Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 03.12.2020
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Drănic
CLASA: a-VIII-a
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate
PROFESOR: Popa Ionuţ Virgil
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Trăirea învăţăturii creştine
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII: Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptate a lui
Dumnezeu
TIPUL LECŢIEI: Dobândire de cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI:
 Însuşirea unor învăţături creştine în vederea consolidării comportamentului
moral-religios
COMPETENŢE GENERALE:
 Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi
comportamente
COMPETENŢE SPECIFICE:
 Explicarea mesajului pildelor Mântuitorului;
 Argumentarea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii
COMPETENŢE DERIVATE:
 Cognitiv – formative:
O1 - Să rezume conţinutul pildei;
O2 - Să explice simbolurile din pildă (ţarină, sămânţa cea bună, neghina,
secerătorii, secerişul);
O3 - Să identifice criteriile de judecată ale lui Dumnezeu;
O4 - Să precízeze faptele care ne înalţă/ ne îndepărtează de Dumnezeu;
O5 - Să formuleze învăţături folositoare progresului vieţii spirituale.
 Afectiv-atitudinale:
O1 – să manifeste interes pentru lecţie;
O2 – să participe activ la lecţie.
 Psiho-motorii:
O1 – să execute corect semnul Sfintei Cruci;
O2 - să adopte o poziţie corectă în timpul rugăciunii.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Resurse:
Procedurale: conversaţia, explicaţia, descrierea, exemplul, exerciţiul.
Materiale: caietul de notiţe, fişe de lucru, planşe, imagini, video-proiectorul
(prezentare PowerPoint).
Forme de organizare a activităţii cu elevii: frontal, individual.

Principii didactice:
 Principiul accesibilităţii cunoştinţelor;
 Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor;
 Principiul învăţării active şi conştiente;
 Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor;
 Principiul intuiţiei;
 Principiul hristocentric.
 Principiul aplicării teoriei în practică.
Evaluare:
 formativă: prin întrebări şi răspunsuri pe tot parcursul lecţiei;
 prin realizarea feed-back-ului

Locul de desfăşurare: sala de clasă


Durata orei: 50 minute
Bibliografie:
 Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
 Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian Şebu, Metodica predării religiei, Editura
„Reîntregirea", Alba lulia 2006.
 Camelia Muha, Religie creştin-ortodoxă, Cls. a VIII-a, Ed. Sf. Mina, Iaşi, 2009.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Strategia
didactică
Nr. Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor (metode, forme
Crt. de organizare,
mijloace).
1. Moment - Salutul; - Salută;
organizatoric - Rugăciunea; - Rostesc rugăciunea.
- Verificarea frecvenţei elevilor;
- Pregătirea pentru începerea orei.

2. Reactualizarea Profesorul solicită elevilor să rezolve Elevii răspund Aprecieri


cunoştinţelor cerinţele din Anexa 1. solicitării. verbale /
anterioare individual.

3. Captarea Profesorul captează atenţia elevilor Elevii sunt atenţi. Conversaţia,


atenţiei cu ajutorul următorului verset din Sfânta exemplul /
Scriptură: frontal,
“După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au individual
doară culeg oamenii struguri din spini
sau smochine din mărăcini? Aşa că
orice pom bun face roade bune, iar
pomul rău face roade rele. Nu poate
pom bun să facă roade rele, nici pom
rău să facă roade bune.” (Matei 7, 16-
18)

