Sunteți pe pagina 1din 11

Opera iunile de leasing

Pr.Univ. Dr. Dorin Clocotici Lector Univ. Dr. Gh. Gheorghiu

Cartea este structurata in 3 capitole care trateaza istoricul leasingului, conceptul de leasing, formele aceastuia si contractul de leasing. Primul capitol prezinta istoricul leasingului. Leasingul i are r d cinile n forma arhaic a creditului pe care o constituia n dreptul roman "fiducia : mprumut torul i rezerva pentru garan ia crean ei sale proprietatea unui lucru. Exist o mare asem nare a leasingului i n special a modalit ii sale and lease-back , cu forma arhaic a gajului din dreptul roman "fiducia cum creditare . n cadrul opera iunii "fiducia cum creditare", mprumutatul (fiduciant) transfera proprietatea unui bun mobil sau imobil n patrimoniul mprumut torului (fiduciar) cu titlu de garan ie a mprumutului primit. La rndul s u, fiduciarul se obliga s -i restituie bunul dup napoierea datoriei. n practic , datorit necesit ilor economice sau sociale, mprumutatul p stra n mod frecvent folosin a bunului vndut. n epoca modern , spre sfr itul secolului al XIX -lea, aveau loc n S.U.A. primele opera iuni care prefigurau leasingul. n 1877 aparatele de telefon au fost nchiriate abona ilor, iar acest contract avea s fie denumit "lease". n 1936, "Safe Stores Inc." a cump rat un teren pe care ulterior a ridicat super -magazinul "Safeway Stores"; avnd nevoie de capital circulant, acesta l-a vndut imediat unui grup de investitori care la rndul lor l-au l sat spre exploatare fostului proprietar, n regim lease pe o perioad ndelungat . Cam n aceea i perioad , o opera iune similar lease-back-ului avea loc n Ohio. Opera iunea consta n vinderea unui imobil c tre o banc , cu titlu de garan ie (trustee), imobil ce urma s fie exploatat de vnz tor n regim de "lease" timp de 99 de ani, dup care utilizatorul avea op iunea cump r rii bunului. Foarte rapid, aceast opera iune a fost preluat n Marea Britanie, pentru ca apoi, ncepnd cu anii '60, s se r spndeasc n Europa continental (Fran a, Ol anda, Belgia etc.), unde au ap rut reglement ri juridice specifice. Ca i n Statele Unite, prima form a leasingului care s-a r spndit n Marea Britanie a fost "sale and lease -back". n Marea Britanie, cele mai multe dintre societ ile de leasing leasing companies" - sunt nfiin ate i sus inute de b nci. Ele beneficiaz de un regim fiscal extrem de favorabil. Valoarea bunului, spre exemplu, poate fi dedus pan la 100% din profitul impozabil. Acest lucru a
1

