Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DE LECȚIE

Profesor: CRISTINA OINAC


Data:
Unitatea de învăţământ: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 DAIA
Clasa: a III-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: Botezul Domnului
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoștințe despre Botezul Domnului și a tradițiilor românești legate de această sărbătoare.
Competenţe generale:
C.G. 1: Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viață uzuale
Competenţe specifice:
C.S. 1.2 Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu zi şi a
exemplelor unor persoane din Sfânta Scriptură;
Competente derivate:
C1 – descrierea Botezul Domnului în Iordan;
C2 – identificarea virtuțiilor Sfântului Ioan Botezătorul;
C3 – explicarea cuvântului aghiazmă
C4 – prezentarea momentului deosebit al sărbătorii Botezului Domnului.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: lectura explicativă, povestirea, conversaţia, explicaţia, argumentarea, expunerea, observarea dirijată .
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, puzzel, caietul de lucru, video-proiectorul
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.
Resurse:
1. Oficiale: * Programa şcolară pentru Religie – clasa a III-a;
* Planificarea calendaristică orientativă, clasa a III-a;
* Proiectarea unităţii de învăţare: Naşterea şi Botezul Domnului( Mari sărbători creștine)
2. Temporale * Număr de lecţii : 1
* Durata : 45 de minute

3. Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1988.
2. Ciobanu, Daniel, Să educăm prin pilde şi povestioare, Editura „Presa Bună”, Iaşi, 1995.
3. Costin, Vasile, Semnificaţia icoanei bizantine în Ortodoxie, Târgovişte, 1997.
4. Magdan, Leon, Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştin-ortodoxe, Editura ”Aramis”, Bucureşti,
1997.
5. Slevoacă, Ştefan, Din tezaurul ortodoxiei, Editura Episcopiei Buzăului, 1990.
6. Ilie, Cleopa, Predici la praznicile împărăteşti şi la sfinţii de peste an, Editura Episcopiei Romanului şi
Huşilor, 1996.
7. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Opriş, Monica, Opriş, Dorin, Metoda predării religiei, Editura „Reîntregirea”,
Alba Iulia, 2000.
8. *** Vieţile sfinţilor, luna decembrie, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993.
SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Etapele Com Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
Crt lecţiei pe elevilor procedee învăţământ organizare
tențe

1. Momentul  Salutul  Salutul Video-


Organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea proiectorul Activitate
 Notarea absențelor  Anunțarea absențelor Conversaţia frontală
1 min  Prezentarea sfinților zilei  Ascultarea prezentării Video-
 Pregătirea pentru proiector
începerea orei

2. Verificarea  Verifică tema pentru acasă  Ascultă cu atenție si


cunoştinţelor și cunoștințele dobândite răspund solicitărilor Conversaţia Activitate Aprecieri
însuşite anterior profesorului Descoperirea pe grupe verbale
 Prezintă elevilor o fisă, didactică - Fișe de
2min unde elevii vor prezenta puzzle lucru
diferite răspunsuri,
rezolvând și un puzzle
ANEXA1

3. Pregătirea Pecizare  Ascultă atenți


elevilor pentru  După frumosul eveniment Explicația Activitate
receptarea al Nașterii Domnului, în frontală
noilor care am învățat cât de
cunoştinţe important este să-L
primim cu bucurie pe
8min.
Pruncul Iisus, adcându.ne
mântuirea, astăzi vom
primi în sufletele noastre și
bucuria botezului,
Botezului Domnului,
aducându-ne amine de
însuși botezul personal.
4. Precizarea  Anunţă şi se scrie pe tablă  Scriu în caiete data şi Explicaţia Tabla Activitate
titlului lecţiei titlul lecţiei: titlul. frontală
şi a Botezul Domnului
obiectivelor Precizează competențele
lecţiei
2 min

5. Comunicarea
noilor  Pune spre audiție predica Audiția Video-
cunoştinţe. Activitate
la Botezul Domnului a  Ascultă cu atenție proiectorul Aprecieri
10 min. frontală
Mitropolitului Bartolomeu Explicația verbale
Anania
10
 Împarte elevilor o fișă de Fișe de
lucru, pornind de la lucru
metoda Știu, Vreau să Rezolvă fișa de lucru
știu, Am învățat

 Prezintă aspecte
semnificative ale
Botezului Domnului,
pornind de la un îndemn:

