Sunteți pe pagina 1din 24

Nr.

_________/______________________________

Director,

PLANIFICARE ANUALĂ, CALENDARISTICĂ ŞI PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

LA DISCIPLINA ISTORIE

CLASA a VIII-a
2 ore/săptămână

Anul şcolar 2019-2020

Prof. LISMAN DANIELA


COMPETENŢE SPECIFICE
1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.
1.1 Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul româ nesc, în diferite situaţii de
comunicare scrisă sau orală
1.2 Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul româ nesc în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în diferite situaţii de
comunicare scrisă sau orală
2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice.
2.1 Rezolvarea unor situaţii-problemă , prin utilizarea adecvata a surselor istorice referitoare la fapte din istoria româ nilor, desfă şurate în
Antichitate şi în Evul Mediu
2.2 Participarea la acţiuni care valorizează trecutul localită ţii sau al regiunii
2.3 Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
2.4 Rezolvarea unor situaţii-problemă , prin utilizarea adecvata a surselor istorice referitoare la fapte din istoria româ nilor, desfă şurate Epoca
Modernă şi în secolul al XX-lea
3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.
3.1 Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria româ nilor, desfă şurate în Antichitate şi în Evul Mediu, pe baza surselor istorice
3.2 Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice
3.3 Analizarea unui fapt istoric din istoria româ nilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice
3.4 Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româ neşti în Evul Mediu, în vederea acceptă rii unor puncte
de vedere diferite
3.5 Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria româ nilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice
3.6 Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria româ nilor, desfă şurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor
istorice
3.7 Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Epoca Modernă şi din secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice
3.8 Analizarea unui fapt istoric din istoria româ nilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice
3.9 Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiiei româ neşti în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în
vederea acceptă rii unor puncte de vedere diferite
3.10 Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria româ nilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice
4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.
4.1 Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale în prezentarea faptelor istorice
4.2 Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare formulă rii unui punct de vedere
Planificarea anuală
An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala NR. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie
Nr. ore/an: 68
NUMĂR
PERIOADA CAPITOLUL OBSERVAŢII
DE ORE
1. Introducere 2 Probă scrisă
2. Civilizații preistorice și antice 4
3. Romanitatea orientală în mileniul marilor migrații 4
4. Statul medieval și instituțiile sale 6
Semestrul I 5. Lumea rurală și urbană în Evul Mediu 1
9 septembrie 2019 – 6. Țările Române și statele vecine între diplomație și
20 decembrie 2020 confruntare 7
7.Teză 3 Probă scrisă
8. Cultura medievală în spațiul românesc 3 Probă scrisă

Probă scrisă
Total ore: 30 30
1. Societatea românească între tradiție și modernitate (din 7
secolul al XVIII-lea până la jumătatea secolului al XIX-lea1.
2Constituirea României Moderne 14 Probă scrisă
Semestrul al II-lea 3. Cultura naţională în secolul al XIX-lea 2
13 ianuarie 2019 – 4. România între democrație și autoritarism 6
5 iunie 2020 5. Teză 3 Probă scrisă
6. România după Al Doilea Război Mondial 5 Probă scrisă
S27

Programul
30 martie-3aprilie „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” Excursii
tematice
Vizitarea unor situri istorice
Proiecte desfă șurate în școală

Total ore: 38 38

Planificare calendaristică pe semestrul I


An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie
Nr. ore/semestru: 30

Nr. Nr.
Unitatea de Săptămân Observaţi
crt Conţinuturi asociate Competenţe specifice or
învăţare a i
. e
1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei,
civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul
1. Test de evaluare
româ nesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
iniţială
3.4. Compararea informaţiilor din surse istorice,
Probă
1. Introducere referitoare la un aspect al civilizaţiei româ neşti în Evul 2 S1
2. Mediul şi oamenii. scrisă
Mediu, în vederea acceptă rii unor puncte de vedere diferite
Duratele timpului
3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din
istoric
istoria româ nilor, desfă şurate în Antichitate şi în Evul
Mediu, pe baza surselor istorice
2. Civilizaţii 1. Civilizaţii preistorice 1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, 4 S2-S3
preistorice şi civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul
antice 2. Geto-dacii şi româ nesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
contacetele cu lumea 2.1. Rezolvarea unor situaţii problemă , prin utilizarea
adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria
mediteraneeană româ nilor, desfă şurate în Antichitate şi în Evul Mediu

