Sunteți pe pagina 1din 45

Consolidarea capacității instituționale a autorităților

administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în


vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală
Cod MySMIS 129988, Cod SIPOCA 722

Activitate: 8. Elaborarea planurilor multianuale


de formare continuă a polițistului și a programului modular
interdisciplinar dezvoltat a polițistilor locali

Subactivitatea 8.1.
Elaborarea planului de formare continuă al poliției locale

Planul de formare continuă a poliției locale din


România

1
CUPRINS

Introducere .................................................................................................................................. 3
CAPITOLUL 1 - Rolul poliţistului local în administraţia publică locală .......................... 4
CAPITOLUL 2 - Cadrul legal privind funcţionarea şi formarea profesională a poliţiei
locale ............................................................................................................................................. 7
2.1. Cadrul legal privind funcţionarea poliţiei locale.................................................... 7
2.2. Cadrul legal privind formarea profesională a poliţiştilor locali ........................ 10
CAPITOLUL 3 - Planul de formare continuă al poliţiştilor locali ................................... 13
3.1. Planul de formare continuă al poliţiştilor locali – Secțiunea 1 Formare
specializată ............................................................................................................................. 15
3.2 Planul de formare continuă al poliţiştilor locali - Secțiunea 2 Perfecționarea
profesională a poliţiştilor locali......................................................................................... 22
Concluzii ..................................................................................................................................... 41
Bibliografie ................................................................................................................................. 45

2
Introducere

Conceptul de siguranță a cetățeanului îl regăsim încă din secolul al XVIII-lea, în


al patrulea articol al Declarației drepturilor omului și cetățeanului din 1789, document
fundamental al Revoluției Franceze:
„Libertatea constă în capacitatea de a face tot ce nu este dăunător celuilalt.
Astfel, exercitarea drepturilor naturale ale fiecărui om nu are altă limită decât cele
care asigură celorlalți membri ai societății exercitarea acelorași drepturi; aceste limite
pot fi determinate numai prin lege.”
Pentru ca administraţia publică locală să asigure cetăţenilor săi un trai de viaţă
decent şi sigur trebuie ca serviciile publice oferite cetăţenilor să răspundă cerinţelor
acestora privind calitatea şi siguranţa.
În România, ordinea publică este parte componentă a ordinii de drept,
reprezentând proiecţia acesteia în plan politico-economic şi social având, la rândul ei,
trei componente: menţinerea, asigurarea si restabilirea, care presupun măsuri si acţiuni
prin care se realizează un cadru adecvat pentru manifestarea democraţiei
constituţionale în baza prevederilor înscrise în Constituţia României, ca lege
fundamentală a statului român, şi în întreaga legislaţiei în vigoare. Cele trei
componente au, după cum se observă mai jos, elemente organizaţionale, de
reglementare sau care ţin de modul de acţiune atât comune, cât şi specifice. Noţiunile
de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice sunt des utilizate dar uşor
interpretabile în actualul context juridic românesc, de aceea vom încerca o definire a
acestora pentru a avea o viziune clară şi obiectivă asupra acţiunilor forţelor de ordine
destinate îndeplinirii acestora. Menţinerea ordinii publice reprezintă ansamblul
măsurilor, activităţilor şi acţiunilor organizate și desfăşurate cotidian de către forţele
de ordine publică, pentru funcţionarea normală a instituţiilor statului, protejarea şi
respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, a normelor de conduită civică, a
regulilor de convieţuire socială, a avutului public şi privat, a celorlalte valori supreme1.
Prin proiectul SIPOCA 722 „Consolidarea capacității instituționale a autorităților
administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității
serviciului public de poliție locală”, în cadrul subactivității 8.1 „Elaborarea planului de
formare continuă a poliției locale” se vor elabora planurile multianuale de formare
continuă a poliţiştilor locali, pe baza rezultatelor și concluziilor din documentul
strategic privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local (domenii de
formare identificate) – Activitatea 7 „Elaborarea unui document strategic privind
dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local – funcție publică”, a studiului
comparativ realizat la subactivitatea 7.1. „Elaborarea unei propuneri de document

1
Drd. Laurențiu Popescu, Rezumat teză de doctorat ”Riscuri și amenințări la adresa ordinii și siguranței
publice ”, pg.12, disponibil la adresa:
https://www.juridice.ro/wpcontent/uploads/2014/02/rezumat_teza_popescu_laurentiu_nicolae.pdf,
accesat în data de 10.09.2021.

3
strategic/politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local –
funcționar public, precum și a unei analize privind nevoile de formare, carieră și statut
ale personalului poliției locale”, precum şi a propunerilor de modificare a cadrului
normativ elaborate în cadrul subactivităţii 5.1 „Elaborarea proiectului/proiectelor de
modificare și completare a cadrului normativ incident domeniului poliției locale” .
Beneficiile principale aduse de formarea profesională în dezvoltarea carierei
polițistului local, sunt2:
- Creșterea nivelului de pregătire a polițistului local, dezvoltarea de
competențe și aptitudini specifice prin exercitarea repetată și sistematică a unor
acțiuni determinate în legătură cu activitatea curentă, necesare exercitării unor
activități cu grad mai ridicat de complexitate și mai diversificate comparativ cu cele
menționate la nivelul fișelor de post;
- Îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor stabilite în raportul de
evaluare și obținerea de calificative foarte bune;
- Creșterea nivelului de încredere a cetățeanului în instituția poliției locale;
- Obiectivitate și transparență în ceea ce privește activitatea poliției locale;
- Schimbarea imaginii instituționale și a mentalității (percepția provenienței
polițiștilor locali din vechiul corp al gardienilor publici);
- Creșterea eficienței și a gradului de asumare a răspunderii.

CAPITOLUL 1
Rolul poliţistului local în administraţia publică locală

Poliţia locală este un serviciu public de interes local, specializat, creat în scopul
asigurării ordinii şi liniştii publice, creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a bunurilor
aparţinând domeniului public şi privat3.
Siguranţa cetăţeanului, pe care trebuie să o asigure administraţia publică locală,
este o problemă fundamentală ce trebuie soluţionată atât printr-un cadru legislativ
corespunzător, cât şi prin măsuri întreprinse la nivelul autorităţii locale.
În plan local, poliţia locală răspunde de siguranţa cetăţenilor. Ea trebuie să
prevină acţiunile ce contravin legii şi să reacţioneze promt când ordinea şi liniştea
publică sunt ameninţate.
Înfiinţarea Poliţiei locale reprezintă un beneficiu adus administraţiei locale, atât
în asigurarea ordinii şi liniştii publice, cât şi în asigurarea respectării prevederilor legale
în plan local.

2
ACZ Consulting – Strategies and Beyond - Analiză documentară privind nevoile de formare ale
personalului poliției locale, Versiune finală, pag. 68
3
A. Toma, P. Ștețcu , Manualul polițistului local, ediția 2020, disponibil la adresa https://dl-
manual.com/doc/manual-politie-locala-ediia-2020-dublurapdf-9ormr4pnr2v2, pg. 23, accesat în data de
10.09.2021.

4
Codul european de etică al poliţiei menționează că şi poliţia locală trebuie să
răspundă aşteptărilor locale, atât din punct de vedere al problemelor de securitate
urbană, cât şi al relaţiei sociale privind asistenţa pentru populaţie.
Poliţistul local susţine valorile civile şi acţionează în conformitate cu legea, dar
ţine seama şi de normele morale ce guvernează comunitatea în cadrul căreia îşi
desfăşoară activitatea.
Personalul din cadrul poliţiei locale acţionează cu profesionalism şi respect faţă
de populaţie, cu spirit de orientare, imparţialitate, onestitate, conştiinciozitate,
echitate şi neutralitate.
Educația și civilizația înseamnă, însă, în primul rând respectul pentru reguli și
norme. Iar când acestea sunt încălcate este nevoie de sancțiuni, este nevoie de
coerciție. Funcţia socială şi calitatea de serviciu public al poliţiei locale sunt
importante4.
Un oraș curat și sigur, în care primează educația, cultura și civilizația, liniștea și
ordinea publică, respectul pentru mediu și pentru cei din jur, nu poate fi decât acolo
unde este prezentă și poliția locală.
Poliţia locală ca poliţie de proximitate este maniera de abordare şi îndeplinire a
tuturor misiunilor poliţieneşti care vizează o mai bună cunoaştere a nevoilor şi
aşteptărilor populaţiei, o mai bună stăpânire a teritoriului pentru a anticipa acţiunile
antisociale şi o reacţie de răspuns de siguranţă durabil şi adaptat. Poliţia locală, în
sensul larg al conceptului, este metoda modernă de lucru în care atitudinea faţă de
muncă, stilul de conducere şi strategia de organizare sunt orientate către
recunoaşterea preventivă şi proactivă a problemelor comunităţii, care provoacă frică şi
nesiguranţă, precum şi a cauzelor care pot duce la infracționalitate şi la fapte
antisociale, abordarea acestora precum şi rezolvarea sau îndepărtarea lor în strânsă
legătură cu populaţia şi cu alte instituţii5.
În România, Poliția locală își desfășoară activitatea în slujba comunității, a
cetăţeanului. Numărul de polițiști locali este impus de lege (care prevede maximum un
polițist local la 1.000 de locuitori), aceeași lege care stabilește și rolul poliției locale,
care este unul de suport și de completare a atribuțiilor Poliției Române, cea care
asigură permanent, 24 de ore din 24, ordinea și liniștea publică în localitățile țării.
Pentru a răspunde problemelor comunității polițiștii locali sunt la dispoziția
cetățenilor. Printre acţiunile cu cel mai mare impact pentru cetăţeni menționăm:
- asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică;

4
A. Toma, P. Ștețcu , Manualul polițistului local, ediția 2020, disponibil la adresa https://dl-
manual.com/doc/manual-politie-locala-ediia-2020-dublurapdf-9ormr4pnr2v2, pg. 24, accesat în data de
10.09.2021.
5
Corpul experților în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene , Primaria Panciu, Manualul
polițistului local, pag. 12, disponibil la adresa http://www.primaria-
panciu.ro/upload/2015/08/manualul-politistului-localA5.pdf, accesat în data de 10.09.2021.

