Sunteți pe pagina 1din 3

Cartea tehnica a constructiei.

Continut si modul de intocmire


Cartea tehnica a constructiei.Aspecte generale

Cartea tehnica a constructiei reprezinta ansamblul documentelor, intocmite inca din primele faze
ale demararii unei constructii, incepand cu procesul de autorizare a constructiei si pana la
demolarea ei.

Cartea tehnica se preda la finalizarea lucrarilor Investitorului, de catre un Diriginte de Santier


autorizat, care preia documentele necesare de la executant si proiectant.

Cartea tehnica a constructiei se  transmite, de catre Investitor, Proprietarului astfel:

  documentatia privind proiectarea si executia se preda la receptia la terminarea lucrarilor;


  documentatia privind receptia si exploatarea constructiei se preda la receptia finala;

Proprietarii constructiilor au obligatia sa pastreze si sa completeze la zi documentele cartii


tehnice. In  cazul asociatiei de proprietari, cartea tehnica a constructiei se pastreaza si se
completeaza la zi de catre administrator.

Prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru
proprietar, administrator si utilizator.

Cartea tehnica se preda obligatoriu la instrainarea constructiei, noului proprietar.

Continutul cartii tehnice a constructiei este reglementat prin HG nr. 343/2017, toti investitorii
fiind obligati sa respecte structura continutului prevazuta in lege.

Ca o exceptie prevazuta de lege sunt cladirile de locuit pana la doua niveluri si anexele
gospodaresti, precum si constructiile de mica importanta precum garduri, cabina poarta etc. la
care cartea tehnica se rezuma la :

1.  autorizatia de construire;
2.  procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
3.  procesul verbal de receptie finala;
4.  precizarea unor evenimente deosebite din viata constructiei;

Cuprinsul cartii tehnice a constructiei;


Cartea tehnica a constructiei va cuprinde urmatoarele capitole:

A.  Capitolul A: Documentatia privind proiectarea,care include:


o acte referitoare la tema de proiectare, avize de specialitate care au stat la baza
intocmirii proiectului;
o autorizatia de constructie;
odocumentatia tehnica referitoare la constructie – planurile si detaliile de executie
cu toate modificarile aduse de proiectant, executant sau investitor pe toata
perioada executiei constructiei, breviare de calcul pe specialitati, caiete de sarcini,
indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale cu precizarea
cauzelor care au dus la aceste diferente;
B. Capitolul B: Documentatia privind executia, care include:
o procesul verbal de predare a amplasamentului;
o inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei
lucrarilor (agremente tehnice, certificate de calitate, condica de betoane, procese
verbale, rezultatele incerarilor efectuate etc);
o proces verbal de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor, a structurii de
rezistenta, de admitere a fazelor determinante;
o expertize tehnice, rezultate ca urmare a unor greseli de executie;
o caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente, procese verbale de
constatare privind stadiul realizarii constructiei;
C. Capitolul C: Documentatia privind receptia, care include:
o procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor si receptie finala si acte
anexate acestora;
o alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie
D. Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, care include:
o prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei,
instructiunile de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie
respectate pe timpul exploatarii constructiei;
o proiectele in baza carora s-au efectuat , dupa receptia finala a
lucrarilor ,modificari ale constructiei fata de proiectul initial;
o actele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptia executarii lucrarilor si
masurile de interventie luate;
o proiectul de urmarire speciala a constructiei, daca este cazul;
o procesele verbale de predare primire a constructiei in cazul schimbarii
proprietarului;
o jurnalul evenimentelor;

Modul de intocmire a cartii tehnice a constructiilor


Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre Investitor, impreuna cu Proiectantul astfel:

a. Proiectantul obiectului de constructie intocmeste si preda investitorului, pe masura


elaborarii si cel mai tarziu pana la data recetiei finale a lucrarilor, documentatia privind
proiectarea si cea privind exploatarea constructiei;
b. Comisiile de receptie la terminarea lucrarilor si de receptie finala predau investitorului
documentatia privind executia;
c. Investitorul obiectivului primeste toate actele ce cad in sarcina proiectantului si a
comisiilor de receptie, le completeaza cu cele ce cad in sarcina sa (cele privind executia),
le indosariaza si intocmeste centralizatorul;
Formulare cuprinse in cartea tehnica a constructiei
Procesele verbale cuprinse in cartea tehnica la capitolul executie pentru a fi valabile trebuie
semnate si de catre un Diriginte de Santier, angajat al Beneficiarului

 Ordin incepere lucrari;


 Proces verbal predare -primire amplasament;
 Proces verbal de trasare a lucrarilor;
 Proces verbal natura teren fundare;
 Proces verbal cota fundare;
 Proces verbal de lucrari ascunse;
 Proces verbal de receptie  calitativa;
 Proces verbal de  receptie stadii fizice;
 Proces verbal faze determinante;
 Proces verbal aspect beton dupa decofrare;
 Condica de betoane;
 Registru proces verbale;

Legislatie
Legea care guverneaza cuprinsul si modul de intocmire a cartii tehnice a constructiei este HG
343/2017 care modifica HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora.