Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data : 22 noiembrie 2008


Grupa : Pregătitoare
Durata :30-35 min.
Efectiv :22 copii
Educ.Păştinaru Doina şi Gheorghiţă
Steluţa
Grădiniţa nr.9 “Lizuca”Botoşani

CATEGORIA DE ACTIVITATE : Educarea limbajului


TEMA : “Întâmplare în pădure”
MIJLOC DE REALIZARE : Poveste creată de copii cu început dat.
TIPUL DE ACTIVITATE :Fixare de deprinderi

OBIECTIV FUNDAMENTAL
Formarea deprinderilor copiilor de a crea scurte povestiri originale ; exersarea
competenţelor de utilizare a elementelor expresive de limbaj ;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
Cognitive : - să poată continua într-un mod personal firul naraţiunii
al cărui început este dat de educatoare cu ajutorul planşelor;
- să se exprime clar , cursiv şi logic utilizând expresii şi
formule specifice povestirilor ;
- să-şi valorifice reprezentările despre anotimpul toamna ;
Afective : - să folosească un ritm , o accentuare a cuvintelor , un ton şi
un timbru plăcut , atrăgător ;
- să-şi dezvolte fluenţa şi expresivitatea în exprimare ;
- să perceapă favorabil trecera de la statutul de ascultător la cel de
povestitor ;
Psihomotorii : - să reprezinte cu ajutorul limajului plastic şi deprinderilor
practice momente din conţinutul povestirii ;
STRATEGIA DIDACTICĂ
a) Mijloace de învăţământ : imagine suport pentru începutul povestirii ( trei planşe)
b) simboluri pentru recompensarea activităţii copiilor

b) Metode şi procedee : tradiţionale : povestirea , explicaţia , surpriza , demon-


straţia , exerciţiul ;
activ – participative : brainstormingul , problematizarea ;

c) Material bibliografic :

1
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGIA EVA-
DIDACTICĂ LUARE
DIDACTIC Activitatea educatoarei Activitatea
copiilor
I. MOMENTUL -crearea condiţiilor favorabile
ORGANIZATORIC
desfăşurării activităţii : -se implică în -explicaţia -se
- aranjarea mobilierului în formă de acţiunile de -exerciţiul evaluea-
semicerc- două subgrupe; pregătire a ză
-pregătirea planşelor; activităţii spiritul
* controlul ţinutei copiilor organi-
zatoric
-Copiii sunt anunţaţi că vor avea o
II.ANUNŢAREA activitate de educarea -receptează
ACTIVITĂŢII limbajului. categoria de acti-
vitate -explicaţia
-Se prezintă copiilor o “trăistuţă”
III.CAPTAREA cu motive ţărăneşti, -urmăresc atent -surpriza
ATENŢIEI în care sunt nişte cărţi de poveşti . explicaţiile şi
aşteaptă să vadă ce
ascunde trăistuţa.
-câţiva copii care stăpânesc -exerciţiul -sunt
limbajul scris sau recunosc evaluate
IV.REACTUALIZAREA povestea după imagini sunt invitaţi -citesc titlurile de cunoş-
CUNOŞTINŢELOR să aleagă un pliant şi să citească ce poveşti; tinţele
scrie pe el. (sunt titlurile unor -enumeră poveştile -brainstor- copiilor
poveşti)sau să recunoască povestea cunoscute; mingul despre
după imagini. -explică modul de pov.
- Printr-un brainstorming li se cere învăţare a pov. învăţate
copiilor să spună : (povestite sau citite
1.Ce alte poveşti mai ştiu ? de educatoare, audi-
2.Sub ce formă au cunoscut aceste ate de pe disc,create
poveşti?. de ei; ). -explicaţia
-Azi, vom compune împreună o -povestirea
Poveste , poveste ce o vom scrie şi -ascultă explicaţiile
V.ANUNŢAREA noi într-o carte de poveşti pentru şi percep modul de
TEMEI
copii.În poveste vom prezenta o derulare a activităţii
întâmplare care se petre-
ce într-o zi frumoasă de
toamnă, ,într-un sat de la poalele
munţilor Carpaţi, cu case mici şi
îngrijite, ascunse printre
brazi .Pentru a avea mai multă
inspitaţie în compunerea poveştii v-
am adus 3 planşe .