5
- asigurarea respectării regulilor de circulație de către șoferi şi alți participanți la
trafic;
- urmărirea curăţeniei şi integrităţii bunurilor din parcuri și locurile de joacă;
- sprijinul acordat echipelor de ecarisaj pentru a captura câinii fără stăpân de pe
domeniul public;
- sprijinul acordat compartimentelor din cadrul primăriei, pentru soluționarea
diferitelor sesizări, petiții sau reclamații transmise de cetățeni;
- fluidizarea traficului în zona în care se derulează lucrări pe partea carosabilă;
- acțiunile de control pentru respectarea normelor de mediu, alături de comisari
ai Gărzii Naționale de Mediu, de inspectori ai Administraţiei Naţionale „Apele
Române” și de polițiști din cadrul Poliției Române, precum şi verificarea
existenței contractelor încheiate cu societăți de salubrizare, atât de către
persoanele fizice, cât și de către persoanele juridice;
- verificarea legalității funcționării societăților comerciale de pe raza comunității
locale.
Rolul poliţistului local este să devină un catalizator în comunitate şi un manager
al resurselor comunitare. În acest sens, un prim pas ce trebuie realizat constă în
cartografierea resurselor comunităţii pentru a avea o apreciere cât mai exactă a
posibilităţilor de rezolvare a diferitelor probleme în funcţie de factorii caracteristici pe
plan local, în vecinătate sau în cartier6.
Cetăţenii, la rândul lor, au datoria de a sprijini Poliţia locală împotriva
atitudinilor antisociale, de a se alătura eforturilor poliţiştilor locali pentru apărarea
drepturilor democratice. Democraţia nu se bazează numai pe egalitate şi libertate, ci
şi pe cooperarea armonioasă între oameni, pentru binele comun. Libertatea nu
înseamnă numai imunitate, ci şi autodisciplină, respect faţă de valorile şi drepturile
celorlalţi, faţă de lege, în general. Pentru a asigura un serviciu eficient al poliţiei locale
este necesară cooperarea din partea cetăţenilor, cooperare datorată şi naturii
reciproce a interacţiunii loliţie locală – populaţie. Acest lucru este cunoscut încă din
vremea lui Sir Robert Peel, care a spus că „poliţia este populaţia iar populaţia este
poliţia7".

6
A. Toma, P. Ștețcu , Manualul polițistului local, ediția 2020, disponibil la adresa https://dl-
manual.com/doc/manual-politie-locala-ediția-2020-dublurapdf-9ormr4pnr2v2, pg. 37, accesat în data
de 10.09.2021.
7
Corpul experților în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene , Primăria Panciu,
Manualul polițistului local, pag. 14, disponibil la adresa http://www.primaria-
panciu.ro/upload/2015/08/manualul-politistului-localA5.pdf, accesat în data de 10.09.2021.

6
CAPITOLUL 2
Cadrul legal privind funcţionarea şi formarea profesională a poliţiei
locale

2.1. Cadrul legal privind funcţionarea poliţiei locale

Poliţia locală este o instituție relativ nouă în România ce are calitatea de serviciu
public aflat în slujba cetaţeanului, înființată în scopul asigurării ordinii şi siguranţei
publice, respectării prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile publice,
asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor de interes local, respectării legislaţiei în
domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii, protecţiei mediului, comerţului şi a
altor norme de interes local stabilit prin legi şi acte administrative.
Expresia „serviciu public” este explicată şi prin asigurarea de către poliția locală
a unei asistenţe pentru populaţie, rolul său fiind acela de a fi permanent în slujba
cetăţeanului. Acestea sunt doar câteva dintre serviciile poliţiei locale, considerându-
se o poliţie democratică și modernă, cu sarcini concrete și bine definite 8.
Înființarea cât și funcţionarea poliţiei locale sunt reglementate prin Legea nr.
155/2010 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin adoptarea legii privind înființarea, organizarea și funcționarea poliției locale
s-a creat posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să-şi creeze un
serviciu public având atribuţii în domeniul asigurarii liniştii şi ordinii publice precum și
de prevenire a contravenţiilor şi a infracţiunilor .
Conform art. 1 din Legea nr. 155/2010 (r1), cu modificările și completările
ușterioare, poliția locală s-a înființat în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea
drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice,
prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:
a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
b) circulația pe drumurile publice;
c) disciplina în construcții și afișajul stradal;
d) protecția mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidența persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.
Poliția locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor:
- legalității,
- încrederii,
- previzibilității,

8
A. Toma, P. Ștețcu, Manualul polițistului local, ediția 2020, disponibil la adresa https://dl-
manual.com/doc/manual-politie-locala-ediia-2020-dublurapdf-9ormr4pnr2v2, pg. 23, accesat în data de
10.09.2021.

7
- proximității și proporționalității,
- deschiderii și transparenței,
- eficienței și eficacității,
- răspunderii și responsabilității,
- imparțialității și nediscriminării.
Activitatea poliţiei locale se desfăşoară pe baza Regulamentului - cadru de
organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin hotărâre de guvern.
Poliţia locală se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor locale și se organizează
după caz, ca serviciu public în cadrul aparatului propriu de specialitate primarului/
primarului general şi fără personalitate juridică, sau ca organ de sine stătător, cu
personalitate juridică, în cazul marilor municipii.
La nivelul fiecărui oraş sau comună unde funcționează poliția locală se
organizează și funcţionează o Comisie Locală de Ordine Publică, organism cu rol
consultativ. Această comisie este constituită, după caz, din: primar, respectiv primarul
general în cazul municipiului Bucureşti, şeful unităţii/structurii teritoriale a poliţiei
Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii
administrativ-teritoriale şi 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali în cazul
municipiului Bucureşti, desemnaţi de autoritatea deliberativă.
Şedinţele comisiei locale sunt conduse de primar, respectiv de primarul general
în cazul municipiului Bucureşti.
Modul de funcţionare a comisiei locale se stabileşte prin regulamentul de
organizare şi funcţionare a acesteia, adoptat de consiliul local, respectiv de Consiliul
General al Municipiului Bucureşti.
Comisia locală are următoarele atribuţii:
a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în
domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale;
b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei
locale;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la
nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru
soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează
climatul social;
e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal
al poliţiei locale;
f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire
a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate,
propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri
prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

8
Poliția locală își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, cu
respectarea legilor, actelor autorității deliberative și ale celei executive ale
administrației publice locale.
Legea nr. 155/2010 (r1), cu modificările și completările ulterioare stabilește
principalele atribuţii ale poliţiei locale. Acestea sunt:
- atribuții în domeniul ordinii şi liniștii publice (art. 6),
- atribuții în domeniul circulatiei pe drumurile publice (art. 7),
- atribuții în domeniul disciplinei în constructii şi al afisajului stradal (art. 8),
- atribuții în domeniul protecției mediului (art. 9),
- atribuții în domeniul activității comerciale (art. 10),
- atribuții în domeniul evidenței persoanelor (art. 11).
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 a fost aprobat Regulamentul-cadru care
reglementează modul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi care se aplică
personalului poliţiei locale.
Regulamentul - cadru reglementează categoriile de funcţii publice din poliţia
locală, raportat la nivelul studiilor necesare și al atribuțiilor. Astfel, funcţiile publice
specifice de poliţist local, în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării, se clasifică
după cum urmează:
a) clasa I - funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
b) clasa a II-a - funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii
superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
c) clasa a III-a - funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
După nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul poliţiei locale pot fi 9:
a) funcţionari publici de conducere;
b) funcţionari publici de execuţie.
Functiile publice de conducere din cadrul poliţiei locale sunt10:
a) director general;
b) director general adjunct;
c) director executiv;
d) director executiv adjunct;
e) şef serviciu;
f) şef birou.
Funcţia publică de execuţie este structurată pe grade profesionale astfel11:

9
Art. 5 , (1) din HG. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare
a poliţiei locale.
10
Art. 5 , (2) din HG. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare
a poliţiei locale.
11
Art. 6 din HG. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
poliţiei locale.

9
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.
Personalul contractual din cadrul poliţiei locale care asigură paza bunurilor şi
obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau
în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii
publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 39 din Legea
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare.

