Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT

DIDACTIC

Profesor: Profir Laura

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Maria,, Botoșani

Data: 27.05.2022

Clasa: a V-a A

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare: Galeria eroilor

Tema lecţiei: Adjectivul

Tipul lecţiei: lecţie mixtă (de actualizare si însușire de noi cunoștințe)

Durata: 50 de minute

COMPETENŢE GENERALE:
 Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje
orale în situaţii de comunicare dialogată şi monologată;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje
scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse;
 Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri
diverse.

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze - părţi de vorbire şi categorii
corecte din punct de vedere gramatica gramaticale specifice acestora:
adjectivul (adjective variabile şi
invariabile, acordul cu substantivul,
topica adjectivului);
- părţi de propoziţie: atributul
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării adjectivul (adjective propriu-zise şi
categoriilor gramaticale învăţate adjective provenite din verbe la
participiu, adjective variabile şi
invariabile, acordul cu substantivul,
topica adjectivului)
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze dificultăţi în scrierea unor categorii
corecte din punct de vedere morfologice studiate;
gramatical, folosind corect semnele
ortografice şi de punctuaţie

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1. să definească adjectivul;

O2. să recunoască adjectivele din diferite texte;

O3 să diferenţieze adjectivele propriu-zise de adjectivele provenite din alte părţi


de vorbire;

O4. să realizeze acordul între adjective şi substantivele determinate;

O5. să analizeze adjective identificate în diferite texte ;

O6. să ortografieze corect diferite adjective;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1 . Resurse: colectivul eterogen de elevi ai clasei a V-a A,
2 . Metode şi procedee: joc didactic, conversaţie, exerciţiul, ciochinele,
Gândiţi! Comunicaţi!
3 . Materiale şi mijloace: fişe de lucru, tabla
4 . Evaluarea: evaluare orală ,observarea sistematică
5 . Forme de organizare a activităţii: activitate frontală
6 . Material bibliografic:
Chiriţă, Cornelia, Trofin, Eliza-Mara, Gramatică 5.Fişe de lucru pe
unităţi de învăţare cu itemi şi teste de evaluare, Editura Paralela 45,
Piteşti, 2014.
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi
liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia, Kuttesch, Nicoleta, Limba şi
literatura română pentru clasa a V-a, Editura Intuitext,

Scenariu didactic
Secvenţele Ob. Detalieri de conţinut Metode Evaluare
lecţiei/ Activitatea Activitatea şi
Timpul profesorului elevilor procedee
alocat / Forme
de
organizar
e
1 . Moment Salută elevii şi Răspund salutului Conversaţi
organizator notează în catalog şi îşi pregătesc a
ic elevii absenţi. materialele Activitate
2’ Organizează clasa şi necesare orei de frontală
asigură climatul limba şi literatura
necesar bunei română
desfăşurări a
activităţii propuse.
2. Captarea Profesorul îi roagă pe Elevii Conversaţi Apreciere
atenţiei elevi să caracterizeze caracterizează prin a a
6’ în câteva cuvinte câteva cuvinte Activitate răspunsur
colectivul lor. colectivul lor. frontală ilor
Cuvintele rostite de
elevi vor fi notate de
profesor pe tablă. Ei răspund
întrebării adresate
de profesor.
3. Profesorul face Notează în caiete Conversaţi
Nominaliza cunoscut elevilor titlul lecţiei. a
rea lecţiei faptul că urmează o Activitatea
noi şi a lecţie de insusire a frontală
obiectivelo cunoştinţelor despre
r adjectiv.
operaţional Se va scrie pe tablă
e titlul lecţiei-
2’ Adjectivul-, iar
profesorul va
enumera obiectivele
lecţiei.
4. O1 Profesorul oferă Răspund Conversaţi Analiza
Reactualiza O9 elevilor o fişă (v. întrebărilor e răspunsur
rea Anexa 1), care adresate de cadrul euristică; ilor
cunoştinţel conţine un ciochine, didactic. Ciorchine; elevilor
or învăţate pe care vor trebui să-l Completează fişa Activitate
anterior completeze. de lucru. frontală şi
10’ individual
ă
5. Profesorul le propune Joc Observare
Conducere O2 elevilor un joc didactic a
a învăţării „Trenuleţul Fiecare pereche Gândiţi! sistematic
25’ adjectivelor”. (v. încearcă să Comunicaţ ă a
Anexa1) elevii vor identifice i! elevilor
avea de identificat adjectivele din Apreciere
adjectivele din textul textul propus. a
propus. răspunsur
După identificarea ilor
adjectivelor, Elevii numiţi de
profesorul realizează profesor vor scrie
pe tablă un tabel cu pe tablă Exerciţiul
două coloane: adjectivele Activitate
adjectiv propriu- zis/ identificate individual
adjectiv provenit din anterior şi le ă
altă parte de vorbire. clasifică în funcţie
O3 Rubricile tabelului vor de provenienţa
fi completate cu acestora. Gândiţi!
adjectivele Lucraţi în
identificate la perechi!
exerciţiul anterior, Comunicaţ
dar şi cu adjectivele: i!
onest, cuminte, Activitate
lăudat, înţelegător, în perechi
şters, inevitabil,
eminent, cântat,
apreciat, atent, vesel. Organizaţi în
Următoarea activitate echipe, elevii vor
vizează diferenţierea descoperi intrusul
O4 dintre adjectivele din lista de
O7 variabile şi cele adjective
invariabile, astfel, invariabile şi vor
elevii vor fi organizaţi completa tabelul Activitate
în echipe şi vor primi dat cu formele în echipe
fişa de lucru adjectivelor
corespunzătoare. (v. variabile. După
Anexa 2). expirarea timpului
După expirarea de lucru, câte un
timpului, vor fi reprezentant din Joc
trecute pe tablă toate fiecare echipa va didactic
adjectivele variabile, scrie pe tablă Activitate
precizând numărul de adjectivele individual
forme flexionare. variabile, ă
Pentru a verifica precizând numărul
modul în care elevii de forme
realizează acordul flexionare.
adjectivului cu După rezolvarea
substantivului acestei activităţi,
determinat şi ei rezolvă
ortografierea următoarea
adjectivelor, sarcină de lucru,
profesorul le propune alegând varianta
elevilor jocul „Bingo”. corectă de scriere
(v. Anexa4) a adjectivelor şi
Jocul se va desfăşura realizând acordul
individual şi se dintre adjectiv şi
monitorizează substantivul
activitatea fiecărui determinat.
elev.
6. O8 Profesorul le oferă Elevii îndeplinesc Exerciţiul Observare
Obţinerea O5 elevilor o nouă fişă de sarcinile de lucru a
performanţ O6 lucru, ce vizează trasate de sistematic
ei categoriile profesor. ăa
gramaticale specifice elevilor
adjectivului şi modul
de analiză morfo-
sintactică a
adjectivului (v. Anexa
4)
7. Se realizează pe tot Elevii primesc note
Feedback- parcursul orei prin pentru contribuţia
ul intermediul unor lor la desfăşurarea
aprecieri verbale de lecţiei.
tipul: Bravo! Da!
Foarte bine!.
Profesorul formulează
concluzii referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi
face aprecieri despre
modul în care elevii
au participat la lecţie.
Apoi vor rezolva
Anexele 3 si 4.( de
analizat adjective si
de recunoscut
categoriile
gramaticale ale
adjectivului).Elevii
care s-au afirmat sunt
notaţi în catalog, iar
ceilalţi elevi vor fi
încurajaţi.
8. Se precizează Notează
Asigur tema pentru tema în
area acasă- caiete. Conve
retenţi Analizaţi Adresează rsaţia
ei şi a toate întrebări Activit
transfe adjectivele suplimentar atea
rului din poezia e. frontal
adjectivului- ă
(v. Anexa 7),
se aduc
explicaţii şi
lămuriri, acolo
unde este
cazul.
Anexa 1

