Sunteți pe pagina 1din 8

I. De declarat funcţia din tabel file-funcţie şi de construit graficele pe segmentul dat cu ajutorul plot (pasul 0.

05) şi fplot:

13
𝑓𝑓(𝑥𝑥 ) = 𝑥𝑥 ∈ [0, 1]
15−11𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠50𝜋𝜋𝜋𝜋

Eu am definit function.Am facut 2 fişier:

F.h

function y = f(x)
y = 13/15-11.*sin(50.*pi.*x);
endfunction

lab_3.m

x = [0:0.05:1];
y = f(x);
figure()
subplot(2,1,1)
plot(x,y)
title('Oscilatii coerente','fontsize',20)
xlabel('Axa x','fontSize',12)
ylabel('Axa y','fontSize',12)
legend('Functia f(x)')
subplot(2,1,2)
fplot('f',[0,1])
xlabel('Axa X')
ylabel('Axa Y')
legend('Functia f(x)')
II. De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xy) are parametrul de intrare - t (timpul) , iar parametrii de
ieşire valorile coordonatelor punctului material în timpul mişcării (x şi y) pentru timpul respectiv . A doua (spre exemplu, cu
denumirea figpas) are parametrii de intrare numărul ferestrei grafice(fig) şi pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar
la ieşire afişează traiectoria punctului în intervalul dat de timp şi poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp
ales aleatoriu din intervalul dat. Chemarea filefuncţiei figpas se face din Comand Windows.

a) De construit graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul comenzilor comet şi plot. De arătat poziţia
punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat. De experimentat diferite valori ale
pasului de calcul.

b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza curburii traiectoriei penru momentul
de timp ales.

c) De arătat pe graficul traiectoriei toţi vectorii din punctul precedent, utilizând pentru aceasta instrumentele ferestrei
grafice.

d) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

𝑥𝑥 (𝑡𝑡) = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑡𝑡 𝑥𝑥 ∈ [0, 2𝜋𝜋]

Eu am definit function.Am facut 2 fişier:

Funxy.h

function [x,y] = funxy(t)


x = t.*sin(t) + cos(t);
y = cos(2.*t);
endfunction

lab3_2.m
% Exercitiul Nr.2
%a) Graficul traiectoriei si pozitia punctului
t = [0:0.01:2*pi];
[x,y] = funxy(t);
close all
figure()
plot(x,y,'b-','linewidth',3)
axis equal
title('Traiectoria punctului','fontSize',18)
xlabel('x, cm', 'fontSize',18); ylabel('y, cm', 'fontSize',18)
grid; grid minor
t1 = rand(1)*pi;
[x1,y1] = funxy(t1);
hold on
plot(x1,y1,'r*','linewidth',3)
disp(['Pentru momentul de timp t1 = ',num2str(t1),' sec.'])
disp(['x1 = ',num2str(x1),' cm'])
disp(['y1 = ',num2str(y1),' cm'])

% b) Calcule simbolice
pkg load symbolic
syms t
[x,y] = funxy(t);

% Viteza
vx = diff(x);
vy = diff(y);
v = sqrt(vx^2+vy^2);

% Acceleratia
ax = diff(x,2);
ay = diff(y,2);
a = sqrt(ax^2 + ay^2);

% Acceleratia tangentiala

at = abs(diff(v));

% Acceleratia normala

an = sqrt(a^2 - at^2);

% Raza de curbura

p = v^2/an;

% b) Calcule numerice
t = t1;
v1x = eval(vx);
v1y = eval(vy);
v1 = eval(v);

a1 = eval(a);
at1 = eval(at);
an1 = eval(an);
p1 = eval(p);
% TOt asa pentru celelalte caracteristici cinematice
% d)
disp(['v1x = ',num2str(v1x),' cm/s'])
disp(['v1y = ',num2str(v1y),' cm/s'])
disp(['v1 = ',num2str(v1),' cm/s'])
disp(['a1 = ',num2str(a1),' cm/s'])
disp(['at1 = ',num2str(at1),' cm/s'])
disp(['an1 = ',num2str(an1),' cm/s'])
disp(['p1 = ',num2str(p1),' cm/s'])

x1 = 1.0028 cm
y1 = 0.98871 cm
v1x = 0.074987 cm/s
v1y = -0.29966 cm/s
v1 = 0.3089 cm/s
a1 = 4.0412 cm/s
at1 = 4.0772 cm/s
an1 = 0.0018241 cm/s
p1 = 52.3113 cm/s

x y v1 a1 at1 an1 p1
0.3089 4.0772 4.0412 0.0018241 52.3113
x(t) y(t)
cm/s cm/s2 cm/s2 cm/s2 cm

