Sunteți pe pagina 1din 5

Grădinița cu P.N.

Roadeș
Prof înv. preșcolar: Suto Sabina- Alexandra

RAPORT DE EVALUARE FINALĂ ȘI ANUALĂ

Evaluarea finală pe care am realizat-o la sfârşitul semestrului al II-lea , an şcolar


2017 – 2018, respectiv în perioada 04.06 – 15.06.2018, cu un numar de 13 copilași, a avut
drept scop evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi abilităţilor dobândite, socializarea
copiilor în cursul acestui an şcolar . Altfel spus , a fost o evaluare agradului de dezvoltare al
copiilor în raport cu tematica parcursă.
Metodele de evaluare, folosite pe domenii experențiale, adevăratele” câmpuri
integrate”, au fost următoarele: observaţia curentă, chestionarea orală (realizată în cadrul
convorbirilor, jocurilor didactice, etc), fişe de evaluare, analiza produselor activităţii.
Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din
perspectiva indisciplinară , am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând
conţinuturile din aceleaşi perspectivă .
Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să
permită preşcolarului să se manifeste liber și creativ .
Prin evaluarea interdisciplinară preşcolarii au avut prilejul de a transcede granițele
dintre discipline , de a-și exersa cunoștințele , deprinderile,comportamentele, etc. și a
dobândi capacități de transfer.
Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi
comparate totodată cu cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele
concluzii:
Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului
Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul
vocabularului cât şi exprimarea. Sunt şi unii copiii care prezintă o exprimare defectuoasă din
punct de vedere fonetic şi gramatical , prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia
şi memoria voluntară sunt slab dezvoltate de scurtă durată , acest lucru conducând la
reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau poveste .
Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de
recupertare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese, de repovestire după imagini
pentru reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute, memorarea de cuvinte/propoziții,
cântece și jocuri muzicale, imitarea ritmurilor diferite, jocuri și frământări de limbă.
Copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale ,
fiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini cu grad de dificultate mai ridicat.
Toți copiii vor fi încurajați/stimulați să învețe și câteva elemente ale culturii țării/regiunii
respective.

Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului


În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele
referitoare la mediul înconjurător. Ei descriu , enumeră, clasifică elemente componente ale
mediului (plante, animale , obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele
observate , nu toţi denumesc corect anotimpurile , nu asociază corect imaginea cu anotimpul ,
nu respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina didactică, nu caută informații
suplimentare despre tema studiată.
În parteneriat cu părinții, și alte surse de informare, voi creea mediul educațional care să
permită dezvoltarea liberă a copilului și să pună în evidență dimensiunea interculturală și pe
cea a incluziunii sociale.
Măsuri ameliorative

Page | 1
Grădinița cu P.N. Roadeș
Prof înv. preșcolar: Suto Sabina- Alexandra
Se va lucra diferenţiat , cu copiii care au întâmpinat dificultăţi , atât la activităţile comune
cât şi la jocurile desfăşurate la sectorul știinţă . Fiecare copil va fi ajutat ca prin toate
activitățile să-şi consolideze şi sistematizeze cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător,
să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
Se vor organiza vizite şi excursii , urmărindu-se formarea unor atitudini ecologice faţă de
mediul înconjurător(participarea la proiectul”Mic și ecologist”.

Domeniul ştiinţă – Activitate matematică


La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările
matematice .
Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii ; numără corect în
limitele 1 – 3/ 1-5/1-10 . Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice învăţate
şi identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor. Cu toate acestea pot spune că am
observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii copii , precum și manipularea
defectuoasă a materialelor, a fișelor de lucru și folosirea unui limbaj matematic inadecvat.
Măsuri ameliorative
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria știinţă şi în activităţile
recuperatorii . De asemenea voi încerca să folosesc softurile educaţionale matematice pentru
a atrage mai mult copiii în fixarea cunoştinţelor matematice.

Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate


Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de comvieţuire în grup , însă , există şi
unii copiii care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii
colaborează în grup pentru realizarea unei sarcini , pe când alţii , preferă lucrul (jocul)
individual.
Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii
problemă , conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament
asupra celorlalţi , îşi adaptează comportamentul la diferite situaţii .Prin tot demersul
educativ s-a realizat înțelegerea unor concepte precum: dreptatea, echitatea, bunătatea,
adevărul, etc.
Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi , nu au
iniţiativă,unii nu respectă regulile, dar răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de
a lua iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea voi desfăşura majoritatea jocurilor şi
activităţilor pe grupuri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă, exersarea lor
precum și dezbaterea unor opere literare specifice domeniului și vârstei copiilor.

Domeniul om şi societate –Activităţi practice


Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice , utilizându-le
corect în cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările , nu au formate deprinderile de a asambla întregul din
părţile lui componente ; coordonarea ambelor mâini nu este perfecţionată.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi , stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor.
Copiii vor fi puși în contact cu acest domeniu prin manipularea unor materiale și
executarea unor lucrări care țin de domeniul abilităților practice.

Page | 2
Grădinița cu P.N. Roadeș
Prof înv. preșcolar: Suto Sabina- Alexandra
Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice
În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a
instrumentelor de lucru ( creion, pensulă, cretă) ; modelează plastilina realizând forme de
dimensiuni şi culori diferite utilizând tehnici specifice.Copiii au acumulat cunoștințe și
abilități, ceea ce le-a permis să reacționeze într-o manieră personală specifică nivelului de
vârstă.
Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină , respectarea
proporţiilor ,respectarea poziției de lucru, rigiditatea mâinilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte proporţiile , să realizeze
lucrări îngrijite, originale , să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai
ales să-şi motiveze părerea.
Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală
Am constatat că majoritatea copiiilor respectă linia melodică şi textul cântecului ,
audiază cu atenţie un fragment dintr-un cântec cunoscut , unii recunoscând cu uşurinţă
cântecul şi denumind titlul .
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului , nu execută mişcările în concordanţă cu
textul, nu cântă toţi deodată.
Măsuri ameliorative
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul ariilor curriculare(vezi muzica, activitățile artistico-
plastice, drama, euritmia, etc), unele cântece ritmate la care se folosesc bătăi din palme,
observaţii sonore, în așa fel încât să acopere abilitățile de a răspunde emoțional și intelectual
la experiențe perceptive, aprecierea frumosului și a adecvării la scop sau utilizare.
Domeniul psihomotric – Educaţie fizică
În urma activităţilor de evaluare am constatat că aproape toți preşcolarii execută corect
deprinderile motrice învăţate: mers, alergare, săritură; execută mişcări care necesită
orientare spaţială şi temporală şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte.
Unii copii întâmpină dificultăţi de a răspunde motric la comanda dată și a utiliza
deprinderiele înșușite în diferite contexte.
Măsuri ameliorative
Se va face repetarea așezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi ; exersarea
individuală pentru a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală;
copiii vor fi antrenaţi în activităţi sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile
motrice.
Voi avea ca obiectiv cele trei funcții ale evaluării:măsurarea(ce a învățat
copilul),predicție(dacă nivelul de dezvoltare al copilului este suficient pentru stadiul
următor) și diagnoza(ce anume frânează dezvoltarea copilului)
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte
nivelul de cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi
deci o evoluţie în ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a
copiilor , astfel încât toţi preşcolarii grupei pot urma cu succes grupa mijlocie.

1.Constatări privind comportamentul cognitive:


Marea majoritate a copiilor din grupă care au un potenţial cognitive foarte
bun(88,5%);capacităţi perceptive bine dezvoltate, spirit de observaţie, gîndire logică şi
rapidă, capacitate flexibilă de operare cu noţiuni, date, ritm de învăţare foarte bun, cu mici
excepţii(11,5%) care se încadrează la un nivel mediu.

Page | 3
Grădinița cu P.N. Roadeș
Prof înv. preșcolar: Suto Sabina- Alexandra
2.Constatări privind comportamentul verbal:
Comportamentele verbale măsurate au fost atinse în cea mai mare parte de majoritatea
copiilor(84,6%);o proporţie mai mică au aceste comportamente în dezvoltare(15,4%).
Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării
orale, fiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complicate, cu grad de dificultate mai
ridicat.

