Sunteți pe pagina 1din 39

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

DIRECȚIA EDUCAȚIE SÎNGEREI

Grădinița de copii s. Ciuciuieni

Planul de activitate
a instituției pentru anul de studii 2021-2022

Aprobat la CP nr 1 din data de _____________

Manager: Scurtu Lilia


CUPRINS:

BAZA CONCEPTUALĂ

MISIUNEA , VIZIUNEA, VALORI

PREZENTAREA INSTITUŢIEI

DIANGNOZA MEDIULUI INTERN -ANALIZA S.O.F.T

COMPONENŢA OPERAŢIONALĂ:
1. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE A COPIILOR
2. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ŞI RESURSELOR UMANE
3. CALITATE ÎN EDUCAŢIE ŞI MANAGEMENTUL CURRICULUMUI
4. RELAŢII DE PARTENERIAT ŞI COMUNITATEA.
5. MANAGEMENTUl RESURSELOR MATERIALE ŞI FINANCIARE
Baza Conceptuală

1. Codul Educației al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial nr. 319-324, art. nr. 634 din 24.10.2014. (modificat LP138 din 17.06.2016,
MO184-192/01.07.2016 art. 401; în vigoare 01.07.2016).

2. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 ,,Educația 2020”, publicat: 21.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351; art.
Nr. 1014.

3. Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 243 din 22
aprilie 2016 (modificat în baza ordinului ME, nr. 601 din 06 iulie 2017).

4. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice. Ord. ME, nr. 336 din 03 mai 2013; Ord. ME nr. 1175 din 25 noiembrie 2014. Cu privire la
modificările şi completările la Regulamentul de atestare a cadrelor didactice

5. Cadrul de referință al educației timpurii din Republica Moldova. Aprobat la Consiliul Național pentru curriculum (Ordinul MECC nr.
1592 din 25.10.2018);

6. Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, revizuit și dezvoltat. Aprobat la CNC (Ordinul MECC nr.
1592 din 25.10.2018);

7. Standardele profesionale naţionale ale cadrului didactic pentru educaţia timpurie, Chișinău 2008;

8. Curriculumul pentru educația timpurie, Chișinău, 2019. Aprobat la CNC (Ordinul MECC nr. 1699 din 15.11.2018);

9. Metodologia de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de 1,5-7 ani în baza Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul
de 0-7 ani. Aprobat la CNC (Ordinul MECC nr.1939 din 28.12.2018);

10. Standarde minime de dotare a instituției de educație timpurie (aprobat prin Ordinul MECC nr. 253 din 11.10.2017).
11. Cadrul de referinţă a educaţiei timpurii din Republica Moldova (Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării nr. 1592 din 25.10.2018)
12. Ghid de implementare a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta de 7 ani și a Curriculum-ului
pentru educație timpurie din perspectiva Cadrului de referință a educației timpurii din Republica Moldova. Aprobat de CNC (Ordinul
MECC nr. 283 din 20.03.2019)

13. Metodologia de monitorizare şi evaluare a dezvoltării copilului în baza standardelor de învățare și dezvoltare a copilului (vârsta 1,5 – 7
ani)

14. Ghid de implementare a Curriculumului pentru Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până
la 7 ani din perspectiva Cadrului de referință pentru educație timpurie

15. Reglementări-cadru speciale de punere în aplicare a instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschidere și reluarea activității instituțiilor
de educație timpurie în contextul pandemiei covid-19.

16. Repere metodologice privind organizarea la distanță a educației parentale pentru famiiliile cu copii de 0-7 ani în condiții de carantină

Misiunea gradiniței:

,,Dezvoltarea și modelarea personalității copiilor, de a inocula dorința de a cunoaște, de a cerceta, de a gîndi, precum și educarea lor în spiritul
cultivării respectului a dragostei și a bucuriei fața de realizare”.

Componenţa operaţională:
Domeniul funcţional Obiective generale Subdomenii de activitate Obiective operaţionale
MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR Asigurarea vieţii şi sanatăţii  Comportamente și practici
DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE A copiilor, propagarea mediului igienice sănătoase
COPIILOR sănătos de viaţă.
 Valorificarea momentelor
Asigurarea IET pentru contolul
educaționale
răspândirii infecției Covid-19
 Organizarea alimentaţiei
 Respectarea IOVSC
MANAGEMENT SCHIMBĂRII ŞI Implementarea stingentă a noilor  Consiliile pedagogice
RESURSELOR UMANE documente de politică educaţională  Consiliile de administraţie
 Consiliile de etică
CALITATE ÎN EDUCAŢIE ŞI Formarea profesională continuă  Seminare , ore metodice,
MANAGEMENTULCURRICULUMULUI a cadrelor didactice. consultaţii Control,
monitorizare, evaluare
 Activitatea(director)cabinetului
Crearea condițiilor favorabile metodic
pentru pregătirea calitativă a
 Activitatea(educatorilor)
copiilor către școală și viață
cabinetuluimetodic
 Lucru cu tinerii specialişti
RELAŢII DE PARTENERIAT ŞI Dezvoltarea şi menţinerea  Parteneriat cu familia
COMUNITATEA parteneriatului educațional cu  Planul de activitate a C. Parinţi
comunitatea.  Parteneriat cu şcoala

MANAGEMENTUl RESURSELOR Amenajarea și dotarea spațiilor  Lucru administrativ –


MATERIALE ŞI FINANCIARE educaționale. gospodaresc
 Ciclograma săptămănii de lucru
Prezentarea instituţiei

1. Date generale
Denumirea unităţii: Grădinița de copii s.Ciuciuieni
Anul înfiinţării: 1986
Adresa: rl Sîngerei , s.Ciuciuieni
Tel: 0 262 50 558 ,e-mail: grciuciuieni@gmail.com.
2. Scurt istoric
Instituţia preşcolară s.Ciuciuieni şi-a început activitatea din anul 1986 .
Este o unitate de educaţie şi instruire, care în strânsă colaborare cu familia și comunitatea asigură
dezvoltarea multilaterală a copilului din punct de vedere fizic, moral şi intelectual.
Este o instituție cu instruire în limba de stat.
Clădirea instituţiei este construită după un proiect - tip cu 2 nivele şi conform acestuia
dispune de 2 săli de grupe- 2 funcționează, cabinet medical , bloc alimentar, birou director,
depozite, curte spaţioasă ,amenajată satisfăcator, 2 pavilioane.
Instituția dispune de o sală cu destinație dublă , sală festivă/sală de sport.
3. Profilul actual al instituţiei
Astăzi, instituţia funcţionează la o capacitate de 2 grupe cu un număr de 10 copii înscrişi în
grupa mică-medie și 17 copii în grupa mare-pregătitoare , care vor frecventa în mod eșalonat
începând cu data de 15 septembrie 2020.
4. Resurse umane
Instituţia dispune de resurse umane de bună calitate, capabile să transforme actul didactic într-
un demers modern, dinamic în pas cu noile orientări din educaţia timpurie şi preşcolară. Personalul
didactic încadrat în instituţie este calificat, preocupat de perfecţionarea procesului educaţional şi de
perfecţionarea activităţii profesionale şi metodice.
Cadre didactice - 3 persoane:
Procesul educaţional în anul de studii 2019-2020 ava fi realizat de 3 cadre didactice. Din aceştia –
Director – 1; Educatori – 3 Nr. necesar de cadre didactice : 1 logoped, 1-conducator
muzical.

