Sunteți pe pagina 1din 400

M INISTERUL INVA AMANTULUI

DIN REPUBLICA MOLDOVA

Gheorghe Bârsa
llarion Postolachi

TEH NICI
DE CO NFEC IO NARE
A PROTEZELOR
DENTARE

C H I IN U, TIIN A, 1994
CZU 616.314-77

In manual sunt expuse particularit ile anatomice ale sistemului stomatog-


nat, principiile de reproducere ale aspectului morfofunc ional coronar i arcadelor
dentare, tehnici clasice i moderne utilizate la confec ionarea protezelor dentare
fixe i mobilizabile. In raport cu procesele tehnologice i materialele utilizate sunt
examinate problemele de confec ionare a protezelor dentare integre din punct
de vedere morfofunc ional i fizionomie.
M anualul este organizat conform programului de studiu i este destinat stu
den ilor facult ilor de stomatologie ale institu iilor de înv m ânt superior, ele
vilor sec iilor de tehnicieni dentari ale colegiilor medicale, cât i pentru specia
li ti ce practic protetica dentar .

B I B L I O T E C A
U S M «N. Testeml anu»

4108120000—59
La comand
M—004—94

ISBN 5— 376—01791— 5
© Gh. Bârsa, I. Postolache,
1994
CUPRINS

Introducere 8
CAPITOLUL 1. AN ATOM IA I F IZ IO L O G IA S IST E M U LU I STO-
MATOGNAT (no iuni generale) ..................................................................... 9
1.1. Scheletul maxilofacial ............................................................................ 9
1.2. Mu chii sistemului stomatognat .' ...............................15
1.3. Mucoasa cavit ii bucale ..................................................................... 17
1.4. Anatomia din ilor ...................................................................................20
1.5. Articula ia temporomandibular .....................................................42
1 .6. Arcadele dentare i curbele de o c l u z i e ................................................ 45
1.6.1. Rela ii de o c l u z i e ................................................................................... 51
1.6.2. Rapoarte de ocluzie normal ..................................................... 53
1.6.3. Rapoarte de ocluzie patologic . ................................................ 55
1.6.4. Ocluzia d i n a m i c ................................................................................... 57
1.7. Elemente de orientare a n a t o m i c ................................................ ....... 62
1.8. Sisteme de notare a d i n i l o r .............................................................. 65

CAPITOLUL 2. R E PR O D U C ER E A F O R M E I C O R O A N ELO R D IN
ILOR 68
2.1. Principii generale de modelaj i instrumentarul necesar . . 68
2.2. Modelajul din ilor incisivi superiori i i n f e r i o r i ............................70
2.3. Modelajul caninilor superiori i " i n f e r i o r i ........................................ 74
2.4. Modelajul premolarilor superiori ....................................................... 77
2.5. Modelajul premolarilor inferiori . , •................................... 79
2.6. Modelajul molarilor s u p e r i o r i ..............................................................80
2.7. Modelajul molarilor inferiori .............................................................. 82
2.8. Modelajul prin tehnica adi iei cu c e a r ......................................... 83
2.9. Modelajul prin tehnica aplic rii pastelor icremelor . . . 86
C A P I T O L U L 3. M A TER IALE UTILIZATE LA R E A L IZA R E A PRO
TEZELOR DENTARE 88
3.1. Materiale amprentare ............................................................... \ 89
3.2. Materiale pentru confec ionarea modelelor .................................. 93
3.3. Ceara i variet ile e i ............................................................................ 95
3.4. Din ii artificiali ................................................................................... 93
3.5. Acrilatele .............................................................. .................................. 99
3.5.1. Acrilate pentru confec ionarea protezelorf i x e .............................. 100
3.5.2. Acrilate pentru confec ionarea protezelor mobilizabi e . . .102
3.6. Metalele i aliajele ................................. .......................................... 103

3
3.6.1. A liaje nobile ......................................................................................... 105
3.6.2. A liaje i n o b i l e ......................................................................................... 108
3.6.3. Aliaje de lipire .................................................................................. 109
3.6.4. Aliaje auxiliare .................................................................................. 110
3.7. Por elanul ................................................................................................ 110
3.8. Materiale pentru prelucrarea i finisarea protezelor dentare . 113-
3.9. Materiale diverse .................................................................................. 118

CAPITOLUL 4. T E H N IC I G EN ER A LE DE C ON FEC ION AR E A


P R O T E ZE LO R DENTARE ......................................................... . 123
4.1. Amprente i modele ............................................................................123
4.1.1. Confec ionarea modelelor din ghips ........................................ 126
4.1.2. Confec ionarea modelelor cu bonturi mobilizabile . . . . 134
4.1.3. Confec ionarea modelelor metalizate pe cale galvanic . . 140
4.1.4. Confec ionarea lingurilor individuale ......................................... 141
4.2. Confec ionarea abloanelor de ocluzie ........................................ 144
4.3. Simulatoarele ......................................................................................... 146
4.3.1. Fixarea modelelor în o c l u z o a r e .......................................................151
4.3.2. Fixarea modelelor în a r t i c u l a t o a r e ................................................ 153
4.4. Turnarea aliajelor .................................................................................. 157
4.4.1. Realizarea machetei canalelor de t u r n a r e .................................. 159
4.4.2. Realizarea tiparului ........................................................................... 162
4.4.3. Prelucrarea termic a t i p a r u l u i .......................................................165
4.4.4. Topirea i turnarea aliajului în t i p a r ......................................... 168
4.4.5. Dezambalarea i prelucrarea componen ei metalice . . . . 172
4.4.6. Defecte posibile ale componen ei metalice turnate . . . . 175
4.5. Tehnica de aplicare a a c r i l a t e l o r .......................................................176
4.5.1. Tiparele pentru protezele mobilizabile ........................................ 177
4.5.1.1. Realizarea tiparului pentru aplicarea acrilatului prin tehnica
clasic ..............................................................................................................177
4.5.1.2 Realizarea tiparului pentru aplicarea acrilatului prin tehnica
modern .......................................................................................................183
4.5.2. Tipare pentru proteze fixe ............................................................. 188
4.5.3. Tehnica modern de modelare liber a pastei acrilice utilizate
la realizarea protezelor f i x e ..............................................................190
4.5.4. Dezambalarea protezelor acrilice din c h i u v e t ........................... 191
4.6. Prelucrarea i finisarea protezelor d g n t a r e .................................. 191

CAPITOLUL 5. PR OT EZE F IX E U N ID EN T A R E (M IC R OPR OT EZE) 194


5.1. Incrusta iile (inlay-urile) ................................................................ 194
5.1.1. Confec ionarea incrusta iilor (inlay-urilor) intratisulare .. 195
5.1.2. Confec ionarea incrusta iilor extratisulare (onl-ay-urilor) .. 198
5.2. Coroanele de înveli ..................................................................... 200
5.3. Coroanele de înveli metalice (nefizionomice) .......................... 201
5.3.1. Coroanele de înveli metalice confec ionate prin metoda de tan-
are ....................................................................................................... 202
5.3.2. Coroanele de înveli metalice confec ionate prin metoda turn rii 213
5.4. Coroanele fizionomice (Jacket) ......................................................... 220
5.4.1. Coroana fizionomic din por elan ........................................... 220>

4
5.4.2. Coroana fizionomic din acrilat .................................................• 229
5.5. Coroanele m i x t e ..........................................................................................231
5.5.1. Coroana mixt cu componenta metalic tan at . . . . 231
5.5.2. Coroana mixt cu componenta metalic turnat (metaloacrilic ) 233
5.5.3. Coroana mixt metaloceramic ....................................................... 236
5.6. Coroanele de substitu ie ..................................................................... 248
5.6.1. Coroane de substitu ie cu dispozitive radiculare simple . . 249
5.6.2. Coroane de substitu ie cu dispozitive radiculare compuse . . 250

CAPITOLUL 6. PUN I DENTARE .................................. ...... 254

6.1. Elementele componente ale pun ilor d e n t a r e ...................................255


6.2. Clasificarea pun ilor dentare ............................................................. 257
6.3. Tehnica clasic de confec ionare a pun ilor dentare din dou buc i 259
6.3.1. Confec ionareamodelului pentru realizarea corpului de punte 260
6.3.2. Realizarea corpului de p u n t e ............................................................. 261
6.3.2.1. Modelarea machetei corpului de punte metalic . . . . 262
6.3.2.2. Modelarea machetei corpului de punte mixt cu fa ete
pentru acrilate termopolimerizabile ......................................... 264
6.3.2.3. Modelarea machetei corpului de punte mixt cu fa ete din por
elan prefabricate ....................................................... ...... 267
6.3.3. Schimbul machetei din cear în aliaj i preg tirea elementelor
componente ale pun ilor dentare pentru solidarizare . ..268
6.3.4. Lipirea corpului de punte la elementele de agregare . . 270
6.3.5. Aplicarea materialului fizionomie pe componentele metalice ale
pun ilor dentare ................................................................................... 272
6.4. Tehnica modern de confec ionare a pun ilor dentare dintr-o bu
cat . . . . 273
6.4.1. Confec ionarea pun ilor dentare n e f i z i o n o m i c e ............................274
6.4.2. Confec ionarea pun ilor dentare par ial i total fizionomice . 274
6.4.2.1. Pun ile dentare m e t a l o a c r i l i c e ....................................................... 275
6.4.2.2. Pun ile dentare m e ta lo c e r a m ic e ....................................................... 283
6.5. Puntea dentar fizionomic din acrilat ......................................... 286
6 .6 . Puntea dentar fizionomic din c e r a m i c ......................................... 286
6.7. Pun i dentare s p e c i a l e ............................................................................289
6.7.1. Puntea dentar m o b i l i z a b i l .............................................................289
6.7.2. Puntea dentar d e m o n t a b i l ........................................ ....... 292
6.7.3. Puntea dentar pe im p la n t u r i.............................................................. 293
6.7.4. Puntea dentar provizorie .............................................................. 295
6.7.5. Puntea dentar cu fixare fizico-chimic (adeziv ) . . . . 295
C A P I T O L U L 7. PROTEZA PAR IALA M O B IL IZ A B IL A A C R IL IC A
CU P L A C A .............................................................................................................. 297
7.1. Elementele componente ale protezelor par iale mobilizabile acri
lice cu plac . .............................................................. 297
7.1.1. D in ii artificiali ...................................................................................298
7.1.2. Elementele de ancorare, men inere i stabilizare . . . . 298
7.1.2.1. Cro etele din sârm ..................................................................... 299
7.1.2.2. Cro etele din acrilat .................................................................... 302
7.1.2.3. Sisteme speciale de ancorare, men inere i stabilizare . . 303
7.1.3. Baza p r o t e z e i ......................................................................................... 306

5
7fl. Etapele clinico-tehnice de confec ionare a protezelor par iale mobi
lizabile acrilice cu plac ...........................................................307
7.2.1. Particularit ile realiz rii m o d e l e l o r ......................................... 307 •
7.2.2. Alegerea din ilor- stâlpi pentru aplicarea elementelor de ancorare, 309
men inere i s t a b i l i z a r e ........................................................... 309
7.2.3. Montarea din ilor artificiali i modelarea machetei protezei par
iale mobilizabile acrilice cu p l a c ...................................... 310
7.3. Realizarea protezelor par iale mobilizabile cu baza din acrilat 312
7.4. Realizarea protezelor par iale mobilizabile cu baza metalic . . 313
7.5. Realizarea protezelor par iale mobilizabile cu baza mixt . . 313
7.6. Realizarea protezelor par iale mobilizabile cu suprafa a mucozal
a bazei c ptu it cu r ini elastice ...................................... 315
CAPITOLUL 8 . PROTEZA PAR IAL M O B IL1ZA B ILA SCHELE-
TATA ........................................................................................................... 317

, 8.1. Elementele componente ale protezelor par iale mobilizabile scheletate 317
8.1.1. eile protezei s c h e l e t a t e ...........................................................318
8.1.2. Elementele de leg tur dintre eileprotezeischeletate . 318
8 .1.2.1. Plasarea elementelor de leg tur dintre ei pe câmpul protetic 319
9.1.3. Elementele de ancorare, men inere, sprijin i stabilizare . . 321
8 .1.3.1. Cro etele t u r n a t e ................................................................................. 321
8 .1.3.2. Sisteme s p e c i a l e ........................................................................ 329
8 .1.3.3. Elemente cu ac iune i n d i r e c t ....................................................... 336
8.1.4. Elementele de leg tur dintre p r ile mucozale icele dentare
ale s c h e l e t u l u i .................................. ..................................................336
.8.2. Conceperea i realizarea protezelor par iale mobilizabile scheletate 337
8.2.1. Conceperea protezelor par iale mobilizabile scheletate în edenta-
iile t e r m i n a l e .................................................................................... 337
5.2.2. Conceperea protezelor par iale mobilizabile scheletate în edenta-
iile laterale intercalate ................................................................338
8.2.3. Conceperea protezelor par iale mobilizabile scheletate în edenta-
iile frontale .................................................................................... 339
8.2.4. Conceperea protezelor par iale mobilizabile scheletate în edenta-
iile m i x t e ......................................................................................... • 340
8.3. Etapele clinico-tehnice de confec ionare a protezelor par iale mobi
lizabile scheletate .........................................................................341
8.3.1. Modelul i analiza lui la paralelograf . ...................................341
8.3.2. Preg tirea modelului pentru d u p l i c a r e ............................... 349
8.3.3. Modelul duplicat ........................................................................... • 351
8.3.4. Modelarea machetei scheletului protezei ............................. 354
8.3.5. Prelucrarea i finisarea scheletului m e t a l i c ..............................357
8.4. Realizarea segmentelor arcadelor dentare artificiale i a protezei
scheletate finale ................................................................................360

CAPITOLUL 9. PROTEZA T O T A L A .............................................363


9.1. Edenta ia total i aspectul câmpului p r o t e t i c ...............................363
9.2. Metode de fixare a protezelor t o t a l e ................................................366
9.3. Etapele clinico-tehnice la confec ionarea protezelor totale . . 367
9.3.1. Confec ionarea modelului preliminar i alingurilor individuale 367
9.3.1.1. Confec ionarea modelului d e f i n i t i v ................................................368


9.3.2. Pozi ionarea modelelor în simulatoare i înregistrarea reperelor
pe abloanele de ocluzie pentru montarea din ilor artificiali . 372
9.3.3. Macheta bazei protezei i realizarea arcadelor dentare artificiale 373
9.3.3.1. Montarea din ilor i realizarea arcadelor dentare dup Gysi 374
9.3.3.2. Tehnica de montare a din ilor dup principiile Gysi în diverse
modific ri .......................................................................................... 381
9.3.3.3. Tehnica de montare a din ilor dup principiile calotei sferice 382
9.3.3.4. Montarea din ilor în articulatoare moderne dup reperele ana
tomice trasate pe m o d e l e ..................................................................... 385
9.3.4. Modelarea definitiv a machetei protezei totale . . . . 388
9.3.5. Aplicarea acrilatului, polimerizarea, prelucrarea i lustruirea pro
tezei totale ......................................................................................... 390
9.4. Proteza total cu baz metalic , baz armat i cu c ptu eal din
m aterial e l a s t i c .....................................................................................................................3 9 I

CAPITOLUL 10. R E P A R A IILE I R E C O N D I IO N A R IL E PR OT E


ZELOR M O B IL IZ A B IL E ...................................................................................392

10.1. Repara iile protezelor mobilizabile ..................................................393


10.2. Recondi ion rile protezelorm o b i l i z a b i l e .............................................395
Bibliografie selectiv ...................................................................................397
INTRODUCERE

Tratamentul protetic al leziunilor odontale coronare, al edenta iei


par i*le i totale prin diverse variet i de proteze dentare pe par
cursul anilor a contribuit la elaborarea i aplicarea în practic a
numeroase tehnici de realizare a acestor metode curative. Actual
mente toate tehnicile de confec ionare a protezelor dentare pot fi
grupate în: clasice i moderne. Evolu ia procesului tiin ifico-tehnic
în domeniul artei dentare prevede o studiere permanent i ampl
a informa iei de c tre speciali tii respectivi, în scopul perfec ion rii
în problemele ce in de aceast ramur .
Lucrarea prezent înglobeaz date selectate din literatura de
specialitate i acumulate de colaboratorii Catedrei de protetic den
tar din cadrul Universit ii de Stat de Medicin «N. Testemi anu»
din Republica Moldova, referitor la tehnicile clasice i moderne
utilizate la confec ionarea protezelor dentare. Sper m c materia
lul inclus în lucrarea respectiv va fi util nu numai în cadrul pre
g tirii studen ilor, dar i pentru medicii practicieni din acest do
meniu. In acest context men ion m c pe parcurs noi nu am c utat
s abandon m tehnicile clasice utilizate la confec ionarea proteze
lor dentare, deoarece majoritatea acestor tehnici continu s fie
aplicate în practic , prezentând totodat i un rol istoric, servind
drept modele în elaborarea tehnicilor moderne. A fost pus un ac
cent deosebit pe descrierea metodelor i tehnologiilor moderne de
confec ionare a protezelor dentare.
Fiind con tien i de faptul c procesul de confec ionare a proteze
lor dentare nu const doar în executarea empiric a etapelor teh
nice respective, am inclus i date privind particularit ile anatomo-
fiziologice ce stau la baza realiz rii tehnice a lucr rilor protetice
i care determin rezultatele restaur rii morfofunc ionale ale siste
mului stomatognat lezat. Prin urmare, în vederea elabor rii i rea
liz rii protezelor dentare 'au fost luate în considera ie principiile
clinice de restaurare morfofunc ional , starea substratului biologic,
biomecanica protezelor dentare etc. F r în elegerea corect a prin
cipiilor anatomice referitoare la structura morfologic coronar a
din ilor, la contactele dentodentare i ocluzia dinamic este impo
sibil reproducerea arhitectural fidel a din ilor în procesul de
confec ionare a protezelor dentare. inem de asemenea s men io
n m c materialul ilustrativ va fi de un real folos în procesul de
însu ire a cuno tin elor atât teoretice, cât i practice.
Materialul expus se refer la diverse tipuri de proteze dentare
i tehnologii utilizate la confec ionarea lor, considerate de noi mai
eficiente i utile din punct de vedere practic la etapa actual , deoa
rece procesul de elaborare a noi i noi tehnologii continu i cele
considerate ast zi moderne, mâine pot deveni clasice.
Autorii
8
Capitolul 1

ANATOMIA
I F I Z I O L O G I A S I S T E M U L U I STOMATOGNAT
(no iun i generale)

No iunea sistem stomatognat include un ansamblu de organe


i esuturi situate în regiunea maxilofacial care direct sau indi
rect particip la realizarea func iilor principale: mastica ie, deglu-
ti ie, respira ie, fona ie etc.
Sistemul stomatognat este alc tuit din urm toarele componente
principale: 1) scheletul maxilofacial; 2) din i, care formeaz arca
dele dentare; 3) articula ia temporomandibular ; 4) mu chi; 5) m u
coase; 6) vase sangvine, limfatice i nervi; 7) buzele, obrajii i
limba.
De i între aceste elemente exist interdependen i constituie
un tot unitar, ele vor fi tratate separat din motive didactice i re
construire protetic .

1.1. Scheletul m axilofacial

Scheletul maxilofacial este format din dou oase: osul maxilar


(maxila) i osul mandibar (mandibula).
Maxila este unit imobil cu oasele craniului, fiind un os pereche
compus din corp i 4 apofize: frontal (processus frontalis), zigo-
matic (processus zigomaticus), alveolar (processus alveolaris),
palatinal (processus palatinus). Corpul con ine cavitatea Hyghmo-
ri (sinus maxilaris Hyghmori), care comunic cu meatele nazale.
Baza maxilei o constituie substan a spongioas inclus în pl ci
subfiri ale esutului osos compact (substan a cortical ). Pe supra
fa a maxilei inser numai mu chii mimici, din care cauz lipsesc
rugozit ile pronun ate de pe suprafa a ei. G sindu-se sub ac iunea
for elor mandibulare, trabeculele esutului spongios sunt grupate
i situate în a a fel încât maxila rezist ac iunii acestor for e. In
sectoarele unde presiunea func ional este mare, trabeculele se în
groa formând stâlpi de rezisten ce servesc la transmisia pre
siunilor asupra oaselor craniului, neutralizând astfel influen a lor
nociv . Deosebim urm torii stâlpi de rezisten : frontonazali; zigo-
matici, pterigopalatinali, palatinali.
a
Pe corpul maxilei deosebim 4 fe e: anterioar , subtemporal ,
orbital , nazal . Marginea superioar a fe ei anterioare este o parte
component a marginii inferioare a orbitei oculare sub care se g
se te orificiul suborbital. Prin orificiile suborbitale, cu un diametru
de 2—6 mm, trec fasciculele vasculonervoase, care inerveaz i ali
menteaz esuturile fe ei.
Pe fa a subtemporal este situat o proeminen mai mult sau
mai pu in accentuat denumit tuberozitatea maxilar (tuberositas
maxilaris), care are un rol important în ancorarea protezelor mobi
lizabile. Tuberozitatea maxilar trece anterior în apofiza alveolar
având o direc ie oblic spre vestibular, unindu-se anterior prin su
tura intermaxilar cu apofiza alveolar opus . Fa a procesului
alveolar îndreptat spre vestibular se nume te versantul vestibular,
iar fa a îndreptat spre palatin se nume te versantul palatinal.
Procesele alveolare sunt împ r ite în alveole separate i servesc
la fixarea din ilor, de aceea în caz de resorb ie a procesului alveo
lar din ii devin mobili i cad, iar în caz de pierdere a din ilor, in
dependent de vârst , inevitabil are loc resorb ia procesului alveo
lar, care poate s dispar complet. Prin urmare, existen a procese
lor alveolare este strâns legat de dezvoltarea, erup ia i func ia
din ilor. Iat de ce pe parcursul vie ii forma i dimensiunile pro
ceselor alveolare se schimb .
Versantul palatinal 'al apofizei alveolare trece anterior i late
ral în oasele palatinale care consolidându-se prin sutura palatinal
median completeaz bolta palatin . Bolta palatin se termin pos
terior cu linia transversal ce une te tuberozit ile maxilare. Pân
la acest nivel, lim it denumit linia Ah, se extind în general pro
tezele dentare mobile i mobilizabile. Locul consolid rii proceselor
palatinale poate avea un grad de exprimare diferit. Astfel, în drep
tul suturii palatine mediane deseori se eviden iaz o proeminen
osoas în form de val, denumit torusul palatin (torus palatinus).
D in punct de vedere protetic torusul palatin prezint dificult i în
stabilizarea protezelor mobile i mobilizabile, creând un punct de
sprijin suplimentar pentru protezele mobilizabile, favorizând feno
menul de basculare. Adâncimea i forma palatului dur depind nu
numai de particularit ile constitu ionale, dar i de un ir de fac
tori exteriori. A a, de exemplu, pierderea din ilor în mod firesc duce
la atrofia procesului alveolar, bolta palatin c p tând un aspect
mai plat. Particularit ile anatomice ale palatului dur i apofize-
lor alveolare au o importan deosebit în tratamentul stomatognat
prin utilizarea protezelor mobile i mobilizabile. Dup Schröder
aspectul clinic al maxilei determin gradul de men inere a prote
zelor mobile i mobilizabile. Dup forma anatomic bolta palatin
este grupat în trei clase (fig. 1). Din prima clas face parte ma-
xila cu bolta palatin bine exprimat , adânc , cu apofize alveolare
pronun ate i cu tuberozit i maxilare bine conturate, la baza c
rora inser mucoasa mobil , favorizând astfel men inerea cores
punz toare a protezelor de acest tip. Pentru clasa a doua este ca
racteristic maxila cu bolta palatin , apofizele alveolare i tubero-
10
Fig. 1. Profilul câmpului profetic în edentata total superioar (Schröder-Keller)
A — form avantajoas ; — form intermediar ; — form necorespunz toare
protez rii: M M — mucoas mobil ; C A — apofiz alveolar

zit 'ile maxilare mai pu in pronun ate, dar care totu i favorizeaz
o men inere satisf c toare a protezelor mobile i mobilizabile. M a
xila grupat la clasa a treia este cea mai pu in favorabil pentru
un tratament protetic, deoarece se caracterizeaz printr-o atrofie
accentuat a apofizei alveolare, tuberozit i maxilare abia contura
te, bolta palatin fiind astfel aproape plat . Mucoasa activ mobil
este inserat aproape de vârful apofizei alveolare sau chiar la m ij
locul ei.
Mandibula prezint unicul os mobil al sistemului stomatognat
i este alc tuit din corp, situat în plan orizontal, i dou ramuri
ascendente fiecare terminându-se cu dou apofize: anterior — apo
fiza coronoid (processus coronoideus) i posterior — apofiza con-
dilar (processus condylaris). Cap tul articular al apofizei condi-
lare une te, prin intermediul articula iei temporomandibulare, man
dibula cu craniul. Intre apofiza coronoid i apofiza condilar se
g se te incizura mandibular .
Ramurile ascendente formeaz cu corpul mandibulei un unghi,
care în decursul vie ii se schimb . La copii acest unghi este egal
cu 135°— 140°, Ia adul i — 105°— 110°, iar la b trâni, mai ales în
caz de edenta ie par ial sau total , unghiul respectiv devine ob
tuz. Aceste schimb ri sunt influen ate de modific rile de func ie*
IX
care provoac atât resorb ia esutului osos din partea exterioar a
regiunii unghiurilor, cât i restructurarea osului în întregime.
Corpul mandibulei are o fat extern convex i o fa intern
concav i deci poate fi considerat c este constituit din dou p r i:
baza mandibulei i apofiza alveolar . Suprafa a extern i inter
n a bazei este prezentat de mai multe proeminen e osoase (rugo
zit i), de care sunt insera i mu chii mobilizatori ai mandibulei.
Mandibula este alc tuit dintr-o substan osoas compact (sub
stan a cortical ) prezentat de dou pl ci unite intim pe marginea
inferioar , între care se g se te substan spongioas . Grosimea
lamelelor care formeaz substan a compact i a trabeculilor (la
melelor) care formeaz substan a spongioas este diferit , iar or
dinea în care ele sunt aranjate, precum i direc ia alc tuiesc liniile
de for care contribuie la suportarea i neutralizarea presiunilor
masticatoare. Aceste linii, ca i în cazul maxilei, prezint nu alt
ceva decât stâlpii de rezisten , care se claseaz în stâlpi de re
zisten marginali, bazali, transversali, anteriori, posteriori, capu-
lans, radiali. In literatura de specialitate ace ti stâlpi de rezisten
mai sunt cunoscu i i sub denumirea de linii de for (fig. 2).
Apofiza alveolar a mandibulei ca i la maxil este destinat
pentru implantarea din ilor respectivi. De men ionat c apofiza
alveolar mandibular , spre deosebire de cea maxiilar , ca regul ,
nu asigur o stabilitate perfect protezei dentare totale, fapt ce se
explic prin dimensiunile reduse ale acestei forma iuni. In zona
molarilor, apofiza alveolar mandibular are o în l ime de 2—
3 mm, la nivelul premolarilor este mai pu in pronun at , iar în
zona frontal este, de obicei, mai înalt . Uneori, din cauza unei
atrofii exagerate, în locul unei apofize alveolare proeminente pu
tem întâlni chiar o înfundare în locul fostei apofize. In dependen
de valoarea apofizelor alveolare mandibulare, în ce prive te stabi-

Fig. 2. Schema liniilor de for de la nivelul mandibulei dup Sicher

12
îizarea i men inerea protezelor mobilizabile, Koller deosebe te pat
ru tipuri de atrofie a apofizei alveolare mandibulare.
T i p u l I. Apofiza alveolar prezint o în l ime bine exprimat
egal pe toat întinderea, resorb ia producându-se într-o m sur
mic . Creasta apofizei alveolare' este rotunjit i favorabil pentru
baza protezei. Locul de inser ie a mu chilor i plica trec toare a
mucoasei Sunt situate la o distant considerabil de vârful apofizei
alveolare.
T i p u l II. Atrofia apofizei alveolare este uniform pe toat
întinderea, îns este destul de avansat , afectând în unele cazuri
i corpul mandibulei. Apofiza alveolar în zona frontal deseori
cap t o form ascu it , ce împiedic protezarea. Locul de inser ie
a mu chilor este situat aproape de marginea crestei.
T i p u l III. Apofiza alveolar este atrofiat considerabil în sens
lateral i mai pu in frontal, datorit faptului c din ii laterali au
fost pierdu i mai timpuriu decât cei frontali. Zona de retentie este
prezent numai în regiunea frontal .
T i p u l IV. Atrofia apofizei alveolare feste accentuat în zona
frontal i mai pu in exprimat în regiunile laterale. în asemenea
situa ii stabilitatea protezei este asigurat numai în plan trans
versal.
Lejoyeux clasific ambele maxilare în raport cu valoarea apofi-
zelor alveolare edentate în patru clase: 1) apofize convexe cu va
loare protetic bun , pu in reabsorbite, limitate de versante vesti
buläre i linguale extinse, nedureroase, f r exostoze sau torus
mandibular; liniile oblice interne fiind terse pot fi utilizate pentru
ameliorarea retentiei protezelor; 2) apofize cu valoare protetic me
die, tare înc sunt apte s contribuie la stabilizarea i men inerea
protezelor; 3) apofize alveolare cu valoare protetic sc zut cu un
grad de resorb ie accentuat provocat de inactivitate func ional
sau de purtarea unor proteze incongruente, neechilibrate; 4) apo
fize alveolare cu valoare protetic negativ , cu concavit i atât
în plan frontal, cât i sagital.
Asupra gradului de men inere a protezelor influen eaz în mare
m sur starea zonelor retentive mandibulare (zona retromolar ,
trigonul retromolar, zona submandibular ), de care depinde i po
sibilitatea realiz rii implanturilor.
In zona retromolar sunt situa i tuberculii piriformi, care, ca
i apofiza alveolar , pot fi grupa i conform valorii lor protetice în
patru clase (fig. 3): tuberculi favorabili în ce prive te stabilizarea
i men inerea protezelor; tuberculi medii ca valoare protetic ; tu
berculi cu valoare protetic foarte sc zut ; tuberculi cu valoare pro
tetic negativ .
De men ionat c structura anatomic a mandibulei are un rol
important nu numai în terapia protetic , dar i în realizarea apa
ratelor (simulatoarelor) care reproduc mi c rile ei. A a, de exem
plu, Bonwill, studiind configura ia mandibulei, a constatat c dac
vom uni cu linii imaginare drepte condilii articulari ai mandibulei
între ei, i cu punctul dintre incisivii centrali ob inem la nivelul mar-
13
Fig. 3. Valoarea tuberculilor piriformi în sU iilizarea i men inerea protezelor
mobilizabile

ginilor incisivale un triunghi echilateral cu latura de 10 cm (fig. 4).


Pe baza triunghiului Bonwill sunt construite simulatoarele. Punc
tul între cei doi incisivi centrali inferiori se mai nume te i punctul
frontal Bonwill. Cunoa terea acestor informa ii are o important
deosebit la montarea corect a modelelor în simulatoare i la rea
lizarea construc iilor protetice.

Fig. 4. Triunghiul Bonwill

14
1.2. Mu chii sistemului stomatognat
Mu chii sistemului stomatognat dup func ia lor de baz se
împart în 2 grupe: mimetici i mobilizatori.
Mu chi» mimetici. Acest grup de mu chi î i au originea pe sche
letul osos i inser în piele sau mucoas , constituind ansamblul
mu chilor care realizeaz mimica (expresia) fetei. Totodat ei par
ticip la actele de respira ie, fonatie i mai pu in — mastica ie, având
un rol important în asigurarea stabilit ii protezelor mobilizabile
ce se realizeaz prin limitarea func iei câmpului protetic. Limitarea
func ional a câmpului protetic este influen at i de mu chii: orbi
cular al gurii, depresor al col ului gurii, levator al buzei superioare,
depresor al buzei inferioare, buccinator, levator al col ului gurii, zigo-
matic mare, mentonier, canin (fig. 5).
Mu chii mobilizatori. Aceast grup de mu chi acord mandibu
lei diverse mi c ri la realizarea actelor de mastica ie, degluti ie,
fonajie etc. In raport cu func iile lor de baz mu chii respectivi se
împart condi ional în trei grupe: coborâtori, ridic tori i propullsori
ai mandibulei.
Mu chii coborâtori. Sunt cunoscu i i sub denumirea de mu chi
suprahioidieni, care unesc osul hioid cu mandibula, baza craniului,
limba i faringele. Mu chii respectivi particip la realizarea func iei
de deschidere a gurii, la emiterea sunetelor înalte, la realizarea
func iilor de respira ie i degluti ie. Din aceast grup fac parte
mu chiul digastric, mu chii milohioidieni i geniohioidieni, care for
meaz plan eul bucal pe care se extind i limitele protezelor mobi
lizabile (fig. 6).

Fig. 5. Mu chii orofaciali: I, 2 — levator al buzei superioare; 3 — canin; 4, 5 —


orbicular al gurii; 6 — levator al col ului gurii; 7 — depresor al buzei inferioa
re; 8 — mentonier; 9 — buccinator
Fig. 6. Plan eul bucal: 1 — mu chii geniohioidieni; 2 — mu chii milohioidieni;
3 — osul hioid
15
Mu chii ridic tori. Caracteristic pentru aceast grup de mu chi
sunt cele dou puncte de inser ie: unul pe oasele craniului i altul
pe mandibul ; sunt mu chi puternici care pot dezvolta o for de
390— 400 kg, de i pentru realizarea actului de mastica ie este ne
voie de o for mult mai mic — 30— 80 kg. Intensitatea acestei for
e cre te de la contractarea simetric a mu chilor ridic tori, deve
nind maxim la momentul contactului dentodentar total, cunoscut
sub denumirea de ocluzie centric . De men ionat c din aceast gru
p fac parte trei perechi de mu chi (mu chii temporali, maseteri i
pterigoidieni interni), a c ror func ie const nu numai în ridicarea
mandibulei, dar i în deplasarea ei în sens lateral i înapoi.

16
Mu chiul temporal. Acest mu chi asem n tor unui evantai în
cepe pe osul temporal, trece pe sub arcada zigomatic i se insera
pe apofiza coronoid a ramurii mandibulei (fig. 7, a). Mu chiul tem
poral este format din trei fascicule: anterior, mijlociu i posterior.
Fasciculul anterior ridic mandibula, iar cei mijlociu i posterior
trag mandibula înapoi.
Mu chiul maseter. Este de form patrulater , are inser ie fix
pe fa a intern a osului zigomatic, a arcadei zigomatice, pe condi-
lul articular al osului temporal, precum i inser ie mobil pe fa a
extern a ramurii ascendente i a corpului mandibulei în zonele
învecinate ale unghiului mandibulei (fig. 7, b); este format din dou
fascicule (profund i superficial) cu fibrele musculare orientate ob
lic de sus în jos în sens anteroposterior. Func ia de baz a mu
chiului maseter este de a ridica mandibula, îns la contrac ia unila
teral o deplaseaz înainte i lateral.
Mu chiul pterigoidian intern sau median. Are form i direc ii,
similare cu ale mu chiului maseter, având inser ie fix în foseta
apofizei pterigoidiene i inser ie mobil pe fa a intern a mandibu
le i— inser ii simetrice cu cele ale mu chiului maseter (fig. 7, c).
La contrac ia bilateral i uniform , mu chiul pterigoidian intern
ridic mandibula i o duce u or înainte, iar la contrac ia unilatera
l o deplaseaz lateral, diametral opus contrac iei.
Mu chii propulsori. Aceast grup de mu chi mobilizeaz m an
dibula în plan sagital i transversal — direc ii de deplasare nece
sare pentru o mastica ie eficient . Dup cum s-a men ionat, la rea
lizarea acestor mi c ri contribuie i mu chii ridic tori. Dintre mu
chii care realizeaz mi c ri numai de propulsie face parte i mu
chiul pterigoidian extern sau lateral (fig. 7, d), care este situat în
fosa infratemporal , medial ramurii mandibulei i este format din
dou fascicule: superior i inferior.
Fasciculul superior î i are originea la aripa mare a sfenoideului
i inser mobil la capsula articular a articula iei temporomandibu-
lare. Fasciculul inferior începe de pe fa a extern a aripii mari a
apofizei pterigoidiene i inser mobil pe partea anterioar a colului
condiului.
La contrac ia bilateral mu chii pterigoidieni externi mi c m an
dibula înainte, iar la contrac ia unilateral — lateral.

1.3. Mucoasa cavit ii bucale

Protezele mobilizabile prev d recep ia presiunilor masticatoare


de la din ii antagoni ti i redarea lor la suportul mucoosos. Baza
osoas a acestui suport prezint aspecte variate influen ate de:
1) extrac ii; 2) timpul scurs de la extrac ia din ilor; 3) vârsta pa
cientului; 4) gradul de troficitate a esuturilor; 5) modul cum s-au-
efectuat extrac iile etc.
De scheletul osos ader fibromucoasa, care este format din epi-
2 Gh. Bärsä, I. Postolachi 17
teliu pavimentos pluristratificat de tip malpigian, cu o grosime i
elasticitate variabil în diferite zone. Intre esuturile osos i fibromu-
cos este situat stratul de esut submucos alc tuit din esut conjunc
tiv, esut adipos i glande salivare. Stratul submucos îndepline te
func ia de amortizator la recep ia presiunilor masticatoare. Prin
intermediul stratului submucos aceste presiuni sunt transmise la
baza osoas a suportului mucoosos asigurând totodat protezelor
mobilizabile o a ezare i o închidere marginal respectiv pentru
men inerea lor pe câmpul protetic.
Din punctul de vedere al concep iei proteticii dentare o importan
deosebit are starea mucoasei ce acoper câmpul protetic i în
deosebi mobilitatea, rezilien a i grosimea ei — factori ce pot influ
en a gradul de mobilitate a protezei în interiorul cavit ii bucale.
Mucoasa bucal dup gradul de mobilitate poate fi fix , mobil
(activ mobil ) i neutr (pasiv mobil ).
Mucoasa fix acoper la maxil bolta palatin , apofiza alveolar
i tuberozit ile maxilare, iar la mandibul — apofiza alveolar .
cest tip de mucoas ader de os prin intermediul periostului. La
maxil , în regiunea anterioar a bol ii palatine, mucoasa are o con
figura ie încrestat , formând a a-numitele rugi palatine (fig. 8).
Pe apofiza alveolar mandibular , deseori sunt prezente bride longi
tudinale de-a lungul ei.
Mucoasa neutr (pasiv mobil ) reprezint limita de trecere de
la mucoasa fix la mucoasa mobil , fiind situat la periferia câmpu
lui protetic. La maxil mucoasa neutr se afl la nivelul fundurilor

Fig. 8. Rugile palatine


Fig. 9. Mucoasa neutr la nivelul fundurilor de sac lingual i vestibular

18
de sacy Ia limita dintre palatul dur i palatul moale, denumit linie
«Ah». La mandibul ea este situat la nivelul celor dou funduri
de sac — lingual i vestibular (fig. 9). Zona de mucoas neutr
constituie un element morfologic deosebit de important în men ine
rea protezei, deoarece intervine favorabil la formarea fenomenului
de succiune reprezentând totodat limita maxim a marginilor pro
tezei mobilizabile. Mucoasa activ mobil continu zona de mucoas
neutr acoperind obrajii, buzele, forma iunile mobile din vestibulul
bucal i valul palatin. Aceast mucoas este mobil în toate sen
surile, datorit ac iunii mu chilor, i nu poate fi acoperit de sup
rafa a sau marginea protezei.
La realizarea protezelor mobilizabile un rol important îl au for
ma iunile mobile de la nivelul mucoasei, denumite i plice alveobu-
cale reprezentate de: frenul buzei superioare i inferioare situate
pe linia median a fe ei; frenul bucal (ligamentul gingivobucal)
situat lateral de frenul buzelor în dreptul premolarilor; plic pteri-
gomandibular situat în dreptul tuberozit ilor maxilare. Aceste
forma iuni, fiind mobile, exclud fixarea marginilor protezelor pe ele
(fig. 10).
Grosimea i elasticitatea fibromucoasei câmpului protetic deter
min gradul s u de rezilien i comportarea divers fa de spri-

Fig. 10. Forma iunile mucozale mobile: 1 — trenul buzei superioare i inferioa
re; 2 — ligamente gingivobucale; 3 — plica pterigomandibular
Fig. 11. Zonele de rezilien ale mucoasei la maxil : 1 — zona apofizelor al
veolare; 2 — zona median ; 3 — zona rugilor palatinale; 4 — zona glan
dular

19
jin u l protezelor. Din aceste considerente Supple clasific fibromu
coasa în patru clase:
Clasa I. Fibromucoas s n toas cu grosime moderat , depresi-
bil , amortizeaz ocurile care rezult în timpul mastica iei i re
duce tendin ele de deplasare a protezelor.
Clasa II. Fibromucoas atrofiat , sub ire, pu in elastic este
inapt s suporte presiuni care influen eaz nefavorabil asupra
st rii func ionale a protezelor.
Clasa III. Fibromucoas groas , friabil , cu un grad mare de
comprimabilitate care va favoriza deplasarea protezelor.
Clasa IV. Fibromucoas hipertrofiat , mobil . Din aceast clas
face parte i fibromucoasa flotant , sau în creast de coco , care
trebuie îndep rtat pe cale chirurgical , pentru a putea asigura
stabilitatea i eficien a protezelor.
Rezilien a sau compresibilitatea fibromucoasei este variat nu
numai de la individ la individ, dar i în diferite zone ale câmpului
protetic. Dup Liund, la maxil deosebim 4 zone: zona fibroas pe
riferic situat pe coama apofizelor alveolare, cu un grad de rezi-
lien sc zut; zona fibroas median , la nivelul suturii intermaxila
re, unde mucoasa este sub ire i aderent , sensibil la presiuni, din
care cauz deseori necesit izolare; zona rugilor palatinale situate
în treimea anterioar a bol ii palatine cu o rezilien medie; zona
glandular (posterioar ) situat în treimea posterioar a bol ii
palatine cu o rezilien crescut (fig. 11). Este necesar de men io
nat c în zona median a bol ii palatine poate s fie prezent toru-
sul palatin acoperit cu o mucoas sub ire fbarte aderent , proemi
nen a c ruia necesit folierea pe model în timpul realiz rii prote
zelor mobilizabile.
La nivelul mandibulei, de i gradul de rezilien este de aseme
nea variabil, este mai greu de realizat o sistematizare, datorit fap
tului c de cele mai multe ori trecerea de la mucoasa fix la cea pa
siv mobil i activ mobil se face brusc din cauza atrofiei apofizei
alveolare.
Rezilien a mucoasei, dup V. Kulajenko, este de 0,5—2,2 mm,
dup Steiger — 0,4— 2,0 mm, dup Kelescian — 0,4—0,9 mm.
Cunoa terea acestor particularit i morfofunc ionale ale mucoa
sei câmpului protetic este necesar pentru realizarea corespunz toa
re a protezelor mobilizabile.

1.4. A natom ia din ilor

Omul posed în mod normal dou denti ii: denti ia temporar


i denti ia permanent . Denti ia temporar cuprinde 20 de din i:
8 incisivi (4 superiori i 4 inferiori), 4 canini (2 superiori i 2 in
feriori), 8 molari (4 superiori i 4 inferiori). Denti ia permanent
sau definitiv include 28— 32 din i: 8 incisivi (4 superiori i 4 in
feriori), 4 canini (2 superiori i 2 inferiori), 8 premolari (4 supe-
20
Fig. 12. Dintele: 1 — smal ul; 2 —
dentin ; 3 — camera pulpar ; 4—
cementul; 5 — periodon iul; 6 — osul
alveolar; 7 — gingia

n0 ri„^1„ inferiori), 8— 12 molari (4— 6 superiori i 4—6 inferiori).


S p turile arheologice ne dovedesc c denti ia permanent este
în continuare supus unor modific ri de form , dimensiuni i de
num r. A a de exemplu, str mo ii no tri aveau 42—44 din i. Ac
tualmente la om sunt prezen i 28—32 din i, îns tot mai des se ob
serv lipsa nu numai a molarului de minte, dar i a incisivilor la
terali superiori i a unui premolar.
Organul dentar este un complex de esuturi, diferite ca struc
tur , armonizate morfologic i func ional pentru a suporta i tran
smite presiunile masticatoare. In structura organului dentar intr
dintele i esuturile de sus inere (fig. 12).
Fiecare dinte este alc tuit din coroan i una sau mai multe
r d cini. Coroana este acoperit cu smal , cel mai dur esut al or
ganismului care confer coroanei luciul i rezisten a necesar . Dac
stratul de smal acoper por iunea coronar a dintelui, atunci r
d cina este acoperit , la rândul s u, cu un strat de cement de o
struatur asem n toare celei osoase. R d cina se fixeaz de peretele
alveolar prin intermediul unor fibre (fibrele lui Sharpey) col'a-
gene dispuse în diverse direc ii (orizontal, oblic i vertical), îndep
linind astfel i rolul de fixare i sus inere a dintelui în alveol .
Intre stratul de smal i cement r mâne o mic por iune de dentin
liber , pe care se inser epiteliul gingival, formând fundul de sac
gingival.
Gingia care cuprinde dintele în regiunea coletului este cunos
cut i sub denumirea de veston gingival, alc tuit din gingia m ar
ginal (neaderent , liber ), care cuprinde coletul din ilor spre ves
tibular i oral i are o în l ime de 0,5— 1,5 mm i din gingia in-
21
terdentar ce acoper coletul din ilor mezial i distal, formând o
proeminen vizibil atât în sens vestibular, cât i în sens oral,
numit papil interdentar . Locul de trecere a coroanei în r d cin
se nume te coletul anatomic al dintelui.
Deosebim coroane anatomic i clinic ale dintelui. Coroana
anatomic este segmentul dintelui acoperit cu smal , iar coroana
clinic este partea extraalveolar a dintelui. De regul , coroana
clinic coincide cu coroana anatomic . In condi ii fiziologice nor
male raportul dintre coroan i r d cin constituie în medie 1:2,
ceea ce-i asigur dintelui o bun stabilitate i rezisten la for ele
masticatoare. Acest raport, pe parcursul vie ii, din cauza proceselor
de atrofie sufer schimb ri, favorizând astfel cre terea în l imii
coroanei clinice (fig. 13). O importan deosebit în configura ia
coroanei dintelui îl are ecuatorul anatomic. Pentru a determina
ecuatorul anatomic al dintelui unim imaginar punctele ce indic
circumferin a maxim a coroanei anatomice i ob inem suprafe e
cu convexit i maxime care indic i a ezarea topografic a ecua
torului anatomic pe suprafe ele dintelui. Ecuatorul dintelui îndep
line te func ia de protec ie a gingiei i de echilibrare a presiunilor
masticatoare pe întreaga suprafa a arcadei dentare, precum i de
fixare i men inere a protezelor mobilizabile prin intermediul cro
etelor. Sub smal ul coronar i cementul radicular se g se te stra
tul de dentin a dintelui alc tuind baza principal a acestui organ.
esutul dentinar al dintelui este str b tut de numeroase cana-
licule care con in prelungirile protoplasmatice ale odontobla tilor
cu calit i senzitive (fibrele lui Tomes), favorizând comunicarea
dintre cavitatea dintelui care con ine pulpa dentar i periferia
stratului de dentin . La rândul s u pulpa dentar este format din
esut conjunctiv, vase sangvine, limfatice i nervi.
Forma coroanei dintelui se g se te în dependen de func ia de

Fig. 13. Coroana anatomic i clinic a dintelui: 1 — smal ul; 2 — coletul ana
tomic; 3 — nivelul gingiei; 4 — r d cina; 5 — coroana anatomic ; 6 — coroana
clinic .

22
baz . Astfel, incisivii care îndeplinesc func ia de t iere a alimen
telor au o form de dalt , iar caninii care particip la ruperea ali
mentelor au form de suli . Premolarii, participând la zdrobirea
bolului alimentar, au un volum coronar mai mare decât din ii fron
tali, iar molarii care îndeplinesc func ia de mastica ie au cel mai
mare volum coronar. Pe suprafe ele orizontale (ocluzale) ale co
roanelor dentare sunt situate diferite proeminente numite cuspizi.
Cuspizii sunt separa i de an urile intercuspidiene, au forme pira
midale i sunt situa i ep suprafe ele ocluzale ale din ilor laterali,
vestibular i oral (palatinal sau lingual), mezial sau distal i pe
marginea incizal a caninilor. Din ii pot fi mono-, bi-, tri- i poli-
cuspidati. Pe suprafe ele palatinale i vestibuläre ale molarilor
exist a a-numi{ii tuberculi dentari, care se deosebesc de cuspizi
prin pozi ie, form , volum i dimensiune vertical , i care nu ating
planul de ocluzie.
Orice coroan dentar prezint 4—5 suprafe e care au fost de
numite dup direc ia lor de orientare, în dependent de anumite
linii, planuri sau forma iuni anatomice ale cavit ii bucale. Astfel
deosebim urm toarele suprafe e: 1) vestibuläre — suprafe ele din i
lor cu orientare în afara cavit ii bucale; 2) orale — cu orientare
în cavitatea bucal ; când dintele este situat pe maxil , mai pot fi
denumite suprafe e palatinale, iar dac dintele este situat pe m an
dibul — linguale; 3) distale (proxim ale)— suprafe ele din ilor
îndreptate de la linia median a fetei spre posterior; 4) meziale
(proximale) — îndreptate spre linia median a fetei; 5) ocluzale —
suprafe ele care au contact cu din ii antagoni ti, în cazul din ilor
laterali i cu marginea incizal în cazul din ilor frontali.
Din ii se deosebesc între ei dup mai multe criterii, cunoa terea
c rora are o deosebit important în protetica dentar la modelarea
formei anatomice i redarea aspectului fizionomie al protezelor;
dintre aceste criterii inem s men ion m: criteriul radicular, un
ghiurile coroanelor din ilor anteriori, curbura suprafe ei vestibuläre,
marginea coroanei, num rul de cuspizi, m rimea i situarea lor pe
fata ocluzal la din ii laterali. Dup aceste semne din ii se deose
besc între ei i se determin c rui maxilar apar in i de pe care
hemiarcad (din stânga sau din dreapta).
Criteriul radicular este determinat nu numai de num rul r d
cinilor care se refer numai la din ii laterali, dar i de direc ia
devierii axului radicular care indic hemiarcada din care provine
(fiind de regul înclinate distal).
Unghiurile suprafe elor incizivale ale din ilor frontali sunt dife
rite: unghiul medial este ascu it sau drept, pe când cel distal tot
deauna este mai obtuz. Excep ie fac incisivii centrali inferiori la
care ambele unghiuri sunt drepte.
Curbura suprafe ei vestibular se caracterizeaz printr-o con-
vexitate mai accentuat spre mezial. Aceste semne de distinc ie
sunt cunoscute în literatura de specialitate ca semnele lui M ühl
reiter.
Criteriul dimensiunilor coroanelor const în faptul c incisivii
23
central! superiori sunt cei mai masivi, cei laterali superiori mai
mari decât incisivii inferiori, iar incisivii laterali inferiori sunt
mai mari decât cei centrali.
Num rul de cuspizi J a premolari este egal cu doi, iar de mo-
l ar* 3 5, având o în l ime i o situare corespunz tor particula
rit ilor anatomice ale dintelui.
Pentru redarea corespunz toare a formei anatomice a din ilor
în procesul de protezare este necesar de tiut nu numai particulari
t ile generale ale din ilor, dar i particularit ile anatomice ale
fiec rui dinte în parte i îndeosebi a coroanei dentare.
Incisivii centrali superiori. Sunt cei mai mari din i dup volum
din grupa incisivilor, implanta i în por iunea central a arcadei
superioare de o parte i de alta a liniei mediane a fe ei (fig. 14).
Coroana lor este turtit în sens vestibulooral, astfel jncât forma
poate fi comparat cu o lop ic . Pe m sur ce se apropie de colet,
coroana se îngusteaz trecând în r d cin .
Suprafa a vestibular a incisivilor centrali superiori este con
vex atât în sens gingivoincizal, cât i meziodistal i are o form
dreptunghiular cu latura vertical mai mare decât cea orizontal .
La tineri, pe aceast suprafa sunt situate dou an uri orientate
vertical cu o adâncime mai accentuat la marginea incizal care
se atenueaz treptat, pân la dispari ia lor la jum tatea în l imii
suprafe ei vestibuläre. Aceste an uri împart suprafa a vestibular
în trei lobi inegali: distal cel mai mare, mezial de m rime mijlocie
i central cel mai mic, creându-se astfel o u oar ondulare tripl .
Cu anii, datorit ac iunii abrazive a alimentelor i periu ei de din i,
an urile i lobii treptat se terg. Suprafa a vestibular este mai
lat în regiunea marginii incizale i mai îngust în zona coletului.

a b e

Fig. 14. Incisivul central superior din dreapta: a — suprafa a vestibular ; b —


suprafa a palatinal ; — suprafa a proximal ; d — marginea incizal ; e — sec
iune orizontal
24
Marginea distal a suprafe ei vestibuläre este mai scurt i mai
convex decât cea mezial , care este mai mare i mai plan .
Suprafa a palatinal a incisivilor centrali superiori are o form
triunghiular cu baza spre marginea incizal i dimensiuni mai
mici decât suprafa a vestibular . Proximal ea are câte o îngro are
de. smal , numit creast marginal . Sunt creste marginale, mezia
l i distal , care converg spre treimea cervical , unde se unesc
formând tuberculul dentar, care poate avea relief i forme variate:
an uri verticale, orificiu orb (foramen caecum) etc.
Suprafe ele proximale au form triunghiular cu baza spre co
let, laturile c rora sunt formate de marginile vestibular i palati
nal ale suprafe elor respective, care se întâlnesc într-un unghi
ascu it la marginea incizal . Suprafe ele proximale sunt u or con
vexe spre colet. Suprafa a proximal mezial este mai mare decât
cea distal atât în sens vertical, cât i orizontal. Ambele suprafe e
proximale au acela i contur general, îns suprafa a distal are o
convexitate mai accentuat .
Marginea incizal este pu in oblic de jos în sus i în sens
meziodistal, având un relief ondulat, format de trei proeminen e,
ce corespund celor trei lobi vestibuluri, care i ele cu vârsta se
abraziaz . La unirea marginii incizale cu suprafa a mezial se
formeaz un unghi de circa 85—90°, iar la unirea cu suprafa a
distal un unghi obtuz, rotunjit. Atât incisivii superiori, cât icei
inferiori (centrali i laterali) sunt din i monoradiculari.
Incisivii laterali superiori. Au aceea i form general ca i in
cisivii centrali superiori, dar cu dimensiuni mai mici i cu unele
detalii morfologice mai accentuate. Sunt implanta i în hemiarcadele
dentare imediat dup incisivii centrali (fig. 15).
Suprafa a vestibular a incisivilor laterali superiori este mai

suprafa a palatinal ; — suprafa a proximal ; d — marginea incizal ; e — sec


iune orizontal

25
îngust i mai convex decât a incisivilor centrali. Ca i la incisi
vii centrali, pe suprafa a vestibular sunt situate dou an uri cu
aceea i orientare, care o împart în cei trei lobi: distal-mare, mezial-
mijlociu i central-mic. Spre deosebire de incisivul central, margi
nile distale i meziale ale incisivului lateral converg, în majorita
tea cazurilor de la ecuatorul coroanei spre marginea incizal , f
când marginea incizal mai scurt decât diametrul dintelui la ecua
torul anatomic.
Suprafa a palatinal este mai mic decât cea vestibular i mai
oblic , deosebindu-se de suprafa a palatinal a incisivului central
printr-o exprimare mai accentuat a tuberculului dentar. Pe supra
fa a palatinal e g se te mai frecvent orificiul orb. Suprafe ele
proximale au form triunghiular . Suprafa a proximal-mezial
este mai mare decât cea proximal-distal i este convex în jum
tatea incizal i plat la colet, fiind mai rotunjit spre marginea
vestibular . Suprafa a distal în general este plat i se rotunje te
înspre unghiul incizal.
Marginea incizal este asem n toare cu a incisivului central,
deosebindu-se totodat de ultimul prin unghiul mezial mai ascu it
i cel distal mai obtuz i mai rotunjit.
Incisivii centrali i laterali inferiori. Sunt cei mai mici din i i
ca i incisivii superiori sunt implanta i de o parte i alta a liniei
mediane a fe ei în aceea i ordine. Atât incisivii centrali, cât i cei
laterali sunt asem n tori, având coroane turtite în sens vestibulo-
lingual în por iunea incizal i în sens meziodistal spre colet, con-
ferindu-i astfel forma de dalt (fig. 16). Incisivul central este mai
îngust decât cel lateral.
Suprafe ele vestibuläre au un aspect alungit de forma unui pa
ralelipiped, fiind convexe înspre colet i aproape plate spre margi
nea incizal . Pe ele sunt situate câte dou an uri care împart sup-

a b e
Fig. 16. Incisivul central inferior din dreapta: a — suprafa a vestibular ; b —
suprafaja lingual ; — suprafa a proximal ; d — marginea incizal ; e — sec iu
ne orizontal
26
rafa a vestibular a fiec rui dinte în trei lobi de m rime egal , f
când-o u or trilobat . Suprafe ele linguale au aceea i în l ime ca
i suprafe ele vestibuläre, fiind îns pu in mai înguste în sens me
ziodistal i pu in concave. Ele sunt aproape netede, dar, uneori ca
i la incisivii superiori, pe suprafa a lor pot fi tuberculi mici nedi
viza i.
Suprafe ele proximale au o form triunghiular , fiind aproape
egale atât mezial, cât i distal, cu un relief aproximativ plan, fiind
convergente spre colet.
Marginile incizale sunt orizontale, iar unghiurile atât meziale,
cât i distale sunt drepte.
Caninii superiori. Au coroan canoid , a c rei margine incizal
are forma unui vârf de suli (fig. 17). Caninii sunt cei mai lungi
i cei mai puternici din i din grupul din ilor frontali i sunt im plan
ta i în hemiarcadele dentare, distal de incisivii laterali. Suprafa a
vestibular este accentuat convex atât vertical, cât i meziodistal.
Ea este împ r it în dou fa ete de c tre o creast de smal verti
cal pronun at , care porne te de la cuspid spre colet. Marginile
acestei creste formeaz dou an uri (unul mezial i altul distal)
fiind divergente spre colet, curbate u or, atenuându-se treptat aceas
t curbur pân la treimea mijlocie a suprafe ei vestibuläre. Fa eta
mezial este mai mic , iar cea distal mai mare. Uneori pe fa eta
distal se observ un an care o împarte în doi lobi. Marginea
mezial este u or convex , iar cea distal este mai pronun at con
vex i mai scurt .
Suprafa a palatinal este mai mic decât suprafa a vestibular ,
datorit reducerii diametrului orizontal. Ea este oblic în sens ver
tical i concav în sens meziodistal. In treimea cervical a supra-

a c e
Fig. 17. Caninul superior din dreapta: a — suprafa a vestibular ; b — suprafa a
palatinal ; — suprafa a proximal ; d — suprafa a incizal ; e — sec iune ori
zontal

27
fe ei palatine, iar uneori chiar i în regiunea coletului, se afl tu
berculul dentar care deseori are o form pronun at de cuspid mic.
De la tuberculul dentar spre marginea incizal pornesc 3 creste:
mezial — spre unghiul mezial, distal — spre unghiul distal i
median — spre vârful cuspidului. Aceste creste sunt desp r ite de
dou an uri mai mult sau mai pu in exprimate. Suprafe ele proxi
male au form triunghiular cu vârful îndreptat spre marginea in
cizal i cu baza spre colet, i au form convex în treimea incizal
i plait în treimea cervical . Suprafa a proximal-distal are dimen
siuni mai mici atât în sens vertical, cât i orizontal, i este mai
convex incizal i mai plat cervical decât suprafa a proximal-me-
zial .
Marginea incizal este împ r it de un cuspid în dou margini
inegale: marginea incizal-mezial care se întinde de Ia vârful cus
pidului spre suprafa a mezial i formeaz unghiul mezial de o
form rotunjit ; marginea incizal-distal care se întinde de la vâr
ful cuspidului spre suprafa a distal , formând unghiul distal mai
deschis i situat mai aproape de linia coletului. Marginea distal
este mai lung decât cea mezial .
La tineri vârful cuspidului are un relief ascu it rotunjit, care
cu timpul se abraziaz transformându-se într-o mic suprafa oc
luzal .
Caninii inferiori. Prezint acelea i caractere morfologice gene
rale cu ale caninilor superiori, având doar unele deosebiri mai pu
in sau mai mult accentuate (fig. 18). Coroanele caninilor inferiori
sunt mai turtite în sens meziodistal i mai înalte, iar r d cinile
sunt mai scurte comparativ cu ale caninilor superiori.
Suprafa a vestibular are un aspect mai alungit ' i este mai pu
in convex în ambele direc ii, comparativ cu a caninului superior,
este împ r it de cele 2 an uri, în trei lobi inegali, care sunt mai
pu in pronun a i, abia perceptibili.

a b e
Fig. 18. Caninul inferior din dreapta: a — suprafa a vestibular ; b — suprafa a
lingual ; — suprafa a proximal ; d — suprafa a incizal ; e — sec iune orizon
tal
28
Suprafa a lingual este mai îngust decât suprafa a vestibular
i prezint acelea i detalii morfologice ca i suprafa a palatinal
a caninului superior, relieful lor fiind mai pu in exprimat, din care
cauz suprafa a lingual este mai simpl , având un tubercul l it
abia vizibil.
Suprafe ele proximale au acela i contur triunghiular i aceea i
orientare, fiind u or convexe i aproape paralele.
Marginea incizal este împ r it de un cuspid mai pu in pro
nun at, în dou margini inegale. Marginea distal este mai lung
i mai oblic , deplasând astfel cuspidul mai spre mezial.
Primul premolar superior. Este primul dinte din grupul din ilor
laterali i este implantat în hemiarcada dentar imediat dup ca
nin. Coroana lui are o form cuboid neregulat ; este un dinte
bicuspidat i biradicular (fig. 19).
Suprafa a vestibular este uniform convex în ambele direc ii
i este asem n toare cu cea a caninului, fiind mai mic i mai lat ,
iar caracterele morfologice sunt mai pu in pronun ate i reliefate.
Suprafa a palatinal are acela i contur general ca a suprafe ei
vestibuläre i prezint dimensiuni mai mici în ambele direc ii, fiind
perfect neted . Suprafe ele proximale sunt mai mari decât supra
fe ele palatinale i vestibuläre. Suprafa a proximal-mezial are for
m trapezoidal , este convex în treimea ocluzal , în special spre
vestibular unde formeaz punctul de contact cu dintele vecin, deve
nind plat spre colet. Marginea mezial vestibular este curb de
sus în jos,* iar cea palatinal mai are i o direc ie oblic spre ves
tibular i este mai scurt decât cea vestibular . Suprafa a proxi-
mal-distal are acelea i caractere morfologice ca suprafa a proxi-
mal-mezial , prezentând doar câteva deosebiri: este mai convex
i se l rge te spre colet, formând o depresiune concav spre cer-

e
Fig. 19. Prim ul premolar superior din dreapts: a — suprafa a vestibular ; b —
suprafa a palatinal ; — suprafa a proximal ; d — suprafa a ocluzal ; e — sec
iune orizontal

29
vical. Acest semn este socotit ca un indice de identificare a primu
lui premolar superior i a hemiarcadei din care provine.
Suprafa a ocluzal este trapezoidal , format din 4 margini
(vestibular , palatinal , mezial i distal ), 2 cuspizi, un ant in-
tercuspidian i 2 fosete. Marginea vestibular este trilobat dato
rit proeminentei corespunz toare a celor trei lobi de pe suprafa a
vestibular . Marginea palatinal are form de semicerc format
de cuspidul palatinal. Marginile proximale au form de curbe ce
converg spre palatinal formate de crestele meziale i distale care
unesc cuspidul vestibular cu cel palatinal.
Relieful suprafe ei ocluzale este format de cei doi cuspizi — unul
situat vestibular i altul palatinal. Cuspidul vestibular este mai
puternic, ceva mai mare i mai proeminent decât cel palatinal i
este a ezat central sau pu in distal. Cuspidul palatinal este mai
te it decât cel vestibular i este deplasat spre suprafa a mezial .
D in vârful cuspizilor pleac crestele axiaje care coboar spre an
ul intercuspidian — una din prelungirea celeilalte, împ r ind sup
rafa a ocluzal în dou versante: unul mezial mai mic i unul dis
tal mai mare. De pe versantele meziale i distale ale cuspidului
vestibular pornesc dou an uri paralele crestei axiale, formând
fosetele ocluzale care nu trec peste cuspidul palatinal. Cuspizii ves
tibular i palatinal sunt desp r i i de un an intercuspidian cu di
rec ie meziodistal , situat mai aproape de suprafa a palatinal .
Acest ant, traversând suprafa a ocluzal în direc ie distal , se ter
m in pe suprafa a crestei marginale, iar în direc ie mezial de cele
mai multe ori dep e te creasta marginal i se termin chiar pe
suprafa a mezial .
Examinând cuspizii tuturor din ilor laterali, observ m c atât
cuspizii orali, cât i cei vestibulari sunt împ r i i de creste sagitale
în dou versante: extern i intern. Versantul extern este situat în
direc ie vestibular , iar cel intern în direc ie oral .
R d cina primului premolar superior în 66 cazuri din 100 este
bifid , astfel fiind reprezentat de o r d cin vestibular i alta pa
latinal . In 30 de cazuri r d cina este unic i în 4 cazuri — trifid .
Premolarul doi superior. Este al cincilea dinte din arcada den
tar , implantat imediat dup primul premolar. Premolarul doi su
perior este asem n tor cu primul premolar superior, dar are o con
figura ie mai simpl i dimensiuni mai mici (fig. 20).
Caracterele morfologice ale premolarului doi superior, dup cum
s-a men ionat, sunt identice cu cele ale primului premolar cu ex
cep ia suprafe ei ocluzale. Suprafa a ocluzal este bicuspidat , îns
cuspizii dup m rime sunt egali între ei. an ul intercuspidian îm
parte suprafa a ocluzal în dou por iuni egale în sens vestibulo-
palatinal i se termin la marginea crestelor proximale: forma an
urilor de pe suprafa a ocluzal se aseam n mult cu litera H.
R d cina în 82% cazuri din 100 este unic , dar poate fi atât
bifid , cât i trifid .
Primul premolar inferior. Este implantat ca i omologul s u su
perior dup canin i este al patrulea dinte din arcada dentar in
30
a b e
Fig. 20. Premolarul doi superior din dreapta: a — suprafa a vestibular ; b — sup
rafa a palatinal ; — suprafa a proximal ; d — suprafa a ocluzal ; e — sec iune
orizontal

ferioar . Coroana are o form mai mult asem n toare cu un cilin


dru, este un dinte bicuspidat i monoradicular (fig. 21).
Suprafa a vestibular este asem n toare cu cea a caninului in
ferior, dar are dimensiuni mai mici atât în sens vertical, cât i ori
zontal. Ea este împ r it de dou an uri verticale pu in exprimate
în 3 lobi inegali, dintre care cel medial este mic, cel distal — m ij
lociu i cel central este mai mare i mai pronun at. Aceasta permite
ca creasta sagital a cuspidului vestibular s împart marginea

Fig. 21. Primul premolar inferior din dreapta: a — suprafa a vestibular ; b —


suprafa a lingual ; — suprafa a proximal ; d — suprafa a ocluzal ; e — sec iune
orizontal

31
ocluzal vestibular în dou versante inegale: mezial, care este mai
mic i ascu it, i distal — mai lung i oblic. Suprafa a vesti
bular este convex în ambele direc ii, atingând convexitatea
maxim la limita unirii treimii meziale cu cea cervical . Acest re
lief contribuie la aplecarea cuspidului vestibular spre lingual, adu-
cându-1 în cele mai dese cazuri pân la axul vertical al dintelui.
Suprafa a lingual este convex în ambele direc ii i mai mic
decât suprafa a vestibular , astfel c în l imea ei constituie apro
ximativ jum tate din în l imea suprafe ei vestibuläre. Aceste par
ticularit i constituie punctul de trecere de la din ii monocuspida i
la cei bicuspida i ca i în cazul primului premolar superior; supra
fa a lingual nu prezint detalii morfologice, fiind neted .
Suprafe ele proximale sunt u or convexe i converg atât spre
colet, cât i spre lingual. Convergen a maxim vestibulolingual
este în treimea vestibular , unde face punct de contact cu din ii
vecini. La trecerea suprafe elor proximale spre suprafa a lingual
se formeaz un unghi accentuat rotunjit. Suprafe ele proximale au
form trapezoidal cu baza mic spre ocluzal. Suprafa a proximal
mezial este mai mare decât suprafa a proximal-distal .
Suprafa a ocluzal are o form pu in ovoidal alc tuit din 4
m argini, 2 cuspizi, un an intercuspidian i 2 fosete. Relieful ei
este format de 2 cuspizi inegali: vestibular i lingual. Cuspidul ves
tibular are o în l ime i l ime aproape de dou ori mai mare decât
cel lingual, având o înclinare spre lingual de aproximativ 45°.
Aceasta, dup cum s-a men ionat mai sus, permite ca vârful cus-
pidian s ajung pân la axul vertical al dintelui. Din vârful cus
pidului vestibular porne te o creast axial de smal spre an ul
intercuspidian, care coincide i continu cu creasta axial a cuspi
dului lingual. Creasta axial împarte versantul intern al cuspidului
vestibular în dou fosete: mezial i distal . Foseta mezial este
mai pronun at decât cea distal . In aceste fosete, paralel crestei
axiale, se g sesc an urile secundare numite an uri de desc rcare.
Aceste dou fosete sunt unite de an ul intercuspidian, care se în
tinde pân la crestele proximale. an ul intercuspidian are form
de curb cu concavitatea orientat spre suprafa a vestibular i
<este situat mai mult spre marginea lingual .
Premolarul doi inferior. Este al cincilea dinte din arcada den
tar inferioar , implantat dup primul premolar. Coroana lui are
o form cuboid i este pu in mai mare decât cea a primului pre
molar, este un dinte monoradicular i bicuspidant sau tricuspidant
(fig. 22). a b
Suprafa a vestibular este convex atât în sens vertical, cât i
orizontal. Convexitatea maxim vertical este situat în treimea
cervical i trece lent în sens meziodistal. In compara ie cu omo
logii s i, aceast suprafa este împ r it de dou an uri în trei •
lobi cu un relief mai pu in accentuat. Lobul central este mai lat
i abia dep e te relieful lobilor mezial i distal. Marginea ocluzal
«ste mai pu in ascu it decât la ceilal i premolari i este împ r it
de vârful cuspidului în dou versante aproape egale, care, unin-

32
Fig. 22. Premolarul doi inferior din dreapta: a — suprafa a vestibular ; u>— sup
rafa a lingual ; — suprafa a proximal ; d — suprafa a ocluzal ; e — sec iune
orizental

du-se cu marginile proximale, formeaz unghiurile distal i mezial.


Unghiul mezial este pu in mai ascu it, iar cel distal mai oblic. Sup
rafa a lingual este mai mic decât cea vestibular i este u or
înclinat spre lingual, cu o convexitate în ambele direc ii. Din trei
mea cervical , atât suprafa a lingual , cât i cea vestibular con
verg ocluzal, f când ca diametrul vestibulolingual s fie mai mic
la nivelul suprafe ei ocluzale.
Suprafe ele proximale sunt convexe i convergente spre colet
i au o form p trat ; convexitatea maxim atinge marginea oclu
zal , nivelul unde se realizeaz contactul interdentar cu din ii ve
cini.
Suprafa a ocluzal are un relief dependent de prezen a a doi
sau trei cuspizi. In cazul când suprafa a ocluzal prezint doi cus
pizi, relieful ei este asem n tor cu cel al primului premolar infe
rior i se deosebe te prin urm toarele semne: vârful cuspidului ves
tibular nu este accentuat înclinat spre lingual; an ul intercuspidian
este situat mai vestibular, motiv care a condus la situarea fosetelor
meziale i distale mai aproape de marginea vestibular a suprafe ei
ocluzale; cuspizii vestibular i lingual sunt aproape de aceea i m
rime. Unii autori în general socot cuspidul lingual mai puternic
decât cel vestibular.
In cazul când suprafa a ocluzal prezint 3 cuspizi, an urile,
fosetele i cuspidul vestibular au acela i contur i relief. Modific
rile se petrec la nivelul cuspidului lingual, care este împ r it în doi
cuspizi de un ant cu direc ie lingual ce î i ia începutul din an ul
intercuspidian cu direc ie meziodistal . an ul intercuspidian lin
gual nu dep e te limita crestei sagitale a cuspidului lingual. D in
tre cei doi cuspizi linguali cel meziolingual este mai pronun at i
'mai mare decât cel distolingual.
3 Gh. Bârsâ, I. Postolachi
33
Primul molar superior. Este implantat dup al doilea premolar
i este al aselea dinte din arcada dentar . Are o coroan de form
cuboid i este un dinte tetracuspidant i triradicular (fig. 23).
Suprafa a vestibular a primului molar superior este divizat
de 4 margini laterale: ocluzal de form neregulat , ondulat ; cer
vical aproape orizontal i dou margini proximale convergente
spre colet, marginea distal a c rora este mai curb i mai scurt
decât cea mezial . Marginile laterale confer suprafe ei vestibuläre
o form trapezoidal cu baza mare situat ocluzal. Relieful supra
fe ei vestibuläre este convex, având i o mic depresiune (foset )
realizat de un an central care vine de pe suprafa a ocluzal i
se termin aproximativ la jum tatea suprafe ei vestibuläre. Totoda
t an ul central împarte suprafa a vestibular în doi lobi inegali:
mezial i distal. Lobul mezial este format de versantul extern al
cuspidului meziovestibular, iar cel distal — de versantul cuspidului
distovestibular i este mai mic decât lobul mezial.
Suprafa a palatinal este asem n toare cu cea vestibular , mar
ginile proximale ale c reia sunt mai convergente spre colet, la fel
fiind împ r it în doi lobi inegali de an ul ocluzal distopalatinal,
numit i an palatinal de desc rcare, care continu pân aproape
de linia coletului. Lobul mezial, format de versantul intern al cus
pidului meziopalatinal, este mai mare decât lobul meziovestibular
i cu mult mai mare decât cel distopalatinal, format de versantul
intern al cuspidului distopalatinal. Pe suprafa a palatinal a lobu
lui meziopalatinal în treimea ocluzal i aproape de marginea me
zial , deseori este situat o proeminen de smal numit tubercu
lul Carabelli, considerat de unii autori ca un cuspid supranumerar.
Uneori an ul ocluzal distopalatinal formeaz o mic depresiune —
orificiul orb (foramen caecum).

Fig. 23. Prim ul molar superior din dreapta: a — suprafa a vestibular ; b — sup
rafa a palatinal ; — suprafa a proximal ; d — suprafa a ocluzal ; e — sec iune
orizontal
34
Suprafe ele proximale au forma trapezoidal cu baza mare în
dreptat spre colet, suprafa a distal a c ruia este mai mic i mai
convex , iar suprafa a mezial este plan în sens vertical i con
vex în sens orizontal, convexitatea fiind mai accentuat spre mar
ginea vestibular . Acest relief al suprafe ei meziale contribuie la
formarea unei u oare depresiuni în centrul ei, în apropierea cole
tului.
Suprafa a ocluzal are o form neregulat romboidal , margi
nea vestibular a c reia formeaz cu cea mezial un unghi ascu it,
iar cu marginea distal — un unghi obtuz deschis i invers; mar
ginea palatinal cu cea distal formeaz un unghi obtuz, iar cu
cea distal — un unghi ascu it. Astfel diagonala mare a acestei
suprafe e une te imaginar unghiurile ascu ite meziovestibular cu
cel distopalatinal. Marginea distal i cea mezial sunt aproape
paralele i drepte, iar cea vestibular i palatinal sunt conver
gente spre distal. Pe suprafa a ocluzal sunt situa i 4 cuspizi,
creasta oblic , 2 fosete principale, o foset accesorie i 3 an uri.
Cuspizii sunt orienta i în sens vestibulopalatinal i meziodistal,
fiind separa i între ei printr-un sistem dublu de an uri intercus
pidiene, care în dependen de gradul de adâncire spre partea cen
tral a suprafe ei ocluzale, sunt divizate în: an uri centrale (ves-
tibulocentral i meziocentral) i 1 an periferic (distopalatinal).
an ul vestibulocentral, pornind din centrul ocluzal spre suprafa a
vestibular , continu pân în treimea mijlocie a suprafe ei vesti
buläre, separând astfel cei 2 cuspizi vestibulari în: cuspidul mezio
vestibular care coincide dup m rime cu lobul mezial al suprafe ei
vestibuläre i cuspidul distovestibular care coincide cu lobul distal.
an ul meziocentral î i are începutul ca i cel vestibulocentral în
centrul ocluzal; intersec ia acestor dou an uri formeaz un unghi
de circa 95° i o foset , numit foseta central sau accesorie (s,e-
cundar ). an ul meziocentral porne te spre suprafa a mezial i
împarte cei doi cuspizi meziali în: cuspidul meziovestibular i cuspi
dul meziopalatinal. Acest an împreun cu creasta mezial formeaz
foseta mezial . an ul distopalatinal porne te de pe marginea dis
tal a suprafe ei ocluzale, împ r ind-o aproximativ în dou ju m
t i egale, continu pân la marginea crestei oblice de smal , unde
formeaz cu ea un unghi oblic de aproximativ 120°— 135° i se
îndreapt pe suprafa a palatinal unde se contope te cu an ul de
pe aceast suprafa . Uneori, por iunea distal a an ului distopa
latinal trece creasta oblic de smal i se termin în foseta centra
l , având un relief slab pronun at. Astfel acest an separ cuspizii
palatinali în cuspidul distopalatinal i cuspidul meziopalatinal, se
parând totodat i cuspizii distali în cuspidul distovestibular i
cuspidul distopalatinal. an ul distopalatinal împreun cu creasta
distal formeaz foseta distal . Cuspidul meziopalatinal se une te
cu cuspidul distovestibular printr-o creast oblic de smal care
se mai nume te i puntea de smal , iar creasta cuspidului mezio
palatinal, trecând de pe un cuspid pe altul, formeaz un unghi de
aproximativ 145° cu vârful orientat în sens distal. Totod'at este
35
necesar de men ionat c , din vârful tuturor cuspizilor spre centrul
ocluzal, pornesc creste axiale care împart cuspizii în dou versante:
mezial i distal. Paralel acestor creste pornesc an uri secundare,
grladul de reliefare al c rora difer . Vârfurile cuspizilor vestibulari
i palatinali sunt unite prin creste sagitale care împart cuspizii în
dou versante: extern i intern. Crestele sagitale la rândul s u sunt
unite cu crestele proximale în sens meziodistal.
Primul molar superior este dotat cu 3 r d cini implantate în
ardada dentar astfel: dou r d cini în sens vestibular i una în
sens palatinal.
Molarul doi superior. Este implantat dup primul molar, fiind
al aptelea dinte din arcada dentar . Caracteristicile morfologice
generale sunt identice cu cele ale primului molar superior, cu unele
deosebiri de detaliu. Coroana molarului doi superior are o form
cuboid , este un dinte tetracuspidat (uneori poate fi tricuspidat),
triradicular (fig. 24).
Suprafa a vestibular a molarului doi superior se deosebe te de
cea vestibular a primului molar prin dimensiuni mai mici. an ul
vestibular este de asemenea mai pu in exprimat i împarte supra
fa a vestibular în doi lobi aproximativ egali. Suprafa a palatinal
este mai mic , mai convex decât suprafa a palatinal a primului
molar, relieful ei fiind dependent de prezen a i pozi ia an ului
palatinal situat mult mai distal i care este mai scurt, extinzându-se
în treimea ocluzal a suprafe ei palatinale. La molarii cu suprafa a
ocluzal tricuspidant an ul palatinal lipse te sau este abia schi
at pe marginea palatinal .
Suprafe ele proximale ale molarului doi superior prezint ace
lea i caractere morfologice cu ale suprafe elor proximale ale pri
mului molar, având dimensiuni mai mici.

a b f
Fig. 24. M olarul al doilea superior din dreapta: a — suprafa a vestibular ; b —
suprafa a palatinal ; — suprafa a proximal ; d — suprafa a ocluzal tetracus-
pidian ; e — suprafa a ocluzal tricuspidian ; f — sec iune orizontal

30
Suprafa a ocluzal , ca i în cazul primului molar superior, are
o form neregulat , romboid , dimensiuni mai mici, unghiurile
meziopalatinal i distovestibular sunt mai rotunjite, din care cauz
diagonala care leag unghiurile meziovestibular i distopalatinal
este mai mare decât diagonala unghiurilor meziopalatinal i disto
vestibular. Când pe suprafa a ocluzal sunt situa i 4 cuspizi, relie
ful ei are caractere morfologice identice cu cele ale primului molar
superior, cuspizii fiind mai te i i. Cuspizii distovestibular i dis
topalatinal sunt mai mici, reducerea în volum fiind foarte accen
tuat la cuspidul distopalatinal, care deseori aproape nu se mai
observ , iar suprafa a ocluzal este reprezentat numai de trei
cuspizi. In a a cazuri relieful suprafe ei ocluzale este conferit de
ace ti cuspizi care sunt situa i astfel: 2 cuspizi vestibulari i unul
palatinal. Astfel por iunea palatinal a an ului distopalatinal se
reduce pân la dispari ia complet , sau coincide cu an ul secun
dar al crestei oblice contribuind la reducerea fosetei distale; por iu
nea distal se contope te cu an ul intercuspidian meziocentral.
Deci suprafa a ocluzal poate fi reprezentat i de 3 cuspizi, creas
ta oblic , o foset principal i una accesorie i 2 an uri intercus
pidiene.
R d cinile sunt implantate în arcada dentar ca i la primul
molar superior.
Molarul al treilea superior. Este implantat dup al doilea molar
i este ultimul dinte din arcada dentar , ocupând locul 8. Mai este
numit i molarul de minte, datorit perioadei de erup ie — între
16—40 ani. Are o form variabil , pu in constant , poate fi tricus-
pidant sau multicuspidant, triradicular sau mono- i multiradicular.
Când molarul trei superior este normal dezvoltat, are caracteristici
morfologice generale asem n toare cu ale molarului doi superior,
având trei cuspizi, dimensiunile i volumul fiind mai redus.
Primul molar inferior. Este implantat dup al doilea premolar
inferior i este al aselea dinte din arcada dentar inferioar . Co
roana are o form cuboid i este un dinte pentacuspidat i bira-
dicular (fig. 25).
Suprafa a vestibular a primului molar inferior este delimitat
de 4 margini laterale: ocluzal -, de form ondulat , echivalent ce
lor trei cuspizi vestibulari; cervical reprezentat de dou convexi-
t i orientate ocluzal (una mezial i alta distal ), care se unesc
printr-o u oar ondulare spre spa iul interradicular corespunz tor
delimit rii r d cinilor; dou margini proximale convergente spre
colet, marginea distal a c rora este mai convex i mai scurt de
cât cea mezial . Marginile laterale confer suprafe ei vestibuläre
form trapezoidal cu baza mare situat în sens ocluzal, iar baza
mic — în sens cervical. Relieful suprafe ei ocluzale este asem
n tor cu cel al premolarilor inferiori, având convexitate maxim
în treimea cervical , fiind aproape plan în sens ocluzal i oblic
în sens lingual. Suprafa a vestibular este împ r it de dou an
uri verticale (mezial i distal) în trei lobi inegali. an ul mezial
porne te de pe suprafa a ocluzal i .continu pân la jum tatea
37
Fig. 25. Prim ul molar inferior din dreapta: a — suprafa a vestibular ; b — sup
rafa a lingual ; — suprafa a proximal ; d — reliefuri ale suprafe ei ocluzale;
e — sec iune orizontal

suprafe ei vestibuläre, terminându-se într-o depresiune care formea


z foseta vestibular (orificiu orb). Acest an împarte suprafa a
vestibular în doi lobi; vestibulomezial i vestibulocentral. Lobul
mezial este format de versantul extern al cuspidului meziovestibu
lar, lobul central este format de versantul extern al cuspidului cen-
trovestibular i este mai mic decât cel mezial. an ul distal por
ne te de asemenea de pe suprafa a ocluzal , fiind mai scurt i mai
pu in exprimat, separând lobul vestibulocentral de cel vestibulodis-
tal. Lobul vestibulodistal este format de versantul extern al cus
pidului distovestibular i este cel mai mic lob de pe suprafa a ves
tibular .
Suprafa a lingual ca i cea vestibular are form trapezoidal
cu acela i contur, dar de dimensiuni mai mici, fiind neted . Aceas
t suprafa este convex i aproape vertical , împ r it de un an
vertical în doi lobi inegali. an ul vertical î i ia începutul pe sup
rafa a ocluzal i continu pân în treimea ocluzal a suprafe ei
linguale împ r ind-o în lobul meziolingual de dimensiuni mai mari
i lobul distolingual de dimensiuni mai mici. Ace ti lobi sunt for
ma i d'e versantele interne ale cuspizilor linguali, iar volumul lor
depinde de dimensiunile acestor versante.
Suprafe ele proximale ca i în cazul molarilor superiori pot fi
comparate cu un trapez, cu baza mare orientat spre colet i cea
mic spre ocluzal, având suprafa a distal mai mic i mai con
vex decât cea mezial . Marginile suprafe elor proximale (mezial
i distal ) sunt u or curbate fiind înclinate lingual.
Suprafa a ocluzal a primului molar inferior are form de tra
pez cu baza mare orientat în sens vestibular, este format de
38
crestele sagitale cuspidiene (vestibular i lingual ) i de crestele
marginale de smal (mezial i distal ). Pe suprafa a ocluzal
sunt situa i 5 cuspizi, 4 an uri intercuspidiene i 5 fosete. Cuspi
zii sunt situa i astfel: 3 vestibulari i 2 linguali, fiind separa i între
ei printr-un sistem specific de an uri intercuspidiene, care include
un ant central i 3 an uri secundare. an ul central meziodistal
porne te aproximativ din mijlocul crestei meziale, transverseaz
suprafa a ocluzal i se termin pe mijlocul crestei distale. an ul
central este bifurcat distal crestei de smal meziale, având o adân
cime mai pronun at i formând foseta mezial principal . Distal
an ul central are un contur mai pu in exprimat i împreun cu
creasta de smal distal formeaz a doua foset distal principal .
Este necesar de men ionat c crestele de smal împiedic prelun
girea an ului meziodistal pe suprafe ele proximale, prin urmare,
acest an separ cuspizii vestibulari de cei linguali, ultimii fiind
mai înal i.
an ul meziodistal bifurc în dou an uri secundare (mezial
i distal) care pornesc spre suprafa a vestibular , unde se conto
pesc cu an urile vestibuläre similare, separând cuspizii vestibulari.
an ul mezial separ cuspidul meziovestibular de cel centrovesti
bular, iar cel distal separ cuspidul centrovestibular de cuspidul
distovestibular. Intersec ia an urilor mezial i distal cu an ul
meziodistal formeaz dou fosete secundare. Aproximativ de la ju
m tatea an ului meziodistal, spre suprafa a lingual , pleac an
ul lingual care separ cuspizii linguali în cuspidul meziolingual i
cuspidul distolingual. an ul lingual confer suprafe ei ocluzale
un relief caracteristic. In unele cazuri an ul lingual coincide cu
an ul mezial vestibular (variant cruciform ), iar în alte cazuri
coincide cu creasta de smal a cuspidului centrovestibular (variant
driopitec ). La intersec ia an ului lingual cu an ul meziodistal
se formeaz a treia foset secundar . Din vârfurile cuspizilor, ca
la molarii superiori, pornesc spre ocluzal creste axiale de smal ,
iar paralel acestor creste — an uri secundare. In ordinea m rimii
i în raport descendent cuspizii se situeaz astfel: meziolingual
fiind cel mai mare, distolingual, meziovestibular, centrovestibular
i distovestibular, fiind cei mai mici.
R d cinile sunt implantate în arcada dentar astfel: una în sens
mezial i alta în sens distal. R d cina mezial dup m rime este
mai voluminoas .
Molarul doi inferior. Este implantat dup primul molar inferior
i este al aptelea dinte din arcada dentar inferioar . Caracteris
ticile generale sunt identice cu cele ale primului molar inferior,
existând unele deosebiri de detaliu: are coroana de forma unui
trapez i este un dinte tetracuspidat i biradicular (fig. 26).
Suprafa a vestibular a molarului doi inferior are aceea i for
m general ca a primului molar, deosebindu-se prin dimensiuni
mai mici, fiind mai convex i având un singur an vestibular care
se prelunge te pân la jum tatea suprafe ei vestibuläre, terminân-
du-se în foseta vestibular . an ul împarte suprafa a vestibular
39
Fig. 26. Molarul al doilea inferior din dreapta: a — suprafa a vestibular ; b —
suprafa a lingual ; — suprafa a proximal ; d — reliefuri ale suprafe ei oclu
zale; e — sec iune orizontal

în doi lobi inegali: lobul mezial fiind mai mare i lobul distal fiind
mai mic.
Suprafa a lingual este mai mic , având aproximativ aceea i
form ca i suprafa a lingual a primului molar inferior.
Suprafa a ocluzal are un relief imprimat de cei 4 cuspizi, dou
an uri intercuspidiene, dou fosete principale i una accesorie.
an ul meziodistal are aceea i direc ie ca i omologul s u de pe
primul molar inferior, formând dou fosete principale (mezial i
distal ) care separ cei doi cuspizi vestibulari de cei doi cuspizi
linguali. an ul vestibulolingual începe pe suprafa a vestibular ,
transverseaz an ul meziodistal, formând foseta secundar , ter-
minându-se pe marginea lingual a suprafe ei ocluzale. Acest an
separ cuspizii vestibulari i linguali în cuspizii meziovestibular i
distovestibular, meziolingual i distolingual. In dependen de ca
racterul direc iei topografice a por iunii vestibuläre a an ului ves
tibulolingual fa de por iunea lingual , deosebim: variant cruci
form , când aceste por iuni coincid i au aceea i direc ie; variant
driopitec , când aceste por iuni nu coincid, por iunea lingual fiind
situat mai distal, suprapunându-se cu creasta axial a cuspidului
distolingual; variant în scar , când la intersec ia an urilor me
ziodistal i vestibulolingual se formeaz o încruci are care se asea
m n cu litera «X». In ordinea m rimii i în raport descen
dent cuspizii se situeaz astfel: meziovestibular fiind cel mai mare,
meziolingual, distovestibular i distolingual fiind cel mai mic.
R d cinile molarului doi inferior sunt implantate în procesul
alveolar asem n tor cu r d cinile primului molar.
Molarul al treilea inferior. Este implantat dup al doilea molar
inferior i este ultimul din arcada dentar inferioar , ocupând lo
40
cui 8. Ca i omologul s u de la maxil este numit i molarul de m in
te. Deseori este mai bine dezvoltat i chiar mai mare decât molarul
2 inferior. Coroana lui este format în fond din 4— 5 cuspizi sau
chiar mai mul i. Molarul al treilea inferior prezint caractere mor
fologice identice cu cele ale primului i al doilea molari inferiori.
Relieful acestui dinte este în raport cu polimorfismul i num rul
cuspizilor; este un dinte biradicular, r d cinile c ruia sunt de cele
mai multe ori reunite formând un con scurt.
In literatura de specialitate mul i autori prezint dimensiunile
aproximative ale din ilor, deoarece ele variaz de la individ la in
divid i depind de numero i factori: starea general ' a scheletului
stomatognat, forma fe ei, starea general a organismului uman, ori
ginea, na ionalitatea, sexul etc. Prin urmare i rezultatele ob inute în
acest domeniu nu pot fi identice. Pentru compara ie, cât i în scopul
elabor rii manoperelor de reproducere a formei anatomice vom reda
dimensiunile medii ale din ilor permanen i la mandibul i maxil
dup Marseillier (tab. 1) i dup Schumacher (tab. 2).

Tabelul 1. Dimensiunile medii ale din ilor permanen i superiori,


dup Marseillier

D ian letrul
mezi Ddistal
al roanei,
mm

Dintele
r d cinii, mm
coroanei, mm

maxim, mm
w
Diametrul
a dintelui,

o>
în l im ea

vestibulo-
Lungimea
în l im ea

. £*2
Et£ N
•5 * gS
.E o palatinal
x-t =3 u
total

mm

£E ci uo I js

Incisivul central 22,5 10,0 12,5 9,0 6,4 7,0


Incisivul lateral 22,0 8,8 13,5 6,4 4,4 6,0
Caninul 26,5 9,5 17,0 7,6 5,2 8,0
Primul premolar 21,0 i 8,0 13,0 7,0 4,7 9,0
Al doilea premolar 21,0 7,5 13,5 6,5 5,3 8,5
Primul molar 22,3 7,5 14,8 10,2 7,4 11,7
Al doilea molar 20,7 7,2 13,5 9,2 6,7 11,5
Al treilea molar 18,0 6,8 11,2 9,0 7,0 11,0

Dimensiunile medii ale din ilor permanen i inferiori


Incisivul central 20,7 8,8 11,9 5,4 3 6
Incisivul lateral 22,1 9,4 12,7 5,9 3,8 6,4
Caninul 25,6 19,3 15 6,9 5,2 7,9
Primul premolar 23 8 15 6,9 5,4 7
Al doilea premolar 23,5 8 15,5 7,2 6 8
Primul molar 21 7,7 13,3 11,2 8,5 10,3
Al doilea molar 19,8 6,9 12,9 10,7 8,3 10,1
Al treilea molar 17 7 10 10,5 9,5

4t
Tabelul 2. Dimensiunile medii ale din ilor permanen i superiori,
dup Schumacher

L imea
Lu n g i L ung i mezio-
Lungimea mea mea d i sta 1 Erup ie,
Dintele total , coroanei. r d a coroa ani
mm mm cinii, nei, mm
mm

Incisivul central 22,2 9,2 13,0 8,1


1,9± 1,5± 1,7± 0,9 ± 7,4
Incisivul lateral 21,5 8,6 12,9 6,4
1,8± 1 ,2 ± 1,6± 0 ,7 ± 8,5
Caninul 25,6 9,7 15,9 7,3
2 ,7 ± 1 ,4 ± 2,4 ± 0,6 ± 11,8
Primul premolar 20,7 7,1 13,6 6,7
2 ,0 ± 1,0± 1,8± 0 ,6 ± 10,6
Al doilea premolar 20,8 6,7 14,4 6,5
2,0 ± 0 ,9 ± 1,9± 0 ,7 ± 11,5
Primul molar 19,5 6,2 13,3 10,0
1,8± 0,8 ± 1,7± 0,8 ± 6,2
Al doilea molar 19,6 6,6 13,0 9,3
1 ,9 ± 0 ,8 ± 1,8± 0 ,9 ± 12,4
A l treilea molar 18,4 6,2 12,2 8,7
2,0 ± 0 ,9 ± 2 ,0 ± 1,0±

Dimensiunile medii ale din ilor permanen i inferiori


Incisivul central 20,3 7,5 12,8 5,1
1,8± 1,3± 1,6± 0,6±
Incisivul lateral 21,8 8,2 13,7 5,7
1,9± 1,1± 1,6± 0,5±
Caninul 25,1 9,8 15,9 6,6
2,3 ± 1,4± 2,1 ± 0,6 ± 1
Primul premolar 21,5 7,8 13,7 6,6
1,8± 1,1± 1,7± 0,6± 1
Al doilea premolar 21,9 6,7 15,2 6,8
1,9± 1,1± 1,8± 0,8 ± 1
Primul molar 20,3 5,6 14,5 10,8
1.7± 0,9 ± 1,7± 0,8±
AI doilea molar 20,2 6,1 14,1 10,6
1,7± 0,9± 1,7± 0,6 ± 1
A l treilea molar 18,9 6,1 12,8 10,4

1.5. Articula ia tem poromandibular

Articula ia temporomandibular (ATM) este compus din urm


toarele elemente de baz : condilii articulari, fosa articular , tuber
culul articular, discul articular (meniscul), capsula articular i
ligamente articulare (fig. 27).
Apofizele condilare articulare ale mandibulei. Sunt forma iuni
asem n toare cu doi cilindri situa i în plan transversal, supra
fa a c rora este acoperit cu cartilagiu. Aceast suprafa poart
42
1 2 3 7 4 6

Fig. 27. Articula ia temporomandibular : 1 — condilul articular mandibular; 2 —


fosa articular ; 3 — discul articular; 4 — tuberculul articular; 5 — capsula arti
cular ; 6 — ligamentul articular; 7 — cavitatea articular superioar ; 8 — cavi
tatea articular inferioar

denumirea de suprafa articular a condilului articular, având la


adul i o lungime de 18— 21 mm în sens transversal i 8— 9 mm în'
sens sagital. La adul i, în condi ii normale, când sunt prezen i cel
pu in din ii laterali pe ambele maxilare, condilii articulari ocup
în fosele articulare a a o pozi ie c numai por iunea anterioar a
lor contacteaz cu tuberculul articular. Aceast situare a condili-
lor articulari nu permite transmisia presiunii asupra bol ii fosei
articulare, care este prezentat de o pl cu osoas sub ire ce se
par articula ia de cavitatea craniului. Pierderea din ilor laterali,
sau alte st ri patologice, duc la schimbarea pozi iei condililor ar
ticulari, ei deplasându-se în sus i posterior, provocând deseori du
reri ca urmare a ac iunii presiunilor asupra acestor esuturi i
asupra regiunii unde este situat fascicolul neurovascular. Iat de
ce confec ionarea protezelor dentare prevede nu numai restabilirea
morfologic a coroanei i a integrit ii arcadelor dentare, dar i
respectarea unor particularit i care condi ioneaz pozi ia condili
lor articulari în fosele articulare.
Fosa articular sau cavitatea glenoid . Aceast forma iune este
situat pe osul temporal, are o form elipsoidic i este format
dintr-o zon convex numit tuberculul articular i o zon conca
v numit cavitate (fos ) articular sau glenoidal . Anterior, fosa
articular m rgine te cu tuberculul articular, posterior — cu planul
timpanic, interior — cu processus sphenoidalis, exterior — cu pro
cessus posterior al osului zigomatic, iar superior m rgine te cu o
pl cu osoas sub ire, care formeaz bolta ei i separ cavitatea
articular de cutia cranian . Adâncimea fosei articulare Variaz
de la individ la individ i depinde de în l imea tuberculului arti
cular care are în medie la adul i 6— 7 mm. Dup volum cavitatea
fosei articulare este de 2— 3 ori mai mare decât m rimea condilu-
43
lui articular, ceea ce asigur a amplitudine mare de mi c ri în di
ferite direc ii. Bolta cavit ii articulare are o c ptu eal de carti
laj care acoper i suprafa a tuberculului articular.
Tuberculul articular. Este alc tuit dintr-o suprafa articular
distal , numit i pant posterioar a tuberculului, pe care condiul
articular se deplaseaz când se efectueaz mi c ri ale mandibulei,
i din a a-numita muchie a tuberculului care limiteaz deplasarea
sagital a condiului articular. Forma i gradul de pronun are ale
tuberculului articular variaz . Este dovedit c forma lui într-o anu
mit m sur depinde de tipul de ocluzie. De i exist unele particu
larit i individuale, se consider c exist trei forme ale tuberculu
lui articular: plat , cu un grad mediu de pronun are, i abrupt
(fig. 28). Gradul de pronun are a tuberculului articular depinde de
asemenea de factorul functional. Astfel la folosirea alimentelor as
pre predomin deplas rile mandibulei în plan transversal, ceea ce
nu permite o dezvoltare pronun at a tuberculului articular, iar
folosirea alimentelor care nu solicit aplicarea unei forte mari în
timpul mastica iei contribuie la crearea unei forme abrupte a tu
berculului.
Discul sau meniscul articular. Prezint o forma iune alc tuit
din esut conjunctiv i situat între condilul articular i fosa arti
cular . Discul articular are dou suprafe e: superioar , cu un relief
convex-concav i inferioar cu re
lief concav, din care cauz cea
mai mic grosime discul o are în
regiunea central . De marginea
discului inser capsula articular .
a Discul articular subîmparte ca
vitatea articular în dou etaje:
anterior superior i inferior poste
rior, care pot fi considerate ca
dou articula ii separate, dar nu
independente. De disc inser por
iunea superioar a mu chiului
pterigoidian extern, ceea ce-i per
mite s se deplaseze împreun cu
apofizele condililor articulari ai
mandibulei. Datorit structurii
anatomice i a caracterului func
ional, discul articular lichideaz
dezacordurile dintre dimensiunile
fosei articulare i ale apofizelor
condililor articulari, joac un rol
important la amortizarea for elor
masticatoare.
Capsula articular . Aceast for
ma iune este alc tuit din esutul
Fig. 28. Formele tuberculului articu
lar: a — plat ; b — mijlocul pronun conjunctiv, care înconjoar articu
at ; — abrupt la ia pe toat întinderea ei. Capsu-
44
articular are dimensiuni relativ mari i este extensibil , ceea ce
permite deplas ri considerabile ale condililor articulari în timpul
mi c rii mandibulei.
Ligamentele articulare. Deosebim dou grupe de ligamente ar
ticulare: intracapsulare i extracapsulare. Prima grup este pre
zentat de dou perechi de ligamente: discotemporale, care fixeaz
discul de osul temporal, i discomandibulare, care fixeaz discul
de mandibul .
Grupa a doua este prezentat de ligamentele laterale pterigo-
mandibulare, sphenomandibulare i stilomandibulare care încon
joar i consolideaz capsula, delimitând concomitent amplitudinile
excesive ale mandibulei.

1.6. Arcadele dentare i curbele de ocluzie

Dup cum s-a men ionat, din ii sunt implanta i în procesele al-
veoltare într-o ordine anumit , simetric pe fiecare hemiarcad den
tar . Din ii situa i pe o parte de linia median formeaz hemiarca
da respectiv , iar de ambele p r i ale liniei mediane — arcada den
tar în întregime. Din ii superiori formeaz arcada dentar superi
oar , iar cei inferiori — arcada dentar inferioar . R d cinile din
ilor, împreun cu alveolele, formeaz arcada intraalveolar , iar
totalitatea coroanelor — arcada extraalveolar . Dimensiunile arca
delor intra- i extraalveolare depind de pozi ia de implantare a din
ilor. S-a constatat c axul longitudinal al din ilor formeaz cu
verticala liniei mediane, la intersec ia lor, dou unghiuri: unghiul
meziodistal cu latura oblic îndreptat distal i unghiul vestibulo-
oral cu latura oblic îndreptat palatinal în cazul din ilor superiori
i cu latura oblic îndreptat vestibular în cazul din ilor inferiori.
Aceste unghiuri pentru fiecare dinte în parte sunt individuale
{tab. 3).

Tabelul 3. Gradul de implantare a din ilor în arcada superioar i inferioar


fa de verticala liniei medii

Arcada dentar Arcada dentar


superioar inferioar
Dintele
unghiul unghiul unghiul u ng hiul
meziodistal, vestibulooral, meziodistal. vestibulooral,
grade grade grade grade

Incisivul central 4 20 1 3
Incisivul lateral 4 22 1 0
Caninul 4 19 2 3
Primul premolar 4 18 7 2
Al doilea premolar 3 17 5 3
Primul molar 1 15 9 7
Al doilea molar 0 17 14 14
Al treilea molar —2 18 29 25

45
Dup cum se vede din acest tabel, coroanele din ilor de pe ma
xilarul superior au o înclina ie vestibular mai accentuat , iar me
zial mai pu in pronun at , cu excep ia dintelui 7 care are o direc
ie vertical în sens meziodistal i dintelui 8 care este înclinat dis
tal. R d cinile îns au o înclina ie mai accentuat spre palatinal
i mai pu in accentuat spre distal, de asemenea f când excep ie
din ii 7 i 8. Se presupune c datorit acestor particularit i de
implantare, printr-o prelungire imaginar a r d cinilor tuturor din
ilor superiori în axul lor de inser ie, r d cinile se vor intersecta
într-un punct la mijlocul aperturii orbitale (fig. 29). Aceste direc
ii implantare ale din ilor superiori fac curba arcadei extraalveo-
lare mai mare decât curba arcadei intraalveolare, oferind maxilaru
lui superior rezisten la ac iunea presiunilor masticatoare. La
mandibul se înregistreaz un coraport invers: coroanele din ilor
au o înclinare lingual , iar r d cinile — vestibular , din care cauz
dimensiunile curbei arcadei extraalveolare inferioare sunt mai mici
decât ale celei superioare. De aceste particularit i depinde i for
ma curburii arcadelor dentare extraalveolare, care se apreciaz du
p o linie conven ional ce trece prin marginile libere ale incisivi
lor, vârful cuspizilor caninilor i prin vârful cuspizilor vestibulari
ai din ilor laterali. Sunt cunoscute diverse forme de arcade dentare:
parabol , semicerc, anoidal , în form de «U», îns cele mai frec
vent întâlnite în ocluzia ortognat sunt arcada superioar de for
m elipsoidal i arcada inferioar de form hiperbolic (fig. 30).
Datorit acestor particularit i arcada dentar superioar o aco-

Fig. 29. Orientarea axurilor din ilor superiori spre fosa orbital
Fig. 30. Formele arcadelor dentare în ocluzia ortognat : a — elipsoidal la ma
xil ; b — hiperbolic la m andibul

46
per pe cea inferioar creând un raport care permite ca cuspizii
vestibulari ai din ilor laterali superiori s -i acopere pe cei inferiori
omogeni, iar cei linguali ai din ilor inferiori s -i acopere pe cei
palatinali ai din ilor superiori. Din punct de vedere topografic
arcada dentar este format din 3 segmente: unul frontal i
dou laterale (din stânga i din dreapta). Forma arcadei den
tare în zona frontal este mai convex decât în zonele laterale.
Totodat în zonele laterale din ii sunt implanta i în procesele al
veolare în a a mod ca an urile intercuspidiene centrale ale premo-
larilor i molarilor s formeze o linie continu arcuit (fig. 31).
Dup cum s-a men ionat, fiecare dinte are pe suprafe ele proximale
câte o convexitate mai accentuat care formeaz punctele de contact
cu din ii vecini. Aceste puncte, numite în cazul arcadei dentare punc
te interdentare, pe lâng rolul de protec ie a por iunilor proximale
ale festonului gingival asigur unitatea de sistem a arcadei dentare
prin descompunerea i echilibrarea (repartizarea) presiunilor masti
catoare asupra tuturor din ilor vecini. Punctele interdentare, prin
intermediul c rora fiecare dinte realizeaz contacte meziale i dis
tale, pe parcursul vie ii se transform în arii de contact. La unirea
acestor arii printr-o linie orizontal imaginar în zona frontal se
ob ine o linie în form de scar , iar în zonele laterale — o linie
convex cu convexitatea maximal în regiunea dintelui 6 îndreptat
ocluzal la maxil i radicular la mandibul (fig. 32). Astfel coroa
nele dentare de pe arcada dentar intact ac ioneaz în ansamblu.
Ariile de contact la rândul s u delimiteaz spa iile interdentare
libere, deschise cunoscute sub numele de ambrazuri, ceea ce favo
rizeaz alunecarea alimentelor. Ambrazurile sunt în num r de 4:
cervical , ocluzal , vestibular , oral (fig. 33).

Fig. 32. Forma liniilor ariei de contact la m axil i m andibul


Fig. 33. Ambrazurile formate de ariile de contact: a — vestibular ; b — oral ;
— cervical ; d — ocluzal
Din cele expuse reiese c arcadele dentare nu prezint un nu
m r anumit de din i, dar un sistem de organe strâns legate mor
fologic i functional. Pierderea unui dinte poate conduce la des
compunerea par ial sau total a acestei construc ii arhitectonice.
Iat de ce sunt necesare confec ionarea protezelor dentare cu repro
ducerea exact a conturului morfologic individual.
Dereglarea integrit ii arcadei dentare prin lipsa de la 1 pân
la 13— 15 din i se nume te edentase par ial , iar lipsa total a din
ilor — edentatie total . A fost stabilit c din punct de vedere to
pografic i al num rului bre elor pot exista numeroase variet i
clinice ale edenta iei partiale, fapt care a adus la necesitatea siste
matiz rii acestora în diferite clasific ri, la baza c rora au fost puse
diferite criterii: topografia, caracterul spa iului (bre ei) edentat
(bre e terminale, sau intercalate), num rul din ilor lips într-un
spa iu, num rul bre elor etc. Fiecare clasificare poart numele au
torului care a elaborat-o: Kennedy, Applegate-Kennedy, Körber,
Costa, Betelman, Kurleandski, Gavrilov . a. Cea mai simpl i
pe larg utilizat în multe t ri este clasificarea tip Kennedy, la baza
c reia sunt topografia bre elor i caracterul de delimitare a lor de
din ii restan i. Toate bre ele arcadelor dentare Kennedy le-a grupat
în 4 clase, iar primele 3 clase au fost divizate în câte 4 subdivi
ziuni.
Clasa I. Din clasa I fac parte arcadele dentare edentate partial
cu prezen a obligatorie a bre elor bilaterale terminale, adic m r
ginite numai de din i meziali.
Clasa a II-a. Pentru clasa a II-a este caracteristic prezen a nu
mai a unei bre e terminale, adic m rginit numai de din i meziali.
Clasa a III-a. Pentru clasa a III-a este caracteristic prezen a ob
ligatorie a bre ei unilaterale intercalate, adic m rginit i mezial
i distal de din i.
Clasa a IV. Din aceast clas fac parte arcadele dentare edentate
par ial cu localizarea bre ei numai în zona frontal .
Primele 3 clase Kennedy le împarte în câte 4 subdiviziuni fie
care, în dependen de num rul bre elor în zona din ilor restan i.
Dac în aceast zon este o bre , edenta ia se clasific la subdi
viziunea I, dac sunt dou bre e — la subdiviziunea II etc. In caz
c avem o combinare de bre e care nu poate fi repartizat la nici o
clas , atunci ea este inclus într-o clas mai mic (fig. 34).
Curburile de ocluzie. Studiind gradul de implantare a din ilor
în procesele alveolare, Spee a constatat c suprafa a ocluzal a ar
cadelor dentare nu se g se te la acela i nivel în plan sag/ital. Dac
se va trasa o linie imaginar pe aria ocluzal a din ilor, care tre
ce tangen ial pe vârfurile cuspizilor vestibulari, sau prin an ul
central al suprafe ei ocluzale, ea ar forma o curb concav cu pro
funzimea maxim la nivelul primului molar. Fiind prelungit ,
aceast curb ar forma o circumferin care ar trece pe marginea
anterioar a condilului articular mandibular, având centrul razei
în orbit la 3,0 cm posterior de crista Galii. Aceast curb a fost
descris pentru prima dat în 1890 i a primit denumirea de curba
48
Fig. 34. Clasificarea bre elor arcadelor dentare edentate partial dup Kennedy:
I, II, I I I , IV — clasele bre elor; 1, 2, 3, 4 — subdiviziunile claselor I, I I , I I I

de ocluzie sagital Spee (fig. 35). Determinarea profunzimii curbei


sagitale se poate face cu ajutorul unei rigle aplicate pe cuspizii
vestibulari ai din ilor laterali inferiori, m surând spa iul ob inut
dintre cuspidul meziovestibular al primului molar inferior i sup
rafa a riglei, care la ocluzia ortognatic este egal cu 1—3 mm.
Bonwill, studiind profunzimea acestei curbe, a ajuns la concluzia
c ea depinde de caracterul acoperirii din ilor inferiori de c tre cei
superiori. Cu cât mai mare este gradul de acoperire, cu atât este
mai eviden iat i profunzimea acestei curbe. Bonwill sus ine c
4 Gh. Bârsa, I. Postolachi 4S
Fig. 35. Curba de ocluzie sagital Spee

datorit curbei de ocluzie sagital tip Spee, în caz de deplasare


a mandibulei anterior, între arcadele dentare se creeaz contacte
între din ii antagoni ti cel pu in în trei puncte situate în form de
triunghi: un contact în zona frontal i câte unul în zonele laterale.
Acest fenomen a primit denumirea de contactul a trei puncte Bon-
will. Autorul consider c formarea acestui contact se datore te
curbei de ocluzie sagitale Spee i a mai numit-o curba de compen
sare, deoarece la deplasarea mandibulei anterior contactul între
arcadele dentare se p streaz .
Cercet rile ulterioare au demonstrat c deseori în asemenea ca
zuri, la deplasarea mandibulului anterior, în zonele laterale punctele
de contact lipsesc i apare un spa iu de inocluzie complet , numit
fenomenul Cristhensen.
Studiind gradul de implantare a din ilor laterali în plan ori
zontal (tab. 3), u or ne convingem c din ii superiori au o înclinare
vestibular , iar cei inferiori — lingual . Aceasta ne dovede te c
cuspizii fiec rui dinte lateral sunt situa i în plan transversal la di
ferit nivel. Trasând linii care unesc cuspizii vestibulari cu cei orali
ai din ilor omogeni de pe ambele hemiarcade, c p t m curba de
ocluzie transversal descris de Monson i Willson (fig. 36). Aceas-

Fig. 36. Curba de ocluzie transversal Monson-Willson


50
t curb , în zona primilor molari formeaz cu planul orizontal ure
triunghi cu baza spre palatin de o în l ime de circa 5 mm. Aceste
curbe la fel au primit denumirea de curbe de compensare, conside-
rându-se c datorit lor se p streaz contactul dintre cuspizi la
deplasarea mandibulei în plan transversal.
Prezen a curburilor de ocluzie favorizeaz echilibrarea static
i dinamic a din ilor i arcadelor dentare în mi c rile mandibulei.
Aceste particularit i esen iale stau la baza restabilirii integrit ii
arcadelor dentare la confec ionarea construc iilor protetice conjunc
te i, îndeosebi, la crearea arcadelor dentare artificiale în proteze
mobilizabile.

