Sunteți pe pagina 1din 73

UNIVERSITATEA ARTIFEX

Asigur ri i protec ie social


Suport de curs i seminar

Lector dr. Cristina Protopopescu

Asigur ri i protec ie social

CUPRINS
1. PROTEC IA SOCIAL COMPONENT A POLITICII SOCIALE ............................. 4 1.1. Conceptul de politic social a statului ................................ ................................ ....... 4 1.2. Statul i bun starea social ................................ ................................ ......................... 5 1.3. Dimensiunile protec iei sociale ................................ ................................ ................... 6 1.4. Protec ia social n Comunitatea European ................................ ................................ 8 1.5. Pia a muncii i protec ia social ................................ ................................ .................. 9 1.6. Reconversia profesional ................................ ................................ ........................... 13 1.7. Indexarea i protec ia social ................................ ................................ ..................... 14 1.8. Protec ia social a popula iei n vrst ................................ ................................ ........15 2. SISTEMUL ASIGUR RILOR SOCIALE ................................ ................................ .......17 2.1 Necesitatea i con inutul economic al asigur rilor sociale ................................ ...........17 2.2 Principiile i rolul sistemului public na ional de asigur ri sociale ................................ 18 2.3. Sursele de constituire a fondurilor asigur rilor sociale ................................ ...............19 3. FORMELE DE OCROTIRE A CET ENILOR PRIN ASIGUR RILE SOCIALE DE STAT ................................ ................................ ................................ ................................ ...23 4. PENSIILE ................................ ................................ ................................ ........................ 25 4.1 Principiile dreptului la pensie................................ ................................ ...................... 25 4.2 Asiguratii sistemului public de pensii ................................ ................................ .........26 4.3 Pensia pentru limita de vrsta ................................ ................................ ..................... 28 4.4 Pensia anticipata ................................ ................................ ................................ .........29 4.5 Pensia anticipata partiala ................................ ................................ ............................ 29 4.6 Pensia de invaliditate ................................ ................................ ................................ .30 4.7 Pensia de urmas ................................ ................................ ................................ .........33 5. ASIGUR RILE PENTRU OMAJ ................................ ................................ .................36 5.1. Categorii de persoane cuprinse n sistemul asigur rilor pentru omaj ......................... 36 5.2. Ajutorul sau indemniza ia de omaj ................................ ................................ ...........38 5.3. Surse de constituire a bugetului asigur rilor pentru omaj ................................ ..........40 5.4. Rolul Agen iei Na ionale a Ocup rii For ei de Munc n diminuarea omajului..........41 6. ASIGUR RILE SOCIALE DE S N TATE ................................ ................................ ..45 6.1 Importan a asigur rilor sociale de s n tate................................ ................................ ..45 6.2. Structura sistemului de asigur ri sociale de s n tate................................ ...................45 6.3. Principiile asigur rilor sociale pentru s n tate ................................ ........................... 46
2

Asigur ri i protec ie social 6.4. Finan area sistemului de asigur ri sociale de s n tate i organizarea financiar a acestuia ................................ ................................ ................................ ............................ 47 6.5. Persoanele cuprinse n asigur rile sociale pentru s n tate ................................ ..........48 6.6. Drepturile i obliga iile asigura ilor................................ ................................ ............49 7. INDEMNIZA II PENTRU INCAPACITATE TEMPORAR DE MUNC ...................52 8. ALTE TIPURI DE AJUTOARE PENTRU PENSIONARI I PERSOANE CU DIZABILIT I ................................ ................................ ................................ ...................55 9. SISTEMUL ASIGUR RILOR SOCIALE N ROMNIA. PROTEC IA SOCIAL N UNIUNEA EUROPEAN ................................ ................................ ................................ ..58 10. ELEMENTE DE STATISTIC SOCIAL ................................ ................................ ...59 10.1. Sistemul de indicatori ai statisticii nivelului de trai ................................ ..................59 10.2. Cercetarea selectiv a bugetelor de familie................................ ............................... 61 10.3. Statistica veniturilor popula iei ................................ ................................ ................63 11. PROBLEME ACTUALE ALE MANAGEMENTULUI PROTEC IEI SOCIALE N ARA NOASTR ................................ ................................ ................................ ...............68 Bibliografie ................................ ................................ ................................ .......................... 72 TEMATICA PENTRU SEMINAR ................................ ................................ ...................... 73

Asigur ri i protec ie social

1. PROTEC IA SOCIAL

COMPONENT A POLITICII SOCIALE

1.1. Conceptul de politic social a statului


Politica social a statului reprezint un ansamblu de scopuri i instrumente de analiz prin care puterea public realizeaz afectarea normativ a resurselor publice i a distribuirii veniturilor n perspectiva umanist a drept ii sociale. Politica social urm re te rezolvarea marilor probleme sociale legate de s n tate, educa ie, locuin e i se realizeaz prin interven ia statului asupra urm toarelor categorii de beneficiari: familii cu mul i copii f r sus inere material , copii orfani, persoane aflate n incapacitate de munc definitiv sau temporar, persoane vrstnice etc. n general, nu se poate elabora o list universal de componente ale politicii sociale asupra c rora statul dore te i poate s ac ioneze prin intermediul politicii sociale deoarece aceasta cuprinde o arie mai larg sau mai restrns de obiective sociale determinat de organizarea societ ii, n general i n func ie de politica promovat de partidul de guvern mnt i mecanismele politice specifice acestuia. n lucrarea sa cu privire la problematica politicii sociale, T.H.Marshall, considera c scopul declarat al politicii sociale este bun starea. Pornind de la aceast sunt: promovarea unor servicii publice: s n tate, educa ie, siguran social , cultur etc.; protec ia unor segmente ale popula iei aflate n dificultate prin intermediul sistemului asigur rilor sociale i a sistemului asisten ei sociale; asigurarea unor condi ii sociale considerate a fi importante pentru dezvoltarea social general : cre terea solidarit ii sociale, promovarea intereselor familiei i a copilului, etc. Politica social a statului poate interveni i n alte domenii cum ar fi: aplicarea unor m suri de reglementare a proceselor cu efecte nocive asupra mediului ambiant sau la nivel microeconomic prin intermediul institu iilor locale poate influen a sau urm ri rolul corespunz toare de munc etc.). Fundamentul realiz rii politicii sociale l constituie sincronizarea politicii sociale cu politica economic astfel nct obiectivele politicii sociale s
4

premis , n

condi iile actuale ale dezvolt rii societ ii principalele obiective urm rite de politica social ,

activitatea sindicatelor sau protec ia angaja ilor (durata zilei de munc , dreptul la condi ii

nu fie n discordan

cu

Asigur ri i protec ie social obiectivele de dezvoltare economic . Afirma ia c economia este latura inseparabil a ac iunii sociale presupune tratarea socialului prin prisma modific rilor la care este supus economicul ca urmare a schimb rilor fundamentale de sistem.

1.2. Statul i bun starea social


Conceptul de bun stare se fundamenteaz pe conceptul de standard de via decent, la nivelul unei colectivit i. De aici decurg dou concepte: conceptul de standard de via de alt parte de sistemul de valori; conceptul de bun stare colectiv conform c ruia to i membrii colectivit ii trebuie s dispun de un volum minim de bunuri i servicii considerat a fi decent, normal i minimal. Societ ile actuale prezint colectivit ilor actuale. Statul bun st rii a nceput s se contureze la sfr itul secolului trecut n societ ile industriale intrate ntr-un proces rapid de dezvoltare. n secolul al XX-lea s-au confruntat dou modele distincte privind producerea bun st rii colective: statul capitalist (mai exact statul bun st rii bazat pe economia de pia ) i statul socialist. Dincolo de rezonan ele ideologice ale termenilor i de diferen ele de succes istoric, cele dou tipuri de state ale bun st rii au func ionat, s-au confruntat i, probabil, s-au stimulat reciproc ele prezentnd att tr s turi distincte ct i tr s turi comune. a. Statul bun st rii bazat pe economia de pia Caracterizarea statului bun st rii care are la baz mecanismele economiei de pia porne te de la urm toarele elemente: Veniturile primare (salariale, din profit i din proprietate) reprezint baza bun st rii individuale. Aceste venituri sunt produse n mod liber n economia de pia . Din veniturile primare statul extrage, prin sistemul fiscal (politica fiscal ) veniturile sale pe care le va folosi pentru finan area activit ilor sale de sus inere direct sau indirect a bun st rii colective. Statul realizeaz o redistribu ie a veniturilor prin diferitele sale sisteme: asigur ri sociale (pensii, asigur ri de boal , de accident etc), sprijin social universal (familii cu copii, educa ie s n tate), asisten social . o puternic orientare spre asigurarea unei bun st ri colectivecare a devenit o valoare central , dezirabil , care orienteaz ntreaga activitate a al unei colectivit i care se refer la o stare a aspira iilor respectivei colectivit i determinate pe de o parte de resursele disponibile iar pe normal,

Asigur ri i protec ie social Statul bun st rii arat ca o re ea complex de protec ie social , cu func ia de a asigura un nivel de dezvoltare acceptabil. Exist diferen e ntre configura ia statului bun st rii din diferite ri bazate pe economia de pia . Dar aceste diferen e provin mai degrab din i raportarea cheltuielilor cu protec ia social n produsul na ional brut (n ponderea diferitelor elemente ale sistemului, din gradul de generozitate al diferitelor forme de protec ie social Europa nivelul maxim al acestor cheltuieli este de aproximativ 30% n Olanda, Belgia, Germania i Fran a). b. Statul bun st rii bazat pe economie socialist Elementele caracteristice ale statului bun st rii din fostele ri socialiste sunt: Generalizarea sursei salariale prin aplicarea unei politici de folosire complet a for ei de munc care a exclus total omajul; Politica salarial era orientat puternic spre promovarea egalit ii, veniturile erau men inute la nivel sc zut pentru realizarea unei egalit i ntre membrii societ ii; Generalizarea sistemului de asigur ri sociale. Sistemul fiscal similar cu cel al rilor cu economie de pia . Impozitele pe venituri erau utilizate, adesea ns n forme simplificate. Educa ia i asisten a medical erau gratuite pentru to i membrii societ ii, la care se ad ugau i alte gratuit i i forme de sprijin: burse pentru elevi, tabere, manuale gratuite, etc. A a cum s-a afirmat anterior, ambele metode ale statului bun st rii att cel fundamentat pe economia de pia ct i cel fundamentat pe economia socialist au urm rit arat c limitele economiei de pia duc la realizarea unei bun st ri colective acceptabil . O viziune critic asupra economiei de pia necesitatea dezvolt rii, deasupra pie ei, a unui stat cu func ii sociale complexe care s corecteze distorsiunile pie ei, att n ceea ce prive te alocarea resurselor n sfera produc iei, ct i n distribuirea resurselor n sfera consumului. Critica marxist a dus la concluzia nlocuirii economiei de pia cu un alt tip de economie economia socialist , planificat i orientat de c tre stat n vederea producerii sistematice a bun st rii.

1.3. Dimensiunile protec iei sociale


Protec ia social a devenit la ora actual o tem major pentru ntreprinderi, stat, salaria i i to i ceilal i factori implica i n ac iuni sociale reprezentnd nu doar un element fundamental al politicii sociale (ca instrument) ct mai cu seam obiectivul s u central. n general, abordarea conceptului de protec ie social se face din dou unghiuri de vedere: al ofertantului i al beneficiarului. Ca n orice raport cerere-ofert , pre ul (respectiv,
6

Asigur ri i protec ie social al protec iei sociale) se va forma, n condi iile unei pie e libere a serviciilor sociale, dar i innd cont de caracterul colectiv al acestui tip de servicii, la intersec ia nevoilor cu resursele. Pre ul protec iei sociale se exprim prin costurile ocazionate de producerea serviciilor sociale a c ror efect este siguran a sau securitatea social . Un gen special de protec ie este cerut de condi iile cauzate de tranzi ie. n aceast situa ie protec ia este solicitat pentru a putea asigura omului traversarea unei perioade mai scurte sau mai lungi de timp. De aceea se apreciaz c politica social a perioadei de tranzi ie se caracterizeaz n primul rnd prin asigurarea protec iei sociale n fa a fenomenelor inerente acestei etape ( omaj, infla ie, accentuarea s r ciei, marginalizarea social etc). Protec ia social se manifest printr-un ansamblu de m suri (materiale i/sau nemateriale) care urm resc direc ii practice, conving toare, prin ac iuni concrete la nivelul urm toarelor diimensiuni: 1. Protec ia locului de munc presupune n prealabil asigurarea unui loc de munc pentru fiecare, i nu orice fel de loc de munc ci a unuia ct mai pe m sura posibilit ilor i preg tirii individului. Aceasta se realizeaz prin: stimularea dezvolt rii activit ilor economice care s ofere locuri de munc cu cerin e de calificare superioar ; acordarea de compensa ii economice i sociale (cu caracter individual), pentru acele activit i care au un grad sc zut de acceptabilitate social . fundamentarea unui regim complementar de protec ie realizat n cadrul fiec rei firme pentru asigurarea unei dimensiuni de protec ie a salaria ilor care s cuprind protec ia social , economic , financiar , juridic , n cazul producerii unor evenimente. 2. Protec ia popula iei salariate, este asigurat sindicatelor i legisla ia adecvat domeniului muncii prin ac iunile conjugate ale i protec iei sociale. Ea include categorie (obiectiv) se include un ansamblu de

asigurarea de condi ii fizice, sociale, organiza ionale normale de munc precum i protec ia mpotriva oric ror abuzuri. n mod special n aceast garantarea unui salariu minim civilizat. 3. Protec ia mpotriva nedeterior rii calit ii vie ii formeaz m suri menite s ac ioneze n special asupra p str rii dimensiunilor indicatorilor cantitativi (dar i calitativi) ai calit ii vie ii. Acest tip de protec ie se cere n special n perioada de tranzi ie, cnd pericolul deterior rii standardului de via apas asupra ntregii popula ii i sunt necesare eforturile i suportul statului, a compensa iilor economice (f r a dep ii limitele eficien ei), a supliment rii acelor importuri prin care s se completeze cele necesare traiului civilizat.
7

Asigur ri i protec ie social 4. Protec ia grupurilor sociale defavorizate (handicapa ii, minori abandona i, tineret f r sprijin material i nematerial, popula ie vrstnic f r suport de ajutor, familii cu mul i copii f r suport material adecvat etc.). Acest tip de protec ie porne te de la drepturile civile ale cet enilor punnd n eviden nu doar serviciile sociale ci i cele socio-sanitare pentru a proteja i a oferi sprijinul adecvat individului i familiei sale. n aceste cazuri, dificultatea de integrare a acestor persoane n lumea muncii cere mijloace de protec ie economic i social , corespunz toare, ncepnd cu integrarea colar i pn la g sirea unui economic , loc de munc pentru aceste persoane c rora s le confere o oarecare independen

protec ia acestor categorii se constituie ca cea mai asidu purt toare a mesajului umanist social. O problem major n cadrul acestei categorii de protec ie o constituie protec ia copilului i a tineretului. Abordarea i aprofundarea problematicii specifice vrstei tinere au un impact particular deosebit asupra calit ii vie ii. Aspectul condi iei juvenile prezint n societatea contemporan o serie de particularit i: violen a minorilor, omajul tinerilor, marginalizarea tineretului prin pierderea atribu iilor, comportamentul de tip dezertor n fa a imposibilit ii g sirii unui loc de munc pe m sura a tept rilor, etc, contribuie la accentuarea st rii conflictuale n special la aceast categorie social . 5. Protec ia ntregii colectivit i urm re te asigurarea mpotriva unor procese sociale patologice cu ac iune negativ sociale). Teoretic protec ia social trebuie s - i dovedeasc maximum de beneficiu uman. Practic, ea reprezint o tem de mare sensibilitate economic privind depistarea i utilizarea tuturor resurselor economice (dar i noneconomice) pentru crearea confortului social, la nivelul ntregii colectivit i. major asupra condi iei individului: crize economice; criminalitate; corup ie; tensiuni interetnice, interreligioase, interrasiale (sau ntre alte grupuri

1.4. Protec ia social n Comunitatea European


Des vr irea pie ei interioare comunitare, dispozi iile sociale i conjuncturale ale Actului Unic European au avut o important influen asupra formei i con inutului programelor economice i sociale. Prin intermediul acestora au fost lansate informa ii utile comunit ii, tuturor institu iilor comunitare i altor factori de decizie pentru ca progresul economic i social s se instaureze pe pia a unic . Programul Economic-Social al Comunit ii Europene ine cont de multitudinea fenomenelor care se fac resim ite n Europa prezentului moment: mb trnirea popula iei; apari ia unor noi fenomene de s r cie; utilizarea din ce n ce mai frecvent a noilor tehnologii ( i gradul diferen iat de accesibilitate a structurilor
8