3. Regatul lui Burebista 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric
şi Regatul lui Decebal din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice
3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria româ nilor în
4. Integrarea geto- Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice
dacilor în lumea 3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric
romană din istoria româ nilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe
baza surselor istorice

Nr. Nr.
Unitatea de Săptămân Observaţi
crt Conţinuturi asociate Competenţe specifice or
învăţare a i
. e
1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei,
1. Romanitate şi
civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul
creştinism
româ nesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
Romanitatea 2.1. Rezolvarea unor situaţii problemă , prin utilizarea
2. Autohtoni şi
orientală în adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria
migratori. Aşezarea
3. mileniul româ nilor, desfă şurate în Antichitate şi în Evul Mediu 4 S4-S5
ungurilor în Pannonia –
marilor 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric
2 ore
migraţii din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice
3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric
3. Formarea poporului
din istoria româ nilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe
român şi a limii române
baza surselor istorice
1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei,
1. Formaţiuni politice
civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul
româneşti în raport cu
româ nesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
statele vecine
Statul 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric
2. Transilvania de la
medieval şi din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice
4. voievodat la principat 6 S6-S8
instituţiile 3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria româ nilor în
3. Întemeierea statelor
sale Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice
medievale Valahia,
3.4. Compararea informaţiilor din surse istorice,
Ţara Moldovei şi
referitoare la un aspect al civilizaţiei româ neşti în Evul
Dobrogea
Mediu, în vederea acceptă rii unor puncte de vedere diferite
5. Lumea rurală 1. Lumea satului şi 1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, 1 S9
şi urbană în lumea oraşului civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul
româ nesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric
Evum Mediu din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice
4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale
în prezentarea faptelor istorice
1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei,
1. Voievozii români în
Ţările civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul
lupta antiotomană
Române şi româ nesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
Probă
statele vecine 3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din
6. 2.Recapitulare pentru 7 S10-S12 scrisă în
între istoria româ nilor, desfă şurate în Antichitate şi în Evul
teză S12
diplomaţie şi Mediu, pe baza surselor istorice
confruntare 4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale
3. Teză
în prezentarea faptelor istorice

