Sunteți pe pagina 1din 161

Normativul de siguranță la foc a

construcțiilor indicativ P 118-99, din


07.04.1999
În vigoare de la 07 aprilie 1999

Elaborat de:
INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE ȘI TEHNICĂ DE CALCUL ÎN
CONSTRUCȚII - IPCT - SA- BUCUREȘTI
DIRECTOR GENERAL: ing. Șerban STĂNESCU
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: dr. ing. Dan CĂPĂȚÂNĂ
ȘEF DEPARTAMENT ARHITECTURĂ: arh. Bogdan DĂDÂRLAT
RESPONSABIL DE LUCRARE: arh. Mihai STOICA
AUTOR: dr. arh. loan VOICULESCU
Coordonat de:
M.L.P.AT. - DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
DIRECTOR ing. Octavian MĂNOIU
RESPONSABIL DE TEMĂ arh. Doroteia COCHECI

PARTEA I-A
PREVEDERI COMUNE TUTUROR CONSTRUCȚIILOR
CAPITOLUL 1 GENERALITĂȚI
1.1. SCOP - DOMENIU DEAPLICARE
Prezentul normativ stabilește performanțele și nivelele de performanță admisibile
privind "siguranța la foc" a construcțiilor și este destinat proiectanților,
executanților, verificatorilor de proiecte, experților tehnici și responsabililor tehnici
cu execuția, proprietarilor sub orice titlu și utilizatorilor construcțiilor, precum și
organelor administrației publice potrivit obligațiilor și răspunderilor ce la revin în
conformitate cu Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995.
1.1.2. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la construcții de orice fel și
instalațiile utilitare aferente acestora -denumite în continuare "construcții" -
indiferent de forma de proprietate sau destinație. La lucrările de amenajări sau
schimbări de destinație a construcțiilor existente, atunci când, în mod justificat, nu
pot fi îndeplinite unele prevederi ale normativului, se vor asigura prin proiect
măsuri compensatorii de siguranță la foc.

1
1.1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ instalațiile și echipamentele
tehnologice de producție (sisteme, utilaje, agregate, dispozitive, etc.) inclusiv
proiectele de montaj aferente acestora și construcțiile destinate fabricării,
manipulării și depozitării explozibililor, instalațiile tehnologice în aer liber,
construcțiile nucleare, construcțiile subterane hidroenergetice și ale metroului, etc.
precum și cele specifice organizării de șantier.
1.1.4. Pentru construcțiile monumente istorice sau de arhitectură, prevederile
prezentului normativ au caracter de recomandare, urmând a fi luate, de la caz la
caz, numai măsuri de îmbunătățire a siguranței la foc posibil de realizat, fără
afectarea caracterului monumentului.
1.1.5. Pentru construcții și obiective ale structurilor de apărare națională, ordine
publică și siguranță națională nominalizate prin ordine ale conducătorilor
structurilor respective, prevederile normativului nu sunt obligatorii. La acestea se
asigură măsurile de siguranță la foc stabilite de organele proprii de specialitate ale
acestora, aprobate de conducătorii structurilor respective.
1.1.6. Măsurile de siguranță la foc ale construcțiilor trebuie să îndeplinească
criteriile și nivelele de performanță prevăzute în normativ, stabilindu-se de la caz la
caz, echiparea și dotarea necesară cu mijloace și instalații de semnalizare și
stingere a incendiilor, precum și componența și dotarea serviciului de pompieri în
funcție de categoria de importanță a construcției, tipul construcției, destinație și
mărime, riscuri și pericole de incendiu, amplasare și timpi operativi de intervenție
a serviciilor de pompieri, densitatea sarcinii termice, rezistența și stabilitatea
construcției în caz de incendiu, precum și scenariile de siguranță la foc.
1.1.7. Pentru îndeplinirea criteriilor și nivelurilor de performanță prevăzute în
normativ, se vor utiliza materiale și elemente de construcții și instalații pentru care
sunt efectuate determinări funcționale și de comportare la foc (clase de
combustibilitate, rezistențe lafoc, propagare flacără, etc).
1.1.8. Prevederile prezentului normativ, tratează condițiile și nivelele de
performanță specifice siguranței la foc a construcțiilor din categoria C de
importanță și cu destinații curente (civile, de producție și/sau depozitare, mixte),
proiectate și realizate din materiale de construcții tradiționale (lemn, metal, beton,
piatră, ceramică, sticlă). Pentru construcțiile din categoriile de importanță A și B se
vor stabili și asigura măsuri suplimentare de siguranță la foc. Materialele și
elementele noi de construcții și instalații, produse în țară sau importate se utilizează
în conformitate cu prevederile agrementeiortehnice ale acestora, emise potrivit
legii.
1.2. TERMINOLOGIE, CLASIFICĂRI
1.2.1 Acoperiș - parte a construcției care o închide față de exterior, peste ultimul
nivel construit. Poate fi tip terasă sau cu șarpantă.

2
1.2.2. Arie (construită și desfășurată) - suprafață orizontală a construcției,
delimitată de elemente perimetrale. Aria construită (Ac) este delimitată de fețele
exterioare ale pereților de închidere perimetrali la nivelul soclului (planul de
contact cu terenul), iar aria desfășurată (Ad) a unei construcții reprezintă suma
ariilor construite a tuturor nivelurilor acesteia, subterane și supraterane, delimitate
de fețele exterioare ale pereților de închidere perimetrali ai fiecărui nivel.
1.2.3. Atrium (patio, curte de lumină) - incintă închisă din interiorul unei
construcții, delimitată pe una sau mai multe laturi de cel puțin patru niveluri ale
construcției.
Atriumurile pot fi acoperite sau neacoperite.
1.2.4. Clapetă antifoc - dispozitiv de închidere (obturare) rezistent la foc, montat pe
tubulatura de ventilare care străpunge un element de construcție antifoc sau
rezistent la foc (în poziție normal deschisă și prevăzută cu acționare automată și
manualăîn caz de incendiu).
1.2.5. Clădire înaltă - construcție civilă (publică) supraterană, la care pardoseala
ultimului nivel folosibil este situată la peste 28 m față de terenul (carosabilul
adiacent) accesibil autovehiculelor de intervenție a pompierilor pe cel puțin două
laturi ale clădirii.
Atunci când ultimele niveluri sunt locuințe de tip duplex sau triplex se ia în
considerare numai nivelul de acces din circulațiile comune orizontale ale clădirii.
Nu sunt considerate clădiri înalte:
• construcțiile care nu sunt destinate să adăpostească oameni;
• clădirile civile (publice) la care deasupra nivelului limită se află un singur nivel
ce ocupă maximum 50% din aria construită a clădirii și cuprinde numai încăperi
pentru mașini ale ascensoarelor, spații tehnice aferente construcției, circulații
funcționale;
• clădiri civile (publice) nominalizate în normativ.
1.2.6. Clădire foarte înaltă - construcție civilă (publică) la care pardoseala ultimului
nivel folosit este situată la înălțimea de 45 m, sau mai mult, măsurată potrivit art.
1.2.5.
1.2.7. Clasa de combustibilitate - caracteristică a unui material sau element,
exprimată prin nivelul parametrilor specifici, determinați în urma unorîncercărî
standardizate.
1.2.8. Combustibilitatea materialelor și elementelor de construcții - Capacitatea
acestora de a se aprinde și arde în continuare, contribuind la creșterea cantității de
căldură dezvoltată de incendiu.
1.2.8.1. În funcție de comportarea la foc, materialele și elementele de construcții,
pot fi incombustibile C0 (CA1) sau combustibile. Materialele și elementele de
construcție combustibile se clasifică în clasele de combustibilitate:
• C1 (CA2a) - practic neinflamabile;
3
• C2 (CA2b) - dificil inflamabile;
• C3 (CA2c) - mediu inflamabile;
• C4 (CA2d) - ușor inflamabile.
Materialele din clasele C1 (CA2a) și C2 (CA2b), sunt considerate greu
combustibile.
1.2.8.2. Materialele și substanțele ce se depozitează, se clasifică și în clase de
periculozitate, simbolizate P1 la P5.
1.2.9. Compartiment de incendiu - construcție independentă (instalație), precum și
construcții comasate sau grupate amplasate la distanțele normate față de vecinătăți
sau volum construit compartimentat prin pereți antifoc față de construcțiile
(instalațiile) adiacente.
În clădirile înalte și foarte înalte compartimentul de incendiu poate fi un volum
închis, constituit din unul până la trei niveluri succesive, delimitate de elemente
rezistente la foc conform normativului și cu aria desfășurată totală conform
compartimentului de incendiu admis pentru construcțiile civile (publice) de gradul
I de rezistență la foc.
1.2.10. Comportare la foc - totalitatea schimbărilor fizice și chimice intervenite
atunci când un material, produs sau ansamblu, este supus acțiunilor unui incendiu
standard.
1.2.11. Condiții de performanță - exprimarea performanțelor produsului prin
criterii și nivele de performanță ale acestuia, corespunzătoare exigențelor
(pretențiilor) de siguranță la foc a utilizatorilor.
1.2.12. Construcții: obiecte construite supraterane (cu sau fără subsoluri ori
demisoluri) sau subterane, având următoarele destinații și funcțiuni:
● civile (publice) - pentru locuit, administrație, comerț, sănătate, cultură,
învățământ, sport, turism, etc;
● de producție și/sau depozitare - pentru activități specifice de bază sau auxiliare,
(hale, ateliere, depozite, etc);
● mixte - pentru diferite activități civile (publice), de producție și/sau depozitare,
ori civile (publice) și de producție și/sau depozitare, înglobate în același volum
construit.
NOTĂ:
Construcțiile agroindustriale și agrozootehnice se tratează, după caz, prin asimilare
cu construcțiile civile sau de producție ori depozitare, în funcție de destinațiile
acestora.
1.2.13. Construcție (clădire) blindată - construcție închisă supraterană în care
activitatea se desfășoară numai la lumină artificială, având acoperiș și pereți de
închidere perimetrală plini, în care se prevăd numai goluri psihologice și uși de
acces. Încăperile blindate cu aria construită (Ac) mai mare de 700 m 2 sunt
considerate construcții blindate.
4
1.2.14. Construcție (clădire) deschisă - construcție descoperită sau acoperită tip
"șopron", deschisă perimetral pe minimum 2 laturi ori delimitată de elemente
neetanșe (plasă, trafor, etc).
1.2.15. Construcție (clădire) închisă - clădire acoperită și închisă perimetral cu
pereți.
1.2.16. Construcție (clădire) monobloc - construcție închisă cu aria construită (Ac)
de cel puțin 20.000 m2 și lățimea mai mare de 72 m.
1.2.17. Construcție subterană - construcție realizată în întregime sub nivelul
terenului înconjurător (natural sau amenajat).
1.2.18. Construcție clădire supraterană - construcție realizată peste cota terenului
înconjurător (natural sau amenajat) și care poate avea sau nu niveluri subterane.
1.2.19. Cortină de siguranță - element mobil de protecție antifoc, specific golurilor
mari din pereții de compartimentare împotriva incendiilor.
1.2.20. Criterii de performanță - condiții în raport de care se evaluează îndeplinirea
unei cerințe de performanță.
1.2.21. Degajament protejat - spațiu construit închis destinat circulației
utilizatorilor, alcătuit și separat de restul construcției cu elemente de construcție
orizontale și verticale incombustibile C0 (CA1) și rezistente la foc conform
normativului, astfel realizat și echipat încât să nu fie inundat cu fum un timp
determinat luat în considerare la stabilirea timpului (lungimii) de evacuare în caz
de incendiu.

1.2.22. Densitate sarcină termică - potențial caloric total al unui spațiu, încăpere,
etc, raportat la aria pardoselii luată în considerare (J/m2).
1.2.23. Demisol - nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul
terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțimea liberă a
acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. Demisolul se
consideră nivel suprateran al construcției.
Atunci când pardoseala este situată sub nivelul terenului (carosabilului)
înconjurător cu mai mult de jumătate din înălțimea liberă, se consideră subsol și se
include în numărul de niveluri subterane ale construcției.
1.2.24. Deschideri pentru evacuarea fumului (desfumare) - goluri practicate în
treimea superioară a închiderilor perimetrale sau în acoperișul unei construcții,
astfel încât să permită evacuarea fumului produs în caz de incendiu (permanent
libere sau închise cu dispozitive care se deschid automat în caz de incendiu).
1.2.25. Grad de rezistență la foc - capacitate globală a construcției sau a
compartimentului de incendiu de a răspunde la acțiunea unui incendiu standard,
indiferent de destinația sau funcțiunea acestuia.
1.2.26. Incendiu - proces complex de ardere, cu evoluție necontrolată, datorat
prezenței substanțelor combustibile și a surselor de aprindere, a cărui apariție și

5
dezvoltare are efecte negative prin producerea de pierderi de vieți, pagube
materiale, etc. și care impune intervenția organizată pentru stingere.
1.2.27. Inflamare generalizată (flash-over) - trecerea bruscă la starea de combustie
generalizată pe suprafața materialelor combustibile dintr-un spațiu închis.
1.2.28. Încăperi cu aglomerări de persoane - încăperi în care se pot afla simultan
cel puțin 50 de persoane, fiecăreia din acestea revenindu-i o arie de pardoseală mai
mică de 4 m2.
1.2.29. Încăpere tampon - încăpere (sas) de protecție a golurilor din pereți, astfel
conformată, alcătuită și realizată încât să corespundă prevederilor normativului,
potrivit rolului pe care îl are în caz de incendiu.
1.2.30. Învelitoare - izolare hidrofugă a acoperișurilor (teraselor), cu rol de
asigurare a etanșeității construcției față de intemperii.
1.2.31. Limitarea propagării incendiilor - ansamblul măsurilor constructive și de
instalații, care împiedică pentru durate normate de timp, extinderea incendiului în
interiorul compartimentului de incendiu sau în afara acestuia.
1.2.32. Mansardă - spațiu funcțional amenajat în volumul podului construcției. Se
include în numărul de niveluri supraterane.
1.2.33. Nivel - spațiu construit suprateran sau subteran ai construcțiilor închise sau
deschise, delimitate de planșee. Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare
decât 40% din cea a încăperii/spațiului în care se află.
1.2.34. Panouri de învelitoare - elemente autoportante montate pe șarpante ale
construcțiilor, cu rol de izolare hidrofugă și după caz termică.
1.2.35. Perete cortină - închidere perimetrală a construcției, realizată cu structură
proprie de rezistență (independentă de cea a construcției de care numai se
ancorează), sau panouri de fațadă fixate de structura construcției (fără structură
proprie).
După caz, pot fi utilizate și combinații ale celor două sisteme deînchidere
perimetrală cu perete cortină.
1.2.36. Perete sau planșeu antifoc (AF) - element de construcție vertical sau
orizontal realizat din materiale incombustibile C0 (CA1), având rezistența la foc
cel puțin egală cu nivelul stabilit în funcție de densitatea cea mai mare a sarcinii
termice din compartimentele de incendiu pe care le separă, conformat și realizat
potrivit prevederilor normativului.
1.2.37. Perete sau planșeu rezistent la explozie (RE) - element de construcție
vertical sau orizontal, realizat din materiale fără goluri interioare, incombustibile
C0 (CA1), alcătuit și dimensionat prin calcul astfel încât să reziste la presiunea
exploziei volumetrice respective.
Atunci când separă compartimente de incendiu, trebuie să îndeplinească și
condițiile stabilite pentru elemente antifoc.

6
1.2.38. Perete sau planșeu rezistent la foc (RF) - element de construcție vertical sau
orizontal, realizat din materiale C0 (CA1) - cu rezistența la foc cel puțin egală cu
nivelul stabilit în normativ, în funcție de rolul de protecție la foc pe care îl are.

1.2.39. Perete sau planșeu etanș la foc (EF) - element de construcție vertical sau
orizontal alcătuit din materiale C0 (CA1) care asigură etanșeitatea stabilită prin
normativ.
1.2.40. Pereți portanți - elemente de construcție verticale portante ale construcției,
caracterizate prin clasa de combustibilitate și rezistență la foc, pentru stabilirea
gradului de rezistență la foc al clădirii sau compartimentului de incendiu.
1.2.41. Pereți neportanți (autoportanți) - idem pereți portanți, dar fără îndeplinirea
unui rol structural.
1.2.42. Performanță la foc - comportarea unui material, produs sau ansamblu supus
unui incendiu, în raport cu utilizarea lui.
1.2.43. Planșeu - element de construcție orizontal sau înclinat care delimitează
niveluri ale construcției, luat în calcul pentru determinarea gradului de rezistență la
foc.
Planșeele parțiale (supante), care ocupă mai mult de 40% din aria încăperii în care
sunt dispuse, se iau în calcul la determinarea gradului de rezistență la foc.
1.2.44. Potențial calorific - vezi sarcina termică.
1.2.45. Platformă - element de construcție orizontal cu goluri neprotejate în procent
de minimum 30% din arie, (inclusiv tip "grătar), fără loc permanent de activitate și
destinat vizitării periodice (max. 8ori/schimb). Platformele nu se iau în calcul la
determinarea gradului de rezistență la foc și a numărului de niveluri.
1.2.46. Risc de incendiu - probabilitatea izbucnirii incendiilor în spații încăperi,
construcții sau compartimente de incendiu ori instalații; în cele cu funcțiuni civile
(publice) se exprimă prin riscuri de incendiu, iar în cele destinate activităților de
producție și de depozitare se exprimă prin "categorii de pericol de incendiu".
1.2.47. Rezistență la foc (RF) - aptitudinea unor părți sau elemente de construcție
de a-și păstra, într-un timp determinat, capacitatea portantă, izolarea termică și
etanșeitatea, stabilite prin încercări standardizate.
1.2.48. Sală aglomerată - (categorie distinctă a încăperilor cu aglomerări de
persoane) - încăpere sau grup de încăperi care comunică direct între ele prin goluri
(protejate sau neprotejate), în care suprafața ce-i revine unei persoane este mai
mică de 4 m2 și în care se pot întruni simultan cel puțin 150 de persoane (săli de
spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru expoziții, muzee, cluburi,
cinematografe, comerț, cazinouri, discoteci, etc). Când sunt situate la parter, se
consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200 persoane.
1.2.49. Sarcină termică - suma energiilor calorice degajate prin combustia
completă a tuturor materialelor din spațiul considerat.

7
1.2.50. Șarpantă - ansamblul structural al acoperișului unei construcții, pe care se
dispune suportul învelitorii sau panourile de învelitoare.
1.2.51. Scară de evacuare - circulație verticală corespunzător dispusă, conformată,
dimensionată și protejată pentru a asigura condiții de evacuare a utilizatorilor în
caz de incendiu.
1.2.52. Scară cu trepte balansate - scară la care forma în plan a unor trepte este
diferită de celelalte, pe înălțimea uneia sau mai multor rampe, ori aîntregii scări.
1.2.53. Scenarii de siguranță la foc - combinații de valori și relații între condițiile și
performanțele la foc asigurate, în scopul realizării siguranței utilizatorilor.
1.2.54. Scena amenajată - spațiu de joc aferent sălii, cu aria minimă de 150 m2
(inclusiv buzunarele și depozitele acesteia), prevăzut cu turn de scenă cu sau fără
trape în pardoseală și echipată cu dispozitive de manevrare a decorurilor.
1.2.55. Sistem de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți - sistem constituit din
dispozitive de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți și ecrane verticale coborâte
sub acoperiș sau tavan în scopul limitării sau propagării incendiilor în construcțiile
închise cu arii libere mari (fără pereți despărțitori).
1.2.56. Supanta - - planșeu intermediar plin, deschis pe una sau mai multe laturi
față de încăperea în care este dispus. Se ia în considerare conform prevederilor
normativului.
1.2.57. Tambur deschis - protecție a golurilor de circulație funcțională din pereții
antifoc, rezistenți la foc sau la explozie.

1.2.58. Uși de evacuare - elemente mobile de închidere a golurilor de circulație și evacuare din
pereții care delimitează diferite spații construite.
1.2.59. Uși, cortine și obloane rezistente la foc - elemente mobile de protecție a
golurilor de circulație și evacuare din pereții cu rol de limitare a propagării
incendiilor, alcătuite și echipate conform normativului.
1.2.60. Utilizatori - persoane, animale sau obiecte care folosesc sau exploatează
construcția.
1.2.61. Volet - dispozitiv de închidere (obturare) rezistent la foc, montat pe
tubulaturi (ghene) de evacuare a fumului, normal închis sau deschis în poziție de
așteptare prevăzut cu acționare automată și manualăîn cazde incendiu.
CAPITOLUL 2 CONDIȚII GENERALE DE
PERFORMANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR
2.1. RISC DE INCENDIU ȘI GRAD DE REZISTENȚĂ
Risc de incendiu
2.1.1. La clădiri civile (publice) riscul de incendiu este determinat, în principal, de
densitatea sarcinii termice (q) stabilită prin caicul și de destinația respectivă,
2.1.2. în funcție de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu în clădiri civile
(publice), poate fi:
8
● mare: qi = peste 840 MJ/m2
● mijlociu: q = 420-840 MJ/m2
● mic: qi = sub 420 MJ/m2
2.1.3. În funcție de destinație (funcțiune), unele spații și încăperi din clădirile civile
(publice), se încadrează în următoarele riscuri de incendiu: Jurisprudență
● mare: în care se utilizează, sau depozitează materiale sau substanțe combustibile
(arhive, biblioteci, muitipiicare, parcaje autoturisme, etc.
● mijlociu: în care se utilizează foc deschis (bucătării, centrale termice, oficii cu
preparări calde, etc);
● mic: celelalte încăperi și spații.
În încăperile și spațiile echipate cu instalații automate de stingere a incendiilor,
riscurile mari de incendiu pot fi considerate mijlocii, iar riscurile mijlocii pot fi
considerate mici. Pentru întregul compartiment de incendiu sau clădire, riscul de
incendiu considerat va fi cei mai mare care reprezintă minimum 30% din volumul
acestora.
2.1.4. La construcții de producție și/sau depozitare, riscul de incendiere în vedere
natura activităților desfășurate, caracteristicile de ardere ale materialelor și
substanțele utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, și densitatea sarcinii
termice. La acestea riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de
incendiu, ce exprimă:
• categoriile A (BE3a) și B (BE3b): posibilități de incendiu și explozie
volumetrică (risc foarte mare de incendiu);
• categoria C (BE2): posibilități de incendiu/ardere (risc mare de incendiu);
• categoria D (BE1a): existența focului deschis sub orice formă, în absența
substanțelor combustibile (risc mediu de incendiu);
• categoria E (BE1b): existența unor materiale sau substanțe incombustibile în
stare rece sau a substanțelor combustibile în stare de umiditate înaintată, peste 80%
(risc mic de incendiu).
2.1.5. Zonele din încăperi, încăperile, compartimentele și construcțiile de producție
și/sau depozitare vor avea definit riscul de incendiu (fiecare în parte) prin una din
cele cinci categorii de pericol de incendiu, conform tabelului 2.1.5., în funcție de
pericolul de incendiu determinat de proprietățile fizico-chimice ale materialelor și
substanțelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate -inclusiv utilajele,
rafturile, paletele, ambalajele, etc.
Tabel 2.1.5
CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU
Categoria de Caracteristicile substanțelor
pericol de și materialelor ce determină Precizări
incendiu încadrarea

9
0 1 2
Substanțe a căror aprindere
sau explozie poate să aibă loc
în urma contactului cu
oxigenul din aer, cu apa sau
cu alte substanțe ori
materiale.
A (BE3a) Lichide cu temperatura de Nu determină încadrarea în categoriile A
inflamabilitate a vaporilor și B (BE3a și BE3b) de pericol de
până la 28°C, gaze sau vapori incendiu:
cu limita inferioară de • folosirea substanțelor solide, lichide sau
explozie până la 10%, gazoase drept combustibili pentru ardere;
atunci când acestea pot forma • scăpările și degajările de gaze, vapori
cu aerul amestecuri explozive sau praf, stabilite conform pct. 2.1.7. care
Lichide cu temperatura de sunt în cantități ce nu pot forma cu aerul
inflamibilitate a vaporilor amestecuri explozive.
cuprinsă între 28-100°C, gaze În asemenea situații încadrarea se face în
sau vapori cu limita categoria C, D sau E (BE2, BE1a sau
inferioară de explozie mai BE1b), în funcție de densitatea sarcinii
mare de 10%, atunci când termice și pericolul de incendiu în
B (BE3b) acestea pot forma cu aerul ansamblu.
amestecuri explozive.
Fibre, praf sau pulberi, care
se degajă în stare de
suspensie în cantități ce pot
forma cu aerul amestecuri
explozive.
C (BE2) Substanțe și materiale Nu determină încadrarea în categoria C
combustibile solide. (BE2) de pericol, oricare din următoarele
Lichide cu temperatura de situații:
inflamabilitate a vaporilor • folosirea substanțelor solide lichide sau
mai mare de 100°C. gazoase drept combustibili pentru ardere;
• utilizarea lichidelor combustibile cu
temperatura de inflamabilitate peste
100°C la comenzi hidraulice, răcire,
ungere, filtre și tratamente termice, în
cantități de max. 2 m3, cu condiția luării
unor măsuri locale pentru limitarea
propagării incendiului;
• folosirea echipamentului electric, care
conține până la 60 Kg ulei pe unitatea de
echipament, precum și a fluxurilor de
cabluri cu mai puțin de 3,5 Kg material
combustibil / ml pe flux;
• materialele și substanțele combustibile
din spațiul respectiv, inclusiv cele din

10
utilaje care nu se încadrează la aliniatul 2
sau cele utilizate la transportul ori
depozitarea materialelor combustibile, a
unor ambalaje, palete sau rafturi
combustibile, dacă nu depășesc în
totalitate 105 MJ/m2
În situațiile de mai sus, încadrarea se face
în funcție de pericolul de incendiu în
ansamblu, în categoria D sau E de pericol
de incendiu (BE1a sau BE1b).
Substanțe sau materiale
incombustibile în stare
fierbinte, topite sau
incandescente, cu degajări de
căldură radiantă, flăcări sau
D (BE1a)
scântei.
Substanțe solide, lichide sau
gazoase ce se ard în calitate
de
combustibil.
Substanțe sau materiale
incombustibile în stare rece
sau materiale combustibile în
E (BE1b) stare de umiditate înaintată
(peste 80%), astfel încât
posibilitatea aprinderii lor
este exclusă.
2.1.6. Categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone și încăperi precum și
independent pentru fiecare compartiment de incendiu în parte și construcție,
menționând-se obligatoriu în documentația tehnico-economică.
Cea mai periculoasă categorie de pericol de incendiu necompartimentată existentă
într-o încăpere (spațiu), compartiment de incendiu sau construcție, de regulă,
determină categoria de pericol a acestora, cu următoarele excepții:
• categoriile A și B (BE3a și BE3b) de pericol de incendiu al căror volum aferent
este mai mic de 5% din volumul încăperii sau a compartimentului respectiv;
• categoriile C și D (BE2 și BE1 a) de pericol de incendiu cu un volum aferent
mai mic de 10% din volumul încăperii sau al compartimentului respectiv, fără a
depăși o arie de 400 m2.
În cazurile exceptate se iau măsuri care să reducă posibilitățile formării
concentrației locale cu pericol de explozie și a propagării incendiului spre spațiile
învecinate din cadrul încăperii sau al compartimentului respectiv.
În cazul existenței mai multorcategorii de pericol de incendiu necompartimentate,
situate în puncte distincte ale încăperii sau ale compartimentului, se iau în

11
considerație sumele volumelor aferente și respectiv ale ariilor efective ale fiecărei
categorii de pericol. Pentru categoriile C și D (BE2 și BE1a) de pericol de incendiu
însumarea se aplică numai dacă distanța dintre spațiile respective, este mai mică de
40 m (măsurată pe orizontală).
Pentru compartimente de incendiu sau construcții, categoria de pericol de incendiu
cea mai periculoasă se extinde la întregul volum al acestora atunci când reprezintă
mai mult de 30% din volumul construit al compartimentului sau construcției.
2.1.7. Pentru determinarea concentrației amestecului exploziei se ține seama de
scăpările și degajările de gaze, vapori sau praf, atât în timpul desfășurării normale a
activității, cât și în cazurile accidentalede avarie stabilite prin proiect la instalațiile
de utilități aferente.
Grade de rezistență la foc
2.1.8. Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească elementele principale
ale construcției (compartimentului de incendiu) astfel încât întreaga construcție sau
compartiment să poată fi încadrat într-un anumit grad de rezistență la foc, sunt
precizate în tabelul 2.1.9.
Tabelul 2.1.9.
CONDIȚII MINIME PENTRU ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIILOR ÎN
GRADE DE REZISTENȚĂ LA FOC
Nr. Tipul elementelor Gradul de rezistență la foc
crt. de construcție I II III IV V
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Stâlpi, coloane C0 C0 C1 C2 C4
pereți portanți (CA1) (CA1) 2 (CA2a) (CA2b) (CA2d) -
21/2 ore ore 1 oră 30 min
2. Pereți interiori C0 C1 C2 C3 C4
neportanți (CA1) (CA2a) (CA2b) (CA2c) (CA2d) -
30 min 30 min 15 min 15 min
3. Pereți exteriori C0 C1 C2 C3 C4
neportanți (CA1) (CA2a) (CA2b) (CA2c) - (CA2d) -
15 min 15 min 15 min
4. Grinzi, planșee CO C0 C1 C2 C4
nervuri, acoperișuri (CA1) 1 (CA1) 45 (CA2a) (CA2b) (CA2d) -
terasă oră min 45 min 15 min
(30min) (30 min)
* *
5. Acoperișuri C0 C1 C2 C3 C4
autoportante fără (CA1) (CA2a) (CA2b) (CA2c) - (CA2d) -
pod (inclusiv 45 min 30 min 15 min
contravântuiri), (30min) (15 min)
șarpanta * *
acoperișurilor fără

12
pod
6. Panouri de C0 C1 C2 C3 C4
învelitoare și (CA1) (CA2a) - (CA2b) (CA2c) - (CA2d) -
suportul continuu al 15 min -
învelitorii
combustibile
NOTĂ:
* În clădirile și compartimentele de incendiu în care densitatea sarcinii termice nu
depășește 840 MJ/m2, (cu excepția clădirilor înalte, foarte înalte și cu săli
aglomerate, cele care adăpostesc persoane care nu se pot evacua singure, și cu
echipament de importanță deosebită), se pot aplica valorile rezistențelor la foc din
paranteze.

2.1.9. Toate elementele principale ale construcției, funcție de rolul acestora, trebuie
să îndeplinească condițiile minime de combustibilitate și rezistență la foc prevăzute
pentru încadrarea în gradul respectiv de rezistență la foc, caracterizând stabilitatea
la foc a construcției.
Pentru ca un element al construcției să corespundă la un anumit grad de rezistență
la foc, trebuie să îndeplinească ambele condiții minime (atât cea de
combustibilitate cât și cea de rezistență la foc) precizate în tabelul 2.1.9.
2.1.10. Gradul de rezistență la foc al construcției sau al unui compartiment de
incendiu este determinat de elementul său cu cea mai defavorabilă încadrare și se
precizează obligatoriu în documentația tehnico-economică.
2.1.11. La stabilirea gradului de rezistență la foc, respectiv a stabilității la foc a
construcției, nu se iau în considerare următoarele:
2.1.11.1. Șarpanta și suportul învelitorii construcțiilor de gradul II sau III, cu pod,
dacă planșeul spre pod nu este suspendat de șarpanta acoperișului, iar golurile
acestuia sunt protejate prin elemente de închidere rezistente la foc minimum 30
minute. La clădirile înalte și foarte înalte acoperișurile cu pod vor fi realizate
integral din materiale C0 (CA1).
2.1.11.2. Învelitoarea acoperișurilor de orice fel, inciusiv termoizolația și
hidroizolația montate asupra unui suport C0 (CA1) continuu, rezistent la foc
conform condițiilor din tabelul 2.1.9. (în afară de tablă).
2.1.11.3. Luminatoarele și cupolele (incombustibile sau combustibile) a căror arie
însumată (în proiecție orizontală) nu depășește 25% din aria spațiului închis în care
sunt dispuse și cele ale atriumurilor, indiferent de arie, realizate cu structură C0
(CA1) și vitrări din materiale C0 ... C2 (CA1, la CA2b).
2.1.11.4. Pardoselile și tâmplăria (uși, ferestre, obloane), inclusiv fâșiile fixe pentru
iluminatul natural executate din materiale C2-C3 (CA2b și CA2c), în suprafață de

13
maximum 10% din aria peretelui exterior și astfel dispuse și întrerupte încât să nu
favorizeze propagarea incendiului de la un nivel la altul și în lungul clădirii.
2.1.11.5. Pereții interiori despărțitori neportanți sau panourile fără rol de limitare a
propagării incendiilor incombustibile sau din materiale combustibile cu geam ori
cu plasă de sârmă, dacă înălțimea însumată a panourilor pline combustibile este de
cel mult 1,20m precum și alte categorii de pereți despărțitori combustibili a căror
folosire este admisă conform prezentului normativ.
2.1.11.6. Finisajele interioare, precum și plafoanele suspendate și pardoselile tip
estradă din construcții care îndeplinesc condițiile de combustibilitate prevăzute
pentru planșee, sau când utilizarea lor este admisă conform prezentului normativ.
2.1.11.7. Platformele metalice și elementele metalice care nu fac parte din structura
de rezistență a construcției.
2.1.11.8. Elementele constructive ale marchizelor, windfangurilor, serelor,
verandelor, pridvoarelor, etc.
2.1.12. În construcțiile în care densitatea sarcinii termice nu depășește 420MJ/m 2 și
materialele combustibile sunt astfel distribuite încât să nu pericliteze stabilitatea
construcției prin încălzirea locală a unor elemente de construcție în timpul
incendiului, se admite utilizarea structurilor metalice neprotejate sau parțial
protejate și reducerea corespunzătoare a rezistenței la foc a stâlpilor, pereților și
planșeelor până la minimm 15 minute, considerându-se că structura îndeplinește
condițiile pentru gradul II rezistență la foc. în aceleași condiții se pot reduce și
rezistențele la focale stâlpilor, perețilorșiplanșeelorrealizate din alte materiale.
La clădiri înalte, foarte înalte și la săli aglomerate, precum și la cele de producție
și/sau depozitare vor fi respectate și prevederile specifice.
2.1.13. Structurile metalice neprotejate sau parțial protejate pot fi utilizate, în
condițiile normativului în general la:
• compartimente și spații echipate cu instalații automate de stingere cu apă care
asigură răcirea elementelor pe timpul normat;
• construcții supraterane cu maximum 15,00 m înălțime.
2.1.14. La utilizarea structurilor metalice neprotejate sau parțial protejate, se vor
avea în vedere rolul elementului în asigurarea stabilității construcției, categoria de
importanță a construcției, numărul de persoane și valoarea bunurilor adăpostite,
precum și urmările posibile ale prăbușirii construcției datorită acțiunii focului.
2.2. AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR ȘI CONFORMAREA LOR LA FOC.
Amplasarea

2.2.1. Construcțiile supraterane civile (publice) de producție și/sau depozitare, de regulă, se


amplasează comasate sau grupate la distanțe nenormate între ele, în limitele unor compartimente
de incendiu specifice, cu arii maxime admise în funcție de destinație, gradul de rezistență la foc
cel mai dezavantajos, riscul de incendiu și numărul de niveluri cel mai mare, (luând în calcul
suma ariilor construite efective).

14
2.2.2. Construcțiile independente și grupările sau comasările de construcții
constituite conform art. 2.2.1., se amplasează astfel încât să nu permită propagarea
incendiilor o perioadă de timp normată sau, în cazul prăbușirii, să nu afecteze
obiectele învecinate, respectându-se distanțele minime de siguranță din tabelul
2.2.2. ori compartimentându-se prin pereți rezistenți la foc alcătuiți corespunzător
densității sarcinii termice celei mai mari, potrivit normativului.
Tabel 2.2.2.
Distanțe de siguranță
Distanțe minime de siguranță
Grad de (m) față de construcții având
rezistență la gradul de rezistență la foc
foc
I-II III IV--V
I-II 6 8 10
III 8 10 12
IV--V 10 12 15
NOTĂ:
1. Pentru construcțiile de producție sau depozitare din categoria A sau B (BE3a,b)
de pericol de incendiu, distanțele de siguranță față de clădiri cu alte riscuri sau
categorii de pericol de incendiu, se majorează cu 50%, fără a fi mai mici de 15,00
m.
2. În cazuri justificate tehnic, în cadrul limitei de proprietate, investitorii pot stabili
distanțe mai mici pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de
conducere respective, dacă adoptă măsuri de protecție compensatorii, stabilite prin
proiect și scenarii de siguranță la foc.
2.2.3. Construcțiile cu destinații sau funcțiuni diferite, grupate sau comasate în
cadrul unui compartiment de incendiu, se separă între ele cu pereți și planșee
corespunzătoare destinațiilor, riscurilor și categoriilor de incendiu, precum și
densității sarcinii termice, conform prevederilor normativului, iar între
compartimentele de incendiu, dacă nu sunt asigurate distanțele de siguranță, se
prevăd elemente despărțitoare verticale antifoc sau rezistente la foc (pereți) din
materiale C0 (CA1), rezistente la foc corespunzător densității sarcinii termice, dar
minimum 3 ore și după caz, rezistente la explozie.
În clădiri înalte și foarte înalte se pot realiza compartimente de incendiu conform
prevederilorspecifice acestora.
Conformare la foc
2.2.4. Construcțiile în ansamblu și elementele de construcții ale acestora vor fi
astfel alcătuite și conformate încât să nu favorizeze propagarea focului și a
fumului.
2.2.5. Pe cât posibil, activitățile cu riscuri mari de incendiu se dispun în zone
distincte ale construcției, iar cele cu pericol de explozie la ultimul nivel. Atunci
15
când această dispunere nu este posibilă tehnic sau funcțional se iau măsurile de
protecție și compartimentare necesare, conform prevederilor normativului.
2.2.6. Prin dispunerea funcțiunilor în construcție și asigurarea măsurilor de
protecție corespunzătoare, se va urmări eliminarea posibilităților de propagare
ușoară a fumului și a focului în afara compartimentelorîn care s-a produs incendiul,
precum și protejarea acestora față de acțiunea unui incendiu din vecinătatea lor.
2.2.7. Funcțiunile diferite dintr-o construcție, de regulă, se separă cu elemente de
construcții verticale și orizontale rezistente la foc, astfel alcătuite și dimensionate
încât să nu pună în pericol viața utilizatorilor un timp determinat.
2.2.8. Construcțiile cu funcțiuni mixte (civile, de producție și/sau depozitare), vor
avea dispuse funcțiunile periculoase, în zone distincte și prevăzute elemente de
separare corespunzătoare riscurilor și categoriilor de incendiu, precum și densității
sarcinii termice a acestora, prin pereți și planșee rezistente la foc, ale căror goluri
funcțional necesare vor fi protejate corespunzător prevederilor normativului.
2.2.9. Pentru limitarea propagării fumului și focului în construcții, se realizează
compartimente de incendiu, iar în interiorul acestor compartimente se recomandă
prevederea elementelor de separare rezistente la foc.
2.2.10. Ariile construite admise pentru compartimente de incendiu ale
construcțiilor civile (publice), de producție și/sau depozitare, sunt precizate
diferențiat în normativ, corespunzător gradului de rezistență la foc și destinației
construcției respective.
2.3. ALCĂTUIRI CONSTRUCTIVE
Dispoziții generale
2.3.1. Construcțiile și elementele de construcții, în general se alcătuiesc și
realizează astfel încât să nu favorizeze apariția și propagarea incendiilor.

2.3.2. Elementele de construcție combustibile se recomandă să nu aibă goluri


interioare iar eventualele goluri interioare ale acestora vor fi întrerupte, de regulă,
la cel mult 3,00 m pe verticală și 6,00 m pe orizontală. întreruperile se pot executa
din același material ca și elementul.
Golurile din elementele combustibile verticale nu trebuie să comunice cu cele din
elementele combustibile orizontale.
Întreruperea continuității golurilor orizontale se realizează obligatoriu în dreptul
pereților despărțitori iar a celor verticale în dreptul planșeelor.
Întreruperea continuității golurilor interioare este obligatorie și la placările
combustibile ale pereților și tavanelor, dar nu se referă la canalele de ventilare, la
spațiul de deasupra tavanelor suspendate cu rol de ventilare precum și la spațiile
din podul clădirilor.
2.3.3. Continuitatea componentelor combustibile ale acoperișurilor fără pod,
trebuie să se întrerupă cel puțin în dreptul rosturilor de tasare, dilatare sau seismice

16
ale construcțiilor, prin intercalarea unor elemente CO (CA1), de minimum 1,00 m
lățime, sau alte sisteme acceptate care să asigure limitarea transmiterii arderii.
Plafoane suspendate
2.3.4. Plafoanele suspendate combustibile trebuie să aibe continuitatea întreruptă,
cel puțin la limita pereților încăperii și în dreptul rosturilor de tasare-dilatare ale
construcției. întreruperile se realizează prin fâșii incombustibile sau spații libere în
planul plafonului, de minimum 0,60 m.
2.3.5. La plafoanele combustibile sau incombustibile suspendate de planșee, de
regulă, continuitatea golului dintre tavan și planșeu se întrerupe, prin diafragme din
materiale CO la C2 (CA1 la CA2b), sau în cazuri justificate tehnic, prin perdele de
drencere, dispuse la maximum 25 m pe două direcții perpendiculare.
Sunt exceptate plafoanele suspendate care nu sunt pline (te tip perforat, lamelar,
fagure, grătar sau altele similare).
Galerii, canale
2.3.6. Montarea în aceeași galerie, canal sau estacadă a unor conducte ori sisteme
de transport pentru lichide sau gaze, al căror amestec poate produce explozie sau
incendiu, nu este admisă.
2.3.7. Galeriile, canalele și estacadele destinate transportării substanțelor
combustibile, cele care trec pe deasupra construcțiilor, precum și cele care
constituie căi de evacuare a persoanelor, vor fi executate din materiale CO (CA1).
2.3.8. Galeriile și canalele închise, prin care se transportă materialele combustibile
sau conțin materiale ori elemente combustibile, vor avea asigurate posibilități de
evacuare a fumului și, după caz, a gazelor fierbinți.
2.3.9. La trecerea canalelor, conductelor sau cablurilor prin pereți și planșee antifoc
sau rezistente la foc, se vor lua măsuri corespunzătoare de etanșare a golurilor din
jurul acestora cu alcătuiri rezistente la foc, potrivit prevederilor normativului.
2.3.10. La intrarea în construcții a galeriilor, estacadelor și a canalelor de orice fel,
se vor lua măsuri de protecție a golurilor în funcție de natura materialelor din care
sunt executate, precum și a celor transportate, de destinația spațiilor spre care
acced și de rolul de protecție la foc al peretelui traversat.
Atunci când normativul nu impune măsuri de protecție speciale vor fi prevăzute uși
pline, iar în cazuri justificate în care condițiile tehnice sau funcționale nu permit
montarea acestora, golurile se pot proteja cu perdele de drencere.
Fac excepție estacadele, galeriile și canalele deschise realizate din elemente CO
(CA1), prin care se transportă materiale incombustibile, la care protejarea golurilor
este obligatorie numai când traversează pereți antifoc.
2.3.11. În construcțiile de gradul I ... III de rezistență la foc, de regulă, pereții
tuturor ghenelor verticale pentru conducte trebuie să fie CO (CA1), rezistenți la foc
minimum 15 minute, cu excepția cazurilor menționate în normativ, în care sunt
necesare rezistențe mai mari.
17
Trapele și ușile de vizitare practicate în pereții ghenelor verticale pentru conducte,
trebuie să fie realizate din materiale CO (CA1) sau, după caz, C1 sau C2 (CA2a,
CA2b).
2.3.12. Ghenele verticale pentru conducte și cabluri, la trecerea lor prin planșee vor
avea închise spațiile dintre conducte sau cabluri, cu elemente CO (CA1), rezistente
la foc minimum 30 de minute, în toate cazurile în care pereții și trapele sau ușile
lor de vizitare nu sunt rezistente la foc minimum 30 de minute.

La trecerea prin pereții de compartimentare antifoc, ghenele orizontale se închid în


jurul conductelor și a cablurilor, cu materiale CO (CA1) cu rezistență la foc
echivalentă cu cea a elementului străpuns.
Elementele și materialele de construcție utilizate pentru protecția, închiderea sau
mascarea instalațiilor și a echipamentelor, trebuie să fie cei puțin C2 (CA2b),
recomandându-se CO sau C1 (CA1sauCA2a).
Coșuri, tuburi
2.3.13. Coșurile de fum (sau de ventilare) și sobele, se alcătuiesc, execută și
izolează față de elementele combustibile ale construcției conform reglementărilor
tehnice în acest domeniu, astfel încât să nu conducă la incendii datorită transmiterii
căldurii sau a scăpărilor de gaze fierbinți, flăcări, scântei, etc.
2.3.14. Hotele de captare a degajărilor de căldură ale unor echipamente,
dispozitive, aparate, etc. și tubulatura acestora, de regulă, vor fi realizate din
materiale CO (CA1) și izolate față de elementele și materialele combustibile
alăturate. în cazuri justificate funcțional, acestea pot fi C1 sau C2 (CA2a sau
CA2b).
2.3.15. Elementele de construcție care separă de restul construcției camerele și
crematoriile pentru gunoi, vor fi realizate din materiale CO (CA1) rezistente la foc
minimum 1 oră și uși rezistente la foc minimum de 30 de minute. Camerele și
crematoriile vor avea asigurată evacuarea fumului în exterior prin tiraj natural -
organizat, minimum 1% din arie, sau prin sistem mecanic.
2.3.16. Tuburile pentru gunoi vorfi realizate din materiale CO (CA1), iar accesul
din construcție la acestea se asigură, de regulă, prin exterior (logii, balcoane), sau
prin încăpere tampon separată de restul construcției și de casa scării prin pereții CO
(CA1), rezistenți la foc minimum 1 oră și uși pline cu autoînchidere, cu excepțiile
precizate în normativ.
Ascensoare
2.3.17. Puțurile ascensoarelor și în general ale sistemelor de transport pe verticală,
inclusiv încăperile pentru mașinile aferente acestora, se separă de restul
construcției prin elemente CO (CA1) cu rezistența la foc corespunzătoare riscului
(categoriei de pericol) de incendiu, tipului de clădire și destinației, dar nu mai puțin
de 1 oră pentru pereți și planșee.

18
Puțurile ascensoarelor de intervenție în caz de incendiu, vor corespunde
prevederilor specifice acestora.
2.3.18. În casele de scări de evacuare nu este admisă amplasarea ascensoarelor
pentru materiale, precum și a oricărui sistem de transportde materiale pe verticală.
2.3.19. Pentru ascensoarele de persoane înglobate în case de scări sau amplasate în
atriumuri ori dispuse în exteriorul construcțiilor, precum și cele pentru acces la
platforme, galerii sau pasarele deschise, nu este obligatorie separarea de restul
construcției prin elemente rezistente la foc, conform prevederilor art. 2.3.17.
Finisaje
2.3.20. Finisajul pe căile de evacuare a persoanelor trebuie să fie, de regulă, CO
(CA1). Se admit pardoseli din lemn și mochete de maximum 2 cm grosime,
precum și finisajele din folii de max. 0,5 cm grosime, care vor fi lipite pe suport
CO (CA1), cu excepțiile prevăzute în normativ.
2.3.21. La placarea cu materiale combustibile a pereților CO (CA1), rezistenți la
foc, se vor lua măsurile corespunzătoare de protecție, cum sunt: tratare cu
substanțe ignifuge, întreruperi locale ale continuității materialelor combustibile,
prevederea instalațiilor automate de stingere, etc, conform prevederilor
reglementărilor tehnice.
2.3.22. Finisajele și tratamentele termice sau fonice combustibile montate pe pereți
CO (CA1) rezistenți la foc, nu vor crea goluri cu adâncimea mai mare de 20 cm
față de aceștia.
2.3.23. Plafoanele false, placările, tratamentele termice și fonice, pardoselile înalte,
precum și finisajele combustibile vor fi montate sau protejate față de aparate
electrice, corpuri de iluminat și în general de orice sursă de încălzire, astfel încât să
nu fie posibilă aprinderea lor.
Pereți cortină
2.3.24. Pereții cortină utilizați la închiderile perimetrale ale construcțiilor, de
regulă, se realizează din materiale și elemente de construcție CO la C2 (CA1 la
CA2b), asigurând rezistența la foc corespunzătoare condițiilor de încadrare în
gradul de rezistență la focal construcției.
2.3.25. Pereții cortină vorfi astfel proiectați, alcătuiți și realizați încât să întârzie
propagarea incendiilor de la un nivel la altul, atât prin exteriorul construcției
(pefațadă), cât și prin interiorul construcției.

