Sunteți pe pagina 1din 3

_____ nr.

___
____ aprilie 2022

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Biroul Permanent
al Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 din


Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996, se înaintează
cu titlul de inițiativă legislativă, proiectul de hotărâre a Parlamentului
privind încetarea mandatului de consilier pentru soluționarea contestațiilor
al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor în urma demisiei.

Anexă:
- Proiectul de hotărâre;
- Nota informativă

Dumitru ALAIBA
Deputat în Parlament,

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 105 www.parlament.md
Proiect

HOTĂRÎRE
privind încetarea mandatului de consilier pentru
soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor în urma demisiei
 
În temeiul art.81 alin. (10) și alin. (14) din Legea nr. 131/2015 privind
achizițiile publice și al Hotărârii Parlamentului nr. 271/2016 cu privire la
instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor,

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.


 
Art.1. – Se aprobă demisia doamnei NANI Angela din funcția de
consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor, din data adoptării prezentei hotărâri, în baza
cererii de demisie depuse.
 
Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.3. – Prezenta hotărâre poate fi contestată în instanța de judecată


în termenul prevăzut de art.209 din Codul administrativ nr. 216/2018.

 
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI

2
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Hotărâre a Parlamentului
privind încetarea mandatului de consilier pentru
soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor în urma demisiei

Conform Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015, Agenția


Națională pentru Soluționarea Contestațiilor este o autoritate publică
autonomă și independentă față de alte autorități publice, față de persoane
fizice și juridice, care examinează contestațiile formulate în cadrul
procedurilor de achiziție publică.
Potrivit prevederilor articolului 81 din Legea nr. 131/2015 mandatul
de consilier pentru soluționarea contestațiilor încetează în cazul de
demisie, iar încetarea mandatului de consilier se aprobă de către
Parlament.
Luînd act de solicitarea doamnei Angele NANI privind încetarea
mandatului de consilier prin demisie, transmisă în adresa Parlamentului
de Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta prin demersul
nr.05/724/22 din 18.04.2022, propun Parlamentului spre examinare
proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier pentru
soluționarea contestațiilor în urma demisiei.

Dumitru ALAIBA
Deputat în Parlament