Sunteți pe pagina 1din 6

Ce este Programul Erasmus ?

Lifelong Learning Programme: Componenta ERASMUS


Programul Socrates a fost ini iat prin Decizia nr. 819/95/CE a Parlamentului European i a Consiliului Europei din 14 martie 1995 cu scopul de a sus ine mbunt irea calit ii i creterea relevan ei educa iei pentru copii, tineri i adul i prin consolidarea cooperrii europene i prin lrgirea accesului transna ional la resursele educa ionale din Uniunea European. Programul Socrates s-a desfurat pn n anul 2007, cea mai important dintre cele opt componente ale sale fiind Programul ERASMUS, destinat mobilit ilor la nivel universitar. Prin Decizia nr. 1720/2006 a Parlamentului European i a Consiliului Uniunii Europene din 15 noiembrie 2006, programele europene au fost reunite sub egida noului program al Comisiei Europene n Domeniul Educa iei i Formrii Profesionale, Lifelong Learning Programme (LLP) Programul de nv are pe tot parcursul vie ii, care se va desfura n intervalul 2007-2013. Noul program este alctuit din patru programe sectoriale: COMENIUS educa ie pre-universitar, ERASMUS educa ie universitar, LEONARDO DA VINCI formare profesional, GRUNDTVIG educa ia adul ilor.

Programul LLP este completat de un Program transversal (arii de ac iune major: politica de dezvoltare, politica lingvistic, noi tehnologii de informare i comunicare, diseminarea i utilizarea rezultatelor) i de Programul Jean Monnet (sprijinirea unor institu ii i ac iuni centrate pe integrarea european). Participarea la activit ile specifice Programului LLP are drept scop dezvoltarea activit ilor academice specifice (nv mnt, cercetare i inovare) prin intermediul programelor de cooperare interna ional. Obiectivele specifice ale Programului de nv are pe tot parcursul vie ii sunt: - s contribuie la dezvoltarea unei nv ri de calitate pe tot parcursul vie ii i s promoveze nalta performan , inovarea i o dimensiune european n sistemele i practicile din domeniu; - s sus in crearea unui spa iu european al nv rii pe tot parcursul vie ii; - s faciliteze mbunt irea calit ii, atractivit ii i accesibilit ii oportunit ilor de nv are pe tot parcursul vie ii existente n statele membre ale Uniunii Europene; - s ntreasc contribu ia nv rii pe tot parcursul vie ii la coeziunea social, cet enia activ, dialogul intercultural, egalitatea de gen i mplinirea personal; - s ajute la promovarea creativit ii, competitivit ii, ocuprii for ei de munc i amplificrii spiritului antreprenorial;

- s contribuie la o participare sporit i la nv are permanent din partea persoanelor de toate vrstele, inclusiv a celor cu nevoi speciale i a grupurilor dezavantajate, indiferent de situa ia lor socioeconomic; - s promoveze nv area limbilor strine i diversitatea lingvistic; - s sus in dezvoltarea de con inuturi, servicii i practici inovatoare, bazate pe tehnologia informa iei i comunicrii, n domeniul nv rii pe tot parcursul vie ii; - s ntreasc rolul nv rii permanente prin crearea unui sentiment de cet enie european bazat pe n elegere, respect pentru drepturile omului i democra ie, ncurajarea toleran ei i respect fa de alte popoare i culturi; - s promoveze cooperarea n domeniul asigurrii calit ii n toate sectoarele educa iei i formrii n Europa; - s ncurajeze utilizarea optim a rezultatelor, produselor inovatoare i proceselor, precum i schimbul de bune practici n domeniile vizate de Programul de nv are pe tot parcursul vie ii, n scopul mbunt irii calit ii educa iei i formrii. n cadrul cooperrii interna ionale, prioritatea principal este acordat programelor de mobilitate, ca instrument eficace pentru creterea expunerii unui numr sporit de persoane la culturi, practici i experien e diferite i pentru crearea de competen e adaptate cerin elor economiei bazate pe cunotin e. Prin intermediul parteneriatelor bilaterale, se vizeaz dezvoltarea unei re ele de cooperare universitar care s sus in cooperarea academic i tiin ific n spa iul unic universitar. ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este componenta Programului LLP care cuprinde ac iuni destinate cooperrii europene n domeniul nv mntului superior. Prin ERASMUS este sprijinit dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare i post-universitare, programul acoperind toate disciplinele i domeniile de studiu. ERASMUS a fost lansat n anul 1987 sub forma unui program destinat sprijinirii studen ilor n scopul efecturii unei perioade de studii ntr-o alt ar european, cu recunoaterea formal a perioadei petrecute n institu ia partener. ncepnd cu anul 1995, ERASMUS a devenit o component a Programului Socrates al Uniunii Europene. Concep ia general i obiectivele noului program au evoluat, astfel nct mobilitatea reprezint n prezent doar unul dintre aspectele vizate la nivelul studen ilor i al personalului didactic. Noul Program ERASMUS urmrete extinderea formelor de cooperare la nivelul nv mntului superior, oferind unui numr ct mai mare de institu ii partenere posibilitatea de a participa n proiecte transna ionale i de a valorifica n interes comun tehnologia informa ional. n prezent, Erasmus furnizeaz granturi de mobilitate pentru mii de studen i, punndu-se accent pe asigurarea cunoaterii academice a studiilor efectuate. Deasemenea, se pune accent pe mobilitatea cadrelor didactice, ca i pe un numr de activit i destinate s mbunt easc programele universitare i s dezvolte cursuri noi, inovatoare, prin colaborare interna ional. Programul ERASMUS func ioneaz n Romnia ncepnd cu anul 1998, n baza Deciziei nr. 2 a Consiliului de Asociere UE - Romnia din septembrie 1997.