4. Anunţarea Se anunţă şi se scrie pe tablă titlul Elevii sunt atenţi. Conversaţia,


titlului lecţiei lecţiei: Pilda neghinei – îndelunga Elevii notează în caiete explicaţia /
noi răbdare şi dreptate a lui titlul şi data. frontal
Dumnezeu .
5. Dirijarea Profesorul precizează că dacă în Elevii sunt atenţi. Povestirea,
învăţării Pilda semănătorului Hristos a vorbit Elevii notează în caiete explicaţia, lectura,
despre modul în care oamenii primesc ideile principale. conversaţia,
cuvântul Său, în Pilda neghinei El exemplul,
vorbeşte ucenicilor despre unii care vor observaţia/
strica învăţătura Sa.
Potrivit Sfintei Scripturi, după ce a
creat lumea, Dumnezeu a privit la ceea
ce a făcut şi toate erau bune, El este
autorul binelui. Odată cu căderea în
mândrie, diavolul a devenit autorul
răului şi duşmanul lui Dumnezeu, dar şi
al oamenilor. El este aşadar cel care ne
ispiteşte şi caută să ne îndepărteze de
Împărăţia lui Dumnezeu. Dar noi fiind
înzestraţi de Dumnezeu cu darul liberei
voinţe putem alege calea care dorim să o
urmăm în viaţa pământească. Trebuie
însă reţinut faptul că va veni o vreme
când fiecare dintre noi va fi chemat
înaintea lui Dumnezeu pentru a da seama
de toate faptele ce le-am săvârşit în
această viaţă.
Toate aceste învăţături le-a spus
Iisus Hristos în Pilda neghinei. Elevii sunt atenţi. Material PPT
Profesorul prezintă elevilor Pilda
neghinei. (prezentare PowerPoint) Elevii notează în caiete
Există aşadar în biserică şi grâu dar ideile principale.
şi neghină adică atât oameni virtuoşi
care fac voia lui Dumnezeu, dar şi
oameni păcătoşi care fac voia
diavolului. Dumnezeu însă, din marea
Sa iubire îngăduie ca în lume să
trăiască laolaltă oamenii buni dar şi
oamenii răi şi are multă răbdare
aşteptând ca toţi oamenii să se îndrepte
şi să ajungă la mântuire.
Dar la timpul secerişului El va
separa definitiv pe cei buni de cei răi şi
fiecare va primi răsplata după faptele
făcute.
6. Asocierea şi Profesorul precizează că judecata Conversaţia,
generalizarea este o lucrare care aparţine în totalitate explicaţia,
lui Dumnezeu, Singurul care cunoaşte exemplul
sufletele noastre. De aceea suntem Elevii oferă răspunsuri /frontal
datori fiecare dintre noi să ne pregătim variate.
din timp sufletul şi să îl păzim ca nu
cumva diavolul să vină şi să ne pună în
pericol mântuirea.
Profesorul solicită elevilor să dea
exemple de modalităţi de pregatire
sufletească în ceea ce priveşte ferirea de
rău.
7. Asigurarea Profesorul adresează elevilor întrebări Elevii răspund la Conversaţia,
feed-back-ului din lecţia predată. întrebări. explicaţia.
 Cum era lumea creată de
Dumnezeu?
 Cine este autorul răului?
 Dumnezeu obligă pe cineva să
intre în Împărăţia Sa?
 De ce există în lume oameni buni
şi răi?
 De ce nu- i nimiceşte Dumnezeu
pe cei răi?
8. Aplicarea Profesorul va solicita elevilor să Elevii răspund Conversaţia,
rezolve cerinţele din Anexa 2. solicitării. explicaţia/
Frontal,
individual/ .
9. Asigurarea Profesorul solicită elevilor ca Elevii receptează Explicaţia/
transferului pornind de la proverbul ”Fructul putred mesajul. Frontal.
strică multe fructe dacă nu e aruncat la
timp” să alcătuiască un text în care să
surprindă în ce măsură mesajul pildei
neghinei se regăseşte atât în
comportamentul lor cât şi în al celor din
jur.
10. Încheierea Rosteşte rugăciunea. Rostesc rugăciunea.
activităţii Salută. Salută.
Anexa1

Pilda semănătorului
(Luca 8:5-15)

5. Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum
şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o.
6. Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală.
7. Şi alta a căzut între spini şi spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o.
8. Şi alta a căzut pe pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea
zicând, striga: Cine are urechi de auzit să audă.
9. Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta?
10. El a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, iar
celorlalţi în pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă.
11. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu.
12. Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima
lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască.
13. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, dar
aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă.
14. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile şi cu
bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc.
15. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl
păstrează şi rodesc întru răbdare.

Cerinţe:
1.Explică sensul alegoric al cuvintelor: semănător, sămanţă.
2.Numeşte locurile în care au căzut seminţele aruncate de semănător.
3.Ce tipuri de oameni semnifică roadele seminţelor, în funcţie de locul pe care au căzut?
4.Ce sunt ,, spini’’, dar ,,boabe roditoare ‚’’ din viaţa creştinilor.
5.Cu ce scop a rostit Mântuitorul această pildă?
Anexa 2

Realizaţi corespondenţa, apoi completati rebusul!


Completând rebusul veţi obţine pe vertical de la A la B cine este Cel ce a semănat
sămânţa cea bună.

1. Cel ce va împărţi dreptatea împărăţiei


la sfârşitul veacului.
2. .Secerişul va avea loc la îngerul
sfârşitul …………. .
3.Sămânţa cea bună sunt auzit
fiii……… .
4.Unul dintre secerători este Judecătorul
………….. Domnului.
5. Ţarina este………. . neghină
6.Cel ce are urechi de ……… grâu
să audă!
7.Vrăjmaşul a semănat în lumea
ţarină ………… .
8. Sămânţă bună semănată în veacului
ţarină.

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B

S-ar putea să vă placă și