Sunteți pe pagina 1din 2

Scopul pedepsei . n art.52 alin.(1) teza a II-a C.pen.

, se prevede c scopul pedepsei este prevenirea s vr irii de noi infrac iuni, adic preven ia general (impus colectivit ii) ispecial (impus individului supus sanc iunii penale)1. Acest scop decurge din necesitatea vital a ap r rii sociale mpotriva infrac iunilor. Func iile pedepsei . n vederea realiz rii scopului s u, pedeapsa ndepline te anumite func ii denumite i scopuri imediate ale pedepsei i anume: a) Func ia de reeducare . Aceast func ie decurge din caracterul de mijloc de reeducare pe care l are pedeapsa. Func ia de reeducare este prev zut n art.52 alin.(2) teza I C.pen. n care se arat c prin executarea pedepsei se urm re te formarea unei atitudini corecte fa de munc , fa de ordinea de drept i fa de regulile de convie uire social . b) Func ia de exemplaritate. Este o func ie adiacent , care const n infl uen a pe care pedeapsa aplicat condamnatului o exercit asupra altor persoane. c) Func ia de eliminare - const n nl turarea temporar sau definitiv a condam - natului din societate. Neo-clasicismul contemporan - Sistem de idei de politica penala ce se manifesta in aceasta epoca, sustine caracterul retributiv al pedepsei corespunzator responsabilitatii infractorului; organizarea stiintifica a executarii pedepsei privative de libertate (modalitati de tratament di ferentiat pe baza cunoasterii personalitatii condamnatului); apararea libertatii persoanei; aplicare de pedepse de scurta durata, sustinandu-se teza ca pedeapsa cu inchisoarea are efecte distructive asupra personalitatii.

Concep iile retributive atribuiau pedepsei o func iei moral prin care ea contribuie la men inerea ordinii i echilibrului social. n acest scop, pedeapsa este retribu ia gre elii, retribu ia c reia i s-au dat diferite justific ri, diferen iante doar prin nuan a lor. Retribu ia divin , sus inut de Joseph de Maistre in Soirees de Saint-Petersbourg, vedea n infrac iune o atingere adus divinit ii , iar n pedeaps - impus de Dumnezeu - o represiune care se exercit prin delegare divin . Immanuel Kant concepea o retribu ie moral sprijinit pe ideea c pedeapsa este un imperativ categoric al ra iunii . Dac un popor care locuie te o insul se decide s o p r seasc , spunea Kant n Metafizica dreptului, ultimul

condamnat la moarte trebuie executat, aceasta fiind deopotriva moral i ra ional. n retribu ia estetic (Leibnitz), pedeapsa apare ca mijlocul de a restabili armonia ordinii, de i factorului de dezordine trebuie s i se al ture un alt factor pedeapsa - care prin natura ei n-are contingen e cu starea de armonie. Retribu ia juridic , sus inut de Hegel, concepea c pedeapsa trebuie s existe nu pentru c infrac iunea a produs un r u, ci pentru c prin acestea s -a violat dreptul ca drept. Duhring a afirmat conceptul retribu iei vindicative n care pedeapsa este o necesitate naural a r zbun rii , retribu ia penal izvornd din instinct i nefiind, n legea talionului, dect o ra ionalizare aposteriori a unui mecanism al ap r rii. n sfr it, retribu ia expiatoare (Kohler) identifica fundamentul pedepsei cu expia iunea, cerut ca o reparare a r ului cauzat prin infrac iune, legitimnd astfel aplicarea sanc iunilor penale cele mai crude. Toate acestea teorii retributive, reducndu-se n esen la ideea de expia iune, n care elementul mistic domin explica ia ra ional , sunt ntemeiate pe argument ri ne tiin ifice. Unii autori au contestat c teoriile retributive ar reprezenta o fundamentare a dreptului de a pedepsi superioar celei a r zbun rii. Comparnd retribu ia cu r zbunarea, psihiatrul german Kraepelin le disting ea numai prin faptul c prima este r zbunarea societ ii i nu a unui individ