Sunteți pe pagina 1din 11

PARTEA a II-a

UTILIZAREA METODEI ELABORATE


DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE
ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ

27
CAPITOLUL 4

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI


ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE
MUNCĂ „CUSATOR PIESE DIN PIELE SI INLOCUITORI “
DIN CADRUL
S.C. ROSTYLE ALEX S.R.L. BRAD

4.1.Procesul de muncă

Procesul de muncă are drept scop îmbinare prin coasere a pieselor de încălţăminte.

4.2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat mijloace de producţie

a.Mijloace de producţie:
 Maşini de cusut plane şi coloană;
 Aţă;
 Ace 90 – 140;
 Bandă transportoare;
 Foarfece;
 Şpuluri;
 Graifere;
 Uleiuri, petrol pentru curăţat
 Piese din piele şi textile.
 Lăzi plastic
b.Sarcina de muncă
 Preia de pe banda transportoare reperul de executat
 Preia din cărucioare sau lăzi reperul de executat;

28
 Execută operaţiunea de coasere ;
 Îşi verifică calitatea execuţiei proprii şi pe cea anterioară;
 Taie cu foarfeca aţele dacă este cazul;
 Reaşează pe bandă piesa executată;
 Menţine ritmul execuţie conform cu viteza benzii transportoare;
 Schimbă locul maşinii pe bandă atunci când este necesar;
 Schimbă aţa;
 Schimbă acele.
 Execută curăţenia la locul de muncă.
 Unge angrenajele maşinii de cusut
c.Mediul de muncă
Executantul îşi desfăşoară activitatea într-o incintă închisă:
 Spaţiu închis, microclimat corespunzător;
 Iluminat natural şi artificial suficient;
 Mediu cu zgomot sub limita admisă.

4.3.Factorii de risc identificaţi

A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

a.Factori de risc mecanic:


 Organe de maşini în mişcare;
 Înţepare;
 Proiectare bucăţi de ace;
b.Factori de risc electric:
 Atingere directă – uzură cabluri sau utilizare de cabluri înnădite;
 Atingere indirectă –asigurarea permanentă a legăturii de protecţie secundară prin legarea
conductorului de protecţie .
B. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA
- SOLICITARE FIZICĂ
 Efort static – poziţie forţată şi vicioasă în timpul lucrului şi mişcări repetate ale trunchiului.
- SOLICITARE PSIHICĂ
 Mişcări repetitive şi monotonia muncii

29
C.Factori de risc proprii mediului de muncă

a.Factori de risc fizic:


 Zgomot sub limita admisă
b.Factori de risc chimic:
 Contact cu piese din piele

D.Factori de risc proprii executantului


a.Acţiuni greşite:
 Executarea de lucrări de înlocuire a aţei, şpulului, acului fără asigurare împotriva pornirii
maşinii.
 Necorelarea tragerii materialului cu viteza transportorului
 Neatenţie – oboseală, discuţii cu colegii etc
b.Omisiuni:
 omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
 neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare.

30
4.4. FIŞA DE EVALUARE A RISCURILOR
UNITATEA: SC ROSTYLE ALEX SRL LA LOCUL DE MUNCĂ NR. 1 –CUSĂTOR NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE: 42
PIESE DIN PIELE SI INLOCUITORI DURATA EXPUNERII: 8 h/ schimb

LOCUL DE MUNCĂ ECHIPA DE EVALUARE: : ING. BALOSIN NICOLAE, dr.CIRCO GRATIAN, TOMESC
CUSĂTOR PIESE DIN PIELE SI INLOCUITORI MARIANA, ms.CIOBAN GABRIELA

PROBABILITAT

NIVEL DE RISC
CONSECINŢA

PREVIZIBILĂ

GRAVITATE
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A
FACTORII DE RISC

CLASA DE

CLASA DE
MAXIMĂ
LOCULUI DE

PARŢIAL
IDENTIFICAŢI
MUNCĂ FACTORILOR DE RISC

E
0 1 2 3 4 5 6 7
MIJLOACE DE FACTORII DE RISC Organe de maşini în mişcare, prindere păr,
ITM 3-45
PRODUCŢIE MECANIC F1 2 5 3
haine ZILE
Înţepare degete ITM 3-45
F2 2 6 3
ZILE
Proiectare bucăţi de ace ITM 3-45
F3 2 5 3
ZILE
F4 Atingere directă – uzură cabluri sau utilizare de
DECES 7 1 3
cabluri înnădite;
FACTORI DE RISC F5 Atingere indirectă – neasigurarea permanentă a
ELECTRIC
legăturii de protecţie secundară prin legarea DECES 7 2 4
conductorului de protecţie .

