Sunteți pe pagina 1din 15

PLANUL DE AFACERI

CE ESTE UN PLAN DE AFACERI?


DE CE ESTE NEVOIE DE UN PLAN DE AFACERI?
CARE ESTE CONŢINUTUL UNUI PLAN DE AFACERI?
CE ESTE un plan de afaceri?

CE ESTE un plan de afaceri? furnizori, parte eri str tegici, finanţatori, acţionari) că
stăpâ eşti ceea ce ai de făcut, că afacerea ta este o afa-
Un plan de afaceri se bazează pe următoarele ele- cere de succes. Î tr- economie de piaţă funcţională,
mente: p rtenerii tăi de afaceri serioşi apreciază acest lucru
• Un întreprinzător (omul de afaceri), care îşi şi te vor percepe ca pe un actor pertinent al mediului
asumă conştient anumite riscuri şi doreşte să econo ic.
obţină un anumit profit.
• Mai multe activităţi care consumă resurse şi
care generează profit (ideea de aface e)
• un mediu în care se desfăşoară aceste activităţi CARE ESTE conţinutul unui plan de
(mediul de afaceri). afaceri?
Nu există două afaceri la fel. Nu există două organizaţii
la fel. De asemenea nu există formule magice pentru
DE CE este nevoie de un plan de elaborarea planurilor de afaceri.
afaceri? . Planul de afaceri trebuie să fie un instrument de lucru
jaromaniasimplu,sugestivşipragmatic.
Înaintea aplicării oricărei idei de afaceri, conceptul
Forma grafică diferă de la o companie la alta dar în
firmei se naşte în mintea oricărui întreprinzător şi se
ceea ce priveşte conţinutul sunt câteva informaţii
dezvoltă conform următoarelor etape :
care trebuie să fie atinse indiferent de obiectul de
activitate. Prin abordarea acestora, întreprinzătorul
• la început a fost ideea ta de afacere demonstrează că are o percepţie globală asupra afac-
• apoi din idee s-a născut viziunea si misiunea erii, că înţelege toate aspectele ei, atât cele tehnice
• au fost stabilite obiectivele şi strategia com- cât şi cele financiare sau de resurse umane.
paniei
www

• şi în final pentru a aplica strategia a fost


redac-tat planul afacerii tale.
Planul de afaceri reprezintă pe de o parte instrumen-
tul intern prin care poţi conduce şi controla, procesul
de demarare şi funcţionare ulterioară a firmei tale. Pe
de altă parte planul de afaceri reprezintă un ex-celent
instrument extern de comunicare cu mediul
economic. Un plan de afaceri fundamentat şi bine re-
dactat „transmite” tuturor celor din jurul tău (clienţi,

- 77 -
Principalele informaţii pe care trebuie să le organizeze A. DATE DE IDENTIFICARE
un plan de afaceri pot fi grupate în următoarele capi-
1. Numele companiei:
tole:
2. Unitatea de învăţământ:
a. Informaţii de identificare
3. Profesor coordonator :
b. Viziune, misiune, obiective, strategie
4. Obiectul de activitate:
c. Produsul, piaţa şi concurenţa
5. Capitalul social:
d. Strategia de marketing
6. Persoana de contact şi funcţia deţinută :
e. Istoric, management, resurse umane, plan de
salarizare 7. Adresa, telefon, e-mail pe s ana de contact
8. Identitatea companiei: sigla sl gan, etc

.
f. Producţia
g. Analiza costurilor de operare
h. Investiţii necesare org
i. Proiecţii financiare
j. Anexe

Capitalul social Val unei părţi sociale – acţiuni Nr total părţi sociale-acţiuni

Structura asociaţilor / acţionarilor


Numele şi prenumele Nr pă ţi s ciale / acţiuni Val acţiuni / total capital

B. VIZIUNEA, MISIUNEA, OBIEC- C. PRODUSUL, PIAŢA ŞI

TIVELE ŞI STRATEGIA COMPANIEI CONCURENŢA


• Viziunea: Ce vă propuneţi să faceţi în următorii
ani?
• Misiunea: Ce vă aduce nou afacerea pe care o Care este produsul - serviciul tău?Descrie produ-
sul sau serviciul pe care intenţionezi să îl vinzi. Este de
propuneţi? dorit ca planul să se focalizeze asupra prezentării unei
• Obiectivele: Care sunt rezultatele pe care le singure idei – nu a câtorva afaceri independente. Cum
aşteptaţi? poate fi caracterizat produsul-serviciul tău:
• Strategia: Cum veţi obţine rezultatele respec- - cu un grad foarte mare de noutate, necunoscut,
tive? proaspăt lansat, în plină dezvoltare,
- matur,