Din cele 3 de cadre didactice cu :

 Studii superioare pedagogice – 2 persoane;

 Studii medii speciale -1 persoane;


 Studii superioare -1 persoană
Cadrele didactice din instituţie.

Nr. Nume, Data, luna, Funcţia Specialit Vechimea Problema de cercetare

An

perfecţionări,
Anul ultemei

perspectivă
d/o prenume anul atea Instrituţia, în muncă

atestării în
Rezultatul

ul ultimei

nstituţia
atestări
naşterii conform anul

Anul
pedagogic
Generală

instituţia
diplomei absolvirii

În
1. Scurtu 23.04.1983 director Managem Universitatea 14a 9 a 4 2018 - - 2018 Managementul
Lilia ent pedagogică de l parteneriatului educațional
educațion stat,,Ion grădiniță- familie ,mijloc
al Creangă’’ de formare și dezvoltare a
069426194 Chișinău personalității copilului.

2. Moșneagu 14.01.1986 educator Învățător/ Universitatea 1a 1a - - - - Rolul jocului didactic în


Liudmila educator de Stat din 8l 8l desfășurarea activităților
Tiraspol integrate

068358373
3. Roponică 11.07.1987 educator asistent Universitatea 6a 3a - - - - Formele de activitate care
Svetlana social de stat din 11l stimuleaza creativitatea
Moldova copiilor”

068364864
4. Coca- 25.05.1989 educator SM Colegiul - - - - - - -
Ziliborș bancar
Aurel financiar

069241409
Analiza S.W.O.T.

1.Puncte tari:

 potențial uman; colectiv tînăr(virsa medie-30 ani),care accepta schimbarea ;


 sediul grădiniței este într-un singur bloc;
 desfasurarea activitatilor educationale se pot realiza la un nivel înalt;
 toți copiii trăiesc în raza localitatii;
 grădinița dispune de calculator, televizor care faciliteaza lucrul managerului și a
educatorului;
 apă caldă în ambele grupe;
 dormitoarele sînt dotate cu sufieciente paturi ,lengerie;
 mobilier nou în ambele grupe ;
 terenul de joaca este amenajat cu jucării;
 fereste din termoplast care mentin caldura pe perioadade iarna;
 gradinita dispune de bucatarie , dormitoare, sala de grupa , chiuvete,viceu în sediul
grădiniței, canalizare.

2.Punte slabe:

 copiii nu sînt repartizați în săli de grupa confom cerintelor educationale din lipsa resurselor
financiare(grupa mare sînt în aceeași sală cu grupă pregătitoare ceea ce nu asigură calitatea
predării pentru grupa pregătitoare).

3.Oportunitati

 îmbunătățirea imaginii pozitive a grădiniței pe plan local și raional;


 motivarea cadrelor didactice şi stimularea lor;
 participarea la unele proiecte investiţionale pentru renovare și pavarea terenului.

4.Constrîngeri și amenințări:

 reducerea numărului de copii, datorita natalități și migrației;


 motivarea insuficientă a personalului didactic prin remunerarea financiara(salariul mic);
 influența politică se pot rasfringe negativ asupra functionalitatii normale a instituției
preșcolare.

2
1.Managementul activităţilor de securităţii şi sanatăte a copiilor
Obiectiv general: Asigurarea vieţii şi sănătăţii copiilor, propagarea modului sănătos de viaţă
Nr. Acţiuni Termen de Responsabil Rezultat
d/o realizare
I. Respectarea regimului sanitaro –epidimiologic
1.1 Controale:
* Respectarea cerinţelor de înmatriculare pe perioadă de carantină a copiilor. permanent director , a/m
* Igienizarea, dezinfectarea la fiecare 3 ore a suprafețelor din sala de grupă, a a/medicală
inventarului de joacă, a blocului alimentar, depozite etc. La 3 ore, director
conform
* Respectărea regimului zilei, regimului de aerisire a grupelor graficului
Filtrul de dimineată prin realizarea termometriei zilnice tuturor angajaților Dimineața, a/medicală
și copiilor permanent
* Respectarea graficului examenului medical al colaboratorilor de 2 ori pe an director
* Respectarea regimului de spălare a veselei în grupe şi la bucătărie o dată în
trimestru
* Respectărea cerinţelor sanitaro- igienice la activităţile de cultură fizică şi săptămânal a/m
momente de regim
1.2 Activități de profilaxie:
* Prepararea soluțiilor dezifectante cu respectarea condițiilor de păstrare și permanent a/medicală
utilizare
* Asigurarea instituției cu soluții dezinfectante după necesitate
1.3. Informare:
Lecţii de instruire pentru cadrele didactice şi personalul auxiliar din octombrie a/medicală
instituție cu tema: ianuarie
 Modalităţi de prevenire a răspândirii infecţiilor în grădiniţă; aprilie
 Cerinţele igienice faţă de menţinerea curăţeniei în încăperi;
 Regimul zilei.

16
Deservirea medicală a copiilor
Activități de profilaxie:
Asigurarea cabinetului medical cu medicamente pentru acordarea primului septembrie, a/medicală , director
ajutor ianuarie

Analiza morbidităţii pe grupe şi evidenţierea cauzelor lunar a/medicală


Întocmirea listelor copiilor pentru alimentarea dietică
Examinarea copiilor la pediculoză și boli de piele lunar a/medicală
Controale:
Verificarea efectuării procedurilor de călire cu aer, soare,apă a copiilor de director
diferite vârste permanent a/medicală
Verificarea organizării gimnasticii matinale și a activităților de educație
fizică
Verificarea respectării regimului de aerisire în grupe conform graficelor
Informare: director a/medicală
Consultaţii pentru părinţi ,cadre didactice cu tema: septembrie,
 Călirea copiilor prin mijloace naturale noiembrie,
 Adaptarea copiilor la grădiniţă februarie ,mai
 Sănătatea și igiena