2.2. Cadrul legal privind formarea profesională a poliţiştilor locali

Analiza privind nevoile de formare, carieră şi statutul personalului poliţiei locale,


întocmită de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în cadrul subactivităţii 7.1
Elaborarea unei propuneri de document strategic/politică publică privind dezvoltarea
carierei profesionale a poliţistului local - funcţionar public, precum şi a unei analize
privind nevoile de formare, cariera şi statut ale personalului poliţiei locale, precizează
„Problema generală identificată în strategie se referă la faptul că sistemul de formare
pentru personalul din administraţia publică nu are capacitatea de a asigura în mod
sustenabil şi coerent concordanţa dintre necesarul de competenţe din administraţia
publică şi modalitatea de satisfacere a acestor nevoi”.
Conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, formarea
profesională a adulţilor are ca principale obiective:
a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor
profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;
b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea
competitivităţii forţei de muncă;
c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în
ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;
d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de
mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;
e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare
pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
f) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.
Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi
formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice
sistemului naţional de învăţământ. Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură
pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare
pentru obţinerea unui loc de muncă, iar formarea profesională continuă este ulterioară

10
formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja
dobândite, fie dobândirea de noi competenţe.
În elaborarea planului de formare profesională este important să definim
noţiunile de formare profesională a funcţionarilor publici, respectiv formare
specializată și perfecţionare. Astfel, aceste noţiuni sunt definite în Hotărârea
Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a
funcţionarilor publici, după cum urmează:
Formarea profesională a funcţionarilor publici este procesul de instruire de tip
formare continuă, destinat dezvoltării de competenţe şi abilităţi determinate, în
vederea îmbunătăţirii calităţii activităţilor profesionale individuale desfăşurate în
exercitarea prerogativelor de putere publică.
Formarea specializată este formarea profesională a funcţionarilor publici
destinată dezvoltării acelor competenţe şi aptitudini necesare exercitării unei funcţii
cu un nivel ridicat de complexitate şi care necesită abilităţi şi aptitudini specifice,
desfăşurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ extinsă, cu grupuri-
ţintă definite şi constituite limitativ, de regulă pe bază de selecţie, şi tratând o
tematică multiplă, corelată într-o succesiune logică şi axată pe atingerea scopului
principal.
Perfecţionarea reprezintă formarea profesională a funcţionarilor publici
destinată dezvoltării acelor competenţe şi aptitudini necesare creşterii calităţii
rezultatelor obţinute în exercitarea unor atribuţii determinate, desfăşurată într-un
cadru organizat, pe o durată de timp relativ restrânsă, cu grupuri-ţintă definite în sens
larg, de regulă pe bază de autoevaluare, evaluare şi recunoaşterea necesităţii de
formare, şi tratând o tematică unitară, subsecventă unui domeniu de activitate
specific.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind
formarea profesională a funcţionarilor publici, formarea profesională a funcţionarilor
publici se bazează pe următoarele principii:
a) eficienţă - autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura
atingerea obiectivelor formării cu un consum raţional de resurse;
b) eficacitatea - beneficiarii de formare au dreptul de a obţine rezultate
superioare resurselor alocate;
c) coerenţa - regulile instituite prin prezenta hotărâre sunt general aplicabile în
cadrul procesului de asigurare a respectării dreptului şi îndeplinirii obligaţiei de
formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici;
d) egalitatea de tratament - în contractarea serviciilor de formare, părţile
contractante au obligaţia de a nu face discriminări între categoriile de beneficiari,
respectiv între categoriile de furnizori de formare;
e) gestiunea descentralizată a procesului de formare - autorităţile şi instituţiile
publice au deplină competenţă în planificarea formării, achiziţionarea serviciilor de
formare, monitorizarea şi evaluarea formării funcţionarilor publici;

11
f) liberul acces la servicii de formare - furnizorii de formare au acces liber în
procedura de achiziţie a serviciilor de formare, în condiţii de concurenţă şi egalitate
de tratament în relaţia cu beneficiarii de formare;
g) planificarea - autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a iniţia anual
procesul de identificare a nevoilor de formare a funcţionarilor publici şi de a stabili
priorităţile în achiziţionarea serviciilor de formare, pe baza nevoilor de formare
identificate şi a resurselor disponibile;
h) transparenţa - autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la
dispoziţia tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la formarea
profesională a funcţionarilor publici.
Art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind
formarea profesională a funcţionarilor publici definește următoarele modalități de
realizare a formării profesionale a funcționarilor publici:
a) programe de formare organizate și desfășurate de către furnizorii de formare
profesională, finalizate cu certificat de participare sau, după caz, diplomă de absolvire
(aceste programe pot fi programe de formare specializată sau programe de
perfecționare);
b) programe de formare organizate și desfășurate sau, după caz, aprobate de
angajatori în cadrul autorităților și instituțiilor publice (aceste programe se pot
desfășura sub următoarele forme: specializare la locul de muncă, stagii practice în
cadrul autorităților și instituțiilor publice, participarea la conferințe, seminarii,
ateliere de lucru și alte tipuri de evenimente similare din țară sau din străinătate;
c) programe de formare organizate și desfășurate în cadrul implementării de
proiecte cu finanțare externă;
d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.
Activitatea desfăşurată de poliţiştii locali necesită formare continuă
(perfecționare și formare specializată) pe tot parcursul exercitării profesiei.
În ceea ce privește formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor
publici, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, aceasta este un drept și o obligație a
funcționarilor publici de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregatirea
profesională. De asemenea, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura
participarea pentru fiecare funcţionar public la cel puţin un program de formare şi
perfecționare profesională o dată la doi ani, organizat de Institutul Naţional de
Administraţie sau de alţi furnizori de formare profesională, în condiţiile legii și să
elaboreze anual planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, cu
estimarea şi evidenţierea distinctă a tuturor sumelor pentru plata taxelor estimate
pentru participarea la programe de formare. Aceste prevederi se aplică în mod
corespunzător și autorităților și instituțiilor publice locale la nivelul cărora a fost
înființată poliție locală.

12
CAPITOLUL 3
Planul de formare continuă al poliţiştilor locali

Formarea profesională a poliţiştilor locali trebuie să reprezinte o componentă


importantă în procesul de profesionalizare în vederea eficientizării activității și
creșterii calității serviciilor.
Având în vedere specificul activității desfăşurate de poliţiştii locali este necesară
asigurarea formării continue (perfecționare și formare specializată) pe tot parcursul
exercitării profesiei, pentru actualizarea și consolidarea cunoștințelor, abilităților și
aptitudinilor.
Din Anexa nr. 1 la „Propunerea de politică publică privind dezvoltarea carierei
profesionale a polițistului local funcționar public care ocupă o funcţie specifică”
elaborată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) în cadrul subactivităţii
7.1 Elaborarea unei propuneri de document strategic/politică publică privind
dezvoltarea carierei profesionale a poliţistului local - funcţionar public, precum şi a
unei analize privind nevoile de formare, cariera şi statut ale personalului poliţiei
locale, reiese că din cele 12.365 de posturi inființate în cadrul structurilor de poliție
locală sunt ocupate un număr de 9.713 posturi.
Pornind de la această statistică și luând în considerare parcurgerea de către
aceştia a minimum un program de perfecţionare o dată la 2 ani rezultă că, anual, un
număr de minimum 4.850 politişti locali ar trebui să participe la un program de formare
profesională.
Elaborarea planului de formare profesională a poliţiştilor locali s-a realizat având
în vedere propunerile din materialul elaborat de Agenția Națională a Funcționarilor
Publici, prin identificarea necesarului real de formare profesională a poliţiştilor locali
pe cele două secțiuni, respectiv perfecționare profesională și formare specializată.
În urma analizei nevoilor de formare a poliţiştilor locali, prezentată în Analiza
privind nevoile de formare, carieră şi statut ale personalului poliţiei locale întocmită
de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în cadrul subactivităţii 7.1 Elaborarea unei
propuneri de document strategic/politică publică privind dezvoltarea carierei
profesionale a poliţistului local - funcţionar public, precum şi a unei analize privind
nevoile de formare, carieră şi statut ale personalului poliţiei locale, la nivelul anului
2020 au fost identificate nevoile de formare profesională a poliţiştilor locali în
următoarele domenii:
1. Pentru funcţia publică generală de conducere:
- Cursuri specifice domeniului de activitate;
- Comunicare în limbi străine pentru administraţia publică;
- Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare;
- Gestionarea fondurilor europene;
- Management;
- Contabilitate, management financiar;

13
- Control intern;
- Comunicare şi transparenţă decizională.
2. Pentru funcţia publică generală de execuţie:
- Resurse umane/managementul resurselor umane/inspector resurse umane;
- Contabilitate;
- Sistem de control intern managerial;
- Comunicare și relații cu publicul și cu mass-media;
- Legislaţie;
- Achiziţii publice;
- Drept administrativ;
- Transparență și liber accces la informații de interes public;
- Ordine, liniște publică și circulație rutieră.
3. Pentru funcţia publică specifică de execuţie:
- Operare PC/ digitalizare/ IT;
- Comunicare și transparență decizională ;
- Noutăți legislative actualizate și proceduri de aplicare a legilor specifice;
- Îmbunătățirea și pregătirea condiției fizice;
- Ordine, liniște publică și circulație rutieră;
- Protecția mediului;
- Dezvoltare personală, comportament și conduită publică;
- Urbanism.
Planul de formare continuă a fost conceput astfel încat să asigure o pregătire
aprofundată a polițiștilor locali. În acest sens, a fost structurat pe două secțiuni:
- Secțiunea 1 Formare specializată
- Secțiunea 2 Perfecționare profesională.
În cadrul formării specializate, grupul țintă îl reprezintă polițiștii locali nou
intrați în sistem care vor parcurge obligatoriu programul de formare specializată care
va fi structurat pe 6 module parcurse într-un număr de 180 ore.
Perfecționarea profesională este structurată în două componente:
- Perfecționare profesională obligatorie care presupune participarea la programul
de perfecționare obligatoriu, structurat pe 7 sesiuni, cu o durată totală de 60 de
ore.
- Perfecționare profesională prin participarea la programe de perfecționare
menite să ducă la însușirea de noi cunoștințe în domeniul de activitate al
polițistului local.

Structura planului de formare a polițiștilor locali este redat în Figura nr. 1.

14
Planul de formare continuă

Secțiunea 1 Formarea Secțiunea 2 Perfecționarea


specializată profesională

Perfectionarea profesională Perfecționarea profesională


obligatorie facultativă

Figura nr. 1 Structura planului de formare continuă a polițiștilor locali.