2.3.26. Pentru întârzierea propagării incendiilor prin exteriorul construcției (pe


fațadă) vitrările pereților cortină se separă pe verticală prin zone pline cu înălțimea
de cei puțin 1,20 m, etanșe la foc minimum 30 minute.
2.3.27. În dreptul planșeelor de rezistență ale construcției și pe toată grosimea
acestora, spațiul liber dintre peretele cortină și planșeu se etanșează cu materiale
CO (CA1), asigurându-se minimum 30 de minute etanșeitate la fock astfel încât să

19
se întârzie propagarea incendiilor prin interior. în toate situațiile, pentru o mai bună
comportare la foc se pot aplica și vopselele termospumante.
2.3.28. Pentru întârzierea propagării fumului și a focului, la pereții cortină care nu
au parapete piine CO (CA1) rezistente la foc minimum 30 de minute, sub planșeele
de rezistență ale construcției se dispun ecrane continue de cel puțin 0,50 m înălțime
din materiale C0 (CA1),etanșe la foc minimum 30 minute. Atunci când plafoanele
false sunt dispuse la limita inferioară a ecranelor, în plafoane se vor asigura spații
libere (traforuri) prin care fumul să pătrundă în spatele ecranului. Ecranele pot fi
înlocuite cu instalație automată tip drencer care să asigure perdea de protecție.
2.3.29. Pereții cortină se ancorează cu elemente din oțel de structura de rezistență a
construcției pe care o închide perimetral.
2.3.30. Materialele termoizolante utilizate la pereții cortină vor fi C0 ... C2 (CA1 ...
CA2b).
Casa scării
2.3.31. Pereții caselor de scări închise din construcțiile de gradul L.lll de rezistență
la foc, de regulă, trebuie să fie C0 (CA1), rezistenți la foc minimum 2 ore și 30
minute și după caz, rezistenți la explozie, iar în clădirile de gradul IV și respectiv V
de rezistență la foc, ei pot fi C1 (CA2a) sau C2 (CA2b), cu rezistență la foc de
minimum 30 minute și respectiv 15 minute. Fac excepție situațiile prevăzute în
normativ.
Grosimea de perete din spatele nișelor sau șlițurilor prevăzute în pereții caselor de
scări, trebuie să asigure rezistență la foc de minimum 45 minute pentru
construcțiile de gradul I ... III și respectiv 15 minute la cele de gradul IV. . .V de
rezistență la foc.
2.3.32. Planșeele clădirilor din gradul I ... III de rezistență la foc care separă casele
de scări și căile lor de ieșire spre exteriorfață de restul construcției, trebuie să fie
C0 (CA1) cu rezistență la foc de cel puțin 1 oră. La clădirile de gradul IV-V se vor
respecta condițiile de încadrare în gradul de rezistență la foc.
2.3.33. Grinzile, podestele și rampele scărilor interioare închise sau deschise
trebuie să fie C0 (CA1), cu rezistența la foc de minimum 1 oră în clădirile de
gradul I ... III și cel puțin din clasa C2 (CA2b) și rezistență la foc 45 minute în
construcții de gradul IV, respectiv 15 minute în construcții de gradul V de
rezistență la foc. Fac excepțiie situațiile precizate în normativ.
2.3.34. Elementele de protecție a golurilor de acces la casele de scări de evacuare,
vor îndeplini condițiile prevăzute în normativ.
Atrium
2.3.35. Prevederile normativului se referă la atriumurile închise, acoperite cu
lățimea de cel puțin √7 H (în care H este cea mai mică înălțime a atriumului, dar
minimum patru niveluri ale construcției).

20
2.3.36. Realizarea unor atriumuri care nu îndeplinesc condițiile minime de
dimensionare precizate, este admisă numai dacă se iau măsuri corespunzătoare de
protecție care să împiedice transmiterea focului de la un nivel la altul, prin efectul
de coș (protecția golurilor cu elemente rezistente la foc, copertine, balcoane,
perdele de apă, etc, după caz).
2.3.37. Pentru închiderile perimetrale ale atriumurilor, de regulă, se utilizează
materiale și elemente de construcție CO (CA1), rezistente la foc minimum 15
minute cu excepția unor materiale aferente vitrărilor (garnituri, chituri, masticuri,
etc.) care pot fi din clasa de combustibilitate C1 sau C2 (CA2a sau CA2b).
2.3.38. Atunci când atriumurile se închid perimetral cu panouri vitrate față de
restul construcției, aceste închideri se realizează astfel încât să nu favorizeze
propagarea incendiilor de la un nivel la altul. Vitrările se separă pe verticală prin
zone pline cu înălțimea de cel puțin 1,20 m, etanșe la foc minimum 1 oră.
Zonele pline dintre vitrări, pot fi înlocuite pe planșee orizontale continue
(copertine), CO (CA1), rezistente la foc minimum 1 oră, și lățimea de cel puțin
1,20 m măsurată pe orizontală.
2.3.39. Circulațiile comune orizontale care sunt deschise spre atrium, se prevăd la
limita lor spre atrium (sub planșee) cu ecrane continue din materiale CO (CA1),
etanșe la foc minimum 1 oră, cu înălțimea de cel puțin 0,50 m, realizate similar
prevederilor art. 2.3.28., fără a fi admisă înlocuirea lor cu instalație automată tip
sprinklersau drencer.
2.3.40. Dacă din considerente funcționale se prevăd pereți pentru separarea
atriumurilor de restul construcției, aceștia trebuie să fie C0 (CA1) cu rezistența la
foc corespunzătoare densității sarcinii termice, dar minimum 1 oră. Vitrările
acestora nu vor depăși 30% din suprafața peretelui și vor fi C0 (CA1), rezistente la
foc cel puțin 15 minute, dacă normativul nu stabilește altfel.
2.3.41. În atriumuri se pot utiliza dotări (fixe sau mobile) din materiale C0 ... C2
(CA1 la CA2b), iar densitatea sarcinii termice nu va depăși 420 MJ/m 2. La
determinarea densității sarcinii termice se ia în considerare cel mai mare nivel al
atriumului delimitat de pereți, (în afara celui de la parter).

2.3.42. Luminatoarele și cupolele care acoperă atriumurile se pot realiza cu


structură C0 (CA1) și vitrări C0 ... C2 (CA1 la CA2b) care nu se iau în considerație
la determinarea gradului de rezistență la foc al construcției.
2.3.43. În construcțiile cu atrium, nu se recomandă dispunerea adiacentă neseparată
de atrium, a unor spații cu risc mare de incendiu. Atunci când totuși se prevăd,
(pentru activități comerciale, expoziții permanente cu exponate combustibile și
altele similare cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m 2), aceste spații se
echipează obligatoriu cu instalații automate de semnalizare și stingere a
incendiilor.

21
2.3.44. Depozitele de materiale și/sau substanțe combustibile neseparate față de
atriumuri prin elemente rezistente la foc corespunzătoare densității sarcinii termice,
nu sunt admise.
Încăperi de depozitare
2.3.45. Încăperile de depozitare a materialelor și substanțelor combustibile solide
cu aria mai mare de 36 m 2 situate în construcții cu alte destinații, de regulă, se
separă față de restul construcției prin pereți și planșee C0 (CA1) având rezistența la
foc corespunzătoare densității sarcinii termice (tabel 2.4.2.), dacă normativul nu
stabilește altfel.
Construcțiile pentru depozite se realizează conform prevederilor specifice.
2.3.46. Golurile de comunicație funcțională din elementele de compartimentare ale
depozitelor precizate la 2.3.45. se protejează cu elemente corespunzătoare
prevederilor normativului.
Evacuarea fumului în caz de incendiu la aceste depozite este obligatorie și se
asigură prin dispozitive cu deschiderea automată în caz de incendiu, având aria
liberă de minimum 1% din suprafața pardoselii sau cu sisteme mecanice de
desfumare, corespunzătoralcătuite, distribuite și dimensionate.
Încăperi pentru instalații utilitare
2.3.47. Stațiile de pompare a apei pentru incendiu, grupurile electrogene care
constituie surse electrice de rezervă ce alimentează dispozitive de protecție la foc,
vane de incendiu și altele similare, se separă de restul construcției, de regulă, prin
pereți C0 (CA1), fără goluri și cu limită de rezistență la foc de cel puțin 3 ore și
planșee 1 oră și 30 de minute, având asigurat acces ușor din exterior. Se admite și
comunicarea cu restul construcției a acestor funcțiuni numai dintr-un coridor
comun, prin ușă cu rezistența la foc de minimum 1 oră și 30 minute, echipată cu
dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
2.3.48. Sălile de cazane aferente sistemului de încălzire centrală se separă de restul
construcției prin pereți și planșee din materiale C0 (CA1) cu rezistența la foc
conform reglementărilor specifice, dar minimum 1 oră și 30 de minute.
În pereții de separare se admit goluri de comunicare cu restui construcției, protejate
cu uși C0 (CA1), rezistente la foc minimum 15 minute.
2.3.49. Încăperile pentru ventilatoare, filtre, camere de desprăfuire și cicloane, prin
care se vehiculează gaze, vapori, praf sau deșeuri combustibile se separă funcțional
față de restui clădirii prin elemente despărțitoare C0 (CA1), cu rezistența la foc
corespunzătoare, dar cel puțin 1 oră. Accesul la aceste încăperi, de regulă, trebuie
să fie din exterior sau din încăperi fără riscuri sau pericole de incendiu (cu
densitatea sarcinii termice sub 105MJ/m2).
Spații cu pericol de explozie categoria A (BE3a) și B (BE3b) de pericol de
incendiu

22
2.3.50. Construcțiile care adăpostesc funcțiuni cu pericol de explozie se realizează
din materiale și elemente de construcție C0 (CA1).
La construcțiile independente cu pericol de explozie se recomandă utilizarea
elementelor de construcție ușoare, C0 (CA1), iar acoperișul acestor construcții
trebuie să fie fără pod.
2.3.51. Încăperile și spațiile cu pericol de explozie categoria A (BE3a) sau B
(BE3b) de pericol de incendiu, dacă nu pot fi dispuse în afara construcțiilor cu alte
destinații, se separă de restul construcției prin elemente C0 (CA1), rezistente la
explozie și, după caz, la foc, corespunzător alcătuite și dimensionate în
conformitate cu prevederile reglementărilortehnice de specialitate.
Planșeele și elementele lor de susținere vor fi astfel executate încât să nu fie
deplasate de suflul expioziei.
2.3.52. Practicarea unor goluri în pereții rezistenți la explozie nu este admisă decât
în cazuri excepționale, impuse de necesități tehnologice sau funcționale și numai
dacă sunt protejate corespunzător prevederilor din prezentul normativ.
2.3.53. Străpungerea pereților rezistenți la explozie de către conducte, conductoare
sau cabluri electrice, este admisă numai în cazuri de strictă necesitate și în
condițiile luării măsurilor de protecție care să asigure împiedicarea trecerii
vaporilor, gazelor și prafului combustibil.

2.3.54. Planșeele rezistente la explozie, trebuie să îndeplinească condițiile asigurate


de către pereții rezistenți la explozie ai spațiului respectiv.
2.3.55. Încăperile și spațiile cu pericol de explozie nu vor avea tavane false și zone
neventilate care să faciliteze producerea concentrațiilor periculoase de aer cu gaze,
vapori sau praf combustibil. în încăperile cu degajări de praf combustibil, finisajul
va permite curățirea ușoară a suprafețelor.
2.3.56. Încăperile și spațiile închise cu pericol de explozie trebuie să aibe asigurate
în pereții exteriori sau în acoperiș, goluri pentru decomprimare în caz de explozie,
cu aria totală de minimum 0,05 m2 la 1 m3 din volumul încăperii respective.
Adoptarea unui procent mai mic este admisă pe baza unui calcul justificativ, din
care să rezulte că prin aceasta stabilitatea clădirii nu este afectată.
Golurile pentru decomprimare se amplasează în vecinătatea surselor de explozie,
avându-se în vedere ca efectul suflului exploziei în exteriorul construcției să nu
afecteze obiecte învecinatesau căi publice de circulație.
2.3.57. Golurile ce se prevăd pentru decomprimare în caz de explozie pot fi
neînchise sau închise. Elementele de închidere, proiectate și realizate astfel încât să
cedeze la presiunea datorată exploziei, pot fi constituite din: panouri sau porțiuni
de perete sau acoperiș de tip ușor (dislocabile sau rabatabile), ferestre și/sau
luminatoare cu geam simplu nearmat care să cedeze la presiunea de cel mult 118
daN/m2.
23
2.3.58. În spațiile în care se pot produce amestecuri explozive de aer cu gaze,
vapori sau praf, stratul de uzură al pardoselilor trebuie să fie executat din materiale
care la lovire să nu producă scântei capabile să inițieze aprinderea respectivelor
amestecuri explozive.
2.3.59. În încăperi și spații cu pericol de explozie, tâmplăria și sistemele de
acționare a acesteia se vor realiza sau proteja astfel încât, prin manevrare, să nu
producă scântei capabile să inițieze aprinderea amestecurilor explozive.
2.3.60. Delimitarea zonelor din construcții până la care se extind măsurile de
protecție impuse de spațiile încadrate în categoriile A (BE3a) și B (BE3b) de
pericol de incendiu se face având în vedere posibilitatea prezenței amestecurilorde
aer cu gaze, vapori sau praf, în concentrații care să prezinte pericol de explozie, în
timpul funcționării normale și în caz de avarie a instalațiilor utilitare aferente.
2.4. LIMITAREA PROPAGĂRII FOCULUI ȘI A FUMULUI
Dispoziții generale
2.4.1. Elementele de construcții, pereți și pianșee utilizate pentru limitarea
propagării incendiilor și a efectelor acestora, precum și a exploziilor, sunt de tipul:
• antifoc (AF);
• rezistente la foc (RF);
• rezistente la explozie (RE);
• etanșe la foc (EF)
Protecția golurilor funcționale din aceste elemente de construcții, se realizează,
după caz, cu uși, obloane, cortine, încăperi tampon sau tamburi deschiși, alcătuite
și dimensionate conform normativului.
2.4.2. În funcție de densitatea cea mai mare a sarcinii termice din spațiile pe care le
desparte, de regulă, pereții trebuuie să reziste la foc conform tabel 2.4.2., dacă
prevederile normativului nu stabilesc alte condiții.
Tabel 2.4.2.
Densitatea sarcinii Rezistența la foc
termice (q) minimă admisă
(MJ/m )2
(ore, minute)
< 210 30 minute
210 ÷ 420 1 oră
421 ÷ 630 2 ore
631 ÷ 840 3 ore
841 ÷ 1260 4 ore (3) *
1261 ÷ 1680 5 ore (3) *
1681 ÷ 2940 6 ore (3) *
> 2940 7 ore (3) *
NOTĂ:

24
*) Valoarea de 3 ore (paranteze) se aplică în toate cazurile în care se prevăd
instalații automate de stingere a incendiilor.
ELEMENTE ANTIFOC ȘI PROTECȚIA GOLURILOR DIN ACESTEA
(AF)
Pereți antifoc
2.4.3. Pereții antifoc se execută din materiale CO (CA1), astfel amplasați, alcătuiți
și dimensionați încât să reziste la efectele incendiilor din compartimenteie de
incendiu pe care le separă.
2.4.4. Pereții antifoc trebuie să îndeplinească în caz de incendiu funcția de
compartimentare, păstrându-și stabilitatea, rezistențele mecanice și capacitatea de
izolare termică pe timpul normat, în funcție de densitatea sarcinii termice conform
tabelului 2.4.2. dar cel puțin 3 ore.
2.4.5. În clădirile parter și în cazurile precizate în normativ, compartimentarea
antifoc se poate realiza prin pereți CO (CA1) care asigură numai rezistență la foc
prevăzută la art. 2.4.2.
2.4.6. În construcțiile cu structuri din beton armat sau metalice, pereții antifoc pot
fi înglobați direct în aceste structuri, care vor fi astfel executate sau protejate încât
să aibă rezistență la foc cel puțin egală cu cu cea necesară pentru pereții antifoc
respectivi.
2.4.7. Pereții antifoc care separă, pe anumite porțiuni ale lor, spații cu pericol de
explozie, trebuie să îndeplinească pe aceste porțiuni și condițiile prevăzute pentru
pereții rezistenți la explozie.
2.4.8. Nu se admite încastrarea în pereții antifoc a planșeelor sau a elementelor
constructive care au rezistență la foc mai mică de 2 ore, permițându-se numai
rezervarea acestora (liberă sau articulată). Rezemarea grinzilor metalice pe pereți
antifoc se realizează astfel încât grinda dilatată să nu dea împingeri laterale în
peretele antifoc.
2.4.9. Rosturile dintre pereții antifoc și planșee, stâlpi, acoperișuri și pereții
exteriori ai construcției, se etanșează cu materiale care să asigure o rezistență la foc
de cel puțin 1 oră și 30 de minute.
2.4.10. Pereții antifoc trebuie să depășească planul exterior al acoperișurilor,
luminatoarelor, pereților din clasa de luminozitate C3 sau C4 (CA2c,d), pe care îi
intersectează (fig. 2.4.10.), astfel:
• 0,60 m (măsurat pe verticală), față de orice astfel de element combustibil al
acoperișurilor și luminatoarelor aflate la mai puțin de 4,00 m distanță de peretele
antifoc, inclusiv a acoperișurilor cu suport din tablă și termoizolație șj/sau
hidroizolație necombustibile.
Fig. 2.4.10.

25
1 - perete antifoc; 2 - luminator; 3 - acoperiș combustibil; 4 - închidere perimetrală
combustibilă (pereți exteriori)
• 0,30 m (măsurat pe orizontală) față de pereți exteriori și streașini din clasa de
combustibilitate C3 sau C4, respectiv (CA2 c,d).
2.4.11. Depășirea de către pereții antifoc a planului acoperișurilor cu învelitoare și
termoizolație executate din materiale combustibile montate pe placă din beton
armat, precum și a acoperișurilor executate în întregime din materiale C0 (CA1),
nu este obligatorie.
2.4.12. Pereții rezistenți la foc cu rol de pereți antifoc prevăzuți la art. 2.4.5.,
trebuie să depășească planul exterior ai acoperișurilor, luminatoarelor pereților etc.
combustibili pe care îi intersectează, conform prevederilorstabilite pentru pereții
antifoc.
2.4.13. Pe acoperișuri, pe o distanță de cel puțin 4,00 m în ambele părți ale
peretelui, antifoc sau rezistent la foc, luminatoarele trebuie să fie din materiale C0
(CA1), fixe și cu geam armat (fără ochiuri mobile).
2.4.14. Depășirea planului acoperișurilor, al streașinilor sau a pereților
combustibili, clasa C3 sau C4 (CA2c,d), poate fi înlocuită prin fâșii C0 (CA1) de
acoperiș, streașină sau respectiv de perete, cu lățimea de cel puțin 6,00 m.

2.4.15. În cazul clădirilor cu înălțimi diferite, de regulă, pereții antifoc se prevăd la


construcția cea mai înaltă (fig. 2.4.15.), pe toată înălțimea acesteia sau pe cel puțin
8,00 m înălțime față de construcția mai joasă.
Se admite prevederea pereților antifoc la construcția mai joasă dacă aceasta este
astfel alcătuită încât incendiul să nu se poată propaga prindepășirea peretelui

26
antifoc (fig.2.4.15.). în acest sens, pe distanța de 6,00 m de la construcția mai
înaltă, porțiunea de clădire mai joasă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• acoperișul (terasa) să fie fără goluri, cu rezistență la foc de minimum 1 oră și
învelitoare C0 (CA1) sau protejată cu materiale C0 (CA1) (șapă de ciment slab
armată, dale, pietriș, zgură, mortar de perlit, etc);
• încăperile din porțiunea respectivă să fie prevăzute cu instalații automate de
stingere a incendiilor, atunci când densitatea sarcinii termice din interiorul
lordepășește 840 MJ/mp.
2.4.16. Pereții antifoc se amplasează astfel încât să se evite posibilitățile de
propagare a incendiului dintr-un compartiment de incendiu în altul, prin golurile
neprotejate din pereții exteriori, dispuse la colțurile intrânde ale construcțiilor,
(fig.2.4.16.a.) sau prin incendierea unor construcții combustibile amplasate în
vecinătate (fig.2.4.16.b.).
2.4.17. În cazurile în care pereții antifoc sunt amplasați la colțurile intrânde ale
clădirilor în formă de L sau U (fig. 2.4.16.), golurile din pereții exteriori adiacenți
se dispun astfel încât distanța dintre ele să fie de cel puțin 4,00 m. Atunci când se
prevăd goluri funcționale în această porțiune, se consideră protejate dacă sunt cu
tâmplărie fixă C0 (CA1) și geam armat, ori cu elemente de închidere rezistente la
foc 45 minute, prevăzute cu autoînchidere sau închidere automată în caz de
incendiu.
Fig. 2.4.15.

27
1 - perete antifoc: 2 - construcție joasă; 3 - construcție înaltă; 4 - acoperiș/planșeu
(RF > 1 oră)
Fig 2.4.16 a,b

28
1 - Perete antifoc; 2 - Ferestre
Fig 2.4.17

1 - Perete antifoc; 2 - Ferestre


2.4.18. Străpungerea pereților antifoc cu elemente metalice este admisă, dacă se iau
măsuri împotriva transmiterii căldurii prin conductibilitate (alegerea unor trasee
judicioase, îndepărtarea materialelor combustibile, protejarea locală a elementelor
metalice, etc). Golurile din jurul elementelor metalice se vor realiza astfel încât să
permită dilatarea liberă a acestora și se etanșează cu materiale CO (CA1) la C2
(CA2b), care să asigure o rezistență la foc de minimum 1 oră și 30 de minute.

29
2.4.19. Traversarea pereților antifoc de către conducte, canale de ventilare,
conductoare și cabluri electrice, este admisă numai dacă sunt îndeplinite
următoarele condiții:
• spațiile libere în jurul conductelor, cablurilor și conductoarelor electrice, etc,
(inclusiv cele pozate în canale), se închid cu materiale CO (CA1), asigurându-se
rezistența la foc egală cu cea a peretelui;
• canalele de ventilare ce trec prin perete vor fi incombustibile, iar golul dintre
perete și acestea se etanșează cu materiale CO (CA1), rezistente la foc cel puțin 1
oră și 30 de minute;
• trecerea conductelor și a canalelor de ventilare se realizează astfel încât să nu
producă dislocări ale unor porțiuni de perete datorită dilatării lor sub efectul
creșterilor de temperatură;

• canalele de ventilare se prevăd cu sisteme de obturare, cu închidere automată în


caz de incendiu (clapete antifoc cu rezistența lafocmin.11/2 ore);
• se asigură evitarea aprinderii materialelor combustibile din vecinătatea canalelor
de ventilare și a conductelor metalice, datorită căldurii transmise prin
conductibilitate (trasee corespunzătoare, termoizolare.etc).
Protecția golurilor din pereți antifoc
2.4.20. Pereții antifoc, de regulă, se realizează fără goluri. Practicarea unor goluri
în acești pereți se admite numai atunci când activitatea sau funcționalitatea impun
prevederea lor (pentru circulație, transport, supraveghere, etc.) și sunt protejate
corespunzător prevederilor normativului.
Suprafața totală admisă de goluri nu trebuie să fie mai mare de 25% din cea a
peretelui antifoc în care sunt practicate.
2.4.21. Golurile de circulație, transport, supraveghere, etc. Din pereții antifoc și,
după caz, planșee antifoc, se protejează obligatoriu cu elemente corespunzătoare,
care pot fi: uși, obloane, cortine, încăperi tampon sau tamburi deschiși antifoc,
realizate conform normativului (la planșee se utilizează numai obloane sau
chepenguri).
Uși, obloane, cortine antifoc
2.4.22. Golurile funcționale din pereții antifoc, având rezistența la foc 1 oră și 30
minute și echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de
incendiu, în funcție de cerințele funcționale.
2.4.23. Ușile antifoc și sistemele lor de închidere, trebuie să îndeplinească
condițiile din reglemetările tehnice specifice.
2.4.24. Obloanele antifoc și cortinele de siguranță antifoc, se alcătuiesc și
realizează, în general, similar cu ușile antifoc.
Încăperi tampon antifoc

30
2.4.25. În cazul când datorită unor condiții funcționale, protecția golurilor din
pereții antifoc nu se poate realiza prin uși, obloane sau cortine antifoc, golurile se
pot proteja prin încăperi tampon antifoc.
Încăperile antifoc se realizează conform schemei din fig. 2.4.25. și a condițiilor din
normativ.
Fig. 2.4.25.

1 - perete antifoc; 2 - planșeul încăperii tampon; 3 - pereții încăperii tampon; 4 -


uși rezistente la foc.
2.4.26. Pereții și planșeele încăperilor tampon antifoc trebuie să fie CO (CA1) și
rezistenți la foc cel puțin 1 oră.
Se recomandă ca amplasarea încăperilor tampon să se facă alipit peretelui antifoc
și să fie dispuse spre spațiile cu densitatea sarcinii termice mai mică.
2.4.27. În pereții încăperilor tampon se admite practicarea numai a golurilor strict
necesare pentru circulație. Pentru realizarea ventilării sau evacuării fumului din
încăperile tampon se pot realiza goluri în pereți sau planșee.
2.4.28. Golurile pentru circulație practicate în pereții încăperilor tampon antifoc, se
protejează cu uși rezistente la foc cel puțin 45 minute, prevăzute după caz, cu
dispozitive de autoînchidere sau cu închidere automată în caz de incendiu.

Tamburi deschiși antifoc


2.4.29. În cazuri excepționale, când datorită necesităților funcționale, protecția
golurilor din pereții antifoc nu se poate realiza cu uși, obloane, cortine sau încăperi
tampon antifoc, pot fi prevăzuți tamburi deschiși antifoc.
2.4.30. Tamburii deschiși antifoc trebuie să aibă lățimea egală cu cea a golului
protejat, iar lungimea totală de minimum 4,00 m. Amplasarea lor poate fi făcută
alipit peretelui antifoc sau în ambele părți ale acestuia (conform fig.2.4.30.).
Fig. 2.4.30.

31
1 - perete antifoc; 2 - planșeul tamburului deschis; 3 - pereții tamburului deschis; 4
- sprinklere (drencere).
2.4.31. Pereții și planșeele tamburului deschis antifoc trebuie să fie realizați din
materiale C0 (CA1), fără goluri și cu rezistența la foc de minimum 1 oră.
În tamburii deschiși trebuie să se prevadă sprinklere sau drencere cu acționare
automată în caz de incendiu, amplasate câte unul la fiecare 1 m 2 de suprafață
orizontală a tamburului.
Planșee antifoc
2.4.32. Planșeele antifoc sunt elemente de construcție orizontale sau înclinate care
delimitează volume închise din construcții înalte și foarte înalte (compartimente de
incendiu constituite din unul până la trei niveluri succesive cu aria desfășurată
prevăzută în normativ), sau separă funcțiuni cu riscuri mari de incendiu.
2.4.33. Planșeele antifoc se realizează din materiale CO (CA1), cu rezistența la foc
minimum 2 ore și fără goluri sau cu goluri strict funcționale, protejate conform
normativului.
ELEMENTE REZISTENTE LA FOC ȘI PROTECȚIA GOLURILOR (RF)
Pereți și protecția golurilor
2.4.34. Condițiile minime și de rezistență la foc pentru pereții rezistenți la foc, sunt
stabilite în prezentul normativ, precum și în reglementările tehnice de specialitate.
Pentru cazurile în care reglementările nu prevăd condiții speciale, combustibilitatea
și rezistența la foc a acestor pereți se stabilește prin documentația tehnico-
economică în funcție de gradul de rezistență la foc al construcției, densitatea
sarcinii termice a încăperilor și rolul de separare al pereților.

32
2.4.35. Golurile de circulație funcțională practicate în pereții rezistenți la foc se
protejează corespunzător condițiilor precizate în normativ și în reglementările
tehnice de specialitate.
Planșee și protecția golurilor
2.4.36. Planșeele pot constitui elemente de întârziere a propagării incendiilorîn
interiorul unui compartiment de incendiu, numai atunci când sunt rezistente la foc
conform prevederilor normativului și nu au goluri, sau dacă golurile practicate în
ele sunt protejate cu elemente de închidere corespunzătoare.
2.4.37. Condițiile privind combustibilitatea și rezistența la foc a planșeelor folosite
pentru a separa între ele spații cu funcțiuni importante și încăperi cu risc mare de
incendiu, precum și ale planșeelor care delimitează căi de evacuare, sunt cele
prevăzute în normativ și în reglementări de specialitate.
2.4.38. Golurile funcționale din planșeele intermediare rezistente la foc, care
constituie elemente de întârziere a propagării focului, se protejează prin elemente
rezistente la foc, prevăzute după caz, cu dispozitive de autoînchidere sau închidere
automată în caz de incendiu.
În cazuri justificate când nu se pot realiza elemente rezistente la foc, protecția
golurilor poate fi asigurată numai prin prevederea pe conturul golului (sub
planșeu), a unor ecrane CO (CA1) și perdele de apă cu intrare în funcțiune
automată în caz de incendiu, sau alte sisteme de protecție agrementate tehnic.
2.4.39. În clădirile cu pod, de gradul I ... III de rezistență la foc golurile prevăzute
în planșeele spre pod se protejează cu elemente de închidere rezistente la foc
minimum 30 minute.
Separarea porțiunilor mansardate ale construcției, față de poduri ale acesteia se
realizează cu pereți CO (CA1) rezistenți la foc minimum 2 ore, iar golurile de
comunicare funcțională din aceștia se protejează cu uși rezistente la foc minimum
45 de minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în
caz de incendiu.
ELEMENTE REZISTENTE LA EXPLOZIE ȘI PROTECȚIA GOLURILOR
(RE)
2.4.40. Elementele de separare față de restul construcției, a încăperilor cu pericol
de explozie (categoriile A (BE3a) și B (BE3b) de pericol de incendiu), vor fi CO
(CA1) și rezistente la explozie.
2.4.41. Separarea încăperilor sau spațiilor cu pericol de explozie față de alte
încăperi cu riscuri, categoriile de pericol sau destinații din clădire, inclusiv față de
încăperile tampon, trebuie să se facă prin pereți și planșee rezistente la explozie,
alcătuite și realizate conform normativului.
2.4.42. Alcătuirea și dimensionarea pereților rezistenți la explozie se determină
prin calcul astfel încât aceștia să nu se prăbușească sub efectul suprapresiunii care

33
se produce în încăperile respective, funcție de suprafețele de decomprimare
asigurate (ferestre, panouri, luminatoare, acoperișuri zburătoare, trape, etc).
2.4.43. Pereții rezistenți la explozie trebuie să împiedice și propagarea incendiului
din spațiile învecinate spre încăperile cu pericol de explozie, rezistența lor la foc
fiind stabilită în funcție de densitatea sarcinii termice a încăperilor respective.
2.4.44. Practicarea unor goluri în pereții rezistenți la explozie nu este admisă decât
în cazuri excepționale, impuse de necesități funcționale și numai dacă sunt
protejate corespunzător prevederilor din prezentul normativ.
2.4.45. Străpungerea pereților rezistenți la explozie de către conducte, conductori
sau cabluri electrice, se admite numai în cazuri de strictă necesitate funcțională, cu
condiția respectării prevederilor normativului.
2.4.46. Golurile de comunicare funcțională prevăzute în pereții rezistenți la
explozie, se protejează prin încăperi tampon antiex, și numai în cazuri excepționale
justificate tehnic prin tamburi deschiși antiex. Aceeași prevedere se aplică și pentru
comunicarea între încăperi cu pericol de explozie, în cazurile în care comunicarea
directă ar prejudicia siguranța sau atunci când încăperile sunt situateîn
compartimente de incendiu diferite.
2.4.47. Încăperile tampon și tamburii deschiși antiex prevăzuți în pereții rezistenți
la explozie, se realizează similar celor de la pereții antifoc, recomandându-se ca
pereții și planșeele acestor încăperi să fie amplasate spre spațiile mai puțin
periculoase. Ușile încăperii tampon antiex vor avea asigurate în afară de cerințele
prevăzute la pct. 2.4.28. și măsuri specifice de protecție astfel încât prin manevre
să nu permită scântei capabile să inițieze aprinderea amestecurilor explozive
respective.
2.4.48. La încăperile tampon și tamburii deschiși antiex ce separă spații în care se
produc degajări de gaze, vapori sau praf cu pericol de explozie, trebuie să se ia
măsuri pentru ca în timpul exploatării normale să seîmpiedice trecerea acestora
dintr-o parte în cealaltă.
2.4.49. Pentru planșeele rezistente la explozie, se vor respecta prevederile
referitoare la alcătuire, dimensionare și celelalte condiții stabilite pentru pereții
rezistenți la explozie (pct. 2.4.42 la 2.4.45.).
2.4.50. Planșeele și elementele lor de susținere vor fi astfel dimensionate și
realizate încât să nu fie aruncate de suflul exploziei.
Elemente etanșe la foc (EF)
2.4.51. Elementele etanșe la foc (EF) se prevăd în cazurile, condițiile și în
conformitate cu normativul și reglementările de specialitate.
2.4.52. Pentru ca un element să fie considerat etanș, trebuie să îndeplinească
condițiile normate de etanșeitate stabilite în reglementările tehnice.
2.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE) ȘI GAZE FIERBINȚI
Dispoziții generale
34
2.5.1. Prin desfumare se urmărește extragerea din spațiile incendiate a unei părți
din fumul și gazele de ardere în scopul asigurării condițiilor de evacuare a
utilizatorilor și a folosirii mijloacelor de intervenție la stingere, precum și de
limitare a propagării incendiilor.
În spațiile construite și necompartimentate, cu aria liberă peste 10.400 m 2, se
asigură evacuarea fumului și a gazelor fierbinți în exterior, conform normativului.
2.5.2. În principiu, desfumarea se asigură prin tiraj natural, organizat sau mecanic,
realizând circulația aerului în spațiul considerat și evacuarea fumului în raport cu
aerul introdus, sau prin diferențe de presiune între spațiul protejat și cel incendiat
pus în depresiune, ori printr-o combinație a celor două metode.
2.5.3. Canalele (ghenele) pentru evacuarea fumului în caz de incendiu (desfumare).
trebuie să îndeplinească următoarele condiții tehnice generale:
• secțiunea să fie cel puțin egală cu suprafața liberă a gurilor de evacuare ale unui
nivel al construcției, la care sunt racordate;
• raportul dintre laturile secțiunii canalelor (ghenelor) să nu fie mai mare de 2;
• canalele (ghenele) să fie realizate din materiale C0 (CA1), etanșe la foc
minimum 15 minute, dacă prevederile normativului nu stabilesc rezistențe mai
mari; atunci când canalele (ghenele) pentru evacuarea fumului traversează încăperi
cu alte destinații decât cele pentru care sunt prevăzute, vor avea aceeași rezistență
la foc cu a pereților sau planșeelor care delimitează destinația respectivă;
• canalele (ghenele) principale colectoare vor fi verticale, fiind admise destinații
de maximum 2%;
• lungimile racordurilor orizontale ale canalelor de evacuare a fumului, între guri
și ghenele verticale, vor fi cât mai scurte posibil.
2.5.4. Golurile (gurile) de introducere (admisie) a aerului și cele de evacuare a
fumului se repartizează alternat, distribuindu-se cât mai uniform în spațiul protejat,
astfel încât să asigure circulația aerului și evacuarea fumului, îndeplinind condițiile
specifice prevăzute în normativ.
2.5.5. Introducerile de aer se pot realiza prin:
• goluri (guri) practicate în fațade;
• ușile încăperilor care se desfumează, practicate în pereții exteriori ai
construcției;
• încăperi sau coridoare în suprapresiune, ori care sunt bine aerisite;
• scări neînchise în case de scări;
• goluri (guri) de introducere, racordate sau nu la canale și ghene.
Evacuarea fumului se asigură prin goluri în acoperiș sau pereți, conform
normativului.
2.5.6. Dispozitivele de protecție (obturare) a golurilor de introducere sau evacuare,
trebuie realizate cu acționare automată sau manuală, conform prevederilor

35
normativului. Acționarea automată a dispozitivelor de protecție va fi întotdeauna
dublată de comandă manuală.
În plus, la construcțiile echipate cu instalații automate de stingere, se asigură
posibilități de acționare pentru personalul existent în spațiul protejat și care să
poată comanda local desfumarea, înainte de pornirea instalației de stingere.
2.5.7. Dispozitivele de acționare a elementelor de protecție (obturare) a golurilor
trebuie să asigure:
• deschiderea golurilor (gurilor) și canalelor din volumul considerat;
• oprirea ventilatoarelor care nu sunt prevăzute pentru evacuarea fumului în caz de
incendiu (desfumare).
2.5.8. Comanda manuală centralizată sau locală a dispozitivelor de deschidere
poate fi realizată prin sistem mecanic, electric, pneumatic sau hidraulic.
În funcție de tipul construcției și prevederile specifice, comanda manuală
centralizată trebuie amplasată la serviciul de pompieri sau la un acces principal al
construcției.
2.5.9. Comanda automată a dispozitivelor de protecție a golurilor (gurilor) trebuie
asigurată de instalația de semnalizare a incendiilor din încăperea sau spațiul
respectiv sau de dispozitive locale (fuzibil), atunci când nu se prevăd instalații de
semnalizare.
2.5.10. Prevederea dispozitivelor de desfumare, precum și a sistemelor de evacuare
a fumului și a gazelor fierbinți produse în caz de incendiu, este obligatorie în
situațiile și condițiile stabilite de prezentul normativ.
Evacuarea fumului (desfumare)
Desfumare prin tiraj natural - organizat
2.5.11. Desfumarea prin tiraj natural - organizat se realizează prin introduceri de
aer și evacuări de fum care comunică cu exteriorul direct sau prin canale (ghene),
astfel dispuse, dimensionate și realizate încât să asigure circulația aerului în
volumul protejat și evacuarea fumului.
2.5.12. Introducerea aerului se realizează conform prevederilor art. 2.5.5., iar
evacuarea fumului prin goluri în fațade (libere sau închise cu dispozitive care se
deschid automat în caz de incendiu), prin canale și ghene, ori prin dispozitive
(trape) cu deschidere automată dispuse în acoperiș sau în treimea superioară a
pereților exteriori ai încăperii. Dispozitivele de evacuare a fumului dispuse în
pereții exteriori, asigură desfumarea pe maximum 30,00 m adâncime a încăperii.
2.5.13. Dispozitivele pentru evacuarea fumului în caz de incendiu, vor avea o
suprafață liberă normată, raportată la aria încăperii pe careo protejează, conform
prevederilornormativului.
2.5.14. Golurile de ventilare naturală permanent deschise, practicate în acoperiș
sau în treimea superioară a pereților exteriori, se însumează la suprafața liberă
necesară desfumării.
36
2.5.15. Dispozitivele de protecție a golurilor (gurilor) pentru desfumare (voleți,
panouri, trape, etc.) trebuie să fie (în poziție de așteptare) realizate din materiale
C0 (CA1) etanșe la foc pentru cele de introducere a aerului și rezistente la foc
pentru cele de evacuare, cu rezistența la foc egală cu a canalului pe care sunt
montate. Pentru golurile prevăzute în acoperiș sau în pereții exteriori, aceste
condiții nu sunt obligatorii.
Desfumarea mecanică
2.5.16. Desfumarea prin tiraj mecanic se asigură prin evacuarea mecanică a
fumului și introducerea naturală sau mecanică a aerului, astfel încât să asigure
circulația aerului în spațiul protejat și evacuarea fumului.
Desfumarea mecanică poate fi asigurată și prin realizarea suprapresiunii în spațiul
protejat de fum (încăperi tampon, degajamente protejate, case de scări, etc).
2.5.17. Introducerea naturală a aerului se realizează conform prevederilor art.
2.5.5., iar cea mecanică prin guri de introducere racordate prin canale (ghene) la un
ventilator de introducere.
2.5.18. Evacuarea fumului se asigură prin guri racordate prin canale (ghene), la
ventilatorul de evacuare (extragere).
2.5.19. Canalele (ghenele) trebuie să îndeplinească, de regulă, condițiile prevăzute
la art. 2.5.3. și în plus să fie etanșe la aer.
2.5.20. Viteza aerului la gurile de introducere nu va depăși 5 m/s, iar gurile de
introducere mecanică a aerului trebuie să asigure minimum 60% din debitul
evacuat.
2.5.21. Gurile de desfumare trebuie să fie protejate cu voleți din materiale C0
(CA1), etanși la foc la introduceri și rezistenți la foc la evacuări în poziție de
așteptare, cu rezistența egală cu a canalului (ghenei).
Nu este obligatorie prevederea voleților atunci când canalele (ghenele) sunt
aferente unui singur nivel construit.
2.5.22. Raportul dintra latura mare și cea mică a unei guri (deschideri) de
introducere sau evacuare va fi de cel mult 2.
2.5.23. Dispozitivele de acționare a voleților de protecție se realizează conform
prevederilor art. 2.5.6. - 2.5.9. și trebuie să asigure punerea automată în funcțiune a
ventilatoarelor de desfumare.
2.5.24. Ventilatoarele de evacuare a fumului trebuie astfel realizate încât să poată
funcționa la temperatura de 400°C a fumului, cel puțin o oră. Legătura dintre
ventilator și coloană (ghenă), se realizează din materiale C0 (CA1).
2.5.25. Starea de funcționare sau nefuncționare a ventilatoarelor aferente
desfumării va fi semnalizată la serviciul de pompieri sau în alte locuri unde
permanența este asigurată.
2.5.26. Instalațiile, inclusiv ventilatoarele de desfumare, trebuie să fie alimentate
electric dintr-o sursă normală și o sursă electrică de rezervă.
37
2.5.27. Sistemul de ventilare normală sau de condiționare a unei construcții, poate
fi utilizat și pentru evacuarea fumului produs în caz de incendiu (desfumare), dacă
îndeplinește toate condițiile specifice desfumării.
Condiții specifice de desfumare
Case de scări închise
2.5.28. Pentru evitarea inundării cu fum a caselor de scări de evacuare închise,
desfumarea acestora se poate realiza prin tiraj natural - organizat sau prin punerea
în suprapresiune față de încăperile adiacente cu care comunică. Evacuarea
mecanică a fumului din casele de scări nu este admisă.
2.5.29. Desfumarea prin tiraj natural - organizat a casei de scări închise, se
realizează prin deschiderea automată și manuală a dispozitivului de evacuare a
fumului (amplasat în treimea superioară a ultimului nivel al casei scării) și a gurii
(deschiderii) de introducere a aerului (prevăzută în partea de jos a casei scării).
2.5.30. Împiedicarea pătrunderii fumului în casele de scări de evacuare prin
suprapresiune față de încăperile învecinate cu care comunică, se realizează prin
introducerea mecanică a aerului în scară, ori prin evacuarea mecanică a fumului
din încăperile adiacente incendiate cu care comunică sau prin combinarea celor
două metode (fig.2.5.30.).
Suprapresiunea realizată la ușile închise ale casei de scări, va fi cuprinsă între 20 și
80 Pa. Debitul trebuie să asigure o viteză de cel puțin 0,5m/s în dreptul ușilor de
acces la nivelul incendiat, considerând ușile închise la celelalte niveluri.
La partea superioară, casa de scări trebuie să aibă dispozitiv de evacuare a fumului
(trapa) cu aria liberă determinată conform normativului, dar cel puțin 1 m 2, având
asigurate posibilități de deschidere prin comandă de la nivelul de acces în scară.
Deschiderea dispozitivului (trapei) trebuie să poată fi comandată și de la serviciul
de pompieri.
Atunci când accesele la casele de scări sunt protejate cu încăperi tampon, se
asigură suprapresiuneîn încăperile tampon.
2.5.31. Pentru evitarea inundării cu fum a circulațiilor comune orizontale închise
ale construcțiilor, se poate asigura punerea în suprapresiune a acestora față de
încăperile adiacente cu care comunică, sau desfumarea lor prin tiraj natural -
organizat ori mecanic.
Fig. 2.5.30.

38
2.5.32. Asigurarea evacuării fumului din circulațiile comune orizontale închise este
obligatorie în situațiile stabilite în normativ.
Circulațiile comune orizontale închise
2.5.33. Atunci când încăperile adiacente sunt prevăzute cu evacuări de fum,
(natural-organizat sau mecanic) circulațiile comune orizontale nu mai necesită
desfumare, asigurându-se o suprapresiune de cca. 20 Pa față de încăperile cu care
comunică direct sau de care sunt izolate prin încăperi tampon în suprapresiune.

39
2.5.34. Desfumarea prin tiraj natural-organizat a circulațiilor comune orizontale
închise se realizează în condițiile prevăzute la art. 2.5.11. la 2.5.15., potrivit
următoarele reguli:
• introducerile de aer și evacuările fumului (gurile) se dispun alternat, la distanțe
orizontale - măsurate în axele circulațiilor - care să nu depășească 10,00 m în linie
dreaptă sau 7,00 m în linie frântă;
• ușile încăperilor accesibile publicului să fie situate la mai mult de 5,00 m de
orice gură de introducere sau de evacuare;
• gurile de introducere și cele de evacuare vor avea suprafețe de minimum 0,10 m 2
pentru fiecare flux de evacuare al circulației comune orizontale din zona pe care o
desfumează;
gurile de introducere vor fi dispuse cu partea lor cea mai înaltă la maximum 1,00 m
față de pardoseală, iargurile deevacuare vor avea partea de jos (parapetul) la
minimum 1,80 m de pardoseală (trebuind să se afle în treimea superioară a
circulației comune);
Fig. 2.5.35

Deschiderile în fațade pot constitui guri de introducere și/sau de evacuare, dacă


respectă condițiile de dispunere precizate.
2.5.35. Desfumarea mecanică a circulațiilor comune orizontale închise, se
realizează în condițiile prevederilor art. 2.5.16. la 2.5.27 și potrivit următoarelor
reguli:
• gurile de introducere a aerului și de evacuare a fumului se dispun alternat, în
funcție de localizările riscurilor de incendiu, la distanțe orizontale - măsurate în
axele circulațiilor - de cel mult 15,00 m în linie dreptă și 10,00 m în linie frântă;
• ușile încăperilor accesibile publicului să fie situate la mai mult de 5,00 m de
orice gură de introducere sau de evacuare;

40
• gurile de introducere se dispun cu partea lor superioară la maximum 1,00 m de
pardoseală, iar gurile de evacuare vor avea partea de jos (parapetul) la minimum
1,80 m de pardoseală (trebuind să se afle în treimea superioară a circulației
comune);
• porțiunile de circulație comună cuprinse între o gură de evacuare a fumului și
una de introducere a aerului, trebuie să aibă asigurat un debit de extragere de cel
puțin 0,5 m3/s pentru fiecare flux de evacuare asigurat.
În timpul funcționării desfumării, diferența de presiune dintre casa de scări de
evacuare și circulația comună orizontală desfumată, trebuie să fie mai mică de 80
Pa, la toate ușile închise ale scării (fig. 2.5.35.).
Evacuarea fumului și a gazelor fierbinți
2.5.36. În situațiile stabilite de normativ, pentru limitarea propagării incendiilor în
construcții fără pereți interiori despărțitori pentru asigurarea evacuării fumului și a
gazelor fierbinți prin tiraj natural-organizat, se prevăd (în acoperiș) sisteme
alcătuite din dispozitive de evacuare și ecrane verticale C0 (CA1), coborâte sub
tavan, în funcție de densitatea sarcinii termice din spațiile respective, conform
tabelului 2.5.36.
Tabel 2.5.36.
Raportul dintre Distanța maximă (m)
suma ariilor între:
Densitatea sarcinii libere ale
axele a ecranele
termice "q" (MJ/mp) dispozitivelor
două suspendate
(deschiderilor)
deschideri sub tavan
și aria încăperii
q < 420 1:150 45 75
420 < q < 1:125 ... 1:80 35 70
840<840<="">
840 < q < 1680 1:80 ... 1:60 35 70
<1680<="">
1680 < q < 1:60 ... 1:40 30 30
<q<>4200</q<>
q > 4200 1:30 30 30

2.5.37. Dispozitivele pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți vor fi


distribuite cât mai uniform și prevăzute cu deschidere automată și manuală.
Golurile permanent deschise (ventilări) din acoperiș sau din treimea superioară a
pereților exteriori, se însumează la suprafața necesară evacuării gazelor fierbinți.
2.5.38. Atunci când se prevede evacuarea mecanică a fumului și a gazelor fierbinți,
aceasta va respecta următoarele condiții:

41
• dispunerea ecranelor CO (CA1) sub plafon, corespunzător prevederilor specifice
evacuării prin tiraj natural - organizat (art. 2.5.36. și 2.5.44.):
• prevederea gurilor de evacuare se realizează astfel încât să se asigure cel puțin
ogură la maximum 320 m2;
• debitul de extragere a unei guri va fi de cel puțin 1 rrf/s pentru 100 m 2 delimitați
de ecrane, iar pentru încăpere va fi de minimum 1,5 m 7 s;
• la un ventilator de evacuare pot fi racordate maximum două volume delimitate
de ecrane, iar debitul ventilatorului poate fi redus la debitul necesar celui mai mare
volum racordat;
• introducerea aerului se poate realiza mecanic sau natural, prin partea de jos a
pereților, cât mai aproape de pardoseală.
2.5.39. Prevederea dispozitivelor pentru evacuarea gazelorfierbinți nu este
obligatorie în zonele construcției situate la mai puțin de 30 m de pereții exteriori ce
au în treimea superioară a încăperilor deschideri sau ferestre prevăzute cu ochiuri
mobile care se deschid automat în caz de incendiu, cu suprafața liberă necesară și
care asigură evacuarea gazelorfierbinți.
Când acționarea manuala nu se poate face din apropierea dispozitivelor de
evacuare (trape, ferestre, etc.) iar centralizarea comenzilor nu este justificată
tehnic, se admite ca acestea să nu fie prevăzute cu acționare manuală.
În cazul utilizării sistemelor de dispozitive și ecarne pentru evacuarea gazelor
fierbinți, nu mai este obligatorie prevederea dispozitivelor de evacuare a fumului
(desfumare).
2.5.40. Deschiderea automată a dispozitivelor de evacuare a fumului și a gazelor
fierbinți, în caz de incendiu, se poate face individual sau în grup.
2.5.41. În construcțiile prevăzute cu instalații automate de stingere, acționarea
automată a dispozitivelor de evacuare a gazelor fierbinți trebuie să se facă după
declanșarea instalațiilor de stingere.
2.5.42. În construcțiile prevăzute cu luminatoare, evacuarea gazelor fierbinți se va
asigura obligatoriu prin ochiuri mobile ale acestora, care să îndeplinească condițiile
dispozitivelor de evacuare a gazelor fierbinți. Fac excepție situațiile precizate la
art. 2.5.39.
2.5.43. La construcțiile etajate, evacuarea fumului și a gazelor fierbinți se asigură
separat pentru fiecare nivel, iar canalele respective care traversează alte niveluri
vor avea pereți C0 (CA1) cu rezistență la foc de cel puțini oră.
Se exceptează situațiile deosebite, justificate tehnic, care sunt stabilite prin
reglementări specifice.
2.5.44. Ecranele vor cobora sub plafon în așa fel încât marginea lor inferioară să se
afle, de regulă, cât mai jos, dar cel puțin 0,50 m sub plafon.
Înălțimea ecranelor sub plafon poate fi redusă cu maximum 1/3, dacă prin
amplasarea lor la distanță mai mică decât cea prevăzută în tabel și prin suprafața de
42
deschidere asigurată se realizează condiții echivalente de limitare a propagării
laterale a gazelor fierbinți, sub plafonul încăperilor.
În încăperi cu plafoane suspendate, continuitatea golurilor dintre acestea și
planșeul de rezistență trebuie întreruptă în dreptul ecranelor, cu material CO
(CA1).
2.5.45. Ecranele vor fi astfel alcătuite și dispuse încât să realizeze o casetare a
spațiului de sub acoperiș. Fiecare casetă va fi prevăzută cu cel puțin un dispozitiv
de evacuare a gazelorfierbinți. Dispunerea ecranelor se face, de regulă, pe latura
elementelor de rezistență din zona riscului potențial de incendiu.
Nu se admite traversarea ecranelor de către elemente combustibile.
2.6. CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU
Dispoziții generale
2.6.1. În construcții, compartimente de incendiu, încăperi și alte spații construite
vor fi asigurate căi de evacuare prin care, în caz de incendiu, persoanele să poată
ajunge în exterior la nivelul terenului sau al unor suprafețe carosabile, în timpul cel
mai scurt și în condiții de deplină siguranță.
Pentru circulațiile funcționale aferente locurilor în care prezența oamenilor apare
întâmplător sunt vizitate de cel mult 8 ori pe schimb pentru verificări, precum și al
încăperilor pentru fumat sau ale grupurilor sanitare, condițiile prevăzute pentru
căile de evacuare nu sunt obligatorii.
2.6.2. Căile de circulație prevăzute pentru funcționarea normală a construcțiilor
trebuie să asigure și evacuarea persoanelor în caz de incendiu. Căi special destinate
evacuării se prevăd numai atunci când cele funcționale sunt insuficiente sau nu pot
satisface condițiile de siguranță la foc.
2.6.3. Prevederile din normă constituie condiții obligatorii la proiectarea și
realizarea căilor de evacuare a persoanelor din construcțiile al căror finisaj interior
este executat din materiale tradiționale: piatră, ceramică, sticlă, lemn, metal.
În cazul materialelor de finisaj care în comparație cu lemnul se aprind mai ușor,
propagă flacăra la suprafață mai rapid sau emană mai mult fum ori gaze, prin
proiect se vor lua măsuri suplimentare de protecție, în conformitate cu
specificațiile tehnice ale produselor respective.
2.6.4. Căi de evacuare în caz de incendiu sunt considerate circulațiile libere care,
îndeplinind condițiile stabilite prin prezentul normativ, asigură evacuarea prin uși,
coridoare, degajamente holuri sau vestibuluri la nivelul terenului sau al unor
suprafețe carosabile astfel: direct; prin case de scări de evacuare; prin terase;
balcoane; logii,pasaje de evacuare.
2.6.5. Căi de evacuare pot fi considerate și cele care trec prin încăperi sau spații din
clădiri civile (publice) sau de producție, în conformitate și cu respectarea
condițiilor din normativ.

