Sunteți pe pagina 1din 6

ASOCIAȚIA LOGOPEZILOR DIN ROMÂNIA - A.L.R.

Sediu: Bucureşti, sectro 3, str. Rotundă, nr. 9, bl. H20A, et. 2, ap. 9, C.I.F. 10182031
Cont IBAN: RO92CECEB50343RON0650138 - CEC BANK, Ag.Cotroceni
www.logopezi.ro
____________________________________________________________________

„TEHNICI ȘI PROCEDURI DE INTERVENȚIE ÎN TERAPIA LOGOPATIILOR” -


(logopedie aplicată)

CURS DE PERFECŢIONARE
organizat de Asociația Logopezilor din România - ALR, în perioada 4.06.2021 - 24.10.2021

CONTRACT DE PARTICIPARE

Art. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE


ASOCIAȚIA LOGOPEZILOR DIN ROMÂNIA - A.L.R., cu sediul în Bucureşti, sector
3, str. Rotundă nr 9, bl H20A, et. 2, ap. 9, având CIF 10182031, prin reprezentant legal logoped
BALABAN VALERIA - Preşedinte, în calitate de PRESTATOR
și
dl./ d-na. ....................................................................... (nume avut anterior dacă este cazul)
........................................, domiciliată în ........................, ........................, str. ....................................
....................................., nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ........, posesoare a CI/ BI seria .............
nr. .............., având CNP ......................................., ocupaţia..........................., studii...........................
telefon ................................, e-mail .................................................................................... în calitate
de BENEFICIAR

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea, de către Prestator, a materialelor/
suporturilor de curs/ activităţilor necesare asigurării cursului de perfecţionare profesională denumit
TEHNICI ȘI PROCEDURI DE INTERVENȚIE ÎN TERAPIA LOGOPATIILOR.
2.2. Prestatorul va asigura Beneficiarului, pregătirea instructiv-educativă pe întreaga durată a
derulării prezentului contract, cu înscrierea acestuia în evidenţa instituției.
2.3. Modificarea obiectului contractului pe parcursul derulării acestuia se face numai cu
acordul părţilor, prin acte adiţionale la prezentul Contract.
2.4 Oferirea unu curs de perfectionare de lunga durata, curs ce se finalizeaza cu o diploma
cu 82 de credie CPR,daca cursul este parcurs integral.;

Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI


3.1. Prezentul contract vizează perioada 4 iunie 2021 - 24octmbrie 2021, aferentă
desfăşurării cursului de perfecţionare menţionat mai sus.

Art. 4. CADRUL FINANCIAR

Pagina 1 din 5
4.1. Valoarea totală a prestaţiei ce face obiectul prezentului contract este în cuantum de
2.280 lei şi are în componenţa sa 12 module, fiecare modul este în cuantum de 200 lei cu exceptia
modullelor D Beti Cioaca,(modulul dumneaei este în cuantum de 160 lei/fiecare ),
4.2. Valoarea prestaţiei contractuală se achită astfel:
- pentru cel puţin două module asigurate de Prestator prin formatorii desemnaţi, plata se va
efectua cu 3 (trei) zile înaintea începerii perioadei cursurilor. Dovada achitării taxei de curs se poate
trimite formatorului titular al cursului pentru care s-a efectuat plata.
4.3. În cazul în care Beneficiarul achită integral costurile cursurilor de perfecţionare ce fac
obiectul prezentului contract, Prestatorul nu va aplica reducere.
4.4. Plata cursurilor ce fac obiectul prezentului contract se va face cu 3 zile înaintea începerii
fiecărui modul, folosind următoarele credenţiale bancare:
ASOCIAȚIA LOGOPEZILOR DIN ROMÂNIA - CIF 10182031
Cont IBAN: RO92CECEB50343RON0650138, deschis la CEC BANK -
AgenţiaCotroceni.
4.5. Beneficiarul care achită modulele solicitate şi nu participă la acestea, în perioadele
alocate desfăşurării cursurilor are posibilitatea să recupereze cursurile lipsă, în cadrul altor grupe, cu
menţiunea că plăţile efectuate nu se returnează.

Art. 5 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


Prestatorul se obligă:
- să elaboreze materialele de curs, studiile de caz, etc. şi să le transmită beneficiarului
prezentului contract, prin mijloace electronice comunicate anterior, pentru a putea fi studiate de
către acesta;
- să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele potrivit scopului şi destinaţiei acestora;
- să asigure un corp profesoral calificat pentru a conduce activităţile privind furnizarea
informaţiilor ce fac obiectul prezentului contract;
- să respecte programul orar al activităţilor educaţionale de perfecţionare ce fac obiectul
prezentului contract;
- ca fiecare formator, care activează în cadrul acestuia, este responsabil de informaţiile
furnizate pe durata cursurilor susţinute de acesta în baza contractului pe care acesta îl deţine cu
Prestatorul;
- ca prin reprezentanţii acestuia să emane o atitudine politicoasă atât în interiorul instituţiei,
cât şi faţă de persoanele cu care aceştia intră în contact;
- să elibereze diploma de participare la cursurile de perfecţionare doar după parcurgerea a
11 module din cele 12 oferite de prestator. Diploma de participare se eliberează împreună cu o
anexă la aceasta, document care va cuprinde atât modulele oferite de prestator, cât şi programa
parcursă.
- ca serviciile prestate în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract, să fie oferite, ca
regulă, o dată pe lună, în zilele de week-end, prin folosirea platformelor digitale (on-line) de tip
google meet, zoom, etc.