1.6.1. Rela ii de ocluzie

Ocluzia se define te ca stare de contact dentodentar dintre-


arcada dentar inferioar i arcada dentar superioar . Din aceas
t defini ie, i luând în considera ie c mandibula este un organ
mobil, vom conchide c contactele dentodentare pot fi statice i
dinamice. Din aceste considerente deosebim ocluzie static i
ocluzie dinamic .
Ocluzia static prezint o rela ie de contact dintre arcadele den
tare în întregime sau a unui grup de antagoni ti indiferent de ra
portul mandibulocranian. In asemenea situa ie în timpul func iei
mandibulare efectuate prin intermediul mu chilor mobilizatori se
vor crea diverse rapoarte mandibulocraniene, când arcada dentar
inferioar va contacta cu cea superioar , realizând diverse contac
te dentodentare incluse într-un singur termen — ocluzie dinamic .
Din cele expuse, concep ia contemporan define te ocluzia ca un
raport de contact static sau dinamic dintre arcadele dentare indi
ferent de rela iile dintre ele.
Din punct de vedere practic deosebim urm toarele variante de
rela ii ocluzale: centric , anterioar , posterioar , lateral din dreap
ta i lateral din stânga.
Ocluzia centric . Acest tip de ocluzie este considerat ca un ra
port static între arcadele dentare în plan vertical, transversal i
sagital când avem un contact dentodentar (intercuspidian) maxi
mal, iar condilii articulari ai mandibulei în timpul contrac iei ma
ximale bilaterale a mu chilor mobilizatori sunt situa i la baza pan
telor tuberculilor articulari. Aceast situa ie este cunoscut i ca
pozi ie de rela ie centric a mandibulei. Totodat este necesar de
men ionat c unii autori, i în special Dawson, socoate c orice ra
port dentodentar maximal poate fi considerat ca ocluzie centric ,
ne inând cont de pozi ia condililor articulari. Studiile realizate în
acest domeniu au dovedit c ocluzia centric nu în toate cazurile-
coincide cu pozi ia de rela ie centric a mandibulei. Astfel, s-la
constatat c numai la 10% din indivizi mandibula stabile te re
la ii de intercuspidare maxim în rela ie centric i r mâne fixat
în pozi ia respectiv f r s se efectueze careva deplas ri. In 90%
31:
hazuri mandibula din ocluzia centric se mi c în plan sagital
posterior cu 0,5— 1,0 mm, realizând o intercuspidare maxim , dep
lasând astfel în aceast direc ie i condilii articulari.
Ocluzia anterioar . Aceast varietate de ocluzie este considerat
ca un moment de raport dentodentar al din ilor frontali în timpul
deplas rii mandibulei anterior (mi c ri de propulsie). In aceast
pozi ie a mandibulei, în zonele laterale ale arcadelor dentare, în
unele cazuri, lipsesc complet contactele dentodentare i apare un
spa iu de inocluzie, iar în alte cazuri pot fi aceste contacte. Totoda
t condilii articulari ai mandibulei se vor situa anterior pe panta
tuberculului articular.
Ocluzia posterioar . A a tip de ocluzie se caracterizeaz prin-
tr-o deplasare a mandibulei în direc ie distal , realizându-se astfel
un contact dentodentar numai în zonele laterale. Ocluzia posteri
oar practic poate fi realizat rareori de c tre medic (numai în
timpul determin rii ocluziei centrice, când mandibula este for at
distal).
Ocluzie lateral . Este considerat ca un raport dentodentar al
din ilor laterali i poate fi din partea stâng , sau din partea dreap
t , în dependen de direc ia deplas rii mandibulei.
Aceste variet i de rapoarte dentodentare vor fi studiate mai
detaliat în capitolul Ocluzia dinamic .
O deosebit importan în morfologia func ional a arcadelor
dentare o are starea de repaus fiziologic relativ a mandibulei (pos
tur ). Aceast no iune se caracterizeaz ca o stare de relaxare re
lativ a mu chilor mobilizatori cu formarea unui sp'a iu interdentar
de inocluzie, de 1—6 mm la nivelul arcadelor dentare. Acest spa iu,
numit i spa iu de inocluzie fiziologic , se mic oreaz în zonele
laterale considerabil i are un caracter individual, iar în medie
constituie 2—3 mm. Starea de postur a mandibulei este conside
rat ca o pozi ie static a ei, iar spa iul de inocluzie fiziologic are
în l im i varîate care pe parcursul vie ii sufer diferite modific ri.
Astfel în unele cazuri de abraziune patologic a din ilor spa iul
de inocluzie fiziologic va cre te, iar în caz de restaurare prote
tic dentar incorect se va mic ora. Independent de m rimea spa
iului interdentar (cu excep ia interven iilor protetice incorecte),
se consider c pozi îa de repaus fiziologic relativ a mandibulei
r mâne pe parcursul vie ii neschimbat i determin dimensiunea
vertical a etajului inferior al fe ei — reper important la determi
narea dimensiunii verticale de ocluzie.
Starea de repaus fiziologic relativ a mandibulei rezolv urm
toarele probleme de ordin fiziologic: relaxarea capsulei articulare
Ia care condilii articulari sunt într-o pozi ie de rota ie pur ; rela
xarea mu chilor mobilizatori, care dup o stare de contrac ie trec
într-o stare de repaus. Datorit spa iului de inocluzie fiziologic
asupra p;arodontului nu ac ioneaz în permanen presiunile mas
ticatoare, ceea ce ar fi pentru el d un tor. Prin urmare, pozi ia de
postur a mandibulei poate fi considerat drept un mecanism bio
logic de protec ie a sistemului stomatognat. Totodat spa iul de
52
inocluzie în timpul func iei fonetice poate fi m inim al — la pronun
area consoanei «S» i maximal — la pronun area vocalei «A».
Din cele expuse se poate constata c atât pozi ia de repaus fizio
logic a mandibulei, cât i spa iul de inocluzie fiziologic joac
un rol important la îndeplinirea func iilor de baz ale sistemului
stomatognat. De aceea la confec ionarea protezelor dentare este
necesar de inut cont de aceste particul'arit i.

1.6.2. Rapoarte de ocluzie normal

Toate tipurile de ocluzie, de i au particularit i individuale, con


di ional pot fi împ r ite în dou grupe: fiziologice (normale) i
patologice. Pentru a stabili aceste caractere au fost propuse cla
sific ri, la baza c rora stau diverse criterii: morfologice, etiologice,
m sur ri pe modele de studiu, studii cefalometrice de computator
etc. Majoritatea acestor clasific ri îns au fost supuse criticii, din
care cauz în literatura de specialitate referitor la aceast prob
lem pân în prezent nu este o concep ie unic . De i exist diver
se concep ii, în linii generale se poate de constatat c to i paramet
rii care definesc ocluzia normal se refer exclusiv la rapoartele
dentodentare dintre arcada dentar inferioar i cea superioar ,
la nivelul zonelor frontale i laterale. Astfel în anul 1900 Angle
descrie «ocluzia ideal » punând la baza ei raportul dintre primii
molari, numit «cheia ocluziei» (fig. 37). Acest raport a fost folo
sit de autor drept criteriu de clasificare a anomaliilor de ocluzie.
La ocluzia normal , dup Angle, cuspidul meziovestibular al mo
larului superior este situat în foseta dintre cuspizii mezio- i cen-
trovestibulari ai primului molar inferior. Lobul mezial palatinal
al caninului superior se afl în contact cu lobul distal vestibular
al caninului inferior, iar lobul distal palatinal contacteaz cu lo
bul meziovestibular al primului premolar inferior. Versantul in
tern mezial al cuspidului distovestibular al primului molar supe
rior contacteaz cu versantul extern distal al cuspidului distoves
tibular al primului molar inferior, iar versantul intern distal —
cu versantul extern mezial al cuspidului meziovestibular al mola
rului doi inferior. Astfel constat m c fiecare dinte la ambele 'ar
cade dentare are câte doi antagoni ti, cu excep ia incisivilor cen
trali inferiori i al molarului trei superior. Totodat cuspizii vesti
bulari ai din ilor superiori acoper cuspizii omogeni inferiori; cus
pizii palatinali superiori sunt situa i pe traseul an urilor princi
pale intercuspidiene al arcadei dentare inferioare, iar cuspizii lin
guali ai din ilor laterali inferiori acoper versantele interne ale
cuspizilor palatinali. Din ii arcadei dentare inferioare sunt situa i
într-o pozi ie mai mezial fa de din ii arcadei dentare superioare.
La nivelul zonei frontale a arcadelor dentare, din ii frontali su
periori acoper din ii frontali inferiori cu 1/3. Linia interincisival
superioar coincide cu linia interincisival inferioar i este în ace
la i plan cu linia median a fe ei. Aceste criterii ale ocluziei ide-
53
Fig. 37. Rapoarte dentodentare ale «ocluziei ideale» dup Angle

ale au fost puse Ia baza clasific rii ocluziei normale fiind grupate
astfel: contactul dentodentar la nivelul zonei frontale; contactul
dentodentar la nivelul zonei laterale; arcada dentar superioar
circumscrie arcada dentar inferioar ; toti din ii inferiori sunt i-
tua i într-o pozi ie mai mezial decât cei superiori; fiecare dinte
are câte doi antagoni ti cu excep ia incisivilor centrali inferiori i
ultimilor molari superiori; coinciden a între liniile interincisivale
cu cea median a fe ei; situarea condililor articulari mandibulari
în cavit ile glenoidale la nivelul bazei pantelor tuberculilor arti
culari; mu chii mobilizatori se contracteaz uniform bilateral. In
practic ocluziile normale mai des sunt clasificate dup primele
6 criterii, i deosebim 4 variante de ocluzie normal : ocluzie ortog
nat , dreapt , biprognat i opistognat (fig. 38).
Ocluzie ortognat . Acest tip de ocluzie se întâlne te mai mult
la rasa alb (circa 80%) i poate fi considerat drept ocluzie idea
l . A fost descris de Angle dup aceia i parametri caracteristici
enumera i mai sus. Totodat este necesar de subliniat c pentru
54
Fig. 38. Variet i de ocluzii normale la nivelul zonei frontale a — ortognat ;
b — dreapt ; — biprognat ; d — opistognat

acest tip de ocluzie fiziologic sunt bine exprimate curbele ocluzale


de compensare (sagital i transversal ).
Ocluzia dreapt (cap-la-cap). Este mai pu in frecvent (10—
20%) i se întâlne te mai des la eschimo i având aceia i parametri
caracteristici ca i în cazul ocluziei ortognatice, cu excep ia crite
riilor de contact dentodentar la nivelul zonei frontale In acest caz
de ocluzie din ii frontali superiori stabilesc în zona frontal un ra
port ocluzal de margine incisival la margine incisival , de tipul
cap-la-cap, din care cauz ocluzia dreapt este numit i ocluzie
cap-la-cap sau labiodon ie. Datorit acestui raport dentodentar fron
tal, mandibula se deplaseaz f r obstacol la mi c rile de propul
sie i retropulsie.
Ocluzia biprognat . Se întâlne te mai frecvent la popula iile
din Africa i este înso it de acelea i semne morfologice la nivelul
arcadei dentare ca i ocluzia ortognat , cu deosebirea c la ocluzia
biprognat avem o înclinare vestibular a tuturor din ilor frontali
superiori i inferiori împreun cu procesele alveolare. Datorit pro-
truziei frontale bimaxilare, acest tip de ocluzie se nume te i pro-
truzie fiziologic bimaxilar sau ocluzie prognat fiziologic .
Ocluzie opistognat . Se întâlne te mai rar decât ocluziile pre
cedente i se deosebe te de ele, în special de cea ortognat , prin-
tr-o înclina ie oral a tuturor din ilor frontali superiori i inferiori
împreun cu procesele alveolare. Acest tip de ocluzie se mai nu
me te retruzie fiziologic bimaxilar .

1.6.3. Rapoarte de ocluzie patologic

în practic se mai întâlnesc unele tipuri de ocluzie care au pa


rametri ce nu coincid cu cei ai ocluziei normale. A a tipuri de oc
luzie au fost numite ocluzii patologice (anormale) care constituie
o abatere de la norm a scheletului stomatognat i a rapoartelor
55
dentodentare. Se înregistreaz variet i multiple de abatere de la
norm , fapt care a condus la diverse clasific ri ale rapoartelor de
ocluzie patologic . Angle a propus o clasificare a rapoartelor de
ocluzie patologic , la baza c reia stau rapoartele dentodentare din
tre primii molari superiori i inferiori. Exist i alte clasific ri ba
zate pe diverse sindroame (compresia maxilarelor, angrenarea in
vers , ocluziile adânci, deschise i încruci ate). Mai exist i cla
sificarea antropologic clinic etc. De i exist mai multe clasific ri,
nici una din ele nu oglinde te în totalitate variet ile multiple ale
ocluziei patologice. Actualmente practic este utilizat clasificarea
ce include urm toarele tipuri de ocluzie patologic : prognatic ,
invers (progenia), deschis , adânc , încruci at . La descrierea
acestor tipuri de ocluzie ne vom folosi de criteriul contactelor den
todentare în compara ie cu norma.
Ocluzia prognatic . Se caracterizeaz prin protruzia arcadei
dentare superioare i a procesului alveolar din aceast zon , fe
nomen ce condi ioneaz apari ia unui spa iu de inocluzie în plan
sagital în regiunea frontal a arcadelor dentare. Datorit acestui
spa iu, din ii frontali inferiori sunt în extruzie i prezint un ra
port de supraocluzie total sau adânc . Din ii frontali superiori
sunt îngr m di i, suprapu i unul peste altul sau sunt dispu i în
evantai cu formarea sau absen a spa iilor interdentare (diastem
i treme).
In zona lateral cheia ocluziei dup Angle este dereglat dato
rit pozi iei distale a primului molar inferior. Prin urmare, cuspi
dul meziovestibular al primului molar superior nu este situat între
cuspizii mezio- i centrovestibulari ai primului molar inferior, dar
este deplasat anterior cel pu in cu un cuspid. In a a cazuri avem
o ocluzie prognatic veritabil , iar când primii molari superiori i
inferiori au un raport neutru (cheia ocluziei nu este dereglat ),
avem o progna ie fals .
Ocluzia invers (progenia). Se caracterizeaz prin simptome
opuse ocluziei prognatice. Astfel din ii frontali inferiori reacoper
pe cei superiori, iar spa iul de inocluzie este format de fe ele ves
tibuläre ale din ilor superiori i de cele linguale ale din ilor infe
riori, sau este absent.
In zona lateral primul molar inferior este pozi ionat mezial,
adic cuspidul meziovestibular al primului molar superior este si
tuat posterior fa de cheia ocluziei cu cel pu in un cuspid. In ase
menea cazuri avem o progenie veritabil , iar când cheia ocluziei
este p strat — o progenie fals .
Ocluzia deschis . Se caracterizeaz prin prezen a unui spa iu
mai mic sau mai mare de inocluzie vertical în zona din ilor fron
tali. Acest spa iu (lipsa complet de contacte dentodentare) poate
ajunge pân la 9— 10 mm i mai mult i poate cuprinde nu numai
din ii frontali, dar i cei laterali, p strând contacte dentare, în une
le cazuri numai la nivelul ultimilor antagoni ti.
In zonele laterale la nivelul primilor molari pot fi rapoarte nor
male, sau se pot eviden ia diverse deregl ri.
56
Ocluzia adânc . Se caracterizeaz prin acoperirea din ilor fron
tali inferiori de c tre cei superiori mai mult de 1/3 în l ime, fiind
astfel numit i supraocluzie frontal , accentuat . Dup gradul de
pronun are a supraocluziei deosebim: ocluzie adânc , când din ii
frontali superiori acoper jum tate din verticala frontalilor infe
riori, i ocluzie total , când din ii frontali superiori acoper pe cei
inferiori pân la linia coletului.
In zonele laterale ca i la ocluzia deschis , molarii pot prezenta
rapoarte neutre, sau se pot eviden ia diverse deregl ri.
Ocluzia Încruci at . Se caracterizeaz prin dereglarea rapoarte
lor dentodentare, care se manifest prin angren ri inverse uni-
sau bilaterale nu numai în zonele laterale, dar i a unor din i din
zona frontal . Astfel din ii inferiori îi acoper pe cei superiori, iar
cuspizii vestibulari ai din ilor laterali superiori contacteaz cu an
ul central meziodistal inferior. In unele cazuri cuspizii linguali ai
din ilor laterali inferiori se g sesc în afara cuspizilor vestibulari
ai din ilor superiori.

1.6.4. Ocluzia dinamic

La mi c rile mandibulei din ii arcadei dentare superioare i a


celei inferioare stabilesc contacte de intercuspidare maxim , numi
te contacte statice i contacte dentare dinamice.
In cadrul confec ion rii protezelor dentare, pentru a reproduce
morfologia ocluzal , este necesar de-a stabili gradul de angrenare
a din ilor atât în contacte statice, cât i dinamice cu realizarea
punctelor de contact maxim. Contactele statice intercuspidiene au
fost descrise în cadrul ocluziei statice. Este necesar de men ionat c
în pozi ia de intercuspidare maxim din ii celor dou arcade den
tare realizeaz o multitudine de contacte punctiforme repartizate
în a a fel ca for ele masticatoare s fie transmise pe cale fiziologic
(dentoparodontal). Aceste contacte sunt realizate de c tre cuspizi
i marginile incizale, care în dependen de gradul de participare
la stabilizarea ocluziei i prelucrarea mecanic a alimentelor sunt
diviza i în cuspizi de sprijin i cuspizi de ghidaj (fig. 39). Cuspi
zii de sprijin i de ghidaj formeaz suprafe e de sprijin i de ghi
daj. Suprafe ele de sprijin sunt formate din: cuspizii vestibulari
ai premolarilor i molarilor inferiori; marginile incizale ale incisi
vilor inferiori i cuspizii caninilor inferiori; cuspizii palatinali ai
premolarilor i molarilor superiori. Suprafe ele de ghidaj le alc
tuiesc: versan ii interni ai cuspizilor vestibulari ai premolarilor
i molarilor superiori; suprafe ele palatinale sau marginale incizale
ale incisivilor i caninilor superiori (dependente de tipul de oclu
zie); versan ii externi ai cuspizilor linguali ai din ilor inferiori. In
pozi ia de intercuspidare maxim suprafe ele de sprijin realizeaz
contacte punctiforme pe întinderea an urilor centrale meziodista-
le ale ambelor arcade dentare i pe suprafa a palatinal sau m ar
ginea incizal ale incisivilor superiori (fig. 40). Astfel pe traseul
57
Fig. 39. Divizarea cuspizilor din ilor superiori i inferiori în cuspizi de spri
jin i de ghidaj

Fig. 40. Contactele punctiforme realizate de suprafe ele de sprijin: a — punctele


de contact realizate pe cuspizii vestibulari i m arginile incizale ale din ilor in
feriori; b — punctele de contact realizate de c tre cuspizii vestibulari inferiori
pe întinderea an ului central meziodistal al arcadei superioare i pe suprafe ele
palatinale ale din ilor frontali; — punctele de contact realizate de c tre cuspizii
palatinali pe întinderea an ului central meziodistal inferior; d — punctele de
contact realizate pe cuspizii palatinali

58
suprafe elor de sprijin se realizeaz urm toarele puncte de contact:
— marginea incizal a incisivului central inferior vine în con
tact cu 2/3 din suprafa a palatinal sau marginea incizal a pri
mului incisiv superior;
— marginea incizal a incisivului lateral inferior vine în con
tact cu suprafe ele palatinale sau marginile incizale ale primului
i al doilea incisivi superiori;
— marginea mezial a caninului inferior vine în contact cu sup
rafa a palatinal sau cu marginea incizal a incisivului lateral
superior; marginea distal contacteaz cu lobul palatinal mezial
sau cu marginea mezial a caninului superior; cuspidul caninului
inferior este situat în ambrazura palatinal sau incizal formate
de incisivul lateral i caninul superior;
— cuspidul vestibular al primului premolar inferior vine în con
tact cu foseta i creasta mezial a primului premolar superior;
versantul mezial al cuspidului vestibular contacteaz cu lobul dis
tal sau cu marginea distal a caninului superior; versantul distal
contacteaz cu versantul mezial al cuspidului primului premolar
superior; cuspidul palatinal al primului premolar superior contac
teaz cu foseta distal a primului premolar inferior; versantul me
zial palatinal al primului premolar nu realizeaz contacte; versan
tul distal al cuspidului palatinal contacteaz cu versantul mezial
extern al cuspidului lingual al premolarului doi inferior; creasta
ocluzovestibular a cuspidului vestibular al primului premolar su
perior este situat în ambrazura vestibular format de primul i
al doilea premolari inferiori;
— cuspidul vestibular al premolarului doi inferior vine în con
tact cu crestele distale ale primului premolar superior i cu cea
mezial a premolarului doi superior, iar vârful cuspidului este si
tuat în ambrazura ocluzal format de ace ti doi din i superiori;
versantul mezial al cuspidului inferior vine în contact cu versantul
distal intern al primului premolar superior; versantul distal cu
versantul mezial intern al premolarului doi superior; cuspidul pa
latinal al premolarului doi superior contacteaz cu foseta distal
a premolarului doi inferior; versantul mezial palatinal al premola
rului doi superior contacteaz cu versantul distal extern al cuspi
dului lingual al premolarului doi inferior; versantul distal contac
teaz cu versantul mezial intern al cuspidului meziolingual al pri
mului molar inferior; creasta ocluzovestibular a cuspidului vesti
bular al premolarului doi superior este situat în ambrazura vesti
bular format de premolarul doi i primul molar inferior;
— cuspidul meziovestibular al primului molar inferior vine în
contact cu creasta distal a premolarului doi superior i cu cea
mezial a primului molar superior, iar vârful cuspidului este situat
în ambrazura ocluzal format de ace ti doi din i superiori la care
marginea mezial contacteaz cu versantul distal intern al premo
larului doi superior, iar cea distal cu versantul mezial intern al
cuspidului meziovestibular al primului molar superior; vârful cus
pidului centrovestibular al primului molar inferior vine în contact
59
cu foseta central a primului molar superior, versantul mezial al
c reia contacteaz cu versantul distal intern al cuspidului mezio
vestibular, iar cel distal cu versantul mezial intern al cuspidului
distovestibular al primului molar superior; cuspidul distovestibu
lar al primului molar inferior vine în contact cu foseta distal a
primului molar superior i este situat mai mult pe versantul dis
tal intern al cuspidului distovestibular al primului molar superior;
cuspidul meziopalatinal al primului molar superior este situat cu
vârful în foseta central a primului molar inferior, versantul me
zial al c ruia contacteaz cu versantul distal extern al cuspidului
meziolingual, iar cel distal cu versantul mezial extern al cuspidului
distolingual al primului molar inferior; cuspidul distopalatinal al
primului molar superior contacteaz cu foseta distal a primului
molar i cu cea mezial a molarului doi inferior, iar vârful cuspi
dului este situat în ambrazura ocluzal realizat de cei doi molari
inferiori; creasta ocluzovestibular a cuspidului meziovestibular a
primului molar superior este situat în an ul axial mezial, iar
creasta axial a cuspidului distovestibular — în an ul axial distal
al primului molar inferior;
— cuspidul meziovestibular al molarului doi inferior vine î
contact cu creasta distal a primului molar i cu cea mezial a
molarului doi superior, iar vârful cuspidului este situat în ambra
zura ocluzal format de cei doi molari superiori, versantul me
zial al c ruia contacteaz cu versantul distal intern al cuspidului
distopalatinal al primului molar superior, cel distal cu versantul
mezial intern al molarului doi superior; cuspidul distovestibular al
molarului doi inferior cu vârful s u vine în contact cu foseta cen
tral a molarului doi superior, versantul mezial al c reia contac
teaz cu versantul distal intern al cuspidului meziovestibular, iar
cel distal cu versantul distal mezial al cuspidului distovestibular
al molarului doi superior; cuspidul meziopalatinal al molarului doi
superior cu vârful s u este situat în foseta central a molarului
doi inferior, la care versantul mezial contacteaz cu versantul dis
tal extern al cuspidului meziolingual, iar cel distal cu versantul
mezial extern al cuspidului distolingual al molarului doi inferior;
cuspidul distopalatinal al molarului doi superior cu vârful s u este
situat în foseta distal a molarului doi inferior, versantul mezial
al c reia contacteaz cu versantul distal extern al cuspidului dis
tolingual al molarului doi inferior, iar cel distal, la prezen a din
telui 8 — cu versantul mezial extern al cuspidului palatinal.»-la
lipsa dintelui 8 nu are contact; creasta axial a cuspidului mezio
vestibular al molarului doi superior este situat în an ul vestibulo-
lingual al molarului doi inferior.
Examinarea acestor rela ii dentodentare ale arcadelor dentare
ne permite s conchidem c ele nu asigur contacte în suprafa ,
dar punctiforme. Unii autori men ioneaz c o ocluzie echilibrat
trebuie s prezinte cel pu in 100 de puncte de contact pentru asi
gurarea prelucr rii mecanice a alimentelor. A adar, în cazul unor
60
arcade dentare cu ocluzie echilibrat nu se constat puncte de con
tact la nivelul an urilor intercuspidiene, dar numai între crestele
de smal ale cuspizilor i fosetelor. In rapoartele de ocluzie dina
mic pe întinderea an urilor intercuspidiene se formeaz un spa
iu mai mult sau mai pu in pronun at. Aceast aranjare morfolo
gic a contactelor dentare în timpul actului de mastica ie asigur
zdrobirea produselor alimentare i alunecarea lor prin an urile
intercuspidiene centrale i accesorii de pe suprafa a ocluzal a din
ilor.
Cunoa terea acestor particularit i ale ocluziei statice este ne
cesar pentru redarea morfologiei ocluzale corespunz toare în pro
cesul de protezare dentar . Ins pentru aceasta este necesar de
determinat i contactele dinamice realizate la mi c rile mandibulei.
Din multitudinea mi c rilor mandibulei pentru ob inerea scopului
urm rit cele mai importante sunt mi c rile în timpul actului de
mastica ie, realizate în trei direc ii: vertical (deschidere, închide
re), sagital (mi c ri de propulsie), transversal (mi c ri de la
teralitate). Toate mi c rile pot începe sau din pozi ia de repaus
fiziologic relativ (postur ), sau din pozi ia de intercuspidare m a
xim (ocluzia centric ). La confec ionarea protezelor dentare, în
special ne intereseaz contactele dentodentare dinamice care apar
în timpul mi c rii mandibulei din ocluzia centric în plan sagital
i transversal. A adar, mi c rile de propulsie reprezint traiectoria
pe care o efectueaz mandibula atunci când incisivii inferiori alu
nec pe suprafe ele palatinale ale incisivilor superiori din pozi ia
de intercuspidare maxim , pân la contactul cap-la-cap. Situa ia
este considerat normal când suprafe ele incisivale ale din ilor in
feriori alunec lent prin contact cu suprafe ele palatinale ale inci
sivilor superiori pân la contactul cap-la-cap cu to i patru din i
frontali sau numai cu din ii centrali. In aceast pozi ie la nivelul
din ilor laterali pot fi dou variet i de rela ie dentodentar : 1 ) lip
sa total a contactului dentodentar din zonele laterale i apari ia
spa iului de dezocluzie, m rimea c ruia este în corela ie direct
cu gradul de supraocluzie a din ilor frontali superiori; 2 ) p strarea
contactului dentodentar la nivelul cuspizilor, sau numai între u l
timii molari, pe când între ceilal i apare un spa iu de inocluzie.
Propulsia trebuie s se desf oare în mod armonios cu un traiect
rectiliniu.
Mi c rile de lateralitate reprezint traiectoria pe care o efectu
eaz mandibula atunci când din ii inferiori alunec lateral pe ver
santele interne ale cuspizilor vestibulari ai din ilor superiori, cât
i pe suprafa a palatinal a caninului superior. Pentru descrierea
mi c rilor de lateralitate este necesar de tiut c în cazul depla
s rii mandibulei spre dreapta ea devine partea lucr toare i se nu
me te hemiarcad activ , în timp ce partea stâng devine inactiv
i se nume te hemiarcad pasiv . Din acest punct de vedere exist
trei teorii constatate ca variante func ionale:
1) Teoria de echilibrare a lui Gysi, conform c reia la deplasa
rea mandibulei apar contacte multiple pe cuspizii hemiarcadei ac
61
tive astfel: pe hemiarcada activ versantele externe ale cuspizilor
•vestibulari inferiori alunec din pozi ia de intercuspidare maxim
pe versantele interne ale cuspizilor vestibulari superiori pân la
vârfurile cuspidiene (inclusiv caninii), iar versantele externe ale
cuspizilor linguali — pe versantele interne ale cuspizilor palatinali
pân în pozi ia cap-la-cap; pe hemiarcada pasiv versantele inter
ne ale cuspizilor vestibulari alunec pe versantele externe ale cus
pizilor palatinali pân la vârfurile cuspidiene, iar cuspizii vesti
bulari superiori, cât i linguali inferiori, nu prezint contacte inter
cuspidiene.
2) Teoria proiec iei contactelor de grup include date privind
•contactele dentodentare ale din ilor laterali i caninilor numai la
nivelul hemiarcadei active. Astfel pe hemiarcada activ versantele
externe ale cuspizilor vestibulari inferiori alunec din pozi ia de
intercuspidare maxim pe versantele interne ale cuspizilor vesti
bulari superiori pân vin în contact vârf-la-vârf. Pe hemiarcada
pasiv cuspizii formeaz un spa iu de dezocluzie total .
3) Teoria proiec iei canine conform c reia la deplasarea mandi
bulei lateral în afara caninului poate s participe i un alt dinte
frontal, astfel încât caninul inferior alunec de la punctul de spri
jin pe suprafa a palatinal a caninului superior pân la vârful lui.
Pe hemiarcada activ , cât i pe cea inactiv în zona premolarilor
i molarilor cuspizii nu contacteaz , formând un spa iu de dezoc
luzie.
De remarcat faptul c la mi c rile de revenire în ocluzia cen
tric contactele dentodentare pe tot traiectul lor sunt realizate în
tr-o direc ie invers direc iei mi c rii de lateralitate. A adar din
cele expuse reiese c orice protez dentar trebuie s corespund
cerin elor ocluziei dinamice (func ionale) i este necesar realiza
rea ei în simulatoare care imit mi c rile mandibulei în plan verti
cal, sagital i transversal.

1.7. Elemente de orientare anatomic

Pentru studiul din ilor i arcadelor dentare, cât i pentru orien


tare în topografia câmpului protetic i a protezelor dentare reali
zate se folosesc anumite planuri, pozi ii relative fa de o limit
dat — puncte sau linii care împart corpul în dou p r i suprapuse.
In acest scop sunt folosite trei planuri de orientare anatomic
a organismului uman: orizontal, frontal i sagital ce trec prin
anumite puncte ale sistemului stomatognat, împ r indu -1 în seg
mente suprapuse egale.
Pentru ob inerea planului corespunz tor sunt utilizate diverse
puncte antropologice i repere anatomice situate pe craniu care se
unesc prin linii imaginare. Punctele antropologice se indic în la
62
tine te i prezint unele repere anatomice mai accentuate ale sche
letului stomatognat. Din aceste puncte cele mai frecvent utilizate
sunt: 1 ) gnation, situat pe marginea inferioar a corpului m andi
bulei corespunz tor liniei mediane de sutur ; 2 ) intradental, situat
între incisivii centrali inferiori; 3) prosthion, situat între incisivii
centrali superiori; 4) nasospinal, situat pe spina nazal anterioar
la baza septului nazal; 5) nasion, situat pe osul frontal între mar
ginile supraorbitale corespunz tor bazei osului nazal; 6) zighion,
situat pe proeminen a maxim a osului zigomatic; 7) gonion, situat
la vârful unghiului mandibulei; 8) orbital, situat pe marginea cea
mai inferioar orbital a osului zigomatic; 9) infraorbital, situat
pe gaura infraorbital a osului maxilei; 10 ) porion, situat pe mar
ginea superioar a orificiului auditiv extern. Ca puncte de reper
anatomic pot fi utilizate diverse forma iuni anatomice ale sistemu
lui stomatognat. Prin urmare, dac vom uni dou sau mai multe
puncte repere printr-o linie imaginar , vom ob ine dou p r i
suprapuse ale sistemului stomatognat situate în unul din planurile
de orientare anatomice.
Planul orizontal de orientare anatomic împarte sistemul sto
matognat în dou p r i: inferioar i superioar . In protetica den
tar sunt utilizate mai multe linii imaginare dup care ob inem
planuri orizontale cunoscute în literatura de specialitate ca planul
Frankfurt, Camper, de ocluzie.
Planul Frankfurt este ob inut la trasarea unei linii care une te
punctele antropologice porion i orbital, de aceea mai este cunos
cut i sub denumirea de planul auriculoorbital. Modul de utilizare
a acestui plan a fost expus la Congresul antropologilor din Frank
furt în a. 1882. Conform acestui plan se fac diferite m sur ri pen
tru determina modific rile sistemului stomatognat.
Planul Camper este ob inut la trasarea liniei imaginare care
une te punctele nasospinal i porion.
Planul de ocluzie trece sub planul Camper i este paralel cu
el. Intre aceste planuri dup Land, exist o distan de aproxima
tiv 26 mm (fig. 41). Aceast corela ie între planul de ocluzie r
planul Camper este utilizat de c tre proteticieni la determinarea
ocluziei centrice la pacien ii cu edenta ii totale i serve te punct
de reper la montarea din ilor artificiali, din care considerente pla
nul de ocluzie a primit denumirea i de plan protetic. Datorit
curb rii arcadelor dentare în plan sagital i transversal (curbele
Spee, Monson-Willson, incizal ) fiecare dinte se afl fa de planul
de ocluzie imaginar într-un anumit raport. A a, de exemplu, la în
chiderea arcadelor dentare în ocluzia centric , din ii laterali supe
riori întretaie acest plan, iar cei inferiori nu-1 ating. In zona fron
tal a arcadelor dentare incisivii centrali i caninii superiori ating
planul de ocluzie, iar cei inferiori îl întretaie. Prin urmare, planul
de ocluzie este alc tuit din trei segmente: unul frontal i dou la
terale. Segmentele laterale, dup cum s-a constatat, sunt paralele
planului Camper, iar cel frontal cu linia bipupilar care trece prin
centrul pupilelor ochilor. Totodat segmentul frontal din punct de
63
c j

a
f ig . 4L Planul de ocluzie: a — în zona lateral ; b — în zona frontal ; — dis
tanta de 26 mm dup Land

vedere constitu ional poate îi situat sub buza superioar la 1,0—


1,5 mm, la nivelul ei sau mai jos de ea cu 1 ,0— 1,5 mm.
Vorbind despre planul orizontal de orientare anatomic , e nece
sar de men ionat c dup legit ile antropologice acest plan îm
parte fa a în trei p r i propor ionale: superioar , mijlocie i infe
rioar , cunoscute i sub denumirea de etajele sau treimile fe ei.
E tajul superior prezint por iunea fe ei situat între liniile de la
nivelul începerii (sau unde începea) cre terii p rului i cea care
une te ambele margini supraorbitale ale osului frontal. Etajul m ij
lociu este situat între liniile care unesc ambele margini supraor-
bitale i cea care trece prin punctul nasospinal la nivelul margini
lor inferioare ale aripilor nazale. Etajul inferior prezint por iunea
dintre linia care trece la nivelul marginilor inferioare ale aripilor
nazale i marginea inferioar a mentonului. în l im ile treimilor
superioar i medie sunt constante, pe când în l imea etajului in
ferior fiind men inut de prezen a din ilor antagoni ti nu este con
stant i în caz de leziuni la nivelul arcadelor dentare propor iile
treimii inferioare în corela ie cu cele constante se mic oreaz .
Planul sagital de orientare anatomic împarte sistemul stoma-
tognat în dou p r i: dreapt i stâng . Acest plan este perpendi
cular pe planul orizontal i se ob ine prin trasarea unei linii ver
ticale imaginare care une te punctele repere. A a, de exemplu, da
c linia vertical une te punctele antropologice nasion, nasospinale
i gnation, ea trece prin mijlocul sistemului stomatognat împ r in-
du -1 în dou p r i simetrice i se nume te linia median sagital
sau planul median sagital. Acest plan indic pozi ia central a in
cisivilor superiori i inferiori în arcadele dentare, împ r indu-le
în hemiarcade: dreapt i stâng . Suprafe ele din ilor a ezate mai
aproape de linia median se numesc meziale, iar cele a ezate mai
departe — distale.
64
Planul frontal de orientare anatomic împarte sistemul stoma-
tognat în dou p r i: anterioar i posterioar . Acest plan im agi
nar, ca i planul sagital, este un plan vertical perpendicular pe
planurile orizontal i sagital, trece prin nasion i gnation i indic
pozi ia forma iunilor anatomice ale sistemului stomatognat fa de
el. De exemplu, din ii frontali sunt situa i anterior (mai aproape),
iar cei laterali posterior (mai departe) fa de planul frontal. Prin
urmare, dac punctele repere sau forma iunile anatomice vor fi
a ezate mai aproape de planul frontal, se subîn elege o a ezare an
terioar i invers.

1.8. Sisteme de notare a din ilor

Pentru precizarea exact a pozi iei dintelui în arcada dentar


i respectiv hemiarcada din care face parte, au fost propuse mai
multe sisteme de notare a din ilor permanen i i temporari. In pre
zent cele mai frecvent utilizate fiind sistemele colii anglo-saxone,
franceze, americane, aritmetic i al Federa iei Dentare Interna ionale
(F.D.I.). La baza tuturor acestor sisteme sunt puse 3 principii:
1 ) separarea arcadei dentare superioare de cea inferioar printr-o
Hnie orizontal , iar fiecare arcad dentar printr-o linie vertical
este împ r it în dou hemiarcade: din stânga i din dreapta;
2 ) din ii de pe fiecare hemiarcad dentar se numeroteaz cu cifre
arabe pentru din ii permanen i i cu cifre romane pentru cei tem
porari; 3 ) schema formulei reprezint imaginea danturii celui su
pus examenului din fa a examinatorului i deci din ii din stânga
vor fi nota i în schema din dreapta, iar cei din dreapta în cea din
stânga.
Sistemul colii anglo-saxone. Pentru notarea din ilor dup acest
sistem sunt folosite dou planuri: orizontal, care printr-o linie
orizontal separ arcada dentar inferioar de cea superioar ; sa
gital care împarte ambele arcade dentare în hemiarcadele din
dreapta i stânga. In denti ia permanent din ii sunt nota i prin
cifre arabe, iar în cazul denti iei temporare — prin cifre romane
astfel:
87654321 12345678 V IV I I I I I I I II I I I IV V

87654321 12345678 V IV I I I I I I I I I I I I IV V

Prin urmare, fiecare dinte este notat printr-o cifr . Pentru a


stabili exact din ce arcad i respectiv hemiarcad face parte din
tele, stabilim unghiul format de intersec ia planului orizontal cu
cel sagital. Unghiurile drepte deschise spre hemiarcada respectiv
indica locul dintelui. De exemplu: 1 | — incisivul central din arcada
dentar superioar , hemiarcada din dreapta; | 2 — incisivul lateral
din arcada dentar inferioar , hemiarcada din stânga;) 5.6 — pre
molarul doi i primul molar din arcada dentar superioar , hemi-
5 Gh. Bârsa. I. Postolachi
65
arcada din stânga. Notarea din ilor temporari se efectueaz la fel,
numai c în locul cifrelor arabe se folosesc cifrele romane. Acest
sistem este pe larg utilizat în multe ri, de aceea în literatur
este numit i sistemul interna ional.
Sistemul colii americane. La utilizarea acestui sistem pentru
notarea din ilor permanen i sunt folosite numai cifre arabe de la 1
pân la 32. Notarea începe de la molarul de minte superior din
hemiarcada din dreapta cu cifra 1 , terminând la arcada superioar
cu molarul de minte din stânga cu cifra 16, trecând la molarul in
ferior de minte din stânga, notându-1 cu cifra 17, i se termin cu
molarul de minte inferior din hemiarcada din dreapta notându -1 cu
cifra 32. Pentru din i temporari sunt utilizate literele alfabetului,
iar notarea începe ca i la din ii permanen i de la ultimul molar
superior din dreapta i se termin cu ultimul molar inferior din
dreapta astfel:
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 A D E F G H I J

32 31 30 29 28 27 26 25 124 23 22 21 20 19 18 17 T s R Q P 0 N M L

Pentru a stabili exact din ce arcad i respectiv hemiarcad


este dintele este de ajuns s tim cifra sau litera. De exemplu: 5
prezint primul molar superior din hemiarcada din dreapta; 19 —
primul molar inferior din hemiarcada din stânga; 25 — incisivul
centra'l inferior din dreapta; — prezint primul molar de lapte su
perior din dreapta; M — caninul inferior din stânga. Arcada den
tar superioar este separat de cea inferioar printr-o linie ori
zontal , iar hemiarcadele din stânga i dreapta printr-o linie ver
tical .
Sistemul colii franceze. Conform acestui sistem hemiarcadele
sunt notate prin litere. De exemplu: — hemiarcada dentar superi
oar dreapt — D; hemiarcada dentar superioar stâng — S; he
miarcada dentar inferioar dreapt — d; hemiarcada dentar infe
rioar stâng — s. Din ii, ca i în cazul utiliz rii sistemului colii
anglosaxone, sunt nota i prin cifre arabe i romane astfel:
D 8 D 7 D 6 D 5 D 4 D 3 D 2 D 1 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8

d 8 d 7 d 6 d 5 d 4 d 3 d 2 d 1 s 1 s 2 s 3s 4 s 5s 6s 7 s 8

D V D IV D I I I D I I D I I S I S I I S I I I S IV S V

d V d IV d I I I d I I d I | s I s I I s I I I s IV s V

La înregistrarea formulei dentare conform acestui sistem not m


litera care indic hemiarcada, dup care urmeaz cifra care cores
punde dintelui respectiv. De exemplu, D7 reprezint molarul doi
superior din hemiarcada din dreapta, d2 — caninul inferior din
dreapta; S5 — premolarul doi superior din stânga. D II — incisivul
lateral superior de lapte din dreapta, s III — caninul de lapte in
ferior din stânga.
Sistemul aritmetic. Conform acestui sistem arcada dentar su
perioar i planul sagital sunt notate cu semnul plus ( + ), iar ar-
66
cada inferioar i linia sagital — cu semnul minus (— ) astfel:
8 +8 +6 + 5 + 4 + 3 + 2 +1 + +1 +2 +3 +4 +5 + 6 + 7 +8

— 1 —2 3 — 4 —5 —6 — 7 — 8

to
8 —7 —6

1

1

1

!
V + IV + I I I +11 + I + + I + + I I I + IV +v
V — IV — I I I — I I — I — 1— I — I I - I I I - I V — V

Prin urmare semnul « + » sau semnul «— », situate dup cifr , in


dic hemiarcadele din dreapta, iar când sunt situate înaintea cif
rei, indic hemiarcadele din stânga. De exemplu: 3 + reprezin
t caninul superior din dreapta; —6 — primul molar inferior din
stânga; +4 — primul premolar superior din stânga; III-l- - -cani
nul superior de lapte din dreapta.
Sistemul Federa iei Dentare Interna ionale (F.D.I.). In cazul
denti iei permanente, conform acestui sistem, cele patru hemiar-
cade sunt notate prin cifre arabe. Hemiarcada dentar superioar
din dreapta este notat cu cifra 1 ; hemiarcada superioar din stân
ga — cu cifra 2; hemiarcada inferioar din stânga — 3; hemiarcada
inferioar din dreapta— 4. In denti ia temporar : hemiarcada su
perioar dindreapta — 5 i respectiv — 6; 7 i 8. Arcadadentar
superioar este separat de cea inferioar printr-o linie orizontal ,
iar hemiarcadele din stânga i dreapta printr-o linie vertical . D in
ii sunt nota i prin cifre arabe atât cei permanen i, cât i cei tem
porari astfel:
1.8 1.7 1.6 1.5 1.41.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

4.8 4 7 4.6 4.5 4.44.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 16.1 6.2 6.3 6.4 6.5

8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 |7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

A adar, pentru notarea din ilor se scriu cifra hemiarcadei i num


rul dintelui din hemiarcad . De exemplu: 1.5 reprezint premolarul
doi superior din dreapta; 2.3 caninul superior din stânga; 4.6 —
primul molar inferior din dreapta; 7.3 — caninul inferior de lapte
din stânga; 5.5 — molarul doi superior de lapte din dreapta.
Avantajele acestui sistem constau în posibilitatea simpl de no
tare, de comunicare i de prelucrare a datelor respective cu calcu
latoarele contemporane. De aceea sistemul F.D.I. î i g se te o r s
pândire tot mai larg în toate rile, iar în cadrul diferitelor foruri,
cât i în literatura de specialitate este men ionat numai acest sis
tem. inem îns s men ion m c în activitatea practic este utili
zat acel sistem, care este acceptat în regiunea geografic dat .
Capitolul 2

REPRODUCEREA
FOR MEI C OR O A N E LOR DIN ILOR

Cunoa terea particularit ilor morfologice ale coroanelor din i


lor contribuie la reproducerea exact a formei anatomice, atât în
cadrul procesului de studiu, cât i în cadrul confec ion rii proteze
lor dentare. Reproducerea formei anatomice a coroanelor din ilor
urm re te dou scopuri: 1 ) memorizarea formelor anatomice i a
reliefului coronar în cadrul studiului didactic i elaborarea mano
perelor necesare pentru a reproduce forma corespunz toare: 2 ) re
producerea formelor anatomice la confec ionarea protezelor denta
re. In procesul didactic în acest scop sunt utilizate: a) desenul
anatomic care reproduce relieful morfologic al tuturor suprafe elor
dentare, fie separat sau concomitent, ceea ce contribuie la fixarea
unei imagini complexe a fiec rui dinte în parte; b) desenul sche
matic care prezint conturul geometric exact al fiec rei suprafe e
coronare; c) modelajul direct folosind ghipsul sau ceara în scopul
reproducerii vizuale a formei anatomice a coroanei dentare; d) mo
delajul dirijat care prevede transpunerea ini ial a desenului sche
matic al fiec rei suprafe e a dintelui pe blocurile din ghips sau
cear cu înl turarea ulterioar a surplusurilor i finisarea modelu
lui, ob inând astfel forma anatomic definitiv a coroanei. Pentru
reproducerea formelor anatomice respective la confec ionarea pro
tezelor dentare sunt utilizate urm toarele metode: a) modelajul prin
tehnica adi iei cu cear ; b) modelajul prin tehnica aplic rii pas
telor i cremelor respective. De remarcat faptul c aceste metode
pot fi utilizate i în scop didactic.

2.1. Principii generale de modelaj


i instrum entarul necesar

Din metodele de reproducere a formei coronare a din ilor cea


mai frecvent utilizat este modelajul dirijat, metod adresat viito
rilor speciali ti cu scopul dezvolt rii deprinderilor respective în
modelajul liber pentru a reproduce cu fidelitate morfologia anato
mic coronar în cadrul realiz rii protezelor dentare. Tehnica mo
delajului dirijat prevede utilizarea blocurilor din cear sau din
68
ghips, cu dimensiuni de 30/15 mm pentru scara 1/1 sau 60/30 mm
pentru scara 2/2. Suprafe ele blocului reprezint suprafe ele viito
rului dinte, din care cauz ele se marcheaz cu prima liter a de
numirii suprafe ei dintelui: V — vestibular , O — oral , M — me
zial , D — distal . Printr-o linie vertical pe bloc se noteaz în l
imea coroanei delimitând-o de r d cin . Pe suprafe ele axiale ale
blocului, care reprezint i coroana dintelui, se transpune în mm
conturul geometric al fiec rei suprafe e coronare. Dup schi ele
notate a suprafe elor coronare se reduce din volumul blocului ob
inând astfel o figur geometric cu suprafe e plane asem n toare
cu forma anatomic a coroanei dintelui respectiv. Ulterior pe fie
care suprafa coronar se transpun schi ele contururilor morfo-
func ionale ale coroanei anatomice i se reduce volumul necesar.
Apoi prin finisare se rotunjesc toate unghiurile i prin sculptare
se accentueaz detaliile de relief, ob inând astfel modelul care rep
rezint structura morfologic a coroanei dentare respective. Pen
tru o orientare anatomic mai perfect atât în cadrul transpunerii
desenului schematic, cât i în cadrul îndep rt rii materialului, este
necesar ca opera iunile s se execute concomitent pe câte dou
suprafe e opuse: M — D sau V— O.
Pentru modelajul de instruire sunt utilizate diverse instrumente
confec ionate de obicei din metal, cu mânerele din material plas
tic sau elastic. Dotarea minim cu instrumente este reprezentat
de: cu itul de ghips, bisturiuri mic i mare, spatule tehnice sau de
modelat, benzi de hârtie abraziv , un creion chimic.
Pentru modelaj sunt necesare i diverse surse de c ldur , cum
ar fi l mpile cu alcool sau instala iile gaz-metan cu becuri bunsen.
Sursele de c ldur sunt utilizate în tehnicile care prev d utilizarea
cerii i a aliajelor u or fuzibile.
Pentru ob inerea modelului care reprezint copia pozitiv a câm
pului protetic pe care se execut proteza se folosesc diverse truse
de instrumente, specificul c rora depinde de tipul de modelaj. In
prezent sunt elaborate o serie de truse de modelaj standardizate,
clasificate în instrumente de adi ie i instrumente substractive.
Prin înc lzirea instrumentelor de adi ie se realizeaz transpor
tarea i depunerea pic turilor de cear , volumul c rora depinde de
diametrul cap tului activ (lucr tor) al instrumentului. Aceste in
strumente au form divers , cu extremit i mono- sau biactive, ceea
ce permite aplicarea cerii f r dificult i.
Instrumentele substractive sunt utilizate în procesul de reducere
a volumului sau la accentuarea reliefului coronar, nefiind supuse
înc lzirii. Aceste instrumente difer ca form , având ambele extre
mit i active sau numai una, fiind sub form de conuri, spatul
sau s p lig . Extremit ile active sunt bine ascu ite i t ioase, f
când posibil sculptarea an urilor intercuspidiene, a fosetelor cus
pizilor i nivelarea marginilor modelului.
Trusele de instrumente utilizate sunt cele standarde sau pot fi
improvizate i realizate din diferite instrumente stomatologice în
condi ii de laborator.
69
Pentru ob inerea modelului prin tehnica aplic rii pastelor, cre
melor i în special a por elanului sunt utilizate truse de instru
mente alc tuite din: instrumente de men inere i fixare a mache
tei; instrumente de aplicare a materialului pentru modelare, instru
mente de vibrare i instrumente substractive.
Instrumentele de men inere i fixare sunt reprezentate de pense
curbe sau drepte cu din i de diferite dimensiuni. Aceste instrumente
sunt confec ionate din aliaj dur inoxidabil, au vârful activ ascu it,
ceea ce permite fixarea lucr rii protetice cu o suprafa foarte mic
în vederea aplic rii materialului pentru modelare.
Instrumentele de aplicare sunt reprezentate de pensule confec
ionate din p r moale i fin de diverse dimensiuni (de la « 0» pân
la nr. 14). Cu ajutorul acestor pensule se aplic strat cu strat ma
terialul folosit pentru modelare, înl turând totodat i surplusurile
de materi'al. Ca instrumente de aplicare pot fi utilizate i instru
mentele de adi ie fabricate din sticl .
Instrumentele de vibrare au partea activ sub form de urub
sau de cioc na e. La utilizarea acestor instrumente pot fi realizate
mi c ri de vibrare, care dirije'az p trunderea materialului în toate
detaliile, evitându-se formarea bulelor de aer i acumularea lichi
dului (înl turat definitiv cu ajutorul hârtiei de filtru sau a tifo
nului) .
Instrumentele de substrac ie sunt utilizate pentru accentuarea
reliefului morfologic, cât i pentru înl turarea surplusului de ma
terial. Extremit ile active ale acestor instrumente au form de ace,
suli e, lame t ioase etc.

2.2. M odelajul din ilor incisivi superiori i inferiori

Incisivii superiori în num r de 4 (doi centrali i doi laterali)


dup cum s-a men ionat au aproximativ aceea i form i 'acela i
relief morfologic, cu unele deosebiri de detaliu. Pentru modelajul
dirijat la scara de 1/1 este utilizat blocul din ghips sau cear de
forma paralelipipedului care are dimensiuni de 30/15 mm, iar sup
rafe ele lui sunt marcate prin literele corespunz toare (M, D, V,
O ). Pe fe ele paralelipipedului se noteaz în l imea coroanei de
10 mm i se contureaz printr-o linie orizontal care marcheaz
i limita coroan -r d cin (fig. 42, 'a). Pe fa a superioar a blo
cului corespunz toare suprafe ei incizale se deseneaz un drept
unghi cu laturile V— 0 = 7 mm i M — D = 9 mm. Dup conturul la
turilor marcate ale dreptunghiului, se reduc din volum suprafe ele
axiale prin înl turarea materialului pân la lini'a de marcare co
roan -r d cin . Astfel ob inem un paralelipiped cu dimensiunile
laturilor de 10X 9X 7 mm care formeaz partea coronar a incisi
vilor superiori. In continuare pe suprafe ele axiale coronare se tran
spune desenul schematic al fiec rei suprafe e în parte. Transpune
rea desenului schematic const în notarea distan elor dintre dife
rite puncte sau linii care alc tuiesc desenul geometric al suprafe-
70
felor coronare. La transpunere'a desenului schematic al suprafe e
lor coronare incisivale, laturile V— O de 7 mm ale paralelipipedului
se împart în dou jum t i egale printr-o linie punctat . Linia ob
inut serve te ca reper pentru transpunerea desenului schematic
pe suprâfe ele proximale M i D. Atât pe suprafa a mezial , cât i
pe cea distal desenul schematic se transpune identic. In acest
scop laturile paralelipipedului situate spre suprafa a V se împart
în dou jum t i inegale de 7 mm i 3 mm i se marcheaz prin
puncte. Por iune’a mare alc tuie te zona superioar coronar , iar
cea mic — inferioar . La fel este împ r it i latura situat spre
suprafa a O în 6 mm i 4 mm. De la linia punctat a suprafe elor
proximale spre latura oral i vestibular se note'az pe linia de
marcare coroan -r d cin câte un punct cu o dep rtare de 3 mm,
iar pe latura superioar un punct cu o dep rtare de 1 mm spre oral
i altul — 0,5 mm — spre vestibular. Punctele marcate se unesc cu
linii drepte între ele (fig. 42, b). Dup trasarea liniilor de pe am
bele suprafe e M i D se reduce volumul de material cu .începere
de la latura superioar spre linia de marcare coroan -r d cin .
Reducerea în volum a materialului se realizeaz cu bisturiul sau
cu cu itul de ghips conform conturului liniilor tras'ate de pe sup
rafe ele M i D. Dup îndep rtarea materialului pe suprafe ele axia
le V i O ale p r ii coronare se transpune desenul schematic al

0.5

0.5 0,5 0,5 0,5


M D

Fig. 42. Schema modelajului dirijat al incisivilor centrali superiori (explica ie


în text)
71
N1 1
3,5 6 3

M D M

5,5
\ /,$
3
\
\ /
2 2 , 5

Fig. 43. Schema m odelajului dirijat al incisivilor laterali superiori (explica ie


în text)

suprafe elor vestibular i oral . Pentru ob inere'a desenului sche


matic al suprafe ei vestibuläre în l imea laturii suprafe ei V si
tuate spre suprafa a M se împarte în dou p r i inegale de
3,5 mm situat spre zon'a superioar i de 6,5 mm situat spre
cervical, iar în l imea laturii situate spre suprafa a M — respectiv
de 6 mm i 4 mm. In zona unghiului format de latura superioar
i latura distal 'a suprafe ei V se marcheaz un punct cu o de
p rtare de 0,5 mm fa de latura superioar i cu 2 mm fa de
latura distal . Pe linia de marcare coroan -r d cin se marcheaz
un punct cu o dep rtare de 1,5 mm de la latura mezial i cu altul
de 0,5 mm de la latura distal . Toaite punctele marcate sunt unite
între ele prin linii drepte. La transpunerea desenului schem'atic pe
suprafa a O în l imea laturii meziale a suprafe ei O este marcat
printr-un punct cu o dep rtare de 3 mm de la latura superioar .
In zona unghiului format de latura superioar i latura distal a
suprafe ei O se marcheaz un punct cu o dep rtare de 0,5 mm fa
de latura superioar i cu 2 mm fa de latura distal . Pe linia
de marcare coroan -r d cin se marcheaz un punct cu o dep rtare
de 3 mm de la latura distal i altul de 3,5 mm de la cea mezial .
Punctele marcate sunt unite prin linii drepte (fig. 42, c). Dup
72
Fig. 44. Schema modelajului dirijat al incisivilor centrali inferiori (explica ie
în text)

desenul schematic al suprafe elor V— O se reduc din volum surplu


surile de material. Pe marginea incizal a suprafe ei vestibuläre se
marcheaz dou puncte: unul situat distal cu o dep rtare de 3,5 mm
de la marginea distal i altul cu 2,5 mm de la marginea mezial ,
între care se creeaz o dep rtare de 3,0 mm. Din aceste puncte se
traseaz vertical dou linii punctate care continu pân la linia
ce marcheaz convexitatea m'axim a suprafe ei vestibuläre. Din
aceste extremit i sunt trasate câte dou linii care ating marginea
incizal la o dep rtare de 0,5 mm fa de liniile verticale (fig. 42, d).
Dup traseul liniilor se reduce m'aterialul, realizând un an triun
ghiular. Astfel ob inem figura schematic geometric a tuturor
suprafe elor coroanei incisivului central superior. In continuare prin
finisare i sculptare se rotunjesc toate unghiurile i se redau de
talii de relief morfofunc ional coronar.
Incisivii later’ali superiori sunt modela i dup aceea i tehnic
ca i cei centrali, deosebindu-se de incisivii centrali doar prin di
mensiunile mai mici, de aceea vom prezenta numai desenul schema
tic cu dimensiunile corespunz toare ale acestor din i (fig. 43, a,
b, c, d).
73
1,5 1,5

/ \ l
V

Fig. 45. Schema modelajului dirijat al incisivilor laterali inferiori (explica ie


în text)

Incisivii centrali i laterali inferiori au forma de dalt i di


mensiuni mai mici decât incisivii laterali superiori. Pentru mode
laju l dirijat al acestor din i blocul din ghips sau cear se preg
te te dup acelea i principii generale ca i pentru incisivii supe
riori, deosebindu-se doar prin relieful morfologic mai pu in pro
nun at, din care cauz modelajul este mai u or de realizat prin
sculptare (fig. 44, a, b, i 45, a, b, c).

2.3. M odelajul caninilor superiori i inferiori

Pentru modelarea caninilor superiori pe blocul din ghips sau


•cear se noteaz în l imea coroanei de 9,5 mm i se contureaz
lim ita coroan -r d cin printr-o linie orizontal (fig. 46, a). Pe
suprafa a superioar a p r ii coronare se deseneaz un dreptunghi
cu laturile V— O de 8 m m i M — D de 7,6 mm. Dup contururile
marcate se reduce din volum materialul de pe toate suprafe ele
axiale pân la linia de marcare coroan -r d cin . Ulterior latu
rile V— O se împart în dou p r i egale i se contureaz cu o
74
Fig. 46. Schema modelajului dirijat al caninului superior (explica ie în text)

linie punctat suprafe ele M — D. Pentru transpunerea desenului


schematic suprafe ele M i D sunt notate cu urm toarele repere:
pe latura superioar se noteaz dou puncte de ambele p r i ale
liniei punctate la o dep rtare de ea de 1,5 mm; fiecare latur oral
i vestibular se marcheaz cu câte un punct situat la o dep rtare
de 6,5 mm de suprafa a superioar ; pe linia de marcare coroan -
r d cin — dou puncte situate o dep rtare de 0,5 mm fa de
laturile V— O. Punctele notate sunt unite prin linii drepte dup
care se înl tur surplusurile de material (fig. 46, b). Latura su
perioar (ocluzal ) a suprafe ei V este marcat prin dou puncte:
unul distal la o dep rtare de 3 mm fa de latura distal i altul
mezial la o dep rtare de 2 mm fa de datura mezial . Pe latura
mezial de asemenea sunt marcate dou puncte, unul o distan
de 1,5 mm fa de latura superioar i altul la o distan de 6 mm
fa de linia de marcare coroan -r d cin . Latura distal , asem
n tor laturii meziale, este marcat cu un punct la o distan de
2 mm fa de latura superioar i altul la o distan de 5 mm, fa
de linia de marcare coroan -r d cin . Linia de marcare coroan -
r d cin a suprafe ei V este de asemene'a marcat cu dou puncte
situate la o dep rtare de 1 mm fa de latura mezial i fa de
cea distal . Punctele marcate pe suprafa a V se unesc între ele cu
linii drepte. La trasarea desenului schematic pe suprafa a O la
început este marc'at latura superioar prin dou puncte, unul si
75
Fig. 47. Schema modelajului dirijat al caninului inferior (explica ie în text)

tuat distal la o dep rtare de 3 mm fa de latura distal i altul


mezial la o dep rtare de 2 mm fa de cea mezial . Laturile distal
i mezial sunt marcate cu câte un punct situate la o distan de
6 mm i 7 mm fa de latura superioar . Pe lini'a de marcare co
roan -r d cin sunt notate dou puncte, ambele situate la o dis
tan de câte 2 mm fa de laturile mezial i distal . Punctele
marcate sunt unite cu linii drepte dup care se reduce din volumul
materialului (fig. 46, c). îndep rtarea surplusului de material se
realizeaz în a a mod ca suprafe ele proximale s fie u or convexe.
Pentru a ob ine o convexitate în sens orizontal materialul se taie
de-a lungul marginilor vestibuläre M — D. Prin opera iile de fini
sare i sculptare se rotunjesc toate unghiurile ob inute i se redau
detalii de relief morfologic.
Caninii inferiori se deosebesc de cei superiori prin dimensiuni
i convexit i mai pu in accentuate. Modelajul dirijat se efectueaz
ca în cazul caninului superior (fig. 47, a, b, c).
2.4. M odelajul premolarilor superiori

In vederea model rii primului premolar superior, pe blocul din


ghips sau din cear se noteaz în l imea coroanei, fiind egal cu
8 mm, iar pe suprafa a superioar se contureaz un dreptunghi cu
laturile V— O — 9 mm i M — D — 7 mm (fig. 48, a). Dup conturul
marcat se reduce din volumul tuturor suprafe elor axiale. Daturi
le V— O sunt împ r ite în p r i egale i printr-o linie punctat
se contureaz suprafe ele ocluzale M i D. Pe laturile suprafe elor
proximale M i D se marcheaz puncte identice astfel: pe latura
superioar (ocluzal ) un punct cu o dep rtare de 1 mm de la latura
vestibular , altul pe linia punctat situat la o distant de 2 mm
de latura superioar i al treilea punct la o distant de 1,5 mm de
la latura oral i 0,5 mm de la cea superioar . Pe latura vestibu
lar se noteaz un punct la o dep rtare de 2,5 mm de la linia de
marcare coroan -r d cin , iar pe latura oral altul — la o dep r
tare de 2,0 mm de la acest nivel. Pe linia de marcare coroan -r
d cin se noteaz câte un punct la o dep rtare de 0,5 mm fat de
laturile vestibular i oral (fig. 48, b). Toate aceste puncte sunt
unite prin linii drepte, ce servesc ca repere de reducere din volumul
suprafe elor M i D.

Fig. 48. Schema modelajului dirijat al prim ului premolar superior (explica ie în
text)

77
La transpunerea desenului schematic pe suprafa a V, ini ial
este m'arcat latura superioar cu un punct situat la o dep rtare
de 3 mm fa de latura distal i cu altul situat la o dep rtare de
2 mm fa de latura mezial . Latura mezial se marcheaz cu un
punct situat la o distan de 1 mm fa de latura superioar i cu
altul la 4,5 mm fa de linia de marcare coroan -r d cin . Latura
distal se marcheaz cu puncte identice situate la o distan de
1,5 mm i respectiv 4 mm fa de acele’a i laturi. Punctele marcate
pe suprafa a V se unesc între ele cu linii drepte. Ulterior se mar
cheaz suprafa a O prin aplicarea urm toarelor repere pe laturile
ei. Latura superioar este mardat prin dou puncte situate la o
dep rtare de 2,5 mm fa de laturile mezial i distal . Latura me
zial se marcheaz cu un punct situat la o distan de 1 mm fa
de latura superioar i cu altul la o distan de 3,5 mm fa de
linia de marcare coroan -r d cin . Latura distal este marcat cu
puncte identice ca i cea mezial situate la distan e respective de
1 mm i 4 mm. Pe linia de marcare coroan -r d cin se marcheaz
dou puncte situate Ia o distan de 1 mm fa de marginile me
zial i distal . Dup unirea punctelor cu linii drepte se reduce
din volumul suprafe elor V i O (fig. 48, c).
Pentru grupa din ilor laterali este necesar de transpus desenul
schematic i pe fa 'a ocluzal . La primul premolar superior el este

' V

0 /
V \ 0
I
2
0,5
I 0,5
1 2
0,5
1
1
0,5
/ 12

M D

2,5 2,5
1 1 0 1
l.b 1 1

M D M
•X

\
1
*,5 \
1
/4 3,5
1
3,5

V 1 0 '

Fig. 49. Schema m odelajului dirijat al premolarului doi superior (explica ie în


text)

78
transpus astfel: latura vestibular a suprafe ei ocluzale este mar
cat cu dou puncte: unul situat la o distan de 2 mm fa de la
tura mezial i 'altul — de 3 mm fa de latura distal . Latura ora
l este marcat la fel prin dou puncte situate la distan a de 2 mm
fa de laturile mezial i distal . Pe latura mezial sunt marca
te dou puncte: unul situat La distan de 1 mm i altul de 3 mm
fa de latura vestibular , iar pe latura distal la fel sunt marcate
dou puncte, îns situate la 1,5 mm i 4 mm fa de latura vesti
bular (fig. 48, d). Dup unirea punctelor prin linii drepte se în
l tur surplusurile de material, iar prin finisare i sculptare se
rotunjesc unghiurile i se red relieful morfologic corespunz tor.
Pentru premolarul doi superior modelajul este realizat asem n tor
primului premolar (fig. 49, a, b, c, d).

2.5. M odelajul premolarilor inferiori

Premolarii inferiori în linii generale se modeleaz ca i cei su


periori, îns datorit faptului c convexitatea fe elor vestibuläre
a premolarilor inferiori înclin cuspizii vestibulari spre lingual
aducându-i aproximativ pân la axul vertical al din ilor, suprafe
ele proximale nu vor fi împ r ite imaginar în dou p r i egale,

£ i g . 50. S c h e m a m o d e l a j u l u i d i r i j a t a l p r i m u l u i p r e m o l a r i n f e r i o r (ex p lic a ie în


text)
/ 4 *
2 2
/ \
V 0 1 V

\
3,5

i
3 ,5
1s
0,5
3
\! 1
M D °'S

2 ,5 3 ,5
1 ,5 1.5
'5
M D M

5
\
1,5
/1,5
4 ,5 4

1
/
1
4 ,5

V 0

F i g . 51. S c h e m a m o d e la ju lu i d irija t a l p re m o la ru lu i doi in fe rio r (e x p lic a ie în


text)

ci în dou p r i inegale. A adar, pentru primul premolar inferior


lini'a punctat intercuspidian va fi trasat pe suprafe ele M i D
ale blocului la o distan de 1,5 mm fa de latura oral , iar pen
tru premolarul doi inferior la o distan de 2 mm. Transpunerea
desenului schematic se va realiza dup cum este indicat în figurile
50, a, b, c, d i 51, 'a, b, c, d.

2.6. M odelajul m olarilor superiori

Pentru modelarea primului molar superior se noteaz pe bloc


în l imea coroanei 7,5 mm i se contureaz limita coroan -r d -
cin . Pe suprafa a ocluzal a blocului se deseneaz un romb cu la
turile M i D de 11,7 mm i cele V i O de 10,2 mm. Aceste laturi
iformeaz patru unghiuri: dou unghiuri ascu ite de aproximativ 75°
formate — unul la întâlnirea laturilor V cu M i altul la întâlnirea
laturilor O cu D i dou unghiuri oblice formate — unul la întâl
nirea laturilor M cu O i altul la întâlnirea laturilor D cu V. Dup
conturarea 'acestui romb se reduce din volumul suprafe elor axiale
coronare (fig. 52, a). Pentru o redare mai fidel a dimensiunilor
cusptiz'ilor, a gradului de înclinare i a aranjamentului lor topo
grafic i morfofunc ional în arcada dentar , suprafe ei ocluzale a
blocului i se red un plan înclinat. In acest scop pe laturile supra
fe elor axiale coronare se marcheaz puncte situate mai jos de la-
80
F i g . 52. S c h e m a m o d e l a j u l u i d i r i j a t a l p r i m u l u i m o l a r s u p e r i o r ( e x p l i c a i e î n
text)

turile superioare ocluzale astfel: pe latura M — O 0,5 mm; O— D


1 mm; D—V 0,5 mm. Aceste puncte se unesc printr-o linie conti
nu care porne te din vârful unghiului format de laturile ocluzale
vestibular i mezial trasat pe suprafe ele axiale M, O, D, V.
Dup acest marcaj se reduce din volumul suprafe ei ocluzale mic
orând concomitent i dimensiunile verticale ale suprafe elor axia
le M, O, D i V, ob inând astfel planul înclinat al suprafe ei oclu
zale. Ulterior suprafe ele coronare proximale M i D ale blocului
se împart în dou p r i egale i se transpune desenul schematic
al suprafe elor coronare mezi'al i distal conform desenului i
dimensiunilor indicate pe fig. 52, b.
Pentru a transpune desenul schematic pe suprafe ele axiale V
i O, ini ial ele sunt împ r ite în câte dou p r i inegale: me-
ziovestibular de 5,2 mm i meziooral — de 6,2 mm, iar cele
distovestibular de 5 mm i distooral — de 4 mm i se marcheaz
prin linii punctate. Dup aceasta se aplic punctele de marcaj con
form dimensiunilor indicate în fig. 52, c, se contureaz desenul
schematic i se reduce din volumul suprafe elor V i O. In conti
nuare se marcheaz suprafa a ocluzal dup dimensiunile dese
nului schematic al fig. 52, d, se înl tur surplusurile de material:
i se accentueaz relieful morfologic al tuturor suprafe elor coro-
6 Gh. Bärsä, I. Postolachi
F i g . 53. S c h e m a m o d e l a j u l u i d i r i j a t a l m o l a r u l u i d o i s u p e r i o r ( e x p l i c a i e î n t e x t ) .

nare corespunz tor structurii anatomice coronare a primului mo


lar superior.
Not : Intersec ia liniilor punctate de pe suprafe ele ocluzale
ale molarilor superiori i inferiori indic diverse variante de situa
re topografic a an urilor intercuspidiene unul fat de altul.
Modelajul molarului doi superior este realizat dup acelea i
principii generale ca i în cazul primului molar cu unele deosebiri
de detaliu morfologic (fig. 53, a, b, c, d).

2.7. M odelajul m olarilor inferiori

Pentru modelarea primului molar inferior, dup marcarea pe


blocul de modelat a în l im ii coroanei, pe suprafa a ocluzal a blo
cului se contureaz un dreptunghi cu laturile V— O — 11,2 mm i
M —D — 10,3 mm, dup ce se înl tur surplusurile de material de
pe suprafe ele axiale coronare (fig. 54, a). Suprafe ele M i D sunt
împ r ite în dou p r i inegale (una oral de 4 mm i alta ves
tibular de 6,3 mm) i se contureaz prin linii punctate. Dup
trasarea acestor linii se transpune desenul schematic al suprafe e
lor coronare M i D conform dimensiunilor indicate în fig. 54, b
i se reduce din volumul acestor suprafe e. Transpunerea desenului
schematic pe suprafe ele V i O se realizeaz dup marcarea lini
ilor punctate conform desenului schematic din fig. 54, c, iar pe sup-
82
F ig . 54. S c h e m a m o d e l a j u l u i d i r i j a t a l p r i m u l u i m o l a r i n f e r i o r ( e x p l i c a i e î n t e x t )*

rafata ocluzal conform desenului din fig. 54, d. Prin reducerea


din volum a suprafe elor coronare ob inem conturul geometric al
primului molar inferior, iar prin finisare i sculptare se red relie
ful morfologic corespunz tor suprafe elor coronare.
Modelajul molarului doi inferior este realizat dup acelea i
principii ca i în cazul primului molar inferior (fig. 55, a, b, c, dj..

2.8. M odelajul prin tehnica adi iei cu cear

Dup cum s-a men ionat, modelajul din ilor i în special mo


delajul prin utilizarea cerii urm re te un dublu scop: didactic i
protetic. Dac modelajul dirijat se efectueaz pe blocuri, modela
jul prin utilizarea cerii se realizeaz pe din i (modele) prepara i
în vederea utiliz rii microprotezelor. Modelajul prin tehnica adi
iei cu cear prevede dou concep ii: clasic i modern .
Concep ia clasic prevede utilizarea urm toarelor tehnici în
procesul de reproducere a formei anatomice a coroanei dentare:
a) tehnica prin picurare, la executarea c reia ceara fluid se de
pune pe bontul preparat prin picurare progresiv (pic tur cu pi
c tur ) cu ajutorul spatulei sau al altui instrument pân se ajunge
la volumul i forma pu in mai mari decât ale dintelui natural; dup
r cirea cerii prin r zuire, folosind ca instrument spatula sau
un bisturiu, se red conturul morfologic, ob inându-se volumul co-
83
F i g . 55. S c h e m a m o d e l a j u l u i d i r i j a t a l m o l a r u l u i d o i i n f e r i o r ( e x p l i c a i e î n t e x t )

• respunz tor al dintelui modelat; b) tehnica r cirii progresive a


cerii asociat cu tehnica prin picurare, conform c reia bontul din
telui preparat este introdus în cear fluid ; prin introducerea repe
tat a bontului în cear fluid ea se solidific progresiv formând
o cap cu grosimea peretelui ce depinde de num rul straturilor de
cear solidificat ; ulterior, peste aceast cap se picur cear con
form metodei descrise anterior, pân la ob inerea formei aproxi
mative a dintelui, urmat de r zuire pentru redarea aspectului
morfologic corespunz tor; c) tehnica aplic rii cerii plastificate,
pentru realizarea c reia se utilizeaz un paralelipiped ob inut din
cear plastificat prin înc lzire progresiv la flac r sau în baia
de ap cald i aplicat pe bontul preparat sau în bre ele interden
tare. Prin t iere se înl tur surplusurile de cear (dup tehnica
modelajului dirijat), pân la ob inerea formei aproximative a din
telui, apoi prin r zuire se red forma anatomic i morfologic co
respunz toare a dintelui respectiv.
Aceste tehnici clasice aplicate la modelajul din ilor au fost aban
donate i în prezent sunt propuse tehnici noi orientate spre redarea
exact a reliefului dentar respectându-se nu numai indicii anato
mici, dar i cei func ionali.
Tehnicile moderne prev d modelarea dintelui în articulator.
Procesul începe cu modelarea suprafe ei ocluzale prin adi ia de
cear pic tur cu pic tur . A adar, treptat se modeleaz dintele pe
baza unui sistem programat de lucru. Ceara se depune prin picu
rare astfel încât forma anatomic a fiec rei suprafe e dentare poar-
84
F ig. 56. F o r m e g e o m e t r i c e d i n c e a r re a liz a t e p rin p ic u ra re: a — se m ic ilin d r u ;
b — creast ; — con.

t un caracter individual. Pentru a utiliza aceast tehnic corect


tehnicianul trebuie s cunoasc ini ial cum se pot realiza prin pi
curare diferite forme geometrice din cear . Astfel prin aplicarea pe
suprafa a bontului prelucrat a unor pic turi de cear juxtapuse în
sens orizontal, ob inem un semicilindru cu muchii rotunjite (fig.
56, a). La juxtapunerea pic turilor atât în plan orizontal, cât i
în plan vertical ob inem creste (borduri), vârful c rora nu este
rotunjit, ci este sub form de muchie (fig. 56, b). Prin depunerea
succesiv a pic turilor în sens vertical ob inem un con (fig. 56, c).
Pe baza acestei tehnici pot fi realizate diferite forme arhitectonice,
care depind de direc ia i planul suprapunerii pic turilor de cear .
Aceste forme sunt utilizate în vederea red rii fidele a reliefului
dentar.
Prin urmare, pentru ob inerea caracterelor morfologice i func
ionale individuale, marginile suprafe ei ocluzale se formeaz , prin
aplicarea cerii, în form de creste, procedeu care în literatur este
cunoscut ca formarea «gurii de pe te» (fig. 57, a). Dup aceasta
urmeaz procesul de reconstruire a cuspizilor.
Cuspizii sunt aranja i conform principiilor func ionale i for
ma lor este redat prin aplicarea cerii în form de con (fig. 57, b).
Ulterior, prin depunere succesiv a pic turilor de cear se red
aspectul morfologic al suprafe elor vestibular , oral i proximale
(fig. 57, c), urmat de etapa finis rii reliefului morfologic respec
tiv. Ultima etap de modelare const în accentuarea reliefului oc-
luzal cu ajutorul instrumentelor cu vârf foarte ascu it (fig. 57, d).
In scopul confec ion rii pieselor dentare prin metoda de turna
re, sunt utilizate în procesul de modelare a machetelor pl ci sau
discuri din material plastic. Din aceste elemente de modelat sunt
realizate a a-numitele cape prin urm toarea tehnic : discul se în
c lze te deasupra unei surse de c ldur , în vederea realiz rii pro
cesului de plastificare, apoi împreun cu bontul modelului se in
troduce vertical într-o chiuvet umplut cu material de comprimare
85
F i g . 57. P r i n c i p i i d e m o d e la j p rin te h n ic a a d i ie i de c e a r : a — g u r de p e te
(c r e s t e le m a r g i n a le o c l u z a le ); b — fo r m a c u s p i z ilo r ; — re a liz a re a su p ra fe e lo r
v estib u la r , o ra l i p ro x im a le; d — ac c e n tu a re a r e lie fu lu i o c lu z a l

de tipul Keramoplast sau Adapt. Acest material preseaz discul


realizând un contact intim cu suprafe ele bontului, redând astfel
forma lui. Dup r cire capa se deplaseaz de pe bont i se taie
marginile mai sus cu 0,5— 1,0 mm de colet cu foarfecele, apoi capa,
fiind îmbr cat din nou pe bont, se adapteaz la colet prin picu
rare cu ceara fluid . Ulterior prin tehnica adi iei de cear se depune
progresiv pe pere ii capei volumul necesar de cear i se red for
ma anatomic corespunz toare dintelui respectiv.

2.9. M odelajul prin tehnica aplic rii pastelor


i cremelor

Aceast tehnic a fost imaginat pentru confec ionarea coroa


nelor din por elan i metaloceramic , iar în prezent este utilizat
i la realizarea unor coroane din acrilate sau cu compozi ie spe
cial . Conform acestei tehnici, pastele (care sunt preparate prin
amestecarea pulberii substan ei respective cu lichid) sunt aplica
te cu pensula strat cu strat, procedur înso it de mi c ri de vib
rare pentru o condensare suficient a materialului i evitarea acu
m ul rii lichidului. Tehnica aplic rii pastelor este identic cu tehnica
model rii prin adi ie de cear , îns depunerea acestor paste soli
cit respectarea unor principii, sistematizate i descrise de McLean
J. M. în a. 1974.
86
— Nu se permite ca stratul precedent de past s se usuce, fi
indc la aplicarea unei noi por iuni pot s se formeze în profun
zime bule de aer, care nu pot fi înl turate chiar i la o condensare
puternic .
— Pastele umede u or se condenseaz , fiindc tensionarea li
chidului la suprafa lipe te u or particulele componente.
— Nu se recomand aplicarea pastei în por iuni mari, deoare
ce se pot forma bule de aer.
— Nu se admit vibr ri puternice sau mi c ri iu i cu pensula,
deoarece în asemenea cazuri poate surveni str mutarea straturilor
de past aplicate i deci nu pot fi ob inute nuan ele coloristice so
licitate.
— Nu se recomand aplicarea pastelor în înc peri foarte c l
duroase, fiindc în asemenea condi ii de temperatur pasta se usu
c rapid. Pasta uscat astfel poate fi umezit , dar dac s-au for
mat pori cu aer, lichidul nu-i poate înl tura.
— Pentru ob inerea unor rezultate satisf c toare este necesar
ca în procesul de modelare s fie folosite pensule de calitate în al
t , confec ionate din p r moale i fin.
— Nu se admite depunerea noului strat prin cantit i mari de
past , fiindc întinderea lui pe suprafa poate influen a negativ
nuan ele coloristice.
— Se recomand aplicarea pastelor dup tehnologia adi iei ce
rii prin picurare.
Capitolul 3

M A T E R I A L E UTILIZATE
LA R E A L I Z A R E A P R O T E Z E L O R DENTARE

La confec ionarea protezelor dentare i aparatelor ortodontice


sunt utilizate diverse materiale, care în dependen de scopul în
care sunt utilizate se împart în materiale de baz i materiale auxi
liare. In categoria materialelor de baz sunt incluse cele din care
se confec ioneaz protezele dentare, aparatele ortodontice sau alte
dispozitive ortopedice. Materialele auxiliare sunt utilizate la diverse
etape de confec ionare a lucr rilor protetice respective.
Datorit faptului c la utilizarea acestor materiale ele vin în
contact intim, fie temporar sau permanent, cu esuturile cavit ii
bucale, indiferent de categoria la care apar in, materialele respec
tive trebuie s posede însu iri ce ar corespunde urm toarelor ce
rin e medico-biologice generale: s nu exercite ac iune toxic i
chimic asupra esuturilor cavit ii bucale; s aib o reac ie neutr
la ac iunea salivei i a componentelor substan elor nutritive (ali
mentare); s fie tolerate biologic de esuturile câmpului protetic i
a cavit ii bucale; s nu produc senza ii gustative i miros nepl
cut; s nu posede agen i alergenici; materialele de baz trebuie
u or s se supun actului de autocur ire i cur ire igienic în
condi iile mediului bucal.
Fiecare material în parte trebuie s posede propriet i meca
nice, fizice, chimice i tehnologice individuale.
Particularit ile mecanice exprim capacitatea materialului de
a opune rezisten maxim ac iunii diverselor for e executate asup
ra lui pentru a-1 deforma sau f râmi a. Propriet ile mecanice în
globeaz urm torii indici: rezisten , durabilitate, elasticitate, vis-
cozitate, plasticitate, fragilitate.
Rezisten a este determinat de proprietatea materialului de a
rezista la ac iunea for elor din exterior. Durabilitatea exprim pro
prietatea materialului de a se opune tendin ei de p trundere în el
a unui alt material. Elasticitatea este determinat de proprietatea
materialului de a reveni la forma ini ial dup încetarea ac
iunii for elor externe. Viscozitatea este influen at de proprietatea
materialului de a rezista la ac iunea diverselor lovituri. Plastici
tatea materialului este exprimat de proprietatea lui de a c p ta
forme noi la ac iunea diverselor for e. Fragilitatea exprim proprie
88
tatea materialului de a se f râmi a la ac iunea for elor executate
asupra lui.
Propriet ile fizice sunt exprimate prin temperatura de topire
i de fierbere, conductibilitatea termic i electric , culoare, luciu,
efecte optice, coeficien i de dilatare i contrac ie termic etc.
Propriet ile chimice sunt determinate de compozi ia chimic a
materialului, structura re elei cristaline, rezisten a la coroziune i
la ac iunea diferi ilor agen i chimici, gradul de oxidare etc.
Solicit rile tehnologice prev d acele calit i ale materialului ca
re permit realizarea proceselor tehnologice în condi ii speciale.

3.1. Materiale amprentare


Confec ionarea protezelor dentare, a aparatelor ortodontice i
ortopedice solicit în toate cazurile amprentarea câmpului prote
tic. F r o amprentare fidel devine imposibil realizarea unui mo
del exact i respectiv a unei lucr ri protetice calitative. Pentru ob
inerea amprentei câmpului protetic sunt utilizate diverse materiale
amprentare care dispun de anumite propriet i. De men ionat îns
c indiferent de provenien a acestor materiale, de compozi ia chi
mic i de calit ile lor fizice exist câteva criterii medico-tehnice
generale care determin posibilitatea utiliz rii materialului ampren
tar:
— Materialul utilizat trebuie s redea fidel contururile p r i
lor dure i moi ale câmpului protetic.
— S nu- i modifice volumul în procesul de priz i nici ulte
rior, pân la realizarea modelului.
— S nu se deformeze la etapele de demulare (îndep rtare) de
pe câmpul protetic, transportare i turnare a modelului.
— S fie dur, casabil, sau elastic, s posede rezisten la pre
siuni i s revin la pozi ia ini ial dup încetarea presiunii.
— Timpul de priz s fie redus în condi iile umidit ii i tem
peraturii din cavitatea bucal .
— U or s se preseze pe câmpul protetic i s se desprind
u or de pe el.
— S nu ac ioneze nociv asupra esuturilor câmpului protetic,
ca rezultat al proceselor chimice i termice ce se declan eaz în
cadrul prizei.
— S nu manifeste propriet i toxice ce ar ac iona asupra e
suturilor cavit ii bucale.
— S nu adere la materialele utilizate la turnarea modelului i
u or s se desprind de ele.
In prezent exist un asortiment bogat de materiale amprentare
cu diverse propriet i chimice. Fiecare material de amprentare dis
pune de propriet i caracteristice pozitive i negative, permi ând
astfel utilizarea materialului respectiv în diferite situa ii clinice.
Din aceste considerente specialistul trebuie s cunoasc indicii pro
priet ilor caracteristice ale materialelor utilizate pentru ampren
tarea câmpului protetic i turnarea unui model corespunz tor.
89
îri literatura de specialitate materialele de amprentare sunt cla>
sificate în mod diferit, grupându-se în dependen de anumi i in
dici : 1 propriet ile fizico-chimice, durata timpului de priz în cavi
tatea bucal etc. Una din cele mai reu ite este clasificarea dup
M. Gerner i M. Napadov, conform c reia se deosebesc trei clase de
materiale: a) elastice; b) termoplastice; c) dure. La rândul s u
aceste clase sunt divizate în dou grupe: materiale reversibile i
ireversibile.
I. Postolachi, Gh. Bârs consider c pentru utilizarea practic
a materialelor amprentare în clinic , cât i din punctul de vedere
al realiz rii modelelor în laboratorul tehnicianului dentar mai ra
ional este de a le clasifica conform st rii lor fizice la finala pri
zei. Dup acest criteriu toate materialele amprentare sunt clasifi
cate în dou grupe: elastice i dure. In dependen de posibilitatea
utiliz rii secundare, ambele grupe sunt subdivizate în materiale
reversibile i ireversibile.
Materiale amprentare elastice. In aceast grup sunt incluse
materiale cu o compozi ie chimic diferit , dar având caracteristici
care prev d: 1 ) proprietatea materialului de a înregistra fidel toa
te detaliile câmpului protetic; 2 ) revenirea la forma ini ial dup
încetarea presiunilor ce se dezvolt asupra materialului dup priza
lui definitiv ; 3) nu se fractureaz la înl turarea lor de pe câmpul
protetic, cât i de pe model.
Aceste materiale dup priz nu sunt lipicioase i, prin urmare,
nu ader atât la câmpul protetic, cât i la portamprente, din care
cauz sunt utilizate lingurile amprentare cu reten ii (perforate).
Din materialele elastice sunt utilizate: hidrocoloizii reversibili
i ireversibili; elastomerii de sintez (materiale asem n toare cau
ciucului natural prezentate de trei grupe de materiale utilizate în
prezent în practica stomatologic (siliconice, polisulfide, polieterice).
Hidrocoloizi. Hidrocoloizii reversibili au la baz agar-agarul
i sunt fabrica i de industrie în dou variante: pentru amprentarea
câmpului protetic i pentru duplicarea modelelor.
Aceste materiale sunt elaborate sub denumirea de: Gelin, Den-
tacol (Rusia), Deelastic, Surghident, Rubberloid, Thonpson (S.U.A.),
Coltoloid (Elve ia) etc.
La temperatura de 70—95°C hidrocoloizii devin plastici, fluizi,
iar la temperatura de 37,2— 42,2°C cap t forma de gel elastic.
In prezent aceste materiale sunt folosite numai în laboratoarele
de tehnic dentar pentru duplicarea modelelor.
Hidrocoloizii ireversibili sunt deriva ii acidului alginic (algina-
tului de sodiu sau de potasiu), sulfatului de calciu, fosfatului tri-
sodic i sunt cunoscu i sub numele de alginate. Se elaboreaz de
industrie sub form de pulbere puternic hidrofil , care la amestec
cu apa reprezint st ri coloidale vâscoase. Aceste materiale pre
zint unele dezavantaje din motivul c men inerea amprentelor
sub ac iunea aerului provoac pierderea apei i mic orarea în vo
lum a amprentei, iar men inerea în ap provoac îmbibarea am
prentei cu ap i m rirea în volum. De aceea se recomand realiza
90
rea modelului timp de 10— 15 min dup îndep rtarea amprentei
de pe câmpul protetic.
Materialele alginate ireversibile sunt cunoscute sub denumirile
de: Stomalgin— 73, 02, Novalgin (Rusia), Sanalgen, Altex (Aus
tria), Zelex (Marea Britanie), Kromopan (Italia), Elastic, Ypen
(Cehoslovacia), Algix (Japonia), Dupalflex (Germania), Alcamprent
(România) etc.
Elastomeri de sintez . Aceste materiale amprentare elaborate
relativ recent, datorit realiz rilor în domeniul chimiei macromo-
leculare, se caracterizeaz prin propriet i asem n toare cauciu
cului natural dup înt rire. Elastomerii de sintez redau cu o pre
cizie maxim relieful câmpului protetic i prezint urm toarele
avantaje: amprentele au stabilitate volumetric , sunt rezistente fa
de agen ii fizici i chimici i dup priz nu- i modific carac
teristicile în timp.
Datorit acestor propriet i caracteristice elastomerii prezint un
spectru larg de utilizare la ob inerea celor mai variate forme cli
nice ale câmpului protetic.
Materialele siliconice. Aceste materiale sunt ob inute pe baza
polimerilor siliconici. In dependen de consisten a lor de pân la
înt rire sunt divizate în patru variante: past vâscoas fluid , pas
t vâscoas normal ; 'past chitoas dens ; past chitoas în for
m de aluat. Pastele chitoase sunt folosite pentru realizarea pri
mului strat al amprentei, iar cele vâscoase — pentru o corectare în
caz de necesitate i pentru aplicarea celui de al doilea strat în am
prentele duble.
In dependen de reac iile chimice care se declan eaz în pro
cesul de priz , materialele siliconice sunt împ r ite în dou grupe:
policondensate i polimerizante. Siliconii polimerizan i sunt însu
i i recent i se caracterizeaz printr-o contrac ie foarte mic în
diferite medii fizice i chimice.
Materialele siliconice sunt elaborate de industrie sub form de
past ambalat în tuburi sau cutii, înso it de activatori (sub for
m de past sau lichid) care influen eaz procesul de priz . Ames
tecarea pastei cu activatorul respectiv se face pe pl ci de sticl
gradate (scar de dozare), pentru a permite aprecierea cantit ii
de mas expulzat din tub, în propor iile prescrise de produc tor.
Cele mai cunoscute preparate din grupa siliconilor sunt:
a) siliconii sub form de past vâscoas : Sielast 03, 05 (Ru
sia), Xantopren, Xirus, Silicone (Germania), Dentaflex (Cehoslo
vacia), Reprosil (S.U.A.), President (Elve ia), Flexicon, Exaflex
(Japonia) etc.;
b) siliconii sub form de past chitoas : Sielast — 0,3, 05 (R u
sia), Silaplast, Zafo, Optosil (Germania), Dentaflex (Cehoslova
cia), Citricon (S.U.A.), Exaflex (Japonia) etc.
Materiale polisulfide. Materialele amprentare din aceast grup
sunt ob inute pe baza cauciucului polisulfid lichid i agen ii de vul
canizare, sub form de dou paste, ambalate în tuburi. La ames-*
tecarea acestor paste în propor ii prescrise de produc tor se for-
91
meaz un amestec, care este supus vulcaniz rii timp de 5—8 mi
nute, formând un produs asem n tor cauciucului natural. In
literatura de specialitate aceste materiale sunt cunoscute i sub
numele de materiale tiocauciucante reprezentate de: Tiodent, Tio-
dent—M (Rusia), Permlastic, Sta-Tic, R— 27 (S.U.A.), Monflex
(Suedia), Surflex (Japonia) etc.
Materiale polieterice. Aceste materiale sunt recent ob inute, fi
ind utilizate în protetica dentar redau amprente precise, prezen
tând îns dou dificult i: amprenta este relativ rigid i hidrofil ,
ceea ce duce la schimbarea volumului, !a p strarea ei în condi ii
umede. In prezent sunt cunoscute urm toarele materiale din aceas
t grup : Impregum (Germania) i Polygel (S.U.A.). Ele sunt ela
borate în form de trei paste ambalate în tuburi: pasta de baz
(polieteri), pasta-catalizator i pasta-diluant. Preg tirea materia
lelor polieterice se realizeaz prin amestecarea primelor dou paste
în propor ii indicate de c tre produc tor. Amestecul ob inut se în
t re te timp de 3— 5 minute. Pasta-diluant se folose te pentru a
reda materialului consisten a necesar .
Materiale amprentare dure. Materialele amprentare dure rever
sibile sunt reprezentate de substan e termoplastice, care dup în
t rirea amprentei devin dure, iar dup realizarea modelului, pot fi
din nou utilizate i sunt cunoscute sub denumirile de: Stens-02,
Acrodent-02, Stomaplast-2, Ortocor, Dentafol, Termomasa-02, Kerr,
Reprodent, Xantygen etc. Aceste materiale con in urm toarele sub
stan e chimice: r ini naturale i sintetice (copal, schelact, Kauri,
deriva i ai acidului cumaric); acizii gra i stearic i palmitic; talc;
coloran i i aromatizan i.
Aceste materiale se produc în form de batoane cilindrice i
pl ci, care în b i de ap , la temperatura de 55— 60°C se plastific ,
iar în condi iile cavit ii bucale se înt resc.
Materialele termoplastice, în majoritatea lor, nu permit înregis
trarea fidel a elementelor câmpului protetic, iar la îndep rtarea
amprentei se deformeaz i deci nu pot fi utilizate pentru am
prentarea definitiv . Doar unele din materiale (Dentafol, Ter-
momasa nr. 1 ) pot fi folosite în acest scop la pacien ii cu edenta ii
totale. Cu toate aceste neajunsuri, materialele termoplastice sunt
utilizate pe larg în practica proteticii dentare la realizarea ampren
tei primare în cadrul amprent rilor duble, amprent rilor prelimina
re în scopul confec ion rii lingurilor individuale . a.
Materiale dure ireversibile. Aceast grup cuprinde ghipsul i
pastele de oxid de zinc i eugenol. Ghipsul ca material amprentar
are un pre de cost redus i calit i de a reda cu o precizie satisf
c toare relieful câmpului protetic. El este fabricat din calcar, care
se macin i se trateaz termic. La ardere ghipsul pierde o parte
din con inutul de ap , iar prin amestecare cu apa î i recupereaz
partea de ap pierdut solidificându-se prin cristalizare. Datorit
tehnicilor contemporane de confec ionare a protezelor dentare, cât
i elabor rii pe o scar larg a diverselor materiale amprentare,
ghipsul ca material amprentar actualmente este utilizat tot mai rar.
92
Pastele de oxid de zinc i eugenol mai includ în componen a lor
colofoniu, diferite balsamuri, substan e aromatizante i colorante.
Ele sunt folosite în special pentru amprentare la pacien ii cu eden
ta ii totale.
Aceste materiale sunt elaborate sub form de dou paste de
diferite culori i ambalate în tuburi. Dup ce se amestec în pro
por ii egale, se înt resc timp de 3— 5 minute. Materialele respective
sunt cunoscute sub denumirile de: Dentol-C (Rusia), Alston (Bri-
tania), Optow-paste, Plastodent (S.U.A.), Bucoform (Germania),
Repin (Cehoslovacia), Momax (Suedia) etc.

3.2. Materiale pentru confec ionarea modelelor

Modelul confec ionat dup amprent reprezint imaginea inver


s a amprentei, adic copia pozitiv a câmpului protetic. Modelul
este un dispozitiv utilizat pe întreaga perioad de confec ionare a
protezelor dentare i a aparatelor ortodontice, de aceea materialele
pentru confec ionarea modelelor trebuie s posede urm toarele în
su iri: s se amestece u or formând o mas omogen f r pori;
s se introduc u or i s umple bine imprim rile amprentei; s
redea deplin particularit ile imprimate în amprent ; s nu adere
de materialul amprentar; s fie rezistente la ac iunea diferitelor in
terven ii; s nu- i modifice dimensiunile în timpul prizei; s - i p s
treze timp îndelungat forma i dimensiunile; s se supun u or pre
lucr rii i s fie u or de manipulat cu ele.
Materialele pentru confec ionat modelele pot fi grupate în: ma
teriale nemetalice i materiale metalice.
Materiale nemetalice. Aceast grup cuprinde ghipsul, cemen-
turi dentare obi nuite i diverse acrilate utilizate în terapia dentar
ca materiale de obtura ie.
Ghipsul. Este un material universal utilizat în practica dentar
atât la ob inerea amprentelor, cât i la realizarea modelelor. Dup
cum s-a men ionat, ghipsul este ob inut din calcar (C aS 0 4-2H20 )
m cinat i supus prelucr rii termice. In dependen de procesul de
prelucrare termic se ob ine ghips medicinal obi nuit, ghips dur
i ghips dur special. Ultimele dou variet i de ghips sunt utilizate
doar în tehnica dentar la confec ionarea modelului din motivul,
c posed duritate mult mai mare decât ghipsul obi nuit.
Pentru prepararea corect a pastelor de ghips se recomand
urm torul raport: 30— 25 cm3 de ap la 100 grame praf (0,30—
0,25:1). La prepararea pastei se respect urm toarele etape: de di
luare, hidratare, coloidificare i de cristalizare. Pe parcursul pri
melor etape de preparare pasta de ghips ob ine un luciu specific
i anume în a a form se recomand a fi turnat în amprent (for
m ). Luciul caracteristic pentru primele etape de preparare se pier
de în faza de cristalizare. La aceast etap pasta suport i anu
mite modific ri de temperatur , care ating aproximativ 30— 35°C
ca rezultat al reac iei chimice exotermice. Timpul de priz al ghip
93
sului este de 15— 25 min. îns o amestecare mai rapid i mai în
delungat duce la mic orarea acestui timp. Totodat inem s men
ion m c durata timpului de priz poate fi redus la 3—5 minute
prin ad ugarea apei calde sau a solu iei 3% de sare de buc t rie
la prepararea pastei i invers putem m ri durata procesului de pri
z (30—60 min) dac ad ug m glicerin , 'acid boric, borax, lapte
etc., care inhib acest proces. Ghipsul preparat cu catalizatori este
mai pu in dur i mai f râmicios, iar cel preparat cu inhibitori este
mai dur. Prin urmare, între viteza de priz a ghipsului exist o
dependen invers : cu cât mai rapid decurge procesul de priz ,
cu atât propriet ile ghipsului se înr ut esc, i cu cât inai încet
decurge procesul de priz , cu atât propriet ile ghipsului se îmbu
n t esc.
In prezent ghipsurile dure sunt comercializate sub denumirea
de Moldano, Moldarock, Alphator (Germania), Calestone (Brita-
nia), Ceramur, Plater (Cehoslovacia), Superghips (Rusia) etc.,
ambalate în diferite recipiente ermetic închise, pentru a evita p t
runderea umezelii.
Cementuri dentare. Fiind utilizate preponderent la realizarea
obtura iilor dentare, unele variet i, cum sunt de exemplu cementul
dentar visfat, cementul fosfat, adghesor etc., pot fi utilizate i la
confec ionarea modelelor în vederea realiz rii unor microproteze
care solicit exactitate la confec ionarea lor. Cementurile sunt uti
lizate în protetica dentar datorit faptului c posed o duritate
suficient , au coeficien i mari de dilatare i contrac ie i sunt re
zistente la uzur . Componentele cementului, praful i lichidul, sunt
ambalate aparte în flacoane de sticl . Praful este alc tuit din ames
tecuri de oxizi i s ruri cu aproximativ urm torul con inut: 75—
90% ZnO, 5— 13% MgO, 0,05— 5% S i0 2, 0,05— 2,5 P 20 2 (A120 3 i
Fe03), 0— 4,1 Bi20 3. Frac ia lichid este o solu ie apoas a acidului
ortofosforic, con ine fosfat de zinc, aluminiu i magneziu. Prepara
rea cementurilor este realizat pe pl cu e de sticl prin ad ugarea
succesiv a prafului la pic tura de lichid, amestecul fiind malaxat
cu spatula. Durata procesului de priz a cementurilor depinde de
cantitatea de praf ad ugat la frac ia lichid . Cu cât mai mare va
ii cantitatea de praf ad ugat, cu atât mai rapid va decurge proce
sul de priz i invers — dac cantitatea de praf este mai mic , du
rata procesului de priz va fi mai mare..
Acrilate. In ultimul timp au fost propuse diverse acrilate auto-
polimerizabile ce pot fi utilizate i la confec ionarea modelului. Mai
frecvent folosite sunt acrilatele tip: Acriloxid, Carbodent, Inpredur,
AlphaDie etc. Acrilatele permit confec ionarea modelelor fidele, cu
contururi precise, dure, rezistente la uzur . Acrilatele ca i cemen-
iurile sunt ambalate în flacoane de sticl aparte pentru praf (poli
merul) i pentru lichid (monomerul). Pentru ob inerea pastei de
acrilat polimerul este amestecat cu monomerul într-un recipient din
sticl sau ceramic în propor ia recomandat de produc tor i
amestecul este introdus direct în amprent . Durata polimeriz rii
•este de 10— 15 min.

94
De remarcat c acrilatele autopolimerizabile în prezent sunt pe
larg utilizate la confec ionarea modelelor datorit propriet ilor fi
zico-chimice care permit introducerea direct a acrilatului în am
prent , prin scurgere, fapt ce permite evitarea form rii porilor i
p trunderea amestecului în toate detaliile amprentei.
Materiale metalice. Confec ionarea modelelor din aliajele unor
metale este o metod frecvent utilizat , datorit propriet ilor me
talelor ce permit realizarea lucr rilor protetice care sunt rezistente
la uzur i impulsuri mecanice. Ca materiale metalice pentru acest
scop sunt utilizate mai frecvent amalgamele de cupru sau argint,:
din care se confec ioneaz modele care redau cu mare fidelitate for
ma natural a din ilor. Amalgamul de argint este alc tuit din dou
componente reprezentate de aliaj ce con ine: argint 62,2— 75%, co
sitor 24,8— 27,0%, cupru 0— 5,0%, zinc 0—3,0% i mercur. Aliajul
se elaboreaz sub forme de granule, a chii sau foi e. Prepararea
amalgamului se face prin malaxarea componentelor materialului
în propor ii indicate în prospectul anexat la ambalaj. In general
pentru un amestec se recomand utilizarea a 5 p r i de aliaj i a
4 p r i de mercur pentru amalgame ce con in un procent mai mic
de argint i 5:8 pentru cele ce con in un procent mai mare de ar
gint. Malaxarea se realizeaz în dispozitive mecanice speciale sau
într-un mojar de sticl cu ajutorul unui pistil de sticl , timp de 2—
3 min., realizând aproximativ 100 de lovituri cu pistilul. Amalgamul
astfel malaxat se îndeas pu in câte pu in pe p r ile marginale ale
amprentei i se înt re te peste câteva ore.
Amalgamul de cupru este ob inut din aliaje bimetalice ce con in
30% cupru i 70% mercur, ambalate sub form de cubule e. Prin
înc lzire pân la 240— 260°C i prin triturare în mojar, acest amal
gam devine plastic. In a a stare dup r cire este introdus în am
prent i presat cu un pistil strat cu strat.
Ca materiale metalice pentru confec ionarea modelelor pot fi-
utilizate i aliajele u or fuzibile.
Modelele confec ionate pot fi i mixte — din 2 sau mai multe
materiale. Procedeele de realizare a modelului mixt const în rea
lizarea unui segment lucr tor pe care se va executa proteza dentar
din materiale dure ce redau cu fidelitate imprim rile câmpului pro
tetic i realizarea p r ilor nelucr toare ale modelului din ghips me
dicinal obi nuit sau dur.

3.3. Ceara i variet ile ei

Ceara cu compozi ie divers este utilizat pe larg în practica


dentar la confec ionarea protezelor dentare, atât în cadrul fazelor
tehnice, cât i a celor clinice. In general în acest scop nu este în
trebuin at ceara pur , ci diverse amestecuri cunoscute sub denu
mirea de cear dentar . Pentru ob inerea ei sunt folosite ceara de
origine natural , cea ob inut pe cale sintetic i modificatori.
Ceara de origine natural . Dup provenien a ei poate fi: 1) de
origine animalier : ceara de albine, ceara de lân , ceara de China,
95
ceara spermocet etc.; 2) de origine vegetal : ceara de Carnauba
(din frunze de palmieri), ceara Japonez (din fructe), ceara de
Canclelil (din ierburi) etc.; 3) de origine mineral : parafina, ozo-
cherita, ceara de Montan , Cerezit etc.
Ceara sintetic . Din acest grup fac parte diverse variet i de
cear ob inute ca rezultat al reac iilor chimice sau în urma modi
fic rilor chimice ale cerii naturale, printre care amintim Avax, Ae
rosol, Durawax 1032, Aldo 33, Epolone etc.
Modificatori. Sunt substan e de diferit provenien ce ader
la amestecurile de cear i schimb propriet ile fizice, chimice i
mecanice ale produsului ob inut. Ca modificatori pot fi utiliza i: co-
lofoniul, Kopalul, Sandaracul, coloran ii, mastixuî, eterul de colo-
ioniu, Elvaxul etc.
Prin urmare, ceara dentar con ine diferi i ingredien i i în
dependen de componen a ei este utilizat pentru realizarea ab
loanelor de ocluzie, machetelor protezelor dentare, canalelor de
turnare i mai rar ca material amprentar. Independent de desti
na ie ceara dentar trebuie s corespund urm toarelor cerin e:
1 ) s aib un coeficient de dilatare cât mai redus (nu mai mult
de 0,1—0,15%); s posede propriet i plastice bine pronun ate la
temperatura de 37—40°C; 3) s fie dur i casant , pentru a nu
se deforma nici la temperatura camerei (20°) i nici în cavitatea
bucal (37°); 4) s aib o form «plastic » cu faza de trecere din-
tr-o stare (lichid ) în alt stare (solid ) de scurt durat ; 5) s - i
p streze forma dup ce a fost supus prelucr rilor necesare; 6) s
nu fie f râmicioas în procesul de lucru; 7) s se modeleze u or
i s posede o rezisten necesar pentru a- i p stra forma timp
mai îndelungat; 8) s devin omogen la topire; 9) s nu lase re
ziduuri dup topire sau ardere în tipar, fapt ce ar putea ac iona
defavorabil asupr:a calit ii piesei realizate; 10 ) s posede culori
cu diverse nuan e.
Ceara pentru modelarea bazelor protezelor mobilizabile. Pentru
realizarea machetelor protezelor mobilizabile se utilizeaz acea va
rietate de cear care con ine: parafin sau cerezit pân la 80%,
cear de albine, ceara Carnauba, r in damar, coloran i etc. Pro
priet i bune are i varietatea de cear cu urm torul con inut: pa
r a fin — 77,99%; cerezit — 20%; r in damar — 2%; colorant ro u
tip. Sudan — 0,01%, fiind ambalat în form de pl ci cu dimen
siunile de 170X80X1,8 mm sau 150X76X1.3 mm. Aceast varie
tate de cear la înc lzire devine u or plastic , bine se prelucreaz
cu ajutorul instrumentelor i se tope te la temperatura de circa
54— 56°C. Este comercializat sub diferite denumiri: ceroform— Spo-
fa, ceara de modelat Kerr, Taggart, Harward, SS.Wite etc. In prac
tica dentar ceara poate fi de asemenea utilizat i la confec ionarea
lingurilor individuale, cât i la modelarea din ilor pentru confec
ionarea coroanelor tanfate i acrilice realizate pe baza tehnicilor
•clasice.
Ceara pentru modelarea protezelor dentare fixe. Ceara utilizat
pentru modelarea machetelor coroanelor turnate, pun ilor dentare
96
turnate, p r ilor intermediare ale acestor piese, cât i pentru mode
larea formei anatomice la confec ionarea coroanelor tan ate con
ine aproximativ: 60% — parafin ; 25% — cear Carnauba; 10% —
cerezit; 5 % — cear de albine. Pentru redarea mai accentuat a
unor propriet i fizico-tehnice se adaug i unii modificatori.
Sunt comercializate mai multe variet i de cear destinat pen
tru modelare i anume: ceara incolor ambalat sub form de bas-
tona e utilizat pentru modelarea coroanelor din acrilat, cât i a
fa etelor confec ionate prin metode clasice; ceara de culoare ro ie,
albastr i verde ambalat sub form de dreptunghiuri cu dimen
siunile de 40X 9X 9 mm. Ceara de culoare ro ie este utilizat pen
tru adaptarea machetelor coroanelor în regiunea cervical , cea ver
de — pentru modelarea fe elor coronare, iar cea albastr — pentru
modelarea p r ilor intermediare ale pun ilor dentare. Ceara de cu
loare ro ie, albastr i verde îndeosebi este utilizat la confec io
narea machetelor coroanelor i pun ilor dentare turnate.
Ceara pentru modelarea protezelor scheletate. Pentru modelarea
p r ilor componente ale protezei scheletate, este utilizat ceara
având în componen a sa 29% — parafin ; 6 5 % — cear de albine;
5% — cear Carnauba i unii modificatori. Este ambalat sub for
m de pl ci cu dimensiuni de 60X60X10 mm, având culoare verde
i cafenie. In ambalajul acestei variet i de cear sunt incluse i
forme prefabricate din material elastic cu imprimarea diferitelor fi
guri ale scheletului protezei în vederea u ur rii procesului de mo
delare a barelor, inelor, cro etelor, eilor i a altor piese.
Ceara ambalat sub form de discuri cu diametrul de 82 mm i
grosimea calibrat de 0,4 i 0,5 mm de culoare roz este utilizat
atât pentru modelarea bazei metalice, cât i pentru crearea unui
spa iu de tranzi ie la duplicarea modelului; mai poate fi utilizat
i la modelarea machetelor coroanelor dentare.
Pentru confec ionarea pl cu elor i a bazei metalice cu relieful
asem n tor mucoasei câmpului protetic se utilizeaz ceara amba
lat sub form de pl ci cu dimensiuni de 100x50x0,5 mm, de cu
loare verde sau ro ie.
Ceara pentru realizarea machetelor canalelor de turnare. Este
cunoscut sub aceast denumire din motivul c este utilizat , în
special la realizarea machetelor canalelor de turnare, este amba
lat în seturi i are form de cilindru cu diametrul de 2; 3; 4; 6;
9 mm i lungimea de 120; 75; 150 mm. Compozi ia acestei varie
t i de cear const aproximativ din 40% — parafin ; 57% — cere
zit; 2 % — colofoniu i coloran i.
Ceara lipicioas . Este utilizat pentru solidarizarea elemente
lor componente metalice ale protezelor dentare cu scopul ambal rii
lor ulterioare în vederea realiz rii procesului de lipire. In compo
zi ia lor intr 70% — colofoniu, 25% — cear de albine; 5% — cea
r Montan neagr . Posed calit i adezive bune fa de metale
i o duritate satisf c toare, este sf râmicioas , fragil . La tempe
ratura de camer nu este adeziv , iar la temperatura de topire
65—75°C devine foarte lipicioas .
7 Gli. Bârsa I. Po*tolachi 97
inem s men ion m c fabricile produc toare de cear ane
xeaz Ia ambalaj prospecte ce con in indica ii detaliate asupra mo
dului optim de utilizare a cerii.

3.4. D in ii artificiali

Din ii artificiali în protetica dentar sunt utiliza i pentru for


marea segmentelor din arcada dentar care urmeaz s fie restau
rate i reprezint elementele func ionale principale ale protezelor
par ial i total mobilizabile. Din ii artificiali sunt fabrica i indus
trial din r ini acrilice i por elan, propriet ile c rora trebuie s
corespund urm toarelor cerin e importante: asem narea lor cu
din ii naturali atât dup forma exterioar (culoare, form , m rime,
relief morfologic corespunz tor), cât i dup eficacitatea mastica
toare; cerin elor medico-tehnice: s aib o duritate satisf c toare
la uzur ; s fie lipsi i de calit i abrazive; s fie stabili la ac iu
nea mediului din cavitatea bucal ; s fie toleran i biologic de c t
re esuturile cavit ii bucale; s formeze o leg tur trainic cu
.materialul bazei; s se supun u or prelucr rii mecanice; s - i p s
treze culoarea constant în condi iile mediului bucal; s aib o
structur dens , omogen .
Din ii din r ini acrilice sunt fabrica i prin introducerea r i
nii acrilice în tan e metalice i polimerizare sub presiuni de 8—
10 de N/cm3, la o temperatur de 200— 250°C. Ei sunt comercia
liza i în seturi sub form de garnituri sau a eza i în cear plas
tic , pe pl cu e separate pentru grupul de din i frontali i pentru
grupul de din i laterali. Pe pl cu a fiec rei garnituri sunt notate:
marca fabricii, culoarea din ilor, dimensiunea lor i forma.
Alegerea culorii, a formei i m rimii din ilor artificiali la eden
tatul par ial se efectueaz dup prezen a din ilor naturali în ca
vitatea bucal . Toate aceste date se înscriu în fi a de comand .
Din ii din por elan sunt realiza i industrial prin coacerea ma
sei ceramice la temperaturi înalte (peste 1000°C). Ei sunt mode
la i în form -pres metalic special ce au imprim rile forme
lor anatomice ale din ilor naturali. La început se umple imprima
rea p r ii radiculare a dintelui, apoi partea ocluzal , dup ce for-
ma-pres este presat i înc lzit pân la 180— 200°C, pân când
umiditatea por elanului va fi de 1— 2%- Ca rezultat al acestor
opera ii macheta dintelui cap t duritatea necesar , care permite
scoaterea ei din form f r a fi deformat . Surplusurile sunt în
l turate i dintelui i se d forma necesar . In continuare pe sup
rafe ele dintelui se aplic stratul de smal , dându-i nuan ele de
culori necesare. Macheta dintelui din por elan ob inut este supu
s arderii în cuptorul cu vacuum la o temperatur corespunz toare
por elanului utilizat.
Pentru unirea din ilor artificiali din por elan cu materialul ba
zei protezei, pe suprafa a cervical de contact a dintelui cu baza,
se realizeaz elemente de reten ie reprezentate de crampoane mt-
98
talice cilindrice, butonate, sau cavit i retentive. Aceste elemente
retentive lipsesc 'la din ii confec iona i din r ini acrilice, deoarece
ei se unesc cu baza protezei mobilizabile pe cale chimic , formând
leg turi trainice. Este necesar de men ionat c în prezent unele
firme de prestigiu comercializeaz din i din por elan la care zona
cervical este realizat din acrilate speciale, ceea ce permite rea
lizarea unei solidariz ri chimice cu baza protezei.
Din ii din por elan prezint caracteristici superioare compara
tiv cu cei din acrilat, datorit propriet ilor fizico-chimice înalte.
Astfel por elanul are o compozi ie chimic anorganic ,, structur
omogen , dens ; din ii din por elan sunt impenetrabili pentru li
chidul i flora microbian bucal , sunt rezisten i, duri i nu se
abraziaz , sunt biologic tolera i de mucoasa bucal , au nuan e
coloristice variate i suprafe e lucioase.

3.5. Acrilatele

Acrilatele utilizate în practica dentar sunt materiale sintetice


macromoleculare ob inute prin polimerizare sau condensare. Au o
vast întrebuin are în confec ionarea protezelor dentare fixe i mo
bile. Acrilatele au fost elaborate în anii 30 ai secolului XX fiind
pe larg utilizate în protetica dentar , având calit i estetice fizice
i chimice relativ superioare. La baza utiliz rii acrilatelor în proteti
ca dentar a fost pus posibilitatea perfec ion rii fazelor clinico-teh
nice la confec ionarea protezelor dentare. De men ionat faptul c
acrilatele i în prezent constituie un obiect de cercetare, structura
i compozi ia lor fiind perfec ionate, ceea ce permite realizarea
unor tehnici noi. Acrilatele trebuie s corespund urm toarelor
cerin e medico-tehnice: s aib o duritate satisf c toare pentru
asigurarea integrit ii protezei; s posede elasticitate corespunz
toare rezilien ei fibromucoasei sau a dintelui natural, dar totodat
s nu permit deformarea protezei; s posede rezisten înalt la
îndoire i lovituri; s fie rezistente la uzur ; s a'ib culori ne
cesare pentru reproducerea culorilor din ilor naturali sau a mucoa
sei cavit ii bucale; culorile s fie stabile la ac iunea factorilor
extra- i intrabucali; s nu aib ac iuni nocive asupra esuturilor
cavit ii bucale; s nu posede calit i de absorbire a produselor
alimentare i a microflorei cavit ii bucale; s fie omogene i u or
s se supun prelucr rilor mecanice necesare; s posede luciu co
respunz tor.
Din punct de vedere chimic, acrilatele în majoritatea cazurilor
sunt reprezentate de monomer i polimer care deriv din eterul
acidului metacrilic. Acidul metacrilic împreun cu alcoolul meti-
lic formeaz metilmetacrilatul, reprezentat de o singur molecul
(monomolecula de acrilat), i este un lichid numit în practic mo
nomer, care este fasonat i comercializat în flacoane de sticl în
tunecat închise ermetic.
99
Din monomer, prin procesul de polimerizare a mai multor mo-
nomolecule, se ob ine polimetilmetacrilatul sau polimerul. Polime
rizarea se efectueaz în reactoare speciale din o el inoxidabil. Ca
rezultat al polimeriz rii se formeaz leg turi moleculare i poli-
merice înalte i se deosebesc de ale monomerului numai prin m
rimea moleculelor. In procesul polimeriz rii nu are loc desprin
derea sau eliminarea atomilor i a moleculelor, deci polimerul este
reprezentat de aceea i formul chimic ca i monomerul, îns nu
este în stare lichid , ci în form de praf. Praful are o granula ie
fin de 0,003— 1,1 microni i este comercializat în flacoane de stic
l sau saco e de polietilen închise ermetic. Polimerul i mono
merul, amesteca i în propor iile indicate în prospectul acrilatului,
alc tuiesc o mas gomoas , care prin polimerizare se solidific
formând macromolecule din câteva zeci sau sute de mii de mono-
molecule. Monomoleculele, unindu-se în macromolecule, formeaz le
g turi încruci ate între ele în mai multe planuri. De caracterul
acestor leg turi depinde elasticitatea i rezisten a mecanic a ac
rilatului.
Conform modului de polimerizare acrilatele sunt împ r ite în
dou grupe: acrilate termopolimerizabile i acrilate autopolimeri-
zabile. In cazul acrilatelor termopolimerizabile reac ia chimic de
polimerizare ce contribuie la solidificarea lor solicit un anumit
regim termic. Acest regim termic poate s fie reprezentat de surse
de c ldur uscat , umed (b i cu ap , vapori) sau de raze ultra
violete, infraro ii etc., individual pentru fiecare variptate de acrilat,
ceea ce este indicat în prospectul anexat la acrilatul respectiv. In
cazul acrilatelor autopolimerizabile procesul de polimerizare nu
necesit un anumit regim termic, realizându-se în condi iile tem
peraturii mediului înconjur tor, deoarece ele con in catalizatori spe
cifici pentru reac ia chimic de polimerizare.
In protetica dentar acrilatele pot fi utilizate pentru realizarea
protezelor dentare fixe i realizarea protezelor dentare mobilizabile.

3.5.1. Acrilate pentru confec ionarea protezelor fixe

Acrilatele utilizate la confec ionarea protezelor dentare fixe


(coroane fizionomice Jacket, coroane de substitu ie, incrusta ii,
pun i dentare) sunt comercializate în truse, ce includ ambalaje de
polimer i monomer cu diferite nuan e coloristicc, înso ite de chei
de culori care servesc la alegerea culorii ce ar corespunde nuan ei
coloristice a din ilor naturali pentru reproducerea lor în condi ii
de laborator.
Aplicarea aerilatelor în protetica dentar se efectueaz conform
unor anumite tehnici. Deosebim tehnici obi nuite (clasice) i teh
nici moderne. Tehnica clasic de aplicare a acrilatului const în
realizarea din cear a machetei viitoarei piese dentare, realizarea
tiparului i introducerii în el a acrilatului supus ulterior procesu
lui de polimerizare. In acest scop sunt utilizate acrilatele Sinrtîs-74
100
(Rusia), Romodent (România), Superacril-Spofa (Cehoslovacia) etc.
Aceste acrilate sunt comercializate sub form de polimer (praf)
cu 7—10 culori de baz i monomer (lichid) ambalate în flacoane
i prezentate concomitent în truse (cutii) sau individual (o culoare
de polimer i un monomer). Totodat pentru redarea nuan elor co
loristice neprev zute de culorile de baz , trusa include i culori
intensive: alb, galben, galben intens, gri, galben gri intens i praf
transparent. Prin amestecul culorilor de baz în propor ii diferite,
sau prin ad ugarea la culoarea de baz a culorilor intensive, pu
tem ob ine suplimentar o gam bogat de culori specifice din ilor
naturali. Polimerizarea acestor acrilate se realizeaz în b i cu ap
la temperatura fierberii.
Din aceast grup mai amintim i acrilatele autopolimerizabile
Noracril, Carbodent, Duracril etc., utilizate în special pentru con
fec ionarea protezelor fixe imediate, cât i la confec ionarea pro
tezelor provizorii (de protec ie), Aceste variet i de acrilate sunt
asem n toare cu acrilatele termopolimerizabile descrise anterior i
se deosebesc de ele printr-un num r mic de culori.
Este necesar de men ionat c protezele dentare confec ionate
din a a tip de acrilate prezint unele dezavantaje: nu redau fidel
nuan ele coloristice ale din ilor naturali; nu posed culori stabile
în timp; posed propriet i mecanice slabe care favorizeaz uzura,
perforarea i fracturarea pieselor dentare; nu au consisten omo
gen satisf c toare i datorit acestui fapt în micropori pot p t
runde diferi i componen i ai microflorei cavit ii bucale iritând tot
odat i parodontul marginal. De aceea se recomand utilizarea
protezelor dentare confec ionate prin aceast tehnic ca proteze
temporare sau de protec ie.
Tehnica modern de aplicare a acrilatelor const în realizarea
protezelor dentare fixe prin adi ia direct a acrilatului, strat cu
strat, direct pe model sau pe componenta metalic i polimerizarea
lor în aparate speciale. Aceast tehnic reprezint o dovad a prog
resului înregistrat în domeniul materialelor plastice i a tehnolo
giilor de laborator elaborate în scopul lichid rii dezavantajelor pro
tezelor dentare confec ionate prin metoda obi nuit . Mai frecvent
utilizat este acrilatul termopolimerizabil «Vita K + B 93» alc tuit
din mai multe componente i comercializat în cutii speciale, în care
sunt ambalate toate componentele i instrumentele necesare desti
nate pentru realizarea procesului de preparare i aplicare a acrila
tului. Regimul de polimerizare poate fi realizat în chiuvet la tem
peratura apei de 93°C la 6 atm. presiune, în mediu de glicerin la
1I5°C sau în vapori de ap la 120°C, precum i în aparate speciale
de polimerizare.
Firma Vita elaboreaz i acrilatul autopolimerizabil «Vita K + B
93K» de 8 culori utilizat la realizarea protezelor temporale i de
protec ie, precum i la repara ia protezelor fixe direct în cavitatea
bucal . Firma Ivoolar elaboreaz acrilatele «SR-Isosit-N», «Spectra
Line» i «SR-Isosit Spectra», preparate în form de past ambalat
în cutii sau tuburi speciale. Acrilatul «SR-Isosit-N» este termopo-
101
limerizabil cu un regim special realizat în aparatul de polimerizare,
«Ivomat IP 3». Acrilatele «Spectra Line» i «SR-Isosit Spectra» sunt
fotopolimerizante, procesul de polimerizare realizându-se în apara-
tul «Spectramat» sub ac iunea unor anumite raze de lumin .

3.5.2. Acrilate pentru confec ionarea protezelor mobilizabile

Acrilatele utilizate pentru confec ionarea protezelor mobilizabile


sunt cunoscute în literatura de specialitate i sub denumirea de
acrilate pentru baza protezelor, din motivul c ele sunt folosite
numai pentru confec ionarea bazelor protezelor mobilizabile, iar
în comer ele sunt cunoscute sub diverse denumiri. Acrilatele res
pective au un spectru de nuan e coloristice bogat: roz, roz-transpa-
rent, roz-ro u, incolor-transparent etc., ceea ce d posibilitate dea
conferi pieselor protetice culoarea ce corespunde culorii fibromu
coasei cavit ii bucale. Anume din aceste considerente firmele pro
duc toare de acrilat anexeaz i cheia de culori, pentru determina
rea culorii fibromucoasei câmpului protetic i realizarea ei în pro
teza mobilizabil .
In dependen de destina ie, acrilatele sunt divizate în 4 grupe:
1 ) pentru realizarea bazei protezelor dentare; 2 ) acrilate elastice
pentru c ptu irea bazei; 3) acrilate pentru rebazare (c ptu ire) i
repara ia protezelor acrilice; 4) pentru confec ionarea aparatelor
ortodontice, ortopedice i a protezelor maxilofaciale. Sunt divizate
acrilatele în 3 grupe i în dependen de starea lor fizico-chimic :
1) acrilate plastice; 2) acrilate fluide; 3) acrilate elastice.
Acrilatele plastice. Aceste acrilate reprezint un asortiment vast
i sunt comercializate în form de pulbere (polimer) i lichid (mo
nomer), având diverse culori i sunt cunoscute sub diferite denu
miri, din care amintim: 1) acrilate termopolimerizabile: Etacril,
Acrei, Ftorax, Acronil, Bacril, Acrilat incolor (Rusia), Romacryl
(Rom ânia), Superacril (Cehoslovacia), TrayAcryl, Futur Acryl, Den
ture Base SR/60NF (Germania) etc., aceste acrilate sunt în spe
cial destinate pentru realizarea bazelor protezelor mobilizabile, cu
un regim termic de polimerizare individual indicat în prospectul
anexat la fiecare material în parte; 2 ) acrilate autopolimerizabile:
Redont, Redont-02, Redont-03, Protacril, Protacril-M (Rusia); Den
ture Base SR3/60 Quick, SR-Ivoplast (Germania), Duracril (Ce
hoslovacia) etc.; acrilatele respective sunt utilizate pentru repara ia
protezelor mobilizabile, confec ionarea aparatelor ortodontice i lin
gurilor individuale. Tot .în acest scop pot fi utilizate i acrilatele
termopolimerizabile.
Acrilatele plastice la amestecul monomerului i polimerului for
meaz o past care în timp devine plastic i numai în a a stare
poate fi utilizat la realizarea protezelor dentare.
Acrilatele fluide. Sunt utilizate la confec ionarea protezelor mo
bilizabile, fiind introduse în tipar prin metoda de injectare. Aceste
acrilate sunt de asemenea elaborate sub form de pulbere i lichid,
102
care fiind amestecate formeaz o past fluid care imediat poate
fi injectat în tipar dup tehnologii speciale. Din aceste acrilate
amintim: Valplast, Futura Press, FuturaJet, SR-Ivocap PS (Ger
mania); Epoxolon (SUA) etc.
Acrilatele plastice i fluide dup regimul de polimerizare devin
rigide.
Acrilatele elastice. Dup polimerizare aceste materiale devin
elastice i sunt folosite la confec ionarea protezelor dentare cu
straturi duble (suprafa a superioar din acrilat obi nuit, iar cea
mucozal din material elastic) în scopul unei repartiz ri judicioase
a presiunilor masticatoare pe suprafa a câmpului protetic. Supra
fa a mucozal elastic a protezei are i rolul de amortizare a ocu
rilor masticatoare. Din aceast grup amintim: Eladent-100, Orto-
sil, Ortosil-M (Rusia); Hidrocryl, Simpa (Germania); Silane, Ve-
rone, Elxilase (SUA) etc. Regimurile de polimerizare ale acrilate-
lor elastice sunt termo- i autopolimerizabile. Unele materiale ca:
Elastoplast, Boxil (Rusia); SR-Ivocap Elastomer (Germania) sunt
utilizate pentru confec ionarea protezelor maxilofaciale, cât i a
inelor protectoare pentru boxeri, hochei ti etc.

3.6. Metalele i aliajele

La confec ionarea protezelor dentare i a aparatelor ortodontice


se folosesc numeroase metale i aliaje.
Metalele i aliajele folosite în practica dentar trebuie s co
respund urm toarelor propriet i: s fie stabile la coroziune în
condi iile cavit ii bucale; s posede calit i înalte mecanice (du
rabilitate, plasticitate, elasticitate . a.); s posede calit i tehno
logice bune (u or s se supun lipirii, turn rii, sud rii, tan rii,
lustruirii, întinderii); s posede calit i fizice corespunz toare (cu
loare, contrac ie termic mic , temperatur de topire nu prea înal-
t ). Fluiditatea, sudabilitatea, maleabilitatea i segrega ia consti
tuie de asemenea indici tehnologici importan i.
Fluiditatea este o proprietate a metalului în stare lichid de a
umple bine forme cu dimensiuni mici în timpul turn rii.
Segrega ia este lipsa de omogenitate chimic a aliajelor, ca
urmare a separ rii constituen ilor care au puncte de topire diferite.
Segrega ia de la suprafa a aliajului se exprim prin alternarea zo
nelor deschise cu zone mai închise la culoare ca rezultat al crista
liz rii stratificate a metalelor componente, caracteristic aliajelor
neomogene.
Sudabilitatea se define te ca proprietate a dou aliaje de a se
solidariza durabil între ele, prin topirea local din zonele de jonc
iune. în tehnica dentar sudarea se poate realiza cu ajutorul cu
rentului electric sau prin supraturnare, dar practic se folose te mai
mult lipirea aliajelor. Prin lipire în elegem solidarizarea a dou
aliaje cu ajutorul unui aliaj intermediar, denumit aliaj de lipit sau
103
simplu, lipitur . Componenta chimic a aliajului de lipire poate fi
asem n toare cu componenta chimic a aliajelor supuse solidari
z rii sau poate fi diferit . Aliajele de lipire cu component chimic
asem n toare formeaz lipituri omogene, durabile i rezistente, iar
cele cu component chimic diferit — lipituri neomogene.
Maleabilitatea este proprietatea aliajelor de a putea fi lamelate
în foi cât mai sub iri.
Toate aceste propriet i depind de structura intern molecular
a metalelor. De men ionat c structura unui aliaj este mult mai
complex decât a unui metal pur. Componen ii unui aliaj pot for
ma compu i chimici, solu ii solide i amestecuri mecanice. Compu
ii chimici au o structur cristalin specific noului aliaj.
Metalele în stare lichid se dizolv unele în altele i dac la
trecerea lor în stare solid se p streaz omogenitatea, atunci vor
bim de solu ii solide, care sunt prezentate de un singur fel de cris
tale, având o unic re ea cristalin . Asemenea aliaje sunt omogene
i fiecare cristal con ine atomii tuturor componen ilor. In cazul
când elementele componente nu formeaz compu i chimici i nici
solu ii solide, atunci se poate prepara un amestec mecanic, care
nu este altceva decât un aliaj eterogen.
Principalele calit i chimice ale metalelor i aliajelor folosite
în protetica dentar sunt: rezisten a la coroziune, oxidare, dizolva
re, temperatur înalt . O deosebit importan pentru metalele
utilizate în tehnica dentar are rezisten a la coroziune în condi i
ile mediului bucal.
Coroziunea se define te ca un proces de distrugere a metalelor
în urma interac iunii chimice sau electrochimice cu factorii mediu
lui înconjur tor. Coroziunea mic oreaz duritatea i plasticitatea
metalului, provoac defecte de suprafa , înr ut e te propriet ile
fizico-chimice. Se deosebesc urm toarele forme de coroziune: uni
form , local i intercristalin .
Coroziunea uniform este mai pu in periculoas , fiindc durita
tea metalului se schimb foarte pu in. Dup înl turarea ei, supra
fa a metalului r mâne grun uroas i chiar br zdat . Coroziunea
local a metalului se eviden iaz în form de pete i puncte cu o
profunzime de distrugere divers . Coroziunea intercristalin se ca
racterizeaz prin distrugerea metalului la nivelul cristalelor. Toate
aceste forme de coroziune influen eaz negativ calit ile mecanice
ale aliajului.
Protezele sau piesele dentare metalice se g sesc într-un mediu
favorabil pentru coroziune, deoarece saliva joac rolul unui elec-
trolit care în prezen a a dou metale diferite stabile te o diferen
de poten ial electric, determinând prin schimb ri ionice coroziunea
electrochimic a metalelor. Fenomenul de distrugere electrolitic
ia na tere i la nivelul lipiturilor de argint, care sunt supuse unui
proces lent de corozie în mediul cavit ii bucale. Pe lâng aceasta,
agen ii electrici care apar ca rezultat al procesului de electroliz
sunt nocivi i pentru mucoasa cavit ii bucale.
Metalele i aliajele utilizate la confec ionarea pieselor dentare
trebuie s corespund unor asemenea propriet i mecanice (dura-
104
bilitatea, elasticitatea, viscozitatea, plasticitatea, fragilitatea) i
propriet i fizice (culoarea, densitatea, temperatura de topire, con-
cluctibilitatea termic i electric , însu irea de a se dilata i con
tracta la înc lzire i r cire), care ar îmbun t i procesele tehnolo
gice de realizare a protezelor dentare.
Prin proprietatea de a se dilata se în elege m rirea în dimen
siuni a pieselor la înc lzire, iar prin contrac ie — mic orarea lor
în volum la r cire sau la trecerea din stare lichid în stare solid .
Deosebim dilatare i contrac ie liniar i în volum. Dilatarea i
contrac ia liniar se caracterizeaz prin schimbarea unei singure
dimensiuni, iar dilatarea i contrac ia în volum — prin schimbarea
tuturor dimensiunilor. Contrac ia liniar i cea în volum influen
eaz negativ calitatea protezelor dentare în timpul turn rii. Cu
cât proprietatea de contrac ie a aliajului turnat este mai slab pro
nun at , cu atât piesele turnate au o form mai precis i invers,
cu cât însu irea de a se contracta este mai pronun at , cu atât pie
sele turnate sunt mai pu in precise. De men ionat c la utilizarea
aliajelor pentru confec ionarea protezelor metaloceramice o deose
bit importan are coeficientul de dilatare termic (CDT) a alia
jului metalic, care trebuie s fie identic cu CDT al ceramicii. Coe
ficientul de dilatare termic se determin dup formula: K = — x
h
X 100 (% ); unde i este m rimea absolut a dilat rii termice, iar
h — în l imea modelului experimentat.
In tehnica dentar se utilizeaz mai frecvent urm toarele aliaje
de baz : a) aliajele metalelor nobile; b) aliajele metalelor mobi
le; ) aliaje de lipire i aliaje auxiliare.

3.6.1. Aliaje nobile

Aura!. Ca material de construire în protetica dentar aurul a


fost folosit înc din antichitate. Aurul pur este de culoare galben ,
maleabil i ductil, fiind cel mai plastic metal. Din 1 g de aur se
poate confec iona o sârm cu lungimea de 2000 m. Greutatea spe
cific a aurului e de 19,3— 19,33 g/cm2, temperatura de topire
10644C, duritatea dup Brinell 185 MN/m2; se dizolv în apa re
gal . Aliajele din aur au calit i tehnologice mult mai superioare
decât ele aurului pur. In general aurul se aliaz cu argintul, cuprul
i platina, iar pentru lipituri se aliaz i cu cadmiul, alama i zin
cul. Grudul de fine e — «titlul» — se exprim în carate sau în miimi.
Aurul pur arc «titlul» 1000 sau 24 carate. Un carat este egal cu
1000/24, sau cu 41,66 miimi. Prin urmare, 583 miimi sunt egale cu
14 carate; 750 — cu 18; 833 — cu 20; 916 — cu 22 carate. A adar,
puritatea aurului este exprimat prin carate sau miimi care in
dic cantitatea de aur pe care-1 con ine aliajul.
Gradul de fine e al aliajului este determinat cu ajutorul unor
reactive speciale, în componen a c rora intr cloridul de aur sau
solu iile acidice.
105
In practica dentar mai frecvent sunt utilizate urm toarele alia
je: aliajul din aur de 916 miimi i de 900 miimi. Aliajul de 916 mi-
imi con ine aur pur 91,6%, argint 4,7%, cupru 4,7%, iar cel de
900 miimi aur 90%, argint 4,0% i cupru 6,0%. Aliajele enumerate
au o culoare galben pl cut , sunt rezistente la coroziune, posed
o mare plasticitate, viscozitate, fluiditate în stare topit , u or se
supun tan rii, lamin rii i altor procese tehnologice. Aceste alia
je sunt utilizate la confec ionarea coroanelor tan ate fiind comer
cializate sub form de discuri cu diametrul de 18, 20, 23 i 25 mm,
cu o grosime de 0,28— 0,30 mm. Pentru turnarea pieselor protetice
aceste aliaje sunt comercializate în form de cubule e de 5 g.
Aliajele din aur se caracterizeaz printr-o duritate mic i u or
se supun abraziunii, din care cauz în interiorul coroanelor tan
ate pe suprafa a intern ocluzal i t ietoare se toarn aliaj de
lipire pentru m rirea grosimii piesei dentare în aceste zone. Tem
peratura de topire a aliajelor din aur este de circa 1000— 1040°C.
De i puritatea aliajelor men ionate este mare, ele nu sunt indi
cate la confec ionarea protezelor dentare realizate dintr-o bucat
(întreg turnate), din motivul c piesele dentare ob inute astfel pot
avea porozit i. In vederea rezolv rii acestei chestiuni, au fost pro
puse aliaje ce con in platin i alte metale (tab. 4, 5).

Tabelul 4. Componen a chimic a aliajelor din aur i platin

- C om ponent , %
D en um irea P roduc torul
a li a ju lu i
Au Pt Ag Pd Cu Fe Jn Sn

Z I PI Sr M 650 90 80 30 78 — — — Rusia
750— 90— 80
Ceramico 845 94 29 20 _ 2 i 1 1 S .U .A.
Herador 875 47 25 38 — 5 1 6 2,5 Germania
Degudent 880 60 10 45 2 1 1 1 Germania
1 i

Tabelul 5. Propriet ile aliajelor din aur i platin

D u rita te a
D en u m irea In t e r v a lu l dup R ezistenta D ila ta re a F lu id i
a li a ju lu i de topire (°C) W ickers la rupere <%> tatea
(k g /m m 1) (kg/m m ! ) (kg/m m ! )

ZI PI Sr M
750— 90— 80 1070— 1200 120 40 4
Ceramico 1176— 1260 150 36 3 23
Herador 1130— 1200 125 33 3 _
Degudent 1050— 1190 180 40 10 24

106
Aliajele enumerate pot fi utilizate i la confec ionarea proteze
lor metaloceramice i a protezelor scheletate. Pentru aceste aliaje
deseori se folosesc termenii: aliajul de aur alb i aliajul de aur
galben, care se deosebesc prin nuan ele coloristice. Din aliajele
aurului galben fac parte aliajele ce con in mai pu in de 5% de
platin i paladiu, iar aliajele aurului alb con in mai mult de 5%
de platin i paladiu.
Aliajul din aur cu titlul 750. Acest aliaj con ine aur pur 75%,
argint 3,0%, cupru 9,7%, cadmiu 12 % i diverse impurit i, nu
mai mult de 0,3% i se folose te pentru lipire i pentru turnare
în interiorul coroanelor, pe suprafa a ocluzal sau t ietoare. Tem
peratura de topire — 790—810°C.
Platina. Este unicul metal care în protetica dentar se u tili
zeaz în stare pur la confec ionarea unor proteze dentare, îns
datorit însu irilor fizice i tehnologice este folosit rar (incrusta
ii, coroane tan ate, piese turnate). Din foi de platin cu grosimea
de 0,025 mm se confec ioneaz cape, pe care se aplic por elanul,
apoi se efectueaz arderea coroanelor din por elan în cuptoare
speciale. Platina are o culoare asem n toare cu a argintului i a
o elului inoxidabil, dar cu o nuan mai alb ; are greutatea spe
cific de 21,5, temperatura de topire de 1770°C i cea de fierbere
de 3710°C. Duritatea dup Brinell constituie 50 kg/cm 3 (aproape
de 3 ori mai dur decât aurul), are coeficientul de dilatare liniar
de 0,000009; nu se oxideaz în timpul topirii la prezen a oxigenu
lui, nu este atacat de ac'izi i baze decât la temperaturi foarte
înalte i în solu ii concentrate.
Aliajele din argint i paladiu. Dup calit ile fizico-mecanice
aceste aliaje corespund aliajelor din aur. In cavitatea bucal pro
voac curen i electrici foarte mici (nu mai mult de 1— 5 M A ). D in
tre aceste aliaje inem s men ion m:
— PD-250 care con ine argint 72,1%, paladiu 24,5%; tempe
ratura de topire fiind 1160°C. Este comercializat în form de dis
curi cu grosimea de 0,3 mm i diametrul 18, 20, 23 i 25 mm. Din
el se confec ioneaz coroane tan ate;
— PD-190 care con ine argint 78,0%, paladiu 18,5%; tempera
tura de topire fiind 1100°C. Se produce în form de discuri cu gro
simea de 1 mm i diametrul de 8 i 12 mm sau în form de benzi
cu grosimea de 0,5, 1,0 i 1,2 mm. Din acest aliaj se confec ioneaz
piese dentare turnate;
— PD-150 care con ine argint 84,1%, paladiu 13,5%; tempera
tura de topire fiind 1100°C. Este fabricat în form de pl cu e cu
dimensiuni de 1X 5 X 5 mm. Se folose te pentru confec ionarea in
crusta iilor;
— PD-140, care con ine argint 53,9, paladiu 13,5; temperatura
de topire fiind 870°C. Se furnizeaz în form de sârm cu diame
trul de 1,2; 1,4 i 2,0 mm i se întrebuin eaz pentru turnarea în
interiorul coroanelor pe suprafe ele ocluzal i t ietoare.
In afar de argint i paladiu aliajele mai con in i elemente
de leg tur (zinc i cadmiu).
107
3.6.2. Aliaje inobile

O elurile inoxidabile. Ca materiale pentru confec ionarea pro


tezelor dentare o elurile inoxidabile au fost utilizate la începutul
anilor 30 ai secolului XX. Sunt aliaje multicomponente alc tuite
din: Fe — 64— 72%; Cr — 14— 25%; Ni — 4— 19%; Mn — 0,8— 1,5%;
Si — 0,9— 3,0%; C — 0,02—0,2%; Ti — 0,8— 1,2%. Duritatea dup
Brinell este de 1310— 2000 MN/m2, temperatura de topire 1340—
1400°. Sunt cunoscute sub denumirile de: Universal, Bibrox, Nicro-
sag, Cromex, Witex, Resta etc. Se comercializeaz în form de cape
cu diametrul de 4,0— 17,0 mm, în form de blocuri cu o greutate
de 30 i 60 g i sub form de sârm cu diametrul de 0,6— 1,2 mm.
Sârma din o eluri inoxidabile este cunoscut i sub denumirea de
sârm de «Wipla».
Trebuie de remarcat faptul c în toate aliajele din o eluri ino
xidabile este necesar prezen a cromului într-o propor ie nu mai
mic de 12— 13% care m re te rezisten a o elului Ia coroziune.
Prezen a nichelului confer aliajului plasticitate m rit i o struc
tur microgranular , ceea ce u ureaz prelucrarea aliajului, iar
prezen a siliciului — fluiditate. Asemenea o eluri inoxidabile au o
contrac ie liniar relativ mare (pân la 2,7%), din care cauz nu
pot fi utilizate la confec ionarea protezelor dentare întreg turnate.
Aliajele tip crom-cobalt. Aceste aliaje la fel sunt inoxidabile i
se aseam n ta exterior cu o elurile inoxidabile, îns nu intr în
categoria lor, fiindc nu con in sau pot con ine Fe pân la 1,5%.
Pentru prima dat aceste aliaje au fost utilizate în practica den
tar de c tre Erde i Prange în anul 1933 sub denumirea de Vital-
lium, con inând: 66,42% ; 24,1% Cr; 1,4% Ni; 5,3% Mo; 5% W.
Posedând elasticitate m rit , acest aliaj a fost utilizat în special
pentru confec ionarea protezelor scheletale.
In prezent, în protetica dentar sunt utilizate peste 100 de alia
je de acest tip i permanent se efectueaz lucr ri tiin ifice în do
meniul elabor rii i utiliz rii noilor aliaje. Este necesar de men io
nat c aliajele, în dependen de con inutul cobaltului i al niche
lului, pot fi divizate în aliaje crom-cobalt i crom-nichel.
Aliajele tip crom-cobalt con in aproximativ 60% i 30% Cr,
precum i diferi i componen i: Mo, Al, W, Si, Ru, Ga etc. Aliajele
tip crom-nichel con in aproximativ 69— 81% Ni i 12— 12% Cr cu
adaosuri de Mo, Al, Si, Be, Cu, Mn, , Ti, Ta, Ga, P. Sn. Ingre-
dien ii ad uga i în diferite propor ii la aceste aliaje influen eaz
propriet ile lor fizico-mecanice. Astfel, cromul confer aliajului
duritatea necesar i calit i anticorozive; prezen a molibdenului
îi comunic o structur microcristalin , iar nichelul m re te vis-
cozitatea; siliciul i manganul îmbun t esc fluiditatea; manganul
mic oreaz temperatura de topire i contribuie la înl turarea ga
zelor i leg turilor sulfuroase.
Aceste aliaje sunt comercializate sub diferite denumiri, având
o componen i propriet i fizico-mecanice individuale (tab. 6, 7).
Aliajele enumerate sunt utilizate în protetica dentar pentru
108
Tabelul 6. Componen a chimic a aliajelor crom-cobalt i crom-nichel

Denumirea
aliaju lu i Cr Ni Mo Si Mn Fe Be

KXC 25— 28 62 3— 3.75 4,4— 5.5 0,5 025 0,6 0,5


Vitallium 30,8 92,2 — 5,1 0,3 0,4 0,5 0,7 —

Ticonium 27,4 28,7 37,5 4,6 0,1 0.1 0,3 0,1 1,2
Croveen 13 — 84 — 1 — 0,5 — —

Microlit N 22 — 64 8,5 0,5 — _ — —

Microlit 30 61 — 5,0 0,3 0.1 0,5 — _


Micronium
Exclusiv 28,0 64,6 — 6.0 0,60 0,5 0,3 — _
Micronium
N 10 28,0 64,43 ----- 6.0 1 0,37 0,2 —

Tabelul 7. Propriet ile aliajelor crom-cobalt i crom-nichel

D u rita te a
D en um irea In te rv a lu l du p R ezisten a D ila ta re a F lu id i
a lia ju lu i de topire (°C) W ickers la rupere tatea
(%)
(k g /m m 2) (k g /m m 2) (kg/mm*)

KXC 1400— 1450 250 70 8


Vitallium 1400— 1450 365 89 10 63,4
Ticonium 1280— 1310 241 59 6 _
Croveen 1301— 1329 220 85 25 34,5
Microlit N 1335— 1435 190 84 9 39
Microlit 1390— 1450 380 82 6 55

confec ionarea protezelor scheletale, protezelor fixe dintr-o bucat ,


atât metalice, cât i mixte (metaloacrilice i metaloceramice). i
nem s men ion m c aceste aliaje au un coeficient de contrac ie
mai mic decât al o elurilor inoxidabile, fiind totu i relativ mare —
1 — 2 %, din care cauz la turnarea lor este necesar de realizat ti
parul din material de ambalat, procedeu ce prevede compensarea
contrac iilor.

3.6.3. Aliaje de lipire

Aliajele de lipire pot fi divizate în aliaje pentru lipirea pieselor


confec ionate din aliaje nobile i din aliaje inobile. Aceste aliaje
trebuie s corespund urm toarelor cerin e: propriet ile fizico-me-
canice ale aliajelor de lipit s fie asem n toare cu cele ale aliajelor
care se lipesc; s aib temperatura de topire mai mic cu 50— 100°C
decât cea a aliajelor care se supun lipirii; s posede calit i anti-
corozive în condi iile cavit ii bucale; s aib un interval de topire
scurt; s posede o fluiditate bun ; s formeze lipituri dure (f r
109
porozit i) i dup culoare s coincid cu culoarea aliajului supus
solidariz rii.
Aliajele de lipire se împart în aliaje dure i moi. Aliajele dure
au o temperatur de topire mai mare de 500°C i formeaz leg
turi cu duritatea de pân la 45 kg/mm2, iar aliajele moi — pân
la 7 kg/mm2. In protetica dentar sunt utilizate numai aliajele dure.
Din aliajele de lipire nobile amintim aliajele din aur cu titlul
750 i aliajul PD-160 din argint i paladiu care au fost descrise
anterior.
Pentru lipirea otelurilor inoxidabile sunt utilizate aliaje de li
pire ce con in: Ag, Cu, Zn, Mn, Ni, Cd, M g i Be, care au o culoa
re argintie i temperatura de topire de 900—950°C; duritatea dup
Brinell este de 100— 115 kg/cm2, iar rezisten a la rupere de 55—
65 kg/cm2. Aliajele de lipire sunt comercializate sub diferite de
numiri: PSR-37; PSR-40; Degussa DLV; Cromex, Argodure etc.

3.6.4. Aliaje auxiliare

Din aliajele auxiliare fac parte aliajele u or fuzibile care sunt


utilizate în protetica dentar pentru foliere, realizarea modelelor,
cât i la realizarea protezelor dentare confec ioriate prin metoda
de tan are.
Aliajele u or fuzibile sunt alc tuite din câ iva componen i. Cel
mai frecvent în componen a lor intr staniul, plumbul, bismutul i
cadmiul. Aliajele realizate din aceste met'ale nu formeaz leg turi
chimice, dar leg turi mecanice. De aceea fiecare din metalele din
componen a aliajului î i p streaz re eaua cristalin proprie. Le
g tura mecanic a diferitelor structuri cristalice din aliaj u or se
distruge prin înc lzire, deci temperatura de topire a acestor alia
je este cu mult mai mic decât temperatura de topire a fiec rui
component în parte. Temperaltura de topire a plumbului e de 327°C,
staniului 232°C, bismutului 271°C, cadmiului 320°C, iar aliajele
ob inute din aceste metale au temperatura de topire de la 47 pân
la 95°C, în dependen de ponderea unui sau altui metal din com
ponen a aliajului.
Cel mai utiliz’at în protetica dentar este aliajul u or fuzibil
sub denumirea de «Melot», care con ine 5 p r i de staniu, 3 de
plumb i 8 de bismut, sau 48% bismut, 24% plumb i 28% sta
niu. Temperatura de topire a aliajului respectiv este 63°C.

3.7. P or e lan u l

Por elanul este un product de origine mineral . Deosebim dou


variet i de por elan folosit în protetica dentar : a) pentru con
fec ionarea lucr rilor din por elan pur; b) pentru placajul schele
tului metalic în diverse lucr ri. Aceste variet i de por elan se
deosebesc una de alta prin componen a produ ilor minerali. Por-
110
{elanul de prima varietate este utilizat în tehnica dentar pentru
confec ionarea coroanelor fizionomice Jacket, a pun ilor dentare
în edenta ii unice în zona frontal , a incrusta iilor, precum i la
confec ionarea din ilor artificiali. Por elanul din varietatea a doua
este utilizat pentru acoperirea componentelor metalice în scopul
realiz rii protezelor dentare fizionomice sau par ial fizionomice.
Por elanul ca material constructiv pentru prima dat a fost
utilizat în protetica dentar în anul 1774 la confec ionarea unei
proteze mobilizabile totale de c tre Duchatean i Dubois. Mai târ
ziu (a. 1886) H. Land descrie i patenteaz metoda de confec io
nare a coroanelor din por elan, care se utilizeaz pân în prezent
cu mici modific ri.
La începutul anilor 60 ai secolului XX, în protetica dentar se
folosesc masele ceramice sau por elanul care au în componen a
lor trei substan e de baz : caolinul, feldspatul i cuar ul.
Caolinul este cuvânt de origine chinez provenit de la loca
litatea Kaouling, de unde a fost extras pentru prima dat . Este un
lut de culoare alb sau deschis colorat, reprezentat de hidrosilicat
de aluminiu (Al20 3 -2Si02 -2H20 ) . Temperatura de topire este de
1700— 1800°C. La amestecul cu ap caolinul formeaz o past ca-
re-i confer por elanului plasticitate. Cristalele de caolin mic o
reaz transparen a por elanului, din care motiv este ad ugat în
propor ii foarte mici 1— 3%. iar în unele cazuri în genere nu se
adaug .
Feldspatul este substan a de baz din componen a por elanului,
reprezentând 60— 80% din toat masa i asigur transparen a ma
terialului. Din punct de vedere chimic este un silicat de divers
origine: silicatul de potasiu (K 20 - Al 2C)3 -6SiC)2) ; silicatul de so
diu (Na 20 -Al20 3-6Si 02 ); silicatul de calciu (CaO - Al20 3 -2Si02) i
prezint o roc de origine vulcanic . Are temperatura de topire
1180— 1200°C.
Cuar ul este un bioxid de siliciu (S i0 2) cu temperatura de to
pire de 1710qC. In masele ceramice este introdus într-o propor ie
de 15—30%. Cuar ul în timpul arderii m re te viscozitatea feld-
.spatului topit, p strând forma modelat i conferind rezisten a ne
cesar masei ceramice.
Pentru ob inerea maselor ceramice componen ii de baz sunt
diviza i în por iuni de câte 5— 10 cm, care ulterior se macin în
mori speciale. Preg ti i în a a fel, componen ii se amestec în pro
por iile respective, prin ad ugarea unor fonda ii cu scopul mic o
r rii temperaturii de ardere i umplerea spa iilor cuprinse între
particulele substan elor de baz . Pentru mic orarea temperaturii
de ardere a maselor ceramice se folosesc: fosfatul de potasiu, sili
catul de potasiu, carbonatul de potasiu, boraxul, oxidul de plumb
etc., iar ca umpluturi — carbonatul de calciu i corindonul (can
titatea exact a componentelor fondante reprezint secrete de fir
m ). Acest amestec este pu in umezit i introdus prin comprimare
în forme speciale a câte 3—5 kg i este ars în cuptoare la tempe
ratura de topire, timp de 20 ore.
Ill
Procesul de ardere se nume te fritare, iar substan a ars ob i
nut — frit . Frita este brusc r cit , înl turat din forme i supus
m cin rii pân la ob inerea unei pudre. In pudra ce nu con ine
caolin se adaug substan e organice, numite plastificatori (zah r,
dextrin , glicerin , amidon etc.), care îi confer masei plasticitate
. i care arde f r resturi în procesul de ardere a protezelor din ce
ramic . Pentru redarea nuan elor coloristice în componen a aces
tor mase se introduc coloran i speciali: oxidul de fier de culoare
ro ie, oxidul de crom — verde, oxidul de cobalt — albastr , iridiul —
neagr , oxidul de nichel — cenu ie, aurul — purpurie, zincul — al
b , titanul — galben-m'aro.
Este necesar de men ionat c masele ceramice folosite în pre
zent în protetica dentar sunt clasate în trei tipuri:
— Opacul (kern), masa de baz aplicat ca prim strat în con
struc iile dentoceramice. Acest strat constituie un suport rigid pen
tru celelalte straturi de ceramic ; mascheaz stratul de cement
al esuturilor dentare, precum i componentele metalice ale con
struc iilor metaloceramice; serve te i ca material de adezie în
aceste construc ii; red unele nuan e coloristice, în special în trei
mea cervical a dintelui.
— Dentin , care reprezint stratul cel mai voluminos al con
struc iilor dentoceramice, determinând totodat culoarea lor i po
sedând o transparen foarte mic . Pentru redarea unor culori m'ai
pronun ate în zona coletului sunt elaborate i mase de dentin
pentru colet ce au o culoare galben-închis sau cafeniu-deschis.
— Smal ul, care posed o transluciditate m'ai m rit caracte
ristic din ilor naturali i care este aplicat mai mult în treimea
incizal i pe suprafa a ocluzal , continuând în descre tere pân
la limita superioar a treimii cervicale. Pentru o transparen mai
bun a din ilor incisivi sunt aplicate straturi i în regiunea inci
zal a suprafe elor orale.
In sortimentul maselor ceramice sunt elaborate i fonda ii pen
tru aceste straturi de baz , combin rile variate ale c rora permit
ob inerea unor particularit i cromatice neprev zute în cheia de
baz a culorilor. Tot în acest scop sunt elabora i diver i coloran i
care nu se introduc în masele dentare, dar se aplic pe suprafe ele
protezelor dentoceramice dup proba în cavitatea bucal i reda
rea definitiv a particularit ilor coronare morfologice (Vitahrom
L. JP S — Stains etc.). Pentru redarea culorii gingiei artificiale sunt
elaborate materiale de culoare roz-deschis i roz-închis.
In straturile de baz se introduc coloran i de anilin , care la
aplicarea corect a straturilor în timpul model rii construc iilor
protetice contribuie la ob inerea culorii solicitate. Ace ti coloran i,
ca i coloran ii organici, ard f r resturi, neac ionând asupra cu
lorii ceramicii în timpul arderii.
In func ie de temperatura de ardere masele din por elan sunt
clasificate în: mase cu un punct de topire înalt (1300— 1370°C);
mase cu un punct de topire mediu (1090— 1260qC); mase cu un
punct de topire sc zut (870— 1065°C). In practic prioritate se ofe
112
r maselor cu un punct de topire sc zut, care se ard în cuptoare
speciale cu vid. Aceste mase au urm toarele propriet i medico-
tehnice: tolerabilitate biologic mai superioar decât acrilatele
fiind inerte i deci bine suportate de esuturile cavit ii bucale;
luciu i nuan e coloristice apropiate de aspectul dintelui natural;
culori stabile care nu se modific în timp i nici sub ac iunea fac
torilor extra- i intrabucali; sunt omogene i rezistente la diferi i
factori chimici i nu posed calit i de absorbire; propriet i de
mare duritate: rezistent la comprimare de circa 4600 kg/cm 2 i
rezisten a la îndoire de 447— 624 kg/cm2; aceast proprietate con
fer , pe de o parte, avantajul de a nu se supune uzurii, iar, pe de
alt parte, dezavantajul de a fi castente, fragile; la ardere au un
coeficient de contrac ie de 15—40%; se pot supune regimului ter
mic pentru 6— 10 ore f r ca s - i modifice culoarea i propriet
ile optice. Afar de aceste propriet i masele metaloceramice tre
buie s m'ai posede1 i urm toarele calit i: s adere bine la aliajul
utilizat; coeficientul de dilatare termic trebuie s fie egal cu al
aliajului sau mai mic, cu o diferen de 10—30Xl0~7 l/grad.
Masele dentoceramice utilizate atât la confec ionare'a proteze
lor din por elan, cât i a celor metaloceramice sunt comercializate
în truse speciale. Unele truse, afar de cele trei tipuri de pulbere
utilizate pentru aplicarea straturilor de baz , mai con in pudr
i lichid utilizate pentru ob inerea efectelor de culoare i glazur ;
flacoane cu lichid pentru amestecul stratului de baz , a dentinei
i smal ului, precum i lichid pentru separarea din ilor deja mo
dela i de cei care se modeleaz . Totodat trusele con in chei de cu
lori de baz i sc ri speciale care formeaz culorile respective. In
caz c trusele nu con in lichide speciale destinate pentru mode
lare, în acest scop poate fi utilizat apa distilat .
La fiecare trus se 'anexeaz i un prospect în care sunt indi
cate particularit ile de aplicare a masei, componen a trusei, cât
i regimurile termice de ardere a protezelor dentoceramice.
Din masele de por elan mai frecvent utilizate remarc m: Cam-
ma, Biodent-sistomat, Jenkis, White, Prisma, Dentsply, Candulor
CR, Vitadur-S, Vitadur N etc.; iar din cele metaloceramice: Bio-
dent, Cer'amico, Microbond, Vita VMK, Sebond MKV, Vivodent-
ITS-Metallkeramik, Vivodent-IPS-Classic, Duceram etc.

3.8. M ateriale pentru prelucrarea i finisarea


protezelor dentare

Protezele dentare de diverse construc ii, aparatele ortodontice


i protezele maxilofaciale necesit o prelucrare laborioas pentru
redarea unor suprafe e netede, cu un aspect lucios, precum i pen
tru o adaptare mecanic perfect la câmpul protetic. Aceast faz
tehnic , cunoscut sub denumirea de finisare, se realizeaz cu
'ajutorul diverselor materiale cunoscute sub denumirea de abrazive.
8 Gh. Bâre , I. PoBtolachI 113
Materialele abrazive sunt substan e inicrogranullare sub form
de pulbere sr.u compact , cu duritate mare, folosite pentru preluc
rarea suprEfe elor metalice, acrilice, ceramice etc. In dependen
de utilizarea lor în procesul de finis'are ele pot fi divizate în: 1 ) ab
razive pentru lefuire; 2 ) abrazive pentru lustruire.
Abrazivele pentru lefuire. Aceste materiale sunt de provenien
natural (diamantul, corundul, cuar ul, piatra ponce, oxidul de alu
miniu, oxizii de fier, magnetita etc.) i artificial (carborundul,
electrocorundul etc.) sub form de granule de diferit m rime, din
care dup amestecarea cu materiale liante se confec ioneaz piese
de diferite forme i dimensiuni, cunoscute sub denumirea de instru
mente abrazive. In dependen de utilizarea lor în practic aces
te instrumente pot fi grupate în: 1 ) abrazive pentru prepararea
( lefuirea) esuturilor dure dentare; 2 ) abrazive pentru lefuirea
aliajelor utilizate în protetica dentar ; 5) abrazive pentru lefuirea
acrilatelor; 4) abrazive pentru prelucrarea ceramicii.
Indiferent de destina ie instrumentele abrazive sunt realizate
i comercializate sub form de: pietre, discuri i freze dentare.
Pietre dentare. Aceste piese abrazive alc tuiesc instrumentele
rotative care prin ac iunea lor asupra substan elor supuse preluc
r rii se lefuiesc. Adâncimea stratului lefuit este în func ie de
viteza de rota ie a pietrei, de presiunea aplicat , cât i de m ri
mea granula iei pulberii din care este alc tuit piatra. Pietrele
dentare cu granula iile mari lefuiesc mai mult material, l sând
totodat i urme mai adânci, mai accentuate care confer suprafe
ei o structur grun uroas , i invers, pietrele cu granula ii mici
fac suprafa a neted . In dependen de m rimea granula iilor din
care sunt alc tuite abrazivele deosebim: pietre dentare cu granu
la ii foarte mari; pietre dentare cu granula ii mari; pietre dentare
cu granula ii mijlocii; pietre dentare cu granula ii fine i pietre
dentare cu granula ii foarte fine. O importan considerabil are
i consisten a pietrei: moale, foarte moale, mijlocie, dur i foarte
dur . Aceste calit i se g sesc în func ie de liantul utilizat la con
fec ionarea lor, care poate fi clasificat în: liant ceramic; liant ba-
chelit; liant vulcovit; liant silicat. Gradul de abrazivitate a pietre
lor dentare depinde de materialul de b'az din care este alc tuit ,
clasificându-se astfel: pietre dentare diamantate; pietre dentare din
pulbere de rubin; pietre dentare din carborund ro u, alb, sur; piet
re dentare din carborund verde, negru; pietre dentare din cauciu
curi abrazive (polipante), la care componentul activ abraziv de
baz este înglobat într-o mas de cauciuc dur . In dependen de
sistemul de fixare pietrele dentare pot fi: fixe — partea activ (ab
raziv ) este unit prin intermediul liantului cu tija metalic ; mon-
tabile — partea activ este realizat separat, apoi în condi ii de
laborator este fixat pe mandrene cu urub. Pietrele dentare sunt
comercializate sub diverse forme: roat , cilindru, piriform , con
invers, con drept, flac r , sferic , lentile, p l rie chinezeasc etc.
<fig. 58).
Discuri dentare. Prezint instrumente rotative metalice monta-
114
Fig. 5&. Diverse forme de pietre dentare din carborund (firma Schüfz-Deatal)
Fig. 59. Discuri abrazive (firma Schütz-Dental)

bile pe mandrene cu urub, având forme de disc drept, concav sau


convex i grosimi foarte reduse. Dup materialul abraziv din care
sunt confec ionate deosebim: discuri diamantate; discuri cu car
borund; discuri vulcovite; discuri cauciucante; discuri elastice
(fig. 59). Aceste instrumente abrazive sunt utilizate atât la pre
pararea esuturilor dure dentare, cât i în cadrul confec ion rii
protezelor dentare.
Freze dentare. Prezint instrumente rotative folosite pentru le
fuire la prelucrarea i lustruirea protezelor dentare i sunt repre
zentate de tije metalice cu dou extremit i: una neactiv pentru
montarea lor în piesele dreapt sau contraunghi, turbin i alta
activ (lucr toare). P r ile active sunt confec ionate din urm toa
rele materiale: o el, o eluri extradure, diamantate, carborund. Fre
zele dentare din o el i o eluri extradure au realizate pe extremi
tatea activ multiple margini foarte ascu ite aranjate în planuri
i unghiuri sistematizate pentru realizarea calitativ a abraziuniî.
Frezele dentare diamantate i din carborund sunt confec ionate
dup aceea i metod ca pietrele dentare, având acelea i forme
(fig. 60).
Abrazive de lustruit. Aceste instrumente sunt utilizate la pre
lucrarea final a protezelor dentare pentru a se ob ine suprafe e
lucioase. Prelucrarea final sau lustruirea poate fi realizat me
canic sau electrochimic din care motiv sunt folosite diverse mate
riale. Astfel, pentru lustruirea mecanic sunt utilizate urm toarele
115
Fig. 60. Diverse forme de freze dentare: a — din o el extradur; b — diamantate

'abrazive: -pulbere fin de piatr ponce, cuar , feldspat i cret


( ) în amestecuri cu ap , utilizate la lustruirea acrilatelor;
lichide cunoscute sub diverse denumiri: VîAM, HS Cross-Liguid
etc., folosite de asemenea la lustruirea pieselor acrilice; paste ce
con in pulberi extrafine ale oxizilor metalici îngloba i în gr simi
liante (stearin , parafin , seu de oi, silicon etc.). în dependen
de oxizii componen i deosebim paste cu diverse culori i indica ii:
past de culoare verde, care con ine oxid de crom i se folose te
pentru lustruirea pieselor din aliajele metalelor; past ro ie ce con
ine oxid de fier i se folose te pentru lustruirea o elurilor i acri-
latelor; past alb ce con ine oxid de aluminiu i se folose te pen
tru lustruirea pieselor din aliaje nobile i acrilate.
Unele abrazive moderne ca de exemplu «Flexsor» sunt comer-
116
cializate în truse ce con in atât lichid, cât i past , ambele fiind
indicate pentru lustruirea acrilatelor. Astfel, la lustruirea mecani
c unul dintre aceste materiale este aplicat pe instrumentul rotativ
(fil uri sau perii speciale montate la ma ina de lefuit) i prin
atingerea pieselor dentare de instrumentul rotativ pu in câte pu in
suprafe ele respective ale pieselor dentare sunt supuse lustruirii,
iar luciul maxim este ob inut la prelucrarea cu perii de puf de bum
bac, sau p r de capr , f r aplicarea materialelor de lustruit. Fil-
urile sunt instrumente rotative utilizate la opera iile de lustruire
a pieselor dentare, fiind alc tuite dintr-un material de pâsl i
având forme variate (cilindric , roat , con drept, flac r etc.) cc
corespund diverselor curburi ale arcadelor dentare.
Periile dentare au acela i principiu de fixare i sunt realizate
din fire de p r natural sau din material plastic.
Pentru lustruirea electrochimic a pieselor din o eluri inoxida
bile i aliaje de crom-cobalt, sunt utilizate lichide electrochimice
i aparate de lustruire electrogalvanice. Aceast metod are la ba
z principiul de migrare a ionilor metalici în electrolit sub ac iu
nea curentului electric, lezând astfel suprafa a metalic . Este ne
cesar de men ionat c procesul de lezare este m'ai intens la proe
minen ele mai accentuate ale suprafe ei zgrun uroase, ceea ce
duce la o netezire a ei. Pentru lustruirea pieselor din o el inoxida
bil poate fi folosit electrolitul cu urm toarea componen : acid or-
tofosforic — 60 ml, acid sulfuric — 200 ml, ap distilat — 200 ml;
iar pentru lustruirea pieselor din aliaj crom-cobalt este utilizat
electrolitul cu urm toarea componen : acid ortofosforic — 500 ml,
acid sulfuric— 102 ml, glicerin — 8 ml, ap distilat — 390 ml.
Kopeikin recomand urm toarea propor ie: acid sulfuric — 350 ml,
acid ortofosforic — 200 ml, glicerin — 10 ml, ap distilat — 440 ml.
De remarcat c protezele din aliaje confec ionate prin metode
clasice ( tan are, lipire) înainte de finisare sunt supuse unei pre
lucr ri chimice pentru a le dezoxida. In acest scop sunt utiliza i
diferi i acizi i solu iile lor pentru dizolvarea oxizilor forma i în
timpul prelucr rii termice i a decapantului utilizat în procesul
lipirii. Pentru aliajele nobile pot fi folosi i acizii sulfuric (H 2S 0 4),
clorhidric (HC1) sau azotic (H N 0 3) de 15— 30%, iar pentru o elu
rile inoxidabile sunt întrebuin ate urm toarele solu ii: 1) HC1 —
47%, HNO 3 — 6 %, H20 — 47%; 2) HC1 — 27%, H 2S 0 4 — 23%,
H20 — 50%; 4) HC1 — 50%, H 20 — 50%.
La realizarea microretentivit ilor pe suprafe ele metalice sau
cer'amice se folose te acidul fluorhidric în diferite concentra ii.
Este necesar de men ionat c la prepararea solu iilor se picur
acidul în ap i nu invers, pentru a preveni apari ia posibil a
stropilor de acid ce pot provoca arsuri.

117
3.9. M ateriale diverse

' La diverse etape de confec ionare a protezelor dentare, de rând


cu materialele descrise mai sus sunt utilizate pe larg în laboratoa
rele de tehnic dentar un ir de materiale auxiliare.
Materiale de ambalat. Aceste materiale sunt folosite pentru rea
lizarea tiparelor pieselor protetice. Tiparele prezint imprimarea
negativ a protezelor dentare, în care prin turnare sau presare este
introdus materialul pentru ob inerea pieselor protetice. în func ie
de propriet ile materialelor de ambalat i de destina ia lor deo
sebim materiale de ambalat pentru realizarea protezelor din acri
late i materiale de ambalat pentru realizarea protezelor din alia
jele metalelor nobile i inobile.
La realizarea tiparelor în vederea confec ion rii protezelor ac
rilice ca material de ambalat este utilizat ghipsul.
La realizarea tiparelor în scopul turn rii componentelor meta
lice ale protezelor dentare materialele de ambalat sunt grupate în
func ie de aliajul utilizat i deosebim: materiale de ambalat pen
tru turnarea aliajelor nobile, o elului inoxidabil, aliajelor crom-
cobalt i crom-nichel. Materialele de ambalat trebuie s corespun
d urm toarelor cerin e: s aib timpul de priz relativ scurt (7—
10 m in); s aib o granula ie fin , care va permite realizarea com
ponentelor metalice cu suprafe e netede; s nu con in substan e
care pot influen a negativ asupra personalului (fosfor, sulf etc.);
s nu se combine chimic cu aliajul turnat; s aib un anumit grad
de porozitate pentru a permite înl turarea gazelor din interiorul
tiparului în timpul turn rii aliajelor topite; s fie rezistente la pre
siune i la temperatura aliajului topit; s aib coeficien i termici
de dilatare necesari pentru compensarea contrac iei aliajului dup
turnare.
în dependen de liantul folosit deosebim materiale de ambalat
cu liant din ghips, fosfat i silicat.
Materiale de ambalat cu liant din ghips. Componentul de baz
al acestor mase îl alc tuie te oxidul de cuar care confer mate
rialelor de ambalat propriet i de termorezisten i de dilatare
termic necesar pentru compensarea contrac iei aliajului turnat.
Cuar ul supus unei prelucr ri termice speciale ob ine structuri
cristaline deosebite: a) cuar ul propriu-zis cu un coeficient, de di
latare termic de 0,8 %; b) tridimitul eu coeficientul de dilatare de
0,15%; c) cristobalitul cu coeficientul de dilatare de 2,8%. Din
motivul c tridimitul are un coeficient de dilatare foarte mic, nu
este inclus în componen a materialelor de ambalat. Materialele de
ambalat con in pân la 55— 75% cuar propriu-zis i cristobalit, iar
în calitate de liant pân la 25—45% ghips. Malaxarea acestor com
ponen i cu ap sau cu lichid special duc la ob inerea unor mase
de ambalaj, indicii de dilatare a c rora în faza de priz constituie
0,1— 0,45%. La prelucrarea termic a tiparelor materialele de am
balat cu liant din ghips se dilat a doua oar pân la 0,6— 1 ,8 %.
Indicii de dilatare termic sunt în dependen de propor iile com-
118
ponentilor de baz ce alc tuiesc materialul de ambalat respectiv.
Deci dilatarea tiparelor realizate din materiale de ambalat cu liant
din ghips variaz între 0,7— 2,25%, ceea ce permite compensarea
contrac iei aliajelor dup turnare. Este necesar de men ionat c
materialele de ambalat respective sunt utilizate în special pentru
realizarea tiparelor cu scopul turn rii aliajelor nobile. Prelucrarea
termic a tiparelor se recomand a fi realizat la temperatura de
pân la 800qC. Dac temperatura Va fi mai mare de 800°C, sulfatul
de calciu, componentul de baz al ghipsului, se descompune elibe
rând sulful care se combin cu metalele inobile din componenta
aliajului nobil formând sulfuri ce duc la ob inerea unor piese den
tare necalitative.
Materialele de ambalat cu liant din ghips sunt comercializate
sub diverse denumiri: Silaur, Aurit, Durotherm, Expadent, Uni-
vest, Compensor, Kristobalit— Kerr etc. La fiecare trus sunt ane
xate prospecte ce con in indica ii tehnologice privind aplicarea i
modul de preparare.
Materialele de ambalat cu liant din silicat. Aceste materiale
sunt utilizate pentru turnarea otelului inoxidabil, cât i a unor pie
se din aliaje de crom-cobalt i crom-nichel. Materialele de acest
tip au la baz praful fin de cuar (mar alit), cristobalitul, corun-
dul etc., iar ca liant este folosit silicatul de etil. Amestecul acestor
componen i acoper macheta cu o pelicul sub ire, care dup us
care cap t duritate mecanic i termorezistent înalt .
Pentru ob inerea liantului respectiv silicatul de etil este supus
hidrolizei, care practic se realizeaz prin amestecul urm toarelor
substan e lichide: silicat de etil — 60 ml, alcool 96% — 30 ml, so
lu ie de HC1 0 ,1 % —• 10 ml sau silicat de etil — 300 ml, alcool
96% — 200 ml, solu ie de HC1 0,1 % — 22 ml.
Initial se amestec alcoolul cu solu ia de HC1, apoi se adaug
în por iuni mici în silicatul de etil i la fiecare por ie ad ugat se
malaxeaz . Procedura de malaxare dureaz aproximativ 15 min,
r stimp în care se realizeaz o reac ie chimic exotermic . Tem
peratura amestecului în acest caz nu trebuie s dep easc 50°C.
Dac acest indice termic va fi dep it, flaconul de sticl se intro
duce în ap rece. Durata p str rii acestui amestec este de 6— 10
zile (într-un flacon din sticl închis ermetic). Pentru ob inerea
masei de ambalat se amestec aproximativ 30 g de lichid i 60 g
de praf de cuart, iar cu amestecul ob inut se acoper machetele din
cear a pieselor dentare.
Materialele de ambalat cu liant din fosfat. Aceste materiale sunt
alc tuite din praf fin de cuar sau de cristobalit, amot, oxid de
crom, oxid de aluminiu, oxid de carborund, fosfat de amoniu dehi-
drogenat, oxid de zinc sau magneziu etc., iar ca lichid liant ser
vesc acidul fosforic, oxidul de zinc sau de magneziu, hidratul de
calciu sau apa. Acidul fosforic reac ioneaz cu oxidul de zinc, m ag
neziu sau oxidul de aluminiu, formând un cement ce leag p rtice
lele de pulbere. Din acest cement se confec ioneaz tipare refrac
tare cu duritate i rezistent termic m rit . Dac la amestecul
119
pulberii este utilizat apa, ea reac ioneaz cu fosfatul de amoniu,
formând acid fosforic care, reac ionând la rândul s u cu oxidul de
magneziu, formeaz cementul liant. De men ionat c la prepararea
materialelor de ambalat de acest tip se declan eaz o reac ie chi
mic exotermic . Prelucrarea termic a itip; relor realizate cu ma
terialele de ambalat ce con in liant din fosfat se recomand a fi
efectuat prin ridicarea treptat a temperaturii care poate atinge
limita de peste 1000°C.
Propriet ile fizico-chimice ale materialelor de ambalat de acest
tip depind de componen a lor chimic , iar indicele lor de dilatare
termic constituie de la 1,6% pân la 2,6%- Materialele de amba
lat cu liant din fosfat sunt comercializate sub diverse denumiri:
Silamin, Kristosil-2, Siolit, Pyrophan-Bayer, Silican, Ocela, Pyro-
form, TopVest, Microtex 84 Universal, AlhaCast N02, L5, MP etc.
Prepararea i aplicarea acestor materiale se efectueaz conform
indica iilor din prospectul anexat la trusa respectiv .
Materialele de ambalat care con in liant din fosfat sunt indicate
i la confec ionarea modelelor duplicate ce vor avea coeficien i de
dilatare adecva i.
Materiale de izolat. La confec ionarea protezelor din acrilat
suprafa a tiparului trebuie s fie izolat pentru a evita absorb ia
monomerului de c tre ghips i aderen a acrilatului la materialele
de ambalat. A adar materialele de izolat se caracterizeaz prin
proprietatea lor de a forma un mediu intermediar între dou ma
teriale evitând deteriorarea modelului i a tiparului în caz de coe
ziuni nedorite în timpul polimeriz rii i favorizând o dezambalare
mai u oar a pieselor protetice din acrilate. Utilizarea acestor ma
teriale evit p trunderea vaporilo . de ap din pere ii tiparului în
masa acrilic . Este cunoscut faptul c la polimerizarea acrilatelor
f r utilizarea materialelor de izolat în spa iile intermoleculare
ale acrilatului p trund vapori de ap care la rândul s u provoac
crearea porilor, fisurilor etc. Asemenea proteze absorb lichidul din
cavitatea bucal (apa) de 3 ori mai mult decât protezele realiza
te cu aplicarea materialelor de izolat, fapt ce conduce la m rirea
volumului protezei, schimbarea culorii acrilatului i abraziune
progresiv . Prin urmare asemenea proteze nu corespund cerin elor
medico-biologice, din care cauz este necesar utilizarea materia
lelor de izolare care la rândul s u trebuie s corespund urm toa
relor cerin e: a) s formeze pe pere ii tiparului pelicule fine care
s nu modifice relieful i dimensiunile tiparului; b) s adere sufi
cient la materialele de ambalat i s nu fac contact intim cu ac
rilatele utilizate; c) u or s se depun pe pere ii tiparului i repede
s se usuce; d) s fie insolubile la ac iunea monomerului i a apei;
f) s nu fie toxice i s nu modifice culorile acrilatului.
In calitate de materiale de izolat pot fi utilizate diferite sub
stan e, îns mai frecvent în practic sunt aplicate urm toarele va
riet i:
— Materiale ce au la baza lor substan e alginice i anume s
lu ii coloidale de ap 1,5% a alginatului de natriu sau a aigina-
120
tului de amoniu, care formeaz pelicule sub iri ( 0,01 mm) i se
solidific aproximativ la temperatura de 40°C: Izokol, Algin, Vita-
fol, FuturaSep Plus etc.
— Materiale fluide pe baz de polietilen numite i lacuri i
care sunt aplicate prin pensulare pe pere ii tiparului la temperatura
de camer : A -1; Polifol, SR-Pyroplast— Separator etc.
— Foite de celofan.
De men ionat c fabricile produc toare de acrilate în prospectul
anexat indic i ce material izolator este necesar de aplicat la ac
rilatul dat.
Lacuri de acoperire a pieselor metalice. Aceste materiale sunt
utilizate la acoperirea suprafe elor metalice a pieselor protetice cu
scopul depunerii unei pelicule protectoare pentru a evita transpa
renta componentei metalice din piesele dentare metaloacrilice. Deci,
prin aplicarea lacurilor de acoperire ob inem culoarea solicitat a
acrilatului. Lacurile respective sunt indicate pentru acrilatele mo-
nocolore aplicate într-un singur strat.
Lacurile de acoperire sunt comercializate sub form de praf
care ader la metal la temperatura de 200°C, sau sub form de so
lu ii care ader la temperatura de 45— 120°€, sau se solidific ra
pid f r tratament termic. In componenta acestor lacuri intr : bio
xid de titan, oxid de zinc, solu ie de r in epoxidic cu acizii me
tacrilic i metil-metacrilat etc. Lacurile respective sunt comercia
lizate sub denumirea de: lac de acoperire pentru lucr ri protetice
din metal, 3DA, Declak, Ferodent, Justi-Opaquer etc. Actualmen
te se produc lacuri (Stumpflack, Lac de acoperire etc.) utilizate
pentru acoperirea bonturilor mobilizabile ale modelului realizat din
ghips dur. Utilizarea acestor lacuri permite compensarea contrac
iei metalului în timpul turn rii, cât i o modelare mai u oar a
machetei piesei dentare, precum i ob inerea unui spa iu (pentru
cementul de fixare) între fetele coronare dentare i suprafe ele in
terne ale viitoarei microproteze.
Materiale decapante. Aceste materiale numite i fluxuri sunt uti
lizate la construc iile protetice realizate prin metoda de lipire,
având rolul de a dizolva oxizii care se formeaz pe suprafe ele
supuse lipirii în timpul prelucr rii termice, cât i a favoriza scur
gerea aliajului de lipit. De obicei, componentul de baz al mate
rialelor decapante îl alc tuie te boraxul (Na 2B 40 7-10N20 — borat
de sodiu) care pân la temperatura de 400°C se umfl i pierde
apa ce o con ine, iar la 741°C se tope te transformându-se într-o
mas fluid sticloas care acoper suprafe ele de lipit, protejân-
du-le de oxidare. Pentru lipiri se recomand utilizarea boraxului
dehidratat (topit i rem cinat) care, fiind supus înc lzirii, nu se
umfl , ci direct se tope te f r ca s se formeze bule de aer, ceea
ce permite realizarea unor lipituri mai calitative. La lipirea aliaje
lor poate fi utilizat materialul decapant cu urm toarea componen
t : 55% borat de sodiu (Na 2B 40 7), 3,5% acid boric (H 3B 0 3), 10%
oxid de siliciu (S i0 2).
121
Decapantul poate fi folosit sub form de pudr sau sub form
de past care se prepar prin amestecarea pudrei cu alcool sau cu
ulei de vaselin .
Materialele decapante se întrebuin eaz i la turnarea pieselor
din aliaje nobile în cazul topirii lor în condi ii de presiune atmos
feric .
Capitolul 4

T E H N IC I G E N E R A L E DE C O N F E C IO N A R E
A P R O T E Z E L O R D EN T ARE

Protezele dentare sunt corpuri fizice, confec ionate din diverse


materiale, cu scopul restaur rii integrit ii morfofunctionale a sis
temului stomatognat. Pentru atingerea acestui scop în practic
sunt utilizate diverse construc ii de proteze dentare, la baza con
fec ion rii c rora sunt principii i tehnici generale comune.

4.1. Amprente i modele

Amprenta se define te ca copie negativ i fidel a câmpului


protetic, cu ajutorul c reia se ob ine modelul pe care se va confec
iona proteza.
Câmpul protetic este o no iune ce define te totalitatea elemente
lor morfologice cu care protezele dentare prezint raport intim de
contact. In dependen de caracterul patoHogiei, de particularit i
le constructive ale lucr rii protetice câmpul protetic Va fi diferit
în caz de afec iuni odontale coronare, edenta ie par ial sau to
tal etc.
Amprentele sunt ob inute de c tre medic în salonul terapeutic
cu ajutorul unor dispozitive speciale numite linguri amprentare care
reprezint un suport rigid, rezistent, nedeformabil pe care se depu
ne materialul de amprentare i se preseaz pe câmpul protetic. Lin
gurile amprentare sunt diverse dup dimensiuni i forme, caracte
ristice pentru maxil i mandibul . Lingura pentru ob inerea am
prentei de pe maxil este compus din baz , care acoper palatul
dur, versantul vestibular al apofizei alveolare i arcada dentar .
In partea anterioar la centrul bazei este solidarizat mânerul lin
gurii, care permite manevrarea în timpul introducerii i îndep rt
rii amprentei de pe câmpul protetic. Totodat mânerul, fiind situat
în zona anterioar , corespunz tor liniei mediane a fe ei, reprezin
t i un element de reper pentru a ezarea simetric a lingurii cu
materialul de amprentare pe câmpul protetic. Lingurile amprentare
mandibulare se deosebesc de cele maxilare prin r scroirea bazei la
crearea locului pentru limb , i prezen a bordurii linguale care aco
per versantul intern al apofizei alveolare.
123
Exist dou tipuri de linguri: linguri standard i linguri indi
viduale. Lingurile standard sunt cunoscute i sub denumirea de
linguri universale, confec ionate industrial, variate ca dimensiuni,
din materiale metalice i nemetalice. Lingurile amprentare pot fi
înzestrate cu elemente retentive pentru materialele amprentare,
reprezentate, de regul , de perfora ii sau nervuri i f r elemente
retentive. Lingurile amprentare standarde se fabric atât pentru
fiecare maxilar, cât i pentru realizarea concomitent a 'amprentei
de pe ambele maxilare în pozi ia de intercuspidare maxim , fiind
fenestrate pentru din ii restan i antagoni ti. Lingurile ampren
tare individuale sunt confec ionate în condi ii clinice din ma
teriale termoplastice sau în condi ii de laborator din acrilate auto-
i termopolimerizabile, sau pot fi utilizate lingurile confec ionate
industrial din acrilate, fiind adaptate prin lefuire la dimensiunile
câmpului protetic individual.
Din punctul de vedere al scopului urm rit, amprentele pot fi do
cumentare, auxiliare i de baz . Amprentele documentare sunt rea-
4zate la preg tirea proprotetic a cavit ii bucale în vederea reali
z rii modelului documentar, iar cele auxiliare — pentru realizarea
modelului de diagnostic (studiu) sau a modelului auxiliar nece
sar la confec ionarea diferitelor lucr ri protetice. Amprentele de
baz sunt ob inute dup efectuarea interven iilor de preg tire spe
cial a din ilor sau p r ilor moi ale câmpului protetic pentru con
fec ionarea modelului de lucru i realizarea lucr rii protetice co
respunz toare. La rândul s u amprentele sunt clasificate în am
prente anatomice i func ionale. Amprentele anatomice sunt rea
lizate cu ajutorul lingurilor standarde sau individuale f r a ine
cont de starea func ional a esuturilor moi ale câmpului protetic.
Ele sunt utilizate pentru confec ionarea modelelor documentare,
de studiu, diagnostic i a modelelor de lucru în vederea realiz rii
pieselor dentare fixe, sau a celor mobilizabile cu suport dentoparo-
dontal. Amprentele func ionale sunt realizate numai cu ajutorul lin
gurilor individuale i prin folosirea unor teste speciale care per
mit înregistrarea st rii func ionale a fibromucoasei câmpului pro
tetic. Ele sunt indicate atât la confec ionarea protezelor totale, cât
i a celor par ial mobilizabile cu suport mucoosos sau mixt, dac
este o asemenea necesitate.
In dependen de tehnica realiz rii amprentei, ele pot fi divi
zate în: amprente realizate într-un timp, amprente realizate în doi
timpi, amprente de corectare, amprente în inel de cupru, ampren
te în ocluzie, amprente par iale, amprente totale.
Amprenta realizat într-un timp este ob inut prin depunerea
materialului amprentar în lingura de amprentare i presarea lui
direct pe câmpul protetic. Aceast tehnic poate fi utilizat i la
aplicarea a dou materiale amprentare de diferit consisten : unul
vâscos i altul fluid. In acest caz ambele materiale sunt prepara
te concomitent: materialul vâscos se depune în lingura amprentar ,
iar materialul fluid cu ajutorul unei seringi se injecteaz împre
124
jurul din ilor prepara i, în a a mod ca s fie înglobat în materialul
vâscos.
Amprenta realizat în doi timpi (în dou faze) este ob inut
prin realizarea unei amprente într-un timp, iar dup ce este în
dep rtat de pe câmpul protetic este acoperit de un material am
prentar fluid fiind reintrodus în cavitatea bucal în faza a doua.
O alt variant de realizare a amprentei în doi timpi prevede aco
perirea din ilor prepara i cu o past fluid în prima faz i dup
priza materialului amprentar aplicarea lingurii cu un material de
amprentare vâscos în faza a doua.
Amprenta de corectare este considerat ca o modificare a me
todei de amprentare în doi timpi, în cadrul c reia se aplic mate
riale amprentare de aceea i provenien chimic .
Amprentele realizate din materiale de consisten diferit sunt
cunoscute în literatura de specialitate i sub numele de amprente
duble.
Pentru realizarea amprentei cu inel de cupru sunt folosite inele
de cupru cu o grosime de 0,2 mm, care se adapteaz cervical, tran
sversal i axial la nivelul bontului dintelui preparat. Adaptarea
transversal prevede realizarea unui spa iu de 0,02—0,03 mm între
bontul dintelui preparat i pere ii interni ai inelului pentru ma
terialul de amprentare, iar cea cervical repet forma coletului.
Materialul de amprentare se introduce în inel care este presat pe
bontul dentar preparat, dup ce peste acest inel se realizeaz o
supraamprent .
Amprenta în ocluzie este executat utilizând lingura ampren-
tar special , care permite înregistrarea ambelor arcade dentare
în pozi ie de ocluzie centric . Amprenta în ocluzie poate fi la fel
ob inut în doi timpi. Dup ob inerea primei amprente (portampren-
t ), pe ea se aplic un strat sub ire de material amprentar fluid,
se reintroduce în cavitatea bucal i se men ine sub ac iunea pre
siunii ocluzale.
Amprenta par ial poate fi ob inut prin una din tehnicile des
crise, înregistrând elementele câmpului protetic de pe sectorul dat
al arcadei dentare, pe când cea total va fi ob inut de pe întreaga
arcad .
Independent de tehnica realiz rii, amprentele trebuie s cores
pund urm toarelor cerin e: 1 ) s redea în întregime suprafa a
câmpului protetic; 2 ) materialul amprentar s fie repartizat uni
form pe toat suprafa a câmpului protetic; 3) an ul dentogingi-
vp.l s fie amprentat suficient pe toat circumferin a bontului den
tar; 4) la prepararea special a din ilor-stâlpi prezentat de praguri,
an uri, sau pu uri s fie redate fidel; 5) materialul amprentar s
fie fixat stabil în lingura amprentar sau portamprent ; 6) supra
fa a amprentei s fie f r goluri sau lipsuri determinate de exis
ten a bulelor de aer sau lipsuri ale materialului amprentar.
In cadrul realiz rii protezelor mobilizabile, de rând cu cerin ele
expuse, amprenta trebuie s cuprind din ii restan i, apofizele alve
olare, tuberozit ile maxilare, tuberculii piriformi, bolta palatin ;
125
marginile amprentei trebuie s se extind pân la limita mucoasei
mobile i s fie vizibile imprim rile l sate de inser iile frenurilor
i ale plicelor mucoasei cavit ii bucale.
Dac amprenta nu corespunde acestor cerin e, ea trebuie rea
lizat din nou, fiindc calitatea ampremtei reprezint un factor im
portant de care depinde precizia protezelor dentare i succesul res
taur rii protetice.
Modelul reprezint copia pozitiv a câmpului protetic. Modele
le ca i amprentele pot fi documentare, auxiliare i de baz . Mo
delele documentare i auxiliare, de regul , sunt confec ionate nu
mai dintr-un singur material utilizând ghipsul obi nuit sau dur.
Modelele de baz sunt confec ionate din diverse materiale, în de
penden de variet ile de proteze dentare i tehnicile utilizate la
realizarea lor.

4.1.1. Confec ionarea modelelor din ghips

Modelul din ghips poate fi realizat dup toate tipurile de am


prente cunoscute, îns calitatea confec ion rii lui depinde de mate
rialul utilizat la ob inerea amprentei. Dac , de exemplu, amprenta
a fost ob inut din ghips (unicul material amprentar la utilizarea
c ruia amprentele sunt înl turate din cavitatea bucal prin fractu
rare), ea se reconstruie te prin cola ionarea fragmentelor cap-:la-
cap, f r s existe spa ii între ele (fig. 61 a). In acest scop frag
mentele se introduc în lingura amprentar i se lipesc în afara
câmpului protetic cu cear de lipit, solidarizându-le totodat de lin
gur (fig. 61b). Amprenta reconstruit se introduce într-o solu ie
de ap s punat , sau în ap f r nici un adaos, unde se ine timp
de 10— 15 min, pentru ca ghipsul s se îmbibe cu ap . Aceasta va
permite ca ghipsul turnat în amprent s nu se solidarizeze cu ma
terialul amprentar. în caz c amprenta a fost ob inut cu alte ma
teriale amprentare, ea nu necesit o reconstituire, deoarece este
înl turat din cavitatea bucal . în întregime. Amprentele ob inute
din materiale amprentare alginate se recomand a fi tratate cu so
lu ie 2 % suifat de zinc sau solu ie 2 % sulfat de potasiu timp de
1— 2 minute. Aceasta permite neutralizarea fosfatului trisodic din

Fig. 61. Reconstituirea amprentei din ghips: a — colec ionarea fragmentelor în


lingura amprentar ; b— lipirea i solidarizarea amprentei de lingur

126
alginat i ob inerea unei suprafe e netede a modelului. In caz
contrar fosfatul trisodic va ac iona nociv asupra ghipsului, mic
orând rezisten a lui i conferindu-i modelului o suprafa poroas .
Dup o apreciere a calit ii amprentelor se trece la turnarea mo
delului. La început amprentele se spal bine cu un jet de ap rece,
apoi se prepar pasta din ghips, prin malaxarea manual sau me
canic a apei cu pulberea de ghips. Prepararea manual a pastei
din ghips se realizeaz într-un bol special de cauciuc în care ini
ial se toarn o cantitate de ap necesar pentru num rul ampren
telor care vor fi turnate i se depune pulbere de ghips pân când
la suprafa a apei se va forma o movili de ghips (sau se ia can
titatea de ap i pulbere indicat de produc tor). Ulterior cu spatu
la se malaxeaz pulberea de ghips cu apa, realizând mi c ri de
rota ie pe pere ii bolului, pân la formarea unei paste omogene de
consisten smântânoas .
Malaxarea mecanic se efectueaz cu vacuum-malaxorul — apa
rat electric cu ajutorul c ruia se amestec praful de ghips sau ma
sa de ambalat, în condi ii de vid ob inându-se o past omogen
f r bule de aer. In prezent sunt comercializate mai multe variet i
de aparate, îns în linii generale ele sunt alc tuite din aparatul
propriu-zis, în interiorul c ruia se afl : motorul electric care ro
te te axul paletei malaxorului; pompa de vacuum ac ionat de un
electromotor individual care absoarbe aerul din interiorul vasului
malaxorului (fig. 62 a). Unele aparate sunt înzestrate i cu vib
ratoare reprezentate de tije metalice, de extremitatea exterioar a
c rora este solidarizat o sfer din cauciuc, pus în func ie de o
bobin electromagnetic . Pentru prepararea pastei din ghips la
aparat sunt anexate trei vase cu capacitatea de 50— 70 g; 100—
150 g; i 200— 250 g. Fiecare vas este format dintr-un recipient din
material plastic cu un capac etan , prin care trece un ax solidari
zat cu paleta malaxorului (fig. 62 b). Axul se articuleaz cu mo-

Fig. 62. Vacuum — malaxorul Alphavac (firma Schiitz - Dental): a — aparatul


propriu-zis; b — vasul cu capac etan i paleta malaxorului

127
torul malaxorului i prin învârtire pune paleta în mi care în inte
riorul vasului. Axele sau capacele au canale de evacuare a aerului
din interiorul vaselor care comunic cu pompa de vid prin tuburi
din materiale plastice. Prepararea pastei din ghips se realizeaz
în unul din vasele malaxorului, în func ie de cantitatea solicitat .
In vasul cu capacitatea respectiv se adaug ap i pulbere de
ghips, amestecându-se pu in manual pân la îmbibarea definitiv
de c tre pulbere a apei (pentru a evita absorb ia pulberii de c tre
pompa cu vacuum), apoi se acoper vasul cu capacul care se arti
culeaz cu axul la tija malaxorului. Aparatul este pus în func iune
prin ap sare pe butonul de contact. Dup ce pasta atinge omoge
nitatea superioar , aparatul este deconectat în mod automat sau
manual. Dup prepararea manual sau mecanic a pastei din ghips
trecem la turnarea modelului. In acest scop amprenta sp lat se
usuc i se depun cu spatula por iuni mici de past din ghips pe
p r ile interne cele mai pronun ate ale amprentei. Se vibreaz cu
mâna sau prin men inerea amprentei în vibrator pentru ca pasta
s p trund treptat în toate imprim rile amprentei (fig. 63 a).
Aceast manoper se realizeaz continuu pân la umplerea com
plet a amprentei cu past din ghips. Pentru realizarea soclului
modelului pe masa de ghips sau pe o plac de sticl se depun por
iuni de past din ghips de dimensiunile amprentei pân la ob i
nerea unei în l imi de 3— 4 cm, peste care se amplaseaz amprenta
cu partea în care a fost turnat pasta de ghips. Ulterior asupra
lingurii amprentare se apas u or pentru solidarizarea por iunilor
de past de ghips din amprent i de pe mas având grij s nu
subdimension m mai mult de 2 ,0— 3,0 cm în l imea valurilor de
ghips. Concomitent, cu spatula se înl tur surplusurile de past
de ghips i se formeaz laturile soclului modelului (fig. 63 b).
Dup priza definitiv a ghipsului se îndep rteaz modelul de
pe mas sau de pe placa de sticl i se trece !a eliberarea lui de

Fig. 63. Realizarea modelului: a — depunerea pastei de ghips pe marginea am


p r e n te i; b — m e n i n e r e a lin g u rii a m p re n tare i n e te z ire a g h ip su lu i

128
materialul amprentar. Tehnica eliber rii modelului este dependen
t de materialul utilizat la realizarea amprentei. Dac amprenta
a fost ob inut cu ghips, initial se îndep rteaz lingura amprentar ,
apoi prin b t i u oare cu cioc na ul pe toat suprafa a amprentei
ob inem o u oar desprindere a ghipsului utilizat ca material am
prentar de ghipsul folosit la realizarea modelului. In continuare
pe limitele dintre materialul amprentar i model se interpune cu
itul de ghips i prin mi c ri de luxare se îndep rteaz toate frag
mentele fracturate ale amprentei. Dac amprenta a fost ob inut
din material amprentar termoplastic, pentru eliberarea modelului
initial materialul amprentar se plastific prin înc lzirea lui la o
surs de c ldur sau în baie cu ap la temperatura de 50— 60°C.
Materialul termoplastic plastificat se îndep rteaz cu u urin ca
i în cazul materialelor amprentare elastice împreun cu lingura
amprentar . Dac în timpul eliber rii modelului de materialul am
prentar s-au produs unele fractur ri ale din ilor sau ale altor forma
iuni anatomice, fragmentele lor pot fi solidarizate cu cement de fi
xare sau cleiuri speciale, fixându-le în model dup linia de fracturare.
Dup eliberarea definitiva a modelului de materialul ampren
tar se fasoneaz soclul modelului. Aceast opera ie se realizeaz cu
ajutorul cu itului de ghips sau cu ajutorul aparatului de socl.it
(fig. 64). Soclul modelului trebuie s aib o în l ime de cel pu in
2 cm, iar suprafa a bazal s fie paralel cu suprafa a câmpului
protetic. Deci realizarea modelului cuprinde urm toarele etape de
lucru: 1) analiza amprentei; 2) izolarea i tratarea ei; 3) sp larea
amprentei, prepararea i turnarea pastei de ghips; 4) confec iona
rea soclului modelului; 5) eliberarea modelului de materialul am
prentar i fasonarea soclului.
Pentru realizarea soclului modelului sunt utilizate i conforma-

Fig. 64. A p a r a t u l de soclat


9 Gh. Bârsa, I. Postolachl 129
toare speciale, confec ionate din material elastic având form de
cutii cu o în l ime a pere ilor de 2,5 cm, în care se introduce ghip
sul, si peste care se pozi ioneaz amprenta turnat Acestea sunt
cele mai simple conformatoare care pot fi prefabricate i în con
di ii de laborator. în practic sunt utilizate conformatoare contem
porane cu ajutorul c rora soclul modelului este realizat cu reten ii
i imprim ri necesare pentru pozi ionarea modelelor în articulator
f r ghipsarea lor. A a, de exemplu, conformatorul comercializat
de firma Schütz -Dental (Germania) este reprezentat de dou cu
tii care intr una în alta. Baza cutiei mai mici este incrustat în
form de cruce i are doua loca uri pentru pozi ionarea a dou tu
buri din metal magnetizat. La turnarea modelului, în baza soclului
r mâne adâncitura incrusta iei i tuburile de metal trec în soclul
modelului, iar la turnarea suportului pentru fixarea modelelor în
articulator în baza lui r mân proeminen a incrusta iei i tuburile
magnetizate. Aceste particularit i constructive ale conforrtiatoru-
lui permit realizarea soclului cu imprim ri specifice în baza lui,
dup care sunt pozi ionate modelele în articulator f r dificult i
(fig. 65 a, b, c).
Turnarea modelului dup amprenta func ional prevede îndi
guirea i cofrarea ei pentru a asigura redarea fidel pe model a
configura iei fundului de sac. îndiguirea amprentei const în li
pirea unei benzi de cear de 3— 4 mm pe suprafa a exterioar a am
prentei la o distan de 2— 3 mm de marginea ei (fig. 66 a, b).

Fig. 65. C o n f o r m a t o r u l p e n t r u r e a l i z a r e a s o c l u l u i m o d e l u l u i (firma S c h ü t z - D e n


t a l ) : a — preg tirea conformatorului: b — pozi ionarea lingurii amprer.tare î n
conîormator; — modelul turnat i instalarea lui în articulator

130
Fig. 66. Cofrajul amprentelor func ionale: a — amprenta maxilei; — amprenta
mandibulei

Cofrarea amprentei este recomandat atunci când pentru realizarea


modelului nu sunt utilizate conformatoare.
Cofrarea prevede fixarea unei benzi de cear , lat de 20—
25 mm împrejurul benzii de îndiguire la amprenta de pe maxil ,
iar la cea de la mandibul se mai lipe te de prima band i o
pl cu de cear asem n toare plan eului bucal. Astfel prin cof-
rare se ob ine o cutie asem n toare conformatorului utilizat la
realizarea soclului modelului. Prepararea pastei de ghips i turna
rea modelului se realizeaz dup metoda descris anterior.
Realizarea modelelor dup amprenta ob inut în ocluzie pre
vede turnarea i pozi ionarea lor direct în simulatoare. Dup teh
nica realiz rii deosebim: 1 ) turnarea modelelor cu realizarea oclu
zorului simplu de ghips; 2 ) turnarea modelelor în simulatoare
prefabricate.
Conform tehnicii de turnare a modelelor cu realizarea ocluzo
rului simplu din ghips pasta din ghips se depune prin vibrare
pe una din amprente (superioar sau inferioar ) dup tehnica
descris . In continuare pe mas sau pe pl cu a de sticl se for
meaz valul de ghips cu o în l ime de 3—4 cm i cu o lungime
de 4— 5 cm mai mare decât lungimea amprentei. Ulterior se a a
z amprenta turnat pe valul de ghips, în a a mod ca în partea
distal a amprentei valul de ghips s formeze o prelungire de 3 —
4 cm. Aceast prelungire este necesar pentru realizarea sistemu
lui de articulare a ocluzorului din ghips.
Dup priza definitiv a ghipsului se fasoneaz soclul modelu
lui, conferindu-i forma respectiv , iar pe suprafa a prelungirii în
dreptate spre amprenta neturnat se incrusteaz dou an uri în
form de cruce sau «T». Modelul fasonat se izoleaz în ap timp
de 15 min. pentru a preveni solidarizarea cu por iunea urm toare
de ghips. Ulterior se toarn a doua parte a modelului ocluzor prin
depunerea pastei din ghips în imprim rile amprentei i în an u
rile prelungirii, cu formarea valului de ghips de dimensiuni cores
punz toare. Dup priza ghipsului partea a doua a modelului se
131
Fig. 67. R e a liz a re a m o d e le lo r dup am
prenta în ocluzie cu f o r m a r e a oclu z o ru lu i
simplu de ghips

fasoneaz , dându-i o form similar cu prima parte (fig. 67) urmat


de eliberarea modelului de materialul amprentar.
Tehnica a doua de confec ionare a modelelor poate fi realizat
prin dou metode. Prima metod prevede turnarea la început a
ambelor p r i ale modelului, f r eliberarea lor de materialul am
prentar, i apoi fixarea în simulatoare dup metode obi nuite (vezi
fixarea modelelor în simulatoare). A doua metod prevede um
plerea cu past din ghips p r ii amprentei ce red imprim rile
anatomice ale arcadei dentare inferioare, urmat de formarea va
lului de ghips în care se înglobeaz ramura interioar a simula
torului i se a az partea turnat a amprentei (fig. 68 a). Dup
priza ghipsului i fasonarea soclului, se repet aceast opera
iune i cu partea amprentei arcadei superioare (fig. 68 b). Elibe
rarea modelului de materialul amprentar se realizeaz în dependen a
de materialul amprentar.
Modelul poate fi turnat i mixt, din dou materiale, prin reali
zarea p r ii lucr toare (câmpului protetic) din ghips dur, iar a p r
ii nelucr toare (soclului) din ghips obi nuit. La realizarea mode
lului mixt amprenta se umple ini ial cu past din ghips dur i se
realizeaz pe suprafa a ghipsului elemente de reten ie prin con
fec ionarea unor imprim ri sau prin introducerea în ghips a unor
anse sau cercule e metalice etc. Elementele retentive se realizeaz
pentru o solidarizare bun a ambelor materiale utilizate la confec
ionarea modelului. Dup priza definitiv a ghipsului dur se reali-

Fig. 68. Realizarea modelelor i fixarea în ocluzorul Biokop-Ortomal (firma


Ivoclar) dup amprenta în ocluzie: a — turnarea modelului inferior; b — ambele
modele în ocluzor
132
zeaz soclul modelului din ghips obi nuit dup metoda cunoscut .
Modelul mixt poate fi realizat i prin depunerea concomitent a
ambelor materiale pentru model.
Dup aceast tehnic modelul mixt poate fi realizat i din alte
materiale (aliaje u or fuzibile i ghips obi nuit, amalgam i ghips
etc.).
La realizarea modelului este necesar de inut cont de urm toa
rele cerin e: 1 ) la prepararea pastei de ghips este necesar de res
pectat în mod riguros cantitatea de ap -pudr indicat de produc
tor; dac va fi utilizat mai mult ap , atunci se va m ri coeficien
tul de contrac ie i ca urmare modelul va fi mai pu in precis ii
cu o rezisten mai 1sc zut ; dac cantitatea de ap va fi mai
mic , ghipsul nu va umple bine imprim rile, provocând i alte
complica ii; 2 ) o mas mai omogen se ob ine la prepararea
pastei de ghips cu vacuum-malaxorul; 3) depunerea pastei de
ghips în amprent este realizat prin metoda progresiv i prin
p trunderea ghipsului în imprim rile amprentei în timpul vibr rii;
4) eliberarea modelului de materialul amprentar se face numai dup
priza deplin a ghipsului.
Independent de tehnic , realizarea modelelor poate prezenta
multiple deficien e. Dup L. Eni i colab. (cit. dup I. Rînda u)
deficien ele pot fi prezentate schematic astfel: deficien e ap rute
la suprafa a modelului i deficien e inaparente.
Deficien ele vizibile ap rute la nivelul suprafe ei modelului:
1. Suprafa a cu aspect cretos, înso it de rezisten redus care
poate avea multiple cauze:
— amprenta a fost inut mai mult de 15 minute pân la tur
narea pastei de ghips;
— amprenta nu a fost sp lat suficient de minu ios;
— amprenta a avut exces de ap pe suprafa , nu a fost usca
t sau a fost inut în ap mai mult timp;
— amprenta din alginat nu a fost tratat pentru neutralizarea
fosfatului trisodic.
2. Suprafa a cu aspect rugos ce se datoreaz urm toarelor
cauze:
— alginatul a fost preparat cu o cantitate redus de ap ;
— pasta de ghips a fost preparat incorect, neomogen spatu-
lat , cu viscozitate crescut .
3. Suprafa a prezint goluri ce se datoreaz urm toarelor di
ficult i:
— amprenta a fost insuficient vibrat ;
suprafa a amprentei a avut ap sau saliv în timpul turn
rii pastei de ghips.
4. Suprafa a prezint plusuri sub form sferic (microsfere)
din cauz c :
— pe suprafa a amprentei au fost microdepresiuni, deoarece
alginatul a încorporat aer la preparare sau între suprafa a am
prentei i suprafa a câmpului protetic s-au interpus microbule de
aer.
133
5. Din ii restan i fractura i se datoreaz separ rii incorecte
modelului din amprent . Separarea s-a efectuat înainte ca ghipsul
s - i definitiveze priza sau s-a efectuat mai târziu, când alginatul
s-a uscat, fiind aplicate manevre brutale.
Deficientele in'aparente sunt mai grave, deoarece sunt depista
te dup confec ionarea protezelor dentare si se manifest astfel:
— proteza dentar se adaoteaz foaHe bine ne model, aplicat
fiind pe câmnul protetic este îns imorecis . Cauzele care au deter
minat turnarea unui model cu form i dimensiuni diferite de cele
ale câmpului protetic, sunt reprezentate de:
— deformarea amprentei prin mi carea ei în timpul prizei, sau
în timpul desprinderii din lingur ;
— deformarea amprentei prin tinerea în ap sau în aer mai
mult timp;
— ghipsul a fost turnat cu consistent dur , iar amprenta a fost
r sturnat i deformat când s-a realizat soclul.
A adar, modelul trebuie s corespund urm toarelor cerin e:
s redea cu precizie i fidelitate particularit ile morfologice ale
câmpului protetic; suprafa a modelului s nu prezinte plusuri, go
luri, s nu aib aspect rugos sau cretos; câmpul protetic s nu fie
deformat atât în timpul turn rii, cât i în urma unor ac iuni me
canice; s aib o duritate suficient suportabil la ac iuni meca
nice; s nu prezinte segmente fracturate; soclul modelului s aib
o în l ime de cel pu in 2 cm, necesar pentru rezistenta modelu
lui; suprafa a bazal a soclului s fie paralel cu suprafa a câmpu
lui protetic.

4.1.2. Confec ionarea modelelor cu bonturi mobilizabile

Modelele cu bonturi mobilizabile sunt cunoscute în literatura


de specialitate i ca modele mixte. în cazul utiliz rii acestor mo
dele bonturile din ilor prepara i sunt confec ionate din diverse ma
teriale (ghips dur, amalgam, cementuri, acrilate etc.), pot fi de
ta abile din soclul modelului confec ionat din ghips obi nuit i
repozi ionate în el. Sunt cunoscute mai multe tehnici de realizare
a modelelor cu bonturi mobilizabile dependente de materialul uti
lizat la confec ionare, cât i de tehnica amprent rii câmpului pro
tetic.
Modelul cu bonturi mobilizabile dup amprenta în inel de cup
ru. în dependent de tehnica ob inerii amprentei deosebim urm
toarele moduri de confec ionare:
— în jurul marginii cervicale a inelului de cupru se înf oar
i se lipe te o band de cear cu o l ime de 8—10 mm, ob inând
astfel un conformator cu o form asem n toare inelului; în ampren
ta din interiorul inelului se introduce prin vibrare past de ghips
dur, cement sau acrilat autopolimerizabil. în caz de aplicare a amal
gamului de cupru sau argint ele sunt introduse în amprent prin
presare cu un pistil, strat cu strat. înainte de priza materialelor în
centrul conformatorului se introduce extremitatea retentiv a ti-
134
Fig. 69. Realizarea modelului cu bonturi mobilizabile dup amprenta î n i n e l d e
cupru: a — bontul mobilizabil cu tija metalic turnat în inelul de cupru; b —
fixarea bontului cu ajutorul acelor în amprent ; — modelul cu bonturi m o b i
lizabile

jei metalice (fig. 69 a). Dup priza definitiv se înl tur banda de
cear i se elibereaz bontul de inelul amprentar. Prelungirea ra-
dicular se prelucreaz atent prin t iere sau lefuire de la margi
nea pragului spre extremitatea liber a tijei metalice, dându-i o
form cilindroconic neretentiv , care se izoleaz cu ulei sau va
selin i se a az în loca ul respectiv al dintelui preparat din am
prenta corespunz toare. Pentru evitarea mi c rii bontului din am
prent în timpul turn rii modelului, el se fixeaz cu ajutorul unor
ace sau cu cear (fig. 69 b). Ulterior amprenta este izolat i
turnat modelul definitiv dup tehnica cunoscut . Dup priza defi
nitiv a ghipsului, modelul se elibereaz de amprent , se preluc
reaz soclul modelului, iar în zona bazei, conform axului de pro
iec ie a bontului (bonturilor), prin adâncire cu cu itul de ghips se
dezgole te extremitatea radicular a tijei metalice cu 1— 1,5 mm.
Unii autori recomand ca înainte de turnarea modelului s se cree
ze o sfera din cear la extremitatea radicular a tijei metalice, care
va servi ca un punct de reper în timpul eliber rii acestuia de ghip
sul soclului modelului. Bontul sau bonturile sunt deta ate din soc
lul modelului prin împingere sau cioc nire pe extremitatea liber
de ghips din regiunea bazei soclului, i apoi cu u urin( pot fi re-
pozitionate în loca urile respective (fig. 69 c ).
— Bontul mobilizabil este confec ionat în întregime din mate
rialul solicitat, f r tij metalic . In acest caz banda de cear în
f urat i li-pit de inel pentru realizarea conformatorului este mai
lat (25—30 mm) ca inelul în interiorul c ruia se introduce prin
tehnicile cunoscute materialul dur solicitat pentru confec ionarea
modelului. Dup priz , prelungirii radiculare a bontului mobilizabil
i se d o form cilindric neretentiv i se pozi ioneaz în impri
marea corespunz toare a amprentei. Dup fixarea lui cu ace sau cea
r se realizeaz modelul definitiv dup tehnica descris mai sus.
— Bonturile mobilizabile realizate cu tija metalic sau f r ea
135
nu sunt eliberate de amprenta în inel, dar împreun sunt pozi io
nate i fixate în loca urile respective ale supraamprentei. Turna
rea p r ii a doua a modelului i prelucrarea lui se realizeaz defi
nitiv dup metoda cunoscut .
Modelul cu bonturi mobilizflbile dup amprenta dubl cu si
liconi. Confec ionarea modelelor cu bonturi mobilizabile dup am
prentele duble se realizeaz prin dou variante. Prima variant
prevede instalarea în centrul loca urilor respective ale ampremei
tijelor metalice paralele între ele. Pozi ionarea tijelor poate fi rea
lizat cu ajutorul unor aparate speciale, care sunt alc tuite din:
soclul stabilizator reprezentat de o plac care confer stabilitate
aparatului i pe care se aranjeaz amprenta, reprezentând astfel
i un suport pentru ea; stâlpul vertical solidarizat lateral i per
pendicular la soclul stabilizator de care la extremitatea superioar
este solidarizat o plac orizontal paralel soclului stabilizator,
placa orizontal fiind realizat cu multiple g uri paralele între
ele, direc ia i diametrul c rora permit introducerea tijelor detec
toare perpendiculare soclului stabilizator.
Pentru pozi ionarea tijelor metalice în loca urile din ilor pre
para i amprenta se instaleaz în a a mod ca câmpul protetic s fie
paralel soclului i se fixeaz de el cu cear sau plastilin tehnic .
Tijele detectoare ale pl cii orizontale se introduc în g urele ce co
incid cu imprimarea bonturilor din ilor prepara i, reproduse în am
prent . De extremitatea acestor tije se fixeaz tijele metalice care
se aduc în contact cu mijlocul suprafe ei ocluzale a dintelui im
primat în amprent . Tijele metalice pot fi pozi ionate în ampren
t i manual (liber) folosind pentru aceasta diverse ace, cear etc.
Autorii manualului respectiv au propus utilizarea sârmei de wipl
cu diametrul de 0,6 mm, cu o lungime de 5— 6 cm, ascufii la o
extremitate i prelucrat termic. Sârma de wipl se fixeaz cu ex
tremitatea neascu it de extremitatea radicular a tijei metalice cu
ajutorul unor inele de cauciuc (buc i de niplu cu o lungime de
3— 4 mm). Prin îndoirea sârmei arse se confer pozi ia necesar
tijei metalice i se fixeaz cu extremitatea ascu it de marginea
amprentei (fig. 70).
Amprenta preg tit prin una din aceste metode este gata pen
tru turnarea modelului. în imprim rile dentare ale amprentei se
introduce pasta de ghips dur (de obicei ca material pentru model
este utilizat ghipsul dur), care acoper marginea coletului cu 5—
7 mm, i care în regiunea bonturilor dentare preparate se neteze te.
în zona din ilor vecini, cât i a por iunilor edentate, care nu
vor fi deta ate din model sunt realizate elemente retentive 1 din
ghips sau sunt introduse inele, ciupercu e zim ate din aluminiu,
o el sau alt material (fig. 71). Dup priza definitiv a ghipsului dur,
supnfa a corespunz toare bontului dentar, cât i extremitatea (ti
jei metalice sunt izolate cu ulei sau vaselin , apoi se introduce
ghipsul obi nuit pentru umplerea definitiv a amprentei i reali
zarea : ocluilui. Dup demolarea amprentei în regiunea bazei soclu
lui modelului, conform axelor de proiec ie a bonturilor preparate,
136
Fig. 70. Pozi ionarea tijelor metalice înlocp urile din ilor prepara i imprimate
în amprent
Fig. 71. Amprenta turnat cu ghips dur i elementele retentive realizate în zo
nele ce nu se vor deta a

prin adâncire se dezgolesc extremit ile tijelor radiculare cu 1—


1,5 mm. Ulterior, dup axul de inser ie a tijelor metalice se trag
linii paralele pe suprafa a soclului modelului în prelungirea sup
rafe elor proximale ale bontului dentar. Dup aceste linii, cu un
fer str u ce are o pânz foarte sub ire, se sec ioneaz bonturile
dentare pân la linia ce demarc ghipsul dur de cel obi nuit. Prin
împingere sau cioc nire pe extremitatea radicular a tijei meta
lice se desprind modelele bonturilor dentare de restul modelului
împreun cu fragmente corespunz toare procesului alveolar. Aces
te fragmente sunt prelucrate de la marginea pragului sau a coletu
lui spre extremitatea radicular a tijei metalice, dâr.du-le o form
cilindric . Dup loca urile l sate în soclul modelului de c tre ti
jele metalice, bonturile prelucrate cu u urin se repozi ione'az în
model (fig. 72).
O alt metod de realizare a modelelor cu bonturi mobilizabi
le prevede pozi ionarea i aplicarea tijelor metalice dup turnarea
primei p r i a amprentei din ghips dur. In acest scop sunt utili
zate aparate speciale alc tuite din soclul stabilizator, în interiorul
c ruia se afl un aparat de frezat. Partea superioar a soclului
este realizat cu o m su , cu ajutorul c reia pot fi efectuate mi
c ri verticale limitate. In centrul m su ei este f cut o gaur prin
care trece o frez metalic la ap sarea m su ei în jos. Extremita
tea lucr toare a frezei permite realizarea g urilor în model cu di
mensiuni egale cu a extremit ilor retentive ale tijelor metalice.
De soclul stabilizator este solidarizat perpendicular stâlpul ver
tical, iar de extremitatea lui superioar un bra orizontal. Extremi
tatea bra ului orizontal are o lamp -lantern de la care porne te
o raz de lumin spre vârful axului frezei. Pentru realizarea mo-
137
’• v i A W f '
y . }'

%?£~» ' - ffiV'

Fig. 72. Modelul cu bonturi mobilizabile repozi ionale în soclul lui

delului cu bonturi mobilizabile incipient se umple amprenta cu


ghips dur, realizând o suprafa neted , i dup priza ghipsului se
demoleaz materialul amprentar. Aparatul se pune în func iune
i se pozi ioneaz modelul pe m su a soclului în a a fel ca raza
de lumin s coincid cu bontul dintelui preparat. La ap sarea m
su ei cu modelul freza g ure te partea radicular a bontului. Aceas
t opera iune de frezare se realizeaz pentru fiecare bont dentar
preparat. în continuare in g urile ob inute se introduc extremit ile
retentive ale tijelor metalice preventiv acoperite cu un strat de clei
special realizând astfel solidarizarea lor cu ghipsul dur, apoi se
realizeaz soclul modelului i se sec ioneaz bonturile mobiliza
bile dup metoda cunoscut .
A doua variant de confec ionare a modelelor cu bonturi mobi
lizabile dup amprente duble prevede confec ionarea modelelor cu
bonturi mobilizabile f r folosirea tijelor metalice. în acest scop
se utilizeaz diverse aparate. A a, de exemplu, sistemul de reali
zare a modelului sub denumirea de «Original model tray-sistem»
(MTS; Germania) este alc tuit din: soclul stabilizator pe care se
fixeaz amprenta i un suport pentru conformatorul soclului mo
delului, articulat prin balama de soclul stabilizator (fig. 73 a).
Conformatorul soclului modelului este confec ionat din elemente
prefabricate. în interiorul lui sunt situate dou borduri paralele:
una vestibular i alta oral asem n toare cu forma procesului
alveolar, iar în interiorul bordurilor sunt multiple adâncituri ver
ticale paralele între ele. Atât conformatorul, cât i suportul lui
sunt compuse din elemente speciale care la turnarea modelului se
imprim în soclul lui i servesc pentru fixarea modelelor în si
mulatoare.
138
Fig. 73. Sistemul de realizare a modelelor cu bonturi m obilizabile f r utili
zarea tijelor metalice: a — fixarea amprentei pe soclul stabilizator; b — modelul
cu bonturile sec ionate i repozi ionate în conformator

Pentru realizarea modelului, amprenta se fixeaz cu ajutorul


lingurii de soclul stabilizator în a a mod ca câmpul protetic s
fie paralel suprafe ei suportului, iar marginile bordurii conforma
torului s se situeze la o distan de aproximativ 5— 10 mm fa de
marginile vestibuläre amprentare. Ulterior amprenta i conforma
torul concomitent se umplu cu past din ghips dur i prin siste
mul de articulare amprenta este a ezat peste pasta din ghips a
conformatorului, înl turând surplusurile de ghips de la marginile
vestibuläre amprentare spre marginile bordurii conformatorului.
Dup priza definitiv a ghipsului i eliberarea modelului de am
prent i conformator, bonturile preparate împreun cu fragmen
tele corespunz toare ale procesului alveolar i soclului modelului
se sec ioneaz cu fer str ul dinspre suprafa a vestibular pân Ia
linia l sat de bordura oral a conformatorului în soclul modelu
lui. Desprinderea bonturilor mobilizabile se efectueaz prin inter
139
punerea cu itului de ghips în an ul l sat de fer str u i prin
realizarea unor mi c ri u oare de luxare. Bonturile deta ate sunt
prelucratte de la marginea pragului dentar sau a coletului pe o por
iune de 4— 5 mm (aceast por iune de obicei coincide cu în l imea
procesului alveolar al modelului) spre soclul modelului, conferin-
du-ii o form neretentiv asem n toare circumferin ei 'bontului în
regiunea pragului. Dup aceasta modelul i bonturile mobilizabile
sunt repozitionate în conformator conform imprim rilor l sate în
soclul modelului de adânciturile bordurilor lui (fig. 73 b). Astfel,
la etapele tehnice de realizare a protezelor dentare bonturile den
tare cu u urin pot f.i deta ate i repozitionate în model f r ca ele
s - i modifice pozi ia ini ial .

4.1.3. Confec ionarea modelelor metalizate pe cale galvanic

La confec ionarea modelului pe cale galvanic suprafa a muco


zal a amprentei se acoper cu un strat de. cupru, care în timpul
turn rii modelului ader la materialul din care el se confec ionea
z , obtinându-se astfel o suprafa a câmpului protetic metalizat .
In acest scop suprafa a amprentei se trateaz cu material condu
c tor de electricitate ca s devin bun conductoare de electrici
tate. Tratarea se ob ine prin aplicarea unui strat foarte sub ire dc
material conductor cum este, de exemplu, amestecul pulberii foarte
fine de bronz sau de cupru cu hidrocoloid (grafit coloid în ap
distilat cu ad ugarea clorurii de amoniu), sau depunerea unui
strat de argint. Ulterior suportul metalic al amprentei (suprafa a
liber de material amprentar a lingurii amprentare metalice sau a
inelului de cupru) se izoleaz cu un material neconductor de elec
tricitate pentru evitarea depunerilor metalice la nivelul acestor
suprafe e. De marginea posterioar a amprentei totale se fixeaz cu
materialul amprentar dou sârme de cupru cu diametrul de 0,2—
0,5 mm cu ajutorul acrilatului sau al cerii lipicioase. Pentru am
prenta ob inut cu inel de cupru ce are dimensiuni mici se utili
zeaz o sârm care se introduce în zona cea mai imprimat a m a
terialului amprentar. Sârma se fixeaz în materialul amprentar
pentru conductibilitatea curentului electric i se conecteaz la po
lul negativ (catod) al b ii galvanice. Polul pozitiv (anodul) este
reprezentat de o plac din cupru ce acoper pere ii interni ai va
sului, în care este introdus lichidul electrochimie ce nu acoper cu
cel pu in 1— 2 cm polul superior al pl cii de cupru. Componen a
acestui lichid poate fi divers . A a, de exemplu, Konod propune
utilizarea lichidului electrochimic cu urm toarea componen :
1000 ml de ap distilat , 200 g sulfat de cupru, 200 ml acid sul
furic; M u n tz — 212 g sulfat de cupru, 12 g alauni, 56 mil acid sul
furic, 1000 ml de ap distilat ; Bottcer— 105 g sulfat de cupru,
32,2 ml acid sulfuric, 743 ml ap distilat i 6—7 pic turi solu ie
de zah r. Cu una din aceste solu ii se umple baia electrogalvanic
în care se introduce amprenta pân la acoperirea ei total cu solu
140
ia utilizat . Baia electrogalvanic se conecteaz la sursa de cu
rent (un transformator electric cu mai multe trepte de tensiune ca
re asigur un curent reglabil de mic intensitate). De men ionat c
intensitatea i tensiunea curentului sunt în func ie de m rimea
electrozilor i dep rtarea între ei, cantitatea eiectrolituiui i tempe
ratura lui. De obicei, temperatura de galvanoplastie este de 22—
35°C, iar intensitatea curentului se regleaz de la 200 mA pân
la 400 mA. Peste 10— 15 min dup conectarea b ii electrogalvanice
la sursa de curent, este necesar de verificat cum decurge procesul
de depunere a cuprului pe suprafa a amprentei. Dac nu se depu
ne un strat uniform, atunci zonele neacoperite ale suprafe ei am
prentei se usuc prin absorb ia lichidului i din nou pe ele se ap
lic un strat de material conductor electric. Amprenta se introduce
în baia electrogalvanic i se repet procesul de galvanoplastie.
Dup ob inerea unui strat cu grosimea de 0,5— 1 mm, amprenta
este scoas din lichid i se spal în solu ie de 1— 2 % bicarbonat
de sodiu pentru neutralizarea eiectrolituiui, urmat de turnarea mo
delului din ghips dur, acrilat sau cement dup metoda cunoscut .
Astfel modelul metalizat cu cupru, confec ionat pe cale galva
nic , prezint urm toarele caracteristici: i) suprafa a câmpului
protetic este foarte dur i neted ; 2 ) reproduce cu mare fidelitate
imprim rile amprentei; 3) pe parcurs nu prezint schimb ri volu
metrice; 4) nu se lezeaz în urma interven iilor mecanice.

4.1.4. Confec ionarea lingurilor individuale

Lingura individual este confec ionat pe modelul din ghips ob


inut dup amprenta anatomic , în scopul amprent rii func ionale
a câmpului protetic atât în cadrul edenta iei par iale, cât i a eden-
ta iei totale. Prin urmare, lingura individual poate fi socotit ca
o portamprent adaptat suprafe e: câmpului protetic, reprezentând
un suport rigid, nedeformabil pentru materialul amprentar. Tot
odat lingura este utilizat i cu scopul ob inerii unei amprente
precise cu o grosime a materialului amprentar egal pe toat sup
rafa a câmpului protetic. Lingura individual este confec ionat din
acrilat autopolimerizabil sau termopolimerizabil, plexiglas, cear
sau alte materiale.
Lingura individual este compus din baz care acoper în to
talitate câmpul protetic, ocolind inser iile frenurilor i bridelor, i
are un mâner solidarizat de baz pe linia mediosagital . Tehnica
confec ion rii este dependent de materialul utilizat.
Confec ionarea lingurii individuale din cear . Pentru confec io
narea acestor linguri este utilizat ceara pentru modelarea machetei
protezelor mobilizabile (plac de baz ) i poate fi executat (ca i
lingurile din alte materiale) direct, în contact intim cu modelul
sau distan at fa de model. Tehnica realiz rii lingurii individua
le depinde de maxilarul la care se confec ioneaz , de prezen a din
ilor restan i (edenta ie par ial ) sau lipsa lor (edenta ie total ).
Astfel, în caz de edenta ie par ial dup confec ionarea modelului
141
anatomic din ghips i trasarea limitelor câmpului protetic, pentru
realizarea lingurii individuale în contact cu modelul, este necesar
de deretentivizat modelul la nivelul din ilor restan i. Derentetivi-
zarea const în depunerea unui strat de cear topit în zona sub
ecuatorial a tuturor din ilor restan i, astfel încât ei s fie paraleli
i neretentivi. La realizarea lingurilor individuale pe întreaga sup
rafa a câmpului protetic, distan at de model, se lipe te o plac
de cear pentru ob inerea unui spa iu între lingur i model. Dis
tan area lingurii de câmpul protetic, dup I. Rînda u, se ob ine i
prin acoperirea cu un strat de vat umezit sau prin depunerea
unui strat de past de ghips în grosime de 3— 5 mm, pe suprafe e
le din ilor i pe restul suprafe ei câmpului protetic. Dup aceasta
modelul edenta iei par iale sau totale se izoleaz în ap , timp de
3— 5 min, iar dac a fost folosit ceara la preg tirea lui se acoper
cu un strat de vaselina. Ulterior se ia o plac de cear de baz
i se taie corespunz tor dimensiunilor modelului, apoi ceara se
plastific la o surs de c ldur , f r a o supraînc lzi i se trece
imediait la adaptarea ei pe model.
La maxil adaptarea pl cii din cear începe din mijlocul bol
ii palatine trecând treptat pe centrul apofizei alveolare i pe ver
santul vestibular al ei. La mandibul adaptarea se face simultan,
atât pe versantul lingual, cât i pe cel vestibular al apofizei al
veolare sau poate fi început de pe versantul lingual al câmpului
protetic, trecând treptat pe cel vestibular. Tn timpul model rii pla
ca de cear poate fi de mai multe ori înc lzit în caz de pier
dere 'a plasticit ii ei. Este necesar de a nu admite sub ierea pl
cii ce poate conduce la mic orarea rezisten ei lingurii individuale.
Dup adaptarea final (placa de cear a c p tat contururile mo
delului) sunt înl turate prin t iere por iunile pl cii care dep esc
limitele trasate pe model, iar marginile se rotunjesc adaptând-o
astfel din nou la model. Astfel este confec ionat baza lingurii in
dividuale. Mânerul lingurii individuale poate fi confec ionat din
acela i material ca i baza. Astfel, ceara r mas de la adaptarea
bazei se înc lze te i se modeleaz mânerul care este
lipit de baza lingurii corespunz tor vârfului apofizei alveolare pe
linia mediosagital . Mânerul poate fi confec ionat i din sârm ,
în acest scop se utilizeaz o bucat de sârm cu diametrul de
1,5 mm i o lungime de 20— 30 cm (în raport cu m rimea mode
lului), care se îndoaie în dou , realizând la mijlocul lungimii o
bucl . Extremit ile buclei se r sucesc de 2— 3 ori în locul unde
se termin ea, iar por iunile libere se îndoaie dup relieful, apofi
zei alveolare pân la limitele distale, unde se taie i prin înc l
zire se introduc în baza de cear a lingurii (fig. 74 a). Locul unde
a p truns sârma se acoper cu cear topit , acoperind totodat i
bucla (fig. 74 b). Astfel, mânerul din sârm al lingurii individua
le din cear poate fi comparat cu o armatur metalic , care-i con
fer lingurii o rezisten mai mare. Cu toate acestea lingura indi
vidual din cear are o întrebuin are limitat în practic datorit
rezisten ei mici i posibilit ii de deformare sub ac iunea tempera-
143
Fig. 74. Confec ionarea lingurii individuale din plac de cear roz: a — aplica
rea mânerului la baza lingurii; b — lingura individual final

turii din .cavitatea bucal , din care cauz este utilizat mai mult
în scop didactic.
Confec ionarea lingurii individuale din acrilate. Lingura indi
vidual poate fi confec ionat din acrilate autopolimerizabile i
termopolimerizabile, tehnica de realizare fiind diferit .
Pentru confec ionarea lingurii din acrilat autopolimerizabil,
modelul este preg tit ca i în cazul realiz rii lingurilor din cear â
fiind ini ial izolat cu substan e folosite la izolarea tiparelor (în caz
de foliere total a modelului cu cear , el nu se izoleaz ). Dup
aceasta se preg te te într-un godeu de sticl sau por elan acri
latul auiopoîimerizabil dup indica iile din prospect. Dac aceste
indica ii lipsesc, se ia pulbere i lichid în propor ie 2 :1 , se ames
tec cu spatula pentru a ob ine o past omogen din care se for
meaz folii cu grosimea de 2— 3 mm cu o form i dimensiunile
corespunz toare maxilei sau mandibulei. Grosimea i forma foliei
pot fi dirijate, folosind în acest scop dou pl ci de sticl vaseli-
nate. Pe marginile unei pl ci se lipesc benzi de cear cu grosimea
si l imea de 2,5— 3 mm realizând forma modelului cu dimensiuni
corespunz toare. între benzile primei pl ci de sticl se introduce
acrilatul în stare plastic i se preseaz cu a doua plac . Benzile
limiteaz apropierea pl cilor de sticl i confer grosimea i for
ma lor acrilatului care în continuare se adapteaz la model ca i
placa de baz . Mânerul lingurii este confec ionat din acela i ma
terial, folosind surplusurile de acrilat înl turate.
Dup polimerizarea definitiv , lingura este deta at de pe mo
del i c.u ajutorul instrumentelor abrazive rotative se netezesc i
se rotunjesc marginile. La indica ia medicului, baza lingurii se
perforeaz , creând orificii de 1,5— 2 mm la o distan de 8— 10 mm
unul de altul. Aceste orificii reprezint canale de evacuare a sur
plusurilor de material amprentar, cât i puncte de reten ii pentru
materialele amprentare elastice (fig. 75). Dup aceast tehnic se
143
Fig. 75. Lingura individual cu orificii din
acrilat autopolimerizabil

realizeaz i lingurile individuale din acrilate fotopolimerizabile, cu


condi ia c polimerizarea definitiv a acrilatului se petrece sub
ac iunea razelor de lumin în aparate speciale.
La confec ionarea lingurii din acrilat termopolimerizabil, la în
ceput se modeleaz macheta lingurii din cear , marginile c reia se
lipesc de model. Modelul împreun cu macheta sau nuinai macheta
se ambaleaz în chiuvet , se realizeaz tiparul i se introduce în
el acrilatul solicitat, supunându-1 regimului termic de polimeriza-
re (vezi: «Realizarea tiparului pentru introducerea acrilatului prin
presare»). Dup dezambalare lingura se finiseaz mecanic.
Remarc m i faptul c prin aceast metod pot fi confec iona
te i lingurile din acrilat autopolimerizabil cu condi ia c ele nu
se supun regimului termic de polimerizare.
Confec ionarea lingurii individuale din plexiglas. In acest scop
sunt utilizate pl ci din plexiglas prefabricate, cu grosimea de
1,5 mm, de form trapezoidal pentru maxil i în form de pot
coav pentru mandibul , comercializate sub denumirea de AKR— P
(Rusia). Ele se plastific prin introducere în ap fierbinte la o tem
peratur de 70— 80°C i dup aceasta se adapteaz pe model. Du
p t ierea surplusurilor conform limitelor modelului i rotunjirea
marginilor se realizeaz din sârm o bucl care prin înc lzire se
înglobeaz în zona frontal a apofizei alveolare. Ca i la lingurile
din acrilate se pot realiza în baza lor orificii — elemente retentive.
Din pl ci de polistiren, cu grosimea de 1,5— 3 mm, pot fi reali
zate linguri individuale direct pe model prin presarea termopneu-
matic în aparate speciale.

4.2. Confec ionarea abloanelor de ocluzie

abloanele de ocluzie sunt piese auxiliare utilizate de c tre me


dic pentru determinarea i înregistrarea rapoartelor intermaxilare i
cu ajutorul c rora tehnicianul pozi ioneaz i fixeaz modelele în
simulatoare.
ablonul de ocluzie este compus din dou p r i: baza ablonu
lui i bordura de ocluzie. Baza ablonului se confec ioneaz din
144
pl ci de cear de baz sau acrilate dup tehnologia care a fost des
cris la realizarea lingurii individuale. Baza ablonului este reali
zat în contact intim cu modelul. Limitele bazei sunt identice cu
limitele lingurii individuale în caz de edenta ie total , iar în caz
de edenta ie par ial baza nu acoper din ii restan i i por iunea
versantului vestibular needentat. Marginile bazei prezint contact
cu suprafa a oral a din ilor restan i astfel: pentru maxil în zona
frontal se întinde pân la tuberculii din ilor, iar în zona lateral
se termin pe suprafe ele orale ale din ilor restan i pân în zona
supraecuatorial , .pentru mandibul atât în zona frontal cât i în
cea lateral baza se termin în zona supraecuatorial lingual a
din ilor restan i.
Bordura de ocluzie, numit i val de ocluzie, confec ionat din
cear (îns poate fi confec ionat i din materiale amprentare ter-
moplastice de tip stens) are form i dimensiuniasem n toare ar
cadelor dentare i se fixeaz de baz .
Bordura de ocluzie poate fi confec ionat dintr-o plac de cear
plastificat la sursa de c ldur i rulat într-un val cu o form de
paralelipiped, având laturile aproximativ de 1,2— 1,5 cm, sau prin
turnarea cerii topite într-un conformator cu dimensiunile corespun
z toare. Totodat pot fi utilizate i batoane de cear în form de
paralelipiped, produse industrial. Pentru ob inerea valului de oclu
zie, în caz de edenta ie total , batonul de cear este plastificat la
sursa de c ldur sau într-o baie de ap cald (50— 60°C) i se
îndoaie în form de potcoav pân se ob ine o form corespunz
toare arcadei dentare. Acest Val se a az pe b!aza de cear dea
supra mijlocului apofizei alveolare i se solidarizeaz de ea prin
lipire cu cear fierbinte. Extremit ile laterale distale se sec ionea
z oblic pe linia ce corespunde locului de implantare a molarului
doi, conferindu-i suprafe ei ocluzale, prin presarea ei pe o sticl
uleioas , o suprafa plan . Prin sec ionarea surplusurilor de cear
bordurii de ocluzie i se imprim urm toarele dimensiuni: în zona
frontal o în l ime de 10— 12 mm, descrescând progresiv spre dis
tal corespunz tor locului de implantare a primului molar, având
o în l ime de 6— 8 mm; l imea este de 5— 6 mm în zona frontal
i respectiv 8— 10 mm în cea lateral (fig. 76). Dup aceasta sup-

Fig. 76. Dimensiunea bordurilor de ocluzie tn edenta ia total


10 Gh. Bârsâ, I. Postolachî
Fig. 77. Dimensiunea bordurilor de
ocluzie în edenta ia par ial

rafe ele vestibular i or’al ale bordurii se netezesc cu spatula fier


binte.
In caz de edenta ie par ial , bordurile de ocluzie sunt fixate în
spa iile edentate i sunt mai înalte cu 2 mm decât din ii restan i
i mai late cu 1 mm în sens vestibulooral (fig. 77).
La realizarea bazei din cear pentru m rirea rezisten ei i evi
t rii fractur rii în timpul opera iunilor clinice abloanele se con
solideaz . In acest scop este utilizat sârma cu diametrul de 1,5 mm
se îndoaie dup forma suprafe ei orale a apofizei alveolare
i fiind u or înc lzit se a az pe versantul oral al bazei. Sub in
fluen a c ldurii sârma par ial p trunde în ceara bazei, fiind ulte
rior acoperit deplin cu cear topit . Dup aceaista se verific dac
ablonul de ocluzie se adapteaz perfect pe model, se efectueaz co
rect rile corespunz toare în caz de necesitate. Apoi dup r cirea
definitiv abloanele sunt îndep rtate de pe model i a ezate din
nou, controlând astfel dac aceste opera ii se fac au u urin .
abloanele de ocluzie trebuie s corespund urm toarelor ce
rin e: 1) baza ablonului s fie adaptat intim la suprafa a câm
pului protetic, acoperind-o în totalitate; 2) baza ablonului s aib
o grosime de 1,5— 2 mm, s fie rezistent la presiune i s nu pre
zinte mi c ri de basculare; 3) îndep rtarea i repunerea pe model
s se realizeze cu u urin , f r dificult i; 4) marginile bazei s
fie rotunjite i finisate corespunz tor limitelor determinate; 5) bor
durile de ocluzie s fie monolite i bine solidarizate te baza ablo
nului corespunz tor mijlocului apofizei alveolare, s aib form i
dimensiuni corespunz toare; 6) ablonul aplicat pe model, cât i
pe câmpul protetic s aib un grad suficient de men inere.

4.3. Simulatoarele

Simulatoarele sunt aparate care reproduc în afara sistemului


stomatognat una, mai multe sau toate mi c rile mandibulei fa de
maxil . Cu ajutorul lor modelele sunt pozi ionate în rela ie centri-
c . Simulatoarele pot fi clasificate în ocluzoare i articulatoare.
146
Fig. 78. Ocluzor articulat prin balama

Ocluzoarele. Sunt cele mai simple aparate utilizate în practica


proteticii dentare care imit mi c rile mandibulei în plan vertical
(deschidere i închidere). Ocluzoarele sunt compuse din dou rame
(una inferioar i alta superioar ) articulate în jurul unui ax ase
m n tor cu o balama i care pot fi men inute la o anumit distan
prin intermediul unui urub sau al unei tije metalice situat în
sens vertical.
Rama inferioar a ocluzorului reprezint schematic mandibula
cu o extremitate liber rotunjit situat în plan orizontal asem n
toare corpului mandibulei i alta situat în plan vertical sub un
unghi de 100— 120° asem n toare ramurilor mandibulei. Extremi
tatea vertical este înzestrat cu o ans pentru a putea fi unit cu
rama superioar a ocluzorului care reprezint pozi ia orizontal a
maxilei. Intre extremit ile ramelor este plasat un urub cu o con-
trapiuli , cu ajutorul -c ruia se fixeaz i se men ine în l imea ne
cesar între bra e (fig. 78).
In prezent sunt elaborate i comercializate ocluzoare care imi
t i mi c rile de lateralitate (dreapta, stânga) ale mandibulei.
A a, de exemplu, ocluzoarele «Biokop» (Ivoclar, Germania) sunt for-
..ate din dou corpuri în form de picioru e articulate cu arnier
i pe care se monteaz paralel ramele ocluzorului de divers form
i m rime. Ramura superioar este articulat si prin balama (fig.
79 a, b).
Articulatoarele. Aceste aparate imit mi c rile mandibulei în
toate planurile: deschidere—închidere, de propulsie, de lateralitate
(stânga i dreapta) i servesc la pozi ionarea modelelor în rela-

Fig. 79. Ocluzoare articulate prin arnier i balama (firma Ivoclar): a — Bio
kop; b — Biokop-Orthomat

147
tie centric pentru refacerea morfologiei ocluzale (montarea din
ilor) corespunz toare activit ii func ionale a sistemului stomato
gnat.
Sunt cunoscute diverse tipuri de articulatoare având la baz
concep ii diferite. Mobilitatea func ional a aparatului este realizat
de un complex de articulare a ramelor mai perfec ionat decât la
ocluzoare. Conform construc iei i particularit ilor de imitare a
mi c rilor mandibulare articulatoarele pot fi grupate în dou mari
categorii: 1) articulatoare anatomice medii i semiadaptabile; 2) ar
ticulatoare adaptabile individuale.
Articulatoarele anatomice medii au fost imaginate i construite
având la baz date medii antropometrice ob inute în urma m su
r rilor între diferite repere osoase, articulare i dentare. A a, de
exemplu, în anul 1858 Bonwill dup m sur rile antropometrice a
descris triunghiul ce-i poart numele (fig. 4) i care a fost d u s
la baza principiilor de construire a primului articulator. Tn linii
generale articulatoarele anatomice ca i ocluzoarele sunt alc tuite
din dou rame: una superioar ce reprezint maxila i alta infe
rioar — mandibula, articulate nrintr-un complex asem n tor ar
ticula iei temporomandibulare i care rezult din media valorilor
antropometrice a ATM. Astfel, extremit ile posterioare ale ramei
superioare sunt prezentate de condilii artioulari care plunec pe
pantele ce imit tuberculii articulari situa i pe rama inferioar .
Suprafa a acestor pante are un grad de înclinare în sens mezio
distal de 33° i oralovestibular de 17° (unghiul Bennett). Aceste
suprafe e articulare sunt plasate mai jos si mai posterior fat de
locul corespunz tor al acestora în articula ia temporomandibular .
Locul lor de articula ie în ATM i al axului intercondilian transver
sal este indicat de o tij transversal cu extremit i ascu ite, soli
darizat la rama superioar a articulatorului. Extremitatea ante
rioar a ramei superioare are o tij vertical deta abil ce men
ine distanta dintre ambele rame i pe care este instalat alt ti
j orizontal , vârful c reia ne indic marginea interincisival a din
ilor centrali inferiori. Totodat vârfufl tijei orizontale i pintenii
de suport, situa i pe laturile verticale posterioare ale ramurii infe
rioare, formeaz linia median orizontal a articulatorului dup care
se stabile te planul protetic. Extremitatea inferioar a tijei verti
cale are contact cu pl cu a incizal deta abil , care reprezint un
ghiurile traiectoriilor incisivale: unghiul sagital egal în medie cu
40° i unghiul transversali— 120°.
Descrierea prezentat este caracteristic articulatorului Simplex
propus de Gysi, care-i poart numele (fig. 80). Sunt cunoscute i
alte articulatoare anatomice ca: Monsson, Wadsworth, Heit S.J.A.-l
care au la baz acelea i principii generale de construc ie.
Articulatoarele adaptabile individuale se caracterizeaz prin
faptul c permit s se reproduc mi c rile mandibulei individual
pentru fiecare pacient dup unele înregistr ri prealabile efectuate
de c tre medic. In dependen de aceasta articulatoarele pot fi
grupate în: 1) articulatoare cu înregistrare intrabucal ; 2) articu-
.148
Fig. 80. Articulatorul Gysi Simplex

latoare cu înregistrare extrabucal ; 3) articulatoare cu înregistrare


intra- i extrabucale.
Ca un prototip al articulatoarelor cu înregistr ri extrabucale
poate fi considerat articulatorul Gysi-Trubyte, care are pl cu a in-
cizal reglabil pentru realizarea unghiurilor traiectoriilor incisi-
vale corespunz toare cu ale pacientului examinat. Suprafa a arti
cular a pantelor condiliene de asemenea este reglabil pentru
mi c rile în plan sagital i lateral. Articulatorul este adaptat con
form indicilor înregistra i de c tre medic cu ajutorul arcului fa
cial.
Arcul facial Gysi (fig. 81) are o form asem n toare cu lite
ra U, care prezint la ambele extremit i patru sisteme de culisare
în care alunec i pot fi blocate dou bare condiliene ce înregistrea
z traiectoria de mi care condilian , precum i dou tije verticale
ce determin pozi ia corpului mandibulei. In partea anterioar .

Fig. 81. Arcul facial Gysi


149
t

V; 1

Fig. 82. Articulatorul Hanau Fig. 83. Arcul facial Hanau

central, este situat o tij metalic reglabil cu ajutorul c reia


prin înscrieri grafice extraorale se înregistreaz unghiul transver
sal al traiectoriei incisivale (unghiul Gotic). înregistr rile reali
zate se transpun în articulator, tot cu ajutorul arcului facial, dup
ce se fixeaz modelele.
Articulatorul Hanau (fig. 82) poate fi considerat ca un articu
lator universal ce efectueaz înregistr ri intra- i extrabucale. Ca
i toate articulatoarele este construit din dou rame. Rama supe
rioar are trei puncte de sprijin: dou condiliene i unul incizal.
Iar pantele deplasabile ale ramei inferioare sunt înzestrate cu
mecanisme speciale pentru reproducerea i fixarea unghiurilor ar
ticulare i a traiectoriilor incisivale. Mecanismul articulator condi-
lian permite determinarea unghiului Bennett (amintim c acest
unghi se realizeaz la nivellul ATM în timpul mi c rilor de latera-
iitate unde condilii articulari ai hemiarcadei de balans se depla
seaz înainte, în ios i în untru, descriind astfel unghiul de 15—
l7 c) i fixarea lui dup determinarea ocluziei la pacient. A adar,
articulatorul Hanau poate fi adaptat la mi c rile mandibulei (pro
pulsie, lateralitate) înregistrate prin mu c tura în cear , ghips sau
alt material folosind fenomenul Christhensen. Conform acestui fe
nomen între suprafe ele ocluzale ale bordurilor ocluzale necurbate,
la mi c rile de lateralitate pe hemiarcada de balans (nelucr toare)
apare între suprafe ele ocluzale ale bordurii de ocluzie în zona
posterioar un spa iu de dezocluzie de o form triunghiular cu
vârful îndreptat spre hemiarcada opus . Aceast fant se formeaz
i la mi carea de propulsie, prin apari ia spa iului triunghiular în
zonele posterioare ale ambelor hemiarcade la care baza triunghiului
este orientat posterior, iar vârful anterior.
Pentru înregistr ri extrabucale i pozi ionarea modelelor în
articulator, Hanau utilizeaz i arcul facial ce-i poart numele
(fig. 83). Arcul la ambele extremit i laterale are sisteme de cu-
150
Fig. 84. Articulatoare comercializate de firma Ivoclar: a — Gnathomat; b — Gnat-
homat «junior»

lisare în care alunec i pot ii blocate dou rigle gradate sau tije
condiliene. în partea anterioar de asemenea suntrealizate dou
sisteme de cuMsare i fixare, unul dintre care este folosit pentru
suportul sub form de platou, pe care se a az i sefixeaz ou par
tea ocluzal bordura ablonului superior, i altulpentru stiletul
indicator al punctului infraorbital.
In iprezent sunt comercializate de c tre firma Ivodlar (Germa-
n :a) articulatoare perfec ionate ce permit reproducerea mi c rilor
mandibulei în toate planurille i limite foarte apropialte de cele in
dividuale (fig. 84 a, b). Ramele acestor articulatoare sunt înzes
trate cu elemente mecanice articulate reglabil multidirectional pentru
pozi ionarea i fixarea modelelor f r ghipsare.

4.3.1. Fixarea modelelor în ocluzoare

Modelele sunt fixate în ocluzor prin ghipsare în pozi ie de rela


ie centric . în acest scop este necesar de efectuat urm toarele
opera iuni: preg tirea modelelor, pozi ionarea modelelor în rela
ie centric , alegerea i verificarea ocluzorului, ghipsarea modele
lor, fasonarea ghipsului i fixarea dimensiunii verticale.
Preg tirea modelelor const în reducerea dimensiunilor soclu
rilor, în caz c în l imea lor nu permite fixarea i men inerea în l
imii necesare între ramele ocluzorului prin urubul cu contrapiu-
li . Rînda u, Costa, Ene recomand i crearea unor an uri de re
ten ie pe suprafa a bazal a soclurilor.
Pozi ionarea modelelor în rela ie centric depinde de tehnica
fix rii rela iei centrice. Astfel, dac exist un num r necesar ds
din i restan i, ce formeaz cel pu in trei grupe de din i antagoni ti,
modelele se pozi ioneaz în rela ie centric dup ei. In caz de fi
xare a rela iei centrice cu blocuri din ghips, material termoplastic
eftc., fiecare bloc se probeaz pe hemiarcada respectiv atât la
modelul superior, cât i la cel inferior, f r exeroitarea presiunilor
(pentru a nu fractura din ii restan i). Dup imprim rile din ilor
151
restan i i spa iilor edentate blocurile adaptate se interpun între
ambele modele pozi ionându-le astfel în rela ia centric . Dac fi
xarea a fost realizat cu abloane de ocluzie, pozi ionarea modele
lor în ocluzie centric se efectueaz dup imprim rile l sate pe
suprafa a ocluzal a bordurilor ocluzale.
Modelele pozi ionate în rela ie centric prin una din aceste me
tode urmeaz a fi solidarizate pentru asigurarea stabilit ii an
samblului model-model sau modele-bloc sau modele- abloane. So
lidarizarea se realizeaz prin lipirea cu cear lipicioas topit a
unor be i oare de chibrit sau segmente de sârm de m rime pot
rivit la nivelul soclurilor modelelor în trei zone diferite (2 la
terale i una central ). Ulterior se verific articularea bra elor oclu
zorului ales la nivelul axei de balama, fiind reglat în a a mod ca
articula ia ocluzorului s permit deplasarea cu u urin a ramei
siuperioare numai în plan vertical. In caz de utilizare a ocluzoarelor
ce permit ramelor i mi c ri laterale este reglat i articula ia
acestor mi c ri.
Intre ramele ocluzorului cu ajutorul urubului de reglare se
fixeaz o asemenea distan ca la pozi ionarea ansamblului mode
lelor între ramele ocluzorului, rama suoerioar s se g seasc cu
1 cm deasupra suprafe ei bazale a soclului modelului. Ulterior se
prepar pasta din ghips i se depune o por iune pe masa de ghips,
în care se înglobeaz extremitatea anterioar a ramei inferioare a
ocluzorului. Peste por iunea în care este înglobat rama se mai
depune o mic cantitate de past din ghips i se a az ansamblul
modelelor solidarizat cu suprafa a bazal a soclului modelului man
dibulei. Dac pe suprafe ele bazale ale soclurilor modelelor s-au
creat reten ii, atunci înainte de fixarea lor în ocluzor modelele se
izoleaz în ap timp de 2— 3 min, pentru ca ele s nu se uneasc
trainic cu pasta din ghips.
Pentru orientarea corect a modelelor în ocluzor este necesar
respectarea urm toarelor indica ii: 1) p r ile distale ale modelelor
se orienteaz c tre axa-balama a ocluzorului; 2) planul de ocluzie,
reprezentat de suprafa a ocluzal a din ilor restan i sau de linia
de contact a ambelor borduri ocluzale, s fie paralel cu planul ori
zontal al ramei inferioare a ocluzorului i cu planul mesei de ghips;
3) distan a între punctul incisiv si axul articular all ocluzorului s
fie de 10— 10,5 cm (triunghiul Bonwill); 4) planul mediosagital
al modelelor s se suprapun cu acela i plan al ocluzorului i s
fie perpendicular pe centrul axului articular al ocluzorului.
Dup ce modelele au fost a ezate în pozi ie corect , se fixeaz
rama superioara a ocluzorului de modelul superior. Pentru aceasta
pe baza soclului superior se aplic o cantitate de past de ghips
peste care se a az rama superioar a ocluzorului, peste care apoi
se mai depune o por iune de past de ghips. Cu spatula se în l
tur surplusurile de ghips de la marginile soclului modelelor, iar
por iunii superioare i se d o form de semisfer . Dup priza de
finitiv a ghipsului se execut fasonarea lui, conferindu-i o form
simetric conform soclurilor modelelor. Ulterior se verific în l-
152
Fig. 85. Modelele fixate în ocluzor

irriea fixat între ramele ocluzorului men inut de urubul cu con-


trapiuli , vârful c ruia trebuie s prezinte contact cu suportul lui,
situat pe rama inferioar a ocluzorului. Astfel, ocluzorul cu mode
lele ghipsate (fig. 85), dup înl turarea elementelor de solidari
zare i a dispozitivelor cu care s-au pozi ionat modelele în ocluzia
centric , este gata pentru folosire.

4.3.2. Fixarea modelelor în articulatoare


Tehnica fix rii modelelor în articulatoare se deosebe te de cea
a fix rii în ocluzoare i depinde de articulatorul utilizat, precum
i de metodele de înregistrare a deplas rii mandibulei fa de
inaxil . A^a, de exemplu, tehnica de fixare a modelelor în articula
torul anatomic mediu Gysi Simplex cuprinde urm toarele opera i
uni: 1) preg tirea modelelor; 2) preg tirea anticulatoruflui; 3) ghip-
sarea modelelor.
Pentru o orientare corespunz toare a modelelor (vezi orien
tarea modelelor în ocluzor) în articulator pe suprafa a bazal a
soclului modelului superior se traseaz trei linii în direc ie antero-
posterioar : una central ce indic linia mediosagital a mo
delului vi corespunde cu planul mediosagital protetic i dou li
nii de orientare simetrice i paralele fat de prima linie.
Preg tirea articulatorului const în fixarea planului mobiliza
bil de orientaie protetic , materializat de o plac metalic sau dc
sticl ce are form trapezoidal . Planul de orientare protetic cu
latura bazal mare se a az pe pintenii de suport situa i pe ra
murile posterioare verticale ale ramei inferioare i anterior pe tija
or'zontal indicatoare a punctului interincisival central. Din vâr
ful tijei orizontale se traseaz o linie pe suprafa a superioar a
planului de orientare protetic care trebuie s coincid cu linia
median a articulatorului marcat pe rama superioar . Printr-o
unire imaginar a pintenilor de suport cu vârful tijei orizontale
ob inem triunghiul Bonwill, bisectrisa c ru.'a va coincide cu linia
153
median trasat pe planul de orientare protetic . Toate acestea
constituie linii de reper utilizate la orientarea modelului superior
în articulator în vederea fix rii lui.
Pentru fixarea modelelor în articulatorul Gysi, cât i pentru mon
tarea din ilor în cadrul realiz rii protezelor totale,- poate fi uti
lizat i planul de orientare protetic cunoscut sub denumirea de
dispozitiv deta abil Vasiliev. Acest dispozitiv este confec ionat în
condi ii de laborator dintr-o pl cu de sticl de form trapezoi-
dail , cu baza mic de 6,5 cm i cea mare de 11 cm, iar linia medi
an trasat pe supraia a sticlei este de 9 cm. Pl cu a de sticl este
pozi ionat în articulator dup acelea i principii ca i planul de
orientare protetic cu excep ia c la zona anterioar latura mic se
fixeaz de vârful tijei orizontale. Pentru suportul ei sunt utilizate
ti ei batoane din cear , dou dintre care sunt pozi ionate posteri
or i unul anterior. Spa iul între sticl i rama inferioar , dup ce
ultima este izolat cu ulei de vaselin , se umple cu ghips. Dup
priza definitiv a ghipsului, dispozitivul este înl turat de pe rama
inferioar , prelucrat i finisat dup dimensiunile pl cu ei de stic
l . Pentru ca modelele s fie deta abile din bra ele articulatorului,
acestea înainte de ghipsare se izoleaz cu ulei de vaselin .
Ghipsarea modelelor în articulator se realizeaz în doi timpi:
la începui este ghipsat modelul superior i apoi cel inferior. In acest
scop, modelul superior împreun cu ablonul de ocluzie se a az cu
suprafa a ocluzal a bordurii pe suprafa a planului de orientare
protetic? astfel încât linia median a modelului s fie în acela i
plan i s coincid cu Hinia median a ramei superioare si a pla
nului de ocluzie. Linia vertical interincisival trasat pe versantul
vestibular ai co-.iurii de ocluzie trebuie s coincid cu punctul de
începere a liniei mediane a planului de ocluzic i cu vârful tijei
orizontali . Pozi ionat în a a fel modelul este solidarizat de planul
de orientare piotetic cu cear . Dup prepararea pastei din ghips
se aplic o cantitate de past pe suprafa a bazal a soclului mo
delului astfel ca s fie acoperit i se a az rama superioar a ar
ticulatorului peste pasta din ghips astfel ca vârful tijei verticale s
prezinte contact cu pl cu a incizal a ramei inferioare. Ulterior se
acopera cu past din ghips bra ul superior realizând deasupra lui
o form de calot ce repet dimensiunile soclului modelului (fig.
86). Dup priza uefinitiv a ghipsului i finisarea lui, se înl tur
planul de orientare protetic sau dispozitivul Vasiliev i se soli
darizeaz în rela ie centric modelul inferior de cel superior. Dup
prepararea pastei din ghips pe suprafa a mesei se depune o por
iune cie past in care se introduce rama inferioar a articulato
rului, peste care se mai depune o cantitate de past i se coboar
rama superioar împreun cu modelele solidarizate pân când ar
ticulatorul se cupleaz (vârful tijei verticale vine în contact cu pl
cu a incizal ) (fig. 87).
Tehnica de fixare a modelelor în articularoarele adaptabile in
dividuale cu înregistr ri extrabucale prevede folosirea arcului fa
cial. utilizare? arcului facial Gysi (fig. 88) vârfurile condilie-
154
Fig. 86. Modelul maxilei ghipsate dup dispozitivul lui Vasiliev în articulatorul
Gysi Simplex
Fig. 87. Ghipsarea modelului inferior în articulatorul Gysi Simplex

ne ale acestuia se cupleaz la extremit ile tijei transversale de pe


rama superioar . Pozi ia fixat a arcului facial fa de articulator
este asigurata de cele trei tije verticale ale arcului situate pe m
su a de ghipsare. Dup planul sagital al arcului se instaleaz pla
nul de orientare protetic i se ghipseaz modelele în articulator
dup tehnica descris anterior. In continuare pentru realizarea
mi c -ilbr traiectoriilor condiliene i incisivale identice cu ale pa
cientului se regleaz suprafe ele pantelor condiliene i a pl cu ei
incisivale ale articulatorului dup datele determinate în clinic .
La utilizarea arcului facial Hanau, modelul superior împreun
cu ablonul de ocluzie este solidarizat de platoul arcului dup

Fig. 88. Fixarea modelelor în articulator cu ajutorul arcului facial Gysi


155
reperele marcate în clinic pe suprafa a lui. Ulterior arcul este
aplicat la articulator în a a fel ca vârful stiletului indicator al punc
tului înfraoibiiai al arcului s se g seasc la acela i nivel cu pla
nul Frankfurt, materializat pe rama superioar a articulatorului
Hanau printr-un bra -cerc, iar vârful tijelor condiliene — la nive
lul pantelor condiliene. Dup aceasta de rama superioar a arti
culatorul i'; s tixeaz cu pasfc de ghips modelul superior i dup
priza ghipsului se înl tur arcul facial i se ghipseaz modelul in
ferior dup metoda cunoscut . Reglarea mecanismului articular se
realizeaz conform datelor stabilite în clinic .
Tehnica fix rii modelelor în articulatoarele individuale adapta
b le cu înregistr ri intrabucale const din dou faze. în prima faz
modelele se instaleaz în articulator ca i în cazul utiliz rii arti
culatoarelor anatomice medii. în a doua faz se regleaz dispozi-
tive'e articulare ale articulatorului conform datelor înregistr rilor
grafice ale mi c rilor de propulsie i lateralitate mandibulare sau
dup ’mprim rile în material amprentar a spatiilor de inocluzie
ob 'nute la realizarea fenomenului Christhensen. O reglare mai
perfect a articulatoarelor adaptabile, în vederea reproducerii mi
c rilor mandibulei, se ob ine la utilizarea amprentelor spa iilor de
inocluzie. In acest caz rama superioar a articulatorului se deplasea
z posterior i în sus în a a fel ca între suprafe ele ocluzale posteri
oare ale bordurilor de ocluzie s se formeze fantele triunghiulare
între care se interpun amprentele din cear , ghips srrj alt msite,-
rial al acestor spa ii. Dup imprim rile amprentelor se pozi ionea
z ranu articulatorului cu modelul superior pân la ob inerea unui
contact uniform între suprafe ele ocluzale ale bordurilor i am
prentei. în aceast pozi ie se men ine bra ul superior i se reglea
z suprafe ele distale ale pantelor condiliene i ale pl cu ei inci
sivale de pe rama inferioara pân la ob inerea contactului în aceste
zone cu suprafe ele de contact corespunz toare de pe rrma superi
oar . Prin aceast regjlare se stabile te gradul de înclinare a su
prafe elor respective în sens meziodistal, conform unghiurilor sa-
gitale condilian i incisival. In continuare se înl tur materialul
amprentar din zonele laterale i se aduce rama superioar a arti
culatorului în pozi ia de cuplare pentru fixarea gradului unghiu
rilor individuale transversale incisival i condilian (unghiul Ben
nett). In acest scop sunt utilizate imprim rile în amprent ale spa
iilor de inocluzie ob inute la mi c rile de lateralitate ale mandi
bulei care se interpun între suprafe ele ocluzale opuse mi c rii
realizate. Astiel, la plasarea ramei superioare din pozi ia de cup
lare în partea dreapt , se formeaz fanta triunghiular în partea
stâng între care se interpune amprenta realizând dup imprim rile
ei contact cu toat suprafa a ocluzal . Rama superioar se men
ine în pozi ie fixat i se regleaz suprafe ele mediane ale pan
tei condiliene i pl cu ei incisivale, situate pe partea dreapt a ra
mei inferioare, pân la realizarea contactului cu suprafe ele de con
tact situate pe bra ul superior. Dup fixarea pozi iilor instalate
se înl tur materialul amprentar, rama superioar se aduce în po
156
zi ia de cuplare, în vederea realiz rii acestei opera ii cu partea
stâng .
Asttcl, cu ajutorul modelelor fixate în articulator dup înregis-
ti rile extra- i intrabucale pot fi reproduse mi c rile mandibulei
în concordan cu particularit ile anatomice individuale ale ATM.
Aceste particularit i individuale permit refacerea suprafe ei oclu
zale i confec ionarea arcadelor dentare artificiale adaptabile din
pune de vedere func ional la fiecare pacient în parte. Cu toate
avantajele descrise articulatoarele nu sunt pe larg utilizate în prac
tic din cauza proceselor complicate de fixare a modelelor în ele.
Actualmente sunt comercializate articulatoare ce permit pozi io
narea i fixarea modelelor corect, rapid i f r folosirea ghipsului.
Astfel articulatorul «Gnathomat» (Ivoclar) corespunde tuturor
principiilor gnatologice. Modelele pot fi fixate în el cu ajutorul
unor magne i îngloba i pe suprafa a bazal a soclului modelului
sau cu ajutorul dispozitivului mecanic de fixare a articulatorului-
în acest scop soclul modelului este realizat în conformatoare sau
în a a fell ca suprafa a vestibular a kii s fie perpendicudar supra
fe ei bazale.
Fixarea modelelor în articulatorul Gnathomat se deosebe te de
fixarea în articulatoarele anatomice i individuale clasice nu numai
prin metoda de fixare a modelelor la ramele articulatorului, dar î
prin faptul c fixarea începe cu modelul inferior. Astfel, pe modelul
inferior se marcheaz mijlocul apofizei alveolare, linia mediosa-
gital i limitele tuberculilor piriformi (tuberozit ile retromolare).
Sistemul elementelor mecanice i de articulare ale ramei superioare
este înlocuit cu sistemul de echilibrare, care cu extremitatea cru
ciform este îndreptat spre procesul alveolar al modelului infe
rior a ezat pe sistemul de fixare articular inferior. Pozi ia modelu
lui inferior se regleaz în a a mod ca extremit ile mai lungi ale
sistemului de echilibrare s coincid cu linia mediosagital a mo
delului, iar aripioarele laterale s fie situate simetric deasupra li-
miitelor posterioare ale tuberculilor piriformi blocând aceast po
zi ie (fig. 89). Ulterior sistemul de echilibrare din nou este înlocuit
cu sistemul de articulare în care se fixeaz modelul superior po
zi ionat în rela ie centric fa de cel inferior (fig. 90). în caz de
necesitate în Gnathomat pot fi reglate individual dispozitivele ar
ticulare conform înregistr rilor intra- i extrabucale.

4.4. Turnarea aliajelor

Dup cum s-a men ionat, în practic sunt utilizate un ir de


aliaje, din care prin diverse tehnici se confec ioneaz proteze den
tare sau unele elemente componente ale lor. In dinii generale deose
bim trei tehnici de realizare a protezelor din aliaje: 1) confec iona
rea protezelor prin metoda de tan are, considerat metod clasic ;
2) confec ionarea protezelor prin metoda de turnare, considerat
157
Fig. 89. Fixarea modelului inferior în Gnathomat

158
metod modern ; 3) metoda mixt . Astfel, prin metoda de turnare
i cea mixt pot fi realizate toate piesele i variet ile de proteze
dentare cunoscute în prezent. A adar, prin turnarea aliajelor se
în elege procesul tehnic de transformare a machetei protezei den
tare sau a unor elemente componente realizate din cear , polietilen ,
acrilat sau alte materiale care ard în totalitate f r s lase rezidu
uri în componenta metalic . Acest proces tehnologic complicat
necesit respectarea urm toarelor opera iuni: realizarea machetei
canalelor de turnare, realizarea tiparului, prelucrarea termic a
tiparului, topirea i turnarea aliajului în tipar, dezambalarea i
prelucrarea componentei metalice.

4.4.1. Realizarea machetei canalelor de turnare

Machetele canalelor de turnare sunt realizate cu scopul cre rii


unor tunele sau re ele prin care curge aliajul topit în timpul tur
n rii i umple cavit ile tiparului. Aceste machete sunt reprezen
tate de tije din metal, cear sau materiale plastice, de lungime
i grosime diferit , solidarizate la macheta protezei dentare sau
a piesei necesare. Lungimea, grosimea i num rul tijelor depind
de m rimea piesei protetice, de metoda de turnare a aliajului to
pit în tipar, precum i de alliajul utilizat. Ins independent de aceas
ta tijele trebuie s contribuie la realizarea turn rii omogene atât
la suprafa , cât i în interiorul componentei metalice. Pentru rea
lizarea acestui scop tijele se pozi ioneaz pe suprafa a machetei
dup urm toarele principii: 1) se situeaz pe locul cel mai gros
al machetei, dar nu în zone unde pot modifica morfologia coro
nar ; 2) este situat pe suprafa a machetei ce nu prezint relie
furi ascu ite, pentru ca în timpul turn rii aliajul fluid s nu lo
veasc direct în aceste reliefuri imprimate în ambalaj i s nu le
fractureze, obstruându-le; 3) ca aliajul fluid s umple tiparul în
tr-un timp minim tija este orientat în direc ia de rota ie a centri
fugii.
Diametrul tijei utilizate la turnarea aliajelor nobile pentru pro
teze unidentare trebuie s fie de 1,2— 1,5 mm, iar la utilizarea
aliajelor inobiJe— 1,7—2,5 mm. Cu cât piesa protetic este mai
voluminoas sau prezint mai multe unit i solidarizate, diametrul
tijei va fi mai mare i se vor realiza tije pentru fiecare unitate.
Astfel, pentru protezele unidentare pot fi utilizate tije metalice care
prin înc lzirea unei extremit i se fixeaz la suprafa a machetei,
apoi se acoper tija cu o pelicul de cear pân se ob ine diamet
rul solicitat. La o distan de 2— 3 mm de machet prin depunere
progresiv de cear topit se realizeaz o sfer cu diametrul de
3—4 mm, care va asigura o turnare f r porozit i (fig. 91 a). Tot
în acest scop sunt realizate din cear sau nailon tije cu diametrul
de 0,5 mm pentru formarea canalelor de evacuare a gazelor din
tipar. Aceste tije se fixeaz cu o extremitate la macheta piesei den
tare, în zona cea mai îndep rtat de locul de jonc iune a tijei ca
nalului de turnare, iar cu cealalt extremitate la marginea conu-
169
Fig. 91. Realizarea machetelor canalelor de turnare: a — pozi ionarea tijei ca
nalului de turnare fa de suprafa a machetei; b — macheta canalului de eva
cuare a gazelor; — intersec ia tijelor metalice într-un punct; d — macheta ca
nalelor pentru turnarea concomitent într-un tipar a mai multor unit i

lui conformatorului (fig. 91 b). Macheta preg tit astfel poate fi


ambalat pentru realizarea tiparului. Tns în practic tiparul este
realizat concomitent pentru mai multe machete. A a, de exemplu,
pentru 2— 4 piese dentare machetele canalelor de turnare se pre
g tesc pentru fiecare pies dup metoda descris . Ulterior mache
tele canalelor de turnare se solidarizeaz în punctul de încruci
are a tijelor metalice (fig. 91 c). In caz c sunt mai mult de 4
piese dentare, de machete se solidarizeaz tije din cear sau mate
riale plastice cu diametrul de 1,7— 2,5 mm i cu o lungime de 5—
10 mm, care alc tuiesc machetele canalelor de turnare secundare
Pe vârful conului conformatorului se fixeaz un bastona de ceari
cu un diametru de 5— 6 mm i cu o lungime dependent de num
rul machetelor pieselor dentare. De acest bastona , care alc tuie te
de fapt i macheta canalului principal de turnare, se fixeaz sub
un unghi de 45— 60° extremit ile libere ale tijelor solidarizate de
machete (fig. 91 d).
La turnarea componentelor metalice ale pun ilor dentare din-
tr-o bucat nefizionomice, semiîizionomice sau fizionomice deose
bim dou tehnici de realizare a machetelor canalelor de turnare:
160
Fig. 92. Realizarea machetelor cana
lelor de turnare prin metoda clasi
c la confec ionarea pun ilor dentare
dintr-o bucat

clasic i modern . In cazul aplic rii tehnicii clasice se utilizeaz


tije cu un diametru de 1,7— 3 mm i cu o lungime de aproximativ
3—5 cm. La fiecare element al machetei se solidarizeaz câte o tij
metalic sau din cear . Aceste tije se încruci eaz la o dep rtare
de cel pu in 2— 3 cm de machet , realizând în locul lor de jonc
iune pâlnia de turnare, în caz de utilizare a tijelor metalice, sau
pot fi solidarizate la un canal principal de turnare (fig. 92).
Conform tehnicii moderne sunt utilizate tije din cear sau ma
teriale plastice, cu diametru i lungime diverse. Astfel la fiecare
element component al machetei pun ii dentare sau cel mult la
dou elemente se fixeaz câte o tij vertical cu o lungime de 3—
4 mm i diametrul de 2,5— 3 mm, dup principiile descrise anteri
or. La extremit ile libere ale acestor tije se fixeaz o alt tij
orizontal cu diametrul de 4— 5 mm, ce repet forma machetei pun
ii dentare având i lungime egal cu ea. De tija orizontal sunt
fixate 2—3 tije verticale de acela i diametru, cu o lungime de 2—

Fig. 93. Realizarea machetelor canalelor de turnare prin metoda modern la


confec ionarea pun ilor dentare dintr-o bucat : a — puntea dentar din 7 ele
mente componente cu doua tije; b — puntea dentar total cu trei tije
11 Gh. Bârsa, I. P ostolachi 161
Fig. 94. Diverse forme ale machete
lor canalelor de turnare realizate la
protezele scheletate

4 cm, care în locul lor de jonc iune pot realiza pâlnia de turnare
sau pot îi solidarizate la macheta canalului principal de turnare
(fig. 93 a, b). Num rul tijelor verticale este dependent de num rul
elementelor componente ale pun ii dentare. Ca regul se recomand
utilizarea unei tije pentru 3— 4 elemente.
Pentru realizarea componentei metalice a protezelor scheletate,
machetele canalelor de turnare cu diametrul de 2,5— 3 mm se rea
lizeaz din cear sau sub form de benzi late de 4— 5 mm i cu gro
simea de 1,5— 2 mm. La o machet a protezei scheletate sunt realiza
te 3— 4 canale de turnare situate în diferite zone topografice: lateral,
anterior i posterior. Machetele canalelor de turnare se solidari
zeaz de p r ile cele mai groase ale elementelor de leg tur dintre
ei (bare, pl cu e) i de eile machetei protezei. In cazurile când
sunt utilizate cro ete continue se mai realizeaz câte 1—2 tije, care
de asemenea se solidarizeaz de p r ile cele mai groase ale cro e
telor. Toate machetele canalelor de turnare se solidarizeaz într-un
punct pentru a fi fixate la canalul principal sau pâlnia de turnare
(fig. 94).

4.4.2. Realizarea tiparului

Tiparul reprezint o cavitate sau mai multe cavit i i este ob


inut în urma opera iunii de ambalare i de ardere, având form
i volum identice cu ale machetei i ale viitoarei construc ii proteti
ce. Pentru a se ob ine dup macheta din cear o pies protetic
f r porozit i, cu o suprafa omogen i adaptat cu precizie la
câmpul protetic, dup realizarea machetelor canalelor de turnare
se. efectueaz ambalarea. Prin ambalare se în elege includerea ma
chetei din cear împreun cu tijele canalelor de turnare într-un
162
material termorezistent, în vederea realiz rii tiparului. Opera iunea
de ambalare se realizeaz în conformatoare cunoscute în literatura
de specialitate i sub numele de chiuvet sau muf , reprezentate
de cilindri metalici sau din materiale plastice cu diametre diferite
(în func ie de num rul i m rimea machetelor). De o extremitate
a conformatorului se solidarizeaz un capac ce are în centrul su
prafe ei un con îndreptat în interiorul cilindrului, care în tipar for
meaz pâlnia de turnare.
In dependen de materialele utilizate la ambalare, turnarea alia
jelor poate fi realizat în tipare împreun cu conformatorul i f r
el. De aceea i tehnica de ambalare va fi divers . Astfel deosebim:
1) ambalare în mase cu liant din sticl ; 2) ambalare în mase cu
liant din ghips sau fosfat.
Tehnica de ambalare în mase cu liant din sticl . Macheta din
cear a piesei protetice solidarizat cu tijele canalelor de turnare
de conul capacului, indiferent de tehnica utilizat , înainte de am
balare se degreseaz prin tamponare sau pulverizare cu alcool,
aceton , toluen sau cu solu ii speciale (Izozit-Kerr, Waxit etc.).
De asemenea este recomandat i detensionarea ei, prin introdu
cere, pentru un timp de 20— 30 min, într-un vas cu ap la tem
peratura de 30— 35°C. Dup înl turarea definitiv a apei de pe su
prafa a machetei i a capacului se prepar manual pasta de am
balat (vezi componen a chimic i cantitatea necesar la tema
3.9), care prin scurgere se depune pe suprafe ele machetelor pie
selor dentare, canalurilor de turnare i a conului pân la acoperi
rea lor cu un strat sub ire. Ulterior peste pasta de ambalat se pre-
soar nisip de cuar cu scopul de-a men ine grosimea uniform a
stratului format pe toate suprafe ele machetelor. Pentru priza ac
celerat a pastei de ambalat, conul cu machetele se introduce în
tr-un vas cu vapori de amoniac (nu se admite contactul lichidului
de amoniac cu macheta) în care se men ine 15 minute. Dup în
l turarea din vas se men ine timp de 5 min sub un jet de aer, dup
ce ambalajul se umeze te prin picurare pe suprafa a lui a liantu
lui de sticl i din nou se acoper cu past de ambalat i nisip de
cuar . Dup priz definitiv (men inerea ambalajului în vasul cu
vapori de amoniac timp de 20 min) se asambleaz cilindrul me
talic (conformatorul) la con i se aplic la nivelul de asamblare un
strat de past de ambalat. Pentru aceasta pasta de ambalat se de
pune pe marginea intern a cilindrului, opus conului, i prin curge
re ajunge la nivelul de contact a marginii conformatorului cu
suprafa a conului. In continuare se realizeaz mi c ri rotative cu
conformatorul pentru scurgerea stratului de past de ambalat pe
toat suprafa a de asamblare. Apoi conformatorul se a az pe m
su a vibratoare i ca rezultat al vibra iilor cilindrul este umplut cu
nisip de cuar , iar suprafa a lui este acoperit cu liant de silicat.
In a a mod conformatorul este preg tit pentru ob inerea tiparului
pieselor dentare. Remarc m i faptul c realizarea tiparului cu
liant din sticl este indicat la turnarea corpurilor de punte din
o el inoxidabil. In practic poate fi întrebuin at i la turnarea pie
163
selor protetice unidentare sau alc tuite din 2— 3 elemente din
aliajele crom-cobalt i crom-nichel.
Tehnica de ambalare în mase cu liant din ghips sau fosfat. In
linii generale tehnicile de ambalare în mase cu liant de ghips sau
fosfat sunt asem n toare, cu excep ia c masele cu liant din ghips
sunt utilizate la turnarea aliajelor nobile, iar masele cu liant din
fosfat — pentru aliajele inobile i în special crom-cobalt i crom-
nichel (vezi tema 3.9). Ambalarea >cu aceste mase poate fi reali
zat prin dou metode: 1) în conformatoare din metal utilizate pe
tot parcursul opera iei de turnare a aliajelor; 2) în conformatoare
din materiale plastice care dup priza definitiv a masei de am
balat sunt înl turate, ob inând astfel un tipar f r cilindrul meta
lic. Aceast metod permite dilatarea termic liber tiparului ne
cesar pentru compensarea contrac iei aliajului la r cire. Metoda
respectiv este utilizat în prezent din motive c unele mase de am
balat au un coeficient de dilatare termic mai mare decât al cilin
drului metalic.
Ambalarea propriu-zis , indiferent de metoda utilizat , poate
fi realizat prin dou tehnici: 1) într-un singur timp; 2) în doi
timpi.
Tehnica de ambalare într-un singur timp. Machetele pieselor
protetice solidarizate la conul capacului, degresate i detensiona-
te în prealabil se introduc în interiorul cilindrului metalic sau plas
tic. Capacul ce prezint contact cu marginea exterioar a cilindru
lui se solidarizeaz prin lipire cu cear lipicioas . La utilizarea ci
lindrului metalic, pentru favorizarea unei dilat ri corespunz toare
a masei de ambalat, interiorul lui este c ptu it cu hârtie de az
best cu o grosime de 0,5— 1 mm.
Dup asamblarea cilindrului la capac, se prepar cu vacuum-
malaxorul cantitatea necesar de mas de ambailat, respectând pro
por iile lichid-pulbere indicate în prospect de c tre produc tor. In
acest context remarc m i faptul c ut Mizarea maselor de ambalat
este dependent de aliajul folosit la realizarea componentei meta
lice. Pentru fiecare aliaj sau a mai multor variet i de aliaje sunt
indicate diverse mase de ambalat, de aceea utilizarea i prepararea
pastei de ambalat se efectueaz numai dup însu irea teoretic a
caracteristicilor fiec rui produs indicate în prospect.
Pasta de consisten smântânoas este turnat progresiv în
conformator sub vibrare continu pentru eliminarea aerului. Tot în
acest timp cu spatula sau cu pensula se umple cu por iuni mici de
past interiorul coroanelor, procedur urmat de umplerea defi
nitiv a cilindrului. Este important ca macheta piesei protetice s
fie acoperit cu mas de ambalat cu cel pu in 10— 15 mm de la
pere ii cilindrului atât în sens orizontal, cât i vertical. Aceast
condi ie urmeaz s fie respectat în cazul ambelor metode de am
balare. De remarcat c grosimea pere ilor ofer o rezisten ne
cesar tiparului.
Tehnica de ambalare în doi timpi. La prima etap a tehnicii de
ambalare în doi timpi machetele pieselor protetice se acoper cu
164
Fig. 95. Sec iune transversal a tiparului rea
lizat în doi timpi: 1 — pâlnie de turnare; 2 —-
tija canalului de turnare; 3 — macheta piesei
dentare; 4 — masa de ambalat depus în pri
mul timp; 5 — masa de ambalat depus în
timpul doi

un strat de mas de ambalat, depus cu pensula sau spatula, ob-


inându-se astfel un nucleu cu grosimea pere ilor de 2—4 mm. La
a doua etap , dup priza definitiv a pastei, nucleul se umeze te cu
ajutorul lichidului component al masei de ambalat i se umple
interiorul conformatorului dup principiile generale (fig. 95). Adep
ii acestei tehnici afirm c prin depunerea progresiv cu pensula
a stratului de past se pot acoperi cele mai invizibile imprim ri ale
machetelor, înl turând definitiv aerul i ca rezultat se ob in compo
nente metalice cu suprafe e netede f r plusuri i porozit i. Tot
odat , pentru o economie a materialului de ambalat, la a doua eta
p poate fi utilizat un alt material de ambalat de o calitate mai infe
rioar i cu un pre de cost mai redus.

4.4.3. Prelucrarea termic a tiparului

Turnarea aliajelor în tipare poate fi realizat prin dou meto


de: 1) în tipare reci; 2) în tipare fierbin i. Prima metod este apli
cat la uzine pentru turnarea pieselor cu volum mare, imprecise,
care dup prelucrare se aduc la dimensiunile necesare. De aceea
în protetica dentar aceast metod n-a c p tat o întrebuin are lar
g fiind utilizat a doua metod , cunoscut ca o metod de turna
re precis . Dup aceast metod pot fi turnate piese dentare cu di
mensiuni mici, exacte, cu pere i sub iri (0,3— 0,5) i netezi, iar alia
jul dup turnare este omogen i are o re ea cristalin solicitat .
Aceste avantaje ale componentelor metalice sunt ob inute datori
t prelucr rii termice a tiparului, în timpul c reia se realizeaz :
1) uscarea total a tiparului; 2) evacuarea cerii sau a materialu
lui plastic din care este constituit macheta; 3) arderea din porii
tiparului a p rticelelor de carbon formate la evacuarea materialu
lui machetei; 4) dilatarea termic a tiparului necesar pentru com
pensarea contrac iei specifice fiec rui aliaj la trecerea din stare
165
Fig. 96. Cuptorul pentru preînc l-
zire EW L 5615 (firma KaVo)

fluid în stare solid ; 5) apropierea între temperatura tiparului i


temperatura aliajului topit, fapt ce u ureaz p trunderea aliajului
topit în tipare cu dimensiuni foarte mici; 6) tiparul fierbinte ofer
posibilitatea r cirii treptate a aliajului; la început se r ce te alia
jul de la pere ii tiparului, men inându-se fluid pe un timp foarte
scurt în centru, favorizându-se astfel absorb ia aliajului. Ca rezul
tat al acestui fenomen componentele metalice sunt ob inute f r
microcavit i.
Prelucrarea termic a tiparului se realizeaz în cuptoare specia
le i cuprinde dou faze: preînc lzirea i înc lzirea tiparului.
Preînc lzirea tiparului este un proces termic reglabil care pre
vede ridicarea lent a temperaturii timp de 1 or pân la 200°C
i men inerea la aceast temperatur timp de 30 min, pentru ca
vaporii de ap ce se formeaz la înc lzire s nu exercite presiuni
mari asupra pere ilor tiparului producând fisuri sau alte modific ri,
care pot duce la apari a diferitelor defec iuni în componenta meta
lic . A adar, preînc lzirea este realizat în scopul usc rii tiparului,
topirii i scurgerii materialului machetei i arderea lui. Pentru
aceasta sunt utilizate cuptoare speciale (fig. 96) înzestrate cu gr
tare pentru a ezarea tiparelor, cu hote pentru evacuarea vaporilor,
gazelor i cu dispozitive de reglare a temperaturii. Introducerea
în cuptor a tiparului se realizeaz dup 60—90 minute de la pri
za definitiv a pastei, în caz de utilizare a maselor de ambalat cu
liant din ghips sau fosfat, i imediat dup umplerea conformatoru-
lui în caz de utilizare a maselor de ambalat cu liant din sticl . îna
inte de introducere în cuptor, la folosirea conformatoarelor din ma
s plastic i a tijelor metalice pentru realizarea machetelor ca
nalelor de turnare, tiparul se elibereaz de conformator, iar tijele
sunt înl turate prin înc lzirea extremit ilor libere i prin tra
gere cu cle tele. Astfel tiparele preg tite sunt introduse în cuptor
în pozi ie vertical cu pâlnia în jos, pentru favorizarea scurgerii
materialului machetei. Dup preînc lzire timp de 90 min, tiparul
este scos din cuptor i introdus în alt cuptor înc lzit pân la tem
peratura de 200°C, cu ridicarea ulterioar a temperaturii pân la
166
Fig. 97. Cuptorul pentru înc lzire EW L dotat cu sistem electronic pentru reg
larea, fixarea i men inerea temperaturii solicitate

cel pu in 900— 1000°C, cu scopul arderii definitive a produselor


r mase în interiorul tiparului, dilatarea termic solicitat , apropie
rea între temperatura tiparului i temperatura de topire a aliaju
lui utilizat. In acest scop sunt comercializate diverse variet i de
cuptoare, toate fiind înzestrate cu dispozitive ce permit reglarea
manual sau programat i men inerea temperaturii corespunz
toare (fig. 97). Tiparul este introdus în interiorul cuptorului în
pozi ie vertical sau orizontal , apoi se regleaz timpul i viteza
de înc lzire a cuptorului. Pentru realizarea unei dilat ri corespun
z toare a tiparului se recomand ridicarea temperaturii de la
200°C pân la 500°C, timp de 60 min, de la 500°C pân la 600°C —
înc 60 min, de la 600°C pân la 800°C — 30 min cu men inerea
la temperatura final timp de 30—45 min, pentru masele cu liant
din ghips (temperaturi mai înalte descompun ghipsul în sulfat
de calciu i trioxid de sulf). Pentru masele cu liant din sticl sau
fosfat se ridic temperatura timp de 60 min de la 600°C pân la
960— 1000°C i se men ine tiparul la temperatura final 30— 45
minute, dup ce în tipar se introduce aliajul topit.

167
4.4.4. Topirea i turnarea aliajului în tipar

Faza de topire i turnare a aliajului presupune procesul fizi-


co-chimic de transformare a aliajului din stare solid în stare li
chid i împingerea lui for at prin canalul de turnare în interio
rul tiparului, materializând astfel componen a metalic a piesei
protetice.
Aceast faz prevede utilizarea sursei de energie (c ldur ) i
a for ei de împingere a aliajului în tipar.
Sursele de energie ce sunt folosite pentru topirea aliajelor pot
fi divizate în: 1) surse de c ldur produse în urma arderii unor
gaze; 2) surse de c ldur produse în urma utiliz rii curentului
electric.
Drept surse de c ldur produs în urma arderii gazelor servesc
becurile de ardere, cunoscute sub numele de pistoale pentru ames
tecul i arderea gazelor. In aceste dispozitive se realizeaz ameste
cul gazelor care sunt apoi evacuate printr-un orificiu mic unde se
produce aprinderea gazelor formându-se flac ra de ardere a ga
zelor. Deosebim flac ra produs în urma arderii: a) vaporilor de
benzin ; b) gazelor naturale (metan, propan, butan) cu oxigenul;
c) hidrogenului cu oxigenul; d) acetilenei cu oxigenul.
Pentru ob inerea vaporilor de benzin este utilizat generatorul
de benzin care este compus dintr-un vas cilindric, prin partea
superioar a c ruia trece un tub metalic ce ajunge pân Ia fundul
vasulu'i solidarizat prin conduct la un compresor. La trecerea ae
rului prin benzin se formeaz vapori care ies printr-un orificiu
situat pe partea superioar a vasului unit printr-o conduct cu pis
tolul pentru arderea gazelor. La aprindere flac ra eman o c l
dur pân la 1200°C, prin urmare generatorul de benzin este
întrebuin at la topirea aliajelor cu un punct de topire sub 1200°C
(aliajele nobile), la realizarea lipiturilor i la prelucrarea termic a
o elurilor inoxidabile.
Amestecurile de gaze naturale, sau hidrogenul, sau acitelina
i oxigenul sunt îmbuteliate sub presiune în recipiente înzestrate cu
indicatoare de presiune care sunt unite prin conducte cu pistolul
pentru amestecul i arderea gazelor. Amestecul gazelor se reali
zeaz în camera pistolului, de unde sunt evacuate printr-un orifi
ciu i la aprinderea c rora produc flac ra ce eman o c ldur de
2000— 3000°C i practic pot fi utilizate pentru topirea tuturor alia
jelor folosite în protetica dentar .
Sursa de c ldur generat de curentul electric poate fi reali
zat în urma utiliz rii: a) arcului voltaic; b) curen ilor de înalt
frecven .
Arcul voltaic este o surs de c ldur provenit de la scânteia
electric provocat la trecerea curentului între doi electrozi de
grafit, între care se dezvolt o temperatur de* 3000°C. Recent
aceast surs de c ldur nu se întrebuin eaz pentru topirea alia
jelor în practica proteticii dentare din motivul c c rbunele din
168
electrozii descompu i intr în combina ie cu aliajul topit i-i schim
b propriet ile.
C ldura dezvoltat în urma ac iunii curen ilor de înalt frec
ven atinge o temperatur de circa 2500°C necesar pentru topi
rea tuturor aliajelor, deoarece la aceast temperatur nu se dega
j gaze sau alte componente care pot impurifica compozi ia chi
mic a acestora. Iat de ce aceast metod este solicitat în prac
tic tot mai mult, motiv care a contribuit la elaborarea diverse
lor aparate cu induc ie, înzestrate totodat i cu mecanisme de in
troducere a aliajului topit în tipar.
Turnarea aliajelor în tipar poate fi realizat în urma ac iunii:
a) for ei centrifuge; b) aerului comprimat sau prin vacuumare;
c) presiunii vaporilor de ap .
Pentru ca aliajul topit s umple tiparul sub ac iunea presiunii
vaporilor de ap el este introdus în pâlnia tiparului i topit prin
una din metodele men ionate anterior. In momentul când el devine
fluid, pâlnia se astup cu un clopot, în interiorul c ruia se g se
te azbest umezit sau argil . Datorit ac iunii temperaturii aliaju
lui topit asupra azbestului umezit se formeaz vapori care prin
presiunea lor împing metalul prin canalele de turnare în interio
rul tiparului.
Acest sistem de turnare în prezent poate fi considerat clasic, fi
ind treptat înlocuit prin aparate moderne.
Introducerea aliajului topit în interiorul tiparului prin ac iunea
aerului comprimat sau prin vacuumare se bazeaz pe principiul de
absorb ie a aerului din porii tiparului i împingerea aliajului în
interiorul tiparului cu aer comprimat (3— 4 atmosfere). Realiza
rea eficient a acestui principiu este posibil prin utilizarea apa
ratelor speciale. In prezent sunt comercializate aparate de vid i
presiune, înzestrate cu surse electrice de c ldur i utilizate în
special pentru topirea i turnarea aliajelor nobile.
în practica dentar mai frecvent aliajul topit este introdus în
interiorul tiparului prin for a centrifug . De aceea au fost imagi
nate i construite aparate cu diverse forme care dezvolt for a cen
trifug . Unele sunt mai simple, altele mai complexe, unele reali
zeaz mi c ri de rota ie pe vertical , altele pe orizontal . Din
punct de vedere didactic ne vom limita la descrierea unor aparate
care totodat ne demonstreaz i progresul tehnic în acest dome
niu. A adar, centrifuga vertical manual este unul din cele mai
vechi aparate,utilizate pentru ob inerea for ei centrifuge cunoscut
i sub denumirea «frond » sau «pra tie tehnic », compus din trei
elemente: mâner i taler articulate cu tij din sârm (fig. 98). Pen
tru turnarea aliajului tiparul fierbinte este a ezat în centrul tale
rului cu pâlnia în sus, în care se pune aliajul solicitat i se tope
te cu una din sursele de c ldur . Prin mi c ri de rota ie, realizate
cu mâna i fronda de-a lungul corpului, aliajul fluid este împins,
de for a centrifug în interiorul tiparului prin canalele de turnare.
Centrifuga vertical manual i în prezent este utilizat în unele
laboratoare de tehnic dentar la turnarea pieselor dentare din
aliaje nobile.
169
Fig. 98. Centrifuga vertical manual : 1 — mâner; 2 — tij ; 3 — taler
Fig. 99. Centrifug orizontal automat f r surs proprie de c ldur

Centrifuga orizontal automat f r surs proprie de c ldur


este un aparat care dezvolt mi carea de rota ie datorit unui mo
tor electric, cu func ionare de comand . Este alc tuit dintr-un
corp cilindric în centrul c ruia se afl un ax vertical solidarizat
în afara cilindrului la un motor electric. De por iunea axului ver
tical situat în interiorul cilindrului este fixat un bra orizontal,
care la o extremitate are o greutate reglabil pentru realizarea
opera iunii de echilibrare a aparatului. La cealalt extremitate are
dou loca uri: unul nereglabil pentru fixarea tiparului i altul
reglabil pentru pozi ionarea i fixarea creuzetului (fig. 99). Pen
tru turnarea aliajului tiparul i creuzetul din ceramic sau grafit
fierbin i sunt a ezate în loca urile lor pozi ionând creuzetul cu
partea de desc rcare central la centrul pâlniei tiparului necontac
tând cu el cu 10— 15 mm. In acest scop se manipuleaz numai cu
loca ul reglabil al tiparului, ac iune urmat de blocarea- i fixarea
tiparului. Dup introducerea aliajului în interiorul creuzetului, cu
contragreutatea situat la extremitatea opus se echilibreaz bra
ul orizontal fa decel vertical prin sistemul de pârghie. In con
tinuare se tope te aliajul, iar prin punerea în mi care a bra ului
orizontal de c tre motorul electric, for a centrifug catapulteaz
aliajul fluid din creuzet în cavitatea tiparului. La aceast faz
o importan deosebit are determinarea fluidit ii optime a alia
ju lu i pentru introducerea lui în tipar. Fluiditatea aliajului este de
pendent de temperatura lui în timpul trecerii din stare solid în
stare lichid . Din propriet ile fizice ale aliajelor se cunoa te c
fiecare aliaj în stare lichid are un interval de temperatur de
170
Fig. 100. Aparatul Microtronic -Prisma EL de topire i turnare a aliajelor (Schütz-
Dental) .

20— 100°C, care men ine aliajul în stare lichid , iar la dep irea
acestui interval de temperatur aliajul va începe s fiarb . In
troducerea aliajului lichid în tipar se realizeaz în intervalul de
temperatur amintit. Constatarea temperaturii optime i a fluidit ii
aliajului solicitat se face în mod vizual, empiric, prin reac ia alia
jului lichid la temperatur . Astfel, pentru aliajele nobile momentul
optim de catapultare este formarea de c tre aceste aliaje a unei
sferi (strângerea aliajului într-o pic tur ); la o elurile inoxidabi
le — descoperirea definitiv a suprafe ei aliajului de pelicula de
oxizi, formarea a a-numitei oglinzi; la aliajele crom-cobalt i crom-
nichel — formarea în pelicula de oxizi a unei fisuri. Turnarea alia
jelor cu temperaturi mai joase aduce la apari ia lipsurilor în com
ponenta metalic a piesei dentare, iar temperaturile de fierbere a
aliajelor se reflect asupra propriet ilor fizico-chimice, componen
tele metalice având suprafe e poroase (neomogene).
La baza realiz rii acestui aparat au fost folosite criteriile con
structive ale centrifugii orizontale manuale i semiautomate.
171
In prezent sunt comercializate centrifugi automate moderne în
zestrate cu surse proprii de c ldur i în care procesele de topire i
turnare ale aliajelor se execut automat. Aceste aparate sunt realiza
te cu centrifugi orizontale sau verticale. Aparatele cu centrifugi
orizontale au la baz acelea i principii de construc ie deosebindu-se
doar prin faptul c sunt utilate cu sisteme de comand atât pen
tru topirea aliajului, cât i pentru punerea în ac iune a for ei
centrifuge. A a, de exemplu, firma «Schiitz-Dentab comercializea
z aparatul sub denumirea de Microtronic Prisma EL (fig. 100)
utilat cu celul fotoelectric care prin recep ia razelor infraro ii
a aliajului topit men ine temperatura optim de turnare a aliaju
lui fluid. Sursa de c ldur este deconectat automat dac tempe
ratura de topire a aliajului este dep it , iar în caz c temperatu
ra scade, sursa de c ldur este automat conectat . Prin urmare, uti
lizarea acestui aparat exclude devierile temperaturii de topire a
aliajului solicitat, iar conectarea aparatului la rezervorul de gaz
inert (argon) nu permite oxidarea aliajelor în timpul topirii. Apa
ratele cu centrifugi verticale sunt mai masive în compara ie cu
cele cu centrifugi orizontale, la care creuzetul este fixat în interio
rul bobinei de induc ie. Pentru introducerea aliajului în tipar, în
interiorul creuzetului este depus cantitatea necesar de aliaj, peste
care se a az tiparul cu pâlnia în jos i se fixeaz cu ringul. Prin
ap sarea butonului de declan are se conecteaz sursa de c ldur ,
controlul f cându-se viziual printr-un orificiu speciali al creuzetului,
apoi se pune în func ie centrifuga care automat deconecteaz sur
sa de c ldur i catapulteaz aliajul topit în tipar.

4.4.5. Dezambalarea i prelucrarea componentei metalice

Dezambalarea este o opera iune de desprindere a machetei corn- !


ponentei metalice din tipar dup turnare. Cercet rile efectuate în
acest domeniu denot c propriet ile fizico-chimice ale aliajului
de la trecerea dui din istare Lichid în stare solid , sunt în raport
cu timpul necesar pentru r cirea tiparului împreun cu aliajul tur
nat. Astfel este dovedit c la r cirea lent aliajele nobile i o elu
rile formeaz o structur macrogranular , iar la r cirea rapid — o
structur microgranular cu propriet i mecanice superioare. Din
aceste considerente dup turnarea aliajelor tiparul este l sat
s se r ceasc 5— 10 minute, dup ce se cufund în ap rece.
Referitor la r cirea tiparului umplut cu aliaje din crom-cobalt
sau crom-nichel literatura de specialitate prezint recomanda ii di
verse. A a, de exemplu, B. Kisela, I. Kiseliova (1962), V. Kopei-
kin (1978, 1984) etc. consider c aceste aliaje r cite lent au pro
priet i mecanice superioare, deci recomand ca tiparele dup tur
nare s fie introduse în cuptoare înc lzite pân la 600— 700°C,
unde lent se r cesc pân la temperatura de camer . G. Sosnin
172
(1968) recomand r cirea rapid dup turnarea aliajelor, iar dup
finisarea i lustruirea componentei metalice tiparul s fie pre
lucrat termic la temperatura de 700°C, timp de 15 minute. I. Rîn-
da u (1988) recomand dup turnarea aliajului men inerea tipa
rului la aer timp de 40— 50 min, dup care este scufundat în ap
rece, apoi este îndep rtat masa de ambalat.
inând cont de aceste recomand ri i de datele tiin ifice refe
ritoare la procesele de cristalizare a metalelor, precum i de ex
perien a noastr în acest domeniu, recomand m ca dup turnarea
aliajului tiparul s fie inut la aer, pân când aliajul din pâlnia ti
parului cap t o culoare întunecat , apoi trebuie s fie introdus în
ap rece.
A adar, dup r cirea definitiv a tiparului componenta metalic
se elibereaz de masa de ambalat. La utilizarea tiparelor cu chiu
vet , aceasta se prinde cu un de te i prin cioc nirea pere ilor
chiuvetei (conformatorului) de jur împrejur sunt eliberate compo
nentele metalice din interior.
In tiparede f r chiuvet masa de ambalat se fractureaz cu un
cle te desprinzând-o totodat i de piesele metalice (fig. 101). Dup
îndep rtarea masei de ambalat pe suprafa a componentelor meta
lice se mai observ mici zone izolate acoperite de material de am
balat i o pelicul de oxid metalic, care sunt înl turate definitiv
prin metode chimico sau mecanice. Astfel, protezele turnate din
aliaje nobile sunt cur ate definitiv i dezoxidate prin fierberea lor
în solu ie de acid clorhidric 25— 50% timp de 1— 2 minute. Piesele
dentare turnate din o eluri inoxidabile sunt fierte ini ial în sod
caustic i dup sp larea lor cu un jet de ap iar i sunt fierte în
solu ie de H20 — 900 ml + H C l— 100 m l+ H N 0 3— 50 ml, timp de
1—2 min.
In prezent atât cur area definitiv cât i dezoxidarea piese
lor dentare turnate din aliajele inoxidabile, crom-cobalt i crom-
nichel se realizeaz în aparate mecanice moderne cunoscute sub

Fig. 101. Piesa protetic par ial eli


berat de masa de ambalat

173
Fig. 102. Sablatoare comercializate de firma Schütz-Dental: a — Blastomatic,
u tilizat pentru sablarea pieselor metalice dup turnare; b — MicroBlast, utilizat
pentru finisarea componentelor metalice

numele de sablatoare. Aparatele de sabflare sunt diverse: unele


cu capacit i mai mari, automatizate, utilizate pentru prelucrarea
mecanic a pieselor turnate, altele mai mici utilizate pentru fi
nisarea pieselor metalice, cât i la preg tirea lor pentru aplicarea
maselor ceramice (fig. 102 a, b). Independent de vohumul i des
tina ia lor, toate sablatoarele au principii comune constructive.
Aceste aparate sunt formate din carcase metalice de diverse forme,
suprafa a peretelui superior are o ferestruic prin care se contro
leaz vizual starea piesei dentare, iar pe pere ii laterali exist
câte unul sau dou orificii prin care se introduce mâna protejat
de m nu a medicului pentru a manevra i a men ine piesa me
talic sub jetul de corund. In interiorul sablatorului se afl : 1) o
surs de lumin ; 2) punga-magazin în care se introduc particule
de corund cu duritate foarte mare, în special corund de oxid de
aluminiu; 3) sistemul de antrenare i proiectare a granulelor de
corund compus dintr-o conduct pentru p trunderea corundului i
alta pentru aerul comprimat care împreun sunt asamblate la o
duz cu un orificiu mic; 4) sistemul de aspirare a prafului din in
teriorul sablatorului. Conducta pentru aer este unit la un com
presor cu capacitatea realiz rii presiunilor de 6— 10 atm.
Pentru func ionarea sablatorului în punga-magazin se toarn
cantitatea de corund indicat în prospect i se conecteaz sursa
de lumin i compresorul. In urma ac iunii aerului comprimat (4—
6 atm) particulele de corund prin orificiul duzei sunt proiectate sub
form de jet continuu asupra suprafe elor componentei metalice.
Particulele de corund dezvolt o vitez foarte mare i lovindu-se
174
\î' ' 7

, Fig. 103. Componenta metalic a pro-


tezei dentare dup sablare

de componenta metalic , fragmenteaz resturile masei de ambalat


i îndep rteaz pelicula de oxizi metalici. Astfel, în urma ac iunii
jetului de granule abrazive de corund pe suprafe ele componente
lor metalice dezambalate într-un timp scurt se îndep rteaz restul
materialului de ambalat i oxizii, ob inând suprafe e foarte curate
(fig. 103).
Dup ce componentele metalice au fost cur ate prin aplicarea
uneia din metodele descrise, se sec ioneaz tijele canalelor de tur
nare din locul solidariz rii lor cu componenta metalic a piesei
dentare. Opera iunea de sec ionare a tijelor turnate din aliaje no
bile se realizeaz cu ajutorul unui cle te sau a unui fer str u, iar
tijele turnate din aliaje inobile se sec ioneaz cu abrazive rotative
aplicate de obicei la ma ina de lefuit: discuri de carborund cu gro
sime de 0,8— 1,5 mm fixate în mandrene; pietre sau freze specia
le extradure.

4.4.6. Defecte posibile ale componentei metalice turnate

Componenta metalic turnat i prelucrat este supus unui


examen de apreciere a calit ii în vederea depist rii unor defecte
posibile care pot fi înl turate prin lefuire. Sunt îns defecte care
nici dup interven iile respective nu permit utilizarea pieselor den
tare la realizarea protezei dentare finite, din care cauz aceste pie
se dentare sunt remodelate i turnate din nou.
Din grupa defectelor care pot fi înl turate fac parte modific ri
le de form i velum datorit prezen ei unor plusuri de aliaj so
lidificat pe suprafe ele piesei turnate determinate de prezen a unor
cavit i cu acelea i forme de pe pere ii (tiparului. De obicei pot fi
eviden iate urm toarele forme de plusuri: sferice, lamelare, conice,
aciculare sau o combina ie de forme. Apari ia acestor modific ri este
determinat de nerespectarea procesului de realizare i prelucra
175
re termic a tiparului i anume: 1) macheta n-a fost degresat ;
2) prezen a incluziilor de aer în masa de ambalat; 3) la ambala
rea machetei materialul de ambalat n-a fost supus vibr rii; 4) ma
sa de ambalat n-a fost omogen ; 5) tiparul a fost înc lzit brusc;
6) introducerea tiparului în cuptoare fierbin i sau ridicarea brus
c a temperaturii în cuptor, ceea ce provoac apari ia fisurilor pe
pere ii tiparului.
Din grupa defectelor care nu pot fi inl turate i care se în
tâlnesc mai frecvent eviden iem:
— lipsurile determinate de p trunderea par ial a aliajului to
pit în interiorul tiparului (lipsuri par iale i totale) ap rute în ca
zul realiz rii incorecte a canalelor de turnare (subdimensionare, nu
m rul necorespunz tor, situarea lor incorect ), al prelucr rii termice
necorespunz toare (nerespectarea regimului termic), obtur rii unei
zone din tipar sau a canalului central de turnare, al realiz rii
unei for e mici de împingere a aliajului fluid în tipar, sau când
aliajul utilizat a fost insuficient topit, a fost utilizat o cantitate
mai mic de aliaj, ce nu corespunde volumului piesei turnate;
— defecte de omogenizare a aliajului ce sunt determinate de
micro- sau macrocavit ile (pori) de la nivelul suprafe elor piesei
dentare sau în interiorul metalului. Prezen a acestor defecte este
determinat de incluziile de gaze, zgur , mas de ambalat, precum
i de comprimarea insuficient a aliajului, în urma a mai multor
cauze, printre care amintim cele mai importante: a) absen a sau
dimensiunea insuficient a rezervoarului de aliaj, cât i situarea
lui la o distan mai mare de 2— 3 mm fa de machet ; b) canale
de turnare cu dimensiuni insuficiente; c) s-a utilizat o cantitate mi
c de aliaj; d) for a de împingere a aliajului topit a fost insufici
ent ; e) eliminarea gazelor din tiparul umplut cu aliaj topit a fost
insuficient , ca urmare a prelucr rii termice incorecte a tiparului;
f) supraînc lzirea aliajului topit (fierberea lui); g) oxidarea alia
jului în timpul topirii lui; j) incluzii de zgur sau mas de ambalat
în aliajul fluid;
— componente metalice cu dimensiuni incorecte ce determin
imposibilitatea aplic rii lor pe câmpul protetic. Aceste modific ri
ap rute fie în urma supradimension rii totale sau subdimension -
rii piesei dentare sunt o consecin a inegalit ii dintre coeficien
ii de dilatare i contrac ie ai masei de ambalat i aliajului utili
zat, fie prin utilizarea maselor de ambalat cu coeficien i similari
mai mari sau mai mici decât ai aliajului, din cauza nedetension rii
machetei din cear , contrac iei machetei prin înglobarea ei în mase
de ambalat cu temperaturi sc zute (mai mici decât ale machetei).

4.5. Tehnica de aplicare a acrilatelor

Dup cum se tie din studiul materialelor (vezi tema 3.5), în


protetica dentar sunt utilizate diverse acrilate atât pentru reali
zarea protezelor mobilizabile, cât i pentru cele fixe. Tehnicile de
176
aplicare a acrilatelor pot îi clasificate conven ional în: tehnici cla
sice i tehnici moderne.
Tehnicile clasice prezint , în general, opera iuni identice atât
în cadrul utiliz rii acrilatelor pentru protezele mobilizabile, cât i
pentru cele fixe, i cuprind urm toarele opera iuni: 1) realizarea
tiparului i izolarea lui; 2) prepararea pastei de acrilat i introdu
cerea ei în tipar prin presare; 3) polimerizarea acrilatului; 4) de-
zambalarea protezei.
Tehnicile moderne se deosebesc de cele clasice nu numai prin
opera iunile de realizare, dar i prin metoda aplic rii pastei de ac
rilat. De aceea atât cu scop didactic, cât i cu scop practic vom
descrie tehnicile utilizate individual pentru protezele mobilizabile
i pentru cele fixe.

4.5.1. Tiparele pentru protezele mobilizabile

Tiparele sunt cavit i delimitate de pere i i reprezint nega


tivul machetei protezei mobilizabile. Realizarea tiparului const din
dou opera iuni: ambalarea machetei în chiuvete speciale; îndep r
tarea cerii machetei.
Tiparul protezelor mobilizabile este realizat atât prin tehnica
clasic de aplicare a acrilatului, cât i prin cea modern care se
deosebesc una de alta prin detalii.

4.5.1.1. Realizarea tiparului pentru aplicarea acrilatului


prin tehnica clasic

Conform tehnicii clasice, acrilatele se introduc în tipar prin


presare, din care cauz la realizarea lui sunt utilizate chiuvete
metalice care rezist la presiuni înalte i care sunt alc tuite din
dou p r i inegale în sens vertical: cea superioar mai mic de
cât cea inferioar . Fiecare jum tate este format dintr-un inel i
un capac. Toate p r ile componente se pot asambla într-o singur
pozi ie cu ajutorul dispozitivelor speciale (fig. 104).
Pentru ambalarea în chiuvet , macheta protezei mobilizabile se
solidarizeaz prin lipirea extremit ilor ei de model cu cear , ope
ra iune urmat de proba modelului cu m cheta protezei în jum tatea
inferioar a chiuvetei. Dac soclul prezint dimensiuni volumi
noase, este redus prin t ierea ghipsului pân la p trunderea iîn
interiorul chiuvetei f r dificult i.
Modul în care vor fi situate modelul i p r ile componente ale
machetei în chiuvet determin metoda de ambalare a machetei:
a) ambailarea direct ; b) ambaflarea indirect ; c) ambalarea mixt .
Ambalarea direct . Conform acestei metode, dup ambalarea i
înl turarea cerii modelul i elementele componente ale machetei
(din ii artificiali, cro etele, scheletul metalic) r mân într-o singur
jum tate a chiuvetei — în jum tatea inferioar (fig. 105).
A adar, pentru ambalarea direct modelul cu macheta 'se intro-
12 Gh. Bärsä, I. PostoUchi 177
Fig. 104. P r ile componente ale chiuvetei: 1, 2 — jum tatea inferioar
cu ca
pacul asamblat; 3 — jum tatea superioar f r capac; 4 — cajpacul neasamblat;
5 — toate p r ile componente asamblate
Fig. 105. Tiparul ob inut dup ambalarea direct

duce în ap pentru izolare mentinându-1 câteva minute, apoi se


prepar past de ghips care se toarn în jum tatea inferioara a
chiuvetei. In pasta de ghips se înfund soclul modelului pân când
laturile bazale ale acestuia vor fi înglobate în pasta de ghips. Sur
plusurile de ghips se modeleaz în a a fel ca acestea s acopere în
întregime suprafe ele vestibular i ocluzal , inclusiv marginile
incizale ale din ilor, formând astfel un val de ghips neretentiv cu
o grosime a pere ilor de 4— 10 mm. Din aceste considerente în li
teratura de specialitate aceast metod de ambalare se mai nu
me te ambalare cu val.
Dup priza definitiv a ghipsului se asambleaz jum tatea su
perioar a chiuvetei, care trebuie s prezinte contact intim pe toa
t suprafa a inelelor, iar capacul ei s fie situat la o dep rtare de
cel pu in 4— 6 mm de ghipsul din jum tatea inferioar a chiuve
tei. In caz de necesitate se fac retu rile corespunz toare i chiu
veta se introduce într-un vas cu ap timp 'de 5— 10 minute pen
tru a izola u or ghipsul. Dup izolare se prepar pasta de ghips
care se introduce prin vibrare în interiorul jum t ii superioare
perior i chiuveta se introduce sub pres pân la priza definitiv a
a chiuvetei pân la umplere. Ulterior se asambleaz capacul su-
ghipsului
Ambalarea Indirect . Conform acestei metode, dup înl turarea
cerii i deschiderea chiuvetei în jum tatea ei inferioar r mâne mo-
178
Fig. 106. A m b a l a r e a i n d i r e c t : a — m o d e l u l cu m a c h e t a protezei m obilizabile
ghipsat în jum tatea inferioar ; b — tiparul ob inut dup topirea i înl turarea
cerii

delul, iar în cea superioar cro etele sau scheletul metalic i din
ii artificiali ai machetei protezei dentare (fig. 106). Aceast meto
d practic este utilizat în majoritatea laboratoarelor de tehnic
dentar .
Tehnica de ambalare indirect este identic cu ambalarea di
rect cu unele deosebiri de detaliu i anume: în cazul realiz rii
protezelor par ial mobilizabile, din ii restan i de pe model sunt
sec iona i dinspre cervical spre ocluzal, în a a mod ca ei s devi
n neretentivi i s fie realizat un spa iu de aproximativ 2— 3 mm
între segmentele dentare ale cro etelor. Modelul cu machet este
înfundat în ghips pân când limitele machetei protezei se vor si
tua la un nivel cu marginea inelului, apoi se înl tur surplusurile
de ghips i se neteze te suprafa a lui. Astfel, suprafa a ghipsului
jum t ii inferioare este situat la un nivel cu marginile inelului
i limitelor machetei protezei. Ulterior opera iunea de ambalare în
jum tatea superioar a chiuvetei este efectuat identic cu cea a
ambal rii directe.
Metoda de ambalare indirect prezint avantaje fa de amba
larea direct . Astfel, în cazul ambal rii indirecte'din ii artificiali
î i p streaz pozi ia lor ini ial ; imprim rile tiparului pot fi u or
izolate; exist posibilitatea controlului repartiz rii pastei acrilice
179
în interiorul tiparului. Dezavantajele acestei metode se manifest
la etapa final prin supraîn l area dimensiunii verticale a etaju
lui inferior ca rezultat al supradimension rii grosimii bazei prote
zei, fie în urma pres rii insuficiente a acrilatului la etapa de in
troducere a lui în tipar, fie în urma utiliz rii unei chiuvete necali
tative.
Ambalarea mixt . Aceast metod nu posed tehnici proprii de
ambalare, ci rezult din combinarea celor dou metode descrise.
Intr zon , în dependent de necesitate, macheta poate fi am
balat dup tehnica direct , iar în alta dup tehnica indirect .
D upj ambalarea realizat prin una din aceste metode în inte
riorul chiuvetei se afl modelul i elementele componente ale ma
chetei din cear . Pentru ob inerea tiparului, dup priza definitiv
a ghipsului, chiuveta este introdus într-un vas cu ap care fier
be i men inut în ea 10— 15 minute. Acest timp este necesar pen
tru plastificarea cerii din interiorul chiuvetei. Dac chiuveta este
men inut mai mult timp în ap fierbinte, ceara se tope te i pe
re ii tiparului se impregneaz cu acizi gra i, greu de înl turat. Du
p plastificarea cerii chiuveta este scoas din ap i se deschide în
cele dou p r i componente ale ei, care se a az pe un suport me
talic. Prin sp larea cu ap (la temperatura de fierbere) a acestor
dou jum t i ale chiuvetei se înl tur definitiv ceara din tipar.
In continuare pere ii tiparului se izoleaz cu materiale de izolare
(vezi tema 3.9), care formeaz o pelicul ce împiedic absorb ia
monoinerului de c tre ghips i aderenta acrilatului la pere ii tipa
rului. Tehnica de izolare a tiparului depinde de substan ele de izo
lare utilizate. inem s men ion m c , indiferent de tehnica folo
sit , este necesar de respectat urm toarele indica ii: a) suprafa a
tiparullui s nu con in resturi de ap ; b) substan a izolatoare s
fie aplicat pe pere ii tiparului prin pensulare într-un strat uniform
i sub ire; c) s fie izolate toate imprim rile tiparului; d) nu se
admite aplicarea substan ei izolatoare pe suprafe ele din ilor ar
tificiali i pe elementele de men inere i fixare a protezei, îns în
caz c aceast procedur a fost efectuat , este necesar de a în
l tura substan a izolatoare prin cur area cu monomeri.
In caz c izolarea tiparelor nu este realizat corect, protezele
acrilice dup polimerizare i dezambalare pot prezenta diverse mo
dific ri reprezentate de aderenta intim a ghipsului în diverse zo
ne sau pe toat suprafa a protezei, înl turarea c ruia este imposi
bil sau poate provoca modific ri ale suprafe ei protezei: prezen
ta porilor atât la suprafa , cât i în interiorul acrilatului datorit
p trunderii vaporilor de ap din pere ii tiparului neizola i; acri
latul este fragil, datorit p trunderii monoinerului în tipar i
mic orarea cantit ii lui în acrilat.
Dup r cirea tiparului, în interiorul lui este introdus prin pre
sare acrilatul sub form de past . Pentru realizarea acestei ope
ra iuni, se amestec monomerul i polimerul acrilatului solicitat
(vezi tema 3.5.2) conform indica iilor din prospect. In scopul
economisirii acrilatului, se recomand pentru fiecare dinte inclus
180
Fig. 107. Schema realiz rii barierei hidrice
pentru evitarea evapor rii monomerului:
1 — cea ca Petri; 2 — vasul cu past de
acrilat; 3 — vasul de acoperire; 4 — stratul
de ap .

în proteza mobilizabil 1,5—2 g de polimer. Cantitatea necesar


poate fi u or calculat înmul ind cantitatea de polimer la din ii
inclu i într-o protez sau în mai multe, iar monomerul se ia în
propor ia indicat în prospect.
Dac produsul nu este înso it de prospect, dozarea polimerului
i a monomerului se poate efectua în mod empiric. în acest scop
se pun 5— 10 ml de monomer într-un vas, peste care se adaug pro
gresiv polimerul pân la satura ie (pân la absorb ia complet a
lichidului de c 'tre pulbere), fiind amestecat cu un bastona de
sticl sau cu spatula.
Pentru evitarea evapor rii monomerului so recomand acope
rirea vasului cu o pl cut de sticl sau de cear , sau cu o folie de
celofan sau polietilen umezit . De remarcat îns c i în acest
caz nu este exclus evaporarea monomerului, de aceea se reco
mand folosirea cutiei Petri (pe fundul c reia este un strat cu ap ),
în care se introduce vasul cu past fiind acoperit în totalmente de
un alt vas (fig. 107). Aceast metod de evitare a evapor rii mo
nomerului, în literatur , este cunoscut i sub numele de barier
hidric .
Pasta de acrilat din interiorul vasului succed urm toarele fa
ze fizico-chimice: 1) amestecul are aspectul nisipului sau zah rului
umezit din cauza absorb iei monomerului lichid de c tre pulbere,
formând o past friabil ; 2) pasta devine lipicioas (aderent ),
vâscoas i se trage în fire sub iri la atingere cu spatula sau bas
tonul de sticl ; 3) pasta devine asem n toare unui aluat elastic,
neaderent . Ajuns la etapa final , se introduce în tipar.
Durata parcurgerii acestor trei faze depinde de temperatura
mediului i de Varietatea acrilatelor utilizate. Trecerea de la o
faz la alta este determinat de procesul de amestecare a pastei,
care se efectueaz periodic (3—4 ori), rapid, urmat de acoperi
rea vasului. Procedeul de 'amestecare se realizeaz în scopul
dizolv rii concomitente i totale a pulberii de polimer. Deoarece
monomerul este mai u or decât polimerul, el se ridic la suprafa
producând dizolvarea stratului superior i suprasatura ia lui cu
monomer, urmat în continuare, dac nu se va efectua periodic ames
tecarea, de dizolvarea progresiv a straturilor inferioare. Ca re-
181
zultait acrilatiil va c p ta culori diverse ob inând aspectul unui de
sen marmorat cu propriet i mecanice inferioare. Prin urmare, pro-
cesiil de amestecare a pastei este necesar, fiind totodat înso it
i de un control asupra parcurgerii fazelor fizico-chimice, în vede
rea depist rii momentului de trecere din a doua în a treia faz ,
moment când pasta are o consisten optim i poate fi introdus în
tipar prin metoda pres rii. In acest scop din pasta de acrilat se
modeleaz o plac de dimensiuni respective tiparului pentru pro
teza maxilei i sub forma de val — pentru mandibul . Acrilatul este
introdus în jum tatea de chiuvet , în care se afl din ii artificiali
cu cro etele acoperindu-se toat suprafa a tiparului. Peste acrilat
se aplic o folie de celofan sau polietilen umezit , dup ce se
asambleaz jum tatea opus a chiuvetei în pozi ie corect , i se
preseaz progresiv i lent pân când între inelele de contact ale
chiuvetei va r mâne un spa iu de 1,0— 1,5 mm. Diip 2— 3 minute
de men inere sub pres (fig. 108) se separ jum t ile chiuvetei,
se înl tur foaia de celofan i se verific umplerea tiparului. In
caz de exces de acrilat acesta se înl tur , iar în caz c nu ajun
ge se adaug i iar i chiuveta se închide i se preseaz pân
la închiderea complet . Chiuveta se men ine sub pres cel pu in

Fig. 108. P r e s hidromecanic EW L 5410 ( f i r m a KaVo)

Fig. 109. Aparat d e p o l i m e r i z a r e EW L 5504


182
10— 15 minute dup ce se sedate i se fixeaz într-un inel-pres
(ring) metalic pe toat perioada în care decurge procesul de poli-
merizare a acrilatului.
Regimul tehnic de polimerizare a acrilatului este indicat în
prospect. inem îns s men ion m c în unele laboratoare mai pu
in utilate polimerizarea se execut în vase metalice emailate sau
din aluminiu, ceea ce nu permite respectarea indica iilor cuprinse
în prospect. Din aceste considerente este recomandat utilizarea
polimerizatoarelor, aparate speciale, comercializate în ultimul timp
(fig. 109). Unele polimerizatoare sunt par ial automate, altele sunt
mai complexe, fiind dotate cu dispozitive de reglare a regimului
termic i a duratei procesului de polimerizare.

4.5.1.2. Realizarea tiparului pentru aplicarea acrilatului


prin tehnica modern
Introducerea acrilatului prin tehnica clasic în tipar prezint
unele dezavantaje care se reflect asupra protezei finale i care
se manifest prin supradimensionarea grosimii bazei protezei mo
bilizabile (între 0,4— 2,5 mm) i ca rezultat i prin str mutarea
pozi iei cro etelor de pe suprafa a dintilor-stâlpi. Acest fenomen
va aduce la majorarea dimensiunii verticale de ocluzie, solicitând
verific ri de ocluzie în condi iile cavit ii bucate* Din aceste con
siderente, în laboratoarele de protetic dentar , actualmente, este
aplicat o metod modern , conform c reia acrilatul este introdus
în tipar prin intermediul canalelor de turnare. Aceast metod este
cunoscut în literatura de specialitate ca tehnic de introducere a
acrilatului în tipar prin turnare sau injectare. In acest scop tiparul
este realizat într-o chiuvet special numit chiuvet -injec ie.
A a, de exemplu, firma Ivoclar comercializeaz un apar , com
plex sub denumirea de «SR-IVOCAP-SYSTEM» alc tuit din chiu-
vet -injec ie, fiole cu monomer i polimer, vibrator pentru ames
tecarea polimerului i a monomerului din mteriorul fiolei (fig.
110).
Tiparul este realizat dup metoda indirect descris la tehni
ca clasic cu excep ia c pentru ambalat este folosit numai ghips
dur, iar la nivelul limitei bazei protezei sunt realizate dou sau
mai multe canale de turnare în func ie de num rul eilor prote-

Fig. 110. Complexul cSR-Ivoclar-System» pen


tru realizarea i introducerea acrilatului în tipar
prin Injectare
183
zelor (fig. 111). Aceste canale sunt realizate din tije de cear cu
un diametru de 3 mm (dup ambalarea machetei protezei în prima
parte a chiuvetei), prin lipirea unei extremit i de marginea bazei
protezei i a altei extremit i de orificiul chiuvetei-injec ie. Dup
aceasta se asambleaz a doua jum tate a chiuvetei, se toarn
ghipsul, se îndep rteaz ceara i se izoleaz tiparul conform teh
nicii clasice (fig. 112). Dup r cirea tiparului p r ile chiuvetei-in
jec ie sunt asamblate i fixate în ringul-pres , iar în eamera de
recep ie a aparatului complex este introdus fiola cu past acri
lic amesitecat în vibrator. Ulterior cu ajutorul pompei i sub pre
siune foarte mare (pân la 3000 kg) acrilatul este introdus prin
canalele de turnare în interiorul tiparului (fig. 113 . b). Acrila-

Fig. 111. Scheme de realizare a diverse


lor canale pentru injectarea acrilatului

Fig. 112. Tiparul ob inut dup topirea


i înl turarea cerii
Flg. . Introducerea acrilatului în tipar prin tehnica modern : a —- schema
de introducere a acrilatului în tipar; b — chiuvete asamblate la pompe

tul este supus polimerizarii sub ac iunea acestor presiuni perma


nente, timp de 3—5 minute, la temperatura de 95— 100°C.
Pentru realizarea acestui procedeu tehnologic este recomandat
utilizarea acrilatului comercializat în acest scop de firma Ivoclar.
In prezent sunt comercializate i alte acrilate termoplastice (vezi
tema 3.5.2). Cercet rile realizate în acest domeniu au dovedit c
aproximativ 75% din acrilatele clasice pot fi utilizate pentru in
troducerea lor în tipar prin injectare. De aceea în prezent sunt
comercializate chiuvete-injec ii montabile cu o construc ie mai
simpl . A a. de exemplu, firma Sciitz-Dental produce chiuveta sub
denumirea de Unipress-System — injektiontechnik, cu ajutorul c
reia se poate introduce acrilatul în tipar f r utilizarea presiuni
lor mari. Acest sip+em chluvet -injec ie este alc tuit din mai multe
p r i componente. La chiuvet se asambleaz un sistem ce ne am in
te te o sering metalic filetat cu piston, demontabil . Pistonul
se pune în mi care cu ajutorul unui urub. Pentru realizarea t i
parului, macheta protezei se ambaleaz dup tehnica descris an
terior, cu excep ia c sunt realizate i canale de evacuare a aeru
lui din interiorul tiparului. Aceste canale au un diametru mai mic
(1,5— 2 mm) decât canalele de turnare i sunt situate în zoml'e ccle
mai îndep rtate de 'la canalele de turnare.
Dup înl turarea cerii i izolarea tiparului jum t ile chiuve
tei sunt asamblate prin sisteme speciale. Se prepar pasta de acri
lat i se introduce în interiorul tubului seringii (fig. 114 a), apoi
se asambleaz tubul seringii la orificiul chiuvetei (fig. 114 b ).
Prin rotirea urubului se pune în mi care pistonul, care ac ioneaz
asupra pastei de acrilat injectând-o prin canale în interiorul tipa
rului, pân când surplusurile de acrilat ies iprin canalul de eva-
185
Fig. 111. Introducerea acrilatului în tipar conform tehnicii propuse de firma
Schiitz-Dental: a — introducerea pastei de acrilat în sering ; b — asamblarea
tuturor elementelor componente a!e sistemului i injectarca acrilatului în tipar

cuare. în continuare acest canal se cupleaz i se mai exercit câ


teva rotiri ale urubului, realizând astfel presiuni suplimentare
asupra acrilatului.
La injectarea acrilatului în tipar o deosebit importan are
starea acrilatului preparat. A a, de exemplu, la utilizarea acrilate-
lor termoplastice de turnare care la prepararea pastei nu succed
fazele fizico-chimice, pasta ob inut se introduce în tipar imediat
dup amestecarea monomerului i polimerului. La utilizarea acri-
latelor care succed fazele fizico-chimice, pasta de acrilat se in
troduce în tipar când se afl în a doua faz i posed o fluiditate
m rit . Unii autori (Vares, Pavlenko, evcenko) recomand înain
te de introducerea pastei în tipar s fie r cite chiuveta (în frigider)
i pasta de acrilat, deoarece temperaturile joase prelungesc perioa
dele fazelor fizico-chimice, iar pasta de acrilat î i p streaz flui
ditatea pe un timp mai îndelungat.
Dup introducerea acrilatului în tipar se realizeaz polimeriza-
rea conform indica iilor prescrise de fabricant.
Actualmente sunt comercializate acrilate fotopolimerizante uti
lizate la confec ionarea bazelor protezelor mobilizabile f r reali
zarea tiparului. A a, de exemplu, firma Dentsply York Division
elaboreaz complexul «Triad VLC System» ce include acrilate
fotopolimerizante, aparatul de fotopolimerizare i instrumente uti
lizate la modelarea protezei mobilizabile. Pentru aplicarea acrila
tului dup aceast tehnic , pe suprafa a ocluzal a din ilor monta i
în macheta protezei mobilizabile ini ial se realizeaz cheia de oclu
zie. Cheia de ocluzie îndepline te func ia de men inere i fixare a
din ilor artificiali ce constituie arcada sau hemiarcada dentar mor-
toîunc ional restaurat pe perioada de timp în care se aplic acri-
latul. Pentru realizarea cheii de ocluzie, pe suprafe ele ocluzale i
marginile incizale ale din ilor artificiali se pensuleaz agentul de
izolare (MRA) (fig. 115 a), peste care se aplic un val de acrilat
(fig. 115 b). De pe valul de acrilat pornesc spre soclul modelului
trei prelungiri: una anterioar situat în zona din ilor frontali i
dou posterioare— în zonele retromolare laterale. Aceste prelun
giri sunt fixate pe proeminen ele soclului modelului din zonele res-
186
Fig. 115. Aplicarea acrilatului pentru realizarea bazei protezei mobilizabile f r
utilizarea tiparului (explica ie în text)

pective îndeplinind func ia de sprijin pentru val. Dup fotopolime-


rizarea acrilatului în aparatul «Triad» valul ocluzal cu din ii ar
tificiali i cu prelungirile de sprijin constituie cheia de ocluzie.
In continuare se îndep rteaz cheia de ocluzie cu din ii artificiali
(fig. 115 ) i cu ap fierbinte se înl tur de pe model ceara ma
chetei protezei mobilizabile, iar cu agentul de izolare se izoleaz
prin pensulare suprafa a modelului ce constituie câmpul protetic.
Din pasta de acrilat «Triad VLC» se realizeaz o plac cu grosimea
de 1,5— 2,0 mm care se aplic pe suprafa a izolat a modelului i
se adapteaz dup limitele bazei protezei marcate pe model. Ulte
rior modelul este introdus în aparatul «Triad» pentru prepolimeri-
187
zarea acrilatului. Dup acest procedeu, pe suprafe ele cervicale ale
din ilor artificiali, pe apofiza alveolar a acrilatului bazei de pe mo-
dell se depun dou valuri de acrilat (fig. 115 d ). Ulterior cheia de
ocluzie se aplic la model dup imprim rile prelungirilor de spri
jin din zonele lateral i frontal i prin presare se adapteaz la
toate punctele de sprijin. în continuare cu bisturiul se înl tur sur
plusurile de material (fig. 115 e) i se modeleaz versantele ves
tibuläre i orale ale protezei. Suprafe ele acrilatului modelat se
acoper prin pensulare cu lichid de h.struire i se introduc în apa
ratul «Triad» pentru fotopolimerizarea definitiv a acrilatului. Dup
polimerizare se înl tur cheia de ocluzie de pe suprafe ele ocluza
le i incisivale ale din ilor ce constituie arcada dentar (fig. 115 f.)
i se îndep rteaz proteza de pe model.

4.5.2. Tipare pentru proteze fixe

Tiparele pentru protezele fixe ca i pentru protezele mobiliza


bile reprezint o cavitate reprodus dup forma i volumul ma
chetei protezei fixe, în care este introdus nasta acrilic pentru a
fi polimerizat . Tiparele pentru protezele fixe sunt realizate doar
în cazul când proteza este confec ionat prin metoda clasic care
prevede: 1) modelarea din cear a machetei viitoarei proteze;
2) realizarea tiparului; 3) introducerea acrilatului în tipar; 4) dez
ambalarea protezei, prelucrarea i lustruirea ei. Prin urmare,
realizarea tiparului pentru protezele fixe prevede utilizarea acelo
ra i opera iuni i utilaje ca i în cadrul realiz rii tiparului pentru
protezele mobilizabile. Ambalarea în chiuvet a machetelor prote
zelor fixe este realizat dup metoda indirect . Se efectueaz am
balarea vertical sau orizontal a machetei.
La ambalarea vertical macheta protezei fixe este introdus în
ghipsul din jum tatea inferioar a chiuvetei, în pozi ie vertical , cu
marginea incizal sau cu fa a ocluzal în jos, pân la marginea
coletului (cervical ). Dup priza ghipsului i izolarea lui este tur
nat ghips în a doua jum tate a chiuvetei i se înl tur ceara. Ast
fel, într-o jum tate a chiuvetei se afl bontul din ghips ce reproduce
forma dintelui preparat, iar în cealalt jum tate — cavitatea for
mat de suprafe ele exterioare ale machetei din cear . La asam
blarea chiuvetei în cavitatea respectiv intr bontul artificial. în
tre pere ii acestei cavit i i suprafe ele bontului se formeaz un
spa iu egal cu grosimea fostei machete din cear sau cu a viitoarei
proteze (fig. 116). Aceast metod de ambalare este practicat , în
special, la confec ionarea protezelor fixe acrilice, sau a protezelor
mixte fizionomice.
La ambalarea orizontal macheta protezei este introdus în
ghipsul din prima jum tate a chiuvetei, în pozi ie orizontal , cu
suprafa a oral în jos, pân la marginea vestibular incizal sau
ocluzal astfel încât suprafa a vestibular r mâne neacoperit de
ghips. Dup izolarea ghipsului din prima jum tate a chiuvetei se
188
Fig. 116. Schema tiparului dup ambalarea vertical : 1 — jum tatea de chiuvet
cu bontul artificial; 2 — jum tatea de chiuvet cu cavitatea tiparului; 3 — spa
iul format între pere ii tiparului i suprafe ele bontului artificial
Fig. 117. Schema tiparului dup ambalarea orizontal : 1 — jum tatea de chiu
vet cu bontul artificial i spa iul ob inut între pere ii tiparului i suprafe ele
bontului; 2 — jum tatea de chiuvet cu tiparul suprafe ei vestibuläre

umple a doua jum tate i dup priza definitiv a ghipsului urmea


z înl turarea cerii. Astfel, într-o jum tate a chiuvetei se afl bon
tul artificial i cavitatea format de suprafe ele orale i proximale
ale machetei, iar în cealalt jum tate — tiparul suprafe ei vestibu
läre (fig. 117). In caz de ambalare a protezelor fixe mixte în pri
ma jum tate a chiuvetei r mâne componenta metalic , iar în a doua
jum tate — tiparul cu imprim rile suprafe elor vestibuläre. La asam
blarea chiuvetei, între componenta metalic i tiparul suprafe elor
vestibuläre, se formeaz un spa iu egal cu grosimea fostelor ma
chete din cear a suprafe elor vestibuläre.
Aceast metod de ambalare poate fi utilizat pentru realiza
rea tuturor variet ilor de proteze fixe.
Dup ambalare urmeaz izolarea tiparului i prepararea pastei
de acrilat. Introducerea acrilatului în tipar este realizat conform
tehnicii clasice descris la confec ionarea protezelor mobilizabile,
respectându-se indica iile referitoare la procesul de polimerizare
indicate în prospectul respectiv.
La confec ionarea protezelor fixe acrilice dup metoda clasic se
înregistreaz i unele dezavantaje. Asemenea proteze posed pro
priet i fizico-mecanice inferio'are, din care cauz în condi iile cavi
t ii bucale u or se abraziaz , î i modific culoarea în timp (in
stabilitate coloristic ); posed o omogenitate nesatisf c toare, de
aceea în condi iile umidit ii cavit ii bucale sunt u or intumes-
cente; în contact cu esuturile moi pot provoca inflamarea acestora;
nu ofer posibilitatea red rii corecte a nuan elor coloristice ale din
ilor naturali etc. Din aceste considerente actualmente majoritatea
speciali tilor recomand utilizarea protezelor fixe confec ionate dup
metoda clasic numai în calitate de proteze provizorii, de protec
ie (pân la confec ionarea protezelor definitive).
4.5.3. Tehnica modern de modelare liber a pastei acrilice utilizate
la realizarea protezelor fixe

In prezent sunt comercializate diverse acrilate cu noi carac


teristici (vezi tema 3.5.1.), din care pot fi modelate proteze fixe di
rect pe model, f r a fi introduse în tipar. Tehnicile de realizare
a acestei metode exclud urm toarele opera iuni: a) modelarea ma
chetei din cear a viitoarei proteze; b) realizarea tiparului i toa
te opera iunile legate de aceast manoper ; c) introducerea acri
latului în tipar. Totodat protezele realizate dup aceast tehnic
prezint avantaje privind posibilit ile de realizare a nuan elor co-
loristice solicitate.
Pentru realizarea protezelor fixe dup tehnica modern , se de
pune prin pensulare pe bontul artificial sau pe componenta meta
lic a modelului stratul bazai al acrilatului, cu o grosime unifor
m de 0,3— 0,4 mm. Depunerea acestui strat urm re te un dublu
scop: în primul rând, excluderea transparen ei componentei meta
lice i a materialelor de fixare a protezelor pur acrilice i, în al
doilea rând, realizeaz aderen a corespunz toare 'a acrilatului
de suprafe ele retentive ale componentei metalice.
Pe stratul bazai ob inut se aplic prin depuneri succesive pas
ta de dentin i smal a acrilatului cu modelarea particularit ilor
morfofunc ionale ale din ilor prin tehnicile descrise la tema 2.9.
Polimerizarea acestor tipuri de acrilate este realizat conform
indica iilor din prospectul respectiv. De men ionat c unele acri
late se polimerizeaz sub ac iunea presiunii de 5— 6 atm. i a tem
peraturii de 93— 120°C, iar altele sub ac iunea razelor de lumin
(fotopolimerizare), folosind aparate speciale (fig. 118, 119).

Fig. 118. Aparatul automat «Ivom at P3» pentru polimerizarea acrilatului sub
ac iunea presiunii i a temperaturii

190
Fig. 119. Aparatul «Spektramat» pentru polimeri
zarea acrilatelor sub ac iunea razelor de lumin

Subliniem i faptul c depunerea pastelor de acrilat i mode


larea formei anatomice a din ilor nu sunt limitate de un anumit
timp, deoarece pastele de acrilat nu trec prin fazele fizico-chimice
descrise la acrilatele clasice. Ele formeaz o past plastic , care
numai dup polimerizare se solidific , ob inându-se astfel proteza
fix cu luciu, iar în caz de realizare a unor retu ri pot fi lustrui
te i dup tehnicile obi nuite.

4.5.4. Dezambalarea protezelor acrilice din chiuvet


Dezambalarea protezelor din chiuvet se efectueaz numai la
protezele confec ionate prin metoda clasic i const în eliberarea
lor din tipar i cur area suprafe elor de resturile materialului de
ambalat.
Dezambalarea este realizat dup polimerizarea acrilatului i
r cirea definitiv (lent ) a tiparului, prin deschiderea chiuvetei.
Aceast opera iune este efectuat dup eliberarea chiuvetei de ring,
prin introducerea cu itului de ghips între inelele chiuvetei, reali-
zându-se mi c ri u oare de luxa ie urmate de o trac iune egal
i uniform a ambelor jum t i ale chiuvetei în direc ii opuse. D u
p aceasta se înl tur c p celele chiuvetei, iar fiecare jum tate este
fixat cu fa a tiparului în jos într-o pres special , care ac ioneaz
asupra ghipsului din partea capacului chiuvetei înl turând din in
teriorul inelului ghipsul împreun cu proteza. Tiparul scos din
chiuvet este fracturat atent în mici por iuni pân la eliberarea
definitiv a protezei de ghipsul tiparului, iar resturile de ghips de
pe suprafe ele protezei sunt înl turate cu ajutorul cu itului de
ghips.
Aceste opera iuni de eliberare i cur are a protezelor sunt rea
lizate cu aten ie pentru a nu fractura protezele.

4.6. Prelucrarea i finisarea protezelor dentare

Prelucrarea ?i finisarea protezelor derotare depinde de materia


lul utilizat la confec ionarea lor i const din dou opera iuni:
1) opera ia de planare i netezire a protezelor; 2) opera ie de lus
truire a protezelor.
191
Opera ia de planare i netezire a protezei este efectuat cu aju
torul instrumentelor abrazive rotative. Pentru prelucrarea prote
zelor acrilice sunt utilizate diverse forme de freze atât metalice,
cât i din carborund, cu ajutorul c rora sunt înl turate surplusu
rile de acrilat de pe suprafe ele protezelor, conferindu-i protezei i
un aspect morfologic corespunz tor. Ulterior suprafe ele libere ale
protezei ce nu prezint contact cu esuturile câmpului protetic sunt
netezite cu ajutorul hârtiei de glaspapir cu granula ie fin .
La prelucrarea suprafe elor protezelor metalice sunt folosite in
strumente reprezentate de discuri de carborund sau diamantate,
diverse freze din aliaje dure sau diamantate, pietre dentare cu aju
torul c rora se lefuiesc suprafe ele protezelor pentru adaptarea lor
pe model, cât i pentru redarea aspectului morfologic corespunz
tor. Neteziriea suprafe elor protezelor metalice se efectueaz cu gu
me abrazive (polipanturi), în special a protezelor confec ionate prin
tehnici clasice. In cazul utiliz rii protezelor confec ionate prin teh
nici contemporane, aceast opera iune se efectueaz cu ajutorul
sablatorului utilizând corund cu o granula ie fin ce nu dep e te
50 microni.
Opera ia de lustruire a protezelor este efectuat pentru a reda
suprafe elor protezei aspecte perfect netede, rezistente din punct
de vedere chimic i neretentive pentru alimente. Lustruirea supra
fe elor protezelor acrilice i metalice confec ionate prin tehnici cla
sice se realizeaz la aparatul de lefuit. Pentru lustruirea mecanic
sunt utilizate diverse materiale de lustruit (vezi tema 3.8), care se
depun pe fil uri sau perii. Lustruirea final se realizeaz cu ajuto
rul pufului de bumbac ob inând astfel un luciu maxim.
Protezele metalice confec ionate prin tehnici moderne pot fi
lustruite i electrochimie. Lustruirea electrochimic este realizat
în aparate speciale numite în literatura de specialitate i b i elec-
trogalvanice (fig. 120), care sunt puse în func iune de curent elec-

Fig. 120. Aparatul de lustruire electrochimic (Schütz-Dental)


392
trie continuu de mic intensitate i tensiune joas . Proteza dentar
se une te la polul pozitiv al aparatului cu ajutorul unei cleme i
se introduce în vasul cu electrolit unit la polul negativ (vezi tema
3.8). La circula ia curentului electric prin solu ia electrochimic se
reduc toate rugozit ile de ipe suprafa a metalic a protezei, ob-
inându-se astfel luciul corespunz tor.
Pentru lustruirea electrochimic pot fi utilizate atât aparate
comercializate, cât i confec ionate în condi ii de laborator. In acest
scop pot fi utilizate transformatorul de curent electric cu capaci
tatea de a realiza curentul continuu de mic intensitate i tensiune
joas i un vas din sticl sau por elan cu capacitatea de un litru.
In vas se introduce un cilindru de diametrul interiorului vasului
realizat dintr-o plac de cupru unit la polul negativ al transforma
torului, iar pe marginile vasului este fixat o bar din cupru cu un
material neconduc tor de electricitate, unit la polul pozitiv. Pen
tru lustruirea electrochimic în interiorul vasului se toarn electro-
litul care nu acoper cu 1— 2 cm marginea inelului de cupru (po
lul negativ). Cu o clam din cupru se fixeaz proteza de bar (po
lul pozitiv) în a a fel ca electrolitul s acopere în totalmente sup
rafa a protezei. La intensitatea curentului de 6— 8 amperi, pro
teza este men inut timp de 1—3 minute /la temperatura de camer
a electrolitului. Dup sp larea protezei cu un jet de ap se veri
fic calitatea lustruirii. Dac nu prezint luciul corespunz tor, pro
teza este supus lustruirii înc o dat .

13 Gh. B ârsa, I. P ostolachi


Capitolul 5

PR O T E ZE F IX E U N ID EN T A R E
(M IC R O P R O T E Z E )

Protezele fixe unidentare sunt corpuri fizice confec ionate din


diverse materiale i sunt utilizate în protetic dentar ca mijloace
terapeutice în leziuni coronare de diferite tipuri: carie dentar , hi-
poplazie, leziuni cuneiforme, abrazie patologic a esuturilor dure
ale din ilor, leziuni traumatice, anomalie de form i volum, num r
i pozi ie etc. Aceste proteze se fixeaz prin cimentare la supra
fa a lefuit (preparat ) a coroanei dentare cu scopul restaur rii
integrit ii morfofunc ionale a esuturilor dentare. Prin urmare, pro
tezele fixe unidentare, cunoscute în literatura de specialitate i ca
microproteze, sunt confec ionate pentru fiecare tip de leziune co
ronar dentar în parte pentru a reface morfologia i func ia unui
singur dinte.
Protezele fixe unidentare (microprotezele), în dependen de
volumul esuturilor dentare pe care-1 restaureaz , pot fi clasificate
în: incrusta ii, coroane de înveli (acoperire) i coroane de sub
stitu ie.

5.1. Incrustatiile (inlay - urile)

Incrusta iile sunt proteze unidentare fixe cu dimensiuni reduse,


care se fixeaz în cavit i preparate în esuturile coroanei dentare
cu scopul refacerii morfologiei func ionale a coroanelor dentare.
Datorit dimensiunilor reduse, unii autori ( itrin) le numesc mic
roproteze. Incrusta iile sunt indicate pentru restaurarea integrit ii
esuturilor dentare afectate, în special, în urma leziunilor de natur
carioas sau traumatic , îns pot fi utilizate i ca elemente de ag
regare în pun i dentare de întindere redus , precum i ca elemente
de inare a din ilor mobili.
In literatura de specialitate incrusta iile sunt clasificate dup
mai multe criterii:
— Dup scopul urm rit incrusta ii de reconstruire, utiliza
pentru restaurarea reliefului anatomic i func iei coroanei dinte
lui natural; incrusta ii de agregare, folosite ca elemente de agre
gare i sprijin în pun ile dentare i protezele mobilizabile; incrus
ta ii de echilibrare, întrebuin ate în scopul echilibr rii presiunilor
194
masticatoare asupra unui grup sau a tuturor din ilor restan i i în
construc iile protetice de inare.
— Dup localizarea topografic pe suprafe ele coroanei. Acest
criteriu are la baz clasificarea cavit ilor pentru obtura ii dup
Black, ce deosebe te 5 clase: I clas cuprinde cavit ile localizate
la nivelul suprafe elor ocluzale ale din ilor premolari i molari; a
II-a clas — cavit ile localizate la nivelul suprafe elor ocluzale i
proximale ale premolarilor i molarilor; a III-:a clas — cavit ile
localizate la nivelul. suprafe elor proximale ale din ilor frontali; a
IV-a clas — cavit ile locallizate la nivelul suprafe elor aproxi-
male i orale ale din ilor frontali cu lezarea unghiului incizal; a
V-a clas — toate cavit ile localizate în zona coletului. Din punct
de vedere practic, se propune ca zonele afectate s fie notate prin
litera încep toare a suprafe ei respective a dintelui: O — ocluzal ;
M — mezial ; D — distal ; V — vestibular ; L — lingual ; P — pa-
latinal ; — la nivelul coletului. Cavit ile pot fi localizate pe una,
dou sau mai multe suprafe e care se indic prin literele respecti
ve. De exemplu: OD — cavit i localizate pe suprafe ele ocluzal
i distal ; MOD — cavit i localizate pe suprafe ele mezial , oclu
zal i distal . a. m. d.
— Dup întinderea incrusta iilor în profunzime sau în supra
fa : incrusta ie intratisular , care este introdus într-o cavitate
format în esuturile dentare, a c rei pere i în întregime înconjoar
suprafe ele laterale ale incrusta iei, cunoscut în literatura de spe
cialitate sub numele de «Inlay», termen englez care precizeaz ra
portul incrusta iei cu dintele (in = în untru, la y ^ a situa); incrus
ta ie extratisular situat deasupra esuturilor dentare preparate,
înconjurându-le mai mult de 180°, cunoscut i sub numele de
«Onlay» (on = deasupra, lay = a situa); incrusta ie extratisular cu
elemente suplimentare de fixare i reten ie, reprezentate de 2— 4
crampoane ( tifturi, pivoturi) care p trund în canale parapulpare,
cunoscut i sub numele de «Pinlay» (pin = crampon, pivot; lay =
a situa).
— Dup materialele din care sunt confec ionate: metalice, acri
lice,. ceramice, mixte.
— Din punctul de vedere al tehnicii realiz rii incrusta iei: metod
direct , metod indirect , metod mixt .

5.1.1. Confec ionarea incrusta iilor intratisulare (inlay-urilor)

Incrusta iile coronare intratisulare (inlay-urile) au fost imagi


nate i concepute cu scopul înlocuirii obtura iilor utilizate în cadrul
tratamentului leziunilor coronare din motivul1 ' c obtura iile dese
ori prezint un ir de dezavantaje referitoare, în primul rând, la
imposibilitatea red rii aspectului morfofunc ional corespunz tor al
coroanei dintelui. Prin urmare, incrusta iile intratisulare sunt des
tinate pentru reconstruirea i reproducerea exact a formei i vo
lumului esuturilor dentare par ial lezate din punct de vedere mor
fofunc ional, fiind fixate în cavit i preparate prin cementare.
195-
Confec ionarea incrustatei intratisulare poate fi realizat prin
toate trei tehnici: direct , indirect i mixt .
Conform principiilor de realizare a incrustatei dup metoda
direct , macheta viitoarei incrusta ii este modelat din cear în
cavitatea bucal de c tre medic i transîerat în laboratorul de
tehnic dentar pentru reproducerea ei în acrilat sau metal. Deci
incrusta iile realizate dup aceast metod pot fi confec ionate din
acrilat, aliaje sau pot fi mixte.
La utilizarea acrilatului, macheta din cear este ambalat în
chiuvet i înlocuit cu acrilat dup metodele deja cunoscute. In
caz de folosire a 'aliajelor, tehnicianul urmeaz s realizeze macheta
canalului de turnare; s ambaleze macheta pentru ob inerea tipa
rului; s supun tiparul preînc lzirii i înc lzirii; s topeasc alia
ju l utilizat i s -l introduc în tipar; is dezambaleze i s prelucre
ze incrusta ia. Dup proba în cavitatea bucal urmeaz lustruirea
incrusta iei i cementarea ei de c tre medic în cavitatea respectiv .
De.men ionat c atât la realizarea incrusta iei dup metoda direct ,
cât i dup metoda indirect deosebim unele i acelea i etape cli
nico-tehnice, cu excep ia c prin metoda direct macheta este mo
delat în cavitatea bucal , iar prin metoda indirect — în labora
tor de c tre tehnicianul dentar. Metoda mixt prevede modelarea
machetei din cear în cavitatea bucal i ob inerea amprentei îm
preun cu macheta modelat . Pentru realizarea incrusta iilor sunt
necesare respectarea urm toarelor etape clinico-tehnice:
— C linic— prepararea i modelarea viitoarei machete dup me
toda direct sau amprentarea dup metoda indirect .
— Laborator— ambalarea machetei incrusta iei pentru trans
formarea ei în acrilat s'au metal în caz de modelare a incrusta iei
în cavitatea bucal , iar în caz de ob inere a amprentei se realizea
z modelul din material dur, se modeleaz macheta incriusta i-
ei i se transform materialul machetei în materialul solicitat.
— Clinic — proba incrusta iei în cavitatea bucal i individua
lizarea reliefului morfofunc ion'al.
— Laborator — lustruirea incrusta iei.
— Clinic — cementarea incrusta iei în cavitatea bucal .
Prepararea dintelui pentru incrusta iile intratisulare const în
preg tirea de c tre medic a cavit ii dentare în raport cu m rimea
i extensia distruc iilor odontale coronare, starea din ilor i situa
rea lor topografic , materialul utilizat, vârsta pacientului i sco
pul urm rit.
In general, exist o multitudine de posibilit i arhitectonice de
formare a cavit ilor cu diverse forme geometrice, ce pot fi grupate
în: cavit i simple, duble, triple i atipice. Cavitatea pentru incrus
ta ta intratisular trebuie s corespund urm toarelor cerin e: s
aib forme geometrice cu laturi inegale; pere ii s fie paraleli în
tre ei i perpendiculari fundului cavit ii; pere ii s fie finisa i i
s nu posede retentivit i, s aib grosimi suficiente, apte pentru
suportul presiunilor masticatoare; pentru incrusta iile metalice mar
ginile cavit ii sunt bizotate în smal sub un unghi de 30—45°
196
fa de axul dentar (sau apreciat în raport cu peretele parapulpar
al cavit ii); profunzimea cavit ii trebuie s se extind mai jos de
limita de trecere a dentinei în smal .
Dup prepararea cavit ii urmeaz modelarea machetei, în caz
de utilizare a metodei directe, sau amprentarea, în caz de aplicare
a metodei indirecte. Mul i autori propun folosirea metodei indirecte
pentru confec ionarea tuturor variet ilor de incrusta ii, deoarece
aceast metod permite vizual verificarea viitoarelor puncte de con
tact ale incrusta iei cu marginile cervicale, extinderea suprafe e
lor proximale etc.
Amprentarea este efectuat prin folosirea amprentelor duble
sau a amprentei cu inel de cupru, dup care sunt confec ionate mo
dele cu bonturi mobilizabile din ghips dur, amalgam sau alt m a
terial rezistent (vezi tema 4.1.2). In unele cazuri, la realizarea
incrusta iilor metalice modelul este realizat din materiale termo-
rezistente folosite la executarea tiparelor pentru turnare. Pe mode
lul termorezistent se modeleaz macheta i se realizeaz turnarea
aliajului.
Modelarea machetei viitoarei incrusta ii prin metoda indirect
depinde de materialul utilizat. A a, de exemplu, pentru incrusta iile
metalice i cele din acrilat macheta se modeleaz identic i nece
sit realizarea urm toarelor opera iuni: 1) izolarea modelului prin
saturare cu ap timp de 5— 10 m’inute, dac acesta este realizat
din ghips dur, sau sunt folosite materiale izolatoare (ulei, lac etc.);
2) introducerea cerii în cavitatea dentar prin picurare sau presa
re; 3) modelarea reliefului morfofunc ional; 4) deta area machetei
din cavitate cu ajutorul tijelor din o el sau acrilat, cu diametrul de
1— 1,5 mm, de form liniar sau în «U» cu bra e egale sau inegale
(în dependen de forma i extinderea incrusta iei), care sunt in
troduse dup înc lzire în centrul incrusta iei sau bilateral (fig.
121), iar dup r cire macheta este deta at ; 5) realizarea tiparu
lui i înlocuirea machetei cu metal sau acrilat (tijele de deplasare
ale machetei, în caz de realizare a incrusta iilor metalice, pot fi
folosite i la ob inerea machetelor canalelor de turnare); 6) dez
ambalarea, prelucrarea i controlul incrusta iei pe model, ultima

Fig. 121. Machete de incrusta ii din cear i aplicarea tijelor de extrac ie: a —
bilateral; b — în centrul incrusta iei

197
manoper realizat de tehnician cu scopul red rii aspectului final
incrusta iei care trebuie s corespund urm toarelor cerin e:
a) prin fric iune incrusta ia trebuie s culiseze u or în axul de in
ser ie în cavitatea preparat ; b) dup volum s nu dep easc mar
ginile cavit ii i s redea relieful morfofunc ional cu exactitate;
c) s prezinte puncte de contact cu din ii vecini i cu din ii anta
goni ti în pozi ie de intercuspidare maxim , cât i în ocluzie di
namic .
In prezent, datorit utiliz rii acrilatelor moderne ce se polime
rizeaz sub ac iunea razelor de lumin , incrusta iile pot fi realiza
te direct pe model f r modelarea machetei dfin cear . In acest
scop acrilatul se depune prin abustiere i modelare strat cu strat
direct în cavitate i apoi este supus ac iunii razelor de lumin pen
tru polimerizare. Dup polimerizare incrusta ia are luciu.
La realizarea incrusta iilor din por elan, de asemenea nu se mo
deleaz macheta din cear , iar tehnica confec ion rii lor necesit
executarea matricei din platin — suport pe care se aplic i se
arde por elanul. Pentru realizarea acestui scop în cavitatea bontu-,
lui mobilizabil ob inut din material dur se adapteaz pe toat su
prafa a o folie de platin cu grosimea de 0,025 mm în a a fel ca
marginile foliei s fie la nivelul marginilor pere ilor cavit ii. Scoa
s din cavitate, matricea este ars în cuptorul pentru arderea por
elanului la temperatura de 950°C, pentru detensionarea platinei.
Dup r cire matricea din platin este reintrodus i readaptat la
pere ii cavit ii. In interiorul matricei se depune prin pensulare i
vibrare pasta de por elan de culoarea solicitat pân la umplerea
matricei. Dup aceasta matricea este deta at de pe model împreu
n cu por elanul i este supus arderii în cuptor la temperatura de
ardere a por elanului. Dup r cire matricea cu por elanul ars este
introdus în cavitatea preparat , marginile foliei de platin se
reajusteaz pe pere ii cavit ii i se depune din nou past de por
elan, modelând totodat i relieful anatomic cu o dep ire de vo
lum de circa 10— 15% (pentru compensarea contrac iei por elanu
lui la ardere). Ulterior incrusta ia este stupus unei noi temperaturi
de ardere, dup r cire este probat îrt cavitatea modelului, fiind
individualizat relieful morfofunc ional i apoi în clinic este pro
bat în cavitatea bucal , iar dup aceasta în laborator este reali
zat glazura i înl turat folia de platin . In faza final se efec
tueaz cementarea incrusta iei în cavitatea bucal . inem s men
ion m c incrusta ia intratisul'ar poate fi confec ionat i mixt,
fiind realizat din componenta metalic cu elemente de reten ie
pentru acrilat sau prelucrat pentru aderen a ceramicii.

5.1.2. Confec ionarea incrusta iilor extratisulare (onlay-urilor)

Incrusta iile extratisulare sunt situate par ial deasupra esu


turilor dentare preparate i se agreg de ele la fel prin cementare.
Datorit acestor particularit i de construc ie, au i alte denumiri:
198
semicoroana Carmichael, coroana Tinkers, cunoscute în literatura
de specialitate ca coroane par iale. Aceste microproteze au fost con
cepute i imaginate cu scopul de realizare a unor lucr ri fiziono
mice din aliaje utilizate atât în cadrul confec ion rii protezelor uni
dentare, cât i ca elemente de agregare pentru pun ile dentare.
Prin urmare, incrusta iile extratisulare sunt proteze dentare fixe
confec ionate din materiale metalice i pot fi situate pe toate sup
rafe ele dintelui în afar de cea vestibular . In raport cu num rul
suprafe elor dentare pe care le acoper incrusta iile extratisulare
pot fi situate pe o fat , dou , trei sau patru fete (mono-, bi-, tri-,
quatro fe e). De aici provine i denumirea lor de coro:ane par iale 1/4,
2/4, 3/4 i 4/5. Pentru ultimele dou variet i (3/4, 4/5) în litera
tura de specialitate mai frecvent i argumentat se accept terme
nul coroane par iale. De men ionat c incrusta iile extratisulare
difer în mod esen ial nu numai prin extinderea lor pe suprafe ele
dintelui, dar i prin sistemul de agregare i reten ie de esuturile
dure ale dintelui natural în raport cu topografia lui. Reie ind din
aceste considerente, vom face i descrierea particularit ilor con
structive ale incrusta iilor extratisulare.
Incrustata extratisular cu o singur fa (1/4) este indicat
pentru incisivi i canini, acoperind numai suprafa a oral a lor.
Reten ia incrusta iei este realizat prin sistemul de canale para-
pulpare în num r de 2— 4, paralele între ele i în care p trund
crampoanele incrusta iei. A a variet i de incrusta ii sunt cunos
cute în literatur i sub numele de pinlay (fig. 122 a).

d
Fig. 122. Variet i de incrusta ii i sisteme de reten ii: a — cu o singur supra-
fa i sistem de fixare prin crampoane; b — cu dou suprafe e i sistem de
fixare mixt; — cu trei suprafe e; d — cu patru suprafe e

199
Incrusta ia extratisular cu dou fe e (2/4) este indicat pen
tru incisivi i canini, acoperind în afar de suprafa a oral i una
din suprafe ele proximale (mezial sau distal ). Reten ia este rea
lizat printr-un sistem mixt de fixare asigurat de un an proxi
mal i 2— 3 pu uri parapulpare formate pe suprafa a oral (fig.
122 b).
Incrusta ii extratisular cu trei fe e (3/4 sau coroana 3/4 Tin
kers) este indicat pentru canini i incisivi, acoperind suprafe ele
proximale i orale. Reten ia este asigurat de trei an uri executa
te pe suprafe ele proximale i incizal , în care p trund nervurile
incrusta iei (fig. 122 c). Al turi de aceste an uri pot fi create pe
suprafa a oral i reten ii suplimentare, reprezentate de pu uri
parapulpare.
Incrusta ia extratisular cu patru fe e (coroana 4/5 sau serrii-
coroana Carmichael) este indicat pentru premolari i molari aco
perind suprafe ele proximale, oral i ocluzal . Ca i la coroana
3/4 reten ia este realizat prin dou an uri proximale unite între
ele printr-un an ocluzal transvers'al i, de asemenea, pot fi reali
zate reten ii suplimentare (fig. 122 d).
Din punctul de vedere al realiz rii, incrusta iile extratisulare pot fi
confec ionate prin metode direct , indirect i mixt . In practic
îns cea mai frecvent utilizat este metoda indirect , care prevede
realizarea acelora i opera iuni ca în cadrul execut rii incrusta ii
lor obi nuite, cu excep ia c incrusta iile extratisulare sunt realiza
te numai din aliajele metalelor prin metoda de turnare.

5.2. Coroanele de înveli

Coroanele de înveli (acoperire) sunt microproteze dentare fi


xate prin cementare pe bonturi dentare preparate, acoperind total
mente sau par ial suprafe ele dintelui natural. Sunt aplicate în
scopul refacerii morfologiei coronare sau ca elemente de agregare
a diferitelor lucr ri protetice. Fiind fixate în cavitatea bucal pe
bonturile din ilor prepara i, coroanele de înveli trebuie s cores
pund urm toarelor cerin e: 1) s refac aspectul morfofunc ional
i volumul dintelui natural pe care se aplic ; 2) s reconstituie
punctele de contact proximale; 3) s refac morfologia func ional
a suprafe elor ocluzale cu redarea punctelor de contact interoclu-
zal maxim f r ca acestea s prezinte supracontacte în pozi ia de
intercuspidare maxim ; 4) marginea cervical (liber ) a coroanei
trebuie s aib contact intim cu toat suprafa a bontului dentar
sau cu pragul cervical f r s dep easc parametrii acestuia pen
tru evitarea leziunii parodontului marginal; 5) în dependen de
indica ii, marginea coroanei se va situa supragingival, la nivelul
festonului gingival, sau va p trunde subgingival f r realizarea
unor zone retentive, precum i f r producerea leziunii ligamen
telor circulare ale din ilor; 6) coroana trebuie s refac aspectul
fizionomie.
200
Coroanele de înveli sunt indicate în urm toarele situa ii cli
nice: 1) la prezenta unor leziuni coronare întinse ca rezultat al
cariei dentare, traumatismul, defectelor cuneiforme, abraziunii pa
tologice, proceselor distrofice etc., în urma c rora relieful morfo-
functional nu se poate reface prin obtura ii sau incrusta ii, precum
i în cazul unor obtura ii mari, întinse în suprafa , ceea ce nu
asigur suficient reten ia obturatiei; 2) în caz de anomalii de
form , volum sau pozi ie ce aduc la deregl ri fizionomice, în caz.
de schimbare a culorii dintelui natural în urma obtur rii canalului
radicular sau din alte cauze; 3) ca elemente de agregare în cadrul
realiz rii pun ilor dentare; 4) ca elemente de ancorare pentru pro
tezele mobilizabile, cât i pentru aparatele ortodontice; 5) pentru
refacerea curburilor arcadelor dentare afectate în urma migr rilor
dentare.
Actualmente pentru atingerea scopurilor urm rite exist o m ul
titudine de variet i de coroane de înveli cu diverse forme arhi
tectonice ce au impus gruparea lor în diverse clase dup mai multe
criterii. Clasificarea principal îns se faqe conform materialelor
utilizate la confec ionarea coroanelor de înveli . Astfel deosebim:
a) coroane metalice realizate din aliaje inobile i nobile, conside
rate ca nefizionomice; b) coroane nemetalice executate din acrilate
i ceramic , considerate ca fizionomice; c) coroane mixte realizate
din metal i acrilat (metaloacrilice), metal i ceramic (metaloce-
ramice). In dependent de gradul de acoperire a componentei me
talice de c tre materialul fizionomie, coroanele mixte pot fi semi-
fizionomice i fizionomice.
In cazul coroanelor semifizionomice materialul fizionomie ade
r partial la componenta metalic , iar Ia coroanele fizionomice
acoper totalmente suprafe ele componentei metalice.
Dup destina ie deosebim coroane: 1) de reconstituire, utilizate
pentru restaurarea formei anatomice i func iei coroanei dintelui
natural; 2) de agregare, folosite ca elemente de agregare i spri
jin în lucr rile protetice conjuncte i mobilizabile, cât i în apa
ratele ortodontice; 3) de echilibrare a presiunilor masticatorii, ap
licate ca elemente de inare în cadrul construc iilor protetice;
4) de protec ie, utilizate pentru acoperirea provizorie a bontului
dintelui preparat în scopul protej rii lui fat de ac iunea factori
lor endo- i exobucali.
Aceste clasific ri stau la baza tuturor variet ilor coroanelor
de înveli folosite în protetica dentar . Totodat tehnica confec io
n rii coroanelor de înveli difer esen ial în raport de varietatea
de coroan solicitat i de materialul utilizat.

5.3. Coroanele de înveli metalice (nefizionomice)


Coroanele de înveli metalice sunt microproteze confec ionate
din diverse aliaje metalice folosite în practica dentar prin varia
te procese tehnologice (vezi tema 3.6). Sunt indicate pentru grupu
rile de din i (laterali invizibili în timpul vorbirii sau râsului, fiind
relativ contraindicate pentru grupul de din i frontali.
201
Deosebim urm toarele variet i de coroane de înveli meta
lice:
— coroane totale care acoper totalmente suprafe ele dintelui
preparat, iar marginea liber este situat în zona cervical ;
— coroane ecuatoriale care de asemenea acoper în întregime
suprafe ele dintelui, iar marginea liber se opre te pe un prag
preparat aproximativ la nivelul ecuatorului anatomic al dintelui ce
determin i denumirea ei;
— coroane par iale 3/4 i 4/5 care au fost descrise la tema pri
vind incrusta iile extratisulare;
— coroane telescopice, compuse din dou elemente: o cap me
talic cu pere i paraleli fixat prin cementare pe bontul dintelui
preparat i o coroan cu form anatomic respectiv , suprafa a in-
iern a c reia culiseaz cu capa. Acest tip de coroane sunt utili
zate cu scopul fix rii lucr rilor protetice mobilizabile;
— coroane cu sisteme de culisare intra- sau extracoronare rea
lizate pe suprafe ele proximale cu scopul fix rii lucr rilor prote
tice mobilizabile, sau realizate cu loca uri pentru plasarea bra e
lor cro etului;
— coroane cu sisteme de reten ie suplimentare (crampoane
sau pivoturi coronare intra- sau parapulpare) pentru asigurarea
fix rii satisf c toare în cazul unor bonturi dentare mici.
Realizarea coroanelor metalice se poate ob ine prin urm toa
rele tehnici de confec ionare; 1) tan are, considerat ca o metod
clasic , în cazul c reia coroana se ob ine prin ambutisarea aliaju
lui laminat cu grosimea de 0,20— 0,28 mm, iar coroana ob inut
poart numele de coroan de înveli metalic tan at ; 2) turnare,
considerat ca o metod contemporan , coroana fiind ob inut prin
introducerea aliajului fluid în tipar, din care considerente se nu
me te coroan turnat ; 3) prin lipire, în cazul c reia pe suprafe ele
laterale se realizeaz un inel prin ambutisare, iar suprafa a oclu
zal este ob inut prin turnare, urmate de solidarizarea lor prin
lipire. In literatur acest tip de coroan este cunoscut sub nu
mele de coroan din dou p r i imaginat i conceput de Mori-
son înc în 1869. Practic, în prezent, acest tip de coroane nu este
utilizat i în continuare ne vom opri la descrierea proceselor teh
nologice de confec ionare a coroanelor de înveli metalice reali
zate prin metode de tan are i turnare.

5.3.1. Coroanele de înveli metalice confec ionate prin metoda


de tan are
Coroana de înveli metalic confec ionat prin metoda de tan
are a fost imaginat i conceput de c tre Joha Beers în 1873.
Datorit tehnologiei simple de realizare, aceast coroan a fost
mult timp utilizat în practic , g sindu- i aplicare i actualmente.
Observa iile realizate pe parcursul anilor au ar tat c aceast va
rietate de coroan prezint o serie de deficien e referitoare, în pri
mul rând, la imposibilitatea red rii unei morfologii corespunz toa
202
re suprafe ei ocluzale, cât i imposibilitatea adapt rii corecte în
zona coletului, motiv pentru care începe s fie abandonat din
practic . De men ionat îns c dac coroana este reaflizat cu is
cusin , rezultatele pot fi satisf c toare. Frecven a utiliz rii aces
tor coroane este motivat i prin faptul c are cost redus i pre
zint tehnologii simple acceptabile în orice laborator de tehnic
dentar .
Realizarea coroanelor metalice tan ate prevede îndeplinirea ur
m toarelor etape clinico-tehnice:
— Clinic: prepararea dintelui, amprentarea.
— Laborator: confec ionarea modelelor i pozi ionarea lor în
simulatoare; modelarea machetei coroanei; realizarea patricei din
ghips; confec ionarea patricelor din aliaj u or fuzibil; tan area
preventiv i definitiv ; prelucrarea i proba coroanei pe patricea
(bontul) din ghips.
— Clinic: proba coroanei în cavitatea bucal .
— Laborator: prelucrarea chimic , finisarea i lustruirea co
roanei.
— Clinic: proba definitiv i cementarea coroanei în cavitatea
bucal .
Modelul este realizat cu bonturi mobilizabile ale din ilor pre
para i sau cu bonturi fixe, apoi este fixat în simulatoare (vezi te
mele 4.1 i 4.3). Ulterior se trece la modelarea machetei viitoarei
coroane urm rind scopul de refacere a formei anatomice a din-
talui lezat nu numai de procese patologice, dar i în urma prepa
r rii lui pentru varietatea respectiv a coroanei de înveli . In acest
scop se va trasa cu creionul o linie ce va marca marginea coroa
nei (fig. 123 a). Paralel acestei linii, la 1— 2,0 mm de ea, se tra
seaz o alt linie punctat (fig. 123 b), dup care se va începe re
construirea (modelarea) morfologiei coroanei dintelui cu cear de
modelat. Modelarea este efectuat numai prin tehnica adi iei de
cear prin picurare. Primele pic turi de cear sunt foarte fierbin i
pentru o aderen mai bun la bontul dentar. Aceast opera iune se
face cu aten ie în a a mod încât la nivelul ce marcheaz suprafa a
dintre cele dou linii cear s nu ajung , deoarece aici coroana
trebuie s prezinte contact intim cu zona cervical a dintelui. De
punerea cerii i modelarea machetei sunt în concordan cu varie
tatea de coroan i scopul pentru care se confec ioneaz . Macheta

Fig. 123. Trasarea liniilor în zona cervicala bon


tului pentru realizarea coroanelor totale de înve
li prin tan are: a — linia ce marcheaz marginea
coroanei; b — linia ce marcheaz începutul mo
del rii

203
modelat definitiv trebuie s corespund urm toarelor cerin e: s
redea forma i aspectul morfofunc ional al suprafe elor dintelui
respectiv; marginea machetei s fie distan at cu cel pu in 1—
2,0 mm de la linia ce indic marginea viitoarei coroane; macheta s
fie subdimensionat în volum cu 0,20— 0,28 mm, spa iu necesar
pentru grosimea viitoarei coroane; s nu prezinte convexit i i
margini prea accentuate.
Macheta modelat împreun cu bontul dintelui preparat se de
ta eaz de pe model, pentru realizarea patricei din ghips. In caz
c a fost utilizat modelul cu bont mobilizabil, ultimul prin împinge
rea lui, u or se deta eaz din soclul modelului, iar por iunii radi
culare, prin modelare cu cear , i se confer o form paralelipedic
sau cilindric (fig. 124 a), In caz c modelul a fost realizat cu
bontul fix, acesta se separ din model cu o pânz de fer str u sub
ire sau este sec ionat cu ajutorul cu itului din ghips (fig. 124 b),
apoi por iunii radicullare i se red forme de cilindru sau paralelipi
ped. In practic unii tehnicieni readizeaz un an cu o adâncime de
0,5 mm i o l ime de 1,0 mm mai jos cu 1,0 mm de linia ce mar
cheaz marginea coroanei cu scopul unei ajust ri mai precise a
viitoarei coroane (fig. 124 g). Astfel, patricea din ghips trebuie s
corespund urm toarelor cerin e: por iunea radicular s aib o
lungime de 20— 25 mm i form de cilindru sau paralelipiped cu
suprafe e neretentive; por iunea coronar (macheta) i cea radi
cular s prezinte un ax comun ce trece prin mijlocul acestora.
Realizarea matricei din ghips se face cu ajutorul patricei din
ghips prin dou metode: 1) cu ajutorul conformatorului în form
de cilindru; 2) cu ajutorul conformatorului în form de dreptunghi.
Prima metod este utilizat pentru realizarea matricei unui singur
bont, iar a doua concomitent la m!ai multe bonturi. Ins indife
rent de metoda folosit , în primul rând se izoleaz patricea prin
men inerea ei în ap timp de 5— 10 minute.
Pentru realizarea matricei dup prima metod este utilizat un
unei de cauciuc cu o în l ime de 30 mm i un diametru de 20—
25 mm ce serve te ca un conformator, interiorul c ruia se umple
cu past de ghips. Patricea din ghips se introduce cu macheta mo
delat în centrul pastei de ghips în a a fel încât s p trund toat

Fig. 124. Realizarea patricei din ghips: a — la modelul cu bonturi mobilizabile;


b — la modelul cu bonturi fixe; — realizarea an ului cervical
204
... •\V
.. .• ...

m s.
•••.

a
Fig. 125. Realizarea matricei din ghips cu ajutorul conformatorului cilindric:
a — implantarea patricei în conformator; b — fragmentele sec ionate pentru de
ta area patricei.

por iunea radicular i s fie paralel pere ilor cilindrului (fig.


125 a). Dup priza ghipsului se înl tur inelul din cauciuc i se
realizeaz dou sec iuni longitudinale (care coincid cu axa^ de in
ser ie a patricei) cu fer str ul sau cu cu itul de ghips pân s nu
ajung la patrice cu aproximativ 3— 4 mm. In an urile realizate
se introduce lama cu itului de ghips i prin luxare se fractureaz
i se deta eaz patricea din fragmentul în care a r mas (fig. 125 b).
In caz c patricea nu poate fi înl turat cu u urin , la mijlocul
fragmentului ce men ine patricea, se mai realizeaz un an lon
gitudinal urmat de fracturare. Cele 2 sau 3 fragmente se asamblea
z i se repun în conformator ob inând astfel tiparul machetei pat
ricei reprezentat de o cavitate, cunoscut sub numele de matrice din
ghips.
Pentru realizarea matricei dup a doua metod , este utilizat
un conformator dreptunghiular, realizat dintr-un carcas metalic cu
o l ime de 5— 6 cm i o în l ime de 1,5— 2 cm, lungimea fiind în
raport cu num rul matricelor concomitent utilizate i poate s fie
de la 10 pân la 25 cm. Interiorul conformatorului se umple cu pas
t din ghips, în care se introduc patricele din ghips izolate, cu sup
rafe ele proximale în jos, fiind înglobate pân la nivelul ce repre
zint jum tatea suprafe elor vestibular i oral . Patricele se si
tueaz la o distan un!a de alta de cel pu in 5 mm, s fie aproxi
mativ paralele între ele, iar extremit ile radiculare s prezinte
contact cu latura metalic a conformatorului. Dup priza ghipsului
se înl tur conformatorul (carcasul) metalic i se realizeaz pe
marginile laterale i pe cea reprezentat de machete an uri triun
ghiulare, sau adâncituri semisferice. Dup o izolare în ap timp
de 5— 10 minute a primei jum t i a matricei, pe suprafa a cu pat
ricele se depune prin vibrare un strat de ghips de 2— 2,5 cm i se
r stoarn ghipsul cu jum tatea matricei pe masa de ghips, sur
plusurile de ghips se înl tur dup dimensiunile primei jum t i
a matricei, iar dup priza ghipsului prin r zuire se finiseaz mar
ginile matricei. Ulterior prin lovituri u oare cu cioc na ul pe sup
205
rafe ele laterale ale matricei se desprinde ghipsul primei jum t i
de ghipsul jum t ii a doua (fig. 126). Astfel, matricea realizat
pentru mai multe bonturi este alc tuit dind ou jum t i, în care
sunt imprimate formele patricelor din ghips. Patricele se înl tur
din jum t ile care au r mas prin lux ri la nivelul extremit ilor
radiculare cu ajutorul lamei spatulei. La suprapunerea jum t ilor
matricei dup an urile realizate în prima jum tate ob inem asam
blarea lor i tiparul a mai multor patrice.
In tiparul matricei din ghips ob inut prin una dintre cele dou
metode se toarn aliaj u or fuzibil, ob inând astfel pozitivul meta
lic al patricei din ghips. In acest scop aliajul utilizat (vezi tema
3.6.4.) se depune în lingura pentru topirea aliajului u or fuzibil
i la sursa de c ldur se tope te pân la starea fluid , f r o sup
raînc lzire, dup ce se toarn în tiparul matricei din ghips, unde
se solidific . Ulterior se desface matricea i se înl tur bontul me
talic, care reprezint patricea (fig. 127). Cu ajutorul unei pile se
îndep rteaz surplusurile de pe suprafa a patricei, care pot ap rea
la nivelul de asamblare a fragmentelor matricei, conferindu-i o
suprafa neted corespunz toare patricei din ghips. In a a mod
se confec ioneaz 2 patrice metalice: una pentru efectuarea tan-
t rii preventive i alta pentru tantarea definitiv . De men io
nat c realizarea patricelor din aliaj u or fuzibil se face la utili
zarea metodelor de tan are extern i mixt .
tan area preventiv reprezint manopera de adaptare a capei
metalice pe a doua patrice din aliaj u or fuzibil cu redarea formei
anatomice aproximative a viitoarei coroane.
Aliajele metalice folosite (inobile i nobile) pentru realizarea
coroanei tan ate sunt comercializate sub forme de cape sau discuri
cu diametre diverse (vezi temele 3.6.1 i 3.6.2). Din discuri se
realizeaz cape conform diametrului patricei respective sau capele
pot fi mic orate în diametru cu ajutorul aparatului de tras discuri,
dac nu au un diametru corespunz tor. Capa trebuie s intre pe

Fig. 126. Realizarea matricei din ghips cu ajutorul conformatorului dreptun


ghiular
Fig. 127. Realizarea patricei din aliaj u or fuzibil
206
Fig. 128. Aparate de transformare a discurilor în cape: a — arp; b — Samsorr

patrice sub ac iunea unei forte, iar diametrul intern al ei s cores


pund diametrului patricei.
Sunt cunoscute dou variet i de aparate de tras discuri: arp
i Samson (fig. 128), reprezentate de corpuri masive metalice, pe
care sunt dispuse în ordine descrescând tije metalice de diferite
dimensiuni. Diametral opuse tijelor sunt fixate stabil pl ci groase
de o el cu orificii corespunz toare fiec rei tije. La aducerea în
mi care a tijelor printr-un mecanism cu urub — pentru aparatul
arp sau printr-un mecanism cu ro i din ate — pentru aparatul
Samson, tijele metalice p trund în orificiile corespunz toare între
care r mâne un spa iu de 0,30 mm pentru trecerea capei sau a
discului. Pentru a mic ora dimensiunile unei cape sau a realiza
dintr-un disc o cap , acestea se a az în orificiul cu dimensiuni
identice i aparatul se pune în func iune. Tija respectiv ac io
neaz supra discului împingându-1 în orificiu pân la trecerea
lui de cealalt parte a pl cii de o el conferindu-i form de cap .
In ordine descrescând capa se trece în alt orificiu i se trece prin
el, mic orând astfel dimensiunea capei pân ce se ob ine diametrul
corespunz tor.
For a de presiune exercitat de aparat produce deformarea cris
talelor aliajului, din care este confec ionat capa, de aceea capele
ulterior se supun unui tratament termic cu scopul refacerii struc
turii i propriet ilor ini iale ale aliajului. Tratamentul termic
const în înc lzirea pân la ro u-alb a capei i r cirea brusc în
ap rece. In continuare cu ajutorul unui foarfece special se fes-
toneaz marginea capei dup linia de pe patricea din ghips ce mar
cheaz marginea coroanei i capa se aplic pe patricea din metal.
La realizarea coroanelor pe grupul de din i frontali, înainte de a
aplica capa pe patricea metalic , aceasta se a az pe tija cu form
corespunz toare a nicovalei i prin lovituri cu ciocanul se d for
ma marginii incizale i, dup ce este supus unui nou tratament
207
termic, este aplicat pe patricea metalic . Prin lovituri u oare pe
toate suprafe ele capei cu ciocanul din corn (în caz de utilizare a
aliajelor nobile) sau metal (la utilizarea aliajelor inobile) se confer
forma i aspectul aproximative ale viitoarei coroane. înl turat de
pe patricea de metal, capa cu aspectul aproximativ al viitoarei co
roane este supus unui nou tratament termic, proces urmat de tan-
area definitiv , ce prevede exercitarea unor presiuni asupra pere
ilor capei metalice cu scopul red rii formei anatomice corespunz
toare. In dependen de 'aceasta, sunt cunoscute 3 metode de tan-
are: 1) tan area prin aplicarea presiunilor asupra pere ilor in
terni ai coroanei (metoda tan rii interne); 2) tan area prin ap
licarea presiunilor asupra pere ilor externi ai coroanei (metoda
tan rii externe); 3) tan area prin aplicarea concomitent a pre
siunilor asupra pere ilor externi i interni ai coroanei (metoda tan
rii mixte).
Metoda intern . Tehnica de tan are a coroanelor prin aceast
metod prevede modelarea cu ghips a machetei coroanei, redarea
dimensiunii i formei anatomice corespunz toare (f r subdimen-
sionare) dintelui natural, confec ionarea matricei din aliaj u or
fuzibil în aparatul de tan at coroane.
Aparatul de tan at coroane cunoscut i sub numele de chiu
vet de tan at este compus din chiuvet cu dispozitiv pentru frac
turarea metalului u or fuzibil, inel i dorn (fig. 129). Chiuveta este
reprezentat de un cilindru de o el, cu interiorul în form tronco-
nic ce formeaz pere i de 3—4 mm în partea superioar i 5—6 mm
în cea inferioar i bazal . In centrul suprafe ei bazale este rea
lizat un orificiu cilindric ce corespunde proiec iei vârfului trun
chiului de con. In acest orificiu se introduce dispozitivul pentru
deta area i fracturarea aliajului u or fuzibil.
In dependen de aceste particularit i, sunt diverse forme de
chiuvete. Unele dispozitive pentru deta area i fracturarea aliaju
lui u or fuzibil sunt reprezentate de una sau 2—3 proeminen e
triunghiulare realizate pe pere ii interni ai chiuvetei, ce vor l sa
amprente respective în aliaj. Pentru deta area aliajului solid din
interiorul acestor chiuvete este folosit un cui mobil ce se introduce
în orificiul cilindric al bazei. Alte dispozitive sunt reprezentate de

Fig. 129. Aparatul de tan at coroane: a — chiuveta; b — inelul; — dispozitivul


pentru fracturat aliajul u or fuzibil; d — dornul
208
trei proeminente triunghiulare solidarizate cu baza metalic mo
bil a cuiului ce culiseaz u or în orificiul bazai al chiuvetei, iar
pere ii interni ai chiuvetei sunt netezi, favorizând înl turarea alia
jului solidificat împreun cu acest dispozitiv.
Inelul aparatului de tantat de asemenea este reprezentat de
un cilindru de o el prev zut în untru cu un orificiu de acela i
diametru ca i diametrul extern al chiuvetei, în care chiuveta g li
seaz cu fa a bazal . Printr-o proeminen metalic ce serve te
ca opritor al chiuvetei, situat în interiorul inelului, acesta este
împ r it în dou jum t i inegale: una mai înalt i alta mai m i
c . Introducerea chiuvetei în jum tatea mai înalt a inelului per
mite ca matricea metalic s nu- i ocupe pozi ia ini ial în mat
ricea metalic din interiorul chiuvetei, oferind un spa iu pentru
pozi ionarea cu u urin a patricei cu coroana preventiv tan at .
La introducerea chiuvetei în partea mai mic a inelului, matricea
în timpul tan rii î i ocup pozi ia ini ial în interiorul chiuvetei.
Dornul poate fi comparat cu o tij metalic cu dou extremit i,
în una din extremit i este realizat un orificiu cu un- diametru de
aproximativ 10 mm, formând astfel un cilindru cu pere i de 5—
6 mm. Cealalt extremitate este reprezentat de un cilindru plin
pe care se aplic for a. In timpul tan rii dornul se aplic cu ex
tremitatea ce are orificiu pe matricea metalic din chiuvet , astfel
încât extremitatea radicular a patricei s intre în orificiu, iar
pere ii s contacteze cu fragmentele matricei. La aplicarea for ei
pe dorn (lovituri cu ciocanul mare) fragmentele matricei sunt
aduse în pozi ia ini ial .
La tan area coroanei prin metoda intern se realizeaz mat
ricea din aliaj u or fuzibil dup patricea din ghips preventiv izo
lat cu ulei de vaselin sau praf de talc. în acest scop în chiuvet
se toarn aliaj u or fuzibil topit, astfel încât chiuveta s nu fie um
plut cu 1—2 mm, dar s acopere vârfurile dispozitivelor destinate
pentru fracturarea aliajului. în centrul chiuvetei se înfund perpendi
cular patricea din ghips cu extremitatea coronar în jos pân
când aliajul fluid din interiorul chiuvetei va acoperi linia co
letului cu cel pu in 5,0 mm. Dup solidificarea aliajului matricea
se scoate din chiuvet i se fractureaz . Dac au fost utilizate
aparate de tan at prev zute cu dispozitive de fracturare solidari
zate de cuiul mobil, matricea se men ine într-o mân i prin lovi
turi u oare cu cioc na ul asupra cuiului matricea se fractureaz
în trei fragmente (num rul fragmentelor depinde de num rul dis-
oozitivelor de fracturare), eliberând astfel patricea. In caz de uti
lizare a aparatelor de tan at cu dispozitive de fracturare realiza
te pe pere ii interni ai chiuvetei, matricea se pune pe o plac de
plumb sau pe un dispozitiv din lemn, iar în an urile l sate de dis
pozitivele de fracturare se aplic o dalt i prin lovituri cu cioca
nul se fractureaz matricea. Astfel, matricea metalic este repre
zentat de dou sau mai multe fragmente care la introducerea lor
în pozi ia ini ial formeaz o cavitate, pere ii c reia redau întoc
mai aspectul negativ al patricei din ghips.
14 Gh. Bârsâ, I. Postolachi 209
Dintr-o buc ic de lemn tare (corn, stejar) se taie un basto-
na cu diamefrul aproximativ ca al bontului preparat în zona co
letului i cu o lungime de 3—4 cm, care se introduce cu una din
extremit i în interiorul capei pe jum tate umplut cu cauciuc
moale nevulcanizat. Capa se introduce în cavitatea matricei i prin
aplicarea for ei (lovituri cu ciocanul asupra dornului) matricea
î i ocup pozi ia ini ial în aparatul de tan at. Prin lovituri cu
ciocanul asupra extremit ii libere a bastona ului, extremitatea si
tuat în interiorul coroanei exercit presiuni asupra cauciucului
nevulcanizat care ac ioneaz asupra pere ilor interni ai capei (fig.
130). Astfel, presiunile exercitate asupra pere ilor interni impun
ca capa s capete forma matricei, realizând tan area propriu-zis .
In literatura de specialitate sunt expuse diverse modific ri ale
‘acestei metode: 1) de pe patricea de ghips modelat se înl tur
adaosurile ce constituie macheta i se confec ioneaz o patrice
metalic care este identic dup volum i form cu bontul pre
parat; 2) în interiorul coroanei preventiv tan ate se introduce pân
la jum tate nisip umectat, peste care se plaseaz patricea metalic
nemoddat i se realizeaz tan area. Conform acestei modific ri,
tan area va fi mai precis la nivelul coletului, iar tehnica res
pectiv este cunoscut i ca metod de tan are cu expansiune de
nisip.
Metoda extern . Tehnica confec ion rii coroanelor prin aceast
metod prevede utilizarea aparatului Parker, de aceea în literatura
de specialitate este cunoscut i ca metoda tan rii dup Parker.
Aparatul Parker este compus din doi cilindri din o el: unul
cu o cavitate în diametru de la 5 cm pân Ta 15— 20 cm i cu pe
re ii gro i (5— 10 mm), în care culiseaz un alt cilindru plin de
diametrul cavit ii (fig. 131). In interiorul primului cilindru se
introduce pân la jum tate cauciuc moale nevulcanizat sau un alt
material plastic (moldina), în care se afund patricea metalic

Fig. 130. Ac iunea for elor asupra pere ilor interni ai coroanei Ia utilizarea me
todei tan rii interne
Fig. 131. Aparatul Parker
Fig. 132. Ac iunea for elor asupra pere ilor externi ai coroanei la utilizarea
metodei tan rii externe
210
cu coroana preventiv tan at . Coroana preventiv tan at i pre
lucrat termic este aplicat pe a doua patrice din aliaj u or fuzi
bil, fiind în prealabil înf urat într-o pânz de tifon pentru a
evita p trunderea materialului plastic între coroan i patrice, apoi
este introdus cu suprafa a ocluzal în materialul plastic din in
teriorul cilindrului pân acesta acoper în întregime i extremita
tea radicular a patricei. Ulterior se asambleaz cilindrul plin, pe
care se aplic o for (lovituri cu ciocanul mare sau ac iunea pre
sei hidraulice pân la 5 tone) impunând culisarea lui în interiorul
cavit ii primului cilindru. La mi c rile de culisare extremitatea
din interiorul cilindrului exercit presiuni asupra cauciucului, im-
punându-1 pe ultimul s ac ioneze asupra pere ilor externi ai co
roanei preventiv tan ate obligându-i s capete forma patricei me
talice (fig. 132).
Este necesar de men ionat c la utilizarea acestei metode în
dependen de capacitatea aparatului de tan at, concomitent pot
fi tan ate pân la 15 coroane.
Metoda mixt . Aceast tehnic este mai frecvent folosit în
practic i prevede utilizarea aliajului u or fuzibil atât pentru
patrice, cât i pentru matrice, iar tan area se realizeaz în apara
tul de tan at descris la metoda intern . Pentru realizarea m atri
cei metalice, extremitatea patricei metalice ce reprezint macheta
coroanei se izoleaz cu leucoplast sau cu ulei de vaselin îmbibat
cu praf de talc sau ghips, astfelîncât grosimea acestui strat s
fie de 0,25—0,3 mm, asigurând un spa iu uniform între patrice
i matrice egal cu grosimea viitoarei coroane. Suprafe ele ocluzale
ale premolarilor i molarilor, precum i cele incizale ale din ilor
frontali nu se izoleaz .
La etapa de realizare a matricei metalice (dup principiul des
cris la tan area intern ) se face cu lama spatulei câte o linie pe
patrice i matrice, dup care se vor pozi iona corect suprafe ele
patricei în interiorul matricei. Dup fracturarea matricei, de pe
patrice se înl tur materialul izolator, în locul c ruia se aplic
coroana preventiv tan at . Patricea cu coroana preventiv tan
at se introduce în interiorul cavit ii matricei. Chiuveta împreu
n cu matricea i patricea se introduce în jum tatea mai mare a
inelului aparatului de tan at i prin lovituri cu ciocanul mare
asupra extremit ii radiculare a patricei se transmit presiuni ce
apas asupra coroanei intern i extern, impunând astfel ca coroana
s ia forma patricei i matricei. Dup aceasta chiuveta se intro
duce în partea mai mic a inelului i prin aplicarea for ei asupra
dornului matricea este introdus în chiuvet pân la pozi ia ini
ial , realizând astfel tan area definitiv (fig. 133).
Dup realizarea tan rii prin metoda extern sau mixt se
scoate patricea cu coroana din matrice i se elibereaz coroana de
patrice prin topirea aliajului u or fuzibil la sursa de c ldur . Dup
r cirea coroanei din interiorul ei mecanic sunt înl turate resturile
de aliaj u or fuzibil. Dac coroana este confec ionat din aliaje
inobile, se adapteaz pe patricea din ghips dup limitele coletu-
211
Fig. 133. tan area mixt : a — aparatul de tan at în pozi ia de tan are a sup
rafe ei ocluzale; b — aparatul în pozi ia de tan are propriu-zis

lui, iar marginile ei u or se bizoteaz cu o piatr abraziv agre


gat la ma ina de lefuire. In caz de confec ionare a coroanei din
aliaje nobile, dup eliberarea ei de pe patrice se supune unei pre
lucr ri chimice cu acid clorhidric 25—50% pentru dizolvarea de
finitiv a resturilor de aliaj u or fuzibil. Dac vor r mâne m!ici
surplusuri de aliaj u or fuzibil, aliajul de aur va fi impregnat cu
plumb i bismut în timpul prelucr rii termice, provocând fisura
rea aurului. Ulterior cu ajutorul foarfecelui se taie marginile co
roanei dup linia coletului, adaptând coroana pe patricea de ghips.
Pentru a evita perforarea coroanei prin abraziune, pe suprafa a
ocluzal intern a coroanelor confec ionate din aliajele aurului se
aplic un strat uniform de lipitur de aur procedând astfel: în in
teriorul coroanei se introduc pu in decapant (borax sau flux) i
o buc ic de lipitur . Cantitatea de lipitur depinde de m rimea
suprafe ei ocluzale a coroanei i se ia în mod empiric în a a fel
ca cantitatea utilizat în timpul topirii s acopere cu un strat uni
form suprafa a intern ocluzal . In acest scop marginea coroanei
se prinde cu o pens metalic i se introduce în flac ra sursei de
c ldur (becul busien) cu suprafa a ocluzal , men inând-o pentru
topirea lipiturii din interiorul coroanei. In momentul topirii lipi
turii se efectueaz diverse mi c ri ale coroanei astfel ca lipitura
s se extind pe toat suprafa a ocluzal , apoi coroana este intro
dus în acid clorhidric 25— 50% pentru dizolvarea materialului
decapant.
Coroanele adaptate pe patricele de ghips sunt anexate la fi a
de comand i transportate în salonul curativ pentru proba în ca
vitatea bucal . In caz de utilizare a modelelor cu bonturi mobili-
212
zabile, patricele împreun cu coroanele sunt fixate în model co
respunz tor locurilor respective i la fel sunt transferate în salo
nul curativ pentru prob .

5.3.2. Coroanele de înveli metalice confec ionate prin metoda


turn rii

Coroanele metalice integru turnate sunt microproteze confec


ionate prin introducerea aliajelor topite în tipare realizate dup
machetele coroanelor modelate din cear sau acrilate autopolime-
rizabile.
Coroanele metalice integru turnate din punct de vedere morfo-
functional sunt superioare celor confec ionate prin metode de tan-
are prezentând urm toarele avantaje: redau cu o mare exactitate
aspectul morfofunc ional al suprafe elor ocluzale ale din ilor res
pectivi; redau exact punctele interdentare de contact; marginile
coronare au contact intim în zona cervical cu limita prepara iei
dentare; practic nu afecteaz parodontul marginal; indiferent din
ce aliaj sunt confec ionate, aceste coroane posed rezisten , du
rabilitate la uzur i sunt nedeformabile. Avantajele enumerate
au adus la o utilizare larg a coroanelor turnate în protetica den
tar , contribuind totodat la abandonarea din practic a coroane
lor metalice tan ate. De men ionat c confec ionarea coroanelor
turnate necesit respectarea consecutivit ii proceselor tehnologice,
deoarece o gre eal admis la una din etape nu poate fi recupe
rat sau corectat la etapele urm toare.
Deja s-a men ionat c exist diverse variet i de coroane ce au
la baza confec ion rii acelea i etape clinico-tehnice, îns difer
prin metoda de modelare a machetei. In acest context remarc m
c coroanele turnate pot fi de dou tipuri: confec ionate cu o gro
sime dirijat a pere ilor laterali i cu grosimea nedirijat .
Coroanele cu grosimea dirijat au pere ii laterali cu o grosime
de 0,3—0,4 mm, iar între suprafe ele axiale ale bontului dentar
preparat i pere ii laterali ai coroanei exist un spa iu cu excep ia
suprafe ei ocluzale i marginii cervicale unde prezint contact in
tim. Coroanele cu grosime nedirijat prezint contact cu pere ii
ei interni cu toate suprafe ele bontului dentar, iar grosimea este
neuniform depinzând de volumul esuturilor dentare lefuite.
Confec ionarea coroanelor turnate necesit respectarea conse
cutiv a urm toarelor etape clinico-tehnice:
— Clinic: prepararea dintelui-stâlp, amprentarea i protec ia
din ilor prepara i cu pulpa vie.
— Laborator: confec ionarea modelelor i pozi ionarea lor în
simulatoare; modelarea machetei coroanei; realizarea tiparului i
turnarea aliajului utilizat; dezambalarea, prelucrarea componentei
metalice i proba pe model.
— Clinic: proba coroanei în cavitatea bucal .
— Laborator: finisarea i lustruirea coroanei.
213
— Clinic: fixarea coroanei în cavitatea bucal .
De men ionat c medicul în clinic prepar esuturile dure ale
suprafe elor axiale ale coroanei dintelui, conferindu-i o form co
nic spre ocluzal i creând în zona cervical un prag cu l imea
de 0,3—0,5 mm, iar din suprafa a ocluzal se prepar un strat de
0,5—0,6 mm. Dup amprentare urmeaz etapele de laborator:
realizarea modelului cu bonturi mobilizabile, pozi ionarea în simu
latoare conform tehnicilor cunoscute.
Ulterior preg tirea bonturilor din ilor prepara i pe model i
modelarea machetei viitoarei coroane depind de tipul de coroane
cu grosime dirijat sau cu grosime nedirijat .
Coroane cu grosime dirijat . Pentru confec ionarea acestui tip
de coroane sunt aplicate mai multe tehnici, îns toate prev d crea
rea pe bontul dentar a unui spa iu dirijat pentru ob inerea gro
simii corespunz toare componentei metalice. In prezent sunt fo
losite în practic trei tehnici:
— Tehnica confec ion rii coroanelor cu utilizarea modelului
duplicat. Pe suprafe ele axiale ale bontului preparat al modelului
de lucru, mai sus de pragul cervical cu 1,0— 1,5 mm, se graveaz
cu creionul o linie ce repet configura ia pragului, iar în caz de
prepara ii f r prag cervical — o linie dup configura ia coletului.
De la aceast linie spre ocluzal se modeleaz din cear forma
anatomic a coroanei subdimensionate cu 0,3—0,4 mm, dup teh
nica descris la coroanele tan ate. De pe modelul preg tit în a a
mod se ob ine o amprent , în care se toarn materialul pentru am
balat cu coeficien i necesari pentru compensarea contrac iei alia
jului din care urmeaz s se toarne coroana. Dup priza definitiv
a materialului de ambalat se demoleaz materialul amprentar ob
inând astfel modelul duplicat, care se pozi ioneaz apoi în simu
lator. Modelarea machetei coroanei se realizeaz pe bonturile pre-
modelate ale modelului duplicat prin tehnica adi iei cu cear f r
ca macheta s fie deta at de pe model. Dup confec ionarea tije
lor canalelor de turnare, macheta coroanei împreun cu un frag
ment al modelului duplicat se ambaleaz în chiuveta de turnare
în vederea realiz rii tiparului i turn rii aliajului.
— Tehnica confec ion rii coroanelor cu utilizarea pastelor, la
curilor hidrofile. Aplicarea materialelor hidrofile pe bontul prepa
rat al modelului se realizeaz cu scopul modific rii formei bon
tului, precum i pentru o deta are mai u o'ar de pe bont a ma
chetei coroanei modelate. In acest scop lacul hidrofil se aplic prin
pensulare pe toate suprafe ele bontului preparat i mai jos de li
mita prepara iei cu 2—2,5 mm, apoi se usuc la temperatura de
80—90°C. La a doua etap se modeleaz cu pasta hidrofil forma
anatomic corespunz toare a dintelui, aplicând pasta cu pensula
mai sus de limita prepara iei cu 1,0— 1,5 mm. Dup aceast pre-
modelare iar i se usuc pasta hidrofil la temperatura de 80—
90°C timp de 20—30 minute. Astfel ob inem o machet subdimen
sionat în volum cu 0,30—0,40 mm, cu suprafe e netede, lucioase
i dure. In continuare bontul mobilizabil este fixat în soclul mo
214
delului i prin tehnica aditiei de cear se modeleaz macheta vi
itoarei coroane. Dup aplicarea tijelor canalelor de turnare, ma
cheta împreun cu modelul sau numai cu bontul mobilizabil se in
troduc într-un vas cu ap rece. Timp de 2 ore, cât se afl în va
sul cu ap rece, lacul hidrofil absoarbe apa partial dizolvându-se,
iar macheta se îndep rteaz de pe bontul modelului, apoi se rea
lizeaz tiparul i se toarn aliajul.
Dup aceast tehnic macheta poate fi modelat i din acrilate
autopolimerizabile ce ard f r cenu (Redont-0,2, Protacril-M etc.).
Pentru aceasta de pe modelul cu macheta modelat se ob ine o
amprent cu elastomeri de sintez . Se prepar pasta acrilatului
solicitat care se depune în loca ul amprentei l sat de macheta din
cear . De pe bontul mobilizabil se înl tur macheta din cear î
se repune amprenta cu acrilat peste modelul din ghips. Dup po-
limerizarea definitiv a acrilatului, modelul se elibereaz de am
prent i se introduce în ap pentru 2 ore, dup ce macheta din
acrilat de sine st t tor se deta eaz de pe bontul modelului. Dac
sunt necesare unele retu ri (înl turarea surplusurilor de acrilat,
sub ierea pere ilor, accentuarea aspectului morfofunctional etc.),
ele sunt efectuate cu ajutorul abrazivelor rotative, dup ce se con
fec ioneaz tiparul i se toarn aliajul.
— Tehnica utiliz rii elementelor fabricate. In prezent sunt co
mercializate seturi de machete ale coroanelor cu forme anatomice
ale tuturor din ilor i cu dimensiuni diverse realizate din cear
sau materiale termoplastice. Corespunz tor dintelui ce urmeaz s
fie modelat, se alege o machet cu volum i dimensiuni asem n
toare i se adapteaz pe bontul preparat în pozi ia de intercuspi-
dare maxim . La nivelul pragului cervical sau al coletului se picu
r cear topit , pentru o adaptare intim în aceast zon a mar
ginii machetei. In caz de necesitate se individualizeaz i relieful
morfofunctional al suprafe elor coronare prin ad ugarea i r zui-
rea cerii. Dup realizarea acestor retu ri, se confec ioneaz ma
chetele canalului de turnare i macheta coroanei cu canalul de
turnare se deta eaz de pe bontul preparat în vederea execut rii
tiparului i a turn rii aliajului. Aceast tehnic este u or de rea
lizat i nu solicit de la tehnician mult iscusin .
Coroane cu grosime nedirijat . Pentru modelarea machetei aces
tui tip de coroane sunt cunoscute mai multe tehnici, îns , indife
rent de tehnica utilizat incipient, bontul mobilizabil al modelului
se acoper cu lac pentru compensarea contrac iei aliajului la tre
cerea lui din stare fluid în stare solid . Totodat stratul de lac
ofer i un spa iu între suprafe ele interne ale coroanei i dintelui
preparat, spa iu necesar pentru stratul de cement folosit la fixarea
coroanelor finale în cavitatea bucal . De men ionat c pelicula de
lac aplicat pe suprafe ele bontului nu permite ca ceara s adere
la materialul din care este confec ionat modelul, confer bontului
duritate satisf c toare, înl tur unele retentivit i (dac acestea
exist ) ale bontului preparat. Lacul de acoperire este aplicat cu
pensula la început într-un strat uniform sub ire pe toate supra-
215
Fig. 134. Bonturile mobilizabile i
forma capelor din polietilen

fe ele bontului i mai jos de limita pragului cervical cu 2—3 mm.


Peste 20—30 min, este aplicat al doilea strat numai pe bontul
preparat, neajungând cu 1— 2 mm pân la pragul cervical sau co
let. In acest scop noi am propus utilizarea peliculei de polietilen
cu o grosime de 0,15— 0,20 mm, folosit la confec ionarea paharelor
(cutiilor) pentru produsele lactate. Pelicula iprins în pens spe
cial este plastificat deasupra fl c rii sursei de c ldur i cu
extremitatea coronar a bontului se înglobeaz într-un material plas
tic siliconic pân mai jos de pragul cervical sau colet cu 3—5 mm.
Materialul siliconic este introdus într-o chiuvet , presând polieti
lena pe suprafe ele bontului dentar în a a mod ca s contacteze
i s reia forma lui. Dup r cirea peliculei se taie surplusurile cu
un bisturiu ascu it mai jos cu 2—3 mm de pragul cervical sau co
let (fig. 134). Astfel ob inem o cap din polietilen plasat pe
suprafe ele bontului preparat, cu grosimea uniform de 0,03—
0,05 mm, apt pentru realizarea scopului urm rit.
Modelarea machetei viitoarei coroane în prezent este realizat
prin trei tehnici care prev d ini ial executarea capei din cear sau
material termoplastic pe bontul dentar i apoi modelarea formei i
aspectului morfofunc ional al viitoarei coroane prin tehnica adi-
iei de cear .
Tehnica model rii machetei cu utilizarea foliei de cear calib
rat . Din folia de cear calibrat de 0,4— 0,6 mm se sec ioneaz
benzi de diferite forme în corespundere cu grupul de din i pe care
se vor modela machetele. Pentru grupul de din i frontali se sec
ioneaz benzi de o form trapezoidal sau dreptunghiular , iar
pentru cei laterali — în form de cruce. Bontul mobilizabil al in
cisivilor sau caninilor cu una din suprafe ele proximale se aplic
pe mijlocul benzii de cear . Cu degetele ar t toare u or se preseaz
folia de cear pe suprafe ele vestibular i oral , înf urând astfel
toate suprafe ele bontului dentar. Surplusurile foliei de cear sunt
înl turate, iar extremit ile libere se solidarizeaz între ele cu cea
r la nivelul lor de jonc iune. La nivelul zonei cervicale corespun
z toare pragului cervical sau coletului, capa din cear se adap
teaz intim la bont prin picurare de cear topit (fig. 135). Pen
tru grupul din ilor laterali bontul mobilizabil se aplic cu supra
fa ocluzal pe centrul benzii în form de cruce, presând u or
folia de cear de la suprafa a ocluzal spre zona cervical , pro-
216
Fig. 135. Tehnica de modelare a machetei cu utilizarea foliei de cear calibrat :
a — bontul mobilizabil aplicat pe mijlocul benzii trapezoidale de cear ; b — în
f urarea foliei i adaptarea intim la bontul dentar

cedur urmat de înl turarea surplusurilor foliei de cear , solida


rizarea extremit ilor libere i adaptarea intim în zona coletului
sau a pragului cervical.
Tehnica model rii machetei cu utilizarea foliei de materml ter-
moplastic. In prezent sunt comercializate truse ce con in folii de
material termoplastic cu grosimea de 0,4—0,6 mm, o chiuvet în
interiorul c reia este introdus material plastic siliconic i o pens
special pentru prinderea foliilor termoplastice (firma «Bego», Ger
mania). Aceste componente pot fi comercializate i separat, iar în
calitate de material termoplastic pot fi utilizate diverse materiale
ce se plastific la înc lzire i ard f r resturi de cenu sau în
timpul preînc lzirii tiparului resturile vor fi evacuate definitiv.
Folia de material termoplastic se prinde între ramurile pensei i
se înc lze te la sursa de c ldur în vederea plastific rii materia
lului. Ulterior cu extremitatea coronar a bontului mobilizabil fo
lia se înglobeaz în materialul plastic siliconic (fig. 136) pân la
pragul cervical sau mai jos de el cu 1— 2 mm. Dup r cire bontul
împreun cu materialul plastic presat este scos din chiuvet . Se
înl tur capa din material plastic de pe bont i se taie cu un foar
fece marginile ei din zona cervical dup configura ia pragului
cervical sau a coletului cu 0,5— 1,0 mm mai sus de el. Capa este
reaplicat pe bont i se adapteaz intim la el prin picurare cu
cear topit în zona cervical , restabilind în volum capa pân la
pragul cervical.
Tehnica model rii machetei prin depunerea progresiv a stra
turilor de cear plastificate. Aceast tehnic tot mai frecvent este
aplicat în practica proteticii dentare datorit proceselor tehnolo
gice simple i utilajului comercializat în acest scop. A a, de exem
plu, firma uier Dental (Germania) comercializeaz aparate elec
trice înzestrate cu un rezervoar pentru topirea cerii i cu un sis
tem de reglare a temperaturii cerii fluide. Pentru modelarea capei
217
Fig. 136. Situarea pensei deasupra chiuvetei în momentul imprim rii foliei ter-
moplastice în materialul siliconic cu bontul mobilizabil

din cear , extremitatea coronar a bontului mobilizabil se intro


duce în cear fluid pân la «pragul cervical i se scoate din cear
pentru plastificarea stratului de cear aderent la bontul dentar.
Ulterior bontul dentar se mai introduce în ceara fluid pentru de
punerea urm torului strat de cear . Grosimea stratului de cear
aplicat pe suprafe ele coronare depinde de temperatura cerii flui
de din interiorul rezervoarului. Cu cât temperatura cerii fluide
este mai înalt , cu atât stratul de cear depus pe bont va fi mai
sub ire i invers cu cât temperatura este mai joas , cu atât stra
tul de cear va fi mai gros. Totodat grosimea capei este în raport
cu num rul straturilor de cear depuse. Dup realizarea grosimii
solicitate a capei, surplusurile de cear din zona pragului cervi
cal sunt înl turate i se trece la modelarea machetei viitoarei co
roane. Pentru acest scop de asemenea sunt comercializate aparate
electrice care men in la o temperatur constant piesele metalice
utilizate la depunerea cerii.
Astfel, bontul mobilizabil împreun cu capa realizat prin una
din metodele descrise se fixeaz în soclul modelului i se efec
tueaz modelarea machetei viitoarei coroane prin tehnica adi iei
de cear , dup ce se realizeaz macheta canalului de turnare
(fig. 137).
In prezent o deosebit aten ie se acord raportului dintre mar
ginea coronar i festonul gingival, îndeosebi la realizarea co
roanelor turnate i mixte (metaloacrilice i metaloceramice). De
seori coroanele confec ionate pe model, ce nu prezint informa ii
despre esuturile moi, pot fi supradimensionate în volum în zona
cervical . Prin urmare, marginile lor vor ac iona asupra esutu
rilor moi favorizând procese ireversibile de atrofie accentuat a
parodontului marginal. De aceea în literatura de specialitate sunt
propuse metode de modelare a coroanelor în zonele cervicale, i-
nându-se cont de esuturile moi, recomandându-se confec ionarea
218
pe model a m tilor gingivale din materiale siliconice elastice.
Dup Kuwata confec ionarea m tii gingivale prevede realizarea
urm toarelor opera iuni:
— Confec ionarea a dou modele dup o amprent . Primul
model realizat cu bonturi mobilizabile ale din ilor prepara i, iar

Fig. 137. Macheta modelat a viitoarei coroane cu tija canalului de turnare

Fig. 138. Realizarea m tii gingivale din material siliconic elastic dup Kuwatar
a — modelul cu bonturi mobilizabile; b — injectarea materialului siliconic în in
teriorul lingurii individuale; — masca gingival pe model; d — modelarea m ar
ginii coroanei dup conturul materialului elastic

219 -
al doilea ob inut cu bonturi fixe utilizat pentru confec ionarea
lingurii individuale.
— Lingura individual se confec ioneaz din acrilat transpa
rent incolor pe o por iune a arcadei dentare sau pe toat arcada
dentar (în conformitate cu num rul i situa ia topografic a din
ilor prepara i). Pe lingur se realizeaz dou sau trei orificii:
unul pentru injectarea materialului siliconic elastic i celelalte
pentru evacuarea aerului.
— Aplicarea lingurii pe modelul cu bonturi mobilizabile, pre
pararea pastei siliconice i introducerea ei, prin injectare, prin
unul din orificii în spa iul dintre bonturile mobilizabile i lingu
ra individual .
— Dup priza definitiv a siliconului se îndep rteaz lingura
individual i se modeleaz machetele coroanelor dup tehnicile
cunoscute (fig. 138).

5.4. Coroanele fizionomice (Jacket)

Coroanele fizionomice sunt microproteze fixe care acoper în


întregime suprafe ele dintelui preparat cu scopul restaur rii for
mei anatomice i a nuan elor coloristice ale dintelui natural. Din
acest motiv mai sunt cunoscute i sub numele de coroane estetice
i coroane «Jacket». Cuvântul «Jacket», de provenien englez ,
dup F. Prelipceanu i O. Doroga a fost utilizat pentru a indica
c coroanele fizionomice acoper bontul dentar în întregime, iar
dup I. Rînda u pentru a indica restaurarea fizionomic . Tra
dus din englez , acest cuvânt are mai multe sensuri: jachet , ves
ton, înveli suprem i posibil c a fost utilizat pentru a accentua
superioritatea fizionomic a acestor coroane.
Prin urmare, coroanele fizionomice sunt confec ionate în între
gime din materiale nemetalice (por elan, acrilate sau compozite)
cu scopul refacerii aspectului morfofunc ional i coloristic în spe
cial al din ilor incisivi, canini i premolari. Tehnica realiz rii co
roanelor fizionomice depinde de materialul utilizat.

5.4.1. Coroana fizionomic din por elan

Acest tip de coroan fizionomic a fost conceput i imaginat


de H. Land în anul 1886. Progresele tiin ifice în domeniul sto
matologiei pe parcursul anilor au contribuit la aplicarea în prac
tic a diverselor materiale, utilaje, aparate i a tehnologiilor de
laborator. Pân în prezent continu îmbun t irea maselor cera
mice folosite pentru confec ionarea acestui tip de microprotez ,
îns tehnologia realiz rii i pân ast zi este aplicat în practic
cu mici modific ri. Aceste modific ri se refer , în primul rând,
la arderea ceramicii în vacuum, metod propus de c tre Catzka
în 1949, i elaborarea în acest scop a cuptoarelor electrice.
220
Fig. 139. Cuptoare de ars ceramic comercializate de firma Vita: a — Vita Va-
cumat «S»; b — Vita Inframat

In prezent sunt comercializate diverse cuptoare pentru arderea


por elanului, unele fiind semiautomate, altele automate cu func
ionare comandat i înzestrate cu sisteme electronice. Pentru a
demonstra evolu ia progresului tiin ific în acest domeniu, aducem
ca exemplu dou cuptoare de ars ceramic comercializate de firma
Vita (Germania): Vita Vacumat «S» i Vita Inframat (fig. 139).
Cuptorul Vita Vacumat «S» reprezint un aparat complex compus
dintr-un cilindru fixat pe un suport metalic. Interiorul suportului
este utilat cu mecanisme electrice care pun în func ie cuptorul, iar
exteriorul — cu un panou de comand , pe care exist diverse indi
catoare privind: tensiunea curentului electric; controlul circula iei
suportului de transportare a componentelor ceramice; temperatura
din interiorul cuptorului; presiunea vacuumului. Pentru punerea
în func ie a cuptorului, panoul de comand este utilat cu chei in
dicatoare pentru programarea intensit ii curentului electric, a
timpului i temperaturii necesare pentru arderea por elanului, pen
tru introducerea suportului de transport în cuptor i un buton de
punere în func iune a pompei de vacuum. Interiorul cilindrului
este realizat din dou camere: camera de ardere a ceramicii ce
alc tuie te cuptorul propriu-zis, în care este fixat filamentul spira
lat pentru înc lzire i termoregulatorul; camera pentru uscare i
preînc lzire a componentelor ceramice. Dintr-o camer în alta la co
mand circul suportul de transportare a lucr rilor protetice din
ceramic . Cilindrul este realizat cu un sistem apeduct pentru r
cirea exteriorului cilindrului i cu un sistem de tuburi pentru ane
xarea pompei de vacuum.
Pentru arderea componentelor ceramice, cuptorul ce conecteaz
la sursa de electricitate i se înc lze te pân la temperatura de
800°C. Ulterior se introduce componenta din ceramic în pragul
camerei de preînc lzire i se men ine timp de 3—4 minute, dup
ce este a ezat pe suportul de transportare din interiorul camerei
221
de preînc lzire i se men ine înc 3—4 minute. In continuare se
instaleaz temperatura corespunz toare de ardere a ceramicii i
se introduce suportul cu componenta ceramic în interiorul cupto
rului propriu-zis, punând în func ie pompa de vid. Arderea cera
micii se realizeaz în condi ii de vid, ceea ce contribuie la înl tu
rarea bulelor de aer din interiorul straturilor de ceramic , confe-
rindu-i o structur omogen . La atingerea temperaturii finale de
ardere a ceramicii pompa de vacuum automat se deconecteaz i
prin punerea în func iune a mecanismelor electrice se readuce su
portul de ardere din cuptorul propriu4zis în camera de preînc l
zire pentru r cirea lent a componentei din ceramic .
Cuptorul Vita Inframat reprezint un aparat modificat, în care
componentele din ceramic se ard prin emisie de unde scurte in-
fraro ii. Datorit acestui fapt cuptorul nu este preînc lzit, iar ac
iunea temperaturii este uniform în orice punct al camerei de ar
dere a ceramicii, ac ionând numai în timpul indicat i programat.
Fiind utilate cu un sistem electronic de programare, se pot realiza
diverse regimuri de ardere utilizând pompa de vid. Datorit aces
tor modific ri, cuptorul respectiv nu prevede r cirea suprafe elor
exterioare prin sistemul apeduct.
La confec ionarea coroanelor din por elan deosebim mai multe
etape clinico-tehnice.
— Clinic: prepararea dintelui; amprentarea, determinarea cu
lorii por elanului; protec ia din ilor cu pulpa vie.
— Laborator: confec ionarea modelelor i pozi ionarea lor în
simulator; realizarea matricei din platin pe bontul preparat; de
punerea i arderea straturilor de ceramic ; adaptarea coroanei pe
model.
— Clinic: proba coroanei în cavitatea bucal .
— Laborator: arderea coroanei din ceramic pentru glazurare.
— Clinic: fixarea coroanei în cavitatea bucal .
Realizarea unei coroane din por elan ce ar corespunde atât
principiilor morfofunc ion'ale, cât i celor fizionomice depinde nu
numai de corectitudinea execut rii proceselor tehnologice, dar i
de forma bontului preparat, precum i de precizia amprentei. Bon
tul dentar este preparat f r reten ii prin lefuirea de la nivelul
tuturor suprafe elor a unui strat uniform al esuturilor dentare de
1,5— 2,0 mm, egal cu grosimea pere ilor viitoarei coroane. Bontul
dentar preparat va avea o form apropiat de cea a cilindrului sau
trapezoidal , cu suprafe ele laterale u or convergente ocluzal, sub
un unghi nu mai mare de 5— 8° fa de ‘axul de inser ie a dinte
lui. In zona cervical a coroanei dentare este preparat un prag
circular cu o l ime ce depinde de m rimea diametrului dintelui
în aceast zon i care constituie 0,3—0,5 mm la din ii cu un vo
lum mai redus i 0,8— 1,5 mm la din ii mai volumino i. Pragul,
în dependen de starea esuturilor dentare cervicale, poate fi si
tuat supragingival, la nivelul gingiei sau subgingival, conferin-
du-i-se diverse forme. Pentru coroanele din por elan, de exemplu,
se recomand realizarea pragului în unghi drept.
222
Amprenta ob inut trebuie s redea cu exactitate forma bontu
lui dentar preparat, a pragului cervical i a muchiei lui externe,
iar în caz c este situat la nivelul gingiei sau subgingival — i a
sulcusului dentogingival. Pentru atingerea acestui scop este uti
lizat amprenta cu inel de cupru sau amprentele duble ob inute
cu elastomeri de sintez , dup care se confec ioneaz modelul cu
bont mobilizabil realizat din materiale dure (vezi tema 4.1.2). M o
delarea coroanelor din ceramic i arderea lor se face pe un su
port metalic realizat din platina pur , deoarece platina suport
temperaturi la care arde ceramica, având coeficientul de dilatare
termic identic cu al ceramicii.
Suportul din platin este confec ionat dup forma bontului pre
parat i prezint matricea. In acest scop sunt utilizate folii de
platin cu dimensiuni de 0,025— 0,030 mm, din care se sec ioneaz
o band trapezoidal , dreptunghiular , p trat , triunghiular , sau
sector de circumferin cu dimensiuni de 3—5 mm mai mari decât
diametrul i în l imea bontului preparat. Banda sec ionat este
aplicat pe o suprafa proximal a bontului mobilizabil realizând
înf urarea bontului spre suprafe ele oral i vestibular pân
când extremit ile se vor uni la mijlocul ultimei suprafe e, unde
sunt prinse cu pens i se îndoaie de la nivelul de jonc iune sub
un unghi de 90°. Cu foarfecele se taie extremit ile foliei în a a
fel ca una s fie cu 0,5 mm, iar cealalt cu 1,0 mm mai mare de
cât nivelul de jonc iune. Extremitatea mai lung se întoarce cu
0,5 mm peste cea mai scurt i se preseaz cu pensa, ob inând
astfel un fal care i el în continuare se preseaz la bontul dentar.
Cu ajutorul unui instrument în form de dalt tocit din sticl ,
mas plastic sau lemn se realizeaz adaptarea foliei la conturu
rile suprafe elor bontului dentar prin mi c ri de netezire a foliei
pe suprafe ele i pragul bontului dentar, ob inând în a a fel un
contact intim al foliei cu bontul dentar. Mi c rile se fac atent
f r aplicarea unor presiuni prea mari, pentru a evita perforarea
foliei de platin i uzura suprafe elor bontului dentar. Matricea
realizat este îndep rtat de pe bont i t iat dup conturul mu
chiei externe a pragului, cu 2,0—2,5 mm mai jos (fig. 140).
Matricea din platin poate fi realizat cu îmbinarea extremi
t ilor i crearea fal ului pe suprafa a oral a bontului dup ope
ra iunile descrise anterior. A fost propus confec ionarea ei i prin
metoda de tan are. De i matricea realizat prin aceast metod
red cu precizie forma bontului preparat, în practic nu a fost ac
ceptat din motivul c folia de platin ader intim la suprafa a
bontului i deta area prezint mari dificult i.
Matricea din platin trebuie s corespund urm toarelor ce
rin e: s imit întocmai forma bontului i a pragului preparat;
pentru o stabilizare mai bun pe bont s fie realizat cu un feston
circular de 2,0—2,5 mm mai jos de muchia extern a pragului cer
vical; u or s se deta eze i s se reaplice pe bontul mobilizabil
al modelului f r modific ri de volum.
Matricea care corespunde acestor cerin e este supus unei pre-
223
Fig. 140. Etapele de realizare a matricei din platin : a — aplicarea bontului pe
folia de platin ; b — prinderea extremit ilor cu pensa i adaptarea lor dup
conturul bontului; — scurtarea matricei în zona cervical ; d — forma final
a matricei pe bontul mobilizabil

lucr ri termice la temperatura de 1000°C în cuptorul de ars cera


mic , pentru degazare i înl turare a tensiunilor interne. Dup r
cire matricea este reaplicat pe bontul dentar, apoi se efectueaz
depunerea i modelarea ceramicii dup tehnica descris la tema
2.9. Aplicarea straturilor de ceramic este identic pentru toate pro
dusele comerciallizate în acest scop i prevede: a) depunerea stratu
lui de baz ; b) depunerea stratului de dentin ; c) depunerea stra
tului de smal ; d) depunerea stratului de colet; e) depunerea stra
tului incizal (fig. 141). Aceste straturi sunt aplicate în raport cu
forma anatomic a coroanei dintelui pentru a reda cu exactitate
nuan ele coloristice identice cu ale dintelui natural.
In general, tehnologia de prelucrare a produselor din ceramic
este unic pentru toate masele dentoceramice, excep ie f când
224
Fig. 141. Aplicarea straturilor de ceramic
în raport cu forma anatomic a dintelui
(explica ie în text)

regimurile termice de ardere a acestor produse. De aceea utiliza


rea unui sau a altui produs este necesar de realizat în concordan
t cu indica iile din prospectul anexat la masele dentoceramice.
De men ionat c arderea ceramicii depinde i de tipul cuptorului
utilizat. In acest context remarc m c produsele tehnologice des
crise în continuare în acest capitol vor îi caracteristice masei ce
ramice «Vitadur-N» comercializat de firma Vita (Germania), cu
utilizarea cuptorului Vita Vacumat «S».
Dup culoarea indicat de c tre medic se aleg culorile stratu
rilor ce alc tuiesc culoarea ceramicii solicitate. Stratul de baz ,
cunoscut i sub numele de opac (Kern) sau de nucleu, este aplicat
cu scopul form rii unui suport rigid, netransparent, pentru mas
carea culorii cementului utilizat la fixare, redarea durit ii cores
punz toare, precum i pentru ob inerea ulterioar a culorii, tex
turii i semitransparen ei coroanei artificiale. Pulberea opacului
se amestec cu ap distilat (bidistilat ) sau lichid special, ce
intr în componen a setului de ceramic , pentru a se ob ine o pas
t de consistent cremoas . Pe patricea din platin , fixat pe
bontul mobilizabil, se aplic prin pensulare stfat cu strat pasta
de opac, astfel încât grosimea stratului final s fie uniform , de
0,3—0,4 mm. Pe suprafa a ce prezint contact cu din ii antago
ni ti se aplic un strat mai voluminos (0,4— 0,6 mm) pentru m ri
rea rezistentei coroanei la ac iunea presiunilor masticatoare. In
timpul depunerii succesive a straturilor de opac sunt realizate mi
c ri de vibrare pe extremitatea radicular a bontului, pentru con
densarea opacului. Mi c rile de vibrare sunt efectuate cu aten ie,
u or, pân la apari ia lichidului ce-i confer opacului un aspect
lucios. Ulterior lichidul se absoarbe cu ajutorul unei pânze de ti
fon sau hârtiei de sugativ . Dac se vor realiza mi c ri de vibra
re puternice, stratul de opac va aluneca, formând zone cu grosimi
diferite. Aceste opera iuni sunt efectuate permanent, pe tot par-
15 Gh. Bârs , I. Postolachi 225
cursul depunerii succesive a straturilor de opac, pân ce se va
ob ine grosimea corespunz toare. De re inut c absorb ia apei se
face cu aten ie pentru a nu usca definitiv stratul de opac, în cazul
când urmeaz aplicarea unui nou strat. Uscarea definitiv se face
atunci când stratul de opac a atins grosimea corespunz toare, apoi
se înl tur surplusurile din zona pragului, astfel ca aceasta s
acopere o jum tate de prag, i cu pensul din p r fin se neteze te
suprafa a stratului de opac.
Matricea cu stratul depus atent se înl tur de pe bontul mobi
lizabil i se instaleaz pe un suport termorezistent, care se intro
duce în gura camerei de preînc lzire a cuptorului, la temperatura
de 800°C. Dup 3—4 minute matricea este instalat pe suportul de
transport din interiorul camerei de preînc lzire i men inut iar i
3—4 minute. Cu cheia indicatoare se programeaz temperatura i
timpul la care va fi ars ceramica (980qC, timp de 9 minute). Su
portul de transport este introdus în interiorul cuptorului, fiind
pus în ac iune pompa de vid. La atingerea temperaturii finale
pompa automat se deconecteaz , iar lucrarea mai este men inut
în interiorul cuptorului f r vacuum 30 de secunde, dup care su
portul de transport revine în interiorul camerei de preînc lzire.
Pentru r cirea lent 'a produsului se instaleaz cu cheia indica
toare temperatura de 800°C, matricea se men ine în interiorul ca
merei de preînc lzire pân când se va instala temperatur prog
ramat , apoi suportul termorezistent se scoate la temperatura ca
merei i se men ine pân la r cirea definitiv . In caz c stratul
de opac prezint unele fisuri, din nou se aplic un strat foarte
sub ire i se arde dup tehnica descris , cu excep ia c tempera
tura final de ardere se mic oreaz cu 10° (970°C).
Matricea cu stratul de opac ars este instalat pe bontul mobi
lizabil care este fixat în soclul modelului i e aplic urm toarele
straturi de ceramic (dentin , smal ul, straturile de colet i incizal).
Pasta de dentin este depus succesiv peste stratul de opac prin
pensulare, realizând opera iunile de vibrare i de absorb ie a apei
identice cu cele descrise anterior. Se depune acest strat succesiv
pân va ocupa dup volum forma dintelui respectiv. Pentru reda
rea nuan elor de culori caracteristice din ilor naturali (transparen
, semitransparen i transluciditate), pasta de dentin din zona
vestibular este t iat oblic de la marginea incizal spre ecuator
sub un unghi de 160— 170°, în a a fel ca s nu se ajung pân la
stratul de opac cu cel pu in 0,3—0,4 mm. In zona incizal , con
form proiec iei an urilor vestibuläre, prin t iere se realizeaz
dou fante triunghiulare care împart suprafa a vestibular în cei
trei lobi. In zona cervical , mai sus cu 0,5— 1,0 mm de colet, de
asemenea se înl tur dentin realizând o adâncitur convex (fig.
142). In fantele triunghiulare se depune stratul de past incisival,
peste care se aplic ulterior stratul de smal care înlocuie te ca
volum dentin înl turat . Macheta se modeleaz cu 1,0— 1,2 mm
mai înalt decât în l imea dintelui respectiv. In adâncitura con
vex , realizat în zona cervical , se depune stratul de past de
226
Fig. 142. Schema aplic rii straturilor de smal , incizal i de colet pentru redarea
nuan elor coloristice identice cu ale dintelui natural
Fig. 143. Bontul mobilizabil cu macheta coroanei modelate definitiv

colet, grosimea c ruia variaz în dependen de aspectul coloris-


tic necesar. Deasupra acestui strat se mai aplic un strat de den
tin , redând astfel volumul corespunz tor necesar. La aplicarea
acestor straturi mi c rile de vibra ie sunt reduse considerabil pen
tru a evita amestecarea straturilor i ob inerea respectiv a culo
rii solicitate. Ulterior din soclul modelului este deta at bontul îm
preun cu matricea i macheta coroanei, procedur urmat de
ad ugarea unui strat de dentin de 0,4—0,5 mm grosime pe am
bele suprafe e proximale. Supradimensionarea volumului coroanei
este necesar pentru compensarea contrac iei ceramicii în timpul
arderii. Macheta viitoarei coroane se neteze te atent cu o pensul
fin i se înl tur surplusurile de ceramic situate mai jos de mu
chia extern a pragului circular (fig. 143). Matricea cu macheta
modelat este ridicat de pe bont i a ezat pe suportul termore
zistent, care se introduce în pragul camerei de preînc lzire a cup
torului, la temperatura de 750°. Uscarea i preînc lzirea machetei
din ceramic sunt realizate dup schema utilizat la arderea stra
tului de opac. Arderea în vacuum este realizat cu ridicarea tem
peraturii de la 750qC pân la 940°C, timp de 4—6 minute.
Dup r cirea definitiv a ceramicii platina se taie cu foarfecele
de la nivelul muchiei externe a pragului i coroana se aplic pe
bontul dentar. Cu ajutorul instrumentelor abrazive diamantate co
roana se adapteaz la din ii vecini i din ii antagoni ti, accentuân-
du-se relieful morfofunc ional al suprafe elor coronare. La aceast
etap pot fi f cute i unele corecturi prin aplicarea straturilor de
ceramic urmate de o nou ardere în cuptor dup aceea i schem .
Dup proba coroanei în cavitatea bucal coroana din por elan
se arde pentru glazurare. Arderea se efectueaz f r vacuum, cu
ridicarea temperaturii de la 750°C pân la 940°C, coroana men i-
227
nându-se în cuptor Ia temperatura final timp de 3—4 minute.
Dac este necesar, pe suprafa a coroanei pot fi ob inute diverse
pete, intensit i coloristice etc. prin utilizarea coloran ilor (Vita-
chrom). In acest scop pulberea de culoare solicitat este ameste
cat cu lichid, iar pasta ob inut se depune cu pensula într-un
strat sub ire în zonele dintelui ce necesit aceste modific ri. Ulte
rior coroana este ars f r vacuum, timp de 2—3 minute, la tem
peratura de 920°. Dup r cire, dac coroana corespunde cerin elor
solicitate, se înl tur din interiorul ei cu un instrument ascu it
matricea din platin i coroana este transferat în clinic pentru
fixarea ei în cavitatea bucal .
Coroanele din por elan sunt considerate ca cele mai utile pro
teze nu numai din motivul c ele redau nuan ele coloristice soli
citate, transluciditatea i morfologia corespunz toare dintelui na
tural, dar i prin faptul c sunt bine tolerate de esuturile cavit
ii bucale i nu prezint modific ri de culoare în timp. Vom re
marca îns c coroanele din por elan nu rezist presiunilor masti
catoare i uneori se fractureaz datorit fragilit ii i casabilit ii
ceramicii.
In 1978 J. McLean, E. Jeansonne, H. Bruggers i D. Lynn ela
boreaz o tehnologie nou de confec ionare a coroanelor din por
elan, care prevede aderarea por elanului la o cap dubl realiza
t din platin . inem s eviden iem urm toarele etape ale tehnolo
giei de confec ionare a coroanelor pe matrice duble din platin :
— Prima matrice din platin este confec ionat dup tehnica
clasic .
— Deasupra primei matrice se mai confec ioneaz o cap din
platin cu grosimea de 0,025 mm pentru din ii frontali i 0,05 mm
pentru din ii laterali. Capa prin t ierea surplusurilor cervicale este
adaptat la marginea muchiei interne a pragului cervical sau la
mijlocul lui, iar pe suprafa a oral mai jos de pragul cervical se
realizeaz o band din surplusurile de platin situate la acest ni
vel.
— Pe suprafa a capei se depune un strat de 0,5—2,0 microni
de sulfat de cositor (cositorire) prin metoda ga'lv'anic . In acest
scop suprafa a extern a capei este bombardat cu granule de 2,7
microni oxid de aluminiu în pu ca Paasch sau în sablator, utili
zând aer comprimat pân la 0,5 atmosfere. Ulterior capa este cu
r at cu sod caustic în aparatul galvanic la o intensitate a cu
rentului de 0,5 amperi, timp de 1 minut. Baia galvanic este rep
rezentat de un vas din o el inoxidabil, în care este introdus soda
caustic , vasul se conecteaz la polul pozitiv, c'apa introdus în
soda caustic — la polul negativ. Dup o neutralizare a sodei caus
tice prin fierberea capei în ap distilat pe suprafa a capei se de
pune stratul de cositor. In acest scop clemele transformatorului
electric sunt schimbate cu locul i capa este unit la polul pozi
tiv al aparatului galvanic i se introduce în baia cu electrolit rece
în urm toarea componen : sulfat de cositor — 50 gm/1; acid sul
fu ric — 100 gm/1; acid sulfonic crezolat— 100 gm/'l; gelatin —
228
2 gm/1. Capa este supus procesului de cositorire timp de minut
sub ac iunea curentului continuu de 0,5 amperi pentru grupul de
din i frontali i 1 amper pentru din i laterali.
— Capa este supus oxid rii în cuptorul de ars ceramic cu
ridicarea temperaturii în vacuum de la 8009C pân la 1000°C i cu
men inerea f r vacuum la temperatura final , timp de 2 minute.
— Dup r cire capa este instalat pe prima matrice a bontului
mobilizabil, pe care se depun i se ard straturile de ceramic con
form tehnicii descrise anterior. Dup glazurarea din interiorul co
roanei prima matrice din platin este înl turat , iar capa a doua
este l sat în interiorul coroanei i fixat în cavitatea bucal .
Aceast coroan poate fi comparat cu o coroan metalocera-
mic , deoarece în componen a ei intr suportul metalic realizat
din platin cu grosime foarte mic (0,025—0,05 mm). Deoarece
platina este un metal foarte scump, în literatura de specialitate
sunt propuse i tehnici de confec ionare a acestor coroane f r
utilizarea matricei din platin . Pentru realizarea coroanelor ini
ial este confec ionat modelul dintr-un material special rezistent
la temperatur i la care nu ader produsul din ceramic . Aplica
rea i arderea ceramicii în acest caz se efectueaz conform tehni
cii deja cunoscute. inem îns s remarc m c de i la prima ve
dere tehnica respectiv ar p rea progresist i destul de simpl ,
nu este utilizat pe larg în practic .

5.4.2. Coroana fizionomic din acrilat

Conceperea i realizarea coroanelor fizionomice din acrilat este


legat cu evolu ia progreselor tiin ifice ale anilor 1935— 1940 i
se remarc prin utilizarea r inilor sintetice în domeniul artei
dentare. Datorit proceselor tehnologice simple de confec ionare i
a unui cost de pre redus, coroana din acrilat pe parcursul anilor
a fost cea mai frecvent folosit în protetica dentar pentru refa
cerea aspectului fizionomie al din ilor afecta i. Observa iile clinice
efectuate în acest domeniu au ar tat c acrilatele au propriet i
fizico-mecanice inferioare i de aceea culoarea coroanelor este in
stabil , iar acrilatele într-un timp relativ scurt se abrazeaz . Aces
te dezavantaje au adus pe parcursul anilor la diverse modific ri
ale acrilatelor cu scopul îmbun t irii propriet ilor fizico-meca
nice, în prezent fiind comercializate diverse asortimente de acrila-
te. Datorit acestui fapt, i tehnica confec ion rii coroanelor a su
ferit modific ri.
Actualmente sunt cunoscute dou tehnici de confec ionare a
coroanelor din acrilat: tehnica clasic i tehnica modern . Ambele
tehnici prev d acelea i etape clinice ce includ: prepararea din i
lor i ob inerea amprentei; proba coroanei în cavitatea bucal ; fi
xarea coroanei prin cementare.
Vom sublinia c bontul dentar preparat prezint aceea i form
ca i cel preparat pentru coroanele din por elan. Conform îns opi
229
niei unor autori (E. Gavrilov, V. Kurleandski, L. Ene i al ii),
pentru confec ionarea coroanelor din acrilat nu este neap rat ne
cesar realizarea pragului circular în zona coletului, deoarece
marginile coronare se pot prelucra i finisa prin bizotare, pentru
a evita iritarea esuturilor marginale ale parodontului. Pentru
amprentarea bontului preparat pot fi utilizate diverse materiale
amprentare, apoi este realizat modelul pentru confec ionarea co
roanei prin una din cele dou tehnici.
Tehnica clasic de confec ionare a coroanelor din acrilat pre
vede realizarea urm toarelor opera iuni: modelarea machetei vi
itoarei coroane din cear ; ambalarea machetei coroanei în chiu
vet pentru realizarea tiparului; preg tirea acrilatului i introdu
cerea lui prin presare în tipar; polimerizarea acrilatului i dezam
balarea coroanei din chiuvet ; prelucrarea, finisarea i lustruirea
coroanei.
Pentru realizarea coroanelor dup tehnica clasic , modelul poa
te fi confec ionat cu bonturi fixe sau mobilizabile. In caz de uti
lizare a modelului cu bonturi fixe, macheta modelat va fi sec io
nat din model împreun cu bontul preparat i din ii vecini i am
balat în chiuvet pentru realizarea tiparului. In caz de utilizare
a modelului cu bont mobilizabil, pentru realizarea tiparului, ma
cheta din cear a coroanei va fi înl turat de pe model i amba
lat în chiuvet .
Modelarea machetei este realizat prin una din metodele cu
noscute cu utilizarea cerii incolore sau a celei roze. Nu se reco
mand folosirea cerii intensiv colorat , din motivul c în timpul
execut rii tiparului substan ele colorante pot fi absorbite de ghip
sul tiparului, ce poate aduce la trecerea lor în acrilat în timpul
polimeriz rii i ca urmare ob inerea unei culori necorespunz toare.
Macheta coroanei din cear trebuie s redea cu precizie mor
fologia dintelui f r schimb ri de volum, precum i a raportului
cu din ii vecini i antagoni ti. In cazul când macheta corespunde
acestor cerin e, ea se ambaleaz în chiuvet i se schimb ceara
cu acrilat dup tehncai cunoscut (vezi tema 4.5.2).
Tehnica modern de confec ionare a coroanelor din acrilat nu
prevede modelarea machetei coroanei din cear i nici realizarea
tiparului. Aceast tehnic const în modelarea direct a coroanei
din acrilat prin depunerea succesiv a straturilor pe bontul dentar
(vezi tema 4.5.3), fiind asem n toare cu tehnica utilizat la con
fec ionarea coroanelor din por elan. Tehnica model rii coroanei pre
vede depunerea acelora i straturi (bazai, de dentin , de smal , de
colet i incizal), urmate de polimerizarea lor conform indica iilor
din prospectul anexat la produsul respectiv. Constat m c coroa
nele confec ionate dup tehnica modern au luciul i nuan ele co
loristice identice dintelui natural.
5.5. Coroanele mixte

Necesitatea de a respecta criteriile fizionomice, profilactice i


de rezisten ale coroanelor de înveli a impus îmbinarea tehnolo
giei de confec ionare a coroanelor de înveli metalice (nefiziono-
mice) cu cea de confec ionare a coroanelor fizionomice, ob inându-se
astfel în protetica dentar coroane sub numele de coroane de în
veli mixte. Aceste variet i de coroane sunt reprezentate de com
ponenta metalic la care este aderat materialul fizionomie. In de
penden de modul de acoperire a componentei metalice cu mate
rialul fizionomie, coroanele mixte se clasific în: coroane mixte
semifizionomice (par ial fizionomice), în cazul c rora materialul
fizionomie acoper par ial component metalic , dar obligatoriu
acoper în întregime suprafa a vizibil (vestibular ) a dintelui;
coroane mixte fizionomice (total fizionomice) când materialul fi
zionomie acoper în întregime toate suprafe ele componentei me
talice.
In dependen de tehnica de confec ionare, coroanele mixte pot
fi divizate în: coroane de înveli cu componenta metalic tan at ,
acoperite cu material fizionomie reprezentat de acrilat; coroane de
înveli cu componenta metalic turnat , acoperite cu acrilat, cu
noscute ca coroane metaloacrilice; coroane de înveli cu compo
nenta metalic turnat , acoperite cu ceramic , cunoscute ca co
roane metaloceramice.
Confec ionarea coroanelor mixte reprezint o combinare a eta
pelor clinico-tehnice prev zute pentru confec ionarea coroanelor ne-
fizionomice i fizionomice, înregistrându-se i unele particularit i
tehnice deosebite la confec ionarea componentelor metalice, nece
sare pentru aderen a materialului fizionomie. A a, de exemplu,
confec ionarea componentelor metalice pentru coroanele mixte me
taloacrilice prevede realizarea unor puncte de reten ie pe suprafa
a componentei metalice, de care mecanic va adera acrilatul. L,a
coroanele metaloceramice aceste reten ii nu se realizeaz , în schimb
componenta metalic înainte de aplicarea ceramicii este prelucrat
minu ios dup o tehnic special .

5.5.1. Coroana mixt cu componenta metalic tan at

Coroanele mixte cu componenta metalic tan at sunt semi


fizionomice, materialul fizionomie (acrilatul) fiind plasat numai
la nivelul suprafe ei vizibile a dintelui. Sunt cunoscute diverse
variet i de acest tip de coroane mixte ce poart , ca regul , nume
le autorului ce a imaginat-o. Aceste coroane se deosebesc una de
alta prin metoda de aderen a acrilatului la componenta metalic ,
precum i prin etapele clinico-tehnice de confec ionare. M ultitudi
nea acestor coroane condi ional poate fi divizat în dou grupe:
a) coroane fenestrate (coroana Belkin, Kurilenko, Ahmedov, Rubî-
231
nov), la care por iunea vizibil metalic este decupat i înlocuit
cu acrilat; b) coroane nefenestrate (coroana Sverdlov— Borodiuk i
coroana elaborat la Catedra de protetic dentar a USM din
Moldova etc.), la care pe por iunea vizibil metalic sunt realiza
te elemente retentive pentru aderen a acrilatului.
Confec ionarea acestor coroane a fost abandonat din motivul
c nu asigur aspectul fizionomie necesar, iar acrilatul nu ader
intim la componenta metalic , producând diverse complica ii. Noi,
în scop didactic, vom descrie procesele tehnologice de confec ionare
a unui tip de coroan din fiecare grup .
Confec ionarea coroanei mixte cu componenta metalic tan at
tip Belkin. In prima etap se confec ioneaz pe dintele corespun
z tor o coroan metalic tan at . Dup proba coroanei metalice
în cavitatea bucal , suprafa a vestibular a dintelui se lefuie te
suplimentar cu 0,5— 1,0 mm pentru ca acrilatul ulterior s recupe
reze cantitatea lefuit a esuturilor dentare, ob inând astfel i o
grosime satisf c toare. Pe suprafa a vestibular a coroanei tan
ate se realizeaz cu o frez sferic un orificiu, iar în interiorul
coroanei se introduce cear plastificat sau material amprentar
termoplastic i coroana se reaplic în pozi ia corect pe bontul
dentar. Surplusurile de material ies prin orificiul vestibular ob-
inându-se o amprent individual a bontului repreparat. Dup
înl turare^ acestor surplusuri se ob ine amprenta arcadei împreu
n cu coroana-amprent . în laborator, dup confec ionarea mode
lului, se înl tur coroana prin înc lzirea ei la sursa de c ldur ,
ob inând astfel i modelul dintelui preparat. Coroana se finisea
z i se lustruie te, iar fa a vestibular se decupeaz formând
o fereastr cu o margine de 1,0— 1,5 mm în zona coletului i mar
ginii incizale (fig. 144). Pe marginile ob inute (incizal , cervical
i proximale), cu un disc de carborund sau diamantat, se fac mici
crest turi în forma cozii de rândunic în scopul reten iei acrilatu
lui. Ulterior componenta metalic ob inut se aplic pe bontul pre
parat al modelului în pozi ia corect i se modeleaz din cear
suprafa a vestibular în a a fel ca ceara s acopere marginile fe
restruicii i banda metalic din regiunea coletului.
Componenta metalic cu macheta suprafe ei vestibuläre se am
baleaz în chiuvet în pozi ie orizontal pentru ob inerea tiparului

Fig. 144. Etaipele tehnice de realizare a coroanei mixte tan ate fenestrate: a —
modelul împreun cu coroana-amprent ; b — forma coroanei fenestrate cu ele
mentele de reten ie; — reaplicarea coroanei pe model pentru modelarea supra
fe ei vestibuläre

232
Fig. 145. Etapele tehnice de rea
lizare a coroanei mixte tanjate
nefenestrate: a — modelul împreu
n cu coroana metalic ; b — for
ma retentiv a g urilor realizate
în grosimea peretelui coronar

i introducerea acrilatului, urmat de polimerizare conform tehni


cilor descrise în capitolele respective.
Confec ionarea coroanei mixte cu componenta metalic tan at .
Conform metodei propuse de I. Postolachi i colab. pentru confec
ionarea coroanei mixte cu componenta metalic tan at , dintele
se prepar într-o edin , cu lefuirea suplimentar a esuturilor
dure de circa 1,0— 1,5 mm de pe suprafa a unde se va aplica acri
latul. Coroana tan at se confec ioneaz dup tehnicile cunoscute
cu excep ia ca în timpul model rii machetei suprafa a dintelui pe
care se va aplica acrilatul nu se modeleaz . Dup proba coroanei
în cavitatea bucal se ob ine amprenta arcadei dentare împreun
cu coroana pentru confec ionarea modelului. In caz de utilizare a
modelului cu bont mobilizabil, la confec ionarea coroanei tan ate,
dup proba coroanei nu se va ob ine amprenta pentru ob inerea
unui nou model.
In laborator suprafe ele coroanei, pe c,are nu se va aplica acri
lat, sunt finisate i lustruite, iar pe suprafa a care se va aplica ac
rilat sunt realizate orificii ce formeaz în grosimea peretelui o ca
vitate de form trapezoidal cu baza mare situat în interiorul
coroanei (fig. 145). Acril;atul, p trunzând în aceste orificii, va ade
ra la componenta metalic .
In continuare pe aceast suprafa se aplic lacul de izolare
pentru a evita transparen a metalului. Ca s nu se modifice culoa
rea acrilatului solicitat, se recomand utilizarea lacurilor de cu
loare respectiv .
Macheta din cear se modeleaz pe componenta metalic apli
cat pe model, iar ceara se înlocuie te cu acrilat prin metoda cla
sic cunoscut .

5.5.2. Coroana mixt cu componenta metalic turnat


(metaloacrilic )

Coroanele mixte cu componenta metalic turnat (metaloacri-


lice), prezint microproteze, la care materialul fizionomie poate fi
aplicat atât prin tehnica clasic , cât i prin tehnica modern . In
dependen de por iunea componentei metalice acoperite cu m a
terialul fizionomie, coroanele metaloacrilice pot s fie par ial fizio-
233
nomice (semifizionomice) i total fizionomice (fizionomice). In ca
zul coroanelor metaloacrilice par ial fizionomice, materialul fizio
nomie poate fi plasat numai pe o singur suprafa sau pe toate
suprafe ele dintelui, l sând neacoperit cel pu in o band metalic
pe spurafa a oral invizibil . La coroanele mixte total fizionomice,
fiind cunoscute i ca coroane Mathe, materialul fizionomie acoper
în întregime componenta metalic .
Etapele clinico-tehnice la confec ionarea acestui tip de coroane
sunt aproape identice, deosebirile constând în cantitatea esutu
rilor dentare lefuite i în forma bontului dentar ob inut, precum
i în forma machetei modelate. Etapele tehnologice respective pre
v d realizarea urm toarelor opera iuni: prepararea dintelui i ob
inerea amprentei; confec ionarea modelului cu bont mobilizabil
i fixarea modelelor în simulator; acoperirea bontului mobilizabil
cu lac de izolare i modelarea machetei viitoarei coroane; ob inerea
componentei metalice prin turnare; proba componentei metalice în
cavitatea bucal i determinarea culorii materialului fizionomie;
aplicarea materialului fizionomie pe componenta metalic ; fixarea
coroanei în cavitatea bucal .
Dintele-stâlp se prepar în dependen de modul în care va fi
aplicat materialul fizionomie pe suprafe ele coroanei. Stratul esu
turilor dentare lefuite, de pe suprafe ele pe care se va aplica ma
terialul fizionomie, constituie 1,5— 2,0 mm (0,3 mm pentru com
ponenta metalic i cel pu in 0,8 mm pentru cea fizionomic ), cu
realizarea pragului cervical. In cazul suprafe elor dentare pe care
nu se va aplica material fizionomie, se va înl tura din esuturile
dentare un strat de 0,5— 0,6 mm. Suprafe ele bontului preparat nu
trebuie s prezinte retentivit i nici pe o suprafa . Amprenta i
mödelul sunt realizate ca i pentru confec ionarea coroanelor din
por elan (Jacket).
Preg tirea bontului mobilizabil i modelarea machetei se vor
realiza conform regulilor i tehnicilor prev zute pentru coroanele
turnate. Remarc m c la modelarea machetei coroanelor mixte teh
nica cea mai frecvent aplicat prevede realizarea ini ial a capei
pe bontul dintelui-stâlp din cear sau material termoplastic. Ul
terior, în cazul coroanelor par ial fizionomice, prin depunerea suc
cesiv a cerii, se modeleaz suprafe ele care nu vor fi acoperite cu
material fizionomie, redând cu exactitate dimensiunea, forma i
morfologia respective. Suprafa a sau suprafe ele care vor fi acope
rite cu acrilat nu se modeleaz i formeaz cu marginile suprafe e
lor modelate unghiuri ascu ite, care prin extinderea lor contureaz
diverse forme de casete (fig. 146).
Pentru reten ia mecanic a acrilatului în interiorul casetei sau
pe toate suprafe ele, în caz de confec ionare a coroanei fizionomice
(tip Mathe), sunt realizate reten ii reprezentate de: sfere, butoni
în form de ciupercu e, solzi de pe te, anse dispuse radiar etc.
(fig. 147). Realizarea reten iilor depinde de forma lor. Astfel, la
realizarea reten iilor în form de solzi de pe te pe suprafa a co
respunz toare a coroanei, cu un bisturiu ascu it, sunt realizate în
234
Fig. 146. Diverse forme de casete realizate pe suprafa a vestibular pentru ap
licarea acrilatului

/
\
P
/
>

b
/
Fig. 147. Diverse forme de reten ii realizate pe suprafe ele coronare pentru ade
ren a acrilatului: a — anse dispuse radiar; b — sfere; — ciupercu e; d — solzi
de pe te; e — zonele care asigur aderen a acrilatului

diverse planuri an uri triunghiulare. Pentru realizarea anselor sau


a butonilor sunt utilizate fire din cear sau nailon, care sunt soli
darizate cu o extremitate de marginile suprafe elor modelate i cu
alta de suprafa a capei la nivelul de formare a unghiurilor ascu
ite. în prezent sunt comercializate sfere din material plastic cu
diametrul de 0,4 i 0,6 mm i lacuri care solidarizeaz sferele de
suprafa a respectiv a machetei din cear . Pentru aplicarea acestui
tip de reten ie, pe suprafa a respectiv a machetei se depune prin
pensulare un strat sub ire de lac, procedeu urmat de presurarea
sferelor. Sferele aplicate pe suprafa a machetei trebuie s fie una
fa de alta la o distan de 0,5— 1,0 mm i nici într-un caz lipite
între ele din motivul c nu se va ob ine zona retentiv i nu se
va ob ine o aderen corespunz toare a acrilatului. Aceste forme
de reten ie pot fi aplicate de sine st t tor sau într-o combinare ur
m rind scopul de creare a zonelor retentive ce ar asigura o ade
ren bun a acrilatului. Ulterior sunt realizate opera iunile co
respunz toare ce prev d turnarea aliajului solicitat.
Dup proba coroanei în cavitatea bucal , suprafe ele metalice,
pe care nu se va aplica acrilatul, sunt finisate i lustruite. In caz
de necesitate zonele retentive sunt accentuate cu discul din car-
235
borund sau diamantat sau cu ajutorul diferitelor freze din aliaje
dure, apoi urmeaz prelucrarea în aparatul de sablat dup ce se
trece la realizarea componentei fizionomice din acrilat.
Acrilatul poate fi aplicat pe componenta metalic ca i în ca
zul confec ion rii coroanelor din acrilat (Jacket) prin tehnica cla
sic sau prin cea modern . Dac acrilatul va fi aplicat prin teh
nica clasic , este necesar o preg tire prealabil a componentei
metalice care const în aplicarea pe suprafe ele metalice a unui
striat de lac izolator cu scopul evit rii transparen ei metalului. In
acest scop pot fi utilizate lacurile comercializate sau preg tite în
condi ii de laborator.
Sverdlov i Danilova propun aplicarea cu pensula pe suprafa a
metalic , degresat cu monomer, a unui strat sub ire de oxid de
titaniu amestecat cu clei BF-2, care dup p rerea autorilor favori
zeaz i o leg tur chimic între metal i acrilat. Pasta respectiv
este preparat pe o sticl prin amestecarea unei p r i de pulbere
de oxid de titaniu i a trei p r i de clei BF-2 pân la ob inerea
unei mase smântânoase. Stratul depus pe suprafa a metalic tre
buie s fie cât mai sub ire, în special în zonele retentive, dar s
fie evitat transparen a metalului. Dup depunerea stratului, piesa
se las pentru uscare 30— 60 minute, dup ce se modeleaz ma
cheta din cear . Ulterior ceara se înlocuie te cu acrilat conform
opera iunilor prev zute de tehnica clasic .
Aplicarea acrilatului dup tehnica modern nu prevede acoperi
rea componentei metalice cu lac izolator, deoarece se aplic stratul
bazai (de opac) care nu este transparent. Depunerea straturilor
de dentin , smal , incizal i de colet se face în corela ie cu nuan
ele coloristice ale din ilor naturali, iar coroana dup polimerizare
este ob inut cu luciul corespunz tor. Preg tirea componentei me
talice pentru acrilatele moderne i modelarea formei anatomice a
dintelui se face dup acelea i principii ca i în cazul realiz rii
pun ilor dentare metaloacrilice (vezi tema 6.4.2.1).

5.5.3. Coroana mixt metaloceramic

Din momentul utiliz rii ceramicii pentru confec ionarea coroa


nelor Jacket s-au f cut diverse încerc ri în vederea aplic rii ei pe
un suport metalic nedeformabil i rigid prin diferite tehnici. Cer
cet rile în acest domeniu au permis, începând cu anii ’60 ai seco
lului XX, ca coroanele mixte metaloceramice s fie pe larg utili
zate în practic .
Literatura de specialitate ofer numeroase date referitoare la
aceast problem , noi îns consider m ca principale urm toarele
etape de utilizare a coroanelor metaloceramice în practic : aplica
rea de c tre Parmely-Brown (SUA) la sfâr itul secolului XIX a
por elanului pe componenta metalic din platin i iridiu; utiliza
rea de c tre Svann i Gilitebrant în anul 1934 ia unui por elan
special, care ader la suprafe e metalice, elaborarea metodei de le
236
g tur între ceramic i metal cu ajutorul oxizilor metalici forma i
pe suprafa a aliajului la înc lzirea lui de c tre Weinstein (SUA)
în 'anul 1950; comercializarea de c tre firmele Vita i Degussa
(Germania) a produselor de ceramic i aliaje nobile pentru teh
nica metalocerarriic , iar în 1968 a ceramicii VHta VMK-68 i a
aliajului Wiron (firma Bego).
Conform datelor oferite de Academia American de Stomatolo
gie Ortopedic , în anul 1978 erau utilizate în laboratoarele denta
re peste 100 de aliaje nobile, seminobile i inobile în vederea ap
lic rii ceramicii.
De men ionat c în prezent tehnicile folosite la confec ionarea
coroanelor metaloceramice au fost perfec ionate în ceea ce prive te
îmbun t irea aderen ei dintre ceramic i metal.
Prin urmare, coroanele metaloceramice sunt microproteze, la ca
re componenta metalic este realizat prin turnare, iar ceramica
aplicat pe metal este ars în cuptorul cu vacuum. Tehnica de con
fec ionare a acestor coroane reprezint o combinare a tehnicilor
utilizate la confec ionarea coroanelor turnate i a celor din por e
lan (Jacket).
In dependen de faptul cum acoper ceramica componenta me
talic , coroanele metaloceramice ca i cele metaloacrilice pot fi
par ial fizionomice i total fizionomice, având o tehnic identic
de confec ionare a componentei metalice. La depunerea stratului
de ceramic pe componenta metalic nu se realizeaz macroele-
mente retentive, iar marginile casetei sunt rotunjite (fig. 148).
Suprafa a machetei pe care se va aplica ceramica trebuie s fie
neted , cu o grosime de aproximativ 0,4— 0,5 mm, fiind subdimen
sionat cu 0,8— 1,5 mm în compara ie cu volumul dintelui natural

Fig. 148. Diverse variet i de componente metalice i forma lor m arginal la


nivelul de jonc iune a ceramicii cu m etalul
237
Fig. 149. Coroana metaloceramic i grosimea componentelor ei (explica ie în
text).

Fig. 150. Interrela ii: prag cervical — componenta metalic — ceramic : a — cu


margine metalic ce acoper în întregime pragul cervical; b — cu margine me
talic sub ire ce acoper par ial pragul cervical

corespunz tor. Acest spa iu minimal realizat în zona cervical i


maximal în zonele incizal i ocluzal este necesar pentru apli
carea ceramicii (fig. 149). La aplicarea unui strat mai mic de
0,8 mm de ceramic nu se vor putea ob ine culorile solicitate, iar
la aplicarea unui strat cu o grosime mai mare de 1,5 mm cu timpul
pot ap rea fisuri, fracturi i desprinderea ceramicii.
In zona pragului cervical macheta metalic poate fi modelat
fiind acoperit în întregime pragul, pe care va fi aplicat ceramica,
l sând liber o margine cu l imea de 0,3—0,5 mm (fig. 150).
Aceast margine u or poate fi mascat de festonul gingival i este
indicat , în special, la din ii posteriori, care sunt mai pu in vizibili.
Pentru din ii frontali i cei laterali marginea machetei se va mo
dela cu o l ime mai mic de 0,3 mm i nu va acoperi în întregime
pragul cervical l sând un spa iu, în care se va aplica ceramica
(fig. 150 b).
Remarc m i faptul c adapt rile marginale ale componentei
metaloceramice la bontul dentar preparat depind de forma pragu
lui cervical, între care se formeaz spa ii diverse. Cercet rile rea
lizate de noi (Gh. Bârs , I. Postolachi) au demonstrat c o adap
tare mai intim este ob inut în cazul realiz rii unui prag în unghi
drept. De remarcat îns c componentele metalice la nivelul jonc
iunii prag cervical— metal formeaz un sp'a iu mai mic decât la
nivelul jonc iunii prag cervical— ceramic , ceea ce indic c compo
nentele metalice sunt adaptate mai perfect la limitele pragului cer
vical.
în prezent afar de forma neted a componentei metalice sunt
propuse i forme retentive. A a, de exemplu, firma Ivoclar (Ger
mania) propune ca forma componentei cervicale s fie modelat cu
suprafe e concave, iar marginile incizale i ocluzale în form de
gulera (fig. 151), constatând c în aceste cazuri ceramica ars pe
238
Fig. 151. Tehnica Inzoma de modelaj: 1 — forme concave realizate pe suprafe ele
machetei; 2 — forma de gulera a m arginii incizale
Fig. 152. Forma machetei modelate dup firma Renfert

componenta metalic va atinge valori maxime ale rezisten ei me


canice. Asemenea form de modelaj este cunoscut în literatura de
specialitate sub numele de tehnica Inzoma.
In anul 1989 firma Renfert, pentru componentele metalice din
aliaj nobil, propune modelarea machetei suprafe elor ce vor fi aco
perite cu ceramic dintr-o plas elastic de cear cu grosimea
firelor de 0,4 mm (fig. 152). Firele ce formeaz plasa în sec iune
transversal au o form de semicerc, suprafa a plan a c rora se
aplic pe bontul dent’ar în contact cu el, iar pe suprafa a convex
se va aplica ceramica. Aceast metod permite m rirea suprafe ei
de contact dintre metal i ceramic i aduce la o economie de cea
60% de material nobil, fiind cunoscut în literatur sub denumi
rea de sistemul Probond.
Dup înlocuirea materialului machetei cu aliajul solicitat i
dup proba componentei metalice, în cavitatea bucal suprafe ele
care urmeaz s fie acoperite cu ceramic sunt prelucrate minu ios,
pentru a îmbun t i aderen a ceramicii la nivelul de jonc iune cu
metalul. Conform datelor din literatura de specialitate, leg tura
dintre metal i ceramic depinde de mai mul i factori, printre care
deosebim: metoda de prelucrare i preg tire a componentei meta
lice; forma geometric a componentei metalice; grosimea peliculei
de oxizi ob inut pe componenta metalic i componen a lor chi
mic ; coeficien ii de dilatare termic a aliajului i ceramicii; de
câte ori ceramica a fost supus procesului de ardere; prezen a
tensiunilor în sistemul opac-metal i opac-dentin etc. To i ace ti
factori pot influen a leg tura dintre metal i ceramic atât în mod
de sine st t tor, cât i în diferite îmbin ri.
Se presupune c leg tura la nivelul de jonc iune metal-cerami-
c poate fi de natur chimic , mecanic i fizic .
239
Fig. 153. Aspectul suprafe elor metalice pe parcursul etapelor de prelucrare: a —-
suprafa a metalic prelucrat cu instrumente abrazive; b — suprafa a metalic
sablat ; — suprafa a metalic sablat i oxidat ; d — suprafa a metalic sab
lat i acoperit cu un strat sub ire de opac ars

Conform acestor ipoteze, leg tura chimic de aderent dintre


ceramic i metal se ob ine datorit difuziei ionilor din metal în
ceramic i invers, din ceramic în metal formând a a-numita le
g tur iono-covalent . Leg tura mecanic se ob ine datorit unor
retentivit ti invizibile pentru ochiul liber, ob inute pe suprafa a
metalic în urma sabl rii, precum i ca rezultat al unei diferen e
neesen iale între coeficien ii de dilatare termic a metalului i ce
ramicii care contribuie la apari ia for elor mecanice de compresiu
ne. Leg tura fizic se realizeaz datorit for elor Van der Waals
sau leg turii adezive ce apar la nivelul atomilor prin fluctua iile
spontane ale sarcinii electrice.
Cercet rile realizate de Gh. Bârs au permis s se constate c
la prelucrarea mecanic i termic a componentei metalice se
schimb nu numai relieful suprafe ei metalice (fig. 153), dar i
componen a chimic . Aderen a dintre metal i ceramic depinde
de metoda de prelucrare a componentei metalice, precum i de
240
repartizarea i concentrarea elementelor chimice pe suprafa a me
talic , pe care se aplic ceramica. Rezultatele ob inute, precum i
datele din literatura de specialitate au fost puse la baza elabor rii
unei metode noi de prelucrare a componentelor metalice din aliaje
inobile Cr-Co i Cr-Ni. Metoda respectiv prevede mai multe etape:
— Prelucrarea suprafe ei componentei metalice cu abrazive de
carborund sau diamantate în a a fel ca aceasta s nu prezinte un
ghiuri ascu ite sau lipsuri; prelucrarea sub un unghi drept a mar
ginilor externe ale casetei, pe care nu se va aplica ceramic i sub
un unghi rotund al marginilor interne; prelucrarea se face atent
pentru a nu impregna în componen a metalic particule abrazive
în cadrul prelucr rii i pentru a nu perfora pere ii metalici; gro
simea pere ilor trebuie s fie de 0,3— 0,4 mm (în caz c grosimea
va fi mai mic sau vor fi lipsuri, componenta metalic nu va oferi
masei ceramice un suport rigid stabil, ceea ce poate aduce la apa
ri ia fisurilor, fracturilor sau la desprinderea ceramicii); prelucra
rea componentei metalice se finiseaz cu freze din aliaj dur depla-
sându-se pe suprafa a metalic într-o singur direc ie.
— Prelucrarea termic a componentei metalice în cuptorul de
ars ceramic la o temperatur de 900°C, timp de 2— 3 minute cu
scopul ob inerii peliculei de oxizi, ceea ce permite s fie cu u urin
sablat componenta metalic .
— Sablarea componentei metalice cu un jet de pulbere de co-
rund pe baza oxidului de aluminiu (A120 3) cu particulele de 250
microni. Utilizarea unor particule mai mari poate duce la realiza
rea unor reten ii adânci, în care dup aplicarea i arderea cerami
cii vor ap rea incluziuni de aer i fisuri în masa de ceramic la
nivelul de jonc iune. Aceasta va contribui la o aderen slab dintre
metal i ceramic , care nu va asigura nici leg tura mecanic , nici
cea chimic .
Componenta metalic se bombardeaz cu jetul de nisip timp de
30—60 secunde, pân când suprafe ele sunt bine cur ate de oxizi
i au un aspect mat, retentiv. O dat cu schimbarea reliefului sup
rafe ei metalice se schimb i con inutul chimic din aceast zon .
Din cauza inclav rii oxidului de aluminiu, componen a chimic a
suprafe ei metalice este apropiat de natura elementelor ceramicii
realizându-se astfel leg turi chimice stabile.
Dup sablare se interzice categoric contactul componentei me
talice cu mâna. Pentru realizarea urm toarelor opera iuni, inclu
siv pân la arderea stratului de opac, componenta metalic va fi
prins numai cu pensa de suprafa a oral metalic , pe care nu va
fi aplicat ceramica. In caz de confec ionare a coroanelor metalo
ceramice total fizionomice, componenta metalic se va prinde cu
pensa de marginea cervical a suprafe ei orale.
— Prelucrarea componentei metalice pentru înl turarea impu
rit ilor i degresare. Literatura ofer mai multe tehnici de pre
lucrare a componentei metalice, dar toate aceste tehnici urm resc
un singur scop — ob inerea unei suprafe e curate, apte pentru crea
rea unui strat intermediar de oxizi ce vor asigura o leg tur chi-
16 Gh. B ârsâ, I. P osto lachi 241
mic trainic între metal i ceramic . Men ion m urm toarele teh
nici ale acestei opera iuni: 1) decaparea componentei metalice timp
de 15— 30 min în acid fluorhidric, dup ce se spal cu un jet de
ap i se fierbe în ap distilat timp de 10— 15 min. Decaparea
chimic poate fi realizat atât manual, cât i în baia aparatului ul-
trasonor; 2) men inerea componentei metalice timp de 5— 10 min
în solu ie de acid acetic i eter în propor ie de 1:1; 3) îndep rta
rea impurit ilor i degresarea componentei metalice prin men i
nerea ei timp de 10— 15 min sub ac iunea jetului de vapori de ap .
In acest scop sunt comercializate de firma Ivoclar aparatul «Vapor
Klein VK2» sau «Aquaclean» — firma Dedussa; 4) galvanizarea
unui strat de 0,02— 0,03 mm de aur pe suprafe ele componentei me
talice confec ionat din aliaje inobile.
Remarc m c în prezent pentru o leg tur mai trainic între
aliaj i ceramic sunt propuse diverse materiale ce se aplic în
tr-un strat sub ire pe suprafe ele componentei metalice. In depen
den de materialul utilizat în acest scop (pân la aplicarea aces
tor materiale este necesar ca tehnicianul s ia cuno tin de in
dica iile din prospectul anexat la material), stratul poate fi apli
cat pe suprafa a metalic neoxidat cu depunerea ulterioar a ce
ramicii, sau împreun cu componenta metalic va fi supus preluc
r rii termice pentru a se oxida, sau aceste materiale vor fi aplica
te pe suprafa a metalic oxidat deja. In literatur aceste materia
le sunt cunoscute sub numele de agen i de culoare sau materiale
adezive pentru îmbun t irea leg turii dintre metal i cerami-c .
Din aceste materiale fac parte: Ceramic-Bonding-Agents, Chrom-
Kobalt-Bonding produse de firma BREDENT i utilizate pe com
ponentele metalice confec ionate din aliaje inobile; Deck-Gold pro
dus de firma Dedussa i utilizat pe aliajele nobile comercializate
de aceast firm : Inzoma «P 990» produs de firma Ivoclar i uti
lizat pentru aliaje nobile; Inzoma «NP» produs de firma Ivo
clar i utilizat pentru aliajele inobile (fig. 154).
Prepararea componentei metalice dup tehnicile descrise ante
rior favorizeaz aderen a ceramicii de suprafa a aliajului, dar apli
carea lor în practic este limitat de nivelul de utilare a laborato
rului i de prezen a materialelor corespunz toare. Din aceste con
siderente, inându-se cont i de experien a acumulat de noi, re-

Fig. 154. Materialul adeziv Inzoma «P 990» i


«NP* (firma Ivoclar)
242
comand m ca îndep rtarea impurit ilor i degresarea componen
tei metalice s se fac i în alcool 96%. Astfel, dup sabl'are, com
ponenta metalic se men ine în alcool timp de 15— 20 min, apoi
prins în pens se spal cu ajutorul unei pensule cu p r fin (sa
mur, pene de g in ro ie etc.), se introduce într-un vas termorezis
tent cu ap distilat i se fierbe timp de 5— 10 min. Dup fierbere
componenta metalic se prinde cu pensa, se a az pe suportul ter
morezistent i dup uscarea definitiv se supune procesului de oxi
dare pentru ob inerea stratului de oxizi. Oxidarea componentei
metalice se realizeaz în cuptorul de ars ceramic cu ridicarea
temperaturii de la 800°C pân la 950°C în vacuum i men inerea
ei la temperatura final , în prezen a aerului, timp de 4— 5 minute
dup ce se scoate din cuptor i se r ce te lent.
Prin urmare, în timpul arderii, cunoscut în literatur i ca ope
ra iune de degazare, prin migrarea elementelor componente ale
aliajului la suprafa i la reac ia lor cu oxigenul se formeaz un
strat de oxizi. Grosimea acestui strat i componen a lui chimic
sunt dependente de aliajul utilizat, precum i de valorile termice
: timpul în care se realizeaz arderea, indici de care depinde i
duritatea leg turii chimice între aliaj i ceramic . Cercet rile rea
lizate în acest domeniu (P. Lenz, J. McLean, H. Inada, K. Ban,
Gh. Bârsa) au demonstrat c o leg tur metaloceramic mai trai
nic se ob ine când pe suprafe ele metalice concentra ia de oxizi
este apropiat de natura chimic a produsului ceramic. La aliajele
din Cr-Co i Cr-Ni se formeaz cantit i mari de oxid de crom care
negativ ac ioneaz asupra leg turii metaloceramice. Mic orarea
cantit ii oxidului de crom se ob ine prin arderea i sablarea repe
tat cu oxid de aluminiu a componentei metalice, sporind astfel
concentra ia de Al i Mo pentru ob inerea unei leg turi metaloce
ramice trainice.
Asupra leg turii metaloceramice ac ioneaz i grosimea stra
tului de oxizi. Cu cât grosimea acestui strat va fi mai mare, cu
atât va fi mai slab i leg tura metaloceramic ce va aduce la o
desprindere u oar a componentei cer'amice de pe suprafa a me
talic . Grosimea stratului de oxizi se poate determina i vizual
prin culoarea ob inut : culoarea deschis sur-verzuie, uniform pe
toate suprafe ele, indic grosimea optim , iar o nuan mai închis
(neagr ) sau neuniform indic prezen a unui strat de oxizi prea
gros. Din aceste considerente recomand m ob inerea stratului op
tim de oxizi prin respectarea valorilor termice i de timp indicate
mai sus.
Reie ind din cele expuse, putem conchide c un strat de oxizi
apt asigur o leg tur chimic trainic între masa ceramicii i
aliaj realizat prin fenomenul de difuzie a ionilor metalici de pe
suprafa a metalic oxidat în ceramic i a ionilor metalici din
ceramica în componenta metalic (leg tura iono-covalent ), ser
vind i ca strat intermediar de leg tur între materialele cu struc
tur chimic diferite.
Ulterior pe componenta metalic oxidat se depun i se ard
243
Fig. 155. Schema repartiz rii straturilor de mas ceramic pe suprafa a compo
nentei metalice: 1 — opac; 2 — dentin ; 3 — smal ; 4 — cervical; 5 — incizal
(transparent).

straturile de ceramic , dup tehnica utilizat la confec ionarea co


roanelor din por elan. Aceast opera iune prevede: depunerea stra
tului de opac (grund) i arderea lui; depunerea straturilor de den
tin , smal , cervical i incizal (transparent) i arderea lor (fig. 155).
Stratul de opac se depune prin pensulare pe componenta me
talic , cu o grosime uniform de aproximativ 0,2— 0,3 mm, pentru
a evita transparen a metalului i realizarea leg turii metalocera
mice. Aplicarea acestui strat se execut în doi timpi. In primul
timp se depune un strat foarte sub ire care acoper în întregime
metalul i dup vibrarea i uscarea lui este ars în cuptorul cu vid
la un regim termic dependent de ceramica utilizat . La utilizarea
produsului ceramic Vita VMK. 68, stratul depus se usuc în came
ra de preînc lzire, apoi se introduce în cuptorul înc lzit pân la
800°C, ridicându-se temperatura pân la 980°C, iar în final este
supus unei r ciri lente. In al doilea timp, pe suprafe ele acoperite
se mai depune un strat care împreun cu primul nu trebuie s de
p easc grosimea de 0,2— 0,3 mm, i se repet arderea dup ace
la i regim i valori termice. La atingerea temperaturii finale com
ponenta metalic se mai men ine în cuptor 30 sec la presiunea
atmosferic normal . In final stratul opac ars trebuie s aib cu
loarea ce coincide cu culoarea respectiv a cheii de culori sau s
aib o culoare uniform pe toat suprafa a, f r ca s se prevad
componenta metalic . In zona limitei prepara iei pragului cervi
cal stratul de opac se aplic în dependen de adaptarea marginii
componentei metalice la prag (fig. 156).
La componentele metalice adaptate cu marginea lor pe toat
suprafa a pragului cervical opacul în aceast zon poate fi aplicat
într-un strat uniform cu aceea i grosime ca a stratului depus pe
suprafe ele coronare. Astfel, deasupra pragului cervical vor fi evi
den iate trei zone: metal— opac— ceramic . Din cauza c opacul nu
se supune glazur rii, formeaz o band retentiv pe care ader
244
Fig. 156. Schema aplic rii straturilor de ceramic la nivelul limitei prepara iei
dentare: a — pe marginea componentei metalice ce acoper în întregime suprafafa
pragului dentar; b —• aplicarea opacului dup Kuwata; — pe componenta me
talic cu m argini sub iri care acoper par ial pragul; d — pe componenta meta
lic cu m argini drepte

diverse substan e din cavitatea bucal dereglând î aspectul fizio


nomie. Din aceste considerente, M. Kuwata propune aplicarea
primului strat- în zona pragului cât mai sub ire i pe m sur ce
se apropie de marginea componentei mefalice s se piard . La
aplicarea stratului doi opacul nu se va depune pe por iunea ori
zontal a marginii coroanei ce acoper pragul dentar. Aceast
por iune va fi ulterior acoperit de stratul cervical suspendând de
zavantajele amintite. în literatur aceast tehnic este cunoscut
sub numele de «Skim Technique Kuwata».
La componentele metalice cu margini sub iri ce acoper par ial
pragul dentar, stratul de opac aplicat va acoperi în întregime mar
ginile metalice, iar straturile ceramice vor fi adaptate la pragul
cervical preparat. Componentele coroanei metaloceramice vor con
tacta intim cu zona esuturilor dentare orizontale a pragului prin
metal—ceramic sau metal—opac— ceramic (fig. 156 c, d). Din
punct de vedere fizionomie, aceste variet i de coroane sunt supe
rioare coroanelor cu marginea metalic , deoarece ceramica acoper
în întregime marginea, f când-o invizibil . inem s remarc m i
faptul c , de i s-au propus tehnici de adaptare a ceramicii la ni
velul prepara iei cervicale, ceramica nu se poate adapta perfect
la prag, formând spa ii retentive ce provoac afectarea parodontu-
lui marginal i apari ia cariei dentare secundare. Sub ac iunea
for elor masticatoare la acest nivel pot ap rea i fisuri sau frac
turi în ceramic .
Dup arderea opacului i r cirea lent componenta metal— opac
se aplic pe bontul mobilizabil al modelului pentru depunerea suc
cesiv a urm toarelor straturi de ceramic prin tehnic identic cu
cea utilizat la confec ionarea coroanelor din por elan. In literatura
de specialitate sunt descrise tehnici perfec ionate care prev d ap
licarea straturilor de ceramic i modelarea aspectului morfofunc
ional al coroanei respective.
245
Pentru aplicarea i modelarea ceramicii la din ii laterali, Ku-
wata propune amestecarea stratului opac cu dentin în propor ie
de 1:1, iar pasta ob inut s fie depus prin pensulare pe suprafe
ele ocluzale conform principiilor morfofunc ionale de situare a
cuspizilor în pozi ia de intercuspidare maxim (fig. 157). Modela
rea cuspizilor se face dup principiul: fiec rui cuspid — an ul i
foseta corespunz toare. Ulterior, prin depunerea stratului de den
tin sunt formate crestele marginale i axiale ale cuspizilor. Pasta
de opac i dentin se depune în por iuni mici i în zonele de proiec
ie a cuspizilor pe suprafe ele dentare respective. Aceast modelare
nu se face cu redarea contactelor intercuspidiene, l sându-se un
spa iu de inocluzie de 0,3— 0,5 mm cu scopul de a reda din ilor
laterali nuan ele coloristice respective. Dup uscare în camera de
preînc lzire a straturilor depuse ele sunt supuse arderii în vacuum
conform regimului termic la 750°C— 970°C. Componenta metaloce
ramic r cit din nou este aplicat pe model pentru depunerea ur
m toarelor straturi. La început se depune stratul de dentin prin
formarea crestelor marginale ocluzale (formarea a a-numitei guri
de pe te) i a celor axiale ale cuspizilor urmat de aplicarea succe
siv a stratului de dentin i stratului cervical pe suprafe ele den
tare. Modelele se aduc în pozi ia de intercuspidare maxim i con
form imprim rilor l sate se îndep rteaz de pe suprafa a vestibu
lar stratul de dentin pentru înlocuirea lui cu stratul de smal .
Ulterior se aplic stratul de smal pe suprafe ele vestibular , oral
i ocluzal , conform principiilor de repartizare a acestor straturi
pe componentele metaloceramice. Din nou modelele se aduc în po
zi ia de intercuspidare maxim i se individualizeaz aspectul mor
fofunc ional cu ajutorul instrumentelor ascu ite. In caz de confec
ionare concomitent a mai multor coroane, acestea sunt separate
între ele cu o lam sub ire i ascu it , apoi sunt deta ate de pe
bonturile mobilizabile. Pe suprafe ele proximale, la nivelul de con
tact cu din ii vecini, se adaug pu in past de dentin , pentru
compensarea contrac iei ceramicii. Coroana modelat se pune pe
suportul de ardere i este supus usc rii, preînc lzirii, arderii în
vid la un regim termic de 750°—970°C. Dup scoaterea coroanei
din cuptor cu ajutorul abrazivelor se realizeaz un aspect morfo
func ional corespunz tor din ilor naturali. în simulator, cu ajuto
rul hârtiei de indigo, se realizeaz punctele de contact intercuspi
diene i se accentueaz relieful ocluzal ( an urile, fosetele). In
aceast faz , dac este necesar, sunt executate corect rile cores
punz toare prin depuneri de ceramic supus ulterior arderii în

Fie. 157. Etapele de aplicare i modelare ale straturilor de ceramica dup Kazu-
nari Ohata: 1 — straturile de opac depus i ars pe componentele metalice, 2 —
aplicarea stratului de ceramic dup:; Kuwata; 3 depunerea dentinei prin n .
marea gurii de pe te; 4 - aplicarea straturilor de smal i transparent pe sup
rafe ele dintelui; 5 — accentuarea fosete'or i a an urilor intercuspidiene; 6
separarea coroanelor modelate; 7, 8 - accentuarea reliefului morfofunc ional al
suprafe elor coronare dup arderea ceramicii
247
cuptor. Masele ceramice se vor aplica pe coroana metaloceramic ,
dup o sp lare a ei sub un jet de ap .
Dup proba în cavitatea bucal coroana metaloceramic este
ars la presiune atmosferic normal , la un regim termic de 750—
940°C cu men inerea la temperatura final 4— 5 minute, în scopul
topirii stratului exterior de ceramic care va conferi ceramicii un
aspect neted i lucios — opera iunea de glazurare a ceramicii. La
aceast faz aspectul coloristic poate fi modificat prin aplicarea
vopselelor de tipul «Vitachrom», proces urmat de o ardere în cup
tor la presiune atmosferic normal , la temperatura de 920°C, timp
de 2— 3 min. Dup aceasta interiorul coroanei se sableaz pentru
înl turarea peliculei de oxizi, preventiv acoperind placajul din ce
ramic cu leucoplast sau cu un strat de cear , iar marginile meta
lice se vor finisa i lustrui.
Este necesar de re inut c nu se recomand arderea ceramicii
mai mult de 5— 7 ori, din motivul c scade duritatea ceramicii i
se vor ob ine straturi prea transparente (supraglazurare), ceea ce
va conduce la modificarea nuan elor coloristice i la crearea ima
ginii de «dinte fals».
Pentru coroanele metaloceramice confec ionate f r margini me
talice J. Prince i T. Donovan au propus o tehnic nou de mode
lare a marginii coronare în zona pragului cervical. Tehnica respec
tiv prevede amestecarea stratului de dentin cu cear incolor
topit în propor ia de 6:1. Pasta ob inut se ap'lic prin tehnica
picur rii de cear la nivelul pragului cervical, care permite des
prinderea machetei coroanei modelate de pe bontul mobilizabil,
f r ca ceramica s se deformeze sau s se fractureze. Dup arde
re ceramica va avea o contrac ie mic , iar marginea va reda cu
exactitate forma pragului cervical.

5.6. Coroanele de substitu ie

Restaurarea protetic a leziunilor odontale coronare par iale


se efectueaz prin utilizarea microprotezelor deja descrise. îns
în practic deseori s întâlnesc situa ii clinice când avem leziuni
odontale coronare totale, subtotale, sau când este necesar de am
putat resturile coronare cu pere i sub iri ale unui dinte depulpat.
In asemenea cazuri sunt utilizate coroane de substitu ie care în
locuiesc în întregime coroana lips a dintelui natural.
Se consider c coroanele de substitu ie au fost imaginate i
concepute înaintea coroanelor de înveli , i sunt legate de numele
lui P. Fauchard (1678— 1761). El fixa cu ajutorul unui pivot de
lemn, iar mai târziu, al unui pivot 'metalic coroanele neafectate,
extrase de la pacien i sau cadavru, în r d cina dintelui lezat.
Coroanele de substitu ie sunt constituite din dou p r i: dispo
zitivul radicular realizat dintr-un pivot metalic care se agreg prin
cementare în canalul radicular preparat cu scopul fix rii, stabili
z rii, durabilit ii celei de a dou p r i componente — dispozitivul
248
coronar ce înlocuie te morfofunctional coroana lezat a dintelui
natural. Aceste dou p r i formeaz un ansamblu unic numit dis
pozitiv corono-radicular sau coroan de substitu ie.
In prezent sunt cunoscute mai multe variet i de coroane de
substitu ie, unele mai simple, altele mai complexe, unele confec io
nate dup tehnici clasice, altele dup tehnici moderne, fiind gru
pate în diverse clasific ri. Deoarece literatura de specialitate nu
ofer o clasificare unic a coroanelor de substitu ie, noi propunem
o clasificare proprie.
— Dup aspectul fizionomie al dispozitivului coronar deosebim:
coroane de substitu ie total fizionomice, par ial fizionomiee, nefi-
zionomice.
— Dup caracteristicile constructive ale dispozitivelor radicu-
lare deosebim: coroane de substitu ie simple, compuse.
— Dup tehnica de confec ionare: coroane de substitu ie tur
nate, lipite, monolite, demontabile.
— Dup scopul urm rit: coroane de substitu ie pentru restau
rarea morfologiei coronare i coroane utilizate ca elemente de ag
regare în protezele dentare.
Din aceast clasificare reiese c confec ionarea dispozitivului
coronar reprezint tehnici cunoscute la confec ionarea coroanelor
de înveli , iar confec ionarea ansamblului unitar corono-radicular
depinde i de caracteristicile constructive ale dispozitivului radi
cular.

5.6.1. Coroane de substitu ie cu dispozitive radiculare simple

Coroanele de substitu ie cu dispozitive radiculare simple sunt


reprezentate de un pivot simplu confec ionat din sârm ortodontic
sau turnat din aliaj care este solidarizat la o coroan de înveli .
Aceste coroane pot fi confec ionate dup metoda direct (în-
tr-o singur vizit ) sau indirect (în mai multe vizite).
Coroanele de substitu ie confec ionate într-o vizit pot fi de
urm toarele variet i:
— Coroanele tip Logan, Davis, Braun White, Norton care sunt
prefabricate din dispozitive coronare i radiculare i dup o adap
tare a lor la situa ia clinic sunt fixate prin cementare. In prezent,
în practic aceste construc ii sunt rar utilizate.
— Coroane tip Par in, Petrovski, iraca — confec ionate cu uti
lizarea pivotului din sârm , ca dispozitiv radicular i a dintelui
standard din acrii at ca dispozitiv coronar. Dup o adaptare la
situa ia clinic dispozitivele sunt solidarizate cu acrilat termopo-
limerizabil sau autopolimerizabil.
Coroanele de substitu ie confec ionate prin metoda indirect
prev d confec ionarea dispozitivului radicular în clinic , iar a ce
lui coronar în laborator. Procesele tehnologice folosite depind de
varietatea de coroan utilizat . De exemplu, pentru confec ionarea
coroanelor de substitu ie cu dispozitiv coronar din acrilat, în cli
nic , dup prepararea canalului radicular, se realizeaz pivotul
249
Fig. 158. Coroana de substitu ie cu dispozitiv r a d i c u l a r s i m p l u i d i s p o z i t i v c o
r o n a r din acrilat: a — modelul cu por iunea s u p r a r a d i c u l a r reten tiv a pivo
tului; b— macheta dispozitivului coronar m o d e l a t din cear ; — coroana de
substitu ie final

din sârm cu o por iune supraradicular retentiv . Dup ob inerea


amprentei împreun cu pivotul se confec ioneaz modelul i se
realizeaz coroana din acrilat dup tehnicile cunoscute (fig. 158).
La utilizarea dispozitivului coronar reprezentat de o coroan tsn-
at mixt , în prima faz se confec ioneaz coroana tan at . La
proba coroanei în cavitatea bucal se prepar canalul radicular,
iar pe suprafa a oral a coroanei metalice, conform proiec iei ca
nalului radicular, se realizeaz un orificiu prin care se introduce
pivotul în canalul radicular fiind solidarizat în laborator de co
roan prin lipire. Aceste faze sunt identice cu fazele de confec io
nare a coroanei cu pivot dup Ahmedov. Interiorul coroanei, dup
proba ansamblului solidarizat, se umple cu o mas amprentar ,
ob inându-se amprenta prepara iei radiculare, iar în condi ii de
laborator coroana se fenestreaz i se realizeaz componenta fi
zionomic din acrilat.

5.6.2. Coroane de substitu ie cu dispozitive radiculare compuse

Coroanele de substitu ie cu dispozitive radiculare compuse sunt


formate ca i coroanele simple din pivot i coroan . Pivotul, la
nivelul limitei prepara iei supraradiculare, prevede realizarea unor
dispozitive în form de cape cu ine! sau incrusta ii de diferite for
me în scopul m ririi rezisten ei r d cinii la ac iunea for elor mas
ticatoare, precum i pentru o fixare i stabilizare mai bun a dis
pozitivului corono-radicular (fig. 159). In dependen de aceasta
sunt cunoscute mai multe variet i de coronare de substitu ie care
poart numele inventatorului, printre care amintim:
— Coroana de substitu ie tip Richmond — dispozitivul radicular
este compus dintr-un pivot intraradicular solidarizat la un capac
metalic situat pe por iunea orizontal a bontului cu inel circular
adaptat la suprafe ele axiale pân la coletul dintelui; dispozitivul
coronar este reprezentat de o fa et metalic solidarizat la capac
i extremitatea supraradicular a pivotului la care ader acrilatul
(fig. 160 a ).
Fig. 159. Elementele componente ale coroanei
de substitu ie cu dispozitiv radicular compus:
1 — pivotul; 2 — inelul cu cap i incrusta ie
(inlay); 3 — dispozitivul coronar reprezentat
de fa eta acoperit cu acrilat

— Coroana de substitu ie tip Katz este asem n toare cu co


roana tip Richmond spre deosebire de capacul care, în dependen
de forma prepara iei supraradiculare, este confec ionat cu un se-
miinel care par ial acoper suprafe ele axiale ale bontului
(fig. 160 b).
— Coroana de substitu ie tip argorodski — dispozitivul radi
cular este realizat dintr-un ipivot i un capac supraradicular turnat,
la care prin lipire este solidarizat un inel metalic tan at dup
suprafe ele axiale i supraradiculare ale bontului, iar dispozitivul
coronar poate fi confec ionat ca i la coroana tip Richmond
(fig. 160 ).
— Coroana de substitu ie tip Iliina-Markosian — dispozitivul ra
dicular la nivelul sec iunii radiculare este realizat cu pl cu sup-

Fig. 160. Variet i de coroane de substitu ie cu dispozitive radiculare compuse:


a — tip Richmond; b — tip Katz; — tip argorodski; d — tip Iliina - Markosian
251
raradicular i incrusta ie intratisular (inlay) de form cuboidal
confec ionate prin turnare împreun cu pivotul intraradicular; dis
pozitivul coronar de asemenea poate fi realizat par ial fizionomie
sau total fizionomie (fig. 160 d).
Ini ial aceste variet i de coroane de substitu ie se realizau prin
tehnici clasice care prev d confec ionarea elementelor componente
separat, urmate de o solidarizare a lor prin lipire. In timp aceste
metode au evoluat i în prezent acest tip de coroane de substitu ie
sunt confec ionate prin tehnici moderne care au condus i la ela
borarea coroanelor de substitu ie cu componente turnate. Prin ur
mare, atât dispozitivul radicular, cât i cel coronar sunt confec io
nate concomitent prin turnare. Suprafe ele dispozitivului coronar
pot fi realizate cu loca uri necesare pentru a aplica acrilat (prin
tehnica clasic ori modern ), sau ceramic (coroane de substitu
ie metaloacrilice i metaloceramice). Confec ionarea coroanelor de
substitu ie metaloacrilice i metaloceramice necesit respectarea
succesiunii urm toarelor etape clinico-tehnice:
— Clinic: prepararea intra- i supraradicular a r d cinii din
telui afectat; amprentarea.
— Laborator: confec ionarea modelelor i pozi ionarea lor în
simulator; modelarea machetei dispozitivului corono-radicular i
transformarea ei în aliajul solicitat; prelucrarea componentei me
talice i proba pe model.
— Clinic: proba componentei metalice a dispozitivului corono-
radicular în cavitatea bucal ; determinarea culorii materialului fi
zionomie.
— Laborator: aplicarea materialului fizionomie pe suprafe ele
dispozitivului coronar; prelucrarea i lustruirea.
— Clinic: proba definitiv a coroanei de substitu ie i fixarea
în cavitatea bucal .
Dup prepararea specific a r d cinii în clinic se ob ine am
prenta ce trebuie s redea cu precizie lungimea canalului radicular
preparat a suprafe elor intraradiculare i supragingivale radicu-
îare a sulcusului dento-gingival i a din ilor vecini. In laborator
se confec ioneaz modelul cu bont mobilizabil, pe care în ocluzie
se modeleaz macheta dispozitivului corono-radicular. In acest scop
bontul mobilizabil este izolat cu lacuri, conform tehnicilor cunos
cute ori cu ulei de vaselin , sau chiar i cu ap , pentru a evita
lipirea cerii de materialul modelului. Ulterior în canal se adaptea
z un pivot din mas plastic (care arde f r cenu ) în a a mod
ca s p trund liber pân la extremitatea prepara iei canalului ra
dicular, iar por iunea supraradicular s nu ajung pân la din
ii antagoni ti cu 1,5— 2,0 mm. Ini ial în canalul radicular se in
troduce un con de cear plastificat , în centrul c reia se înglobea
z pivotul din acrilat pu in înc lzit. Dup r cirea cerii, prin trac
iunea extremit ii supraradiculare a pivotului se deta eaz ceara
împreun cu pivotul care reprezint macheta dispozitivului radi
cular. Dac la verificare se constat lipsiri de cear pe suprafa a
252
pivotului, vârful pivotului va fi rotunjit sau amputat, repetându-se
procedeul de ob inere a machetei dispozitivului radicular.
Macheta verificat se reintroduce cu aten ie în canalul radicu
lar i prin depunere succesiv de cear se modeleaz macheta dis
pozitivului coronar, forma c ruia depinde de materialul fizionomie
utilizat (vezi temele 5.5.2 i 5.5.3). Dup înlocuirea machetei din
cear cu aliajul solicitat se va aplica materialul fizionomie (acri-
latul sau ceramica) dup tehnicile cunoscute.
Astfel, coroanele de substituire au contribuit la p strarea r d
cinilor în arcadele dentare, îns pe parcurs acest tip de coroane
poate s - i modifice culoarea, s se abrazieze etc., ceea ce necesit
deta area lor din cavitatea bucal . La executarea acestei opera
iuni, deseori r d cinile se fractureaz i prin urmare sunt extra
se. La fel i coroanele mixte realizate pe din i depulpa i nu rezis
t la ac iunea presiunilor masticatoare, fracturându-se coroana
dintelui natural. Datorit acestor dezavantaje, actualmente pe larg
sunt utilizate coroanele de înveli fixate pe bont artificial cu pivot.
A a construc ii sunt reprezentate de diverse variet i de coroa
ne de înveli fixate prin cementare pe bonturi artificiale cu pivot.
Bontul artificial cu pivot ca i coroanele de substitu ie este for
mat din dispozitivul radicular i bontul artificial dentar. Macheta
acestui dispozitiv este modelat dup metoda direct de c tre me
dic în clinic i prin turnare materialul machetei bontului artifi
cial cu pivot este înlocuit cu aliajul solicitat. Bontul dentar mode
lat va avea form i dimensiuni în func ie de varietatea coroanei
de înveli utilizat . Tehnicianul trebuie s realizeze machetele ca
nalelor de turnare, s efectueze turnarea aliajului i prelucrarea
componentei metalice. Dup fixarea bontului artificial cu pivot în
cavitatea bucal se vor realiza etapele clinico-tehnice identice cu
cele aplicate la realizarea coroanei de înveli .
In încheierea acestui subcapitol ne vom referi la parametrii
constructivi i func ionali ai dispozitivului radicular. Indiferent
pentru ce construc ii este utilizat dispozitivul radicular, trebuie:
a) s aib o lungime de cel pu in 1— 1,5 ori mai mare decât lun
gimea coroanei dintelui natural i un diametru nu mai mic de
1,2— 1,5 mm. Cu cât lungimea pivotului este mai mare, cu atât
mai bine va fi fixat i stabilizat coroana de substitu ie; b) s
fie confec ionat din aliaje cu calit i fizico-mecanice superioare; s
prezinte rezisten i duritate maxim la îndoire i s nu se frac
tureze; c) s corespund dup dimensiuni canalului radicular pre
parat i s nu sl beasc rezisten a pere ilor radiculari; d) dispozi
tivele suplimentare ale pivotului s fie adaptate intim la por iunea
supraradicular .
Respectarea acestor indici este necesar pentru a oferi dispozi
tivului coronar o fixare i stabilitate satisf c toare, ceea ce m re
te rezisten a la ac iunea presiunilor masticatoare ce revin de la
din ii antagoni ti.

253
PU N I DEN T ARE

Absen a de la 1 pân la 13— 15 din i în cadrul unei arcade


dentare se nume te edenta ie par ial . Tratamentul edenta iei par
iale este efectuat cu ajutoruil protezelor dentare care pot fi împ r i
te în: pun i dentare; proteze par iale mobilizabile acrilice cu plac ;
proteze par iale mobilizabile scheletate. Alegerea unei sau altei
construc ii protetice depinde de diferi i factori: topografia zonei
edentate, întinderea bre ei, starea esuturilor dure i a parodontu-
lui din Hor restan i, tipul de ocluzie, rela iile interdentare, starea
general a organismului i unele momente legate de profesia pa
cientului, condi iile tehnico-materiale existente etc.
Una dintre cele mai vechi construc ii protetice i mai frecvent
utilizat la tratamentul edenta iei par iale este puntea dentar
(proteza conjunct ). Acest dispozitiv poate fi comparat cu o con
struc ie inginereasc în form de pod i serve te la restabilirea
integrit ii arcadelor dentare i la înl turarea deregl rilor func
ionale provocate de edenta ia par ial în cazurile prezen ei bre
elor intercalate, reduse, întinse i multiple.
Caracteristica pun ilor dentare. Dup modul de agregare pe din
ii-stâlpi puntea dentar poate fi fix i mobilizabil . Puntea den
tar fix prezint o construc ie protetic care se fixeaz pe din ii-
stâlpi prin cementare cu cement special sau încleiere cu materiale
adezive i care poate fi înl turat din cavitatea bucal numai de
medic. Puntea mobilizabil se fixeaz pe din ii-stâlpi cu ajutorul
elementelor de agregare speciale datorit zonelor retentive ale
din ilor i pot fi deplasate din cavitatea bucal i de pacient.
Pun ile dentare sunt construc ii rigide nedeformabile rezistente
la rupere, tocire i care restabilesc func ia masticatoare pân la
85— 100%. Ele transmit pe cale fiziologic presiunile masticatoare
ce revin de la din ii antagoni ti asupra parodontului din ilor-stâlpi.
Ocupând în cavitatea bucal un spa iu egal sau mai mic cu al din
ilor naturali, pun ile dentare sunt bine tolerate de pacien i i ca
regul nu provoac deregl ri de fona ie, de temperatur , sensibi
litate tactil , gustativ etc. Având suprafe e morfofunc ionale ase
m n toare cu ale din ilor naturali i fiind confec ionate din mate
riale contemporane (acrilate, ceramic ), permit i restabilirea as
pectului fizionomie.
Totodat pun ile dentare pot prezenta i unele dezavantaje: ap
licarea lor necesit prepararea din ilor-stâlpi i redarea paralelis
mului între ei; apare posibilitatea suprasolicit rii func ionale a
din ilor-stâlpi i afect rii parodontului marginal, pot surveni ero
ziuni sub corpul pun ii, manifest ri alergice etc. Aceste dezavan
taje pot fi excluse, dac corect vor fi realizate procesele complexe
clinico-tehnologice de confec ionare.

6.1. Elementele componente ale pun ilor dentare

Pun ile dentare sunt compuse din dou elemente: a) dispozitive


de agregare; b) corpul de punte (fig. 161).
Dispozitivele de agregare au rolul de a solidariza corpul de
punte la extremit i cu scopul integr rii protezei conjuncte în ar
cada dentar afectat . Ca elemente de agregare pot fi utilizate toa
te variet ile de microproteze unidentare, cu ajutorul c rora puntea
dentar se fixeaz de din ii-stâlpi i constituie totodat un mijloc
terapeutic, în caz de leziuni coronare. Microprotczele ca elemente
de agregare sunt supuse unor for e suplimentare, preluate de la
nivelul corpului de punte, transmi ându-se astfel presiunile mas
ticatoare ce revin de la din ii antagoni ti din ilor-stâlpi.
Corpul de punte (sau din ii intermediari) este reprezentat de
un bloc de din i artificiali ce înlocuiesc din ii absen i din spa iul
edentat al arcadei dentare cu scopul restaur rii integrit ii i a
func iilor dereglate ale sistemului stomatognat. Corpul de punte
solidarizat la elementele de agregare formeaz o singur pies
protetic — puntea dentar .
Dup materialul din care este confec ionat i aspectul fiziono
mie deosebim:
a) corp de punte metalic (din aliaje nobile i inobile), care este
socotit nefizionomic;
b) corp de punte nemetalic (din acrilate sau ceramic ), consi
derat fizionomie;
c) corp de punte mixt (metaloacrilic, metaloceramic); în de
penden de modul cum materialul fizionomie acoper componenta

Fig. 161. Elementele componente


ale pun ii dentare: a — elementele
de agregare; b — corpul de punte

255
metalic , corpul de punte poate fi partial fizionomie i total fizio
nomie.
Suprafa a corpului de punte ce prezint raport cu apofiza alveo
lar , cunoscut i sub numele de suprafa mucozal , poate avea
forme diverse, care în unele cazuri prezint zone retentive pentru
resturi alimentare. Prin urmare, forma corpului de punte trebuie
s favorizeze îndep rtarea resturilor alimentare prin mecanismul
de autocur are i cur are mecanic , aducând la o igien satis
f c toare a cavit ii bucale.
Au fost concepute i imaginate mai multe posibilit i de a reda
corpului de punte diverse rapoarte fa de apofiza alveolar în de
penden de mai mul i factori: topografia edenta iei, în l imea,
forma i l imea apofizei alveolare, morfologia coronar a din ilor-
stâlpi (din i cu dimensiuni mari, volumino i sau dimensiuni reduse,
mici).
Astfel deosebim: a) corp de punte cu contact în a; b) corp de
punte cu contact în semi a; c) corp de punte tangent linear; d)
corp de punte cu contact punctiform; e) corp de punte suspendat
(fig- 162).
Corpul de punte în a este indicat la pun ile dentare mobili
zabile, îns individual poate fi modelat cu unele particularit i i
la pun ile fixe în zona frontal , când apofiza alveolar este lat .
Unii autori (H. Kalamkarov, T. Varadian) de asemenea recoman
d aceast form de corp la pun ile din metaloceramic , când este
afectat parodontul pentru realizarea suporturilor mixte dento-paro-
dontal i muco-osos.
Suprafa a mucozal a corpului de punte de acest tip red în
tocmai forma spa iului edentat în sens mezio-distal i vestibulo-oral
i prezint contact intim cu mucoasa. Suprafe ele vestibular i
oral se extind pe versantele respective ale apofizei alveolare pân
la linia ce marcheaz coletul din ilor naturali. Având dimensiuni
i aspect morfofunc ional identice cu ale din ilor naturali, este bi
ne tolerat de pacien i i ofer restaurarea aspectului fizionomie i
a func iei fonetice f r modific ri. De men ionat îns c resturile
alimentare ce nimeresc sub corpul de punte practic nu pot fi în
l turate f cându-1 ineficient din punct de vedere igienic. în urma
acestui fapt pot ap rea leziuni inflamatorii ale mucoasei gingivale,

a b d e
Fig. 162. Raportul corpului de punte cu apofiza alveolar : a — în a; b— în
semi a; — tangent linear; d — punctiform; e — suspendat
256
din care cauz aceast form de corp de punte este indicat nu
mai în anumite situa ii clinice.
Corpul de punte în semi a, în compara ie cu cel în a, prezin
t dimensiuni mai mici ale suprafe ei orale i se extinde pana la
mijlocul apofizei alveolare, f când cu suprafa a mucozal un unghi
larg deschis. Suprafa a mucozal se extinde pe versantul vestibu
lar al apofizei alveolare pân la linia ce marcheaz coletul dinte
lui care prezint contact cu mucoasa. Aceast form de corp asi
gur o igien mai satisf c toare i este realizat în zona frontal
cu apofize alveolare înguste i medii.
Corpul de punte tangent linear este indic'at în zonele laterale
ale arcadelor dentare. Suprafa a oral în a a caz este modelat
sub un unghi de aproximativ 45° în raport cu planul orizontal^
orientat spre vestibular linear. Acest corp de punte realizeaz con
tact cu mucoasa versantului vestibular al apofizei alveolare la ni
velul liniei ce marcheaz coletul din illor. La mandibul aceast
suprafa este modelat u or convex. Aceast particularitate, de
rând cu aspectul neted lucios f r reten ii, permite alunecarea frag
mentelor alimentare în afara zonelor de reten ie. Totodat corpul
de punte tangent linear poate fi realizat f r punct de contact cu
mucoasa apofizei alveolare, ceea ce permite o igien i mai bun
a cavit ii bucale.
Corpul de punte cu contact punctiform este indicat în zonele
laterale ale mandibulei cu apofize alveolare înguste, iar uneori
chiar în zona frontal la prezen a unei atrofii accentuate a apofizei
alveolare. Suprafe ele oral i vestibular sunt modelate conver
gent spre mijlocul apofizei alveolare i vin în contact cu ea.
Corpul de punte suspendat este indicat în zonele laterale ale
arcadelor dentare i îndeosebi celor mandibulare, cu din i restan i
înal i, sau cu o atrofie accentuat a apofizei alveolare edentate.
Prezint caracteristici comune cu corpul de punte realizat puncti
form, cu deosebire c suprafa a mucozal este convex , realizat
cu un spa iu de 2—4 mm între ea i apofiza alveolar , ceea ce per
mite ca resturile alimentare s intre i s ias u or atât în timpul'
autocur rii, cât i a cur rii mecanice.

6.2. Clasificarea pun ilor dentare

Diversitatea pun ilor dentare utilizate în practic în scop di


dactic a impus crearea unor clasific ri ce au la baz diferite cri
terii. In literatur pun ile dentare sunt clasificate în mod diferit.
Dup Körber, 1975 (cit. dup F. Prelipceanu, O. Doroga), pun
ile dentare sunt clasificate dup urm toarele criterii:
— Dup rela ia cu din ii-stâlpi: a) puntea intercalat , la care
elementele de agregare sunt situate pe din ii-stâlpi limitrofi bre
ei (care m rginesc bre a din ambele p r i); b) puntea cu exten
sie— elementele de agregare sunt situate de o singur parte a
17 Gh. Bârsa, I. Pestolachi 267'
spa iului bre ei, iar corpul pun ii se afl «în consol » în acest spa
iu; c) puntea continu , care se întinde peste mai multe bre e
situate1 in arrwle hemiarcade, unind prin intermediul elementelor
de -b. ; 0 -'-e din ii-stâlpi între ei, cuprinzând totalmente arcada
dentar , constituind a a-numita «punte total ».
— Dup localizare, în raport cu zona din arcad : a) puntea
frontal înlocuie te din ii lips în zona frontal ; b) puntea late
ral înlocuie te din ii lips din zonele laterale; c) puntea ma-
xilar sau mandibular utilizat pentru restaurarea integrit ii
arcadei dentare inferioare sau superioare.
— Dup rela ia cu din ii-stâlpi i zonele topografice: a) punte
intercalat unilateral ; b) pun i intercalate bilateral; c) punte in
tercalat frontal ; d) punte intercalat latero-frontal ; e) punte
continu latero-fronto-lateral ; f) pun i intercalate latero-fronto-
laterale; g) punte mobilizabil latero-fronto-lateral combinat cu
o a liber extins spre distal; h) punte continu total , cu inclu
derea tuturor din ilor-stâlpi.
— Dup modelul de fixare: a) pun i cementate; b) pun i mobili-
zabile; c) pun i demontabile.
— Dup aspectul fizionomie: a) pun i total fizionomice; b) pun i
par ial fizionomice; c) pun i nefizionomice.
— Dup elementele de agregare utilizate: a) cu coroane de în
veli total metalice; b) cu coroane de înveli mixte; c) cu coroane
par iale 3/4, 4/5 (onlay-uri); d) cu coroane Jacket; e) cu unele
incrusta ii intratisulare de tip inlay sau pinlay; f) cu coroane tele
scopice; g) cu coroane de subsiitu ie.
— Dup raportul corpului de punte cu creasta edentat : a) pun i
cu atingerea crestei; b) pun i suspendate.
— Dup modalitatea construc iei scheletului: a) punte masiv ;
b) punte scheletat i armat .
In dependen de aranjarea i num rul din ilor-stâlpi, V. Kopei-
kin deosebe te 5 variet i de pun i: a) pun i dentare cu dou ele
mente de agregare situate pe cei doi din i limitrofi ai bre ei eden
tate; b) cu un element suplimentar de sprijin la mijloc; c) cu ele
mente de agregare duble situate la o extremitate a bre ei, mezial
sau distal; d) cu elemente de agregare duble situate la ambele ex
tremit i ale bre ei dentare; e) cu dou elemente de agregare si
tuate pe cei doi din i limitrofi ai bre ei i cu o extensie (consol )
unilateral .
Toate aceste clasific ri îns nu cuprind în întregime variet ile
de pun i dentare utilizate în practic .
Consider m ca util i clasificarea pun ilor dentare dup ma
teriale i metode de confec ionare.
Dup materiale deosebim: a) pun i dentare confec ionate din
aliaje nobile i inobile; b) pun i dentare nemetalice confec ionate
din acrilate, compozite sau ceramic ; c) pun i dentare mixte con
fec ionate din aliaje i acrilate (metaloacrilice) sau ceramic (me-
taloceramice).
Dup metoda de confec ionare deosebim: a) pun i dentare lipite
258
sau sudate Ia care elementele componente se confec ioneaz sepa
rat i apoi sunt solidarizate împreun cu ajutorul unui aliaj de
lipire sau prin sudare (f r utilizarea aliajelor suplimentare). Aces
te pun i dentare cunoscute în literatur ca pun i dentare din dou
buc i pot fi confec ionate întreg metalice sau mixte cu utilizarea
acrilatului sau a din ilor din por elan fabrica i dup tehnici clasi
ce; b) pun i dentare turnate Ia care elementele componente sunt
modelate din cear prin realizarea machetei întregii construc ii i
apoi înlocuit prin turnare cu aliajul solicitat; aceste pun i pot fi
confec ionate întreg metalice i mixte dup tehnici moderne i sunt
cunoscute i ca pun i dentare dintr-o bucat ; c) pun i dentare con
fec ionate prin polimerizarea acrilatului, ce pot fi realizate prin
tehnici clasice i moderne, la care elementele componente sunt
realizate concomitent din acrilate; d) pun i dentare confec ionate
prin arderea ceramicii, care au acelea i caracteristici ca i pun ile
acrilate i sunt cunoscute ca pun i din por elan.
Reie ind din aceste clasific ri, în continuare vom descrie i
procesele tehnologice de confec ionare a pun ilor dentare.

6.3. Tehnica clasic de confec ionare


a pun ilor dentare din dou buc i

La confec ionarea pun ilor dentare cu elemente separate deo


sebim urm toarele etape clinico-tehnice:
— Clinic: prepararea din ilor-stâlpi, amprentarea i determina
rea ocluziei centrice.
— Laborator: realizarea modelului i confec ionarea elementelor
de agregare solicitate.
— Clinic: proba elementelor de agregare; amprenta câmpului
protetic împreun cu elementele de agregare; determinarea ocluziei
centrice.
— Laborator: realizarea modelelor, pozi ionarea lor în rela ie
centric în simulator; modelarea machetei corpului de punte din
cear i turnarea din metal; adaptarea corpului de punte la ele
mentele de agregare i solidarizarea lor prin lipire; prelucrarea
chimic i mecanic a pun ii dentare.
— Clinic: proba pun ii în cavitatea bucal (dac va fi confec
ionat o punte mixt , se va determina culoarea acrilatului).
— Laborator: finisarea i lustruirea pun ii metalice; pentru pun
ile mixte se va aplica acrilatul.
— Clinic: proba definitiv i cementarea pun ii dentare pe din
ii-stâlpi.
Specificul prepar rii din ilor-stâlpi pentru realizarea pun ilor
dentare const în ob inerea unei anumite forme a bontului dentar,
specific pentru tipul de microproteze ales ca elemente de agre
gare i redarea paralelismului între axele longitudinale coronare
ale din ilor-stâlpi prepara i. Asigurarea paralelismului între din ii-
stâlpi este necesar pentru ca elementele de agregare solidarizate
259
cu corpul de punte s p trund simultan, f r for are, pe din ii-,
stâlpi.
Amprenta din ilor-stâlpi este ob inut în func ie de microproteza
utilizat , procedeu dup care în laborator se confec ioneaz mo
delul i elementele de agregare solicitate conform tehnicilor spe
cifice de realizare a fiec rui tip de microprotez . Microprotezele
confec ionate sunt prezentate medicului pentru proba lor în cavi
tatea bucal .

6.3.1. Confec ionarea modelului pentru realizarea corpului de punte

Dup proba elementelor de agregare în cavitatea bucal se ob


ine amprenta împreun cu microprotezele. De obicei, pentru ob i
nerea amprentei este folosit ghipsufl, dar pot fi utiliza i i elasto-
meri de sintez .
In dependen de situa ia topografic a pun ilor dentare, am
prenta poate fi ob inut în ocluzie sau se vor ob ine amprente to
tale ale ambelor arcade dentare. In caz de utilizare a amprentelor
totale, i dac este necesar, se înregistreaz pozi ia de intercuspi-
dare maxim (ocluzia centric ) cu ajutorul blocurilor de ghips,
materialului amprentar termoplastic sau al unui material elastic
de consisten chitoas .
Indiferent de materialul folosit, tehnicianul este obligat s exa
mineze amprenta ob inut pentru a verifica integritatea i corecti
tudinea pozi iei elementelor de agregare. In cazul amprentei din
ghips sunt bine cur ate cu o pensul fragmentele i imprim rile
elementelor de agregare în vederea înl tur rii granulelor de ghips.
Dup aceasta fragmentele amprentei se repozi ioneaz pe liniile
de fracturare, introducându-se concomitent i elementele de agre
gare în loca urile lor. Ulterior se solidarizeaz fragmentele am
prentei cu cear de lipit. Ceara se picur atent pe marginale ex
terioare ale amprentei i nici într-un caz nu se admite picurarea
cerii pe suprafe ele imprimate ale din ilor restan i. La fel se pi
cur ceara pe marginea cervical a elementelor de agregare. In
caz de aplicare c'a elemente de agregare a coroanelor de înveli ,
interiorul lor se face neretentiv prin aplicarea cerii pe suprafe ele
axiale interne coronare. Deretentivizarea suprafe elor interne co
ronare a elementelor de agregare are drept scop facilitarea deta
rii coroanelor de pe model. Pentru o asigurare a stabilit ii lor
pe model, marginile cervicale sunt eliberate de cear (fig. 163 a).
La utilizarea coroanelor par iale sau incrusta iilor intratisulare,
sau a coroanelor de substitu ie ca elemente de agregare, pe suprafe
ele lor interne se depune un strat de cear foarte sub ire, l sând
unele por iuni ce nu prezint retentivit i libere. Respectarea aces
tor indica ii este necesar pentru a se putea repozi iona pe model
elementele respective în pozi ie corect .
In timpul reconstruirii amprentei se atrage aten ia ca s nu
lipseasc fragmente amprentare de la nivelul spa iului edentat al
260
Fig. 163. Realizarea modelului pentru confec ionarea corpului de punte: a —
amprenta cu coroane de înveli ; b — modelul cu coroane metalice

din ilor restan i i antagoni ti. Lipsa fragmentelor amprentare fa


vorizeaz confec ionarea incorect a pun ii dentare. Dac aceste
fragmente lipsesc, este necesar de repetat amprentarea.
Dup izolarea amprentei se confec ioneaz modelul din ghips
i se fixeaz în simulator (fig. 163 b) dup tehnicile cunoscute
(vezi tema 4.1).

6.3.2. Realizarea corpului de punte

Realizarea corpului de punte prevede modelarea machetei din


cear cu scopul înlocuirii ei cu aliajul solicitat. Modelarea mache
tei corpului de punte este determinat de obiectivele urm rite, pre
cum i de o serie de factori, ,pe care medicul îi analizeaz în timpul
examenului clinic. De aceea la realizarea corpului de punte este
necesar s se urm reasc indica iile notate pe fi a de comand
în raport cu forma i materialul utilizat. Modelarea depinde în
mare m sur i de num rul din ilor absen i, topografia edenta iei
i de biomecanica pun ilor dentare, {inându-se cont de ac iunea
for elor masticatoare asupra corpului de punte. Reie ind din aceste
considerente, indic m unele principii care urmeaz a fi respectate
la modelarea corpului de punte:
— Corpul de punte se modeleaz cu dimensiuni în sens vesti-
bulo-oral egale cu a din ilor naturali pe care îi înlocuie te; este
dovedit c îngustarea corpului de punte nu favorizeaz mic orarea
presiunilor ocluzale verticale;
— la lipsa a mai mult de doi din i în cadrul unei bre e în zo
nele laterale, corpul situat între elementele de agregare trebuie
s prezinte o linie dreapt pentru ca for ele sagitale, transversale
261
i verticale s ac ioneze în axul ilung de implantare al din ilor-stâlpi;
zona frontal din punct de vedere al aspectului fizionomie i func
iei fonetice necesit realizarea corpului de punte în form de arc;
folosirea acestei forme solicit i m rirea num rului din ilor-stâlpi;
— suprafa a ocluzal a corpului de punte se modeleaz în con
cordan cu morfologia din ilor antagoni ti cu un relief aplatizat
i cu pantele cuspizilor înclinate într-un unghi nu mai mare de
20— 25°; în caz de lips a din ilor antagoni ti se modeleaz ini ial
corpul de punte al arcadei dentare inferioare, apoi al arcadei den
tare superioare; contactele dento-dentare sunt ref cute conform
principiilor ocluziei dinamice;
— suprafa a mucozal a corpului de punte este modelat în
dependen de situa ia clinic i indica iile medicului.
De men ionat c macheta corpului de punte poate fi modelat
pentru reproducerea corpului întreg metalic sau mixt. La rândul
s u corpul de punte mixt poate fi: a) cu fa ete preg tite pentru
aplicarea acrilatului polimerizabil; b) cu fa ete preg tite pentru
din ii din acrilat sau por elan prefabricat.

6.3.2.1. Modelarea machetei corpului de punte metalic

Corpul de punte metalic este indicat pentru zonele laterale in


vizibile ale arcadelor dentare. Macheta lui reprezint forma ce re
d aspectul morfofunc ional al din ilor absen i, cu dimensiuni co-
respunz toare: Modelarea machetei poate fi realizat atât dup
tehnica clasic , cât i dup cea modern .
La confec ionarea pun ilor dentare din dou buc i sunt apli
cate procedee prev zute de ambele tehnici. Ini ial se plastific un
bloc de form paralelipidic de cear albastr fabricat în acest
scop i se a az în spa iul edentat. Blocul de cear este presat
manual, încât sa prezinte adapt ri intime la relieful spa iului eden
tat extinzându-se pân la linia ce marcheaz coletul din ilor lips
i la suprafe ele proximale ale elementelor de agregare. Blocul
de cear dup volum trebuie s fie mai înalt i mai lat cu 1,0—
1,5 mm decât din ii limitrofi ai bre ei. Peste blocul de cear plas-
tificat se preseaz din ii antagoni ti în ocluzia centric prin adu
cerea ramurilor ocluzorului în pozi ia de cuplare. Astfel, pe supra
fa a ocluzal a blocului din cear din spa iul edentat r mân im
prim rile suprafe elor ocluzale ale din ilor antagoni ti. Dup aces
te imprim ri cu spatula de modelat sau bisturiul se schi eaz prin
linii dimensiunile suprafe elor ocluzale, vestibuläre i orale ale
din ilor lips în sens mezio-distal, marcând astfel m rimea din ilor
ce vor fi modela i. Pentru a evita mii carea blocului de cear în
timpul model rii, el se încleie de model într-un punct din partea
oral atingându-ne de cear cu spatula fierbinte. Ulterior prin
r zuirea cerii se modeleaz forma anatomic corespunz toare a
din ilor lips . Dup aceasta, prin tehnica adi iei de cear , se red
relieful crestelor de smal , pozi ia cuspizilor i a pantelor în rela-
262
Fig. 164. Modelarea machetei corpului de punte metalic: a — blocul de cear
a ezat între elementele de agregare; b — aducerea modelelor în pozi ie de in
tercuspidare maxim i marcarea prin linii verticale a dimensiunilor meziodistale
ale din ilor lips ; — suprafa a vestibular modelat ; d — modelarea suprafe e
lor ocluzale, orale i mucozale

ie centric conform principiilor ocluziei dinamice. In continuare,


cu un instrument cu vârf ascu it, sunt accentuate an urile inter
cuspidiene i fa etele corespunz toare.
Suprafa a mucozal a corpului de punte se modeleaz în raport
de situa ia clinic . La modelarea unui corp de punte suspendat,
macheta este deta at cu aten ie dintre elementele de agregare i
de pe suprafa a mucozal se sec ioneaz un strat de cear de 1—
3 mm în raport de forma i topografia bre ei. Dup aceast ope
ra iune macheta este repozi ionat între elementele de agregare,
iar pe suprafa a oral se modeleaz prelungiri sub form de ari
pioare plasate pe suprafe ele corespunz toare ale microprotezelor
(fig. 164). Aripioarele au scopul m ririi suprafe ei de lipire între
corp i microproteze i sunt situate în treimea medie a suprafe e
lor orale pentru a nu irita parodontul marginal al din ilor-stâlpi,
precum i pentru a nu modifica ocluzia.

4 263
6.3.2.2. Modelarea machetei corpului de punte mixt cu fa ete
pentru acrilate termopolimerizabile

Macheta corpului de punte mixt este modelat dup acelea i


principii i tehnici ca macheta corpului de punte metalic. Ins ,
suprafe ele care vor fi acoperite cu acrilat sunt subdimensionate
în volum cu cel pu in 2,0 mm i se realizeaz cu reten ii. Dup
formele corpului de punte i retentiile realizate pentru acrilat deo
sebim: a) corp de punte cu casete; b) corp de punte cu semicasete;
c) corp de punte cu cupe sau semicupe; d) corp de punte în form
de bar .
Macheta corpului de punte cu casete poate fi modelat având
pere i cu grosime nedirijat i dirijat (fig. 165). Pentru realizarea
acestor variet i de corp de punte la început se modeleaz macheta
corpului de punte cu redarea aspectullui morfofunc ional i dimen
siunii corespunz toare suprafe elor oral , ocluzal , i mucozal .
Dac macheta corpului de punte va fi confec ionat cu grosimea
nedirijat , ulterior, pe suprafa a vestibular a tuturor din ilor mo
dela i, se realizeaz casete prin t iere în cear . Caseta poate fi
comparat cu o cavitate cu dou laturi: o latur oferit de supra
fa a mucozal i alta — de suprafa a ocluzal cu fundul spre sup
rafa a oral la din ii laterali i frontali.
T ierea cerii se face cu aten ie în direc ie meziodistal i ver
tical . Marginea cervical a corpului de punte se mic oreaz cu
1,0— 1,5 mm — spa iu necesar pentru acrilat. Interiorul casetei se
face retentiv sau prin aplicarea pe suprafe ele ei a sferelor, buto-
nilor etc. sau prin aplicarea barelor dispuse radiar în caset .
Pentru realizarea casetelor cu grosimea pere ilor dirijat , dup
ce macheta preliminar este modelat , conform tehnicii descrise,
macheta i modelul se izoleaz cu ap i se depune pasta de ghips,
într-un strat de 5— 10 mm, pe suprafe ele ocluzale i orale ale ele
mentelor de agregare i ale m'achetei corpului de punte, precum

Fig. 165. Macheta corpului de punte cu caset : a — caset cu grosimea pere i


lor nedirijat ; b — caset cu grosimea pere ilor dirijat
Fig. 166. Macheta corpului de punte cu semicasete
264
i pe versantul oral al apofizei alveolare, în scopul ob inerii am
prentei acestor suprafe e. Dup priza definitiv a ghipsului am
prenta este înl turat cu u urin f r a fi fracturat , ob inând o
cheie-tipar, care se izoleaz în ap timp de 5— 10 minute.
Macheta preliminar se îndep rteaz dintre elementele de ag
regare, se repune pe model cheia-ltipar izolat în care se toarn
ceara, topit care, venind în contact cu pere ii reci ai cheii-tipar, se
solidific într-un strat uniform. Prin depuneri succesive de cear ,
dup a a metod , ob inem grosimea solicitat care trebuie s fie
nu mai mic de 0,5 mm. La corpul de punte cu mai mult de 2 din i
absen i se depune pe suprafa a oral din interiorul casetei un strat
de cear mai gros pentru a înt ri acest sector. Dup înl turarea
cheii-tipar se modeleaz marginea cervical a casetei, iar în in
teriorul ei se realizeaz elementele retentive.
Corpul de punte cu casete permite aplicarea acrilatului numai
pe suprafa a vestibular , iar celelalte suprafe e sunt realizate din
aliajul solicitat.
Macheta corpului de punte cu semicasete poate fi considerat
ca o modificare a corpului de punte cu caset , reprezentând o va
riant a acestuia. Acest tip de machet este indicat pentru grupul
de din i frontali. Prin urmare, i modelarea machetei corpului de
punte de acest tip se efectueaz dup tehnici identice utilizate la
modelarea machetei corpului de punte cu casete. Pentru a ob ine o
semicaset , dup modelarea casetei se taie segmentul treimii oclu
zale (incizal) i în interiorul semicasetei realizate se aplic ele
mente retentive (fig. 166). Aceast form de corp de punte permite
ca 'acrilatul în treimea ocluzal s aib o grosime mare f r a fi
protejat de por iunea metalic respectiv a casetei i s redea ast
fel i transparen a acrilatului, specific din ilor naturali.
Corpul de punte cu semicasete permite o realizare fizionomic
mult mai favorabil , îns aplicarea acrilatelor ce au propriet i
fizico-mecanice neadecvate, nefiind protejat de componenta meta
lic (în treimea ocluzal ), poate aduce la fracturarea i abraziunea
accentuat a materialului fizionomie.
Macheta corpului de punte cu cupe sau semicupe este indicat
în zonele laterale ale arcadelor dentare pentru aplicarea acrilatu
lui pe suprafe ele vizibile ale intermediarilor. Din acest punct de
vedere deosebim: a) cupe, la care materialul fizionomie este apli
cat numai pe suprafa a ocluzal a corpului de punte mandibular;
b) semicupe, la care materialul fizionomie acoper i suprafa a
vestibular — par ial sau total; c) semicupe, la care materialul
fizionomie este aplicat par ial i pe suprafa a oral (fig. 167).
Modelarea machetei corpului de punte cu cupe sau semicupe se
efectueaz dup tehnicile cunoscute. Interiorul cupelor sau semi-
cupelor este reprezentat de cavit i în form de cupe sau semicupe
cu elemente retentive pentru aderen a acrilatului.
Acoperirea suprafe ei ocluzale cu acrilat aduce la o abraziune
a materialului cu consecin e negative asupra rapoartelor ocluzale,
favorizând migrarea pe vertical a din ilor antagoni ti. De aceea
265
Fig. 167. Corpuri de punte cu i semicupe (explica ie în text)

se recomand ca elementele retentive s ofere puncte de contact


la nivelul stopurilor ocluzale, prin realizarea unor insule metalice
neacoperite cu acrilat. Ins utilizarea acrilatelor moderne ce au
propriet i fizico-mecanice superioare ofer men inerea neschim
bat a contactelor ocluzale, suspendând dezavantajele indicate
Macheta corpului de punte în form de bar este indicat în
zona frontal cu scopul realiz rii unui corp de punte cu calit i
fizionomice înalte. In acest scop la modelare sunt utilizate bare
din cear în form dreptunghiular , triunghiular , oval sau eu
alt aspect retentiv, ce nu vor permite mi c ri rotative materialului
fizionomie care acoper bara în întregime. Pentru modelarea corpu
lui de punte de acest tip b'ara din cear sau alt material termoplas-
tic se plastific i se instaleaz între elementele de agregare, dup
forma apofizei alveolare, fiind îndep rtat vertical de la centrul
apofizei cu cel pu in 2,0— 2,5 mm.
Bara este pozi ionat în a a fel ca materialul fizionomie s o
acopere cu un strat uniform pe toat suprafa a.
Corpul de punte în form de bar nu asigur rezisten la pre
siunile masticatoare, ceea ce conduce atât la fracturarea acrilatului,
cât i la deformarea i fracturarea componentei metalice. Acrilatul,
având contact cu fibromucoasa spa iului edentat, favorizeaz pro
cesele inflamatoare i aduce la o igien nesatisf c toare a cavi
t ii bucale nu numai din punctul de vedere al înl tur rii resturilor
alimentare de sub corpul de punte, dar i legate de structura ne
omogen a acrilatului. Corpul de punte, fiind confec ionat în între
gime din acrilat, permite într-o m sur mai mare absorb ia lichi
dului cavit ii bucale, f când ca componenta acrilic s se m reas
c în volum, exercitându- i 'astfel ac iunea mecanic asupra fibro
mucoasei, favorizând i apari ia mirosului nepl cut din cavitatea
bucal .
Din aceast form de corp de punte a derivat i corpul de pun
te cu butoni (fig. 168). Pentru modelarea lui se plastific o b'an-
do'et de cear cu grosimea de 1,5— 2,0 mm i se instaleaz între
elementele de agregare cu adaptare intim la forma apofizei alveo
lare. Conform locului de implantare a din ilor extra i, se modelea
z zona lor cervical cu o dimensiune de 0,5— 1,0 mm ce permite
restabilirea curburii arcadei dentare din zona frontal . în centrul
266
a
Fig. 168. Variet i de corp de punte cu bare: a — corp de punte cu bar drept
unghiular ; b — corp de punte cu plac mucozal i butoni metalici; — sec
iune vertical

cervical corespunz tor fiec rui dinte lips se fixeaz butoni din
cear asem n tori cu forma dintelui lips , cu dimensiuni de 2,5—
3,0 mm mai mici, având în zona cervical retentivit i. Pe supra
fe ele butonilor sunt aplicate diverse elemente retentive. Dup tur
narea componentei metalice acrilatul în întregime va acoperi sup
rafe ele componentei metalice, afar de suprafa a mucozal care
va fi finisat i lustruit bine.
1. Rînda u propune ca butonii s fie realiza i neretentiv, iar
coroanele acrilice s se fixeze pe ei prin cementare.

6.3.2.3. Modelarea machetei corpului de punte mixt cu fa ete


din por elan prefabricate

Pentru realizarea machetei corpului de punte sunt utiliza i din i


comercializa i din por elan. Din ii destina i pentru zona frontal
sunt înzestra i cu crampoane, iar din ii pentru zonele laterale sunt
tubulari. Anume aceste particularit i determin modul de mode
lare a machetei corpului de punte.
Ini ial sunt ale i din ii din por elan dup culoare, form'i i
dup dimensiunile din ilor absen i i ai apofizei alveolare. In con
tinuare se aplic o plac de cear plastificat , cu grosimea de
1,5—2,0 mm, între elementele de agregare i se adapteaz intim la
forma apofizei alveolare. Din ii frontali se adapteaz cu m argi
nea cervical în placa de cear , conform liniei coletului din ilor
lips i în raport cu ocluzia centric , fixându-se prin lipire cu cea
r numai de suprafa a vestibular . Suprafe ele orale i crampoa
nele din ilor din por elan se izoleaz cu ulei de vaselin , dup ce
se aplic ceara topit care se une te cu placa de cear din zona
cervical a suprafe ei orale. Dup depunerea succesiv a cerii,
prin r zuire se modeleaz suprafa a oral în corela ie cu forma,
dimensiunea i pozi ia din ilor din por elan. Suprafa a mucozal
este modelat conform indica iilor prescrise de medic, iar dc pe
versantul vestibular al suprafe ei mucozale se îndep rteaz sur
plusurile de cear în raport cu forma arcadei dentare i a zonei
cervicale a din ilor din por elan. In dependen de lungimea cram-
267
Fig. 169. Corpuri de punte cu din i prefabrica i din por elan: a — corp de punte
cu cavitate retentiv pentru crampoane ce nu perforeaz peretele oral al fa etei;
b — corp de punte cu cavitate neretentiv ce perforeaz peretele fa etei; — corp
de punte cu butoni pentru din ii tubulari

poanelor, acestea pot s ias din ceara machetei sau s fie situate
în interiorul machetei. Ulterior sunt îndep rta i din ii din macheta
de cear a corpului de punte, ob inând astfel tiparul suprafe elor
orale i mucozale ale din ilor respectivi. Dup o verificare a pozi
iei din ilor din por elan în machet din ii din nou sunt deta a i,
iar în orificiile l sate de crampoane, ce au perforat peretele oral
al machetei, se introduc tije de grafit terinorezistente la tempera
tura de turnare a aliajului. D ac crampoanele nu au perforat pe
retele, conform locurilor de proiec ie a crampoanelor, se realizeaz
în macheta corpului de punte cavit i cu form trapezoidal cu ba
za mare îndreptat spre suprafa a oral (fig. 169).
Pentru modelarea machetei în zonele laterale ale arcadelor den
tare tehnica model rii este identic , cu excep ia c se utilizeaz
o plac de cear dubl , în care se imprim de dou -trei ori supra
fe ele mucozale ale din ilor tubulari. Ceara plastificat p trunde
în canalul din ilor din por elan, dându-ne posibilitate s ob inem
un buton din cear , care intr liber în canalul interior al dintelui.
Dup deta area din ilor tubulari din por elan butonul, prin r zui-
rea cerii, se face retentiv. Aplicarea corpului de punte respectiv
prevede modelarea elementelor retentive obi nuite, deoarece ele
pot modifica volumul butonului, din care cauz el nu va p trunde
în tunelul tubului dintelui din por elan.

6.3.3. Schimbul machetei din cear în aliaj i preg tirea elementelor


componente ale pun ilor dentare pentru solidarizare

Macheta corpului de punte din cear este deta at dintre ele


mentele de agregare i se înlocuie te, prin turnare, cu aliajul so
licitat (vezi tema 4.4).
Solidarizarea componentelor pun ilor dentare se poate realiza
prin dou tehnici: a) prin sudare f r utilizarea aliajelor de lipit;
b) prin lipire cu utilizarea aliajelor de lipit. Solidarizarea com
268
ponentelor pun ii dentare prin sudare prevede turnarea corpului
de punte împreun cu microprotezele utilizate (supraturnare), iar
solidarizarea prin lipire necesit turnarea corpului de punte apar
te. Pentru supraturnare V. Kulajenko, G. Sidorenko, A. Busâghin
recomand ca macheta de cear a corpului de punte s se lipeas
c ini ial de elementele de agregare cu ceara topit , apoi se reali
zeaz machetele canalelor de turnare. La realizarea machetelor ca
nalelor de turnare sunt utilizate tije din cear cu diametrul de
2,5—3,0 mm ce se lipesc de mijlocul suprafe elor mucozale i orale
ale corpului de punte. Dac corpul de punte este prezentat de m a
cheta numai a unui singur dinte lips , se utilizeaz o singur tij .
La prezen a machetei a mai multor din i sunt realizate dou tije
de cear la extremit ile ce prezint contact cu elementele de ag
regare. La fiecare machet a canalului de turnare ce realizeaz
câte o sfer din cear în vederea realiz rii machetei rezervorului
pentru aliajul fluid. Macheta corpului de punte împreun cu ele
mentele de agregare este ambalat pentru realizarea tiparului i
turnarea aliajului conform tehnicilor cunoscute. In timpul turn rii,
aliajul fluid sub ac iunea for ei centrifuge se une te (sudeaz ) cu
elementele de agregare. Dup dezambalare puntea dentar este
prelucrat termic pentru recristalizarea aliajului la temperatura
de 1000— 1100°C. De men ionat c aceast tehnic este mai pu in
aplicat în practic , deoarece elementele componente deseori nu
sunt solidarizate între ele durabil. Din aceste considerente mai frec
vent este utilizat metoda de solidarizare a componentelor pun ii
dentare prin lipire cu aliaje de lipire. In acest scop corpul de pun
te turnat se elibereaz de tijele metalice ale canalelor de turnare»
iar extremit ile ce prezint contact cu microprotezele sunt u or
lefuite cu pietre din carborund pentru a înl tura surplusurile de
metal ap rute în timpul turn rii. Dup aceast opera iune corpul
de punte se aplic în spa iul edentat al modelului i se adapteaz
dup ocluzia centric . Pentru ca puntea s fie u or deta at de pe
model, din ii-stâlpi se cur de cear prin înc lzire.
Suprafe ele elementelor de agregare, ce prezint contact cu
corpul de punte, sunt prelucrate pentru dezoxidarea lor prin fier
bere în solu ii chimice, ori mecanic cu ajutorul instrumentelor ab
razive. Prelucrarea mecanic se face cu aten ie pentru a nu sub ia
pere ii coroanei.
Elementele de agregare sunt fixate pe model în pozi ie corec
t , apoi între ele se pozi ioneaz corpul de punte în ocluzia cen
tric . între suprafe ele de contact ale corpului i microprotezelor
nu trebuie s fie spa ii mari. Se admite un spa iu minim (capilar)
sau trebuie s fie un contact intim pe toat suprafa a. Spa iile
mari vor mic ora rezisten a lipiturilor, iar cele mici invers vor
m ri durabilitatea.
Microprotezele i corpul pun ii se lipesc cu cear de lipit în po
zi ia de ocluzie centric . Pentru ca solidarizarea s fie mai traini
c , se aplic pe suprafa a ocluzal 'a microprotâzelor i corpului
de punte un chibrit sau o tij metalic fiind lipite cu cear . Dup
269
Fig. 170. Preg tirea elementelor componente ale punt» dentare pentru lipire:
a — solidarizarea microprotezelor i a corpului de punte cu cear de lipit i
aplicarea înt riturii pe suprafa a ocluzal a pun ii dentare; b — puntea deta at
de pe model

aceasta puntea solidarizat se înl tur de pe model (fig. 170), iar


între suprafafa mucozal a corpului de punte i marginile elemen
telor de agregare se adaug un strat de cear în form de val.
Dup topirea acestui val de cear în masa de ambalat se va crea
un spa iu necesar pentru p trunderea aliajului de lipit. în con
tinuare puntea se ambaleaz într-un material termorezistent, care
poate fi reprezentat i de ghips amestecat cu nisip de cuar în
propor ie de 2:1. Dup prepararea pastei de ambalat ea se intro
duce în interiorul microprotezelor. Concomitent se depune pe mas
un bol de past cu o în l ime de 15— 20 mm i cu 10 min mai lat
i mai lung decât puntea dentar . In acest bol de past se intro
duce puntea dentar cu suprafa a mucozal în jos. Pentru a evita
schimbarea pozi iei elementelor componente în timpul lipirii, ele
se înt resc cu ajutorul clamelor în form de U. Clamele se aplic
pe suprafa a ocluzal a fiec rui element de agregare i a corpului
de punte prin înglobarea extremit ilor clamei în masa de amba
lat. Dup priza masei de ambalat locurile de lipire sunt eliberate
de surplusurile masei de ambalat, se fasoneaz soclul pentru a pu
tea fi men inut cu pensa i se usuc ambalajul cu elementele pun
ii dentare la temperatura de 100— 150°C, timp de 90— 120 minute
sau poate fi l sat la temperatura camerei pentru uscare definitiv
(12— 24 ore).

6.3.4. Lipirea corpului de punte la elementele de agregare

Pentru lipirea elementelor componente ale pun ilor dentare sunt


utilizate: sursa de c ldur (generatorul de benzin ), aliajul de
lipit i materiale decapânte (vezi temele 3.6.3; 4.4.4; 3.9).
Dac masa de ambalat nu s-a uscat preventiv, ea este supus
acestui proces la flac ra sursei de c ldur pentru a favoriza eva
porarea lichidului, arderea cerii utilizate la solidarizare, precum
i dilatarea termic necesar pentru compensarea contrac iei alia
270
jului de lipire. In acest scop cu flac ra sursei de c ldur ce are o
form ascu it se trece peste componentele metalice înc lzindu-le
pân ceara va curge spre masa de ambalat. Din acest moment fla
c ra se aplic pe suprafe ele de ambalat, înc lzindu-le pân vor
arde complet resturile de cear , iar masa de ambalat va fi uscat
bine. Dup aceasta flac ra se trece pe componentele metalice în
c lzind la început corpul de punte, apoi elementele de agregare.
In timpul înc lzirii la apari ia culorii ro ietice pe linia de contact
între corp i microprotez (locul unde se va efectua lipirea) se
aplic decapantul. In acest scop este utilizat o sârm de o el la
care o extremitate se înc lze te pân la ro u i se introduce în de-
capant care ader la extremitatea sârmei înc lzite. Ulterior deca
pantul se aplic pe suprafe ele de contact ale corpului de punte i
elementelor de agregare înc lzite pân la ro u, dirijând cu extre
mitatea sârmei i cu flac ra scurgerea decapantului între spa iile
suprafe elor de contact. In timpul aplic rii decapantului este nece
sar ca elementele metalice s nu fie supraînc lzite, iar decapantul
depus trebuie s formeze pe toat linia de contact cruste sticloase
pentru a împiedica oxidarea suprafe elor de contact, favorizând
astfel scurgerea aliajului de lipit în spa iile acestor suprafe e.
Dup aplicarea decapantului pe suprafe ele de contact se aplic
aliajul de lipit. Aplicarea aliajului de lipit depinde de forma lui.
In caz de utilizare a aliajului în form de sârm extremitatea ei
se aplic pe suprafa a oral a elementelor componente înc lzite
pân la ro u în locul de contact i continuând înc lzirea suprafe
elor de contact se tope te o cantitate suficient de aliaj de topire.
Ulterior se înc lzesc por iunile suprafe elor de contact unde n-a
fost aplicat aliajul de lipire. La înc lzirea componentelor metalice
pân la temperatura de topire a aliajului de lipit, aliajul aplicat
ulterior începe a curge în spa iile suprafe elor de contact. D irija
rea scurgerii aliajului de lipit se face cu extremitatea sârmei de
o el astfel încât aliajul fluid s p trund pe toat extinderea su
prafe elor de contact ale corpului de punte i microprotezei. In
acest moment are loc difuzia aliajului de lipit pe suprafe ele de
contact supuse solidariz rii. La utilizarea aliajului de lipit în for
m de a chii (pilitur ) aliajul este aplicat identic ca i în cazul
precedent, cu excep ia c ini ial aliajul se depune cu ajutorul
pensei. Dup ce se vor lipi toate suprafe ele de contact ale elemen
telor componente, puntea se r ce te în ap rece, se elibereaz de
materialul de ambalat i se dezoxideaz cu ajutorul solu iilor
chimice în dependen de aliajul utilizat (vezi tema 3.8).
Vizual se apreciaz calitatea lipiturii care trebuie s fie apli
cat pe toat linia de contact a elementelor corespunz toare i s
nu prezinte pori. Dac vor fi depistate inexactit i, procesul de li
pire se va efectua din nou.
La nivelul lipiturilor puntea dentar se prelucreaz cu instru
mente abrazive pentru înl turarea surplusurilor de lipitur i pen
tru finisarea suprafe elor solidarizate. Ulterior se efectueaz pro
ba pe modelul de lucru pentru a verifica punctele de contact cu
271
din ii limitrofi i restan i în pozi ia de intercuspidare maxim , pre
cum i raportul de punte cu apofiza alveolar . In caz de necesi
tate se fac interven iile necesare pentru -i reda pun ii aspectul
morfofunc ional corespunz tor cerin elor ocluziei dinamice. Dup
proba în cavitatea bucal componentele metalice se vor finisa i
lustrui (vezi tema 4.6).

6.3.5. Aplicarea materialului fizionomie pe componentele metalice


ale pun ilor dentare

Aplicarea materialului fizionomie reprezentat de acrilat se


efectueaz dup tehnica clasic sau modern descrise anterior la
coroanele mixte (vezi temele 3.5.1 i 3.5.2). In caz de utilizare
în componen a pun ilor dentare, ca elemente de agregare, a coroa
nelor mixte tan ate fenestrate la proba pun ii dentare în cavita
tea bucal se va ob ine amprenta bontului dentar prep'arat, pre
cum i amprenta arcadei dentare împreun cu puntea dentar . Du
p aceast amprent se va confec iona modelul în vederea aplic
rii acrilatului.
La realizarea corpurilor de punte cu fa ete din por elan prefa
bricate în loca urile corespunz toare ale corpului de punte se fi
xeaz din ii din por elan care au fost utiliza i la modelarea mache
tei corpului de punte. Fixarea din ilor din por elan se face prin
mai multe tehnici care prev d: 1) adaptarea imprim rilor corpului
de punte la suprafa a de contact a din ilor din por elan cu scopul
ob inerii unei inteferen e intime ale acestor suprafe e. Dac tur
narea corpului de punte a fost efectuat corect, aceast opera iune
se limiteaz la înl turarea surplusurilor metalice i la lustruirea
imprim rilor; 2) solidarizarea din ilor din por elan la componenta
metalic se face în dependen de forma lor. Din ii cu crampoane
lungi se solidarizeaz de corpul metalic prin nituirea (cu cioc na-
ul) a extremit ilor libere de pe suprafa a oral în grosimea pe
retelui casetei. Din ii cu crampoane scurte i cei tubulari se fi
xeaz prin cementare cu cementuri speciale sau cu acrilate auto-
polimerizabile. De remarcat c fixarea lor se poate realiza i cu
lipituri pe baza r inilor epoxidice (I. Karbele ki .a.). In acest
scop suprafe ele de contact ale corpului de punte i din ilor de
por elan se prelucreaz cu aceton . Dup uscarea lor se depune
prin pensulare un strat de r in epoxidic pe ambele suprafe e
i din ii se aplic în imprim rile corpului de punte. In pozi ia co
rect din ii se prind într-o clem i se introduc în cuptorul de pre-
înc lzire, temperatura fiind de 150°C, unde se men in timp de
50 minute la aceast temperatur , dup ce se las în interiorul
cuptorului pentru o r cire lent . La scoaterea din cuptor, cu aju
torul frezelor de carborund sau diamantate se lefuiesc surplu
surile de r in , iar puntea dentar este transferat în cabinet
pentru urm toarea etap — fixarea pun ii dentare în cavitatea
bucal .
272
6.4. Tehnica modern de confec ionare
a pun ilor dentare dintr-o bucat

Pun ile dentare confec ionate prin metoda clasic din dou
buc i prezint urm toarele dezavantaje: a) posibilitatea dezlipi
rii corpului de punte de elementele de agregare; b) aliajele de li
pire pot provoca apari ia diferen ei de poten ial i deci a curen i
lor galvanici; c) nu refac întocmai aspectul morfofunctional al sec
torului lezat din arcada dentar . Dezavantajele enumerate au con
dus la abandonarea treptat a pun ilor dentare din dou buc i,
fiind preferat utilizarea pun ii dentare confec ionate dintr-o bu
cat , cunoscut i ca punte dentar întreg turnat . Aceste denu
miri au fost date pun ilor dentare respective din motivul c mache
tele elementelor de agregare i ale corpului de punte solidarizate
formeaz un bloc de cear unic care este înlocuit cu aliajul soli
citat prin turnare, ob inându-se astfel componenta metalic dintr-o
bucat .
Pun ile dentare dintr-o bucat , în compara ie cu cele din dou
buc i, prezint urm toarele avantaje: a) etapele clinico-tehnice
sunt mai reduse; b) pacientul este scutit de adaptarea separat a
fiec rui element de agregare; c) nu se produce desolidarizarea
corpului de punte de elementele de agregare; d) sunt realizate
dintr-un singur aliaj i ca urmare nu sunt condi ii de apari ie a
biocuren ilor.
Din punctul de vedere al restabilirii aspectului fizionimic, pun
ile dentare dintr-o bucat pot fi: a) nefizionomice; b) par ial fi-
zionomice; c) total fizionomice.
Confec ionarea acestor tipuri de punte prevede etape clinico-
tehnice identice, cu unele particularit i individuale referitoare la
modelarea machetelor i aplicarea materialului fizionomie ce
prev d:
— Clinic: prepararea din ilor-stâlpi, amprentarea i determi
narea ocluziei centrale; protec ia din ilor cu pulpa vie.
— Laborator: confec ionarea modelelor din ghips dur cu bon-
turi mobilizabile ale din ilor prepara i; montarea modelelor în si
mulator i modelarea machetei pun ii din cear i turnarea alia
jului solicitat; prelucrarea i adaptarea pun ii pe model.
— Clinic: proba pun ii în cavitatea bucal ; dac vor fi reali
zate pun i fizionomice, se va determina culoarea materialului fi
zionomie.
— Laborator: finisarea i lustruirea pun ii, iar pentru cele mixte
aplicarea pe componenta metalic a materialului fizionomie soli
citat.
— Clinic: proba definitiv i cementarea pun ii dentare.

18 Gh. Bârsa, I. Postolachi 273


6.4.1. Confec ionarea pun ilor
dentare nefizionomice

A a tip de pun i dentare ca i cele cu elemente separate pot fi


realizate cu acelea i elemente de agregare i corp de punte, îns
confec ionate prin metoda de turnare.
Puntea dentar nefizionomic are corp de punte i elemente de
agregare confec ionate din aliaje nobile, seminobile sau inobile
i este indicat pentru zonele laterale, invizibile ale arcadelor den
tare. In a a situa ii clinice ca elemente de agregare sunt utilizate,
de obicei, coroane de înveli totale care pot fi realizate cu gro
simi dirijate i nedirijate dup tehnicile descrise la confec ionarea
coroanelor turnate (vezi tema 5.3.2). Prin urmare, tehnica de rea
lizare a pun ilor dentare prevede folosirea modelului cu bonturi
mobilizabile i pozi ionarea lor în simulator urmat de modelarea
ini ial a machetelor din cear a elementelor de agregare,
apoi a corpului de punte dup principiile cunoscute. La macheta
pun ii dentare se aplic tijele canalelor de turnare, se realizeaz
tiparul i turnarea aliajului solicitat (vezi temele 4.4 i 4.6). Dup
finisare i lustruire puntea dentar se transfer în salonul cura
tiv unde urmeaz s fie fixat în cavitatea bucal .