Asigur ri i protec ie social sociale la acestea); construirea unor noi orare de munc ; permanentizarea omajului; luarea n considerare a efectelor aspra mediului nconjur tor; dorin a omului de a- i intensifica participarea la rezolvarea problemelor sociale. Scopul unic declarat al Programului este c utarea i g sirea de noi posibilit i de ac iune pentru mbun t irea condi iilor de munc ale acestui program sunt urm toarele: a) identificarea problemelor economice cu implica ii sociale; b) realizarea unor studii pilot; c) formularea marilor proiecte de cercetare; d) implementarea programelor; e) evaluarea efectelor i elaborarea de recomand ri; Programul Economic-Social al Comunit ii Europene devine opera ional n 6 domenii legate unele de altele. Ele sunt cuprinse n partea ntia a Programului i se refer la: dialogul social; restructurarea vie ii i muncii; s n tate i securitate social ; mediu nconjur tor; condi ii de via ; tehnologia viitorului. i de via n Europa. Etapele de derulare

1.5. Pia a muncii i protec ia social


1.5.1. Durata timpului de munc n general, prima coordonat care este abordat n cadrul problematicii pie ei muncii, mai precis a negocierilor salariale este durata timpului de lucru (zi, s pt mn , an). Aceast durat este stabilit i reglementat prin legisla ia guvernamental dar i prin acordurile de i care tarife, este verificat periodic i modificat atunci cnd condi iile generale ale pie ei muncii o cer. Factorul care influen eaz cel mai accentuat durata programului de munc genereaz adesea mari nemul umiri i presiuni sociale datorit consecin elor sale este

programul tehnic. n general statisticile privind durata de munc prezint durata medie a muncii/s pt mn (n unele cazuri, zi sau lun ) iar seriile de date se refer la: a) orele de munc efectiv lucrate b) orele de munc remunerate (pl ile) Orele de munc efectiv lucrate corespund n ansamblu orelor petrecute la locul de munc , cuprinznd perioadele normale de munc anuale, zilele de s rb toare, concediile de boal 1990 mp r ea i orele suplimentare n timp ce orele remunerate acoper n plus orele de munc pl tite dar neefectuate (cum ar fi: concediile i alte tipuri de concedii sau perioade de timp pl tite). Durata de munc /s pt mn n activit ile neagricole media pe glob pn n anii rile lumii, n principiu, n dou categorii importante: prima, grupul rilor cu
9

Asigur ri i protec ie social sub 40 de ore s pt mnal (Canada, SUA, Spania, Fran a, Germania) i grupul rilor cu peste 40 de ore s pt mnal (Japonia, Elve ia, Anglia). De men ionat c ncepnd cu anii `90 s-au produs numeroase i ample modific ri cantitative i calitative ale duratei de munc pornind de la urm toarele considera ii: a) valul de evenimente politice-sociale precum i profundele transform ri economice de dup 1989 cu toate muncii astfel: eliberarea cortinei de fier prin ridicarea grani elor (total sau par ial) a produs disloc ri de popula ie n direc ia rentregirii familiilor i c utarea de loc de munc mai bine pl tit; atrac ia for ei de munc (inclusiv calificat i cu un loc de munc asigurat n ara de origine) c tre occident ca miraj al realiz rii profesionale; accentuarea, n unele situa ii chiar sc parea de sub control a fenomenului migra ia clandestin a for ei de munc , cu efecte deosebit de negative n special asupra popula iei i pie ei muncii din ara c tre care s-a orientat fenomenul migra ionist; b) accentuarea omajului (att n rile n tranzi ie ct i n cele dezvoltate) ca urmare a urm toarelor condi ii: restructurarea economic din fostele ri socialiste a declan at generalizarea omajului ca fenomen de mas ; muta iile produse pe pia a muncii au produs printre altele i schimbarea programului de lucru, trecerea la s pt mna de 5 zile lucrative. Efectul a fost perceput sub dou aspecte: unul considerat ca subiectiv, satisfac ia popula iei salariate de a se apropia prin aceast m sur de standardul rilor dezvoltate i obiectiv, diminuarea treptat a eficien ei muncii, randamentului i motiva iei paralel cu preten ia sus inut de cre tere a salariului datorit infla iei i liberaliz rii pre urilor; reducerea la 35 de ore s pt mnal chiar n ri dezvoltate (exemplu Fran a) ca simbol al solidarit ii salariale i sindicale n fa a posibilit ilor tot mai accentuate de pierdere a locurilor de munc n mas (n special n marile zone ale pie ei muncii, regii i ntreprinderi de stat); goana dup competitivitate industrial de munc ; pe pia a extern ceea ce necesit ncorporarea n produse i servicii a ct mai mult progres tehnic i tehnologic cu consecin e n planul renun rii la utilizarea de for rile central-est europene au determinat modificarea esen ial a pie ei

10

Asigur ri i protec ie social disponibilizarea preferen ial a femeilor i tinerilor ceea ce constituie conturarea fenomenului omaj feminin i omaj tineret (chiar licen ia i) necesit o protec ie social deosebit dar mai ales specific . 1.5.2. Protec ia social a femeilor i tinerilor Una din principalele particularit i ale evolu iei pie ei muncii dup anii `70 a fost tendin a de feminizare, de intrare masiv sau n omaj- a femeilor, proces i tendin i r mnerea pe pia a muncii ca persoane ocupate care au condus la o adev rat schimbare att a

modelului ct i a curbei de activitate a femeilor, apropiindu-le de cele ale b rba ilor. n prezent, n etapa de tranzi ie , femeile devin mai afectate de omaj fiind primele concediate i greu reprimite napoi. Masuri privind stoparea i reducerea omajului n rndul femeilor: crearea de noi locuri de munc , prin investi ii i folosirea capacit ilor existente, n diverse domenii de activitate n care eficien a ar fi sporit , innd ns cont i de specificul for ei de munc , al dezvolt rii zonale, etc; programe de recalificare, orientare profesional i g sirea de locuri de munc , cu aten ie special acordat categoriilor defavorizate (inclusiv femei); flexibilizarea pie ei muncii prin metode atipice de ocupare (care s nu devin ns forme de subocupare specifice feminine, ci s dezvolte n m sura n care sunt acceptate, acele activit i preferate de c tre femei); prelungirea procesului educa ional i sc derea presiunii num rului tinerilor asupra popula iei active; ncurajarea i formarea profesional pentru crearea de ntreprinderi mici i mijlocii, ca i pentru lucr torii pe cont propriu, etc. n aceste domenii vor trebui conjugate ac iunile de politic cele ale organiza iilor neguvernamentale (care se preocup O diferen guvernamental de promovare a ocup rii (mai ales a unor modele de ocupare a for ei de munc feminin ), cu de problemele specifice ale familiei i femeii, dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii, etc. semnificativ din punct de vedere al pie ei muncii ntre tineri i celelalte categorii de vrst rezid n faptul c primii prezint un grad de risc mai mare la omaj. Dincolo de vrst , sex, ocupa ie, ramur economic , arie geografic sau condi iile pie ei muncii, tinerii sunt expu i la perioade de omaj mai lungi dect adul ii. Categoria tinerilor omeri este caracterizat de mari fluctua ii pe pia a muncii. Acest proces se datoreaz att condi iilor economice n care func ioneaz pia a muncii, ct i tranzi iei de la coal la munc . Dac pentru persoanele adulte legisla ia muncii ofer o securitate a muncii, pentru
11

Asigur ri i protec ie social tineri astfel de reglement ri sunt mai limitate, dac nu chiar inexistente. Ultimii veni i, primii concedia i devine un principiu care nu ofer siguran a minim a locului de munc pentru tineri. O alt caracteristic a omajului la tineri este gradul mare de concentrare a omajului n acest grup. omajul afecteaz tinerii i pe termen lung, cu efecte negative asupra veniturilor, dac se are n vedere faptul c pensiile se calculeaz pe baza vechimii n munc . Tinerii arat o mare mobilitate ocupa ional pe pia a muncii, ceea ce m re te riscul lor de a deveni omeri, cel pu in o perioad scurt de timp. Dac se adaug i lipsa de calificare se poate n elege de ce tinerii sunt nclina i s accepte locuri de munc mai pu in atractive. Similar, ei sunt mai predispu i la experimentare, adic sunt mai mobili dect adul ii n ceea ce prive te profesiile i locurile de munc . Noua inciden a omajului asupra tinerilor este important din cel pu in dou motive, fiecare dintre ele avnd implica ii sociale. n primul rnd perioadele prelungite de omaj la prima lor intrare pe pia a muncii le pot deteriora considerabil tinerilor ansele de a face fa mai trziu acestei pie e. n consecin exist riscul ca abilit ile i competen ele dobndite de ei n timpul preg tirii i form rii s se deterioreze, ei transformndu-se cu timpul(atunci cnd este cazul) din persoane calificate n persoane necalificate. n al doilea rnd, problema omajului n rndul tinerilor este foarte important prin ns i amploarea ei. n anul 2000 persoanele sub 30 de ani reprezentau aproape 54% din totalul omerilor care beneficiau de ajutor de omaj sau aloca ie de sprijin i acest procent se men ine i n prezent. O a treia cauz , foarte important , o reprezint economia secundar sau munca la negru,neoficial . Se pare c mai mult de dou treimi dintre cei care nu au loc de munc sau sunt n omaj, desf oar activit i n vederea dobndirii de c tiguri. Acest tip de activit i la negru sunt foarte tentante pentru tineri din cel pu in dou motive. Primul ar fi acela c ele permit n acela i timp ridicarea ajutorului de omaj sau aloca iei de sprijin, ct i c tiguri din respectiva activitate. Al doilea motiv, este c acest tip de munc este de obicei ocazional (ca zilieri de exemplu), individului r mnndu-i suficient timp liber, acesta din urm fiind o variabil deosebit de fructificat de c tre tineri. Astfel marea majoritate a tinerilor consider ca a avea un salariu bun este cel mai important atribut al unui loc de munc . ns avnd n vedere contextul macroeconomic, astfel de locuri de munc sunt evident foarte greu de g sit ast zi n Romnia. Prezentarea tuturor factorilor i categoriilor vulnerabile la omaj scot n eviden i care necesit deci mijloace aparte de rezolvare.
12

necesitatea abord rii omajului

nu ca un tot unitar, ci pe segmente de popula ie care au caracteristici diferite, cauze specifice

Asigur ri i protec ie social

1.6. Reconversia profesional


1.6.1. Reconversia profesional . Concept. Dimensiune financiar n condi iile perioadei de tranzi ie n care pia a muncii este caracterizat de multiple schimb ri i ntreaga popula ie, nainte de toate cea ocupat , este supus unui proces de restructurare n plan profesional i comportamental, educa ia, formarea profesional reintegrarea profesional , tind s capete o valoare deosebit . Reconversia profesional respectiv perfec ionarea profesional nu constituie terapii miraculoase care solu ioneaz sigur, de la sine, problemele majore ale pie ei muncii. Succesul lor n planul ocup rii i reocup rii for ei de munc , al func ion rii pie ei muncii r mne dependent de asigurarea unui ansamblu de condi ii nainte, n timpul i dup derularea acestora. Reconversia profesional a for ei de munc nu trebuie privit doar ca un mijloc de a sc pa de amenin area omajului, ci a a cum se procedeaz n rile dezvoltate, ca un mijloc de a ob ine o calificare mai nalt , un loc de munc mai bun i toate avantajele care decurg din aceasta. Reconversia profesional reprezint procesul prin care are loc o schimbare a condi iilor economice anterioare, o modificare a obiectului activit ii anumitor agen i economici i chiar a unor ramuri ale economiei na ionale, iar n cadrul industriei pe subramurile acesteia, datorit trecerii lor de la un gen de produc ie la altul. Reconversia profesional a for ei de munc ndepline te dou func ii importante: a) func ia economic de ajustare a for ei de munc la nevoile economice n continu schimbare, n vederea echilibr rii ofertei cu cererea de munc , a echilibr rii excedentelor cu deficitele de for de munc ; b) func ia social reprezentnd o prghie care asigur concomitent: reducerea i combaterea omajului; combaterea s r ciei, tiut c popula ia omer are o contribu ie apreciabil n determinarea propor iilor i evolu iei popula iei s race. Resursele financiare trebuie s recalificare sau perfec ionare, respectiv: salariile personalului de predare i instruire i sumele pl tite colaboratorilor externi; sume destinate pentru a acoperi chiria s lilor de curs, materialele didactice, documente de eviden , rechizite, ntre inerea cl dirii, ap , energie, cazare, cantin , transport (pentru cursan ii naveti ti), echipament de lucru, material de produc ie, etc. asigure acoperirea cheltuielilor pentru calificare, i recalificarea/reconversia profesional , n leg tura nemijlocit cu ocuparea, reocuparea i

13

Asigur ri i protec ie social n ceea ce prive te veniturile centrelor de calificare, recalificare i perfec ionare a omerilor acestea provin din: taxe de participare la cursuri suportate din fondul pentru plata ajutorului de omaj (valabil numai pentru omerii care primesc ajutor de omaj) taxe de participare la cursuri suportate de c tre solicitan i (agen i economici, me te ugari, persoane fizice aflate n cmpul muncii); taxe prev zute pentru presta iile de servicii, conform reglement rilor n vigoare; sumele realizate din valorificarea lucr rilor i opera iilor efectuate de cursan i n perioada de preg tire.

1.7. Indexarea i protec ia social


Indexarea reprezint o modalitate de conectare a unor variabile economice, precum salariile, impozitele, pensiile, cu cre terea nivelului general al pre urilor. Cel mai adesea indexarea se folose te pentru a oglindi dinamica veniturilor din munc a salariilor, n raport cu evolu ia pre urilor, ndeosebi a celor de consum personal, pentru corelarea cre terii salariilor cu infla ia. n toate rile cu economie de pia au fost adoptate legi prin care m rirea salariilor de baz cre te n mod automat, corelat cu indicele cre terii pre urilor, indice devenit oficial dup ce a fost negociat ntre sindicate, patronat i guvern. Indexarea este ns numai una din aceste modalit i i procedee de realizare a ri negocierea colectiv ri care nu practic corela iilor dintre salarii i pre uri, dintre salarii i costul vie ii; salarii-productivitate, salariivenit na ional, salarii i cre terea economic . ntr-o serie de ntemeiat pe o bun organizare a partenerilor sociali, realizeaz aceste corela ii f r ns a recurge la tehnicile index rii. Mai mult dect att ntr-o serie de indexarea (Germania, Japonia, Suedia, Austria) cre terea salariilor, de i mai mare dect n ri care recurg la indexare nu genereaz totu i procese infla ioniste mari, dimpotriv ele fiind chiar mai mici. Indexarea ndepline te ca func ie principal prevenirea eroziunii puterii de cump rare. Ea are ns i un efect secundar: acela de a transmite presiunile infla ioniste asupra costurilor, asupra ocup rii, pre ului i rentabilit ii, asupra investi iilor i cererii globale. n alte opinii, indexarea bine realizat nu are efecte infla ioniste dezechilibrante n plan economic i social. Alegerea unui indicator pentru indexarea salariilor este calculat n func ie de indicele pre urilor de consum care se calculeaz i se public regulat de c tre servicii publice specializate. n practic , indicele na ional al pre urilor de consum este criticat de regul de
14

Asigur ri i protec ie social c tre sindicate deoarece se calculeaz de indexare, rile cu economie de pia a) executiv ; b) ri n care indexarea este automat i propor ional cu nivelul cre terii pre urilor; c) ri n care o parte mai mult sau mai pu in important a salaria ilor beneficiaz de o clauz de indexare prin conven iile colective ale fiec rei unit i economice; d) ri n care indexarea este inexistent ; Oricum ar fi ns practica index rii, este apreciat n unanimitate ca o prghie solid a politicii sociale pornind de la ns i obiectivele sale: nivelul de trai i calitatea vie ii. n cazul in care compensarea const ntr-o sum uniform pentru to i salaria ii, eficacitatea protec iei sociale depinde de volumul aceste compensa ii i de nivelul remuner rii; salariile mici vor fi bine protejate n timp ce salariile nalte nu vor fi dect n parte. Cu toate acestea problema nu este deloc simpl deoarece sunt prezente dou procese care se deruleaz n spa ii temporare diferite: a) indexarea este un fenomen continuu (a c rei stare se poate percepe de la o lun la alta cu ajutorul statisticilor de pre uri) b) conven iile colective se ncheie pe o durat variabil de un an, doi sau chiar mai mult. Cu toate acestea, rareori negocierile salariale pot fi redeschise la fiecare trei sau ase luni; prev znd indexarea salariilor, sindicatele ncearc s se protejeze mpotriva cre terii pre urilor n timpul perioadei dintre o negociere i alta. Clauza de indexare reprezint o dispozi ie de contract care prevede ca ajustarea salariilor stabilite prin contract s reflecte total sau par ial evolu ia pre urilor, a costurilor specifice sau evolu ia nivelului general al pre urilor. Utilizarea clauzei de indexare se bazeaz pe faptul c ea este prev zut ca urmare a schimb rii puterii de cump rare(cel mai adesea prin deteriorarea sa). i sufer influen a obiceiurilor de consum ale familiei pot fi clasificate astfel:

medii. Dup m rimea num rului de salaria i i a altor categorii de popula ie care beneficiaz ri unde to i salaria ii beneficiaz de indexare reglementat de c tre puterea

1.8. Protec ia social a popula iei n vrst


Pe m sura naint rii n vrst oamenii i pierd capacitatea de a muncii i c tiga din ce n ce mai pu in, de aceea au nevoie s li se asigure o surs de venit pn la sfr itul vie ii. Societ ile i guvernele au elaborat mecanisme de asigurare a veniturilor cet enilor vrstnici,

15

Asigur ri i protec ie social ca partea re elei de securitate social , care cuprinde o serie de riscuri cum ar fi: mb trnirea, invaliditatea, accidentele de munc , boala, s r cia etc. n anumite ri ponderea cheltuielilor cu pensiile n P.I.B a atins o dimensiune extrem de mare, respectiv: 11,8% n Fran a, 10,8% n Germania, 14,4% n Italia. Cre terile amintite, care privesc toate categoriile de pensii (de b trne e, invaliditate i urma ), au avut loc n condi iile sporirii att a num rului de beneficiari, ct i a nivelului pensiei reale, evident, cu efecte pozitive asupra condi iilor de via a pensionarilor. Asupra procesului amintit au ac ionat n principal trei factori: cre terea nsemnat a popula iei vrstnice, ca expresie procesului de mb trnire demografic ; extinderea gradului de cuprindere a popula iei n diferite sisteme de securitate social pentru b trne e; sporirea m rimii reale a pensiilor individuale n contextul progresului economic.