Organizarea alimentaţiei copiilor

Formarea comisiei de triaj septembrie director

Vitaminizarea felului III de mâncare cu vitamina C Februarie - mai a/medicală

Fitoterapie – ceai cu lămâie perioada rece a a/medicală, director


anului
Fitoncidoterapia ( usturoi – ceapă) perioada rece a educatori, părinţi
anului
Controlul calităţii şi păstrării produselor alimentare în frigidere şi depozite săptămânal a/medicală

Controlul rebutării produselor alimentare zilnic

Controlul păstrării probelor diurne zilnic


Controlul respectării normelor alimentare naturale la blocul alimentar şi în săptămânal
grupe
Controlul respectării tehnologiei de preparare a bucatelor zilnic

Întocmirea meniului perspectiv şi zilnic zilnic, o dată în 2


săptămâni
Îmbunătăţirea asortimentului de produse alimentare şi întroducerea în pe parcurs a/medicală
alimentaţie a sucurilor, verdeţurilor, fructelor şi legumelor proaspete de
sezon
Verificarea respectării normelor cultural-igienice la servirea mesei permanent director
Verificarea respectării orarului de distribuire a bucatelor a/medicală, director

Respectarea „Instrucţiunii ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor în instituţia preşcolară” (în continuare „IOVSC”):

Verificarea cunoaşterii şi respectării „IOVSC” de către colaboratorii zilnic director


grădiniţei
Verificarea fixării mobilierului, iluminării încăperilor şi a izolării firelor o dată în lună director
electrice, funcţionării prizelor şi întrerupătoarelor
Controlul marcării inventarului moale şi tare în grupe şi la blocul alimentar o dată în lună a/medicală,
Controlul corectitudinii eliberării şi transportării hranei de la blocul săptămânal a/medicală, director
alimentar în grupe
Verificarea stării inventarului de joc ( depistarea jucăriilor ce ar putea permanent a/medicală, director

18
provoca traume şi dăune sănătăţii copiilor)
Verificarea ieşirilor, trecerilor, scărilor, uşilor de la dormitor în vederea o dată în
prevenirii barării acestora cu obiecte străine trimestru a/medicală, director
Curăţarea de zăpadă, ţurţuri a acoperişurilor, atributelor de joc de la teren şi perioada rece a maturător
de ghiaţă a cărărilor, scărilor şi presurarea lor cu nisip, sare anului
Completarea panoului de utilaj antiincendiar de pe teren cu instrumente octombrie director
necesare

Educaţia pentru sănătate. Propagarea unui mod sănătos de viaţă

Instruirea colaboratorilor la cunoaşterea cerinţelor stipulate în „IOVSC”, o dată în trimestru, director


Protecţia Muncii, Apărarea Civilă şi Antiincendiară. în jumătate de an
Instruirea cadrelor în vederea preîntâmpinării şi profilaxiei bolilor conform planului a/medicală
infecţioase a/medicale
Instruirea personalului auxiliar în vederea respectării normelor sanitare
Completarea ungheraşului sanitar cu informaţii la bolile specifice o dată în trimestru a/medicală
anotimpului sau altor situaţii: Gripa, meningită, hepatită, BDA, etc.
Elaborarea „ fluturaşilor informaţionali” pentru părinţi pe diverse teme pe parcursul anului a/medicală , director
medicale şi de educaţie pentru sănătate
Alfabetizarea părinţilor prin conversaţii, consultaţii la preîmtâmpinarea şi educatori, director
evitarea traumatizmului în rândurile copiilor, a toxicoinfecţiilor şi a
respectării regimului zilei
Confecţionarea panoului informativ pentru părinţi „Sfatul medicului” şi septembrie, pe
completarea acestuia cu materiale actuale pe probleme de educaţie pentru parcurs
sănătate educatorii
Organizarea jocurilor de mişcare pe parcursul zilei permanent

Păstrarea şi întărirea sănătăţii psihice a copiilor prin observarea climatului permanent educatori
din grupe, observarea şi studierea stării emoţionale a copiilor. Elaborarea
recomandărilor
Anchetarea părinţilor pe probleme de educare a sănătăţii în familie şi 2 ori în an educatori
grădiniţă
Marşuri turistice în comun a părinţilor cu copiii în zone de odihnă: pădure, septembrie,
lac, râu mai/iunie părinți,educatori
Participarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea distracţiilor sportive şi
a Zilei sănătăţii,familiei.
Derularea proiectelor tematice cu copiii pe teme de educaţie pentru pe parcurs educatori
sănătate: „Călirea copiilor”, „Alimentaţia sănătoasă”, „Vitamine,
vitamine” etc.
Expoziţii de lucrări plastice realizate de copii pe teme de sănătate educatorii

20
2. Managementul schimbării şi resurselor umane
Obiectiv general: Implementarea stingentă a noilor documente de politică educaţională.
2.1 Managementul ședințelor
2.1.1 Consilii pedagogice/profesorale
Nr.1 Organizarea procesului educațional în anul de studii 2020-2021
Nr. Problema examinată Termen de Responsabil Indicatori de
d/o realizare performanţă/rezultat
I. Planul consiliului:
1.1 Cu privire la alegera secretarului și precizarea componenței nominale ale
consiliului pedagogic. director
1.2 Cu privire la desemnarea cadrelor didactice în consiliu de etică din instituție,
consiliu de administrare.
1.3 Cu privire la aprobarea cererilor de atestare pentru anul de studii 2020-2021.
28.09.2020 educatori
1.4 Cu privire la constituirea și aprobarea comisiei de atestare din instituție.
1.5 Cu privire la constituirea și aprobarea CMI.
1.6 Pu privire la pregatirea instituției către noul an de studii în perioada
pandemică Covid-19. director/educatori
1.7 Cu privire la a aprobarea Planului de activitate pe anul de studii 2020-2021 Proces-verbal al
ședinței
II. Acţiuni de pregătire către consiliu:
2.1 Perfectarea documentaţiei cadrelor didactice. Educatorii
2.2 Pregătirea informației despre activitatea în perioada de carantină și pregătirea
instituției pentru noul an de studii
2.3 Control tematic:,, Pregatirea instituției către noul an de studii în perioada director
pandemică Covid-19’’
2.4 Consultaţie: „Planificarea muncii educative” 14.09.2020 director
2.5 Desfășurarea evaluării inițiale educatorii
2.6 Amenajarea informaţiei vizuale pentru părinţi şi cadre didactice. educatorii

Nr.2 Educația pentru sănătate și rolul ei în dezvoltarea multilaterală a copiilor de vîrstă preșcolară

