Sunteți pe pagina 1din 17

REGULAMENT - CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social de zi:

"Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului


Multifuncțional Podgoria"
• ARTICOLUL 1 Definiție

• ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

• ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

• ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

• ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordãrii serviciului social

• ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

• ARTICOLUL 7 Activitãți și funcții

• ARTICOLUL 8 Structura organizatoricã, numãrul de posturi și categoriile de personal

• ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

• ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire și asistențã. Personal de specialitate și

auxiliar

• ARTICOLUL 11 Finanțarea centrului


ARTICOLUL 1
Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de
zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Podgoria", aprobat prin același/aceeași act
administrativ/hotãrâre/decizie1 prin care a fost înființat, în vederea asigurãrii funcționãrii acestuia, cu
respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurãrii accesului persoanelor beneficiare la
informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru
angajații centrului și, dupã caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali,
vizitatori.

ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social

    Serviciul social "Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Podgoria" cod serviciu
social 8891 CZ-C_II , înființat și administrat de furnizorul Primaria comunei Podgoria - compartiment
asistențã socialã , acreditat conform Certificatului de acreditare nr. AF 006234 din 19.12 .2019      ,
CUI .2407893 , sediul in sat Podgoria, com Podgoria .

    

ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social

    Scopul serviciului social "Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Podgoria",
este de a acoperi o gama variatã de servicii esențiale de tip sãnãtate, educație, protecție social și siguranțã.

    

ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Podgoria",
funcționeazã cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor
sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificãrile ulterioare, precum și ale altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMJS 27/2019


  
(3) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Podgoria",
este înființat prin:

a) Hotãrârea consiliului local a comunei Podgoria și funcționeazã în cadrul serviciului de


asistențã socialã a Consiliului local Podgoira;... nr 28 din 23 .12 2020

ARTICOLUL 5
Principiile care stau la baza acordãrii serviciului social

(1) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Podgoria", se
organizeazã și funcționeazã cu respectarea principiilor generale care guverneazã sistemul național de
asistențã socialã, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordãrii serviciilor sociale prevãzute
în legislația specificã, în convenþiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în
materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestãrii serviciilor sociale în cadrul "Centrul de zi pentru copii
din cadrul Centrului Multifuncțional Podgoria", sunt urmãtoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;


b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea
de șanse și tratament, participarea egalã, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personalã
și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatãrii persoanei beneficiare;
d) deschiderea cãtre comunitate;
e) asistarea persoanelor fãrã capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a
unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont,
dupã caz, de vârsta și de gradul sãu de maturitate, de discernãmânt și capacitatea de
exercițiu5;
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea permanentã pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza
potențialului și abilitãților persoanei beneficiare de a trãi independent;
k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicãrii active a
acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m) asigurarea confidențialitãții și a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea
drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;
o) primordialitatea responsabilitãții persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacitãți de integrare socialã și implicarea activã în soluționarea situațiilor de dificultate cu
care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unitãții cu serviciul public de asistențã socialã.
ARTICOLUL 6
Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului
Multifuncțional Podgoria", sunt:

a) copii din clasele 0-VIII, proveniți din familii aflate in risc de saracie
b) pãrinți, membri ai familiilor aflate în situație de risc social, comunitatea în

ansamblu;

    
(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt urmãtoarele:

a) Solicitarea in scris a familiilor de a fi admisi in centru;

b)                           Raportul realizat de cãtre serviciul social din cadrul Primãriei Podgoria

c)                           Intocmirea unui dosar care sa dovedeasca nevoia de a beneficia de sprijinul


acordat in centru.

    

(3) Condiții de încetare a serviciilor: la cererea beneficiarului


(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului
Multifuncțional Podgoria", au urmãtoarele drepturi:

a) sã li se respecte drepturile și libertãþile fundamentale, fãrã discriminare pe bazã de rasã,


sex, religie, opinie sau orice altã circumstanțã personalã ori socialã;
b) sã participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenția socialã care li se aplicã;
c) sã li se asigure pãstrarea confidențialitãþii asupra informațiilor furnizate și primite;
d) sã li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile
care au generat situația de dificultate;
e) sã fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
f) sã li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;
g) sã participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) sã li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu
dizabilitãți.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului
Multifuncțional Podgoria", au urmãtoarele obligații:

a) sã furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familialã, socialã, medicalã


și economicã;
b) sã participe, în raport cu vârsta, situația de dependențã etc. , la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c) sã contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,
în funcție de tipul serviciului și de situația lor materialã;
d) sã comunice orice modificare intervenitã în legãturã cu situația lor personalã;
e) sã respecte prevederile prezentului regulament.
ARTICOLUL 7
Activitãți și funcții

    Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului
Multifuncțional Podgoria", sunt urmãtoarele:

- coordonator centru multufuncțional.