16

Asigur ri i protec ie social

2. SISTEMUL ASIGUR RILOR SOCIALE


2.1 Necesitatea i con inutul economic al asigur rilor sociale
n Romnia, primele forme ale asigur rilor sociale au luat fiin c tre sfr itul secolului al XlX-lea i nceputul secolului al XX-lea, din ini iativa lucr torilor din fabrici. De i n trecut n Romnia aceste asigur ri au cunoscut o oarecare dezvoltare, totu i, formele concrete de ocrotire a cet enilor i a familiilor lor n-au putut satisface pe deplin cerin ele de via ale acestora. Deoarece cet enii pot s ajung n imposibilitatea de a mai munci, i, deci, de a- i dobndi prin munc bunurile i serviciile necesare traiului lor i a familiilor lor datorit diferitelor cauze, cum sunt: accidentele, bolile, maternitatea, invaliditatea, precum i ca urmare a atingerii unei anumite limite de vrst , cnd omul nu mai poate munci cu plenitudinea for elor sale etc. este necesar ca statul, companiile na ionale, regiile autonome, societ ile comerciale, unit ile i organiza iile cooperatiste, asocia iile, ntreprinderile ia din timp m surile corespunz toare pentru private, ntreprinz torii particulari etc. s

protec ia cet enilor, asigurndu-le veniturile necesare traiului acestora i familiilor lor. Sub aspect financiar, asigur rile sociale particip la reparti ia unei p r i din produsul na ional brut, constituind un mijloc de control asupra form rii, repartiz rii i utiliz rii acestuia, cnd se alimenteaz , se repartizeaz i se utilizeaz fondurile asigur rilor sociale. Asigur rile sociale constituie acea parte a rela iilor social-economice b ne ti cu ajutorul c rora n procesul reparti iei produsului na ional brut se formeaz , se repartizeaz , se gestioneaz i se utilizeaz fondurile b ne ti necesare ocrotirii obligatorii a salaria ilor i pensionarilor din companiile na ionale, regiile autonome, societ ile comerciale, etc.. Asigur rile sociale cuprind un sistem de ocrotire, de protec ie i de ajutorare a cet enilor activi, a pensionarilor i a membrilor lor de familie, care const n acordarea de c tre stat sau anumite organiza ii de indemniza ii, ajutoare, pensii, trimiteri la odihn , la tratament balnear i alte gratuit i, n perioada n care se g sesc, temporar sau definitiv, n incapacitate de munc , sau n alte cazuri cnd ajutorarea este necesar . Aplicarea n practic a politicii sociale a statului romn a contribuit la cristalizarea i la perfec ionarea pe plan na ional a unui sistem de asigur ri sociale, care cuprinde ansamblul organizat al formelor de asigur ri sociale ce i p streaz individualitatea, depind unele de altele, realizndu-se astfel aspectul de totalitate i integralitate prin care sunt ocroti i lucr torii
17

Asigur ri i protec ie social din unit ile de stat, mixte, private, membrii cooperativelor me te ug re ti, agricultorii, avoca ii, slujitorii cultelor, personalul casnic pensionarii i membrii lor de familie. ncepnd din anul 1992 se contureaz tot mai bine realizarea unui sistem public na ional unificat de asigur ri sociale, prin integrarea n asigur rile sociale de stat a sistemelor independente de asigur ri sociale (asigur rile sociale pentru agricultori, ale coopera iei me te ug re ti, ale Bisericii Ortodoxe Romne, ale arti tilor plastici, ale muzicienilor, compozitorilor i scriitorilor). Prin instituirea sistemului public na ional de asigur ri sociale s-a creat un cadru unitar de aplicare a legisla iei n domeniu, se economisesc resurse materiale i umane, se creeaz flexibilitate n redistribuirea resurselor disponibile, n func ie de cerin ele pentru anumite presta ii, se nt re te controlul privind constituirea i utilizarea resurselor i calitatea presta iilor. i de ngrijire a blocurilor de locatari,

2.2 Principiile i rolul sistemului public na ional de asigur ri sociale


Principiile de organizare i func ionare a sistemului public na ional de asigur ri sociale sunt urm toarele: a) Unicitatea. Potrivit acestui principiu este organizat i func ioneaz un singur sistem public na ional de asigur ri sociale, garantat de stat. Concomitent, se prev d posibilitatea i condi iile de organizare i func ionare a unor sisteme private, facultative, de asigur ri sociale. b) Obligativitatea. n concordan cu cerin ele acestui principiu, persoanele fizice care desf oar activit i aduc toare de venituri i ndeplinesc condi iile prev zute de lege sunt cuprinse, prin efectul legii, n sistemul public na ional de asigur ri, beneficiind de drepturi i avnd obliga ii reglementate. Asigur rile sociale cuprind: personalul din companiile na ionale, regiile autonome, societ ile comerciale, ntreprinderile privare, cooperatorii, asocia ii, agricultorii, avoca ii, slujitorii cultelor, to i pensionarii i membrii lor de familie. Practic, ast zi to i cet enii activi ai rii, pensionarii i membrii lor de familie sunt ocroti i prin asigur rile sociale, ceea ce nseamn c la baza asigur rilor sociale se afl principiul generalit ii i c statul garanteaz aceste drepturi prin Constitu ie i prin alte acte normative. c) Garantarea de c tre stat a drepturilor de asigur ri sociale. Statul este garantul acestui drept exercitat prin sistemul public na ional al asigur rilor sociale. Statul sprijin

18

Asigur ri i protec ie social acest sistem al asigur rilor sociale, n situa ii temeinic motivate, prin acoperirea deficitelor financiare potrivit prevederilor legii bugetului de stat. d) Cet enii sunt ocroti i n toate cazurile i pentru toat perioada de pierdere a capacit ii lor de munc , iar mamele se bucur i de ocrotire social deosebit n caz de sarcin , lehuzie, pentru cre terea i ngrijirea copiilor, cnd au copii mici bolnavi etc.. e) Egalitatea. Acest principiu are n vedere c persoanele asigurate beneficiaz de acelea i drepturi i au acelea i obliga ii dac ndeplinesc acelea i condi ii prev zute de lege. f) Imprescriptibilitatea dreptului la pensie i la indemniza iile de asigur ri sociale. Acest principiu este expres prev zut de legisla ia de asigur ri sociale. Salaria ii, membrii cooperatori, asocia ii, agricultorii i ceilal i cet eni care ndeplinesc condi iile legale au dreptul s cear oricnd stabilirea dreptului la pensie, indemniza ie etc.. h) Pensiile i indemniza iile de asigur ri sociale nu pot fi cedate nici total, nici par ial. Pensiile i indemniza iile de asigur ri sociale constituie un drept personal i nu pot face obiectul vreunei tranzac ii, nu pot fi limitate i nu pot fi cedate nici total, nici par ial, deoarece sunt menite s asigure condi ii decente de via persoanei c reia i-au fost conferite. i) Autonomia i descentralizarea, potrivit c ruia asigur rile sociale se nf ptuiesc de c tre asigura ii respectivi prin organe proprii i organiza ii competente. Rolul deosebit al asigur rilor sociale const n ocrotirea cet enilor n toate cazurile de pierdere a capacit ii de munc ; de asemenea, prin acordarea indemniza iilor i aplicarea unor restric ii ac ioneaz mpotriva lene ilor, simulan ilor i chiulangiilor etc. Asigur rile sociale au un rol important n educarea cet enilor, n dezvoltarea con tiin ei cet ene ti, n promovarea echit ii sociale; ele cultiv atitudinea responsabil fa de munc , fa de familie etc. Asigur rile sociale sunt chemate s ndeplineasc un rol important n men inerea i ridicarea bun st rii poporului.

2.3. Sursele de constituire a fondurilor asigur rilor sociale


Izvoarele de formare a fondurilor asigur rilor sociale sunt contribu iile ce se pl tesc de c tre agen ii economici i salaria i calculate prin aplicarea unor cote procentuale asupra fondurilor de salarii n cazul angajatorilor i asupra salariilor brute n cazul angaja ilor. Deci, cuantumul fondurilor asigur rilor sociale depinde, n principal , de m rimea veniturilor realizate de personalul ncadrat n munc , deci o cre tere a veniturilor personalului determin i majorarea veniturilor asigur rilor sociale de stat. Sursele de constituire a fondurilor asigur rilor sociale de stat sunt: Contribu ii pentru asigur ri sociale ce se pl tescde agen ii economici i institu ii; Contribu ii ale salaria iilor i cet enilor
19

Asigur ri i protec ie social Contribu ii pentru asigur rile sociale datorate de unit ile particulare bazate pe libera ini iativ Contribu ia agricultorilor cu gospod rie individual Contribu ia membrilor societ ilor agricole sau ai altor forme de asociare din agricultur Contribu ia slujitorilor cultelor Contribu ia persoanelor care desf oar activit i exclusiv pe baz de conven ii civile Contribu ia altor persoane Contribu ii diferen iate ale salaria ilor i pensionarilor care merg la tratament balnear i odihn Alte venituri.

Nivelul contribu iilor pentru asigur rile sociale de stat a evoluat n timp de la 9% la 14% ct era n anul 1989, la 20% n anul 1990. Din anul 1992, contribu iile pentru asigur rile sociale de stat ce se pl tesc de c tre agen ii economici i institu ii au fost majorate i diferen iate. Majorarea cotei de contribu ie a fost determinat de necesitatea p str rii echilibrului bugetului asigur rilor sociale de stat, n condi iile noi create de efectele tranzi iei la economia de pia . Stabilirea unor cote diferen iate a fost necesar pentru realizarea unei echit i sporite, prin leg tura mai strns ntre contribu ia pl tit n timpul activit ii i presta iile ob inute la vrsta pension rii, inndu-se seama de grupa de munc n care a lucrat. n acest mod, contribu ia a fost stabilit diferen iat pe 3 grupe: - grupa a III-a , pentru condi ii normale de munc ; - grupa a II-a, pentru condi ii deosebite de munc ; - grupa I, pentru condi ii speciale de munc . Contribu iile la asigur rile sociale de stat se aprob anual prin Legea bugetului asigur rilor sociale de stat. Pentru anul 2011, contribu iile sunt prev zute in Legea nr. 287/2010 publicat n Monitorul oficial nr. 880/2010 (vezi anexa 1). Nivelul procentelor contribu iilor pentru alimentarea fondurilor asigur rilor sociale de stat este determinat de urm torii factori principali: a) importan a ramurii economice sau a domeniului deactivitate social , cultural , tiin ific , de ocrotire a s n t ii; b) condi ii demunc ; c) caracterul i felul muncii; d) gradul de periculozitate i toxicitate n care
20

Asigur ri i protec ie social sepresteaz munca; e) m rimeasalariilor; f) ponderea personalului pe sexe; g)

formeleconcrete de ocrotire a pertsonalului, a pensionarilor i familiilor ecstora etc. Contribu iile pentru asigur rile sociale pl tite dec tre agen ii economici exprim rela ii economice. Izvorul lor de formare lconstituie munca prestat delucr torii respectivi. Contribu iile pentru asigur rile sociale reprezint cea mai mare parte a veniturilor bugetului asigur rilor sociale de stat. Contribu iile pentru asigur rile sociale datorate de angajatori se calculeaz asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asigura i,precum i asupra veniturilor lunare realizate de persoanele care desf oar activit i exclusiv pe baz de conven ii civile de prest ri servicii i care realizeaz un venit brut pe an calendaristic n care se cuprind: a) Salariile tarifare ale personalului unit ilor (personalul permenent, temporrar sau sezonier); b) Drepturile b ne ti pentru concedii legale i suplimentare; c) Salariile cuvenite lucr torilor sco i din produc ie pentru a urma o profesional practic n produc ie; d) Onorariile pl tite speciali tilor pentru expertizele efectuate; e) Sporurile desalarii; f) Indemniza iile de conducere; g) Drepturile b ne ti ce se acord personalului n perioada de timp ct ndeline te diferitele obliga ii de stat i ob te ti; h) Premiile prev zute s se acorde personalului n cursulul anului; Pentru personalul casnic, contribu iile cuvenite asigur rilor sociale se calculeaz asupra c tigului pe care lrealizeaz (veniturileb ne ti i avantajele n natur decare se bucur ,evaluate n bani), dar nu mai pu in dect salariul minim brut pe ar . Cu ncepere din anul 2001, salaria ii pl tesc o contribu ie pentru asigur rile sociale de stat care reprezint o treime din contribu iile totale stabilite n acestscop. Baza lunar decalcul a contribu iei individuale de asigur ri sociale n cazul asigura ilor o constituie: Salariile individualebrute, realizate lunar, inclusiv sporurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munc celorlalte categorii de asigura i; Venitul lunar asigurat, prev zut n declara ia sau contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o p trime din salariul mediu brut pe economie.
21

coal

i cele care se acord elevilor colilor profesionale pentru perioada de

i adaosurile, i/sau veniturile

Asigur ri i protec ie social Contribu ia de asigur ri sociale pentru omeri se suport integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de omaj, la nivelul cotei stabilite pentru condi ii normale de munc . Calculul i plata contribu iei de asigur ri sociale pentru omeri se fac lunar de c tre institu ia care administreaz Fondul pentru plata ajutorului de omaj, respectiv Agen ia Na ional a Ocup rii for ei de Munc . Termenele de plat a contribu iei angajatului i angajatorului la asigur rile sociale sunt pn la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei pentru care se datoreaz drepturile salariale i/sau veniturile de natura drepturilor salariale. Neplata acestora la termenul prev zut genereaz plata unor major ri calculate pentru fiecare zi de ntrziere, pn la data achit rii sumei datorate. Cota major rilor de ntrziere se stabile te potrivit reglement rilor privind executarea crean elor bugetare iar sumele calculate i pl tite ca major ri de ntrziere reprezint venit la bugetul asigur rilor sociale de stat. De asemenea, n cazul n care contribu ia lunar de asigur ri sociale achitat de contribuabili este mai mare dect contribu ia datorat , anual se procedeaz la regularizarea sumelor prin restituirea n numerar a sumei achitate n plus sau prin compensare cu obliga ii de plat viitoare. n cazul n care angajatorul, n urma calcul rii i re inerii contribu iei angajatului la asigur rile sociale nu face i plata la buget a acestei sume, fapta constituie stopaj la surs penalizeaz conform normelor legale. Bugetul asigur rilor sociale de stat mai este alimentat i cu alte venituri cum sunt: sumele rezultate din lichidarea debitelor din anii anteriori, restituirea subven iilor acordate sta iunilor balneare n anii preceden i i nefolosite, major rile i amenzile aplicate pentru neplata la timp i integral a contribu iilor pentru asigur ri sociale, restituirea unor sume pl tite din eroare, pensii neachitate i prescrise etc. Bugetul asigur rilor sociale de stat mai este alimentat i cu excedentul bugetului anului precedent, care se reporteaz urm tor. pe anul i se