Nr. Nr.
Unitatea de Săptămân Observaţi
crt Conţinuturi asociate Competenţe specifice or
învăţare a i
. e
3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria româ nilor în
Ţările 2. Mihai Viteazul-domn Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice
Române şi al celor trei Ţări 3.4. Compararea informaţiilor din surse istorice,
statele vecine Române referitoare la un aspect al civilizaţiei româ neşti în Evul
7. 4 S13-S14
între Mediu, în vederea acceptă rii unor puncte de vedere diferite
diplomaţie şi 3. Politică şi diplomaţie 3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric
confruntare în secolele XVII-XVIII din istoria româ nilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe
baza surselor istorice
1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei,
Cultura
1. Cronicari, cărturari civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul
medievală în
şi cartea în spaţiul româ nesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
spaţiul
românescă 4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale
românesc
2. Arta ecleziastică şi în prezentarea faptelor istorice
laică
8. 3. Test de evaluare S15
1. Regimul habsburgic
XVII şi mişcarea de
Societatea emancipare politico-
românească socială în Transilvania 2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă , prin utilizarea
între tradiție 2. Regimul fanariot în adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria
și Ţara Românească şi româ nilor, desfă şurate în Antichitate şi în Evul Mediu
1. modernitate Moldova (Studiu de caz: 5 S16-S18
(din secolul Chestiunea Orientală şi 3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din
Principatele Româ ne) istoria româ nilor, desfă şurate în Antichitate şi în Evul
al I-lea până 4. Anul 1821 în istoria
la jumătatea Mediu, pe baza surselor istorice
românilor ( Studiu de caz:
secolului al Regulamentele organice)
XIX-lea) 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric
5. Test de evaluare din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice
6. Sinteză semestrială
3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria româ nilor în
Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice
Nr. Nr.
Unitatea de Săptămân Observaţi
crt Conţinuturi asociate Competenţe specifice or
învăţare a i
. e
1. Revoluţia română de 1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice
la 1848-1849 din spaţiul româ nesc în Epoca Modernă şi în secolul al XX-
Constituirea
2. Unirea Principatelor lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
2. României 4 S19-S20
Române
moderne
3. Reformele înfăptuite 2.3. Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice,
de Al. I. Cuza care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
4. Începuturile vieţii
politice moderne în
România (Studiu de caz: 2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă , prin utilizarea
Constituţia din 1866) adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria
5. Românii din româ nilor, desfă şurate în Epoca Modernă şi în secolul al
Basrabia, Bucovina şi XX-lea
Constituirea Transilvania (Studiu de
României caz: Memorandum-ul) 3.6. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din 10 S21-S25
moderne 6. Test de evaluare istoria româ nilor, desfă şurate în Epoca Modernă şi în
7. Cucerirea secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice
independenţei de stat –
2 ore 3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric
3. 8. Războiul pentru din Epoca Modernă şi din secolul al XX-lea, pe baza surselor
întregirea naţională istorice

3.8. Analizarea unui fapt istoric din istoria româ nilor în


Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor S26
istorice
9. Formarea statului
naţional unitar (Studiu de
caz: Rezoluţia de la Alba Iulia)
10. Test de evaluare
Nr. Nr.
Unitatea de Săptămân Observaţi
crt Conţinuturi asociate Competenţe specifice or
învăţare a i
. e

„Şcoala Altfel: Programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai
Să știi mai bun!”
4. S27
multe, să fii Excursii tematice
mai bun Vizitarea unor situri istorice
Proiecte desfă șurate în școală

1. Învăţământul, 2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă , prin utilizarea


Cultura
liteartura şi arta în adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria
naţională în
5. spaţiul românesc româ nilor, desfă şurate în Epoca Modernă
secolul al
2. Contribuţii ale 3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric
XIX-lea
românilor la din Epoca Modernă , pe baza surselor istorice
dezvoltarea ştiinţei şi 4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale
tehnicii în prezentarea faptelor istorice
6. România 1. România după Marea 1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice 6 S28-S30 Probă
între Unire din spaţiul româ nesc în Epoca Modernă şi în secolul al XX- scrisă
democraţie şi lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
autoritarism 2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă , prin utilizarea
2. Monarhia şi partidele adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria
politice în România româ nilor, desfă şurate în Epoca Modernă şi în secolul al
interbelică (Studiu de caz: XX-lea
Constituţia din 1923) – 2 ore 3.6. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din
istoria româ nilor, desfă şurate în Epoca Modernă şi în
secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice
3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric
din Epoca Modernă şi din secolul al XX-lea, pe baza surselor
3. România în Al Doilea
istorice
Război Mondial (Studiu
3.10. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric
de caz: Anul 1940) – 3 ore
din istoria româ nilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-
lea, pe baza surselor istoric
3.9. Compararea informaţiilor din surse istorice,
1. Recapitulare pentru referitoare la un aspect al civilizaţiei româ neşti în Epoca
teză – 3 ore Modernă şi în secolul al XIX-lea, în vederea acceptă rii unor
Probă
5. Teză puncte de vedere diferite 4 S31-S32
scrisă
2. Lucrare scrisă 4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare
semestrială pentru obţinerea surselor necesare formulă rii unui punct
de vedere
Nr. Nr.
Unitatea de Săptămân Observaţi
crt Conţinuturi asociate Competenţe specifice or
învăţare a i
. e
1. Evoluţii specifice ale 1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice
regimului comunist din spaţiul româ nesc în Epoca Modernă şi în secolul al XX-
lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
2. Decembrie 1989. 2.3. Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice,
Context şi consecinţe. care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
România
Revenirea la 3.8. Analizarea unui fapt istoric din istoria româ nilor în
după Al Probă
7. Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor 4 S33-S34
Doilea Război democraţie (Studiu de caz: practică
Constituţia din 1991) istorice
Mondial
4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare pentru obţinerea
3. Test de evaluare surselor necesare formulă rii unui punct de vedere
3.10. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric
4. Evaluare şi sinteză din istoria româ nilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-
finală lea, pe baza surselor istorice
Proiectarea unităților de învățare pe semestrul I
An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie Nr. ore: 2
Unitatea de învățare: Introducere