determinat ca i Marea Britanie s cunoasc dezvoltarea exploziv a acestor societ i, ele finan nd un sfert din totalul investi iilor de la finele anilor 80. Legat de istoria leasingului n Romnia, prima societate de leasing nfiin at aici n iulie 1994 a fost Romlease SA (transformat apoi n Demir Romlease, iar n prezent n Unicredit Leasing). Semnarea contractului a avut loc la sediul misiunii permanente a B ncii Mondiale la Bucure ti. Constituit ca societate pe ac iuni cu participare interna ional , aceast companie era o ini iativ a Inte rna ional Finance Corporation (IFC). Cel de-al doilea capitol trateaza conceptual si notiunea de leasing. Leasingul reprezint achizi ionarea de c tre o societate specializat (financiar ) de la furnizori, a unor bunuri i nchirierea acestora unor beneficiari (care nu dispun de resursele b ne ti necesare achizi ion rii lor de la furnizor). nchirierea se efectueaz pe o perioad dat , pe baza unui contract ce stipuleaz condi iile de plat , cuantumul ratelor, obliga iile p r ilor i condi iile de transfer a bunului n proprietatea beneficiarului la op iunea acestuia. Alt abordare prezint leasingul ca i form de dare n folosin , contra unei taxe, a ma inilor, utilajelor, mijloacelor de transport i a altor bunuri mobiliare sau imobiliare, unor ntreprinderi care nu dispun de resursele financiare necesare achizi ion rii lor pe o perioad determinat , n condi iile de plat i utilizare precizate n contract . Opera iunile de leasing sunt diverse, n func ie de criteriile care stau la baza lor. 1. Dup pozi ia furnizorului n contractul de leasing, sau p r ile participante la contract distingem: 1.1. leasing direct, n care finan atorul este i furnizorul (produc torul bunului imobilizat). 1.2. leasing indirect n care finan area i revine unei societ i specializate n leasing. Aceast societate preia func ia de creditare (sau prestare de serviciu), precum i asumarea riscurilor ce decurg din opera iile de leasing. 2. Dup continutul ratei de leasing raportat la pre ul de vnzare a bunului imobilizat, distingem: 2.1. leasing func ional (opera ional) care presupune recuperarea n perioada de loca ie doar a unei p r i din bunul nchiriat. Durata loca iei este mai redus dect cea de func ionare a bunului imobilizat. Caracteristica acestui tip de leasing este bazat pe serviciile furnizate de societatea de leasing, f r a exista o coresponden ntre pre ul la care a fost achizi ionat activul imobilizat de c tre societatea de leasing i chiria perceput . Leasing-ul func ional n accep iunea B.N.R. (vezi M.O.nr.395/1997) privind efectuarea opera iunilor valutare este definit ca opera iunea de nchiriere de bunuri al c rui termen este mai mare de un an i valoarea de achizi ie a bunurilor urmeaz a fi recuperat n propor ie de cel pu in 75% de locator; celelalte opera iuni de leasing se ncadreaz n categoria de leasing opera ional .

2.2. leasing financiar presupune ca n perioada de loca ie s se recupereze integral valoarea bunului. La sfr itul perioadei de loca ie, bene ficiarul poate opta pentru intrarea n posesie a bunului prin achitarea valorii reziduale. Specificul acestei forme de leasing const n faptul c societatea de leasing achizi ioneaz bunul sau dreptul de proprietate i folosin de la furnizor. Activul urmeaz a fi livrat de c tre furnizor direct beneficiarului 3. Dup termenul (durata) nchirierii exist : 3.1. leasing pe termen scurt (renting, hire) const n nchirierea bunului pe o perioad de cteva ore, zile, luni mai multor beneficiari, n vederea amortiz rii. n cadrul acestui tip de leasing exist forme intermediare de leasing pe termen scurt, cum ar fi opera iunile hire. Aceast form presupune nchirierea unor mijloace de transport sau echipamente cu ora sau ziua, inclusiv a service-ului aferent. O alt form este dat de opera iunile renting care presupune nchirierea revocabil pe o perioad scurt de timp, dar mai lung dect n cazul opera iunilor de tip hire. Aceast form de leasing nu poate fi revocat de nici una din par i. 3.2. leasing pe termen mediu presupune amortizarea bunului prin nchirierea succesiv a acestuia mai multor beneficiari pe termene scurte de 2 -3 ani. 3.3. leasing pe termen lung are o durat de circa 20-30 de ani i se ntlneste frecvent pe pia a bunurilor imobiliare pentru cl diri la cheie. Durata leasing-ului corespunde cu durata normal de func ionare a activului, urmnd ca, dup perioada de nchiriere beneficiarul s poat opta pentru cump rarea acestuia la un pre mai mic celui de nregistrare a valorii contabile ini iale la locatar. 4. Dup modul de calcul al costurilor pe baza c rora se calculeaz ratele de leasing distingem: 4.1. leasing net, n care ratele se calculeaza numai pe baza pre ului net de vnzare a bunului, chiria incluznd pre ul folosin ei. 4.2. leasing brut n care ratele includ cheltuielile de asigurare, ntre inere i repara ii ale bunului. 5. Dup caracteristicile pie ei, rela iile stabilite cu clien ii, forme speciale de leasing i-au f cut apari ia: 5.1. lease-back ca form ascuns de finan are a unei societ i comerciale. Beneficiarul vinde un bun societ ii de leasing pe care l nchiriaz de la acesta, rambursnd astfel prin ratele de leasing creditul acordat echivalent cu pre ul de vnzare al bunului. 5.2. leasing experimental presupune nchirierea bunurilor pe perioade scurte, urmate de vnzarea lor dac corespund exigen e lor beneficiarului. 5.3. time- sharing reprezint o nchiriere pe timpi partaja i . Se practic n turism, prin nchirierea bazei materiale, n cazul tehnicii de calcul, sau a unor mijloace de transport.
3