22

Asigur ri i protec ie social

3. FORMELE DE OCROTIRE A CET SOCIALE DE STAT

ENILOR PRIN ASIGUR RILE

Cheltuielile bugetare destinate ocrotirii cet enilor din ara noastr prin asigur rile sociale de stat au crescut de la an la an. Principalele forme de ocrotire a cet enilor prin asigur rile sociale destat sunt: a) Pensiile; b) Trimiterile la tratament balnear i odihn ; c) Indemniza iile i ajutoarele; d) Alte cheltuieli cu ocrotirea s n t ii. A. Pensiile. Pensia este un drept b nesc, osum de bani ce se pl te te lunar persoanelor care i nceteaz activitatea ca urmare a atingerii unei anumite limite de vrst , a invalidit ii, pe tot timpul vie ii de la pensionare (sau ct este invalid),copiilor urma i pn la o anumit vrst i so iei (so ului) care are calitatea de urma , pentru a li se asigura acestora condi ii sau ctdureaz invaliditatea sau calitatea de urma . Pensia constituie optime de via . Pensiile sepl tesc prin asigur rile sociale destat, prin asisten social de stat, dup caz, pe via sociale de stat. B. Trimiterile la tratament balneo-climateric i odihn . Trimiterile la tratament balneoclimateric i odihn constituie o alt form de ocrotire a cet enilor prin asigur rile sociale de stat i au un rol important n prevenirea mboln virilor, refacerea i nt rirea s n t ii pensionarilor, a salaria ilor i a membrilor lor de familie. Pe baza prescrip iilor medicale, salaria ii i pensionarii sunt trimi i la odihn i la tratament balneoclimateric. Se acord prioritate salaria ilor care lucreaz n condi ii foarte grele sau foarte v t m toare, sunt suferinzi de boli cronice sau profesionale, invalizilor. Biletele de odihn sunt finan ate din fondurile asigur rilor sociale de stat, se distribuie n limita num rului de locuri aprobate prin legea bugetului asigur rilor sociale de stat i reprezint aproximativ 15% n compara ie cu cele de tratament. De aceste bilete de odihn pot beneficia so ul/so ia celui ndrept it, precum i copiii acestuia dac au vrsta cuprins ntre 6 i 18 ani i urmeaz cursurile unei unit i de nv mnt preuniversitar. Contribu ia care trebuie s fie pl tit de beneficiari pentru biletele de odihn se stabile te dup cum urmeaz :
23

principala form de ocrotire a fo tilor salaria i, amembrilor lor de familie prin asigur rile

Asigur ri i protec ie social pentru salaria ii bugetari 50% din pre ul integral al biletului de odihn ; pre ul integral al biletului de odihn n cazul so ului, so iei; 50% din contribu ia p rintelui n cazul copiilor. Costul transportului, mesei, caz rii i tratamentului balneoclimateric se suport pentru salaria i, pensionari i membrii lor de familie c rora li se acord biletele respective din bugetul asigur rilor sociale de stat, n propor ie de 70% i diferen iat, n func ie de nivelul pensiei sau al salariului, n func ie de sta iune i de sezon. Pentru asigura ii care se afl n incapacitate temporar de munc pe o perioad mai mare de 90 de zile i pentru pensionarii de invaliditate, contravaloarea biletelor de tratament balnear se suport integral din bugetul asigur rilor sociale de stat. Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile i se stabile te de medicul expert al asigur rilor sociale, n func ie de tipul afec iunii i de natura tratamentului. C. Indemniza iile i ajutoarele de asigur ri sociale. Indemniza iile i ajutoarele i de constituie o alt form de ocrotire a cet enilor. Prin asigur rile sociale de stat se acord urm toarele indemniza ii recuperarea capacit ii i ajutoare: indemniza ii pentru prevenirea mboln virilor de munc ,indemniza ii pentru incapacitate temporar

munc ,indemniza ii n caz de maternitate, indemniza ia de na tere, indemniza ia pentru cre terea i ngrijirea copilului pn la un an, indemniza ia pentru cre terea i ngrijirea copilului bolnav, ajutorul de deces. D. Cheltuielile cu ocrotirea s n t ii. ncepnd din aprilie 1991 prin asigur rile sociale de stat se efectiueaz i unele cheltuieli cu ocrotirea s n t ii,ndeosebi pentru procurarea demedicamente cu pre redus prin Ministerul s n t ii.

24

Asigur ri i protec ie social

4. PENSIILE
Pensiile constituie forma principal de ocrotire a cet enilor prin asigur rile sociale de stat. pensiile sunt drepturi b ne ti lunare ce seacord persoanelor care i nceteaz activitatea datorit atingerii unei limite devrst ,invalidit ii, pe tottimpul vie ii de la pensionare, i so ului supravie uitor care au calitate de urma i, copiilor urma i pn la o anumit vrst

pentru a li se acorda acestora condi ii decente de via . Pensiile se acord , n raport cu salariul, tuturor cet enilor care au mplinit vrsta prev zut de lege, au vechimea necesar n munc ori i-au pierdut total sau n cea mai mare parte capacitatea de munc datorit unor accidente sau boli, precum i urma ilor. Sistemul public al pensiilor de asigur ri sociale de stateste catacterizat de evolu ia cheltuielilor cu plata pensiilor, de evolu ia num rului mediu al pensionarilor de asigur ri sociale de stat, de evolu ia pensiei medii i de evolua ia pensiei medii reale de asigur ri sociale de stat.

4.1 Principiile dreptului la pensie


Sistemul public de pensii se organizeaza si functioneaza avnd ca principii de baza: a)principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public de pensii bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la sistem; b)principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale exercitndu-se corelativ cu ndeplinirea obligatiilor; c)principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se n temeiul contributiilor de asigurari sociale platite; d)principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, ntre persoane aflate n aceeasi situatie juridica, n ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege; e)principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile de asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii;
25

Asigur ri i protec ie social f)principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public de pensii si asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau nlaturarea riscurilor asigurate prevazute de lege; g)principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public de pensii, conform legii; h)principiul imprescriptibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie; i)principiul incesibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau partial. Baza legislativ n acest domeniu este reprezentat de Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (vezi anexa 2). Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza prin Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) si prin casele de pensii sectoriale. n subordinea CNPP functioneaza case judetene de pensii, n fiecare municipiu-resedinta de judet, precum si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti (case teritoriale de pensii). CNPP poate nfiinta case locale de pensii, n functie de numarul si structura asiguratilor, care functioneaza sub conducerea si controlul casei judetene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.

4.2 Asiguratii sistemului public de pensii


Asiguratii sistemului public de pensii pot fi cetateni romni, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada n care au, conform legii, domiciliul sau resedinta n Romnia. Pot fi asigurati ai sistemului public de pensii si cetatenii romni, cetatenii altor state si apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta n Romnia, n conditiile prevazute de instrumentele juridice cu caracter international la care Romnia este parte. Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform legii. n sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: I._ a)persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari; b)functionarii publici; c)cadrele militare n activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
26

Asigur ri i protec ie social d)persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele dect cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe; II.persoanele care si desfasoara activitatea n functii elective sau care sunt numite n cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, n conditiile legii, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I; III.persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, n conditiile legii - someri; IV.persoanele care realizeaza, n mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori cstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla n una dintre situatiile urmatoare: a)administratori sau manageri care au ncheiat contract de administrare ori de management; b)membri ai ntreprinderii individuale si ntreprinderii familiale; c)persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice; d)persoane angajate n institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; e)alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale; V.cadrele militare trecute n rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au ncetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, n conditiile legii; Se pot asigura n sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, n conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate n sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa si completeze venitul asigurat. Prin asigur rile sociale de stat seacord urm toarele pensii: a) Pensia pentru munca depus b) Pensia de invaliditate; c) Pensia anticipat ; d) Pensia anticipat par ial ; e) Pensia de urma .
27

i limit de vrst ;

Asigur ri i protec ie social

4.3 Pensia pentru limita de vrsta


Pensia pentru limita de vrsta se cuvine persoanelor care ndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind vrsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau n specialitate, dupa caz, prevazute de lege. Vrsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, att pentru femei, ct si pentru barbati. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, att pentru femei, ct si pentru barbati. Cu toate acestea, legisla ia prevede anumirte derog ri de la normele generale, reducndu-se vrsta i vechimea n munc (stagiul de cotizate) n func ie de condi iile deosebite i speciale de munc , categoriile de personal,maternitate, particularit ile activit ii didactice universitare i de cercetare tiin ific , existen a unor handicapuri etc. Asigura ii care i-au desf urat activitatea, total sau par ial, n condi ii deosebite de munc (unitatile miniere; activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare; activitatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale; aviatia civila etc.) au dreptul la pensie pentru munca depus vrst cu reducerea vrstelor standard de pensionare conform tabelului de mai jos:
Stagiul de cotizare realizat n conditii deosebite (ani mpliniti) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 Reducerea vrstei standard de pensionare cu: Ani 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 Luni 6 6 6 6 6 6 6 -

i limita de

Not : n legea nr. 263/2010 sunt prev zute, pentru fiecare categorie de asigura i, reducerile vrstei standard de pensionare corespunz toare stagiilor de cotizare.

28

Asigur ri i protec ie social

4.4 Pensia anticipata


Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani naintea mplinirii vrstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare dect stagiul complet de cotizare prevazut de lege. La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau n considerare perioadele asimilate prevazute delegea n vigoare: persoana a beneficiat sau beneficiaz de pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale nv mntului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normal a studiilor respective, cu condi ia absolvirii acestora; a satisf cut stagiul militar ca militar n termen sau militar cu timp redus, pe durata legal stabilit ,a fost concentrat, mobilizat sau n prizonierat. Cuantumul pensiei anticipate se stabileste n aceleasi conditii n care se stabileste cel al pensiei pentru limita de vrsta. La data ndeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de vrsta, pensia anticipata se transforma n pensie pentru limita de vrsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate n perioada de suspendare a platii pensiei anticipate. n aceste condi ii, transformarea pensiei anticipate n pensie pentru limita de vrsta se face din oficiu.

4.5 Pensia anticipata partiala


Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani naintea mplinirii vrstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pna la 8 ani. La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate par iale nu se au n vedere perioadele asimilate prev zute de lege, men ionate la pensia anticipat . Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de vrsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, pna la ndeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de vrsta. Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani n zonele afectate de poluarea remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km n jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea vrstei standard de pensionare cu 2 ani. La data ndeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de vrsta, pensia anticipata partiala se transforma n pensie pentru limita de vrsta si se recalculeaza prin
29

Asigur ri i protec ie social eliminarea diminuarii men ionate mai sus si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate n perioada de suspendare a platii pensiei anticipate partiale. Transformarea pensiei anticipate partiale n pensie pentru limita de vrsta, n aceste conditii se face din oficiu.

4.6 Pensia de invaliditate


Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza: a)accidentelor de munca si bolilor profesionale, conform legii; b)neoplaziilor, schizofreniei si SIDA; c)bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca. Beneficiaza de pensie de invaliditate si asigura ii care i-au satisf cut serviciul militar ca militar n termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, care au fost concentra i, mobiliza i de asemenea, sunt ndrept i i la aceast pensie i elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite n timpul si din cauza practicii profesionale. Persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori n legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi ntr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul la pensie de invaliditate n aceleasi conditii n care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca. n raport cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este: a)de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autongrijire; b)de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de autongrijire; c)de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putnd sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca. Criteriile si normele pe baza carora se face ncadrarea n gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si
30

Asigur ri i protec ie social Internelor si Serviciului Romn de Informatii, dupa caz, cu avizul Ministerului Sanatatii. CNPP si casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca si al comisiilor centrale de expertiza medicomilitara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romn de Informatii, dupa caz, organizeaza, ndruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca. Evaluarea capacitatii de munca, n vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de catre medicul specializat n expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP, sau dup caz, de catre comisiile de expertiza medico-militara de pe lnga spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala. Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, n functie de domiciliul solicitantului, sau, dupa caz, la comisiile de expertiza medico-militara de pe lnga spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala. n urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca sau, dup caz, comisiile de expertiza medico-militara de pe lnga spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala emit decizii medicale de ncadrare ntr-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrala de expertiza medico-militara a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor sau a Serviciului Romn de Informatii. n situatia n care, pentru emiterea deciziei medicale sunt necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurarilor sociale propune, dupa caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca, n conditiile legii. Decizia medicala se emite n termen de 45 de zile de la data nregistrarii cererii si se comunica n termen de 5 zile de la emitere. Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, n termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romn de Informatii, dupa caz. Comisiile medicale de contestatii functioneaza n cadrul centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca si Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare
31

Asigur ri i protec ie social a Capacitatii de Munca. Contestatia se solutioneaza n termen de 45 de zile de la nregistrare. Decizia emisa n solutionarea contestatiei se comunica n termen de 5 zile de la data solutionarii. Deciziile comisiilor medicale de contestatii si ale comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Romn de Informatii date n solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instantele judecatoresti competente n termen de 30 de zile de la comunicare. Deciziile medicale asupra capacitatii de munca necontestate n termen ramn definitive. Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat stagiul de cotizare necesar n raport cu vrsta, conform tabelului de mai jos.
Vrsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca pna la 20 ani de la 20-23 ani 23-25 ani 25-29 ani 29-33 ani 33-37 ani 37-41 ani 41-45 ani 45-49 ani 49-53 ani 53-57 ani 57-60 ani Peste 60 de ani Stagiul de cotizare necesar (ani) 1 2 3 6 9 11 14 17 20 23 25 26 27

Au dreptul la pensie de invaliditate si asigura ii care, pn la data ivirii invalidit ii au realizatcel pu in jum tate din stagiul de cotizare necesarprev zut n tabelul de mai sus. Pensionarii de invaliditate ncadrati n gradul I de invaliditate au dreptul, n afara pensiei, la o indemnizatie pentru nsotitor, n cuantum fix. Cuantumul indemnizatiei pentru nsotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita n conditiile legii. Indemnizatia pentru nsotitor se suporta de la bugetul de stat. Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic, n functie de afectiune, la intervale cuprinse ntre un an si 3 ani, pna la mplinirea vrstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau, dupa caz, de catre comisiile centrale de expertiza medico-militara. Dupa fiecare revizuire medicala, medicul expert al asigurarilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiza medico32

Asigur ri i protec ie social militara emit o noua decizie medicala asupra capacitatii de munca, prin care se stabileste, dupa caz: a)mentinerea n acelasi grad de invaliditate; b)ncadrarea n alt grad de invaliditate; c)redobndirea capacitatii de munca. Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau nceteaza ncepnd cu luna urmatoare celei n care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa n urma revizuirii medicale. Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei ncepnd cu luna urmatoare celei n care era prevazuta revizuirea medicala sau, dupa caz, ncetarea platii pensiei, n conditiile legii. Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a mbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat. Decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa la revizuirea medicala urmeaza aceleasi proceduri de contestare si solutionare. Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care: a)prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca; b)au mplinit vrstele standard de pensionare prevazute de lege; c)au vrsta mai mica cu pna la 5 ani fata de vrsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform legii. Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor nerevizuibili, sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii ntocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, n vederea reintegrarii socioprofesionale. Nendeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a acestei obligatii atrage suspendarea platii pensiei ncepnd cu luna urmatoare constatarii. La data ndeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de vrsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de vrsta. n aceast situatie se acorda, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos. Indemnizatia pentru nsotitor se mentine si pe durata acordarii pensiei pentru limita de vrsta.

4.7 Pensia de urmas


Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau ndeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Copiii au dreptul la pensie de urmas:
33

Asigur ri i protec ie social a)pna la vrsta de 16 ani; b)daca si continua studiile ntr-o forma de nvatamnt organizata potrivit legii, pna la terminarea acestora, fara a depasi vrsta de 26 de ani; c)pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit n perioada n care se aflau n una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b). Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la mplinirea vrstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. n cazul n care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de casatorie n minus. Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vrsta, pe perioada n care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an. Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vrsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie ori daca acestea sunt mai mici de 35% din cstigul salarial mediu brut Sotul supravietuitor care nu ndeplineste conditiile de mai sus beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca n aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din cstigul salarial mediu brut. Sotul supravietuitor care are n ngrijire, la data decesului sustinatorului, unui sau mai multi copii n vrsta de pna la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pna la data mplinirii de catre ultimul copil a vrstei de 7 ani, n perioadele n care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din cstigul salarial mediu brut. Pensia de urmas se stabileste, dupa caz, din: a)pensia pentru limita de vrsta aflata n plata sau la care ar fi avut dreptul, n conditiile legii, sustinatorul decedat; b)pensia de invaliditate gradul I, n cazul n care decesul sustinatorului a survenit naintea ndeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de vrsta.