6.4.2. Confec ionarea pun ilor


dentare par ial i total fizionomice

Pun ile dentare par ial i total fizionomice au componenta me


talic acoperit cu material fizionomie. La aplicarea carcasului
metalic atât pe elementele de agregare, cât i pe corpul de punte,
pe suprafa a vizibil sau i pe celelalte suprafe e se va aplica ma
terialul fizionomie, l sând o suprafa metalic neacoperit pe o
por iune invizibil , confec ionând astfel puntea dentar par ial fi-
zionomic . Aceast por iune metalic neacoperit cu material fi
zionomie poate fi situat pe suprafa a oral sau chiar pe suprafa
a mucozal a corpului pun ii dentare. La pozi ionarea pun ii den
tare total fizionomice materialul fizionomie va acoperi în între
gime componenta metalic , cu excep ia suprafe elor interne co
ronare.
Aceste tipuri de pun i dentare sunt indicate atât în zona fron
tal a arcadelor dentare, cât i în cele laterale. In dependen de
situa ia clinic , de extinderea pun ilor dentare i de necesitatea
restaur rii aspectului fizionomie, pun ile dentare pot reprezenta
urm toarele variet i: a) cu elemente de agregare i corp de punte
total fizionomice; b) cu elemente de agregare total fizionomice i
corp de punte par ial fizionomie; c) cu elemente de agregare par
ial fizionomice i corp de punte total fizionomie; d) cu elemente
de agregare i corp de punte, destinate pentru zona frontal —
total fizionomice, iar cele situate posterior, în zona lateral — par
ial fizionomice; e) cu elemente de agregare i cu corp de punte
274
din zona frontal par ial sau total fizionomie i cu elemente de ag
regare din zona lateral invizibil nefizionomic .
Componentele metalice ale acestor tipuri de pun i dentare pot
fi acoperite cu material fizionomie reprezentat de acrilate cunos
cute ca pun i dentare metaloacrilice i cu ceramic — pun i dentare
metaloceramice.

6.4.2.1. Pun ile dentare metaloacrilice

Modelarea machetelor elementelor de agregare i a corpului


de punte se efectueaz dup tehnici utilizate la coroanele mixte
metaloacrilice (vezi tema 5.5.2) i la realizarea corpului de punte
mixt pentru pun ile dentare din dou buc i (vezi tema 6.3.2.2).
Placajul acrilic pe componenta metalic se va aplica prin teh
nica clasic sau modern .
inem s remarc m c suprafe ele pun ii dentare pe care se
va aplica acrilatul se modeleaz cu un volum subdimensionat cu
cel pu in 1— 1,5 mm în vederea aplic rii ulterioare a elementelor
de reten ie i stratului de acrilat. In afar de elementele de re-
ten ie descrise la coroanele mixte turnate, firmele Renfert i Den-
taurum comercializeaz i fire plastice rotunde cu un diametru de
110— 120 microni împletite în form de plase (fig. 171). Aceste
plase se aplic prin lipire pe suprafe ele corespunz toare ale ma
chetei, iar dup realizarea componentei i sablarea suprafe elor
respective vor reprezenta reten ii favorabile pentru acrilat.
Firma Ivoclar pentru realizarea corpului de punte comerciali
zeaz elemente prefabricate din material termoplastic care dup
adaptare se lipesc unul de altul i apoi la elementele de agregare.
Aceste elemente sunt prefabricate de diferite dimensiuni i forme
pentru toate grupurile de din i, având elemente de reten ie prezen
tate de cavit i i orificii, redând corpului de punte un aspect fi
ligran. Realizarea pun ilor dentare cu asemenea corpuri de punte

Fig. 171. Fire plastice împletite sub form de


plase utilizate pentru retentia acrilatului
275
Fig. 172. Modelarea corpului pe punte dup tehnica Inzoma: a — forma corpului
de punte solidarizat la elementele de agregare; b — trusa comercializat cu ele
mente prefabricate

este cunoscut în literatur ca tehnica Inzoma (fig. 172), apli


cat i la confec ionarea pun ilor dentare metaloceramice.
R. Fenbacher propune o tehnic rapid pentru modelarea ele
mentelor de agregare i a corpului de punte din zona lateral din
elemente prefabricate cu trei pere i: mezial, ocluzal i distal, din
r ini care ard f r reziduuri. Aceste elemente cu diferite forme
i dimensiuni sunt comercializate într-o trus numit sistemul
ATR (Atraumatic Rehabilitation).
Pentru modelarea machetei corpului de punte se aleg mache
tele prefabricate i se adapteaz pe din ii- tâlpi, astfel încât s
prezinte contact numai în treimea cervical a suprafe elor proxi
male. Suprafa a ocluzal a machetei se sprijin de bontul dentar
prin intermediul unui stâlp în prealabil confec ionat din material
termoplastic distan ând astfel peretele ocluzal al machetei de su
prafa a bontului preparat. M rimea acestui spa iu depinde de can
titatea esuturilor lefuite i de pozi ia din ilor antagoni ti care
cu suprafa a ocluzal prezint contact în ocluzia centric . In zona
coletului macheta se adapteaz cu cear la bontul dentar, mode
lând în continuare pe suprafe ele oral i vestibular un inel cu o
l ime de 2—4 mm i grosime de 0,3— 0,4 mm. De la coletul bon
tului preparat în zonele oral i vestibular se realizeaz un an
identic cu marginile proximale ale machetei în care p trunde ac
rilatul. Astfel, macheta modelat nu Va acoperi bontul dentar în
treimea ocluzal vestibular i oral , spa iu care va fi ocupat de
acrilat.
In spa iul dintre machetele elementelor de agregare modelate
se adapteaz , corespunz tor din ilor lips , machete prefabricate,
care în pozi ie de intercuspidare maxim urmeaz s fie solidari
zate cu cear . In zona alveolar a machetelor corpului de punte,
la o distan de 2—4 mm de apofiza alveolar , se solidarizeaz o
tij din material plastic sau cear pentru a oferi o rezisten ne-
276
#— ©
Fig. 173. Modelarea machetei pun ii dentare cu utilizarea elementelor prefabri
cate dup Fenbacher (sistemul ATR): a — macheta pun ii dentare modelate; b —
macheta cu suprafa a mezial modelat pe dintele-stâlp; c — imaginea suprafe ei
ocluzale; d — forma machetei în sec iune

cesar corpului de punte i de a realiza reten ii mai bune pentru


aderarea acrilatului (fig. 173).
In cazul utiliz rii acestor construc ii se recomand aplicarea
acrilatului prin tehnici moderne, i în special utilizarea r inilor
diacrilice, compozite fotopolimerizante.
Modelarea machetei pun ii dentare se realizeaz în concordan
t cu indica iile din prospectul anexat la fiecare material fiziono
mie în parte. Totodat inem s men ion m c în prezent sunt co
mercializate diverse materiale fizionomice ce necesit tehnici in
dividuale nu numai la aplicarea placajului, dar i la preg tirea
componentelor metalice. Aceste tehnici cunoscute i considerate
ieri ca tehnici moderne datorit progresului tiin ific în acest do
meniu, ast zi pot s devin clasice.
Dup cum s-a men ionat, la utilizarea coroanelor mixte acrila-
tele ader la componenta metalic datorit retentiilor de pe supra
fa a lor. Actualmente sunt elaborate acrilate care ader prin meto
de fizico-chimice, iar folosirea unora din ele nu prevede realizarea
macroretentiilor pe componenta metalic . Modelarea suprafe elor
machetelor pe care se va aplica materialul fizionomie prevede teh
nici identice aplicate la modelarea componentelor metaloceramice.
In scop didactic descriem unele tehnici utilizate la prelucrarea
componentelor metalice i aplicarea materialului fizionomie.
Una dintre primele tehnici moderne, aplicate la modelarea li
ber i direct a pastei acrilice pe componenta metalic , a fost
preconizat de firma Ivoclar în 1976, care comercializând în acest
scop i r ina compozit SR-Isosit-PE. Aceast tehnic prevede
277
realizarea componentei metalice cu macroreten ii, urmat de o
sablare cu corund dup tehnicile descrise. Dup aplicarea pe mo
del, pe suprafe ele corespunz toare ale componentelor metalice se
depune prin pensulare stratul de opac care acoper în întregime
macroreten iile, apoi se aplic stratul de colet i de dentin . Struc
turile depuse succesiv trebuie s redea forma anatomic corespun
z toare din ilor respectivi, îns pu in subdimensionate în volum
la treimea incisival i ocluzal — spa iu rezervat dup prepoli-
merizare pentru aplicarea stratului incisival i de smal . Suprafa
a masei modelate se pensuleaz cu Isosit-fluid, iar puntea deta
at de pe model se polimerizeaz în baia de ap a aparatului Ivo-
clar-IVOMAT la temperatura de 100°C i 5 atm. Dup r cire se
prelucreaz placajul cu freze din carborund sau diamantate în
scopul accentu rii aspectului morfofunc ional corespunz tor fiec
rui dinte inclus în componen a pun ii dentare, precum i în vederea
realiz rii spa iului necesar pentru stratul de smal . In continuare
lucrarea se spal sub un jet de ap sau se ine în vapori de ap
i se fixeaz pe model. Suprafe ele acrilatului depus se pensuleaz
cu lichidul Isosit-fluid i se depune stratul de smal cu modelarea
definitiv a aspectului morfofunc ional al din ilor respectivi. Dup
o aplicare, prin pensulare, pe suprafe ele din acrilat a lichidului
respectiv puntea dentar este introdus în baia de ap a aparatu
lui, unde componenta fizionomic este supus polimeriz rii timp
de 6 minute, la temperatura de 120°C i 5 atm.
In caz de necesitate se va efectua lustruirea cu gume i pufuri
dup tehnicile clasice.
Actualmente sunt comercializate i produsele SR-Isosit Spectra
Link ca material adeziv ce formeaz i leg turi fizico-chimice cu
componenta metalic . Acest material se aplic într-un strat uni
form pe componenta metalic retentiv i sablat , procedeu urmat
de fotopolimerizare în aparatul Spectramat. Dup aceasta pe su
prafa a acrilatului se aplic prin pensulare solu ia de activator,
urmat de aplicarea stratului de Spectra opac care este supus fo-
topolimeriz rii timp de 5 minute. In continuare se aplic stratu
rile de SR-Isosit f r utilizarea opacului i se polimerizeaz în
aparatul Ivomat IP3. In caz c este nevoie de unele corect ri, poa
te fi aplicat SR-Isosit Spectra prin fotopolimerizare.
De i se execut diverse straturi polimerizate în mod diferit,
acrilatele utilizate con in acela i tip de r in , asigurând între
straturile depuse leg turi chimice stabile.
Identic acestei tehnici se aplic i r inile adezive SEBOND
MKV care formeaz prin intermediul hidrogenului leg turi fizi
co-chimice. Pe suprafa a opacului pentru modelarea formei anato
mice se aplic r ina compozit Elcebond. Ambele componente
comercializate de firma Schütz-Dental sunt fotopolimerizate în
aparate produse tot de aceast firm sub numele de PLC Spectra
i Q-PLC.
Recent firma K EPPLER & W OHR din Germania, filial a con
cernului american JENERIC/PENTRON INC comercializeaz r
278
ini acrilice i cuptoare sub denumirea de CONQUEST. Conform
acestei metode, macheta metalic a pun ii dentare nu este reali
zat cu macroretentii, iar acrilatul aplicat dup sablare i oxida-
re pe suprafe ele metalice formeaz leg turi fizico-chimice rezis
tente.
De men ionat c în afar de tehnicile descrise în literatur
sunt oglindite diverse tehnici care prev d: realizarea retentiilor
pe componentele metalice prin gravajul electrochiinic cu utilizarea
diverselor solu ii chimice, atât pentru aliajele nobile, cât i pentru
cele inobile; realizarea unui strat silico-organic la suprafa a com
ponentei metalice dup tehnica Silicoater (firma Kulzer) sau dup
tehnica Rocatec (firma ESPE), sau prin utilizarea sil anilor; arde
rea unui strat de ceramic pe suprafa a metalic (ceramizarea) etc.
Toate aceste tehnici sunt imaginate i preconizate pentru îm
bun t irea procesului de adeziune dintre un polimer organic re
prezentat de materialul fizionomie i o suprafa anorganic re
prezentat de componenta metalic .
De remarcat c în ultimul timp mai multe firme concomitent
comercializeaz materiale i aparataj pentru diverse tehnologii uti
lizate la confec ionarea acelora i proteze dentare. In practic sunt
aplicate tehnologiile mai simple care asigur ob inerea rezultate
lor solicitate.
în acest context inem s red m i tehnica modern de preg
tire a componentelor metalice cu ajutorul sistemului „OVS“, pre
cum i aplicarea acrilatului „Licupast“ prin fotopolimerizare în
aparatul „Triad“ (firma DeTrey/Dentsply) — metod aplicat în
cadrul Catedrei de protetic dentar a USM „N. Testemitanu“.
Conform acestei tehnici, componenta metalic este realizat cu
suprafe e retentive prin metodele cunoscute, apoi dup proba în
cavitatea bucal suprafe ele pun ii dentare, pe care se va aplica
placajul din acrilat, se sableaz cu corund de oxid de aluminiu
(250 microni), iar suprafe ele pe care nu se va aplica acrilat se
lustruiesc. Ulterior, componenta metalic sablat i lustruit se
spal cu alcool i se fierbe în ap distilat 5— 10 min. Dup usca
re suprafe ele ce necesit placajul acrilic se supun procesului de
cositorire i oxidare, utilizând urm toarele aparate i materiale:
1) instala ia electric OVS-Applikator (Opakev-Verbund-System)
reprezentat de un transformator electric cu mai multe trepte de
tensiune (3, 6, 9 i 12 V) care asigur un curent constant de
300 niA. Aparatul este prev zut cu dou cleme cu fire conductoare:
la clema cu born neagr se fixeaz componenta metalic , iar la
cea cu born ro ie un vârf de fetru care serve te pentru tampona-
rea suprafe elor metalice cu solu ie electrolitic ; 2) solu ia de co
sitorire ce const dintr-o solu ie acid de ioni de staniu; 3) solu
ie de oxidare ce con ine peroxid de hidrogen cu o concentra ie de
5% (fig. 174 a).
Pentru realizarea procesului de cositorire componenta metalic
se prinde la clema cu born neagr , iar cu vârful fetrului prins
în clema cu born ro ie i îmbibat cu solu ia de cositorire se tam-
279
Fig. 174. Aparataj i materiale utilizate la ob inerea stratului de staniu oxidat
(explica ie în text)

poneaz suprafe ele componentei metalice ce necesit placaj. Co-


sitorirea se realizeaz prin galvanoplastie la o tensiune de 9 V,
iar stratul de staniu depus este de o culoare gri-închis. Dup gal
vanoplastie componenta metalic se spal în apa distilat i dup
uscare se trece la etapa de oxidare prin introducerea i men inerea
timp de 2— 3 min a componentei metalice în solu ia oxidant . In
acest interval de timp culoarea suprafe ei cositorite devine gri-
deschis, moment care marcheaz încheierea procesului de oxidare
a stratului de staniu (fig. 174b). Ulterior componenta metalic
se spal în ap distilat , se usuc , apoi se aplic straturile de ac
rilat Licupast.
Acrilatul Licupast este o r in fotopolimerizabil la lungimea
280
Tabelul 8. Cheia de culori dup schema de combina ii Licupast

Culoarea
acrilatului Stratul Stratul Stratul Stratul
dup cheia de opac cervical de dentin de smal
de culori

10‘ OD 10 H 10 D 10 S 10
13 OD 13 H 13 D 13 S 13
15 OD 15 H 15 D 15 S 15
16 OD 16 II 16 D 16 S 16
17 OD 17 H 17 D 17 S 17
20 OD 20 H 20 D 20 S 15
21 OD 21 H 20 D 21 S 13
22 OD 22 H 22 D 22 S 22
23 OD 23 H 23 D 23 S 15
25 OD 25 H 25 D 25 S 15
26 OD 26 H 26 D 26 S 15
27 OD 27 H 17 D 27 S 27
30 OD 30 H 23 D 30 S 30
31 OD 31 H 23 D 31 S 27
32 OD 32 M 23 D 31 S 27
39 OD 39 H 39 D 39 S 39
40 OD 40 H 39 D 40 S 15
41 OD 41 H 39 D 41 S 41

de und cuprins între 350 i 500 hm, emis de aparatul Triad.


Acrilatul, având culorile de baz , este comercializat în form de
past preambalat în seringi cu piston filetat. Trusa cuprinde paste
de baz , dentin , smal , cervical i transparent , iar opacul este
comercializat sub form de pulbere i lichid. Trusa de ambalaj a
acrilatului include agentul de leg tur (Bond A i Bond B), lichid
de modelare, lac protector, izolant pentru model, pensule i in
strumente de modelat.
Pentru depunerea straturilor de acrilat pe componenta meta
lic , pe suprafa a oxidat initial se aplic prin pensulare un strat
de agent de leg tur i se las timp de 5 min s se usuce. Agen
tul de leg tur este ob inut la amestecarea lichidului Bond A i
Bond în propor ii egale (de exemplu 5:5). Aplicarea agentului
de leg tur pe suprafe ele metalice urm re te scopul realiz rii unei
leg turi chimice între stratul de staniu oxidat i stratul de opac.
In continuare, dup cheia de culori i schema combina iei de cu
lori se aleg culorile straturilor ce formeaz culoarea solicitat (tab. 8).
Ulterior se prepar pasta de opac prin amestecul pulberii i lichidu
lui în propor ii de 1:1 pân la ob inerea unei densit i cremoase. Apoi,
cu ajutorul unei pensule se aplic un strat sub ire de opac pe su
prafe ele oxidate i tratate cu agentul de leg tur . Stratul de opac
depus trebuie s mascheze bine suprafe ele oxidale (fig. 175 a).
Componenta metalic cu stratul de opac se introduce în aparatul
Triad pentru fotopolimerizare, pe un tim p'de 6 min. Dup fotopo-
limerizarea opacului pe suprafe ele cu adâncituri i convexit i
mai pronun ate se depune pasta de baz (fig. 175 b) cu scopul
281
Fig. 175. Aplicarea pe suprafe ele metalice a straturilor de acrilat fotopolimeri-
zabile Licupast (explica ie în text)

de a realiza straturi uniforme de dentin i smal . Pasta de baz


aplicat într-un strat de pân la 5 m este supus ulterior regi
mului de fotopolimerizare, timp de 6 min, apoi puntea dentar se
aplic pe modelul preventiv izolat i în zona cervical a tuturor
din ilor componen i se depune un strat de past cervical . Pasta
se aplic dup configura ia coletului, realizând o band cu o l i
me de 1,5— 20 mm (fig. 175 c). Modelul împreun cu puntea den
tar se introduce în aparatul Triad i se men ine 2 min pentru
prepolimerizarea stratului cervical. Dup înl turarea modelului
din interiorul aparatului se depune stratul de dentin (fig. 175 d)
i se supune regimului de prepolimerizare timp de 2 min; peste
stratul de dentin se depune stratul de smal cu redarea aspectu
lui morfofunc ional corespunz tor suprafe elor dentare (fig. 175 e).
Suprafe ele dentare modelate se acoper prin pensulare cu un
strat sub ire de lac de protec ie (fig. 175 f) i puntea dentar mo
282
delat se introduce timp de 20 min în aparatul Triad pentru fo-
topolimerizarea definitiv a acrilatului. Dup fotopolimerizare su
prafa a acrilatului se spal sub un jet de ap pentru înl turarea
lacului de protec ie i componenta metalic este transferat în ca
binetul curativ pentru proba ei în cavitatea bucal .
în caz de necesitate pot fi realizate retu rile corespunz toare
cu ajutorul abrazivelor în vederea lefuirii i lustruirii zonelor de
interven ie prin metode obi nuite.
Consecutivitatea aplic rii straturilor de acrilat urm re te
scopul red rii nuan elor coloristice identice cu ale din ilor natu
rali. Pentru depunerea straturilor de acrilat se injecteaz din se
ring o cantitate suficient de past de culoare solicitat i se
aplic pe suprafe ele dentare cu ajutorul instrumentelor metalice
de diferite forme cu Fame bine ascu ite i lustruite, cu care se mo
deleaz i forma anatomic a din ilor inclu i în puntea dentar .
La modelarea acrilatului este folosit lichidul de modelare, în care
se înmoaie instrumentul metalic pentru redarea unui aspect neted
suprafe elor acrilice.

6.4.2.2. Pun ile dentare metaloceramice

Modelarea elementelor de agregare pentru pun ile dentare me


taloceramice se face dup acelea i tehnici descrise la tema pri
vind coroanele mixte metaloceramice (vezi tema 5.5.3), iar a corpu
lui de punte, dup tehnica model rii corpului de punte metalic
(vezi tema 6.3.2.1). De men ionat c suprafe ele corpului de pun
te, pe care se va aplica ceramica, vor fi subdimensionate în volum
cu 1,5—2,0 inm i nu se vor realiza macroreten ii.
Modelarea machetei pun ii dentare poate fi realizat i dup
tehnica Inzoma, care în afar de etapele (procedeele) descrise pre
vede i utilizarea machetelor corpului de punte filigrane prefabri
cate din cear sau materiale termoplastice i comercializate în
truse de firma Ivoclar. Solidarizarea machetelor elementelor com
ponente ale pun ii dentare, în special la prezen a elementelor de
agregare duble situate la o extremitate sau la ambele extremit i
ale corpului de punte, se efectueaz în treimea incisival i oclu
zal . Aceast metod de solidarizare permite realizarea spa iilor
necesare papilelor interdentare, precum i aplicarea mai estetic a
materialului fizionomie (fig. 176).
Scheletul metalic al pun ii dentare este confec ionat prin tur
nare (vezi tema 4.4) utilizând aliajul corespunz tor compatibil
masei ceramice solicitate. inem s men ion m c actualmente în
literatur apar tot mai multe publica ii referitoare la confec iona
rea componentelor metalice din titan, care are propriet i superioa
re fa de aliajele cunoscute i utilizate în practic : a) are o greu
tate mic (4,5 g/cm3); b) posed o conductibilitate termic foar
te redus ; c) are duritate i rezisten relativ mari; d) posed o
compatibilitate biologic foarte bun la esuturile organismului
uman i în special a cavit ii bucale.
283
Fig. 176. Solidarizarea machetelor ele
mentelor componente ale pun ii dentare
i spatiile realizate între ele

Fiind un metal dur i având un punct de topire ridicat (1680—


1700°C), titanul implic procese tehnologice corespunz toare pen
tru prelucrare. Astfel, firma J. Morita Corporation din Japonia
comercializeaz sistemul Cyclarc, iar firma Dentaurum din Ger
mania — sistemul Rematitan ce includ instala ii de topire i tur
nare a titanului, mase de ambalat etc. Pentru placajul protezelor
din titan sunt elaborate i mase ceramice speciale.
Prelucrarea scheletului metalic i aplicarea ceramicii pe supra
fe ele lui se efectueaz dup tehnici identice descrise la tema privind
coroana mixt metaloceramic cu urm toarele detalii: a) dup ap
licarea straturilor ceramice de dentin , colet, smal i incisival i
modelarea formei anatomice a fiec rui dinte inclus în componen
ta pun ii dentare, cu ajutorul unei lame ascu ite se efectueaz se
pararea din spa iul interdentar a acestor straturi pân la stratul
de opac. Aceast opera ie se efectueaz pentru a permite cerami
cii s se contracteze în timpul arderii în sens meziodistal pe un
spa iu mic (în cazul nostru pe fiecare dinte în parte), evitându-se
astfel apari ia fisurilor i contribuind la anihilarea tensiunilor in
terne între straturile de ceramic , precum i la o aderen mai bu
n la componenta metalic ; b) dup r cire se prelucreaz cerami
ca cu abrazive diamantate pentru lefuirea marginilor ascu ite,
redarea formei anatomice din ilor i a contactelor ocluzale, apoi
ceramic este sp lat sub un jet de ap . Puntea dentar se aplic
din nou pe model i se depun straturile de dentin i smal în spa
tiile interdentare. In zonele de contact ale marginilor coronare cu
pragul cervical i al corpului de punte cu apofiza alveolar , prin
depunerea stratului cervical de ceramic , se red forma anatomi
c corespunz toare; pe suprafe ele ocluzale se individualizeaz
crestele marginale i cele axiale oblice cu stratul de smal , reali
zând totodat i contactele intercuspidiene corespunz toare. Pun
tea deta at de pe model se va men ine cu o pens i din nou se
vor separa spa iile interdentare, dar în aceast faz lama nu va
ajunge pân la stratul de opac. Separarea va fi dirijat în a a fel
ca s ob inem spa ii interdentare asem n toare cu ale din ilor natu
rali. In acest scop straturile de ceramic interdentare se vor se
para în profunzime în zona cervical i în treimea incisival i
ocluzal , iar în treimea medie a suprafe elor vestibuläre — în su
prafa . Modelat în a a mod, ceramica se arde în cuptor, proces
urmat de o r cire lent . Cu abrazive diamantate puntea metaloce-
284
Fig. 177. Etapele de aplicare a ceramicii pe componenta metalic : a — stratul
de opac depus i ars pe componenta metalic ; b — separarea interdentar a stra
turilor de ceramic ; — prelucrarea ceramicii dup ardere; d — depunerea fi
nal a straturilor de ceramic

ramic se adapteaz pe model la bonturile dentare, apofiza al


veolar i la din ii vecini (fig. 177). In articulator se eviden iaz
cu ajutorul hârtiei de articula ie punctele de contact prematur în
pozi ia de intercuspidare maxim care se lichideaz prin lefuire
pân se ob in contacte multiple pe toat arcada dentar , conform
principiilor urm rite în aceast pozi ie. Din pozi ia de intercuspi
dare maxim se efectueaz individualizarea rela iilor intercuspi-
diene la mi c rile mandibulare de propulsie i lateralitate, asigu
rând func ionarea acestor mi c ri (vezi tema 1.6.4). In final se
accentueaz aspectul morfofunc ional corespunz tor din ilor in
clu i în puntea dentar .
In caz de confec ionare a pun ilor frontale, concomitent cu obiec
tivul functional, se realizeaz i aspectul fizionomie individual
solicitat. De re inut c individualizarea aspectului morfofunc ional
285
se efectueaz conform indica iilor din fi a de comand sau dup
unele concretiz ri cu medicul i pacientul.
Dup proba în cavitatea bucal puntea dentar se glazureaz ,
iar suprafe ele metalice neacoperite cu ceramic se finiseaz i se
lustruiesc.

6.5. Puntea dentar fizionomic din acrilat

Aceast varietate de punte dentar este indicat pentru zona


frontal a arcadelor dentare edentat unidentar sau cel mult la
absen a a doi din i. Const aceast punte din elemente de agrega
re reprezentate de coroane Jacket din acrilat i corpul de punte
f r suport metalic, realizat în întregime tot din acrilat. Prin ur
mare, i tehnicile de confec ionare a pun ilor dentare din acrilat
sunt identice cu cele utilizate la confec ionarea coroanei Jacket
din acrilat i prev d: a) prepararea din ilor-stâlpi i amprentarea
câmpului protetic; b) realizarea modelului din ghips dur, aplica
rea acrilatului dup tehnica clasic sau modern , individualizarea
aspectului morfofunc ional, finisarea i lustruirea pun ii dentare;
c) proba i fixarea pun ii din acrilat în cavitatea bucal .
Puntea dentar fizionomic acrilic confec ionat prin metoda
clasic are urm toarele dezavantaje: iritarea parodontului margi
nal; modificarea culorii în condi iile cavit ii bucale; perforarea,
Uzura sau fracturarea acrilatului.
Aceste dezavantaje au adus la utilizarea pun ilor dentare ac
rilice numai în cazuri excep ionale, îndeplinind, ca regul , func ia
de pun i dentare provizorii.

6.6. Puntea dentar fizionomic din ceramic

Aceast varietate de punte cunoscut în literatura de speciali


tate i ca punte dentar din por elan este indicat numai pentru
zona frontal a arcadelor dentare cu edenta ie unidentar . Puntea
dentar fizionomic din ceramic este solicitat în practic datori
t urm toarelor avantaje: por elanul confer coroanelor aspectul
natural prin variet ile de culori i nuan ele translucidit ii, ofer
posibilitatea de a imita defecte de smal , pete de culoare etc., indi
vidualizând astfel piesa protetic ; por elanul î i p streaz neal
terat culorile în timp, este biologic tolerat de esuturile cavit ii
bucale, este rezistent la ac iunea chimic , fiind i bun izolator ter
mic, protejând astfel pulpa de ac iune nociv 'a diver i agen i pa
tologici.
O punte din por elan prezint calit i fizionomice superi
oare celor acrilice i chiar metaloceramice. Duritatea por elanu
lui îi confer lucr rii protetice avantajul de a nu fi supus uzurii
dar, pe de alt parte, dezavantaj, deoarece poate produce abraziu-
286
nea din ilor antagoni ti, precum i fracturarea por elanului în con
di ii nefavorabile.
Tehnica confec ion rii. Pentru confec ionarea pun ii dentare
din por elan pe din ii-stâlpi ai modelului se realizeaz matricea
din platin , pe care se depune masa de opac i se arde conform
tehnicilor utilizate la confec ionarea coroanelor Jacket din por e
lan (vezi tema 5.4.1). Ulterior matricele din platin cu masa opac
ars se aplic pe bonturile din ilor-stâlpi ai modelului, între care
se adapteaz o bar din por elan prefabricat i comercializat în
trusa de por elan (Vitadur N). Adaptarea se efectueaz în a a fel
ca bara s prezinte contact cu opacul elementelor de agregare i
s r mân între din ii antagoni ti un spa iu, de cel pu in 1,0 mm.
Bara se solidarizeaz cu cear incolor de elementele de agrega
re, iar dup r cirea cerii se deta eaz ansamblul bar -matrice, du
p care se confec ioneaz un suport termorezistent. Suportul poa
te fi realizat i din mase de ambalat utilizate la turnarea aliajelor
(nu se admite folosirea maselor de ambalat cu liant din ghips). In
acest scop se prepar past de ambalat i se depune în interiorul
matricelor din platin . Pe m su a de ghips sau pe o plac de stic
l se depun dou movili e de past de ambalat care se unesc între
ele cu o bar din por elan. Por iunea barei dintre movili e neaco
perit cu mas de ambalat ofer masei de ambalat coeficien i
de dilatare linear termic identici cu ai por elanului utilizat. Prin
urmare, bara se instaleaz în a a mod ca extremit ile ei s fie în
globate în cele dou movili e de past , distan a dintre ele fiind de
cel pu in 2,5 mm. In centrul movili elor de mas de ambalat, cu
în l imea de 10— 15 mm se aplic sistemul solidarizat matrice-ba-
r . Dup priza definitiv a masei de ambalat suportul se preluc
reaz termic în cuptor cu ridicarea temperaturii pân la 1000°C.
Dup r cire pe suprafe ele de contact ale opacului cu bara se de
pune un nou strat de opac i se arde în cuptor conform parametri
lor termici de ardere a opacului. Ulterior elementele solidarizate se
deta eaz de pe suportul termic i se aplic pe model, modelân-
du-se din opac forma intermediarului, subdimensionat în volum
cu 1,0— 1,5 mm. Ansamblul se înl tur de pe model, se a az pe
suportul termorezistent în pozi ie corect i din nou se arde în cup
tor. Dup r cire, se deta eaz de pe suportul termorezistent, se
aplic pe model i se depun straturile de dentin , colet, incizal i
de smal dup tehnicile cunoscute, iar straturile interdentare se
separ pân la opac i din nou se ard dup regimul termic respec
tiv, fiind luat în considera ie i materialul utilizat. Puntea den
tar ob inut se prelucreaz cu abrazive diamantate, iar în spa iile
interdentare iar i se depun straturile corespunz toare conform
tehnicii utilizate la confec ionarea pun ilor metaloceramice, i se
supun arderii. Dup proba în cavitatea bucal puntea se glazurea
z , se înl tur matricea din platin din interiorul coroanelor i se
transfer în clinic pentru fixarea ei definitiv (fig. 178).
Unele firme produc toare de mase ceramice nu comercializeaz
bare din por elan utilizate la realizarea suportului pentru din ii
287
Fig. 178. Etapele de confec ionare a pun ii dentare din por elan: a — modelul cu
matricele din platin pe din ii- stâlpi; b — bara solidarizat cu cear de clemen
tele de agregare; — suportul termorezistent; d — puntea din por elan pe din ii
12— 14 fixat în cavitatea bucal

intermediari. Din aceste considerente noi propunem urm toarea


tehnic :
— Se alege un bont dentar preparat pentru coroane Jacket din
por elan (care a fost utilizat la confec ionarea coroanelor din por
elan) corespunz tor dimensiunilor spa iului edentat i formei
dintelui lips . Acest bont dup volum în sens meziodistal i oclu-
zal trebuie s formeze spa ii interdentare de 1,5—2,0 mm.
— Pe bontul dentar utilizat, precum i pe din ii-stâlpi se rea
lizeaz matricele din platin i se depune opacul dup tehnicile
cunoscute.
— Matricele din platin cu stratul de opac ars se .aplic pe
din ii-stâlpi ai modelului, iar matricea intermediarului — în spa
iul edentat dintre ele i se solidarizeaz toate trei matrice cu
cear .
— Sistemul de matrice cu opac ars se deta eaz de pe model
i se confec ioneaz suportul termic dup tehnica descris anteri
or. In interiorul matricei utilizate ca intermediar nu se va aplica
masa de ambalat.
288
— Dup prelucrarea termic a suportului elementele compo
nente se solidarizeaz cu opac i se depun straturile de ceramic
identic tehnicilor cunoscute. Ulterior, dup individualizarea aspec
tului morfofunc ional din interiorul intermediarului se inl tur
matricea din platin i se umple cu opac conferind suprafe ei m u
cozale forma respectiv . Dup proba în cavitatea bucal , dac es
te necesar, puntea dentar se corecteaz , se individualizeaz dup
culoare i se supune arderii, efectuând totodat i glazurarea.

6.7. Pun i dentare speciale

Pun ile speciale sunt construc ii protetice utilizate în situa ii


clinice atipice, excep ionale, mai rar întâlnite în practica dentar .
Ca lucr ri protetice se caracterizeaz prin unele particularit i re
feritoare la sistemul de agregare: corpul de punte; tehnici de exe
cu ie; scopul pe care îl îndeplinesc în tratamentul protetic. Aceste
particularit i sunt specifice fiec rui tip de punte. Reie ind din
aceste considerente, deosebim urm toarele grupe de pun i specialei
mobilizabile, demontabile, pe implanturi, provizorii i fixate fizico-
chimic.

6.7.1. Puntea dentar mobilizabil

Puntea dentar mobilizabil se agreg pe din ii-stâlpi cu ele


mente de fixare, care permit deta area lor de pe câmpul protetic
chiar i de c tre pacien i i posed toate caracterele i calit ile
unei pun i dentare fixe. Acest tip de punte este alc tuit din ele
mente de agregare speciale care se deosebesc esen ial de cele uti
lizate în pun ile dentare i care se fixeaz prin cementare. O alt
deosebire const în aceea c suprafa a mucozal a corpului de pun
te acoper în întregime apofiza alveolar edentat , realizând con
tact în form de a. Datorit acestor particularit i, puntea dentar
mobilizabil poate fi clasificat drept o lucrare protetic interme
diar (de trecere) dintre protezele fixe i cele par iale mobilizabi
le cu plac sau scheletate.
Corpul de punte de obicei este realizat din din i prefabrica i
din acrilat sau por elan fixa i în baza din acrilat care are contact
intim în a cu mucoasa apofizei alveolare edentate i la care se
solidarizeaz elementele de agregare. Elementele de agregare
(fixare) pot fi: a) sistemul de cro ete reprezentate de unele varie
t i din sistemul divizat Roach sau Ney i confec ionate prin me
toda de turnare. Datorit plas rii bra elor elastice ale cro
etelor în zonele retentive ale din ilor naturali, cât i
prin fenomenul de adeziune dintre mucoas i su
prafa a mucozal a corpului de punte se asigur fixarea pun ii
dentare mobilizabile; b) sistemul incrusta iei în incrusta ii format
dintr-o incrusta ie intratisular fixat la suprafe ele ocluzal i
19 Gh. Bârsa, I. Postolachi 289
proximal limitrof spa iului edentat sau numai la cea ocluzal ;
suprafa a ocluzal a acestei incrusta ii se realizeaz cu o cavitate
în form de semicilindru, paralelipiped dreptunghiular sau triun
ghiular cu pere i corespunz tori axului de inser ie a unei alte in
crusta ii de aceea i form , solidarizat cu corpul de punte; apli
carea i îndep rtarea pun ii este posibil datorit culis rii incru-
sta iei solidarizate la corpul de punte în cavitatea incrusta iei de
suprafa a ocluzal fixat pe dintele-stâlp; c) sistemul de coroane
pivotate compus dintr-un dispozitiv radicular cu teac confec ionat
din metal i cementat la pere ii canalului i a suprafe ei extraco
ronare a bontului dentar; o alt coroan de substitu ie este soli
darizat în corpul de punte, pivotul c ruia culiseaz în teaca dis
pozitivului radicular; d) sistemul telescopic format dintr-o cap
metalic cilindric cementat pe dintele-stâlp preparat, peste care
se confec ioneaz o coroan de înveli solidarizat la corpul de
punte; pere ii interni ai coroanei de înveli culiseaz pe capa me
talic cementat în axul de inser ie, realizând astfel fixarea i sta
bilizarea pun ii dentare în cavitatea bucal ; e) sisteme de culise
compuse din matrice i patrice solidarizate una cu coroana de în
veli a dintelui-stâlp i alta cu corpul de punte care culiseaz una
în alta. In dependen de felul cum este realizat culisa fix coronar
deosebim: culise intracoronare i extracoronare situate pe supra
fe ele proximale limitrofe spa iului edentat. Culisele pot avea di
verse forme. Prin urmare, elementele de agregare a unei pun i den
tare mobilizabile pot fi reprezentate atât de un sistem unic, cât i
de o combinare a acestor sisteme (fig. 179). Particularit ile i
tehnicile de confec ionare a elementelor de agregare sunt descrise
detaliat în cadrul temei privind protezele par iale mobilizabile cu
plac i scheletate. Confec ionarea pun ilor dentare mobilizabile
solicit respectarea consecutiv a urm toarelor opera iuni: 1) am-
prentarea câmpului protetic sau i prepararea din ilor-stâlpi;
2) confec ionarea modelelor i pozi ionarea lor în simulator;
3) modelarea elementelor de agregare i înlocuirea machetelor cu
aliajul solicitat; 4) aplicarea elementelor de agregare pe din ii-
stâlpi, modelarea corpului de punte i montarea din ilor prefabri
ca i; 5) proba machetei pun ii mobilizabile în cavitatea bucal ;
6) ambalarea machetei i înlocuirea cerii cu acrilat; 7) dezamba
larea, prelucrarea i lustruirea pun ii mobilizabile; 8) proba i in
stalarea pun ii dentare în cavitatea bucal .
Pun ile dentare mobilizabile posed urm toarele avantaje:
a) sunt igienice datorit posibilit ii de a fi deta ate din cavita-
tea bucal de c tre pacient i cur ate mecanic; b) datorit utili
z rii diverselor elemente de agregare i a corpului de punte în a,
este posibil echilibrarea presiunilor masticatoare atât dentoparo
dontal, cât i mucoosos anticipând astfel suprasolicit rile func io
nale ale din ilor-stâlpi.
Datorit avantajelor enumerate, în prezent sunt propuse siste
me noi de fixare a pun ilor dentare mobilizabile utilizate i în eden
ta iile terminale. In acest scop firma Schütz-Dental comercializeaz
290
&

Fig. 179. Punti mobilizabile cu diverse sisteme de agregare: a — cu cro ete tur
nate; b — incrusta ii în incrusta ii; — cu sistem telescopic i coroane pivotate

sisteme prefabricate de fixare a acestor tipuri de pun i dentare sub


numele de JB Riegelblock , S, Z, M, care dup modul de ac iune pot
fi comparate cu încheietoarea centurii de siguran a autovehicu
lelor. Aceste elemente sunt compuse din patrice i matrice (fig. 180).
Patricea se solidarizeaz la coroana de înveli de suprafa a proxi-
mal limitrof spa ului edentat, iar matricea — în corpul de punte
(fig. 181). Matricea este alc tuit din mai multe componente mon~

Fig. 180. Elementele componente ale fixatorului J. B. Riegelblock (Schütz- Dental)


291
Fig. 181. Confec ionarea pun ilor rao-
bilizabile în zonele laterale cu siste
me J. B. Riegelblock: o — puntea den
tar cu sistemul de agregare coroan -
telescop pe dintele 37 i coroane de
înveli pe din ii 33, 34 cu sistemul
de fixare J. B. Riegelblock ; b—
punte m obilizabil terminal cu ele
mente de agregare; coroane-telescop
pe din ii 43, 44 i sistemul J. B. Rie
gelblock M; — pun ile mobilizabile
aplicate pe model

tabile care prin ac iunea unei


lii&u*- spirale elastice fixeaz stabil
corpul de punte la patrice’a ele
mentelor de pe din ii-stâlpi.
Pentru îndep rtarea pun ii mo
bilizabile din cavitatea bucal ,
este nevoie ca pacientul s ape
se pe butonul matricei, situat
iSi pe suprafa a oral a corpului
de punte. Utilizarea acestui
;f i sistem de fixare a pun ilor
dentare mobilizabile ’ameliorea
z considerabil stabilizarea luc
r rii în cavitatea bucal . Tot
odat , confec ionarea pun ilor
dentare mobilizabile de acest
tip prevede etape ce prezint
dificult i privind exactitatea
absolut a elementelor de culi-
: - sare’ Slisaj ul corpului de punte

iei. Posibil c aceste particu


larit i în ansamblu cu altele (materialele utilizate, aparatajul, pre
g tirea incorect a pacien ilor) aduc la aceea c pun ile dentare
mobilizabile de acest tip s fie mai pu in folosite în practic .

6.7.2. Puntea dentar demontabil

Pun ile dentare demontabile sunt lucr ri protetice ce se fixea


z la câmpul protetic prin intermediul unui sistem mecanic de ag
regare ce prevede asamblarea i demontarea lucr rii. Cel mai
frecvent utilizat este sistemul urub-piuli cu care se fixeaz în
cavitatea bucal elementele de agregare sau corpul de punte la
din ii-stâlpi (fig. 182). Prin urmare, aceste construc ii sunt incluse
în cadrul pun ilor dentare mobilizabile, îns , spre deosebire de ul
timele, pot fi aplicate i îndep rtate de pe câmpul protetic numai
prin interven ia specialistului.
292
Fig. 182. Puntea demontabil cu u
rub

Confec ionarea acestor tipuri de pun i dentare prevede utiliza


rea tehnicilor cunoscute cu deosebiri de detaliu referitoare la con
fec ionarea elementelor de agregare cu piuli filetat dup di
mensiunile urubului. Piuli a poate fi situat intracoronar sau
extracoronar, limitrof spa iului edentat. Dup proba sistemului
urub-piuli în cavitatea bucal se confec ioneaz corpul de punte
cu loca uri corespunz toare axului de fixare a urubului.

6.7.3. Puntea dentar pe implanturi

Implanturile sunt corpuri str ine introduse cu o extremitate în


esutul osos al apofizelor alveolare la mandibul sau maxil , în
a a mod ca extremitatea extraalveolar s înlocuiasc bonturile
preparate ale din ilor naturali pentru fixarea i stabilizarea pro
tezelor dentare.
Se consider c primele implanturi au fost utilizate pentru fixa
rea i stabilizarea protezelor mobile totale i au fost aplicate în
form de schelet ce se sprijinea pe suprafa a alveolar a osului,
fiind acoperit de mucoas . Scheletul metalic confec ionat cu stâlpi
ce penetreaz mucoasa pe centrul i de-a lungul apofizei alveo
lare, serve te pentru ancorarea i men inerea protezei pe câmpul
protetic. Aceast metod a fost preconizat în anul 1942 de c tre
suedezul Dahl. Cu toate c aceste implanturi cunoscute ca im plan
turi subperiostale nu i-au g sit o aplicare larg în practic , ele au
declan at cercet rile în acest domeniu. Pe parcurs în diferit scop
au fost propuse diverse forme de implanturi: ac, urub, lam ce
se introduc în esutul osos, numite implanturi intraosoase. Au fost
elaborate implanturi mixte intraosoase i subperiostale confec io
nate din diferite materiale: o eluri inoxidabile, aliaje Cr-Co i Cr-Ni,
aliaje nobile, ceramic , r ini sintetice etc.
In prezent pe larg sunt utilizate implanturi din titan i tantal
datorit pasivit ii biologice a acestor metale fa de esuturile
cavit ii bucale. Aceste implanturi sunt aplicate atât în edenta iile
totale, cât i în cele par iale. Implanturile sunt utilizate ca elemen
293
te suplimentare la fixarea protezelor mobile totale, mobilizabile
par iale, ca elemente de ancorare a pun ilor dentare fixe, precum
i a microprotezelor unidentare.
Implanturile sunt produse în mod industrial de diferite forme
i dimensiuni i comercializate în truse de instrumente pentru
introducerea lor în esutul osos.
Implanturile sunt incluse de medic în esutul osos dup tehno
logii speciale în a a mod ca extremit ile extraalveolare s fie
strict paralele între ele, precum i cu din ii-stâlpi. Dup o perioa
d de adaptare la esuturile cavit ii bucale se ob ine amprenta
câmpului protetic pentru confec ionarea pun ii dentare. In aseme
nea situa ii clinic sunt indicate variet i de pun i dentare dintr-o
bucat , realizate dup tehnicile cunoscute. Procesele tehnologice
îns depind i de sistemul de implanturi utilizat. In prezent sunt
cunoscute dou sisteme: a) sistemul de implanturi monolite la care
extremitatea intraosoas i extraalveolar prezint un sistem so
lidarizat monolit; b) sistemul Branemark compus dintr-un pivot
cu piuli filetat care se introduce în esutul osos alveolar i la
care se fixeaz extremitatea extraalveolar a implantului printr-un
urub.
A adar, la utilizarea implanturilor monolite dup ob inerea
amprentei se realizeaz modelul cu bonturi mobilizabile i se con
fec ioneaz puntea dentar solicitat dup tehnicile cunoscute. La
utilizarea sistemului de implanturi Br nemark puntea dentar poa
te fi confec ionat atât dup tehnicile cunoscute, fiind fixat în ca
vitatea bucal prin cementare, cât i dup tehnici ce permit fixarea
pun ilor prin uruburi. In acest scop amprenta câmpului protetic
se ob ine împreun cu extremit ile prefabricate ale implantului i
se realizeaz modelul f r bonturi mobilizabile al acestora, iar a
din ilor-stâlpi — cu bonturi mobilizabile (fig. 183).

Fig. 183. Modelul de extremit ile extraalveolare a sistemului de implanturi Br


nemark i cu bonturi mobilizabile a din ilor restan i
Fig. 184. Puntea dentar realizat pe sistemul de implanturi Br nemark

294
în timpul model rii machetei pun ii dentare se realizez loca
uri corespunz toare axului de inser ie a urubului în piuli a file
tat a extremit ii extraalveolare (fig. 184). Dup proba în cavi
tatea bucal se aplic placajul solicitat, care dup finisare i lu
struire se fixeaz în cavitatea bucal cu cement pe bonturile din-
ilor-stâlpi, iar prin uruburi — pe implanturi.
Realizarea pun ilor dentare pe implanturi necesit respectarea
urm toarelor cerin e: 1) suprafa a mucozal a corpului de punte
i a marginii coronare din zona implantului se distan eaz de mu
coas cu 1,5— 2,5 mm, realizând un spa iu i o form favorabil
a corpului de punte pentru autocur are i cur are mecanic ;
2) în aceste zone nu se recomand aplicarea acrilatului; 3) supra
fe ele se finiseaz i se lustruiesc bine pentru a nu prezenta zone
retentive; 4) nu sunt admise adaosuri de lipituri, material ade
ziv etc.

6.7.4. P unten dentar provizorie

Puntea dentar provizorie prezint o lucrare intermediar


fixat în cavitatea bucal pe o perioad de timp cât se va confec
iona lucrarea protetic definitiv sau în cazul unui tratament pre-
protetic de lung durat . Asemenea lucrare are scopul restabilirii
func iilor fizionomice, fonetice, par ial cea masticatoare i de men
inere a rapoartelor intermaxilare, precum i de protec ie provizo
rie a din ilor vitali lefui i.
Puntea dentar provizorie poate fi confec ionat prin dou me
tode: direct i indirect . Dup metoda direct puntea este con
fec ionat de c tre medic în clinic într-o edin , dup tehnici
speciale. Lucrul tehnicianului se refer numai la lustruirea pun ii.
Dup metoda indirect se vor respecta consecutiv toate etapele cli-
nico-tehnice de confec ionare a variet ii de pun i dentare utiliza
te. De men ionat c mai frecvent sunt folosite pun ile dentare din
acrilat confec ionate prin tehnici clasice. Pentru un tratament pro
tetic pot fi utilizate concomitent pun i din dou buc i, cu diferite
variet i de corpuri de punte, care vor fi indicate în fi a de coman
d de c tre medic i se vor confec iona dup tehnicile cunoscute.
De accentuat c în prezent protetica dentar modern prevede rea
lizarea pun ilor provizorii i a coroanelor provizorii unidentare în
toate cazurile de edenta ie frontal i în special pentru protec ia
din ilor vitali prepara i.

6.7.5. Puntea dentar cu fixare fizico-chimic (adeziv )

Pun ile dentare cu fixare fizico-chimic sunt indicate în cazul


bre elor intercalate reduse (lipsa într-o bre a 1— 2 din i), când
din ii limitrofi spa iului nu sunt ataca i de procese patologice,
având dimensiuni normale. In prezent sunt cunoscute mai multe
295
variet i de pun i dentare de acest tip: a) punte reprezentat numai
de corp; b) punte reprezentat de corp i pivo i parapulpari situa i
pe suprafe ele proximale ale corpului; c) punte reprezentat de corp
cu dispozitive metalice aplicate par ial pe suprafe ele orale ale din
ilor-stâlpi; d) punte reprezentat de corp cu elemente de agregare
inelare situate pe din ii-stâlpi ce-i acoper pân la ecuator.
Fixarea pun ilor adezive în cavitatea bucal se ob ine datorit
realiz rii reten iilor între suprafe ele de contact ale elementelor de
agregare sau ale corpului de punte cu smal ul dintelui natural ne-
preparat sau par ial preparat între care se aplic materiale de fi
xare din grupa r inilor compozite.
Pun ile dentare adezive pot fi metalice, mixte metaloacrilice sau
metaloceramice confec ionate dup tehnicile descrise la aceste va
riet i de pun i dentare. Dac puntea dentar adeziv va fi repre
zentat numai de corpul de punte, f r dispozitive suplimentare de
fixare, atunci din ii-stâlpi nu se supun prepar rii. Din ii-stâlpi nu
se prepar i în cazurile când corpul de punte este înzestrat cu
dispozitive de fixare în form de prelungiri. In alte cazuri din ii-
stâlpi se lefuiesc par ial numai pe suprafe ele unde vor fi apli
cate elementele de agregare ale corpului de punte. Ulterior se ob
ine amprenta, se realizeaz modelul din ghips dur, se modeleaz
macheta, se toarn aliajul i se aplic materialul fizionomie soli
citat. Dup proba în cavitatea bucal i lustruire, suprafe ele de
contact cu din ii-stâlpi se sableaz cu corund pentru realizarea
reten iilor dup ce urmeaz fixarea fizico-chimic în cavitatea
bucal .
Aceste pun i dentare sunt cunoscute i ca tip Maryland brid
ge. Avantajele acestor lucr ri protetice fixe reies din particulari
t ile elementelor de agregare ce nu oblig prepararea din ilor-
stâlpi, sau este nevoie de o preparare minimal numai în zonele
de contact cu elementele de agregare. Actualmente în aceast di
rec ie se efectueaz diverse cercet ri i se duc observa ii.clinice
care e posibil c vor contribui la o utilizare mai larg în practica
proteticii dentare a pun ilor dentare adezive.
Capitolul 7

PR OTEZA PAR IAL


M O B I L I Z A B I L A A C R I L I C A CU PLACA

Tabloul clinic al edenta iei par iale este variat i complex, în


func ie de diferi i factori i, dup cum a fost men ionat, tratamen
tul poate fi realizat i prin utilizarea protezelor par iale mobiliza
bile acrilice cu plac . De i au fost propuse diverse metode i teh
nici moderne la realizarea pun ilor dentare, chiar i în edenta ia
total prin aplicarea implanturilor, protezele par iale mobilizabile
r mân a avea în practic o larg r spândire. Frecven a folosirii
acestor tipuri de proteze este în dependen de mai mul i factori:
num rul din ilor lips ; valoarea parodontal i pozi ia de im plan
tare a din ilor restan i; situa ia topografic a zonelor edentate;
structura osului alveolar; vârsta pacientului, înzestrarea tehnic a
laboratorului dentar. In acela i timp se consider c protezele par
iale mobilizabile acrilice cu plac sunt indicate doar în cazurile
când este imposibil aplicarea pun ilor dentare sau a protezelor
par iale mobilizabile scheletate.
In literatura de specialitate protezele par iale mobilizabile ac
rilice cu plac sunt considerate drept o metod de tratament uni
versal, deoarece ele pot fi aplicate în diverse situa ii clinice (de
la lipsa unui singur dinte din arcada dentar pân la prezen a unui
singur dinte restant). Aceast metod poate fi utilizat atât în
scopul unui tratament de lung durat , cât i în scopul restaur ri
lor provizorii.

7.1. Elementele componente ale protezelor


par iale m obilizabile acrilice cu plac

Protezele par iale mobilizabile acrilice cu plac ca i pun ile


dentare sunt reprezentate de mai multe elemente solidarizate in
tim între ele, formând un corp unic solid, rigid nedeformabil i
rezistent la presiunile masticatoare. Elementele componente în de
pendent de func ia pe care o îndeplinesc în cadrul protezei par
iale mobilizabile acrilice cu plac pot fi individualizate în: 1) din i
artificiali; 2) elemente de ancorare, men inere i stabilizare; 3) aua
( eile) protezei i conectorul reprezentat de placa ce une te eile
297
protezei situate în spa iile edentate ale ambelor hemiarcade. aua
împreun cu conectorul în form de plac se mai nume te baza
protezei.

7.1.1. D in ii artificiali

In proteza par ial mobilizabil din ii artificiali sunt aplica i


în spa iile edentate, formând segmente artificiale de arcade den
tare cu scopul restabilirii integrit ii i func iilor dereglate ale
sistemului stomatognat. Din aceste motive din ii artificiali sunt
considera i ca elemente func ionale principale ale protezei, iar baza
i elementele de ancorare, men inere i stabilizare ca elemente
auxiliare.
Din ii artificiali sunt fabrica i industrial din r ini acrilice sau
por elan i trebuie s corespund principalei cerin e — asem narea
cu din ii naturali atât dup forma exterioar , cât i dup eficaci
tatea masticatoare. Din ii artificiali comercializa i au diferite for
me, m rimi i culori (vezi tema 3.4). In anumite situa ii clinice,
mai frecvent în zonele laterale pot fi utiliza i i din ii metalici con
fec iona i standard sau prin metoda de turnare.

7.1.2. Elementele de ancorare, men inere i stabilizare

Men inerea i stabilizarea protezelor par iale mobilizabile acri


lice cu plac pe câmpul protetic se datore te prezen ei elemente
lor de ancorare, men inere i stabilizare. Dup importan a func iei
pe care o exercit , ele pot fi clasificate în: 1) elemente mecanice
fabricate (elementele principale); 2) elemente anatomice morfo-
func ionale (auxiliare) ale câmpului protetic.
Ca elemente auxiliare de ancorare, men inere i stabilizare sunt
considerate toate elementele în relief ale câmpului protetic edentat
par ial care se opun tendin elor de mobilizare în plan vertical i
orizontal ale protezelor mobilizabile. Aceste elemente sunt repre
zentate de apofizele alveolare, bolta palatin , tuberozit ile ma
xilare, exostoze, din ii restan i, precum i de tonicitatea i capa
citatea de contrac ie muscular periprotetic . Totodat între supra
fe ele de contact ale protezei par iale mobilizabile acrilice i a fib
romucoasei câmpului protetic se interpune lichidul bucal (saliva)
favorizând fenomenul fizic de adeziune a protezei la câmpul pro
tetic.
Elementele principale de ancorare, men inere i stabilizare sunt
p r i componente ale protezelor par iale mobilizabile care asigur
ancorarea, men inerea i stabilizarea mecanic a protezei la câm
pul protetic. Elementele principale condi ional pot fi divizate în:
cro ete din sârm ; cro ete din acrilat; sisteme speciale de ancorare,
men inere i stabilizare.

298
7.1.2.1. Cro etele din sârm

La aplicarea protezelor par iale mobilizabile acrilice cu plac


elementele mai frecvent utilizate sunt cro etele din sârm , con
fec ionate în condi ii de laborator pe din ii-stâlpi, având menirea
de a ancora, men ine i stabiliza protezele respective. La confec
ionarea cro etelor din sârm se face ini ial o analiz a coroanei
din ilor-stâlpi pentru a determina modul de aplicare a segmentelor
cro etului. De men ionat c suprafe ele vestibular i oral ale
din ilor naturali sunt convexe în plan orizontal i vertical. Dac
vom trasa în aceste planuri câte o linie ce va trece prin punctele
cele mai convexe ale suprafe elor respective, vom c p ta patru
p trate, numerotarea c rora începe din partea bre ei. Astfel, pri
mul i al doilea p trate cuprind zona dintre marginea ocluzal i
ecuator, numit zona supraecuatorial , neretentiv a dintelui unde
vor fi aplicate segmentele rigide ale cro etelor. Al treilea i al
patrulea p trate cuprind zona dintre ecuator i colet, numit zona
subecuatorial , retentiv unde vor fi aplicate segmentele elastice
ale cro etelor (fig. 185).
Cro etele sunt confec ionate din sârm de wipl elastic cu
diametrul de 0,6—0,8 mm. Cro etul este reprezentat din trei seg
mente (fig. 186): segmentul dentar cunoscut i ca bra ul cro etu
lui, aplicat pe suprafa a vestibular a dintelui în zona subecuato
rial , retentiv i destinat pentru men inerea protezei mobilizabile
pe câmpul protetic; segmentul elastic numit i corpul cro etului,
având forme i dimensiuni variate i care asigur elasticitatea
segmentului dentar i poate fi aplicat în diferite zone topografice
atât ale dintelui-stâlp, cât i ale mucoasei (la cro etele turnate
corpul cro etului este rigid i nu ofer bra elor respective elasti
citate); segmentul de fixare numit i apofiza cro etului care asi
gur prin solidarizare cu baza protezei mobilizabile stabilitatea
cro etului.
Pentru confec ionarea cro etelor din sârm sunt utilizate cle -
te-crampon, cle te în cioc, cle te cu f lci rotunde, cle te pentru

Fig. 185. împ r irea suprafe ei coronare a dintelui în: zona supraecuatorial ne
retentiv (1, 2) i zona subecuatorial retentiv (3, 4).

299
t iat sârm . Segmentul de sârm t iat se îndoaie, apoi cu cle tele
se modeleaz bra ul, corpul i apofiza cro etului. De men ionat c
nu se admite înc lzirea sârmei la flac r nici înainte i nici dup
modelare, deoarece înc lzirea sârmei modific sitructura cristalic
a metalului, proces înso it de sc derea însu irilor elastice i ca
urmare cro etul nu va asigura men inerea mecanic a protezei nio-
bilizabille.
Cro etele modelate din sârm trebuie s corespund urm toare
lor cerin e: segmentul dentar s aib contact linear intim cu supra
fa a vestibular a dintelui i s-o cuprind cu cel pu in 2/3 din dimen
siunea ei în sens meziodistal; vârful (extremitatea liber a sâr
mei) segmentului dentar se aplic în zona cu retentivit ti mai
accentuate i prin lefuire se rotunje te pentru a evita eroziunile
esutului dentar; b) segmentul elastic nu prezint contact cu paro-
dontul marginal al din ilor-stâlpi, fiind distan at de el cu 1,5—
2,0 mm sau este a ezat în zona supraecuatorial ; c) segmentul de
fixare se realizeaz retentiv, conferindu-i extremit ii libere o for
m plat cu ajutorul cioc na ului i al nicovalei, sau prin execu
tarea unor bucle ce vor permite fixarea cro etului în acrilat.
In literatur sunt expuse date privind diverse tipuri de cro ete
din sârm , unele mai simple, altele mai compuse, îns în practic
mai frecvent sunt utilizate urm toarele tipuri:
Cro etul cervico-ocluzal deschis dental, numit i cro et simplu,
are un singur brat aplicat pe suprafa a vestibular a dintelui-stâlp
în zona subecuatorial , orientat oblic spre marginea vestibulopro-
ximal a dintelui ce limiteaz zona edentat . Aproximativ la ni
velul punctului de contact interdentar cro etul este îndoiat spre
apofiza alveolar edentat , distan at cu 0,5 mm de suprafa a pro-
ximal a dintelui, iar pe m sura apropierii de apofiza alveolar
este orientat oblic spre mijlocul apofizei i distan at de ea cu 1,0—
1,5 mm pentru a fi plasat în zona protezei sub din ii artificiali
(fig. 187). Acest cro et posed elasticitate redus i poate fi apli
cat pe din ii-stâlpi cu un ecuator normal, atât la maxil , cât i la
mandibul .
Cro etul cervicoalveolar deschis dental, numit i cro et simplu
elastic sau cro etul Bonyhard simplu, prezint un dispozitiv cu un
singur bra aplicait pe suprafa a vestibular a dintelui-stâlp în zona

Fig. 186. Cro etul din sârm : 1 — segmentul dentar; 2 — segmentul elastic; 3 —
segmentul de fixare
Fig. 187. Cro etul cervicoocluzal deschis dental

300
Fig. 188. Variet i de cro ete cervicoalveolare deschise dental: a — cro etul sim
plu elastic; b— cro etul Bonyhard dublu

subecuatorial retentiv , apoi realizând o bucl , se orienteaz spre


coletul dintelui ce-1 transverseaz distan at cu 1— 1,5 mm i con
tinu pe versantul vestibular al apofizei alveolare unde, prin rea
lizarea unei curbe, se orienteaz cu extremitatea liber spre m ij
locul apofizei alveolare edentate pentru a fi fixat în baza protezei
(fig. 188). Datorit lungim ii i formei segmentului elastic cro e
tul posed o elasticitate m rit , fiind indicat pentru din ii-stâlpi
ou un grad de implantare redus i retentivit i mari.
Identic cu acest cro et este confec ionat i cro etul Bonyhard
dublu, deoarece ambele extremit i ale bra ului urmeaz acela i
traseu pentru realizarea segmentului elastic i a segmentului de fi
xare a cro etului. Bra ul cro etului împreun cu segmentele elas
tice seam n cu litera T (fig. 188).
Cro etul cervico-ocluzal întors sau numit cro etul în bucl are
segmentul dentar dublu care realizeaz contact cu suprafa a vesti
bular a dintelui atât în zona subecuatorial , cât i în zona supra
ecuatorial . La confec ionarea acestui cro et extremitatea liber
a bra ului se extinde din zona retentiv a dintelui-stâlp limitrof
spa iului edentat la o distan de 1,5— 2,0 mm i paralel cu co
letul dintelui pân la marginea suprafe ei proximale opuse a din
telui-stâlp. In acest loc se realizeaz o bucl spre ocluzal care
continu pe zona supraecuatorial spre spa iul edentat, unde ur
meaz s fie aplicat în baza protezei sub din ii artificiali (fig. 189).
Acest cro et este indicat pentru molari cu retentivit i accentuate
la nivelul vestibulo-mezial.

Fig. 189. Cro etul cervico-ocluzal în


tors

301
a

F ig. 190. Cro ete inelare: a — cro etul Jackson; b — cro etul Adams; — segmen
tele de fixare a cro etelor aplicate pe suprafa a oral a dintelui-ancor

Cro etul inelar numit i cro etul înc lecat, deoarece bra ul cro
etului este plasat în zona retentiv vestibular a dintelui-stâlp,
iar extremit ile bra ului transverseaz arcada dentar prin am-
brazurile dentare extinzându-se pe versantul oral al apofizei al
veolare pentru a se fixa în baza protezei. Este indicat în protezele
unilaterale pe primii molari ai hemiarcadei întregi. Din aceste ti
puri fac parte cro etul inelar Jackson i Adams (fig. 190). Cro e
tul Jackson se confec ioneaz dintr-un segment de sârm cu o lun
gime de circa 6—8 cm. La mijlocul segmentului se noteaz vizual
l imea suprafe ei vestibuläre retentive a dintelui-stâlp. Ulterior,
de la limitele l imii notate sârma se îndoaie din ambele p r i
sub un unghi de 90°. Bra ul format se adapteaz intim la zona
retentiv vestibular i la marginile proximale mezial i distal
ale dintelui, iar extremit ile libere ale bra ului se îndoaie la ni
velul ambrazurilor vestibuläre i transversând suprafa a ocluzal
prin spa iile (ambrazurile) interdentare ocluzale i orale se ter
m in pe versantul oral al apofizei alveolare pentru fixarea cro e
tului în baza protezei.
In vederea sporirii gradului de elasticitate a acestui cro et,
Adams a realizat la extremit ile proximale, ce limiteaz zona re
tentiv a suprafe ei vestibuläre, dou bucle cu orientare spre colet
care permit i activarea cro etului. Acest cro et este utilizat i la
aplicarea aparatelor ortodontice mobilizabile.

7.1.2.2. Cro etele din acrilat

Cro etele din acrilat prezint prelungiri ale bazei protezei si


tuate pe versantele vestibuläre retentive ale procesului alveolar i
sunt realizate concomitent cu baza protezei.
Cro etul mucoalveolar. Acest cro et este utilizat în edenta iile
terminale i nu prezint contact cu din ii-stâlpi, deoarece este ap
licat pe versantul vestibular al apofizei alveolare. Cro etul muco
alveolar este indicat în situa iile clinice când apofiza alveolar
este bine dezvoltat i are un profil retentiv. Cro etul respectiv
poate fi realizat în dou variante: a) în form de prelungiri ale
bazei ce sunt plasate la jum tatea versantului vestibular al pro-
302
a
""'F ig. 191. Variet i de cro ete mucoalveolare (explica ie în text)

cesului alveolar; se confec ioneaz prin modelarea acestor prelun


giri din cear concomitent cu modelarea machetei protezei fiind
transformate apoi în acrilat (fig. 191); b) varianta realizat
dintr-o ans dubl din sârm sub forma unei bucle la care cape
tele pornesc i se întorc în aua protezei; extremitatea buclei se
acoper cu cear pentru a fi înlocuit cu acrilat, iar între baza
protezei r mâne o zon de 2— 6 mm unde bucla ,ansei nu va f
acoperit cu acrilat. Aceast variant de cro et mai este cunoscut
i sub denumirea de cro et cu pelot mucozal (fig. 191 b.).
Cro etul dentogingival Kemeny. Este asem n tor cu cro etul
mucoalveolar, îns acesta cuprinde partial i o por iune a unui
dinte sau a mai multor din i în zona subecuatorial a suprafe elor
vestibuläre. Din motive fizionomice aceast por iune este realizat
din acrilate incolore, transparente sau de culoarea dintilor-stâlpi.

7.1.2.3. Sisteme speciale de ancorare, men inere i stabilizare

Sistemul special de ancorare, men inere i stabilizare a prote


zelor mobilizabile acrilice cu plac prezint dispozitive mecanice
fiind ca regul alc tuite din dou componente, una dintre care re
prezint o construc ie fix . In protezele partiale mobilizabile acri
lice cu plac sunt utilizate mai multe sisteme.
Sistemul telescopic (fig. 192), compus din dou elemente: o

Fig. 192. Sistemul telescopic


303'
cap cilindric metalic care este cementat pe dintele-ancor i o
coroan de înveli realizat dup amprenta ob inut de pe capa
cementat pe dintele-stâlp, care cu pere ii interni culiseaz în cap .
Coroana poate s redea în întregime forma anatomic i morfolo
gia dintelui-stâlp i s fie fixat ca i din ii artificiali în baza
protezei sau s fie înglobat în întregime în baz , iar deasupra ei
s fie montat dintele solicitat. Ultima variant este indicat în
edenta iile subtotale, când pe arcada dentar sunt r d cini plasate
deasupra nivelului mucoasei cu 2—3 mm.
Sistemul de' bare cu c l re i care este compus din dou com
ponente: o bar metalic solidarizat la coroanele artificiale ce
acoper dintii-stâlpi limitrofi bre ei dentare sau la dispozitive ra-
diculare realizate pe r d cinile din ilor-stâlpi i o gutier fixat
în aua protezei mobilizabile care încalec bara. Sistemele de bare
cu c l re i au fost preconizate de Schröder i Rumpel, perfec io
nate i descrise de mai mul i autori, printre care Dolder, Ackerman,
Gilimore, Lip i i al ii. De subliniat c toate sistemele sunt ase
m n toare i se deosebesc prin elementele fixe, forma i localiza
rea barelor realizate în scopul amelior rii aspectului fizionomie i
for ei de fric iune între cele dou componente. Aceste sisteme sunt
indicate în edenta iile frontale, laterale i subtotale cu în l imea
spa iului protetic corespunz tor pentru utilizarea barei, eii cu
c l re i i a din ilor artificiali. Sunt utilizate atât la aplicarea pro
tezelor partiale mobilizabile acrilice cu plac , cât i a celor sche
letate.
Bara metalic are dimensiuni i forme variate dependente de
num rul din ilor absen i, de topografia edenta iei, de spa iul in-
terdentar. Ea poate fi modelat în forme rotund , ovoidal , p t
rat , dreptunghiular etc., cu o grosime de la 1,5—4,0 mm. Forma
solicitat a barei se plaseaz între microprotezele aplicate pe din
tii-stâlpi, pe centrul apofizei alveolare edentate, realizând un spa
iu de 1,0— 2,0 mm între bar i apofiza alveolar . Pentru realiza
rea fric iunii între bar i gutier este necesar ca polul inferior
barei, orientat înspre apofiza alveolar , s fie pu in mai mic (cu
0,2—0,5 mm) decât polul superior sau s fie lamelat (fig. 193).
Bara se solidarizeaz la microprotezele utilizate pe din ii-stâlpi
prin turnarea concomitent sau poate fi lipit cu aliaje de lipire,
îns în aceste cazuri va prezenta rezisten sc zut .
Gutier , numit i c l re , este realizat dup dimensiunile i
forma barei respective (fig. 193). Gutier poate fi confec ionat
atât prin tan are, cât i prin turnare dup tehnicile cunoscute.
Confec ionarea c l re ului (gutierei) necesit respectarea urm
toarelor cerin e: polul superior al gutierei se realizeaz retentiv
pentru aderen a acrilatului bazei protezei mobilizabile; pentru a
poseda elasticitate corespunz toare, extremit ile gutierei aplicate
pe suprafe ele vestibuläre i orale ale barei trebuie s prezinte
grosimi nu mai mari de 0,2—0,3 mm i s nu prezinte retentivit i
pentru aderenta acrilatului; la utilizarea barelor lamelate gutier ,
corespunz tor acestor por iuni, se va sec iona realizând folii (pe-
304
b

F ig . 193. B a r e c u c l r e : — fo rm ovoidal a barei i r a p o r t u l ei c u g u t i e r a ;


b — form d rep tu ngh iu lar p ar ial la m ela t

tale), care permit adaptarea i activarea lor în timp; extremit ile


gutierei sunt realizate pu in oblic spre vestibular sau oral ce va
permite o fixare mai u oar a protezei mobilizabile pe câmpul pro
tetic.
In dependen de situarea gutierei pe polul superior al barei,
Dolder descrie dou variante: sistem rigid, în cadrul c ruia gu
tiera are contact intim cu polul superior al barei, ceea ce-i ofer
protezei finale un sprijin dento-parodontal i nu permite înfunda-
rea pro'ezei în fibromucoasa câmpului protetic; sistem rezilient
realizat cu un spa iu între polul superior al barei i gutier egal
cu gradul de rezilien a fibromucoasei, ce permite înfundarea ba
zei protezei pe fibromucoas realizând astfel un suport mixt dento-
mucozal. De men ionat c sistemul Dolder a fost conceput pe dou
r d cini mandibulare ale caninilor pe care s-au confec ionat cape
metalice cu dispozitive radiculare unite cu bara (fig. 194).
Actualmente, identic sistemului Dolder, în edenta iile totale
sunt aplicate implanturi (ace, urub etc.) pe care se confec ioneaz
în laborator, cape i bare. Dup fixarea sistemului cap -bar în cavi
tatea bucal pe implanturile respective se vor confec iona gutiera
i proteza mobilizabil .

F ig . 194. S i s t e m u l D o l d e r
2 0 O b. Bârsa, I. Postolachi -jQg
7.1.3. Baza protezei

In literatura de specialitate baza protezei este divizat tn ei


aplicate în spatiile edentate i elemente de leg tur (conectori) în
form de plac aplicat pe palatul dur (plac palatinal ) sau pe
versantul lingual a<l apofizei alveolare mandibulare (plac lingua-
l ). Prin urmare, baza protezei reprezint unul dintre elementele
lucr rii protetice mobilizabile i este destinat pentru fixarea din
ilor artificiali i a elementelor de ancorare, men inere i stabili
zare. Baza protezei îndepline te i func ia de transmitere a pre
siunilor masticatoare suportului mucoosos. Contactul intim al ba
zei protezei cu suprafa a mucozal , între care se interpune lichi
dul bucal, favorizeaz fenomenul de adeziune ce contribuie la
men inerea i stabilizarea protezei pe câmpul protetic.
Un rol important la realizarea protezelor par iale mobilizabile
îl are extinderea marginilor bazei cunoscute în literatur ca lim i
tele protezei. Extinderea bazei protezei depinde de mai mul i fac
tori: num rul din ilor restan i pe arcada dentar i gradul lor de
mobilitate; structura suportului osos; grosimea i elasticitatea
fibromucoasei câmpului protetic; topografia edenta iei; vârsta pa
cientului etc. In raport de ace ti factori extinderea bazei protezei
pe câmpul protetic poate fi maximal , iar în unele cazuri redus
considerabil. Pentru o analiz mai profund a extinderii bazei
protezei par iale mobilizabile acrilice cu plac pe câmpul protetic
vom descrie limitele maximale de extindere a bazei protezei pen
tru maxil i mandibul .
Limitele bazei protezei la maxil . Baza protezei cu o suprafa
i(intern ) are contact cu fa a mucozal a câmpului protetic i cu
din ii restan i, iar cealalt (extern ) este orientat în spa iul ca
vit ii bucale, acoperind bolta palatinal i apofizele alveolare
edentate în întregime. Marginile vestibuläre ale bazei din spa iile
edentate ajung pân la fundul sacului vestibular, ocolind bridele
i trenurile mucozale în zona mucoasei neutre. In zona posterioar
baza protezei acoper tuberozit ile maxilare (la edenta iile termi
nale trecând în zona liniei A h); în regiunile din ilor restan i pre
zint contact cu suprafe ele palatinale ale din ilor astfel: în zona
frontal marginea bazei ajunge pân la tuberculii din ilor fron
tali, iar în zonele laterale marginea bazei se extinde pân la ni
velul supraecuatorial al din ilor masticatori. In dependen de
gradul de atrofie al apofizei alveolare baza protezei restabile te
volumul necesar al acestei forma iuni. Dac în zona frontal eden
tat apofiza alveolar edentat este bine dezvoltat , neatrofiat ,
versantul vestibular al bazei în aceast zon poate s nu fie realizat
complet sau poate s se extind pân la jum tatea în l imii apo
fizei alveolare (în situa ii când grosimea bazei ar putea modifica
pozi ia buzei superioare).
Limitele bazei protezei la mandibul . Baza protezei la mandi
bul acoper suprafa a mucozal a câmpului protetic, iar marginile
vestibuläre în zonele bre elor edentate ajung pân la fundul sacu-
306
äui vestibular la nivelul mucoasei neutre. Posterior în edenta iile
terminale, în func ie de valoarea protetic a tuberculilor piriformi,
marginea bazei îi acoper în întregime sau numai treimea ante
rioar , coborându-se spre zona paralingual pân la linia oblic
intern , extinzându-se orizontal pe fundul de sac lingual. In zona
lingual lateral marginea bazei protezei se extinde pe suprafe ele
orale ale din ilor laterali restan i pân la nivelul supraecuatorial,
iar în zona frontal acoper din ii cu 2/3 din în l imea lor.
Baza protezelor par iale mobilizabile dup materialul din care
este confec ionat poate fi: a) acrilic ; b) metalic ; c) mixt cu
re ea (armatur ) metalic , din fire poliamid, sticl ; d) suprafa a
mucozal c ptu it cu r ini elastice.
Etapele clinico-tehnice de confec ionare a protezelor mobiliza
bile cu baza din diferite materiale sunt identice cu unele deosebiri
de detaliu.

7.2. Etapele clinico - tehnice de confec ionare


a protezelor par iale m o bilizab ile acrilice cu plac

Confec ionarea protezelor par iale mobilizabile acrilice cu pla


c ca orice lucrare protetic solicit respectarea consecutivit ii
anumitor etape clinico-tehnice. In caz de utilizare a sistemelor spe
ciale de ancorare, ini ial se vor confec iona elemente fixe ale sis
temului de ancorare urmate de realizarea etapelor clinico-tehnice de
confec ionare a protezelor mobilizabile în urm toarea ordine:
— Clinic: examinarea pacientului i amprentarea câmpului pro
tetic.
— Laborator: confec ionarea modelului i a lingurii individuale
(dac se ob ine amprent anatomic ); în caz c s-a ob inut am
prent func ional pe modelul realizat se vor confec iona ablonul
cu bordurile de ocluzie.
— Clinic: determinarea ocluziei centrice sau a rela iilor inter
maxilare.
— Laborator: montarea modelelor în simulator; confec ionarea
elementelor de ancorare, men inere i stabilizare; realizarea ma
chetei protezei (montarea din ilor artificiali); modelarea machetei
protezei mobilizabile.
— Clinic: proba machetei protezei în cavitatea bucal .
— Laborator: modelarea definitiv a machetei protezei, amba
larea în chiuvet , realizarea tiparului, introducerea acrilatului în
tipar, polimerizarea, dezambalarea i prelucrarea protezei.
— Clinic: aplicarea i adaptarea protezei la câmpul protetic.

7.2.1. Particularit ile realiz rii modelelor

Modelul de lucru utilizat pentru confec ionarea protezei mobi


lizabile trebuie s redea cu mare fidelitate forma i întinderea
câmpului protetic în dependen de starea esuturilor moi în timpul
307
func iei. De aceea, ca regul , pentru confec ionarea modelului este
necesar ob inerea amprentei func ionale dup tehnicile corespun
z toare. Este eronat p rerea c protezele par iale mobilizabile
pot fi confec ionate i dup amprente anatomice f r a se ine
cont de func ia esuturilor moi.
Modelul se confec ioneaz din ghips dur (vezi tema 4.1.1.) pe
care în raport de tabloul clinic se înregistreaz cu un creion chi
mic limitele bazei protezei. Schi area limitelor se efectueaz con
form indica iilor medicului. Dup aceste limite, în caz de necesi
tate, sunt realizate abloanele cu bordurile de ocluzie (vezi tema
4.2.), iar dup determinarea ocluziei centrice (rela iilor interma
xilare) modelele se fixeaz în simulator (vezi tema 4.3.).
Pentru confec ionarea protezelor par iale mobilizabile, modelul
de lucru este preg tit în vederea ob inerii unui spa iu între supra
fe ele mucozale ale bazei i zonele sensibile la presiuni ale câm
pului protetic. Aceste zone sunt reprezentate de parodon iul mar
ginal al din ilor restan i, papila interincizival , torusul palatinal
i proeminen ele osoase acoperite de fibromucoas sub ire. Con
form indica iilor medicului, aceste zone se contureaz cu creionul
i se acoper cu un strat de material ce nu ader la acrilat, cu o
grosime de 0,2— 0,4 mm. în acest scop poate fi utilizat o folie de
plumb cu grosimea de 0,2—0,4 mm din care cu foarfecele se taie
forma desenat pe model i se adapteaz la el. Datorit maleabi-
lit ii plumbului, foaia u or cap t prin presare forma corespunz
toare, fiind fixat pe model cu cement dentar sau cu un clei uni
versal. Aceast tehnic este cunoscut ca folierea modelului
(fig. 195).
Totodat este necesar de a deretentiviza zonele subecuatoriale
retentive ale din ilor restan i, deoarece marginile bazei protezei
trebuie s prezinte contact numai cu zonele neretentive ale din
ilor restan i. Dac baza va fi realizat pe modele nederetentivi-
zate, proteza final nu se va putea aplica pe câmpul protetic f r
retu ri i greu se va putea deta a din cavitatea bucal . Dereten
tivizarea se efectueaz cu cement dentar sau ghips dur care se ap-

F ig . 195. F o l i e r e a z o n e l o r s e n s i b i l e l a p r e s i u n i p e m o d e l
F i g . 196. D e r e t e n t i v i z a r e a z o n e l o r r e t e n t i v e a l e d i n i l o r r e s t a n i
308
lic în spatiile retentive ale din ilor restan i pân la ob inerea unui
paralelism a zonelor retentive (fig. 196).
Zonele vestibuläre retentive ale din ilor restan i nu se vor de-
retentiviza, deoarece pe acestea se aplic bra ele cro etelor î
aceste zone nu prezint contact cu marginea bazei.

7.2.2. Alegerea din ilor-stâlpi pentru aplicarea elementelor


de ancorare, men inere i stabilizare

Dup cum s-a men ionat, rolul principal în ancorarea, men ine
rea i stabilizarea protezelor par iale mobilizabile îl îndeplinesc
elementele mecanice de fixare. In caz de utilizare a sistemelor spe
ciale de fixare, elementele lor componente, fie coroane, fie gutie-
re — se vor aplica pe imprim rile respective ale modelului i se
vor solidariza la baza din cear a machetei protezei par iale mo
bilizabile. Utilizarea cro etelor din sârm depinde de num rul din
ilor restan i i a ezarea lor topografic . Dup num rul din ilor-
stâlpi pe care s-au aplicat cro ete ancorarea protezelor par iale
mobilizabile se poate realiza punctiform, liniar i în suprafa .
Ancorarea punctiform se practic în edenta iile subtotale, la
prezen a unui singur dinte restant i este cea mai pu in eficient din
punct de vedere mecanic. Prin ancorarea liniar se subîn elege li
nia imaginar care une te din ii-stâlpi pe care s-au aplicat cro
ete, cunoscut în literatura de specialitate ca linie cro etar . D i
rec ia liniei cro etare poate fi transversal , în diagonal , sagital
sau în suprafa (fig. 197). Alegerea direc iei liniei cro etare are
o deosebit importan la men inerea i stabilizarea protezelor. Se
consider c cea mai avantajoas direc ie a liniei cro etare este
acea care trece prin centrul de greutate al protezei. Cu cât linia
b

Fig . 197. D i r e c i a l i n i i l o r c r o e t a r e : a, a — t r a n s v e r s a l ; b, b — s a g i t a l ; , —
d i a g o n a l ; d, e, f, g — î n s u p r a f a

309
cro etar se abate mai mult de la centrul protezei, cu atât stabi
litatea protezei este mai precar . Cele mai favorabile condi ii de
fixare i stabilizare a protezelor par iale mobilizabile cu plac pot
fi create prin ancorare în suprafa .
Pe din ii-stâlpi ale i se confec ioneaz , dup tehnicile cunos
cute, cro etele solicitate din sârm , apoi se confec ioneaz ablo
nul din cear roz . In acest scop placa de cear ramolit este apli
cat i adaptat la suprafa a câmpului protetic al modelului pre
ventiv izolat cu ap . Surplusurile de cear sunt înl turate prin
sec ionarea lor cu lama bisturiului, dup limitele viitoarei proteze
desenate pe model. Baza din cear trebuie s acopere în întregime
câmpul protetic al modelului, apoi de baz se solidarizeaz cu seg
mentul de fixare cro etele din sârm . In acest scop segmentul de
fixare al cro etului se înc lze te la sursa de c ldur i se aplic
pe dintele-stâlp corespunz tor locului de proiec ie a fiec rui seg
ment cro etar. Segmentul de fixare înc lzit p trunde în profunzi
mea cerii din spa iul edentat, solidarizându-se astfel cu baza din
cear a viitoarei proteze.

7.2.3. Montarea din ilor artificiali i modelarea machetei protezei


par iale mobilizabile acrilice cu plac

In cazul aplic rii protezelor par iale mobilizabile acrilice cu


plac , pentru construirea segmentelor arcadelor dentare artificiale,
pot fi utiliza i atât din i din acrilat, cât i din por elan. în depen
den de culoare, m rime, form i material se aleg din ii artifi
ciali pentru a fi monta i în baza din cear a spa iilor edentate. în
acest scop este necesar de respectat urm toarele principii: 1) în
zonele laterale din ii se monteaz pe mijlocul apofizei alveolare
i perpendicular ei, realizând contacte cu din ii antagoni ti; 2) în
zona frontal din ii se monteaz cu restaurarea configura iei curbu
rii dentare în raport de ocluzie; în dependenf de situa ia clini
c din ii pot fi monta i cu gingie artificial i f r ea (punctiform)
(fig. 198); la montarea din ilor f r gingie artificial marginea
cervical a din ilor va avea contact cu apofiza alveolar edentat ;
la montarea cu gingie artificial zona cervical a din ilor se va

F ig . 198. M o n t a r e a d in ilor artificiali în zo n a fro n tal : a— f r gingie arti


fic ial ; b — cu g i n g ie artificial

310
situa pe linia surâsului, reper notat de medic pe bordura de oclu
zie; în scop fizionomie i inând cont de dolean ele pacientului,
din ii pot f i situa i asimetric sau se creeaz S D a i i interdentare;
3) la prezenta a mai multor din i restan i, din ii artificiali se vor
monta inând cont de gradul lor de implantare, m rime, form , li
nia coletului; 5) la montarea din ilor din por elan nu se admite
lefuirea por elanului, deoarece se pot înl tura reten iile i luciul
(glazura), provocând totodat mic orarea rezistentei lor; 5) în si
tua iile când lipsesc 2 sau mai mul i din i, îns spa iu} edentat nu
permite montarea aceluia i num r de din i, se monteaz num rul
ce permite lichidarea spa iului edentat i invers, dac sunt absen i
1—2 din i, îns spa iul edentat este mai m are—-se monteaz nu
m rul de din i ce dup volum vor lichida bre a. In ambele situa
ii se ine cont de volumul din ilor prezen i, topografia bre ei, as
pectul fizionomie etc.
Pentru montarea din ilor artificiali în spatiile edentate, pe cen
trul apofizei alveolare se lipe te la baza din cear un rulon de
cear roz cu diametrul de 2—3 mm. Ulterior, corespunz tor locu
lui de implantare a dintelui natural, cu lama spatulei înc lzite
se plastific ceara i se adapteaz dintele artificial în raport cu
din ii vecini i antagoni ti, precum i cu pozi ia de intercuspidare
maxim i cu mi c rile de oropulsie i lateralitate ale mandibulei.
Adaptarea se face prin lefuirea zonei cervicale a dintelui, dac
spa iul nu permite montarea lui, iar suprafe ele ocluzale nu nece
sit adapt ri prin lefuire decât doar în cazuri excep ionale pen
tru a nu modifica aspectul morfofunctional al suprafe ei ocluzale.
Adaptarea i montarea se efectueaz pentru fiecare dinte lips în
parte pân când nu vor fi monta i to i din ii artificiali ^conform
principiilor expuse, inându-se cont de ocluzia dinamic . Dup
montarea din ilor, cu lama spatulei înc lzite se vor completa cu
cear zonele spa iilor interdentare de la nivelul coletului, iar pe
versantul palatinal sau lingual al apofizelor alveolare se va aplica
un dispozitiv din sârm în prealabil înc lzit i având forma cores
punz toare, înglobându-1 în ceara machetei protezei. Acest dispo
zitiv se solidarizeaz de macheta protezei pentru a evita deform
rile machetei în timpul probei în cavitatea bucal . Dup r cirea
i solidificarea cerii se efectueaz modelarea formei machetei prin
r zuirea surplusurilor de cear ce prevede: modelarea spa iilor in
terdentare artificiale; redarea grosimii corespunz toare versantului
vestibular al machetei pentru compensarea atrofiei esutului osos
al apofizei alveolare; modelarea pe versantul vestibular a proiec
iei implant rii din ilor monta i, redând convexit ile r d cinilor
acestora i depresiunile interradiculare; modelarea liniei coletului
din ilor artificiali cu redarea imprim rilor de an uri dento-gingi-
vale. Dup modelare macheta protezei se deta eaz de pe model
i se aplic din nou fiind transferat în clinic pentru proba în
cavitatea bucal .

311
7.3. R ealizarea protezelor par iale m obilizabile
. cu baza din acrilat

Dup proba în cavitatea bucal macheta protezei se aplic pe


model, iar marginile se solidarizeaz cu cear topit la nivelul
limitelor desenate pe model. Se înl tur apoi dispozitivul din sâr
m ce a fost folosit la înt rirea machetei, iar în locul lui se aplic
cear topit . Ulterior se efectueaz modelarea definitiv ce pre
vede ca macheta protezei s aib forma i dimensiunea viitoarei
proteze. Suprafa a machetei este u or netezit la flac ra unei sur
se de c ldur topind ceara la suprafa , ceea ce înl tur toate re-
tentivit ile, porozit ile astfel încât ceara ob ine un aspect lucios,
neted. Ulterior macheta se va degresa cu o bulet de vat îmbibat
cu alcool sau eter, i împreun cu modelul se va ambala în chiu
vet conform tehnicilor (clasic sau modern ) utilizate pentru ap
licarea acrilatelor (vezi tema 4.5.1.).
Dac macheta protezei a fost modelat corespunz tor criteriilor
indicate de medic, atunci dup polimerizarea acrilatului i dezam-
balare proteza nu solicit prelucr ri considerabile, acestea limi-
tându-se doar la înl turarea unor surplusuri de acrilat de pe sup
rafa a protezei i lustruirea ei (vezi temele 4.5 i 4.6).
Baza acrilic se realizeaz din r ini acrilice comercializate
în acest scop (vezi tema 3.5.2). R ina acrilic este selectat de
c tre medic i indicat în fi a de comand . Pentru a se asigura
rezisten a la ac iunile mecanice, baza este confec ionat cu o gro
sime de 2 mm, iar în zona apofizelor alveolare aceast grosime
poate fi m rit sau mic orat în dependen de starea esutului
osos.
Baza acrilic a protezei par iale mobilizabile, având o grosi
me chiar minim , limiteaz spa iul oral, incomodând mi c rile
limbii i obrajilor, în timpul mastica iei i fona iei. Acrilatul, ne-
fiind conduc tor termic, tulbur perceperea excita iilor termice (re
ce i fierbinte), iar în caz c acoper o suprafa întins a câm
pului protetic, este posibil i pierderea perceperii senza iilor gus
tative în perioada ini ial de utilizare a protezei respective. Aceste
deregl ri dispar cu timpul datorit activit ii corelative a recepto
rilor mucoasei, neacoperi i de baza protezei. îns sunt cazuri când
pacien ii datorit acestor deregl ri, precum i a statusului psihic
nu pot accepta aceste proteze. De asemenea sunt descrise i si
tua ii clinice când baza acrilic este motivul unei alergii locale
sau chiar i generale. Din aceste considerente utilizarea proteze
lor mobilizabile este indicat dup un examen clinic i paraclinic
minu ios al pacientului, iar confec ionarea acestui tip de proteze
trebuie efectuat în raport cu particularit ile individuale ale pa
cientului, respectându-se cu stricte e procesele tehnologice.

312
7.4. R ealizarea protezelor par iale m o b ilizab ile
cu baza m etalic

Perceperea excita iilor termice poate fi p strat , dac baza pro


tezei va fi realizat din materiale cu o conductibilitate termic
bun . Din aceste materiale fac parte aliajele nobile i inobile.
Baza metalic a protezelor a fost propus înc în secolul X V III,
îns tehnologia confec ion rii prin tan are n-a contribuit la r s
pândirea ei, din cauz c baza metalic tan at nu se adapteaz
intim la câmpul protetic. In prezent datorit realiz rilor tiin ei
în tehnica protez rii, precum i a utiliz rii materialelor ce permit
o precizie înalt la turnarea aliajelor, baza metalic este confec
ionat cu o grosime de 0,4— 0,5 mm i cu elemente retentive în
zonele edentate destinate pentru fixarea acrilatului i respectiv
a din ilor artificiali. La realizarea protezelor par iale mobilizabile
cu baza metalic sunt respectate etapele clinico-tehnice descrise
anterior cu unele deosebiri de detaliu referitoare la: realizarea mo
delului duplicat; modelarea machetei bazei protezei' din cear pe
model; realizarea machetelor canalelor de turnare a tiparului i
turnarea aliajului solicitat pe modelul duplicat.
Dup prelucrarea mecanic a bazei metalice se vor monta din
ii în spa iile edentate solidarizându-i cu acrilat la baza metalic ,
dup tehnicile cunoscute.
Aceste particularit i tehnice de confec ionare a bazei metalice
a protezei sunt descrise la tema privind protezele scheletate.

7.5. R ealizarea protezelor par iale m o b ilizab ile


cu baza m ixt

Bazele mixte ale protezelor par iale mobilizabile deseori sunt


reprezentate de componenta metalic i acrilat. In dependen de
modul de aplicare a acrilatului pe componenta metalic , deosebim
dou variet i de baze mixte: a) componenta metalic are contact
par ial cu câmpul protetic, fiind utilizat ca element de leg tur
între eile protezei, iar extremit ile retentive sunt situate în spa
iile edentate i înglobate în acrilat asigurând contact cu apofiza
alveolar ; pentru realizarea acestui tip de baz mixt sunt aplicate
tehnicile folosite la realizarea bazei metalice; b) componenta me
talic este înglobat în întregime în acrilat i nu prezint contact
cu fibromucoasa câmpului protetic. Aceast varietate de baz m i
xt este cunoscut i ca baz cu armaturi metalice. Armaturile
metalice sunt introduse în acrilat pentru m rirea rezisten ei la
rupere a acrilatului. In acest scop sunt folosite bare metalice, ar
maturi metalice sub form de plase, îns pot fi utilizate i fibre
de sticl , fibre poliamidice. Cele mai eficiente sunt considerate
armaturile metalice sub form de plase, pentru confec ionarea c -
313
F ig . 199. M a c h e t a armaturii în for
m de plas pe model

rora sunt executate urm toarele procese tehnologice: 1) suprafa a


câmpului protetic al modelului de lucru se folieaz cu o folie cali
brat din cear sau plumb cu o grosime de 0,4—0,6 mm; 2) pe
suprafa a foliat a modelului de lucru se modeleaz macheta din
cear a armaturii sub forma de plas . In acest scop sunt utilizate
plase termoplastice cu grosimea fibrelor de 0,3— 0,4 mm, comer
cializate de diferite firme sau prefabricate în laborator. Plasa ter-
moplautic se adapteaz la câmpul protetic al modelului foliat
astfel încât s nu prezinte contact cu din ii restan i la o distan
de 2 - 3 i se va extinde cu 3—4 mm de la centrul apofizei alveo
lare edentate. In caz de utilizare a sistemelor speciale de fixare,
plasa se va solidariza cu macheta sistemului respectiv modelat.
La utilizarea cro etelor se modeleaz machetele lor din cear i
se solidarizeaz la plas (fig. 199); 3) la plasa modelat din cea
r se aplic machetele canalelor de turnare i se deta eaz de pe
model în scopul înlocuirii cerii cu aliajul solicitat; 4) dup turna
rea aliajului se înl tur canalele de turnare i surplusurile posibile
de aliaj, iar plasa metalic se adapteaz pe modelul foliat; 5) pla
sa se sableaz i se lustruie te electrochimic; 6) de pe model se
înl tur folia, se realizeaz baza protezei din cear conform li
mitelor trasate. In locul respectiv al machetei din cear se intro
duce armatura metalic în form de plas printr-o înc lzire u oa
r , apoi proteza se va executa dup tehnicile cunoscute. In caz
c armatura n-a fost confec ionat cu elemente de men inere, sunt
l sate 3— 4 prelungiri metalice în diverse zone care ies din ma
cheta protezei cu 3—5 mm. Aceste prelungiri vor men ine arma
tura în tipar în pozi ie corect care nu se va schimba în timpul
introducerii acrilatului în tipar. Dup polimerizarea acrilatului
aceste prelungiri sunt sec ionate de la nivelul bazei protezei, iar
peste locurile de sec iune se aplic acrilat autopolimerizabil de
culoare corespunz toare.
Protezele par iale mobilizabile cu armaturi metalice în form
de plas posed o rezisten sporit i o elasticitate corespunz
toare. In prezent armaturile metalice sunt utilizate în practic nu
314
numai în cadrul protezelor partiale mobilizabile, dar i în cadrul
protezelor totale.

7.6. Realizarea protezelor par iale m obilizabile


cu suprafa a mucozal a bazei c ptu it
cu r ini elastice

Transmiterea presiunilor masticatoare de la baza protezei su


portului osos se realizeaz prin intermediul fibromucoasei câmpu
lui protetic. In unele situa ii clinice determinate de prezen a exo-
stozelor, a fibromucoasei sub iri, nerezilient , incapabil s su
porte presiuni masticatoare sau de prezen a torusului palatinal
etc. baza protezei confec ionat cu suprafa a mucozal acrilic
sau metalic va ac iona traumatic asupra suportului osos. Aceste
situa ii clinice solicit confec ionarea unei baze diferen iate a pro
tezei par iale mobilizabile prin realizarea unor spa ii între baz
i zonele indicate ale câmpului protetic (folierea modelului) sau
prin aplicarea materialelor elastice acrilice pe suprafa a mucozal
a protezei. Materialele elastice au drept scop restaurarea rezilien-
ei fibromucoasei i mic or rii presiunilor masticatoare asupra su
portului osos prin amortizare. Materialul elastic poate fi aplicat
pe suprafa a mucozal a bazei acrilice par ial sau total.
C ptu irea bazelor acrilice ale protezelor par iale mobilizabile
se efectueaz prin dou metode: direct i indirect . Metoda di
rect prevede aplicarea materialului elastic autopolimerizabil pe zo
nele mucozale ale bazei protezei, direct în cavitatea bucal . Prin
metoda indirect materialul elastic se aplic în condi iile de labo
rator.
Pentru c ptu irea indirect a bazelor acrilice ale protezelor par
iale mobilizabile pot fi utilizate dou tehnici: a) aplicarea materia
lului elastic pe suprafa a mucozal a bazei dup polimerizarea
acrilatului; b) aplicarea materialului elastic în tipar concomitent
cu acrilatul.
Conform primei tehnici, dup confec ionarea protezei partiale
mobilizabile acrilice, în clinic , de pe suprafa a mucozal a bazei
se îndep rteaz prin lefuire un strat de acrilat de pân la 1,0 mm,
apoi se aplic un material elastic amprentar i se ob ine amprenta
func ional . In laborator proteza se ambaleaz în chiuvet , iar
dup deschiderea chiuvetei se înl tur materialul amprentar. Pe
re ii tiparului se izoleaz , iar suprafa a mucozal lefuit a pro
tezei se prelucreaz cu catalizator lichid i se aplic pasta de m a
terial elastic preg tit în prealabil. Se interpun p r ile chiuvetei
în pozi ia corect i se preseaz , ac iune urmat de termo- sau
autopolimerizare, conform indica iilor respective din prospect. D u
p dezambalare, surplusurile se înl tur prin t iere sau lefuire.
Tehnica aplic rii materialului elastic în tipar concomitent cu
315
acrilatul utilizat pentru baze este identic cu tehnica clasic cu
unele deosebiri de detaliu: dup prepararea pastei de acrilat i a
materialului elastic, pe modelul din prima parte a chiuvetei, în
acele zone unde este nevoie de c ptu eal elastic , se aplic o
plac de cear cu o grosime de 0,4—0,6 mm. Ulterior, în partea
a doua a chiuvetei se depune cantitatea de acrilat necesar pentru
baz , apoi se aplic o folie de celofan umectat i se cupleaz
p r ile chiuvetei. Dup presare, chiuveta se deschide, se înl tur
folia de celofan , surplusul de acrilat i placa de cear , iar în locul
cerii se depune aproximativ acela i volum de material elastic. Din
nou se cupleaz p r ile chiuvetei i se .preseaz , apoi chiuveta se
prinde în ring i se efectueaz procesul de polimerizare, conform
indica iilor pentru materialul respectiv.
Capitolul 8

PROT EZA PA R IA LA
MOBILIZABILÄ SCHELETAT

Luând în considera ie dezavantajele utiliz rii protezelor partiale


mobilizabile acrilice cu plac , speciali tii au ameliorat caracteristi
cile tehnico-constructive ale acestor proteze. In acest scop a fost în
locuit o por iune a bazei protezei printr-o baz (arc) sau pl cut
metalic , care serve te drept element de leg tur dintre eile pro
tezei i solidarizând la acest element dispozitive speciale pentru
echilibrarea presiunilor masticatoare asupra din ilor restan i s-a ob
inut un schelet metalic. Datorit acestor modific ri, construc iile
de proteze par iale mobilizabile au primit denumirea de «proteze
scheletate», «proteze arcate», «proteze de sprijin».
Scheletul metalic care se confec iona din elemente prefabricate
sau modelate separat, apoi ulterior turnate i lipite între ele, în
prezent este confec ionat prin metoda de turnare, proces care poate
îi realizat în orice laborator de tehnic dentar . Ins pentru rea
lizarea corect a scheletului metalic, trebuie s cunoa tem parti
cularit ile constructive ale elementelor componente ale protez°»
scheletate i plasarea lor pe câmpul protetic.

8.1. Elementele componente ale protezei par iale


m obilizabile scheletate

Proteza par ial mobilizabil scheletat poate fi comparat cu


proteza par ial mobilizabil acrilic cu plac , având acelea i p r i
componente, deosebirea constând în faptul c aceste p r i sunt
solidarizate într-un schelet metalic. Prin urmare, la baza protezei
scheletate st scheletul metalic pe care sunt realizate segmentele
arcadelor dentare ( eile) situate în spa iile edentate. Dac baza
protezei par iale mobilizabile acrilice cu plac este prezentat de
eile protezei unite prin conector în form de plac , atunci baza
protezei scheletate este prezentat dintr-un schelet metalic unic,
unde eile sunt unite cu un conector în form de bar (arc) 'Sau
pl cu metalic .
Scheletul metalic este confec ionat din aliajele metalelor nobile
317
sau inobile i este prezentat de urm toarele elemente: eile pro
tezei plasate în spatiile edentate pe care se monteaz din ii arti
ficiali; elementele de leg tur dintre ei cunoscute sub numele
de conectori principali; elementele de ancorare, men inere, spri
jin i stabilizare realizate pe din ii-stâlpi; elementele de leg
tur dintre p r ile mucozale i cele dentare ale scheletului, cuno
scute ca conectori secundari.

8.1.1. eile protezei scheletate

In proteza scheletat poate fi o singur a sau mai multe, în


dependen de num rul spa iilor edentate. eile reprezint , din
punct de vedere func ional, p r ile principale ale protezei, deoarece
prin intermediul lor se restaureaz integritatea arcadelor dentare
i transmiterea presiunilor masticatoare de la din ii artificiali e
sutului osos i din ilor-stâlpi, participând totodat la men inerea
i stabilizarea protezei în cavitatea bucal .
eile în scheletul metalic ,pot fi confec ionate în dou variante:
a) întreg metalice la care suprafa a mucozal prezint contact cu
mucoasa apofizei alveolare a spa iului edentat; pe suprafa a pro
tetic se realizeaz elemente retentive reprezentate de bonturi, gri
le, anse sau ciupercu i utilizate pentru reten ia acrilatului cu din
ii artificiali; b) par ial metalice înglobate în acrilat; pentru apli
carea acrilatului, aua metalic este perforat sau confec ionat în
form de plas , fiind situate la o dep rtare de 1— 2 mm de la mu
coasa câmpului protetic. eile protezei scheletate sunt situate pe
mijlocul apofizelor alveolare al spa iilor edentate, fiind distan ate
cu 2—3 mm de la parodontul marginal al din ilor restan i limitrofi
bre elor dentare.

8.1.2. Elementele de leg tur dintre eile protezei scheletate

Elementele ce unesc eile i toate celelalte componente muco


zale ale protezei scheletate sunt definite ca conectori principali.
Aceste elemente de leg tur au forme i dimensiuni diferite în de
penden de tipul de edenta ie i particularit ile morfologice ale
maxilei sau mandibulei. Important este ca conectorii principali s
posede duritate, rezisten la rupere i rigiditate necesar pentru
repartizarea uniform a presiunilor masticatoare pe întreaga su
prafa de sprijin a câmpului protetic.
Conectorii principali pot fi confec iona i în forme de bare (ar
curi) i pl cu e. Barele sunt utilizate mai frecvent la mandibul ,
având o form rotund , semirotund , oval , semioval sau atipic .
Pentru mandibul l imea barei trebuie s fie nu mai mic de 3 mm,
iar grosimea de 1,5—2,0 mm, pentru maxil , respectiv, 6—8 mm i
0,8— 1,0 mm. Bazele sunt situate la o distan de 0,5— 1,0 mm de
la mucoas în dependen de gradul ei de rezilien , pentru a pre
veni înfundarea barei în mucoasa câmpului protetic. Marginile ba
rei nu trebuie s fie traumatizante i urmeaz s fie plasate în
318
zonele cu func ionalitate sc zut ca s nu jeneze mi c rile limbii
în timpul mastica iei i fonatiei.
Pl cutele sunt utilizate pe larg datorit elabor rii aliajelor me
talice contemporane i tehnicilor moderne de turnare. Ele sunt con
fec ionate cu o l ime de peste 10 mm i cu o grosime de 0,4—
0,5 mm, având contact intim cu mucoasa câmpului protetic. Dato
rit formei plate i grosimii mici, precum i elasticit ii, pl cutele
nu genereaz disconfort în cavitatea bucal , iar contactul cu mu
coasa determin i o for de adeziune respectiv ce contribuie ila
fixarea mai bun a protezelor.

8.1.2.1. Plasarea elementelor de leg tur dintre ei pe câmpul


protetic

Dup cum s-a men ionat, conectorii principali sunt plasa i în


zonele cu func ionalitate sc zut atât la maxil , cât i la m andi
bul . Aceste zone sunt indicate de medic în dependen de situa ia
clinic . La maxil conectorii principali, de regul , se plaseaz în
zona palatinal posterioar i mai rar în zona anterioar , excep ie
constituind cazurile de edenta ie frontal (fig. 200).

Fig. 200. Zonele de plasare ale conectorilor principali la maxilarul superior:


a — posterioar ; b — anteroposterioar ; — anterioar
319
F ig . 201. Pozi ionarea barei pe versantul lingual al crestei alveolare

Fig. 202. Cro etul continuu utilizat ca element de leg tur între ei
Fig. 203. Cro etul continuu i bara lingual utilizate concomitent ca elemente
de leg tur între ei

La mandibul elementele de leg tur sunt plasate la un nivel


optim între din ii restan i i zona de reflexie a mucoasei plan eu-
lui bucal. Extremitatea superioar a barei trebuie s fie situat la
3—4 mm de festonul gingival, iar cea inferioar ca minimum 2 mm
de la nivelul plan eului bucal i al frenului limbii (fig. 201).
In unele cazuri când în l imea versantului lingual al apofizei
alveolare nu permite plasarea barei între din ii restan i i zona
de reflexie a mucoasei, ca element de leg tur între ei poate ser
vi cro etul continuu, care este realizat pe suprafa a oral a din
ilor restan i în form de semicenturi metalice cu l imea de 2—
2,5 mm i grosimea de 0,5— 1 mm (fig. 202).
In proteza scheletat la mandibul pot fi aplicate concomitent
atât bara lingual , cât i cro etul continuu, atunci când prima nu
posed o rezisten suficient , datorit subdimension rii ei
(fig. 203).
320
La mandibul pl cu a se va plasa pe suprafa a oral a din ilor-
stâlpi i restan i supracingular sau supraecuatorial. Având o mu
chie sub ire de 0,3—0,4 mm, pl cu a transverseaz coletul din i
lor i se opre te pe plan eul bucal în zona neutr pentru a nu iri
ta esuturile moi. Extremitatea inferioar a pl cu ei este rotunjit ,
cu o grosime de 2,0 mm, iar suprafa a mucozal este distan at cu
0,3—0,5 mm de festonul gingival pentru a nu exercita presiuni
asupra lui.

8.1.3. Elementele de ancorare, men inere, sprijin i stabilizare

Aceste componente ale protezei scheletate asigur ancorarea,


stabilitatea static i dinamic a protezei pe câmpul protetic.
In prezent sunt cunoscute i utilizate peste 500 tipuri elemen
te de ancorare, fiind sistematizate i clasificate în mod variat: în
dependen de tehnica confec ion rii; de aliajele din care sunt con
fec ionate; de tipul conjunctorilor, balamalelor; frecven a utiliz rii,
rolul func ional etc.
Pentru protezele scheletate autorii manualului accept urm
toarea clasificare: a) elemente cu ac iune direct : cro etele i sis
temele speciale; b) elemente cu ac iune indirect : mijloace anti
basculante.

