Sunteți pe pagina 1din 4

Răspundeți cu DA sau NU

Întrebare DA NU
Clauza contractuală potrivit căreia ”salariatul se obligă să nu X
desfășoare pe cont propriu o activitate de natura celei
desfășurate la angajatorul său pentru o perioadă de 10 ani”
îndeplinește cerințele legale?
Formularea ”înțeleg sa pun capăt contractului de muncă după X
parcurgerea unui termen de preaviz în temeiul art. 31 alin. 3
din Codul muncii” îndeplinește cerințele legale?
Secretul de serviciu cunoaște o definiție legală în Codul X
muncii?
Preavizul la concediere este obligatoriu să fie prevăzut în x
decizia de concediere? In conf cu CM, DA. Inalta curte de
casatie si justitie, daca nuj ce nu
Demisia poate fi comunicată angajatorului pe mail?da, daca x
folosest asta pt a comunica
Necorespunderea profesională poate fi constatată la x
momentul încheierii contractului individual de muncă?
Inaptitudinea medicală constatată prin certificat medical x
conduce obligatoriu la concedierea salriatului?
Este obligatorie negocierea colectivă la nivel de unitate? x
Pentru încheierea contractului colectiv de muncă este necesar x
acordul părților?
Clauzele cuprinse în contractul colectiv de muncă pot să vizeze x
drepturi, în plus, pentru salariați, neprevăzute în Codul
muncii?
Se poate renunța la drepturile recunoscute legal? x
Este obligatorie stabilirea unei perioade de probă la x
încadrarea în muncă?
Clauza privind durata perioadei de probă este una facultativă? x
Salariatului îi revine obligația de a transmite în REVISAL x
contractul individual de muncă?
Semnarea de către unul dintre părinți (reprezentant legal) a x
contractului individual de muncă îndeplinește cerințele legale?
Este permisă modificarea contractului de muncă de către x
angajator în cazul unei calamități naturale?art 48, locul si felul
muncii forta majora, sanctiune retrogradare functie
Indemnizația de delegare este suportată de către salariat? x

1. Persoana fizică dobândește capacitatea de muncă deplină la împlinirea vârstei de:


a) 18 ani ;
b) 15 ani ;
c) 16 ani.

2. Pe durata executării unui contract individual de muncă:


a) poate fi stabilită de regula, o singură perioadă de probă;
b) pot fi stabite două perioade de probă;
c) poate fi stabilit un număr nelimitat de perioade de probă.

3. Perioada de probă constituie vechime în muncă?


a) nu;
b) da;
c) da, numai dacă s-a stipulat în contractul individual de muncă.

4. Concedierea poate fi dispusă:


a) pentru motive care țin de persoana salariatului;
b) pentru motive care țin de situatia economică a țării;
c) pentru motive care nu țin de persoana salariatului.

5. Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele


elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condițiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă și timpul de odihnă.

6. Detașarea poate fi dispusă pe o perioadă de:


a) cel mult un an, cu acordul salariatului;
b) cel mult un an si, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni;
c) cel puțin un an.

7. Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a


contractului individual de muncă atrage:
a) sancționarea angajatorului;
b) nulitatea acestuia;
c) sancționarea salariatului care l-a întocmit.

8. Salariatul delegat are dreptul la:


a) plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizatie de delegare, in conditiile
prevazute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil;
b) cheltuieli de transport, cazare și masă;
c) diurna și cheltuieli pentru masă.
9. Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ
prevăzute de lege.

10. Concedierea reprezintă:


a) renunțarea la prevederile contractului individual de muncă;
b) încetarea activității cu acordul ambelor părți;
c) încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului.

11. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi:
a) mixtă;
b) individuală;
c) colectivă.

12. Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi încadrări pe locurile de
muncă ale salariaților concediați pe o perioadă de:
a) 6 luni de la data concedierii acestora;
b) 3 luni de la data concedierii acestora;
c) 12 luni de la data concedierii acestora.
d) 45 zile calendaristice

13. Primirea la muncă a unei persoane pentru care nu a fost întocmit contract individual de
muncă reprezintă:
a) infracțiune;
b) contravenție;
c) nu este sancționată.

14. Desfacerea contractului individual de muncă, în toate situațiile, se stabilește:


a) prin dispoziția scrisă a angajatorului;
b) prin nota de lichidare;
c) prin înțelegerea verbală dintre angajator și salariat.

15. Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se face după
împlinirea vârstei de:
a) 16 ani;
b) 20 de ani;
c) 18 ani.

16. Orice modificare a contractului individual de muncă, în timpul executării contractului,


impune:
a) încheierea unui nou contract individual de muncă;
b) încheierea unui act adițional la contract;
c) emiterea unei decizii.

Întrebare: Aș vrea să detașez un lucrător lunar, timp de 5 ore pe saptamână pentru activități
de vânzare produse. Este corect legal?
Răspuns: nu, detasarea e pt norma intreaga la alt angajator.

Întrebare: Este posibil ca o persoana să aibă două contracte de muncă, pentru 8 ore la două
firme diferite? Practic, este vorba despre două CIM-uri diferite cu durata de 8 ore, nu CIM-uri
parțiale.
Răspuns:
Nu, max 12h/ pe zi

Întrebare: Dacă un angajat se află în perioada de probă poate fi concediat de către angajator?
În ce fel se procedează în acest caz?
Răspuns:
Da, il instiinteaza

S-ar putea să vă placă și