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală ; S1
Probă scrisă
inițială termenilor istorici în texte diferite. -fişe de evaluare. (9-13 IX)
-utilizarea termenilor istorici specifici
cronologiei, civilizaţiilor preistorice,
-activitate individuală ;
antice şi medievale, din spaţiul Observarea
-fişe de evaluare.
româ nesc, în diferite situaţii de sistematică
-activitate individuală ;
1.1. comunicare scrisă sau orală ;
-activitate în grup;
-realizarea, prin cooperare, a unei
-activitate frontală .
Mediul și oamenii. investigaţii istorice, care implică
-manualul de istorie; S1
Duratele timpului relaţionarea pozitivă cu ceilalţi; Probă orală
-atlase istorice; (9-13 IX)
istoric 3.4. -includerea informaţiilor obţinute în
-ilustrații;
medii non-formale în prezentarea
-descrierea;
faptelor istorice;
-comparația;
-utilizarea tehnologiilor de informare şi Probă
3.1. -problematizarea;
comunicare pentru obţinerea surselor practică
-metoda cubului.
necesare formulă rii unui punct de
vedere.
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Civilizaţii preistorice şi antice Nr. ore: 4

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
-identificarea principalelor avantaje ale
Civilizaţii S2
folosiri focului de că tre comunită ţile Probă orală
preistorice 1.1. (16-20 IX)
umane din paleolitic.
-identificarea principalelor triburi şi -activitate individuală ;
Geto-dacii şi centre fortificate de pe teritoriul geto- -fişe de evaluare.
Verificarea
contacetele cu 2.1. dacilor; -activitate individuală ; S2
temei pentru
lumea -comentarea influenţelor pe care le -activitate în grup; (16-20 IX)
acasă
mediteraneeană avut coloniile greceşti de pe malul mă ri -activitate frontal;
asupra geto-dacilor.
3.2. -compararea de hărţi care prezintă acelaşi -manualul de istorie;
spaţiu istoric în timpul lui Burebista şi -atlase istorice; Probă orală
Regatul lui S3
Decebal; -ilustrații;
Burebista. Regatul (23-27 IX)
-identificarea elementelor comune din Observarea
lui Decebal 3.3. activitatea celor trei regi: Burebista, -descrierea; sistematică
Dromichetes şi Decebal. -comparația;
-utilizarea de surse de informare -problematizarea;
Integrarea geto- pentru analiza unui fapt sau proces -metoda cubului.
3.5, Observarea S3
dacilor în lumea istoric;
sistematică (23-27 IX)
romană -identificarea şi comentarea termenilor
istorici noi.
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: Romanitatea orientală în mileniul marilor migraţii

