Sunteți pe pagina 1din 3

BAREM PROFIL REAL

Nr. Cerința Variante acceptabile Specificări Punctaj total

1. Motivarea, cu trei Se va accepta un răspuns în care: 2+2+2 6 puncte


argumente, a apartenenței a. se regăsesc argumente pentru raportarea Câte 2 puncte pentru fiecare argument valid,
textului la un curent textului la realism: descriere minuțioasă, raportat la text.
literar; reflectarea veridică, tipul parvenitului etc.
b. cele două enunţuri au structură de
argumente.

2. Stabilirea, prin două Tipul parvenitului. 2 puncte pentru stabilirea tipului uman; 6 puncte
argumente, a tipului uman Câte 1 punct pentru fiecare argument textual şi
reprezentat de personaj câte 1 punct pentru explicaţiile de rigoare.
3 Comentarea, în baza Orice trăsătură morală ce derivă din text Câte 1 punct pentru fiecare trăsătură ; 6 puncte
fragmentului, a două şi este confirmată prin referinţe sau Câte 1 punct pentru argumentarea plauzibilă, cu
trăsături morale proprii ilustrată cu citate din acesta: ambițios, referire la idealul de viață;
personajului prezentat, în fățarnic, lingușitor etc. Câte 1 punct pentru referință la text.
raport cu idealul său de
viață;
4. Prezentarea a două Se va accepta un răspuns în care : (1+1+2)*2 8 puncte
mijloace/procedee de - se regăsesc exemple de Câte un punct pentru numirea procedeului de
caracterizare a caracterizare directă caracterizare
personajului din text; - se regăsesc exemple de Câte un punct pentru trăsătura pe care o deducem
caracterizare indirectă 2 puncte pentru argumentarea pe baza textului
5. Exprimarea viziunii Se va accepta o gamă largă de răspunsuri în 2+2+2 6 puncte
proprii, în raport cu una care: 2 puncte pentru formularea punctului de vedere;
din ideile ce se desprind a) este formulat un punct de vedere 2 puncte pentru plauzibilitatea punctului de vedere
din fragmentul subliniat; referitor la ideile din fragment; expus;
b) punctul de vedere este exprimat logic. 2 puncte pentru coerenţa textului
6. Referința convingătoare la Orice referinţă ilustrativă, argumentată 1 punct pentru indicarea numelui personajului 4 puncte
un personaj similar din din literatura română. similar;
literatura română (poți 2 puncte pentru precizarea titlului lucrării și
invoca un personaj cu altă numele autorului din care a fost ales personajul;
ocupație, care, în situații 1 punct pentru precizarea similitudinii.
concrete,
gândește/procedează ca
personajul dat).

REDACTARE
Nr. Conţinutul Condiţii de acordare a Distribuirea punctajului Punctaj total
parametrului punctajului
1. Organizarea corectă a Se acordă în cazul unei lucrări Cele 2 puncte vor fi distribuite după 2 puncte
ideilor în scris. structurate, cu distincţiile clare principiul calitativ:
între introducere, desfăşurarea  claritatea ideilor — 1 punct;
ideilor, concluzii.  consecutivitatea ideilor — 1 punct;
(1+1) = 2 p.
2. Demonstrarea Se acordă pentru dovada Cele 2 puncte vor fi distribuite astfel: 2 puncte
aptitudinilor de analiză capacităţii de lucru cu textul  abilitatea de a sintetiza informaţii,
și de interpretare propus, citarea din text şi date, fapte angajate în compoziţia
critică. referinţele la text. realizată - 1 p;
 abilitatea de a interpreta critic o
anumită informaţie, constatări şi
anumite fenomene literare - 1 p.
Notă: Se acordă 0 puncte pentru fiecare
parte nerealizată a sarcinii de lucru
3. Corectitudinea stilistică Se acordă 5 puncte pentru Se acordă 2 puncte, dacă numărul de 2 puncte
corespunderea textelor produse cu greşeli nu depăşeşte cifra 2 (se admit 1-
stilul solicitat şi respectarea 2 greşeli).
normei stilistice a limbii.  Se acordă 1 punct, dacă numărul de
greşeli nu depăşeşte cifra 5 (se admit 3-
5 greşeli).
 Se acordă 0 puncte, dacă sunt comise
mai mult de 6 greşeli stilistice.
4. Respectarea normelor Se acordă punctajul întreg (2 Se acordă 2 puncte, dacă numărul de 2 puncte
de ortografie. puncte), dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 2 (se admit 1-
greşeli ortografice nu 2 greşeli).
depăşeşte 2.
 Se acordă 1 punct, dacă numărul de
greşeli nu depăşeşte cifra 5 (se admit 3-
5 greşeli).
 Se acordă 0 puncte, dacă sunt comise
mai mult de 6 greşeli ortografice.
5. Respectarea normelor Se acordă punctajul întreg (2 Se acordă 2 puncte, dacă numărul de 2 puncte
de punctuație puncte), dacă numărul de greşeli nu depăşeşte cifra 2 (se admit 1-
greşeli de punctuaţie nu 2 greşeli).
depăşeşte 2.  Se acordă 1 punct, dacă numărul de
greşeli nu depăşeşte cifra 5 (se admit 3-
5 greşeli).
 Se acordă 0 puncte, dacă sunt comise
mai mult de 6 greşeli de punctuaţie

Total: 46 de puncte

S-ar putea să vă placă și