3.1. Planul de formare continuă al poliţiştilor locali – Secțiunea 1


Formare specializată

Formarea specializată abordează, într-o manieră inovativă, tematici complexe,


menite să formeze competențe și să dezvolte aptitudini care să țină pasul cu cerințele
unei administrații publice moderne și performante.
Formarea specializată presupune dobândirea de către politiștii locali a unor
noțiuni specifice pe care să le utilizeze în exercitarea activitații lor.
Prin elaborarea planului de formare continuă a polițiștilor locali – secțiunea de
formare specializată - se urmărește asigurarea cadrului general necesar derulării
procesului de îmbunătățire continuă a abilităților și competențelor necesare exercitării
funcției de polițist local în vederea dezvoltării unui serviciu public profesionist și
eficient, în interesul cetățenilor, precum și al autorităților și instituțiilor publice din
administrația publică locală.
Planul de formare continuă al polițiștilor locali - secțiunea formare specializată
cuprinde un program de formare specializată destinat polițiștilor locali nou intrați în
sistem.

15
Obiectivul principal al programului de formare specializată este înțelegerea
rolului funcției dobândite în cadrul poliției locale, al administrației publice și în
societate.
Programul de formare specializată este obligatoriu pentru toți polițiștii locali nou
intrați în sistem și este structurat pe 6 module de formare astfel încât să fie acoperite
domeniile de activitate și cuprinde următoarele tematici:
Modulul 1. Bazele administrației publice centrale și locale
- Structura organizatorică a instituţiilor şi autorităţilor publice;
- Organizare și reorganizare instituţională;
- Funcţia publică. Funcţionarul public. Prerogativa de putere publică;
- Completarea și avizarea statului de funcții;
- Aspecte privind postul şi fişa postului;
- Recrutarea funcţionarilor publici;
- Relații interinstituționale și comunicare între administrația publică centrală
și locală;
- Polițistul local – funcționar public cu drepturi și obligații privind dezvoltarea
carierei profesionale;
- Noțiuni aprofundate privind rolul și atribuțiile polițistului local în societate,
în cadrul administrației publice locale, relații ierarhice – domenii de
activitate și modalitățile specifice de acțiune: control, verificare,
sancționare, comunicare interinstituțională.

Modulul 2. Disciplina în construcții și afișajul stradal


- Noțiuni de bază privind conceptul de dezvoltare durabilă;
- Noțiuni de bază privind urbanismul și amenajarea teritoriului, documentațiile
de urbanism și procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire/
de demolare necesare în exercitarea atribuțiilor specifice polițistului local în
domeniul de activitate disciplina în construcții și afișajul stradal;
- Cadrul legislativ actualizat în domeniul disciplinei în construcții și al afișajului
stradal – instituții implicate, specificul activității și scopul acesteia;
- Cadrul legislativ actualizat în domeniul urbanism, autorizarea construcțiilor
și disciplina în construcții;
- Transparența decizională;
- Organizarea și funcționarea structurilor de specialitate în domeniul
urbanismului la nivelul aparatului de specialitate al primarului; atribuții și
competențe ale administrației publice locale (APL) privind urbanismul,
autorizarea construcțiilor și realizarea controlului privind disciplina în
construcții și afișajul stradal;
- Delimitarea competențelor polițiștilor locali și modalități de comunicare ale
poliției locale cu serviciile/compartimentele de specialitate din cadrul
primăriilor și ale altor instituții complementare/cu competențe în

16
soluționarea spețelor legate de disciplina în construcţii și de protecţia
mediului
- Colaborarea autorităţilor locale și a instituțiilor publice implicate în
rezolvarea spețelor: Poliţia locală, Garda Națională de Mediu, Inspecţia de
Stat în Construcţii;
- Competențe privind realizarea controlului. Constatare contravenții și aplicare
sancțiuni. Rolul fiecărei instituții implicate.

Modulul 3. Protecția mediului


- Noțiuni de bază privind conceptul de dezvoltare durabilă, elemente de mediu
şi ecologie urbană în urbanism;
- Noțiuni de bază privind mediul și protecția mediului, deșeurile și gestionarea
deșeurilor;
- Cadrul legislativ actualizat în domeniul protecției mediului – instituții
implicate;
- Cadrul legislativ actualizat în domeniul protecției mediului – atribuțiile
polițistului local în domeniul protecției mediului;
- Transparența decizională;
- Organizarea și funcționarea structurilor de specialitate în domeniul protecției
mediului la nivelul aparatului de specialitate al primarului; atribuții și
competențe ale APL privind protecția mediului și realizarea controlului
privind protecția mediului;
- Noțiuni de bază privind delimitarea competențelor polițiștilor locali.
Modalități de comunicare ale poliției locale cu serviciile/compartimentele de
specialitate din cadrul primăriilor și ale altor instituții complementare/cu
competențe în soluționarea spețelor legate de protecţia mediului;
- Colaborarea autorităţilor locale și a instituțiilor publice implicate în
rezolvarea spețelor: Poliţia locală, Garda Națională de Mediu, Instituții ale
prefectului, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
- Competențe privind realizarea controlului. Constatare contravenții și aplicare
sancțiuni;
- Rolul fiecărei instituții implicate. Delimitarea competențelor polițiștilor
locali și comunicarea cu instituțiile complementare/cu competențe în
soluționarea spețelor.

Modulul 4. Activitatea comercială


- Cadrul legislativ actualizat în domeniul activităților comerciale – instituții
implicate;
- Noțiuni de bază privind conceptul de dezvoltare durabilă și urbanismul
(utilizări funcționale, autorizații de construire), publicitate, autorizarea
activităților comerciale, procedura de eliberare a avizelor,

17
acordurilor/autorizațiilor de funcționare, noțiuni elementare de contabilitate
primară (obiect de activitate, cod CAEN, venituri, balanță contabilă),
transport – TAXI, local, funcțiuni: comerț, alimentație publică, piețe;
- Colaborarea autorităţilor locale: Poliţia locală, Protecția consumatorului,
Direcția de Sănătate Publică (DSP), Direcția Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor (DSVSA), Agenția Națională de Administrare Fiscală
(ANAF), Direcţia de Investigare a Criminalității Economice (DICE);
- Atribuții și competențe specifice ale polițiștilor locali în domeniul activității
comerciale;
- Cadrul legislativ actualizat în domeniul activităților comerciale;
- Transparența decizională;
- Organizarea și funcționarea structurilor de specialitate în domeniul
activităților comerciale la nivelul aparatului de specialitate al primarului;
atribuții și competențe ale APL privind activitățile comerciale și realizarea
controlului privind activitățile comerciale și a mijloacelor de publicitate;
- Noțiuni de bază privind delimitarea competențelor polițiștilor locali.
Modalități de comunicare ale poliției locale cu serviciile/compartimentele de
specialitate din cadrul primăriilor și ale altor instituții complementare/cu
competențe în soluționarea spețelor legate de activitățile comerciale și de
mijloacele de publicitate;
- Colaborarea autorităţilor locale și a instituțiilor publice implicate în
rezolvarea spețelor: Poliţia locală, Protecția consumatorului, DSP, DSVSA,
ANAF, DICE;
- Competențe privind realizarea controlului. Constatare contravenții și aplicare
sancțiuni;
- Rolul fiecărei instituții implicate conform Ordonanței Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Delimitarea competențelor polițiștilor locali și comunicarea cu instituțiile
complementare / cu competențe în soluționarea spețelor.

Modulul 5.Evidența persoanelor


- Cadrul legislativ actualizat în domeniul evidenței persoanelor – instituții
implicate;
- Noțiuni de bază privind evidența persoanelor;
- Atribuții și competențe specifice ale polițiștilor locali în domeniul evidenței
persoanelor;
- Protecţia datelor cu caracter personal în instituţiile publice;
- Organizarea și funcționarea structurilor de specialitate în domeniul evidenței
persoanelor la nivelul aparatului de specialitate al primarului; atribuții și
competențe ale administrației publice locale privind evidența persoanelor și
realizarea controlului privind evidența persoanelor;

18
- Noțiuni de bază privind delimitarea competențelor polițiștilor locali.
Modalități de comunicare ale poliției locale cu serviciile/compartimentele de
specialitate din cadrul primăriilor și ale altor instituții complementare/cu
competențe în soluționarea spețelor legate de evidența persoanelor;
- Colaborarea autorităţilor locale și a instituțiilor publice implicate în
rezolvarea spețelor: Poliţia locală, Poliția Română, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Națională pentru
Cetățenie etc.;
- Competențe privind realizarea controlului. Constatare contravenții și aplicare
sancțiuni;
- Rolul fiecărei instituții implicate privind evidența populației. Delimitarea
competențelor polițiștilor locali și comunicarea cu instituțiile
complementare/cu competențe în soluționarea spețelor.

Modulul 6. Comunicare
- Comunicarea – proces şi definiţie; conceptul și tipologia comunicării (interne,
externe/comunicare instituţională, comunicare publică);
- Funcțiile comunicării, tipuri de comunicare. Bariere în comunicare;
- Rolul comunicării interne în organizație. Metode de comunicare
interpersonală și rolul comunicatorului. Comunicare verbală şi non-verbală;
- Conceptul de imagine instituţională. Definirea identităţii şi imaginii instituţiei
publice;
- Cultura organizațională. Cultura performanței. Cultura calității;
- Eficiență și eficacitate în administrația publică. Metode alternative de
furnizare a serviciilor publice;
- Factorii care duc la pierderea timpului. Delegare. Tehnici de planificare;
- Comunicare interpersonală și asertivitate. Ascultarea activă. Metode de
acordare a feedback-ului;
- Echipa și rolul ei în sectorul public, în vederea comunicării și a relațiilor
publice;
- Echipă versus grup. Lucrul în echipă – avantaje și dezavantaje. Etapele
formării unei echipe. Factorii care contribuie la eficacitatea echipei;
- Evoluția echipelor în comunicare și relaționarea instituțională și
interinstituțională;
- Instrumente de comunicare instituțională. Comunicat de presă. Conferinţa de
presă;
- Modalități de comunicare publică (presă, cetățeni). Transparența decizională
și participarea la procesul decizional;
- Modalităţi practice pentru gestionarea situaţiilor de criză mediatică;
- Ascultarea activă asertivitate și empatie – calități, tipologii și modele
comportamentale în relația funcționarului public cu cetățenii;

19
- Conflictele – fundamente conceptuale, surse şi forme de manifestare.
Cauzele conflictelor. Ciclul și fazele conflictului;
- Tipuri de conflicte. Caracteristicile conflictului în administrația publică/
poliția locală;
- Etapele abordării conflictului. Analiza/diagnoza conflictului;
- Conflictul ca sursă de progres – dezvoltarea relațiilor de comunicare
instituțională;
- Autoevaluarea capacității de rezolvare a conflictelor;
- Strategii și tehnici de abordare și rezolvare a conflictelor.