 În vremea aceea a venit


Iisus din Galileea la
Iordan, către Ioan, ca să Lectura
fie botezat de el. Ioan
însă Îl oprea, zicând: Eu
am trebuință să fiu
botezat de Tine, şi Tu vii
la mine? Şi răspunzând,  Ascultă cu atenție
Iisus a zis către el: Lasă
acum, că aşa se cuvine
nouă să împlinim toată
dreptatea. Atunci L-a
Explicația
lăsat. Iar după ce S-a
botezat Iisus, în clipa
când ieşea din apă,
îndată cerurile s-au
deschis şi Ioan a văzut
Duhul lui Dumnezeu Activitate
pogorându-Se ca un Fișe individuală
porumbel şi venind peste Jocul didactic de lucru
El. Şi iată, un glas din Aprecieri
ceruri care a zis: Acesta verbale
este Fiul Meu cel iubit
întru Care am binevoit.  Ascultă cu atenție
( Ev. Matei 3, 13-17) și răspund solicitărilor
profesorului
Solicită elevii să citească textul
din caietul special, pagina 83
Activitate
Precizare frontala

 Sfântului Ioan Botezătorul.


„Un om cu o viață aleasă:
locuia în pustie, postea Dicționarul
foarte mult, îi îndemna pe
oameni să se întoarcă la
Dumnezeu; A pregătit
venirea Domnului; În fața Explicația
Mântuitorului Iisus Hristos Activitate
el dă dovadă de o frontală
deosebită smerenie
(atitudine supusă,
respectuoasă). A rămas Fișe
uimit când Iisus Hristos I-a de lucru
cerut să-L boteze pentru că
El era Mesia, fără de păcat
sau greșeală, și nu avea
nevoie de acest botez. A
fost ascultător, L-a Botezat
pe Mântuitorul Iisus
Hristos așa cum I-a cerut
El. Aceste calități se
observă în dialogul pe care Explicația
Sfântul Ioan Botezătorul l-
a purtat cu Iisus Hristos  Rezolvă exercițiile
„Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu Activitate
am trebuinţă să fiu botezat de pe grupe
Tine, şi Tu vii la mine? Şi Aprecieri
răspunzând, Iisus a zis către el: verbale
Lasă acum, că aşa se cuvine
nouă să împlinim toată dreptatea.
Atunci L-a lăsat.”

 Ascultă cu atenție
 Cere rezolvarea Explicația
exercițiilor din caietul
special pagina 83

Precizare
 "Cuvântul "agheasma" în
limba greacă înseamnă
"apă sfinţită". Agheasma
mare se săvârşeşte la
Bobotează, în amintirea
botezării Domnului de
către Ioan în Iordan.
Agheasma mare se ia
dimineaţa, pe nemâncate,
înaintea anafurei iar atunci
când credinciosul se
împărtăşeşte, după aceasta
din Aghiasma Mare timp Aprecieri
verbale
de 8 zile acest interval
reprezintă infinitul
(desăvârşirea ) spre care
firea umană tinde în
permanenţă. Slujba
Sfinţirii Aghiemei se
săvârşeşte în afară
lăcaşului de cult asemenea
slujbei Învierii Domnului
tocmai pentru a arăta
participarea întregului
univers. Sfinţirea Apei are
loc prin Pogorârea
Duhului Sfântului Duh.

6. Fixarea şi Descoperirea
sistematizarea Precizare didactică
cunoştinţelor
 Sărbătoarea Botezului Activitate Aprecieri
14 min Domnului ne aduce aminte  Ascultă cu atenție frontală verbale
în fiecare an de propriul
nostru botez pe ca l-am
primit la 40 de zile după
naştere sau atunci când am
devenit adulţi. Mântuitorul
vine smerit la Iordan Lectura
pentru a primi Botezul de
la Ioan Înainte Mergătorul
care iniţial din smerenie
considerându-se nevrednic
a-l Boteza pe Iisus refuză
dar la rugămintea lui Iisus Conversația
Lasă acum, că aşa se Caietul
cuvine nouă să împlinim
toată dreptatea. la auzul
acestor cuvinte Ioan
acceptă să-l Boteze pe
Iisus. Prin urmare suntem  Ascultă cu atenție
cu toţii chemaţi să păstrăm si răspund solicitărilor
haina albă plină de lumină profesorului Fișe de
primită la Botezul lucru
fiecăruia dintre noi curată,
prin fapte bune pentru a o Exerciții de
putea înfăţişa la înaintea creație
C1 Domnului.
C2  Solicită rezolvarea unei
C3 fișe de lucru, prin care vor „pentru ca știa că Iisus
realiza un text pornind de Hristos este Mesia Fiul lui Tabla
la niște cuvinte Dumnezeu mult așteptat de
cheieAnexa.2 popor si ca Iisus Hristos fiind
fără păcate, n-ar fi avut
nevoie de acest botez
 Adresează întrebări: „pentru a da un indemn
„Cine poate descrie Botezul oamenilor de a primi
Domnului? botezul lui Ioan”
-“De ce a rămas uimit Sfântul
Ioan Botezătorul când Mântuitorul
Iisus Hristos I-a cerut sa-L boteze
si pe El ?”
“Ce calități avea Sf. Ioan?” Caietul
„De ce totuși a cerut Iisus Hristos special
să fie botezat?”

