Sunteți pe pagina 1din 13

Nr.

_________/______________________________

Director,

PLANIFICARE ANUALĂ, CALENDARISTICĂ ŞI PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

LA DISCIPLINA EDUCAŢIE SOCIALĂ, pentru anul şcolar 2018-2019

CLASA a VI-a,

1 oră/săptămână

Prof. LISMAN DANIELA


Planificarea anuală
An şcolar 2018-2019
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dor Marunt Clasa a V-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Educaţie socială
Nr. ore/an: 34

Total Ore la
Ore de
Perioada Unitatea de învățare ore dispoziţia Observaţii
predare
profesorului

Semestrul I 1. Caracteristici ale societății contemporane 7 4 3 Probă scrisă


10 septembrie 2018 – 2. Persoana şi societatea interculturală
1 februarie 2019 11 8 3 Probă scrisă

Număr de săptămâni: 18
12 6
18

Semestrul al II-lea 1. Persoana şi societatea interculturală 10 7 2 Probă scrisă


11 februarie 2019 –
14 iunie 2019 2. Proiectul educaţional intercultural 6 5 2 Probă scrisă
Număr de săptămâni: 16 16 12 4
Programul
„Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
(27-31 mai 2019) Excursii tematice Săptămâna 32
Vizitarea unor instituţii publice
Proiecte desfășurate în școală
Planificare calendaristică pe semestrul I
An şcolar 2018-2019
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dor Marunt Clasa a VI-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Educaţie socială
Nr. ore/semestru: 18

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Caracteristici Identitate și 1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației 7 S1-S7 Probă scrisă în S1
ale societătii diversitate culturală interculturale cu referire la fapte /
contemporane Diversitatea culturală - evenimente / procese din societatea contemporană;
o caracteristică a
societății 1.2. Identificarea propriilor repere de identitate
contemporane culturalăprin raportare la sisteme de referință
Complexitatea culturale variate;
identității personale în 1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu
prezent. Identitatea valorile și principiile societății interculturale;
culturală proprie și 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de
identitatea culturală a lucru referitoare la viața într-o societate
celorlalți interculturală;
-patrimoniul 3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și
cultural/moștenirea față de ceilalți, față de identitatea Probă scrisă în S7
culturală culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin
-tradiții și obiceiuri unor culturi diferite;
comune/diferite ale
culturilor
-patriotismul și
manifestările sale
Raportul „eu” –
„ceilalți”, „noi” –
„ceilalți” în societatea
multiculturală și în
societatea
interculturală

Nr.
Nr. Unitatea de
Conţinuturi asociate Competenţe specifice or Săptămâna Observaţii
crt. învăţare
e
2. Persoana şi Principii și valori ale 1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației 11 S8-S18 Probă scrisă în
societatea societății interculturale cu referire la fapte / S17
intercultural interculturale evenimente / procese din societatea contemporană;
ă Principiile și valorile
unei societăți 1.2. Identificarea propriilor repere de identitate
interculturale culturalăprin raportare la sisteme de referință
(dezvoltarea identității culturale variate;
culturale proprii, 1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile
acceptarea și și principiile societății interculturale;
respectarea diversității, 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru
valorizarea pozitivă a referitoare la viața într-o societate
diferențelor,
tratamentul egal al
persoanelor,
solidaritate,
promovarea incluziunii
sociale, dialogul
intercultural)
Abateri de la valorile și interculturală;
principiile societății 3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și
interculturale: față de ceilalți, față de identitatea
-forme de intoleranță culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin
(discriminare, unor culturi diferite;
segregare, rasism,
xenofobie)
manifestări și efecte
ale lipsei de
solidaritate
(marginalizare,
excludere, izo
lare

Planificare calendaristică pe semestrul al II-lea


An şcolar 2018-2019
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VI-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Educaţie socială
Nr. ore/semestru: 16

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
Persoana şi Persoana în 1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației 10 S19-S28 Probă scrisă în
societatea societatea interculturale cu referire la fapte / S27
interculturală interculturală evenimente / procese din societatea contemporană;
Trăsături ale persoanei
în societatea 1.2. Identificarea propriilor repere de identitate
1.
interculturală (spirit culturalăprin raportare la sisteme de referință
deschis, flexibilitate,
cooperare, abilități
relaționale și
comunicaționale)
Comunicarea culturale variate;
interculturală 1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu
-specificul comunicării valorile și principiile societății interculturale;
interculturale 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru
-bariere ale referitoare la viața într-o societate
comunicării interculturală;
interculturale 3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și
(stereotipuri și față de ceilalți, față de identitatea
prejudecăți) culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin
- reguli și principii unor culturi diferite;
pentru facilitarea
comunicării
interculturale

