Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZA SWOT

Puncte tari Mediul - Patrimoniul natural al zonei Delta Dun rii constituie o important rezerv de biodiversitate de o inestimabil valoare, ce acoper cea mai mare parte a teritoriului administrativ considerat. - Existen a unor structuri institu ionale) cu atribu ii n conservarea i protec ia mediului (APM, ANDIPRZM, Garda Ecologic ). - Specificitatea i valoarea peisajului zonei i mare num r de situri, monumente i ansambluri de patrimoniu.
Re eaua de localit i - Zon deservit de o structur administrativ teritorial ce con ine 2 ranguri de localit i urbane -1 municipiu, 4 ora e i 32 centre comunale; predomin satele medii cu 1.000-2.000 de locuitori. Infrastructuri tehnice - Existen a drumurilor na ionale i jude ene, a unei linii de cale ferat a unui aeroport i a unor porturi fluviale, constituie o echipare variat i un atu pentru dezvoltarea zonei. - Existen a echip rilor pentru alimentarea cu ap n toate unit ile administrativ teritoriale cuprinse n zon , cu excep ia comunei I.C. Br tianu - Teritoriul zonal dispune de o re ea de transport gaze naturale. Zonificarea teritoriului - Zon cu mari suprafe e agricole, acvatice (stufopiscicole) i silvice, ce posed o mare varietate de resurse primare. - Resurse turistice variate distribuite n toate zonele caracteristice ale rezerva iei. - Existen a unor zone industriale i pentru servicii constituie un avantaj n dezvoltarea activit ilor secundare i ter iare.

Puncte slabe - Procese antropice ce pun n pericol integritataa mediului natural: activit i nespecifice Deltei, supradimensionarea exploat rilor specifice, lucr ri hidrotehnice ce produc modific ri n mediul natural, poluarea apelor. - Localit i care nu sunt, sau sunt superficial ap rate mpotriva inunda iilor cu diguri nentre inute. - Starea de uzur fizic a patrimoniului construit i degradarea specificului zonei datorit nencadr rii noilor construc ii n caracteristicile peisajelor. - Izolarea localit ilor Deltei i popula ia redus a acestor a ez ri face dificil accesul locuitorilor la dotari de baz i la locuri de munc . - Zone lipsite de a ez ri urbane pe o raz de 2530 km - Chilia Veche, Pardina, Maliuc, Mahmudia, Sf. Gheorghe. - Dot rile teritoriale, colare, de s n tate, comerciale, sunt concentrate n localit i urbane, f cnd dificil accesul locuitorilor Deltei la aceste servicii. - Specificul localit ilor este periclitat de construc iile noi, fapt ce impune un regulament de urbanism pentru ntreaga zon . - Re eaua de drumuri comunale nu este modernizart , transportul pe lina c.f. nu permite viteze mai mari de 60 - 80 km/h. - Unele localit i componente ale comunelor alimentate cu ap nu au re ele de alimentare cu ap . - Canalizarea apelor uzate este realizat ntru-un num r foarte mic de comune - Lipsa sta iilor de epurare a apelor uzate n localit i importante (Tulcea i M cin). - Necesitatea utiliz rii poten ialul eolian i fotovoltaic pentru echiparea energetic a localit ilor zonei. - Dificultatea extinderii re elei de transport i distribu ie gaze naturale spre localit i din zon . - 2 zone cu un profil predominant agrar ineficient sau insuficient utilizate zona deltaic Chilia Pardina cu mari exploat ri, ce intr n conflict cu procesele de mediu; zona continental insuficient utilizat pentru culturi complementare. - Exploat ri piscicole ineficiente economic sau nefunc ionale care necesit renaturare.

Oportunit i - Teritoriul RBDD ocup o pozi ie relativ izolat , constituit n mare parte dintr-o zon inundabil , care restric ioneaz presiunea dezvolt rii, fcndo propice conserv rii mediului natural.Vecin tatea RBDD Delta Dun rii cu 2 ri i specificitatea zonei o face atractiv dezvoltarea rela iilor transfrontaliere i interna ionale, pentru proiecte n economie, cercetare i protec ia mediului. - Existen a aglomer rii Gala i Br ila, la limita vestic a zonei, municipii cu rol principal n dinamica regional .