34

Asigur ri i protec ie social Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din punctajul mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute mai sus, n functie de numarul urmasilor ndreptatiti, astfel: a)50% - pentru un singur urmas; b)75% - pentru 2 urmasi; c)100% - pentru 3 sau mai multi urmasi. Cuantumul pensiei de urmas, n cazul orfanilor de ambii parinti, se stabileste prin nsumarea drepturilor de pensie de urmas, calculate dupa fiecare parinte. n cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza. Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si ndeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

35

Asigur ri i protec ie social

5. ASIGUR RILE PENTRU OMAJ


Prin amploarea ngrijor toare, prin structurile complexe i mai ales prin dinamicile ce i schimb ritmurile i sensurile, omajul a devenit o problem macrosocial . n general, persoana apt de munc , dar care nu g se te de lucru i poate fi angajat par ial sau total numai n anumite momente ale dezvolt rii economic -sociale i se afl n situa ia de a primi indemniza ia de omaj se nume te omer. n sens restrns, omerul este acea persoan care caut un loc de munc remunerat i care nu are un asemenea loc n mod curent. Dac privim conceptul de omaj din perspectiva timpului, omajul de lung durat mai este numit i omaj cronic sau omaj de excludere i poate s dureze peste anumite limite de timp, diferite de la ar la ar , dar, n general, peste 12 luni consecutive. Analiza gradului de selectivitate pe pia a muncii, att din punct de vedere al disponibiliz rilor ct i din perspectiva angaj rilor, arat c cu ct vechimea de omer este mai mare, cu att ansele de angajare ale acestor omeri sunt mai mici. n Romnia, omajul de lung durat este cel care atinge n mod special persoanele cu vrst mai naintat care nu au disponibilit i de recalificare, ca de exemplu femeile, tinerii cu calificare redus dar i b rba ii lucr tori califica i care i-au desf urat activitatea n zone monoindustriale restructur rilor. i au fost disponibiliza i prin concedieri colective ca urmare a

5.1. Categorii de persoane cuprinse n sistemul asigur rilor pentru omaj


Datoreaz contribu ii pentru asigur rile de omaj: - angajatorii i persoanele juridice la care i desf oar activitatea: func ionarii publici, persoanele care i desf oar activitatea n func ii elective sau care sunt n cadrul autorit ii executive, legislative ori judec tore ti, militarii angaja i pe baz persoanele care au un raport de munc n calitate de membru cooperator; - persoanele care ncheie contract de asigurare pentru omaj; - persoanele care sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii. n sistemul asigur rilor pentru omaj sunt asigurate persoanele fizice cet eni romni care sunt ncadra i n munc sau realizeaz venituri, cu excep ia persoanelor care au calitatea de pensionari, cet enii romni care lucreaz n str in tate, cet enii str ini care, pe perioada
36

de contract,

Asigur ri i protec ie social n care au domiciliul sau re edin a n Romnia, sunt ncadra i n munc sau realizeaz venituri. Asigura ii au obliga ia s pl teasc contribu iile de asigur ri pentru omaj i au dreptul s beneficieze de indemniza ia de omaj. Ajutorul de omaj se acord urm toarelor persoane: persoanelor al c ror contract de munc economice pentru motive prev zute n Codul Muncii; persoanelor care au fost ncadrate n munc pe o perioad determinat ; absolven ilor de nv vechimea n munc ; persoanele fizice autorizate s presteze o activitate individual i membrii asocia iilor familiale n situa ia n care i-au ncetat activitatea renun nd la autoriza ia de func ionare, dac au contribuit la constituirea fondului pentru plata ajutorului de omaj pe o perioad de 12 luni n ultimii 2 ani. Nu beneficiaz de ajutorul de omaj urm toarele persoane: persoanele care de in, mpreun cu membrii familiei, terenuri agricole de cel pu in 20.000 m2; persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizeaz venituri din prestarea unor activit i autorizate mai mari de cel pu in jum tate din salariul minim; persoanele c rora li s-a oferit un loc de munc corespunz tor preg tirii i nivelului studiilor, situa iei personale, a st rii de s n tate situat la o distan de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu sau c rora li s-a recomandat d c tre oficiile for ei de munc , n scris, s urmeze cursuri de calificare, recalificare, perfec ionare i au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea; persoanelor care ndeplinesc condi iile de pensionare; absolven ilor de liceu care urmeaz forme superioare de preg tire profesional . Ajutorul de omaj se pl te te la cererea persoanelor ndrept ite de la data dobndirii drepturilor pe o perioad de cel mult 270 de zile calendaristice. Dac n aceast perioad direc iile de munc i preg tire profesional organizeaz cursuri de calificare, recalificare, perfec ionare sau alte forme de preg tire profesional , omerii sunt obliga i s le urmeze. mnt care n termen de un an s-au angajat i/sau au beneficiat integral de ajutor de integrare profesional , primesc ajutor de omaj indiferent de a fost desf cut din ini iativa unit ii

37

Asigur ri i protec ie social

5.2. Ajutorul sau indemniza ia de omaj


Ajutorul sau indemniza ia de omaj reprezint o form de sus inere material protec ie social a celor r ma i temporar f r loc de munc i i const ntr-o sum de bani fix ,

neimpozabil , care se stabile te i se acord lunar, o anumit perioad de timp, diferen iat pe categorii de persoane i vechime n munc precum i cu luarea n considerare a salariului de baz minim brut pe ar , n vigoare la data stabilirii acesteia. omerii beneficiaz de indemniza ia de omaj dac ndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: a) Au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni n ultimele 24 de luni premerg toare datei nregistr rii cererii; b) Nu realizeaz venituri sau realizeaz din activit i autorizate venituri mai mici dectindemniza ia de omaj; c) Nu ndeplinesc condi iile legale de pensionare; d) Sunt nregistra i la agen iile pentru ocuparea for ei de munc n a c ror raz teritorial i au domiciliul sau, dup caz, re edin a, dac au avut ultimul loc de munc ori au realizat venituri n acea localitate. Sunt asimila i omerilor persoanele carendeplinesc urm toarele condi ii: a) Sunt absolven i ai institu iilor de nv potrivit preg tirii profesionale; b) Sunt absolven i ai colilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt mnt, n vrst de 16 ani, care n cazuri absolven i ai institu iilor de nv mnt, n vrst de minimum 18 ani, care ntr-o perioad de60 de zile dela absolvire nu au reu it s se ncadreze n munc

justificate sunt lipsite de sus in tori legali sau ai c or sus in tori legali dovedesc c sunt n imposibilitatea de a presta obliga ia legal de ntre inere datorat minorilor; c) Sunt persoane care,nainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost \ncadrate n munc i care ntr-o perioad de 30 de zile dea data l s rii la vatr nu s-au putut i s ncadra n munc . Persoanele care solicit primirea ajutorului de omaj trebuie s ntocmeasc prezinte la oficiile for ei de munc o cerere expres n acest sens, nso it de urm toarele acte i documente: cererea pentru ob inerea unui loc de munc ; buletinul de identitate; actele de studii i calificare; actele eliberate de consiliul local al localit ii de domiciliu, din care s

38

Asigur ri i protec ie social rezulte c persoanele n cauz nu de in terenuri agricole; actele eliberate de organele

financiare teritoriale din care s rezulte c nu au alte surse proprii venituri, etc. Oficiul for ei de munc ntocme te cte un dosar pentru fiecare persoan , cu toate actele care stau la baza acord rii ajutorului de omaj, verificnd n acela i timp actele i documentele prezentate, urmnd ca n acela i timp s se stabileasc prin decizia directorului direc iei de munc i protec ie social , dac solicitantul ndepline te condi iile pentru i protec ie social acordarea ajutorului de omaj. Plata ajutorului de omaj se face lunar de c tre direc iile de munc drept. Persoanele beneficiare ale ajutorului de omaj au urm toarele obliga ii : s se prezinte lunar, pe baza program rii sau ori de cte ori sunt solicitate, la oficiul for ei de munc pentru vizarea carnetului de eviden , comunicarea unor eventuale locuri de munc vacante sau cursuri de calificare sau recalificare, s comunice oficiului for ei de munc urm toarele : ncadrarea cu contract de munc pe durat determinat sau nedeterminat ; dobndirea de terenuri agricole n suprafa a prev zut de lege; identificarea de surse proprii de venituri sau realizarea unui venit mediu lunar pe membru de familie, de cel pu in 60% din salariul de baz minim brut pe ar impozitat; ndeplinirea condi iilor de nscriere la pensia pentru munca depus vrst sau, dup caz, stabilirea pensiei de invaliditate; ndeplinirea stagiului militar sau stabilirea domiciliului n str in tate, etc. Plata ajutorului de omaj nceteaz n urm toarele situa ii : la ndeplinirea termenelor legale; la ncadrarea n munc a titularului sau dup 30 de zile de la ob inerea de c tre acesta a autoriza iei de executare a unei activit i pe cont propriu; n cazul refuzului nejustificat de a se ncadra ntr-o unitate cu contract de munc pe o durat nedeterminat sau determinat , ntr-un loc de munc corespunz tor preg tirii i nivelului studiilor omerului, situa iei personale i st rii lui de s n tate; la data refuzului nejustificat de a urma un curs sau o alt form de preg tire profesional organizate sau, dup caz, la data ntreruperii sau neabsolvirii cursurilor pe motive imputabile beneficiarilor. Indemniza ia de omaj se acord omerilor pe perioade stabilite n mod diferen iat,n fun ie de stagiul de cotizare, n felul urm tor:
39

propor ional cu num rul de zile calendaristice ct titularul este ndrept it s primeasc acest

i limit de

Asigur ri i protec ie social a) 6 luni,pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu in un an; b) 9 luni,pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu in 5 ani; c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. Cuantumul indemniza iei de omaj este o sum acordat lunar i n mod diferen iat,n func ie destagiul de cotizare, astfel: a) 75% din salariul minim brut pe ar garantat n plat ,n vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu in un an; b) Suma de 75% din salariul minim brut pe ar garantat n plat lacare se adaug o sum calculat prin aplicarea asupra mediei salariului de baz lunar brut pe ultimele12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferen iate n func ie de stagiul de cotizare. Cotele diferen iate n func ie de stagiul de cotizare sunt: - 3% pentru persoane cu pentru un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani; - 5% pentru persoane cu pentru un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani; - 7% pentru persoane cu pentru un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani; - 10% pentru persoane cu pentru un stagiu de cotizare de cel putin 20 ani. omerii i membrii lor de familie care se afl n ntre inere beneficiaz de urm toarele drepturi: asisten medical gratuit ; primesc aloca ia de stat pentru copii; perioada de omaj constituie vechimea n munc ; i p streaz dreptul locativ asupra locuin ei de serviciu; beneficiaz de drepturi de asigurare social n perioada n care urmeaz un curse de calificare, recalificare i perfec ionare; la cerere li se acord credite n condi ii avantajoase pentru nfiin area i dezvoltarea de ntreprinderi mici i mijlocii, n scopul cre rii de noi locuri de munc , n special pentru omeri.

5.3. Surse de constituire a bugetului asigur rilor pentru omaj


Bugetul asigur rilor pentru omaj se constituie din urm toarele surse: contribu iile angajatorilor. Angajatorii au obliga ia de a pl ti n fiecare lun o contribu ie la fondul pentru acordarea indemniza iei de omaj care se calculeaz prin aplicarea unei cote procentuale asupra fondului de salarii format din totalul salariilor brute lunare ale angaja ilor care au ncheiat contract individual de munc cu angajatorul respectiv. Aceast cot procentual a variat, fiind de 5%, 3,5%, de la 1 ianuarie 2004 ea a fost diminuat la 3% iar incepind cu 1 ianuarie 2011 este de 0,5%; contribu iile individuale ale persoanelor salariate. n fiecare lun , angajatorii au obliga ia s calculeze, s re in i s vireze lunar contribu ia individual
40

la bugetul

Asigur ri i protec ie social asigur rilor pentru omaj, prin aplicarea cotei de 0,5% asupra salariului de baz brut lunar, corespunz tor func iei ndeplinite, la care se adaug dup caz, indemniza ia de conducere, salariul de merit i alte drepturi salariale care fac parte din salariul de baz pentru persoanele care desf oar activit i pe baz de contract individual de munc ; contribu iile datorate de persoanele care ncheie contract de asigurare pentru omaj au obliga ia de a pl ti lunar o contribu ie la bugetul asigur rilor pentru omaj stabilit la o cot procentual calculat ca sum a cotelor procentuale aplicate n cazul contribu iei angajatorului, respectiv angajatului asupra venitului lunar declarat n contractul de asigurare pentru omaj; venituri din alte surse se constituie, n principal, din dobnzi, major ri pentru neplata n termen a contribu iilor, restituiri ale creditelor acordate omerilor, taxe ncasate de Agen ia Na ional a Ocup rii For ei de Munc precum i din dona ii reprezentnd cofinan ri PHARE pentru pl i compensatorii, conform Memorandumului ncheiat ntre Guvernul Romniei i Comisia European etc. n cazul n care sursele enumerate mai sus nu compenseaz cheltuielile deficitul , bugetar se acoper prin subven ii de la bugetul statului. La capitolul cheltuieli, n bugetul asigur rilor pentru omaj, cea mai mare parte sunt destinate pentru plata indemniza iei de omaj, urmate de aloca iile de sprijin, pl ile compensatorii, ajutorul de integrare profesional etc.

5.4. Rolul Agen iei Na ionale a Ocup rii For ei de Munc n diminuarea omajului
Ocuparea for ei de munc a devenit una din problemele cele mai tensionate ale tranzi iei. Romnia se confrunt cu o criz a ocup rii for ei de munc , n condi iile declinului economic instalat n ultimii 20 de ani. Privatizarea i restructurarea economiei romne ti au influen at semnificativ pia a muncii, determinnd masive disponibiliz ri i amplificarea fenomenului de omaj. Involu iile din economie au restrns posibilit ile de ocupare a for ei de munc ; num rul popula iei active i ocupate, respectiv rata de activitate i de ocupare s-au redus iar omajul s-a cronicizat. Apari ia omajului, men inerea i modificarea intensit ii lui, sunt aspecte ce pot fi n elese numai n leg tura lor cu sistemul real al economiei de pia . Ca un flux macrosocial global, omajul este generat de cauze multiple i complexe fapt pentru care diminuarea acestui fenomen presupune un sistem de prghii coordonate institu ional.

41

Asigur ri i protec ie social n acest context, a devenit necesar crearea unei institu ii care s monitorizeze i s diminueze fenomenele negative existente pe pia a muncii. Astfel, Prin Legea nr.145/1998, a fost reglementat nfiin area, organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale pentru Ocupare i Formare Profesional , institu ie public cu interes na ional, cu personalitate juridic , ce i-a nceput n mod efectiv activitatea la data de 1 ianuarie 1999. Ulterior, prin Ordonan a de Urgen a nr.294/2000 a fost modificat (ANOFM). Agen ia Na ional i completat Legea nr.145/1998, noua denumire a institu iei fiind Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc pentru Ocuparea For ei de Munc i implicit sc derea ratei (ANOFM), mpreun cu cele 42 de agen ii jude ene i peste 180 de agen ii locale au fost constituite cu scopul de a cre te gradul de ocupare a for ei de munc omajului. Pentru organizarea i coordonarea activit ilor specifice la nivel jude ean i la nivelul municipiului Bucure ti, Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc are n subordine agen ii constituite la nivel jude ean i cel al municipiului Bucure ti, unit i cu personalitate juridic . Agen iile jude ene pot nfiin a subunit i de furnizare a serviciilor de ocupare a for ei de munc . Pentru realizarea obiectivelor sale, Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc are urm toarele atribu ii principale: Organizeaz , presteaz i finan eaz , n condi iile legii, servicii de formare i mediaz ntre acestea i angajatorii profesional pentru persoanele nencadrate n munc ; Orienteaz persoanele nencadrate n munc munc ; Face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al asigur rilor pentru omaj; Administreaz bugetul asigur rilor pentru omaj i prezint Ministerului Muncii i Solidarit ii Sociale rapoarte trimestriale i anuale privind execu ia bugetar ; Propune Ministerului Muncii i Solidarit ii Sociale proiecte de acte normative n domeniul ocup rii i form rii profesionale i al protec iei sociale a persoanelor nencadrate n munc ; Organizeaz serviciile de stabilire, plat i eviden a ajutoarelor, aloca iilor stabili i de Ministerul iindemniza iilor finan ate din bugetul asigur rilor pentru omaj; Elaboreaz , n baza indicatorilor sociali de performan Ministrului Muncii i Solidarit ii Sociale etc. Muncii i Solidarit ii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare din ar , n vederea realiz rii echilibrului dintre cerere i oferta pe pia a intern a for ei de