VI. DIRIJAREA
Prezentarea pe rând a planşelor -
ÎNVĂŢĂRII Planşa I : - copiii răspund la
-Ce vedeţi în această planşă?( o întrebările puse de
fetiţă , o căsuţă); educatoare -povestirea
- Ce are fetiţa în mână?( un
coşuleţ);
-Oare unde pleacă fetiţa?
Planşa II:
2
- Unde a ajuns fetiţa?(în pădure);
- Ce face? ( culege ciuperci);
Planşa III:
- Ce vedeţi în această planşă?
- Ce s-a întâmplat cu fetiţa?
(plânge);
- De ce plânge fetiţa?
- După expirarea timpului de
gândire fiecare copil va trebui să
dea un răspuns la această -
întrebare : De ce plânge fetiţa? -
Fiecare răspuns trebuie să fie răspuns
diferit .Toate răspunsurile vor fi -cele două grupe urile vor
înregistrate. dau nume şi după brainstormi fi scrise
expirarea timpului ng
de gândire spun , pe
rând ,de ce plângea
fetiţa.

- copiii ascultă
După ce am aflat părerile voastre instrucţiunile
referitoare la motivele care au educatoarei.
făcut-o pe fetiţă să plângă vom
încerca să compunem singuri o
poveste , în care trebuie să avem
grijă să înceapă cu a fost
odată ......... ca toate poveştile.Să
stabilim locul ,
personajele ,acţiunea etc.şi să aibă
o parte de încheiere ca toate
poveştile. - copiii ascultă
Astfel că: începutul poveştii
A fost odată ca niciodată , a fost prezentat de
odată o fetiţă pe care o chema educatoare
Sanda .Ea locuia împreună cu
părinţii într-o căsuţă frumoasă şi
îngrijită la polele Munţilor
Carpaţi.Într-o zi frumoasă de
toamnă Sanda i-a spus mamei:
- Mămico, te rog să-mi dai voie să
plec în pădure cu prietenii mei să
culegem ciuperci.
-Du-te ,i-a zis mama, dar să ai grijă
să nu te rătăceşti , să nu vorbeşti cu
persoane necunoscute şi să te
întorci devreme acasă.
A plecat Sanda cu prietenii ei în -povestirea
pădure împreună cu prietenii
ei .Aici era foarte frumos .Pe jos
era aşternut un covor de frunze
uscate care foşneau sub greutatea
corpului,păsărelele încă mai cântau
vesele şi zburau din creangă în
creangă.La un moment dat , Sanda

3
a găsit o poieniţă în care erau multe
ciuperci şi a început să culeagă
bucuroasă gândindu-se cât de -problemati-
fericită va fi mama ei când va duce -copiii continuă zarea
acasă un coşuleţ plin cu ciuperci. povestea
funcţie de propria
......................................................... imaginaţie ,
...........................
-se ev-
Întâi povestesc luează
copiii din prima compe-
În timp ce copiii povestesc, se grupă , conduşi de tenţele
urmăreşte şi se intervine în cazul în educatoarea D.P., de
care relatarea lor este lipsită de apoi povestesc expri-
logică, de sens sau se abat de la copiii din a doua mare
tema respectivă. În continuare vor grupă conduşi de -conversaţia
fi numiţi şi alţi copii care doresc să educatoarea G.S.
povestească în maniera lor. Se -ascultătorii
apreciază sfârşitul fiecărei povestiri recepţionează
şi se subliniază ceea ce corespunde naraţiunea fiecărui -exerciţiul
mai bine temei. povestitor.
În încheiere se apreciază
cea mai bună povestire creată şi
VI. EVALUAREA modul cum au colaborat copiii din
fiecare grup.

-se eva-
-în timp ce copiii povestesc , -sunt antrenaţi în luează
educatoarea îi urmăreşte cu atenţie aprecieri asupra puterea
şi intervine când este nevoie . povestirilor de sinte-
-după fiecare povestire este colegilor . -explicaţia ză; vo-
apreciată continuarea găsită înce- lumul
putului dat ; -problemati- de
-după fiecare povestire se sugerea- zarea reprezen
ză o nouă direcţie de dezvoltare a -exerciţiul tări
povestirii. -formulează titluri despre
obiceiul
*Se solicită povestitorilor să -fac aprecieri colinda-
găsească un titlu pentru povestea tului;
VII. ÎNCHEIEREA creată motivându-l ; impactul
ACTIVITĂŢII *Se alege cel mai potrivit titlu ; -îşi exprimă păre- pe care
*Se fac aprecieri asupra origina- rile despre colegii l-a avut
lităţii creaţiilor şi frumuseţii povestitori ; acest
redării; exerciţiu
*Sunt precizate alte direcţii de -constuiesc de
dezvoltare a povestirii ; propoziţii ; -explicaţia limbaj;
*Se construiesc propoziţii cu cu-
vinte şi expresii frumoase folosite
de povestitori ;

VIII.APRECIEREA -ascultă cerinţele


ACTIVITĂŢII
Se fac aprecieri asupra activităţii specifice fiecărui

4
copiilor şi se exprimă bucuria grup
reuşitei. -pun întrbări dacă
au neclarităţi

-rezolvă sarcinile
de lucru

-ascultă aprecierile

-trăiesc afectiv
acest moment.