Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan”

din s. Grinăuți, r-nul Ocnița

Aprobat:
Director adjunct
Barbuța E.__________
”___” ___________ 2022

Examenul
de promovare în cadrul sesiunii de vară

Disciplina: P.03.O.017 Sisteme electronice de comandă și control I


Specialitatea: 714100 Mecatronică, mașini și utilaje Agricole
MT-2

Discutat şi propus pentru aprobare la ședința Coordonat:


Catedrei ”Mecanica” Metodist:
Proces-verbal nr.___ din __________ __________Zara Vladimir
Şef catedră: _____________________

Profesor: Maranciuc Silviu


Competențe profesionale din descrierea calificării:
CPS 2. Asamblarea mașinilor și utilajelor agricole;
CPS 3. Efectuarea setărilor parametrilor electronici ai mașinilor și utilajelor agricole;
CPS 4. Punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor agricole.
UC 1. Verificarea stării tehnice a sistemului electronic de comandă și control
UC 2. Organizarea activităților de restabilire a funcționalității sistemului electronic de
comandă și control
UC 3. Demontarea, testarea componentelor sistemului electronic de comandă și
control
UC 4. Realizarea măsurilor de restabilire a funcționalității sistemului electronic de
comandă și control
UC 5. Asamblarea, setarea și punerea în funcțiune a sistemelor electronice de comandă
și control pentru a fi predate beneficiarului
UC6 Asigurarea calității funcționării sistemelor electronice de comandă și control
1. Să creeze, modifice şi salveze documentele;
2. Să formeze documente;
3. Să creeze şi editeze tabele și diagrame;
4. Crearea, salvarea și prelucrarea documentelor de calcul tabelar;
5. Formatarea şi gestionarea datelor din foile de calcul;
6. Utilizarea formulelor de calcul;
7. Prelucrarea imaginilor și secvențe audio/video pentru produsele multimedia;
8. Aplicarea operațiilor de bază la prelucrarea diapozitivelor;
9. Crearea, salvarea și prelucrarea prezentă rilor electronice.
Obiectivele

Matricea de specificaţii
Nr. de Cunoaștere Înţelegere Aplicare Pondere %
Conţinuturi ore
Metode de verificare a
stării tehnice a sistemului 28 14 10 7 31
electronic de comandă și 4 itemi 3 itemi 2 itemi 9 itemi
control (SECC)
Activități organizatorice
de restabilire a
funcționalității
8 7 5 20
componentelor din 18
2 itemi 1 item 1 item
sistemul electronic de 4 itemi
comandă și control
(SECC)
Activități de demontare,
testare a componentelor
22 16 11 49
din sistemul electronic de 44
11 itemi 8 itemi 5 itemi 24 itemi
comandă și control
(SECC)
(44)% (33%) (23%) (100%)
Total 90 17 itemi 12 itemi 8 itemi 37 itemi
Anul II, Grupa: MT-2.
Numele, Prenumele________________________________________Data ___________________

Nr. ITEM Scor


1. Explicați noțiunea de sisteme mecatronice. L
0
1
2
3

2. Realizați corespondența prin săgeți: L


0
A B
1
Sisteme mecanice teoria sistemelor, automatizare, 2
ingineria software, inteligenţa 3
artificială
Sisteme electrice elemente constructive mecanice,
maşini, mecanica de prcizie
Tehnologia informatică microelectronica, electronica de
putere, tehnologia senzorilor şi
actuatorilor
2) Încercuiți varianta corectă. L
Care este destinația generală a SIA RSA? 0
a. O totalitate sistematizată de date privind exploatațiile, animalele identificate în
exploatațiile respective; 1
b. Este destinat asigurării unei evidențe unitare și complete a utilajelor agricole
precum și caracteristicilor tehnice;
c. Un sistem informatic ce reflect mersul lucrărilor agricole, plantare recoltare a
suprafetelor și terenurilor agricole.
3) În lista de mai jos, subliniați DA în cazul în care varianta este corectă și L
NU, nu este corectă: 0
1
Care sunt obiectivele generale a SIA RSA ?
2
DA NU De a oferi posibilitatea înregistrării datelor privind exploatațiilor 3
animalelor într-un registru unic;
4
DA NU Modernizarea institutională, eficientizarea activităților, accesarea 5
online, analiza cantitativă și calitativă a utilajului;
DA NU Modernizarea institutională, eficientizarea activităților, accesarea
online, analiza cantitativă și calitativă a animalelor;
DA NU Să asigure consolidarea sistemului de siguranță și securitatea
alimentară a țării;
DA NU Controlul mișcării animalelor în vederea reducerii riscului
apariției de boli contagioase.
L
Scrieți în schema bloc, etapele obținerii sistemelor mecatronice:
4) 0
1
2
3
4
5
6
5) Subliniați A dacă afirmațiile sunt adevărate, în cazul unde sunt false F. L
Care este destinația generală a SI RUA: 0
1
A / F Este destinat asigurării unei evidențe unitare a utilajelor agricole 2
precum și caracteristicilor tehnice ale utilajului ;
3
A / F Este destinat asigurării unei evidențe complete a utilajelor agricole 4
precum și caracteristicilor tehnice ale utilajului;
A / F Un sistem informatic ce reflect mersul lucrărilor agricole, plantare
recoltare a suprafetelor și terenurilor agricole.
A / F O totalitate sistematizată de date privind exploatațiile, animalele
identificate în exploatațiile respective;
6. Enumerați cele 5 arii de specialitate: L
1. __________________________________; 0
2. __________________________________; 1
2
3. __________________________________;
3
4. __________________________________; 4
5. __________________________________; 5
7) L
Scrieți în schema bloc etapele înregistrării tehnicii agricole în SI RUA: 0
1
2
3
4
5
6