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
-enumerarea a câţiva Sfinţi care au trăit -activitate individuală ; 5.X.2018
sau provăduit pe teritoriul spaţiului -fişe de evaluare. Ziua
Verificarea
Romanitate şi românesc; -activitate individuală ; S4 Educatiei
1.1. temei pentru
creştinism -exerciţii de identificare, comentare, -activitate în grup; (30IX-4 X)
acasă
traducere şi folosirea adecvată a -activitate frontală .
terminologiei istorice.
Autohtoni şi 3.5. -identificarea cauzelor şi urmărilor -manualul de istorie; S4
migratori. migraţiei popoarelor germane, asiatice şi -atlase istorice; (30IX-4 X)
Aşezarea slave; -ilustrații; Probă orală
ungurilor în 3.2. -identificarea urmărilor aşezări ungurilor S5
Pannonia – 2 ore în Transilvania. -descrierea; (7-11 X)
-elaborarea unui comentariu folosind o -comparația;
Formarea 2.1. cronologie prestabilită; -problematizarea; Observarea S5
poporului român -exerciţii de lectură critică a diferitelor -metoda cubului. sistematică (7-11 X)
şi a limii române tipuri de surse istorice.

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie Nr. ore: 6
Unitatea de învățare: Statul medieval şi instituţiile sale
_
Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
-construirea şi comentarea axelor
cronologice;
Formaţiuni - comentarea influenţei cadrului natural
-activitate individuală ; Verificarea
politice româneşti 1.1. asupra constituiri formaţiunilor politice S6
-fişe de evaluare. temei pentru
în raport cu statele româ neşti şi dezvoltarea lor ulterioară ; (14-18 X)
-activitate individuală ; acasă
vecine - identificarea cauzelor şi urmă rilor
-activitate în grup;
întemeieri cnezatelor şi voievodatelor
-activitate frontală .
3.2. româ neşti.
- comentarea influenţei maghiare
-manualul de istorie; S6
asupra româ nilor din Transilvania dar
Transilvania de la -atlase istorice; (14-18 X)
şi asupra Moldovei şi Ţă ri Româ neşti;
voievodat la -ilustrații; Probă orală
3.3. -identificarea şi comentarea cauzelor şi
principat – 2 ore S7
urmărilor înfrângeri ungurilor în 1526 la
-descrierea; (21-25 X)
Mohacs.
-comparația;
Întemeierea -prezentarea unor hă rţi care prezintă S7
-problematizarea;
statelor medievale 3.4. cele trei ţă ri româ neşti; (21-25 X)
-metoda cubului. Observarea
Valahia, Ţara -identificarea şi comentarea cauzelor şi
sistematică
Moldovei şi urmă rilor constituiri celor trei ţă ri S8
Dobrogea – 3 ore româ neşti. (28 X-1 XI)

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie Nr. ore: 1
Unitatea de învățare: Lumea rurală şi urbană în Evul Mediu

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
-comentarea influenţei unor -activitate individuală ;
descoperiri asupra statului; -fişe de evaluare.
-analiza procesului de transformare a -activitate individuală ; Observarea
1.1.
satului liber în sat aservit boierilor -activitate în grup; sistematică
(nobililor) şi bisericilor ortodoxsă -activitate frontală .
respectiv catolică ;
Lumea satului şi -identificarea aspectelor vizibile şi -manualul de istorie; Probă orală S8
3.2.
lumea oraşului acelor ascunse ale schimbă rilor; -atlase istorice; (29X-1 XI)
-identificarea şi prezentarea pe hartă a -ilustrații;
principalelor oraşe din spaţiul
româ nesc; -descrierea; Probă
4.1.
-comentarea influenţei unor -comparația; practică
descoperiri istorice asupra evoluţiei şi -problematizarea;
dezvoltă ri oraşului. -metoda cubului.