 Solicită elevii să rezolve


exercițiile din caietul
special pagina 86
7. Asocierea şi  Solicită rezolvarea unei  Rezolvă fișa de lucru
generalizarea fișe de lucru Fişă de Activitate Aprecieri
Precizare Conversaţia lucru frontală verbale
5 min  Cuvântul pe care l-ati
C4 descoperit din rebus este
C3 Tradiții. Profesorul le
explică elevilor că în țara
noastră există mai multe
tradiții legate de această Explicaţia
sărbătoare. Activitate
frontală
 În alte părți se
confecționează cruci din
gheață.
 În Moldova copiii însoțesc Aprecieri
preotul cu botezul iar acest verbale
obicei poartă numele de
Chiralesa.
 De asemenea, în foarte
multe locuri, preotul
aruncă o cruce în apele
reci ale râurilor iar bărbații
curajoși se aruncă să o
prindă. Activitate
individuală
 Răspund întrebărilor:
-“de a sfinti tot ceea ce se
stropeste cu ea ,oameni case,
 Adresează întrebări etc;
elevilor “-------“

“Ce rol are aghiazma?”


„Voi ati participat la slujba de Audiția
religioasă de Boboteaza? „--Mergem la Biserică, luăm
Povestiți!” agheazmă, așteptăm preotul-„ Fișe de Aprecieri
“Noi ce facem de Bobotează?” lucru verbale

 Solicită rezolvarea unei


fișe de lucru, urmărind și Rebus
rezolvarea unui
rebus.Anexa3

8. Aprecierea  Se fac aprecieri generale și  Ascultă aprecierile Explicația Activitate


activităţii individuale privind atât făcute de profesor. frontală
elevilor pregătirea elevilor pentru
lecție, cât și implicarea lor
1 min în predarea noilor
cunoștințe.
 Notează elevii care au
participat la lecție.

9. Precizarea şi  Anunţă şi se specifică .


explicarea tema pentru acasă:  Ascultă explicaţiile Explicaţia Activitate
temei pentru „Pregătiti-vă pentru marea profesorului. frontală
acasă sărbătoare care urmează, cu post
și rugăciune, să cinstiți Nașterea și
1 min
Botezul Domnului, să mergeți la
Biserică, să vă împărtășiți și să
luați Agheasmă Mare.

10 Încheierea  Rugăciunea  Rugăciunea Conversaţia Activitate


lecţiei-1 min  Salutul  Salutul frontală
OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)
Data .............

Botezul Domnului

Învăţături:

Să fim smeriți și buni unii cu alții.


Sfântul Ioan Botezătorul L-a botezat pe Mântuitorul la Râul Iordan
Cuvântul "agheasma" în limba greacă înseamnă "apă sfinţită".
FIŞĂ DE LUCRU

Anexa 1
1. Cine i-a vestit Fecioarei Maria că va naste pe Fiul lui Dumnezeu?

2. Ce poruncă a dat Cezarul August?

3. Unde a mers Sfânta Familie să se înscrie?

4. Unde au găsit loc să se odihnească?

5. Cine au fost primii care s-au închinat pruncului Iisus?

6. Cine le-a vestit lor despre pruncul Iisus?

7. Cine i-a calăuzit pe cei trei magi până la Ierusalim?

8. Ce au întrebat magii când au ajuns la Irod în Ierusalim?

9. De ce s-a tulburat Irod?

10. Ce le-a spus Irod Magilor?

11. Ce daruri i-au adus magii?

12. Magii s-au mai întors lrod?


Fișă de lucru Anexa 3

I. Alegeți varianta corectă:


1. Iisus Hristos a fost botezat în:
a. Ierusalim
b. Iordan
c. Marea Galileii
2. A fost botezat de către:
a. Dumnezeu
b. Ioan
c. Magi

II. Completați spațiile libere:

Sărbătoarea Botezului Domnului este foarte importantă pentru că atunci………...:........:........... Sfânta


Treime iar ………….. se sfințesc.
(apele, s-a arătat)
III. Alegeți din următoarele cuvinte cele care sunt necesare pentru ca apa să fie sfințită
Biserică, rugăciunea preotului, găleată, Sfânta Cruce, candelă, vin.