5.4. master-leasing practicat n cazul nchirierii containerelor cu variantele tripleasing (nchirierea pe perioada transportului) i term-leasing (nchiriere la termen). 5.5. Leasing ac ionar este asem n tor cu modul de derulare a leass-back-ului. Deosebirea const n aceea c beneficiarul nu vinde bunuri ci ac iuni ale societ ii unui fond de investi ii care le va da n loca ie n schimbul unei chirii stipulate n contractul de loca ie. n acest caz beneficiarul vinde ac iuni pe care le preia n loca ii, urmnd a le rascumpara la finele perioadei de loca ie. Exista si forme special ale leasingului, dupa cum urmeaza:

1. Leasing Conteiner i Master Leasing n ultimii 50 de ani, schimburile comerciale au cunoscut o cre tere exploziv , dezvoltndu-se mai rapid chiar dect produc ia n sine. A crescut gradul n care economiile na ionale se bazeaz pe comer ul interna ional n activitatea economic de ansamblu. Tendin ele de cre tere a comer ului interna ional au avut ca efect direct dezvoltarea transportului interna ional de m rfuri. Astfel, dac n 1950, transportul maritim de m rfuri s-a ridicat la aproximativ 500 milioane tone, n 2000 s -a ajuns la 5000 milioane tone, ceea ce indic nzecirea cantit ii transportate. O cre tere spectaculoas n acest context a cunoscut-o industria de transport conteinere. Apari ia navelor port-conteiner a nsemnat pentru transportul mondial de m rfuri o descoperire egal ca importan cu inventarea motorului cu aburi sau a c ilor ferate. n ultimele decenii, odat cu globalizarea activit ilor economice, industria de conteinere a nregistrat 18 cre teri spectaculoase, acest lucru ducnd la dezvoltarea unor domenii adiacente noi, cum ar fi master leasingul, care este o form de leasing pe termen scurt (trip leasing n general pentru o singura c l torie) sau pe termen lung (term leasing), care se refer la o opera iune de leasing practicat n cazul nchirierii conteinerelor de transport. Mecanismul de func ionare a acestui tip de leasing este urm torul: utilizatorul (cel care dore te s - i transporte o marf ) ncheie un contract de leasing cu o companie de leasingconteiner, care are un acord de master -leasing cu o companie interna ional . Costurile n sistem de master-leasing includ nchirierea conteinerului, nc rcarea i desc rcarea sa pe nave de transport, autovehicule rutiere sau trenuri, transportul i costurile de asigurare. Ratele de leasing i nivelurile de utilizare se mbun t esc pe m sur ce pre urile pentru conteinerele noi se stabilizeaz , iar comenzile de transport cresc. Se realizeaz astfel un flux stabil de comenzi pentru conteinere, n contextul unui flux la fel de constant de retragere a echipamentelor vechi din flote. Tr ecerea spre utilizarea tot mai intensiv a internetului i a computerelor, avantajele pe care le ofer acestea, au determinat companiile de leasing container s ofere linii de transport cu acces permanent la informa ie. Aceast afacere de 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, cere continuitate i servicii non-stop din partea furnizorilor. Internetul a permis companiilor de leasing s deschid birouri virtuale, cu acces permanent n ntreaga lume. Primele i cele mai simple informa ii
4