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Ţările Române şi statele vecine între diplomaţie şi confruntare Nr. ore: 11

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
-construirea şi comentarea axelor -activitate individuală ; S9
cronologice; -fişe de evaluare. (4-8 XI)
1.1.
Voievozii români -comentarea influenţei unor domnitori -activitate individuală ;
3.1.
în lupta asupra civilizaţiei româ neşti şi a -activitate în grup; Observarea S9
3.3.
antiotomană – 4 spaţiului româ nesc; -activitate frontală . sistematică (4-8 XI)
3.4.
ore - evidenţierea aspectelor vizibile şi a -manualul de istorie;
3.5.
celor ascunse privind politica de -atlase istorice; S10
cruciadă a domnitorilor româ ni. -ilustrații; (11-16 XI)
S10-S11
Recapitulare - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală ; Probe orale
2.1. (11-16 XI)
pentru teză – 2 ore termenilor istorici în texte diferite. -fişe de evaluare. și practice
3.2. (19-22 XI)
Lucrare scrisă 4.1. - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală ; Probă S12
semestrială termenilor istorici în texte diferite. -fişe de evaluare. scrisă (25-29 XI)
-activitate individuală ;
-exerciţii de identificare şi comentare a -fişe de evaluare.
Mihai Viteazul- 1.1. termenilor istorici noi; -activitate individuală ;
S12
domn al celor trei 3.1. - dezbateri despre diferite fapte -activitate în grup;
Probă orală (25-29 XI)
Ţări Române – 2 3.3. istorice; -activitate frontală .
ore 3.4. -identificarea unor evenimente -manualul de istorie;
3.5. raportâ ndu-se la o listă dată de ani. -atlase istorice;
-ilustrații;
Politică şi -identificarea şi comentarea direcţiilor -descrierea;
diplomaţie în de politică externă pe care le-au urmat -comparația; Probă S13
secolele XVII-XVIII domnitori româ ni în secolele XVII-XVIII. -problematizarea; practică (2-6 XII)
– 2 ore -metoda cubului.
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Cultura medievală în spațiul românesc Nr. ore: 2

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
-

identificarea şi prezentarea unor -activitate individuală ;


referate legate de unul dintre că rturari -fişe de evaluare. sistematică
S14
Cronicari, sau operele lor; -activitate individuală ;
(9-13XII)
cărturari şi cartea - folosirea unor surse de informaţii -activitate în grup; Probă orală
în spaţiul pentru a-şi realiza referatul; -activitate frontală .
românescă - folosirea adecvată a terminologiei -manualul de istorie;
4.1. istorice. -atlase istorice;
- identificarea unor repere cronologice; -ilustrații;
- comentarea efectelor noilor -descrierea;
Arta ecleziastică şi Probă S15
decoperiri asupra culturii; -comparația;
laică practică (16-20XII)
-prezentarea unor aspecte care au -problematizarea;
schimbat evoluţia istorică. -metoda cubului.
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală ; S15
Probă scrisă
sumativă termenilor istorici în texte diferite. -fişe de evaluare. (16-20XII )
Proiectarea unităților de învățare pe semestrul al II-lea
An şcolar 2019-2020
Clasa a VIII-a
Curriculum: nucleu
Nr. ore/săpt.: 2
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara
Cadru didactic: Lisman Daniela Nr. ore: 5
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Societatea românească între tradiţie şi modernitate (din secolul al
XVIII-lea până la jumătatea secolului al XIX-lea)

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Regimul 2.1. - comentarea cauzelor şi urmă rilor ,, Observarea S16
habsburgic şi Unirii cu Biserica Romei”; sistematică (13-17 I)
mişcarea de - enumerarea cauzelor şi urmă rilor -activitate individuală ;
emancipare ră scoalei conduse de Horea, Cloşca şi -fişe de evaluare. Probă orală
politico-socială în Crişan; -activitate individuală ;
Transilvania - dezbateri pe tema apariţiei ,, Şcolii -activitate în grup;
3.1. Ardelene” şi creaţiile sale cele mai -activitate frontală .
importante.
- identificarea cauzelor şi urmă rilor
Regimul fanariot instaură rii în Moldova şi Ţara
în Ţara Observarea
Româ nească a domnitorilor greci din -manualul de istorie;
Românească şi sistematică
cartierul Fanar; -atlase istorice;
Moldova (Studiu de - enumerarea ră zboaielor ruso-austro- -ilustrații; S17
caz: Chestiunea Probă
3.2. turce precum şi consecinţele lor asupra (20-24 I)
Orientală şi Principatele practică 24 I – zi
Româ ne spaţiului româ nesc;
- contextul apariţiei ,, Chestiunii liberă
Probă orală prin lege
Orientale” în lume şi consecinţele -descrierea;
asupra spaţiului româ nesc. -comparația;
Anul 1821 în -problematizarea; Observarea
istoria românilor 3.3. -metoda cubului. sistematică S18
(Studiu de caz: Lecţie de sinteză
(27-31 I)
Regulamentele
organice) Probă orală
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală ; S18
Probă scrisă
sumativă termenilor istorici în texte diferite. -fişe de evaluare. (27 -31I)
- exerciţii pentru identificarea
Recapitulare Probă orală
termenilor istorici în texte diferite.