Programul de formare specializată cuprinde un număr de 180 ore de formare (6


module x 30 ore/modul) și atestarea absolvirii programului se face prin certificate
digitale de absolvire însoțite de supliment descriptiv privind competențele dobândite.
Planul anual de formare continuă al polițiștilor locali - secțiunea formare
specializată prevede organizarea a 20 programe de formare profesională (5 programe
de formare în fiecare trimestru) cu un număr de 25 de participanți/program. Astfel,
într-un an, este asigurată formarea specializată pentru un număr de 500 de polițiști
locali nou intrați în sistem.
Conform Tabelului nr. 1, Planul anual de formare continuă al polițiștilor locali –
secțiunea formare specializată cuprinde denumirea programului de formare, frecvența
organizării programului, numărul de programe organizate anual și numărul de
participanți.
Multiplicarea programului de formare specializată se va realiza în condițiile
prevăzute de art. 459, alin (1) și (2) din Codul administrativ, conform căruia:
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să elaboreze anual planul de
perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, estimarea şi evidenţierea distinctă
a tuturor sumelor prevăzute la art. 458 alin. (4).
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să comunice Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici datele solicitate cu privire la formarea şi perfecţionarea
funcţionarilor publici.
Planul multianual de formare continuă al polițiștilor locali – secțiunea formare
specializată este realizat pentru o perioadă de 5 ani și prezintă o imagine de ansamblu
a formării specializate a polițiștilor locali.
Conform Tabelului nr. 2, Planul multianual de formare continuă al polițiștilor
locali – secțiunea formare specializată cuprinde denumirea programului de formare,
frecvența și perioada organizării, precum și numărul de programe organizate și numărul
de participanți.

20
Tabelul nr. 1. Planul anual de formare continuă – secțiunea formare specializată
Indicatori*
Perioadă de Număr Loc de
Denumire program Număr Organizator
desfășurare Număr programe total de desfășurare
participanți/program
participanți
Programul de formare
20
specializată destinat
Trimestrial (5 programe de 25 500 Sediul INA INA
polițiștilor locali nou intrați
formare/trimestru)
în sistem
*Numărul efectiv al programelor de formare specializată va fi stabilit în funcție de numărul de polițiști nou intrați în sistem, prin multiplicarea
programului în funcție de necesar.

Tabelul nr. 2. Planul multianual de formare continuă – secțiunea formare specializată


Denumire Anul organizării
program de
formare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
Frecvența Frecvența Frecvența Frecvența Frecvența
trimestri trimestri trimestria trimestri trimestri
Programul de anuală a anuală a anuală a anuală a anuală a
al al l al al
formare organizări organizări organizări organizări organizări
specializată Număr Număr Număr Număr Număr
20 20 20 20 20
destinat programe programe programe programe programe
polițiștilor Număr Număr Număr Număr Număr
locali nou participanți 25 participanți 25 participanți 25 participanți 25 participanți 25
intrați în /program /program /program /program /program
sistem * Număr total Număr total Număr total Număr total Număr total
500 500 500 500 500
participanți participanți participanți participanți participanți
*Numărul efectiv al programelor de formare specializată va fi stabilit în funcție de numărul de polițiști nou intrați în sistem , prin multiplicarea
programului în funcție de necesar

21
3.2 Planul de formare continuă al poliţiştilor locali - Secțiunea 2
Perfecționarea profesională a poliţiştilor locali

În vederea unei cât mai bune pregătiri profesionale a polițiștilor locali,


perfecționarea acestora va fi structurată pe două componente, respectiv:
- Perfecționare profesională obligatorie prin participarea tuturor polițiștilor locali
la un program de perfecționare profesională obligatoriu
- Perfecționare profesională prin participarea polițiștilor locali la programe de
perfecționare profesională facultative.

3.2.1 Perfecționarea profesională obligatorie a poliţiştilor locali

Programul de perfecționare profesională obligatoriu va fi structurat pe 7 sesiuni,


cu durata totală de 10 zile, respectiv 60 ore de formare, și se adresează tuturor
polițiștilor locali cu vechime în sistem, astfel:
- polițistului local - funcționar public care ocupă o funcție publică de execuție
specifică, cu vechime în sistem, care activează atât în servicii cu structură
generalăcomplexă, cât și în servicii cu structură simplificată;
- funcționarului public care ocupă o funcție publică de conducere în cadrul poliției
locale, cu vechime în sistem: director general, director general adjunct, director
executiv, director executiv adjunct, șef serviciu, șef birou Principalele elemente
ale programului de perfecționare profesională sunt:
- Denumirea programului: Rolul şi locul poliţistului local în administraţia publică
şi în societate. Atribuţii, competenţe, limite de acţiune.
- Grupul țintă: Poliţişti locali încadraţi în sistem (cu vechime în sistem).
- Obiectivul programului: Consolidarea cunoștințelor în ceea ce privește:
autorităţile administraţiei publice centrale și locale (modul de organizare și
funcționare, competențe), serviciile publice oferite de autoritatea publică
locală; funcția publică; legislația care reglementează activitatea poliției locale;
utilizarea eficientă a resurselor financiare de către poliția locală; optimizarea
activității poliției locale în vederea atingerii performanței în asigurarea
serviciului public către cetățeni.
- Durata programului: 10 zile (60 ore de formare).
- Structura programului de perfecționare profesională obligatoriu este redată în
Tabelul nr. 3.
- Planul anual de perfecționare profesională obligatoriu este redat în Tabelul nr.
4.
- Planul multianual de perfecționare profesională obligatoriu este redat în Tabelul
nr. 5.

22
Tabelul nr. 3 - Structura programului de perfecționare profesională obligatoriu

Domeniu
prioritar
Nr.
Nr. de Denumire program Obiectivul Grupul Durata
Denumire sesiune partic
crt. formare de perfecționare programului țintă
ipanți
profesiona
lă zile ore
1 BAZELE Rolul şi locul Consolidarea Sesiunea 1. Sistemul Poliţişti 1 6
ADMINISTR poliţistului local în cunoștințelor administratiei publice în locali
AŢIEI administraţia dobândite de Romania. Instituții încadraţi
PUBLICE publică şi în polițiștii locali în publice locale și în sistem
CENTRALE societate. Atribuţii, ceea ce privește: centrale. Funcția
ŞI LOCALE competenţe,limite instituțiile publice publică. Transparență
de acţiune. centrale și locale, decizională.
modul de Sesiunea 2. Finanțarea 1 6
funcționare al instituțiilor publice.
acestora și Utilizarea eficientă a
relațiile dintre fondurilor publice de
ele; funcția către poliția locală.
publică; serviciile Sesiunea 3. Atribuţiile si 1 6
publice oferite de rolul poliţistului
autoritatea local.Cariera polițistului
publică locală; local. Eficiență și
legislația care performanță în
reglementează activitatea polițistului
activitatea poliției local.

23
Domeniu
prioritar
Nr.
Nr. de Denumire program Obiectivul Grupul Durata
Denumire sesiune partic
crt. formare de perfecționare programului țintă
ipanți
profesiona
lă zile ore
locale; modul de Sesiunea 4. Atribuțiile, 2 12
fundamentare și competențele și limitele
de execuție a de acțiune ale
bugetului poliției polițistului local în
locale; utilizarea domeniul de activitate
eficientă a disciplina în construcții și
resurselor afișajul stradal.
financiare de Sesiunea 5. Atribuțiile, 2 12
către poliția competențele și limitele
locală; de acțiune ale
optimizarea polițistului local în
activității poliției domeniul de activitate
locale în vederea protecția mediului.
atingerii Sesiunea 6. Atribuțiile, 2 12
performanței în competențele și limitele
asigurarea de acțiune ale
serviciului public polițistului local în
către cetățeni. domeniul activităţii
comerciale.
Sesiunea 7. Atribuțiile, 1 6
competențele și limitele
de acțiune ale
polițistului local în

24
Domeniu
prioritar
Nr.
Nr. de Denumire program Obiectivul Grupul Durata
Denumire sesiune partic
crt. formare de perfecționare programului țintă
ipanți
profesiona
lă zile ore
domeniul de activitate
evidența persoanei.