42

Asigur ri i protec ie social ncepnd cu data de 1 martie 2002, Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc implementeaz Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc . Astfel, a crescut num rul de m suri active care i stimuleaz pe omeri s i caute o slujb , iar pe angajatori s creeze mai multe locuri de munc . Principalele servicii oferite omerilor de Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc sunt: Informarea i consilierea profesional constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor n c utarea unui loc de munc , n mod gratuit. Acestea sunt: furnizarea de informa ii privind pia a muncii i evolu ia ocupa iilor; evaluarea i autoevaluarea personalit ii n vederea orient rii profesionale; dezvoltarea abilit ii i a ncrederii n sine a persoanelor aflate n c utarea unui loc de munc n vederea lu rii deciziei privind propria carier ; instruirea n metode i tehnici de c utare a unui loc de munc ; Serviciile de mediere a muncii reprezint punerea n leg tur a angajatorilor cu persoanele aflate n c utarea unui loc de munc , n vederea stabilirii de raporturi de munc sau de serviciu. Serviciile de mediere constau n oferirea de informa ii privind locurile de munc vacante i condi iile de ocupare a acestora, prin publicarea, afi area i organizarea de burse ale locurilor de munc , medierea electronic , adic punerea n coresponden a a cererilor i ofertelor de munc prin intermediul Internet-ului; Consultan i asisten pentru nceperea unei afaceri se acord , la cerere, persoanelor n c utarea unui loc de munc , sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode i tehnici eficiente de management i alte servicii de consultan . Organizarea de cursuri de calificare/recalificare pentru omeri. Persoanelor aflate n c utarea unui loc de munc li se ofer astfel posibilitatea dobndirii cuno tin elor teoretice i practice specifice unei noi meserii care s m reasc ansele ocup rii unui loc de munc . Structura serviciilor de calificare/recalificare porne te de la cursuri de meserii, pn la cursuri de perfec ionare. De asemenea, sunt organizate i cursuri de ini iere n termenii de baz ai economiei de pia sau cursuri de preg tire pentru crearea de ntreprinderi mici; Stimularea mobilit ii for ei de munc . Persoanele care, n perioada n care primesc indemniza ia de omaj, se ncadreaz n munc ntr-o localitate aflat la peste 50 km de domiciliu, beneficiaz de o prim de ncadrare, egal cu dou salarii minime brute pe ar , n vigoare la data ncadr rii. Cei care se ncadreaz ntr-o alt localitate i, astfel, i schimb domiciliul, primesc o prim de instalare, echivalent economie ;
43

cu apte salarii minime brute pe

Asigur ri i protec ie social Stimularea angajatorilor de a ncadra personal cu vrst mai mare de 45 de ani precum i absolven i de coli profesionale, liceu sau facultate. Acordarea de credite cu dobnd subven ionat . Servicii de preconcediere. n cazul restructur rii unor activit i care pot conduce la modific ri substan iale ale num rului i structurii profesionale a personalului, angajatorii au obliga ia s n tiin eze agen iile pentru ocuparea for ei de munc n vederea adopt rii unor m suri pentru combaterea omajului i prevenirea efectelor sociale nefavorabile. Pentru a veni n sprijinul persoanelor afectate de restructur rile care au loc n economie, angajatorii au obliga ia de a n tiin a agen iile pentru ocuparea for ei de munc cu cel pu in 30 de zile naintea acord rii preavizelor prev zute de lege.

44

Asigur ri i protec ie social

6. ASIGUR RILE SOCIALE DE S N TATE


6.1 Importan a asigur rilor sociale de s n tate
Un sistem de asigur ri sociale de s n tate este desemnat s finan eze ngrijirea medical pentru popula ia asigurat i inclus n asigurare. n afara scopurilor sociale, acesta este un instrument financiar care organizeaz transformarea sumelor colectate n servicii medicale n a a fel nct toate persoanele asigurate s - i permit aceste servicii. Un sistem de asigur ri nu poate func iona dac pachetul de servicii prev zut a fi furnizat persoanelor asigurate nu este acoperit n ntregime de fondurile colectate. Aceasta nsemn c bugetul de asigur ri sociale de s n tate trebuie s acopere valoarea pachetului de servicii medicale asigurat de care are nevoie popula ia asigurat ntr-o perioad determinat . Circuitul fondurilor - de la contribuabili la institu iile de asigurare, de acolo la furnizorii de servicii medicale i napoi la pacien i sub form de servicii medicale reprezint structura financiar i organizatoric de baz a unui sistem de asigur ri sociale de s n tate. Contribu ia la fondul unic de asigur ri sociale de s n tate face parte din categoria impozitelor directe venituri curente fiscale, surs a bugetului special de asigur ri sociale de s n tate.

6.2. Structura sistemului de asigur ri sociale de s n tate


n Romnia a func ionat pn n 1997 un sistem sanitar organizat baza finan rii de la bugetul de stat. Grava subfinan are i slaba performan a sistemului sanitar au influen at major starea de s n tate precar a popula iei i au determinat politicienii s opteze pentru introducerea unui nou sistem de asigur ri sociale de s n tate, aprobnd n iulie 1997 Legea asigur rilor sociale de s n tate. ntre cele dou abord ri, finan area de la bugetul de stat sau din fondul asigur rilor sociale de s n tate, exist importante diferen e n ceea ce prive te organizarea, principiile de furnizare i conceptele economice. i acum sunt sisteme de s n tate finan ate de la bugetul de stat care func ioneaz n Anglia, Italia i unui sistem privat de servicii medicale. Principalele caracteristici ale unui sistem de s n tate public finan at de la bugetul de stat, sunt : furnizorii (spitalele, medicii) sunt pl ti i din aloca ii bugetare aprobate prin bugetul annual stabilit f r a fi o leg tur cu pachetul de servicii pentru pacien i;
45

rile scandinave, sisteme care permit func ionarea

Asigur ri i protec ie social la nivel macroeconomic nu exist o leg tur evident ntre taxele i impozitele pl tite de popula ie i volumul i structura serviciilor medicale furnizate sau resursele financiare necesare sectorului sanitar. Cre terea taxelor i impozitelor nu implic automat i cre terea resurselor n sectorul sanitar. Men inerea la un nivel extrem de sc zut a resurselor financiare destinate asisten ei medicale, indiferent de nivelul veniturilor colectate, s-a putut constata cu u urin noastr pn comparativ cu alte ntre 7-8 %. Prezentul sistem de asigur ri sociale de s n tate are o structur triunghiular de furnizare i finan are a serviciilor medicale. Cele trei p r i principale ale sistemului sunt: pacientul care pl te te contribu ia pentru asigurarea propriei s n t i; furnizorul care acord serviciile (spitalele i cabinetele medicale) casele de asigur ri sociale care gestioneaz sumele colectate pentru plata serviciilor necesare persoanelor asigurate. Aceste trei p r i sunt entit i autonome cu atribu ii, interese i responsabilit i specifice. Acest sistem nu mai are leg tur cu bugetul de stat i i separ func ia de colectare a resurselor de cea de furnizare a serviciilor. Caracteristicile acestui sistem de asigur ri sociale de s n tate sunt urm toarele: este asigurat un pachet definitiv de servicii acordate pentru ntreaga popula ie asigurat ; resursele colectate (contribu iile de asigurare) sunt intangibile altor institu ii publice; cuprinderea popula iei n asigurare este obligatorie indiferent de starea de s n tate proprie. Prin legea nr. 95/2006 s-a procedat la reformarea sistemului de asigur ri sociale de s n tate. n ara la aprobarea sistemului de asigur ri sociale de s n tate (2-3% din PIB) ri europene, inclusiv cele foste socialiste, unde aceste procente se ridic

6.3. Principiile asigur rilor sociale pentru s n tate


Asigur rile sociale pentru s n tate din Romnia sunt organizate i func ioneaz pe baza urm toarelor principii: a) cuprinderea obligatorie a tuturor cet enilor n cadrul sistemului medico-sanitar coerent de protec ie social . b) solidaritatea social cuprinz toare ntre toate categoriile sociale. Practic, i cele active; i s educe solidaritatea social se realizeaz ntre: s n to i i bolnavi; persoanele n vrst boga i i s raci; cei ce nu au copii i cei care i-au asumat sarcina s creasc

46

Asigur ri i protec ie social genera iile urm toare; cei angaja i i cei afla i n omaj; persoanele singure i cele cu familii care au mai mul i membri .a.m.d. c) prestarea n favoarea asigura ilor a unui pachet definit de servicii medico-sanitare. Persoanele asigurate beneficiaz de un complex de servicii medicale i sanitare, avndu-se n vedere cerin ele de ngrijire a st rii de s n tate. d) finan area autonom i echilibrul financiar. Asigur rile sociale pentru s n tate i constituie fondurile n principal din contribu iile n p r i egale ale persoanelor fizice i a celor juridice, iar n caz de nevoie i din subven ii din partea statului. e) conducerea autonom a asigur rilor sociale pentru s n tate. Potrivit acestui principiu, asigur rile sociale pentru s n tate au organe proprii de conducere, care cup rind reprezentan i ai asigur rilor i ai persoanelor juridice.

6.4. Finan area sistemului de asigur ri sociale de s n tate i organizarea financiar a acestuia
Asigurarea finan rii sistemului de asigur ri sociale de s n tate reprezint baza structurii financiare a acestuia. n principal, aceasta determin ce nivel al contribu iilor este necesar pentru a finan a serviciile sistemului avnd n vedere realizarea unui echilibru financiar al sistemului, precum i rezervele necesare pentru a prentmpina obliga ii viitoare necunoscute. Caracteristica sistemului de asigur ri sociale de s n tate este c se autofinan eaz deci exclude finan area de la stat ca o surs major de finan are. Principiul banii urmeaz pacientul este baza form rii bugetului de asigur ri sociale de s n tate i nu trebuie s fie neglijat atunci cnd se calculeaz nivelul veniturilor. Principalele surse de venituri ale sistemului de asigur ri sociale de s n tate sunt: - contribu iile angajatorilor; - contribu iile persoanelor asigurate; - subven iile de la stat; - alte venituri (copl i, etc.). Fondurile asigur rilor sociale pentru s n tate se utilizeaz pentru: - plata medicamentelor i a serviciilor medicale acordate; - cheltuieli de administrare i func ionare, ntr-o cot de cel mult 5%; - fondul de redistribuire, n cot de 7%; - fondul de rezerv , n cot de 5%. i

47

Asigur ri i protec ie social Disponibilit ile fondurilor r mase nefolosite la finele anului se reporteaz n anul urm tor i au acelea i destina ii. Popula ia i natura statutar a asigur rilor sociale nu implic neap rat participarea statului la finan area lor, deoarece asigurarea social este n mod normal autofinan at din contribu ii pl tite n mod regulat de salaria i i de angajatorii lor i de liber profesioni ti. Totu i, n practic , legisla ia asigur condi iile economice date. subven ii de la stat sau contribu ii, n func ie de dimensiunea i dezirabilitatea angajamentului popula iei de a sus ine sistemul financiar n

6.5. Persoanele cuprinse n asigur rile sociale pentru s n tate


n asigur rile sociale pentru s n tate sunt cuprinse n mod obligatoriu urm toarele categorii de persoane: - cet enii romni cu domiciliul n ar sau afla i temporar n str in tate; - cet enii str ini i apatrizii care au re edin a n Romnia. Calitatea de asigurat se dobnde te din ziua ncheierii contractului individual de munc i se p streaz pe toat durata acestuia. Persoanele care nu sunt salariate dobndesc n calitatea de asigurat din ziua n care au achitat contribu ia i o p streaz conform legii. Calitatea de asigurat nceteaz o dat cu pierderea dreptului de domiciliu sau de re edin Romnia i se dovede te cu un document justificativ adeverin pe viitor cu cardul electronic de asigurare. De asemenea, sunt cuprinse n asigur rile sociale pentru s n tate, f r contribu iei, urm toarele categorii de persoane: to i copiii n vrst de pn la 18 ani, tinerii de la vrsta de 18 ani pn la vrsta de 26 de ani, dac sunt elevi, studen i sau ucenici i dac nu realizeaz venituri din munc ; persoanele cu handicap care nu realizeaz venituri din munc , pensie sau alte surse i se afl n grija familiei; so ia, so ul i p rin ii f r venituri proprii, afla i n ntre inerea unei persoane asigurate; persoanele care n baza Decretului-lege nr. 118/1990 beneficiaz de drepturi ca urmare a faptului c au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurat cu ncepere de la 6 martie 1945; pensionarii de asigur ri sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. i alte categorii de personal; plata sau carnet de asigurat iar

48

Asigur ri i protec ie social femeile ns rcinate sau l uzele, dac nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baz minim brut pe ar ; persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul de ajutor social. Calitatea de asigurat, f r plata contribu iei pentru asigur rile sociale de s n tate din venituri proprii (ea se pl te te din alte surse), o are i persoana care se afl n una din urm toarele situa ii: - satisface serviciul militar n termen; - se afl n concediu medical, n concediu pentru sarcin medical pentru ngrijirea copilului bolnav n vrst de pn la 6 ani; - execut o pedeaps privativ de libertate sau arest preventiv; - beneficiaz de indemniza ie de omaj sau de ajutor social Sunt exceptate de la asigurarea obligatorie urm toarele categorii de persoane: - membrii misiunilor diplomatice acreditate n Romnia: - cet enii str ini care se afl temporar n ara noastr . i lehuzie sau n concediu

6.6. Drepturile i obliga iile asigura ilor


Asigura ii au dreptul la servicii medicale, medicamente i materiale sanitare n mod nediscriminatoriu, corespunz tor necesit ilor, suficiente calitativ i cantitativ, n concordan cu exigen ele tiin ei i tehnicii moderne. Contractul-cadru reglementeaz , n principal condi iile acord rii asisten ei medicale, referitoare la: - lista serviciilor medicale, a medicamentelor i a altor servicii pentru asigura i; - parametrii calit ii i ai eficien ei serviciilor; - nivelul costurilor, modul de decontare i actele necesare n acest scop; - asisten a medical primar ; - internarea i externarea bolnavilor; - necesitatea i durata spitaliz rii; - asigurarea tratamentului spitalicesc cu m suri de ngrijire sau recuperare; - condi ii generale de acordare, de c tre spital a tratamentului ambulatoriu; - prescrierea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor, a dispozitivelor de mers i de autoservire; - condi iile i plata serviciilor de tehnic dentar ; - informarea corespunz toare a bolnavilor.

49

Asigur ri i protec ie social Asigura ii au dreptul la asigurare medical , n caz de boal sau de accident, din prima zi de mboln vire sau de la data accidentului i pn la vindecare. ngrijirea medical care se acord asigura ilor se realizeaz prin servicii medicale, cum sunt: servicii de asisten medical preventiv i de promovare a s n t ii, inclusiv medical pre-, intra- i pentru depistarea precoce a bolilor; servicii medicale ambulatorii, spitalice ti, de asisten stomatologic ; de urgen , complementare pentru reabilitare; asisten postnatal ; ngrijiri medicale la domiciliu; medicamente, materiale sanitare, proteze. Asigura ii au dreptul s - i aleag medicul de familie care s le acorde serviciile medicale primare. Dac op iunea este pentru un medic de familie dintr-o alt localitate, asiguratul va suporta cheltuielile de transport. Asiguratul poate schimba medicul de familie dup expirarea a cel pu in 3 luni de la data nscrierii sale la medic. Pentru prevenirea mboln virilor i p strarea s n t ii, asigura ii sunt informa i permanent asupra mijloacelor de p strare a s n t ii, de reducere i de evitare a cauzelor de mboln vire. Dac se constat noxe profesionale sau risc crescut de accidentare, Casele de Asigur ri pentru S n tate au obliga ia s anun e autorit ile responsabile cu protec ia muncii. n vederea prevenirii mboln virilor i pentru p strarea s n t ii, Casele de Asigur ri pentru S n tate colaboreaz cu comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din i cu organiza iile Romnia, cu medicii cu experien , cu unit ile medico-sanitare de la bugetul asigur rilor sociale pentru s n tate i din alte surse. Serviciile medicale stomatologice preventive se suport de c tre Casele de Asigurare pentru S n tate n modul urm tor: nelimitat, pentru copii pn la vrsta de 16 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la gr dini , fie la coal ; pentru tinerii de la 16 ani pn la 20 ani, de dou ori pe an; pentru adul i, o dat pe an. Asigura ii n vrst de peste 30 de ani au dreptul la un control n fiecare an, pentru prevenirea bolilor cu consecin e majore n morbiditate i mortalitate. n caz de boal , asigura ii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complica iilor ei, pentru recuperarea sau cel pu in pentru ameliorarea suferin eipacientului. Tratamentul medical se aplic de c tre medici i personalul sanitar acreditat.

neguvernamentale, pentru ntocmirea de programe de s n tate finan ate de la bugetul de stat,