on-line se refereau la o list de birouri, agen i i contacte, simple informa ii statice f r un element interactiv. Acestea au fost urmate de alte aplica ii, oferind mai multe detalii, care cereau o dezvoltare mai complicat . O problem care trebuia rezolvat era integritatea datelor. Aceasta a dus la un amestec de tipuri de conteinere pentru flot . Problemele ini iale au fost n mare parte rezolvate, de i detaliile informa iilor au fost i nc sunt variate, diferite, depinznd de sursa i integritatea datelor. n prezent, toate companiile importante de leasing ofer informa ii detaliate, u or de n eles. Accesul expeditorilor, a posesorilor de camioane i de nave-baza la aceste informa ii a devenit un element important pentru eficien a i productivitatea ntregii industrii de transport n conteinere. 2. Leasing Creativ Cuvntul creativ al turat unei caracteristici a unei industrii a ap rut pentru prima dat la Alvin Toffler n cartea Al treilea val . El define te foarte bine produc ia de mas i produc ia individual . Informatizarea, gradul de cunoa tere n continua dezvoltare i multe alte argumente sunt pentru trecerea la o produc ie individualizat . Exemplul pe care l ofer Alvin Toffler n lucrarea citat este elocvent: realizarea unui articol de mbr c minte pe m sura celui care l folose te. S-a trecut astfel de la clasicul ablon cu anumite dimensiuni la lucrul la comand , de la mii de buc i din acela i produs la produsul unic , a a numita produc ie personalizat (customized order). Cu toate c leasingul, mai mult dect oricare alt sistem de creditare, se caracterizeaz prin flexibilitate adaptarea ofertelor n func ie de necesit ile clien ilor caracteristica de creativitate a sistemelor de finan are este foarte pu in folosit . Majoritatea companiilor de leasing au o ofert standard: o dobnda de X%, un termen de rambursare cuprins ntre t1 i t2 i un avans de minim Vmin i maxim Vmax. Sistemul de leasing creativ define te un mod de lucru pu in diferit. Dup analiza datelor economico-financiare ale poten ialului client se determin o expunere maxim a societ ii de leasing asupra acestuia. n acest moment intervine caracteristica creativ a leasingului. mpreun cu societatea de leasing se alege cea mai bun ofert de finan are. Se determin avansul optim, durata optim a contractului de leasing i implicit procentul de dobnd . Dac toate aceste informa ii conduc la o profitabilitate acceptat de societatea de leasing atunci se ncheie contractul de finan are. Principalele avantaje ale unui astfel de sistem ar putea fi urm toarele: corelarea perfect ntre posibilit ile de rambursare ale clientului i sursele de finan are ale societ ii de leasing, ceea ce conduce implicit la un nivel minim al creditelor n observa ie sau neperformante; oferirea unor alternative de finan are n defavoarea r spunsurilor negative imediate; Acest sistem de finan are presupune un efort mai mare din partea firmei de leasing. Leasingul creativ implic un timp de lucru mai ridicat, discu ii cu clien ii, analize de indicatori calitativi, etc. informatizarea i are propriul cuvnt de spus n acest caz. De asemenea, aplicarea acestui sistem necesit un personal bine preg tit profesional, ntr-o continu cunoa tere a industriilor din pia . Publica iile de specialitate, cu rsuri, dezbateri,
5