43
2.6.6. Nu constituie căi de evacuare în caz de incendiu, în general: ascensoarele;
trecerile prin uși antifoc care se pot bloca în poziția închisă sau prin uși încuiate în
timpul funcționării normale a clădirii; trecerile destinate garniturilor de tren care
transportă încărcături periculoase; galeriile, tunelurile, etc. prin care se transportă
sau vehiculează substanțe cu pericol de incendiu, explozie, intoxicare, asfixiere cu
abur cu presiune mai mare de 1 atm.
2.6.7. Ușile încuiate în timpul funcționării normale, pot constitui a doua cale de
evacuare a unei porțiuni din construcție sau a întregii construcții,cu excepția sălilor
aglomerate, dacă:
• alcătuirea și dimensionarea lor corespund prevederilor din prezentul normativ;
• sunt dotate cu sisteme de închidere - deschidere ușor manevrabile fără cheie, ce
pot fi acționate din zona ce se evacuează sau sunt prevăzute cu panouri din sticlă
securizată cu dimensiuni care să permită trecerea fluxurilor de evacuare și cu
parapete de maximum 0,40 m. în cazul panourilor din sticlă, se vor prevedea
mijloace de spargere și indicatoare corespunzătoare. Panourile din sticlă securizată
astfel realizate potfi amplasate și independent, lângă uși, marcate corespunzător și
astfel dispuse încât să fie ușor de recunoscut.
2.6.8. Cea de a doua cale de evacuare poate fi constituită și din una sau mai multe
ferestre (cu ochiuri mobile de min. 0,75 m lățime și 1,00 m înălțime liberă), având
parapetul la cel mult 1,50 m deasupra nivelului terenului sau al unei terase prin
care se poate face evacuarea la nivelul terenului, pentru:
a) încăperile supraterane cu cel mult 50 de persoane;
b) încăperile situate la subsol sau demisol, dacă pe întreg nivelul există cel mult 30
de persoane și se asigură în interior scări fixe de acces la parapetele mai înalte de
1,20 m. La aceste încăperi se admit și trape de min. 0,80x0,80 m prevăzute în
interior cu scări fixe de acces care asigură evacuarea direct din exterior.
La clădiri înalte, foarte înalte și săli aglomerate nu este admisă asigurarea prin
ferestre a celei de a doua cale de evacuare.
2.6.9. Alcătuirea elementelor de construcție și a finisajelor utilizate pe căile de
evacuare, se vor stabili în conformitate cu prevederile prezentului normativ.
2.6.10. Traseele căilor de evacuare trebuie să fie distincte și independente, astfel
stabilite încât să asigure distribuția lor judicioasă, posibilitatea ca persoanele să
recunoască cu ușurință traseul spre exterior, precum și circulația lesnicioasă.
Căile de evacuare, nu trebuie să conducă spre exterior prin locuri în care circulația
poate fi blocată în caz de incendiu datorită flăcărilor, fumului, radiațiilor termice,
etc.
Număr căi de evacuare
2.6.11. În construcții, compartimente de incendiu sau porțiuni de construcții
independente din punctul de vedere al circulației, de regulă, persoanele trebuie să

44
aibă acces la cel puțin două căi de evacuare, care pe cât posibil, să ducă în direcții
opuse.
A doua cale de evacuare poate fi constituită din ferestre sau trape exterioare dacă
prin acestea se asigură evacuarea în condiții corespunzătoare de siguranță a
persoanelor, conform prevederilor normativului, art. 2.6.8.
2.6.12. Asigurarea unei singure căi de evacuare este admisă atunci când conform
proiectului, la fiecare nivel se pot afla simultan maximum 20 de persoane -
indiferent de timpul (lungimea) de evacuare realizat, precum și în cazurile în care
numărul persoanelor este mai mare dar timpul (lungimea) traseului de evacuare se
înscrie valoarea admisă pentru coridoare înfundate, în funcție de gradul de
rezistență la foc, risc, sau categorie de pericol de incendiu, tip de clădire, și
destinație, conform prevederilor normativului.
La clădirile înalte, foarte înalte și sălile aglomerate, precum și în situațiile stabilite
în normativ, sunt obligatorii minimum două căi de evacuare.
2.6.13. Alcătuirea și gabaritele căilor de evacuare, timpul (lungimea) de evacuare,
traseele, precum și numărul de fluxuri de evacuare, trebuie să asigure circulația
lesnicioasă și fără obstacole, conform normativului.
Alcătuirea căilor de evacuare
Uși
2.6.14. Ușile folosite pe căile de evacuare trebuie să fie cu deschidere de tip
obișnuit, pe balamale sau pivoți.
2.6.15. Pe căile de evacuare nu se admite utilizarea ușilor care se pot bloca datorită
funcționării defectuoase a mecanismelor lor auxiliare, precum și ușile de tip
glisant, ghilotină, basculant, etc. Fac excepție ușile pentru maximum 5 persoane
capabile să se evacueze singure, precum și cazurile prevăzute în normativ.
Ușile pliante și cele turnante (cu foi care pot fi ușor pliate) pot fi folosite pe căile
de evacuare numai dacă în acestea sau în imediata lor apropiere sunt prevăzute uși
pietonale obișnuite (pe balamale) sau panouri din sticlă securizată cf art. 2.6.7.
2.6.16. Deschiderea ușilor de pe traseul evacuării, de regulă trebuie să se facă în
sensul deplasării oamenilor spre exterior, cu excepția ușilor prin care se evacuează
cel mult 30 de persoane valide și a cazurilor prevăzute în normativ.
2.6.17. Prin deschidere, ușile de evacuare nu trebuie să se împiedice una de alta sau
să stânjenească evacuarea.
2.6.18. În dreptul ușilor de evacuare nu se admit praguri cu înălțimea mai mare de
2,5 cm. Dacă acestea sunt necesare, se vor racorda la pardoseală prin pante. În
situațiile admise de normativ ușile de evacuare practicate în alte uși cu dimensiuni
mari, pot avea praguri cu înălțimea cât mai mică, dar nu mai mult de 0,40 m.
Scări interioare

45
2.6.19. Scările interioare pot fi închise (amplasate în case proprii de scară) sau
deschise (amplasate în holuri, vestibuluri, atriumuri, etc.) potrivit prevederilor
normativului.
Scările de evacuare, de regulă, trebuie să se ducă, pe aceeași verticală, de la ultimul
nivel pentru care asigură evacuarea, până la nivelul ieșirii în exterior la nivelul
terenului ori al unor suprafețe exterioare carosabile, sau pe o terasă de pe care
evacuarea poate fi continuată până la nivelul terenului.
Persoanele intrate în casa scării, trebuie să poată ajunge fără a o mai părăsi, până la
nivelul ieșirii în exterior.
Fac excepție scările din interiorul apartamentelorde locuit și scările întrerupte la
care evacuarea din punctul de întrerupere până la nivelul terenului poate fi
continuată în siguranță prin terase sau prin alte case de scări sau holuri cu acces
direct în exterior. Legătura directă între două scări interioare întrerupte, trebuie să
se realizeze printr-un palier comun.
2.6.20. Pentru a împiedica pătrunderea fumului pe căile de evacuare și propagarea
incendiilor de la un nivel la altul, scările, indiferent dacă sunt luate sau nu în calcul
la evacuare, de regulă, se separă de restul clădirii prin pereți și planșee alcătuite
conform prezentului normativ. Scări interioare deschise sunt admise numai în
cazurile"și condițiile menționate în normativ.
Închiderea casei scărilor trebuie să se facă astfel încât accesul persoanelor la cel
puțin două scări de evacuare, acolo unde acestea sunt obligatorii, să fie posibil fără
a se trece prin casa vreuneia din ele.
2.6.21. Holurile etajelor în care debușează liber scări de evacuare, pot fi asimilate
cu casele de scări, dacă sunt destinate numai pentru circulație sau așteptare și dacă
sunt separate față de restul construcției, conform prevederilor pentru casele de scări
respective.
2.6.22. În pereții interiori ai caselor de scări se pot practica numai goluri de acces
la nivelurile construcției. Pentru iluminarea casei de scări, a vestibulurilor de etaj și
a coridoarelor, se pot prevedea goluri numai în condițiile admise de normativ și
protejate corespunzător.
2.6.23. Golurile de acces la casele de scări de evacuare, se protejează conform
prevederilor normativului, de regulă prin: uși pline sau cu geam simplu sau armat,
ori uși etanșe și rezistente la foc, sau încăperi tampon, în situațiile admise conform
normativului și corespunzător realizate și echipate. în toate situațiile, ușile de acces
la casele de scări, se prevăd cu sisteme de autoînchidere sau închidere automată,
după caz, cu excepția celor de la clădirile de locuit care nu sunt clădiri înalte sau
foarte înalte.
2.6.24. Casele de scări de evacuare ale nivelurilor supraterane se recomandă să nu
fie continuate în subsolul clădirilor, iar când aceasta nu este posibil sau justificat,
se admite numai în condițiile stabilite la art. 2.6.25 la 2.6.28.
46
2.6.25. Atunci când în subsolurile respective sunt numai încăperi cu risc mic de
incendiu și au densitatea sarcinii termice rezultată din mobilier, finisaje și
materiale adăpostite de maximum 210 MJ/m2, scările de evacuare continuate la
subsol, se separă în același mod ca la nivelurile supraterane, dacă în normă nu se
dispune altfel.
2.6.26. În cazurile în care încăperile subterane au ferestre cu suprafața totală de
min. 1/100 din suprafața pardoselii și adăpostesc destinații (funcțiuni) similare
celor de la nivelurile supraterane sau spații tehnice, depozite, ori ateliere de
întreținere ocupând cel mult 1/4 din aria construită a nivelului, de regulă, casele de
scări continuate la subsol se separă de nivelurile subterane la fel ca la cele
supraterane, iar golurile de acces se protejează prin uși rezistente la foc minimum
45 de minute, prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în
caz de incendiu.
2.6.27. Rampa de acces la subsol poate fi dispusă în continuarea casei de scări
supraterane, dacă este separată de rampele aferente nivelurilor supraterane prin
pereți rezistenți la foc minimum 2 ore și 30 min., și planșee rezistente la foc min. 1
oră, recomandându-seca evacuarea subsolului să se realizeze independent de
nivelurile supraterane ale clădirii. Subsolul poate continua funcțional cu casa de
scări a nivelurilor supraterane, de regulă, printr-o ușă etanșă la foc 1 oră dispusă la
cota parterului, în afara cazurilor în care normativul dispune altfel.
2.6.28. Scările supraterane de evacuare a persoanelor pot avea rampe directe
(neseparate) spre subsol atunci când asigură accesul la încăperi și spații legate
funcțional de cele supraterane și dacă aceste funcționalități sunt separate de restul
subsolului cu alte destinații prin pereți C0 (CA1) rezistenți la foc minimum 3 ore și
uși etanșe la foc 1 oră (1 h 30' pentru încăperi cu densitatea sarcinii termice de 840
M J/m' sau mai mare).
2.6.29. În casele de scări de evacuare nu vor fi amenajate spații de lucru, de
depozitare ori cu alte destinații (în afară de circulație) și nu vor fi introduse
conducte de gaze naturale pentru utilizări tehnologice, conducte pentru lichide
combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte materiale.
Se admite amplasarea în casa scărilor a instalațiilor care nu prezintă pericol de
incendiu sau explozie, dacă nu reduc gabaritul necesar pentru evacuare.
În cazul amplasării tuburilor colectoare de gunoi sau alte materiale, în încăperi
adiacente separate, dar care comunică cu casele scărilor de evacuare, se vor lua
măsuri corespunzătoare pentru a se împiedica pătrunderea fumului și a focului în
casa scării.
2.6.30. Casele de scări se recomandă să fie luminate natural, direct din exterior.
2.6.31. Iluminatul natural al caselor de scări se poate face indirect, prin goluri
protejate cu elemente rezistente la foc minimum 30 minute, din coridoare sau
încăperi cu densitatea sarcinii termice sub 105 M J/m2.
47
2.6.32. În construcții de gradul I-III de rezistență la foc, de regulă, iluminatul
numai cu lumină artificială se admite dacă se asigură, în caz de incendiu, evacuarea
fumului din casele de scări prin dispozitive automate și cu o comandă manuală,
având secțiunea de cel puțin 5% din suprafața orizontală construită a acestora, dar
minimum 1 m2 și se asigură funcționarea în orice moment a unui sistem de
iluminat artificial. Excepție fac situațiile nominalizate în normativ.
2.6.33. Golurile pentru iluminare practicate în pereții exteriori ai caselor de scări
vor fi protejate contra radiației termice ce rezultă în timpul eventualelor incendii
produse în construcții, instalații sau depozite din vecinătatea lor, sau chiar în
porțiuni ale aceleiași construcții, situate la distanțe mai mici decât cele admise
conform art. 2.2.2.
2.6.34. Scări de evacuare interioare deschise se admit în cazurile și condițiile
prevederilor normativului, în funcție de destinație, precum și atunci când asigură
evacuarea a cel mult două niveluri succesive.
2.6.35. Casele de scări de evacuare, trebuie să aibă ieșiri la nivelul terenului sau al
unor suprafețe exterioare carosabile, astfel:
a) direct în exterior;
b) prin hol sau vestibul;
c) prin coridor de maximum 10 m lungime, cu acces în exterior direct sau printr-un
hol sau vestibul;
d) prin tunel de evacuare cu lungimea maximă de 200 m, cu acces în exterior și
care este alcătuit din elemente C0 (CA1) rezistente la foc corespunzător densității
sarcinii termice a încăperilor adiacente, fără a fi însă mai mici de 2 ore pentru
pereți și 1 oră pentru planșee. Ușile din pereții tunelului vor fi rezistente la foc 1
oră spre încăperi cu sarcina termică peste 420 MJ/m 2 și echipate cu dispozitive de
autoînchidere automată în caz de incendiu.
Holul, vestibulul sau coridorul prin care se asigură accesul spre exterior, trebuie să
fie separat de încăperile și coridoarele interioare învecinate de la parter prin pereți
C0 (CA1) rezistenți la foc minimum o oră, cu excepția holurilor de tip atrium la
care se asigură măsurile de protecție specifice acestora.
2.6.36. Holurile de la parter, prin care se asigură accesul spre exterior al scărilor de
evacuare, pot comunica liber cu garderobe supravegheate, încăperi de recepție
pentru public și spații funcțional necesare (comerț, alimentație, întruniri, etc.).
Toate scările de evacuare a nivelurilor supraterane, pot avea accesul spre exterior
printr-un hol comun.
Scările deschise, în situațiile admise în normativ, pot avea acces spre exterior prin
spațiile în care sunt amplasate.
Ușile caselor de scări prevăzute pentru asigurarea evacuării în caz de incendiu la
nivelul terenului sau al unei suprafețe carosabile, dar neutilizate în circulația
funcțională curentă, se prevăd cu panouri de geam securizat, conform pct.2.6.7.
48
2.6.37. Grinzile, podestele și treptele scărilor interioare de evacuare trebuie să
îndeplinească condițiile de comportare la foc prevăzute în prezentul normativ.
2.6.38. Înclinarea rampelor scărilor de evacuare, suprafața și forma treptelor și a
podestelor, trebuie să permită o circulație lesnicioasă și sigură a persoanelor,
respectându-se prevederile reglementărilor specifice.
2.6.39. Scările cu rampe curbe (helicoidale) sunt considerate căi de evacuare numai
în porțiunea de rampă în care lățimea minimă a treptei este de 18 cm, iar lățimea
maximă de 40 cm, dacă treptele au aceeași formă și dimensiuni pe toată
desfășurarea scării.
2.6.40. Scările cu trepte balansate pot fi considerate căi de evacuare, numai pentru
un singur flux de evacuare a utilizatorilor, dacă îndeplinesc condițiile de alcătuire
și dimensionare stabilite în normativ și reglementările de specialitate.
2.6.41. În construcțiile cu trei sau mai multe niveluri, se va asigura posibilitatea de
ridicare a furtunurilor până la locul în care urmează a fi folosite, prin ferestrele
caselor de scări plasate pe fațadele accesibile (cu condiția ca sub aceste ferestre să
nu se prevadă copertine sau elemente constructive proeminente care să împiedice
ridicarea furtunurilor). Atunci când casele de scări nu au ferestre, se prevăd goluri
cu lățimea de cel puțin 20 cm situate pe aceeași verticală, practicate în podește ori
între vanguri.
Fac excepție casele de scări prevăzute cu coloane (conducte) uscate fixe, destinate
alimentării cu apă în caz de incendiu.
2.6.42. Scările de evacuare pot fi înlocuite în toate cazurile prin planuri înclinate,
dacă satisfac prevederile din prezentul normativ și reglementările tehnice
referitoare la scări (închidere, rezistență la foc, dimensionare, etc).
Pantele planurilor înclinate vor fi de maximum 1: 10 (1: 8 în dreptul ieșirilor din
clădire) și prevăzute cu strat de uzură care să împiedice alunecarea persoanelor.
Scări exterioare deschise
2.6.43. Scările de evacuare exterioare deschise pot fi amplasate independent în
exteriorul construcției sau alipite acesteia pe maximum trei laturi. Ele pot înlocui
scările interioare de evacuare necesare sau pot constitui o continuare a acestora,
dacă sunt executate din materiale C0 (CA1), cu rezistență la foc de minimum 15
minute și dacă:
• respectă prevederile referitoare la dimensionarea scărilor de evacuare;
• sunt protejate conform art. 2.6.44.
2.6.44. Scările exterioare deschise de evacuare trebuie să fie astfel amplasate sau
protejate, încât circulația să nu poată fi blocată de flăcările sau fumul produs - în
caz de incendiu - în construcția pentru care ele asigură evacuarea, ori datorită
avarierii unor conducte de aburi, lichide sau gaze combustibile, acizi sau substanțe
toxice, etc, amplasate la mai puțin de 3,00 m de gabaritul scării.

49
Se consideră satisfăcătoare protejarea scărilor prin amplasarea lor în dreptul unor
porțiuni pline de perete C0 (CA1) și minimum 15 minute rezistență la foc, care în
proiecție orizontală depășesc minimum 3,00 m gabaritul scării, sau prin ecranarea
scării cu elemente rezistente la foc min. 15 minute față de golurile din perete (cu
excepția celor de acces la scări) și conductele menționate mai sus, care se află la
distanță mai mică de 3,00 metri.
Golurile de acces la scările exterioare deschise se protejează prin uși etanșe la foc
15 minute, echipate cu sisteme de autoînchidere sau prin treceri șicanate,
corespunzător necesităților funcționale.
Terase și curți interioare
2.6.45. Terasele circulabile, balcoanele și logiile care constituie căi de evacuare
trebuie să fie C0 (CA1) cu excepția izolațiilor combustibile montate pe placă de
beton - rezistente la foc de cel puțin o oră și protejate împotriva blocării circulației
prin căderea unor elemente aprinse ale construcției.
Terasele cu lățime mai mică de 6,00 m și balcoanele utilizate la evacuare, trebuie
să fie protejate cu parapete pline, împotriva efectelor incendiilor de la nivele
inferioare sau din vecinătate.
Pot servi la evacuare și porțiuni ale teraselor necirculabile, dacă îndeplinesc
condițiile de mai sus și se iau măsuri de dirijare, organizare și protecție a traseelor
stabilite pentru evacuare.
2.6.46. Curțile interioare și spațiile libere dintre construcții pot fi luate în
considerație pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu dacă au lățimea
suficientă pentru trecerea numărului de fluxuri rezultate din calcul, fără a fi mai
mică 3,50 m.
2.6.47. Evacuarea prin terase, balcoane, logii, curți interioare sau prin spațiile
dintre clădiri se poate face numai dacă circulația nu poate fi blocată datorită
flăcărilor sau a fumului.
Dimensionarea căilor de evacuare
Criterii de calcul
2.6.48. Calculul căilor de evacuare (pentru mai mult de cinci persoane) constă în
determinarea gabaritelor necesare și stabilirea lungimii traseelor, astfel încât să se
asigure evacuarea rapidă din construcție, în timpul normat.
2.6.49. Evacuarea persoanelor din construcție se consideră că se face ordonat, sub
formă de fluxuri (șiruri de persoane așezate una în spatele celeilalte), care circulă
prin căile de evacuare spre exteriorul construcției.
2.6.50. Numărul de fluxuri ce trebuie asigurat pentru evacuarea persoanelor și
gabaritele necesare trecerii fluxurilor de evacuare se calculează conform
prevederilor normativului.

50
2.6.51. Lățimea rampelor scărilor de evacuare, de regulă, se determină după nivelul
din care provine cel mai mare număr de fluxuri, fără a se cumula fluxurile care vin
de la niveluri diferite, cu excepțiile prevăzute în normativ.
2.6.52. Dacă deasupra nivelului care determină dimensionarea rampelor scării se
află alte niveluri cu un număr mai mic de persoane, lățimea porțiunii de scară
situată deasupra sa poate fi mai mică, fiind dimensionată corespunzător numărului
de persoane cel mai mare al unuia din nivelurile respective.
2.6.53. La scările cu rampe ramificate, calculul lățimii se face pentru rampa
principală. Lățimea fiecărei rampe ramificate trebuie să fie de cel puțin 60% din
lățimea rampei principale.
2.6.54. Lățimea fiecărui podest al scărilor de evacuare nu trebuie să fie mai mică
decât cea a celei mai late rampe pe care o intersectează.
La scările cu rampe ramificate lățimea podestului central va fi cel puțin egală cu a
celei mai late rampe ramificate.
2.6.55. Atunci când căile de evacuare în exterior ale celorlalte niveluri sunt
comune cu cele ale parterului, lățimea ieșirilor spre exterior (uși de la nivelul
parterului) trebuie să asigure trecerea numărului total de persoane determinat prin
însumarea:
• numărului de persoane care vin prin scări interioare de la nivelul cel mai
populata lclădirii;
• 60% din numărul de persoane aflate la parterul clădirii;
• 60% din numărul de persoane care vin prin scările interioare de la subsol.
Determinarea fluxurilor de evacuare
2.6.56. Numărul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru evacuarea persoanelor se
determină cu relația:
F = N/C
în care:
F = numărul de fluxuri;
N = numărul de persoane care trebuie să treacă prin calea de evacuare
C = capacitatea normată, de evacuare a unui flux;
Rezultatele din relație se rotunjesc la numărul întreg imediat superior.
2.6.57. Numărul de persoane (N) pentru care se calculează căile de evacuare este
constituit din capacitatea maximă simultană de persoane, stabilită prin proiect pe
niveluri și total construcție.
2.6.58. Capacitatea de evacuare a unui flux (C) se determină în funcție de tipul,
destinația și riscul (categoria de pericol) de incendiu a construcției, conform
prevederilornormativului.
2.6.59. Pentru construcțiile în care se pot afla simultan un număr mare de persoane,
numărul de fluxuri de evacuare rezultat din calcul pentru ușile exterioare ale
construcției poate fi redus procentual, cu acordul beneficiarului, astfel:
51
• cu 10% pentru cele care necesită 10-20 fluxuri de evacuare;
• cu 20% pentru 21-30 fluxuri;
• cu 25% pentru mai mult de 30 fluxuri.
Gabaritele căilor de evacuare
2.6.60. Lățimea liberă necesară pentru trecerea fluxurilor de evacuare, în raport cu
numărul acestora, este de minimum:
• 0,80 m pentru un flux;
• 1,10 m pentru două fluxuri;
• 1,60 m pentru trei fluxuri;
• 2,10 m pentru patru fluxuri;
• 2,50 m pentru cinci fluxuri;
Lățimile intermediare se consideră valabile pentru trecerea numărului inferior de
fluxuri.
2.6.61. Lățimea căilor de evacuare pentru mai mult de 50 de persoane, nu va fi
micșorată în sensul de circulație spre exterior, chiar dacă este mai mare decât cea
rezultată din calcul.
2.6.62. Dimensiunile brute (nefinisate) ale coridoarelor și ale scărilor precum și
cele ale golurilor de comunicație practicate în pereții acestora (uși), se stabilesc
astfel încât spațiul liber necesar pentru trecerea numărului de fluxuri să nu fie redus
cu mai mult de 0,10 m pe înălțimea de maximum 2,10 m de la cota pardoselii (prin
proeminențe ale pereților, tocurilor, căptușelilor, canaturilor, de uși sau ferestre în
poziție deschisă, finisajelor interioare, instalațiilor, etc). Lățimea rampelor scărilor
se măsoară până la balustrade, (care de regulă nu trebuie să micșoreze gabaritul
liberal circulației).
2.6.63. în pereții coridoarelorși scărilor pentru evacuarea a mai mult de 50 de
persoane sunt admise nișe cu parapetul (limita inferioară) la mai mult de 1,20 m
deasupra pardoseiii sau cu marginea lor superioară la maximum 0,90 m de
pardoseală.
2.6.64. Lățimea coridoarelor, rampelorșipodestelorscărilorcesunt utilizate pentru
evacuarea a peste 50 de persoane nu trebuie să fie redusă de uși sau ferestre care se
deschid spre acestea și pot fi blocate în poziție deschisă de persoanele care se
deplasează pentru a ieși din construcție.
Fac excepție ferestrele al căror parapet este de cel puțin 2,00 m față de nivelul
pardoselii sau al treptelor din dreptul lor.
2.6.65. Ușile deschise spre podestele scărilor de evacuare nu trebuie să reducă
gabaritul acestora, determinat prin calcul.
În fața ușilor ascensoarelor pentru persoane, de regulă, lățimea podestelor scărilor
trebuie să fie de cel puțin 1,60m. Fac excepție cazurile în care ușile de palier ale
ascensoarelor sunt glisante sau se închid rotindu-se în același sens cu cel în care se

52
deplasează fluxul de evacuare spre exterior, cazuri în care lățimea podestului se
poate reduce la 1,20 m.
2.6.66. De regulă lățimea liberă de trecere a unei uși de evacuare nu trebuie să
depășească 2,50 m. Dacă lățimea ușii este mai mare, ea se împarte cu montanți
solid încastrați în spații de trecere cu lățimea de maximum 2,50 m.
Fac excepție ușile a căror lățime este de cel puțin două ori mai mare decât cea
necesară trecerii fluxurilor de evacuare, precum și cele monumentale.
2.6.67. Lățimea rampei scărilor de evacuare, de regulă, nu trebuie să fie mai mare
de 2,50 m între pereți și balustradă sau între două balustrade ale aceleiași rampe.
Atunci când lățimea rampei este mai mare, se împarte prin balustrade intermediare
în spații de max. 2,50 m lățime.
Nu este obligatorie prevederea balustradelor intermediare la rampele:
a) folosite urcând, pentru a ajunge la ieșire;
b) cu lățimea cel puțin de doua ori mai mare decât cea necesară fluxurilor de
evacuare, sau sunt scări monumentale.
2.6.68. Înălțimea liberă pe căile de evacuare trebuie să fie de minimum 2,00 m.
Pentru poduri sau subsoluri, această înălțime poate fi de minimum 1,90 m iar ușile
din pod și subsol pot avea înălțimea liberă de 1,80 m.
Timpul de evacuare (lungimea căilor de evacuare)
2.6.69. La determinarea timpului de evacuare, respectiv a lungimii căii de
evacuare, se ia în considerare traseul parcurs în axa căii de evacuare, de la punctul
de plecare până la o ieșire în exterior, sau până la o scară de evacuare închisă sau
deschisă, ori degajament protejat, ținând seama de poziția diferitelor echipamente
sau obiecte cu amplasament fix care trebuie ocolite, respectându-se nivelele de
performanță admise în normativ.
2.6.70. La stabilirea timpului de evacuare (lungimii căii de evacuare) nu se iau în
considerație distanțele parcurse:
a) pe scările de evacuare și de la baza acestora spre exterior precum și în interiorul
degajamentelor protejate;
b) în interiorul încăperilor în care nu se depășește timpul (lungimea)
deevacuareadmisă pentru coridoare înfundate.
2.6.71. Determinarea perioadei teoretice de timp necesare evacuării utilizatorilor se
efectuează prin raportarea lungimilor de evacuare admise la viteza medie de
deplasare, considerată 0,4 m/sec. pe orizontală și 0,3 m/sec. pe verticală (scări,
pante).
Marcarea căilor de evacuare
2.6.72. Traseele căilor de evacuare trebuie marcate cu indicatoare conform
reglementărilor tehnice.

53
2.6.73. La clădirile cu peste două niveluri supraterane, în cazul coborârii scărilor
de evacuare sub nivelul terenului, în condițiile menționate la pct.2.6.24., se vor lua
măsuri pentru îndrumarea circulației de evacuare spre ieșirea în exterior.
2.6.74. Documentațiile tehnico-economice ale construcțiilor vor cuprinde, după
caz, planuri de evacuare, cu indicarea și marcarea căilor de urmat în caz de
incendiu.
2.7. INSTALAȚII DE SEMNALIZARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR
2.7.1. Construcțiile se prevăd, după caz, cu instalații de semnalizare și stingere a
incendiilor, potrivit reglementărilor de specialitate.
În scopul asigurării singuranței la foc a utilizatorilor construcțiilor, instalațiile de
semnalizare și stingere a incendiilor, mașinile, utilajele, aparatură, echipamentele
de protecție și produsele pentru prevenirea și stingerea incendiilor necesare, se
stabilesc conform prezentului normativ și a reglementărilortehnice specifice,
putând fi suplimentate conform opțiunii beneficiarului, în funcție de riscurile de
incendiu și de condițiile de propagare a incendiilor, de categoria de importanță a
construcțiilor, de importanța și valoarea acestora, precum și de posibilitățile reale
de alarmare, alertare și intervenție a forțelor de intervenție.
2.7.2. Instalațiile de semnalizare și de stingere a incendiilor, se prevăd cu acționare
manuală, dacă observarea incendiului se poate asigura în timp util, sau cu acționare
automată.
Acționarea automată a instalațiilor de semnalizare și de stingere a incendiilor, de
regulă, se asigură la construcții și spații unde nu există o permanentă supraveghere
umană, când incendiul nu poate fi ușor observat sau atunci când, datorită riscului
de incendiu ori al condițiilor de siguranță la foc a oamenilor și bunurilor, este
necesară o intervenție rapidă.
Instalațiile cu acționare automată se prevăd întotdeauna și cu posibilități de
acționare manuală.
2.7.3. Instalațiile de semnalizare și stingere a incendiilor se proiectează și se
realizează conform reglementărilor tehnice, astfel încât să prezinte siguranță în
exploatare, să asigure posibilitatea verificării periodice a stărilor de funcționare, iar
eventualele revizii și reparații să se poată face cu ușurință.
2.7.4. La construcțiile, spațiile și încăperile echipate cu instalații automate de
stingere, se prevăd instalații de semnalizare a incendiilor numai când sunt sau se
află în construcții de importanță deosebită sau cu risc mare, asigurându-se
semnalizarea izbucnirii incendiului înainte de intrarea în funcțiune a instalațiilor
automate de stingere.
2.7.5. În funcție de importanța construcțiilor, instalațiilor și a spațiilor cu risc de
incendiu, precum și consecințele unor eventuale incendii sau explozii, de la caz la
caz, se va analiza și stabili necesitatea prevederii unei semnalizări înainte de

54
atingerea parametrilor periculoși, astfel încât să se poată lua măsuri de înlăturare a
pericolului.
2.7.6. Obiectivele cu risc mare de incendiu se prevăd cu mijloace de alarmare și de
alertare a serviciilor proprii de pompieri și respectiv a unităților de pompieri
militari. La obiectivele mari și vulnerabile la incendiu, se asigură mijloace directe
de alertare a unităților militare de pompieri.
2.7.7. Ca produs de stingere, poate fi utilizată apa (sub formă de jeturi compacte,
dispersată în picături sau pulverizată), spuma (joasă înfoiere, medie înfoiere și
înaltă înfoiere), gaze (inerte, inhibitori), abur sau pulberi stingătoare, în funcție de
natura și cantitatea substanțelor și materialelor combustibile care necesită
stingerea.
2.7.8. Instalațiile de stingere cu care se echipează construcțiile și instalațiile pot fi
alimentate din rețele publice, cu sisteme de alimentare comune (atunci când
incintele sunt apropiate și investitorii sunt de acord) sau cu sisteme de alimentare
individuale, (proprii fiecărui obiectiv), potrivit reglementărilor.
2.7.9. Numărul de calcul al incendiilor simultane, se determină după cum urmează:
a) Pe teritoriul incintelor de producție și/sau depozitare independente:
• dacă suprafața este sub 150 ha, un incendiu;
• dacă suprafața este mai mare, proiectantul va stabili, în funcție de riscurile de
incendiu sau posibilitățile de propagare a incendiului între obiecte, necesitatea
luării în calcul a două incendii simultane.
b) Pentru incintele de producție și/sau depozitare, alimentate prin aceleași instalații
cu centrele populate:
• dacă suprafața incintei de producție și/sau depozitare este până la 150 ha și
centrul populat are până la 10.000 locuitori, un incendiu;
• dacă numărul locuitorilor din centrul populat este de cel mult 25.000, indiferent
de suprafața incintei de producție și/sau depozitare, proiectantul stabilește dacă este
necesară luarea în calcula două incendii simultane;
• dacă numărul locuitorilor depășește 25.000 persoane, numărul de calcul al
incendiilor simultane se determină separat pentru incinte de producție și/sau
depozitare și separat pentru centrul populat, însumându-se valorile rezultate.
2.7.10. Instalațiile de stingere se proiectează, de regulă, astfel încât să asigure în
permanență debitul și presiunea minimă necesară, până la terminarea perioadei
teoretice de funcționare a acestora (respectiv a reprizelor de stingere).
Punerea sub presiune a instalației prin acționarea manuală de la distanță, imediat
după izbucnirea incendiului, se prevede numai în cazurile particulare admise și
dacă nu există pericol de deteriorare a instalației de acționare.
2.7.11. Rețelele exterioare și, după caz, cele interioare, aferente instalațiilor de
stingere cu apă, vor fi prevăzute cu racorduri pentru alimentarea acestora și de la
pompele mobile de incendii, conform reglementărilortehnice de specialitate.
55
2.7.12. În situațiile în care obținerea direct de la sursă a cantităților de apă necesare
în timpul incendiilor nu este posibilă din punct de vedere tehnic, se prevede
rezervă de apă pentru incendiu (rezervor). Atunci când alimentarea rezervorului de
la sursă poate avea loc fără întrerupere, chiar în timpul incendiului, rezerva se
poate reduce cu volumul asigurat dedebitul minimal al sursei.
2.7.13. Rezerva de apă pentru incendiu poate fi păstrată împreună cu cantitățile de
apă necesare consumului de apă potabilă, menajeră sau industrială.
Instalațiile automate de stingere a incendiilor (sprinklere, drencere sau apă
pulverizată), trebuie să aibă prevăzută rezervă intangibilă (proprie) care să asigure
funcționarea lor pe timpul teoretic normat.
2.7.14. La obiectivele din categoriile de importanță excepțională (A) sau deosebită
(B), precum și la cele vulnerabile la incendiu, instalațiile automate de stingere cu
care se echipează se vor proiecta și realiza astfel încât să asigure nivelele de
performanță admise și în cazul unei avarii la elementele componente de alimentare
până la distribuitorul de refulare al pompelor de incendiu.
2.7.15. Instalațiile de stingere a incendiilor vor avea asigurate alimentarea normală
și de rezervă cu energie electrică de la surse corespunzătoare și care pot fi:
hidraulice, pneumatice, electrice, motoare cu ardere internă, abur, etc.
2.7.16. Instalațiile de stingere (cu apă, spumă, gaze, pulberi, etc.) vor fi astfel
proiectate și realizate încât să poată funcționa în caz de incendiu pe toată durata
normată de funcționare a acestora, conform reglementărilor tehnice.
Instalațiile interioare de stingere se prevăd și dimensionează în funcție de mărimea
compartimentelor de incendiu sau a spațiilor protejate, după caz, iar pentru
instalațiile de stingere din exterior se ia în considerare întrega construcție.
2.7.17. Prin proiectarea și realizarea instalațiilor de apă pentru stingerea incendiilor
se vor asigura condițiile corespunzătoare de funcționare conform reglementărilor
specifice și vor fi ferite de îngheț.
2.7.18. Rezervoarele, bazinele sau alte surse de apă rece prevăzute pentru stingerea
incendiilor, situate la distanțe mai mici de 1000 m față de construcții, vor avea
asigurate posibilități de alimentare a pompelor de incendiu mobile și prevăzute
punctele de staționare a acestora.
2.7.19. Punctele de staționare și alimentare a pompelor mobile de incendiu din
bazine, rezervoare sau alte surse de alimentare cu apă, se vor stabili astfel încât
radiația termică sau alte efecte ale incendiului la obiectele învecinate să nu
împiedice desfășurarea acțiunii de intervenție. Râurile, lacurile, iazurile sau
fântânile cu debit suficient sau cu adâncime corespunzătoare, pot fi amenajate
pentru alimentarea cu apă a autospecialelor în caz de incendiu.
2.7.20. Instalațiile de stingere a incendiilor cu spumă, pulberi sau gaze, se
proiectează și realizează conform reglementărilor specifice, asigurându-se
funcționarea lor pe timpul normat (reprize).
56
2.7.21. La instalațiile de stingere cu spumă se utilizează numai produse
corespunzătoare și omologate pentru stingerea lichidelor combustibile respective.
Pentru lichidele combustibile care distrug spuma, produsele de stingere trebuie să
fie de tip special antialcool (AR).
2.7.22. Pulberile și gazele utilizate ca produse de stingere vor fi de tip omologat
pentru aceasta, iar instalațiile fixe de stingere cu astfel de produse vor avea
asigurate cantitățile de produse de stingere determinate prin calcul, inclus iv
alimentarea de rezervă, asigurându-se minimum două reprize destingere.
2.7.23. Instalațiile, dispozitivele și echipamentele utilizate pentru evacuarea
mecanică a fumului (desfumare) în caz de incendiu, precum și a celor de evacuare
a fumului și a gazelor fierbinți, vor corespunde condițiilor specifice acestora și vor
fi agrementate tehnic.
2.8. INSTALAȚII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCȚIILOR
2.8.1. Instalațiile utilitare aferente construcțiilor (hidro, electrice, de încălzire, de
ventilare, condiționare și altele asemenea), se proiectează și execută astfel încât să
nu contribuie la producerea și propagarea incendiilor, în conformitate cu
prevederile prezentului normativ și ale reglementările de specialitate.
2.8.2. Sistemele și instalațiile de încălzire se stabilesc în funcție de riscul de
incendiu, destinația, gradul de rezistență la foc și mărimea construcțiilor, fiind
interzise cele cu foc deschis în spații (încăperi) care prezintă riscuri mari de
incendiu și cele cu pericol de explozie.
2.8.3. Instalațiile electrice utilitare aferente construcțiilor, vor fi corespunzătoare
riscului și categoriei de pericol de incendiu, destinației și mediului respectiv,
potrivit reglementărilor tehnice de specialitate ale acestora.
2.8.4. Încăperile și spațiile în care se degajă substanțe combustibile vor avea
asigurate instalații pentru evacuarea gazelor, vaporilor, prafului și a pulberilor pe
măsura degajării acestora, astfel încât să se evite posibilitatea acumulării lorîn
cantități periculoase.
2.8.5. La realizarea sistemelor și instalațiilor de ventilare sau condiționare, se va
urmări reducerea posibilităților de formare a amestecurilor explozive și de
propagare a incendiului prin canalele de ventilare, precum și utilizarea unor
materiale, elemente și echipamente corespunzătoare riscului de incendiu, conform
reglementărilorde specialitate.
2.8.6. Sistemele și instalațiile de ventilare (condiționare) a spațiilor și încăperilor
din categoria A, B (BE 3a,b) și C (BE 2) de pericol de incendiu. Separarea
instalațiilor și a sistemelor de ventilare este obligatorie și în situațiile precizate de
prezentul normativ și reglementările tehnice.
Evacuarea prin același sistem sau instalație de ventilare (condiționare) a
substanțelor care, în amestec mecanic sau combinație chimică pot provoca
aprindere sau explozie, este interzisă.
57
2.8.7. Sistemele și instalațiile de ventilare (condiționare) a încăperilor în care se
depozitează, prelucrează sau manipulează substanțe combustibile, a sălilor
aglomerate și a încăperilor cu echipamente și, după caz, aparatură de mare valoare
sau importanță deosebită, precum și a celor cu riscuri mari de incendiu, vor fi
independente de celelalte sisteme sau instalații de ventilare (condiționare) ale
construcției.
2.8.8. În interiorul canalelor de ventilare (condiționare) nu se admite montarea
conductelor de lichide sau gaze combustibile, precum și a circuitelor electrice.
2.8.9. Traversarea elementelor de compartimentare antifoc sau rezistente la foc de
către canale de ventilare nu se recomandă. în cazurile în care aceste traversări sunt
absolut necesare, se vor lua măsuri pentru evitarea propagării incendiilor în
compartimentele învecinate.
2.9. CĂI DE ACCES, INTERVENȚIE ȘI SALVARE
2.9.1. Pentru asigurarea condițiilor de acces, intervenție și salvare în caz de
incendiu la construcții și instalații se prevăd căi de circulație (drumuri) necesare
funcțional sau fâșii libere de teren, corespunzător amenajate pentru accesul
utilajelor și autospecialelor de intervenție ale pompierilor.
Nu este obligatorie asigurarea unor circulații carosabile (drumuri) la cabane,
refugii turistice, construcții la altitudine (montane), anexe gospodărești, etc.
precum și la construcții încadrateîn categoria de importanță D (redusă).
2.9.2. Căile de circulație (drumurile) prevăzute, vor asigura accesul fără obstacole
și pe distanțe cât mai scurte la construcții,depozite de substanțe combustibile,
puncte de staționare și alimentare ale autospecialelor și surse de apă.
2.9.3. Căile de circulație și de acces (drumuri) la construcții și incinte construite,
care au încrucișări de nivel cu linii c.f. pe care pot staționa vagoane, vor fi
asigurate cu a doua posibilitate de traversare, astfel încât accesul autospecialelor de
intervenție în caz de incendiu să fie posibil permanent.
2.9.4. Realizarea de curți închise pe toate laturile de construcții etajate, nu se
recomandă. În cazurile în care se prevăd totuși asemenea curți, în care
autospecialele de intervenție ale pompierilor nu au acces, este necesară asigurarea
posibilităților de salvare a persoanelor din clădire prin ferestre sau goluri ale
fațadelor construcției accesibile pentru intervenția serviciilor și unităților de
pompieri, marcându-se corespunzător, astfel încât să fie ușor de recunoscut în caz
de incendiu.
2.9.5. Curțile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 m 2 și închise pe toate
laturile de construcții, situate la nivelul terenului sau al circulațiilor carosabile
adiacente ori la o diferență de nivel mai mică de 0,50 m față de aceste circulații, se
prevăd obligatoriu cu accese carosabile pentru autospecialele de intervenție în caz
de incendiu, cu gabarite de minimum 3,80 m lățime și 4,20 m înălțime.

58
Pentru curțile interioare menționate, situate la diferențe de nivel mai mari de 0,50
m (fără acces carosabil), se asigură numai acces pentru personalul de intervenție
(treceri pietonale), cu lățimea de minim 1,50 m și înălțimea de 1,90 m.
2.9.6. Construcțiile blindate vor avea asigurate posibilități de acces pentru
personalul de intervenție al serviciilor și unităților de pompieri, prin deschideri
prevăzute în pereții exteriori, protejate cu panouri ușordemontabile din afară și
marcate corespunzător.
2.9.7. Pentru intervenția personalului pompierilor direct din exterior, închiderile
perimetrale ale construcțiilor cu pereți cortină vor avea marcate panourile de
vitrare prin care se poate accede în circulațiile comune orizontale (holuri,
vestibuluri, coridoare, etc.) sau în încăperi cu acces permanent în circulațiile
comune.
Marcarea vizibilă din exterior a cel puțin unui acces pe fiecare etaj al construcției
este obligatorie la etajele situate până la 28,00 m față de carosabil, pe toate fațadele
accesibile autospecialelor de intervenție ale pompierilor.
2.9.8. La construcțiile închise perimetral cu pereți cortină se vor asigura circulații
carosabile în dreptul panourilor de fațadă marcate pentru accesul echipelor de
intervenție ale pompierilor.
2.9.9. În interiorul construcțiilor, căile de intervenție ale personalului serviciilor și
unităților de pompieri vor fi stabilite, amenajate și marcate corespunzător, astfel
încât să fie ușor de recunoscut în caz de incendiu.
2.10. DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENȚIE ȘI SERVICIUL DE
POMPIERI
2.10.1. Pentru asigurarea verificării, supravegherii și intervenției în caz de
incendiu, prin proiect se va stabili nivelul de dotare a serviciului de pompieri, în
funcție de categoria de importanță, mărimea, destinația și vulnerabilitatea la
incendiu a construcției.
2.10.2. Echiparea și dotarea serviciului de pompieri trebuie să corespundă
necesităților practice asigurării siguranței la foc a construcției, conform
reglementărilor specifice, în funcție de riscurile de incendiu și scenariile de
siguranță la foc.
2.10.3. În documentația tehnică serviciul de pompieri va avea stabilit spațiul
necesar funcționării permanente a acestuia, de regulă, dispus la parterul sau
nivelurile supraterane inferioare ale construcției.
2.10.4. Serviciul de pompieri va fi dotat cu mijloace de iluminat și comunicații,
aparatură specifică și echipament de protecție, corespunzător riscurilor de incendiu
și tipului de construcție, asigurându-se rezervele necesare.
2.10.5. Construcțiile se dotează cu mijloace tehnice de stingere corespunzătoare
riscurilor și categoriilor de pericol de incendiu specifice, precizându-se în

59
documentație tipul acestora și cantitatea necesară, inclusiv rezervele pentru
înlocuirea imediată.
PARTEA A II-A CLĂDIRI CIVILE (PUBLICE)
CAPITOLUL 3 PERFORMANȚE COMUNE CLĂDIRILOR CIVILE
(PUBLICE)
3.1. RISCURI DE INCENDIU ȘI GRADE DE REZISTENȚĂ LA FOC
Riscuri de incendiu
3.1.1. Încăperile, spațiile și clădirile civile (publice), vor avea determinate riscuri
de incendiu, conform prevederilor art. 2.1.1 la 2.1.3 din prezentul normativ.
3.1.2. În funcție de riscurile de incendiu determinate, se asigură condițiile de
siguranță la foc performanțele și nivelele de performanță admise în partea l-a a
normativului "Prevederi comune tuturor construcțiilor" și în cele din prezenta
parte.
Prin scenarii de siguranță la foc elaborate conform reglementărilor de specialitate,
în situații justificate pot fi adoptate masuri de protecție compensatorii care asigură
condițiile de siguranță la foc și performanțele admise conform normativului.
3.1.3. Riscurile de incendiu se precizează obligatoriu în documentația tehnică.
Grade de rezistență la foc
3.1.4. Clădirile civile (publice) vor avea gradul de rezistență la foc, și precizat
obligatoriu în documentațiile de proiectare. Condițiile minime pe care trebuie să le
îndeplinească clădirea, pentru încadrarea într-un anumit grad de rezistență la foc,
sunt cele stabilite în art. 2.1.8. la 2.1.14.
3.2. AMPLASARE ȘI CONFORMARE LA FOC
Amplasare
3.2.1. Clădirile civile (publice), independente, comasate sau grupate în
conformitate cu recomandările generale, se amplasează în zone ferite de riscuri de
incendiu existente în vecinătate, la distanțele de siguranță admise (art. 2.2.1. la
2.2.3.), sau se compartimenteaza corespunzător normativului.
3.2.2. Clădirile pentru persoane ce nu se pot evacua singure, cele pentru obiecte
sau aparataj de importanță deosebită, precum și clădirile înalte și foarte înalte, nu
se recomandă a fi comasate cu construcții care au altă destinație.
3.2.3. În cazul comasării mai multor funcțiuni într-o clădire civilă (publică) acestea
se vor separa corespunzător, de regulă, prin pereți și planșee din materiale C0
(CA1), rezistente la foc conform normativului.
Conformare la foc
3.2.4. Prin conformare se vor avea în vedere prevederile art. 2.2.4. la 2.2.10. și cele
specifice. Ariile construite ale compartimentelor de incendiu admise pentru
construcții civile (publice) supraterane, sunt cele precizate în tabel 3.2.4.