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea


urmãtoarelor activitãți:

1. Reprezintã furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiarã;

2. Face toate demersurile necesare pentru a stabili relații de colaborare activã cu familiile
copiilor care frecventeazã centrul de zi

3. Elaboreazã planul personalizat de intervenție în funcție de nevoile și particularitãțile


fiecãrui copil/beneficiar în parte.;

4. Stabilește activitãțile și programul zilnic al copiilor ținând cont de vârsta acestora, nivelul
de dezvoltare, potențialul, nevoile și disponibilitãțile pe care le au

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autoritãților publice și a


publicului larg despre domeniul sãu de activitate, prin asigurarea urmãtoarelor activitãți:

1. Organizeazã    acțiuni    de informare a comunitãții    în ceea ce privește serviciile oferite,   


rolul sãu în comunitate,    accesarea și    modul    de    funcționare,    precum    și    despre   
importanța    existenței    acestor servicii pentru copiii din comunitate și familiile acestora;

2. Organizeazã campanii de sensibilizare a comunitãții referitoare la prevenirea abandonului și


instituționalizãrii copiilor; |

3. Colaboreazã cu instituțiile relevante de la nivelul comunitãții (primãria, școlile, unitãțile


sanitare, biserica, poliția) în vederea identificãrii beneficiarilor și a ameliorãrii situației
acestora

4. Elaborarea de rapoarte de activitate

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de


promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmãtoarelor activitãți:

1.      Respectã legislația în vigoare cu privire la protecția copilului în relația cu mass-media;

2.      Respectã confidențialitatea datelor cu privire la beneficiari.

3.      Formuleazã un cod etic pentru relaþia cu copiii și familiile acestora;

4.      Promoveazã și aplicã mãsuri de protejare a copiilor împotriva oricãrei forme de


intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.

5.      Inițiazã și organizeazã reuniuni generale/individuale, în mod periodic, pentru informarea


pãrinților în    legãturã    cu    liniile    de    perspectiva    pe    anul    în    curs    și    ocazional,   
înaintea    unor    evenimente importante;

d) de asigurare a calitãții serviciilor sociale prin realizarea urmãtoarelor activitãți:

1. Elaboreazã instrumentele standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. Realizeazã evaluãri periodice a serviciilor prestate;

3. Elaboreazã proceduri de lucru standardizate specifice activitãþii centrelor de zi;

4. Asigurã locația accesibilã comunitãții, și baza materialã corespunzãtoare derulãrii tuturor


activitãților;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea


urmãtoarelor activitãți:

1.      Funcționeazã într-un cadru legal, certificat de documente oficiale;

2.      Stabilește un regulament de ordine interioarã sau norme interne de funcționare, în funcție
de angajator, care reflectã spiritul valorilor democratice de respect pentru drepturile copilului
și ale individului;

3.      Asigurã personal calificat care sã rãspundã prevederilor standardelor prezente și a


planului anual de acțiune;

4. Funcționeazã conform unui plan anual de acțiune întocmit pe baza prevederilor


standardelor minime obligatorii și a nevoilor identificate la nivelul comunitãții;

5.      Asigurã surse de finanțare, suficiente pentru îndeplinirea misiunii sale inclusiv prin
identificarea și mobilizarea resurselor comunitare;

ARTICOLUL 8
Structura organizatoricã, numãrul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncțional Podgoria",
funcționeazã cu un numãr de . 14 persoane, conform prevederilor Hotãrârii consiliului local Podgoria din
care:

a) personal de conducere: 1 coordonator centrul multifuncțional;


b) personal de specialitate de îngrijire și asistențã; personal de specialitate și auxiliar: experti
activitãți extracurriculare, tehnicieni asistențã socialã, asistente medicale, medic, psiholog.;

7 - tehnicieni servicii sociale    (532908)


2-    asistent medical generalist (222101) ;

1, expert medical cu specializarea medicinã generalã (221101);

1, expert servicii sociale ( 263501)

1, psiholog    ( 263403) ;

c) personal administrativ 1 ingrijitor


d) voluntari: cand este cazul

(2) Raportul angajat/beneficiar este de colaborare, ajutorare, bazat pe respect reciproc.