stau la baza definirii unei solu ii. inta final a leasingului creativ este individualizarea ofertelor de finan are, unde utilizatorul are un cuvnt de spus. 3. Leasing cu levier (Leveraged Leasing) Leasingul cu levier poate fi unul dintre cele mai complexe i sofisticate mijloace de finan are a echipamentului n pia a financiar a zilelor noastre . Leveraged leasing este o tranzac ie n care finan atorul (societatea de leasing) implic doar o parte (de obicei ntre 20% i 40%) din fondurile necesare pentru a cump ra echipamentul, urmnd ca o ter parte creditorul s asigure restul de bani. Deoarece beneficiile companiei de leasing se bazeaz , n general, pe costul ntregului echipament, se poate spune ca investi ia sa este garantat prin datoria ter ei p r i. n general, mprumutul ter ei-p r i nu implic garan ia c tre lessor i angajeaz aproximativ 60%-80% din costul echipamentului. Potrivit procesului de non -garantare, creditorul i poate cere utilizatorului ratele de plat care i-au fost atribuite, precum i echipamentul pentru r scump rare. Lessorul nu are nici o responsabilitate de plat , chiar dac e ecurile de plat ale utilizatorului i mprumutul nu pot fi recuperate. Faptul c ter ul finan ator nu poate face firma de leasing responsabil pentru neplata mprumutului nu este att de grav precum pare i aceasta pentru c finan atorul nu va acorda mprumutul f r obliga ie de plat dect n cazul n care utilizatorul este considerat demn de ncredere. n al doilea rnd, drepturile creditorului fa de orice procedeu provenind din vnzarea sau revnzarea echipamentului vin naintea oric rui drept al firmei de leasing n ceea ce prive te echipamentul i leasingul. Investi ia n ac iuni a lessorului este subordonat obliga iei de rambursare a mprumutului. Dac un ter mprumut tor a contribuit, de exemplu, cu 70% din fondurile necesare, n elegerea de subordonare l va pune ntr-o pozi ie de mprumut de supracolateralizare care, n schimb, va diminua riscul de mprumutare. Dac situa ia financiar a utilizatorului este slab , finan atorul -creditor poate fi dispus s ofere doar un mprumut f r garan ii. n aceast form de mprumut, creditorul are dreptul s cear plata de la firma de leasing n cazul n care plat a nu poate fi f cut de c tre utilizator sau prin echipament. Tranzac iile de mprumut cu scopul de a ob ine profit, mai ales cele care implic angaj ri de sume mari n valut , presupun adesea mai multe p r i care se asociaz prin combina ii complicate. Lessorul apare de obicei ca un grup de investitori asocia i printr un parteneriat sau trust. Parteneriatul sau trustul reprezint proprietarul legal sau de in torul de ac iuni al echipamentului. Creditorul este de obicei reprezentat de un grup de finan atori care, n general, ac ioneaz printr-un acord al trustului. n continuare acest procedeu este complicat, pentru c fiecare participant se va face cunoscut prin dezbateri din numeroase puncte de vedere. n consecin , sarcina de a organiza, elabora i negocia documentele necesare este, de obicei, foarte dificil . Din motivele expuse, se consider c indivizii i firmele care lucreaz n industria leveraged leasing sunt agresivi i creativi, mediul fiind astfel un mijloc de inova ie i competi ie intern .
6