- Exploat ri silvice d un toare echilibrului ecologic ce produc s r cirea poten ialului biodiversit ii Deltei Dun rii. - Insuficien a i diversitatea sc zut a dot rii n zonele turistice nu face posibil valorificarea deplin a resurselor turistice. - Declinul unor ramuri industriale i a serviciilor pune probleme n asigurarea locurilor de munc i n dezvoltarea ora elor. Riscuri - Dificultatea moderniz rii axelor de infrastructuri ale extremit ilor de N i E ale zonei Deltei Dun rii, ntrzie dezvoltarea zonei i a rolului mun. Tulcea n plan regional. - Dezvoltarea necontrolat a zonei, sub presiunea factorilor externi, poate avea un efect negativ n conservarea mediului i echilibrul dezvolt rii localit ilor. - Cele mai importante amenin ri poluare, inunda ii i au sursele n afara zonei RBDD

Direc ia de dezvoltare
Protec ia i mbun t irea calitat ii mediului natural, prin ac iunea asupra factorilornaturali perturbatori care afecteaz procesele biotice i elementele suport ale acestora. mbun t irea i conservarea mediului natural prin gestionarea responsabil a resurselornaturale utrilizate n activit i durabile, nepoluante, dimensionate n raport cu necesit ile. mbun t irea general a calit ii mediului prin dezvoltarea patrimoniuluinatural/ambiental, protec ia biodiversit ii, p strarea i extinderea zonelor mp durite,gestiunea responsabil i prudent a resurselor naturale. Studierea, evaluarea i reabilitarea patrimoniului construit n vederea realiz rii protec iei, conservarii i valorificarii acestuia, precum i includerea de noi obiective n lista monumentelor i ansamblurilor protejate. Armonizarea dezvolt rii localit ilor cu caracteristicile distinctive ale zonei Delta Dun rii pentru p strarea i refacerea specificit ii zonelor cu valoare peisagistic . Prevenirea riscurilor naturale i diminuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive, ce afecteaz comunit ile umane, sau mediul natural. Dezvoltarea unei re ele de centre de polarizare ntr-o ierarhie coerent , care s duc la mbun t irea accesului popula iei la o gam ct mai larg de servicii i de locuri de munc

Asigurarea serviciilor pentru popula ie prin dot ri adecvate rangului localit ilor i a serviciilor de transport pentru m rirea mobilit ii ntre localit ile izolate i centrele de polarizare. Modernizarea, extinderea i m rirea diversit ii fondului de locuin e n raport cu nevoile gospod riilor i rolul teritorial al localit ilor, n vedrerea cre terii gradului de comfort. Stabilirea unor parteneriate ntre localit i de tip urban rural i, sau rural rural, ca suport n coordonarea i realizarea m surilor de amenajare a teritoriului. Dezvoltarea spa ial a re elei de localit i prin reglementarea dezvolt rii urbanistice se refer n principal la prevenirea extinderilor necontrolate ale localit ilor i la deteriorarea imaginii a ez rilor. Ameliorarea accesibilit ii localit ilor spre centrele de polarizare, sporirea vitezelor i capacit ilor de trafic realizate prin dezvoltarea i modernizarea c ilor de transport locale. Gospod rirea durabil a apelor n scopul asigur rii (cantitativ i calitativ) resurselor necesare dezvolt rii durabile a zonei precum i pentru ap rarea mpotriva ac iunilor distructive ale apelor, n acord cu directivele europene. Eficientizarea i ecologizarea activit ilor din sectorul primar agricultur , piscicultur , silvicultur prin utilizarea i dezvoltarea celor mai adecvate terenuri pentru aceste func ii. Asigurarea suprafe elor pentru activit i secundare prin extinderea intravilanelor i/sau reconversia zonelor neperformante, n principal n localit ile cu rol de polarizare teritorial i concentrare a for ei de munc . Dezvoltarea, dimensionarea i organizarea optim a zonelor destinate activit ilor ter iare i a locuirii n raport cu necesit ile i rolul teritorial al localit ilor. Dotarea i amenajarea zonelor turistice n scopul eficientiz rii activit ii i valorific rii resurselor zonei care s duc la mbun t irea ofertei de munc i protec iei mediului. Amenajarea zonelor turistice n strns rela ie cu ariile cu valoare peisagistic i cu arealele de protec ie a mediului odat cu extinderea, diversificarea i modernizarea dot rii turistice. Dezvoltarea zonelor turistice limitrofe Deltei Dun rii n vederea diversific rii ofertei turistice i protec iei spa iului deltaic.

Introducere 3.2

Obiectivul specific de dezvoltare a turismului reprezint crearea unei destina ii turistice competitive pe plan interna ional, la nivelul valorii resurselor turistice de care dispune zona i care s impun acest domeniu ca activitate economic prioritar n cadrul sistemului economic

S-ar putea să vă placă și