Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII

PENTRU FOLOSIREA ECHIPAMENTELOR


PORTABILE ELECTRICE SI A UNELTELOR MANUALE

Art.1 Deservirea echipamentelor portabile acţionate electric, pneumatic şi uneltelor manuale este permisã
numai lucrãtorilor calificaţi şi instruiţi special pentru acest scop.
Art.2 Echipamentele portabile acţionate electric sau pneumatic vor fi prevăzute cu dispozitive care să
împiedice funcţionarea lor necomandată.
Art.3 Echipamentele portabile acţionate electric sau pneumatic vor fi astfel concepute, încât la lăsarea lor din
mână să se întrerupă acţionarea mişcării mecanismului port - sculă.
Art.4 Tuburile flexibile pentru alimentarea cu aer comprimat a echipamentelor portabile trebuie să
corespundă presiuni de lucru. Va fi asigurată fixarea lor pe racorduri.
Art.5 Echipamentele portabile rotative cu acţionare pneumatică trebuie să fie prevăzute cu sistem de limitare
automată a creşteri accidentale a turaţiei arborelui peste valorile admise.
Art.6. (1) Cozile şi mânerele uneltelor manuale vor fi netede, bine fixate, şi vor avea dimensiuni si forme
ergonomice, care să permită prinderea lor sigură si comodă.
(2) Utilizarea aceluiaşi mâner la mai multe unelte manuale se admite numai pentru trusele de unelte
construite în mod special cu mâner demontabil.
Art.7 (1) Uneltele de percuţie (ciocanele, dălţile, dornurile, căpuitoarele şi toate uneltele de mână similare)
vor fi executate din oţeluri corespunzătoare, în aşa fel încât, sub acţiunea eforturilor la care sunt supuse în
timpul lucrului, partea activă să nu sufere deformări permanente, fisuri sau desprinderi de aşchii.
(2) Folosirea uneltelor de percuţie deformate, înflorite, ştirbite sau improvizate este interzisă.
Art.8 Uneltele manuale folosite în mediu cu gaze, vapori sau pulberi inflamabile sau explozive, vor fi
confecţionate din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecare şi care, în contact cu atmosfera
respectivă, ar putea iniţia incendii şi/sau explozii.
Art.9 (1) Uneltele manuale prevăzute cu articulaţii, cu foarfeci, cleşti etc., vor avea o construcţie robustă şi
nu vor prezenta frecări mari sau jocuri în articulaţii, care pot duce la eforturi suplimentare pentru acţionare
sau la nesiguranţa în timpul lucrului.
(2) Braţele de acţionare ale acestor unelte vor fi astfel concepute încât la închidere să rămână un spaţiu
suficient între ele, pentru a se preveni prinderea degetelor saua altor părţi ale organismului uman.
Art.10 La executarea lucrărilor la înălţime, uneltele manuale vor fi păstrate în genţi rezistente si vor fi fixate
corespunzător, pentru a fi asigurate împotriva căderi.
Art.11 În timpul transportului, părţile periculoase ale uneltelor manuale, ca tăişuri,vârfuri etc., vorfi acoperite
cu teci sau apărători adecvate.
Art.12 Uneltele manuale vor fi verificate la începutul fiecarei lucrări aşa încât să asigure securitatea în timpul
folosirii lor.
Art.13 Este interzisă utilizarea acelor unelte manuale care nu se prezintă într-o stare tehnică corespunzătoare.
Art. 14 În situaţia în care s-a produs un accident în procesul de muncă, lucrătorii vor anunţa conducătorul
locului de muncă şi accidentaţilor li se va acorda primul ajutor.
INSTRUCŢIUNI PROPRII
DE SECURITATE A MUNCII PENTRU
LĂCĂTUŞ/ MECANIC DE ÎNTREŢINERE