50

Asigur ri i protec ie social Asigura ii au dreptul la asisten medical de specialitate ambulatorie, la indica ia

medicului de familie, cu respectarea liberei alegeri a medicului specialist acreditat. Asisten a medical de specialitate se acord de c tre medicii speciali ti. Serviciile medicale ambulatorii cuprind: stabilirea diagnosticului, tratament medical, ngrijiri medicale, recuperare, medicamente i materiale sanitare. Tratamentul n spitale se acord prin spitalizare integral sau par ial , care cuprinde: consulta ii, investiga ii, stabilirea diagnosticului, tratament medical chirurgical, ngrijire, medicamente, materiale sanitare, cazare i mas . Tratamentele stomatologice se suport de c tre Casa de Asigur ri de S n tate n propor ie de 40-60%, innd seama de necesitatea respect rii controalelor profilactice impuse de serviciul stomatologic. n cazul copiilor n vrst de pn la 16 ani, aceste tratamente se suport de c tre Casa de Asigur ri pentru S n tate, pe baza criteriilor stabilite n contractulcadru. Asigura ii au dreptul la asisten pentru o perioad cadru. n ceea ce prive te tratamentul medical la domiciliu, asigura ii au dreptul s primeasc asisten medical la domiciliu i o ngrijire din partea unui cadru mediu sanitar, i de alte servicii speciale. dac este necesar i indicat de medic. Asigura ii beneficiaz cazuri prev zute de contractul-cadru. Serviciile medicale trebuie s fie de bun calitate. Asigurarea calit ii serviciilor medicale se realizeaz prin acceptarea de c tre Casele de Asigur ri pentru S n tate numai a: serviciilor medicale i stomatologice recunoscute de c tre Casa Na ional de Asigur ri pentru S n tate i de Colegiul Medicilor din Romnia; medicilor, asisten ilor medicali i a celuilalt personal acreditat; unui sistem informa ional corespunz tor asigur rii unei eviden e primare privind diagnosticul i terapia aplicat ; respect rii criteriilor de evaluare a calit ii asisten ei medicale i stomatologice, elaborate de c tre Colegiul Medicilor din Romnia. Contribu ia personal pentru asisten medical de recuperare ntr-o unitate special i dup un ritm stabilite de medicul curant n programul de reabilitare. medical de recuperare se stabile te prin contractuli/sau tratament

Astfel, asigura ii au dreptul la transport sanitar n urm toarele situa ii: urgen e medicale; alte

51

Asigur ri i protec ie social

7. INDEMNIZA II PENTRU INCAPACITATE TEMPORAR DE MUNC


Indemniza ia n caz de pierdere temporar a capacit ii de munc constituie o form de protec ie social concretizat n suma de bani ce se acord prin asigur rile sociale de stat pe toat perioada n care salaria ii permanen i, temporari sau sezonieri afla i n perioada de prob , i pierd temporar capacitatea de munc , din cauza unei boli profesionale sau a unui accident de munc , a unui accident n afar de munc sau a unei boli obi nuite, precum i pe toat durata convalescen ei, pn la ns n to ire sau pensionare. Deci, indemniza ia se acord salaria ilor cu contracte de munc de munc ncheiate pe durat determinat sau nedeterminat . Asigura ii beneficiaz de concediu medical i de indemniza ie pentru incapacitate temporar dac dovedesc incapacitatea temporar de munc printr-un certificat medical eliberat de c tre medicii asigur rilor sociale de stat. Acordarea acestor indemniza ii necesit un stagiu de cotizare de cel pu in 6 luni, realizat n ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical nscris n certificatul de concediu medical. Beneficiaz de indemniza ii pentru incapacitate temporar condi ii ca i ceilal i asigura i, pensionarii care realizeaz profesional pentru care se calculeaz de munc , n acelea i venituri dintr-o activitate salaria ilor, inclusiv

i se pl te te contribu ia de asigur ri sociale.

Concediul medical n caz de boal sau accident se acord

persoanelor aflate n perioada de prob , indiferent de durata determinat sau nedeterminat a contractului de munc , n caz de incapacitate temporar de munc provocat de boal sau de accident. Totu i, salaria ii ncadra i cu contract de munc pe durat determinat trebuie s aib o vechime n munc de minimum 4 luni n ultimele 12 luni sau de 10 luni n ultimii doi ani premerg tori acord rii concediului medical. Cnd concediul medical dep e te 6 luni, el poate fi prelungit de Ministerul S n t ii cu cel mult 90 de zile. n cazul n care nici dup expirarea acestei perioade de timp asiguratul nu- i reface capacitatea de munc , se avizeaz pensionarea de invaliditate. Indemniza ia n caz de pierdere temporar a capacit ii de munc din cauza unei boli sau a unui accident. Aceast indemniza ie constituie o form de protec ie social concretizat n suma de bani ce se acord prin asigur rile sociale de stat pe toat perioada de timp n care salaria ii permanen i, temporari sau sezonieri i pierd temporar capacitatea de munc ,
52

Asigur ri i protec ie social datorit unei boli profesionale sau accident de munc , a unui accident n afar de munc sau boal obi nuit , precum i pe toat durata convalescen ei pn la ns n to ire sau pensionare. Aceste indemniza ii se suport din prima zi de incapacitate temporar de munc desf oar activitatea. Dac unitatea economic i pn la data ncet rii acesteia sau pension rii numai din fondurile unit ii n care salariatul i i ncheie activitatea, indemniza iile respective se suport din asigur rile sociale de stat. Condi ia de acordare a indemniza ia n caz de pierdere temporar a capacit ii de munc este ca asiguratul s fi realizat cel pu in 6 luni de plat a contribu iei de asigur ri sociale n ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical nscris n certificatul de concediu medical. Indemniza ia se acord f r condi ii de stagiu de cotizare, n cazul urgen elor medicochirurgicale, a tuberculozei i a bolilor infecto-contagioase din grupa A. Cuantumul indemniza iei n caz de incapacitate temporar de munc se determin prin aplicarea cotei de 75% asupra bazei de calcul determinate ca medie a veniturilor lunare din ultimele ase luni, pe baza c rora s-a stabilit contribu ia pentru asigur rile sociale. Angaja ii n vrst de pn la 18 ani, cu o vechime nentrerupt n munc de pn la 2 ani au dreptul, n cazul incapacit ii temporare de munc , la un ajutor ce reprezint 56% din salariul tarifar lunar. n caz de incapacitate temporar de munc , din cauza unui accident care nu are leg tur cu munca sau a unei boli obi nuite, indemniza ia ce se acord pentru primele 3 zile calendaristice de concediu medical este de 50% din cuantumul cuvenit. Salaria ii unit ilor miniere precum i cei care i desf oar activitatea n condi ii foarte grele de munc , cum ar fi o el rii, turn torii, forje etc. i care se afl n concedii medicale datorit accidentelor de munc , mboln virilor profesionale precum i n cazurile de urgen medical beneficiaz de o indemniza ie ce reprezint 100% din salariul tarifar de ncadrare. De asemenea cuantumul indemniza iei n caz de incapacitate temporar de munc cauzat de tuberculoz , SIDA, cancer de orice tip i boal contagioas este de 100% din baza de calcul determinat ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni de cotizare. Indemniza ia n caz de pierdere temporar a capacit ii de munc se suport de c tre angajator i/sau de c tre bugetul asigur rilor sociale de stat. Angajatorul suport aceast indemniza ie n func ie de num rul de angaja i, astfel: Pn la 20 de angaja i, din a patra zi pn n a zecea zi de incapaciztate de munc ; ntre 21-100 de angaja i, din prima zi pn n a 12-a zi de incapacitate de munc ; Peste 100 de angaja i, din prima zi pn n a 17-a zi de incapacitate de munc .
53

Asigur ri i protec ie social Din bugetul asigur rilor sociale de stat, indemniza ia n caz de pierdere temporar a capacit ii de munc se suport astfel: Din prima zi de incapacitate temporar de munc , n cazul persoanelor care beneficiaz de indemniza ie de omaj, de integrare profesional sau aloca ie de sprijin, persoanele care au calitatea de asigurat i realizeaz un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel pu in 5 salarii medii brute pe economie; Din ziua urm toare celei suportate de angajator i pn la data ncet rii incapacit ii temporare de munc sau pension rii. Indemniza ia acordat pentru incapacitate temporar de munc se acord pe o durat de timp de cel mult 180 de zile n interval de un an, socotit din prima zi de mboln vire. ncepnd cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi pn la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigur rilor sociale. n cazul unor boli speciale, durata de acordare a indemniza iei pentru pierderea temporar a capacit ii de munc poate fi mai mare

54

Asigur ri i protec ie social

8. ALTE TIPURI DE AJUTOARE PENTRU PENSIONARI I PERSOANE CU DIZABILIT I


Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaz de:
y y

indemniza ie lunar , indiferent de venituri, n cuantum de 202 lei; buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, n cuantum de 91 indemniza ie de nsotitor, n cuantum de 416, sau asistent personal. indemniza ie lunar , indiferent de venituri, n cuantum de 166 lei; buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, n cuantum de 68

lei ;
y

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaz de:


y y

lei. Persoanele adulte cu handicap mediu benficiaz de:


y

buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, n cuantum de 33,5

lei. Nu pot beneficia de presta ii sociale:


y

adul ii cu handicap ngriji i i proteja i n centre reziden iale publice, cu adul ii cu handicap care sunt re inu i sau condamna i definitiv la o pedeaps adul ii cu handicap grav sau accentuat care realizeaz venituri, afla i n

excep ia centrului de tip respiro;


y

privativ de libertate, pe perioada re inerii ori deten iei;


y

ngrijirea i protec ia asistentului personal profesionist. Copilul cu handicap grav beneficiaz de:
y

aloca ie de stat n condi iile i n cuantumul prev zut de lege, majorat cu buget personal complementar lunar, indiferent de venituri n cuantum de 91 indemniza ie de nso itor, n cuantum de 416 lei sau asistent personal. aloca ie de stat n condi iile i n cuantumul prev zut de lege, majorat cu buget personal complementar lunar, indiferent de venituri n cuantum de 68

100%, acordat de Agen ia Na ional pentru Presta ii Sociale;


y

lei;
y

Copilul cu handicap accentuat beneficiaz de:


y

100%, acordat de Agen ia Na ional pentru Presta ii Sociale;


y

lei.
55

Asigur ri i protec ie social Copilul cu handicap mediu benefici az de:


y

aloca ie de stat n condi iile i n cuantumul prev zut de lege, majorat cu buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, n cuantum de 33,5

100%, acordat de Agen ia Na ional pentru Presta ii Sociale;


y

lei. Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaz


y

i de:

aloca ie lunar de hran , calculat pe baza aloca iei zilnice de hran stabilite

pentru consumurile colective din unit ile sanitare publice. Nu pot beneficia de drepturile prev zute mai sus copiii cu handicap care se afl n internate sau centre de plasament aferente unit ilor ori institu iilor de nv se asigur ntre inere complet din partea autorit ii administra iei publice. Facilit i sociale: Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaz de:
y

mnt special sau

n alte tipuri de institu ii publice cu caracter social, cu excep ia centrului de tip respiro, n care

gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, n limita

costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, n limita a 12 c l torii dus-ntors pe an calendaristic;
y

gratuitate transport urban cu mijloace de transport n comun de suprafa

i cu

metroul. Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaz de:


y

gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, n limita

costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, n limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, n limita a 6 c l torii dus-ntors pe an calendaristic;
y

gratuitate transport urban cu mijloace de transport n comun de suprafa a i cu

metroul. Copilul cu handicap grav beneficiaz de:


y

gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, n limita

costului unui bilet la tren accelerat clasa a II -a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, n limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, n limita a 12 c l torii dus-ntors pe an calendaristic;
y

gratuitate transport urban cu mijloace de transport n comun de suprafa

i cu

metroul.
56

Asigur ri i protec ie social Copilul cu handicap accentuat beneficiaz de:


y

gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, n limita

costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, n limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, n limita a 6 c l torii dus-ntors pe an calendaristic;
y

gratuitate transport urban cu mijloace de transport n comun de suprafa

i cu

metroul. Beneficiaz de aceste facilit i i urm toarele persoane:


y y y

nso itorii persoanelor cu handicap grav, n prezen a acestora; nso itorii copiilor cu handicap accentuat, n prezen a acestora; nso itorii adul ilor cu handicap auditiv i mintal accentuat, n prezen a asisten ii personali ai persoanelor cu handicap grav; asisten ii personali profesioni ti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

acestora, pe baza anchetei sociale;


y y

Persoanele cu handicap, de in toare de autoturisme adaptate handicapului, precum i persoanele care le au n ngrijire beneficiaz de:
y

scutire de la plata tarifului de utilizare a re elelor de drumuri na ionale n baza

rovinietei. Persoanele cu handicap sau reprezentan ii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:
y

un card-legitima ie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care

transport o persoan cu handicap posesoare de card-legitima ie beneficiaz de parcare gratuit .

57

Asigur ri i protec ie social

9. SISTEMUL ASIGUR RILOR SOCIALE N ROMNIA. PROTEC IA SOCIAL N UNIUNEA EUROPEAN


n majoritatea rilor, fondurile asigur rilor sociale se constituie dincontribu ia rii noastre

agen ilor economici,institu iilor, salaria ilor i statului (unori prin subven ii dac este cazul). De pild , potrivit legii pentru unificarea asigur rilor sociale din toate provinciile din 1933, fondurile asigur rilor sociale se constituiau dintr-o contribu ie global de 6% aplicat asupra salariilor i suportat n p r i egale de c tre salaria i i patroni, precum i dintr-o subven ie a statului. Pe baza legii asigur rilor sociale din anul 1938 s-au stabilit o cotiza ie unic de 8% aplicat asupra salariului mediu,pl tit n p r i egale de c tre salaria i i patron, precum i o contribu ie a statului. Patronii care foloseau mai mult de zece salaria i pl teau o cotiza ie suplimentar de 1,2% aplicat asupra salariilor pl tite angaja ilor,destinat acoperirii riscurilor de accidente. n rile din europa i din celelalte continente, fondurile asigur rilor sociale de stat se constituie din cotiza iile salaria ilor, din contribu ia patronilor,din unele subven ii din partea statului n diferite propor ii, precum i din alte surse. De pild ,n Austria angaja ii pl tesc circa 13% din salariu,patronii pl tesc o contribu ie de 12,54% calculat asupra salariilor, iar statul subven ioneaz orice deficit. n Belgia, angaja ii pl tesc 14,5% din salariu,patronii pl tesc 15% calculat asupra salariilor, iar statul suport diferite cote din cheltuieli. n Fran a, angaja ii pl tesc circa 16% din salariu, patronii suport o cot de 20,8% din statul de plat , iar statul suport o anumit subven ie. n Elve ia, asigura ii pl tesc circa 6% din c tiguri, patronii datoreaz 5% din statul deplat , iarguvernul acord subven ii reprezentnd 20% din costul pentru b trne e i 50% din cel pentru invaliditatew. n Olanda, asigura ii pl tesc 13% din salariu, patronii pl tesc 20,85% din statul de plat ,iar guvernul suport subven ii i contibu ii pentru persoanele cu venituri mici. n suedia, fondurile asigur rilor sociale de stat se constituie din contribu ia salaria ilor reprezentnd 10% din salarii, patronii pl tesc circa 18% din statele de salarii,iar guvernul suport circa 25% din costul presta iilor. n Germania, fondurile asigur rilor sociale de stat se constituie n urm toarele propor ii: cotiza ii ale salaria ilor 15,8%, contribu ii ale patronilor 19% i subven ii din partea statului.

58

Asigur ri i protec ie social

10. ELEMENTE DE STATISTIC SOCIAL


n procesul definirii obiectului de studiu i al metodelor cu care opereaz , statistica socialeconomic s-a divizat n dou mari sec iuni: - statistica economic , cu subramurile sale i care abordeaz cu predilec ie procesele economice din societate; - statistica social , organic legat de prima, dar care pune un accent deosebit pe aspectele de ordin social. Dac statistica economic cunoa te actualmente o dezvoltare evident prin l rgirea ariei de investigare la nivel microeconomic, f r a neglija aspectele macroeconomice ce servesc ca fundament deciziilor n conducerea economiei na ionale, statistica social r mne tributar accentului pus pe aspectele macrosociale. Pentru obiectul de studiu al protec iei sociale i asigur rilor sociale, statistica social serve te drept fundament al analizei dinamicii i structurii indicatorilor lega i de statistica popula iei, statistica muncii i asisten ei sociale, statistica s n t ii, statistica gospod riei comunale i de locuin e, statistica nv mntului tiin ei i culturii, statistica justi iei i ordinii publice, statistica mediului nconjur tor etc.