60
Tabel 3.2.4
Arii construite admise pentru compartimente de incendiu ale clădirilor civile
(publice) supraterane
Aria maximă construită
(la sol), a unui
Gradul de compartiment de
rezistență incendiu (în nr)
la foc Clădiri Clădiri cu
cu un mai multe
nivel niveluri
I-II 2500
III 1800
IV 1400 1000
V 1000 800
NOTĂ:
1. Pentru clădirile echipate cu instalații automate de stingere a incendiilor, ariile se
pot majora cu 100%. Atunci când se prevăd instalații automate de semnalizare a
incendiilor, ariile se pot majora cu 25%. Majorările menționate nu se cumulează.
2. În cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili arii construite mai mari pe
proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilorde conducere respective.
Tabel 3.2.5
Număr de niveluri supraterane maxim admis și capacitatea clădirilor civile de
gradul III-V de rezistentă la foc
Număr maxim de
Capacitate
niveluri pentru
Nr. (Număr
Destinația clădirilor clădiri având gradul
crt. maxim de
de rezistență la foc:
persoane)
III IV V
1 Clădiri care 150 2 1 1
adăpostesc persoane
ce nu se pot evacua
singure
2 Clădiri pentru muzee 300 3 2 1
sau expoziții care nu
adăpostesc valori
deosebite
Clădiri pentru cazare 200
temporară
Clădiri pentru 480
61
învățământ de cultură
generală și licee
3 Clădiri de locuit 200 5 3 2
4 Clădiri cu alte 300 5 2 1
destinații, fără săli
aglomerate

NOTĂ:
În cazuri justificate tehnic și asigurând măsuri suplimentare de protecție,
investitorii pot adopta un singur nivel în plus față de cele admise, pe proprie
răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective.
3.2.5. Între numărul de niveluri al clădirilor supraterane, destinația, gradul de
rezistență la foc și capacitatea lor (număr de persoane), se vor/especta următoarele
corelații:
a) în clădirile de gradul I-II de rezistență la foc, indiferent de capacitatea lor,
numărul de niveluri supraterane nu se limitează (cu excepția celorcu săli
aglomerate de gradul II);
b) în clădirile de gradul III-V de rezistență la foc, numărul de niveluri supraterane
se limitează în funcție de destinație și de numărul de persoane adăpostit, conform
prevederilortabelului 3.2.5.
3.2.6. În clădirile civile (publice) de gradul I-II de rezistență la foc, este admisă
mansardarea (realizarea unui nivel construit în volumul podului) dacă elementele
din structura portantă a acoperișului și a încăperilor amenajate sunt incombustibile
și separate de restul podului cu ziduri rezistente la foc minim 3 ore.
În clădiri de gradul III-V de rezistență la foc, mansardarea (nivel construit în
volumul podului), este admisă în condițiile respectării prevederilor tabelului 3.2.5.
3.2.7. Depozitarea mărfurilor și substanțelor cu pericol de explozie în clădirile
civile (publice), precum și amplasarea atelierelor în care se utilizează astfel de
materiale, nu este admisă decât în cazurile menționate și cu respectarea
prevederilor normativului.
3.2.8. Prin conformarea construcțiilor civile (publice) se va asigura, pe cât posibil,
dispunerea separată a spațiilor cu risc mare de incendiu fața de zonele accesibile
publicului, realizând măsurile de protecție necesare conform normativului.
3.3. ALCĂTUIRI CONSTRUCTIVE
3.3.1. Construcțiile civile (publice) se alcătuiesc corespunzător prevederilor 2.3.
ale normativului, îndeplinind performanțele comune și specifice ale acestora. Se
recomandă utilizarea materialelor și elementelor de construcție CO (CA1).
3.3.2. Atunci când conform prevederilor normativului se pot utiliza materiale și
elemente din clasele de combustibile C, la C4 (CA2a b cd), în funcție de condițiile

62
specifice și scenariile de siguranță la foc elaborate, precum și de rolul pe care îl au
în caz de incendiu, se asigură masurile de protecție corespunzătoare siguranței la
foc, potrivit normativului.
3.3.3. Prin modul de alcătuire și realizare, elementele de construcție utilizate nu
trebuie să propage focul cu ușurință.
3.4. LIMITAREA PROPAGĂRII FOCULUI ȘI A FUMULUI
3.4.1. Pereții despărțitori prevăzuți pentru limitarea propagării incendiului în cadrul
unui compartiment de incendiu, se recomandă să fie CO (CA1) și rezistenți la foc
minimum 2 ore secționând transversal clădirea (pereți care pot fi decalați în plan
vertical). Acești pereți, de regulă, se amplasează la cel mult:
• 110 m distanță în clădiri de gradul I, II și III de rezistență la foc;
• 70 m distanța în clădiri de gradul IV și V de rezistență la foc;
La clădirile cu pod al căror acoperiș este executat din materiale C1-C4
(CA2a,b,c,d), pereții respectivi trebuie să separe și volumul podului.
3.4.2. În construcții civile (publice), ușile prevăzute pe coridoare care intersectează
pereții antifoc și cele din pereții despărțitori prevăzuți la pct. 3.4.1., pot fi etanșe la
foc minimum 30 de minute, potrivit normativului având dispozitive de
autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, conform cerințelor
funcționale și de evacuare în caz de incendiu.
Tabel 3.4.4.
Condiții minime pentru pereți și planșee
Condiții
Nr. Destinația minime de
Observații
Crt. elementului combustibilitate
și de rez. la foc
1 2 3
1 Pereți despărțitori C4 (CA2d) Cu excepția
intre încăperi pereților de
administrative etc., separare tata de
din cadrul unor secții de producție,
grupări cu o arie depozite, spații
construită de max. tehnice și căi de
400 m 2
evacuare
2 Pereți despărțitori C0 (CA1) 1 oră Cu excepțiile din
dintre grupările normativ
executate conform nr.
crt.1, precum și între
încăperile
administrative,

63
sociale, etc. și căile
de evacuare comune
3 Elemente de separare C0 (CA1) 1 oră Se admit uși pline
între încăperi cu de lemn sau
riscuri locale de metalice (în pereții
incendiu (laboratoare, respectivi nu se
oficii, bucătării. admite practicarea
arhive, heliograf, altor goluri în afara
xerox, etc), față de ușilor strict
restul clădirii: necesare pentru
- pereți: circulație); se
- planșee admit supralumini
din cărămizi de
sticlă, plăci de tip
S, sau geam armat.
4 Elemente de C0 (CA1) 3ore Ușile vor fi
compartimentare C0 (CA1) 2ore rezistente la foc
între depozite de 11/2 ore, prevăzute
materiale cu dispozitive de
combustibile cu aria autoînchidere sau
mai mare de 36 m2 și închidere
restul cladirii, precum automată. Dacă
și între depozitele cu există instalații
obiecte de valoare automate de
(ale muzeelor, stingere a
arhivelor, incendiilor, pereții
bibliotecilor, etc.) în pot avea în toate
funcție de densitatea cazurile 3 ore, iar
sarcinii termice, dar planșeele 11/2ore
nu mai puțin de: rezistență la foc.
- pereți
- planșee
3.4.3. Funcțiunile cu risc mare de incendiu se separă cu pereți și planșee CO (CA1)
având rezistența la foc conform normativului, iar golurile de comunicație protejate
corespunzător.
Pereții și planșeele de separare a diferitelor funcțiuni cu risc mijlociu de incendiu,
comasate într-o clădire civilă (publică) trebuie să fie CO (CA1) cu rezistență la foc
de cel puțin 2 ore pentru pereți, respectiv 1 oră pentru planșee. ]n clădirile de
gradul IV și V, pereții și planșeele pot fi C1 - C2 (CA1 - CA2a,b), rezistente la foc

64
30 minute. Elementele de separare a funcțiunilor cu risc mic, vor respecta
condițiile gradului de rezistență la foc.
3.4.4. Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească anumiți pereți și
planșee din clădirile civile (publice) care nu sunt înalte, foarte înalte sau cu săli
aglomerate, sunt precizate în tabelul 3.4.4.
Indiferent de tipul și destinația clădirii, separarea coridoarelor de evacuare față de
grupurile sanitare adiacente (băi, dușuri, W.C.), se poate realiza conform
condițiilor normate pentru încadrarea în gradul de rezistență la foc.
3.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE) ȘI GAZE FIERBINȚI
3.5.1. În general, spațiile accesibile publicului vorfi astfel realizate și protejate
încât să fie ferite de fum în caz de incendiu, respectându-se condițiile specifice
stabilite prin normativ referitoare la desfumare (art. 2.5.1. la 2.5.35.).
3.5.2. Încăperile de depozitare a materialelor și substanțelor combustibile solide, cu
aria mai mare de 36 m2, precum și casele de scări de evacuare și încăperile tampon
fără lumină naturală, se prevăd cu dispozitive de evacuare a fumului, reprezentând
minimum 1 % din aria respectivă a depozitului și 5% a ariei construite a casei de
scări (dar minimum 1m2 pentru fiecare scară), sau cu sisteme mecanice de evacuare
a fumului.
3.5.3. Circulațiile comune orizontale, inclusiv încăperile tampon și casele de scări
de evacuare ale nivelurilor subterane închise, destinate publicului, vor fi prevăzute
cu sisteme independente de evacuare afumului (desfumare) față de nivelurile
supraterane.
3.5.4. Asigurarea evacuării fumului din atriumuri în caz de incendiu, este
obligatorie. Acesta se realizează prin dispozitive cu deschidere automată, care să
asigure o suprafață liberă de minimum 1% din aria celui mai mare nivel al
atriumului delimitat de pereți - fără a se lua în considerare cel de la parter - sau prin
sistem de evacuare mecanică a fumului, corespunzător alcătuit și dimensionat.
În ambele situații, la partea inferioară a atriumurilor se asigură posibilități de
admisie a aerului. Acționările automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului
vor fi dublate de comenzi manuale dispuse la nivelul acceselor din exterior în
atrium și la serviciul de pomperi
Atunci când se asigură supravegherea permanentă a atriumului, evacuarea fumului
(desfumarea) se poate acționa numai manual.
3.5.5. Pentru limitarea posibilităților de propagarea a fumului la etajele superioare,
atunci când înălțimea atriumului este mai mare de 28,00 m, se recomandă izolarea
de atrium a nivelurilor situate în jumătatea superioară a acestuia prin închideri C0
(CA1), rezistente la foc minimum 15minute.
3.5.6. Toate încăperile și spațiile deschise direct spre atrium (magazine comerciale,
expoziții și altele similare care necesită desfumare conform normativului), vor avea

65
asigurate posibilități de evacuare a fumului în caz de incendiu (desfumări)
independente de atrium.
3.5.7. Încăperile necompartimentate, cu aria construită mai mare de 10.400 m 2 se
prevăd cu sisteme de evacuare a fumului și gazele fierbinți, care să limiteze
propagarea incendiilor, conform art. 2.5.36 la 2.5.45.
3.6. CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU
3.6.1. Clădirile publice (civile) vor avea asigurat numărul necesar de căi de
evacuare a utlizatorilor în caz de incendiu, corespunzător dispuse, alcătuite și
dimensionate, potrivit prevederilor normativului (art. 2.6.1. la 2.6.74.).
În clădirile civile (publice) care nu sunt înalte sau foarte înalte, golurile de acces la
casele de scări pot avea uși pline sau cu geam spre coridoare, vestibuluri de etaj și
holuri, dacă se îndeplinesc următoarele condiții:
a) pereții și planșeele acestora (coridoare vestibuluri, holuri) au aceeași rezistență
la foc cu cele ale caselor de scări;
b) între coridoare, vestibuluri sau holuri și încăperile adiacente, inclusiv alte case
de scări, se prevăd uși pline;
c) eventualele ferestre pentru iluminarea indirectă a coridoarelor de etaj sau a
holurilor ori vestibulurilor, practicate în pereții ce le separă de încăperile adiacente,
sunt protejate conformări.2.6.31.
3.6.2. Sunt admise scări de evacuare interioare deschise în construcțiile publice
(civile), dacă servesc la evacuare utilizatorilor a cel mult două niveluri.
Tabel 3.6.4.
Capacități de evacuare
Destinația clădiri: sau a Capacitatea de
Nr. porțiunii de clădire evacuare (C) a
Crt. pentru care se unui flux (număr
calculează evacuarea de persoane)
1. Clădirile care 50
adăpostesc persoane
incapabile de a se
evacua singure:
maternități, staționare
medicale, clădiri penlru
copii de vârstă
preșcolară, ospicii
pentru alienați mintali,
cămine pentru bătrâni și
infirmi, persoane
handicapate, etc.

66
2. Clădirile pentru 70
invățâmântde toate
gradele, administrative.
sociale laboratoare,
studiouri
cinematografice, și de
radio, săli de adunări,
auditorii, magazine,
expoziții, alimentație
publică, de lectură,
sport, așteptare, etc.
care nu sunt săli
aglomerate sau clădiri
înalte ori foarte înalte.
3. Clădiri de locuit, 80
administrative, hoteluri,
cămine, cabane, etc.
care nu sunt clădiri
înalte sau foarte înalte.
3.6.3. Scările amplasate în volumul atriumului și neînchise în case de scări proprii,
nu constituie căi de evacuare în caz de incendiu.
Fac excepție atriumurile cu înălțimea de maximum patru niveluri ale construcției,
unde se consideră că pe scara deschisă în atrium, se poate asigura trecerea unui
singur flux de evacuare, chiar dacă lățimea rampelor asigură mai multe fluxuri.
3.6.4. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maximum admise ale căilor de
evacuare din clădirile civile (publice), sunt cei prevăzuți în prevederile specifice
clădirilor civile (publice), iar pentru atriumuri conform art. 3.6.5. și 3.6.6.
Capacitățile de evacuare luate în considerare la clădiri civile (publice), sunt
precizate în tabelul 3.6.4.
3.6.5. Circulațiile comune orizontale deschise spre atrium (platforme, supante, etc),
pot constitui căi de evacuare pentru persoanele aflate în încăperile adiacente, atunci
când timpul de evacuare, respectiv distanța ce o au de parcurs, nu depășește
valorile maxime admise în tabelul 3.6.5., de la ușa acestora până la o casă de scări
de evacuare (măsurată în axul căilor), în funcție de gradul de rezistență lafocal
construcției.
Tabel 3.6.5.
Timp (lungime) de evacuare pe circulații deschise spre atrium
Gradul de Timp de evacuare (lungime cale
rezistență la de evacuare)

67
foc al într-o singură
în două direcții
construcției direcție (coridor
diferite
în care se află înfundat)
atrimul secunde metri secunde metri
I și II 88 35 50 20
III 63 25 38 15
IV 40 16 30 12
V 25 10 25 10
3.6.6. Pentru încăperile de dormit ale hotelurilor, căminelor, spitalelor, locuințelor
și altele similare dispuse adiacent atriumurilor, valorile maxime admise ale căilor
de evacuare pe circulațiile comune orizontale deschise spre atrium, se reduc cu
50% față de prevederile art. 3.6.5.
3.6.7. Ușile încăperilor care debușează în circulațiile comune orizontale deschise
spre atrium, se alcătuiesc și echipează conform prevederilor normativului
referitoare la comunicarea între spații cu destinații diferite și căi de evacuare.
3.6.8. Deschiderea ușilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de persoane
valide trebuie să se facă în sensul deplasării spre exterior.
3.7. INSTALAȚII DE SEMNALIZARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR
3.7.1. În funcție de destinație, tip de construcție și capacitatea maximă simultană,
se asigură echiparea și dotarea cu instalații și mijloace de semnalizare și stingere a
incendiilor, potrivit prevederilor normativului și ale reglementărilor de specialitate,
precum și în alte cazuri la solicitarea beneficiarului.
3.7.2. În clădirile cu atrium, spațiile adiacente acestuia care sunt destinate
magazinelor comerciale, expozițiilor cu exponate combustibile și, în general, a
unor funcțiuni cu riscuri mari de incendiu, se echipează obligatoriu cu instalații
automate de semnalizare și de stingere cu apă a incendiilor (sprinklere, drencere,
apă pulverizată).
3.8. INSTALAȚII UTILITARE AFERENTE CLĂDIRILOR CIVILE (PUBLICE)
3.8.1. Echiparea cu instalații utilitare aferente clădirilor civile (publice), se asigură
în conformitate cu prevederile reglementărilor de specialitate având în vedere și
cele ale prezentului normativ.
3.8.2. Proiectarea și realizarea instalațiilor utilitare aferente vor avea în vedere
evitarea producerii incendiilor de către acestea, precum și a propagării ușoare a
focului respectându-se prevederile reglementări lor tehnice specifice acestora.
3.8.3. De regulă, aparatele de preparat și de încălzit trebuie amplasate în încăperi
separate de spațiile accesibile publicului, cu excepția celor agrementate tehnic
pentru aceasta, utilizându-se numai în condițiile și cu măsurile de protecție
stabilite.

68
3.8.4. Centralele termice de regulă, pot fi amplasate în clădirile civile (publice) cu
condiția separării lorfață de restul construcției prin pereți și planșee CO (CA1) și
rezistente la foc minimum 3 ore pentru pereți și 2 ore pentru planșee, cu acces
dintr-un coridor interior, cu excepțiile stabilite în normativ.
3.8.5. Amplasarea rezervoarelor de lichide combustibile cu temperatura de
inflamabilitate a vaporilor mai mică de 55°C în clădiri civile (publice), de regulă,
nu este admisă, cu excepția celor de alimentare a centralelortermice și a
grupurilorelectrogene aferente clădirii, în cantitățile și cu măsurile de protecție
stabilite în normativ și în reglementările tehnice de specialitate.
3.8.6. Pentru instalațiile de încălzire care utilizează gaze sau lichide combustibile,
se vor respecta regulile tehnice și de siguranță specifice, conform reglementărilor
tehnice de specialitate.
3.8.7. Bucătăriile și preparările calde vor fi izolate de spațiile accesibile publicului,
de regulă, prin pereți și planșee CO (CA1), rezistente la foc minimum o oră, iar
ușile de comunicare vor fi etanșe minimum 15 minute. Fac excepție situațiile
precizate în normativ.
3.8.8. Bucătăriile și preparările calde dispuse liber în spațiile publice vor fi
delimitate cu ecrane de minimum 0,50 m sub plafon realizate din materiale CO
(CA1) cu rezistența minimă la foc de 15 minute și asigurate în depresiune față de
restul spațiului în care sunt amplasate.
La bucătăriile situate în clădirile înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, hotele
se prevăd cu instalații speciale de stingere.
3.8.9. Instalațiile de ventilare mecanică și de condiționare, trebuie proiectate și
realizate astfel încât să evite propagarea focului și a fumului în construcția civilă
(publică).
3.8.10. Canalele de ventilare vor fi realizate din materiale C0 (CA1), iar pentru
spațiile în care publicul are acces instalațiile de ventilare vorfi separate de celelalte
încăperi ale construcției.
3.8.11. Instalațiile electrice vor fi proiectate și realizate conform reglementărilor
specifice și nu vor fi utilizate canalizații (trasee) prin care să se propage focul.
3.9. CĂI DE ACCES, INTERVENȚIE ȘI SALVARE
3.9.1. Construcțiile civile (publice) vor avea asigurate căi de acces, intervenție și
salvare, corespunzător alcătuite dimensionate și marcate, astfel încât să poată fi
utilizate de personalul care intervine încazde incendiu.
3.9.2. Căile de intervenție exterioare vor permite accesul ușor al autospecialelor de
intervenție ale pompierilor, fiind marcate și menținute permanent libere. De regulă,
vor asigura intervenția cel puțin la o fațadă a clădirii, cu excepția situațiilor
precizate în normativ.
3.9.3. În interiorul construcțiilor civile (publice) căile de intervenție ale
pompierilor, marcate corespunzător, vor permite accesul ușor la principalele
69
circulații funcționale (orizontale și verticale), precum și la spațiile cu risc sau
pericol de incendiu.
3.10. DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENȚIE, SERVICIUL DE
POMPIERI
3.10.1. Clădirile civile (publice) se dotează cu stingătoare, asigurându-se un
stingător portativ cu pulbere de 6 Kg sau echivalentul acestuia pentru o arie
construită de maximum 250 m2, dar minimum 2 stingătoare pe fiecare nivel al
clădirii.
Stingătoarele portative trebuie să conțină produsul de stingere și cantitatea
corespunzătoare clasei de periculozitate, previzibile în spațiul respectiv.
3.10.2. Toate mijloacele de intervenție cu care se echipează și dotează clădirile
civile (publice) vorfi ușor accesibile personalului și menținute în stare de
funcționare.
3.10.3. În spațiile și încăperile cu risc mare de incendiu sau în care se află
substanțe periculoase (parcaje, comerț, etc), după caz se prevăd și stingătoare
transportabile, potrivit reglementărilor specifice.
3.10.4. Organizarea serviciului de pompieri civili, echiparea și dotarea acestuia, se
stabilesc potrivit reglementărilor, funcție de destinație, vulnerabilitate, și nivelul de
echipare al clădirii.
3.10.5. De regulă, construcțiile civile (publice) vor avea constituite servicii de
pompieri civili atunci când capacitatea maximă simultană depășește 500 persoane,
precum și atunci când mijloacele de stingere a incendiilor cu care sunt echipate nu
sunt cu acționare automată.
3.10.6. Clădirile civile (publice) echipate cu instalații automate de semnalizare și
stingere a incendiilor, vor avea constituite servicii de pompieri care să asigure
numai supravegherea și acționarea instalațiilorspecifice.
3.10.7. Numărul personalului serviciului de pompieri se stabilește în funcție de
activitățile operative necesare, riscul de incendiu, importanța și vulnerabilitatea
construcției, efectele incendiului, etc. potrivit reglementărilor tehnice și scenariilor
de siguranță la foc.
CAPITOLUL 4 PERFORMANȚE SPECIFICE CLĂDIRILOR CIVILE
(PUBLICE) PERFORMANȚE ALE UNOR TIPURI DE CLĂDIRI CIVILE
(PUBLICE)
4.1. PERFORMANȚE ALEUNOR TIPURI DE CLĂDIRI CIVILE (PUBLICE)
Clădiri înalte și foarte înalte
4.1.1. Clădirile înalte și foarte înalte vor fi de gradul I de rezistență la foc. Atunci
când au porțiuni cu înălțimea mai mică de 28 m, se admite că acestea să fie de
gradul II de rezistență la foc, dacă în caz de incendiu nu afectează stabilitatea
clădirii. Acoperișurile sau terasele acestor tipuri de clădiri, se realizează din
materiale C0 (CA1).
70
4.1.2. În clădirile înalte și foarte înalte compartimentele de incendiu pot fi
constituite din clădiri independente, porțiuni ale acestora cu arii construite la soi
admise în tabel 3.2.4., sau din volume închise ale acestora, (porțiuni volumetrice
cuprinzând unul până la trei niveluri construite succesive) cu aria totală desfășurată
de maximum 2500 m2, delimitate de elemente de compartimentare verticale și
orizontale (pereți și planșee).
Pereții și planșeele de compartimentare a volumelor închise menționate, vor fi C0
(CA1) cu rezistența la foc a pereților stabilită în funcție de densitatea sarcinii
termice conform tabel 2.4.2., iar a planșeelor de minimum 2 ore.
4.1.3. În clădiri înalte și foarte înalte, densitatea sarcinii termice, rezultată din
materialele și elementele de construcție utilizate (cu excepția pardoselilor lipite),
nu va fi mai mare de 275 MJ/m 2. Densitatea sarcinii termice totale rezultată din
materiale și elemente de construcție, finisaje, mobilier și alte materiale adăpostite,
se recomandă să nu depășească 840 MJ / m2.
4.1.4. Încăperile cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m 2 se separă de restul
clădirii prin pereți cu rezistența la foc corespunzătoare densității sarcinii termice
dar minimum 3 ore și planșee cu rezistența la foc 2 ore în clădiri foarte înalte și
respectiv o oră în clădiri înalte. în clădirile înalte, golurile de comunicație cu căile
de evacuare pot fi protejate cu uși, obloane sau cortine rezistente la foc minimum 1
h 30 minute, prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în
caz de incendiu.
4.1.5. Pentru încăperile clădirilor foarte înalte în care densitatea sarcinii termice
depășește 840 MJ/m2, se asigură separarea acestora prin elemente de
compartimentare C0 (CA1), rezistente la foc corespunzător densității sarcinii
termice și (încăperile respective) se prevăd cu instalații automate de semnalizare și
stingere a incendiilor. în clădiri foarte înalte golurile de comunicație cu căile de
evacuare practicate în acești pereți trebuie să fie protejate prin încăperi tampon și
uși cu rezistență la foc de minimum 45 minute prevăzute cu dispozitive de
autoînchidere, sau în cazuri justificate tehnic prin tamburi deschiși.
4.1.6. Pentru limitarea propagării incendiilor, între porțiunile de clădiri cu
destinații diferite, precum și între căile de evacuare și încăperile adiacente acestora,
se prevăd pereți și planșee C0 (CA1) rezistente la foc, în funcție de destinație și de
densitatea sarcinii termice.
Elementele de construcție portante ale clădirii înalte sau foarte înalte, care străbat
încăperi cu destinații diferite, vor fi alcătuite și protejate astfel încât stabilitatea
clădirii să nu fie afectată în caz de incendiu.
4.1.7. În pereții dintre compartimentele de incendiu, comunicarea se face prin
încăperi tampon ale căror uși sunt etanșe lafoc minimum 1 oră în clădiri foarte
înalte (ce depășesc 45 m) sau uși etanșe la foc 30 minute la cele înalte (între 28 și

71
45 m). în ambele situații ușile încăperilor tampon se prevăd cu sisteme de
autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
4.1.8. Pentru limitarea propagării ince ndiilor în interiorul compartimentelor de
incendiu, pereții despărțitori dintre porțiunile de clădire cu destinații diferite,
precum și cei dintre circulațiile comune de evacuare și încăperile adiacente, trebuie
să fie C0 (CA1), conform tabelul
4.1.8. rezistenți la foc min. 2 ore, iar planșeele să fie C0 (CA1.) rezistente la foc cel
puțin o oră.
În clădiri înalte și foarte înalte, utilizarea pereților despărțitori din clasele de
combustibilitate C2 la C4 (CA2b - d), este interzisă.
Tabel 4.1.8.
Pereți de separare a cailor de evacuare
Nivele minime de comportare la
Grad de
foc admise pentru pereți in funcție
rezistență
de destinația și densitatea sarcinii
la foc
termice a spațiilor adiacente
I la la holuri la case de
coridoare scări închise
C0 (CA1) C0 (CA1) C0 (CA1) 3
≥ 2 ore la ≥ 2 ore la ore
clădiri clădiri
foarte foarte
înalte și ≥ înalte și ≥
1 oră la 1 oră și la
cele înalte cele
înalte

4.1.9. La nivelurile supraterane, golurile de acces la scările de evacuare se


protejează cu încăperi tampon care asigură împiedicarea propagării fumului
conform prevederilor normativului, realizate cu pereți și planșeu C0 (CA1)
rezistente la foc minimum 60 de minute și prevăzute cu uși C0 sau C1, C2 (CA1
sau CA2a,b) etanșe la foc minimum 30 de minute în clădiri înalte și respectiv, uși
C0-C1 (CA1 - CA2a) etanșe la foc minimum 60 de minute în clădiri foarte înalte.
Rampele scărilor aferente nivelurilor subterane se separă de cele supraterane prin
pereți și planșee C0 (CA1), rezistente la foc. Comunicarea între rampele subterane
și cele supraterane este admisă printr-o ușă rezistentă la foc minimum 90 de
minute.

72
La nivelurile subterane accesul la casele de scări este admis numai prin încăperi
tampon prevăzute cu uși rezistente la foc minim 60 de minute și asigurată
evacuarea fumului.
În toate situațiile, ușile încăperilor tampon se echipează cu sisteme de
autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
4.1.10. Închiderile perimetrale exterioare ale clădirilor înalte și foarte înalte vor fi
astfel proiectate și realizate încât să limiteze transmiterea incendiilorde la un nivel
la altul.
Închiderile perimetrale exterioare se realizează din elemente C0 (CA1) rezistente la
foc minimum 15 minute. Pentru limitarea transmiterii incendiilor pe fațade se
prevăd separări de minimum 1,20 m, C0 (CA1), etanșe la foc minimum 30 de
minute între vitrări și se utilizează numai tâmplărie exterioară C0 (CA1).
4.1.11. Elementele de compartimentare dintre spațiile de parcare a autovehiculelor
și clădirile înalte și foarte înalte de care se alipesc sau în care se înglobează, trebuie
să fie C0 (CA1) cu rezistență la foc de minimum 4 ore pentru pereți și 3 ore pentru
planșee. în acești pereți se admite practicarea unor goluri de comunicație
funcțională însă protejate prin încăperi tampon ale căror uși trebuie să fie rezistente
la foc minimum 1 oră și prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere
automată în caz de incendiu sau în cazuri justificate tehnic cu tamburi deschiși,
realizați conform normativului.
4.1.12. Ghenele verticale pentru instalații se separă de restul construcției prin pereți
C0 (CA1) cu rezistența la foc minimum 30 de minute și nu se vor deschide în casa
scării.
Ghenele verticale, de regulă, se separă la trecerea prin planșee care delimitează
compartimente de incendiu, cu elemente C0 (CA1), care vor asigura aceeași
rezistență la foc cu a planșeului străpuns, iar atunci când separarea nu este posibilă
sau justificată tehnic, pereții ghenelor vor fi de minimum 3 ore rezistență la foc și
ușile (trapele) lordevizitare,de 1 oră și 30 minute.
Ghenele (canalele) orizontale se închid cu diafragme incombustibile la trecerea
prin pereții care delimitează compartimentele de incendiu, asigurând o rezistență la
foc egală cu a elementului străpuns.
4.1.13. Circulațiile comune orizontale și casele de scări care nu au goluri directe în
exterior prin care să se poată evacua fumul în caz de incendiu, se echipează cu
dispozitive sau sisteme de evacuare a acestuia (desfumare), realizate conform
prevederilor normativului.
Evacuarea fumului (desfumarea) spațiilor și încăperilor subterane (subsol), se
asigură independent de cel al nivelurilor supraterane.
4.1.14. Materialele și finisajele utilizate în clădirile înalte și foarte înalte nu trebuie
să permită propagarea rapidă a incendiilor.

73
4.1.15. Finisajul pe căile de evacuare trebuie să fie CO (CA1) cu excepția
pardoselilor din mochete de maximum 20 mm grosime si a finisajelor din folii de
max. 5 mm grosime, care pot fi din C0 (CA1) sau C1-C2 (CA2a,b)
4.1.16. Plafoanele suspendate vor fi din clasa CO (CAI), cu elemente de susținere
CO (CA1) rezistente la foc min 30 de minute. Spațiul dintre plafonul suspendat și
planșeul de rezistență se va întrerupe prin diafragme cu aceeași rezistență la foc,
situate la maximum 25 m pe două direcții perpendiculare.
4.1.17. Ascensoarele din clădiri înalte și foarte înalte vor avea puțuri de ascensoare
proprii, separate de restul construcției prin pereți CO (CA1) rezistenți la foc
minimum 2 ore, în care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile
construcției.
Într-un singur puț, se pot dispune maximum trei cabine de ascensor.
4.1.18. În clădirile foarte înalte, golurile de acces la ascensoare din nivelurile
supraterane (de palier) se protejează cu uși rezistente la foc minimum 2 ore, cu
închidere automată, sau prin realizarea unor paliere de acces la ascensoare separate
de circulațiile comune orizontale cu uși rezistente la foc, caz în care, prin
însumarea rezistențelor la foc ale acestor uși cu cele ale ușilor ascensoarelor (de
palier) se asigură minimum 2 ore rezistență la foc.
În aceleași condiții, la clădirile înalte golurile de acces la ascensoare (de palier) se
protejează cu uși rezistente la foc minimum 1 oră.
4.1.19. Când ascensoarele debușează în subsolurile clădirii, golurile de comunicare
cu nivelurile subterane se protejează obligatoriu cu încăperi tampon prevăzute cu
uși rezistente la foc minimum 1 oră și 30 de minute și echipate cu dispozitive de
autoînchidere. Fac excepție subsolurile cu risc mic de incendiu, care se separă la
fel cu nivelurile supraterane.
4.1.20. Închiderea automată a ușilor de protecție a golurilor de acces la ascensoare
(la toate nivelurile clădirii) trebuie asigurată centralizat la darea alarmei și local,
atunci când temperatura atinge 90°C la partea lor superioară, având prevăzute și
acționări manuale.
4.1.21. În cazul defectării sau opririi, ascensoarele vor fi astfel realizate încât să
permită aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat iar în caz de incendiu
toate cabinele vor fi aduse automat la parter.
Aceste prevederi sunt obligatorii și la alte sisteme de transport sau circulație pe
verticală ce se prevăd în clădirile înalte și foarte înalte (monte-charge, elevatoare,
etc).
4.1.22. În clădirile înalte, cel puțin unul din ascensoare, ușor accesibil, se va realiza
corespunzător cerințelor asigurării operațiunilor de intervenție în caz de incendiu.
în clădirile foarte înalte este obligatorie realizarea a cel puțin două asemenea
ascensoare de intervenție.

74
Tabel 4.1.24.
Timp (lungime) de evacuare
CLĂDIRI FOARTE
CLĂDIRI ÎNALTE
ÎNALTE
Timp de evacuare (lungimea maximă a căii de
Destinația evacuare)
clădirii într-o într-o
înalte sau în două singură în două singură
foarte direcții direcție direcții direcție
înalte diferite (coridor diferite (coridor
înfundat) înfundat)
secund metr secund metr secund metr secund metr
e i e i e i e i
Publică, 88 35 38 15 63 25 25 10
admini-
strativă,
birouri,
învățămân
t, etc.
Locuinte, 88 35 38 15 50 20 25 10
hoteluri,
sănătate
4.1.23. Ascensoarele pentru intervenție în caz de incendiu, vor asigura capacitatea
de transport a 3-5 servanți cu echipamentul respectiv (minimum 500 Kg) și vor fi
astfel realizate și separate de restul construcției, încât să funcționeze cel puțin 2 ore
de la izbucnirea incendiului. Aceste ascensoare vor asigura accesul pompieriloria
toate nivelurile clădirii, fiind echipate cu dispozitive de apel prioritaral acestora în
caz de incendiu.
4.1.24. În clădirile înalte și foarte înalte este obligatorie asigurarea a cel puțin două
căi de evacuare distincte și independente.
Capacitatea de evacuare (C) a unui flux de evacuare luat în calcul la clădirile înalte
și foarte înalte este de 70 persoane, dacă în normativ nu sunt stabilite capacități mai
mici pentru unele destinații nominalizate.
Timpul de evacuare, respectiv lungimea maximă admisă a traseului parcurs pe
căile de evacuare, de la ușa încăperii până la cea mai apropiată ușă a încăperii
tampon de acces în casa scării de evacuare sau degajamentul protejat (măsurată
conform art. 2.6.69.), în funcție de destinația clădirii, vor respecta prevederile
tabelului 4.1.24.

75
4.1.25. În clădirile înalte și foarte înalte, la toate nivelurile, fiecare dintre scările de
evacuare trebuie să fie ușor accesibile prin trasee independente, de regulă, cu
direcții diferite de deplasare iar, iar cel puțin una dintre scările de evacuare, trebuie
să aibă acces pe terasă peste ultimul nivel. La utilizarea scărilor rulante se respectă
prevederile art. 4.1.54.
4.1.26. Clădirile înalte și foarte înalte se echipează și dotează cu mijloace, instalații
și sisteme de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor
reglementărilor tehnice specifice. Fac excepție clădirile de locuit.
La clădirile înalte și foarte înalte se asigură căi de intervenție exterioare pentru
autospeciale de intervenție, cel puțin pe două laturi.
4.1.27. Clădirile foarte înalte vor avea constituite servicii de pompieri,
corespunzător echipate și dotate, dispuse pe cât posibil în apropierea unui acces de
la nivelul terenului.
Clădiri cu săli aglomerate
4.1.28. La sălile aglomerate, măsurile de siguranță la foc se stabilesc în funcție de
capacitate, destinație, respectiv categoria sălii și gradul de rezistență la foc al
clădirii.
4.1.29. Pentru sălile cu mai multe funcțiuni, măsurile de protecție se asigură în
funcție de categoria cea mai defavorabilă a sălii, conform normativului.
4.1.30. După destinație, sălile aglomerate pot fi de categoria S1 sau S2, conform
tabelului 4.1.30.
Tabel 4.1.30.
Categorii de săli aglomerate
Săli
Destinația sălii aglomerate
aglomerate
Teatre dramatice și muzicale, săli de spectacole,
S1 circuri, expoziții comerciale, muzee cu exponate
combustibile, magazine cu mărfuri combustibile, etc.
Săli pentru proiecții cinematografice, cantine și
restaurante, săli de lectură, muzee cu exponate
S2 incombustibile, expoziții permanente de artă,
auditorii, săli de întruniri, de dans, de concert, de
sport, de așteptare, vestiare, de cult, discotecă, etc.

NOTĂ:
Sălile aglomerate a căror destinație nu este cuprinsă în tabel, se încadrează prin
asimilare.

76
4.1.31. Corelația între categoria sălilor, numărul de locuitori, numărul de niveluri și
gradul de rezistență la foc al clădirilor cu săli aglomerate se asigură conform
prevederilor din tabelele 4.1.31. a și b.
Tabel 4.1.31.a
Corelația admisă între amplasarea și categoria sălilor, numărul de locuri și
gradul de rezistență la foc al clădirilor cu săli aglomerate
Capacitatea (numărul
Amplasarea maxim de locuri) în
Categoria
sălilor funcție de gradul de
sălii
aglomerate rezistență la foc al clădirii
I II III
Independentă S1 Nelimitat 5000 1000
sau S2 Nelimitat 1500
compartiment
de incendiu
Alipită pe o S1 5000 2000 1000
latură la
S2 6000 4000 2000
construcții cu
alte destinații
sau mai multe
săli
aglomerate
comasate într-
o clădire
Înglobată în S1 3000 2000 1000
construcții cu S2 5000 3000 1500
alte destinații
Tabel 4.1.31.b
Numărul de niveluri supraterane admis în clădiri cu săli aglomerate
(porțiunea în care publicul are acces)
Numărul maxim de niveluri
Categoria supraterane admis în clădiri având
sălii gradul de rezistență la foc
I II III
S1 Nelimitat 5 2
S2 Nelimitat 6 3
NOTĂ (tabel 4.1.31.a. și b.):

77
În cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili capacități mai mari sau număr
sporit de niveluri, pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de
conducere respective.
4.1.32. Amenajarea sau realizarea sălilor aglomerate în clădiri independente parter,
de gradul IV
- V de rezistență la foc se admite numai pentru:
• circuri mobile, magazine și centre comerciale, întruniri, la care se asigură
evacuarea rapidă a spectatorilor direct în exterior;
• cluburi și discoteci, precum și cinematografe cu funcționare sezonieră având
maximum 300 de locuri;
• expoziții provizorii de importanță locală care nu adăpostesc exponate de valoare,
potrivit declarației proprietarului (investitorului).
4.1.33. Porțiunile de clădire aferente sălilor aglomerate înglobate în clădiri cu alte
destinații trebuie să fie separate de restul construcției prin elemente de construcții
C0 (CA1) cu rezistența la foc de min. 3 ore pentru pereți și 1½ ore pentru planșee.
Fac excepție situațiile precizate în normativ.
În mod similar se separă între ele și porțiunile de clădire aferente mai multor săli
aglomerate comasate, indiferent de destinație.
NOTĂ:
1. La cluburi, discoteci și cămine culturale,, porțiunile aferente diferitelor activități
de club pot comunica liber cu sectorul de recepție al sălii de spectacole, precum și
cu celelalte săli aglomerate (de reuniuni, conferințe, etc).
2. Vestiarele, birourile, amfiteatrele și sălile de ședințe din clădiri administrative,
de învățământ, și alte clădiri civile cu activități similare, pot avea căi de evacuare
comune cu cele ale clădirii în care sunt situate.
3. Sălile de concerte, sălile de întruniri, auditoriile, sălile de lectură, saloanele de
dans, discotecile, sălile de sport, sălile de alimentație publică, sălile de așteptare,
muzeele și expozițiile cu exponate incombustibile din clădiri publice, pot avea
goluri în pereții ce le separă, protejate cu uși etanșe la foc minimum 15 minute.
4. Sălile aglomerate, comasate într-o clădire, pot avea goluri pentru circulație între
porțiunile comune de clădire aferentă, protejate cu uși etanșe la foc 15 minute.
Tabel 4.1.34.
Elemente de separare
Gradul Condiții minime de
de combustibilitate și de
Nr. Destinația rezis- rezistența la foc
Observații
crt. elementului tență la
foc al pereți planșee
clădirii
1. Planșeele I-III - C0 (CA1) * * Condițiile
78
nivelurilor rezultate din
intermediare gradul de
amena- jate în rezistență la foc
interiorul să- al clădirii
lilor aglomerate
(logii, balcoane,
platforme, etc.)
2. Elemente ce I-II C0 (CA1) C0 (CA1) 1 Elementele pot
separă de restul 1 12 ore oră fi C2 (CA2b) la
construcției ci-nematografe,
III C0 (CA1) C0 (CA1)
încăperile în cluburi, muzee
1 oră 45min.
care are acces și expoziții cu
publicul din săi capacitate mai
polivalente, mică de 300 de
expoziții, etc, locuri situate în
inclusiv căile de clădiri de
evacuare ale gradul III de
acestora cu rezistentă la
excepția foc.
planșeelor peste
subsol.
3. Planșeele peste I-III - C0 (CA1) în săli de
subsol sau 11/2 ore alimentație
demisol atât la publică,
încăperile rezistența la foc
accesibile se poate reduce
publicu- lui, cât la 1 oră cu
și la căile lor de excepția
evacuare, planșeelor
precum și la peste depozite
ateliere. de materiale
combustibile
4. Elemente de CO (CA 1) C0 (CA1) 1 Ușile
separare între 3 ore ore depozitelor vor
depozitele de fi rezistente la
obiecte de foc 1 1 ore
valoare ale echipate cu 2
muzeelor, arhi- dispozitive de
velor, autoinchidere

79
bibliotecilor și sau închidere
restul automată în caz
construcției de incendiu
4.1.34. În interiorul compartimentelor de incendiu sau funcționale ale sălilor
aglomerate, încăperile cu risc mare de incendiu sau care adăpostesc aparataj ori
obiecte de importanță deosebită, se separă de restul construcției prin pereți și
planșee a căror rezistență la foc se stabilește în funcție de densitatea sarcinii
termice, de importanța bunurilor și de nivelul riscului de incendiu.
Cabinele tehnice necesare funcțional, pot avea spre sală geamuri rezistente la foc
sau protejate cu obloane rezistente la foc sau cu perdele de drencere, dacă aceste
cabine se separă de restul clădirii în aceleași condiții ca și sala aglomerată.
Elementele de separare trebuie să îndeplinească pe lângă cerințele de mai sus și
condițiile din tabelul 4.1.34.
4.1.35. Pereții și planșeele de separare a spațiilor închise pentru parcarea
autovehiculelor față de clădirile cu săli aglomerate trebuie să fie CO (CA1),
rezistente la foc min. 4 ore pentru pereți și respectiv 2 ore pentru planșee. în acești
pereți se admit numai goluri de acces necesare circulației, protejate cu uși
rezistente la foc 1 oră și 30 de minute, sau încăperi tampon prevăzute cu uși
rezistente la foc 45 de minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau
închidere automată în caz de incendiu.
4.1.36. Pentru evacuarea fumului degajat în caz de incendiu (desfumare), la partea
superioară a sălilor aglomerate în care are acces publicul, se prevăd dispozitive
amplasate judicios, a căror suprafață totală va fi cel puțin 1/100 din suprafața sălii
sau se asigură desfumarea prin sistem mecanic.
4.1.37. Dispozitivele pentru evacuarea fumului în caz de incendiu ce se prevăd la
partea superioară a sălilor accesibile publicului vor fi repartizate cât mai uniform.
Acestea pot comunica cu exteriorul, fie direct, fie prin coșuri de evacuare cu
secțiune echivalentă, având pereți din materiale CO (CA1) cu rezistența la foc de
min. 30 minute. Dispozitivele de evacuare a fumului, trebuie să poată fi acționate
și prin comenzi manuale, ușoraccesibiledelanivelulsălii.
4.1.38. Elemente decorative interioare, finisajele, tratamentele termice și acustice
ale sălilor aglomerate vor fi astfel alcătuite și realizate încât să nu propage
incendiul cu ușurință, conform prevederilor normativului.
4.1.39. Elementele decorative interioare, finisajele precum și tratamentele termice
și acustice ale sălilor aglomerate, de regulă, vor fi CO (CA1). Acestea pot fi C1,
C2 (CA2a,b) sau executate din lemn și ignifugate cel puțin pe partea neaparentă,
inclusiv scheletul de montare. Se recomandă ca distanțele dintre finisaje sau
tratamente acustice și pereții suport să nu fie mai mare de 15 cm. Golurile astfel
realizate vor fi împărțite prin diafragme, (care pot fi din lemn ignifugat), în celule

80
cu dimensiuni maxime de 3,00 x 3,00 m, astfel încât să se evite formarea de curenți
favorabil dezvoltării incendiilor.
4.1.40. În sălile aglomerate și anexele lor în care publicul are acces, plafoanele
suspendate vor fi C0 (CA1). Se pot utiliza și zone de plafoane suspendate
executate din C1, C2 (CA2a, b) sau din lemn ignifugat cel puțin pe partea
neaparentă, dacă se asigură măsuri corespunzătoare de împiedicare a transmiterii
incendiilor de la o porțiune la alta (prin distanțe, fâșii incombustibile, etc).
În toate cazurile plafoanele suspendate vor avea elemente de susținere CO (CA1)
rezistente la foc minimum 30 minute, iar spațiul dintre plafonul suspendat și
planșeul de rezistență va fi întrerupt la maximum 25 m (pe două direcții
perpendiculare), cu diafragme C0 (CA1).
4.1.41. Este obligatoriu să se asigure cel puțin două ieșiri de evacuare distincte și
judicios distribuite, pentru:
a) fiecare nivel al sălilor aglomerate, precum și pentru nivelurile de lojii și
balcoane cu mai mult de 100 persoane;
b) foaiere, bufete, garderobe și alte încăperi de servire a publicului, cu aria de peste
100 m2.
4.1.42. La sălile cu scene sau podiumuri, circulația de evacuare va fi astfel
organizată încât, de regulă, publicul să nu se deplaseze în direcția scenei. Nu se
admite evacuarea prin scenă sau podium a publicului din sală.
Gabaritele culoarelor de evacuare din interiorul sălilor vor corespunde prevederilor
art. 2.6.60.
4.1.43. Capacitățile de evacuare "C" a unui flux de evacuare luat în calcul la sălile
aglomerate sunt stabilite în tabel 4.1.43.
Tabel 4.1.43
Capacitatea de evacuare
Capacitate de
Tipul sălii
evacuare "C" a
Nr. aglomerate și gradul
unui flux de
crt. de rezistență la foc
evacuare (număr
al clădirii
de persoane)
1. Sală I-II 50 (70) *
aglomerată tip III 35 (50) *
S1 și grad de IV-V 25
rezistență la
foc
2. Sală I-II 65 (100) *
aglomerată tip III 50 (75) *
S2 și grad de IV 35