- 78 -
- în pragul saturaţiei (într-un interval de timp
relativ scurt trebuie schimbat sau inovat)
- în declin
În cazul produselor descrieţi aspectul fizic al produsel-or,
caracteristicile tehnice, performanţe, utilitatea, etc. În
cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale
acestora, astfel încât să se înţeleagă care vor fi
Trebuie să îţi priveşti produsul / serviciul într-un mod
beneficiile viitoare ale clienţilor şi cum le veţi
furniza aceste beneficii. mult mai complex. În afara de preţ şi calitate vă puteţi
detaşa faţă de concurenţă şi prin servicii complemen-
Menţionaţi preţul de vânzare. Comparaţi nivelul pro- tare sau altceva care să reprezinte valoare adăugată
pus cu cel al produselor similare existente pe piaţă. pentru cumpărător. Utilizaţi analiza SWOT.
Istoric idee de afacere:aţi mai avut şi alte idei de Care este volumul pieţei în p ezent şi la ce valoare
afaceri. De ce aţi selectat-o pe aceasta. Ce aduce nou o estimezi pentru viitor (3-5 ani)? Ca e sunt aspectele
ideea voastră? Care sunt atuurile voastre? cheie care pot să se modifice pe piaţă (de exemplu
Cine sunt clienţii tăi (care este grupul ţintă)? apariţia altor competit ri)? Evaluează p ocentul din
piaţa pe care produsul p ate să îl câştige. Ar fi bine
Fii obiectiv în identificarea potenţialilor clienţi. Pro- dacă ai putea descrie p tenţialul şi tendinţele pieţei.
dusele / serviciile tale sunt dedicate anumitor per- Încearcă să est mezi c ntit tea fizică care ar putea fi
soane. Produsul tău nu va fi cumpărat de toată lumea. vândută.
Descrie potenţialii clienţi: persoane fizice, persoane
juridice, vârsta, venit, profesie, sex, zonă geografică, Care este cadrul legislativ specific sectorului
preferinţe, ponderea în totalul clienţilor, sensibilitatea (regleme tări legale, licenţe, autorizaţii)? Ce autorizaţii
la publicitate, magazinele frecventate, mărcile prefer- obţi ut dej ? Care este procedura (inclusiv timpul)
ate, emisiunile urmărite, ziarele, revistele citite etc. pentru obţinerea celorlalte?
Ce utilizează cumpărătorii ţintă în prezent? Este dependentă activitatea ta de materiile prime,
Estimează atât produsele oferite de competitorii aterialele sau serviciile unor furnizori unici? Există
direcţi (cei care comercializează produse identice cu furnizori pentru materialele şi serviciile de care veţi
cele comercializate de tine) cât şi de cei indi ecţi (care avea nevoie?
oferă posibile substitute). Orice produs e substitute.
Caută sa le identifici.
Fă o analiză a pieţei.Cine sunt competitorii tăi
şi ce caracteristici îi definesc: c lităţile-deficienţele D. STRATEGIA DE MARKETING
produselor lor, preţurile practicate, strategiile de
Această secţiune descrie cu exactitate mixul de mar-
distribuţie, imaginea pe care şi-au creat-o, etc? Ce
keting al companiei:

cota de piaţă are fiecare concurent?.Câţi angajaţi


au?
Ce forţă de vânzare ? Ce strategii de • Ai o strategie de produs? Care sunt caracteristi-
comunicare /
reclamă promovează? cile unice (atuurile) produsului tău?
• Ai o politică de preţ şi condiţii de plată? Cum
O asemenea analiză te ajută să-ţi defineşti poziţia ta
a fost stabilit preţul? Cum este preţul oferit în
pe această piaţă. Iţi dă posibilitatea să găseşti nişe de
comparaţie cu cele practicate de concurenţă?
produs, să profiţi de punctele slabe ale competitorilor
Care este structura preţului? Care sunt facilităţile
şi să valorifici la maxim oportunităţile.
financiare sau serviciile suplimentare acordate
Descrie beneficiile oferite cumpărătorului de clienţilor?
produsul / serviciul tău în comparaţie cu ale com- • Ai stabilit o politică de distribuţie? Cum va fi
www
petitorilor sau cu produsele / serviciile folosite în produsul-serviciul vândut, cum va ajunge el în
prezent de client (de exemplu preţ, calitate, com- mâinile consumatorului?
plexitatea gamei de produse / servicii, disponibilitate • Te-ai gândit la o politică de imagine, de comu-
imediată). Acestea se numesc “avantaje competitive” nicare cu piaţa, la promovarea produsului-ser-
şi reprezintă un concept esenţial pe care este impor- viciului? Cum vor fi informaţi şi stimulaţi con-
tant să îl reevaluezi în permanenţă. sumatorii?
Majoritatea antreprenorilor susţin că vor oferi cea mai
bună calitate la cel mai mic preţ. Acest obiectiv nu
este fezabil. Războiul preţurilor nu este o soluţie.
Cum vei stabili preţul? De ce este acesta cel mai Planificarea vânzărilor
potrivit, luând în considerare calitatea, costul de
producţie, valoarea pentru consumator, concurenţa, Data Cantitatea planificata Nr. persoane
etc? Strategia de preţuri trebuie să fie corelată cu a fi vândută
strategia generală a firmei. Încearcă să determini
preţul care, în combinaţie cu volumul de vânzări,
maximizează profitul companiei. Care este structura
preţului? Care este ponderea cheltuielilor variabile?
Ce canal de distribuţie va fi utilizat (de exemplu
agenţi de vânzări, mari distribuitori, vânzători en-gros
şi en-detail)? De ce consideri că acesta este canalul de
distribuţie optim? Identifică cea mai eficientă cale pe E. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE
.
care produsul poate ajunge la cumpărător şi explică-ţi org
alegerea. Cum vei coordona canalul de distribuţie şi UMANE
cum vei stimula diferitele componente ale acestuia? Istoricul u ei afaceri este foarte important pentru a
Produsul va fi vândut chiar de către firma ta? Dacă înţelege afacerea din prezent. Afacerile nu se nasc din
da, descrie echipa de vânzări. De ce aţi optat pentru ne nt. Ele se sc în jurul voinţei unui / unor oame-
aceasta modalitate de distribuţie? ni, poi se dezvoltă şi funcţionează conduse de acei
meni. P fr zând zicala populară „omul sfinţeşte
Cum intenţionaţi să faceţi cunoscut produsul / locul” putem fără îndoială afirma că „managerul
serviciul consumatorilor? (reclama, promovarea). sfinţeşte afacerea”. Managerul sau viitorul manager ar
Identificaţi preferinţele şi nevoile cumpărăt ril . Cum trebui să răspundă la întrebări de genul:
puteţi să-i convingeţi că produsul vost u ăspunde ex-
act acestor nevoi.
• Ce experienţă practică ai?
• Care sunt cunoştinţele teoretice pe care le ai?
Cheltuieli marketing materiale promoţion le:
• Ce referinţe poţi prezenta?
Tip de Valoare / Nr bucăţi Total • Dispui de mijloace financiare pentru a sprijini
material
publicitar
bucată
. jaromania

afacerea?
Dispui de aport în natură pentru a sprijini afa-
cerea?
• Cunoştinţele / experienţa ta sau a partenerului
tău acoperă domeniile cheie ale afacerii?
• Unde va fi localizat sediul organizaţiei?
• De câţi angajaţi ai nevoie?
• Ce calificări trebuie să aibă angajaţii?
• Ce nivel de salarizare trebuie prevăzut?
• Poţi găsi pe piaţa muncii specializările nece-
Obiectivele vânzărilor _ ______________ sare?
Curs de instruire vânzări ( data) _ ______________ • Ai schiţat o structură organizatorică?
Prag de rentabilitate _ ______________