31
F6
Efort static – poziţie forţată şi vicioasă în
ITM 3-45
SARCINA DE SOLICITARE FIZICĂ timpul lucrului şi mişcări repetate ale 2 6 3
ZILE
trunchiului.
MUNCA
SOLICITARE F7 Mişcări repetitive şi monotonia muncii ITM 3-45
2 5 3
PSIHICA ZILE
MEDIUL DE FACTORI DE RISC F8 ITM 3-45 2 5 3
Zgomot - sub limita adnisa
MUNCĂ FIZIC ZILE
FACTORI DE RISC F9 ITM 2 5 3
Contact cu piese din piele
CHIMIC 3-45
zile
FACTORI DE RISC F10 Executarea de lucrări de înlocuire a aţei, ITM
PROPRII ACŢIUNI GREŞITE şpulului, acului fără asigurare împotriva 3-45 2 6 3
EXECUTANTULUI pornirii maşinii. zile
F11 Necorelarea tragerii materialului cu viteza ITM
45 -180 zile 3 4 3
transportorului

F12 ITM 3-45


Neatenţie – oboseală, discuţii cu colegii etc.
zile 2 6 3
OMISIUNI F13 Neutilizarea echipamentului individualde ITM
protecţie (haine bine potrivite pe corp, legături 45 -180 zile 3 5 4

pentru păr , creme de protecţie )

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCĂ, Ng1 = 3, 20

32
Fig. 3 Nive lurile de risc parţiale pe factori de risc
Locul de muncă nr. 1
CUSATOR
Niv e l de risc global:3,20

6
N IV E L U R I D E R IS C

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

FACTORI DE RISC

33
LEGENDǍ

F1- Organe de maşini în mişcare, prindere păr, haine

F2- Înţepare degete


F3- Proiectare bucăţi de ace
F4- Atingere directă – uzură cabluri sau utilizare de cabluri înnădite;
F5- Atingere indirectă – neasigurarea permanentă a legăturii de protecţie secundară prin
legarea conductorului de protecţie .

F6- Efort static – poziţie forţată şi vicioasă în timpul lucrului şi mişcări repetate ale
trunchiului.

F7- Mişcări repetitive şi monotonia muncii

F8- Zgomot - sub limita admisa


F9- Contact cu piese din piele
F10- Executarea de lucrări de înlocuire a aţei, şpulului, acului fără asigurare împotriva
pornirii maşinii.

F11- Necorelarea tragerii materialului cu viteza transportorului


F12- Neatenţie – oboseală, discuţii cu colegii etc.
F13- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie (haine bine potrivite pe corp,
legături pentru păr , creme de protecţie )

34
4.5. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE

MĂSURI PROPUSE

NIVEL DE
FACTOR DE RISC
NR. CRT

NOMINALIZAREA MĂSURILOR

RISC
0 1 2 3
1 F5 Atingere indirectă – 4 - Legarea de fiecare dată a cablului de
neasigurarea permanentă a protecţie la instalaţia de legare la pământ
legăturii de protecţie - Verificarea periodică la termenele scadente
secundară prin legarea a continuităţilor şi a rezistenţei de dispersie
conductorului de protecţie . şi ale prizelor de pământ
2 4 - Urmărirea de către conducătorii locurilor
F13 Neutilzarea
de muncă a modului în care este respectată
echipamentului individual de
obligaţia salariaţilor de a purta
protecţie
echipamentul de protecţie şi luarea de
măsuri de sancţionare împotriva celor care
se fac vinovaţi de nepurtarea EIPL

35
4.6. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) este 3,20
situându-se sub limita de acceptabilitate (3,5), în categoria riscurilor mici.
S-au identificat un număr de 13 factori de risc, dintre care: 11 factori de risc au niveluri
parţiale de risc sub limita admisă, iar 2 factori depăşesc această limită (fig. 3), situându-se în
categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate măsuri de eliminare sau diminuare a
efectelor lor. Aceasta din urmă este:
F5 Atingere indirectă – neasigurarea permanentă a legăturii de protecţie secundară prin legarea
conductorului de protecţie .

F13Neutilzarea echipamentului individual de protecţie

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc este necesară aplicarea
măsurilor prezentate în "Fişa de măsuri propuse".
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare (Fig. 4), situaţia se
prezintă după cum urmează:
 40,48%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 30,95% factori proprii executantului;
 14,29% factori proprii mediului;
 14,29% factori proprii sarcinii de muncă.
Din analiza fişei de evaluare se constată că 23 % .dintre factorii analizaţi pot avea consecinţe
ireversibile asupra executantului ( INVALIDITATE)

36
37