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
2. Proiectul Elaborarea și .1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației 4 S28-S31
educaţional derularea proiectului interculturale cu referire la fapte /
intercultura educațional evenimente / procese din societatea contemporană;
l intercultural
 Alegerea temei 1.2. Identificarea propriilor repere de identitate
 Elaborarea fișei de culturalăprin raportare la sisteme de referință
culturale variate;
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile
și principiile societății interculturale;
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural
pentru rezolvarea unor probleme cu
caracter intercultural;
2.2.Participarea, prin derula
rea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor
comunității și la promovarea dialogului intercultural;
proiect
 Derularea 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru
proiectului propus referitoare la viața într-o societate
 Evaluarea interculturală;
proiectului propus
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și
față de ceilalți, față de identitatea
culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin
unor culturi diferite;
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor comunității,
prin utilizarea capacității de empatie
culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi
diferite;

„Şcoala
Altfel: Să
știi mai
multe, să fii S32
mai bun”
Programul „Şcoala
altfel: Să știi mai
multe, să fii mai
bun!”
Excursii tematice
Vizitarea unor instituţii
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în
luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile
respectării drepturilor celuilalt Probă scrisă în
2
3.2. Participarea la decizii de grup privind implicarea în S33-S34 S34
5. Recapitulare
promovarea și apărarea propriilor drepturi

6. Evaluare – 1 ore

Proiectarea unităților de învățare pe semestrul I


An şcolar 2018-2019
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dor Marunt Clasa a VI-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Educaţie socială Nr. ore: 7
Unitatea de învățare: Caracteristici ale socoetatii c ontemporane

Resurse
Conținuturi C.S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea termenilor - activitate individuală; S1
Probă scrisă
inițială specifici; - fişe de evaluare.
Diversitatea 1.1. -exerciții de descoperire - activitate individuală
culturală și declarificare, în contexte relevante, a - activitate în grup
-o caracteristică a unor termeni specifici - activitate frontală Observarea S2
societății 1.2. domeniului, precum: identitate culturală, - dicţionare sistematică
contemporane diversitate culturală, patrimoniu - culegeri de texte
cultural/moștenire - fişe de lucru
1.3. culturală, societate interculturală, - ilustrații
Complexitatea societate multiculturală, comunicare - manualul
identității personale interculturală; - descrierea
în prezent. 2.1. - comparația
Identitatea Discuții, în grupuri mici sau la nivelul - problematizarea S3
Probă orală
culturală proprie și clasei, pe teme ca: „Avem nevoie de - metoda ciorchinelui
identitatea culturală 2.2. toleranță în - diagrama venn
a celorlalți societate?”, „Diversitatea este un rău sau - analiza
un bine?” - sinteza
2.3. - studiul de caz
Patrimoniul - brainstormingul Probă S4
cultural/moștenirea -realizarea unor desene, colaje - jocul de rol practică
culturală 3.1. care ilustrează tradiții, obiceiuri comune - demonstraţia
-tradiții și obiceiuri culturii româneș - argumentarea
comune/diferite ti cu diferite culturi/ comunități din - turul galeriei
ale culturilor 3.2. România, din Europa și din lume - portofoliul
-patriotismul și -realizarea unor audiț - proiectul
manifestările sale ii muzicale care ilustrează muzica tradiț - lectura
ională/populară românească cât și - dezbaterea
muzica tradițională/populară
a diferitelor culturi/ comunităț
i din România, din Europa
și din lume

recunoașterea principiilor Observarera


și valorilor specifice societății sistematică
Raportul „eu”
interculturale,
–„ceilalți”, „noi”
pornind de la imagini
–„ceilalți” în
date, lectura unor povești, fabule,
societatea S5
vizionarea unor filme adecvate vârstei
multiculturală
elevilor, relatări din mass-media, Probă orală
și în societatea
observarea unor comportamente ale
interculturală
copiilor și ale adulțilorîn contexte
familiare de viață;

-exerciții de completare/de continuare a


unui text, de comentare a unor
afirmații/enunțuri Observarea S6
Recapitulare
referitoare la diferite aspecte privind sistematică
interculturalitatea ;

Evaluare -exerciții de descoperire și de Probă scrisă S7


clarificare, în contexte relevante, a un
or termeni specifici
domeniului, precum: identitate culturală,
diversitate culturală, patrimoniu
cultural/moștenire
culturală, societate interculturală,
societate multiculturală, comunicare
interculturală;