ARTICOLUL 9
Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este:

1 coordonator centru multufuncțional.

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

1. Descrierea sarcinilor/atributiilor postului

a. Duce la indeplinire deciziile privind desfasurarea    activitatilor centrului social


multifunctional, luate de coordonatorul activitatilor proiectului Partener1 si managerul de
proiect ;

b. Pune in aplicare procedurile stabilite de coordonatorul activitati Partener1 si aprobate


de managerul de proiect.

c. Raspunde de distribuirea zilnica a serviciului de catering pentru copiii din centru de


zi si intocmeste listele de distribuire

d. Raspunde de administrarea cladirii

e. Raspunde de toate utilitatile    din cadrul centrului multifunctional

f.Raspunde de planificarea si coordonarea activitatii administrative

f.Administreazã și rãspunde de pãstrarea bunurilor mobile și imobile și de inventarul centrului


multifunctional pe care îl repartizeazã și a cãror evidențã o ține

g. planificarea, organizarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare


desfasurarii activitatilor din cadrul centrului multifunctional

h. intocmirea graficelor de curatenie si a pontajelor de prezenta pentru personalul


administrativ (femeie de serviciu, paznic) din cadrul centrului multifunctional, urmarirea
calitatii muncii acestora

i.primeste materialele care se aprovizioneaza , verifica cantitatile indicate in    documentele


care le insotesc si controleaza cat este posibil calitatea acestora . Raspunde de depozitarea lor
in bune conditii pentru a se evita degradarea respectandu-se si normele de protectia muncii si
PSI ;

j.asigurarea instruirii pe linie de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor a


personalului.

k. respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare


avand grija ca si angajatii din centrul multifunctional sa o faca

l.raspunde de ordinea si curatenia care trebuie sa fie in centrul multifunctional, in grupurile


sanitare, etc .   

m. sa monitorizeze nivelurile de stocuri din cadrul centrului multifunctional;

n. asigura integritatea tuturor materialelor, obiectelor de inventar, aparatura de birotica


si IT din dotarea centrului multifunctional .

o. deschide fisele de inventar personal , pe care le tine la zi cu toate modificarile


aparute .

p. distribuie echipamentul de protectia muncii si tine evidenta acestuia .

r.raspunde de remedierea defectiunilor ce pot conduce la accidente de munca .

q. raspunde de arhivarea documentelor specifice compartimentului administrativ;

t.raspunde de inregistrarea si miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si


de casarea acestora cu toate actiunile conexe (dezmembrare, valorificare,etc.)

r.pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;

s. stabilirea necesarului si supunerea spre aprobare coordonatorului activitati proiect    a


materialelor necesare desfasurarii activitatii curente a centrului multifunctional;

t Efectueazã inventarierea valorilor materiale la termenele ºi în condiþiile prevãzute de lege


impreuna cu comisia de inventariere

u. Face parte din comisia de casare și declasare a bunurilor

y. Administreazã localul centrului multifunctional, asigurã întreținerea, repararea și


curãțenia lui și se ocupã de încãlzitul și iluminatul localului

v. Menținerea la zi a evidenței întregului patrimoniu instituțional.