4.Leasing cu capital de risc (Venture Leasing) Este cunoscut faptul c printre actele necesare ncheierii unui contract de leasing se num r bilan urile contabile pe ultimii doi -trei ani. Acestea, al turi de alte documente financiar-contabile, fac obiectul unei analize riguroase pe baza c reia societ ile de leasing decid acordarea sau nu a finan rii. Pornind de la aceast precondi ie, aria de utilizatori de leasing se reduce la cei care au deja o activitate de c iva ani n spate, companiile nou ap rute fiind de multe ori v duvite de accesul la aceast surs de finan are. Nu trebuie uitat ns faptul c fiecare solicitare de finan are n leasing este tratat separat, inndu -se cont de particularit ile firmei solicitante. De altfel, leasingul a ap rut ca o modalitate de finan are modern , flexibil , mult mai avantajoas fa de sistemele clasice. n timp, leasingul a suferit transform ri, n sensul adapt rii surselor de finan are la cerin ele din ce n ce mai diverse ale fiec rei companii. A a s-a conturat venture leasing, opera iunea prin care societ ile de leasing accept s acorde finan are i companiilor recent nfiin ate care nu sunt nc profitabile, dar au un poten ial de dezvoltare ridicat. Astfel, firmele recent nfiin ate pot ob ine finan ri din primele stadii, f r a- i diminua n mod nejustificat capitalul. Conceptul de venture leasing a ap rut la sfr itul anilor 80. Companiile nou nfiin ate care demonstreaz perspective de dezvoltare, sprijinite de investitori de risc (care investesc n schimbul unei particip ri n companie), au nceput s fie finan ate de companiile de venture leasing pentru achizi ia de echipamente. Att locatorii venture (venture lessors), ct i investitorii venture (venture capital) privesc ntreprinz torii innd co nt de poten ialul lor i nu ca bancherii sau locatorii tradi ionali - innd cont de stabilitatea veniturilor existente. Locatorii venture finan eaz echipamentul de baz pentru companii de nalt tehnologie, ca de exemplu computere, sisteme de telecomunica ii, aparatur de m surare i control, echipamente de laborator i birotic . Sunt excluse echipamentele unicat, foarte specializate. n schimbul finan rii n leasing, locatorul venture prime te redeven ele lunare de leasing, valoarea rezidual a echipame ntului i dreptul de a achizi iona ac iuni ale companiei la un pre prestabilit (garan iile n ac iuni), dac sunt scoase la vnzare. Companiile importante implicate n aceast industrie lucreaz , de cele mai multe ori, cu investitorii de risc pentru a identifica companii bine pozi ionate n sectoare aflate n dezvoltare i cu perspective promi toare. De obicei, ob inerea capitalului de risc este o condi ie obligatorie pentru a ob ine finan are venture leasing. Totu i, spre deosebire de capitalurile de risc, locatorii venture au un rol strict consultativ n portofoliul companiei i, de obicei, nu se implic n conducerea executiv . Investitorii de risc ofer o finan are direct , implicndu-se strategic n managementul companiilor. Aceasta este i cau za pentru care, n multe ri, investitorii de risc au posibilit i limitate de a investi n mai multe companii care apar in aceleia i industrii. Tot echipamentul achizi ionat de companiile venture este nglobat ntr -un sistem de leasing unitar, reglementat de un master lease agreement . De i, de cele mai multe ori, echipamentul este cump rat de la o ntreag varietate de produc tori, condi iile generale impuse sunt similare, iar termenii pentru fiecare pies de echipament sunt determina i n
7