- 80 -
O întrebare specială cu o semnificaţie deosebită se Urmează să subcontractezi unele faze ale procesu-
referă la: lui de producţie? Din ce motiv: din lipsă de capital,
creşterea profitabilităţii, etc.? În ce măsură te poţi baza
pe subcontractori? Nu va îngreuna acest lucru respec-
• Unde va fi localizată afacerea ta?
tarea termenilor contractuali faţă de clienţii firmei tale
(termene de livrare, condiţii de calitate, preţ, etc.)?
Observaţie Care sunt principalele mate ii p ime? Care dintre
În cazul particular al Student Company, chiar acestea sunt deficitare? Cum intenţionezi să le pro-
dacă activităţile se vor desfăşura în instituţiile curi? Care dintre materiile prime au ca acter sezonal?
de învăţământ, vă reamintim că pentru spaţiul În ce măsură afacerea este dependenta de furnizori?
In ce mod vei alege furniz rii? Care sunt principalii
.
pe care îl veţi utiliza va trebui plătită chirie.
In plus, pentru companiile non-cash nivelul furnizori?
chiriei şi al salariilor trebuie să fie conforme ce- org
Care sunt et pele procesului de fabricaţie? Care

lor practicate pe piaţa reală. este ecesarul de resurse umane si utilaje pentru
fiecare etapă, ce cal f care trebuie să aibă persoanele
implic te în ctivitatea de producţie. În cât timp se
re lize ză un produs?
C re sunt mijloacele fixe necesare (echipamente,
F. PRODUCŢIA utilaje, ustensile, aparate, etc)? Care sunt parame
Pentru a realiza produsul pe care vi l-aţi propus tre- trii tehnici pe care trebuie să-i îndeplinească? Care
buie să stabiliţi etapele procesului de pr ducţie şi să este valoarea lor? Puteţi să le închiriaţi? Dacă le-aţi
organizaţi activităţile astfel încât să valo ificaţi eficient cumpăra în cât timp vă veţi recupera investiţia? Care
toate resursele de care dispuneţi. Desc ieţi p cesul este durata de viaţă şi perioada de amortizare a lor?
de producţie şi modul în care ntren ţi esu sele. Cu Care este impactul asupra mediului înconjurător
cât produsul se află într-o stare m v ns tă de dez- (se vor analiza produsul, ambalajul şi procesul de
voltare şi cu cât situaţia este m i st bilă, cu tât planul fabricaţie)?
este mai convingător. În gener l, cu cât poţi descrie
ceea ce s-a întâmplat deja şi nu doar ceea ce urmează
să se întâmple, cu atât este mai bine pentru obţinerea
.
jaromania
unui cedit sau pentru atragerea de investitori. In cazul
acestei competiţii însă accentul este pus pe proiectele
de iniţiere a unei afaceri si mai puţin pe cele de dez-
voltare, fapt pentru care nu se face o analiza a afacerii PLANUL DE SALARIZARE
decât din perspectiva a ceea ce se va întâmpla.
• Care este numărul de angajaţi-departament?
În ce fază de dezvoltare se afla produsul: doar idee, • Care sunt treptele de salarizare?
prototip, produs finalizat dar care încă nu a fost lansat • Care este politica de stimulare a vânzărilor?
pe piaţă wwwsau produs finalizat care se vinde deja
cu suc- • Care sunt cheltuielile totale ale companiei cu
ces unei clientele mulţumite. Ce mai rămâne de făcut salariile persoanelor direct implicate în activita-
în continuare? tea de producţie?
În vederea atragerii de investiţii, cu cât produsul se află • Care sunt cheltuielile salariale totale?
într-o etapă mai timpurie, cu atât trebuie să furnizezi • Există şi alte remuneraţii suplimentare datorate
mai multe detalii. Astfel demonstrezi că ştii ce şi cum de către companie?
ai de făcut şi iţi sporeşti credibilitatea.
În ce proporţie producţia este internă şi în ce
măsurăse subcontractează?