X Intocmeste si tine la zi documentele de intrare-iesire a valorilor materiale pe fise


analitice - obiecte de inventar si mijloace fixe, precum si evidenta computerizata a valorilor
materiale    ( N.I.R. -uri, bonuri de consum, bonuri de transfer si bonuri de miscare a
mijloacelor fixe )

Atribuții secundare:

          a. Raspunde de obtinerea acreditarii Centrului Multifunctional si a licentelor tuturor


serviciilor sociale care se vor organiza in cadrul centrului

          b. Planifica si participa la activitatile Cercului Micii Cercetasi ;

          c. Planifica si participa la activitatile de socializare din cadrul Clubului Seniorilor;

          d.Planifica si participa la activitatile de terapie ocupationala, socializare si petrecere a timpului


liber ce vor fi organizate pe ateliere tematice (mestesuguri, împletituri, pictura, muzica si miscare,
informatica, jocuri de societate, etc.) pentru varstnicii din grupul tinta, cate 3 zile/saptamana, cate 4
ore/zi pentru fiecare atelier, acestea putând functiona în paralel;

(3) Funcțiile de conducere se ocupã prin concurs sau, dupã caz, examen, în condițiile legii.
(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie sã fie absolvenți de studii universitare de
licențã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licențã
sau echivalentã în domeniul psihologie, asistențã socialã sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în
domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomã de licențã ai învãțãmântului superior în domeniul
juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiențã de minimum 5 ani în domeniul
serviciilor sociale.
(5) Sancționarea disciplinarã sau eliberarea din funcție a conducãtorilor instituției se face în condițiile
legii.

ARTICOLUL 10
Personalul de specialitate de îngrijire și asistențã9. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate poate fi:

a) 7 - tehnicieni servicii sociale    (532908)

b) 2- asistent medical generalist (222101) ;

c) 1, expert medical cu specializarea medicinã generalã (221101);

d) 1, expert servicii sociale ( 263501)

e) 1, psiholog ( 263403) ;

f) personal administrativ (    515301    ): ingrijitor

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a) asigurã derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea


prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;
b) colaboreazã cu specialiști din alte centre în vederea soluționãrii cazurilor, identificãrii de
resurse;
c) monitorizeazã respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeazã conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații
de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulatã;
f) face propuneri de îmbunãtãțire a activitãții în vederea creșterii calitãții serviciului și
respectãrii legislației;
g) alte atribuții prevãzute în standardul minim de calitate aplicabil.

2.1. Atribuțiile postului : tehnicieni servicii sociale    (532908)

1. Descrierea sarcinilor/atributiilor postului

• Participarea la sedintele de lucru ale echipei de proiect

• Realizeaza raportarea lunara a activitatii

• Asigura implementarea tuturor interventiilor care vizeaza muna de asistenta sociala(anchete


sociale, planuri de interventie, obtinere acte personale)

• Intocmeste in termen documentele necesare conform cerintelor din Standardele minime de


calitate, dosare, fise de evaluare pentru instituirea masurilor de protectie, reevaluare etc;

• Organizeaza si analizeaza evaluari periodice in vederea cresterii gradului de integrare sociala

• Completeaza si pastreaza planurile , lucrarile si fisele de evaluare ale beneficiarilor in dosare


personalizate

• Mentine relatii profesionale si colaboreaza cu intreaga echipa de proiect si personalul din centru
multifunctional

2.2 Atribuțiile postului: asistent medical generalist ;

1. Desrierea sarcinilor/atributiilor postului

A5. INFIINTAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL SI FURNIZAREA DE SERVICII SOCIO-


MEDICALE

5.2 Furnizarea de servicii socio-medicale(centru multifunctional, centru de zi, centru de formare, clubul
seniorilor, cercul “Micii cercetasi”)

• Participarea la sedintele de lucru ale echipei de proiect

• Realizeaza raportarea lunara a activitatii

• Identifica nevoile medico-sociale ale persoanelor care fac parte din grupul tinta

• Culege date despre starea de sãnãtate a familiilor din grupul tinta al proiectului;

• Stimuleazã acțiuni destinate protejãrii sãnãtãții

• Asigurã asistența medicalã pentru copii din centru de zi;


• Identificã, urmãrește și supravegheazã medical gravidele cu risc medico-social din cadrul grupului
tinta,    în colaborare cu expertul medical, pentru asigurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltãrii
nou-nãscutului

• Efectueazã vizite la domiciliul lãuzelor, recomandând mãsurile necesare de protecție a sãnãtãții


mamei și a nou-nãscutului

• In cazul unei probleme sociale, ia legãtura cu tehnicienii asistenta sociala din cadrul echipei de
implementare pentru prevenirea abandonului;