Beneficiarul se obligă:
- să respecte condiţiile iniţiale în care s-a făcut înscrierea, corespunzător clauzelor
prezentului Contract;
- să fie prezent la sesiunile de curs conform programării stabilite de comun acord cu
Prestatorul;
- să intre la curs la ora stabilită de Prestator (nu mai devreme);

Pagina 2 din 5
- să fie prezent pe toată perioada cursului la care și-a anunțat participarea și pentru care a
efectuat plata;
- să aibă o conduită adecvată asimilării informaţiilor rezultate ca urmare a prestării
serviciilor și să evite orice acțiuni care ar putea perturba pe ceilalți participanți la sesiunea de curs
sau prestarea serviciilor de către formator;

Art. 6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ


În cazul în care furnizorul de instruire profesională nu va desfăşura cursul din motive de
forţă majoră, beneficiarul va fi exonarat de respectarea obligaţiilor contractuale.
În cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de forţă majoră, acesta va
putea participa la altă gupă, pentru a putea recupera.

Art. 7. FORŢA MAJORĂ


7.1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor,
imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să
execute total sau parţial obligaţiile asumate. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în
cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
7.2. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 2 (două) luni, fiecare
partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu
are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate
obligaţiile până la această dată.
7.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în
maxim de o zi de la apariţie, iar dovada forţei majore se va dovedi în maxim 5 zile de la apariţie.
7.4. Fiecare parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil
efectele ce rezultă din apariţia forţei majore.

Art. 8. REZILIEREA CONTRACTULUI


8.1. Rezilierea prezentului Contract, înainte de împlinirea duratei pentru care a foat încheiat,
se face numai motivat şi dovedit, partea care doreşte acest lucru fiind obligată să anunţe în scris
intenţia, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte, termen în care trebuie să se respecte obligaţiile
asumate.
8.2. În cazul plăţilor efectuate integral, Beneficiarul va pierde sumele achitate sau va avea
obligaţia de a plăti facturile emise, dacă nu a anunţat rezilierea prezentului Contract, conform
termenului menţionat mai sus.
8.3. În cazul în care s-a efectuat plata integrală şi Beneficiarul a adresat notificarea scrisă de
reziliere a Contractului în termenul prevăzut mai sus, Prestatorul returnează suma avansată, cu
excepţia lunii în curs.
8.4. Renunţarea unilaterală, din partea Benfeciarului, la prezentul contract, fără a anunţa în
scris, în prealabil acest lucru, atrage plata de daune materiale, în cuantum de 3 ori valoarea taxei
convenită de părţi la semnarea prezentului contract.

Art. 9. REZOLVAREA LITIGIILOR


Eventualele neînțelegeri sau litigii care se pot naște în prezentul Contract sau în legătură cu
derularea acestuia, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea
lui vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci
litigiile vor putea fi înaintate spre soluționare organelor jurisdicționale competente. Prin semnarea

Pagina 3 din 5
prezentului Contract, părţile semnatare se obligă să accepte și să respecte întocmai prevederile
acestuia.

Art. 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI


10.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:
- la expirarea termenului prevăzut în contract;
- prin realizarea obiectului contractului;
10.2. În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea
lezată poate cere rezilierea unilaterală a contractului.

11. CLAUZE FINALE


11.1. La finalul cursurilor ce fac obiectul prezentului contract, beneficiarul va prezenta un
studiu de caz pe baza căruia se vor purta discuţii.
11.2. Drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, fixate prin prezentul contract, vor putea
fi modificate şi completate de actele normative ce pot apărea ulterior semnării acestuia, prin
încheierea de acte adiţionale.
11.3. Modificările dispoziţiilor prezentului contract sunt valabile şi opozabile numai în
măsura acceptării lor de către ambele părţi, prin acte adiţionale.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, data de 4-06- 2020, în două exemplare, fiecare cu
valoare de original, câte unul pentru fiecare parte şi reprezintă acordul de voinţă al părţilor în ceea
ce priveşte clauzele contractuale.

PRESTATOR, BENEFICIAR
ASOCIAŢIA LOGOPEZILOR DIN ROMÂNIA Nume, prenume/ semnătură
prin reprezentant legal
Logoped Balaban Valeria

_______________________
_______________________

Conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Asociația Logopezilor din România - ALR, în calitate de operator de date
cu caracter personal.

Pagina 4 din 5
Orice informatie furnizată de dumneavoastră este evidenţiată şi prelucrată cu bună credinţă în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi reprezintă consimţământul dumneavoastră expres şi
neehivoc cu privire la datele personale care pot să fie folosite, stocate, şi prelucrate de către
Asociația Logopezilor din România - ALR.
Vă informăm că beneficiaţi în condiţiile Legii nr 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire
la prelucarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de dreptul la informare, de dreptul de acces la date, de
dreptul de intervenţie asupra datelor, de dreptul de opoziţie, de dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată aveţi dreptul să vă opuneţi
prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora, cu excepţia
situaţiilor prevăzute de lege.

Nume, prenume/ semnătura,

_______________________

Pagina 5 din 5

S-ar putea să vă placă și