8.1.3.1. Cro etele turnate

Mai frecvent utilizate în cazul protezelor scheletate sunt cro


etele turnate împreun cu scheletul protezei. Un rol important în
conceperea i realizarea cro etelor, apar ine savan ilor Ackers,
Bonwill, Roach, Ney . a., numele c rora îl poart cro etele respec
tive. Cro etele turnate au aspecte i func ii variate caracteristice.
Dup I. Rînda u, ele sunt clasificate în dependen de urm toarele
criterii morfofunc ionale:
— Dup num rul din ilor pe care se aplic : a) monodentare
(aplicat pe un singur dinte); b) bidentare (aplicate pe doi din i);
c) tridentare (aplicate pe trei din i).
— Dup num rul total al bra elor din care se compun aceste
cro ete: a) cro ete cu dou bra e; b) cro ete cu trei bra e; c) cro
ete cu patru bra e; d) cro ete cu ase bra e.
— Dup num rul bra elor active elastice: a) cro ete cu un sin
gur bra elastic (monoactive); b) cro ete cu dou bra e elastice
(biactive); c) cro ete cu trei bra e elastice (triactive); d) cro ete
cu patru bra e elastice (tetraactive).
— Dup num rul conectorilor secundari i dup pozi ia lor to
pografic : a) cro ete cu un singur conector secundar; b) cro ete
cu doi conectori secundari; c) cro ete cu trei conectori secundari.
Conectorii secundari pot s . ocupe pozi ie central sau perife
ric .
21 G h. B ârsa, I. P ostolachi 321
Dup Lejoyeux cro etele turnate (cit. dup F. Prelipceanu,
O. Doroga) trebuie s corespund urm toarelor cerin e:
— cro etul s contribuie la reten ia i stabilizarea protezei,
f r s ac ioneze nefavorabil asupra integrit ii esuturilor de spri
jin;
— lungimea cro etului s permit încercuirea a mai mult din
jum tatea celei mai mari circumferin e a dintelui-ancor , putând
fi continu sau discontinu ;
— oric rei por iuni retentive elastice a cro etului trebuie s i
se opun o por iune rigid a acestuia sau o bar corono-cingular ,
pentru a suspenda orice risc al efectului ortodontic, pentru a re
zista for elor care tind s dezinsereze proteza, extremitatea reten
tiv elastic a cro etului trebuie s fie pasiv din momentul apli
c rii protezei i s nu devin activ decât pentru a se opune dep
las rii protetice;
— diferitele p r i componente ale cro etului s se situeze cât
mai aproape posibil de mijlocul treimii cervicale a din ilor, pentru
a reduce la minimum for ele care ar putea ac iona în sensul tor
sion rii dintelui-ancor ;
— p r ile componente s fie simetric dispuse (unui cap t re-
tentiv plasat vestibular la nivelul unei anumite zone s -i cores
pund acela i element situat în acela i loc, dar de partea opus
a arcadei);
— pentru a evita orice ac iune imediat sau secundar a cro
etului asupra dintelui-ancor , este necesar ca din ii limita i s
fie solidariza i în condi ii favorabile, câte doi, iar în situa ii ne
favorabile, în grup.
Cro etul Ackers. Acest cro et este considerat drept tip caracte
ristic de cro et circular turnat, fiind alc tuit dintr-un corp de la
care pornesc trei bra e: retentiv, opozant i pintenul ocluzal (fig.
204). Cro etul Ackers înconjoar dintele-stâlp aproape în între
gime.
Corpul cro etului. In majoritatea cazurilor, corpul cro etului
este a ezat pe suprafa a proximal a dintelui-stâlp limitrof spa-

Fig. 204. Cro etul Ackers: a — corpul; b — bra ul retentiv; — bra ul opozant;
d — pintenul ocluzal
322
fiului edentat în zona neretentiv , trecând în conectorul secundar
i unind rigid cro etul cu aua scheletului metalic. Conectorul se
cundar în zona proximal subecuatorial a dintelui-stâlp este dis
tan at de dinte cu 0,5— 1,0 mm în dependen de retentivitatea
acestei zone i gradul de implantare a dintelui-stâlp.
Bra ul retentiv. Acest component porne te din corp spre supra
fa a vestibular a dintelui transversând ecuatorul protetic i se
termin cu extremitatea liber în zona subecuatorial retentiv .
Grosimea bra ului retentiv este variat , neuniform , mai groas
la corp i mic orat uniform spre extremitatea liber , unde este
efilat. Aceste particularit i permit ca bra ul retentiv s aib dou
por iuni: supraecuatorial — rigid i subecuatorial — elastic .
Por iunea supraecuatorial împreun cu pintenul ocluzal i bra
ul opozant au rolul de sprijin reciproc i se opun tendin elor de
înfundare a protezei pe câmpul protetic. Por iunea elastic asigu
r men inerea protezei scheletate i opune rezisten tendin ei de
desprindere.
Bra ul opozant. Acest component al cro etului este plasat pe
suprafa a opus celei ,pe care este a ezat bra ul retentiv, fiind si
tuat în zona supraecuatorial i având direc ie orizontal , grosime
uniform ipe tot traiectul, precum i dimensiune egal cu cea a
por iunii supraecuatoriale a bra ului retentiv. Toate aceste carac
teristici permit neutralizarea efectului ortodontic negativ în timpul
inser iei protezei scheletate, oferindu-i totodat rigiditate.
Pintenul ocluzal. Ca component important porne te din corpul
cro etului paralel suprafe ei ocluzale i este situat în foseta me-
zial sau distal a dintelui-stâlp. Se recomand ca pintenele oclu
zal s se extind pe o suprafa de cel pu in o p trime din supra
fa a ocluzal a dintelui respectiv i s aib o grosime de 1— 1,5 mm.
Dac grosimea lui va m ri dimensiunea vertical de ocluzie, înain
te de realizarea scheletului metalic, pe din ii întregi sunt preg tite
loca uri cu forme i dimensiuni respective. Loca ul trebuie s fie
neretentiv i bine lustruit.
Cro etul Ackers este indicat pe premolari i molari, când ecua
torul protetic trece vestibular sau oral pe mijlocul coroanei dinte
lui-ancor , având în zona subecuatorial o reten ie de 0,25—0,5 mm.
Cro etul Bonwill. Este un cro et circular alc tuit din dou bra e
retentive, dou opozante i doi pinteni ocluzali, aplicate pe doi
din i (cro et bidentar) (fig. 205). Acest cro et poate fi considerat
drept un dublu cro et Ackers cu acelea i caracteristice ale elemen
telor componente. Corpul acestui tip de cro et este alc tuit din
elementele de leg tur dintre bra ele cro etului i pinteni ocluzali
aplicat în fosetele mezial i distal i în spa iile (ambrazurile)
interdentare ocluzale, extinzându-se prin ambrazurile vestibular
i oral în bra ele retentive i opozante. Din locul interdentar de
ramificare a bra elor opozante porne te conectorul secundar dis
tan at de din i i mucoasa ce une te cro etul rigid cu scheletul me
talic. Ca i la cro etul Ackers, bra ele retentive i opozante ale
cro etului Bonwill pot fi prelungite i plasate pe din ii vecini. Cro-
323
F i g . 205. Cro etul Bonwill

etul Bonwill este recomandat în cazul tremelor între premolari i


molari, în edenta iile uniterminale având un rol antibasculant, de
men inere a protezei.
Cro etele divizate Roach. Acest tip de cro ete este divizat în 2
grupe: cro etele din grupa I se caracterizeaz printr-un contact re
dus cu dintele-ancor în zona retentiv subecuatorial care este
mai pu in sau deloc vizibil din punct de vedere fizionomie.
Bra ul retentiv al acestui cro et posed calit i elastice datorit
faptului c are conector secundar propriu. în func ie de lungimea
i grosimea acestui conector, este posibil alegerea gradului de
elasticitate. Cro etele divizate Roach din grupa I sunt în num r de
apte i au bra e elastice, forma c rora imit literele C, L, U, S,
T, I, R, (fig. 206).
Acest tip de cro ete sunt aplicate pe din ii posteriori cu un grad
de retentivitate m rit i cu implantare dificil . In genere, cro e
tele din grupa I sunt compuse din urm toarele elemente: corpul,
pintenul ocluzal, bra ul opozant, bra ul retentiv i doi conectori
secundari (unul al bra ului retentiv i altul ce une te bra ul opo
zant i pintenele ocluzal de scheletul metalic).
Corpul cro etelor prezint por iunea a ezat pe suprafa a pro-
ximal a din ilor-stâlpi limitrof spa iului edentat. In zona supra
ecuatorial neretentiv este unit rigid prin conectorul secundar cu
aua scheletului metalic, la nivelul parodontului marginal, la o
distan dependent de gradul de retentivitate a dintelui-stâlp, de
cel pu in 1,5 mm. Din corpul cro etelor pornesc pintenul ocluzal
i bra ul opozant, care au acelea i direc ie, form i indica ii iden
tice cu ale elementelor similare ale cro etului Ackers.
Bra ele retentive se unesc la aua scheletului metalic prin co
nectori secundari proprii, care au, la rândul lor, dou extremit i:
una dentar i alta mucozal . Extremitatea dentar este unit cu
bra ul retentiv în zona radicular a dintelui, apoi, traversând cole
tul la o distan de 0,5— 1 mm, trece în extremitatea mucozal .
Aceast extremitate, formând o curb pe versantul vestibular al
apofizei alveolare, se îndreapt spre spa iul edentat unde se une -
324
Fig. 206. Cro etele divizate Roach, grupul I. Literele de sub scheme indic for
ma bra ului retentiv

te cu aua scheletului protezei. In raport de lungimea, grosimea


i forma conectorului secundar depinde gradul de elasticitate a
bra ului retentiv. Dac conectorul va avea lungime mai mare i
grosime mai mic , atunci i elasticitatea va fi mai mare i invers.
Din cro etele Roach de grupa a II-a fac parte cro etele cu bra
ele aplicate supraecuatorial asigurând astfel sprijinul protezei
scheletate pe câmpul protetic. Dup construc ii, aceste cro ete pot
fi simple, cu un bra ce are contact par ial sau total cu dintele, i
compuse, aplicate uni- sau bidentar. Bra ele cro etului bidentar
înconjoar inelar suprafe ele dintelui, fiind cunoscut i sub numele
325
Fig. 207, Cro etele divizate Roach, grupul II: a, b — cro ete simple unibare cu
contact partial i total; — cro et inelar continuu; d — cro et bidentar aplicat
pe din ii frontali

de cro et inelar continuu (fig. 207). Aceste variet i de cro ete


sunt indicate atât pe din ii frontali, cât i pe cei laterali cu zone
retentive neînsemnate i în l ime mic , precum i pe din i conici.
Sistemul cro etar Ney. Aceste cro ete au fost grupate i clasi
ficate de c tre Ney în anul 1956; au fost imaginate pentru forme
i implantare diferite ale din ilor-stâlpi, care în genere nu sunt
acoperi i cu microproteze, în vederea stabiliz rii corespunz toare
a tuturor protezelor scheletate. Sistemul cro etar Ney posed une
le caracteristici proprii cro etelor circulare i cro etelor divizate.
Autorii sistemului cro etar Ney le-au grupat i clasificat în num r
de 6, elaborând totodat i indica iile aplic rii lor.
In literatura de specialitate unii autori (V. N. Kopeikin, E. I.
Gavri'lov, A. S. cerbakov, L. M. Perza kevici . a.) descriu 5 ti
puri de cro ete Ney, din motivul c cro etul nr. 4 este realizat prin
tehnica clasic (bra ele sunt realizate separat i apoi lipite la corp).
Cro etul Ney nr. 1. Este asem n tor cu cro etul circular Ackers,
îns bra ul opozant, ca i bra ul retentiv, este elastic i situat în
zona subecuatorial retentiv . Ambele bra e asigur o men inere
dubl i reciproc , fiind aplicate pe suprafe ele vestibular i oral
ale dintelui-ancor . Este indicat i realizat la fel ca i cro etul
Ackers (fig. 208 1).
Cro etul Ney nr. 2. Deriv din cro etul devizat Roach cu bra
ul elastic în form de «T», particularitatea caracteristic constând
în faptul c ambele bra e sunt elastice, divizate în «T» i au câte
un conector secundar propriu. Cro etul Ney nr. 2 este indicat pe
premolari i molari cu retrac ie gingival i cu retentivit i m
rite, precum i pe din ii la care ecuatorul protetic trece în apropie
326
rea suprafe ei ocluzale. Elementele elastice divizate sunt aplicate
în zona gingival . Mai rational se consider aplicarea lui în eden-
ta ii 1e terminale (fig. 208 2).
Cro etul Ney nr. 3. Este o combinare dintre cro etul nr. 1 i
nr. 2, având dou bra e retentive. Unul din aceste brate este mai
pu in elastic, unit rigid cu corpul cro etului având forma bra ului
de la cro etul nr. 1, iar alt bra are un grad de elasticitate m rit ,
fiind unit prin conectorul secundar cu aua protezei i având for
m de «T». Bra ele sunt aplicate în dependent de retentivitatea
dintelui-ancor astfel: bfa ul mai pu in elastic (nr. 1) este aplicat
pe suprafe ele vestibular sau oral ale dintelui cu retentivitate
mai mic , iar bra ul elastic (nr. 2 ) — pe suprafe ele vestibular
sau oral cu retentivitate m rit . Acest cro et este indicat în eden-
ta iile terminale când din ii-stâlpi au înclina ie oral sau vesti
bular , iar ecuatorul protetic are direc ii diferite pe suprafe ele
oral i vestibular (fig. 208 3).
Cro etul Ney nr. 4. Este un cro et tehnic realizat prin metoda
de turnare i lipire: corpul i pintenele ocluzal sunt turnate-, iar
bra ele sunt confec ionate din sârm prin îndoire, fiind apoi apli
cate pe suprafe ele vestibular i oral i lipite de corp. Cro etul
Ney nr. 4 este indicat pe din ii cu retentivitate în regiunea marginii
ocluzale a suprafe elor vestibular i oral . Acest cro et nu este
utilizat în practic datorit propriet ilor mec'anice necorespunz
toare, care nu permit men inerea satisf c toare a protezei pe câm
pul protetic (fig. 208 4).
Cro etul Ney nr. 5. Este cunoscut sub numele de cro et inelar
cu ac iune invers posterioar i deriv din cro etele circulare.
Acest cro et este alc tuit dintr-un conector secundar excentric unit
rigid cu bara sau pl cu a protezei, pozi ion’at în majoritatea cazu
rilor mezio-oral pe dintele-ancor . Bra ul cro etului iese din corp,
având o por iune rigid , aplicat supraecuatorial din care porne te
pintenul ocluzal a ezat în foseta distal sau mezial . Por iunea
rigid a bra ului înconjoar suprafe ele dintelui în zona supra
ecuatorial i, transversând ecuatorul protetic al suprafe ei vesti
buläre sau orfale, se termin cu extremitatea liber în zona sub
ecuatorial retentiv mezial sau distal . Cro etul Ney nr. 5 este
indicat în edenta iile terminale, când din ii-stâlpi au înclina ie ves
tibular sau oral , precum i pe din ii cu coroane clinice mici sau
cu form conic (fig. 208 5).
Cro etul Ney nr. 6. Acest cro et, ca i cro etul precedent, are
(acelea i caracteristici deosebindu-se prin prezen a a doi pinteni
ocluzaii situa i disital i mezial. Cro etul Ney nr. 6 este unit ri
gid cu aua protezei prin intermediul conectorului secundar, care
este înt rit cu un dublu segment pornit de la aua sau bara pro
tezei. Cro etul respectiv este indicat pe molari înclina i mezio-
distal sau vestibulo-ofal cu ecuator protetic atipic situat ocluzal
în partea înclin rii dintelui i cervical în partea opus . Are cel
mai lung bra din toate cro etele Ney i din acest motiv mai este
numit i cro et unibar circular (fig. 208 6).
327
Fig. 208. Sistemul cro etar Ney aplicat pe din i- stâlpi (explica ie în text)

Fig. 209. Cro etul continuu: a — plasat supracingular; b — plasat supraecuatorial


Fig. 2!0. Proteza scheletat cu Cro et continuu realizat cu gheru e incizale i
pinteni ocluzali

Cro etul continuu. Acest cro et prezint o atel ( in ) metalic


care are o l ime de 2— 3 mm i o grosime de 0,'5— 1,0 mm, iar
lungimea variaz în dependen de num rul din ilor pe care se
aplic . Cro etul continuu poate cuprinde de la doi pân la 6—8
din i-stâlpi, chiar i toat arcada dentar , realizând astfel un sis
tem de imobilizare a din ilor. Cro etul continuu se aplic intim
supracingular pe suprafa a oral a din ilor frontali i supraecuato
rial pe cei laterali (fig. 209). Cro etul respectiv deseori este rea
lizat cu gheru e incizale sau cu pinteni ocluzali', care reprezint
o prelungire a cro etului la nivelul suprafe elor interdentare pro
ximale incizale sau ocluzale i se termin în ambrazurile vestibu
läre ale incisivilor sau în fosetele meziale i distale ale din ilor
328
laterali. La acest nivel, în unele cazuri pentru a nu modifica di
mensiunea vertical de ocluzie, pentru gheru e i pinteni sunt rea
lizate pe din ii-stâlpi loca uri înainte de a ob ine amprenta. Dato
rit acestor dispozitive, cro etul echilibreaz presiunile mastica
toare pe din ii-stâlpi în axul lor de implantare (fig. 210).

8.1.3.2. Sisteme speciale

Aceste, sisteme prezint dispozitive mecanice complexe alc tuite


din dou componente: una fixat pe din ii-stâlpi, iar alta la pro
teza scheletat . Realizarea sistemelor respective prevede confec
ionarea protezelor dentare fixe cu prima component a sistemului
special ce se fixeaz pe din ii-stâlpi în prima etap a tratamentu
lui i realizarea scheletului metalic a protezei mobilizabile cu cea
lalt component a sistemului special în axul de inser ie a prote
zei la etapa a doua.
în prezent sunt cunoscute i descrise mai multe variet i de
astfel de sisteme cunoscute sub diverse denumiri. Sistemele res
pective în literatura de specialitate sunt clasificate dup mai multe
principii.
— Dup pozi ia lor pe din ii-stâlpi: a) intracoronare; b) ex
tracoronare.
— Dup cum transmit presiunile masticatoare de la din ii arti
ficiali câmpului protetic: a) rigide, care ofer protezei scheletate
suport dento-parodontal; b) labile — ofer protezei scheletate su
port muco-osos; c) semilabile — ofer protezei suport mixt.
— Dup metoda de confec ionare: a) precise, confec ionate in
dustrial din aliaje ce posed o exactitate mare a elementelor res
pective; b) semiprecise, confec ionate din elemente prefabricate din
cear , acrilate, material termoplastic i, fiind solidarizate la p r
ile respective ale piesei, se toarn din aliaje în condi ii de labo
rator; în timpul contrac iei i prelucr rii aliajului, exactitatea scade.
Conform particularit ilor constructive, unele sisteme sunt so
cotite simple, iar altele complexe, din care considerente pot fi cla
sificate in: a) cu'iise; b) itelescoape; c) capse; d) bare cu c l re i:
e) disjunctori de for e.
Sistemele speciale, ca i cro etele, sunt dispozitive mecanice de
fixare a protezelor mobilizabile i asigur : 1) sprijinul protezei
(opune rezisten mi c rii protezei spre esuturile câmpului prote
tic); 2) men inerea protezei pe câmpul protetic (opune rezisten
mi c rii protezei de la câmpul protetic); 3) stabilizarea protezei
(previne mi c rile orizontale ale protezei); 4) fixarea protezei (pre
vine mi c rile dintelui-stâlp de la protez i mi c rile protezei de
la dintele-stâlp). Aceste sisteme trebuie s fie pasive din momen
tul aplic rii protezei i s devin active numai pentru a opune re
zisten mi c rilor lucr rii protetice în timpul func iei sistemului
stomatognat. Din aceste considerente în prezent sistemele speciale
sunt aplicate pe larg în practic , afar de aceasta, având dimen
siuni reduse, sunt fizionomice i sunt bine tolerate de pacien i.
329
Fig. 211. Culise intra- i extracoronare: a, b — culise intracoronare pe din ii 14
i 24; c, d — culise extracoronare realizate pe din ii 14 i 24

Practic aceste sisteme pot fi utilizate în diverse situa fii clinice,


când coroanele din ilor restan i au o în l ime nu mai mic de 6 mm.
In acela i timp ultimele succese ale tiin ei în protetica dentar ,
referitoare la fixarea protezelor conjuncte prin metoda fizico-chi-
mic , permit fixarea primei componente a sistemelor speciale la
smal ul din ilor restan i f r utilizarea microprotezelor pe din ii-
stâlpi.
Culisele. Sunt alc tuite din dou p r i: una realizat extra- sau
intracoronar pe suprafa a proximal sau oral a protezei dentare
fixe, iar alta inclus în scheletul metalic al protezei mobilizabile.
Partea inclus în scheletul metalic p trunde în interiorul culisei
realizate la proteza fix sau o cuprinde având aceea i form în
sec iune transversal (fig. 211).
Culisele pot avea diverse forme: cilindric , cilindro-conic , ova
l , trapezoidal , în forma literelor T, H, V etc. (fig. 212). Men i-
330
Flg. 212. Diverse forme de culise: a — cilindroconic ; b — cilindric ; — oval ;
d — trapezoidal ; e — în form de «T»

nerea protezei scheletate prin culise se datore te fric iunii care se


realizeaz între cele dou p r i ce culiseaz cu mare precizie în
axul de inser ie a protezei. Mi carea componentelor una fat de
alta poate fi limitat sau liber . In dependen de aceasta, presiu
nile masticatoare pot fi repartizate pe câmpul protetic: dento-paro
dontal— la realizarea culiselor cu opritor ce permite sprijinul pro
tezei în sens vertical i previne înfundarea bazei în esuturile moi;
muco-oso* — la utilizarea culiselor f r opritor ce permite culisa-
rea liber a componentelor în axul de inser ie a protezei; mixt
(dento-mucozal) — la utilizarea culiselor cu opritor între care se
realizeaz un spa iu egal cu gradul de rezilien a fibromucoasei
câmpului protetic, ceea ce-i permite protezei mobilizabile mi c ri
limitate.
Pentru realizarea culiselor pot fi utilizate atât elemente prefab
ricate, cât i confec ionate în condi ii de laborator. La început sunt
realizate p r ile solidarizate la protezele fixe situate în axul de in
ser ie a protezei scheletate, determinat de c tre medic i reprodus
în laborator cu ajutorul paralelografului.
Culisele pot fi realizate i cu sisteme de fixare J. B. Riegelblock
331
Fig. 213. Proteza scheletat cu telescoape: a — proteza scheletat cu telescoape
pe din ii 33, 34 i 43; b — cape cilindroconice fixate pe model; — suprafa a
intern a coroanelor solidarizate de aua protezei scheletate

descrise la pun ile dentare mobilizabile (vezi tema 6.7.1.). De men


ionat c scheletul protezei poate include concomitent mai multe
variet i de sisteme speciale de fixare sau o combinare a acestora.
Telescoapele. Sistema de telescoape ca i în protezele par iale
mobilizabile acrilice cu plac (tema 7.1.2.3) sunt alc tuite din ca
pe cilindrice sau cilindroconice cementate pe din ii-stâlpi i din
coroane care restabilesc forma anatomic a din ilor solidarizate
la aua protezei mobilizabile scheletate (fig. 213).
Telescoapele pot fi utilizate atât în cadrul sprijinului mixt, ri
gid al protezelor terminale, cât i pentru sprijinul dentoparodontal
al protezelor intercalate. Machetele capelor se modeleaz în para-
lelograf, suprafe ele lor urmând s aib un ax comun de implantare.
Capsele. Sunt formate din dou componente i pot fi determi
nate ca matrice i patrice. Capsele sunt indicate pe din ii cu dis-
truc ii coronare masive, la care practic lipse te coroana natural ,
dar au r d cini bine implantate, recuperabile.
Confec ionarea p r ilor componente ale capselor la prima etap
se face conform tehnicilor utilizate la realizarea dispozitivelor ra-
diculare în construc iile coroanelor de substitu ie. Pe bontul r d -
ciniilor recuperate se realizeaz cape inelare de protec ie cu dispo
zitive radiculare, iar pe extremitatea supraradicular a capei, pe
suprafa a orizontal , sunt situate dispozitive în form cilindric ,
oval sau de sfer ce prezint patricea capei. La a doua etap se
confec ioneaz matricea, solidarizat de eile scheletului metalic.
Interiorul matricei are aceea i form i dimensiuni ca i patricea
având pere ii par ial sec iona i în sens axial, formând 6—8 petale,
ceea ce permite crearea condi iilor de activare a capelor la apli
carea protezei în cavitatea bucal (fig. 214).
332
Fig. 214. P r ile componente ale capsei: a — matricea lamelat ; b — dispozitivul
corono-radicular cu patricea pe dintele-ancor
Fig. 215. Bar cu c l re : a — bar cu elemente de culise solidarizate la din ii
23 i 27; b — proteza scheletat aplicat pe model

Barele cu c l re i. Au p r i componente i tehnici de confec io


nare identice cu cele ale protezelor par iale mobilizabile acrilice cu
plac (vezi tema 7.1.2.3).
De subliniat c în prezent, datorit utiliz rii tehnologiilor con
temporane, în bare pot fi incluse elemente de culisare ce majoreaz
men inerea protezei scheletate în cavitatea bucal (fig. 215). In
acest scop firma SAE dental (Germania) comercializeaz aparate
de prelucrare prin electroeroziune a componentelor metalice, ce
permite realizarea cu o precizie sporit a diverselor cavit i cu
pere i netezi.
Electroeroziunea este un procedeu de prelucrare a aliajelor i
metalelor dure cu ajutorul aparatului cu desc rc ri electrice prin
scântei, procedeu în cazul c ruia se îndep rteaz un strat sau o
por iune a materialului supus prelucr rii. Prin urmare, la utiliza
rea acestui aparat, pot fi realizate i piese cu o precizie m rit în
condi ii de laborator.
Disjunctori de for e. Aceste sisteme sunt cunoscute în literatura
de specialitate i ca frac ionatori de for e, amortizori, balamale, sis
teme elastice, sisteme articulate etc., precum i sub numele inven
tatorilor. Disjunctorii de for e au fost imagina i pentru protezele
333
a
Fig. 216. Sistemul Ott «Stress breaker»: a — sec ionarea conectorului principal în
form de pârghie în edenta iile biterminale la mandibul ; b — sec ionarea conec
torului principal în edenta iile uniterminale la maxilar

terminale cu scopul desolidariz rii mi c rii eilor protezei fa de


din ii-ancor . Astfel, prin utilizarea acestor sisteme, se realizeaz
o relativ independen între sistemele de ancorare i eile prote
zelor, contribuindu-se 'la o echilibrare a presiunilor masticatoare
asupra câmpului protetic.
Primul sistem a fost propus de Ott i este cunoscut i sub nu
mele de «stress breaker». Autorul prin intermediul unor benzi mu
cozale sec ionate longitudinal de conectorii principali a separat
eile protezelor terminale de elementele de ancor i, în special, de
cro ete (fig. 216). In dependen de l imea, grosimea i lungimea
benzii mucozale sec ionate, în timpul recep ion rii presiunilor mas
ticatoare aua protezei se înfund în fibromucoasa câmpului pro
tetic, realizând un sprijin mixt, permi ând totodat eilor unele
mi c ri independente.
Un alt disjunctor de for e, dispozitivul Roach, permite mi c ri
simultane sau consecutive ale translatorului de for e în plan ver
tical i mi c ri de rota ie în jurul unui ax orizontal (fig. 217).
Acest disjunctor este alc tuit dintr-o bar dreptunghiular solida
rizat de coroana de înveli la mijlocul suprafe ei proximale limi-

Fig. 217. Dispozitivul Roach: prin s ge i


sunt indicate mi c rile pe care dispo
zitivul le permite eii protezei

334
Fig. 218. Amortizatorul Dalbo: a — componentele amortizatorului; b — proteza
scheletat cu p r ile amortizatorului

trofe spa iului edentat. La extremitatea barei este realizat un ax


în form de cilindru care se termin cu o sfer de 2— 3 mm. In
aua protezei sunt realizate pl ci lamelate sagitale i transversale
conform diametrelor dispozitivului coronar, ceea ce permit prote
zei mi c ri verticale i de rota ie (pendulare) limitate.
Amortizorii de for sau sistemele elastice permit eilor prote
zei mi c ri în plan vertical care, dup încetarea presiunii mastica
toare, aduc eile protezei în pozi ia ini ial datorit arcului sau a
spiralelor elastice care intr în construc ia acestor dispozitive.
Amortizorii sunt cunoscu i sub numele inventatorilor: Dalbo, Beat-
Müller, sistemul telescopic Egert etc. Aceste sisteme, ca i cele
precedente, sunt alc tuite din dou p r i: una fixat pe dintele-
ancor i alta în aua protezei care este i un amortizor (fig. 218).
La confec ionare mai frecvent sunt utilizate piese industriale co
mercializate, fiind solidarizate la p r ile respective ale din ilor-
ancor i la proteza mobilizabil .
Balamalele sunt folosite ca elemente de leg tur între cro ete
i eile protezei i sunt compuse dintr-o parte solidarizat de cro
ete, iar alta de aua protezei fiind articulate cu un ax transversal
vestibulooral. Balamalele sunt indicate în edenta iile terminale m an
dibulare când lipsesc molarii, permi ând eilor numai mi c ri pen
dulare (de rota ie în jurul axului).
8.1.3.3. Elemente cu ac iune indirect

Aceste dispozitive sunt cunoscute i sub numele de mijloace


antibasculante datorit faptului c sunt folosite pentru preîntâm
pinarea bascul rii protezei scheletate. Mijloacele antibasculante,
fiind reprezentate de p r ile componente ale protezei sheletate,
opun rezisten tendin elor de deplasare a acesteia de pe câmpul
protetic. Ca elemente ce se opun bascul rii pot fi pintenii ocluzali,
bra ul retentiv al cro etului, cro etul continuu, gheru ele incizale,
pl cu ele dentomucozale i sistemele speciale de men inere, la fel
i retentivit ile anatomice ale câmpului protetic.

8.1.4. Elementele de leg tur dintre p r ile mucozale i cele dentare


ale scheletului

Aceste elemente cunoscute i sub numele de conectori secundari


sunt specifice protezelor scheletate, deoarece, unind p r ile muco
zale i dentare ale protezei, au o important func ie de transmi
tere a presiunilor masticatoare de la din ii artificiali asupra câm
pului protetic. In dependen de modul de solidarizare a conecto
rilor secundari cu eile protezei, este posibil echilibrarea presiu
nilor masticatoare între suportul dento-parodontal i muco-osos
dup necesitate.
In dependen de participarea conectorilor secundari la echi
librarea presiunilor masticatoare asupra elementelor câmpului pro
tetic, ei pot fi grupa i în rigizi, semilabili i labili.
Conectorii semilabili unesc elementele de men inere, sprijin i
stabilizare cu bara sau aua metalic prin segmente metalice scurte
neelastice, rigide ce pornesc direct din corpul cro etului. Datorit
acestui fapt presiunile masticatoare ce revin de la din ii artificiali,
prin intermediul conectorilor rigizi care nu permit eilor s reali
zeze nici o mi care, sunt recep ionate de din ii-stâlpi, creând deci
un suport predominant dento-parodontal.
Conectorii semilabili unesc elementele de men inere, sprijin i
stabilizare cu bara prin segmente flexibile lungi arcate, ondulate
sau prin elemente speciale formând un spa iu între opritor ce per
mite eilor protezei mi c ri limitate pe câmpul protetic la ac iunea
presiunilor masticatoare. Elasticitatea conectorilor semilabili esie
dependent de lungimea, m rimea arcului, forma i diametrul în
sec iune, precum i de aliajul utilizat. Prin urmare, conectorii se
milabili repartizeaz presiunile masticatoare pe fibromucoasa câm
pului protetic i din ii-stâlpi redându-i protezei un sprijin mixt
uniform dento-parodontal i muco-osos.
Conectorii labili unesc ' mobiil elementele de men inere, sprijin
i stabilizare cu aua protezei, permi ând protezei mobilizabile în
axul de inser ie mi c ri verticale, transmi ând presiunile mastica
toare predominant suportului muco-osos.
Utilizarea unui sau a altui conector secundar depinde de tab
loul clinic al edenta iei par iale, starea parodon iului i num rul
336
din ilor restanfi, precum i de gradul de rezilient a fibromucoasei
câmpului protetic, fiind confec iona i la indica iile medicului.

8.2. Conceperea i realizarea protezelor


par iale m obilizabile scheletate

Conceperea i realizarea protezelor par iale mobilizabile sche


letate depind de forma clinic a edenta iei par iale, starea paro-
dontului din ilor-stâlpi, a fibromucoasei câmpului protetic, inân-
du-se cont de tendin ele de deplasare ale acestor construc ii de pe
câmpul protetic. Ins scopul este unul — ca proteza scheletat s
posede o stabilitate static i dinamic pe câmpul protetic la ac
iunea mi c rilor masticatoare i s reduc la minimum influen a
negativ a protezei asupra elementelor câmpului protetic i a în
tregului sistem stomatognat. In acest scop alegerea i plasarea
elementelor componente ale protezei pe câmpul protetic trebuie s
se efectueze în concordant cu indica iile medicului i în depen
dent de situa ia clinic . Din aceste considerente vom descrie i
unele particularit i generale caracteristice pentru conceperea i
realizarea protezelor scheletate în diverse situa ii clinice ale eden
ta iei par iale.

8.2.1. Conceperea protezelor par iale mobilizabile scheletate


in edenta iile terminale
Edenta iile par iale terminale pot fi unilaterale i bilaterale,
localizate la mandibul , maxil sau fiind bimaxilare. Rezolvarea
protetic a edenta iilor terminale preconizeaz atingerea urm toa
relor obiective: a) restaurarea func iei masticatoare; b) restaura
rea integrit ii arcadelor dentare; c) restaurarea esuturilor câm
pului protetic; d) prevenirea apari iei abraziunii i a mobilit ii
patologice a gin ilor restan i i îndeosebi dintilor-stâlpi; e) pre
venirea apari iei tulbur rilor func ionale ale articula iei temporo-
mandibulare i disfunc iilor ocluzale; f) crearea confortului câvi-
t ii bucale; g) asigurarea stabilit ii protezelor pe câmpul protetic.
Conceperea protezelor par iale mobilizabile scheletate în eden
ta iile terminale trebuie s asigure forma, sprijinul bazei prote
zei i ancorarea corespunz toare. Din punct de vedere biomecanic
i functional, proteza poate fi realizat cu sprijin mucoosos sau
mixt (mucoosos i dentoparodontal).
Echilibrarea presiunilor masticatoare pe câmpul protetic este
realizat prin conectorii secundari ce pot avea o conexiune rigid ,
semilabil sau labil , dependent de starea parodon iului din ilor-
stâlpi, fibromucoasei i întinderea edenta iei.
Dac parodontul din ilor-stâlpi este afectat, se recomand so
lidarizarea bi- i tridentar sau în grup a din ilor-stâlpi. Solidari
zarea din ilor restan i se va realiza cu cro ete cu pinteni ocluzali,
cro et continu cu gheru e ocluzale i incizale, microproteze de
acoperire realizate pe 2—3 din i, pun i dentare. In acela i timp
22 Gh. Bârsa, I Postolachl 337
microprotezele i pun ile dentare la nivelul elementelor de agre*
gare pot fi la necesitate realizate cu sisteme speciale de stabilizare.
Dac rezilien a fibromucoasei este crescut , se recomand realiza
rea unei conexiuni rigide a eilor terminale, iar dac rezilien a
este normal , conectorul secundar poate fi conceput astfel ca pre
siunile s se exercite în mai mare m sur asupra suportului muco
osos. In genere echilibrarea presiunilor masticatoare pe câmpul
protetic trebuie s se realizeze pe acea suprafa de sprijin, care
suport mai u or aceste presiuni, asigurând astfel elementelor
câmpului protetic condi ii func ionale normale.
In conceperea limitelor eilor protezei trebuie s se aib în ve
dere o extindere a lor maxim , cuprinzând la mandibul treimea
anterioar a tuberculului piriform, iar la maxil tuberozit ile în
totalitate, astfel încât presiunea masticatoare pe unitatea de sup
rafa muco-osoas a câmpului protetic s se reduc la maximum.
Reducerea presiunilor asupra eilor terminale se poate ob ine
i prin mic orarea suprafe ei ocluzale ale arcadelor dentare în tim
pul mont rii din ilor artificiali folosind canini i premolari, în loc
de premolari i molari, precum i prin eliminarea ultimului molar
din arcada terminal .
In edenta iile biterminale proteza scheletat este reprezentat
de dou ei unite între ele i de mijloacele de stabilizare descrise an
terior.
Proteza scheletat în edenta iile uniterminale este asem n toa
re cu cea din edenta iile biterminale i este reprezentat de o a
plasat pe hemiarcada afectat , iar pe hemiarcada integr pot fi
aplicate cro etele Jackson i Adams (modificate cu pinteni oclu-
zali) sau Bonwill.

8.2.2. Conceperea protezelor par iale mobilizabile scheletate


in edenta iile laterale intercalate
Edenta iile par iale laterale intercalate reprezint forma clinic
cea mai frecvent întâlnit , iar restaurarea integrit ii arcadelor
dentare în asemenea cazuri poate fi realizat nu numai prin con
struc ii conjuncte, dar i mobilizabile. De men ionat c pe larg sunt
indicate protezele par iale mobilizabile scheletate. Conceperea aces
tor proteze în edenta iile par iale laterale intercalate din punct
de vedere biomecanic i func ional poate fi realizat cu sprijin mu-
co-osos, dentoparodontal i mixt. Ca i în cazul edenta iilor termi
nale, unii autori se declar împotriva sprijinului muco-osos, argu
mentând aceast opinie prin faptul c eile protezei se înfund
în fibromucoasa câmpului protetic i determin atrofia apofizelor
alveolare.
Ulterior, ca urmare a atrofiei apofizei alveolare, se pierde con
tactul ocluzal al din ilor artificiali cu din ii antagoni ti r mânând
doar contactul pe din ii restan i naturali. Din aceast cauz poate
ap rea fenomenul de suprasolicitare a din ilor restan i cu urm ri
nefavorabile pentru sistemul dentomaxilar (abrazia esuturilor du
re i mobilitatea patologic a din ilor restan i etc.).
338
In practic îns în edenta iile laterale intercalate extinse se
aplic i proteze cu sprijin mucoosos în care sunt m rite limitele
bazei în a a mod ca pe unitate de suprafa de sprijin s revin o
presiune minimal . Ca exemplu de aceste proteze pot fi protezele
par iale mobilizabile acrilice cu plac sau proteza scheletat cu
elemente de leg tur între ei în form de pl cu e ce au un volum
mai mare, pentru a relua unele presiuni masticatoare asupra sa.
In edenta iile laterale intercalate sunt aplicate pe larg protezele
scheletate cu sprijin dentoparodontal sau mixt. Protezele scheletate
cu sprijin pur dentoparodontal sunt realizate pe din ii-stâlpi bine
implanta i cu parodontul s n tos, ap i s accepte presiuni masti
catoare. In caz c din ii limitrofi bre ei au parodontul afectat sau
avem un spa iu edentat întins, se realizeaz un suport mixt.
Proteza scheletat poate fi conceput i ca o protez - in cu
dublul scop: de imobilizare a din ilor restan i i de echilibrare a
presiunilor masticatoare între ambele suprafe e de sprijin.
Proteza scheletat în edenta iile intercalate unilaterale este re
prezentat de o a plasat pe hemiarcada întrerupt , iar pe cea
integr pot fi aplicate, ca i în cazul edenta iilor uniterminale, cro
etele Jackson, Adams sau Bonwilil. In cazul când din ii restan i
prezint un anumit grad de mobilitate, aceste cro ete pot fi pre
lungite sub forma unor conectori dentari orali i vestibulari, for
mând astfel un sistem de imobilizare pentru toate unit ile odonto-
parodontale. Acelea i opera iuni pot fi realizate i în cazul eden
ta iilor intercalate bilaterale.
Ca elemente de men inere, sprijin i stabilizare, pot fi reco
mandate toate tipurile de elemente de ancorare cu ac iune direct
în dependen de indica iile respective de aplicare. Pentru din ii
distali limitrofi bre ei dentare majoritatea autorilor recomand cro
etele meziodistale (unidentare i bidentare), inelare, continuu, Ney
nr. 6.

8.2.3. Conceperea protezelor par iale mobtUizabite scheletate


în edenta iile frontale
Edenta ia frontal reprezint forma cea mai pu in frecvent .
Numai circa 3% din num rul pacien ilor adresa i pentru trata
mentul protetic au edenta ii frontale pure. In cazul edenta iilor
frontale pure pacien ii se adreseaz de urgen la medicul specia
list, deoarece lipsa din ilor frontali este înso it de tulbur ri fizio-
nomice, fonetice, deseori de deregl ri psihice. De obicei, în aseme
nea cazuri sunt utilizate protezele fixe.
Protezele mobilizabile sunt indicate în urm toarele situa ii cli
nice: în edenta iile frontale extinse; când din ii care m rginesc
edenta ia sunt inap i pentru suportul presiunilor masticatoare; la
adolescen i în perioada de formare a sistemului stomatognat; în
cazul unei resorb ii, atrofii accentuate ale apofizei alveolare ce
impune realizarea unei gingii artificiale; în cazurile realiz rii pro
tezelor provizorii.
Proteza scheletat în edenta iile frontale este reprezentat de o
339
a, de la care pornesc barele sau pl cutele mucozale. Pentru a îm
piedica tendin a de basculare a protezei, sunt indicate elementele
de ancorare atât pe din ii limitrofi, cât i la o distan cât mai po
sibil posterior pe ambele hemiarcade. Pe din ii limitrofi se concep,
în general, cro ete Ackers, cro ete bidentare, cro ete divizate Roach
în form de S, T. De asemenea, pot fi realizate sisteme speciale:
Dolder, bare cu c l re i, iar pe din ii laterali — crc cte circulare,
Bonwill, culise etc.
8.2.4. Conceperea protezelor par iale mobilizabile scheletate
în edenta iile mixte
In edenta iile par iale mixte morfologia câmpului protetic este
deosebit de divers , ceea ce influen eaz posibilitatea terapiei nu
mai prin construc ii protetice mobilizabile. De obicei în practic ,
rezolvarea protetic a edenta iilor par iale mixte se efectueaz atât
prin utilizarea protezelor fixe, cât i a celor mobilizabile. A a si
tua ii clinice permit utilizarea în proteza scheletat a diverse sis
teme de men inere, sprijin i stabilizare. Conceperea protezei sche
letate în edenta iile par iale mixte se efectueaz dup principiile
deja cunoscute repartizând elementele protezei scheletate pe câmpul
protetic în dependen de situa ia clinic .
Conceperea protezelor par iale mobilizabile scheletate pentru di
verse forme de edenta ii poate fi schematic reprezentat în felul
urm tor:
Forma edenta iei par iale
!
Determinarea suportului protezei scheletate

1
S'uport dentoparodontal în Suport mixt sau muco
edenta iile intercalate i osos în edenta iile ter
Irontala (clasele a III - a— minale (clasele I — a II-a
a IV-a dup Kennedy dup Kennedy)
I I
Din ii- stâlpi bine implan- Din ii- stâlpi cu parodon- Alegere* conectorului se
ta i cu parodontul s n - tul deficitar sau este pre- curidar pentru echilibra-
tos zent un spa iu edentat rea presiunilor mastica-
întins toare
I
4
Utilizarea cro etelor sau
1 . Conectori
Conectori
1 1
Conectori semilabili
a sistemelor speciale u n i rigizi labili I
te rigid cu p r ile muco
zale ale protezei

1 1 1
Utilizarea culiselor cu un Utilizarea culiselor f r Unire* cro etelor cu p r-
spa iu lim itat între opri- opritor i a altor ele- ile mucozale *le prote-
tor, egal cu rezilien a mente care permit eilor zei prin conectori lungi,
fibromucoasei, a cro ete- mi c ri libere pe vertica- cu disjunctori de for ,
lor unite rigid cu aua l în axul de inser ie a amortizatori, balamale etc.
protezei, capselor, tele- protezei,
scoapelor.
340
8.3. Etapele clinico-tehnice de confec ionare
a protezelor par iale m obilizabile scheletate

Etapele clinico-tehnice la confec ionarea protezelor par iale mo


bilizabile scheletate depind de tehnica de confec ionare a schele
tului metalic, care poate fi realizat prin dou tehnici:
— Din elemente fabricate pentru diferite p r i ale protezei (ba
re, cro ete, ei etc.) sau modelate separat i ulterior lipite între
ele; procedeul este simplu i poate fi reprezentat ca o metod cla
sic care în prezent practic este utilizat rar.
— Prin turnarea întregului schelet metalic considerat ca o
metod modern .
In baza acestor particularit i, în continuare vom reda teh
nicile contemporane de confec ionare a protezelor scheletate, care
prev d realizarea urm toarelor etape clinico-tehnice:
— Clinic: amprentarea func ional a câmpului protetic.
— Laborator: realizarea modelelor din ghips dur.
— Clinic-laborator: analiza modelului ia para>lelograf i schi a
rea protezei scheletate; reproducerea pozi iei modelului în para-
lelograf în condi ii de laborator pentru deretentivizarea zonelor
retentive i preg tirea modelului pentru duplicarea lui; duplicarea
modelului i modelarea machetei scheletului; ambalarea i turnarea
scheletului din aliajul solicitat; dezambalarea, prelucrarea, proba
pe model i lustruirea scheletului metalic.
— Clinic: proba scheletului metalic în cavitatea bucal ; deter
minarea ocluziei centrice sau a rela iilor intermaxilare.
— Laborator: pozi ionarea modelelor în simulator; montarea
din ilor artificiali în spa iile edentate.
— Clinic: proba machetei protezei scheletate.
— Laborator: ambalarea machetei protezei scheletate în chiu
vet , realizarea tiparului i introducerea acrilatului, polimerizarea;
dezambalarea, prelucrarea i lustruirea acrilatului.
— Clinic: aplicarea protezei par iale mobilizabile scheletate pe
câmpul protetic.
Not . Etapele clinico-tehnice enumerate sunt caracteristice pen
tru protezele scheletate cu elemente de men inere, sprijin i sta
bilizare reprezentate de cro ete. In caz de utilizare a elementelor
speciale de men inere, sprijin i stabilizare, la început se vor con
fec iona p r ile componente ale acestor elemente, apoi dup apli
carea lor în cavitatea bucal se vor aplica procedeele prev zute de
etapele de confec ionare a protezei mobilizabile.

8.3.1. Modelul i analiza lui la paralelograf

Pentru confec ionarea protezelor scheletate se ob in amprente


func ionale ca i în cazul confec ion rii protezelor par iale mobili
zabile acrilice cu plac , îns se realizeaz modelul de lucru din
341
»

Fig. 219. Componentele paralelografului simplu

ghips dur dup tehnicile deja cunoscute. Modelul obligatoriu este


analizat în paralelograf.
în prezent sunt cunoscute diverse variet i de paralelografe
(simple, complexe), unele utilizate pentru analiza i preg tirea
modelului pentru dublare, iar altele i pentru modelarea machetei
protezei i pentru prelucrarea componentelor metalice. Indiferent
de varietatea paralelografului, toate sunt construite dup unul i
acela i principiu — la diverse mi c ri piesele-anexe se vor afla în
acela i plan. Paralelograful simplu este alc tuit din urm toarele
componente (fig. 219):
1. Soclul stabilizator reprezentant de o plac metalic groas
i neted care-i confer stabilitatea aparatului. 2. Suportul pentru
model, articulat reglabil, multidirectional cu o m su de lucru
dotat cu sisteme pentru fixarea modelului. Suportul este a ezat
pe placa soclului stabilizator pentru plasarea lui pe toat suprafa a
pl cii. 3. Stâlpul vertical solidarizat lateral i perpendicular de
soclul stabilizator care permite realizarea mi c rilor în plan ver
tical. 4. Bra ul orizontal solidarizat (sau articulat) perpendicular
la extremitatea superioar a stâlpului vertical, fiind situat para
lel pl cii soclului stabilizator. Extremitatea liber a bra ului este
înzestrat cu un sistem de menghin pentru instalarea pieselor
anexe paralel stâlpului vertical i perpendicular suportului stabili
zator.
Piesele-anex sunt reprezentate de: tija detectoare, asem n
342
toare cu un cilindru plan, cu ajutorul c reia se orienteaz înclina
rea m su ei de lucru pe care este fixat modelul pân la stabilirea
axului comun al din ilor-stâlpi purt tori de cro ete; tija portcreion,
care are la extremitate un grafit, cu ajutorul c ruia se traseaz
ecuatorul tuturor din ilor restan i; tije retentivometre în num r de
trei, sub form de cilindru asem n toare cu tija detectoare, dar la
o extremitate prezentat de un disc cu raza respectiv de 0,25 mm,
0,50 mm i 0,75 mm, ce servesc la m surarea retentivit ii sub-
ecuatoriale a coroanei dintelui-stâlp fa de axul comun; tija r zu
reprezentat de o lam cu o extremitate în muchie — bizou, care
poate fi coborât manual pentru a r zui ceara de pe model, i re
vine la pozi ia ini ial automat, datorit ac iunii unui resort.
Cu ajutorul paralelografului simplu se analizeaz modelul în
vederea plas rii elementelor de men inere, sprijin i stabilizare
reprezentate de cro ete, iar în condi ii de laborator modelul se
deretentivizeaz . Aparatele moderne i cel comercializat de firma
Kavo (Germania), pe lâng aceste opera iuni permit i: a) monta
rea i solidarizarea elementelor prefabricate ale protezelor; b) mo
delarea prin r zuire de cear sau frezare a pieselor componente;
c) frezarea componentelor metalice în axul de inser ie al protezei.
Acest aparat are acela i principiu de construc ie cu excep ia c pe
stâlpuil vertica'l este montat un sistem complex reprezentat i de
piese electrice ce permit 1000— 25000 rota ii pe minut ale frezelor
anexe utilizate pentru frezarea cerii i a metalului (fig. 220).
Indiferent de tipul aparatului utilizat, paralelografia urm re te
scopul proiect rii i plas rii elementelor componente ale protezei
scheletate i îndeosebi ale celor de men inere, sprijin i stabilizare,
pentru a fi reproduse în condi ii de laborator în machete i apoi
în schelet metalic dup un program bine determinat. In acest scop
la prima etap se analizeaz modelul urm rind executarea urm
toarelor opera iuni:
1. Determinarea axului de inser ie i dezinser ie al protezei.
2. Fixarea pozi iei alese a axului de inser ie i dezinser ie al
protezei, pentru reproducerea ei.
3. Determinarea i trasarea ecuatorului protetic.
4. Stabilirea punctelor retentive unde vor fi a ezate extremit
ile bra elor elastice ale cro etelor.
5. Alegerea construc iei protezei i trasarea proiectului pe mo
del.
Determinarea axului de inser ie i dezinser ie al protezei. Axul
de inser ie i dezinser ie al protezei, dup E. Gavrilov, este apre
ciat drept direc ie de aplicare i înl turare a protezei, care prevede
mi carea protezei de la primul contact al elementelor de ancorare
cu din ii-stâlpi pân la fibromucoasa câmpului protetic, când pin
tenii ocluzali sunt a eza i în loca urile lor, iar eile sunt amplasate
cu precizie pe suprafa a câmpului protetic. înl turarea protezei
este apreciat ca mi care în direc ie opus , adic de la momentul
desprinderii bazei de pe fibromucoasa câmpului protetic pân la
pierderea contactului elementelor de ancorare cu din ii-stâlpi.
343
Fig. 220. Paralelograful K9 EW L i opera iunile executate (firma KaVo): a —
aspectul paralelografului cu piesele anexe; b — studiul modelului; — modelarea
suprafe elor machetelor prin radiere de cear ; d — montarea i solidarizarea ele
mentelor speciale la protezele fixe; e — diverse forme ale protezelor fixe frezate
la aparat

Noi consider m c axul de inser ie i dezinsertie al protezei pre


zint o traiectorie bine determinat , care permite aplicarea i în
l turarea protezei de pe câmpul protetic f r obstacol.
Axul de inser ie al protezei poate fi: 1) vertical (când proteza
este aplicat concomitent pe to i din ii-stâlpi); 2) vertical spre
dreapta (când proteza este aplicat la început pe din ii-stâlpi din
partea dreapt , apoi pe cei din partea stâng ); 3) vertical spre
stânga; 4) vertical posterior; 5) vertical anterior.
Determinarea axului de inser ie i dezinser ie al protezei depin
de de alegerea pozi iei modelului în parelelograf. Aceast opera
iune poate fi realizat prin una din cele trei metode cunoscute: 1)
liber ; 2) prin aprecierea înclin rii medii a axelor din ilor-stâlpi;
3) de alegere.
Metod liber . Conform acestei metode, modelul se fixeaz pe
m su a reglabil i se pozi ioneaz în a a fel ca planul suprafe e
lor ocluzale ale tuturor din ilor-stâlpi s fie perpendicular cu tija
detectoare a paralelografului. Dup blocarea m su ei reglabile, se
vor executa opera iunile de studiere a modelului.
Meloda aprecierii înclin rii medii a axelor din ilor-stâlpi. La uti
lizarea acestei metode soclul modelului se realizeaz ini ial în
344
ci c

Fig. 221. Trasarea liniilor pe soclul modelului dup care se apreciaz înclinarea
medie a axelor din ilor- stâlpi: a — linia medie (C) a din ilor - stâlpi A i B, iar
unghiul i[ este egal cu unghiul i; b — linia medie comun (C2) a axelor tuturor
din ilor- stâlpi

conformator sau laturile lui se vor prelucra la aparatul de soclat


astfel ca acestea s fie paralele între ele i perpendiculare bazei
soclului (vezi tema 4.1.1). Modelul se fixeaz pe m su a reglabil
a suportului, înclinând-o în diferite direc ii pân ce axul vertical
de implantare al unuia din din ii-stâlpi va coincide cu tija detec
toare în toate planurile (fig. 221). M su a se blocheaz i prin
depunerea tijei detectoare pe suprafa a corespunz toare a soclului,
unde este implantat dintele cu creionul, se traseaz o linie în plan
vertical dup direc ia tijei detectoare (A). Dup aceast metod
se g se te axul vertical al urm torului dinte de pe aceea i hemi-
arcad trasând-o pe soclul modelului (B), procedând la fel ca i
cu primul dinte-stâlp. Liniile trasate vertical sunt unite cu dou
linii orizontale paralele între ele una dintre care, la întret ierea cu
liniile verticale, formeaz unghiuri egale între ele (Z-ij = Z .i).
Aceste linii orizontale se traseaz la o dep rtare cât mai mare una
de alta i se unesc cu o linie vertical (C), care le împarte în dou
jum t i egale. Ultima linie (C) va fi axul mediu al acestor doi
din i-stâlpi. Dac la hemiarcada respectiv vor fi utiliza i mai
mult de doi din i-stâlpi, axurile verticale ale urm torilor din i-stâlpi
vor fi trasate câte una pe soclul modelului i dup linia vertical
medie a celor doi din i preceden i, determin m axul mediu pentru
trei din i-stâlpi, apoi dup linia, vertical medie a celor trei din i
se determin linia medie pentru patru din i i a a mai departe.
Conform principiilor expuse, se determin i axurile medii ale
din ilor-stâlpi de pe hemiarcada opus . Ulterior axurile medii de
terminate între din ii-stâlpi de pe fiecare hemiarcad sunt trasate
345
pe latura posterioar a soclului modelului cu ajutorul tijei detec
toare i între ele iar i se apreciaz linia vertical medie care va
prezenta axul mediu comun al tuturor din ilor-stâlpi (fig. 221 b).
Dup aceast linie medie m su a reglabil se blocheaz definitiv
în aceast pozi ie pentru realizarea urm toarelor opera iuni.
In literatur aceast metod este cunoscut i ca metoda No
vak, care a propus ca orientarea axului fiec rui dinte-stâlp s fie
realizat cu o tij din sârm cu o lungime de 20 mm, fixat cu
cear topit la mijlocul suprafe ei ocluzale a fiec rui dinte-stâlp.
V. Kulajenko i S. Berezovski pentru determinarea axului co
mun a din ilor-stâlpi au propus folosirea cunoscutului principiu
geometric, conform c ruia liniile axurilor din ilor-stâlpi neparaleli
se întretaie formând un unghi, iar bisectoarea acestui unghi este
trasat pe soclul modelului care constituie i linia medie a din-
tilor-stâlpi examina i (fig. 222).
Chiar i modific rile propuse la utilizarea acestei metode, pre
cum i a metodei libere, nu exclud cazul când ecuatorul protetic
poate ocupa o pozi ie nefavorabil , creând situa ii dificile pentru
aplicarea cro etelor i men inerea protezei scheletate pe câmpul
protetic.
Metoda de alegere. Conform metodei de alegere, pozi ia mode
lului pe m su a reglabil se stabile te în a a fel ca din ii-stâlpi
s prezinte retentivit i favorabile pentru plasarea bra elor elas
tice ale cro etelor. In vederea efectu rii acestei opera iuni este fo
losit tija detectoare care se aduce la fiecare dinte-stâlp, înclinând
m su a reglabil cu modelul pân când latura ei va prezenta con
tact punctiform cu por iunea cea mai convex a dintelui examinat,

Fig. 222. Determinarea înclin rii medii a axelor din ilor - stâlpi dup metoda bi-
sectoarelor B | Oi — linia axului de inser ie a dintelui-stâlp posterior; — linia
axului de inser ie a dintelui- stâlp anterior; A B tO — triunghiul format la inter
sec ia liniilo r verticale E^Oi i ; — bisectoarea unghiului O, care este
i linia înclin rii medii a acestor doi din i
Fig. 223. Determinarea retentivit ilor din ilor- stâlpi; a — contactul tijei detectoare
cu por iunea cea mai convex a dintelui; b — distan a dintre tija detectoare i
dinte
346
iar spre colet va ap rea un spa iu de form triunghiular (fig. 223).
Se poate întâmpla ca la unul sau mai mul i din i-stâlpi s fie zo
ne retentive bune pentru plasarea bra elor elastice, iar pe al ii —
nesatisf c toare. Printr-o u oar înclinare în jos a modelului, cu
partea unde sunt din i cu zone retentive nesatisf c toare, se for
meaz zone cu o retentivitate satisf c toare. Determinarea pozi
iei modelului în care to i din ii-stâlpi prezint retentivit i favo
rabile, este realizat în urma mai multor taton ri. O dat cu de
terminarea acestei pozi ii se determin i axul de inser ie i dezin
ser ie a protezei, iar m su a reglabil se blocheaz pentru ca toate
opera iunile s se execute în pozi ia determinat .
F. Craddock (1956), J. Osbarne, L. Lammine (1974) consider
c o ra ional alegere a elementelor retentive poate fi efectuat i
în dependen de topografia edenta iei. Ei propun ca în edenta iile
terminale i frontale modelul s fie înclinat cu segmentul edentat
în jos. Dac avem dou sau mai multe bre e (în zonele frontale
i lateralle), modeluil, se înclin în jos cu partea care reprezint o
stabilizare mai insuficient . In cazurile de edenta ii laterale in
tercalate, modelul se va înclina spre din ii mai stabili. In unele
cazuri pentru o aplicare mai fizionomic a cro etei la edenta ia
frontal se recomand înclinarea modelului posterior.
Fixarea pozi iei alese a axului de inser ie i dezinser ie al pro
tezei pentru reproducerea pozi iei în paraielograf. Pentru îndepli
nirea sarcinilor de laborator trebuie s fie prev zut posibilitatea
reproducerii pozi iei determinate a modelului în laboratorul de teh
nic dentar . în prezent sunt cunoscute mai multe metode de fixare
a pozi iei alese, îns toate prev d trasarea a diverse linii, reali
zarea an urilor pe soclul modelului, frezarea g urilor 'pe model
sau folosirea diferitelor instalatoare cu ajutorul c rora se poate
reproduce ulterior pozi ia modelului în paraielograf.
Una dintre metodele de fixare a pozi iei alese este urm toarea:
dup ce s-a determinat axul de inser ie a protezei i s-a blocat m
su a reglabil , cu ajutorul tijei detectoare, se traseaz pe soclul
modelului linii verticale în zonele anterioar , posterioar i late
ral . Cu ajutorul bisturiului, de-a lungul fiec rei linii se realizeaz
an uri triunghiulare, care vor fi reproduse i pe modelul duplicat.
Pentru pozi ionarea modelului în paraielograf, tija detectoare
se suprapune cu fiecare an în parte prin mi c ri u oare ale m
su ei reglabile, pân la ob inerea paralelismului între tij i fie
care an f r a schimba pozi ia modelului.
A. Rebossio a propus metoda de frezare a g urilor la modelul
superior în zona palatinal , unde nu vor fi plasate elementele de
leg tur dintre ei, iar la modelul inferior — la centru. In gaur
se va instala o buc cilindric corespunz toare diametrului tijei
detectoare. In timpul dubl rii modelului se introduce în buc o
tij metalic care va trece în pasta coloidal i din ea în modelul
duplicat. Pentru reproducerea pozi iei determinate a modelului, ti
ja detectoare se va suprapune cu tija din model în toate planurile,
opera iune urmat de blocarea m su ei reglabile.
347
Determinarea i trasarea ecuatorului protetic. Determinând po
zi ia modelului apreciat dup una din metodele descrise, înlocuim
tija detectoare cu tija portcreion, care, fiind adus la fiecare dinte-
stâlp i fiind plasat în jos pân la nivelul coletului, p strând con
tact cu dintele, marcheaz ecuatorul protetic cu partea lateral a
grafitului (categoric nu se admite trasarea liniei respective cu ex
tremitatea liber a grafitului) în a a mod ca extremitatea liber
a grafitului s treac între festonul gingival i colet.
Ecuatorul protetic trasat în majoritatea cazurilor nu coincide
cu pozi ia ecuatorului anatomic al dintelui. Totodat ecuatorul
protetic împarte dintele în dou zone: 1) zona subecuatorial , cup
rins între ecuatorul protetic i colet, numit i zona retentiv ;
2) zona supraecuatorial , situat între ecuatorul protetic i mar
ginea ocluzal a dintelui, numit i zon neretentiv , de sprijin.
Aceste zone, în dependen de situarea lor, vor determina alegerea
tipurilor de cro ete.
L. Blatterfein a stabilit unele caractere ale traseului ecuatoru
lui protetic în dependen de înclinarea modelului, deosebind cinci
tipuri de situare a ecuatorului pe suprafe ele dintelui i de atitu
dine fa de edenta ie (fig. 224).
In realitate traseul ecuatorului protetic nu este epuizat numai
prin aceste variante i poate s fie reprezentat printr-o topografie
variat , dependent de pozi ia de înclinare a modelului, de m ig
r rile i forma anatomic a din ilor-stâlpi. In unele situa ii traseul
ecuatorului protetic este reprezentat de o curb deformat , atipic ,
care permite ca limitele zonelor retentive i neretentive s fie de o
configurare complex , ce prezint dificult i la aplicarea elemente
lor cro etului.
Stabilirea zonelor retentive. Pentru aceast opera iune tija de
grafit este înlocuit cu tija retentivometric de dimensiuni cores
punz toare formei cro etului i rezisten ei parodontale a dintelui-
stâlp. Retentivometrele de 0,25 mm sunt folosite pentru cro etele
mai pu in elastice sau pentru din ii cu implantare parodontal sla
b , cele de 0,50 i 0,75 mm — pentru cro ete elastice i pe din ii
bine implanta i sau cu un grad de implantare medie.
Tija retentivometric trebuie s vin în contact cu linia ecuato
rului protetic, iar discul va fi ridicat sau coborât în zona retentiv
pân va intra i el în contact cu suprafa a dintelui (fig. 225). Lo-

a
Fig. 224. Variet i de ecuator protetic dup Blattcrfein: a — mijlociu; b, — dia
gonal; d — înalt; e — jos

348
Fig. 225. Determinarea punctelor retentive cu ajutorul tijelor retentivometre

cui în care discul atinge dintele reprezint punctul de reten ie care


se înseamn cu creionul. Anume în acest punct se va plasa extre
mitatea elastic a bra ului retentiv.
Alegerea construc iei protezei i trasarea proiectului pe model.
Proiectul definitiv al protezei scheletate este elaborat dup exame
nul câmpului protetic, modelului de studiu i analiza modelului la
paraielograf. Elaborarea corect a proiectului solicit o anumit
corela ie între starea câmpului protetic i elementele componente
ale protezei scheletate.
Ney Company recomand trasarea proiectului protezei schele
tate pe model în urm toarea ordine: a) conturarea formei eilor
pentru toate spa iile edentate, indiferent de sprijinul care se poate
realiza; b) conturarea formei elementelor de leg tur dintre ei;
c) conturarea elementelor de men inere, sprijin i stabilizare i a
conectorilor secundari.
Dup trasarea proiectului protezei scheletate cu ajutorul para-
Ielografului, sunt executate opera iunile de laborator ce prev d:
reproducerea pozi iei determinate a modelului; preg tirea modelu
lui pentru duplicare; pozi ionarea modelului duplicat dup axul de
inser ie i dezinser ie al protezei scheletate, determinat cu ajutorul
paralelografului.

8.3.2. Preg tirea modelului pentru duplicare

In prezent tehnicile de confec ionare a scheletului metalic al


protezei par iale mobilizabile scheletate prin metoda îndoirii i
lipirii elementelor prefabricate practic sunt abandonate din odon-
totehnic fiind înlocuite prin turnarea integr a scheletului din alia
je respective. In acest scop macheta scheletului pân nu demult
se modela pe modelul de lucru, apoi fiind deta at de pe el se rea
liza tiparul i se turna dup tehnicile cunoscute. Ins la aplicarea
acestei metode se pot comite imprecizii în realizarea elementelor de
ancorare, men inere i sprijin care dup turnare se adaptau la din
ii-stâlpi prin lefuire, iar uneori i prin îndoire. Din aceste consi
derente metoda respectiv a fost înlocuit cu metoda de realizare
a scheletului metalic prin turnarea pe modelul duplicat. Actual-
349
mente aceast metod este utilizat pentru toate variet ile de
schelete i, îndeosebi, pentru ce'le cu elemente de men inere repre
zentate de cro ete.
Tehnica respectiv prevede ca modelul de lucru s fie analizat
ini ial de c tre medic i tehnicianul dentar în paralelograf, apoi
modelul fiind fixat în axul de inser ie i dezinser ie al protezei se
preg te te pentru duplicare. Preg tirea modelului pentru duplicare
prevede: 1) deretentivizarea zonelor retentive; 2) folierea suprafe
elor mucozale.
Deretentivizarea zonelor retentive. Modellul poate reprezenta
diverse zone retentive situate atât subecuatorial la nivelul din i
lor restan i, precum i unele spa ii mucozale oferite de culise, bare,
pun i dentare, spa ii interdentare (diasteme, treme) etc. Dereten
tivizarea acestor zone urm re te scopul desprinderii modelului de
lucru din masa amprentar duplicatoare cu u urin , f r a afecta
amprenta, evitându-se astfel aplicarea elementelor rigide ale sche
letului în aceste zone.
Deretentivizarea se efectueaz prin picurare de cear în zonele
retentive în a a mod încât stratul de cear depus s se situeze în
tre festonul gingival al din ilor restan i i ecuatorul protetic sau
între suprafa a mucozal i polul inferior al culisei sau barei. Su-
praecuatorial, pe suprafe ele culisei sau ale barei, cât i pe traseele
din zonele retentive, marcate pentru plasarea bra elor elastice ale
cro etelor, nu se va picura cear . In continuare cu tija r zu a
paralelografului se vor înl tura surplusurile de cear prin r zuire
sau frezare. Pentru aceasta lama tijei r zu e se va aduce la fiecare
zon pân când va prezenta contact intim cu suprafa a cerii i cu
linia ce marcheaz ecuatorul protetic, realizând de jur împrejurul
dintelui suprafe e paralele i netede. R ziuirea sau frezarea cerii
se efectueaz cu aten ie pentru a nu modifica prin tocire integri
tatea supraecuatorial a din ilor restan i sau a suprafe elor bare
lor ori culiselor.
Folierea suprafe elor mucozale. Folierea suprafe elor mucozale
ale modelului se efectueaz cu scopul ob inerii unui spa iu între
suprafe ele mucozale ale scheletului metalic i fibromucoasa câm
pului protetic pentru a evita înfundarea componentelor mucozale
în fibromucoas la ac iunea presiunilor masticatoare, precum i
pentru înglobarea ulterioar a eilor metalice în acrilat. In unele
situa ii clinice când pe câmpul protetic exist zone sensibile, ne
favorabile pentru recep ia presiunilor masticatoare, reprezentate de
torusul palatinal, proeminen e osoase acoperite de fibromucoas
sub ire, rugile palatinale exprimate etc. folierea acestor zone este
obligatorie. Prin urmare, folierea se efectueaz cu urm toarele sco
puri: ob inerea spa iilor între eile protezei i fibromucoasa câm
pului protetic (dac suprafe ele mucozale ale eilor vor fi total
metalice, folierea nu se va realiza); ob inerea spa iilor între co
nectorii principali reprezenta i de bare i fibromucoas (dac co
nectorii principali vor fi reprezenta i de pl cu e, folierea, de ase
menea, nu se va realiza); ob inerea spa iilor între conectorii se
350
cundari i fibromucoas (folierea este obligatorie în toate cazurile).
Folierea zonelor enumerate se face cu folii de cear calibrat ,
cu grosimea de 0,5— 1,0 mm, care se ramole te la sursa de c ldur
i se aplic pe suprafa a modelului adaptându-se intim la el. Sur
plusurile de cear sunt înl turate prin t iere conform limitelor de
senului elementelor respective, iar marginile sunt fixate la supra
fa a modelului prin lipire cu cear . Amintim c folierea poate fi
realizat în dependen de situa ia clinic i particularit ile con
structive ale protezei scheletate numai la nivelul zonelor de extin
dere a conectorilor secundari sau i la nivelul zonelor de extindere
a eilor, precum i la nivelul zonelor de extindere a conectorilor
principali.
De remarcat c la utilizarea elementelor de ancorare, men inere
i stabilizare reprezentate de sisteme speciale modelarea compo
nentelor fixe ale sistemului respectiv se realizeaz numai în para
ielograf, în axul de inser ie i dezinser ie al protezei mobilizabile,
iar confec ionarea lor prevede folosirea tehnicilor aplicate la con
fec ionarea protezelor conjuncte. Pentru realizarea scheletului me
talic al protezei mobilizabile, modelul de lucru, de asemenea, se va
preg ti pentru duplicare.

8.3.3. Modelul duplicat

Modelul duplicat prezint copia fidel a modelului de lucru,


confec ionat din materiale termorezistente (vezi tema 3.9) cu sco
pul model rii i turn rii scheletului metalic. Modelul duplicat se
execut dup amprenta ob inut de pe modelul de lucru preg tit
în conformatoare speciale de duplicare.
In prezent sunt elaborate i comercializate diverse tipuri de
conformatoare, îns toate au acela i principiu de construc ie. Ele
sunt asem n toare unor cutii compuse din dou p r i: corpul cu
forme i dimensiuni variate, confec ionate din mase acrilice sau
aliaje, la care partea superioar este prev zut cu orificii pentru
turnarea materialului amprentar i pentru refularea aerului din
interiorul cutiei. La corp, în partea inferioar , se ata eaz un capac
pe care se fixeaz modelul de lucru, care prezint , la rândul s u,
a doua parte a conformatorului. Unele conformatoare sunt comer
cializate cu piese anexe utilizate pentru confec ionarea pâlniei i
a canalului principal de turnare în soclul modelului. Aceste piese
de form conic , cu dimensiuni diverse, se aplic cu ajutorul unei
tije metalice în centrul amprentei i se fixeaz printr-un urub la
corpul conformatorului.
Pentru realizarea modelului duplicat, modelul de lucru dere-
tentivizat se fixeaz în centrul capacului conformatorului cu plas
tilin sau silicon chit, sau prin picurare cu cear lipicioas . Capa
cul cu modelul fixat se introduce într-un vas cu ap la temperatura
camerei pentru izolarea modelului. Dup 10— 15 minute la capac
se ata eaz corpul conformatorului i prin unul din orificiile de pe
351
Fig. 226. Etapele de realizare a amprentei modelului de lucru: — fixarea mode
lului de lucru în capacul conformatorului; b, — aparatul de preg tit material
amprentar duplicator EW L 5416 i umplerea conformatorului

partea superioar a lui se toarn materialul amprentar duplicator


preventiv preg tit, pân la umplerea conformatorului (fig. 226).
Ca material amprentar duplicator sunt utilizate materialele
elastice din grupa hidrocoloizilor reversibili (vezi tema 3.1). Aces
te materiale posed fluiditate la temperatura de 40—45° i elasti
citate la temperatura camerei. Preg tirea materialului duplicator
poate fi efectuat dup tehnici clasice, conform c rora materialul
utilizat se taie în fragmente mici (cuburi de 10— 15 mm) i se in
troduc în vase din sticl sau emailate. Vasul cu materialul de
duplicare se înc lze te la baia cu ap , la temperatura de 60—70°C,
pân când materialul este lichefiat complet. Dup r cirea lent ,
la temperatura de 40—45°C, se toarn în conformator. In prezent
sunt elaborate diverse aparate speciale pentru preg tirea materia
lului duplicator. De exemplu, firma Kavo comercializeaz aparatul
pentru dublare — EW L 5416, care permite preg tirea a 6 kg de
material amprentar dup un regim programat. Aparatul, fiind în
zestrat cu malaxor, care se rote te cu 25 rota ii pe minut, i cu
sistem electronic ce indic i temperatura, permite preg tirea ma
terialului i men inerea .temperaturii necesare pe parcursul zilei de
352
lucru. Turnarea materialului în conformator se efectueaz prin-
tr-un robinet ce permite scurgerea lui în jet sub ire, continuu.
Dup ce s-a umplut conformatorul cu materialul amprentar dup
licator, se las timp de 30—45 minute pentru r cire la temperatura
camerei, apoi se introduce într-un vas cu ap rece pentru 15— 20
minute. Ulterior se înl tur capacul conformatorului i se îndep r
teaz modelul din amprent fiind prins cu o pens , prin manevre
de trac iune. Modelul poate fi îndep rtat din amprent i prin ma
nevre u oare de luxa ii realizate cu un instrument ascu it pe sup
rafe ele laterale anterioare i posterioare ale soclului modelului.
Elasticitatea materialului duplicator, precum i suprafa a dereten-
tivizat a modelului permit înl turarea lui din interiorul corpului
conformatorului cu u urin . Dup o apreciere a amprentei, care
trebuie s aib pere i netezi f r porozit i i incluzii de aer, se
pozi ioneaz i se fixeaz tija metalic reglabil cu piesa anex
utilizat pentru pâlnie. Vârful pâlniei în form de cilindru se aduce
în contact cu materialul amprentar din centrul amprentei, ce co
respunde plan eului bucal pentru modelul inferior sau bol ii pa
latine pentru cel superior. Locul de aplicare a vârfului pâlniei nu
trebuie s coincid cu zona de extindere a conectorului principal
(pentru modelul superior) pentru a nu-1 modifica. In continuare
în vacuum-malaxor se prepar pasta pentru turnarea modelului din
material specific aliajului solicitat la turnarea scheletului metalic
(vezi tema 3.9). Pasta preg tit se toarn progresiv în interiorul
amprentei. In acest scop corpul conformatorului este a ezat pe m
su a vibratorului, iar pasta se depune sub ac iunea vibr rilor con
tinui pentru ca materialul s p trund în toate imprim rile am
prentei pentru a exclude incluziile de aer. Dup priza definitiv a
materialului din care se confec ioneaz modelul duplicat, aproxi
mativ peste 30—45 minute, se îndep rteaz pâlnia din soclul mo
delului i se scoate amprenta împreun cu modelul din conform'a-
tor. Modelul se elibereaz prin t ierea în fragmente a materialului
amprentar cu un bisturiu ascu it fiind aten i ca s nu traum m
modelul. Modelul ob inut se prelucreaz termic printr-o uscare
timp de 40—45 minute în cuptorul de preînc lzire ridicând tempe
ratura lent de ta 20—40°C pân la 160— 200°C. Fiind scos din cup
tor, modelul se a az pe un suport metalic i se cufund într-un
vas cu cear topit men inându-1 30—45 secunde. Aceast opera
iune este cunoscut ca impregnarea modelului i se realizeaz cu
scopul m ririi durit ii materialului modelului, precum i pentru o
aderen mai bun a machetei scheletului de model în timpul mo
del rii elementelor componente (fig. 227).
Modelul duplicat se fixeaz în paraielograf i se reproduce axul
de inser ie i dezinser ie al protezei, dup reperele notate pe mo
del, apoi se traseaz ecuatorul protetic i se noteaz punctele re
tentive unde vor fi plasate extremit ile bra elor elastice ale cro
etelor. Se reproduce cu creionul desenul proiectului scheletului
protezei în întregime, dup ce urmeaz modelarea machetei pro
tezei din cear special .
23 Gh- Bârsâ, I. Postolachl 353
a 6
Fig. 227. Etapele de realizare a modelului duplicat: — pozi ionarea formei în
interiorul amprentei pentru realizarea pâlniei; b — turnarea pastei de ambalat
pe masa vibratoare; — impregnarea modelului cu cear topit

8.3.4. Modelarea machetei scheletului protezei

Modelarea machetei scheletului se efectueaz din elemente din


cear preformate prin adaptarea i lipirea lor la modelul duplicat
dup configura ia traiectului desenului schematic al scheletului
protezei de pe model. Elementele preformate sunt realizate din cea
r special , utilizând matricele din siliconi comercializate împreu
n cu ceara pentru modelarea machetelor protezelor scheletate.
Matricele sunt realizate cu imprim ri de diverse forme: bare, benzi,
pl cute, brate de cro ete, retentii pentru ei în form de orificii sau
plase. Pentru realizarea elementelor preformate ceara în stare flui
d se toarn prin picurare continu în imprim rile respective
ale matricei, apoi dup solidificare se deta eaz ob inând astfel
componentele necesare ale scheletului cu suprafe e netede i di
mensiuni uniforme. In acest scop pot fi utilizate i elemente pre
formate cu diverse forme i dimensiuni produse industrial din cea
r sau materiale termoplastice speciale comercializate în truse
(fig. 228).
Modelarea machetei se realizeaz prin aplicarea componentelor
preformate pe model, în raport cu desenul scheletului, în urm
toarea ordine: conectorii principali, eile, elementele de men inere,
sprijin i stabilizare i conectorii secundari. Pentru aceasta com
ponentele preformate sunt plastificate în ap cald 50—60°C sau
la sursa de c ldur adaptându-se intim la model, solidarizându-le
între ele cu cear , iar marginile lor se lipesc de suprafa a modelu
lui duplicat.
Conectorii principali reprezenta i de bare ramificate se ob in
354
RA II

14 15 16
BK III

20
228. Diverse forme de elemente preformate, utilizate la modelarea machetei
scheletului protezei (firma Schütz-Dental)
prin asocierea mai multor segmente, conform traiectului desenului
schematic al lor de pe modei solidarizându-le prin lipire. La uti
lizarea conectorilor principali reprezenta i de pl cute, acestea se
modeleaz prin adaptarea foliei de cear calibrat , cu grosimea
de 0,4— 0,6 mm, în zona de extindere a conectorii!,or. Surplusurile
din cear se înl tur dup conturul desenului care este vizibil
datorit transparentei cerii, iar marginile pl cutei se lipesc la mo
del cu cear topit . La mandibul , în zona plan eului bucal, mar
ginea pl cu ei se îngroa pân la 2 mm prin picurare de celar
sau prin aplicarea unei benzi cu grosime i form corespunz toare.
eile se modeleaz în dependen de raportul dintre suprafe ele
mucozale cu apofiza alveolar . Dac este indicat o suprafa mu-
cozal metalic , se adapteaz în spa iul edentat o folie de cear
calibrat dup limitele desenului, lipind marginile foliei la mo
del i la conectorul principal. Pe suprafa a extern (opus ), pen
tru aderen a acrilatului se realizeaz reten ii în form de anse,
ciupercu e, butoni etc. sau pot fi realizate suprafe e retentive ca
i în cazul realiz rii corpurilor de pun i dentare, în dependent de
indica iile prescrise de c tre medic. La folosirea unei suprafe e
mucozale acrilice, aua se va modela cuorificii sau în form de
plas prin care ulterior va p trunde acrilatul înglobând aua în
întregime, creând astfel contact între acrilat i apofiza alveolar .
La nivelul de solidarizare a eilor cu conectorii principali se mo
deleaz trepte de aproximativ 1— 2 mm în dependen de cantita
tea esuturilor pe care le va restabili aua protezei. Aceste trepte
permit ca acrilatul eilor s se situeze la acela i nivel cu segmen
tul metalic contopindu-se cu conectorul principal.
Elementele de men inere, sprijin i stabilizare se modeleaz în
dependen de tipul lor. La utilizarea cro etelor, modelarea se rea
lizeaz din segmente de cear preformate fiind aplicate i adaptate
la traiectul desenului schematic al elementelor componente ale cro
etului, solidarizându-le apoi la nivelul corpului cro etului, spa i
ilor interdentare, sau la ei în dependen de tipul de cro ete fo
losite i de plasarea ölementelor componente ale cro telor pe supra
fe ele din ilor-stâlpi. Modelarea sistemelor speciale, de asemenea,
depinde de tipuil utilizat. A a, de exemplu, la aplicarea sistemelor
precise, produse industrial din aliaje, piesele pot fi solidarizate la
scheletul metalic prin în urubare sau prin reten ia lor în acrilatul
protezei. Ins , indiferent de varietatea sistemului special utilizat,
ini ial se confec ioneaz partea culisei ce va fi solidarizat la din-
tele-stâl.p, apoi acea parte ce va fi solidarizat la scheletul prote
zei mobilizabile. Dac sunt folosite sisteme speciale precise produ
se industrial din aliaje, acestea sunt solidarizate prin lipire sau
sudare la elementele corespunz toare ale protezelor deja turnate,
conform axului de inser ie i dezinser ie al protezei scheletate. Une
le sisteme pot fi solidarizate la p r ile protezelor scheletate i prin
în urubare. In acest scop, conform locului de proiec ie a uruburi
lor, se graveaz filetul cu scule corespunz toare, apoi se în uru
beaz sistemul utilizat în aua protezei (fig. 229).
356
Fig. 229. Fixarea prin în urubare la sche
letul metalic a culiselor montabile (firma
Schütz-Dental)

In caz de utiiizare a sistemelor semiprecise produse industrial


din materiale termoplastice, ele vor fi solidarizate la macheta pro
tezei i se vor turna împreun cu scheletul. Aceste sisteme pot fi
confec ionate i în condi ii de laborator priin modelare în cear , cu
redarea dimensiunilor i formelor solicitate.
La aplicarea culiselor extracoronare, noi practic m urm toarea
metod : dup proba componentelor fixe ale culiselor pe din ii-stâlpi,
suprafe ele ce vor prezenta contact cu scheletul metalic se mode
leaz strict paralel între ele, se finiseaz i se lustruiesc. Apoi pe
suprafa a culiselor extracoronare se creeaz pelicula de oxizi prin
arderea în cuptorul de ars ceramic , la temperatura de- 1050°C,
timp de 5 minute. Ulterior, se confec ioneaz modelul duplicat îm
preun cu componentele extracoronare ale culisei i se efectueaz
modelarea machetei scheletului împreun cu partea a doua a cu
lisei, ac iune urmat de turnarea aliajului. Dup dezambalarea
scheletului metalic se desprinde de la p r ile fixe ale culiselor c
p tând astfel forma exact a culiselor extraordinare în scheletul
metalic (fig. 230).
Conectorii secundari, de asemenea, se modeleaz din elemente
preformate de form i m rime corespunz toare dup proiectul de
senului schematic, apoi se solidarizeaz cu cear la p r ile den
tare i mucozale ale scheletului.
Dup modelarea i solidarizarea machetelor preformate ale tu
turor elementelor componente ale scheletului protezei se realizeaz
machetele canalelor de turnare pentru turnarea aliajului solicitat
(vezi tema 4.4.1).

8.3.5. Prelucrarea i finisarea scheletului metalic

Dup dezambalarea i prelucrarea scheletului metalic la apa


ratul de sablat, tijele metalice ale canalelor de turnare se sec io
neaz din locul lor de solidarizare cu scheletul protezei. Ulterior
zonele sec ionate ale scheletului metalic sunt prelucrare cu abra
zive rotative pentru ob inerea suprafe ei plane i netede. Prin le
fuire sunt înl turate i surplusurile de metal de la marginile ele
mentelor componente ale scheletului i se rotunjesc unghiurile as-
357
Fig. 230. Proteza scheletat confec ionat prin turnarea scheletului metalic con
comitent cu p rfile fixe ale culiselor: a — modelul duplicat cu p r ile fixe ale
culiselor i cu macheta scheletului modelat; b — proteze finale pe modelul de
lucru reprezentate de coroane metaloceramice solidarizate cu culise extracoronare
i proteza scheletat ; c, d — aspectul cavit ii bucale pân la confec ionarea pro
tezelor dentare i dup fixarea i aplicarea lor în cavitatea bucal

cu ite. Nu se admite prelucrarea accentuat a suprafe elor elemen


telor de men inere, sprijin i stabilizare ce au contact cu din ii-
stâlpi sau cu p r ile sistemelor speciale. Prelucrarea acestor zone
va fi efectuat numai în caz c pe suprafe ele respective sunt sur
plusuri de metal, care vor fi înl turate cu aten ie. Dae modelarea
machetei a fost realizat îngrijit, f r surplusuri de cear i dac
pasta de ambalat pentru realizarea tiparului a fost preg tit în
vacuuin-malaxor, fiind respectate indica iile din prospect, preluc
rarea scheletului metalic cu materiale abrazive necesit interven
es
F ig . 23 t . S c h e l e t e m e t a l i c e l u s t r u i t e i a p lic a te p e m od el

ii minimale. In continuare se efectueaz proba scheletului metalic


pe modelul de lucru, de pe care este înl turat ceara depus pen
tru deretentivizare i foliere în timpul preg tirii pentru dublare,
prin sp larea modelului sub un jet de ap fierbinte.
Scheletul se aplic pe model în axul de inser ie cu aten ie, f r
for ri pentru a nu produce modific ri de form a din ilor-stâlpi
sau chiar pentru a nu-i fractura. Scheletul se consider aplicat
definitiv, dac to i pintenii ocluzali sau gheru ele incisivale au
intrat în loca urile lor, iar bra ele cro etelor sunt aplicate în zo
nele respective dup traiectul desenului. Sunt controlate minu ios
toate elementele componente ale scheletului i, în special, raportul
acestora ciu suprafa a câmpului protetic.
La aceast etap adaptarea scheletului metalic poate fi impo
sibil datorit mai multor cauze: 1) în timpul dezambal rii i
prelucr rii mecanice la ac iunea unor lovituri sau manevre brutale
scheletul metalic s-a deformat; 2) modelul duplicat a suferit mo
dific ri de volum în timpul realiz rii sau a fost confec ionat din
359
materiale ce au coeficien i de dilatare i construc ie necorespunz
tori aliajului utilizat; aceasta se refer i la materialele din care
s-a realizat tiparul; 3) tiparul n-a fost prelucrat conform regimului
de prelucrare termic , sau în timpul turn rii aliajului acesta a fost
supraînc lzit.
Dup adaptarea scheletului metalic pe modelul de lucru urmea
z prelucrarea lui mecanic , ce prevede netezirea cu gume sau în
aparatul de sablat cu particule de corund fine de 50 microni, apoi
se lustruie te. La utilizarea conectorilor principali sub forme de
pl cu e cu relief asem n tor fibromucoasei câmpului protetic se
recomand numai lustruirea electrochimic . In celelalte cazuri poa
te fi realizat i lustruirea mecanic (vezi tema 4.6).
Scheletul protezei lustruit i aplicat pe model este transferat
în clinic pentru proba în cavitatea bucal (fig. 231).

8.4. Realizarea segmentelor arcadelor dentare


artificiale i a protezei scheletate finale

Dup proba scheletului metalic al protezei în cavitatea bucal


(dac este necesar) pe ei sunt realizate borduri de ocluzie res
pectiv tehnicilor cunoscute i se determin ocluzia centric sau
rela iile intermaxilare, procedeu urmat de pozi ionarea modelelor
în simulator.
Conform cerin elor contemporane de realizare a protezelor sche
letate, este necesar de o echilibrare armonioas a presiunilor mas
ticatoare asupra suporturilor câmpului protetic. In acest scop pen
tru edenta iile terminale Applegate i Mc. Cracken recomand ob i
nerea amprentelor i a modelelor biofunc ionale cu ajutorul sche
letului metalic. Tehnica acestui tip de amprentare const în apli
carea prealabil a scheletului pe model, iar dup limitele eilor
acrilice trasate în spa iile edentate se aplic acrilat autopolimeri-
zabil, care dup polimerizare se prelucreaz ca i în cazul confec
ion rii lingurilor individuale. Cu scheletul metalic i eile din ac
rilat, medicul realizeaz amprenta func ional a câmpului prote
tic din zonele edentate. Ulterior, dup amprenta func ional se
«concretizeaz » modelul de lucru pe care a fost probat scheletul.
In acest scop zonele edentate ale modelului se sec ioneaz cu pân
za unui fer str u, la 1 mm posterior de dintele-stâlp, limitrof bre
ei, i oral la 2—3 mm de limita versantului intern al apofizei al-'
veolare edentate (fig. 232 a). Segmentele sec ionate ale bre ei se
înl tur i pe segmentul modelului restant se reaplic scheletul
metalic al protezei împreun cu amprenta func ional (fig. 232'b).
In locul segmentelor sec ionate i înl turate se toarn din ghips
dur bre ele modelului, dup amprenta func ional , reconstituind
segmentele zonelor edentate înl turate ini ial (fig. 232 c). Ast
fel, modelul ob inut reprezint o combinare a modelului primar (1)
reprezentat de suportul dentoparodontal i a modelului secundar
3B0
d
Fig. 232. Confec ionarea modelului «corectat» dup amprenta biofunc ional
(explica ie în text)

(2) realizat dup amprenta func ional a zonelor edentate (fig.


232 d).
D'jp fixarea modelelor în simulator se trece la realizarea m a
chetei protezei scheletate. Executarea acestei opera iuni depinde de
tipul eilor scheletului metalic. Dac suprafa a mucozal este me
talic , irr din ii lips reprezenta i de fa ete, componenta fizionomic
se modeleaz dup principiile descrise la realizarea microproteze-
lor i pun ilor dentare în dependen de materialul utilizat. Când
se realizeaz segmentele arcadelor dentare cu din ii artificiali co
mercializa i, «ce tia vor fi monta i în zonele edentate dup tehnica
descris la protezele par iale mobilizabile acrilice cu plac . Dac
suprafa a mucozal va fi acrilic , ini ial, conform limitelor d-e ex
tindere a eilor în spa iile edentate, se aplic o folie de cear cu
grosime de 0,4—0,6 mm, peste care se va aplica scheletul metalic
a ezându-1 în pozi ie corect pe model. In spa iile edentate deasup
ra eilor metalice, dup limitele primei folii de cear , se va aplica
placa de cear roz (de baz ) bine ramolit solidarizând-o de prima
folie de cear i de aua metalic prin lipire cu cear . In spa iile
edentate se vor monta din ii artificiali dup principiile cunoscute
(vezi tema 7.2.3).
Dup montarea din ilor artificiali se modeleaz versantele ves
tibuläre i orale ale eilor în corela ie cu aspectul morfologic al
zonei edentate dup ce urmeaz proba machetei protezei în cavi
tatea bucal . Dup verific rile efectuate de medic, macheta pro
361
tezei scheletate sc ambaleaz în chiuvet în vederea realiz rii com
ponentei acrilice (vezi tema 6.5.1). Ulterior se efectueaz polime-
rizarea, conform regimului de polimerizare a acrilatului utilizat.
Dezambalarea protezei este efectuat cu aten ie pentru a nu defor
ma elementele componente ale scheletului metalic, iar proteza dez-
ambalat se prelucreaz numai la nivelul componentei acrilice,
proces ce const în îndep rtarea surplusurilor de aerilat, nete
zire i lustruire.
Capitolul 9

P R O T E Z A TOTALA

Proteza total este un corp fizic rigid i rezistent la ac iunea


presiunilor masticatoare, utilizat în terapia edenta ie; totale cu
scopul restaur rii acradelor dentare i a func iilor dereglate ale
sistemului stomatognat. Proteza total a fost elaborat pe baza
protezei par iale mobilizabile acrilice cu plac , dar nu este dotat
cu elemente de ancorare pe din ii-stâlpi, deoarece avem o eden-
ta ie total . Prin urmare, proteza total prezint o pies protetic
mobil i este alc tuit din baz i arcade dentare artificiale. Baza
este prezentat de eile protezei situate pe ambele hemiarcade
edentate total i de conectorul în form de plac ce une te eile
protezei. Aplicat în cavitatea bucal , proteza total transmite
presiunile de la din ii antagoni ti suportului muco-osos, care nu
este apt pentru asemenea recep ie. Acoperind în întregime fibro
mucoasa maxilarului, proteza total provoac în fazele ini iale de
adaptare diverse modific ri de senza ii gustative i func ionale;
care cu timpul dispar. Pe lâng factorii de ordin biologic ce favo
rizeaz adaptarea pacientului c tre protez un rol important îl are
i calitatea protezei realizate.
Proteza total în dependen de irtaterialul utilizat la confec
ionarea bazei poate fi clasificat în: protez cu baz acrilic ;
protez cu baz metalic ; protez cu baz mixt (armat ); protez
cu c ptu eal elastic . Dup din ii artificiali folosi i deosebim:
proteza cu din i din acrilat; proteza cu din i din por elan. De men
ionat c proteza total poate fi realizat i cu elemente mecanice
speciale de men inere (capse, bare) realizate pe implanturile in-
traosoase. In vederea amelior rii fix rii acestui tip de proteze în
anumite situa ii pot fi utilizate tipuri speciale de elemente meca
nice (cro etele mucozale, aripioare, piloturi).

9.1. Edenta ia total i aspectul c âm p u lu i protetic

Edenta ia total se define te ca o situa ie clinic când lipsesc


to i din ii de pe un maxilar (edenta ie total unimaxilar ) sau de
pe ambele maxilare (edenta ie total bimaxilar ) ca rezultat al
ac iunii unor factori de ordin patologic sau traumatic. Prin urmare,
363
câmpul protetic în edentata total este reprezentat de esutul osos
al maxilarelor i fibromucoas . Aceste doua elemente ofer i spri
jinul protezelor totale, îns nici fibromucoasa, nici substratul osos
din punct de vedere functional, nu sunt apte pentru recep ia i
amortizarea presiunilor masticatoare. Totu i dac esutul osos ofe
r protezei totale sprijin rigid, apoi fibromucoasa serve te ca un
amortizator i poate fi comparat cu ligamentele periodontale ale
din ilor naturali în cazul aplic rii unei forte. Pe lâng aceast
func ie suportul muco-osos particip i la men inerea, fixarea i
stabilizarea protezei totale pe câmpul protetic.
Particularit ile câmpului protetic în edenta ia total sunt mi
nu ios examinate de medic i ulterior sunt reproduse cu fidelitate
în amprent , iar de c tre tehnicianul dentar — în modelul func io
nal. Prin urmare, cunoa terea acestor particularit i este un factor
important în conceperea i realizarea protezei totale.
Aspectul câmpului protetic în edenta ia total este variat i de
pinde de multiple cauze. In acest subcapitol vom reda numai unele
particularit i ale câmpului protetic importante din punct de ve
dere tehnic pentru confec ionarea protezelor totale.
Câmpul protetic la maxit . Aspectul morfofunc ional al câmpu
lui protetic la maxil în edenta ia total depinde de starea esu
tului osos al apofizelor alveolare, bolta palatin i tuberozit ile
maxilare. Aceste forma iuni anatomice au dimensiuni i forme
multiple favorabile, mai pu in favorabile i nefavorabile în terapia
edenta iei totale, dependente, în primul rând, de proeminen a apo-
fizei alveolare. Apofiza alveolar înalt i lat ofer posibilit i
favorabile de sprijin i stabilizare a protezei totale, iar mic orarea
treptat în volum a apofizei alveolare, ca urmare a atrofiei esutu
lui osos, scade i gradul de men inere a protezei. în dependen
de valoarea protetic a apofizei alveolare, Lejoyeux deosebe te: 1)
apofize alveolare înalte cu versante vestibuläre i orale extinse i
paralele între ele, f r exostoze, favorabile pentru men inerea pro
tezelor totale; 2) apofize alveolare cu versante vestibuläre i orale
u or oblice cu o atrofie medie i deci i cu o valoare protetic me
die; 3) apofiz alveolar cu valoare protetic minim , mic orate
în volum în urma resorb iei accentuate; 4) apofize alveolare cu
valoare protetic negativ denivelate, disp rute par ial sau com
plet.
Tuberozit ile maxilare pot fi comparate cu o prelungire a apo
fizei alveolare care formeaz proeminen e osoase în zona poste
rioar . în men inerea i stabilizarea protezei superioare tuberozi
t ile maxilare au valoare deosebit . Dac aceste forma iuni sunt
pronun ate, au versante paralele între ele, atunci favorizeaz re-
tentivitatea protezei i invers, dac au un volum redus sau sunt
caracterizate prin absen a oric rui relief, reprezint un factor ne
gativ în stabilizarea protezelor totale.
Balta palatin are forme diverse de la pacient la pacient, cu
valori protetice în sens pozitiv sau negativ, dependent de forma
i în l imea apofizei alveolare i a tuberozit ilor maxilare. La ni
36*1
velul suturi mediane a boitei palatine în unele situa ii^ ci nice,
poate îi eviden iat torusul palatin, având diverse forme i locali
zare. Prezen a torusului palatin influen eaz negativ men inerea
protezei totale. In asemenea situa ii torusul palatin va fi foliat.
In zona anterioar a boitei palatine, la nivelul apofizei alveolare,
este situat gaura incisiv care, de asemenea, este necesar de pro
tejat prin foliere, deoarece prin ea trece fascicolul mucovascular
respectiv.
Posterior, limita bol ii palatine este format din marginile dis
tale ale lamelor orizontale ale oaselor palatine care, la nivelul li
niei mediane, trec în spina nazal posterioar . Important c aceste
margini sunt orientate oblic spre craniu, ceea ce permite realiza
rea unor prelungiri în proteze pentru o închidere marginal mai
bun .
Scheletul osos al maxilei este acoperit de fibromucoas care în
dependen de aderen a ei ia esutul osos este divizat în fibro
mucoas fix i mobil . La trecerea fibromucoasei fixe în fibromu-
coâs mobil exist o mic zon de trecere, numit fibromucoas
pasiv mobil sau neutr . Aceast zon , având o l ime de 1—3 mm,
este acoperit de marginile protezei totale pentru a asigura o în
chidere marginal a protezei, favorizând fenomenul de succiune.
Aceast zon este situat de-a lungul fundului de sac vestibular
i posterior la limita de trecere a palatului dur în palatul moale,
cunoscut în stomatologie ca linia «Ah».
Fibromucoasa fix acoper apofiza alveolar , tuberozit ile
maxilare i bolta palatin . In dependen de grosimea i elastici
tatea stratului de fibromucoas fix , de ce depinde i gradul ei
de rezilien , unele zone sunt protejate prin foliere pe model. As
pectul câmpului protetic edentat, precum i relieful fibromucoasei
prezint repere importante pentru realizarea bazei protezei i a
arcadelor dentare, descrise la examinarea i preg tirea modelului
definitiv.
Câmpul protetic la mandibula edentat total este reprezentat
de acelea i elemente morfofunc ionale ca i la maxil , îns având
dimensiuni comparative mult mai reduse. O importan deosebit
la confec ionarea protezelor totale o au tuberculii piriformi, forma
iuni morfologice situate în zonele retromolare.
Marginile totale ale protezei sunt situate ca i la maxil aco
perind zona mucoasei neutre din p r ile vestibular i lingual
conform reliefului fondului de sac vestibular i plan eului bucal,
iar posterior, în dependen de valoarea protetic a tuberculilor
piriformi îi acoper în întregime sau numai cu 1/3 din suprafa a
anterioar . Limita protezei în aceste zone este indicat de c tre
medic i poate fi extins posterior numai pân la punctul de in
ser ie a ligamentului pterigomandibular, de altfel în timpul func
iei proteza se va desprinde de pe câmpul protetic.

365
9.2. Metode de fixare a protezelor totale

Fixarea protezei totale se define te ca men inerea i stabilizarea


ei pe câmpul protetic atât în stare static a componentelor siste
mului stomatognat, cât i în dinamic . Men inerea i stabilizarea
protezei este dependent de factorii care se opun for elor ce tind
s-o deplaseze de pe câmpul protetic. Ace ti factori pot fi de ordin
functional, fizic, mecanic i auxiliar.
Factorii de ordin functional sunt reprezenta i de retentivit tile
'anatomice ale câmpului protetic, de extinderea limitelor protezei
în zona fundului de sac, precum i de tonicitatea mu chilor perio-
rali. O deosebit importan au i forma arcadelor dentare arti
ficiale, i contactele dentodentare la mi c rile de propulsie i la-
teralitate ale mandibulei.
Factorii de ordin fizic se înregistreaz între suprafa a de con
tact a câmpului protetic i suprafa a mucozal a protezei, între
care se interpune saliva favorizând fenomenul de adeziune i con
tactul dintre marginea protezei cu zonele func ionale ale fundului
de sac ob inând o închidere de ventil (succiunea marginal ). Cu
cât suprafe ele de contact mucozal ale protezei vor fi mai bine
adoptate la relieful fibromucoasei, cu atât adeziunea protezei va
fi mai bun . Ins adeziunea în mare m sur depinde i de stratul,
viscozitatea i tensiunea superficial a salivei dintre protez i
câmpul protetic. O deosebit importan o au i limitele protezei
care, venind în contact cu zonele func ionale ale mucoasei fundu
lui de sac, realizeaz o închidere marginal ermetic , iar sub baza
protezei are loc crearea unui spa iu rarefiat cu o presiune mai
sc zut decât cea atmosferic . Dac nu se va ob ine o închidere de
ventil în zonele marginilor protezei, sub baza protezei va p trunde
aerul atmosferic i saliva provocând desprinderea protezei de la
•câmpul protetic. Un alt factor fizic este i gravita ia, dependent
de greutatea protezei, având o ac iune negativ cu tendin e per
manente pentru a desprinde proteza superioar de la câmpul pro
tetic i o ac iune pozitiv , stabilizatoare pentru proteza total infe
rioar .
Din factorii de ordin mecanic i auxiliar fac parte implantu
rile intraosoase, prafurile, pastele adezive i alte dispozitive uti
lizate ca m sur de ameliorare a fix rii protezei totale.
De men ionat c ac iunea coordonat a tuturor factorilor des
cri i, precum i a protezei cu o suprafa bine lustruit i cu o ar
cad dentar artificial corespunz toare, vor contribui la atinge
rea scopului urm rit: men inerea protezei pe câmpul protetic i
restabilirea func iilor dereglate ale sistemului stomatognat.

366
I 9.3. Etapele clinico-tehnice la confec ionarea
protezelor totale

Confec ionarea protezelor totale este dependent de consecuti-


vitatea urm toarelor opera iuni clinico-tehnice:
— Clinic: ex'aminarea pacientului i ob inerea amprentelor pre
liminare.
— Laborator: confec ionarea modelelor preliminare i a lingu
rilor individuale; la indica iile medicului, lingurile individuale pot
fi realizate cu borduri de ocluzie.
— Clinic: amprentarea definitiv (func ional ); dac lingurile
au fost confec ionate cu borduri de ocluzie, la aceast etap se vor
determina i rela iile intermaxilare, iar dac au fost confec ionate
f r borduri de ocluzie, rela iile intermaxilare vor fi determinate la
urm toarea vizit a pacientului.
— Labofator: confec ionarea modelelor func ionale (definitive)
i a abloanelor cu bordurille de ocluzie, dac acestea n-au fost rea
lizate o dat cu lingurile individuale.
— Clinic: determinarea rela iilor intermaxilare.
— Laborator: fixarea modelelor în simulator; montarea din i
lor artificiali i construirea arcadelor dentare artificiale, modelarea
machetei, protezei totale.
— Clinic: proba machetei în cavitatea bucal .
— Laborator: înlocuirea cerii, machetei protezei totale în acri-
lat; prelucrarea i lustruirea protezei totale.
— Clinic: aplicarea protezei tot'ale în cavitatea bucal .

9.3.1. Confec ionarea modelului preliminar i a lingurilor


individuale

Confec ionarea modelului preliminar i a lingurilor individuale


dup limitele amprentei obi nuite nu prezint o opera iune deose
bit i se efectueaz dup tehnicile cunoscute (vezi tema 4.1.4).
In unele situa ii clinice i în special la prezen a unei atrofii con
siderabile a maxilarelor, limitele lingurii individuale i a viitoarei
proteze pot fi l rgite prin prelungirea marginilor lingurii indivi
duale. Aceste prelungiri pot fi realizate în urm toarele zone: dup
tuberculii piriformi la mandibul , în zonele retromolare i retroal-
veolare (realizând prelungiri în form de aripioare); în spa iile
latero-linguale se modeleaz prelungiri plasate în spa iul sublin
gual; în zona vestibular (fig. 233).
Confec ionarea lingurilor individuale cu limite l rgite sunt rea
lizate la indica iile medicului, având margini rotunjite cu grosime
de 2 inm i suprafe e finisate, netede. Dup adaptarea lingurilor
individuale în cavitatea bucal , conform probelor func ionale i am
prentarea final (func ional ), pe marginile amprentei se reali
zeaz cofr'ajul pentru a ob ine adâncimea, forma i l imea mar
ginilor amprentei pe modelul final.
367
Fig. 233. Realizarea lingurii individuale cu extremit i prelungite: a — zonele
unde pot fi realizate prelungirile: 1) retromolar lingual ; 2) spatiile latero-
linguale; 3) an urile vestibuläre labiale; b — prelungire incorect ; — prelungire
corect

Se recomand ca modelul s fie confec ionat din ghips dur ce


posed rezisten i duritate corespunz toare în timpul pres rii
i polimeriz rii acrilatului. Unii autori, pentru confec ionarea pro
tezelor totale, recomand s se realizeze modele de lucru duble:
unul utilizat pentru polimerizarea 'acrilatului, iar altul pentru pro
ba protezei finale i corec ia ocluziei.

9.3.1.1. Confec ionarea modelului definitiv

Modelul definitiv (func ional) reprezint câmpul protetic am-


prentat func ional i red starea fibromucoasei în timpul func iei.
Confec ionarea modelului definitiv pentru realizarea protezei to
tale se deosebe te de tehnica confec ion rii modelului preliminar
368
3 3

Fig. 234. Modelul maxilei (a) i mandibulei (ft) cu linii de orientare trasate
ce marcheaz zona mucoasei neutre (1), direc ia m ijlocului apofizei alveolare
(2), linia median (3), tuberculii piriformi i tuberozit tile maxilare (4)

numai prin necesitatea cofrajului amprentei, în scopul red rii fi


dele pe model a extinderii i l imii zonei neutre.
Modelul definitiv nu trebuie s prezinte plusuri sau lipsuri, el
trebuie s -fie integru, iar an urile ce redau marginile amprentei
s aib adâncimea corespunz toare i o l ime de circa 3 mm.
Dac aceast l ime este mai mic , se consider c marginile am
prentei au fost sub iri, i este necesar o reamprentare. Ulterior,
cu creionul! se traseaz limittefle viitoarei proteze în zona mucoasei
neutre, apoi se noteaz reperele necesare la montarea din ilor ar
tificiali. Reperele pentru utilizarea metodei clasice de montare a
din ilor sunt reprezentate de linia median , linia mijlocie a apofi
zei alveolare i linia ce marcheaz tuberculii piriformi sau tube-
rozit ile maxilare (fig. 234). Totodat sunt marcate zonele care
necesit protejare, pentru a fi foliate (vezi tema 7.2.1).
In prezent, pentru montarea din ilor în articulator sunt trasate
linii ce servesc la analiza reperelor anatomice ale modelului, utile
pentru construirea corect a arcadelor dentare artificiale. In com
para ie cu liniile clasice, extremit ile liniilor trasate pe model,
pentru montarea din ilor în articulator, sunt plasate i pe soclul
modelului formând 12 puncte pentru modelul maxilei i 8 pentru
modelul m'andibulei. Aceste linii la maxil sunt reprezentate de:
1) linia median , trasat pe sutura palatului dur care împarte
modelul în dou jum t i; 2) liniile ce împart în dou jum t i
tuberozit ile maxilare i apofizele alveolare laterale; 3) linia trans
versal trasat pe centrul papilei incizivale i perpendicular li
niei mediane; 4) liniile medii ale apofizei alveolare anterioare tra
sate de la linia anterioar a papilei incizivale ce une te punctele
24 Gh. Bârsa, I. Postolachl 369
a b

Fig. 235. Trasarea liniilor de orientare (a) pe modelul maxilei i (b) a mandi
bulei (explica ie în text)

de proiec ie ale caninilor, situate pe linia apofizei alveolare în zo


nele laterale, la o distan de 5 mm fa de extremitatea mezial a
primei rugi palatinale mari. Pentru modelul mandibulei sunt ne
cesare urm toarele linii: 1) linia median trasat de la centrul
apofizei alveolare din zona frontal prin centrul liniei ce une te
tuberculii piriformi; 2) liniile ce împart în dou jum t i tuber
culii piriformi i apofizele alveolare din zonele laterale; 3) linia
transversal trasat pe centrul apofizei 'alveolare din zona fron
tal i perpendicular liniei mediane; punctul de intersec ie a li
niei frontale cu liniile laterale determin locul de a ezare a cani
nilor în arcada dentar inferioar ; 4) marcarea limitelor linguale,
vestibuläre, anterioare i posterioare ale tuberculilor piriformi (fig.
235). Analiza situ rii reperelor indicate de aceste linii în scopul
construirii arcadelor dentare, sunt detaliat expuse la descrierea
mont rii din ilor în articulatoarele moderne.
La aceast etapr modelul superior, dup indica iile medicului,
poate fi gravat pentru a ob ine o închidere distal cât mai bun
favorizând astfel fenomenul de succiune al marginilor protezei.
Gravarea prevede crearea pe modelul final a unor an uri sau
adâncituri în zonele cu rezilien m rit a fibromucoasei, care
în viitoarea protez total vor fi reprezentate de proeminen e ce
coincid eu forma gravajului. Aceste proeminen e, înfundându-se
în fibromucoasa câmpului protetic, vor contribui la o adaptare în
zona marginal posterioar a protezei, provocând închiderea de
ventil. Sunt cunoscute diverse tehnici de gravare ale modelului
cunoscute în literatura de specialitate ca realizarea liniei ameri
cane, gravarea dup metoda Frankfurt, alte tehnici care poart nu
mele autorilor. De men ionat c gravarea modelului trebuie efec-
370
Fig. 236. Gravarea zonei liniei Ah pentru ob inerea închiderii posterioare a pro
tezei mobilizabile: A — zona de gravare a liniei Ah; — schema adânciturii
realizate în dependent de direc ia oblic a m arginii osului palatului dur: a)
începutul grav rii, b) extinderea în profunzime i l ime în dependen de po
zi ia m arginii osului palatin

tuat prin consulta ii cu medicul, individualizând fiecare caz în


raport cu starea esuturilor moi.
Realizarea liniei americane prevede gravarea pe model a zo
nei Ah prin executarea unei adâncituri cu începerea treptat din
punctul de trecere a palatului dur în palatul moale, pe o fâ ie cu
l imea de 3 mm, atingând o profunzime de 1,5 mm posterior.
Aceast form de gravare este imaginat dup forma i direc ia
oblic a marginii osului palatinal ce se termin la nivelul jonc iu
nii dintre fibromucoasa fix a palatului dur i a celei mobile a v
lului palatin (fig. 236).
Pentru ob inerea succiunii marginale la maxil în zonele an
terioar i posterioar cu fibromucoasa rezilient uneori se reco
mand o gravare u oar . Dup metoda Frankfurt, gravarea se efec
tueaz prin executarea pe model a câtorva adâncituri semirotunde
de 0,5 mm i cu l imea de 1,0 mm în a a mod, ca s se ob in
diverse zone independente una de alta (fig. 237). La aplicarea pro
tezei în cavitatea bucal , aceste zone creeaz spatii între plac i
fibromucoas cu presiune mai mic decât a celei din exterior favo
rizând men inerea protezei pe câmpul protetic.
371
Fig. 237. Tehnica de gravare tip
Frankfurt a modelului maxilar: a —
zonele de gravare i spa iile inde
pendente realizate; b — forma grava-
jului i proeminen ele respective pe
suprafa a mucozal a protezei în
sec iune transversal

9.3.2. Pozi ionarea modelelor în simulatoare i înregistrarea


reperelor pe abloanele de ocluzie pentru montjjrea din ilor
a r t if ic ia li

Tehnicile de confec ionare a abloanelor cu bordurile de oclu


zie i de montare a modelelor în simulatoare au fost descrise în
capitolul «Tehnici generale de confec ionare a protezelor dentare»
(vezi temele 4.2; 4.3). Deci ne vom referi doar la unele repere exe
cutate de medic în timpul determin rii rela iillor intermaxilare ne
cesare la construirea arcadelor dentare. Marcarea acestor repere
include mai multe etape.
Stabilirea nivelului i direc iei planului de ocluzie în zonele
laterale i frontal . Orientarea planului de ocluzie se efectueaz
dup planul Camper în zona lateral i dup linia bipupilar în
zona frontal utilizând în acest scop planul (riglla) Fox, aparatul
Larin etc. Planul de ocluzie se realizeaz pe suprafa a ocluzal a
bordurii de ocluzie de, la maxil , prin depunere sau r zuire de cea
r pân la ob inerea paralelismului între suprafa a ocluzal a bor
durii cu iplanul Camper i linia bipupilar . Nivelul p/lanului de
ocluzie se red dup nivelul buzei superioare i trebuie s fie la
nivelul marginii libere a buzei sau sub ea cu 1— 2 mm. La construi
rea arcadelor dentare artificiale planul suprafe elor ocluzale i al
marginilor incizivale ale din ilor vor fi situate dup direc ia i
nivelul planului de ocluzie materializat de suprafa a ocluzal a
372
bordurii de oculzie. Nu se admite modificarea direc iei i nivelului
planului de ocluzie la realizarea arcadelor dentare artificiale.
Formarea suprafe ei vestibuläre a bordurii de ocluzie. Forma
bordurii de ocluzie din zona vestibular , de asemenea, este ob inut
prin r zuire sau depunere de cear în vederea refacerii cont