IV. Completați următorul rebus:

1. Orașul în care S-a născut Hristos.


2. Cei care au vestit Nașterea Domnului.
3. Le primesc copiii cuminți de Crăciun.
4. Râul în care S-a botezat Hristos.
5. Cine L-a botezat?
6. O poartă credincioșii la gât.
7. Cântece pe care le cântăm în perioada Crăciunului.
8. Casa lui Dumnezeu
Anexa 2

Fișă de lucru
Alcătuiește un text, în proză sau versuri, în care să folosești următoarele cuvinte:
praznic,pocăință,iertare, Iordan, mulțimi, Ioan Botezătorul, Hristos, Botezul Domnului, Duhul Sfânt,glasul
Tatălui, 6 ianuarie, sărbătoare, porumbel, Sfânta Treime, proroc, Înaintemergător.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
Fișă de lucru

În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă Îl
oprea, zicând: Eu am trebuiță să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? Şi răspunzând, Iisus a zis către el:
Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. Iar după ce S-a botezat
Iisus, în clipa când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu
pogorându-Se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată, un glas din ceruri care a zis: Acesta este Fiul Meu
cel iubit întru Care am binevoit.( Ev. Matei 3, 13-17)

Praznicul Botezului Domnului este sărbătorit la 6 ianuarie. El este numit în popor şi Boboteaza, iar în
limbaj teologic-liturgic are şi denumirile de Teofanie sau Epifanie (Arătarea Domnului). Mântuitorul Iisus
Hristos a crescut în Galileea, în cetatea Nazaret, tăinuindu-Şi înaintea oamenilor puterea şi înţelepciunea
dumnezeirii Sale până la vârsta de 30 de ani, pentru că la iudei se socotea a fi o necuviinţă, ca să primească
cineva vrednicia de învăţător sau de preot înainte de 30 de ani. Împlinind 30 de ani şi venind vremea să Se arate
lui Israel, atunci ,,a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie”, trimiţându-l să înceapă a
boteza cu apă. Şi i-a dat lui şi un semn, după care putea să-L recunoască pe Mesia, Cel ce atunci venise în lume,
precum singur Botezătorul ne spune, zicând: „Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei
vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt” (Ioan 1, 33). Deci,
ascultând Sfântul Ioan cuvântul lui Dumnezeu, a venit la râul Iordan, propovăduind botezul pocăinţei spre
iertarea păcatelor, el fiind acela despre care zisese prorocul Isaia mai înainte: „Eu sunt glasul celui ce strigă în
pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi-I cărările” (cf. Ioan 1, 23; Isaia 40, 3). Şi veneau la el oameni din
toate ţinuturile Iudeei şi ale Ierusalimului şi se botezau în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Atunci, a venit la
Iordan şi Iisus, din Galileea, ca să fie botezat de către Ioan. Iar în acea vreme, Ioan tocmai spunea
poporului: „Vine după mine Cel mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg curelele încălţărilor Lui.
Că eu v-am botezat cu apă, iar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt” (cf. Luca 3, 16). Deci, a venit Iisus să Se
boteze, deşi nu îi trebuia Botezul, ca Unul Care era curat şi neîntinat, născut din Preacurată şi Preasfântă Maică -
Fecioară, fiind El Însuşi izvorul a toată curăţia şi sfinţenia. Şi s-a botezat Iisus fiind de 30 de ani, de vreme ce la
vârsta de 30 de ani oamenii se pleacă mai cu uşurinţă la tot păcatul, după cum grăieşte Sfântul Ioan Gură de Aur:
„Cea dintâi vârstă, a copilăriei, are multă neştiinţă şi nebunie; cea de a doua vârstă, a tinereţilor, cu poftă
trupească se aprinde; iar cea de treizeci de ani, vârsta bărbatului desăvârşit, aceasta robeşte pe om tuturor
păcatelor. De aceea, şi Hristos Domnul a aşteptat până la această vârstă ca să Se boteze, ca la toate vârstele să
împlinească voia Domnului şi să sfinţească firea noastră şi să ne dea putere ca să biruim patimile şi să putem
scăpa de păcatele cele de moarte.” Şi pogorându-Se Duhul Sfânt, ca un porumbel, peste Iisus Hristos, s-a auzit un
glas din cer, zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit” (Matei 3, 17Astfel, sărbătoarea se
numeşte pe drept şi Epifanie sau Teofanie, adică Arătare, pentru că, pe de o parte, Iisus Hristos Se arată lumii,
fiind mărturisit de Prorocul şi Botezătorul Ioan, iar pe de altă parte Se arată lumii pentru întâia dată în chip
limpede taina Sfintei Treimi, cunoaşterea adevăratului Dumnezeu şi calea mântuirii, aşa cum ne arată şi Troparul
sărbătorii:
“În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii S-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit
Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, şi Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai
arătat, Hristoase Dumnezeule şi lumea ai luminat, slavă Ţie.”

S-ar putea să vă placă și