81
V 25
rezistență la
NOTĂ :
*) Valorile din paranteze se referă numai la circulațiile (trecerile) de evacuare din
interiorul săliloraglomerate (până la ușile de evacuare ale sălii).
4.1.44. Timpii de evacuare (lungimile maxime admise pe traseul parcurs pe căile
de evacuare), sunt stabiliți în tabelul 4.1.44.
4.1.45. Pentru asigurarea evacuării rapide și fără accidente a publicului, în sălile
aglomerate, scaunele, băncile și în general mobilierul, se fixează de pardoseală,
astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică. Fac excepție lojiile, în care se
admit maximum 12 scaune mobile, precum și expozițiile și saloanele de dans, în
care se recomandă solidarizarea lor pe pachete (fără fixare de pardoseală).
La sălile de întruniri cu o capacitate de maximum 200 de locuri, scaunele și băncile
pot fi nefixate de pardoseală, cu condiția solidarizării între ele pe pachete de
minimum trei rânduri.
La sălile polivalente se recomandă ca scaunele să fie legate rigid între ele pe șiruri
și rânduri.
Fiecare șir sau rând trebuie fixat solid la cele două capete, de pardoseală ori pereți,
sau prins solidar de celelalte rânduri astfel încât să devină un pachet.
În toate situațiile, barele de fixare perpendiculare pe rânduri și aplicate la nivelul
pardoselii vor avea cel mult 20 mm grosime, iar profilul rotunjit.
Tabel 4.1.44.
Timpi de evacuare
Timpi de evacuare (lungime
maximă a căii de evacuare)
De la ușa sălii
aglomerate în exterior,
la o scară sau
Gradul
degajament protejat
Categor de
Până la o după caz, când
ia sălii rezisten
ușă a sălii evacuarea se face:
aglome- ță la foc
aglomerate într-o
rate al
în două singură
clădirii
direcții direcție
diferite (coridor
înfundat)
secun met secun met secun metr
de ri de ri de i
Sala S1 I și II 80 32 88 35 50 20

82
III 60 24 63 25 38 15
IV și V 30 12 25 10 25 10
Sala S2 I și II 100 40 88 35 50 20
III 80 32 63 25 38 15
IV 60 24 40 16 30 12
V 30 12 25 10 25 10
NOTĂ :
1. Traseele prin foaiere și holuri ale sălii aglomerate, nu se iau în considerare la
stabilirea timpului (lungimii) de evacuare normat. Foaierele și holurile vor avea
asigurate condițiile de evacuare stabilite pentru sala aglomerată respectivă.
2. Timpul (lungimea) coridorului înfundat se referă la porțiuni de trasee prin care
se accede la două căi de evacuare, precum și la spațiile pentru care sunt admise.
4.1.46. Amplasarea mobilieru lui în sălile aglomerate se face astfel încât să se
realizeze culoare de trecere cu lățimi corespunzătoare, care să asigure accesul
publicului la ieșirile din sală.
4.1.47. La sălile cu locuri pe scaune sau bănci, în culoarele dintre pachetele de
locuri se pot prevede strapontine, dacă:
• se ridică automat și se mențin în această poziție, atunci când nu suntfoiosite,
lăsând liberă lățimea culoarului rezultată din calcul;
• fiind coborâte, rămâne liber unculoarde minimum 0,80 m;
• nu reduc (în poziție ridicată sau coborâtă) lățimea spațiului de circulație pentru
evacuare, determinat prin calcul, între pachetele de scaune.
4.1.48. Pe culoarele de evacuare din săli aglomerate, nu se admit trepte în lungul
spațiilor libere de trecere dintre rândurile de scaune.
4.1.49. La sălile de spectacole, auditorii, săli de concerte, polivalente și altele
similare, numărul maxim de locuri dintr-un rând se stabilește în funcție de gradul
de rezistență la foc al clădirii și de modul în care se face evacuarea persoanelor din
rând, conform tabelului 4.1.49.
Numărul de locuri dintr-un rând nu se limitează în clădiri de gradul I sau II de
rezistență la foc, dacă se prevăd uși amplasate în pereții laterali ai sălii, astfel încât
la fiecare capăt al unui grup de patru rânduri de scaune să existe câte o ușă cu
lățimea de min. 1,10 m.
Tabel 4.1.49
Numărul de locuri dintr-un rând de scaune
Modul de Gradul de rezistență la foc al
evacuare al clădirii
persoanelor I și II III IV și V
aflate pe un
rând Numărul de locuri dintr-un rând

83
Pe la un capăt 25 14 10x)
Pe la ambele 40 25 20
capete
NOTĂ:
x)
în cazurile când este admisă amenajarea sălilor în construcții de gradul IV și V
rezistență la foc și nu au instalație interioară de stingere, evacuarea rândurile se
asigură obligatoriu la ambele capete.
4.1.50. Spațiul liber de trecere dintre rândurile de scaune trebuie să fie de
minimum 0,45 m.
4.1.51. La amplasarea mobilierului în săli cu locuri la mese, trebuie să se asigure
culoare de evacuare în caz de incendiu ținând seama și de următoarele
recomandări:
• mesele de max. 8 locuri se amplasează cu cel puțin o parte a lor, lângă un culoar;
• mese dreptunghiulare, amplasate cu latura lungă perpendiculară pe culoarele de
evacuare, vor avea pe fiecare latură cel mult 8 locuri,
- dacă au acces la un singur culoar sau 16 locuri dacă au acces la două culoare de
evacuare. La capetele acestor mese nu se prevăd scauneîn culoarele de evacuare.
• dacă numărul de locuri de pe o latură este mai mare de trei (între un culoar de
evacuare și perete) sau de șase (între două culoare) se prevăd treceri de acces la
culoarele de evacuare, având o lățime liberă de cel puțin 0,45 m;
• lățimea liberă a culoarelor de evacuare trebuie să asigure trecerea numărului de
fluxuri determinat prin calcul;
• la determinarea lățimilor libere de trecere se au în vedere și dimensiunile
scaunelor, retrase la o distanță de 0,15 m de marginea mesei.
4.1.52. Utilizarea draperiilor, perdelelor, cortinelor, etc. care pot întrerupe căile de
evacuare ale sălilor aglomerate, chiar atunci când sunt incombustibile, este
interzisă. Pe căile de evacuare ale sălilor aglomerate nu se admit ușifalse sau
placări cu oglinzi.
4.1.53. Mobilierul care delimitează căi de evacuare comune interioare va asigura
condiții corespunzătoare de evacuare a utilizatorilor.
4.1.54. În clădiri cu aglomerări de persoane sau cu săli aglomerate se admit scări
rulante, cu condiția asigurării căilor de evacuare distincte și independente prin scări
normale, realizate conform normativului. Pentru împiedicarea pătrunderii fumului
de la un nivel la altul, sub plafoane se vor lua măsuri de ecranare a golului scării
rulante și protejarea lui cu perdele de apă cu intrarea în funcțiune automată, și/sau
manuală, în caz de incendiu. La fiecare nivel se va indica cea mai apropiată cale de
evacuare.
Indiferent de lățimea rampei, scara rulantă poate fi considerată că asigură trecerea
unui singur flux de evacuare dacă:
• poate fi oprită, de la fiecare nivel, printr-o comandă manuală ușor accesibilă;
84
• este executată din materiale C0 (CA1), cu excepția finisajului treptelor precum
și a balustradelor și roților de antrenare;
• lățimea treptelor este de cel puțin 25 cm.
4.1.55. Ușile de pe traseul evacuării publicului din sălile aglomerate trebuie să se
deschidă în sensul evacuării la simpla apăsare a sistemelor de închidere (bară de
siguranță) și să nu aibă proeminențe care ar putea îngreuna trecerea persoanelor. La
ușile exterioare sau care separa alte funcțiuni din clădiri, se permit sisteme de
zăvorâre fără încuiere, ușor de acționat în condițiile aglomerării persoanelorîn fața
lor.
4.1.56. În sălile aglomerate, distanța dintre tocul ușii și prima treaptă a unei rampe
care coboară, trebuie să fie de minimum 1,60 m în fața ușilorși de 1,00 m lateral.
4.1.57. Lățimea scărilor de evacuare în condițiile în care publicul aflat la diferite
niveluri, poate observa incendiul în același timp, îndreptându-se simultan spre
scări, se determină după numărul de fluxuri ce provin din nivelul cel mai populat,
la care se adaugă pentru fiecare din celelalte niveluri, lățimea necesară pentru
evacuarea a 25% din persoanele aflate la nivelul respectiv.
4.1.58. Ușile de acces la casele scărilor de evacuare închise vor fi pline. Aceste uși
pot fi cu geam (cu excepția sălilor de teatru), dacă sunt prevăzute instalații
automate de stingere în clădire, inclusiv pe podestele caselor de scări respective.
4.1.59. În clădirile cu săli aglomerate, circulațiile comune orizontale și casele de
scări închise ce nu au goluri prin care în caz de incendiu fumul să se poată evacua
direct în exterior, trebuie prevăzute cu evacuare a acestuia (desfumare), realizată
conform prevederilor normativului.
4.1.60. Lățimea ieșirilor (ușilor) de evacuare de la nivelul terenului, trebuie să
asigure trecerea numărului total de fluxuri care vin prin scări și a tuturor
persoanelor de la parter.
4.1.61. Proiecția de filme și diapozitive trebuie să se facă din cabine special
amenajate, atunci când se utilizează mai mult de un aparat de proiecție a filmelor
neinflamabile, precum și indiferent de numărul aparatelorla proiecțiafilmelorpe
bază de nitroceluloză.
4.1.62. Cabina de proiecție pentru pelicula de siguranță și anexele sale trebuie să
aibă acces la o cale de evacuare, care poate fi comună cu cele ale publicului, fără a
se trece prin sală. La cabinele de proiecție pentru peliculă de nitroceluloză, se
prevede și a doua cale de evacuare, independentă de cele ale publicului.
Accesul din cabinele de proiecție și anexele acestora la căile de evacuare ale
publicului, este admis numai prin încăperi tampon.
A doua cale de evacuare a cabinelor de proiecție poate fi o scară spirală ori cu
trepte balansate, sau cu o scară metalică verticală având lățimea de minimum 0,80
m.

85
4.1.63. În fața ieșirilor din clădiri sau săli aglomerate trebuie asigurat un spațiu
liber pentru persoanele ce se evacuează.
4.1.64. Clădiri cu săli aglomerate vor fi ușor accesibile din drumuri publice,
asigurându-se condiții de desfășurare corespunzătoare a operațiunilor de stingere și
salvare a persoanelor în caz de incendiu.
Platformele exterioare pentru parcarea autovehiculelor situate în vecinătatea
clădirilor cu săli aglomerate, trebuie amplasate în afara gabaritului liber necesar
pentru evacuarea publicului din clădiri și a căilor de acces a autospecialelor
pompierilor lafațadele clădirii și la sursele de alimentare cu apă.
4.1.65. Scările de evacuare a persoanelor din sălile aglomerate pot avea rampe
directe spre subsol, atunci când asigură accesul la spații destinate publicului, iar
acestea sunt separate corespunzător față de alte funcțiuni dispuseîn subsol.
4.1.66. Scările exterioare folosite pentru evacuarea sălilor aglomerate trebui să aibe
o înclinare de maximum 1: 2, iar rampele și podestele se recomandă de minimum
1,60 m lățime și să fie acoperite.
Planurile înclinate acoperite sunt admise ca ieșiri de evacuare dacă îndeplinesc
condițiile specifice acestora.
4.1.67. Curțile interioare și spațiile dintre clădirile cu săli aglomerate pot fi luate în
considerare pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu, dacă au lățimea
suficientă pentru trecerea numărului de fluxuri rezultatdin calcul, darnu mai puțin
de 10,00 m.
Clădiri subterane
4.1.68. Clădirile civile (publice) subterane pot fi amplasate independent funcțional
de alte clădiri civile sau alipite ori comasate unorclădiri (publice) supraterane.
4.1.69. Clădirile civile (publice) subterane independente se proiectează și
realizează conform normativului specific (Normativ de proiectare a construcțiilor
publice subterane - NP 25), iar cele comasate în clădiri civile supraterane
(subsoluri ale acestora), conform prevederilor prezentului normativ.
4.1.70. În subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane, prin modul de
dispunere a funcțiunilor și asigurarea măsurilor de protecție corespunzătoare
normativului se va asigura limitarea propagării fumului și a focului la nivelurile
supraterane ale clădirii.
4.1.71. În subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane nu este admisă
dispunerea unor spații sau încăperi cu pericol de explozie, cu substanțe sau produse
explozive, ori gaze lichefiate. De asemenea, nu sunt admise lichide combustibile
cu temperatura de inflamabilitate sub 55°C în alte locuri decât în cele special
amenajate și marcate, în cantitățile și condițiile stabilite.
4.1.72. Porțiunile subterane (subsolurile) ale clădirilor civile (publice) supraterane,
vor respecta condițiile de încadrare în gradul de rezistență la foc al clădirii

86
supraterane, conform prevederilor normativului, iar încăperile respective vor avea
stabilite și precizate riscurile de incendiu specifice.
4.1.73. Încăperile și spațiile tehnice dispuse în subsolurile clădirilor civile
(publice), vor fi proiectate și realizate conform prevederilor prezentului normativ și
ale reglementărilor tehnice specifice, asigurându-se evitarea izbucnirii unor
incendii la acestea, și propagarea fumului și a focului la clădirea supraterană și la
vecinătăți.
4.1.74. Materiale și elemente de construcție utilizate în subsoluri vor îndeplini
condițiile de combustibilitate și rezistență la foc stabilite în normativ, fiind astfel
alcătuite și realizate încât să nu constituie căi de propagare ușoară a fumului și
focului.
4.1.75. Încăperile din subsol cu risc mare de incendiu vor fi separate de restul
clădirii prin pereți și planșee C0 (CA1), cu rezistența la foc stabilită de normativ,
iar golurile de circulație funcțională din acestea, protejate corespunzător.
4.1.76. Casele de scări și puțurile pentru ascensoare sau alte sisteme de transport pe
verticală - inclusiv încăperile pentru mașinile aferente acestora dispuse în subsol -
vor fi separate de restul clădirii prin elemente C0 (CAI) rezistente la foc conform
prevederilor normativului, iar golurile de acces protejate corespunzător cerințelor
specifice clădirii supraterane.
4.1.77. Finisajele, tratamentele termice și acustice vor respecta prevederile
specifice stabilite în normativ și în reglementările tehnice specifice.
4.1.78. Căile prevăzute pentru circulația funcțională în subsolurile clădirilor civile
(publice) supraterane, vor fi alcătuite și dimensionate astfel încât să îndeplinească
condițiile necesare asigurării evacuării în caz de incendiu, conform prevederilor
prezentului normativ.
4.1.79. Subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane, vor avea asigurate căi de
evacuare conform prevederilor normativului aplicabile clădirii supraterane, astfel
încât în caz de incendiu utilizatorii să poată ajunge în exterior, la nivelul terenului,
în timp cât mai scurt și în condiții de siguranță.
4.1.80. Traseele căilor de evacuare din spațiile publice subterane (subsoluri)
trebuie astfel stabilite încât printr-o distribuție judicioasă a acestora și
dimensionare să se asigure recunoașterea cu ușurință a direcției spre exterior,
precum și circulația lesnicioasă a utilizatorilor.
4.1.81. Scările de evacuare a utilizatorilor spațiilor subterane (subsoluri) în afară de
cazurile admise de normativ vor fi închise în case de scări și vor avea separate
rampele subterane de rampele scărilor supraterane. Se pot asigura numai legături
funcționale între rampele subterane și cele supraterane prin goluri de circulație
alcătuite și protejate conform prevederilor normativului.

87
4.1.82. Capacitățile fluxurilor de evacuare și timpii de evacuare (lungimile maxime
ale căilor de evacuare) ce trebuie asigurați, sunt cei precizați în normativ în funcție
de gradul de rezistență la foc al clădirii supraterane, tipul acesteia și destinație.
4.1.83. Evacuarea fumului (desfumarea) din încăperile și spațiile subterane se
asigură în cazurile și condițiile precizate în normativ, pe niveluri ale subsolului,
independent de evacuarea fumului (desfumarea) nivelurilor supraterane ale clădirii.
4.1.84. Echiparea și dotarea spațiilor din subsolul clădirilor supraterane cu mijloace
și instalații de semnalizare și stingere a incendiilor, se realizează conform
prevederilor normativului și reglementărilor tehnice de specialitate având în vedere
ansamblul clădirii supraterane.
4.1.85. Debitele instalațiilor de stingere cu care se echipează, vor fi egal
determinate de compartimentul de incendiu suprateran al clădirii respective.
4.1.86. Instalațiile utilitare aferente spațiilor și încăperilor din subsolurile clădirilor
civile (publice) supraterane, se proiectează și execută astfel încât să evite
producerea și propagarea incendiilor, corespunzător prevederilor reglementărilor
tehnice de specialitate (sanitare, electrice, termice, ventilare-condiționare, etc).
4.1.87. Pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de intervenție și salvare în
caz de incendiu, se prevăd accese din exterior și circulații interioare corespunzător
alcătuite, protejate și marcate
4.2. PERFORMANȚE ALE UNOR FUNCȚIUNI (DESTINAȚII)
Clădiri de locuit
4.2.1. Clădirile de locuit, individuale (familiale) sau colective, independente sau
comasate ori grupate în limitele compartimentelor de incendiu admise pentru
clădiri civile, se amplasează la distanțe de siguranță, sau se compartimentează
corespunzător prevederilor normativului.
4.2.2. Clădirile de locuit se realizează din materiale și elemente de construcție care
asigură îndeplinirea prevederilor generale și specifice ale normativului și condițiile
de corelație între gradul de rezistență la foc, numărul de niveluri și aria
compartimentului de incendiu, conform prevederilor art. 3.2.4. și 3.2.5.
Tabel 4.2.3
Condiții pentru elementele de construcție
Nr. Condiții
Denumire element Observații
crt. minime
1 Pereți despărțitori între C0 (CA1) In clădiri de gradul IV
clădiri, tronsoane și pot fi C2 (CA2b), iar în
apartamente 1 oră cele de gradul V pot fi
C3 (CA2c).
2 Pereți despărțitori între C0 (CA1) -
băi și bucătării, față de

88
celelalte încăperi ale 15
apartamentului în minute
clădiri de gradul I - II.
3 Pereți despărțitori între C4 -
boxele gospodărești sau (CA2d)
de depozitare din
subsol sau demisol, în
cadrul unor grupări de
max. 300 m.
4 Pereți despărțitori între C0 (CA1) Ușile spre coridoare vor
grupările fi rezistente la foc
de boxe gospodărești 1 oră minimum 15 min.
menționate la pct.3,
precum și între acestea
și spațiile tehnice ale
clădirii
4.2.3. Elementele de construcție ale clădirilor de locuit grupate sau comasate în
cadrul unui compartiment de incendiu vor îndeplini condițiile stabilite în tabelul
4.2.3., iar pentru elementele nenominalizate se vor respecta condițiile stabilite în
art. 2.1.9., corespunzătoare gradului de rezistență la foc asigurat.
În subsolul sau demisolul clădirilor de locuit se pot realiza boxe gospodărești, cu
condiția utilizării acestora numai pentru materialele și substanțele admise (fără risc
mare de incendiu) și a asigurării măsurilor de protecție corespunzătoare.
4.2.4. Clădirile individuale (familiale) parter sau parter-etaj și eventual mansardă,
pot fi realizate din materiale și elemente de construcție C1 la C4 (CA2a,b,c,d), în
condițiile îndeplinirii corelației stabilită în art. 3.2.5. al normativului.
4.2.5. În clădirile de locuit individuale (familiale) realizate din materiale
combustibile (în condițiile admise de normativ), se recomandă utilizarea finisajelor
din materiale CO (CA1) în bucătării și alte spații cu foc deschis.
4.2.6. Garajele auto alipite sau înglobate clădirilor de locuit individuale se separă
de acestea prin elemente despărțitoare CO (CAI), cu rezistența la foc de cel puțin 1
oră.
4.2.7. Blocurile de locuințe colective cu apartamente și/sau garsoniere, se
realizează din materiale și eiemente de construcție corespunzătoare condițiilor de
corelație între gradul de rezistență la foc, numărul de niveluri și aria
compartimentului de incendiu, stabilite în art. 3.2.5.
Blocurile de locuit care se încadrează în categoria clădirilor înalte, sau foarte înalte
vor respecta prevederile specifice acestora.

89
4.2.8. Clădirile de locuit colective sunt considerate clădiri înalte, dacă au peste
P+11 niveluri supraterane. Deasupra nivelului limită este admis un singur nivel
care ocupă maximum 50% din aria construită a clădirii și cuprinde numai încăperi
pentru mașini ale ascensoarelor, spălătorii și călcătorii comune, precum și spații
tehnice.
Clădirile înalte de locuit, cu înălțimea peste 50 m - măsurată conform prevederilor
art. 1.2.5., se încadrează în categoria clădirilor foarte înalte.
4.2.9. În clădirile foarte înalte, pereții și planșeele de separare a apartamentelor de
locuit față de spațiile învecinate și căile comune de circulație, trebuie să fie CO
(CA1) rezistente la foc cei puțin 1 oră, iar golurile de comunicare funcțională a
apartamentelor cu circulațiile comune orizontale se protejează cu uși rezistente la
foc și etanșe la fum minimum 30 minute în poziție închisă, fiind prevăzute cu
dispozitive deautoînchidere.
4.2.10. Condițiile de combustibilitate și de rezistență la foc admise pentru pereții
care delimitează căile de evacuare din clădirile de locuit, sunt precizate în tabelul
4.2.10. (dacă nu sunt clădiri înalte sau foarte înalte).
Tabel 4.2.10.
Pereții de separare a căilor de evacuare
Grad de Nivele de comportare la foc admise
rezistență Pereți la Pereți la holuri Pereți la case de scări
la foc coridoare
I C0 (CA1) - 30 C0 (CA1) - 30 C0 (CA1) -2½ ore
min. min.
II C1 (CA2a) - 30 C1 (CA2a) - 30 C0 (CA1) - 2 ½ ore
min. min.
III C2 (CA2b) - 15 C2 (CA2b) - 15 C0 (CA1) - 2 ore
min. min.
IV C3 (CA2c) C3 (CA2c) C1-C2 (CA2ab) - 15
min.
V C4 (CA2d) C4 (CA2d) C1-C2 (CA2ab) -15
min.
4.2.11. Scările de evacuare a persoanelor de la etajul și eventual mansarda
locuințelor individuale precum și din cadrul apartamentelor duplex sau triplex
(indiferent de tipul clădirii de locuit), pot fi realizate din materiale clasa C4 (CA2d)
și neînchiseîn case de scări proprii.
4.2.12. Scările de evacuare a nivelurilor supraterane pot fi continuate în subsolul
clădirilor de locuit în condițiile stabilite în art. 2.6.24.
Sunt exceptate de la prevederile art. 2.6.26., scările secundare ale clădirilor de
locuit, ale căror goluri de acces sunt separate cu uși pline normale de subsolurile în

90
care se găsesc numai încăperi pentru anexe gospodărești, (indiferent de suprafața
ferestrelor).
4.2.13. Deschiderea ușilor de la intrarea în clădirile de locuit care nu suntînalte sau
foarte înalte, se poate face spre interior.
4.2.14. Ușile apartamentelor spre casele de scări vor fi de tipul prevăzut în
normativ, fără a fi obligatorie prevederea dispozitivelor de autoînchidere la
clădirile de locuit care nu se încadrează în categoria clădirilorînalte sau foarte
înalte.
4.2.15. Capacitatea de evacuare (c) a unui flux (numărul de persoane) la clădiri de
locuit, este de 90 persoane.
4.2.16. Timpul de evacuare, respectiv lungimea maximă admisă a traseului de
parcurs pe căile de evacuare în clădiri de locuit, care nu se încadrează în categoria
clădirilor înalte sau foarte înalte, este precizată în tabelul 4.2.16.
Tabel 4.2.16.
Timpi de evacuare
Timpul de evacuare
(lungime maximă de
evacuare)
Nr Graduld într-o
. Clădiri de e în două singură
Observații
crt locuit rezistenț direcții direcție
. ă la foc diferite (coridor
înfundat)
secund metr secund metr
e i e i
1. Clădiricu I și I 125 50 63 25 Distanțele în
apartamen III și IV 63 25 30 12 interiorul
te sau V 30 12 20 8 apartamentel
garsoniere or de locuit
, care nu nu se
sunt înalte limitează
sau foarte
înalte
2. Clădiri I 50 20 5 (38) 10 Valoarea din
înalte și (88) (35) (15) paranteze se
foarte referă la
înalte clădiri cu
înălțimea
mai mică de

91
50 metri
4.2.17. Scări cu trepte balansate sunt admise pentru evacuarea persoanelor din
clădiri de locuit atunci când este necesară asigurarea unui singur flux de evacuare
conform normativului, precum și balansarea treptelor la prima rampă a scărilor (la
nivelul terenului).
Clădiri administrative
4.2.18. Clădirile administrative (sedii pentru administrațiile centrale și locale,
prefecturi, primării, financiar - bancare, sindicate, birouri, etc), se proiectează și
realizează conform prevederilor normativului, având în vedere condițiile specifice.
4.2.19. În funcție de destinație și tip de construcție, clădirile administrative se
alcătuiesc astfel încât să asigure îndeplinirea condițiilor de corelație dintre gradul
de rezistență la foc, aria compartimentului de incendiu și numărul de niveluri,
conform prevederilor art. 3.2.4.și3.2.5.
4.2.20. În cazul înglobării unor spații/încăperi administrative în clădiri
publice/civile cu alte funcțiuni (de locuit, învățământ, turism, comerț, ș.a.) se
respectă prevederile generale de siguranță la foc și dispozițiile specifice.
4.2.21. În toate cazurile, nivelurile subterane (subsoluri, demisoluri) vor fi separate
de restul construcției prin planșee C0 (CA1) cu rezistența la foc de minimum 2 ore
(inclusivelementele de susținere ale acestora), dacă în normativ nu sunt prevăzute
condiții mai severe.
4.2.22. Scările monumentale pot fi deschise pe toată înălțimea clădirii
administrative dacă se asigură măsuri de limitare a propagării focului și a fumului
și se prevăd scări închise corespunzătoare asigurării evacuării.
4.2.23. Se recomandă asigurarea iluminatului natural direct al caselor de scări de
evacuare.
4.2.24. În funcție de gradul de rezistență la foc al clădirii (care nu este înaltă sau
foarte înaltă), pereții care separă căile comune de circulație și evacuare a
persoanelor față de restul construcției, vor îndeplini și condițiile de comportare la
foc din tabelul 4.2.24.
Tabel 4.2.24.
Pereți de separare a căilor de evacuare
Nivelele de comportare la foc admise pentru
Grad de
pereți:
rezistență
la case de scări
la foc la coridoare la holuri
închise
I C0 (CA1) - 1 C0 (CA1) - 1 C0 (CA1) -
oră oră 21/2 ore
II C0 (CA1) 45 C0 (CA1) 1 C0 (CA1)
min oră 21/2 ore

92
III C0 (CA1) 30 C0 (CA1) 45 C0 (CA1)
min min 21/2 ore
IV C1 (CA2a) - C1 (CA2a) - C1 (CA2a) -
30 min 30 min 30 min
V C2 (CA2b) - C2 (CA2b) - C2 (CA2b) -15
15 min 15 min min
4.2.25. Rampele și podestele scărilor sau ale planurilor înclinate, vor respecta
condițiile de la 2.3.32. și 2.3.33.
4.2.26. Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (F) de evacuare, este de maximum
80 persoane, cu excepția sălilor aglomerate și a clădirilor înalte și foarte înaite la
care se respectă măsurile specifice.
4.2.27. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise la căile de
evacuare ale clădirilor administrative (cu excepția sălilor aglomerate și clădirilor
înalte și foarte înalte) sunt precizate în tabelul 4.2.27.
Tabel 4.2.27.
Timpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea
maximă a căii de evacuare), atunci
Gradul de când evacuarea se face:
rezistență la într-o singură
în două direcții
foc direcție (coridor
diferite
înfundat)
secunde metri secunde metri
I și II 113 45 58 23
III 75 30 40 16
IV 40 16 25 10
V 25 10 15 6
Clădiri pentru comerț
4.2.28. Clădirile pentru comerț (centre comerciale, magazine, supermagazine, piețe
închise, alimentație publică, prestări servicii, service auto și altele similare), în
afara măsurilorcomune prevăzute, vor respecta și prevederile specifice.
4.2.29. Clădirile pentru comerț, independente sau înglobate în clădiri cu alte
destinații, vor îndeplini condițiile de corelație dintre gradul de rezistență la foc,
numărul de niveluri și aria compartimentului de incendiu, prevăzute la art. 3.2.4. și
3.2.5., iarîn cazul înglobării unor spații sau încăperi comerciale în clădiri civile
(publice) cu alte funcțiuni, se vor respecta prevederile generale ale normativului și
dispozițiile specifice.

93
4.2.30. Spațiile comerciale subterane, dispuse în clădiri proprii sau în subsolurile
construcțiilor supraterane cu alte funcțiuni, vor fi proiectate și realizate conform
reglementărilor tehnice specifice.
4.2.31. De regulă, spatiile comerciale subterane închise cu aria mai mare de 300
m2, vor avea asigurată evacuarea fumuiui (desfumarea) conform prevederilor
normativului, inclusiv a căilor de evacuare închise aferente acestora.
4.2.32. Depozitele de mână pentru maximum 20% din produseie expuse spre
vânzare, aferente spațiilor comerciale, pot fi separate prin mobilier de spatiile
accesibile publicului, dar nu vor avea aria mai mare de 10% din cea a spațiului de
vânzare de pe nivel.
4.2.33. Depozitele de nivel ale magazinelor comerciale vor fi separate de spațiile
de vânzare accesibile publicului, prin pereți C0 (CA1) rezistenți la foc minimum 2
ore și planșee CQ (CA1) rezistente la foc minimum 1½ ore.
Golurile de circulație funcțională din aceste elemente despărțitoare se protejează cu
uși rezistente la foc minimum 45.de minute, prevăzute cu dispozitive de
autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
4.2.34. Depozitele de nivel ale magazinelor comerciale înglobate în construcții cu
alte destinații, se compartimentează față de restul construcției (cu altă destinație)
cu elemente de construcție verticale și orizontale C0 (CA1) având rezistența la foc
corespunzătoare densității sarcinii termice, conformați. 2.4.2.
4.2.35. Depozitele principale pentru produse combustibile aferente clădirilor sau
spațiilor comerciale înglobate în construcții cu alte destinații, se compartimentează
cu elemente rezistente la foc față de restul construcției, corespunzător densității
sarcinii termice, și potrivit prevederilor normativului.
4.2.36. La construcțiile pentru comerț, se admit scări interioare deschise între
maximum trei niveluri succesive, cu condiția asigurării și a unei scări de evacuare
închise.
Indiferent de numărul lor, scările deschise constituie o singură cale de evacuare a
persoanelor.
4.2.37. In funcție de gradul de rezistență la foc al clădirilor pentru comerț, pereții
căilor de evacuare ale persoanelor (coridoare, holuri, scări închise) vor îndeplini
condițiile din tabelul 4.2.37.
Atunci când sunt săli aglomerate sau se află în clădiri înalte ori foarte înalte sau
sunt subterane, se vor respecta măsurile specifice acestora.
Tabel 4.2.37
Pereți de separare a căilor de evacuare
Grad de Nivelele de comportare la foc admise pentru
rezistență pereți:
la foc la coridoare la holuri la case de scări

94
I C0 (CA1) - C0 (CA1) - 1½ C0 (CA1) - 2½
1½ ore ore ore
II CO (CA1) - 1 C0 (CA1) - 1½ C0{CA1) - 2½
oră ore ore
III C0 (CA1) - C0 (CA1) - 45 C0 (CA1) - 2½
45 min min ore
IV C1 (CA2a) - C1 (CA2a) - 30 C1 (CA2a) - 45
30 min min min
V C2 (CA2b) - C2 (CA2b) - 15 C2 (CA2b) - 30
15 min min min

4.2.38. Rampele și podestele scărilor sau planurilor înclinate vor respecta condițiile
de la art. 2.3.32. și 2.3.33.
4.2.39. Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (F) de evacuare, este de max. 70
persoane cu excepția sălilor aglomerate.
Tabel 4.2.40.
Timpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea
maximă a căii de evacuare),
atunci când evacuarea se face:
Gradul de
într-o singură
rezistență
în două direcții direcție
la foc
diferite (coridor
înfundat)
secunde metri secunde metri
I și II 105 42 53 21
III 53 21 38 15
IV 38 15 25 10
V 25 10 15 6
4.2.40. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale căilor de
evacuare (cu excepția sălilor aglomerate și a clădirilor înalte și foarte înalte) sunt
precizate în tabelul 4.2.40.
4.2.41. Căile de evacuare ale spațiilor comerciale subterane, de regulă, vor fi
independente de cele ale nivelelor supraterane cu altă destinație, iar comunicarea
între acestea este admisă numai prin încăperi tampon, în condițiile normativului.
4.2.42. Pentru estimarea numărului de persoane ce au acces în spatiile destinate
publicului și care, de regulă, reprezintă cel puțin 2/3 din aria magazinului
(centrului comercial), se vor lua în considerație următoarele densități:
a) Pentru magazine se consideră o persoană pe:
95
• 1m2, la parter;
• 2 m2, la subsolurile și etajele 1 și 2 (față de teren);
• 5 m2, la celelalte niveluri ale subsolului și etajelor.
b) Pentru centre comerciale (cu arie desfășurată de minimum 500 m 2) se consideră
o persoană la 5 m2, indiferent de nivel.
4.2.43. Spațiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu, iar atunci
când sunt prevăzute cu instalații automate de stingere cu apă, sunt considerate cu
risc mijlociu de incendiu.
4.2.44. Scările interioare de evacuare ale construcțiilor pentru comerț, se
recomandă să fie iluminate natural.
4.2.45. Spațiile comerciale care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, vor
respecta și condițiile specifice acestora.
4.2.46. În spațiile comerciale nu sunt admise produse explozive sau cu ardere
violentă (muniție, artificii, etc), gaze lichefiate și lichide combustibile cu
temperatura de inflamabilitate a vaporilorsub 28°C. Fac excepție produsele
cosmetice și farmaceutice ambalate în flacoane, precum și magazinele special
realizate pentru comercializarea unor produse periculoase.
Clădiri pentru sănătate
4.2.47. Clădirile pentru sănătate (spitale, policlinici, dispensare, case de copii,
aziluri bătrâni, etc), vor îndeplini condițiile comune prevăzute în normativ, precum
și cele din reglementările specifice.
4.2.48. Clădirile pentru sănătate vor îndeplini condițiile de corelare între gradul de
rezistență la foc, arie construită și număr de niveluri, conform prevederilor art.
3.2.4. și 3.2.5., recomandându- se utilizarea elementelor de construcții rezistente la
foc.
4.2.49. În clădirile pentru sănătate în care sunt spitalizate persoane care nu se pot
deplasa singure, se interzic scări cu rampe curbe sau cu trepte balansate, iar scări
deschise se admit doar între două niveluri succesive.
4.2.50. Casele de scări ale clădirilor pentru sănătate vor fi, pe cât posibil, iluminate
natural.
4.2.51. În situațiile în care evacuarea persoanelor din clădire se poate efectua
numai cu însoțitori (cu targa sau cu căruciorul), gabaritele minime libere ale căilor
de evacuare vor fi următoarele:
a) Lățimi de trecere pentru 2 fluxuri:
• coridoare și rampe de scări sau planuri înclinate, minimum 2,20 m;
• podește/paliere de scară sau planuri înclinate, minimum 2,60 m;
• lifturi și paliere în fața lifturilor de persoane pentru bolnavi transportați cu targa,
minimum 2,50 m.
b) Înălțimile de trecere pe căile de evacuare nu vorfi mai mici de 2,10m.

96
4.2.52. În funcție de numărul de niveluri ale construcției și de numărul de bolnavi
transportabili cu targa sau căruciorul de la nivelul cel mai aglomerat, se recomandă
ca ascensoarele pentru aceștia să fie astfel alcătuite constructiv și alimentate cu
energie electrică, încât să poată fi utilizate și pentru evacuarea bolnavilor în caz de
incendiu.
4.2.53. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime ale căilor de evacuare în
clădirile pentru sănătate, care nu sunt înalte sau foarte înalte, se asigură ținând
seama și de necesitatea transportării bolnavilor cu targa sau că ruciorul.conf. tabel
4.2.53.
Tabel 4.2.53.
Timpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea
maximă a căilor de
evacuare), atunci când
Gradul de evacuarea se face:
rezistența într-o singură
în două
la foc direcție
direcții
(coridor
diferite
înfundat)
secunde metri secunde metri
I și II 95 38 45 18
III 45 18 30 12
IV Numai 30 12 20 8
V clădiri 20 8 15 6
parter
4.2.54. Comportarea la foc a pereților de pe căile de evacuare, va respecta
condițiile din tabelul 4.2.54. (dacă nu sunt clădiri înalte sau foarte înalte).
Tabel 4.2.54
Pereți de separare a căilor de evacuare
Nivele de comportare la foc admise
Grad de
pentru pereți:
rezistență la
la case de
foc la coridoare la holuri
scări
C0 (CA1) - C0 (CA1) - C0 (CA1)-
I
1½ ore 1½ ore 2½ ore
C0 (CA1)- C0 (CA1)- CO (CA1)-
II
1½ ore 1½ ore 2½ ore
C0 (CA1)- C0 (CA1)- C0 (CA1)-
III
45 min 45 min 2½ ore
97
C1 (CA2a)- C1 (CA2a)- C1 (CA2a)-
IV
30 min 30 min 1 oră
C2 (CA2b) - C2 (CA2b) -
V --
15 min 15 min
4.2.55. Ascensoarele utilizate și pentru evacuarea persoanelorîn caz de incendiu
(menționate la art. 4.2.52.), vorfi amplasate în puțuri proprii, cu pereți din
materiale CO (CA1), rezistenți la foc minimum 2 ore.
4.2.56. Alcătuirea și realizarea rampelor și podestelor scărilor sau a planurilor
înclinate vor respecta condițiile de la art. 2.3.32.și2.3.33.
4.2.57. Pentru evacuarea bolnavilor transportabili cu targa sau căruciorul, se
consideră capacitatea de evacuare (C) a unui flux, de maximum 50 persoane.
4.2.58. Pentru căile de evacuare a bolnavilor care se pot deplasa singuri, se
respectă condițiile generale, dar se interzic scările cu trepte balansate.
4.2.59. În clădirile pentru sănătate etajate, se recomandă dispunerea încăperilor
pentru bolnavi transportabili cu targa sau căruciorul, la primele niveluri
supraterane.
4.2.60. Clădirile pentru sănătate cu locuri de spitalizare, vor avea asigurate condiții
de acces ale autospecialelor pompierilor cel puțin la două fațade.
Clădiri pentru cultură
4.2.61. Clădirile pentru cultură (expoziții, muzee, biblioteci, cluburi, săli, centre și
complexe culturale, cinematografe, teatre, săli polivalente, etc.) în afară de
măsurile comune stabilite în normativ, vor respecta și pe cele specifice.
4.2.62. Clădirile pentru cultură vor îndeplini condițiile de corelare între gradul de
rezistență la foc, aria construită și numărul de niveluri, conform prevederilor
normativului, iar atunci când cuprind săli aglomerate și a celor specifice acestora.
4.2.63. Condițiile și nivelele de performanță se referă la clădiri pentru cultură care
nu sunt înalte și foarte înalte și nu se încadrează în categoria sălilor aglomerate.
4.2.64. Se recomandă ca prin alcătuirea clădirilor pentru cultură să se asigure
gradele I, II sau III de rezistență la foc, în funcție de importanța și valorile de
patrimoniu adăpostite, precum și numărul de persoane.
4.2.65. Căile de evacuare ale construcțiilor vor respecta prevederile și nivelele de
performanță corespunzătoare gradului de rezistență la focasiguratși destinații,
conform prevederilor normativului.
Pentru clădirile care nu sunt înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate,
comportarea la foc a pereților de pe căile de evacuare, va respecta condițiile din
tabelul 4.2.65.
Tabel 4.2.65.
Pereți de separare a căilor de evacuare
Grad de Nivelele de comportare la foc admise pentru

98
pereți:
rezistență la
la case de scări
foc la coridoare la holuri
închise
I C0 (CA1) - C0 (CA1) - C0-" (CA1) - 2½
1½ ore 1½ ore ore
II C0 (CA1) - C0 (CA1) - C0 (CA1) - 2½
1½ ore 1½ ore ore
III C0 (CA1) - C0 (CA1) - C0 (CA1) - 2½
45 min 45 min ore
IV C1 (CA2a) - C1 (CA2a) - C1 (CA2a) - 1
30 min 30 min oră
V C2 (CA2b) - C2 (CA2b) - C2 (CA2b) - 30
15 min 15 min min.
4.2.66. Clădirile pentru cultura care sunt înalte, foarte înalte sau cuprind săli
aglomerate, vor îndeplini nivelele de performanță specifice acestora,
corespunzătorprevederilorspecifice.
4.2.67. Spațiile accesibile publicului din construcțiile pentru cultură vor fi separate
de încăperile anexe și tehnice prin pereți și planșee C0 (CA1), rezistente la foc
conform normativului.
4.2.68. În sălile de teatru care au mai mult de 600 locuri și scenă amenajată, scena
și anexele sale (buzunare, depozite, ateliere, etc.) se separă de sala aglomerată, prin
pereți antifoc și cortine de siguranță. Față de alte spații accesibile publicului,
separarea se face prin ziduri CO (CA1) rezistente la foc minimum 3 ore și planșee
1 oră și 30 minute.
Dacă scenele au o suprafață de max. 50 m 2, încăperile pentru artiști pot avea uși de
comunicare directă cu sala sau scena.
4.2.69. În pereții antifoc ce separă sectorul sălii aglomerate de scena amenajată, în
afara golului portal se admite practicarea a câte două goluri de circulație (câte unul
de fiecare parte a scenei), la fiecare nivel al clădirii, protejate cu încăperi tampon
având uși rezistențe la foc 45 de minute.
În sălile prevăzute cu cortină de siguranță, aceste goluri se amplasează în afara
porțiunii de perete din dreptul sălii, astfel încât să nu conducă direct din scenă sau
din anexele acesteia în sala aglomerată sau căile de evacuare ale publicului iar
golurile trebuie protejate prin uși rezistente la foc de 1 oră și 30 minute.
4.2.70. La săiile prevăzute cu cortine de siguranță, în cazuri de strictă necesitate,
legătura dintre scenă și încăperile pentru reflectoare, ioji, regie, etc, care comunică
liber cu sala, se face prin încăperi tampon cu pereți și planșee cu rezistență la foc
de 2 ore, având uși rezistente la foc de min. 1 oră și 30 minute, prevăzute cu
dispozitive de autoînchidere.

99
4.2.71. Pereții și planșeeie care separă scena și buzunarele scenei de anexele ei
trebuie să fie C0 (CA1), cu rezistență la foc de cel puțin 1 oră și 30 minute.
Golurile dintre casa scenei și anexele sale (ateliere, cabine, birouri, etc.) inclusiv
spre căile de circulație aferente, se protejează prin uși sau alte elemente de
protecție, cu rezistența la foc de min. 45 min ute, echipate cu dispozitive de
autoînchidere.
4.2.72. Planșeeie cabinelor pentru artiști și ale depozitelor de materiale
combustibile amplasate sub scenă, trebuie să fie C0 (CAI) și rezistente la foc cei
puțin 1 oră și 30 minute pentru cabine și 3 ore pentru depozite.
4.2.73. Pereții care separă depozitele cu materiale combustibile și atelierele anexe
cu risc mare de incendiu față de restul construcției trebuie să fie C0 (CA1), cu
rezistență la foc de minimum 4 ore și fără alte goluri decât cele strict necesare
circulației. Golurile se protejează cu uși rezistente la foc minimum 1 oră și 30
minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de
incendiu.
4.2.74. Acoperișul casei scenei și structurile de rezistență a pasarelelor și grătarelor
scenei se execută din materiale CO (CA1). Golurile de acces la pasarele se
protejează cu uși rezistente la foc 1 oră și 30 minute, echipate cu dispozitive de
autoînchidere.
Grătarele pot fi realizate din materiale CO (CA1) sau C1, C2 (CA2a ori CA2b).
4.2.75. Planșeele care separă scena sau buzunarele scenei de alte încăperi situate
deasupra lor, trebuie să fie CO (CA1) cu rezistență la foc de min. 2 ore.
4.2.76. Pereții și planșeele cabinei de proiecție cu mai mult de un aparat de
proiecție a filmelor, ale depozitelor și anexelor sale, trebuie să fie CO (CA1) cu
rezistența lafoc de min, 2 ore pentru pereți și respectiv 1 oră pentru planșee.
4.2.77. Cabina de proiecție nu trebuie să comunice direct cu sala în care se află
publicul decât prin vizete de proiecție și observare, închise etanș contra fumului cu
geamuri și protejate cu obloane metalice, care prin închidere în caz de incendiu, să
acționeze aprinderea automată a luminii din sală.
Dacă prin proiecția peliculelor de siguranță se folosesc becuri incandescente sau
becuri cu descărcări în gaze, având o putere mai mică de 2.000 W, cabina poate
comunica prin uși de 15 minute rezistență la foc cu sala în care se află publicul, iar
vizetele nu trebuie să fie protejate cu obloane metalice decât dacă depășesc
suprafața de 0,16 m2.
4.2.78. Comunicarea cabinei de proiecție pentru pelicule de siguranță și a anexelor
sale cu căile de evacuare ale publicului se face numai prin încăperi tampon.
Ușile cabinei de proiecție, aleîncăperiidederulare, încăperii pentru aparatajul
electric și cele ale încăperii tampon prin care comunică cu restul clădirii, trebuie să
aibă rezistență la foc minimum 15 minute.
Toate aceste uși trebuie prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.
100
4.2.79. Comunicarea dintre cabina de proiecție pentru peliculă pe bază de
nitroceluloză și anexele sale, precum și cu scările de evacuare care servesc și alte
încăperi, se face numai prin încăperi tampon.
Ușile cabinei de proiecție, ale anexelor sale și ale încăperii tampon, trebuie să fie
rezistente la foc 45 minute și prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.
4.2.80. Deasupra scenei amenajate nu se recomandă să se amenajeze încăperi cu
alte destinații, iar sub scenă nu se vor amplasa depozite de materiale combustibile,
precum și ateliere cu risc mare de incendiu.
4.2.81. Încăperea destinată serviciului de pompieri, aferentă scenelor amenajate ale
sălilor cu peste 600 locuri, va avea o bună vizibilitate în scenă și accese ușoare și
sigure în caz de incendiu la încăperile unde sunt necesare manevre sau intervenții
în asemenea situații, precum și din exterior.
4.2.82. Pentru intervenția în cazde incendiu la părțile superioare ale scenei, la
nivelul podiumului de joc, și la subsolul acesteia, se va asigura accesul prin case de
scări închise sau prin scări exterioare. Ușile de acces vor fi rezistente la foc
minimum 45 de minute și echipate cu dispozitive de autoînchidere.
4.2.83. Cortina de siguranță, etanșă contra fumului și rezistentă la foc, trebuie să
poată fi coborâtă, în cel mult 40 de secunde, prin comandă de la distanță și manual.
4.2.84. Scenele prevăzute cu cortină de siguranță, buzunarele scenelor cu o arie
mai mare de 100 m2 și fosele pentru orchestră cu peste 50 persoane se prevăd
obligatoriu cu două ieșiri de evacuare.
NOTĂ:
Ieșirile din încăperile menționate la 4.2.84. trebuie să fie distincte de cele ale sălii;
pentru scenele fără cortină de siguranță și fosele cu mai puțin de 50 de persoane,
una din căile de evacuare poate trece prin sala aglomerată.
4.2.85. Căile de evacuare ale balcoanelorși lojelor din săli cu scene de teatru, cele
ale încăperilor de servire a publicului, precum și cel puțin una dintre cele ale
platformelor deschise cu mai mult de 100 persoane din alte categorii de săli, nu
trebuie să aibă traseul prin sala aglomerată.
4.2.86. Cel puțin una din căile de evacuare din buzunarele scenei și depozite,
trebuie să aibă traseul separat de scenă.
4.2.87. Scenele cu suprafața mai mare de 150 m 2 și buzunarele cu înălțimea mai
mare de 10 m voravea asigurată evacuarea fumului în caz de incendiu (desfumare)
prin dispozitive cu suprafața liberă totală de minimum 5% din aria pardoselii, sau
sistem mecanic corespunzătoralcătuitși dimensionat, conform normei tehnice.
4.2.88. Dispozitivele prevăzute pentru evacuarea fumului (desfumare) în caz de
incendiu, la scene și buzunarele acestora, vor fi acționate automat fie sub efectul
temperaturilor, fie la depășirea unor presiuni de 34 daN/m 2 (35 Kgf/m2)
prevăzându-se și posibilitatea acționării lor manuale, din locuri accesibile.