Nr. Problema examinată Termen de Responsabil Realizat


d/o realizare
I. Planul consiliului:
1.1 Cu privire la realizarea deciziilor consiliului precedent. director
1.2 Cu privire la ,,Practicarea unui mod sănătos de viată a copiilor de vîrstă educator
preșcolară’’– comunicare 26.11.2020 Coca- Ziliborș Aurica
1.3 Cu privire la raportul evaluării ințiale a progresului la preșcolari Moșneagu Liudmila/
Roponică Svetlana
1.4 Cu privire la „Respectarea regulilor igienico- sanitare asigurând mentinerea director
sănătații pe perioada de pandemie’- Rezultatele controlului tematic
II. Acţiuni de pregătire către consiliu

2.1 Consultaţie:,, Formarea și respectarea deprinderilor cultural-igienice în timpul noiembrie director


servirii mesei ’’
2.2 Control tematic:,,Respectarea regulilor igienico- sanitare asigurând mentinerea noiembrie director
sănătații pe perioada de pandemie’”
2.3 Ora metodică: :,,Educația fizică-forma fundamentală instructiv-educativă noiembrie educator /Roponica
pentru sănătatea copiilor’’ Svetlana
2.4 Expozitie:Darurile toamnei’’ octombrie educatorii de la grupe
2.5 Activităţi publice: educator-
noiembrie Moșneagu Liudmila
 Domeniu de activitate Sănătate și motricitate, subdomeniu Educația pentru
sănătate-gr.1,pregatitoare.

22
Nr.3 Formarea abilităților socio- emoţionale la copii de vârstă preșcolară în diverse contexte și medii de învățare.

Nr. Problema examinată Termen de Responsabil Indicatori de


d/o realizare performanţă/rezultat
I. PLANUL CONSILIULUI:
1.1 Cu privire la realizarea deciziilor consiliului precedent. director Proces-verbal al
28.01.2021 ședinței
1.2 Cu privire la „ Importanța dezvoltarea competentelor socio-emoţionale la educator
vârstă preșcolară.- comunicare Moșneagu Liudmila
1.4 Cu privire la Rezultatele controlului tematic„ Stimularea dezvoltarii socio- director
emoționale simultan tuturor domeniilor de dezvoltare ”
II. ACŢIUNI DE PREGĂTIRE CĂTRE CONSILIU:

2.1 Consultaţie:„ Dezvolarea personală, socială și emotională,competența ce Ianuarie director


influențiază succesul copiilor în viață și scoală ”
2.3 Oră metodică: ” Diversitatea de manifestări comportamentale specifice Ianuarie Educator:
copilăriei” Coca Ziliborș Aurica

2.4 Control tematic: Stimularea dezvoltarii socio-emoționale simultan tuturor Ianaurie director
domeniilor de dezvoltare
2.5 Activităţi publice: educator-
 Domeniu de ativitate: Eu, familia și societatea. Ianuarie Roponică Svetlana
Moșneagu Liudmila
Nr.4 Formarea deprinderilor de comunicare eficientă în cadrul activităților integrate

Nr. Problema examinată Termen de realizare Responsabil Indicatori de


d/o performanţă/rezultat
I. Planul consiliului:
1.1 Cu privire la realizarea deciziilor consiliului precedent. Actualitatea director Proces-verbal al
temei ședinței
1.2 Cu privire la ,,Abilitățile și competențele de comunicare specifice educator
copiilor de vârstă preșcolari’’ 31.03.2021 Roponica Svetlana

1.3 Cu privirea la aprobarea raportului de conferirea gradului didactic Moșneagu Liudmila

1.4 Cu privire la aplicarea SÎDC la Subdomeniul D.1,,Dezvoltarea director


limbajului și a comunicării’’- rezultatele controlului tematic
II. Acţiuni de pregătire către consiliu

2.1 Consultaţie: ,, Jocul didactic-mijloc de dezvoltare a vorbirii copiilor’’ Martie director


2.2 Seminar teoretico-practic :,, Abordarea integrată a limbajului, pilon de Martie director
bază spre formarea personalității copilului’’
2.3 Oră metodică,, Modalități de elaborare, adaptare și selectare a educator
materialelor didactice spre dezvoltarea limbajului și a comunicarii’’ Moșneagu Liudmila
2.4 Control tematic:,, :,,Aplicarea SÎDC la Subdomeniul D. 1,,Dezvoltarea Martie director
limbajului și a comunicării’’
2.5 Excursii la bibliotecă,expoziție de cărți Aprilie educatorii la grupe
2.5 Activități publice:
Domeniu de activitate:Limbaj și comunicare Educator
Aprilie Coca- Ziliborș Aurica

24
Nr.5 Rezultatele activităţii colectivului pedagogic referitor la realizarea obiectivelor educaţionale. Finalităţi şi perspective.

Nr. Problema examinată Termen de Responsabil Indicatori de


d/o realizare performanţă/rezultat
I. Planul consiliului:
1.1 Cu privire la realizarea planului de activitate a instituției în anul de studii 24.05.2021 director Proces-verbal al
2020-2021 ședinței
1.2 Cu privire la rezultatele evaluării finale pentru pregătirea copiilor pentru educatorii grupelor
școală
1.4 Cu privire la aprobarea planului de activitate pentru perioada estivală director
II. Acţiuni de pregătire către consiliu
2.1 Consultaţie: „Planificarea activităţii în perioada de vară” mai director
2.2 Prezentarea activităţilor de totalizare la grupele pregătitoare mai educatori de la grupe

2.3 Elaborarea planului de activitate în perioada de vară mai director


2.1.2 Consiliile de administraţie (Sedințe operative cu cadrele didactice si nedidactice )
Nr. Problema examinată Termen de Responsabil Indicatori de
d/o realizare performanţă/rezultat
1. Cu privire la desemnarea președintelui și secretarului CA pentru anul de IX.2020 director Proces-verbal al
studii 2020-2021 ședinței
Cu privire la aprobarea planului anual de activitate a CA pentru anul de studii preşedintele comitet.
2020-2021 sindical
Cu privire la evidenţa copiilor din teritoriu şi instituţionalizării în perioada de director
pandemie și aprobarea listelor pentru fiecare grupă.

Cu privire la prezentarea planului de acțiuni privind redeschiderea și reluarea director


activității în perioadă de pandemie.planului anual de activitate.
2. C u privire la rezultatele evaluării inițiale ale copiilor. X.2020 educatori Proces-verbal al
ședinței
Cu privire la desemnarea unui cadru de conducere în consiliul de etică. director
Cu privire la rezultatele controlului operativ la respectarea normelor sanitaro- asistentă medicală
igienice în grupele IET în perioadă de pandemie
3. Cu privire la inventariea bunurilor materiale – mijloacelor fixe ale instituţiei XII.2020 director Proces-verbal al
de învăţământul de educație timpurie ședinței
Cu privire la pregătirea grupelor către Sărbătoarile de iarnă. director

Cu privire la controlului epizodic la perfectarea documentaţiei cadrelor director


didactice.

