ulterioară de credit) aceasta este mai mare de 150 lei;
- penalități pentru expedierea notificărilor privind întârzierea plăților, în mărime de – 100 lei pentru
fiecare din primele trei notificări;
-penalitate pentru rezoluțiunea anticipată a contractului de credit nebancar în mărime de 20% din
valoarea creditului neachitat.
4. Alte aspecte juridice importante
4.1. Dreptul de revocare. Da - aveți dreptul să renunțați la contractul de credit nebancar în termen de a fost convenită de a fi efectuată eșalonat, dobânda la credit restantă calculată până la data
14 zile calendaristice. rambursării anticipate, penalitatea de întârziere calculată, comisioane și alte plăți conform contractului,
4.2. Consultarea unei baze de date. Creditorul vă va informa imediat și gratuit asupra rezultatelor compensație plătită Creditorului conform art.20 din Legea nr.202 din 12.07.2013, după cum urmează:
consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă în baza acestei a) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată
consultări. şi rezoluțiunea convenită a contractului de credit este mai mare de un an;
4.3. Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul și Debitorul sunt ținuți să-si respecte obligațiile b) 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea
precontractuale: Această informație este valabilă de la semnarea contractului de credit nebancar și anticipată și data convenită pentru rezoluțiunea contractului de credit nu este mai mare de un an.
până la încetarea/rezoluțiunea acestuia și executarea (dacă în contractul de credit nu va fi prevăzut 4.5. Dreptul la un proiect de contract de credit nebancar. Aveți dreptul ca, la cerere, să obțineți gratuit
altfel). un exemplar al proiectului de contract de credit nebancar. Această dispoziție nu se aplică în cazul în
4.4. Rambursare anticipată: Aveți dreptul la rambursare anticipată totală a creditului în orice moment. care, în momentul cererii, Creditorul nu dorește să încheie contractul de credit cu dumneavoastră.
În acest caz, Creditorul are dreptul la următoarele sume în caz de rambursare anticipată:
- suma restantă a creditului, suma restantă a comisionului de examinare a cererii, achitarea căruia
5. Informații suplimentare care trebuie oferite în cazul comercializării la distanță a serviciilor financiare
a) referitoare la creditor
Reprezentantul creditorului
Adresă
Înregistrarea
Autoritatea de supraveghere Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
Legea luată de creditor ca bază pentru stabilirea raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea 1) Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori; 2) Legea nr. 157
contractului de credit nebancar din 18.07.2014 despre încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de
consum; 3) Codul Civil al Republicii Moldova.
Clauza care precizează legislația aplicabilă contractului de credit nebancar și/sau instanța competentă Legislația aplicabilă contractului de credit nebancar este legislația Republicii Moldova, iar instanțele
competente sunt instanțele judecătorești ale Republicii Moldova sau Tribunalul Arbitral din Republica
Moldova.
c) referitoare la căi de atac consideră a fi adresa juridică a Creditorului; (ii) instanța de judecată competentă a Republicii Moldova,
Existența și posibilitatea recurgerii la o procedură extrajudiciară și la acțiune în justiție: Disensiunile, competența teritorială fiind stabilită conform domiciliului, Debitorului sau conform locului încheierii
care apar în perioada executării prevederilor Contractului de credit nebancar se soluționează de către Contractului de credit, selectată la libera discreție a Creditorului; (iii) sau de altă instanță de judecată
părți pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu vor putea fi rezolvate astfel, acestea vor fi soluționate de competentă a Republicii Moldova, selectată, conform legislației în vigoare, la libera discreție a
către: (i) instanța de judecată competentă a RM, competența teritorială fiind stabilită conform locului Creditorului (iv) sau pe calea Arbitrajului
executării Contractului de credit care se

Eu, Gheorghe Cocirla, IDNP 2014027002215, consimt expres și irevocabil ca termenul de 15 zile pentru examinarea si analiza altor oferte de credit sa fie redus iar contractul sa fie semnat la data de
17.04.2022.

PRIN PREZENTA, EU, Gheorghe Cocirla ÎN CALITATE DE DEBITOR CONSIMT ȘI CONFIRM URMĂTOARELE:
- Am fost informat asupra faptului că O.C.N. ”Iute Credit” S.R.L. este înregistrat la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în calitate de operator al datelor cu caracter personal, cu
număre de înregistrare 0000006-001, 0000006-002, 0000006-003 și are dreptul de a exercita toate drepturile care rezultă din aceasta calitate. Creditorul are dreptul să acceseze informaţii despre istoria
mea creditară, conținută în birourile ale istoriilor de credit, a băncilor, a Companiilor de Colectare a Datoriilor sau a altor structuri similare. - IuteCredit are dreptul să utilizeze datele mele cu caracter personal
în scopul transmiterii informațiilor comerciale prin SMS către numărul meu de telefon mobil indicat în prezentul contract privind diferite promoții, propuneri de servicii și marketingÎnţeleg şi accept că
Creditorul poate refuza oferirea creditului sau prestarea altor servicii în legătură cu oferirea creditului, fără să fie obligat să-mi ofere explicaţii privind motivul pentru care s-a luat decizia respectivă.

-[ ] Nu sunt [ ] Sunt: persoană expusă politic - persoane fizice, care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional, precum şi
membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; - membru ai familiei persoanelor expuse politic; - persoană asociată persoanelor expuse politic.

Gheorghe Cocirla, Semnătura ____________________________ 17.04.2022

S-ar putea să vă placă și