Obiectivele specifice ERASMUS sunt: - sprijin pentru realizarea unei arii europene de nv mnt superior, - consolidarea contribu iei nv mntului superior i a educa iei profesionale la procesul de inovare. Obiectivele opera ionale ERASMUS sunt: - creterea calit ii i volumului mobilit ilor studen ilor i personalului didactic n Europa, viznd atingerea, pn n anul 2012, a unui numr de minim 3 000 000 de participan i la mobilit ile studen eti ERASMUS, - creterea calit ii i cooperrii multilaterale ntre institu iile de nv mnt superior din Europa, creterea transparen ei i de compatibilit ii ntre diplomele universitare i calificrile profesionale ob inute n Europa, - creterea calit ii i cooperrii ntre institu iile de nv mnt superior i ntreprinderi, - facilitarea dezvoltrii de practici inovative n nv mntul superior i n formarea profesional la nivel ter iar i transferul acestor practici de la o ar la alta, - sprijinirea dezvoltrii de con inuturi, servicii, pedagogii i practici inovatoare i bazate pe tehnologia informa iei i comunicrii. Programul sectorial ERASMUS se adreseaz studen ilor, institu iilor de nv mnt superior, personalului didactic, formatorilor i personalului nedidactic din institu iile de nv mnt superior, asocia iilor i reprezentan ilor celor implica i n nv mntul universitar, ntreprinderilor i partenerilor sociali, organiza iilor publice i private, organiza iilor non-profit, centrelor de cercetare i institu iilor implicate n nv area pe tot parcursul vie ii, organismelor de orientare, consiliere i informare. Activit ile n cadrul Programului sectorial ERASMUS sunt: - Mobilit i studen i, - Plasamente studen i (stagii de practic), - Mobilit i personal didactic, - Formarea personalului didactic i nedidactic, - Proiecte multianuale, - Dezvoltarea programelor de studiu, - Cooperarea universit i-ntreprinderi, - Modernizarea nv mntului superior, - Campusuri virtuale, - Re ele, - Msuri acompaniatoare. n vederea ndeplinirii obiectivelor programului, universit ile i propun dezvoltarea de activit i comune cu institu ii de nv mnt superior din Uniunea European, pe principiul reciprocit ii, stipulat prin acorduri de cooperare inter-universitar ERASMUS.

Finan area activit ilor aprobate n cadrul Contractului Institu ional ERASMUS din fonduri provenind de la Comisia European, Guvernul Romniei i resurse extra-bugetare. Coordonarea programului Erasmus se realizeaz la mai multe niveluri: la nivel interna ional - ntreaga activitate este asistat din punct de vedere tehnic de Comisia Executiv pentru Cultur, Educa ie i Audiovizual de pe lng Comisia European, la nivel na ional - activitatea este condus de Agen ia Na ional pentru Programe Comunitare n Domeniul Educa iei i Formrii Profesionale (ANPCDEFP), care atribuie i administreaz granturile de mobilitate universit ilor i evalueaz activit ile de mobilitate, la nivel institu ional (Universitatea din Bucureti) activitatea este coordonat de Biroul pentru Programme Comunitare, aflat n subordinea Prorectorului responsabil cu rela iile interna ionale i integrarea european.