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Constituirea României Moderne (I) Nr. ore: 7

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Observarea S19
Revoluţia română 1.2.
- analiza programului paşoptist şi a -activitate individuală ; sistematică (3-7 II)
de la 1848-1849 –
reformelor care au fost puse în practică -fişe de evaluare. S19
2 ore Probă orală
-activitate individuală ; (3-7 II)
2.3.
Unirea -identificarea unor personalităţi politice a -activitate în grup; Verificarea S20
Principatelor acelei vremi şi cum au influenţat aceştia -activitate frontală . temei pentru
(10-24 II)
Române destinul României. acasă
Reformele
-compararea de hărţi care prezintă acelaşi Observarea S20
înfăptuite de Al. I.
spaţiu istoric. sistematică (10-14 II)
Cuza -manualul de istorie;
Începuturile vieţii -identificarea unor personalităţi politice a -atlase istorice;
Probă
politice moderne acelei vremi şi cum au influenţat aceştia -ilustrații;
practică S21
în România destinul României.
(17 II-21II)
(Studiu de caz: 2.4.
Constituţia din 1866)
Probă orală
Românii din -identificarea unor personalităţi politice a -descrierea; Observarea
Basrabia, Bucovina 3.6. acelei vremi şi cum au influenţat aceştia -comparația; sistematică S21
şi Transilvania destinul României. -problematizarea; (17 II-21II)
(Studiu de caz: -metoda cubului. Probă orală
Memorandum-ul)
Test de evaluare 3.7. - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală ; S22
Probă scrisă
sumativă termenilor istorici în texte diferite. -fişe de evaluare. (24-28II)

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Constituirea României Moderne (II) Nr. ore: 7

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
1.2. S22
Cucerirea
-identificarea unor personalităţi politice a -activitate individuală ; (24-28 II)
independenţei de Observarea
acelei vremi şi cum au influenţat aceştia -fişe de evaluare.
stat – sistematică
2.3. destinul României. -activitate individuală ; S23
-activitate în grup; (2-6III)
Războiul pentru -enumerarea cauzelor ce au determinat -activitate frontală . Probă orală S23
întregirea 2.4. poziţia iniţială a României faţă de război; (2-6 III)
naţională Verificarea
-prezentarea operaţiunilor militare pe -manualul de istorie; temei pentru S24- S25
3.6. parcursul anilor 1916 – 1917. -atlase istorice; acasă (9-20 III)
- construirea şi comentarea axelor -ilustrații;
cronologice;
Observarea
Formarea statului - identificarea principalelor personalităţi S25
sistematică
naţional unitar care au contribuit la Marea Unire. -descrierea; (26-20 III)
(Studiu de caz: Rezoluţia -comparația;
de la Alba Iulia) – -identificarea unor personalităţi politice a -problematizarea; Probă
acelei vremi şi cum au influenţat aceştia -metoda cubului. practică
3.7.
destinul României.

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie Nr. ore: 2
Unitatea de învățare: Cultura românească în secolul al XIX-lea.