TOTAL 10 60 25

Tabelul nr. 4. Planul anual de perfecționare profesională obligatoriu


Indicatori*
Perioadă de Număr total
Denumire program Număr Loc de desfășurare Organizator
desfășurare Număr programe de
participanți/program
participanți
Rolul şi locul
poliţistului local în
administraţia Sediul INA Bucureşti
120
publică şi în şi Centrele
Trimestrial (30programe de 25 3000 INA
societate. teritoriale/platforma
formare/trimestru)
Atribuţii, de training INA
competenţe, limite
de acţiune
*Numărul efectiv al programelor de perfecționare profesională va fi stabilit în funcție de solicitări , prin multiplicarea programului în funcție
de necesar

25
Tabelul nr. 5. Planul multianual de perfecționare profesională obligatoriu
Denumire Anul organizării
program de
formare Anul 1 Anul 2 Anul 3

Frecvența anuală a Frecvența anuală a Frecvența anuală a


Trimestrial Trimestrial Trimestrial
Rolul şi locul organizări organizări organizări
poliţistului local
în administraţia Număr programe 120 Număr programe 120 Număr programe 120
publică şi în
societate.
Atribuţii, Număr Număr Număr
25 25 25
competenţe, participanți/program participanți/program participanți/program
limite de acţiune*
Număr total Număr total Număr total
3000 3000 3000
participanți participanți participanți

*Numărul efectiv al programelor de perfecționare profesională va fi stabilit în funcție de solicitări , prin multiplicarea
programului în funcție de necesar

26
3.2.2 Perfecționarea profesională a poliţiştilor locali prin participarea la
programe de perfecționare facultative

Având în vedere numărul mic al poliţiştilor locali care au participat la programe


de perfecţionare propunem ca, în următorii 5 ani, programele de perfecționare
profesională dedicate personalului din poliția locală să aibă o durată de 5 zile, respectiv
30 de ore de formare, astfel încât să se poată asigura accesul la formare pentru un
număr cât mai mare de poliţişti locali, în condițiile asigurării calității procesului de
formare.
Pornind de la nevoia de pregătire a poliţiştilor locali identificată în „Analiza
privind nevoile de formare, carieră şi statut ale personalului poliţiei locale" întocmită
de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în cadrul subactivităţii 7.1, planul de
perfecţionare profesională destinat poliţiştilor locali pe următorii ani va cuprinde
programe de perfecţionare a personalului angajat în cadrul poliţiei locale, detaliat
pentru fiecare grup țintă.
Perfecționarea profesională a polițiștilor locali presupune dezvoltarea și
implementarea de programe de perfecționare adresate funcționarilor publici care
ocupă funcții publice generale de conducere, funcții publice generale de execuție și
funcții publice de execuție specifice de polițist local.
Elementele principale ale programelor de perfecționare profesională destinate
personalului din cadrul poliției locale sunt:
- Domeniul prioritar de formare;
- Denumirea programului;
- Grupul țintă, respectiv: funcționari publici care ocupa funcții de conducere,
funcționari publici care ocupa funcții publice generale de execuție și
funcționari publici care ocupă funcția publică de polițist local;
- Durata: 30 ore de formare;
- Numărul mediu de participanți : 25 participanți/program;
- Numărul estimat de programe care vor fi implementate anual pe o perioadă
de 5 ani - va fi stabilit în funcție de necesar ;
- Competențele dobândite de către absolvenți;
- Certificarea : Certificate digitale de absolvire, însoțite de o anexă, denumită
„Supliment descriptiv al certificatului”, cu descrierea competențelor
profesionale dobândite.
Structura programului de perfecționare profesională ce urmează a fi derulat pe
o perioadă de 5 ani de către Institutul Național de Administrație cuprinde programele
cuprinse în tabelul nr. 6.

27
Tabelul nr.6 Structura programului de perfecționare profesională
Domeniu prioritar Durata
Nr. Denumire program de Nr.
de formare Grupul țintă
crt. perfectionare participanti
profesională zile ore

Polițiști locali care ocupă funcții


1.1 Drept și legislație
publice de conducere, funcții publice 5 30 25
comunitară
generale de execuție
1 LEGISLAŢIE
Polițiști locali care ocupă funcții
1.2 Reglementări legislative în
publice de conducere, funcții publice 5 30 25
domeniul achizițiilor publice
generale de execuție

2.1 Etică, integritate și Polițiști locali care ocupă funcții


deontologie profesională în publice de conducere, funcții publice 5 30 25
activitatea polițistului local generale de execuție
ETICĂ ŞI
2
INTEGRITATE
Polițiști locali care ocupă funcții
2.2 Anticorupţie şi integritate publice de conducere, funcții publice 5 30 25
generale de execuție

Polițiști locali care ocupă funcții


3.1 Comunicare şi relaţii
publice de conducere, funcții publice 5 30 25
publice
generale de execuție
3 COMUNICARE
Polițiști locali care ocupă funcții
3.2 Abordări moderne în
publice de conducere, funcții publice 5 30 25
comunicarea cu cetăţeanul
generale de execuție

28
Domeniu prioritar Durata
Nr. Denumire program de Nr.
de formare Grupul țintă
crt. perfectionare participanti
profesională zile ore

Polițiști locali care ocupă funcții de


3.3 Comunicare în situații de conducere, funcții publice generale
5 30 25
criză de execuție și funcții publice de
polițist local

Polițiști locali care ocupă funcții


4.1 Dezvoltare personală
publice de conducere, funcții publice 5 30 25
pentru adaptare la schimbare
generale de execuție
DEZVOLTARE
4
PERSONALĂ
Polițiști locali care ocupă funcții
4.2 Managementul priorităților,
publice de conducere, funcții publice 5 30 25
timpului și stresului
generale de execuție

5.1 Disciplina în construcții și Polițiști locali care ocupă funcții de


DISCIPLINA ÎN
afișajul stradal; Noutăți conducere, funcții publice generale
5 CONSTRUCȚII ȘI 5 30 25
legislative, analize și studii de de execuție și funcții publice de
AFIȘAJUL STRADAL
caz polițist local

Polițiști locali care ocupă funcții de


6.1 Protecția mediului; Noutăți
PROTECȚIA conducere, funcții publice generale
6 legislative, analize și studii de 5 30 25
MEDIULUI de execuție și funcții publice de
caz
polițist local

Polițiști locali care ocupă funcții de


7.1 Activitatea comercială;
ACTIVITATEA conducere, funcții publice generale
7 Noutăți legislative, analize și 5 30 25
COMERCIALĂ de execuție și funcții publice de
studii de caz
polițist local

29
Domeniu prioritar Durata
Nr. Denumire program de Nr.
de formare Grupul țintă
crt. perfectionare participanti
profesională zile ore

Polițiști locali care ocupă funcții de


8.1 Evidenţa persoanelor;
EVIDENŢA conducere, funcții publice generale
8 Noutăți legislative, analize și 5 30 25
PERSOANELOR de execuție și funcții publice de
studii de caz
polițist local
9.1 Noțiuni de bază privind
Polițiști locali care ocupă funcții de
tehnologia informației.
conducere, funcții publice generale
Identificarea și utilizarea 5 30 25
de execuție și funcții publice de
softului necesar desafășurării
polițist local
ADMINISTRARE activității
9
APLICAȚII IT&C
9.2 Managementul și Polițiști locali care ocupă funcții de
securitatea sistemelor conducere, funcții publice generale
5 30 25
informatice și de comunicații de execuție și funcții publice de
(INFOSEC) polițist local

Polițiști locali care ocupă funcții de


10.1 Managementul resurselor
conducere, funcții publice generale 5 30 25
umane în poliția locală
de execuție
10 RESURSE UMANE
10.2 Reglementări privind Polițiști locali care ocupă funcții de
salarizarea personalului din conducere, funcții publice generale 5 30 25
poliția locală de execuție

Polițiști locali care ocupă funcții de


11.1 Managementul financiar al
11 MANAGEMENT conducere, funcții publice generale 5 30 25
instituțiilor publice
de execuție

30
Domeniu prioritar Durata
Nr. Denumire program de Nr.
de formare Grupul țintă
crt. perfectionare participanti
profesională zile ore

Polițiști locali care ocupă funcții de


11.2 Management strategic şi
conducere, funcții publice generale 5 30 25
planificare strategică
de execuție

12.1 Aplicarea regulamentului Polițiști locali care ocupă funcții de


ELABORAREA
12 (UE) 2016/679 privind protecția conducere, funcții publice generale 5 30 25
REGLEMENTĂRILOR
datelor cu caracter personal de execuție

13.1 Elaborarea planurilor Polițiști locali care ocupă funcții de


pentru situaţii de urgenţă în conducere, funcții publice generale 5 30 25
cadrul instituţiilor publice de execuție
MANAGEMENTUL
13 SITUAŢIILOR DE
Polițiști locali care ocupă funcții de
URGENŢĂ
13.2 Managementul situaţiilor conducere, funcții publice generale
5 30 25
de urgenţă de execuție și funcții publice de
polițist local

14.1 Leadership situațional -


Polițiști locali care ocupă funcții de
Dezvoltarea personalului, 5 30 25
conducere
delegarea, lucrul în echipă
14 LEADERSHIP
Polițiști locali care ocupă funcții
14.2 Cultură organizaţională publice de conducere, funcții publice 5 30 25
generale de execuție

31
Cele 14 domenii de formare identificate ca fiind prioritare pentru perfecționarea
profesională a polițiștilor locali permit participarea polițiștilor locali la programe de
perfecționare ale căror tematici acoperă toate activitățiile în care aceștia activează,
în acest sens fiind incluse în planul de formare un număr de 24 de programe de
perfecționare.
Pornind de la necesarul de formare identificat în ”Analiza privind nevoile de
formare, carieră şi statut ale personalului poliţiei locale” și ”Propunerea de politică
publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local funcționar public
care ocupă o funcţie specifică” elaborate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici
în tabelul nr. 7 este prezentat planul anual de perfecționare profesională facultativ iar
în tabelul nr. 8 planul multianual de perfecționare profesională.
La estimarea numărului de programe ce pot fi realizate într-un an s-a luat în
calcul posibilitatea ca fiecare dintre cele 24 de programe de perfecționare să fie
susținut o dată pe trimestru (4 programe pe an), astfel pe parcursul unui an vor
participa la programe de perfecționare un număr de 2400 polițiști locali.
Ca și în cazul formării specializate, multiplicarea programelor de perfecţionare
profesională se va realiza în funcție de necesarul identificat conform prevederilor
Codului administrativ.