Art.1. Lucrătorii care urmează să desfăşoare activităţi de lăcătuş/mecanic de întreţinere, vor fi încadraţi şi
repartizaţi la posturile de lucru conform calificării profesionale, după efectuarea examenelor medicale
obligatorii prevăzute de reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătăţii.
Art.2. Instruirea lucrătorii se face în conformitate cu Tematica de instruire pe anul în curs, aprobate de
conducerea societatii.
Art.3. Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie se va realiza în conformitate cu lista internă
de acordare a echipamentului individual de protectie.
Art.4. Se interzice lucrătorilor de a efectua lucrări pentru care nu posedă calificarea sau autorizarea necesară
efectuării diferitelor operaţii, precum şi în cazul când nu sunt instruiţi pe linie de securitatea muncii.
Art.5. Bancurile de lucru folosite la locurile de muncă unde se execută lucrări de lăcătuşerie, trebuie să fie
stabile, bine fixate şi suficient de rezistente.
Art.6. Menghinele, de toate tipurile, vor fi utilizate numai dacă au corpul, dinţii, fălcile, şurubul central şi
mânerul de strângere în bună stare. Menghina nu se va folosi ca nicovală şi nu se va bate cu ciocanul pe ea.
Art.7. Locul unde se efectuează lucrul cu dalta trebuie să fie protejat astfel încât schijele ce se desprind să
nu poată lovi persoanele ce se află în vecinătate.
Art.8. Pe sol, în faţa bancului de lucru, se vor aşează grătare din lemn, în cazul pardoselilor din beton.
Bancul de lucru va fi păstrat în perfectă stare de curăţenie, uleiul sau grăsimile de pe suprafaţa bancului vor fi
îndepărtate imediat cu ajutorul unor cârpe.
Art 9. În timpul lucrului la maşini unelte (polizoare, maşini de găurit sau debitat etc.) se vor respecta
prevederile pe linie de protecţie a muncii, stabilite pentru maşinile respective.
Art 10.Pentru protejarea ochilor, se vor utiliza ochelari de protecţie, în special în timpul efectuării lucrului la
polizor, tăierea la rece a şuruburilor, niturilor, tablelor, curăţirea zgurei, spargerea betonului etc.
Art 11.Pentru prevenirea accidentelor prin alunecare, se va evita formarea petelor de apă sau ulei, acestea
trebuind şterse cu cârpa sau nisip, imediat ce s-ar forma.
Art 12.Uneltele de mână vor fi confecţionate din material corespunzator operaţiilor ce se execută. Uneltele
acţionate electric sau pneumatic, vor fi prevăzute cu dispozitive sigure de fixare a sculei, precum şi
dispozitive care să impiedice funcţionarea necomandată.
Art 13.Cozile şi mânerele uneltelor de mână vor fi netede, bine fixate şi vor avea dimensiuni care să permită
prinderea lor sigură şi comodă. Cozile şi mânerele din lemn vor fi de esenţă tare, cu fibre axiale, drepte, fără
noduri şi crăpături sau aşchii desprinse. Cozile se fixează cu pene. Nu se utilizează acelaşi mâner la mai
multe unelte de mână.

Art 14.Uneltele de percuţie din otel (ciocane, dălţi, foarfeci, dornuri etc.) vor fi executate conform normelor
şi standardelor în vigoare. În cazul apariţiei deformărilor (floare), acestea se vor rectifica imediat. Se
interzice utilizarea sculelor de mână, defecte sau improvizate.
Art 15.La utilizarea uneltelor de mână acţionate electric, se vor folosi cordoane bine izolate, cu ştechere în
bună stare. Prizele şi fişele vor fi cu contacte perfecte, pentru a se realiza protecţia prin legare la pământ sau
la firul neutru al instalaţiei.
Art 16.Corpurile abrazive vor fi schimbate numai de persoane autorizate special în acest scop, pe baza
deciziei interne.
Art 17.Toate uneltele de mână vor fi verificate cu atenţie la începutul lucrului. Cele ce nu corespund
condiţiilor normale de lucru, vor fi înlocuite imediat, interzicându-se utilizarea celor defecte sau neadecvate
operaţiilor respective (unelte improvizate, deformate, necalibrate, fară mânere, defecte etc.).
Art 18.Toate lucrările de intervenţii şi reparaţii se vor efectua numai în baza dispoziţiilor primite de la
conducătorul locului de muncă respectiv, care predă utilajul pentru intervenţie sau reparaţie.
Art 19.Înainte de începerea intervenţiilor şi reparaţiilor la utilaje sau maşini, se vor lua măsuri de securitate
prin scoaterea siguranţelor electrice, de către electrician şi aplicarea de tăbliţe avertizoare pe automatul de
pornire a utilajului: “NU CUPLAŢI, SE LUCREAZĂ”.
Art 20.Se interzice, în timpul funcţionării utilajelor sau maşinilor, reglarea, repararea, ungerea, curăţirea sau
îndepărtarea apărătoarelor sau dispozitivelor de protecţie.
Art 21.În cazul utilizării iluminatului portativ, se va ţine seamă de mediul de lucru, fiind admisă folosirea
lămpilor electrice alimentate cu tensiune nepericuloasă, de maxim 24 V.
Art 22.După efectuarea reparaţiilor sau intervenţiilor, se vor lua măsuri de remontare a tuturor apărătoarelor
şi dispozitivelor de protecţie şi de remontare a legăturilor la centura de împământare.
Art 23.Utilajul sau instalaţia se va preda conducătorului locului de muncă respectiv.

S-ar putea să vă placă și