4. Respectarea regimului de temperatură în încăperile instituţiei preşcolare. I.2021 director Proces-verbal al


ședinței
Organizarea lucrului cu părinţii şi comunitatea director

Cu privire la executarea bugetului pentru anul curent și planificarea bugetului director


pentru noul an de studii ( pe articole)

26
5. Cu privirea la respectarea instrucţiunii „Ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor în II.2021 director
instituţia de educație timpurie ”.

Cu privire la pregătirea copiilor către desfăşurarea matineelor de „8 Martie’’. director


Cu privire la rezultatele controlului operativ la organizarea plimbărilor. director
6. Cu privire la rezultatele controlului operativ la organizarea gimnasticii III.2021 director Proces-verbal al
matinale. ședinței
Cu privire la rezultatele controlului la respectarea regimului sanitaro- asistentă medicală
epidimiologic din grupe.

7. Cu privire la organizarea alimentaţiei copiilor în grădiniţă.(Respectarea IV.2021 director


normelor naturale şi băneşti, perfectarea documentaţiei, activitatea comisiei de asistenta medicală
triere).
Cu privire la pregătirea cadrelor didactice către activitate. director

Cu privire la activitățile de solubrizare a teritoriului. director


8. Cu privire la pregătirea copiilor de 7 ani către școală director Proces-verbal al
ședinței
V.2021
Cu privirea la evidența copiilor 0-7 ani și înmatricularea începând cu 01.06 director
Cu privire la pregătirea instituţiei pentru perioada de vară.
9. Cu privire la desfășurarea lucrărilor de reparație pe perioada de vară VI.2021 director Proces-verbal al
ședinței
Cu privire la organizarea lucrului de asanare cu copiii în perioada de vară. asistentul medical
Cu privire la pregătirea instituției catre noul an de studii
2.1.3Activitatea Consiliului de etică

Nr. Activitatea/acțiuni Responsabil Termen Mod de verificare

Indicatori de realizare

Obiectivul specific 1. Consolidarea integrității personalului educațional prin promovarea standardelor etice profesionale și prin stimularea
comportamentului etic. Stabilirea cadrului normativ.

1. Analiza și studierea Codului de etică al cadrului didactic. Membrii Septembrie 2020 Documente studiate, membri
informați
Consiliului de etică

2. Informarea cadrelor didactice cu privire la misiunea și Membrii Octombrie 2020 Cadre didactice informate
competențele Consiliului de etică.
Consiliului de etică

3. Elaborarea și aprobarea planului de activitate al Membrii Octombrie 2020 Proces-verbal al ședinței


Consiliului de etică pentru anul de studii 2020-2021 Consiliului de etică Planul
Consiliului de etică
aprobat

4. Informarea cadrelor didactice, părinților cu privire la Membrii Noiembrie 2020 Cadre didactice ,părinți
procedura de depunere a petițiilor, cererilor, sesizărilor.
Consiliului de etică

5. Aprobarea Regulamentului de organizare și Membrii Ianuarie 2021 Proces-verbal al ședinței


funcționare a Consiliului de etică Consiliului de etică
Consiliului de etică
Regulament aprobat

28
Obiectiv specific 2. Asigurarea fluxului informațional. Eficientizarea comunicării.

6. Avizarea Codului de etică și a planului de activitate al Membrii Decembrie 2021 Panoul instituției
Consiliului de etică.
Consiliului de etică

7. Publicarea fișei privind procedura de sesizare a Consiliului Membrii Decembrie 2021 Panoul informativ
de etică, de depunere a petițiilor.
Consiliului de etică

8. Organizarea periodică de instruiri privind respectarea Membrii Periodic Personal angajat instruit; nr.
normelor de etică și conduită morală pentru tot personalul de participanți
angajat al instituției Consiliului de etică

9. Seminar teoretico-practic ”Etica profesională în cadrul Membrii Februarie 2021 Agenda, proiectul seminarului,
relațiilor educator-copil, educator-părinte” nr. de participanți
Consiliului de etică

Obiectiv specific 3. Evaluarea activității

10. Organizarea periodică a autoevaluării gradului de Membrii Aprilie 2021 Rezultatele chestionarelor
respectare a prevederilor Codului de etică în IET
Consiliului de etică

11. Întocmirea raportului anual al Consiliului de etică. Membrii Iunie 2021 Proces verbașal sedinței.
Raportul anual al
Consiliului de etică
Consiului de etică întocmit
3. Calitate în educaţie şi managementul curriculumului.

Obiectiv general :Formarea profesională continuă a cadrelor didactice.


3.1 Seminare, ore metodice, consultaţii

Nr. Tema Obiective Subiecte abordate Termen Responsabil


d/o
I. Seminare

1.1 Structura și  Extinderea cunoştinţelor cadrelor  Continutul , stuctura, specificul Octombrie director
functionalitatea noilor didactice despre SÎDC,  Specificul metodei proiectelor.
documente de politică Curriculum ,ghiduri  Etapele desfăşurării metodei
educațională.  Exersarea în elaborarea de proiectelor.
Metoda proiectelor proiecte pentru diferite vârste.  Criterii pentru alegerea temei.
tematice și zilnice –  Elaborarea de proiecte didactice la
modalitate eficientă de aceeaşi temă pe diferite grupe de
instruire şi învăţare’’ vârstă.
1.2 Abordarea integrată a - Motivarea cadrelor didactice  Stimularea limbajului la copii Martie director
limbajului, pilon de spre dezvoltarea limbajului la  Metode si procedee
bază spre formarea copii.  Comunicarea sentimentlor
personalității copilului
II. Ore metodice

2.1 Educația fizică-forma -Sporirea cunoştinţelor cadrelor  Specificul organizării diferitor Noiembrie Educator/director
fundamentală didactice referitor la modalităţile de activități pentru dezvoltarea fizică la
instructiv-educativă realizare dezvoltării fizice la copii. copi.
pentru sănătatea
copiilor’’
2.2 Diversitatea de -Schimb de bune practici din  Abilități sociale-informații teoreti- Ianuarie Educator/director
manifestări activitatea cadrelor didactice la  ce și recomandări practice

30
comportamentale subiectul discutat în colabore cu
specifice copilăriei” părinții, copii
2.3 Modalități de -Concretizarea aspectelor ce țin de  Stimularea limbajului la copii Martie
elaborare, adaptare și dezvoltarea limbajului și a  Metode si procedee Educator/director
selectare a materialelor comunicării
didactice spre
dezvoltarea limbajului
și a comunicarii’’