func ie de programele specifice, care include, de asemenea termenii i condi iile contractului de master lease. Asumarea acestor riscuri depinde, n primul rnd, de puterea financiar a companiei de leasing. Din acest punct de vedere, relevant este clasificarea societ ilor de leasing n trei categorii cele care apar in de o banc , cele specializate n leasing i cele afiliate produc torilor de echipamente. Prima categorie dispune de un regim preferen ial de finan are, lucru care constituie un avantaj fa de societ ile care au ncheiate parteneriate de finan are pe termen mediu cu diverse b nci i a c ror dobn d nu este ntotdeauna cea mai avantajoas . Pentru societ ile produc toare de echipamente, leasingul reprezint doar o form de comercializare a produselor pe lng metodele clasice de creditare. Avantajul unei astfel de societ i este dat, n primul rnd, de posibilitatea valorific rii unui bun n cazul n care utilizatorul nu- i onoreaz angajamentele. n ciuda riscurilor mari la care sunt supuse societ ile finan atoare, opera iunile de venture leasing se bucur de un real succes n rndul marilor companii din Occident. Acestea se ghideaz dup ideea c avantajele leasingului ating cote maxime de dezvoltare doar n condi iile n care se mbin cu flexibilitate fa de cerin ele clien ilor. 5. Leasing Time- Sharing Time-Sharing este un tip de leasing cu o tehnic de realizare special . Bunul este nchiriat n acela i timp de mai mul i utilizatori, care l folosesc numai n anumite perioade, f r a avea obliga ia de plat a chiriei pentru timpul n care nu l utilizeaz . Cu toate c acest tip de contract de leasing este cunoscut n Romnia doar din ofertele unor companii de turism (nchirierea unor spa ii de cazare n sistem time-sharing), n rile avansate acesta este un instrument utilizat ntr-o multitudine de variante. Prin time-sharing se poate achizi iona dreptul de folosin , pentru o anumit perioad dintr -un an, att pentru bunuri mobile (aeronave, automobile, ambarca iuni, echipament industrial, etc.), ct i pentru imobile cu diverse destina ii. O variant a leasingului time-sharing este reprezentat de entertainment leasing. De i n Romnia este necunoscut , aceast form de leasing este foarte folosit n rile occidentale, n SUA fiind chiar unul din cele mai obi nuite tipuri de proiecte de entertainment (mai ales pentru activit i de vn toare i pescuit). Aceast form de leasing poate fi considerat leasing n comun pentru un teren avnd o destina ie precis . Contractul de leasing este ncheiat cu persoane sau grupuri de persoane, pe perioade specifice. Rata pentru acest tip de leasing este ca lculat n func ie de suprafa a nchiriat . n SUA, spre exemplu, pre ul mediu al unui hectar n leasing entertainment se ncadreaz ntre 12,5 i 15 USD pe hectar pentru o s pt mn . Pe lng punerea la dispozi ie a suprafe elor respective, se pot include n contractul de entertainment leasing i servicii conexe, cum ar fi: utilizarea unor cabane de vn toare, cazare, servicii de pensiune, etc. 6.Leasingul de echipamente Dup explozia nregistrat n Romnia n domeniul leasingului auto, speciali tii s e a teapt la o dezvoltare cel pu in la fel de puternic pe segmentul leasingului de echipamente. Aceste previziuni se bazeaz pe precedentele nregistrate n rile dezvoltate,
8

unde leasingul auto a marcat perioada de nceput a acestei industrii, urmat d e cre terea puternic a leasingului de echipamente industriale, de calcul i de telecomunica ii. Condi ia esen ial pentru trecerea la aceast etap superioar este ns cre terea economic . n Romnia, rezultatele economice din ultimii ani, revigorarea se gmentului IMM urilor, al turi de privatizarea celor mai importante obiective economice, care presupune retehnologizare i investi ii, pot crea premisele de trecere la etapa leasingului de echipamente. Un semnal pozitiv important, n aceast direc ie, poate fi i integrarea rii noastre n structurile euro-atlantice, care este de presupus c va determina o cre tere a investi iilor str ine n Romnia. 7.Leasingul imobiliar Domeniul construc iilor a cunoscut n Romnia ultimilor ani o explozie f r precedent, att n sectorul civil ct i n cel industrial. Aceasta a condus, pe de o parte la cre terea volumului leasingului de echipamente pentru construc ii, dar a creat i premisele dezvolt rii leasingului imobiliar, ca i alternativ eficient de finan are a proiectelor imobiliare. Cu toate acestea, leasingul imobiliar are o pondere foarte sc zut n totalul pie ei de leasing, aceasta cifrndu-se n anul 2004 la valoarea de 1,2%, n timp ce media european se situeaz la valoarea de 19,5%. Aceasta se ntmpl , pe de o parte, datorit lacunelor legislative, care nu permit delimitarea clar a leasingului imobiliar de celelalte tipuri de leasing, iar pe de alt parte de lipsa companiilor specializate n leasing imobiliar, care s dezvolte programe speciale i s explice poten ialilor clien i avantajele pe care le ofer aceast form de finan are. 8.Leasingul de personal Dinamica economiei i legisla ia muncii din ce n ce mai mpov r toare pentru angajatori au determinat apari ia unui tip de leasing al c rui obiect nu este constituit de bunuri mobile sau imobile, ci de for a de munc , acesta purtnd denumirea de leasing de personal. Exist foarte multe companii care au nevoie de personal suplimentar pe perioade scurte de timp, iar angajarea cu un contract de m unc ar nsemna responsabilit i fa de respectivul angajat pe o perioad lung de timp, de aceea companiile prefer s nchirieze un angajat specializat ntr-un anumit domeniu (acesta este un alt avantaj al acestui tip de leasing angaja ii sunt speciali ti verifica i n anumite domenii) pe perioada respectiv . De i costurile sunt mai ridicate, practica arat c procednd astfel companiile au mai mult de c tigat dect angajnd personal suplimentar cu contract de munc , personal care nti trebuie testat, iar dup terminarea perioadei de vrf, care a determinat cre terea num rului de angaja i, aportul acestuia nu mai este necesar. n principiu, mecanismul acestui tip de leasing implic trei p r i: persoana angajat (care este furnizorul de munc i care semneaz un contract de munc cu compania de leasing, n baza c ruia att angajatul ct i compania i asum obliga ii specifice), compania de leasing (poate fi o societate specializat n domeniul resurselor umane sau al leasingului de personal) i compania client (care este interesat s foloseasc for a de munc n condi ii legale, asigurndu- i necesarul de personal corespunz tor cu evolu ia activit ii sale i eliberndu-se de povara administrativ legat de opera iunile de personal). Compania
9