• Semnaleazã expertilor medicali cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia


activitãþilor în teren

• Se preocupã de identificarea cazurilor de violențã domesticã, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu


handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile din cadrul grupului tinta

• Ofera tratament, asistenta si servicii de ingrijire pentru persoanele care au nevoie de ingrijire

medicala ca urmare a efectelor imbatranirii, ranirii, bolilor sau altor insuficiente fizice ori mentale sau
eventualelor riscuri asupra sanatatii,

• isi asuma responsabilitatea pentru planificarea si gestionarea ingrijirii pacientilor, inclusiv


supravegherea altor lucratori de ingrijire a sanatatii

2.3    Atribuțiile postului: expert medical cu specializarea medicinã generalã (221101);

1. Descrierea sarcinilor/atributiilor postului:

a. Rãspunde de respectarea normelor de protecție a muncii, precum și a normelor etice și


deontologice;

b. Participarea la sedintele de lucru ale echipei de proiect

c. Realizeaza raportarea lunara a activitatii

d. Acordã asistențã medicalã în specialitatea medicinã generala categoriilor de persoane


defavorizate(adulti si copii) care fac parte din grupul tinta si care nu își pot permite un consult medical la
un medic specialist;

e. Acordã asistențã medicalã de urgențã în limitele competentelor profesionale ce-i revin din
autorizația de liberã practicã;

f. Efectueaza evaluarea initiala a starii de sanatate a copiilor care vor fi inscrisi in Centrul de Zi si
continua monitorizarea lunara a acesteia pe intreaga perioada participarii la activitatile din centrul de zi

g. Acordã consultații de monitorizare a sarcinii și lehuziei;

h. Urmãrește dezvoltarea fizicã și psiho-motorie a copiilor;

i. Acordã consultații pentru acordarea de servicii de planificare familialã, servicii de prevenție;


j. Efectueaza vizite la domiciliu pentru persoanele care nu se pot deplasa

k. Efectuarea unui set de analize medicale, gratuite conform legislației în vigoare;

l. Respectã drepturile pacientului conform prevederilor OMS;

m. Respectã confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncã, indiferent de natura


acestora;

2.4 Atribuțiile postului: expert servicii sociale ( 263501)

• Participarea la sedintele de lucru ale echipei de proiect

• Realizeaza raportarea lunara a activitatii

• Organizare activitati si intalniri legate de integrarea sociala si profesionala

• Stabileste o buna relatie cu comunitatea, serviciile medicale si sociale publice sau private

• Asigura implementarea tuturor interventiilor care vizeaza munca de asistenta sociala(anchete


sociale,    planuri de interventie, obtinere acte personale)

• Intocmeste in termen documentele necesare conform cerintelor din Standardele minime de


calitate, dosare, fise de evaluare pentru instituirea masurilor de protectie, reevaluare etc;

• Organizeaza si analizeaza evaluari periodice in vederea cresterii gradului de integrare sociala

• Completeaza si pastreaza planurile , lucrarile si fisele de evaluare ale beneficiarilor in dosare


personalizate

• Mentine relatii profesionale si colaboreaza cu intreaga echipa de proiect si personalul din centru
multifunctional

2.5 Atribuțiile postului: psiholog

1. Descrierea sarcinilor/atributiilor postului

• Participarea la sedintele de lucru ale echipei de proiect

• Realizeaza raportarea lunara a activitatii

• efectueazã examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul


general de dezvoltare, identifica ariile de dezvoltare deficitare in vederea demararii activitatii de
recuperare;

• desfãșoarã activitãți de terapie individualã în vederea ameliorãrii deficiențelor de naturã


atenționalã, mnezicã, senzorio-perceptivã, cognitivã, emotionalã și comportamentalã;

• asigurã servicii de consiliere cu copii aflați în situație de inadaptare școlarã și socialã pentru
reeducarea proceselor afectate, îmbunãtãțirea autocunoașterii și optimizarea dezvoltãrii personale;
• realizeazã servicii de consiliere cu pãrinþii individuale sau de grup, oferindu-le suportul
informaþional, instrumental și emoțional de care au nevoie;

• planifica activitati pentru fiecare cuplu - parinte/copil care sa raspunda nevoilor de informare,
educare si consiliere ale acestora, contribuind la dezvoltarea abilitatilor parentale de crestere si ingrijire a
propriului copil.