III. Consultatii

3.1 Strategii şi instrumente  Familiarizarea cadrelor didactice  Instrumente de evaluare a octombrie director
de evaluare a nevoilor cu PID şi etapele de elaborare competenţelor profesionale a cadrului
profesionale  Autoevaluarea cadrelor didactice didactic
în baza SPN.  Elaborarea Pid

3.2 Planificarea muncii Familiarizarea cadrelor didactice  Importanța Scrisorii metodice în septembrie director
educative cu SM activitatea educatorului
3.3 Formarea și Recunoașterea produselor  Respecatrea regulilor de mentinere a
respectarea alimentare, reguli de igienă în sănătății
deprinderilor cultural- timpul mesei, comportament
igienice în timpul corect
servirii mesei ’’
3.4 Dezvolarea personală, Caracteristicele semnificative  Dezvoltarea competențelor de moiembrie director
socială și emotională, pentru fiecare vărstă, în vederea gândire logică la copii
succesul copiilor în planificării procesului instructiv-
viață și scoală educativ
3.5  Dimensiunile importante ale  Inocularea dorinței la copii de a Ianuarie director
copilului investiga, cerceta , motiva, socializa

3.6 Jocul didactic-mijloc  Familiarizarea educatorilor cu  Esența și valoarea jocurilor literare director
de dezvoltare a vor- principala modalitate de realizare în formarea unor competențe; ianuarie
birii copiilor . a sarcinilor instruc-tiv-educative Organizarea și promovarea jocurilor
literare
3.7 Planificarea activităţii -Dezvoltarea abilităţilor de  Programul zilei în perioada de asanare. director
în perioada de vară proiectare a activităţii cu copiii în
perioada de vară. mai

3.2.2 Activităţi publice


Nr. Aria curriculară Grupa de vârstă Numele, prenumele cadrului Termen Locul și data
d/o didactic debriefării
1 Domeniu de activitate: Sănătate și motricitate Mare-pregătitoare educator –Moșneagu Liudmila noiembrie Consiliul profesoral
- nr.2,noiembrie

2 Domeniu de activitate:Eu,familia și societatea Mică-medie educator –Roponică Svetlana ianuarie Consiliul profesoral
Moșneagu Liudmila nr.3,ianuarie

3 Domeniu de activtate: Limbaj și comunicare Mică-medie educator –Coca- Ziliborș Aurica Martie Consiliul profesoral
nr.4,martie

32
4.2 Controlul ,monitorizarea,evaluarea.

Tema controlului Termen Personal Responsabil Data şi locul unde se


de realizare implicat în control de efectuarea vor asculta rezultatele
controlului controlului
I. Control operativ/zilnic
Scop: executarea calitativă a acţiunilor zilnice. Evaluarea şi îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale tuturor colaboratorilor.

1.1 Evidenţa şi instituţionalizarea copiilor din localitate 01.09.2020 Responsabil director Consiliu de
director, educatori Administraţie,
septembrie
1.2 Respectarea măsurilor antiincendiare şi de protecţie Pe parcursul anului Toţi angajaţii director Consiliu de
a muncii în instituţie Administraţie,
octombrie
1.3 Respectarea regimului zilei,a normelor sanitar- Permanent Toate cadrele didactice director Consiliu de
igienice Administraţie,
octombrie
1.4 Pregătirea grupelor pentru organizarea sărbătorilor Decembrie, Cond. muzical director Consiliu de
de iarnă, Anul Nou, Mărţişor februarie Administraţie
Toate cadrele didactice decembrie
1.5 Organizarea plimbărilor în aer liber Permanent Toţi educatorii director Consiliu de
Administraţie
februarie

1.6 Respectarea IOVSC de către colaboratori Permanent Toţi angajaţii director Consiliu de
Administraţie,
Februarie
1.7 Organizarea gimnasticii matinale Pe parcursul anului Cadrele didactice director Consiliu de
Administraţie,
martie
1.8 Organizarea alimentaţiei copiilor Pe parcursul anului Bucătari, magaziner director Consiliu de
Administraţie,
asistenta medicală
aprilie
1.9 Pregătirea cadrelor didactice către activitate Permanent Toate cadrele didactice director Consiliu de
Administraţie,
aprilie
II. Control epizodic
Scop: studierea activităţii şi determinarea eficacităţii lucrului cu copiii.

2.1 Perfectarea documentaţiei cadrelor didactice O dată în trimestru Toate cadrele didactice director Consiliu de
Administraţie,
decembrie
2.2 Realizarea deciziilor consiliului profesoral. O dată în 3 luni Toate cadrele didactice director Consiliu de
Administraţie
2.3 Starea mobolierului,marcarea lui O dată în trimestru CD director Consiliu de
Administrație
decembrie
II. Control tematic
3.1 Pregătirea instituţiei preşcolare către noul an de Septembrie cadrele didactice director Consiliu pedagogic
studii. Nr.1,septembrie
obiectiv: evaluarea nivelului de pregătire a
instituţiei către noul an de studii.
3.2 :,,Respectarea regulilor igienico- sanitare asigurând Noiembrie cadrele didactice director Consiliu pedagogic Nr.
menținerea sănătații pe perioada de pandemie’ 2,noiembrie
obiectiv: formarea abilităților de mentinere a
igienei personale
3.4 Stimularea dezvoltarii socio-emoționale simultan Ianuarie cadrele didactice director Consiliu pedagogic
tuturor domeniilor de dezvoltare obiectiv: formărea Nr.3,ianuarie
capacităților și atitudinilor în contextul dezvoltării
personale

34
3.3 Aplicarea SÎDC la Subdomeniul D.1,,Dezvoltarea Consiliu pedagogic
limbajului și a comunicării’’ Martie cadrele didactice director Nr.4, martie
obiectiv:exersarea limbajului și a posibilităților de
comunicare prin prizma activităților integrate

4.3.Activitatea ( director) Cabinetului Metodic


5.4.1Ședințe

Nr.r Probleme examinate Termen de realizare Responsabil Notă

1. Cercetarea rezultatelor evaluării dezvoltării Septembrie-Octombrie director


copiilor(inițială,sumativă) Aprilie -Mai

2. Evaluarea cadrelor didactice în baza SPN Septembrie /Octombrie director

3. Cercetarea și implimentarea documente de Octombrie director


politică educațională.
5. Rapoarte despre dezvoltarea copiilor,procese Septembrie director
verba-le ale ședințelor Octombrie
-organizarea evaluării inițiale; Aprilie
-organizarea ședințelor cu părinții; Mai
-pregătirea documentației în grupe.