Vă invit într-o călătorie cu


trenuleţul în lumea tainelor
gramaticale. Pentru a obţine un bilet
de tren, sunteţi „rugaţi să identificaţi
adjectivele din următorul text:

Găsise, pe-un teren viran


Un geamantan de piele fină

Şi un pachet în geamantan

Pecetluit cu parafină
Şi, în pachet, un pacheţel
Legat cu funde elegante
Şi-n pacheţel găsise el
Vreo patruzeci de diamante” (Gellu Naum, Cartea
cu Apolodor)
Anexa 2 DESCOPERĂ INTRUSUL!
Printre adjectivele care îşi schimbă forma (variabile) s-au strecurat nişte „intruşi”.
Dovedeşte-ţi
abilităţile de detectiv şi descoperă intruşii, notându-i în norişor.
sărac
bej ciudat

important
elegant

mic perspicace

cumsecade
maro

mare
gri înţelept

FIŢI VOI CEI MAI RAPIZI!

Completând tabelul de mai jos, precizează câte forme flexionare au adjectivele variabile
identificate
la exerciţiul anterior:
Adjectivul variabil SINGULAR PLURAL Numărul de
Masculin Feminin Masculin Feminin forme
a

Anexa 4
Anexa 3
Marchează feţele zâmbitoare ale categoriilor gramaticale care sunt specifice adjectivului:
Jocul BINGO!
tmp

numar
Forme
flexionare

1 Treceţi la numărul plural substantivele însoţite de adjective:


 floare vişinie-----------------
 pădure pustie-----------------
 nor plumburiu----------------ADJECTIV
 lalea roşie--------------------- persoana

mod
mod

tmp
gen
SUCCES!

 Analizaţi adjectivele din următorul text:

“În fund, pe cer albastru, în zarea limpede,


La răsărit, sub soare, un negru punct s-arată!”
Vasile Alecsandri – Oaspeţii primăverii)
Sunt adjectivul, cuvântul care are

Mărime, formă, gust şi culoare.

Sunt ghiocelul argintat

Pe câmpul împrimăvărat;

Laleaua roşie mai sunt

Şi-ntinsul, verdele pământ

Sunt norul alb şi trecător

Şi soarele strălucitor;

Rotundul măr, gustos, din pom,

Cules de înţeleptul om.

Am strai ales, de sărbători;

Pe unde trec ,eu semăn flori;

Chiar SUBSTANTIVUL, frate-meu,

Mă cheamă să-l ajut mereu.

Şi nu lipsesc din adunare,

Ca să împart la fiecare.

O însuşire, două, trei ...

Sunt bun şi darnic, dragii mei!

Isteţ, dorit şi inventiv,

Sunt renumitul:

S-ar putea să vă placă și