32
Tabelul nr.7 Planul anual de perfecționare profesională facultativ
Indicatori*
Domeniu prioritar
Nr. Denumire program de Perioadă de Nr. total de Nr. Nr. total de
de formare
crt. perfectionare desfășurare programe/ participanți participanți
profesională
an* /program /program
1.1 Drept și legislație
Trimestrial 4 25 100
comunitară
1 LEGISLAŢIE
1.2 Reglementări legislative în
Trimestrial 4 25 100
domeniul achizițiilor publice
2.1 Etică, integritate și
ETICĂ ŞI deontologie profesională în Trimestrial 4 25 100
2
INTEGRITATE activitatea polițistului local
2.2 Anticorupţie şi integritate Trimestrial 4 25 100
3.1 Comunicare şi relaţii
Trimestrial 4 25 100
publice
3.2 Abordări moderne în
3 COMUNICARE Trimestrial 4 25 100
comunicarea cu cetăţeanul
3.3 Comunicare în situații de
Trimestrial 4 25 100
criză
4.1 Dezvoltare personală
Trimestrial 4 25 100
pentru adaptare la schimbare
DEZVOLTARE
4 4.2 Managementul
PERSONALĂ
priorităților, timpului și Trimestrial 4 25 100
stresului
5.1 Disciplina în construcții și
DISCIPLINA ÎN
afișajul stradal; Noutăți
5 CONSTRUCȚII ȘI Trimestrial 4 25 100
legislative, analize și studii de
AFIȘAJUL STRADAL
caz
6.1 Protecția mediului;
PROTECȚIA
6 Noutăți legislative, analize și Trimestrial 4 25 100
MEDIULUI
studii de caz

33
Indicatori*
Domeniu prioritar
Nr. Denumire program de Perioadă de Nr. total de Nr. Nr. total de
de formare
crt. perfectionare desfășurare programe/ participanți participanți
profesională
an* /program /program
7.1 Activitatea comercială;
ACTIVITATEA
7 Noutăți legislative, analize și Trimestrial 4 25 100
COMERCIALĂ
studii de caz
8.1 Evidenţa persoanelor;
EVIDENŢA
8 Noutăți legislative, analize și Trimestrial 4 25 100
PERSOANELOR
studii de caz
9.1 Noțiuni de bază privind
tehnologia informației.
Identificarea și utilizarea Trimestrial 4 25 100
softului necesar desafășurării
ADMINISTRARE
9 activității
APLICAȚII IT&C
9.2 Managementul și
securitatea sistemelor
Trimestrial 4 25 100
informatice și de comunicații
(INFOSEC)
10.1 Managementul resurselor
Trimestrial 4 25 100
umane în poliția locală
10 RESURSE UMANE 10.2 Reglementări privind
salarizarea personalului din Trimestrial 4 25 100
poliția locală
11.1 Managementul financiar
Trimestrial 4 25 100
al instituțiilor publice
11 MANAGEMENT
11.2 Management strategic şi
Trimestrial 4 25 100
planificare strategică
12.1 Aplicarea regulamentului
ELABORAREA (UE) 2016/679 privind
12 Trimestrial 4 25 100
REGLEMENTĂRILOR protecția datelor cu caracter
personal

34
Indicatori*
Domeniu prioritar
Nr. Denumire program de Perioadă de Nr. total de Nr. Nr. total de
de formare
crt. perfectionare desfășurare programe/ participanți participanți
profesională
an* /program /program
13.1 Elaborarea planurilor
MANAGEMENTUL pentru situaţii de urgenţă în Trimestrial 4 25 100
13 SITUAŢIILOR DE cadrul instituţiilor publice
URGENŢĂ 13.2 Managementul situaţiilor
Trimestrial 4 25 100
de urgenţă
14.1 Leadership situațional -
Dezvoltarea personalului, Trimestrial 4 25 100
14 LEADERSHIP
delegarea, lucrul în echipă
14.2 Cultură organizaţională Trimestrial 4 25 100
TOTAL 2400
*Numărul efectiv al programelor de perfecționare va fi multiplicat în funcție de necesar

Tabelul nr.8 Planul multianual de perfecționare profesională facultativ


Domeniu prioritar Anul organizării
Nr. Denumire program
de formare Indicator
crt. de perfectionare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
profesională
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
1.1 Drept și
Nr.
legislație 25 25 25 25 25
1 LEGISLAŢIE Participanți/program
comunitară
Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți
1.2 Reglementări Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
legislative în Nr. de programe /an 4 4 4 4 4

35
Domeniu prioritar Anul organizării
Nr. Denumire program
de formare Indicator
crt. de perfectionare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
profesională
domeniul Nr.
25 25 25 25 25
achizițiilor publice Participanți/program
Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți
2.1 Etică, Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
integritate și Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
deontologie Nr.
25 25 25 25 25
profesională în Participanți/program
activitatea Nr. total de
100 100 100 100 100
ETICĂ ŞI polițistului local participanți
INTEGRITATE Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
2
Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
2.2 Anticorupţie şi Nr.
25 25 25 25 25
integritate Participanți/program
Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
3.1 Comunicare şi Nr.
25 25 25 25 25
relaţii publice Participanți/program
Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți
3 COMUNICARE Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
3.2 Abordări Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
moderne în Nr.
25 25 25 25 25
comunicarea cu Participanți/program
cetăţeanul Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial

36
Domeniu prioritar Anul organizării
Nr. Denumire program
de formare Indicator
crt. de perfectionare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
profesională
Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
Nr.
3.3 Comunicare în 25 25 25 25 25
Participanți/program
situații de criză
Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
4.1 Dezvoltare Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
personală pentru Nr.
25 25 25 25 25
adaptare la Participanți/program
schimbare Nr. total de
100 100 100 100 100
DEZVOLTARE participanți
PERSONALĂ Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
4
Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
4.2 Managementul
Nr.
priorităților, 25 25 25 25 25
Participanți/program
timpului și stresului
Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți
5.1 Disciplina în Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
5 construcții și Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
DISCIPLINA ÎN
afișajul stradal; Nr.
CONSTRUCȚII ȘI 25 25 25 25 25
Noutăți legislative, Participanți/program
AFIȘAJUL STRADAL
analize și studii de Nr. total de
caz 100 100 100 100 100
participanți
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
6.1 Protecția Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
PROTECȚIA mediului; Noutăți Nr.
6 25 25 25 25 25
MEDIULUI legislative, analize Participanți/program
și studii de caz Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți

37
Domeniu prioritar Anul organizării
Nr. Denumire program
de formare Indicator
crt. de perfectionare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
profesională
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
7.1 Activitatea
Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
comercială;
ACTIVITATEA Nr.
7 Noutăți legislative, 25 25 25 25 25
COMERCIALĂ Participanți/program
analize și studii de
Nr. total de
caz 100 100 100 100 100
participanți
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
8.1 Evidenţa
Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
persoanelor;
EVIDENŢA Nr.
8 Noutăți legislative, 25 25 25 25 25
PERSOANELOR Participanți/program
analize și studii de
Nr. total de
caz 100 100 100 100 100
participanți
9.1 Noțiuni de bază Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
privind tehnologia Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
informației. Nr.
Identificarea și 25 25 25 25 25
Participanți/program
utilizarea softului
necesar Nr. total de
100 100 100 100 100
ADMINISTRARE desafășurării participanți
APLICAȚII IT&C activității
9 9.2 Managementul Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
și controlul Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
securității Nr.
25 25 25 25 25
sistemelor Participanți/program
informaționale Nr. total de
100 100 100 100 100
(INFOSEC) participanți
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
RESURSE UMANE
Nr. de programe /an 4 4 4 4 4

38
Domeniu prioritar Anul organizării
Nr. Denumire program
de formare Indicator
crt. de perfectionare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
profesională
Nr.
10.1 Managementul 25 25 25 25 25
10 Participanți/program
resurselor umane în
Nr. total de
poliția locală 100 100 100 100 100
participanți
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
10.2 Reglementări Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
privind salarizarea Nr.
25 25 25 25 25
personalului din Participanți/program
poliția locală Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
11.1 Managementul Nr.
25 25 25 25 25
instituțiilor publice Participanți/program
Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți
11 MANAGEMENT
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
11.2 Management Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
strategic şi Nr.
25 25 25 25 25
planificare Participanți/program
strategică Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți
12.1 Aplicarea Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
regulamentului Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
ELABORAREA (UE) 2016/679 Nr.
12 25 25 25 25 25
REGLEMENTĂRILOR privind protecția Participanți/program
datelor cu caracter Nr. total de
100 100 100 100 100
personal participanți
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial

39
Domeniu prioritar Anul organizării
Nr. Denumire program
de formare Indicator
crt. de perfectionare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
profesională
13.1 Elaborarea Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
planurilor pentru Nr.
25 25 25 25 25
situaţii de urgenţă Participanți/program
în cadrul Nr. total de
100 100 100 100 100
MANAGEMENTUL instituţiilor publice participanți
SITUAŢIILOR DE Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
13
URGENŢĂ 13.2 Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
Managementul Nr.
25 25 25 25 25
situaţiilor de Participanți/program
urgenţă Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți
14.1 Leadership Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
situațional - Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
Dezvoltarea Nr.
25 25 25 25 25
personalului, Participanți/program
delegarea, lucrul în Nr. total de
100 100 100 100 100
echipă participanți
14 LEADERSHIP
Frecvența trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial
Nr. de programe /an 4 4 4 4 4
14.2 Cultură Nr.
25 25 25 25 25
organizaţională Participanți/program
Nr. total de
100 100 100 100 100
participanți
*Numărul efectiv al programelor de perfecționare va fi multiplicat în funcție de necesar

