Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului


Contractului de credit dintre Republica Moldova
și Agenția Franceză pentru Dezvoltare
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 3 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului


public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 704), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de proiectul Contractului de credit dintre Republica Moldova și


Agenția Franceză pentru Dezvoltare.

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Contractului de credit dintre


Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare.

3. Se desemnează şi se împuterniceşte delegaţia oficială pentru negocierea


proiectului Contractului de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză
pentru Dezvoltare în următoarea componenţă:
Budianschi Dumitru – ministru al finanțelor, conducător al
delegației
Gumene Vadim – secretar de stat al Ministerului Economiei
Martin Victor – șef al Secției tratate bilaterale a Direcției
drept internațional, Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării Europene
Matveeva Elena – șef al Direcției datorii publice, Ministerul
Finanțelor
Mardari Jaclin – consultant principal în Direcția relații
internaționale, Ministerul Justiției.
Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\13420\13420-redactat-ro.docx
2

4. Conducătorul delegației de negociatori, Dumitru Budianschi, ministru al


finanţelor, se împuternicește pentru semnarea procesului-verbal al negocierilor și
a altor documente relevante negocierilor în cauză.

5. În cazul eliberării din funcția deținută a unuia sau a mai multor membri
ai delegației oficiale, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele
nou-desemnate în funcțiile respective.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
și integrării europene Nicolae POPESCU

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\13420\13420-redactat-ro.docx

S-ar putea să vă placă și