101
Se admite înlocuirea până la 40% din suprafața dispozitivelor de evacuare a
fumului necesare, cu ferestre cu deschidere automată amplasate la partea
superioară a scenei (deasupra grătarelor).
4.2.89. Pentru intervenție în caz de incendiu se va asigura accesul autospecialelor
pompierilor, cel puțin la o fațadă a clădirii pentru cultură.
Clădiri de învățământ
4.2.90. Clădirile de învățământ (preșcolar, școlar și învățământ superior), vor
îndeplini nivelele de performanță admise în reglementările tehnice specifice și
prevederile normativului.
4.2.91. Amplasarea clădirilor, de regulă, se realizează independent, la distanță față
de clădirile învecinate cu aită destinație. Se recomandă distanțe majore cu cel puțin
50% față de cele din tabel 2.2.2. Atunci când se alipesc sau comasează cu alte
destinații, se compartimentează corespunzător.
4.2.92. Amplasarea clădirilor pentru învățământ în apropierea unor clădiri sau
instalații cu pericol de incendiu sau explozie, nu este admisă.
4.2.93. Clădirile de învățământ se proiectează și realizează în conformitate cu
prevederile generale, comune și specifice de siguranță la foc, potrivit
reglementărilor tehnice de specialitate, asigurându-se îndeplinirea condițiilor și
nivelelor de performanță admise, diferențiate în funcție de vârsta utilizatorilor și
programele funcționale de învățământ.
4.2.94. Încăperile cu risc mijlociu de incendiu (laboratoare, depozite, ateliere
școală, etc.) vor fi dispuse, pe cât posibil, izolat față de spațiile cu aglomerări de
persoane, sau separate prin elemente C0 (CA1) rezistente la foc, alcătuite și
realizate corespunzătordensității sarcinii termice și a riscului de incendiu.
4.2.95. În condițiile asigurării funcționalității specifice, se vor lua măsuri de
limitare a surselor potențiale de izbucnire a incendiilor și reducerea materialelor și
a substanțelor combustibile din spațiile și zonele accesibile utilizatorilor.
4.2.96. Spațiile auxiliare anexe (centrale termice, stații tehnice, gospodării de
combustibil, grupuri electrogene, etc.) aferente clădirilor de învățământ, de regulă,
se dispun independent sau atunci când se comasează sau grupează cu construcția
de învățământ se separă prin pereți și planșee CO (CA1) rezistente la foc conform
reglementărilor tehnice, având accese total separate de cele ale utilizatorilor copii.
4.2.97. În spațiile auxiliare și anexe ale clădirii de învățământ se vor respecta
regulile și măsurile specifice de protecție, în funcție de destinația și riscul de
incendiu al acestora.
4.2.98. Folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile în alte locuri
decât cele special amenajate și în cantitățile stabilite, precum și fără îndeplinirea
măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor specifice acestora, sunt strict
interzise.

102
4.2.99. De regulă, clădirile de învățământ se realizează din materiale și elemente de
construcție CO (CA1) și rezistente la foc, asigurându-se condițiile de corelație între
grad, aria construită și numărul de niveluri stabilite în normativ (art. 3.2.4. și
3.2.5.). Utilizarea materialelor și a elementelor de construcție combustibile este
admisă în condițiile normativului și ale reglementărilor tehnice specifice.
4.2.100. Limitarea propagării fumului în spații, încăperi, coridoare și scări de
evacuare se asigură în clădirile de învățământ, prin prevederea unor elemente
despărțitoare verticale și orizontale (pereți, planșee), corespunzător alcătuite și
dimensionate, precum și prin realizare unor posibilități de evacuare ușoară a
fumului produs în caz de incendiu, corespunzător reglementărilor specifice.
4.2.101. În clădirile de învățământ se vor utiliza materiale și finisaje care nu
propagă ușor focul.
4.2.102. Nu este admisă utilizarea materialelor și a finisajelor din mase plastice în
spațiile accesibile copiilor și în general, se va elimina utilizarea celor care degajă
fum și gaze toxice în caz de incendiu.
4.2.103. De regulă, clădirile de învățământ vor avea asigurate două căi de
evacuare, distincte și independente, astfel dispuse și alcătuite încât să poată fi ușor
accesibile tuturor utilizatorilor. Fac excepție situațiile prevăzute în reglementările
specifice.
În clădirile pentru copii de vârstă preșcolară capacitatea de evacuare a unui flux
(C) va fi de maximum 50 de persoane, iar în celelalte construcții de învățământ de
maximum 75 de persoane.
4.2.104. Clădirile de învățământ etajate vor avea casele de scări de evacuare
închise, conform normativului, indiferent de numărul nivelurilor supraterane ale
acestora.
4.2.105. Alcătuirea și dimensionarea căilor de evacuare vor corespunde
normativului, dar indiferent de lățimile rezultate din calcul, ușile dispuse pe căile
de evacuare ale persoanelor vor avea lățimea deminimum 0,90 m, iar rampele
scărilorși coridoarele de celpuțin 1,20 m lățime.
Comportarea la foc a pereților căilor de evacuare, va respecta condițiile din tabelul
4.2.105.
Tabel 4.2.105.
Pereți de separare a căilor de evacuare
Grad de Nivelele de comportare la foc admise pentru
rezistență la pereți:
foc la coridoare la holuri la case de scări
I C0 (CA1) - C0 (CA1) - C0 (CA1) - 2½
1½ ore 1½ ore ore
II C0 (CA1) - C0 (CA1) - C0 (CA1) - 2½

103
1½ ore 1½ ore ore
III C0 (CA1) - C0 (CA1) - C0 (CA1) - 2½
45 min 45 min ore
IV C1 (CA2a) - C1 (CA2a) - C1 (CA2a) - 1
30 min 30 min oră
V C2 (CA2b) - C2 (CA2b) - C2 (CA2b) -
15 min 15 min 30 min.
4.2.106. La dimensionarea căilor de evacuare se recomandă majorarea cu 50 % a
lățimilor prevăzute în partea generală a normativului.
4.2.107. Casele de copii și grădinițele realizate în construcții etajate, se prevăd cu
scară exterioară de evacuare (a etajului), indiferent de numărul scărilor interioare.
4.2.108. Pentru sălile polivalente din construcțiile de învățământ se recomandă
asigurarea cel puțin a unui acces direct din exterior (ușă exterioară) la nivelul
terenului sau o scară exterioară de evacuare.
4.2.109. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale căilor de
evacuare în clădiri pentru învățământ în care evacuarea utilizatorilor trebuie
dirijată (în învățământ preșcolar, școli, licee, internate), cu excepția clădirilor
înalte, foarte înalte și cu săli aglomerate, sunt precizate în tabelul 4.2.109.
Tabel 4.2.109.
Timpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea
maximă a căii de evacuare),
Gradul de atunci când evacuarea se face:
rezistență la într-o singură
în două direcții
foc direcție (coridor
diferite
înfundat)
secunde metri secunde metri
I și II 75 (50) 30 50 20
(20)
III 63 (38) 25 38 15
(15)
IV 30 12 25 10
V 25 10 20 8
NOTĂ:
Valorile din paranteze sunt valabile pentru evacuarea copiilor de vârstă preșcolară.
4.2.110. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale căilor de
evacuare în clădiri pentru învățământ superior, cu excepția clădirilor înalte, foarte
înalte sau cu săli aglomerate, sunt precizate În tabelul4.2.110.

104
Tabel 4.2.110.
Timpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea
maximă a căii de evacuare),
Gradul de atunci când evacuarea se face:
rezistență la într-o singură
în două direcții
foc direcție (coridor
diferite
înfundat)
secunde metri secunde metri
I și II 125 50 63 25
III 75 30 38 15
IV 63 25 30 12
V 38 15 25 10
4.2.111. Clădirile de învățământ vor avea asigurat accesul autospecialelor de
intervenție în caz de incendiu, la cel puțin două fațade.
Clădiri pentru turism
4.2.112. Clădirile pentru turism (hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, etc),
vor îndeplini nivelele de performanță admise în normativ și vor respecta și pe cele
specifice.
4.2.113. În funcție de destinație și tip de construcție, se va asigura corelația între
gradele de rezistență la foc, numărul de niveluri și aria compartimentului de
incendiu, conform prevederilor art. 3.2.4. și 3.2.5. Pentru clădirile turistice care
sunt înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, se vor respecta performanțele
specifice ale acestora.
4.2.114. Pentru clădirile cu destinație turistică având max. P+2 niveluri și cel mult
50 persoane la etaje, se admit scări de evacuare cu trepte balansate dacă acestea
asigură trecerea unui singur flux de evacuare, (indiferent dacă lățimea rampei este
mai mare) și dacă sunt realizate conform art. 2.6.40.
4.2.115. Scările monumentale pot fi deschise pe toată înălțimea clădirii dacă
asigură limitarea propagării focului și a fumului în clădire și sunt realizate și scări
închise necesare evacuării.
4.2.116. În cazurile în care construcțiile au și niveluri subterane (subsoluri,
demisol), acestea vor fi separate de nivelurile supraterane prin planșee C0 (CA1),
rezistente la foc minimum 2 ore.
4.2.117. Se recomandă asigurarea iluminatului natural direct al caselor de scări de
evacuare.
4.2.118. În construcții pentru turism, nivelele de comportare la foc ale elementelor
care compun căile de evacuare vor fi conforme cu cele stabilite în art. și tabel

105
4.2.24., cu excepția clădirilor înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, pentru
care se respectă prevederile specifice.
4.2.119. Rampele și podestele scărilor sau planurilor înclinate, vor respecta
condițiile de la 2.3.32. și 2.3.33.
4.2.120. Capacitatea (C) a unui flux (F) de evacuare, este de maximum 70 de
persoane.
4.2.121. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime ale căilor de evacuare în
clădiri pentru turism sunt conf. tabel 4.2.121 (cu excepția ciădirilorînalte, foarte
înalte sau cu săli aglomerate).
Tabel 4.2.121.
Timpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea
maximă a căii de evacuare),
atunci când evacuarea se face:
Gradul de
într-o singură
rezistență la
în două direcții direcție
foc
diferite (coridor
înfundat)
secunde metri secunde metri
I și II 100 40 50 20
III 75 30 40 16
IV 38 15 25 10
V 25 10 15 6
4.2.122. Pereții căilor de evacuare a persoanelor (dacă nu sunt clădiri înalte sau
foarte înalte), vor respecta condițiile din tabelul 4.2.122.
4.2.123. Clădirile pentru turism vor avea asigurat accesul autospecialelor pentru
intervenție în caz de incendiu, la cel puțin două fațade.
Tabel 4.2.122.
Pereți de separare a căilor de evacuare
Nivelele de comportare la foc admise pentru
Grad de
pereți:
rezistență
la case de scări
la foc la coridoare la holuri
închise
I C0 (CA1) - C0 (CA1) - C0 (CAI) - 2 1 2
11/2 ore 11/2 ore ore
II C0 (CA111/2 C0 (CA1) - C0 (CA1) - 2 12
ore 11/2 ore ore
III C0 (CA1) -45 C0 (CA1) - C0 (CA1) - 2 12
min 45 min ore
106
IV C1 (CA2a) - C1 (CA2a) - C1 CA2a) -1 oră
30 min 30 min
V C2 (CA2b) - C2 (CA2b) - 02 (CA2b) -45
15 min 15 min min.
Clădiri de cult
4.2.124. Clădirile de cult (catedrale, biserici, lăcașuri, case de rugăciuni, sinagogi,
temple, etc), precum și ansamb lurile mănăstirești, vor îndeplini performanțele
corespunzătoare stabilite în normativ, completate cu cele specifice acestora.
4.2.125. Amplasarea clădirilor de cult, de regulă, se realizează independent, la
distanță față de clădiri învecinate, conform prevederilor art. 2.2.2., sau
compartimentate față de acestea.
4.2.126. În cadrul ansamblurilor mănăstirești, clădirile de cult pot fi comasate sau
grupate cu alte construcții ale mănăstirii, în cadrul compartimentelor de incendiu
normate.
4.2.127. Clădirile de cult parter, cu capacitatea maximă simultană de 200 persoane
pot fi realizate din materiale și elemente de construcție C4 (CA2d) și asigurate
numai cu stingătoare în caz de incendiu, iar pentru cele cu capacități simultane mai
mari, se respectă prevederile specifice sălilor aglomerate.
4.2.128. Clădirile de cult, indiferent de capacitatea maximă simultană, vor avea
asigurate cel puțin două căi de evacuare a persoanelor, distincte și independente.
Excepție fac cele cu capacitatea maximă simultană de 30 persoane.
4.2.129. Clădirile de cult de gradul III-V de rezistență la foc, pot avea subpantă
(balcon) pentru maximum 30 persoane și a căror evacuare se poate realiza printr-o
scară deschisăîn parterul clădirii.
4.2.130. Clădirile de cult cu subsol, vor avea asigurat accesul separat al subsolului
și în cazul în care acesta cuprinde spații funcționale necesare cultului, se pot realiza
și circulații interioare între subsol și parter, cu condiția ca acestea să fie prevăzute
cu uși rezistente la foc minimum 30 de minute și echipate cu dispozitive de
autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
4.2.131. Utilizarea focului deschis (lumânări, candele, etc.) în clădirile de cult este
admisă numai în condițiile asigurării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor
și, după caz, numai în locurile stabilite și amenajate corespunzător.
4.2.132. Clădirile de cult cu capacitatea de 30 de persoane și mai mult, vor avea
ușile de evacuare cu deschiderea în exterior.
4.2.133. Clădirile de cult prevăzute cu locuri fixe (scaune, bănci, strane), vor avea
acest mobilier fixat de pardoseală ori pereți, sau solidarizat pe pachete de scaune
(bănci), conform prevederilor art. 4.1.45.
4.2.134. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale căilor de
evacuare în clădiri de cult, sunt precizate în tabelul 4.2.134.,
(cuexcepțiasăliloraglomerate).
107
Tabel 4.2.134.
Timpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea
maximă a căii de evacuare),
Gradul de atunci când evacuarea se face:
rezistență la într-o singură
în două direcții
foc direcție (coridor
diferite
înfundat)
secunde metri secunde metri
I și II 125 50 63 25
III 75 30 38 15
IV 63 25 30 12
V 38 15 25 10
4.2.135. Înstalațiile utilitare aferente clădirilor de cult (sanitare, electrice, încălzire,
ventilare, etc), se proiectează și realizează conform prevederilor
reglementărilortehnice specifice acestora.
4.2.136. În afara cazurilor exceptate în prezentele prevederi specifice, echiparea și
dotarea clădirilor de cult cu instalații și mijloace de semnalizare și stingere a
incendiilor, se realizează conform reglementărilortehnice specifice.
4.2.137. Clădirile de cult vor avea asigurat accesul autospecialelor de intervenție în
caz de incendiu, cel puțin la o fațadă.
Clădiri de sport
4.2.138. Clădirile de sport se proiectează și realizează în conformitate cu
prevederile normativului și ale reglementărilor specifice, asigurând condiții de
siguranță la foc corespunzătoare.
4.2.139. Amenajările și construcțiile de sport în aer liber (terenuri, bazine, etc), vor
respecta reglementările de specialitate ale acestora.
4.2.140. Pentru clădirile de sport care se încadrează în categoria sălilor aglomerate,
vor fi respectate prevederile normativului referitoare la aceste săli.
4.2.141. Clădirile de sport (închise), se echipează și dotează cu instalații și
mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, potrivit reglementărilorde
specialitate.
4.2.142. Clădirile de sport voravea asigurate condiții de intervenție a
autospecialelor, la cel puțin o fațadă a acestora, iar atunci când sunt săli
aglomerate, la minimum două fațade.
4.3. PERFORMANȚE PROPRII UNOR AMENAJĂRI ȘI CLĂDIRI
Amenajări în aer liber

108
4.3.1. La proiectarea și realizarea amenajărilor în aer liber, cum sunt cele pentru
întruniri, concerte, cinematografe, spectacole, etc. (fără pereți și acoperiș), se
asigură respectarea măsurilor de siguranță la foc stabilite pentru acestea (proprii).
4.3.2. Amenajările în aer liber se dispun față de vecinătăți la distanțele de siguranță
prevăzute la art. 2.2.2. sau se compartimentează corespunzător. Pentru capacități
mai mari de 400 persoane simultan, se recomandă majorarea distanțelor de
siguranță cu 100%.
4.3.3. Prin conformarea amenajărilor în aer liber spațiile pentru public vor fi
distanțate de scene la minimum 3,00 m asigurându-se, de regulă, circulații
funcționale și de evacuare a publicului, la cel puțin 6,00 m față de scenele
amenajate.
4.3.4. Zonele destinate publicului vor avea structuri de rezistență din materiale și
elemente de construcție C0 (CA1) cu rezistența la foc de minimum 15 minute, iar
la amenajările provizorii în aer liber sunt admise și cele din clasa C4 (CA2d).
Platformele (podinile), pot fi din clasa de combustibilitate C4 (CA2d).
4.3.5. Scaunele utilizate pot fi din clasa C4 (CA2d) iar, atunci când sunt din mase
plastice vor corespunde clasei C2 (CA2b) de combustibilitate.
4.3.6. Amenajările în aer liber voravea asigurate căi de evacuare a utilizatorilor
corespunzător dimensionate, prin care aceștia să ajungă la nivelul terenului
înconjurător sau al circulațiilor carosabile adiacente.
Timpul de evacuare, respectiv distanța maximă de parcurs de la cel mai îndepărtat
loc, până la un acces la nivelul terenului sau o circulație carosabilă, va fi de
maximum 125 secunde (50 m).
4.3.7. Lățimile circulațiilor de evacuare la amenajările în aer liber, se determină
prin calcul conform normativului, considerând capacitatea unui flux de evacuare
(C), maximum de 150 de persoane.
4.3.8. Distanța liberă de circulație între rândurile de scaune, va fi minimum 0,35 m.
4.3.9. Scaunele prevăzute la amenajările în aer liber se solidarizează de platforma
(podină) amenajată sau pe pachete, conform art. 4.1.45.
4.3.10. Amenajărileînaerliberse prevăd cu instalație de stingere cu hidranți
exteriori, pentru capacități mai mari de 1000 de persoane, asigurându-se .minimum
51 /secundă timp de 60 de minute.
4.3.11. Amenajările în aer liber se dotează cu mijloace de primă intervenție,
asigurându-se un pichet exterior de incendiu la maximum 1000m 2 și câte un
stingător portativ de cel puțin 6 Kg la fiecare 250 m2.
4.3.12. Pe căile de evacuare se asigură iluminat de siguranță potrivit
reglementărilor în vigoare și indicatoare de evacuare corespunzătoare.
4.3.13. Amenajările în aer liber vor avea asigurate posibilități de acces pentru
intervenție a autospecialelor în caz de incendiu, cel puțin pe o latură.

109
4.3.14. Instalațiile utilitare aferente amenajărilor în aer liber, se prevăd și realizează
potrivit reglementărilor de specialitate.
Campinguri, sate de vacanță
4.3.15. Proiectarea și executarea campingurilor (amenajări pentru amplasarea
corturilor, rulotelor, căsuțelor provizorii, etc), cu sau fără clădiri utilitare, se
realizează conform prevederilor proprii de siguranță la foc a acestora.
4.3.16. Pentru clădirile utilitare și anexe definitive ale campingurilor (pentru
comerț, alimentație publică, cluburi, discoteci, grupuri sociale, centrale și spații
tehnice, etc), vor fi respectate prevederile generale și specifice cuprinse în
normativ.
4.3.17. Campingurile se amplasează la distanțe corespunzătoare față de vecinătăți
cu riscuri de incendiu, inclusiv față de drumuri internaționale și naționale, de
regulă, la mai mult de 50 m, precum și la minimum 100 m de linii curente C.F.
4.3.18. Prin organizarea interioară a campingurilor se va asigura realizarea unor
platforme de campare cu aria de maximum 800 m 2, delimitate de circulații
carosabile care să permită intervenția de stingere cel puțin pe o latură.
4.3.20. Platformele amenajate pentru campare vor fi delimitate și marcate
corespunzător.
4.3.21. Clădirile utilitare și anexă definitive se amplasează la distanțele de
siguranță stabilite la art. 2.2.2., considerând platformele de campare drept
construcții de gradul V de rezistență la foc.
4.3.22. Pentru limitarea propagării ușoare a focului, între platformele de campare
(fiecare având maximum 800 m2), se asigură cel puțin distanța de siguranță dintre
construcții de gradul V de rezistență la foc.
4.3.23. Incintele campingurilor cu aria totală mai mare de 3000 m 2 se prevăd cu
mijloace de alarmare în caz de incendiu și posibilități de alertarea pompierilor.
4.3.24. La incintele campingurilor cu aria de 5000 m 2 și mai mult se asigură
stingerea din exterior a incendiilor, prin rețele cu hidranți exteriori de incendiu sau
bazine de apă și pompe mobile. Debitul de stingere va fi de minimum 51/s, pentru
o perioadă de funcționare de 60 minute.
4.3.25. Clădirile utilitare și anexă definitive, se prevăd cu instalații de semnalizare
și stingere a incendiilor potrivit reglementărilor specifice.
4.3.26. Campingurile se dotează cu mijloace de primă intervenție asigurându-se cel
puțin un pichet exterior de incendiu la fiecare platformă de campare.
Construcțiile definitive se dotează cu mijloace de stingere, potrivit reglementărilor
tehnice de specialitate.
4.3.27. Serviciul de pompieri se constituie și organizează la campingurile cu aria
incintei de 10000 m2 și mai mult.
4.3.28. Prevederea și realizarea instalațiilor utilitare aferente, se asigură potrivit
reglementărilortehnice de specialitate.
110
Clădiri montane
4.3.29. La proiectarea și realizarea clădirilor amplasate izolat, în zone montane, la
înălțime și în afara localităților, (denumite montane), cum sunt cabanele, hotelurile,
sanatoriile, etc, se asigură proiectarea prevederilor normativului completate cu cele
specifice acestora.
4.3.30. Prin amplasare se va asigura limitarea propagării ușoare a incendiilor la
vecinătăți, (clădiri, instalații, masive împădurite, etc), prin distanțe de siguranță
recomandate de cel puțin 5 ori înălțimea clădirii, darminimum cele normate.
4.3.31. Clădirile montane, prin conformare vor avea spațiile de cazare separate de
celelalte funcțiuni (restaurante, bucătării, etc.) prin elemente C0 (CA1) și rezistente
la foc minimum 1 oră. Pentru sanatorii se respectă și dispozițiile specifice clădirilor
de sănătate.
4.3.32. Clădirile montane pot fi de gradul V de rezistență la foc și maximum trei
niveluri, dacă se asigură un sistem automat de semnalizare și alarmare imediată a
utilizatorilor, iar capacitatea maximă simultană este de maximum 100 persoane.
4.3.33. Se recomandă ca prin proiectare și realizare, ariile construite, menționate la
art. 3.2.4., să fie reduse cu 50% pentru gradele IV și V de rezistență la foc ale
construcțiilor montane.
4.3.34. Prin alcătuirea elementelor de construcție se vor limita posibilitățile de
transmitere ușoară a incendiilor (pe verticală și orizontală).
4.3.35. Căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu vor fi sigure, separate de
restul construcției prin elemente rezistente la foc minimum 30 de minute, iar
scările se închid în case de scări separate de restul clădirii prin perete C0 (CA1) cu
rezistența la foc de minimum 1 oră, atunci când asigură evacuarea a mai mult de un
nivel.
4.3.36. Se recomandă ca timpii de evacuare, respectiv lungimile traseelor de
evacuare a persoanelor la construcții de gradul IV și V de rezistență la foc să fie
reduse cu cel puțin 25% față de cele menționate în art. 4.2.121.
4.3.37. Spațiile tehnice anexe (centrală termică, grup electrogen, stație pompare,
etc, inclusiv depozite de materiale sau substanțe combustibile), se recomandă să fie
realizate în construcție independentă. Atunci când acestea se dispun alipit sau
înglobat în clădire, se separă cu elemente de construcție CO (CA1) și rezistente la
foc minimum 1 h 30 minute.
4.3.38. Clădirile montane se dotează cu mijloace de primă intervenție (stingătoare
portative, transportabile și pichete de incendiu), corespunzător condițiilor specifice.
Clădirile cu capacități maxime simultane mai mari de 100 persoane și P+3 etaje se
echipează și cu instalații de stingere, conform reglementărilortehnice de
specialitate.
4.3.39. Clădirile montane vor avea instalațiile utilitare aferente proiectate și
realizate în conformitate cu prevederile reglementărilor de specialitate ale acestora.
111
4.3.40. Încălzirea locală, cu sobe cu acumulare de căldură, este admisă în clădiri cu
maximum trei niveluri, cu condiția îndeplinirii măsurilorde protecție locale
corespunzătoare.
4.3.41. La clădirile montane cu capacități mai mari de 300 locuri, vor fi organizate
servicii de pompieri constituite din personal special instruit.
Parcaje pentru autoturisme
4.3.42. La proiectarea și realizarea parcajelor pentru autoturisme, se asigură
măsurile de siguranță la foc prevăzute în reglementarea specifică, completate cu
prezentele dispoziții.
4.3.43. Spațiile închise pentru parcarea autoturismelor aferente clădirilor civile
(publice) sau destinate publicului (parcaje publice), sunt considerate spații sau,
după caz, clădiri civile (publice), cu risc mare de incendiu.
4.3.44. Amplasarea acestor parcaje publice închise pentru autoturisme poate fi
realizată înglobat în clădiri publice (civile), alipit acestora, sau independente la
distanțele admise, sau compartimentate corespunzător normativului.
4.3.45. Parcajele publice închise vor fi conformate la foc astfel încât să asigure
funcționalitatea și totodată limitarea propagării incendiiior în clădirile civile
publice.
4.3.46. Se recomandă ca parcajele publice închise, pentru mai mult de 5
autoturisme, să fie realizate, după caz, din materiale și elemente de construcție
corespunzătoare gradului de rezistență la foc I la III.
4.3.47. Parcajele publice închise pentru maximum 5 autoturisme, pot fi de gradul
IV sau V de rezistență la foc.
4.3.48. Parcajele închise publice se separă de clădirea civilă (publică) în care sunt
înglobate, prin planșee CO (CA1) rezistente la foc minimum 3 h și pereți CO
(CA1) rezistenți la foc minimum 4 ore, dacă normativul nu prevede măsuri mai
severe.
4.3.49. Parcajele închise alipite clădirilor de locuit și având capacitatea de
maximum 3 autoturisme, pot fi separate de acestea prin pereți despărțitori CO
(CA1) cu rezistența la foc de minimum 1 h.
4.3.50. Parcajele publice închise vor avea asigurate posibilități de evacuare a
utilizatorilor în caz de incendiu, cu timp de evacuare care să nu depășească 100
secunde (40 m) în două direcții și respectiv 63 de secunde (25 m) într-o direcție
(coridor înfundat) în construcții de gradul I-II de rezistență la foc și respectiv 75 și
45 secunde (30 m și 16 m) Ia cele de gradul III de rezistență la foc. În construcții
de gradul IV și V, timpul de evacuare până la o ușă în exterior, nu va depăși 30 de
secunde (12 rn).
4.3.51. Asigurarea condițiilor de evacuare în parcajele publice etajate se realizează
potrivit prevederilor normativului de parcaje.

112
4.3.52. Parcajele publice închise pentru autoturisme, cu capacitatea mai mare de 5
locuri de parcare, se asigură cu dispozitive de evacuare a fumuiui produs în caz de
incendiu (desfumare), asigurând 0,1% din arie, corespunzător alcătuite și
dimensionate potrivit normativului sau sisteme mecanice de evacuare a fumului.
4.3.53. Echiparea și dotarea cu instalații și mijloace de prevenire și stingere se
asigură potrivit normativului de parcaje.
4.3.54. Proiectarea și realizarea instalațiilor utilitare aferente parcajelor publice
pentru autoturisme se asigură în conformitate cu prevederile reglementărilor de
specialitate.
4.3.55. Parcajele publice închise pentru autoturisme cu capacitatea mai mare de
500 locuri de parcare, vor avea constituite servicii de pompieri.
PARTEA A III-A CONSTRUCȚII DE PRODUCȚIE ȘI/SAU DEPOZITARE
CAPITOLUL 5 PERFORMANȚE COMUNE CONSTRUCȚIILOR DE
PRODUCȚIE ȘI/SAU DEPOZITARE
5.1. CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU ȘI GRADE DE REZISTENȚĂ
LA FOC
Categorii de pericol de incendiu
5.1.1. Zonele, încăperile, compartimentele de incendiu și construcțiile
independente de producție și/sau depozitare vor avea determinate categorii de
pericol de incendiu, conform prevederilor art. 2.1.4. la 2.1.7. din prezentul
normativ.
Atunci când în construcțiile respective sunt utilizate sau depozitate lichide
combustibile, se respectă și măsurile specifice acestora, prevăzute în normativ.
Încăperile, compartimentele și construcțiile pentru parcarea autovehiculelor, care
nu sunt publice, se încadrează în categorii de pericol de incendiu.
5.1.2. În funcție de categoriile de pericol de incendiu determinate și precizate
obligatoriu în documentație se asigură măsurile de siguranță la foc și nivelele de
performanță comune și specifice prevăzute în normativ.
5.1.3. La instalațiile tehnologice de producție amplasate în aer liber, categoria de
pericol de incendiu se determină de tehnolog, independent pentru fiecare instalație
care prezintă caracteristici diferite din acest punct de vedere, stabilind și după caz
asigurând măsurile de siguranță la foc și nivelele de performanță necesare
precizând obligatoriu zonele până la care se aplică măsurile de protecție stabilite.
5.1.4. Delimitarea zonelor până la care se extind măsurile de siguranță la foc
impuse de categoriile A și B (BE3) de pericol de incendiu se face având în vedere
posibilitatea prezenței - în timpul funcționării normale și în caz de avarie a
amestecurilor de aer cu gaze, vapori sau praf, în concentrații cu pericol de
explozie.
Grade de rezistență la foc

113
5.1.5. Construcțiile și după caz, compartimentele de incendiu destinate producției
și/sau depozitării vor avea determinat și precizat în documentație gradul de
rezistență la foc.
Condițiile minime pe care trebuie să ie îndeplinească construcția pentru încadrarea
într- un anumit grad de rezistență la foc, sunt cele precizate în art. 2.1.8. la 2.1.14.
5.1.6. Structurile metalice neprotejate sau parțial protejate la foc, în zonele expuse
direct radiației termice pot fi utilizate la construcții de producție și/sau depozitare
de gradul II de rezistență la foc, indiferent de densitatea sarcinii termice, în
următoarele situații:
• construcții (compartimente de incendiu), de producție și/sau depozitare încadrate
în categoria D (BEI a) sau E (BE1 b) de pericol de incendiu;
• construcții (compartimente de incendiu), de producție și/sau depozitare încadrate
în categoria C (BE2) de pericol de incendiu, cu aria construită de maximum 2000
m2 și cel mult 3 niveluri supraterane, dacă se asigură limitarea propagării ușoare a
incendiilor de la un nivel la altui;
• construcții parter pentru depozite cu stive înalte, (peste 6,00 m înălțime a
stivelor), protejate cu instalații automate de stingere cu apă;
• construcții pentru parcarea autovehiculelor acoperite dar deschise perimetral,
conform reglementării tehnice specifice acestora.
NOTĂ:
La reducerea rezistenței la foc a structurilor metalice, se va avea în vedere roiul
fiecărui element în asigurarea stabilității construcției, categoria de importanță a
acesteia, numărul utilizatorilor, valoarea bunurilor adăpostite și urmările posibile
ale prăbușirii construcției.
5.2. AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA LA FOC
Amplasare
5.2.1. Construcțiile de producție și/sau depozitare independente, comasate sau
grupate în conformitate cu recomandările generale se amplasează la distanțele de
siguranță stabilite în art
2.2.1. la 2.2.3., sau se compartimentează corespunzător.
5.2.2. Construcțiile de producție și/sau depozitare încadrate în categoria A sau B
(BE3ab) de pericol de incendiu, de regulă, vor fi amplasate independent, la distanțe
normate sau compartimentate față de alte construcții sau instalații, iar porțiunile de
construcție alipite ori înglobate vor fi separate de restul construcției, prin elemente
de compartimentare corespunzătoare, având în vedere și prevederile art. 2.1.6. și
2.1.7.
5.2.3. La construcții independente, porțiuni, spații ori încăperi cu pericol de
explozie - categoriile A și B (BE3 ab) - se vor preciza și delimita obligatoriu
zonele de protecție până la care trebuie asigurate măsurile specifice acestora.
Conformare la foc
114
5.2.4. Conformarea la foc a construcțiilor și compartimentelor de incendiu
destinate producției și/sau depozitării, va avea în vedere prevederile art. 2.2.5 la
2.2.10 și cele specifice acestora, asigurând îndeplinirea condițiilor de corelație
dintre categoria de pericol, gradul de rezistență la foc, numărul de niveluri și aria
construită.
5.2.5. Ariile construite ale construcțiilor și compartimentelor de incendiu și
numărul de niveluri admise pentru construcții de producție și/sau depozitare, sunt
cele precizate în tabel 5.2.5.
5.2.6. Nu se recomandă dispunerea încăperilor și spațiilor încadrate în categoria A
sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu, în subsolurile construcțiilor supraterane, iar
atunci când aceasta este justificată tehnic numai în condițiile separării prin planșeu
rezistent la explozie.
5.2.7. În spațiile de producție nu se vor depozita liber materiale sau substanțe
(combustibile sau incombustibile), decât în cantitățile și sorturile strict necesare
fluxului tehnologic pentru schimb de lucru.
Tabel 5.2.5. Arii construite și număr de niveluri admise pentru construcții și
compartimente de incendiu ale construcțiilor de producție și/sau depozitare
Aria maximă
construită (la sol)
admisă pentru
construcții sau un
Categor
Gradul Număr compartiment de
ia de
de de incendiu (m )
2
pericol
rezisten nivelur Clădire
de
ță la i Clădire cu trei
incendi
foc admise cu sau
u Clădire
două mai
parter
nivelur multe
i nivelur
i
0 1 2 3 4 5
A, B I-II 6 nelimit nelimit nelimit
(BE3ab at at at
)
C I nelimit nelimit nelimit nelimit
(BE2) at at at at
II 6 nelimit 11.700 7.800
at
III 3 5.200 3.500 2.600

115
IV 2 2.800 2.000 nu se
admit
V 1 1.200 nu se nu se
admit admit
D I-II nelimit nelimit nelimit nelimit
(BE1a) at at at at
III 3 6.500 5.200 3.500
IV 2 3.500 2.600 nu se
admit
V 1 1.500 nu se nu se
admit admit
E I-II nelimit nelimit nu se nelimit
(BE1b) at at admit at
III 3 7.800 6.500 3.500
IV 2 3.500 2.600 nu se
admit
V 2 2.600 1.500 nu se
admit
NOTĂ :
1. Ariile construite se pot majora cu 100% pentru construcțiile și compartimentele
de incendiu echipate cu instalații automate de stingere, sau cu 50% pentru ceie
prevăzute cu sisteme corespunzătoare pentru evacuarea fumului și a gazelor
fierbinți produse în timpul incendiului, respectiv cu 25% pentru cele echipate cu
instalații automate de semnalizare a incendiilor. Majorările menționate nu se
cumulează.
2. La construcții și compartimente de incendiu cu două sau mai multe niveluri, se
poate mări aria parterului acestora în limitele admise numai pentru construcții
parter, dacă planșeul de deasupra parterului este C0 (CA1), rezistent la foc
minimum 2 ore 30 minute și nu are goluri.
3. În cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili arii construit mai mari pe
proprie răspundere prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective. în
aceleași condiții, la construcții de gradul II de rezistență la foc pot mări numărul de
niveluri dacă procesul tehnologic o impune, cu condiția luării unor măsuri de
protecție care să reducă posibilitățile de propagare a incendiilor de la un nivel la
altul.
5.2.8. Prin conformarea spațiilor de producție și/sau depozitare se va urmări
limitarea posibilităților de propagare a focului și a fumului, asigurându-se
dispunerea celor periculoase în zone distincte și cu luarea măsurilor de protecție
necesare.
116
5.3. ALCĂTUIRI CONSTRUCTIVE
5.3.1. Construcțiile de producție și/sau depozitare se alcătuiesc corespunzător
prevederilor subcap. 2.3. al normativului, îndeplinind performanțele admise.
5.3.2. Prin modul de alcătuire și realizare, elementele de construcție utilizate nu
trebuie să propage focul cu ușurință.
5.3.3. Golurile interioare constructive aie elementelor de construcție vor avea
continuitatea întreruptă, astfel încât să nu favorizeze propagarea fumului și a
focului în construcție.
5.3.4. Încăperile și spațiile închise încadrate în categoria D (BE1a) de pericol de
incendiu, trebuie să aibe pereți și planșee CO (CA1).
5.3.5. Plafoanele faise (incombustibile sau combustibile) nu sunt admise la încăperi
și spații închise încadrate în categoriile A sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu.
5.3.6. Elementele de construcție care delimitează spații cu pericol de explozie, din
categoriile Ași B (BE3a,b) de pericol de incendiu, vor fi C0 (CA1), iar atunci când
le separă de restul construcției și rezistente la expiozie.
5.3.7. Grinzile, rampele, podesteleși treptele scărilor interioare de circulație
funcțională la platforme de lucru - fără locuri permanente de muncă - pot fi
alcătuite și realizate din materiale CO (CA1) și neînchiseîn case de scări proprii.
5.3.8. Încăperile de depozitare cu aria mal mare de 36 m 2, se alcătuiesc și se
realizează conform prevederilor art. 2.3.45. și 2.3.46., precum și a prevederilor
specifice acestora.
5.3.9. Spațiile, încăperile și construcțiile încadrate în categoria A sau B BE3a,b) de
pericol de incendiu, se alcătuiesc potrivit prevederilor art. 2.3.50. la 2.3.60. din
prezentul normativ și a reglementări lor tehnice specifice.
5.4. LIMITAREA PROPAGĂRII FOCULUI ȘI A FUMULUI
5.4.1. Compartimentele de incendiu constituit conform prevederilor normativului,
se separă de restul construcției prin elemente corespunzătoare categoriei de pericol
de incendiu și densității sarcinii termice asigurând nivelul de performanță normat.
În același mod vor fi separate între ele și porțiuni ale construcției încadrate în
categorii de pericol de incendiu diferite.
5.4.2. În interiorul compartimentelor de incendiu, se prevăd elemente despărțitoare
orizontale și/sau verticale, care să împiedice propagarea focului și a fumului pe arii
mari construite.
5.4.3. Elementele de construcție utilizate pentru împiedicarea propagării focuiui și
a fumului vor fi de tipul celor stabilite în pct.2.4. din normativ, precum și art.
2.5.36. la 2.5.45.
5.4.4. In construcțiile parter, încadrate în categoriile C, D sau E (BE2, BE1a,b) de
pericol de incendiu se admite separarea categoriilor mai periculoase (C sau D (BE2
ori BE1a)), cu aria mai mare de 400 m 2 sau cu un volum mai mare de 10% din cel
al compartimentului de incendiu, prin pereți C0 (CA1) și rezistenți la foc minimum
117
3 ore atunci când separă categoria C (BE2) față de categoria D sau E (BE 1 a, b) și
respectiv 2 ore când separă categoria D (BE1a) față de categoria E (BE1b) de
pericol de incendiu (ca înlocuitori ai pereților antifoc).
5.4.5. În cadrul compartimentelor de incendiu ale construcțiilor de producere și/sau
depozitare de gradul I la III de rezistență la foc, atunci când din motive funcționale
se prevăd pereți interiori C0 (CA1) cu rezistența la foc de minimum 1 oră, care
separă între ele încăperi din aceeași categorie de incendiu A, B sau C (BE3a,b sau
BE2), golurile de circulație din acești pereți se protejează cu uși rezistente la foc 45
minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de
incendiu.
Această prevedere nu este obligatorie pentru golurile de circulație dintre grupuri de
încăperi din aceeași categorie de pericol de incendiu, care prin însumarea ariilor au
mai puțin de 400 m2.
5.4.6. În pereții de separare a caselor de scări și a ascensoarelor, față de încăperi
sau grupuri de încăperi de categoria C (BE2) de pericol de incendiu cu aria mai
mare de 400 m2, golurile de circulație se protejează cu uși rezistente la foc 45
minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de
incendiu.
Atunci când pereții de separare a caselor de scări și ai ascensoarelor sunt rezistenți
la explozie corespunzător categoriilor A sau B (BE3) de pericol, indiferent de aria
acestora, golurile de circulație funcțională se protejează corespunzător prevederilor
art. 2.4.46.la2.4.48.
5.4.7. Pereții și planșeele de separare a anexelor tehnico - sociale, laboratoarelor și
atelierelor anexă față de spațiile din categoriile A sau B (BE3a,b) de pericol de
incendiu, trebuie să fie rezistente la explozie, iar golurile de comunicare strict
funcționale din acestea protejate corespunzător prevederilor art. 2.4.40 la 2.4.50.
5.4.8. Pereții despărțitori dintre spațiile din categoria C (BE2) de pericol de
incendiu și anexele tehnico - sociale, laboratoarele și atelierele anexă ale acestora
(cu excepția grupurilor sanitare), trebuie să fie C0 (CA1) cu rezistența la foc de
minimum 2 ore. Golurile de comunicare din acești pereți se protejează cu uși
rezistente la foc minimum 45 minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau
închidere automată în caz de incendiu.
Planșeele de separare vor fi C0 (CA1), rezistente la foc minimum 45 de minute, iar
eventualele goluri din acestea protejate cu elemente deînchidere rezistente la foc
minimum 45 de minute.
5.4.9. În spațiile închise (încăperile) pentru producție din categoriile C, D sau E
(BE2 sau BE1a,b) de pericol de incendiu, este admisă realizarea birourilor
destinate personalului care conduce nemijlocit producția (maiștri, supraveghetori,
conducere, etc), cu elemente CO (CA1) și care pot avea ferestre cu geamuri spre
spațiul de producție.
118
5.4.10. Pentru limitarea propagării focului și a fumului în spațiile închise
(camerele) cu arii libere (fără pereți interiori) mai mari de 10.400 m 2, din
categoriile A, B și C (BE3a,b și BE2) de pericol de incendiu, sub tavanul
(intradosul planșeului) acestora se prevăd sisteme de evacuare a fumului și gazelor
fierbinți, alcătuite din dispozitive pentru evacuarea produselor arderii și ecrane CO
(CA1), conform prevederilor art. 2.5.36. la 2.5.45.
5.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE)
5.5.1. Asigurarea evacuării fumului (desfumare) prin tiraj natural, organizat sau
mecanic, se realizează conform prevederilor art. 2.5.1. la 2.5.30. ale normativului,
respectându-se și condițiile specifice.
5.5.2. Este obligatorie asigurarea evacuării fumului la construcțiile de producție și
cele de depozitare precizate în normativ.
Dispozitivele pentru evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat, pot fi dispuse
în acoperiș sau în treimea superioară a pereților exteriori (situație, în care pot
asigura desfumarea numai pe maximum 30 m adâncime a încăperii). Dispozitivele
vor asigura suprafața liberă normată în cazurile și condițiile stabilite de normativ,
urmărindu-se distribuirea lor cât mai uniformă.
5.5.3. Construcțiile pentru depozite și încăperile pentru depozitare cu aria mai mare
de 36 m2, încadrate în categoriile A, B sau C (BE3a,b sau BE2) de pericol de
incendiu, vor avea asigurată evacuarea fumului (desfumarea) prin tiraj natural -
organizat, cu dispozitive având suprafața liberă însumată de cel puțin 1% din aria
spațiilor respective, sau sistem mecanic corespunzător.
5.5.4. Casele de scări închise, care nu au ferestre spre exterior și după caz,
încăperile tampon de acces la acestea, vor avea asigurate posibilități de evacuare a
fumului (desfumare), prin tiraj natural - organizat.
5.5.5. În toate situațiile exceptând casele de scări evacuarea natural-organizată a
fumului se poate înlocui cu evacuarea mecanică a acestuia, alcătuită și realizată
conform prevederilor normativului.
5.5.6. Atunci când se asigură sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți
produse în caz de incendiu (conform art. 5.4.10.), nu mai este obligatorie evacuarea
fumului (desfumare).
5.5.7. Evacuarea fumului (desfumarea) din spațiile de depozitare va fi
independentă de cea a spațiilor de producție, indiferent de modul în care se
realizează (prin tiraj natural organizat sau mecanic).
5.5.8. Canalele de evacuare a fumului (desfumare) care străbat spații ori încăperi
cu alte funcțiuni sau categorii, de pericol de incendiu decât cele pentru care sunt
prevăzute, vor avea pereții astfel realizați încât să îndeplinească condițiile impuse
de funcțiunile și categoriile de pericol respective.
5.6. CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU

119
5.6.1. Construcțiile de producție și/sau depozitare vor avea asigurate căi de
evacuare în caz de incendiu în număr suficient, corespunzător dispuse, alcătuite și
dimensionate, potrivit prevederilor art. 2.6.1. la 2.6.74. și ale celor specifice.
La depozitele fără personal permanent de lucru, nu este obligatorie asigurarea
căilor de evacuare în caz de incendiu.
5.6.2. În construcțiile de producție și/sau depozitare, pot fi considerate căi de
evacuare și cele care trec prin:
a) încăperi sau spații din categoriile D sau E (BE1 a,b) de pericol de incendiu, dacă
servesc la evacuarea persoanelor din spațiile de producție învecinate sau din
anexele tehnico - sociale ale acestora, precum și în cazurile stabilite la art. 5.6.3. și
5.6.6.;
b) încăperi sau spații din categoria C (BE2) de pericol de incendiu, dacă servesc la
evacuarea persoanelor din spațiile de producție învecinate, atunci când nu
constituie singura lor cale de evacuare; a doua cale de evacuare poate fi constituită
tot de un spațiu din categoria C (BE2) de incendiu, dacă traseele sunt distincte și
separate între eie prin pereți rezistenți la foc minimum 1 oră, iar golurile de
circulație din aceștia sunt protejate cu elemente de închidere corespunzătoare,
echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu;
c) încăperi sau spații din categoriile Asau B (BE3a,b) de pericol de incendiu, dacă
servesc la evacuarea persoanelor din spații de producție sau depozitare din aceeași
categorie de pericol de incendiu și nu constituie singura posibilitate de evacuare.
5.6.3. Evacuarea persoanelor din birourile destinate celor care conduc nemijlocit
producția (maiștri, supraveghetori, conducerea, etc.) amplasate în spațiul de
producție sau depozitare se poate asigura numai prin spațiul respectiv.
5.6.4. Golurile de acces la scările de evacuare închise din construcțiile de producție
și /sau depozitare, se protejează prin:
a) uși pline sau cu geam armat, atunci când accesul la scară se face din spații
închise (încăperi) din categoria D sau E (BE1a,b) de incendiu;
b) uși rezistente la foc minimum 45 de minute, atunci când accesul la scară se face
din spații de producție închise (încăperi) din categoria C (BE2) de pericol de
incendiu;
c) încăperi tampon ventilate în suprapresiune având uși rezistente la foc minimum
45 de minute, atunci când accesul la scară se face din spații de producțiesau
depozitare închise (încăperi) din categoriile A sau B (BE3a,b) de pericol de
incendiu;
d) uși rezistente la foc minimum 1 oră și 30 de minute sau încăperi tampon cu uși
de 45 de minute, atunci când spațiile închise (încăperile) sunt de depozitare a
materialelor sau substanțelor combusțibilie.
În toate situațiile, ușile de protecție a golurilor de acces la casele de scări se
echipează cu dispozitive de autoînchidere.
120
5.6.5. Golurile de acces la ascensoare sau alte mijloace de transport pe verticală
(palier), din construcțiile de producție și/sau depozitare se protejează cu:
a) uși pline C0 (CA1), atunci când accesul se realizează din spații de producție
și/sau depozitare închise (camere) încadrate în categoria D sau E (BE1 a,b) de
pericol de incendiu;
b) uși rezistente la foc minimum 45 minute, atunci când accesul se realizează din
spații de producție închise (camere) din categoria C (BE2) de pericol de incendiu;
c) încăperi tampon ventilate în suprapresiune și prevăzute cu uși rezistente la foc
minimum 45 de minute, atunci când accesul se realizează din spații de producție
sau depozitare închise (camere) din categoriaAsau B (BE3a,b) de pericol de
incendiu; d) uși rezistente la foc 1 oră și 30 de minute sau încăperi tampon
prevăzute cu uși rezistente la foc 45 de minute, atunci când accesul se realizează
din spații închise (camere) de depozitare a materialelor sau substanțelor
combustibile.
Ușile de protecție a golurilor de acces la ascensoare de palier se echipează cu
dispozitive de autoînchidere sau după caz, cu închidere automată în caz de
incendiu.
5.6.6. Scări de evacuare interioare deschise, sunt admise în construcțiile de
producție și/sau depozitare, în următoarele cazuri:
a) construcții de gradul I - III, încadrate în categoria E (BE1b) de pericol de
incendiu, dacă servesc la evacuarea persoanelor de la cel mult două niveluri și în
total numărul acestora nu depășește 100 de persoane;
b) construcții de gradul I - II, din categoria D (BE1a) de pericol de incendiu, dacă
servesc la evacuarea persoanelor de la cel mult două niveluri și în total, numărul
acestora nu depășește 50 de persoane;
c) construcții de gradul I - II, din categoria C (BE2) de pericol de incendiu, dacă
servesc la evacuarea unui singur nivel, iar numărul total de persoane este de
maximum 30.
5.6.7. Grinzile, rampele, podestele și treptele scărilor interioare deschise de
evacuare menționate la art. 5.6.6., trebuie să îndeplinească condițiile de comportare
la foc stabilite la art. 2.3.33.
În construcții de producție de gradul I - V de rezistență la foc indiferent de
categoria de pericol de incendiu, atunci când scările deschise sunt prevăzute numai
pentru accesul personalului la mașini, utilaje, pasarele, platforme deschise, planșee
cu goluri neprotejate, etc. - care nu constituie locuri permanente (fixe) de lucru,
grinzile, podestele și treptele acestor scări deschise de acces pot fi C0 (CA1), cu
rezistența la foc de minimum 15 minute.
5.6.8. În construcțiile de producție și/sau depozitare, rampele scărilor aferente
subsolului vor fi separate de rampele scărilor supraterane, inclusiv de parterul
construcției, de regulă, prin elemente de construcție C0 (CA1), cu rezistența la foc
121
stabilită în funcție de densitatea sarcinii termice, asigurându-se accesul la rampele
subterane direct din exterior.
Eventualele goluri de acces funcțional între rampele subsolului și cele supraterane
la nivelul parterului, se protejează cu elemente de închidere rezistente la foc 1 oră
și 30 de minute echipate cu dispozitive de autoînchidere. Fac excepție accesele
strict funcționale la subsolurile tehnice, precum și cazurile în care subsolul nu este
separat de construcția supraterană prin planșeu plin, rezistent la foc.
5.6.9. Pentru evacuarea persoanelor din locurile permanente de lucru ale
platformelor supraterane de producție și/sau depozitare deschise {fără închideri
perimetrale), inclusiv a încăperilor de lucru amenajate pe acestea, se vor asigura -
indiferent de numărul de niveluri și categoria de pericol de incendiu - scări închise
sau deschise de evacuare, amplasate, alcătuite și realizate conform prevederilor
normativului.
5.6.10. Scările exterioare deschise de evacuare, se amplasează și realizează astfel
încât circulația utilizatorilor să nu poată fi blocată de flăcările sau fumul produs în
caz de incendiu la construcția (platformele) pentru care se prevăd, sau la obiecte
situate în vecinătate.
5.6.11. La determinarea fluxurilor de evacuare ce trebuie asigurate în caz de
incendiu, la construcțiile de producție se ia în considerare totalul personalului
permanent din cel mai numeros schimb, stabilit prin proiect.
Pentru depozite se ia în considerare personalul cu activitate permanentă stabilit
prin proiect. Atunci când nu este necesar permanent în depozit, condițiile de
evacuare nu sunt obligatorii.
5.6.12. Capacitatea de evacuare a unui flux (c) se determină conform tabel 5.6.12.
Tabel 5.6.12.
Capacități de evacuare
Construcții de
Capacitatea de
producție și/sau
evacuare (C) a unui
depozitare din
flux (număr de
categoria de pericol
persoane)
de incendiu:
A- B (BE 3 a, b) 65
C (BE2) 75
D-E (BE1a,b) 90
5.6.13. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maximum admise ale căilor de
evacuare din construcțiile de producție și/sau depozitare, sunt conform tabel
5.6.13.
Tabel 5.6.13.
Timp (lungime) de evacuare

