Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE

pe propria răspundere

Subsemnatul, ............................................................................, domiciliat


în ....................................., str. ................................................................. nr. .........,
bl. ......, sc. ....., ap. ....., județul/sectorul ..................................., legitimat
cu C.I. seria ...... nr. ..............., CNP ........................................................, declar
pe propria răspundere că nu am mai participat la examen pentru disciplina
.......................................................................

Data: Semnătura:
...........................

S-ar putea să vă placă și