7. Comunicarea-eficientă, cheia succesului. Ianuarie director


4.4 Activitatea cabinetului metodic( Activitatea Educatorilor)
Nr. Activităţi Termen de Responsabili
d/o realizare
1. Elaborarea fişelor de evaluare iniţială a copiilor în baza ariilor curriculare şi a fişelor de septembrie educatori
înregistrare a datelor evaluării
2. Evaluarea iniţială a cunoştinţelor copiilor educatori
3. Evidenţierea temei de autoinstruire şi elaborarea PID educatori
4. Punerea în aplicare a recomandărilor scrisorii metodice
5. Elaborarea fluturaţilor informaţionali despre bolile sezonului rece. director
6. Elaborarea recomandărilor metodice pentru desfăşurarea unei sărbători/distracţii.
7. Abonarea la ziare şi reviste pentru I-a jumătate a anului.
1. Selectarea fişelor individuale pentru evaluarea copiilor Aprilie educatorii
2. Evaluarea şi autoevaluarea cadrelor didactice în baza Standardelor profesionale naţionale.
1. Anchetarea cadrelor didactice la depistarea problemelor în anul de studii şi în depistarea Mai director
temelor de interes în condiții de pandemie.
2. Evaluarea sumativă a cunoştinţelor copiilor educatorii
3. Abonarea la ziare şi reviste pentru a II-ua jumătate a anului. director
4. Elaborarea recomandărilor metodice la călirea copiilor cu apă,aer,soare,lucrul cu nisipul.

36
4.5 Lucru cu tineri specialişti/debutanţi

Nr. Tema, forma de lucru Termen de Responsabil Locul și data


d/o realizare disc.
1. Acordarea ajutorului metodic la pregătirea şi organzarea activităţilor Permanent director
Ședință cu CD

2. Familiarizarea tinerilor specialişti cu fişa postului, atribuţiile funcţionale şi Septembrie director


competenţele cadrelor didactice din instituţia de educaţie timpurie, cu drepturile şi
responsabilităţile acestuia.

3. Repartizarea unui educator îndrumător/mentor pentru acordare de ajutor unui anumit Septembrie director
tânăr specialist/debutant.

4. Consultaţii:
 Acte normative ce reglementează activitatea cadrului didactic Septembrie
 Programul zilei în grădiniţă Octombrie director
 Parteneriatul grădiniţă – familie. Februarie
 Organizarea actiivtăţilor în aer liber. Martie

5. Recomandări metodice la organizarea activităţii copiilor în centre Noiembrie director


6. Asistenţe la activităţi, rutine, tranziţii la educatorii cu experienţă o data in luna tinerii specialisti
7. Prezentarea publică a unei activităţi, rutine Mai tineri specialişti Ora metodică
8. Monitorizarea permanentă a activităţii tinerilor specialişti Pe parcurs director Ședința operativă

5.Parteneriate educaţionale
Obiectiv general :Dezvoltarea şi menţinerea parteneriatului educațional cu comunitatea.

5.3 Parteneriat cu familia

Nr. Activități Grupele Termen Responsabili Locul și data


d/o discutării rez.
I. Şedinţe cu părinţii

1. • Şedinţă organizatorică ! Toate grupele Septembrie educatori,


 Darea de seamă despre pregătirea grupei şi a instituţiei către noul on-line comitet de
an de studii; părinţi
 Noutăți privind desfășurarea procesului educațional în grădinițe
pe timp de pandemie covid-19
 Cum vorbim copiilor mici despre corona virus .
 Alegerea comitetului de părinţi şi discutarea atribuțiilor.

2. • Sedință „Rezultatele noastre” Toate grupele Mai educatori


 Realizările copiilor la finele anului; online
 Raportul de activitate pe anul de studii comitet de
 Planul de activitate pentru perioada de vară; părinţi
 Pregătirea grupei către noul an de studii
II. Consultaţii pentru părinţi

2.1 • „Adaptarea copiilor la grădiniţă” Pe parcursul director

38
2.2 • „Dezvoltarea copilului , necesități’’ anului/ online educatori
2.3 • „Disciplinarea cu blândețe”
2.4 • „Respectarea igienei personale’’
2.5 • Consultaţii individuale în diverse probleme de educaţie a copiilor După necesitate Director

III. Informarea părinţilor şi implicarea lor în activitatea instituţiei

4.1 Completarea Afişierelor pentru părinţi cu informaţii actuale tematicii consiliilor pedagogice Periodic educatorii
şi necesităţilor părinţilor
4.4 Organizarea expoziţiilor personale ale copiilor Pe parcursul educatorii
anului
4.7 Demonstrarea activităţilor de totalizare şi a unor secvenţe din activitatea copiilor în grădiniţă Periodic /online educatorii
înainte de sedinţele cu părinţii
4.8 Anchetarea părinţilor „Cum apreciaţi activitatea instituţiei preşcolare?” Aprilie director

4.9 Asistenţe la activităţi, rutine, tranziţii Pe parcursul comitetul de părinţi, educatorii


anului
4.11 Implicarea părinţilor în concursurile, expoziţiile organizate în instituţie Pe parcursul educatorii
anului
V. Plan de activitate al comitetului de părinţi

Nr. d/o Problema examinată Conţinutul activităţii de pregătire a Termen Responsabil Notă
al şedinţei subiectelor de la şedinţă
Nr.1. 1.Realegerea comitetului de părinţi
octombrie al grădiniţei şi precizarea  Studierea propunerilor din cadrul 07.10.2020 preşedintele
atribuţiilor acestora. şedinţelor de părinţi din grupe pentru comitetului de
alegerea Comitetului de părinţi al On-line părinţi
2.Desemnarea unui reprezentant al grădiniţei.
Comitetului de părinţi în
componenţa Consiliului de
Administraţie al instituției

3.Organizarea şi desfăşurarea  Pregătirea scenariului de desfăşurare cond.muzical


sărbătorii „Toamna de aur” a sărbătorii. educatorii

Nr.2. director,
decembrie 1.Rolul familiei în ocrotirea vieţii  Studierea atitudinii familiei şi a 14 .12 .2020 preşedinte comitet.
şi sănătăţii copiilor. nivelului de responsabilitate în De părinţi
crearea condiţiilor pentru ocrotirea
vieţii şi sănătăţii copiilor. asistentă medicală
 Analiza activităţii Instituţiei
preşcolare la întremarea sănătăţii
pentru anul 2016-2017

2.Organizarea şi desfăşurarea  Lucrul în comun a comitetelor de director,


activităților de Anul Nou părinţi a grupelor a celui din preşedinte comitet.
instituţie la pregătirea atributelor, De părinţi
materialelor, cadourilor pentru copii
la matinee.
Nr.3. director, preşedinte
februarie 1.Rolul părinţilor în crearea  Studierea implicării comunităţii de 03.03.2021 comitet. De părinţi
mediului educaţional al instituţiei. părinţi în viaţa instituţiei.