122
Construcții de
producție Timp de evacuare (lungime căi
și/sau de evacuare)
depozitare
într-o
singură
în două direcții
direcție
Catego diferite
Gradul (coridor
ria de înfundat)
de)
pericol
reziste Pentru Pentru
de Pentru
nță la parterul parter,
incendi etaje sau
foc construcți etaje,
u subsoluri
ei subsoluri
secun met secun met secun met
de ri de ri de ri
A-B
(BE3a, I-II 75 30 63 25 50 20
b)
I-II 250 100 188 75 63 25
C III 200 80 150 60 63 25
(BE2) IV 125 50 75 30 63 25
V 113 45 63 25 63 25
I-II nu se limitează
D-E
III 250 100 188 75 63 25
(BE1a,
IV 150 60 125 50 63 25
b)
V 125 50 100 40 63 25
NOTĂ:
Timpul de evacuare (lungimea maximă a căii de evacuare) nu se normează în toate
situațiile în care la fiecare nivel al construcției se pot afla simultan maximum 10
persoane, indiferent de categoria de pericol de incendiu și gradul de rezistență la
foc al construcției.
5.7. INSTALAȚII DE SEMNALIZARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR
5.7.1. Construcțiile de producție și/sau depozitare se echipează și dotează cu
instalații și mijloace de semnalizare și stingere a incendiilor în conformitate cu
prevederile normativului și ale reglementărilor tehnice de specialitate, precum și
suplimentar, ori decâteori beneficiarul solicită.
5.7.2. La stabilirea echipării și dotării, trebuie să se aibă în vedere utilizarea
echipamentelor, instalațiilor, mijloacelor și substanțelor corespunzătoare
categoriilor de pericol de incendiu, caracteristicilor de manifestare a acestora și
123
claselor de incendiu, precum și compatibilitatea acestora, asigurând realizarea
siguranței la foc corespunzătoare.
5.7.3. Instalațiile de semnalizare și stingere a incendiilor la construcțiile de
producție și/sau depozitare cu pericol de incendiu deosebit sau vulnerabile la
incendiu, vor fi astfel realizate încât să asigure parametrii funcționali și în cazul
unei avarii la elementele componente.
5.7.4. În construcțiile de producție și/sau depozitare monobloc, se pot prevede
hidranți de incendiu montați în pardoseală, astfel am plasați și realizați încât să
poată fi utilizați în caz de incendiu
5.8. INSTALAȚII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCȚIILOR
5.8.1. Echiparea, proiectarea și realizarea instalațiilor utiiitare aferente
construcțiilor de producție și/sau depozitare, se asigură în conformitate cu
prevederile reglementărilor tehnice în vigoare și ale prezentului normativ.
5.8.2. Instalațiile utiiitare aferente construcțiilor de producție și/sau depozitare vor
fi corespunzătoare categoriilor de pericol de incendiu din spațiile respective și
astfel proiectate și realizate încât să evite producerea incedii lor și propagarea
focului.
5.8.3. Instalațiile electrice vor corespunde alcătuirii construcției categoriilor de
pericol de incendiu ale spațiilor respective, asigurând nivelele de performanță
admise.
5.8.4. Sistemele și instalațiile de încălzire vor fi stabilite în funcție de categoriile de
pericol de incendiu, de mărimea construcțiilor și gradele de rezistență la foc
asigurate, fiind interzisă utilizarea celor cu foc deschis în încăperile, spațiile și
construcțiile cu pericol de incendiu sau explozie.
5.8.5. Spațiile și încăperile în care se degajă substanțe combustibile, vor avea
asigurată evacuarea gazelor, vaporilor, prafului și a pulberilor, pe măsura degajării
lor, astfel încât să nu conducă la formarea unor concentrații cu pericol de explozie.
5.8.6. Sistemele de ventilare ale încăperilor și spațiilor în care se utilizează,
manipulează sau prelucrează substanțe inflamabile, vor fi independente de celelalte
sisteme de ventilare ale construcției.
5.8.7. Sistemele și instalațiile de ventilare aferente depozitelor cu aria mai mare de
36 m2, pentru materiale sau substanțe combustibile, vor fi independente de alte
sisteme sau instalații de ventilare ale construcției.
5.9. CĂI DE ACCES, INTERVENȚIE ȘI SALVARE
5.9.1. Construcțiile de producție și/sau depozitare vor avea asigurate căi de acces,
intervenție și salvare în caz de incendiu, astfel dispuse și realizate încât forțele de
intervenție să poată acționa în timp cât mai scurt și în condiții de siguranță.
5.9.2. De regulă, construcțiile de producție și/sau de depozitare trebuie să fie
accesibile autospecialelor de intervenție pe cel puțin două laturi. Fac excepție

124
construcțiile cu aria desfășurată de maximum 2000 m2, la care accesul de
intervenție poate fi pe o latură.
5.9.3. Căile exterioare de acces pentru autospeciale, realizate conform prevederilor
normativului, trebuie să permită intervenția în special în zonele mai periculoase ale
construcției, la deschiderile (protejate sau neprotejate) din pereții exteriori, precum
și la sursele de alimentare cu apă.
5.9.4. Căile de circulație interioară stabilite pentru intervenție în caz de incendiu
vor fi alcătuite, echipate și marcate corespunzător, astfel încât să fie ușor de
recunoscut de către personalul de intervenție.
5.10. DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE STINGERE A INCENDIILOR
Și SERVICIUL DE POMPIERI.
5.10.1. Construcțiile de producție și/sau depozitare se dotează cu mijloace tehnice
de stingere a incendiilor corespunzătoare claselor de incendiu din încăperile și
spațiile acestora.
5.10.2. De regulă, se prevăd stingătoare portative (de tip corespunzător),
prevăzându-se, un stingător de minimum 6 Kg la maximum 150m 2 arie desfășurată
din categoriile A, B sau C (BE3a,b sau BE2) și respectiv 200 m 2 la categoriile D și
E (BE1a,b), dar minimum două stingătoare pefiecare nivel al construcției.
5.10.3. În încăperile și spațiile cu aria desfășurată mai mare de 500 m 2 și în care se
pot afla lichide combustibile se prevăd și stingătoare transportabile,
recomandându-se un stingător de minimum 50 Kg la fiecare 500 m2.
5.10.4. În spațiile și încăperile închise pentru parcarea autovehiculelor se
recomandă asigurarea a minimum un stingător portativ la fiecare 10 locuri de
parcare, precum și stingătoare transportabile conform prevederilor art. 5.10.3.
5.10.5. În afară de mijloacele tehnice de stingere precizate la art. 5.10.2. la 5.10.4.,
spațiile, încăperile, compartimentele și construcțiile de producție și/sau depozitare
se dotează, după caz, cu lăzi cu nisip, panouri pentru incendiu, etc, în funcție de
substanțele utilizate și condițiile specifice.
5.10.6. Mijloacele tehnice de stingere cu care se echipează și dotează construcțiile
de producție și/sau depozitare vor fi astfel dispuse încât să fie ușor accesibile
personalului în caz de incendiu.
5.10.7. Organizarea serviciului de pompieri, echiparea și dotarea acestuia, se
stabilesc potrivit reglementărilor tehnice în funcție de pericolul de incendiu și
vulnerabilitate, precum și nivelul de echipare cu instalații de semnalizare și
stingere a construcției.
5.10.8. De regulă, construcțiile sau grupurile de construcții de producție și/sau
depozitare vor avea constituite servicii de pompieri atunci când aria desfășurată
totală este mai mare de 5000 m 2 și categoriile A, B și C (BE3a,b și BE2) de pericol
de incendiu reprezintă peste 50%. Beneficiarii pot stabili constituirea serviciului de
pompieri și la arii desfășurate mai mici.
125
5.10.9. Nivelul de dotare și încadrare cu personal al serviciului de pompieri se
stabilește în funcție de periculozitate, amplasare, vulnerabilitatea la incendiu și
efectele unui eventual incendiu, având în vedere și scenariile de siguranță la foc
conform reglementărilor tehnice specifice.
CAPITOLUL 6 PERFORMANȚE SPECIFICE CONSTRUCȚIILOR DE
PRODUCȚIE ȘI/S-AU DEPOZITARE

6.1. PERFORMANȚE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCȚII DE PRODUCȚIE


ȘI/SAU DEPOZITARE
Construcții de tip obișnuit
6.1.1. Construcțiile de producție și/sau depozitare de tip obișnuit sunt cele care nu
se încadrează în tipurile de construcții monobloc sau blindate.
Construcțiile, spațiile și încăperile de producție vor avea stabilite și precizate
categoriile de pericol de incendiu. La cele de depozitare vor fi precizate categoriile
de pericol de incendiu și clasele de periculozitate, stabilite conform normativului.
6.1.2. Construcțiile de producție și/sau depozitare potfi de gradul I la V de
rezistență la foc, în condițiile respectării corelației dintre gradul de rezistență,
categoria de pericol de incendiu, numărul de niveluri și aria compartimentului de
incendiu, conform art. și tabel 5.2.5. . precum și a condițiilor de protecție
corespunzătoare.
În cazurile în care se utilizează lichide combustibile în cantități mai mari decât cele
prevăzute în normativ, se iau măsuri tehnice suplimentare, corespunzător
reglementarilor specifice acestora.
6.1.3. Construcțiile obișnuite pot fi amplasate independent sau grupate ori
comasate cu alte construcții de producție și/sau depozitare în limitele
compartimentelor de incendiu admise în condițiile stabilite în normativ.
Construcțiile de producție și/sau depozitare, de regulă nu se grupează sau
comasează cu clădiri civile (publice), fiind obligatorie compartimentarea lor
potrivit prevederilor normativului.
Fac excepție construcțiile cu funcțiuni mixte, la care se as igură măsurile de
protecție corespunzătoare acestora.
6.1.4. Construcțiile de producție și/sau depozitare obișnuite, se amplasează față de
alte construcții învecinate la distanțele de siguranță prevăzute în art. 2.2.2., sau se
compartimentează prin pereți antifoc și, după caz, rezistenți la foc sau la explozie
conform normativului.
6.1.5. Prin conformarea construcțiilor de producție și/sau depozitare se va urmări
dispunerea spațiilor cu categorii de pericol de incendiu periculoase pe cât posibil,
în zone distincte și asigurate măsurile de protecție la foc corespunzătoare, astfel
încât în caz de incendiu să nu fie afectate arii mari construite ori să pună în pericol
obiecte învecinate sau ele să fie periclitate de vecinătăți.
126
6.1.6. Construcțiile de producție și/sau depozitare se realizează din materiale și
elemente de construcție corespunzătoare gradului de rezistență la foc asigurat,
conform art. 2.1.8 la 2.1.14., astfel alcătuite încât să nu conducă la propagarea
ușoară a focului.
6.1.7. În interiorul compartimentelor de incendiu, pereții și planșeele prevăzute
funcțional, vor asigura și limitarea propagării focului și a fumului, conform
prevederilor normativului.
6.1.8. Între porțiunile de construcții independente funcționale dar comasate în
cadrul unui compartiment de incendiu, se prevăd elemente despărțitoare (pereți,
planșee) CO (CAI) cu rezistența la foc determinată în funcție de densitatea sarcinii
termice cea mai mare a spațiilor adiacente, fără afi mai mică de 1 h și 30 de
minute.
Atunci când separă încăperi sau spații cu pericol de explozie - categoriile A sau B
(BE3a,b) - elementele despărțitoare respective vorfi și rezistente la explozie.
6.1.9. Încăperile de depozitare a materialeior și substanțelor combustibile cu aria
mai mare de 36 m2, se compartimentează față de restul construcției conform
normativului. La aceste încăperi de depozitare, și la casele de scări de evacuare
închise (fără ferestre), este obligatorie asigurarea evacuării fumului (desfumarea),
conform prevederilor art. 2.5.1. la 2.5.35.
6.1.10. În construcțiile de producție și/sau depozitare obișnuite vor fi asigurate căi
de evacuare a persoanelor corespunzător distribuite, alcătuite, realizate și
dimensionate, în conformitate cu prevederile art. 2.6.1. la 2.6.74. și art. 5.6.1. la
5.6.13. La depozitele fără locuri permanente de lueste obligatorie asigurarea căilor
de evacuare caz de incendiu.
6.1.11. Construcțiile de producție și/sau depozitare obișnuite se echipează cu
instalații de semnalizare și stingere a incendiilor, potrivit prevederilor
reglementărilor de specialitate. în afară de domeniul obligatoriu de echipare,
beneficiarii pot stabili prevederea unor astfel de instalații și în alte cazuri.
6.1.12. Instalațiile utilitare aferente construcțiilor (electrice, termice, sanitare,
ventilare, etc.) se asigură și realizează conform prevederilor reglementărilor de
specialitate.
6.1.13. Pentru intervențieîn caz de incendiu, construcțiile obișnuite de producție
și/sau depozitare, vor avea asigurate căi exterioare de acces și circulație pentru
autospeciale de intervenție, de regulă, pe cel puțin două laturi. Fac excepție
construcțiile cu aria desfășurată de maximum 500 m2, care pot fi accesibile pe o
latură.
Căile interioare destinate personalului de intervențieîn caz de incendiu, vor fi
corespunzător alcătuite și realizate, de regulă, constituite din circulațiile
funcționale ale construcției. Căile interioare de intervenție vor asigura accesul ușor

127
în zonele și încăperile stabilite cu pericol de incendiu, precum și la instalațiile și
dispozitivele de siguranță la foc prevăzute, marcându-se corespunzător.
6.1.14. Dotarea construcțiilor și instalațiilor cu mijloace tehnice de stingere în caz
de incendiu și constituirea serviciului de pompieri, se asigură conform prevederilor
art. 5.10.1. la 5.10.9.
Construcții monobloc
6.1.15. Construcțiile de producție și/sau depozitare monobloc, sunt considerate cele
care au lățimea mai mare de 72 m și aria construită peste 20000 m2.
Gruparea sau comasarea mai multor compartimente de incendiu, separate cu pereți
antifoc și având grade de rezistență la foc diferite (I la V), nu constituie o
construcție monobloc în sensul prevederilor normativului, ci o grupare de
compartimente de incendiu independente, la fiecare asigurânduse îndeplinirea
condițiilor de siguranță la foc specifice. Compartimentele de incendiu vor cuprinde
de regulă activități independente, la care se aplică măsurile corespunzătoare de
protecție.
6.1.16. Construcțiile monobloc trebuie să îndeplinească condițiile de încadrare în
gradul I sau II de rezistență la foc, recomandându-se separarea acestora în
compartimente de incendiu, conform prevederilor art. și tabel 5.2.5. din normativ.
Construcțiile monobloc vor îndeplini condițiile de performanță la foc specifice
acestora.
6.1.17. Construcțiile monobloc se amplasează independent, cel puțin la distanțele
de siguranță normate față de alte construcții învecinate, recomandându-se dublarea
acestora.
6.1.18. Porțiunile de construcție cu pericol mare de incendiu se vor dispune în zone
distincte, de regulă, adiacent închiderilor perimetrale ale acestora și pe cât posibil
grupate.
6.1.19. În construcțiile monobloc, spațiile și compartimentele de incendiu din
categoriile A, B și C (BE3a,b și BE2) de pericol de incendiu se prevăd în părțile lor
superioare (treimea superioară a pereților exteriori și/sau acoperiș) cu dispozitive
de evacuare a fumului (desfumare) în caz de incendiu, realizate conform
prevederilor art. 2.5.1. la 2.5.35., având suprafața însumată de cel puțin 0,2% din
aria încăperilor sau compartimentelor respective, sau cu evacuări mecanice.
6.1.20. În construcțiile și spațiile închise (fără pereți despărțitori interiori), cu arii
libere mai mari de 10400 nr ale construcțiilor monobioc, și încadrate în categoriile
A, B sau C (BE3a,b sau BE2) de pericol de incendiu, pentru limitarea propagării
incendiilor se prevăd sisteme de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți, realizate
conform prevederilor art. 2.5.36. la 2.5.45.
6.1.21. Construcțiile de producție și/sau depozitare, monobloc, vor avea asigurate,
căi de evacuare a utilizatorilor, corespunzător dimensionate, distribuite, alcătuite și
realizate, potrivit prevederilor art. 2.6.1.1a 2.6.74. și art. 5.6.1. la 5.6.13.
128
6.1.22. Echiparea și dotarea construcțiilor de producție și/sau depozitare monobloc
cu instalații și mijloace de semnalizare și stingere a incendiilor se asigură potrivit
prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate, în funcție de categoriile de
pericol de incendiu determinate, de gradul de rezistență la foc asigurat și de
vulnerabilitatea acestora la incendiu.
În construcțiile monobloc se pot asigura și hidranți de incendiu interiori subterani
(sub pardoseală) racordați la rețeaua de hidranți exteriori, astfel amplasați încât să
poată fi utilizați pentru stingere.
6.1.23. Instalațiile utilitare aferente construcțiilor monobloc vor fi proiectate și
realizate conform prevederilor tehnice specifice acestora.
6.1.24. Construcțiile monobloc se dotează cu mijloace tehnice de stingere
corespunzătoare claselor de incendiu din spațiile respective (stingătoare portative,
stingătoare transportabile, lăzi cu nisip, panouri pentru incendiu, etc.) potrivit
reglementărilor.
6.1.25. Construcțiile monobloc de producție și/sau depozitare încadrate în
categoriile A, B sau C (BE3a,b sau BE2) de pericol de incendiu, voravea
constituite și organizate servicii de pompieri.
Nivelul de dotare și încadrarea cu personal se stabilesc conform reglementărilor
specifice.
Construcții blindate
6.1.26. Construcțiile de producție și/sau depozitare blindate, inclusivîncăperile
blindate cu aria mai mare de 700 m 2, se alcătuiesc și realizează în conformitate cu
prevederile normativului îndeplinind condițiiledecorelațiestabiliteînart. șitabelul
5.2.5.
6.1.27. Construcțiile blindate pot fi amplasate independent sau grupate ori
comasate cu alte construcții.
6.1.28. Gruparea sau comasarea construcțiilor blindate cu alte construcții de
producție și/sau depozitare se poate realiza în limitele compartimentelor de
incendiu stabilite în art. și tabelul 5.2.5., asigurându-se separarea funcțiunilor cu
elemente de construcții verticale și după caz, orizontale (pereți și planșee) din clasa
de combustibilitate C0 (CA1) și rezistență la foc determinată în funcție de
densitatea sarcinii termice din spațiile adiacente.
Față de clădiri civile (publice) de care se alipesc, se asigură separarea cu pereți de
compartimentare corespunzătoare, iar atunci când sunt înglobate se realizează
separarea cu pereți și planșee rezistente la foc, conform prevederilor.
6.1.29. Construcțiile independente blindate se amplasează față de alte construcții
învecinate, la distanțele de siguranță prevăzute în art. 2.2.2 sau se
compartimentează corespunzător față de acestea.

129
6.1.30. Construcțiile blindate vor fi astfel conformate la foc încât să nu faciliteze
propagarea incendiilorpe arii mari, iarspațiile cu pericol mare de incendiu, pe cât
posibil, vorfi dispuseîn zone distincte.
6.1.31. Construcțiile blindate, (inclusiv încăperile blindate cu aria mai mare de 700
m2), din categoriile A, B și C (BE2a,b și BE2) de pericol de incendiu, se prevăd cu
dispozitive care să asigure evacuarea fumului în caz de incendiu (desfumare).
Dispozitivele vor avea aria liberă însumată de cei puțin 0,2% din aria pardoselii
spațiilor sau compartimentelor respective, fiind alcătuite, distribuite și realizate
conform prevederilor art. 2.5.1. la 2.5.35. Evacuarea fumului (desfumarea) se poate
asigura și mecanic.
6.1.32. Atunci când construcțiile blindate sau spații deschise (fără pereți
despărțitori interiori) cu arii mai mari de 10400 m 2 și încadrate în categoriile A, B
și C (BE3a,b și BE2) de pericol de incendiu, pentru lim itarea propagării
incendiilor se asigură sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, realizate
conform prevederilor art. 2.5.36. la 2.5.45.
6.1.33. Construcțiile blindate de producție și/sau depozitare vor avea asigurate căi
de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu, corespunzător distribuite, alcătuite și
realizate, potrivit prevederilor art. 2.6.1. la 2.6.74. și art. 5.6.1. la 5.6.13.
6.1.34. Construcțiile blindate se echipează și dotează cu instalații și mijloace de
semnalizare și stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementărilor tehnice
de specialitate, în funcție de categoriile de pericol de incendiu și vulnerabilitatea la
incendiu. în afară de domeniul obligatoriu de echipare, beneficiarii pot stabili și în
alte cazuri prevederea instalațiilor de semnalizare și stingere a incendiilor.
6.1.35. Instalațiile utilitare aferente construcțiilor blindate, vor fi proiectate
conform reglementărilor tehnice specifice acestora.
6.1.36. Pentru intervenția din exterior în caz de incendiu, construcțiile blindate vor
avea asigurat accesul autospecialelor de intervenție cel puțin pe două laturi.
Accesul și circulația personalului de intervenție în construcție, se asigurăprin
accesele funcționale ale construcției sau prin panouri de acces prevăzute în pereții
plini de închidere perimetrală (exteriori), dispuse la maximum 40 m unul de altul,
ușor demontabile din exterior și marcate vizibil pentru a fi ușor de recunoscut.
6.1.37. Construcțiile blindate se dotează cu mijloace tehnice de stingere
corespunzătoare claselor de incendiu din spațiile respective conform
reglementărilor.
6.1.38. Construcțiile blindate vor avea constituite servicii de pompieri conform
reglementărilor, în funcție de aria construit -desfășurată, categoriile de pericol de
incendiu, importanță și vulnerabilitate la incendiu.
6.2. PERFORMANȚE ALE CONSTRUCȚIILOR DE DEPOZITARE
Prevederi comune

130
6.2.1. Construcțiile de depozitare și, în general, depozitele de materiale și substanțe
vor avea stabilite categorii de pericol de incendiu, conform art. 2.1.4. la 2.1.7., și
clase de periculozitate a materialelor și substanțelor respective, potrivit art. 6.2.19.
6.2.2. La realizarea depozitelor aferente clădirilor civile (publice) se respectă și
prevederile specifice acestor clădiri.
6.2.3. Înglobarea încăperilor de depozitare a materialelor și substanțelor
combustibile în construcții de producție și în clădiri civile (publice) este admisă
atunci când considerente funcționale o impun, dacă sunt asigurate condițiile și
măsurile de protecție stabilite în normativ.
6.2.4. Este admisă depozitarea diferitelor materiale și substanțe în aceeași încăpere,
dacă amestecul lor sau al vaporilor respectivi nu prezintă pericol de autoaprindere
sau explozie, iarîn cazde incendiu se pot utiliza aceieași produse de stingere.
6.2.5. Depozitele de materiale și substanțe pot fi amplasate independent, grupate
sau comasate atunci când sunt în construcții închise și amplasate numai
independent atunci când sunt depozite închise.
6.2.6. Construcțiile independente de depozitare se amplasează față de obiecte
învecinate la distanțele de siguranță stabilite în art. 2.2.2. și în reglementări tehnice
de specialitate, sau se compartimentează conform prevederilor normativului.
Depozitele deschise se ampiasează față de vecinătăți la distanțele normate în
prezentul normativ și în reglementări specifice acestora.
Construcțiile închise de depozitare grupate sau comasate între ele sau cu alte
construcții, se separă conform prevederilor normativului.
6.2.7. Construcțiile depozitelor pe care beneficiarul le consideră importante sau de
mare valoare, se recomandă să fie amplasate independent.
6.2.8. La amplasarea depozitelor se are în vedere limitarea posibilităților ca un
incendiu produs în depozit să pună în pericol construcții sau instalații învecinate
importante sau centre populate, precum și aprinderea depozitului datorită unui
incendiu produs la un obiect învecinat.
6.2.9. Depozitele de materiale și substanțe combustibile se amplasează în zone
astfel situate încât, pe cât posibil, direcția vântului dominant să nu fie spre
construcțiile vecine, iar când aceasta nu este posibil sau justificat tehnic, se iau
măsuri de protecție corespunzătoare.
6.2.10. Depozitele de lichide combustibile, de regulă, se amplasează în zone situate
mai jos decât construcțiile învecinate astfel încât să nu fie posibilă deversarea sau
scurgerea lichidelor și propagarea incendiului la vecinătăți, sau se asigură măsuri
de protecție corespunzătoare (diguri, ziduri de protecție, etc).
De asemenea, prin amplasarea acestor depozite se vor asigura distanțe și măsuri de
protecție față de cursuri de apă, lacuri, iazuri, bălți, etc. situate în vecinătate.

131
6.2.11. Depozitarea materialelor și substanțelor combustibile se realizează în
funcție de caracteristicile fizico - chimice ale acestora astfel încât să nu genereze
incendiu și să poată fi stinse cu aceleași produse de stingere.
6.2.12. Depozitarea materialelor combustibile solide împreună cu lichide sau gaze
combustibile, de regulă, nu este admisă. Fac excepție situațiile admiseîn normativ.
6.2.13. Atunci când se depozitează materiale sau substanțe care prezintă pericol de
autoaprindere, este obligatorie stabilirea duratei de depozitare a acestora și luarea
măsurilor necesare verificării creșterii temperaturii lor.
6.2.14. Nu este admisă trecerea prin depozite sau încăperi de depozitare, a
conductelor care transportă fluide combustibile (gaze lichide), a celor de încălzire
și ale rețelelor electrice aferente altor consumatori. Atunci când nu este posibil sau
justificat tehnic trecerile respective vor fi realizate în canalizații proprii închise, cu
pereți și planșee CO (CA1), cu rezistență la foc corespunzătoare condițiilor de
separare impuse de depozit.
6.2.15. Pozarea conductelor pentru apă sau pentru produse care conțin apă ori pe
care poate condensa apa, în depozite pentru materiale sau substanțe care
reacționează periculos cu apa, este interzisă.
6.2.16. Materialele și substanțele combustibile se pot păstra în spațiile și încăperile
de producție, numai în cantitățile minime necesare fluxului tehnologic, precizate
prin tema de proiectare. Depozitarea materialelor și substanțelor combustibile în
cantități mai mari se realizează în încăperi proprii, alcătuite, realizate și protejate
conform prevederilor normativului.
6.2.17. Depozitele vor avea asigurate căi de acces, circulații funcționale și de
evacuare astfel dimensionate și realizate încât să asigure limitarea posibilităților de
propagare a focului și totodată să permită intervenția de stingere.
Pentru depozitele fără locuri permanente de lucru (vizitabile de maximum 8 ori pe
schimb), nu este obligatorie asigurarea căilor de evacuare în caz de incendiu.
6.2.18. Depozitele de materiale sau substanțe combustibile se echipează cu
instalații de semnalizare și stingere a incendiilor corespunzătoare materialelor și
substanțelor depozitate, precum și a cantității și importanței acestora, potrivit
prevederilor normativului și a reglementărilor tehnice de specialitate.
6.2.19. Construcțiile și încăperile de depozitare a materialelor și substanțelor, se
realizează corespunzător prevederilor art. 6 .2.1., având în vedere categoria de
pericol de incendiu și clasa de periculozitate a acestora, determinată în funcție de
aportul pe care-l pot aduce la apariția și dezvoltarea incendiilor, precum și de
sensibilitatea lor la efectele incendiilor, conform tabel 6.2.19.
Tabel 6.2.19.
CLASIFICAREA MATERIALELOR ȘI SUBSTANȚELOR DEPOZITATE
(DUPĂ CLASA DE PERICULOZITATE)

132
Caracteristicile
Clasa de Felul
materialelor și Exemple
periculozitate ambalajului
substanțelor
P.1. Fără Materiale Fără ambalaje Minereuri, produse
periculozitate incombustibile (în vrac) sau în și piese metalice
care nu pot da ambalaje (inerte) ciment,
naștere la reacții incombustibile nisip, beton,
periculoase materiale de
construcții
refractare, azbest;
fructe, legume,
carne; conserve în
cutii metalice sau
borcane; lichide
P.2. Cu A. Materiale din În ambalaje cu Minereuri și alte
periculozitate clasa P1 combustibile materiale inerte, în
redusă redusă, saci sau butoaie
menționate în combustibile; piese
coloana 3. metalice în folii sau
prelate greu
combustibile; piese
metalice, elemente
din beton,
azbociment, pe
palete din lemn
lichide
incombustibile sau
conserve în
ambalaje
incombustibile în
navete sau
B. Materiale care Neambalate în Aparate electrice;
se aprind greu, ambalaje obiecte executate
au o viteză menționate în din bachelită și
redusă de ardere coloana 3 rășini fenolice;
și nu au o putere melamină; piei
calorică mare brute; baloți de lână
(spălată și uscată);
zahăr brut și cereale

133
în vrac sau în
C. Lichide În ambalaje Lapte: apă minerală
incombustibile combustibile în butelii din plastic,
inerte cutii carton, etc.
P.3. Cu A. Materiale din Ambalate în -
periculozitate clasele P.1 și P.2 cutii de carton
medie B. Materiale cu În orice fel de Mobilă (fără
combustibilitate ambalaje, cu garnituri din buret
medie (care nu se excepția celor de cauciuc sau
încadrează în din materiale plastic) și obiecte
clasele P.4. și plastice masive din lemn
P.5.) și cu putere spongioase goale;butoaie din
calorică cei mult lemn (fără reziduri
27.3 J/Kg periculoase);
bambus; panouri din
fibre de lemn:
produse din ebonită;
fibre animale (lână,
mătase naturală,
păr, etc.) și fibre
artificiale cu
combustibilitate
redusă (poliamidice,
poliesterice,
poliacrilice,
polivinilice);
țesături și confecții
executate din
asemenea fibre;
fibre vegetale toarse
gros; salteie și perne
(fără buret de
cauciuc sau
materiale plastice);
articole din piele;
cărți; papetărie;
negru de fum
(ambalat în saci sau
granulat); amidon;

134
făina de cereale;
zahăr cristalizat
paste făinoase și
alte articole de
băcănie - ambalate
în pungi; utun, ceai,
legume uscate;
grăsimi, etc.
C. Lichide În ambalaje Vopsele de ulei în
combustibile cu incombustibile cutii, borcane,
temperatura de care pot fi butoaie și similare;
inflamabilitate introduse în produse
mai mare de cutii de carton farmaceutice
100°C combustibile în
cutii, bidoane,
damigene, sticle,
etc; ubrefianți și
glicoli în butoaie
sau bidoane; uleiuri
P.4 Cu A. Materiale și În ambalaje din
periculozitate produse din materiale
mare clasele P1-P.3 plastice
spongioase
B. Materiale Indiferent de Lemn în formă de
combustibile cu forma de tocăturâ și talaș;
viteză mare de ambalare fibre vegetale (in,
ardere sau cu o cânepă bumbac);
putere calorică fibre artificiale cu
mai mare de Pc ≥ 27.300 J/Kg;
27,3J/Kg confecții executate
din asemenea fibre,
saltele și plăpumi cu
umpluturi din buret,
cauciuc sau
materiale plastice
spongioase; fibre
textile; vată; paie;
zegras; împletituri
din nuiele; celuloză,

135
etcxarton; hârtie,
cauciuc brut sau
prelucrat; materiale
plastice și obiecte
confecționate din
acestea (alt fel
carton; hârtie,
cauciuc brut sau
prelucrat; materiale
C. Materiale și Indiferent de Aparatura electrică
produse natura și electronică având
ncombustibile ambalajelor relee și contacte
care pot suferi sensibile
deteriorări necapsulate; tuburi
mportante în electronice; utilaje
urma acțiunii și aparate de înaltă
temperaturilor precizie; bijuterii;
înalte, a apei sau medicamente și
gazelor corozive. produse cosmetice,
etc.
D. Materiale și Indiferent de Policiorură de vinii,
produse care sub natura teflon și rășini
efectul ambalajelor epoxidice; acid
temperaturii clorhidric; clorură
degajă cantităț' de var, etc.
importante de
gaze corozive
E. Lichide în ambalaje Lichide ambalate în
combustibile din combustibile bidoane din carton
clasa P.3 sau în bidoane prin
canistre din
materiale
F. Lichide în ambalaje Carburanți Diesel;
combustibile cu incombustibile motorină; păcură;
temperaturi de care pot fi smoală; uleiuri
inflamabilitate introduse în pentru acționări
între 50- 100°C cutii de carton hidraulice și de
ungere; uleiuri
minerale; cerneală

136
tipografică, etc.
P.5. Cu A. Materiale Indiferent de Acid acrilic, acid
periculozitate instabile care se natura cianhidric acid
deosebit de pot descompune ambalajelor percloric anhidru;
mare exploziv la apă oxigenată
temperatură concentrată; clorat
naturală. de amoniu;
Materiale care hidrazină anhidră;
pot exploda sub acetilenă; acetiluri
efectul încălzirii, (de argint,
frecării, loviturii cupru,etc.) anhidră
sau al șocurilor cromică; azotat de
de detonație. amoniu sau potasiu,
Obiecte azoturi; bicromat de
pirotehnice amoniu sau potasiu;
bioxid de clor;
hiroxilamina,
nitroetan;
nidroceluloză
uscată; peroxii (de
acetii, benoil
zinc);chibrituri de
fosfor aib; muniție
explozivă sau
incendiară,
exploziv; corpuri
pentru artificii,
rachete, etc.
B. Materiale care Indiferent de Acetonă, acid
la contactul cu modul de acetic, acid
alte materiale pot ambalare fluorhidric, anhidru,
da naștere a amoniac,
reacții explozive etilendiamină;
sau se pot peroxizi de potasiu
aprinde sau sodiu, etc.
C. Materiale Indiferent de Carton asfaltat în
susceptibile sa se modul de rulori; cărbune
autoaprindă ambalare bituminos; deșeuri
de cauciuc sau lână;

137
făină; de lucerna de
peste; fosfor alb;
îngrășăminte
organice umede;
mangal; semințe de
in, etc.
D. Substanțe Indiferent de Acid azotic,
oxidante capabile modul de clorhidric, sulfuric;
să inițieze ambalare brom; clor;
aprinderea ierbicide; iod;
materialelor salpetru (azotat de
combustibile a potasiu), etc.
contactul cu
acestea.
E. Materiale care Indiferent de Acrilonitril;
sub efectul modul de alcaloizi; amine;
căldurii degajă ambalare acetonă; anilină;
cantități mari de cloroform; clorură
gaze de metil; esteri; iod;
combustibile sau iodați; piridină;
toxice. tetrabrommetan;
acetat de plumb,
butadienă; fosfor;
sulfat de metil, etc.
F. Materiale care Indiferent de Amidă alcalină;
în contact cu apa modul de amestecuri
se aprind, degajă ambalare aluminotermice;
temperaturi bariu; calciu;
capabile să carbură de calciu
aprindă (carbid); hidroxid
materialele de calciu (var
combustibile din nestins); hidrură de
imediata aluminiu, calciu,
vecinătate sau etc. magneziu
degajă gaze metalic sau aliaje cu
combustibile conținut mai mare
de 30% (masa de
magneziu); potasiu
metalic, sodiu

138
metalic; plutoniu,
titan, uraniu, zinc
pulverulent.
G. Recipienți cu Indiferent de Recipienți ficși sau
gaze comprimate modul de transporabile cu
ambalare gaze sub presiune;
recipienți de tip
"Spray", etc.
H. Substanțe Indiferent de Celuloid și obiecte
materiale solide modul de din celuloid;
care au o putere ambalare peliculă pe bază de
calorifică mai nitroceluloză;
mare de 33,6 peroxilină; bicromat
MJ/Kg sau de sodiu; clorați (de
caracterizate calciu potasiu,
printr-o ardere bariu, etc);
deosebit de permanganat de
intensă. Lichide sodiu, calciu sau
combustibile cu zinc; proxizi de
temperatura de potasiu, sodiu,
inflamabilitate plumb; petrol
mai mică de lampant; benzină;
55°C. Gaze sulfura de carbon,
combustibile toluen; țiței,
acetonă, gazolină,
alcool etilic, etc.
Propan, butan,
propilenă, hidrogen,
butadienă, gaz de
ifurnal, metan, etc.
6.2.20. Lichidele combustibile se încadrează în clase de combustibilitate, în funcție
de temperatura de inflamabilitate a vaporilor acestora, conform tabel 6.2.20.
Tabel 6.2.20.
Clase de combustibilitate a lichidelor combustibile
Temperatura de ≤ 28°C 28ºC÷ 55°C÷ > 100°C
inflamabilitate a 55°C 100°C
vaporilor t1, (°C)
Clasa de L I L II L III L IV
combustibilitate a

139
lichidelor
6.2.21. În funcție de capacitatea de depozitare și clasa de periculozitate a lichidelor
combustibile stocate, categoriile depozitelor de lichide combustibile, se stabilesc
conform tabel 6.2.21.
Tabel 6.2.21.
Categorii de depozite de lichide combustibile
Categoria Capacitatea depozitată (m3)
depozitului Lichide din Lichide din
clasa LI - LII clasa LIII -
LIV
D1 peste 100.000 peste 500.000
D2 30.001 - - 150.001 - -
100.000 500.000
D3 2.501 - 30.000 12.501 -
150.000
D4 501 - 2.500 2.501 - 12.500
D5 51 - 500 251 - - 2.500
D6 11 - -50 51 - 250
D7 până la 10 până la 50
NOTĂ:
În cazul în care se păstrează împreună lichide combustibile din clasele LI - LII cu
lichide combustibile din clasele LIII - LIV, fiecare 1 m 3 de lichid combustibil din
clasele LI - LII se echivalează cu 5 m3 de lichid combustibil din clasele LIII--LIV.
6.2.22. Depozitele de lichide în rezervoare, după modul lor de execuție, pot fi:
a) supraterane, când fundul rezervoarelor se află deasupra terenului înconjurător, la
același nivel cu el sau la o adâncime mai mică decât jumătate din înălțimea
rezervoarelor, precum și în cazurile când nivelul lichidului este mai sus de cota
terenului înconjurător cu minim 2,00 m;
b) semiîngropate, când fundul rezervoarelor se află îngropat mai mult de jumătate
din înălțimea acestora, iar nivelul maximum posibil al lichidului combustibil nu se
găsește mai sus de 2,00 m față de cota terenului înconjurător;
c) îngropate, când partea superioară a rezervoarelor este cu cel puțin 0,20 m mai
jos decât cota terenului înconjurător.
NOTĂ:
Cota terenului înconjurător se va considera nivelul minim al terenului pe o distanță
de 6,00 m de la mantaua rezervoarelor.
6.2.23. În construcții sau încăperi ale construcțiilor, în cazurile și condițiile admise
de normativ, lichidele combustibile se pot depozita în rezervoare sau recipiente
(ambalaje). Indiferent de modul de stocare a lichidelor combustibile, este
140
obligatorie precizarea categoriei depozitului, conform art. 2.6.21. și asigurarea
măsurilor de protecție specifice prevăzute în normativ și reglementările tehnice
specifice, astfel încât să se asigure limitarea propagării incendiilor și condițiile
stingerii cu operativitate.
6.2.24. Depozitarea lichidelor cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub
28°C, în cantități mai mari de 2,00 m 3 și stocate în recipiente și ambalaje, se
recomandă să se realizeze în construcții supraterane.
Depozite închise
6.2.25. Construcțiile închise pentru depozite de materiale și substanțe, (depozite
închise), pot fi de gradul I - V de rezistență la foc în funcție de categoria de pericol
de incendiu și clasa de periculozitate stabilită conform art. 6.2.19. cu condiția
respectării corelației admise în tabelul 5.2.5., între gradul de rezistență la foc,
numărul de niveluri și aria construită a compartimentului de incendiu, precum și a
prevederilor specifice lichidelor combustibile.
Fac excepție situațiile precizate în normativ.

6.2.26. În cazul în care construcția depozitului este monobloc sau blindată, este
obligatorie respectarea și a prevederilor corespunzătoare acestora, potrivit art.
6.1.15. la 6.1.38.
6.2.27. Construcțiile închise stabilite de beneficiar, în care sunt depozitate
materiale, substanțe, produse, obiecte de valoare, sau cu risc mare de incendiu, se
recomandă să fie compartimentate cu elemente rezistente la foc în arii construite de
maximum 750 m și echipate cu instalații de semnalizare și stingere a incendiilor.
6.2.28. Construcțiile închise de depozitare etajate, trebuie realizate cu planșee pline
rezistente la foc conform normativului, astfel realizate încât să împiedice
propagarea incendiilor între nivelurile construcției.
Eventualele goluri funcționale din planșee se protejează cu elemente de închidere
corespunzătoare.
Fac excepție depozitele cu platforme de stocare mecanizate, fără locuri permanente
de lucru, la care platformele (totale sau parțiale) pot fi materiale și elemente C0
(CA1), rezistente la foc minimum 15 mminute, dacă sunt prevăzute instalații
automate de stingere a incendiului la fiecare nivel.
6.2.29. Construcțiile depozitelor cu stive mai înalte de 6,00 m trebuie să
îndeplinească condițiile și nivelele de performanță stabilite în reglementările
tehnice de specialitate corespunzător densității sarcinii termice și pericolului de
propagarea a focului. De regulă, aceste depozite cu stive înalte, trebuie echipate cu
instalații automate de stingere a incendiilor.
6.2.30. Încăperile de depozitare a materialelor și/sau substanțelor combustibile din
clasa P4 și P5 de periculozitate cu aria desfășurată mai mare de 36 m 2 se separă de
restul construcției cu elemente verticale (pereți) C0 (CA1), având rezistența la foc
141
corespunzătoare densității sarcinii termice, potrivit art. 2.4.2. Atunci când sunt
amplasate în clădiri cu mai multe niveluri, se separă și prin planșee C0 (CA1),
rezistente la foc minimum 1h și 30 minute.
Golurile de circulație sau funcțional necesare, din elementele de separare (pereți,
planșee), se protejează cu elemente corespunzătoare, rezistente la foc conform
prevederilor normativului, în funcție de tipul elementului străpuns (perete,
planșeu).
6.2.31. Încăperile de depozitare a materialelor și/sau substanțelor combustibile din
clasele P2 și P3 de periculozitate, cu aria desfășurată mai mare de 36 mJ se separă
de restul construcției prin pereți C0 (CA1) cu rezistența la foc minimum VA ore și
după caz, planșee C0 (CA1) cu rezistență la foc minimum 1 oră.
Golurile de circulație sau funcțional necesare din elementele de separare, se
protejează cu elemente rezistente la foc minimum 45 minute, echipate cu
dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
6.2.32. Încăperile de depozitare a materialelor și/sau substanțelor din clasa P1 de
periculozitate, se separă de restul construcției cu pereți și după caz planșee C0
(CA1), iar golurile de circulație sau funcționale din aceștia se protejează cu
elemente de închidere incombustibile.
6.2.33. Stocurile tampon de materiale și substanțe combustibile din clasele de
periculozitate P4 și P5, în afara celor din fluxul tehnologic, se separă de restul
construcției prin pereți și după caz planșee C0 (CA1) cu rezistența la foc de
minimum 3 ore pentru pereți și 1 Vz ore pentru planșee.
Golurile de circulație sau funcțional necesare din elementele de separare, se
protejează cu elemente de închidere rezistente la foc 1 oră echipate cu dispozitive
de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.
Pentru materialele și substanțele combustibile din clasele de periculozitate P2 și
P3, pereții și planșee de separare pot fi CO (CA1) cu rezistență la foc 1 oră, iar
golurile de circulație sau funcțional necesare, protejate cu elemente de închidere
rezistente la foc 45 de minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere, sau
închidere automată în caz de incendiu.
Pentru clasa de periculozitate P1, separarea se poate realiza cu pereți și planșee CO
< CA1), iar golurile de comunicare din acestea protejândusecu elemente
deînchidere incombustibile.
6.2.34. În încăperile de depozitare a materialelor combustibile din clasele de
periculozitate P3, P4 și P5, nu sunt admise spații lib ere pentru birouri, pentru
finisarea, încercarea sau repararea produselor depozitate, precum și pentru
distribuirea lichidelor combustibile.
Asemenea spații se amenajează în încăperi proprii, separate față de cele de
depozitare prin pereți și după caz, planșee C0 (CA1), rezistente la foc conform
prevederilor art. 2.4.2.
142
Spațiile de recepție expediție, de regulă, se separă în același mod.
6.2.35. Spațiile pentru recepție-expediție, birouri, pentru încărcarea, finisarea sau
repararea produselor depozitate, precum și pentru distribuirea lichidelor
combustibile, se separă față de încăperile de depozitare a materialelor și
substanțelor combustibile din clasele de periculozitate P3, P4 și respectiv P5 prin
pereți și planșee C0 (CA1),respectiv rezistenți la foc minimum 2 ore pentru pereți
și 1 oră pentru planșee.
Golurile de circulație din pereții de separare față de depozit, se protejează cu uși
rezistente la foc 45 minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere
automată în caz de incendiu.
6.2.36. În cazuri bine justificate tehnic, în pereții de separare a birourilor și
spațiilor de recepție - expediție față de depozite P3, P4 sau P5, se admit ferestre
fixe CO (CA1), rezistente la foc minimum 45 de minute sau ferestre obișnuite,
dacă sunt protejate cu obloane rezistente la foc minimum 45 de minute, echipate cu
dispozitive de închidere automată în caz de incendiu.
6.2.37. Fac excepție de la prevederile art. 6.2.35. și 6.2.36. spațiile de recepție -
expediție ale depozitelor din clasele de periculozitate P3, P4 și P5, la care se
asigură aceleași măsuri de siguranță la foc ca la încăperile de depozitare aferente,
situațiile în care nu mai este obligatorie separarea de depozit.
De asemenea, la depozitele cu clasa P1 și P2 de periculozitate a materialelor și
substanțelor depozitate, nu este obligatorie separarea spațiilor de recepție-expediție
și a birourilor.
6.2.38. Construcțiile supraterane închise pentru depozitarea lichidelor combustibile
se realizează din materiale și elemente de construcție CO (CA1), rezistente la foc
corespunzător normativului și a reglementărilor de specialitate, asigurându-se
compartimentarea antifoc și după caz antiex a încăperilor de depozitare cu
capacitatea de maximum 50 ms lichide din clasele LI sau LII (respectiv
echivalentul acestora pentru LIII și LIV).
6.2.39. Încăperile pentru depozitarea a maximum 20 ms lichide combustibile
necesare consumului funcțional al instalațiilor utilitare aferente construcției
(centrala termică, grup electrogen, centrale de încălzire cu aer cald, etc), precum și
a celor aferente funcționării unor echipamente (ascensoare, platforme, etc.) se
separă de restul construcției prin pereți și planșee CO (CA1) cu rezistența la foc de
minimum 2 ore.
6.2.40. Încăperile prevăzute la art. 6.2.39. pot avea un gol de acces pentru vizitare
practicat în elementele de separare față de restul construcției; protejat cu element
de închidere rezistent la foc minimum 45 de minute și prevăzut cu parapet (prag)
cu înălțimea astfel stabilită încât să nu fie posibilă scurgerea lichidului în afara
încăperii în caz de avarie.