- 81 -
Treptele de salarizare
Salariu lucrători producţie / oră
Salariu personal conducere / oră
Salariu ora suplimentara lucrată
Comisioane
Alte remuneraţii datorate ( prime, etc)

Buget salarii şi taxe datorate de angajator pentru remuneraţiile salariale


Categorie de salarii Total salarii brute Contribuţia ang torului Total
. org
(3,5%+7%+22%+0,5%+0,75%+2%)

Salariu lucrători producţie / oră


Salariu personal conducere / oră
Salariu oră suplimentara lucrata
Comisioane
Alte remuneraţii datorate
Buget salarii

G. ANALIZA COSTURILOR DE • Servicii externe


• Contabilitate
OPERARE
jaromania

. • Consultanţă fiscală
• Consultanţă juridică
Este bine să avem în vedere şi să nu omitem costuri- • Consultanţă în management
cheltuieli ca de exemplu:
• Consultanţă IT
• Consultanţă PR
Cheltuieli de înfiinţare a firmei: • Alte servicii
• Autorizaţii Cheltuieli de spaţiu
• Înscrierea în Registrul Comerţului
www • Spaţiu de birouri

Cheltuieli curente:
• Materii prime
• Materiale consumabile, materiale auxiliare
• Costuri de personal (salarii, costuri sociale), sal-arii personal de conducere, prime şi bonusuri.
• Costuri de training şi formare personal
• Impozite şi taxe locale
• Spaţiu de producţie
• Spaţiu de vânzări
• Spaţiu de depozitare
• Cheltuieli de încălzire, gaz, curent, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă / canal, gunoi

- 82 -
Cheltuieli cu echipamentele
• Reparaţii Costuri de investiţii:
• Întreţinere • Clădiri
• Închiriere • Echipamente
• Maşini
Cheltuieli legate de procesul de vânzare • Alte mijloace fixe
• Materiale de prezentare
• Participări la târguri Costuri conexe investiţiei:
• Închiriere / amenajare spaţiu de vânzare • Infrastructură

Cheltuieli administrative
• Apă
• Gaz
org
.
• Curent
• Deplasare
• Ca al zare
• Materiale de birou
• Drum de acces
• Comunicaţii: telefon, fax, mobil, e-mail
• Re bilitări
• Copiere documente
• Amenajări
• Evidenţa primară şi calculul salariilor
• Asigurarea normelor de protecţia
• Abonamente (ex. reviste, legislaţie, întreţinere
muncii, de protecţia
echipamente birou, etc.)
• Literatură de specialitate
Alte costuri:
• Cheltuieli de proiect / investiţie
Cheltuieli cu Impozite şi taxe
• Management

.
• Cheltuieli pentru iniţializare în scopul
utilizării noilor echipamente
• Cheltuieli pentru probe tehnologice

H. Investiţii necesare jaromania


De foarte multe ori planul de afaceri este necesar la
începutul unei noi activităţi. Şi, de cele mai multe ori, Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului
o nouă activitate presupune o investiţie nouă. Din tehnologic descriere anterior
acest motiv, în acest capitol trebuie să fundamentăm
în mod pragmatic, onest şi realist investiţia. A dimi- Obiectul Furnizor Valoarea Durata de
nua sau a ignora aspecte conexe investiţiei (de ex. in- investiţiei estimată amortizare
frastructura de utilităţi) sau de a o supradimensiona (ani)
nejustificat (introducerea unor echipamente foarte
www
scumpe, de lux) sunt greşeli frecvente care ridică

imediat semne de întrebare (justificate) în mintea


acţionarilor, partenerilor, finanţatorilor.

(se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum


şi proiectul, autorizaţiile şi avizele necesare, după
caz.)

- 83 -
Plan de finanţare a investiţiei: PROIECŢII FINANCIARE
Suma %
Credite bancare
Proiecţiile financiare nu sunt altceva decât anticipări
Capital propriu
/planificări pe viitor ale situaţiilor financiare ale afa
Alte surse cerii. Proiecţiile financiare sunt modelă i matematice
TOTAL 100,00 viitoare ale bilanţului, contului de p ofit şi pierdere
şi a fluxurilor financiare viit a e (cash-flow). Fezabili-
tatea afacerii, evaluarea ei se va ealiza p in indicatorii
Graficul de realizare a investiţiilor: financiari calculaţi pe baza acest previziuni.
Obiectul
investiţiei An1
Valoarea estimată
An2 An3 An4 . Costur le de l ns re estimate;
. org

b. Estimarea ve turilor şi a cheltuielilor pen-


tru următor trei ani, bilanţul contabil (forma
scurtă), previzionarea fluxurilor de numerar;
c. I dic tori fi ciari;
d. Riscurile facerii;