client ini iaz tranzac ia prin manifestarea cererii de for de munc , persoana angajat permite derularea afacerii, iar societatea de leasing este cea care faciliteaz afacerea, fiind r spunz toare de angajarea persoanei i plata salariilor, a taxelor afer ente acestora, conform legisla iei n vigoare. Ultimul capitol prezinta contractul de leasing. Contractul de leasing este o opera ie complex , relativ recent ap rut n comer ul interna ional, reprezentnd n ultim instan , o tehnic modernist , de tip particular, de creditare pe termen lung. n legatur juridic , leasingul este v zut ca fiind opera ia triunghiular legat ntre utilizator, finan ator (ntreprindere de leasing) i vnz torul produc tor, opera ie prin care creditorul finan ator, dup ce a achizi ionat un bun, l inchiriaz unei ntreprinderi utilizatoare, care la sfar itul loca iei, poate dobndi proprietatea bunului n schimbul pl ii chiriei i al unui eventual pre rezidual. Concretiznd, putem afirma c leasingul e o achizi ie n sco pul nchirierii, urmat de o nchiriere n scopul vnz rii. Derularea contractului de leasing ncepe prin determinarea lucrului de c tre utilizator liber s - i aleag materialul de marc i tipul care-i convin, n func ie de nevoile sale, iar utilizatorul mpreun cu vnz torul fixeaz pre ul, condi iile de plat , termenele, locul i modalita ile livr rii. Toate acestea au loc f r nici o interven ie din partea creditorului, ce este n parte n contractul de vnzare - cump rare al materialului i se decide d e c tre utilizator, ce nu este parte n acest contract. Tehnica de leasing presupune ca opera ii juridice componente o vnzare - cump rare, un mandat, o loca ie i o promisiune unilateral de vnzare. Avantajele finan rii prin leasing Apari ia i utilizarea ntr-o m sur semnificativ a leasing-ului duce la concluzia c acesta ofer avantaje suplimentare fa de alte modalit i de finan are a activelor, si anume: Leasing-ul majoreaz disponibilitatea de finan are a firmei ; Prin leasing se asigur recuperarea rapid a activelor n caz de faliment al societ ii locatare ; Leasing-ul permite divizarea riscului ntre locator i locatar; Flexibilitatea ; Leasing-ul prezint o serie de avantaje fiscale; Avantaje prin costuri; Beneficii contabile. Leasingul este deci solu ia care va permite ob inerea n folosin , cu un minim de capital investit, a unor echipamente moderne, performante, care m resc eficien a i atrag m rirea volumului afacerii i al activit ii, ceea ce n seamn n final mai mult profit.

10

11