• educație pentru sãnãtate, promovarea sãnãtãți a unui stil de viața sãnãtos (ex. prin prevenție
primara și secundara

• informarea și pregãtirea pãrinților pentru a fi coterapeuți în procesul de recuperare și integrare a


copiilor

• Evalueazã nevoile beneficiarilor și întocmește documentația necesarã;

• Realizeazã o evaluare comprehensivã și multidimensionalã a situației copilului/copiilor în context


psiho-socio-familial;

• Efectueaza evaluarea detaliatã a situației copilului/copiilor și întocmește raportul de evaluare


detaliatã;

•     Efectueazã planificarea serviciilor și a intervențiilor concretizatã prin programul personalizat de


intervenție;

• Întocmește rapoarte de consiliere în urma întâlnirilor individuale și de grup cu beneficiarii,


conform PPI, pe teme ce vizeazã problemele cu care se confruntã beneficiarii în context psiho-socio-
familial;

• Realizeazã evaluarea psihologicã a beneficiarilor, respectiv copiilor aflați în evidența


CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL;

• Realizeazã evaluarea psihologicã la nivel afectiv, cognitiv, comportamental, aspecte ale


personalitãții, aspecte ale dezvoltãrii psihologice copilului;

• Oferã asistențã specializatã copiilor (și/sau familiilor acestora);

• Oferã consiliere psihologicã în vederea optimizãrii autocunoașterii și dezvoltãrii personale a


beneficiarului în scopul identificãrii de soluții pentru beneficiari;

• Analizeazã situația specificã fiecãrui caz, identificã problemele asupra cãrora poate sã acționeze și
planificã activitatea de intervenție;

• Oferã consiliere pãrinților copiilor din cadrul centrului în vederea stimulãrii capacitãților
parentale, prin însușirea unor tehnici de comunicare eficientã, identificarea modalitãților de gestionare și
soluționare a conflictelor, cunoașterea particularitãților de vârstã și a stadiilor de dezvoltare

• Asigurã consilierea psihologicã și suportul psihologic copilului și/sau familiei acestuia în mod
individualizat și/sau în grup, în condiții de confidențialitate;

• Acordã consiliere psihologicã, socio-familialã și pentru probleme educaționale în vederea


menținerii, creșterii, dezvoltãrii sau normalizãrii relațiilor familiale, având în permanențã în vedere
principiul respectãrii interesului superior al copilului;
• Organizeazã împreunã cu echipa campanii de informare și promovare a serviciilor oferite în cadrul
CM;

• Își susține în fața autoritãților competente rapoartele și rãspunde pentru veridicitatea datelor
conținute în acestea;

• Alte evaluãri în situații care implicã componente psihologice;

• poate organiza workshop-uri în cadrul definit de competențele sale

• Mentine relatii profesionale si colaboreaza cu intreaga echipa de proiect si personalul din centru
multifunctional

2.5 Atribuțiile postului: ingrijitor

• sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se
ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt
dispuse de sefi ierarhici

• sa curete interiorul cladirii si imprejurimile acesteia

• sa utilizeze corect obiectele din dotarea centrului cu actiune manuala

• sa pregateasca operatiile de curatare

• sa se ocupe de salubrizarea scarilor cladirilor

• sa curete incintele de folosinta comuna a cladirilor

• sa anunte in cazul sesizarii unei defectiuni

• sa intretina echipamentele din dotare

• sa respecte regulamentul de ordine interioara

• sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca

• sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei

• sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta
fata de toate persoanele cu care vine in contact;

• sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;

• sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;

• sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a


acestora;

• sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp
cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru
prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;

• sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi

• sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;

• sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au
acest drept.
ARTICOLUL 11
Finanțarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare
acordãrii serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigurã, în condițiile legii, din urmãtoarele surse:

a) bugetul local al comunei Podgoria;

b) bugetul Proiectului POCU 114560 Comuniatea se dezvoltã – o șansã pentru Podgoria

c) bugetul de stat;

d) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținãtorilor acestora, dupã caz;

e) donații, sponsorizãri sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țarã și din
strãinãtate;

f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Intocmit:

Coordonator centru multifuncțional

Șofron Florin Ionel

S-ar putea să vă placă și