- 84 -
a. Costurile de lansare estimate
Amenajare spaţiu
Echipamente
Instalare
Servicii, consumabile
Costul stocului iniţial
Cheltuieli profesionale (avocet, contabil, etc.)
Licenţe, autorizaţii
Telefon, utilităţi
Asigurări .
Publicitate pentru inaugurare org

Cheltuieli neprevăzute
Total Cheltuieli de Lansare

b. Estimarea veniturilor şi cheltuielilor pe tru următorii trei ani


An 1 An 2 An 3
1.Venituri (preţ * nr produse vândute)

Cheltuieli directe (variabile)


2.Materii prime şi materiale
3.Salarii directe şi impozite aferente
4.Chirii utilaje producţie
5.Alte cheltuieli directe (furnizori)
6.Total cheltuieli directe (variabile) (2.+...+5.)
.

Cheltuieli indirecte (fixe) jaromania


7. Salarii indirecte si impozite aferente
8. Servicii profesionale (avocat, contabil etc.)
9. Birou (consumabile, tel., internet etc.)
10.Reclamă şi promovare
11.Chirii spaţiu, calculatoare etc
12.Transport
13. Alte cheltuieli indirecte
www

14. Total cheltuieli indirecte (fixe) (7.+...+13.)

15. Total cheltuieli( fixe şi variabile 6+14)

16. Profit brut (1-15)


17. Impozit pe profit (25 % * 16.)

18. Profit net (16.-17.)

- 85 -
Bilanţ contabil (forma scurtă)

ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Active curente
Stocuri .
Creanţe org
Numerar utilizabil
Total active (active imobilizate + active curente)

Pasive
Capitaluri proprii
Capital social
Pr fit net
Datorii ( termen lung şi scurt)
Datorii termen lung
Datorii termen scurt
Credite termen scurt
Furnizori si conturi asimilate
.
Clienţi creditori
Alte datorii
Total pasive (capitaluri proprii + datorii)

- 86 -
Fluxuri de numerar (cash-flow)

A. Intrări de numerar
Încasări din vânzări
Creanţe încasate
Împrumuturi
Aport în numerar
Vânzări de active imobilizate
Altele .
B. Ieşiri de numerar
Creanţe scadente
Achiziţii curente (mat prime, materiale,servicii, etc)
Chirii
Utilităţi (apa, energie, telefon, etc)
Sal rii
Reclama şi publicitate
Reparaţii
D bânzi plătite
Taxe
Rambursarea datoriilor pe te men lung şi mediu
Transport

. Altele

C. Flux de numerar = total intrări+ total ieşiri

D. Numerar la începutul anului

E. Numerar la sfârşitul anului

- 87 -
c. Indicatori financiari:
1. Indicatori de Lichiditate reprezintă capacitatea unei companii de face faţă obligaţiilor financiare

în mo-mentul ajungerii acestora la scadenţă se


Viteza de rotaţie a creanţelorjaromania(Ceanţe/CA+365zile) Viteza de rotaţie a furnizorilor (Fu nizo /CA *365 zile)

Rata datoriilor ( total datorii / total active ≤1)


Gradul de îndatorare (total datorii / capital pro-priu < 0.5)
Rata de solvabilitate ( datorii termen lung / capit l propriu)

3. Indicatori de gestiune măsoară eficacitatea unei co panii în administrarea resurselor stabilite şi derularea
activităţilor
Viteza de rotaţie a activelor circulante (Active circulante /CA * 365 zile)
Viteza de rotaţie a stocurilor (Val ea st curil /costul bunurilor vândute * 365 zile)

Controlul cheltuielilor . administr tive (Cheltuieli fixe / CA*100)