40
Concluzii
Dezvoltarea carierei profesionale a polițiștilor locali se bazează pe formarea
continuă a acestora. Formarea continuă a polițiștilor locali având rolul de a asigura
însușirea de către aceștia a modificărilor legislative apărute astfel încât să ofere
cetățenilor servicii de calitate.
Principalul scop al formării profesionale este acela de a dezvolta aptitudinile,
cunoștințele, calificările și experiența, precum și de a dobândi noi competențe, prin
folosirea și aplicarea mai multor metode și identificarea corectă a nevoilor de formare.
Formarea continuă a poliţiştilor locali presupune însușirea de către aceștia de
cunoştinţe teoretice și practice.
În cadrul focus grupurilor organizate în cadrul proiectului, la care au participat
reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice- și Administrației, Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici, Federației Naționale a Polițiștilor Locali din România
și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, ai
sindicatelor reprezentative ale polițiștilor locali. Institutul Național de Administrație,
în calitate de partener în cadrul proiectului SPOCA 722, cod MySMIS 129988
„Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale
cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală",
a prezentat structura planului de formare continuă a polițiștilor locali, atât din punct
de vedere al formării specializate, cât și al perfecționării profesionale.
Din discuțiile purtate a reieșit necesitatea îmbunătățirii continue a
competențelor profesionale ale personalului din poliția locală printr-o cunoaștere
aprofundată a tot ceea ce ține de legislația aplicabilă domeniilor de acțiune ale poliției
locale precum și perfecționarea în alte domenii de formare precum: comunicare,
managementului resurselor umane, managementului financiar, prelucrarea datelor cu
caracter personal sau lucrul în echipă, tehnologia informației, managementul
conflictelor.
Planul multianual de formare continuă elaborat de Institutul Național de
Administrație în cadrul Proiectului SIPOCA 722, cod MySMIS 129988 „Consolidarea
capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în
domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală",
subactivitatea 8.1 "Elaborarea planului de formare continuă al poliției locale" este
întocmit ținând cont de:
- Analiza privind nevoile de formare, carieră şi statut ale personalului poliţiei
locale, elaborată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
- Propunerea de politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a
polițistului local funcționar public care ocupă o funcţie specifică, elaborată
de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
- Propunerile formulate de participanții la focus grupurile organizate în cadrul
proiectului.

41
Domeniile prioritare de formare au fost selectate ținând cont de domeniile de
activitate și atribuțiile polițiștilor locali iar programele de formare și tematicile
aferente au fost stabilite în baza necesarului identificat în „Analiza privind nevoile de
formare, carieră şi statut ale personalului poliţiei locale„ și în „Propunerea de politică
publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local funcționar public
care ocupă o funcţie specifică”, precum și în întâlnirile avute cu reprezentanții
polițiștilor locali.
Prin parcurgerea și absolvirea programelor de formare profesională de către
politiștii locali se urmărește:
- consolidarea cunoștințelor dobândite de polițiștii locali în ceea ce privește
instituțiile publice centrale și locale, modul de funcționare al acestora și
relațiile dintre ele; funcția publică; serviciile publice oferite de autoritatea
publică locală;
- cunoașterea și aplicarea corectă a legislației care reglementează activitatea
poliției locale;
- optimizarea activității poliției locale în vederea atingerii performanței în
asigurarea serviciului public către cetățeni;
- comunicarea eficientă cu cetățenii și alte instituții.
Funcționarii publici care ocupă o funcție publică specifică de polițist local
trebuie să considere formarea profesională o prioritate în dezvoltarea lor profesională
și personală.
Polițiștii locali prin parcurgerea programelor de formare incluse în planul de
formare continuă vor asigura creșterea calității serviciilor oferite de poliția locală
cetățenilor comunității locale, ceea ce va duce la creșterea încrederii cetățeanului în
această instituție.
În „Analiza privind nevoile de formare, carieră şi statut ale personalului Poliţiei
locale" se arată că formarea profesională este considerată de toți actorii cheie
intervievați o activitate foarte importantă pentru profesionalizarea personalului poliției
locale, pentru managementul carierei individuale, inclusiv pentru promovare, precum
și pentru îmbunătățirea imaginii publice a poliției locale.
Competențele dobândite în urma absolvirii programelor obligatorii de formare
profesională sunt:
1. Programul de formare specializată
- Cunoașterea și aplicarea reglementărilor legale privind funcția publică;
- Cunoașterea, însușirea și aplicarea corectă a reglementărilor legale specifice
administrației publice;
- Monitorizarea și controlul respectării prevederilor și procedurilor în domeniul
disciplinei în construcții și al afișajului stradal;
- Cunoașterea, însușirea și aplicarea corectă a sancțiunilor legale privind
disciplina în construcții și afișajul stradal;
- Monitorizarea și controlul respectării prevederilor și procedurilor în domeniul
protecției mediului;

42
- Cunoașterea, însușirea și aplicarea corectă a sancțiunilor legale privind
protecția mediului;
- Monitorizarea și controlul respectării prevederilor și procedurilor în domeniul
activității comerciale;
- Cunoașterea, însușirea și aplicarea corectă a sancțiunilor legale privind
desfășurarea activității comerciale;
- Cunoașterea și aplicarea legislației și a metodologiilor de lucru cu privire la
activitatea de evidență a persoanelor;
- Cunoașterea, însușirea și aplicarea corectă a sancțiunilor legale privind
desfășurarea activității specifice de evidență a persoanelor;
- Dobândirea abilităților de comunicare eficientă cu cetățeanul și în mediul
social, prin ascultare activă și comunicare asertivă;
- Gestionarea crizelor comunicaționale.

2. Programul de perfecționare profesională


- Cunoașterea și aplicarea corectă a reglementărilor legale privind funcția
publică și funcția specifică de polițist local;
- Însușirea modalităților de comunicare interinstuțională și intrainstituțională;
- Optimizarea deciziilor și fluxurilor financiare, creșterea eficienței sistemului
informațional de susținere a funcției financiar-contabile;
- Cunoașterea, însușirea și aplicarea corectă a reglementărilor legale specific
funcției polițistului local;
- Cooperarea eficientă cu diversele domenii profesionale cu incidență asupra
domeniilor de activitate ale polițistului local în scopul desfășurării unei
activități eficiente și profesioniste;
- Monitorizarea și controlul respectării prevederilor și procedurilor în domeniul
disciplinei în construcții și al afișajului stradal;
- Cunoașterea, însușirea și aplicarea corectă a sancțiunilor legale privind
disciplina în construcții și afișajul stradal;
- Monitorizarea și controlul respectării prevederilor și procedurilor în domeniul
protecției mediului;
- Cunoașterea, însușirea și aplicarea corectă a sancțiunilor legale privind
protecția mediului;
- Monitorizarea și controlul respectării prevederilor și procedurilor în domeniul
activității comerciale;
- Cunoașterea, însușirea și aplicarea corectă a sancțiunilor legale privind
desfășurarea activităților comerciale;
- Cunoașterea și aplicarea legislației și a metodologiilor de lucru cu privire la
activitatea de evidență a persoanelor;
- Cunoașterea, însușirea și aplicarea corectă a sancțiunilor legale privind
desfășurarea activității specifice de evidență a persoanelor.

43
În concluzie, poliția locală trebuie să acționeze cu prioritate și profesionalism
pentru prevenirea faptelor care aduc atingere siguranței cetățenilor, să protejeze viaţa
şi proprietatea membrilor ei, asigurând un climat de siguranţă şi încredere, în acest
sens îmbunătățirea pregătirii profesionale a polițiștilor locali trebuie să fie continuă și
șă conducă la creșterea nivelului de pregătire a polițiștilor locali.

44
Bibliografie
1. ACZ Consulting – Strategies and Beyond - Analiză documentară privind nevoile de
formare ale personalului poliției locale, document elaborat in cadrul proiectului
„Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice
centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de
poliție locală”, cod proiect MySMIS 129988, SIPOCA 722, finanțat prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și implementat de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în calitate de beneficiar,
respectiv de ANFP și Institutul Național de Administrație (INA), în calitate de
parteneri.
2. ACZ Consulting – Strategies and Beyond - Propunerea de politică publică privind
dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local funcționar public care ocupă o
funcţie specifică” document elaborat in cadrul proiectului „Consolidarea capacității
instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu,
în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală”, cod proiect MySMIS
129988, SIPOCA 722, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020 și implementat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației (MDLPA), în calitate de beneficiar, respectiv de ANFP și Institutul
Național de Administrație (INA), în calitate de parteneri.
3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
4. Legea nr. 155/2010 (r1) privind poliția locală, cu modificările şi completările
ulterioare.
5. Legea nr. 333/2003 (r1) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Hotărârea Guvernului nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine
şi siguranţă publică 2015-2020.
7. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
8. Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea
profesională a funcţionarilor publici.
9. Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
Drd. Laurențiu Popescu, Rezumat teză de doctorat ”Riscuri și amenințări la adresa
ordinii și siguranței publice ”, disponibil la adresa:
https://www.juridice.ro/wpcontent/uploads/2014/02/rezumat_teza_popescu_lau
rentiu_nicolae.pdf, accesat la data de 10.09.2021
10. A. Toma, P. Ștețcu , Manualul polițistului local, ediția 2020, disponibil la adresa
https://dl-manual.com/doc/manual-politie-locala-ediia-2020-dublurapdf-
9ormr4pnr2v2, accesat la data de 10.09.2021
11. Corpul experților în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene ,
Primăria Panciu, Manualul polițistului local, disponibil la adresa
http://www.primaria-panciu.ro/upload/2015/08/manualul-politistului-
localA5.pdf, accesat la data de 10.09.2021

45

S-ar putea să vă placă și