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
-culegerea de informaţii din cărţi, -activitate individuală ;
Învăţământul,
enciclopedii şi alte materiale informative; -fişe de evaluare. Observarea S26
liteartura şi arta în
- prezentarea unor repere cronologice; -activitate individuală ; sistematică (23-27 III)
spaţiul românesc
- analiza unor documente. -activitate în grup;
3.9.
-folosirea unor termeni istorici în contexte -activitate frontală .
noi; -manualul de istorie; Verificarea
Contribuţii ale -identificarea şi corelarea datelor cu -atlase istorice; temei pentru
românilor la evenimente; -ilustrații; acasă S26
4.2.
dezvoltarea -descrierea; (23-27 III)
ştiinţei şi tehnicii -realizarea unui eseu pentru a se vedea -comparația; Observarea
impactul acestor descoperiri asupara -problematizarea; sistematică
civilizaţiei. -metoda cubului.
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: România între democraţie şi autoritarism Nr. ore: 6

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
S27
(30III-3 IV)
Şcoala Altfel: Să știi Excursii tematice
mai multe, să fii mai Vizitarea unor situri istorice
bun” Proiecte desfășurate în școală
-prezentarea unor axe cronologice în
care sunt redactate cele mai importante activitate individuală ; 20,21IV
S28
evenimente legate de economie şi -activitate în grup; Zile libere
(20-24IV)
societate. -activitate frontală . prin lege
România după 2.4.
Marea Unire
Monarhia şi -manualul de istorie;
partidele politice 3.6. -prezentarea unor personalităţi politice şi -atlase istorice;
-ilustrații; Observarea S29
în România realizarea unor comentarii.
sistemtatică (27IV-1 V) 1 V, Zi
interbelică liberă
(Studiu de caz: 3.7. -descrierea;
-comparația; Probă orală
Constituţia din 1923)–
-problematizarea;
România în Al 3.10. -utilizarea de surse de informare diferite -metoda cubului. Probă S29
Doilea Război pentru analiza unui fapt sau proces practică (27IV-1 V)
Mondial istoric.
(Studiu de caz: Anul Observarea S30
1940) - dezbateri despre diferite fapte istorice. sistematică (4-7V)
2.1. Probă orală S30-S31
Recapitulare
3.2. - exerciţii pentru identificarea (4-7 V)
pentru teză
4.1. termenilor istorici în texte diferite. (11-15 V)
Lucrare scisă - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală ; S31
semestrială termenilor istorici în texte diferite. -fişe de evaluare. Probă scrisă (11-15 V)

Unitatea şcolară: Liceul Tehnologic Plopenii Mari, Ungureni-Botoşani Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 2
Disciplina: Istorie Manual: Editura Teora
Unitatea de învățare: România după Al Doilea Război Mondial Nr. ore: 5
Nr. ________/______________________________

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Evoluţii specifice -exerciţii de lectură critică a diferitelor -activitate individuală ;
Observarea S32
ale regimului 1.2. tipuri de surse istorice pentru a înţelege -fişe de evaluare.
sistematică (18-22 V)
comunist mai bine această perioadă. -activitate individuală ;
2.3. -exerciţii de lectură critică a diferitelor -activitate în grup;
Probă
Decembrie 1989. tipuri de surse istorice privind decembrie -activitate frontală .
practică
Context şi 3.8. 1989. -manualul de istorie;
consecinţe. -discuţii în grup în scopul realizări -atlase istorice;
S33
Revenirea la 4.2. planului unei activităţi. -ilustrații; Probă orală
(25-29 V)
democraţie -descrierea;
(Studiu de caz: 3.10. -analiza unui fapt sau proces istoric; -comparația; Observarea
Constituţia din 1991) -elaborarea unui comentariu folosind o -problematizarea; sistematică
cronologie prestabilită. -metoda cubului.
Test de evaluare S33
- exerciţii pentru identificarea -activitate individuală ; Probă scrisă
sumativă (25-29V)
termenilor istorici în texte diferite. -fişe de evaluare.
Recapitulare şi - exerciţii pentru identificarea S34 1 VI, Zi
Probă orală
sinteză finală termenilor istorici în texte diferite. (1-5VI) libera