4. IndicatorideRentabilitate reprezintă capacitatea unei companii de realiza vânzări care depăşesc cos-
turile. Maximizarea profitului constituie punctul de interes al majorităţii analizelor financiare.
Marja bruta a profitului (CA – Costul bunurilor vândute)/CA
*100 Marja profitului net ( Profit net /CA *100)
Ponderea Costurilor bunurilor vândute in cifra de afaceri
Rentabilitatea capitalului propriu ( Profit Net / Capital propriu *100)

5. Indicatori de Investiţii

Metode tradiţionale
Rentabilitatea medie (Profit mediu anual /Investiţie medie anuală)
Indicele de profitabilitate neactualizat (Suma fluxurilor de numerar/valoarea investiţie) – se
calculează pentru numărul de ani în care se va realiza investiţia
Termenul de recuperare a investiţiei neactualizată (Valoarea investiţiei/fluxul de numerar anual mediu).

- 88 -
Metode de evaluare bazate pe actualizare

Coeficientul de actualizare k = 1/ (1-a)n unde a este rata de actualizare si n intervalul de timp


la care se face actualizarea
Scopul actualizării este de a aduce la zi valoarea unei unităţi monetare investite sau a unei
unităţi mon-etare câştigate din investiţii.

Termenul de recuperare a investiţiei (TR) (Investiţie / Cash-flow mediu actualizat)


Valoarea actualizata neta (VAN) diferenţa dintre suma cash–flow –urilor actualizate( inclusiv valoarea
6. Indicele de profitabilitate jaromania
reziduală) şi costul iniţial al investiţiei.
org
.
VAN > 0 investiţia iniţială este acoperită, proiectul este fezab l
(VAN trebuie sa fie pozitiva si superioara dobânzii compuse î cas b le pr pl s rea aceleiaşi sume intr-
un depozit bancar)
VAN < 0 investiţia iniţială nu poate fi acoperita, proiectul va fi respi s
Rata interna de rentabilitate (RIR) corespunde ratei de ctu liz re la care VAN este egala cu zero.

Rentabilitatea proiectului de investiţii c eşte pe măsură ce RIR creşte.


RIR sau „rata limită” reprezintă ata de entabilitate sub nivelul căreia proiectele nu sunt
acceptate (Banca Mondială recomanda o r tă limită de 10% - în termeni reali)
Indicele de profitabilitate (IP) reprezintă valoarea actualizată netă obţinută prin investirea unei
unităţi monetare în proiectul respective

7. Indicatori de sensibilitate - Pragul de rentabilitate

Pragul de rentabilitate reprezintă acel nivel al activităţii unei companii începând de la care aceasta obţine profit.
În acest punct (la prag) valoarea veniturilor şi a costurilor sunt identice, profitul fiind zero. .
q = Cheltuieli fixe / (Preţ – cost variabil unitar)

d. Riscurile afacerii
Riscurile unei afaceri pot fi :
• de piaţa,
• concurenţial,
• de management şi
• financiare.

- 89 -
După identificarea riscurilor care pot afecta afacerea, trebuie să găsiţi factorii de limitare a acestora.
Risc de piaţă Conceptul afacerii
Risc concurenţial Preţuri practicate + strategia de dezvoltare
Riscurile de management Experienţa echipei de conducere şi a
întreprinzătorului
Riscul financiar Creşterea financiară + Îndatorare precauta

CONCLUZII
Evident că nu pot fi propuse formate-cadru, limitative, pentru pla ul de afaceri. Însă, în cazul anumitor pro-
grame de finanţare pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor form te c dru specifice.
Ca manager-întreprinzător trebuie să-ţi alcătuieşti planul f cerii t le. Poţi introduce acele materiale care te
pot ajuta să-ţi prezinţi mai bine afacerea, ca de exe plu: certific te de studii/calificări ale echipei manageriale
şi ale resurselor umane, certificate de calitate, aprecieri de la bancă, detalii tehnologice sau
constructive şi orice alte materiale sau documente pe care managerul - întreprinzătorul le consideră
relevante în prezentarea propriei afaceri.
Pentru pilotul Student Company Non Cash este ec mandat ca anexele să conţină cel puţin o poză sau un de-
sen al produselor (descrierea s u schema de funcţi nare pentru servicii) si poză cu membrii echipei.

Succes!

- 90 -

S-ar putea să vă placă și