III. De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xyz) are parametrul de intrare - t (timpul) , iar parametrii
de ieşire valorile coordonatelor punctului material în timpul mişcării (x,y şi z) pentru timpul respectiv . A doua (spre
exemplu, cu denumirea figpas) are parametrii de intrare numărul ferestrei grafice(fig) şi pasul de calcul al coordonatelor x şi
y (pas) ,iar la ieşire afişează traiectoria punctului în intervalul dat de timp şi poziţia punctului pe traiectorie pentru un
moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat. Chemarea file-funcţiei figpas se face din Comand Windows.

a) De construit graficul traiectoriei spaţiale a punctului material cu ajutorul comenzilor comet3 şi plot3.De arătat poziţia
punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat. De experimentat diferite valori ale
asului de calcul.

b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza curburii traiectoriei pentru momentul
de timp ales.

с) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

𝑥𝑥 (𝑡𝑡) = 𝑡𝑡𝑡𝑡 −𝑡𝑡 sint 𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑧𝑧(𝑡𝑡) = 1.3𝑡𝑡 2 𝑥𝑥 ∈ [0, 4𝜋𝜋]

Eu am definit function.Am facut 2 fişier:

xyz.m

function [x,y,z] = xyz(t)


x =t.*exp(-t).*sin(t);
y =1-cos(t);
z = 1.3.*(t.^2);

figpas3.m

function ans = figpas3( fig, pas )


t = [0:0.05:4*pi]; t1 = 5; %timpul ales aleatoriu t1 = 5s
[x,y,z] = xyz(t); [x1,y1,z1] = xyz(t1);
figure();
plot3(x,y,z, x1, y1, z1, '*');
text(x1,y1,z1,' M')
xlabel('Axa X');
ylabel('Axa Y');
zlabel('Axa Z');
title(['Figura', num2str(t1)]);
legend('Traiectoria Punctului Material', 'Pozitia Punctului Material');
%b) De calculat viteza, accelera?ia,
pkg load symbolic
syms t;
x =t.*exp(-t).*sin(t);
y =1-cos(t);
z = 1.3*(t^2);
t1 = 5;

%Viteza v1

vx = diff(x);
vy = diff(y);
vz = diff(z);
v = sqrt(vx^2 + vy^2 + vz^2);

%Acceleratia a1
ax = diff(x,2); ay = diff(y,2); az = diff(z,2);
a = sqrt(ax^2+ay^2+az^2);

%Acceleratia Tangentiala at1

at = abs(diff(v));

%Acceleratia Normala an1


an = sqrt(a^2 - at^2);

%Raza de Curbura p1
p = v^2/an;

% b) Calcule numerice

t = t1;

v1x = eval(vx);

v1y = eval(vy);

v1z = eval(vz);

v1 = eval(v);

a1 = eval(a);

at1 = eval(at);

an1 = eval(an);

p1 = eval(p);
axx =eval(ax)

ayy =eval(ay)

azz =eval(az)

% TOt asa pentru celelalte caracteristici cinematice

% d)

disp(['v1x = ',num2str(v1x),' cm/s'])

disp(['v1y = ',num2str(v1y),' cm/s'])

disp(['v1z = ',num2str(v1z),' cm/s'])

disp(['v1 = ',num2str(v1),' cm/s'])

disp(['a1 = ',num2str(a1),' cm/s'])

disp(['at1 = ',num2str(at1),' cm/s'])

disp(['an1 = ',num2str(an1),' cm/s'])

disp(['p1 = ',num2str(p1),' cm/s'])

disp(['ax = ',num2str(axx),' cm/s'])

disp(['ay = ',num2str(ayy),' cm/s'])

disp(['az = ',num2str(azz),' cm/s']

v1x = 0.035401 cm/s


v1y = -0.95892 cm/s
v1z = 13 cm/s
v1 = 13.0354 cm/s
a1 = 2.6154 cm/s
at1 = 2.5721 cm/s
an1 = 0.47425 cm/s
p1 = 358.2929 cm/s

x y Z v1 a1 at1 an1 ax p1 ay az
13.0354 2.6154 2.5721 0.47425 0.00236 358.292 0.28366 2.6
x(t) y(t) z(t)
cm/s cm/s2 cm/s2 cm/s2 9 cm cm/s

Concluzie:

În urma elaborării lucrării de laborator Nr.3 am obținut deprinderi practice de calcul al


traiectoriei punctului material prin intermediul functiilor si de reprezentare grafica a traiectoriei.