8) Continuați propozițiile: L
Descrieți rolul AIPA. 0
Stimularea investiţiilor pentru producerea _______________________________; 1
Stimularea investiţiilor pentru procurarea________________________________; 2
3
Stimularea investiţiilor pentru utilizarea ________________________________ . 4
5
6
7
8
9
9) Scrieți în câteva enunțuri destinația generală a SI AGROMAIA: L
0
1
2
3
4
5

Schemă de convertire a punctelor în note


Punctaj 1-3 4-7 8-11 12-15 16-20 21-26 27-31 32-36 37-41 42-45

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Barem de corectare
Nr. Itemi Răspuns corect/ Specificații Punctaj
item
1. Explicați noțiunea Reprezintă o etapă naturală în procesul de evoluţie a 3p-răspuns 3 puncte
de sisteme proiectării inginereşti modern, dezvoltarea calculatorului complet;
mecatronice. şi apoi a microcalculatorului, calculatoarele incorporate şi 2p-răspuns
progresele tehnologiilor de informare. schițat.
1p-raspuns nu
este clar
0p-nu a îndeplinit
1 Realizați Sisteme teoria sistemelor, Câte 1 p pentru 3 puncte
corespondența mecanice automatizare, fiecare răspuns
prin săgeți: ingineria software, corect
inteligenţa artificială 1x3=3p
Sisteme elemente constructive
electrice mecanice, maşini,
mecanica de prcizie
Tehnologia microelectronica,
informatică electronica de putere,
tehnologia senzorilor
şi actuatorilor
Încercuiți varianta a. 1p-răspuns 1 puncte
2. corectă. corect;
Care este destinația 0p-răspuns
generală a SIA incorect.
RSA:

3. Alege variantele 1-DA,2-NU,3-DA,4-DA,5-DA Câte 1 p pentru 5 puncte


corecte. fiecare raspuns
Care sunt corect:
obiectivele 1x5=5p
genearale a SIA
RSA ?
4 Câte 1 p pentru 6 puncte
Scrieți în schema
fiecare raspuns
bloc, etapele
corect:
obținerii
1x6=6p
sistemelor
mecatronice:

5 Subliniați A dacă 1-A,2-A,3-F,4-F Câte 1 p pentru 4 puncte


afirmațiile sunt fiecare raspuns
adevărate, în cazul corect:
unde sunt false F. 1x4=4p
Care este destinația
generală a SI RUA:

6 Enumerați cele 5 1. modelarea sistemelor fizice; Câte 1 p pentru 5 puncte


arii de 2. senzori şi actuatori fiecare raspuns
specialitate: 3. semnale şi sisteme; corect:
4. calculatoare şi sisteme logice; 5. software şi achiziţie de 1x5=5p
date.
7 Câte 1 p pentru 6 puncte
Desenați schema Depunerea actelor
fiecare noțiune
bloc privind
corect descrisă:
etapele înregistrării
Înregistrarea în SI RUA 1x6=6p
tehnicii agricole în
SI RUA:
Salvare
Căutare

Atașare poze, documente

Salvare, publicare

8 Descrieți rolul -Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a Câte 3 p pentru 9 puncte
AIPA: fructelor pe teren protejat; fiecare răspuns
Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi corect:
utilajului agricol; 3x3=9p
Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea
tehnologică a fermelor zootehnice;

9 Scrieți destinația Agromaia este un sistem informatic ce reflect mersul 5p-răspuns 5 puncte
generală a SI lucrărilor agricole, plantare, recoltare a suprafetelor complet;
AGROMAIA: și terenurilor agricole atît cantitativ cît și calitativ, 4p-răspuns
permite generarea rapoartelor. parțial;
3p-răspuns
schițat.
2p-răspuns
neclar
1p-raspuns nui
este clar
0p-nu a
îndeplinit
Schemă de convertire a punctelor în note

Punctaj 1-3 4-7 8-11 12-15 16-20 21-26 27-31 32-36 37-41 42-45

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10