143
Rezervoarele se prevăd cu preaplin și conducta de aerisire cu opritor de flăcări
dispus în exterior.
La aceste încăperi nu este obligatorie prevederea panourilor de decomprimare și a
dispozitivelor de evacuare a fumului (desfumare), iar dacă se prevede iluminat
acesta va corespunde categoriei de pericol de incendiu.
6.2.41. În afara rezervorului de zi cu capacitatea de maximum 2,00 m 3 lichid
combustibil amplasat în centrala termică și a celui admis la art. 6.2.39., rezerva de
combustibil lichid necesară se prevede în afara construcției, conform prevederilor
reglementărilor tehnice specifice.
6.2.42. Depozitarea combustibilului solid aferent centralelor termice, cu
capacitatea maximă de 2,00 m3, se realizează în condițiile stabilite la art. 6.2.39.,
fiind admisă comunicarea cu sala cazanelor prin uși rezistente la foc minimum 45
de minute. Fac excepție centralele termice cu capacități mari, la care se respectă
prevederile reglementărilortehnice specifice.
6.2.43. Buncarele pentru combustibili solizi și pâlniile de alimentare a instalațiilor
de ardere aferente centralelor termice, trebuie să fie CO (CA1), asigurându-se
măsuri de protecție și de stingere corespunzătoare.
Atunci când buncăreie sunt cu capacitate mai mare de 3,00 m3 se separă de restul
construcției prin pereți și planșee CO (CA1), rezistente la foc minimum 2 ore.
6.2.44. Depozitele închise (construcții sau încăperi cu aria mai mare de 36 m 2)
pentru materiale sau substanțe combustibile se prevăd cu dispozitive de evacuare a
fumului realizate, conform art. 5.5.1. la 5.5.7., asigurându-se 1% din aria
pardoselii, iar atunci când încăperile de depozitare din categoriile A, B, sau C
(BE3a,b sau BE2) și clasele de periculozitate P3, P4 sau P5 au aria liberă (fără
pereți interiori) mai mare de 10.400 m2 se prevăd cu sisteme de evacuare a fumului
și gazelor fierbinți, conform art. 2.5.36. la 2.5.45.
Fac excepție situațiile precizate în normativ.
6.2.45. Depozitele închise pentru materiale și substanțe combustibile se echipează
cu instalații de semnalizare și stingere a incendiilor conform reglementărilor
tehnice de specialitate, asigurându-se și dotarea corespunzătoare cu mijloace
tehnice de stingere în caz de incendiu.
Depozite deschise
6.2.46. Amplasarea și realizarea depozitelor deschise de materiale și substanțe
combustibile solide, lichide sau gazoase se realizează potrivit prevederilor
normativului și ale reglementărilor tehnice specifice, asigurând limitarea
pierderilor în caz de incendiu și condiții de intervenție corespunzătoare.
6.2.47. În cazul depozitării pe aceeași platformă a materialelor și substanțelor
combustibile din sorturi diferite, se va asigura dispunerea organizată a acestora,
astfel încât să nu favorizeze propagarea incendiilor pe suprafețe mari.

144
6.2.48. Depozitele deschise de lichide combustibile, de regulă, se amplasează în
zone situate mai jos de obiecte învecinate. Atunci când amplasarea se face la o cotă
mai ridicată, se iau măsuri care să împiedice pătrunderea lichidelor combustibile și
transmiterea incendiului la obiectele învecinate.
În cazul amplasării în vecinătatea unor ape, se iau măsuri pentru evitarea inundării
depozitelorși totodată pentru împiedicarea scurgerii lichidelor combustibile spre
acestea.
6.2.49. Rezervoarele fără pereți dubli sau grupurile de astfel de rezervoare
supraterane sau semiîngropate se prevăd cu cuva de retenție mărginită de diguri
sau pereți C0 (CA1) incombustibili continui, care să reziste la solicitările mecanice
și tehnice produse în timpulavariilorși incendiilor.
Cuvele de retenție se dimensionează și realizează în așa fel încât să nu permită
deversarea lichidelor în afara lor.
6.2.50. Depozitarea lichidelor combustibile în ambalaje sau recipiente, se poate
face pe platforme deschise executate din materiale C0 (CA1), situate deasupra
nivelului terenului înconjurătorși prevăzut cu rigoledescurgere.
6.2.51. Depozitele deschise de materiale și substanțe combustibile se dotează cu
mijloace de primă intervenție și se echipează cu instalații de semnalizare și stingere
a incendiilor corespunzător reglementărilor tehnice de specialitate.
6.2.52. Pentru accesul și intervenția operativă în caz de incendiu, depozitele
deschise vor avea asigurat accesul pe toate laturile.
PARTEA A IV-A CONSTRUCȚII CU FUNCȚIUNI MIXTE
CAPITOLUL 7 PERFORMANȚE COMUNE CONSTRUCȚIILOR CU
FUNCȚIUNI MIXTE
7.1. RISCURI ȘI CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU, GRADE DE
REZISTENȚĂ LA FOC
Riscuri și categorii de pericol de incendiu
7.1.1. Zonele, încăperile, compartimentele de incendiu și construcțiile
independente cu funcțiuni mixte, vor avea determinate și precizate riscurile și după
caz, pericolele de incendiu specifice, conform prevederilor art. 2.1.1. la 2.1.7. din
prezentul normativ.
7.1.2. Pentru funcțiuni civile (publice) se stabilesc riscuri de incendiu, iar pentru
cele de producție și/sau depozitare riscurile de incendiu se exprimă prin categorii
de pericol de incendiu, determinate conform prevederilor normativului.
7.1.3. Într-o construcție cu funcțiuni mixte, porțiunile de clădiri civile (publice),
separate corespunzător normativului de cele cu activități de producție și/sau
depozitare, sunt considerate cu riscul de incendiu cel mai mare din porțiunea
respectivă, care reprezintă cel puțin 30% din aria desfășurată a acesteia.
Atunci când în construcția cu funcțiuni mixte, aria desfășurată a porțiunilor cu
funcțiuni civile publice reprezintă mai mult de 60% din aria desfășurată totală a
145
construcției, clădirea respectivă este considerată civilă (publică) și cu riscul stabilit
conform primului alineat, iar în ansamblu trebuie să îndeplinească performanțele
comune și specifice acesteia, conform normativulu i.
7.1.4. Porțiunile de construcții cu activități de producție și/sau depozitare dintr-o
construcție cu funcțiuni mixte, separate corespunzător normativului de cele cu
funcțiuni civile (publice), sunt considerate cu categoria de incendiu cea mai
periculoasă care reprezintă peste 30% din aria desfășurată a acestora.
Atunci când în construcția cu funcțiuni mixte, aria desfășurată a activităților de
producție și/sau depozitare reprezintă mai mult de 60% din aria desfășurată totală a
construcției, aceasta este considerată de producție și/sau depozitare având categoria
de pericol de incendiu stabilită conform primului alineat, iarîn ansamblu trebuie să
îndeplinească performanțele comune și specifice acesteia, conform normativului
(partea III-a și a IV-a).
Grade de rezistență la foc
7.1.5. Construcțiile cu funcțiuni mixte vor avea determinat gradul de rezistență la
focasigurat, precizându--se în documentație.
La determinarea gradului de rezistență la foc se au în vedere prevederile art. 2.1.8.
la 2.1.14. și după caz, condițiile specifice tipului de construcție.
7.2. AMPLASARE ȘI CONFORMARE LA FOC
Amplasare
7.2.1. Construcțiile cu funcțiuni mixte, independente, comasate sau grupate în
conformitate cu prevederile generale ale normativului, se amplasează la distanțele
de siguranță stabilite în art. 2.2.1. la 2.2.3., având în vedere ansamblul constituit,
precum și riscurile (pericolele) de incendiu ale porțiunilor de construcție față de
care se asigură distanțele. Atunci când nu se pot asigura distanțele de siguranță
normate, se compartimentează corespunzător normativului.
7.2.2. Construcțiile cu funcțiuni mixte care cuprind activități cu risc sau pericol
mare de incendiu sau un număr mare de persoane, se recomandă să fie amplasate
independent, la distanțele de siguranță normate față de vecinătăți.
Conformare la foc
7.2.3. Prin conformarea la foc a construcțiilor cu funcțiuni mixte, civile (publice),
de producție și/sau depozitare, pe cât posibil, se va urmări dispunerea distinctă a
funcțiunilor și luarea măsurilor de proteție specifice acestora, asigurându-se
îndeplinirea condiților de corelație între riscul (categoria) de pericol de incendiu,
gradul de rezistență la foc, numărul de niveluri și aria construită, conform
prevederilor normativului, având în vedere precizările art. 7.1.1. la 7.1.4.
7.2.4. Atunci când o clădire civilă (publică) cuprinde activități civile publice
diferite și independente funcțional, se asigură îndeplinirea condițiilor de
performanță corespunzătoare cele mai severe prevăzute de normativ pentru
respectivelefuncjiuni civile (publice).
146
Dacă aceste funcțiuni sunt dispuse intro clădire înaltă, foarte înaltă, sau cu săli
aglomerate, vorfi îndeplinite și condițiile de performanță specifice acestora.
7.2.5. În construcțiile cu funcțiuni mixte civile (publice), de producție și/sau
depozitare, în fiecare porțuine se asigură îndeplinirea condițiilor de performanță
cele mai severe prevăzute în normativ pentru respectivele funcțiuni având în
vedere și implicațiile acestora asupra întregii construcții.
7.2.6. Prin conformarea construcțiilor cu funcțiuni mixte, se va asigura limitarea
posibilităților de propagare a focului și fumului atât în porțiunile incendiate, cât și
la porțiunile de construcție cu alte funcțiuni, luându-se măsurile de protecție
corespunzătoare.
7.2.7. În construcțiile etajate cu funcțiuni mixte, civile (publice), de orice fel, nu
este admisă dispunerea unor spații sau încăperi cu pericol de explozie, din
categoria A sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu, la nivelurile lor inferioare
(supraterane sau subterane).
7.2.8. Dispunerea spațiilor și a încăperilor cu pericol de explozie, din categoriile A
sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu în construcțiile cu funcțiuni mixte de
producție și/sau depozitare, se recomandă la ultimul nivel suprateran și cu luarea
măsurilor de protecție corespunzătoare.
7.3. ALCĂTUIRI CONSTRUCTIVE
7.3.1. Construcțiile cu funcțiuni mixte se realizează din materiale și elemente de
construcție corespunzătoare gradului de rezistență la foc necesar îndeplinirii
condițiilor de corelație normate, în așa fel alcătuite încât să nu propagefocul cu
ușurință.
7.3.2. Eventualele goluri interioare ale elementelor de construcție vor avea
continuitatea întreruptă conform normativului, astfel încât să nu favorizeze
propagarea focului și a fumului pe arii mari construite și între funcțiuni sau
destinații diferite.
7.3.3. Funcțiunile diferite din construcție se separă cu elemente verticale și după
caz, orizontale, din clasa de combustibilitate, cu rezistența la foc determinate
conform normativului, în funcție de nivelul riscului (categoriei) de pericol de
incendiu cea mai mare, a densității sarcinii termice și condițiile performante
specifice funcțiunii (destinației) și tipului de clădire.
7.3.4. La alcătuirea și realizarea porțiunilor de construcție cu funcțiuni distincte
civile (publice) de producție și/sau depozitare, se vor îndeplini condițiile de
performanță specifice fiecărei funcțiuni, conform prevederilor normativului, iar
întreaga construcție trebuie să asigure îndeplinirea condițiilor de performanță
corespunzătoare ansamblului considerat, conform prevederilor art. 7.1.1. la 7.1.4.
7.3.5. Încăperile de depozitare a materialelor și substanțelor combustibile, se
alcătuiesc, realizează și separă de restul construcției cu funcțiuni mixte
corespunzător prevederilor generale și specifice acestora.
147
Fac excepție încăperile de depozitare cu aria de maximum 36 m 2, la care nu se
impun măsuri de protecție deosebite.
7.3.6. În situațiile admise de normativ, încăperile cu pericol de explozie, categoria
Asau B (BE3a,b) de pericol de incendiu, dispuse astfel încât să nu pună în pericol
construcția, trebuie alcătuite, realizate și asigurate, cu măsurile de protecție
necesare, potrivit reglementărilor normativului.
7.3.7. Porțiunile de clădire care cuprind sau se încadrează în categoria sălilor
aglomerate vor fi alcătuite corespunzător prevederilor specifice acestora,
separându-se de alte funcțiuni ale construcției prin elemente de construcție
verticale și după caz, orizontale, corespunzător normativului.
7.3.8. Porțiunile subterane ale construcțiilor cu funcțiuni mixte, în care se dispun
funcțiuni distincte vor îndeplini și condițiile specifice acestora.
7.3.9. La alcătuirea construcțiilor și a elementelor de construcție se respectă
condițiile de performanță comune stabilite, de la art. 2.3.1. la 2.3.60, precum și cele
specifice funcțiunilor respective.
7.4. LIMITAREA PROPAGĂRII FOCULUI ȘI A FUMULUI
7.4.1. Funcțiunile independente dispuse în construcție se separă între ele și față de
căile comune de circulație și evacuare, prin elemente de construcție rezistente la
foc conform prevederilor normativului.
În cazul în care funcțiunile respective constituie compartimente de incendiu
distincte, separarea acestora se realizează, după caz. cu pereți de compartimentare
rezistenți la foc. antifoc sau antiex.
7.4.2. Prin modul de dispunere, alcătuire și realizare a elementelor de construcție
despărțitoare se va asigura limitarea propagării focului și a fumului la funcțiunile
alăturate, pe timpul normat, iar în cadrul aceleiași funcțiuni, a propagării ușoare a
focului și fumului pe arii mari.
7.4.3. Elementele de construcție utilizate pentru limitarea propagării focului și a
fumului, trebuie să îndeplinească condițiile de performanță generale și specifice
precizate în normativ, în funcție de rolul pe care-lau.
7.4.4. Separarea funcțiunilor diferite în clădiri etajate se asigură prin elemente
verticale și orizontale (pereți și planșee) alcătuite și realizate corespunzător
spațiului adiacent cel mai periculos, iar eventualele goluri de circulație sau
funcționale din elementele de separare vor fi protejate conform normativului.
7.4.5. Limitarea propagării focului între funcțiuni diferite dispuse într-o clădire
etajată, se va asigura și pe fațade (prin exteriorul închiderilor perimetrale), prin
realizarea unor porțiuni pline între golurile succesive din fațade (care se suprapun),
sau prin alte măsuri de protecție corespunzătoare (copertine, ecrane, etc).
7.4.6. Căile comune de circulație și evacuare (orizontale și după caz, verticale) ale
construcției cu funcțiuni mixte, se separă de diferitele funcțiuni adiacente,

148
corespunzător riscului sau categoriei de pericol de incendiu a acestora, potrivit
prevederilor normativului.
Golurile de circulație din aceste elemente de separare, se protejează corespunzător.
7.4.7. Condițiile de performanță ale elementelor de construcție cu rol de limitare a
propagării focului și a fumului, alcătuite și realizate conform art. 2.4.1. la 2.4.52,
sunt cele stabilite în normativ, corespunzător funcțiunilor respective.
7.4.8. Spațiile publice pentru parcarea autoturismelor se pot dispune în construcții
cu funcțiuni mixte, cu condiția separării lor de restul construcției, prin pereți și
planșee conform normativului. În elementele de separare sunt admise numai goluri
strict necesare de acces și circulație, protejate corespunzător.
7.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE)
7.5.1. Evacuarea fumului (desfumarea) este obligatorie în spațiile și încăperile
stabilite în normativ, potrivit funcțiunii (destinației) specifice și tipului de clădire
cu funcțiuni mixte.
7.5.2. Alcătuirea și realizarea evacuării fumului (desfumare), prin tiraj natural -
organizat sau mecanic în construcțiile cu funcțiuni mixte, trebuie să corespundă
prevederilor art. 2.5.1. la 2.5.30. și prevederilor specifice.
7.5.3. De regulă, porțiunile de construcții cu funcțiuni distincte, se prevăd cu
dispozitive independente de evacuare a fumului în caz de incendiu, separate de
evacuări alefumului din alte funcțiuni.
Căile de circulație și evacuare comune (orizontale și verticale) ale unei construcții
cu funcțiuni mixte, se pot prevede cu un singur sistem de evacuare a fumului
(desfumare), independent de evacuările fumului din spațiilefuncțiunilordispuseîn
construcție.
7.5.4. Pentru funcțiuni diferite cu același risc sau pericol de ince ndiu dispuse în
construcție, în cazuri justificate tehnic se pot realiza instalații comune de evacuare
a fumului în caz de incendiu, cu condiția luării măsurilor de protecție care să
asigure limitarea propagării incendiilor între funcțiuni prin tubulaturile care
străpung elementele de separare a funcțiunilor (pereți, planșee).
7.5.5. Este obligatorie realizarea independentă a evacuării fumului în caz de
incendiu din sălile aglomerate, din depozite pentru materiale și/sau substanțe
combustibile, precum și din alte încăperi și spații ale construcției cu funcțiuni
mixte pe care le stabilește beneficiarul.
7.5.6. Atunci când este obligatorie evacuarea fumului (desfumare) din încăperi și
spații cu risc mare de incendiu, la acestea se prevăd dispozitive sau sisteme de
evacuare independente de evacuare a fumului.

7.5.7. Ghenele și canalele pentru evacuarea fumului dintr-o funcțiunea distinctă, nu


trebuie să treacă prin alte funcțiuni, iar când aceasta este justificată tehnic, pe toată
porțiunea de trecere pereții ghenelor sau canalelor vor fi CO (CA1) și cu rezistența
149
la foc corespunzătoare densității sarcinii termice din spațiul respectiv, dar
minimum 2 ore.
7.5.8. Cu excepția caselor de scări, în toate situațiile, evacuarea natural - organizată
a fumului se poate înlocui cu evacuarea mecanică a acestuia, în condițiile și cu
respectarea prevederilor normativului.
7.6. CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU
7.6.1. În construcțiile cu funcțiuni mixte se prevăd căi de evacuare în caz de
incendiu în număr corespunzător dispuse, alcătuite și dimensionate, potrivit art.
2.6.1. la 2.6.74. și ale prevederilor specifice funcțiunilor respective.
7.6.2. Căile de evacuare ale construcției cu funcțiuni mixte pot fi proprii unei
funcțiuni sau grup de funcțiuni, ori comune tuturor funcțiunilordin construcție.
7.6.3. Atunci când căile de evacuare sunt comune mai multor funcțiuni sau tuturor
funcțiunilor din construcție, la dimensionare și alcătuire se îndeplinesc condițiile
performanțe cele mai severe ale funcțiunilor respective pentru care se asigură
evacuarea.
În porțiuni sau zone construcția în care funcțiunile respective determină dimensiuni
mai mici ale căilor de evacuare, se pot reduce corespunzător lățimile acestora
7.6.4. Separarea căilor de evacuare față de funcțiunile (destinațiile) adiacente, se
realizează corespunzător condițiilor stabilite pentru funcțiunile respective și tipului
de clădire.
7.6.5. Golurile de acces la căile de evacuare practicate în pereții despărțitori ai
acestora, se protejează cu elemente de închidere corespunzătoare riscului
(categoriei de pericol) de incendiu și destinației fiecărei funcțiuni și tip de clădire.
7.6.6. De regulă, scările de evacuare comune ale construcțiilor cu funcțiuni mixte,
se închid în case de scări, corespunzător alcătuite și separate de restul construcției.
Scări interioare deschise/neînchise în case de scări), se pot prevede numai în
cazurile și condițiile stabilite de normativ.
7.6.7. Rampele scărilor aferente subsolurilor se separă față de rampele scărilor
supraterane, inclusiv de parterul construcției, potrivit prevederilor normativului.
Fac excepție situațiile menționate în normativ.
7.6.8. Căile de circulație și transport pe verticală (scări, ascensoare, monte-charge,
etc), se separă de restul construcției prin pereți și după caz planșee, care
îndeplinesc condițiile de performanță stabilite în normativ.
Golurile de acces practicate în pereții de separare, se protejează ob ligatoriu cu
elemente de închiderere corespunzătoare normativului.
7.6.9. Atunci când se prevăd scări exterioare de evacuare, acestea se amplasează și
realizează astfel încât circulația utilizatorilor să nu fie blocată de flăcările sau
fumul produs în caz de incendiu în construcție sau obiecte amplasate în vecinătate,
protejându-se conform normativului.

150
7.6.10. La determinarea fluxurilor de evacuare în caz de incendiu, de regulă, se are
în vedere construcția în ansamblu. Atunci când căile de evacuare sunt comune,
corespunzător modului în care construcția este considerată conform prevederilor
7.1.3. și 7.1.4., (civilă (publică) de producție și/sau depozitare), se asigură cele mai
severe măsuri de protecție specifice funcțiunilor. În cazul în care se prevăd căi de
evacuare distincte (proprii) unei funcțiuni sau grup de funcțiuni, la determinarea
fluxurilor de evacuare se respectă condițiile stabilite pentru funcțiunea sau
funcțiunile respective.
7.6.11. Stabilirea numărului de persoane pentru care se asigură condițiile de
evacuare în caz de incendiu, are în vedere nivelul de ocupare și capacitățile
maxime simultane luate în calcul, în funcție de destinația și dispunerea acestora în
construcție.
7.6.12. Capacitatea de evacuare a unui flux (C) se determină corespunzător fiecărei
funcțiuni luată în considerare, conform prevederilor normativului, iar pentru
întreaga construcție căile comune de evacuare vor asigura condițiile normate cele
mai severe.
Dacă deasupra nivelului construcției supraterane care asigură dimensionarea
rampelor scărilor de evacuare se află funcțiuni care necesită - conform
normativului - dimensiuni mai mici, în porțiunile respective se pot reduce
corespunzător aceste dimensiuni.
În nici o situație, nu este admisă reducerea dimensiunilor căilor de evacuare pe
traseui până la exterior al nivelului cel mai aglomerat luat în considerare.
7.6.13. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale căilor de
evacuare, vor îndeplini condițiile stabilite în normativ pentru funcțiunile
respective, iar pentru căile comune de evacuare a construcției, când este cazul, se
respectă timpii (lungimile) prevăzute pentru construcția considerată (art. 7.1.3. și
7.1.4.).
7.6.14. Alcătuirea și dimensionarea căilor de evacuare în caz de incendiu, vor
corespunde condițiilor stabilite în normativ.
7.6.15. Scările de evacuare comune ale construcțiilor cu funcțiuni mixte, vor avea
acces și pe terasele clădirilor respective, atunci când sunt foarte înalte sau cu săli
aglomerate.
7.7. INSTALAȚII DE SEMNALIZARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR
7.7.1. Construcțiile cu funcțiuni mixte se echipează și dotează cu instalații și
mijloace de semnalizare și stingere a incendiilor, corespunzător modului în care
este considerată construcția, conform art. 7.1.3. și 7.1.4., iar diferitele funcțiuni ale
acesteia corespunzător destinației și riscului (pericolului) de incendiu determinat,
potrivit prevederilor normativului și ale reglementărilor tehnice de specialitate.

151
7.7.2. Atunci când beneficiarul solicită, construcția se poate echipa și dota
suplimentar cu instalații de semnalizare și stingere față de prevederile
reglementărilortehnice de specialitate.
7.7.3. La stabilirea echipării și dotării, se are în vedere ansamblul construcției cu
funcțiuni mixte, precum și utilizarea instalațiilor, echipamentelor, mijloacelor și
produselor de stingere corespunzătoare riscurilor de incendiu și categoriilor de
pericol de incendiu din spațiile respective.
7.7.4. De regulă, construcțiile cu funcțiuni mixte se echipează cu instalații comune,
care asigură protecția întregii construcții.
În cazul în care numai o parte din funcțiunile construcției necesită instalații de
semnalizare și/sau stingere conform reglementărilor, acestea pot fi prevăzute
numai în spațiile respective, proiectantul justificând tehnic soluția stabilită.
7.7.5. Pentru supravegherea și controlul permanent al funcționării instalațiilor de
prevenire și stingere a incendiilor din construcțiile cu funcțiuni mixte, de regulă, se
asigură un dispecerat central de supraveghere a clădirii dispus - pe cât posibil la
parter - care să asigure urmărirea funcționării acestor instalații din toate spațiile
construcției.
Diferitele funcțiuni pot avea puncte proprii de supraveghere și control ale
instalațiilor cu care sunt echipate, dar a căror funcționare va fi semnalizată și la
dispeceratul central al clădirii.
7.8. INSTALAȚII UTILITARE AFERENTE
7.8.1. Echiparea, proiectarea și realizarea instalațiilor utilitare aferente
construcțiilor cu funcțiuni mixte, se asigură în conformitate cu prevederile
prezentului normativ și ale reglementărilor tehnice specifice, având în vedere
riscurile (categoriile de pericol) de incendiu ale funcțiunilor, (destinațiilor)
respective și asigurarea protecției acestora, precum și a funcțiunilor adiacente de
care sunt separate.
7.8.2. Instalațiile utilitare aferente construcției vor corespunde destinațiilor și
riscurilor (categoriilor de pericol) de incendiu stabilite asigurând limitarea
propagării focului și a fumului în construcție.
7.8.3. Sistemele și instalațiile electrice, de încălzire, sanitare, ventilare, etc. trebuie
să corespundă riscurilor (categoriilor de pericol) de incendiu ale destinațiilor
respective, mărimii construcțiilor și gradului de rezistență la foc asigurat, potrivit
prevederilor reglementărilor tehnice specifice.
7.8.4. Spațiile și încăperile cu degajări de substanțe combustibile, vor avea
asigurată evacuarea acestora pe măsura degajării lor, separată și astfel realizată
încât să nu producă incendii sau explozii.
7.8.5. Sistemele de ventilare a încăperilor și spațiilor cu risc mare de incendiu,
precum și a celor pentru public și a sălilor aglomerate, vorfi independente de alte
instalații de ventilare ale construcției.
152
7.9. CĂI DE ACCES, INTERVENȚIE ȘI SALVARE
7.9.1. Construcțiile cu funcțiuni mixte, trebuie să aibă asigurate căi de acces,
intervenție și salvare în caz de incendiu, astfel dispuse, alcătuite și realizate încât
forțele de intervenție să poată acționa în timp scurt și în condiții de siguranță,
conform normativului.
7.9.2. Construcțiile supraterane cu funcțiuni mixte, de regulă, trebuie să fie
accesibile autospecialelor de intervenție în caz de incendiu, cel puțin pe două
laturi.
7.9.3. Căile exterioare de acces pentru autospecialele de intervenție (drumuri,
platforme, etc.) trebuie să permită accesul și intervenția în special la zonele și
funcțiunile mai periculoase ale construcției, la cele cu aglomerări de persoane, la
deschiderile (protejate sau neprotejate) din pereții exteriori perimetrali, precum și
la sursele de alimentare cu apă.
7.9.4. Alcătuirea, conformarea și reaiizarea căilor exterioare de circulație a
autospecialelor de intervenție, vor corespunde prevederilor normativului și aie
reglementărilor tehnice.
7.9.5. Căile de acces și circulațiile interioare ale construcției, care asigură și
intervenția în caz de incendiu a personalului pompierilor, se echipează și
marchează corespunzător, astfel încât să fie ușor de recunoscutșiutilizatîn condițiile
incendiului.
7.9.6. Pentru funcțiuni ale construcției care necesită condiții speciale de salvare a
utilizatorilor în caz de incendiu (bolnavi, handicapați, etc), se asigură căi de acces,
circulație și salvare corespunzător dimensionate, alcătuite și echipate, conform
prevederilor normativului și reglementărilor tehnice specifice acestora.
7.10. DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENȚIE ȘI SERVICIUL DE
POMPIERI
7.10.1. Construcțiile cu funcțiuni mixte se dotează cu mijloace tehnice de stingere
corespunzătoare claselor de incendiu din spațiile și încăperile respective, potrivit
prevederilor normativului și reglementărilortehnice specifice acestora.
7.10.2. Pentru fiecare funcțiune se prevăd mijloacele tehnice de stingere
(stingătoare portative, transportabile, etc.) necesare, iar pentru ansamblul
construcției se asigură dotarea conform prevederilor normativului în funcție de
încadrarea acesteia în clădire civilă (publică) sau de producție și/sau depozitare -
conform art. 7.1.3. și 7.1.4.
7.10.3. Mijloacele tehnice de stingere cu care se dotează construcția și diferitele
funcțiuni ale acesteia, se dispun astfel încât să poată fi ușor accesibile și utilizate în
caz de nevoie.
7.10.4. Nivelul de dotare și încadrare cu personal a serviciului de pompieri al
construcției cu funcțiuni mixte se stabilesc în funcție de mărimea construcției,
riscuri (categorii de pericol) de incendiu, vulnerabilitate, tip de construcție, nivelul
153
echipării cu instalații fixe de prevenire și stingere, etc, potrivit normativului și
reglementărilor de specialitate.
7.10.5. De regulă, construcțiile cu funcțiuni mixte vor avea constituite servicii de
pompieri (pentru întreaga construcție), atunci când aria desfășurată totală este de
10.000 m2 sau mai mare.
Beneficiarii pot constitui servicii de pompieri și la arii mai mici sau chiar pentru
diferitele funcțiuni dispuse în construcție.
CAPITOLUL 8 PERFORMANȚE SPECIFICE CONSTRUCȚIILOR CU
FUNCȚIUNI MIXTE
8.1. PERFORMANȚE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCȚII CU FUNCȚIUNI
MIXTE
Construcții de tip obișnuit
8.1.1. Construcțiile de tip obișnuit cu funcțiuni mixte, sunt considerate cele care nu
sunt înalte, foarte înalte, cu săli aglomerate, construcții monobloc blindate.
Construcțiile de tip obișnuit vor avea stabilite și precizate riscurile și după caz,
categoriile de pericol de incendiu - respectiv clasele de periculozitate la depozite -
pentru fiecare destinație sau funcțiune pe care o cuprinde.
8.1.2. Construcțiile de tip obișnuit cu funcțiuni mixte, pot fi de gradul I - V de
rezistență la foc, în condițiile respectării corelației admise între gradul de rezistență
la foc asigurat, riscul (categoria) de pericol și aria compartimentului de incendiu, în
funcție de încadrarea ansamblului construcției în clădire civilă (publică) ori de
producție și/sau depozitare, conform prevederilor art. 7.1.3 și 7.1.4.
8.1.3. Construcțiile de tip obișnuit pot fi amplasate independent, sau grupate ori
comasate cu alte construcții, în condițiile stabilite în normativ și încadrării în
limitele admise ale compartimentelor de incendiu.
8.1.4. Amplasarea față de vecinătăți se realizează la distanțele de siguranță stabilite
în art. 2.2.2., sau se compartimentează prin pereți antifoc, ori după caz, rezistenți la
foc.
8.1.5. Prin conformarea construcțiilor obișnuite cu funcțiuni mixte, se va urmări
dispunerea spațiilor cu riscuri (categorii) mai periculoase în zone distincte și cu
măsurile de protecție corespunzătoare astfel încât în caz de incendiu sa nu fie
afectate arii mari construite, ori să pună în pericol obiecte învecinate sau ele să fie
puse în pericol de vecinătăți.
8.1.6. Destinațiile și funcțiunile distincte și independente dispuse în construcție, se
separă între ele prin elemente de construcție verticale și după caz, orizontale
(pereți, planșee), corespunzătoare riscurilor (categoriilor de pericol) de incendiu
respective, Conform normativului.
8.1.7. Construcțiile obișnuite cu funcțiuni mixte vor avea asigurate căi de evacuare
în caz de incendiu corespunzător dimensionate, alcătuite și realizate, potrivit
prevederilor normativului.
154
8.1.8. Echiparea și dotarea cu instalații și mijloace de semnalizare și stingere a
incendiilor se realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice de
specialitate, având în vedere ansamblul construcției. Beneficiarii pot stabili
echipări și dotări cu astfel de instalații și mijloace, după caz, și în afară de
domeniile obligatorii.
8.1.9. Pentru asigurarea condițiilor de intervenție în caz de incendiu, construcțiile
obișnuite vor avea prevăzute căi de acces, intervenție și salvare, conform
prevederilor normativului, astfel încât sa fie posibil accesul autospecialelor de
intervenție cel puțin pe o latură a construcției.
Construcții înalte, foarte înalte, cu săli aglomerate, monobloc sau blindate
8.1.10. Tipurile de construcții cu funcțiuni mixte, pot fi clădiri înalte și foarte
înalte, clădiri cu săli aglomerate, construcții monobloc sau blindate.
8.1.11. In construcțiile cu funcțiuni mixte, se pot dispune numai:
a) diferite funcțiuni civile (publice) independente sau nu funcțional;
b) funcțiuni civile (publice) și unele activități de producție și/sau depozitare
stabilite în normativ;
c) diferite activități de producție și/sau depozitare.
8.1.12. În clădirile civile (publice) înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, este
admisă dispunerea numai a funcțiunilor civile (publice).
Dispunerea în acestea a unor funcțiuni distincte de producție și/sau depozitare, este
strict interzisă. Fac excepție activitățile aferente funcțiunilor civile (publice) ce se
încadrează în nivelele de risc (ateliere întreținere, ediție, depozitare, etc).
8.1.13. În construcțiile de producție și/sau depozitare de tip monobloc, pot fi
dispuse și funcțiuni civile (publice), cu condiția separării acestora în
compartimente de incendiu distincte.
8.1.14. Pentru fiecare tip de construcție se vor asigura performanțele specifice
stabilite în normativ, iar pentru diferitele funcțiuni se respectă condițiile și
performanțele specifice acestora.
8.1.15. La clădirile civile (publice) înalte, foarte înalte sau pentru săli aglomerate,
nu se aplică prevederile art. 7.1.3. și 7.1.4., clădirile respective fiind cu
caractercivil (public).
8.1.16. Diferitele funcțiuni independente din clădirile civile (publice) înalte, foarte
înalte sau cu săli aglomerate, se dispun în compartimente de incendiu separate cu
pereți și planșee C0 (CA1) rezistente la foc conform normativului.
8.1.17. Pentru fiecare din acestea trebuie îndeplinite condițiile de performanță
specifice, prevăzute în normativ.
8.2. PERFORMANȚE ALE UNOR DESTINAȚII DIN CONSTRUCȚIILE CU
FUNCȚIUNI MIXTE
8.2.1. În construcțiile cu funcțiuni mixte pot fi dispuse funcțiuni civile (publice), de
producție și/sau depozitare, în cazurile și condițiile admise de normativ.
155
8.2.2. Funcțiuni civile (publice) distincte care se pot dispune într-o construcție cu
funcțiuni mixte, de reguiă, sunt cele pentru:
a) locuințe, administrative, turism, comerț și parcaje;
b) adminstrative, comerț, sănătate, turism și parcaje;
c) sănătate, locuințe și parcaje învățământ, sport și parcaje:
d) cult, adminstrative, locuințe și parcaje.
8.2.3. Funcțiunile civile (publice) și de producție și/sau de depozitare admise într-o
construcție cu funcțiuni mixte, sunt cele cu destinații de locuințe, administrative,
comerț și parcaje, împreună cu activități de producție și/sau depozitare care se
încadrează în categoriile C, D sau E (BE2, BE1 sau BE1 b) de pericol de incendiu.
8.2.4. Dispunerea într-o construcție cu funcțiuni mixte numai a activităților de
producție și/sau depozitare din categoriile A (BE3a), B (BE3b), C (BE2), D (BE1a)
și E (BE1b) de pericol de incendiu, este admisă în condițiile și cu măsurile de
protecție stabilite în normativ.
Funcțiuni mixte civile (publice)
8.2.5 Încăperile, spațiile și funcțiunile civile (publice) dispuse în construcția cu
funcțiuni mixte, vor avea stabilit și precizat riscul de incendiu specific, determinat
conform prevederilor art. 2.1.1. la 2.1.3.
8.2.6 În funcție de riscul de incendiu și densitatea sarcinii termice, fiecare
funcțiune civilă (publică) distinctă se separă de restul construcției prin pereți și
planșee corespunzător alcătuite și realizate, conform normativului.
8.2.7 Prin conformarea construcției se va urmări dispunerea distinctă a funcțiunilor
cu risc mare de incendiu, separându-se cu elemente de construcție rezistente la foc
corespunzătoare densității sarcinii termice din spațiile respective și prevederilor
normativului, astfel încât să nu pună în pericol alte funcțiuni civile (publice)
adiacente sau construcția.
8.2.8 De regulă, funcțiunile civile (publice) cu risc mare de incendiu nu trebuie
dispuse sub spații cu aglomerări de persoane sau, în cazul în care aceasta nu este
posibilă sau justificată tehnic, se asigură măsuri de protecție corespunzătoare.
8.2.9 Construcția cu funcțiuni mixte va avea asigurat gradul de rezistență la foc
corespunzător îndeplinirii condițiilor de corelație dintre acesta și numărul de
niveluri, aria construită și capacitatea maximă simultană, conform normativului.
8.2.10 La alcătuirea construcției și a elementelor de construcție a acesteia, se
respectă condițiile de performanță stabilite în prezenta parte și art. 2.3.1. la 2.3.60.,
precum și cele specifice din partea a II-a a normativului.
8.2.11. Funcțiunile civile (publice) dispuse în construcție se separă între ele și față
de căile comune de circulație și evacuare prin elemente rezistente la foc (pereți,
planșee), corespunzător destinațiilor și tipului de clădire.
8.2.12. Prin dispunerea, alcătuirea și realizarea elementelor de construcție
despărțitoare se va asigura limitarea propagării focului și a fumului la spațiile
156
adiacente pe timpui normat, iar în cadrul funcțiunii se va împiedica propagarea
ușoară a focului și fumului pe arii mari.
8.2.13. Separarea funcțiunilor diferite se realizează prin pereți și după caz, planșee
rezistente la foc conform normativului, iar eventualele goluri de circulație sau
funcționale din acestea se protejează cu elemente de închidere corespunzătoare.
8.2.14. Prin modul de dispunere și protecție se vor limita posibilitățile de propagare
a focului pe fațadele construcției, asigurându-se plinuri între golurile succesive din
pereții perimetraii de închidere.
8.2.15. Condițiile de performanță ale elemenetelor de limitare a propagării focului
și a fumului sunî cele stabilite în normativ (art. 2.4.1.la2.4.52.).
8.2.16. Spațiile publice pentru parcarea autoturismelor se separă față de restul
construcției cu funcțiuni mixte, prin pereți și planșee CO (CA1) cu rezistență la foc
normată și în care nu sunt admise decât go luriie strict necesare c ircu lației
funcționale, protejate corespunzător cu elemente de închidere, potrivit prevederilor
normativului.
8.2.17. Evacuarea fumului (desfumarea) în caz de incendiu din spațiile cu săli
aglomerate și căile lor de evacuare, circulațiile comune orizontale și verticale,
precum și din depozitele de materiale sau substanțe combustibile, în situațiile
stabilite în normativ, se asigură natural-organizatsau mecanic,
8.2.18. Sistemele de evacuare a fumului (desfumare) vor fi independente pentru
spațiile stabilite în normativ, iar canaleie și ghenele acestora nu vor constitui căi de
propagare a focului și fumului în construcție.
8.2.19. Realizarea unor sisteme comune de evacuare a fumului (desfumare) este
admisă numai în cazurile și condițiile stabilite în normativ.
8.2.20. Construcțiile cu funcțiuni mixte civile (publice) pot avea căi de evacuare
comune tuturor funcțiunilor civile, sau separate pentru una sau mai multe funcțiuni
civile (publice) din clădire.
8.2.21. Căile de evacuare vor fi dimensionate, dispuse, alcătuite și realizate,
conform prevederilor normativului, iar golurile funcționale de acces la acestea se
protejează corespunzător.
8.2.22. La dimensionarea căilor de evacuare ale construcțiilor cu funcțiuni mixte
civile (publice) se respectă prevederile specifice acestora.
8.2.23. Prevederea instalațiilor de semnalizare și stingere a incendiilor la
construcțiile cu funcțiuni mixte civile (publice), precum și la funcțiunile distincte
ale acestora, se realizează potrivit prevederilor normativului și ale reglementărilor
tehnice de specialitate.
8.2.24. Instalațiile utilitare aferente vor respecta prevederile reglementărilor
tehnice de specialitate, corespunzător destinațiilor și riscurilorde incendiu.

157
8.2.25. Construcțiile cu funcțiuni mixte civile (publice) vor avea asigurate căi de
acces, intervenție și salvare, astfel distribuite, alcătuite, marcate, echipate și
realizate, încât să permită intervenția ușoarăîn cazde incendiu.
8.2.26. Pe cât posibil, construcțiile cu funcțiuni mixte civile (publice) trebuie să fie
accesibile autospecialelor de intervenție la toate fațadele, dar cel puțin la două.
8.2.27. Căile de acces, intervenție și salvare aferente funcțiunilor civile (publice)
destinate persoanelor care trebuie transportate cu targa, căruciorul, etc. vorfi
dimensionate corespunzător.
8.2.28. Construcțiile și funcțiunile civile (publice) din acestea, se dotează cu
mijloace de primă intervenție corespunzătoare destinației și clasei de incendiu a
acestora, potrivit prevederilor normativului.
8.2.29. Construcțiile cu funcțiuni mixte civile (publice) vor avea constituite servicii
de pompieri atunci când aria desfășurată a acestora estede 15.000 m2 sau mai mare.
Funcțiuni mixte civile (publice) și unele activități de producție și/sau
depozitare
8.2.30. Funcțiunile distincte, încăperile și spațiile acestora, admise în construcția cu
funcțiuni mixte conform prevederilor normativului, vor avea stabilite și precizate
riscurile, respectiv categoriile de pericol de incendiu, determinate conform
prevederilor art. 2.1.1. la 2.1.7. ale normativului.
8.2.31. Corespunzător riscurilor și categoriilor de pericol de incendiu stabilite și a
densității sarcinii termice, fiecare funcțiune distinctă se separă de restul
construcției prin pereți și planșee corespunzător amplasate, alcătuite și
dimensionate.
8.2.32. Prin conformarea construcției se asigură dispunerea distinctă a funcțiunilor
periculoase sau cu risc mare de incendiu, separându-se cu elemente de construcție
corespunzător alcătuite și dimensionate, conform normativului, astfel încât să nu
pună în pericol alte funcțiuni sau construcția.
8.2.33. Se recomandă ca funcțiunile civile (publice) să fie dispuse în zone distincte
ale nivelurilor construcției față de cele de producție sau depozitare. Atunci când nu
este posibil sau justificat tehnic, se vorasigura separări corespunzătoare.
Nu se recomandă dispunerea funcțiunilor civile (publice) direct peste depozite de
materiale sau substanțe combustibile cu clasa de periculozitate P4 sau P5 și
densitatea sarcinii termice mai mare de 840MJ/m 2, iar atunci când nu este posibil,
numai cu luarea măsurilor care să împiedice propagarea focului și fumului
(separări, protecție cu copertine deasupra ferestrelor, echiparea cu instalații
automate de semnalizare și stingere, etc).
8.2.34. Construcția cu funcțiuni mixte va avea asigurat gradul de rezistență la foc
corespunzător îndeplinirii condițiilor de corelație dintre acesta și aria construită,
numărul de niveluri, capacitatea maximă și riscul (categoria) de incendiu, după

158
caz, potrivit normativului, având în vedere modul în care este considerată
construcția potrivit art. 7.1.3. și 7.1.4.
8.2.35. Construcția și elementele de construcție aferente acesteia se alcătuiesc
astfel încât să îndeplinească condițiile de performanță comune și specifice stabilite
în normativ.
8.2.36. Diferitele funcțiuni distincte din construcție se separă între ele și față de
căile comune de circulație și evacuare, prin elemente de construcție (pereți,
planșee) corespunzătoare prevederilor normativului.
8.2.37. Elementele despărțitoare ale funcțiunilor, vor fi astfel dispuse, alcătuite și
realizate încât să asigure limitarea propagării focului și a fumului în spațiile
alăturate, pe timpul normat, iar în cadrul fiecărei funcțiuni să împiedice propagarea
focului și a fumului pe arii mari.
8.2.38. Golurile de circulație sau funcționale din elementele de separare, se
protejează cu elemente de închidere conform normativului, în funcție de rolul
acestora pentru siguranța la foc.
8.2.39. Elementele de construcție prevăzute pentru limitarea propagării focului și a
fumului, se alcătuiesc și realizează potrivit prevederilor art. 2.4.1. la 2.4.52.
precum și a precizărilor din părțile II, III și IV ale normativului.
8.2.40. Evacuarea fumului (desfumarea) în caz de incendiu se asigură
corespunzător condițiilor și funcțiunilor dispuse în construcție, (natural-organiza
sau mecanic) potrivit normativului.
8.2.41. Evacuarea fumului (desfumarea) se realizează conform prevederilor
normativului referitoare la aceasta (art. 2.5. 1.la2.5.35.) fiind obligatorie
prevederea unor sisteme independente pentru funcțiunile civile (publice) față de
cele de producție și depozitare.
8.2.42. Construcțiile pot avea căi de evacuare comune tuturor funcțiunilor distincte
din acestea, sau separate pentru diferite funcțiuni. 8.2.43. Căile de evacuare se
dispun, alcătuiesc, dimensionează și realizează conform prevederilor normativului
potrivit funcțiunilor din construcție astfel încât să îndeplinească nivelele de
performanță specifice.
8.2.44. Prevederea și realizarea instalațiilor de semnalizare și stingere a incendiilor,
vor corespunde funcțiunilor respective și claselor de incendiu stabilite.
8.2.45. La proiectarea și realizarea instalațiilor utilitare aferente, se respectă
prevederile reglementărilor tehnice de specialitate, corespunzător destinației,
riscurilor și pericolelor de incendiu, precum și tipului construcției.
8.2.46. Construcțiile vor avea asigurate căi de acces, intervenție și salvare, astfel
distribuite, alcătuite, marcate, echipate și realizate încât să permită intervenția
ușoară în caz de incendiu.

159
8.2.47. De regulă construcțiile trebuie să fie accesibile autospecialelor de
intervenție ale pompierilor la cel puțin două fațade, pe căi de circulație
corespunzătoare.
8.2.48. Funcțiunile distincte și construcțiile se dotează cu mijloace tehnice de
stingere corespunzătoare destinației și clasei de incendiu a acestora, potrivit
normativului.
8.2.49. Atunci când aria desfășurată a construcțiilor se încadrează în limitele
stabilite în normativ pentru funcțiunile civile (publice) sau de producție și
depozitare vor avea constituite servicii de pompieri.
Funcțiuni mixte de producție și/sau depozitare
8.2.50. Funcțiunile distincte de producție și/sau depozitare din construcțiile cu
funcțiuni mixte, vor avea determinate și precizate categoriile de pericol de incendiu
specifice, conform prevederilor art. 2.1.4. la 2.1.7.
8.2.51. Corespunzător categoriilor de pericol de incendiu stabilite, a destinației și
densității sarcinii termice, fiecare funcțiune, inclusiv încăperi ale acesteia, se
separă de restul construcției prin pereți și planșee corespunzător amplasate,
alcătuite și dimensionate conform normativului.
8.2.52. Prin conformarea construcției se asigură dispunerea distinctă a funcțiunilor
periculoase și separarea acestora cu pereți și după caz cu planșee, astfel încât să nu
pună în pericol alte funcțiuni sau construcția.
Spațiile, încăperile și funcțiunile cu pericol de explozie, categoriile A sau B (BE3a
sau BE3b), pe cât posibil vorfi dispuse la partea superioară a construcției. Atunci
când nu este posibil sau justificat tehnic, se iau măsuri de protecție și separare
corespunzătoare.
8.2.53. Construcția va avea asigurat gradul de rezistență la foc corespunzător
îndeplinirii condițiilor de corelație cu aria construită, categoria de pericol de
incendiu și numărul de niveluri.
8.2.54. Elementele de construcție și construcția în ansamblu, vor fi astfel alcătuite
încât să îndeplinească condițiile de comportare la foc specifice acestora.
8.2.55. Funcțiunile distincte dispuse în construcție, se separă între ele și față de
căile comune de circulație și evacuare, prin pereți și planșee corespunzătoare
categoriilor de pericol de incendiu, densității sarcinii termice și a condițiilor de
încadrare în gradul de rezistență la foc.
8.2.56. Prin dispunerea și alcătuirea elementelor de construcție despărțitoare, se va
asigura limitarea propagării incendiilor la funcțiuni adiacente, precum și pe arii
mari ale funcțiunii respective.
8.2.57. Golurile de circulație sau funcțional necesare din elementele de separare, se
protejează cu elemente corespunzătoare, în funcție de categoria de pericol și rolul
elementului despărțitor.

160
8.2.58. Elementele de construcție prevăzute pentru limitarea propagării focului și a
fumului, se alcătuiesc și realizează conform prevederilor normativului referitoare
la construcții de producție și/sau depozitare (art. 2.4.1. la 2.4.52.).
8.2.59. Este obligatorie asigurarea evacuării fumului (desfumare) din încăperile și
funcțiunile prevăzute în normativ, potrivit prevederilor art. 2.5.1. la 2.5.35. și a
celor specifice.
8.2.60. Evacuarea fumului (desfumarea) din încăperile de depozitare cu aria mai
mare de 36m2, pentru materiale și substanțe combustibile, se asigură independent.
8.2.61. În situațiile în care este obligatorie evacuarea fumului conform
normativului, aceasta se poate realiza natural - organizat sau mecanic.
8.2.62. Construcțiile pot avea căi de evacuare comune tuturor fu nc ț iu nilor sau
distincte pentru una sau mai multe funcțiuni.
8.2.63. Căile de evacuare se dispun, alcătuiesc și dimensionează corespunzător
categoriilor de pericol de incendiu și destinațiilor respective, asigurându-se
separarea lor prin elemente de construcție corespunzătoare.
8.2.64. Construcțiile se echipează cu instalații de semnalizare și stingerea
incendiilor conform reglementărilor tehnice de specialitate.
8.2.65. Instalațiile utilitare aferente se proiectează și realizează conform
reglementărilor specifice, în funcție de categoriile de pericol stabilite și destinații.
8.2.66. Se asigură căi de acces, intervenție și salvare în caz de incendiu, potrivit
prevederilor normativului referitoare la construcții de producție și/sau depozitare,
astfel încât să permită intervenția ușoară, în special la funcțiunile cu pericol mare
de incendiu.
8.2.67. Pentru accesul autospecialelor de intervenție se asigură căi de circulație
conform normativului, astfel încât intervenția să fie posibilă pe cel puțin două
laturi ale construcției.
8.2.68. Construcțiile și funcțiunile distincte se dotează cu mijloace tehnice de
stingere, în funcție de pericol și clasele de incendiu ale acestora, conform
normativului.
8.2.69. Construcțiile cu funcțiuni mixte de producție și/sau depozitare, vor avea
constituite servicii de pompieri conform prevederilor normativului și ale
reglementărilor de specialitate.

161

S-ar putea să vă placă și