Fig. nr. 1. Harta statelor europene participante la Programul Erasmus

Pentru anul universitar 2010/2011, Facultatea de Administra ie i Afaceri din cadrul Universit ii din Bucureti ofer un numr de mobilit i studen eti, avnd drept destina ie ri ale Uniunii Europene i din Spa iul Economic European. n prezent, 5 studen i ai facult ii beneficiaz de mobilit i prin schimburi de studen i cu universit i partenere din urmtoarele ri: Bulgaria, Cipru, Fran a, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Spania, Turcia. Mobilit ile studen ilor i cadrelor didactice sunt reglementate prin acorduri bilaterale ncheiare ntre universitatea noastr i institu ii de nv mnt partenere pe o perioad determinat. Activit ile cuprinse n acordurile bilaterale sunt rezultatul ini iativelor de cooperare manifestate de cadrele didactice de la nivelul departamentelor/facult ilor i a negocierilor acestora cu partenerii strini. Fiecare acord bilateral ERASMUS prevede n mod explicit: numrul de mobilit i studen eti, numrul de mobilit i ale cadrelor didactice, numrul de luni pentru fiecare mobilitate, nivelul de studiu i domeniul de studiu cruia i se adreseaz mobilitatea. Procesul de selec ie vizeaz participarea unui numr ct mai mare de studen i, de la toate specializrile facult ii Administra ie Public, Administrarea Afacerilor si Marketing, precum i de la programele Master, la mobilit i ERASMUS. Mobilit ile pot fi acompaniate de un grant Erasmus (beneficiarului i se acord un suport financiar din fonduri comunitare) sau pot fi Zero grant (beneficiarul este scutit de taxele de colarizare la universitatea partener, dar i suport integral cheltuielile de subzisten ). Universit ile partenere sunt grupate n cinci spa ii lingvistice anglofon, francofon, german, italian i spaniol n func ie de limba de predare la universitatea partener. Limbile strine caracteristice universit[ilor partenere sunt limbi strine predate n mod curent n cadrul Universit ii din Bucureti, disponibile n cadrul modulelor de ]nv[are la facultatea noastr[ sau la Facultatea de Litere. n cazul universit ilor cu predare n limbi mai pu in rspndite (n special portughez sau greac), studen ii selecta i se angajeaz s nve e limba respectiv la un nivel satisfctor pn n momentul nceperii mobilit ii. Mobilit ile de studiu se desfoar pentru perioade cuprinse ntre 3 luni (minim) i 12 luni (maxim), n cadrul unui singur an universitar, n limita parteneriatelor existente pentru anul universitar respectiv. Perioada de studiu poate include i o perioad de plasament industrial (stagiu de practic), cu condi ia ca acesta s fie prevzut n curricula universitar i s nu depeasc data de ncheiere a anului universitar (30 septembrie). n implementarea i desfurarea activit ilor prevzute n contractul institu ional ERASMUS la nivelul Universit ii din Bucureti sunt implicate urmtoarele structuri:

a) Rectoratul / Prorectorul responsabil cu rela iile interna ionale:


ini ierea i dezvoltarea de acorduri de cooperare inter-universitar, coordonarea activit ilor legate de organizarea i derularea mobilit ilor; managementul fondurilor aferente mobilit ilor,

b)Facult ile participante la Programului ERASMUS, reprezentate prin decani, prodecani


sau responsabili de rela iile interna ionale: ini ierea de acorduri de cooperare inter-universitar, rela ia cu universit ile partenere, informarea studen ilor cu privire la mobilit i, selec ia candida ilor la mobilit i, asisten pentru partea academic nainte, n timpul i la sfritul perioadei de mobilitate, recunoaterea academic a rezultatelor ob inute n perioada de mobilitate;

c)Biroul pentru Programe Comunitare:


rela ia cu ANPCDEFP i cu Comisia European, rela ia cu universit ile partenere, realizarea de materiale informative i informarea studen ilor cu privire la mobilit i, gestionarea fondurilor aferente mobilit ilor, realizarea unei baze de date i gestionarea documentelor referitoare la mobilit i, participare la organizarea selec iei candida ilor i centralizarea rezultatelor, ntocmirea documentelor necesare bunei desfurri a mobilit ii, asisten pentru studen i nainte, n timpul i la ncheierea mobilit ii;

d)Serviciul financiar:
- gestionarea fondurilor aferente mobilit ilor;

e)Oficiul juridic:
- redactarea i nregistrarea contractelor financiare Erasmus.