3. Constatări privind comportamentul psihomotor:


În ceea ce priveşte activitatea de scriere, majoritatea copiilor(81%) scriu într-un spaţiu dat,
respectând orientarea în pagină şi sensul de scriere de la stânga la dreapta(4 copii stângaci)
în timp ce 19,1% se orientează foarte greu în spaţiul de scriere. Ca urmare vom aplica
programe de exersare individuală, antrenând şi familia în acest sens, Pentru ceilalţi copii
vom desfăşura activităţi de orientare în spaţiu după un reper dat, dezvoltare fizică generală,
gimnastică de înviorare zilnică, divertisment, acţiuni de educaţie fizică, focuri în aer liber.

4. Comportament socio-afectiv:
Toţi copiii manifestă iniţiativă într-o mare măsură, în executarea unor sarcini collective.
Socializarea prin joc este foarte bună;pentru optimizarea acesteia se vor folosi în continuare
ca modalităţi de realizare jocurile cu subiect şi roluri, lucrul în echipă, cooperarea.
Grupa, în ansamblul ei, prezintă un comportament socio-afectiv bun si foarte bun, cu unele
mici excepţii(copii cu personalitate puternică care uneori, din dorinţa de afirmare conturbă
activitatea celorlalţi).

Constatări şi măsuri ameliorative privind comportamentul psihomotor: Prescolarii


redau grafic, utilizand elemnte de limbaj plastic, aspecte caracteristice anotimpului toamna .
Realizeaza fructe, legume, flori de toamna utilizand diferite tehnici: rupere, mototolire, lipire.
Executa corect exercitii pentru cunoasterea posibilitatilor motrice ale corpului;
Pentru toţi ceilalţi copii se vor desfăşura activităţi de orientare în spaţiu după un reper dat,
dezvoltare fizică generală, gimnastică de înviorare zilnică, mişcări libere după sunetul
muzicii, activităţi de educaţie fizică, jocuri în aer liber etc.
La evaluarea semestrială dintr-un număr de 13 copii evaluaţi s-au obţinut
următoarele rezultate:
- Comportament absent(A) – 1=20%
- Comportament în dezvoltare(D)9=40%
- Comportament însuşit -40%
Comparând rezultatele se observă că procentul copiilor care au un comportament în
dezvoltare a crescut, iar numărul celor cu comportament absent s-a diminuat de la 90% la
20%.. Constatăm astfel că din 9 copii, care se situau la începutul anului şcolar la
comportament absent, au progresat la comportament în dezvoltare.
Acest lucru dovedeşte că s-a înregistrat un progres vizibil, atât individual, cât şi în
ansamblul grupei, al cărui nivel a crescut pe parcursul primului semestru al anului ceea ce
dovedeşte că măsurile educative luate au fost eficiente, obiectivele stabilite au fost accesibile,
iar activităţile de învăţare adaptate caracteristicilor individuale şi ritmului propriu de
dezvoltare a fiecărui copil.

Rezultatele evaluării finale la grupa „Fluturașilor ” se reflectă astfel:


Nr. Categoria de activitate Nr. copii Obiectiv atins Obiectiv în
crt. testaţi (A) dezvoltare (D)
1 DLC –Educarea limbajului 13 5 8
2 DS –Activitate matematică 13 6 7

Page | 4
Grădinița cu P.N. Roadeș
Prof înv. preșcolar: Suto Sabina- Alexandra
3 DS –Cunoaşterea mediului 13 10 3
4 DOS – Educaţie pentru 13 10 3
societate
5 DOS –Activitate practică 13 13 0
6 DEC – Activitate artistico- 13 13 0
plastică
7 DEC – Educaţie muzicală 12 11 2
8 DPM – Educaţie fizică 13 11 2

Prof înv. preșcolar: Carolea Sabina- Alexandra

Page | 5

S-ar putea să vă placă și