2.Organizarea şi desfăşurarea Lucrul în comun cu comitetele de părinţi comitet de părinţi a


acţiunilor de sărbătorire a Zilei din grupe, educatori şi conducător grupelor
Internaţionale a femeii – 8 martie. muzical în elaborarea unui plan de
măsuri, cu implicarea părinţilor pentru
sărbătoare.

Nr.4. 1.Pregătirea copiilor de grupă  Rezultatelor evaluării finale ale 18.05.2021


mai pregătitoare pentru instruirea în copiilor din grupele pregătitoare.
şcoală.  Discutarea programului de conducător muzical
desfăşurare a matineelor de „Adio, educatori

40
grădiniţă”.

2.Planificarea activităţii de asanare  Elaborarea planului comun a director,


a copiilor în perioada de vară. părinţilor si instituţiei preşcolare la asist/medicală,
organizarea activităţii de asanare şi educatori
odihnă al copiilor.
3.Aportul părinţilor în pregătirea  Planificarea lucrărilor de reparaţie şi
instituţiei către noul an de studii. amenajare a încăperilor de grupă, a
terenurilor de joc ș.a

5.4 Parteneriat cu şcoala. Instituţia preşcolară s.Ciuciuieni si Gimnaziul Ciuciuieni


Nr. Activităţi Termen Responsabili
d/o
I. Lucrul cu cadrele didactice
1.1 Studierea Curriculumului pentru grupa pregătitoare şi clasa I-a şi a specificului director , dir.
activităţilor fiecăreia în vederea obţinerii continuităţii învăţării. Octombrie Adj.cl.primare
1.2 Prezentarea programului zilei şi a aspectelor referitoare la activitatea din grădiniţă. ( Noiembrie educatori
sală de grupă, centre de activitate, materiale didactice, aspectul grădiniţei etc.) învăţători
1.3 Prezentarea programului activităţilor instructiv-educative în clasa I-a şi a aspectelor Noiembrie Director adj.cl prim.,
referitoare la şcoală .(sala de clasă, aspectul interior şi exterior al şcolii etc.) educatori, învăţători
1.4 Participarea învăţătorilor de la clasele primare la matineele / sărbătorile din instituţie. Pe parcursul anului Învăţători

II. Lucrul cu părinţii


2.1 Consultaţie: Pe parcursul anului
 ”Despre capacitatea de muncă şi surmenarea copiilor”; Asistentă medicală,
 „Criterii de pregătire a copilului de şcoală” educatori
2.2 Consultarea individuală a părinţilor de către specialişti, logoped, metodist Specialişti, educatori
III. Lucrul cu copiii:
3.1 Vizită la şcoală cu respectarea măsurilor de prevenire covid-19 Pe parcusrul anului Educatorii grupelor
3.2 Excursii la şcoală. Familiarizarea cu încăperile principale ale şcolii (săli de clasă, Pe parcursul anului pregătitoare
bibliotecă,sală de sport etc.).
3.3 Colecţie de cărţi despre şcoală şi amenajarea unor expoziţii în sala de grupă cu
genericul „Citim singuri”
3.4 Convorbiri cu copiii: Pe parcursul anului Educatorii grupelor
 „Dacă rămâi singur acasă...”; pregătitoare
 „Este oare nevoie de a învăța pînă la școală”

6.Managementul resurselor materiale, financiare.

6.1. Lucrul administrativ – gospodăresc

Nr. Activităţi Mijloace financiare Termen de Responsabil


d/o realizare
I. Achiziţionare Bugetare Extrebugetare

1.1 Detergenţi şi substanţe dezinfectante pentru grupe, bloc De 2 ori în an director


alimentar.
1.2 Vopsea, perii, materiale de construcţie . August director

1.3 Cratiţe, căldări şi alte vase pentru blocul alimentar și grupe Mai 2021 director
1.4 Medicamente August Asistenta medicală

1.5 Nisipiere la terenul grupelor August Comitetul de părinţi,


educator

II Reparaţii

2.1 Reparaţii capitale

2.1.1 - - - - -

42
2.2 Reparaţii cosmetice

2.2.1 Salile de grupe Iulie2020 Educator, director


2.3 Alte reparaţii

2.3.1 Pavarea terenului director


Iunie 2020
2.3.2 A mobilierului, atributelor de la terenuri, nisipiere director

III. Controale

3.1 Evidenţa şi păstrarea bunurilor materiale din grupe şi alte Trimestrial Director
încăperi
3.2 Respectarea limitelor la utilităţi: apă, energie electrică şi Zilnic, lunar
termică
3.3 Funcţionarea instalaţiilor electrtice: prize, întrerupătoare, O dată în lună
lămpi

3.4 Funcţionarea instalaţiilor sanitare, de apeduct şi canalizare O dată în


trimestru

3.5 Pregătirea instituţiei către sezonul rece/cald Octombrie,


noiembrie
3.6 Respectarea tehnicii securităţii vieţii la locul de muncă Conform
termenilor
IV. Alte activităţi

4.1 Decontarea bunurilor materiale uzate După necesitate Director

4.2 Alcătuirea graficului la concedii.Revizuirea dosarelor Decembrie Administraţie, comitet


personale sindical
4.3 Acţiuni de amenajare şi întreţinere a teritoriului instituţiei Pe parcursul Administraţie, comitet
preşcolare anului sindical.
4.4 Elaborarea programelor de calculare a frecvenţei, fişei Septembrie Director
cumulative, tabelului de pontaj

6.2 Ciclograma săptămânii de lucru

Zilele săptămânii I săptămână II săptămână III săptămână IV săptămână

Luni
8.00-9.00 Vizitarea grupelor.
14.00 – 15.00 Şedinţă operativă organizată de director cu cadrele didactice si nedidactice
8.00 – 11.00 Asistenţe la activităţi şi momente de regim

Marţi 14.00 – 15.00 Consiliu de Administraţie 14.00 – 15.00


Şedinţă operativă organizată de Şedinţă operativă organizată de
director cu cadrele didactice director cu cadrele didactice
Miercuri 8.00 – 11.00 Asistenţe la activităţi şi momente de regim
Controale tematice, comparative, operative.
14.00 – 15.00 Consultaţii individuale

Joi 8.00 – 11.00 Asistenţe la activităţi şi momente de regim


Controale tematice, comparative, operative.
14.00-15.00 oră metodică; 14.00 – 15.00
Seminar,CMI, Consiliul de Activitatea metodică cu cadrele
etică etc didactice: Consiliul pedagogic

44
Vineri Control operativ Respectarea normelor sanitaro-igienice a încăperilor de grupă şi a terenurilor de joacă

Lucrul cu documentaţia

S-ar putea să vă placă și