10.1. Sistemul de indicatori ai statisticii nivelului de trai


Prin nivel de trai n elegem gradul de satisfacere a necesit ilor de via ale popula iei unei ri, ale unui grup social sau ale unei persoane, expresie a volumului de bunuri i servicii de care dispune popula ia pe baza veniturilor ob inute. n sens general, nivelul de trai reprezint ansamblul condi iilor materiale, culturale i sociale pe care societatea le creeaz membrilor s i. Limitele nivelului de trai depind de nivelul de dezvoltare economic al fiec rei activit ilor depuse, ca i de pozi ia fiec rei persoane fa - nivelul i evolu ia veniturilor; - nivelul popula iei; - nivelul i structura consumului de bunuri i servicii; - condi iile de munc i odihn ; - condi iile de locuit i serviciile comunale;
59

ri,

gradul de participare la procesul muncii, capacit ile, aptitudinile i nivelul calitativ al de sursele de venit. Aspectele definitorii ale nivelului de trai sunt legate de urm toarele elemente: i evolu ia pre urilor bunurilor i serviciilor ce alc tuiesc consumul

Asigur ri i protec ie social - starea de s n tate a popula iei; - nivelul de instruire i accesul la cultur i art . Sarcinile principale ale statisticii nivelului de trai constau n urm toarele: - culegerea de informa ii prin intermediul unor surse tradi ionale de nregistrare total (d ri de seam statistice, recens minte, registre agricole, cadastrul funciar, etc.) sau prin intermediul nregistr rilor special organizate (cercetarea selectiv a bugetelor de familie, anchete, monografii) cu ajutorul c rora se poate caracteriza nivelul de trai al popula iei; - elaborarea metodologiei de calcul al principalilor indicatori sintetici i analitici ai nivelului de trai i determinarea acestora pentru diverse perioade de timp; - analiza periodic a evolu iei principalilor indicatori ai nivelului de trai pentru fundamentarea deciziilor de politic economic cuprinde: 1. Indicatori ai bazei materiale a nivelului de trai: avu ia na ional ; produsul intern brut; venitul na ional disponibil brut; popula ia activ ocupat ; productivitatea muncii sociale. 2. Indicatorii veniturilor popula iei: veniturile globale (n bani i n natur ); veniturile finale (nete); veniturile reale; veniturile totale utilizate de popula ie; c tigul salaria nominal net (salariul real); indicele pre urilor de consum (indicele costului vie ii); veniturile popula iei din fondurile sociale de consum. 3. Indicatorii consumului popula iei: indicatorii valorici ai consumului; indicatorii consumului n unit i naturale; indicatorii consumului alimentar exprimat n calorii i factori nutritivi; indicatorii st rii de nutri ie a popula iei; indicatorii serviciilor utilizate de popula ie. 4. Indicatorii condi iilor de locuit: indicatori ai asigur rii popula iei cu locuin e; indicatorii caracteristicilor tehnice i ai gradului de confort; cheltuielile popula iei pentru construirea, ntre inerea i folosirea locuin elor. 5. Indicatorii condi iilor de munc condi iilor de odihn a popula iei. 6. Indicatorii nivelului cultural al popula iei: indicatori ai nivelului de instruire a popula iei; indicatori privind activitatea cultural cultur ; indicatori ai procesului de nv i gradul de accesibilitate a popula iei la mnt; indicatori ai dezvolt rii tiin ei i gradului de i odihn : gradul de ocupare a for ei de munc ; indicatori ai condi iilor la locul de munc ; durata zilei i s pt mnii de lucru; indicatori ai i social a statului.

Sistemul indicatorilor generali i specifici ai nivelului de trai al popula iei

r spndire a cuno tin elor tiin ifice n rndul popula iei.

60

Asigur ri i protec ie social 7. Indicatori ai bazei materiale a ocrotirii s n t ii i st rii de s n tate a popula iei: indicatorii accesibilit ii popula iei la asisten s n tate a popula iei; indicatorii bilan ului vital al popula iei. medical ; indicatorii st rii de

10.2. Cercetarea selectiv a bugetelor de familie


Bugetul de familie reprezint un sistem de eviden bilan ier n scopul identific rii veniturilor pe surse de formare, cheltuielilor i consumului dup destina ie, precum i alte aspecte ale nivelului de trai al unei familii, nregistrate n mod sistematic, n ordine cronologic i pe m sura producerii fenomenelor sau grupate dup anumite criterii. surs de informa ii pentru Bugetul de familie r mne cea mai important

caracterizarea nivelului de trai al popula iei, permi nd abordarea unor aspecte ce nu se reg sesc n mod detaliat n cadrul altor surse de informa ii statistice. Principalele obiective urm rite prin cercetarea bugetelor de familie vizeaz ob inerea datelor referitoare la: componen a familiei; veniturile n bani i n natur dup sursa de provenien ; cheltuielile n bani i n natur pe destina ii (produse alimentare, produse nealimentare i servicii; consumul principalelor produse alimentare. Suplimentar, cu o anumit periodicitate (anual, la interval de doi ani, etc.) pe baza e antionului bugetelor de familie se organizeaz i alte cercet ri selective referitoare la ndelungat , condi iile de locuit, nzestrarea familiilor i gospod riilor cu bunuri de folosin

situa ia nzestr rii gospod riei cu animale i p s ri, produc ia gospod riei i destina iile acesteia, volumul acumul rilor b ne ti i n natur , stocurile principalelor produse agricole, bugetul de timp. n cercetarea bugetelor de familie unitatea de observare este gospod ria, definit ca totalitatea persoanelor ntre care exist , n general, leg turi de rudenie, locuiesc i se gospod resc mpreun , participnd total sau par ial la bugetul comun de venituri i cheltuieli. Avnd n vedere situa ia actual din ara noastr putem afirma c marea majoritate a gospod riilor se confrunt de fapt cu familia, de unde i denumirea generic de bugete de familie. Membrii familiei se consider persoanele care compun familia, prezente permanent n gospod rie sau temporar absente (dac nu i-au constituit o alt familie) i care particip integral sau par ial la formarea veniturilor n bani i n natur ct i la cheltuirea i consumarea bugetului, ca i la realizarea acumul rilor n bani i n natur ale familiei. Din punct de vedere economic, familia este o unitate bazat pe echilibru dintre venituri i consum, echilibru ce poate fi constatat prin cercetarea bugetului acesteia. Bugetul de familie se bazeaz pe urm toarele principii:
61

Asigur ri i protec ie social - soldul b nesc i stocul de produse aflate n gospod rie la nceputul perioadei, plus intr rile din cursul perioadei trebuie s fie egale cu ie irile din cursul perioadei, plus soldul b nesc i stocul de produse la sfr itul perioadei; - nregistrarea intr rilor i ie irilor se face, de regul , att n expresie valoric , ct i n expresie natural ; - nceperea nregistr rilor pentru toate familiile din e antion este precedat inventarierea banilor i a produselor aflate n familie la data nceperii nregistr rii; - nregistrarea cuprinde i elemente care s permit verificarea sistemului bilan ier al bugetului de familie. Referitor la perioada pentru care se elaboreaz , bugetul poate fi lunar sau anual. Bugetul lunar prezint avantaje de ordin organizatoric, faciliteaz prelucrarea operativ a datelor, oferind condi ii mai bune pentru verificarea veridicit ii informa iilor, prin corela ia de balan . Bugetul anual este mai dificil de delimitat, dat fiind durata perioadei, se complic opera iunile de prelucrare final , avnd ns avantajul c ofer o imagine mai complet a condi iilor de trai ale popula iei i face posibil caracterizarea sezonalit ii n formarea veniturilor i consumului. n cercetarea selectiv a bugetelor de familie din ara noastr se utilizeaz urm toarele formulare statistice: a) Caietul pentru nregistrarea intr rilor i ie irilor b ne ti i n natur capitole: I. Intr ri de bani ale tuturor membrilor familiei; II. Ie iri de bani pentru diferite cump r turi i alte pl i ale familiei; III. Intr ri i ie iri de produse n natur ; IV. Animale i p s ri; V. Animale i p s ri sacrificate; VI. Prelucrarea produselor agroalimentare; VII. Alte nsemn ri ale familiei. Acest formular are rolul ca pe baza autonregistr rii de c tre fiecare familie cercetat a datelor privind intr rile b ne ti (veniturile), ie irile b ne ti (cheltuielile), consumul, etc., s asigure eviden ierea tuturor fenomenelor i proceselor economico-financiare i sociale care au loc n familie, n momentul producerii lor i la locul n care sau produs; b) Bugetul familiei nr. (formularul B).
62

de

ale

familiei. El este completat de c tre fiecare familie din e antion i cuprinde urm toarele

Asigur ri i protec ie social n acest formular, statisticianul (ndrum torul) de bugete centralizeaz datele nscrise de c tre familie n caietul pentru nregistrarea intr rilor i ie irilor b ne ti i n natur , precum i alte date privind familia, i are urm toarele capitole: I. Componen a familiei i num rul zilelor de alimenta ie; II. Intr rile i ie irile b ne ti; III. Intr rile i ie irile de produse agroalimentare; IV. Animale i p s ri; V. Cump rarea de m rfuri nealimentare; VI. Sume n valut . c) Fi a familiei, care cuprinde capitolele: I. Unele date privind persoanele din componen a familiei; II. nzestrarea cu bunuri de folosin ndelungat ; III. mprumuturi i credite. d) Referat privind nlocuirea familiei din e antion, cuprinznd: I. Caracteristicile familiei existente n e antion i a celei nou alese; II. Alte date privind familia. e) Raport statistic privind rela iile financiare ale agen ilor economici i sociali cu salaria ii, colaboratori la cercetarea bugetelor de familie. Indicatorii medii rezulta i din cercetarea bugetelor de familie pot fi extin i asupra colectivit ii generale, folosind diverse metode recomandate de teoria statisticii, innd seama de nivelul erorii limit admise cu ocazia constituirii e antionului. Institutul Na ional de Statistic efectueaz permanent verificarea reprezentativit ii e antionului bugetelor de familie i compar periodic nivelul indicatorilor determina i pe baza cercet rii selective cu nivelul rezultat din nregistr ri statistice totale.

10.3. Statistica veniturilor popula iei


Veniturile popula iei ob inute ntr-o anumit perioad de timp constituie unul din elementele esen iale pentru caracterizarea nivelului de trai. n studiul veniturilor popula iei se folosesc o serie de indicatori sintetici i analitici care permit caracterizarea nivelului, structurii i dinamicii veniturilor popula iei. n cadrul indicatorilor sintetici cei mai importan i sunt: - Produsul intern brut; - Venitul na ional brut; - Veniturile reale ale popula iei;
63

Asigur ri i protec ie social - Salariul real; - Veniturile din fondurile sociale de consum. Indicatorii analitici i propun fie s aprofundeze cunoa terea volumului veniturilor pe categorii sociale i surse de formare, fie s detalieze veniturile dup con inutul acestora. n gama indicatorilor analitici se includ: soldul n numerar al popula iei la nceputul i sfr itul perioadei; ncas rile b ne ti ale popula iei din: salarii, vnzarea produselor agricole, ncas ri b ne ti de la societ i agricole, aloca ia de stat pentru copii, burse, ajutor de omaj, ajutoare sociale i pensii, ncas ri din vnz ri de terenuri, construc ii, certificate de proprietate, ac iuni, ncas ri din dividende i dobnzi, ncas ri din chirii, mprumuturi i credite, venituri din meserii i prest ri de servicii, alte ncas ri. Prin venituri ale popula iei se n elege totalitatea ncas rilor b ne ti, a contravalorii produselor n natur i serviciilor, ob inute i primite de popula ie ca urmare a prest rii unor activit i utile din punct de vedere social sau ca drepturi, n conformitate cu legisla ia fiec rei ri, din fondurile sociale de consum. Veniturile popula iei nu se rezum numai la ncas rile b ne ti, ci ele includ, n egal m sur , bunuri i servicii ob inute de popula ie. Dac , pentru salaria i i pensionari, veniturile se concretizeaz n special sub forma ncas rilor n bani, pentru agricultori cea mai mare parte a veniturilor apare sub forma produselor agricole i a eptelului de animale i p s ri din gospod ria personal . Pe de alt parte, popula ia prime te servicii gratuite n domeniul nv mntului, ocrotirii s n t ii, compensa ii i gratuit i n transportul pe C.F.R., alte nsumarea veniturilor b ne ti, a veniturilor sub form venitului total al popula iei. 10.3.1. Probleme metodologice privind calculul veniturilor reale Indicatorul venituri reale constituie unul dintre cei mai importan i indicatori utiliza i n caracterizarea nivelului de trai al popula iei. Baza veniturilor reale o constituie produsul intern brut (P.I.B.) determinat ca valoare a bunurilor i serviciilor rezultate din procesele de produc ie n cadrul ecomiei na ionale, destinate a fi consumate, investite, exportate sau stocate. Ca urmare, produsul intern brut poate fi determinat pe baza rela iei: PIB = CF + FBCF + VS + (E I), n care: PIB = produsul intern brut;
64

facilit i specifice din partea agen ilor economici. de bunuri, precum i a serviciilor primite n mod gratuit, i care nu au form materializat , conduc la ob inerea

Asigur ri i protec ie social CF = consumul final; FBCF = formarea brut de capital fix; VS = varia ia de stoc, E = exporturi; I = importuri. Al i indicatori sintetici ce pot fi utiliza i n analiza veniturilor reale ale popula iei, ca suport material sunt venitul disponibil brut i venitul na ional disponibil brut. Venitul disponibil brut este soldul contului de venit din sistemul conturilor economiei na ionale i m soar venitul de care dispune na iunea pentru efectuarea opera iunilor de consum final i economie brut . Venitul na ional disponibil brut se determin pe baza produsului intern brut (PIB) la care se adaug veniturile primite din str in tate sub forma remuner rii salaria ilor, i importurilor, subven iilor de exploatare, dobnzilor, impozitelor asupra produc iei na ional (unit ile rezidente). Indicatorul veniturilor reale se refer la toate veniturile pe care le ob ine popula ia, exprimate n bunuri materiale i servicii necesare traiului. Suma total a veniturilor popula iei realizate ntr-o anumit perioad formeaz venituri globale ale popula iei. Ele includ sumele provenite din salarii, aloca ia de stat pentru copii, pensii, ajutoare sociale, burse, veniturile provenite din munca n agricultur , industria casnic , prest ri de servicii de c tre ntreprinz tori particulari, beneficii din profitul net i pensii, ncas ri b ne ti de la societ i agricole, ajutoare de omaj, sume provenite din vnz ri de terenuri, imobile i alte bunuri, contravaloarea bunurilor i serviciilor primite gratuit de la stat, din coopera ie sau persoane particulare, sume retrase de la C.E.C., mprumuturi contractate de la unit i publice sau private, contravaloarea m rfurilor i serviciilor cump rate pe credit, soldul n bani la nceputul lunii, ncas ri din vnzarea de certificate de proprietate, ac iuni, dividende, dobnzi etc.. Ele se mai numesc i venituri totale nominale brute. Cea de-a doua categorie cu care se opereaz pentru determinarea veniturilor reale este reprezentat de veniturile finale nete ale popula iei. Veniturile finale se determin prin sc derea din veniturile totale nominale brute a unor sume ce reprezint obliga ii fa de bugetul de stat, agen i economici cu capital mixt sau privat i care nu sunt destinate consumului. n aceast categorie intr : impozitul pe venituri de natura salariilor, contribu ia
65

dividendelor, etc. din care se scad veniturile de aceea i natur pl tite str in t ii de economia

Asigur ri i protec ie social pentru pensia suplimentar , contribu ia pentru ajutorul de omaj, impozitul pe venit,

impozitul pe cl diri, terenuri, prime asigur ri., dobnzi la mprumuturile contractate, avansuri i mprumuturi acordate, cotiza ii sindicat, rate scadente, mprumuturi i credite restituite, depuneri la b nci etc. Veniturile finale nete reprezint deci sumele pe care popula ia le folose te efectiv pentru consumul individual. Ele se mai numesc i venituri nominale nete. Raportul dintre suma veniturilor nominale nete i num rul mediu anual al popula iei reprezint venitul mediu final net pe o persoan . Venitul real pe un locuitor se stabile te ca raport ntre venitul mediu nominal net i indicele pre urilor de consum Indicele pre urilor de consum. Pentru determinarea indicelui pre urilor de consum informa iile necesare provin att din surse bazate pe nregistr ri totale, nregistr ri selective sistematice sau de o singur dat , precum i din informa iile oferite prin bugetele de familie. 10.3.2. Probleme metodologice privind calculul salariilor reale Biroul Interna ional al Muncii recomand utilizarea a dou no iuni: salariu i c tig salarial. Salariul cuprinde sumele ncasate pentru munca efectiv prestat , potrivit formei de salarizare aplicat , sporurile i indemniza iile acordate ca procent de salariu; pl tite din fondul de salarii. C tigul salarial este format din salariu, la care se adaug primele din profit i alte surse. Prin defini ie, salariul real reprezint expresia b neasc a cantit ii de bunuri i servicii pe care popula ia salariat i le poate cump ra cu ajutorul salariului nominal net. Cu alte cuvinte, salariul real exprim puterea de cump rare a salariului nominal. Salariul mediu nominal brut se determin ca raport ntre fondul de salarii brute i num rul mediu al salaria ilor dintr-o anumit perioad de timp (de regul n cadrul fiec rei luni). Salariul mediu nominal net sau c tigul salarial net se ob ine prin sc derea din salariul mediu nominal brut (respectiv c tigul salarial brut) a impozitului pe salarii, inclusiv a contribu iilor pentru pensie suplimentar i pentru fondul de omaj. Salariul real (c tigul salarial real) este un raport ntre salariul mediu nominal net (c tigul mediu salarial net) i indicele pre urilor de consum, cunoscut i sub denumirea de indicele costului vie ii.

66

Asigur ri i protec ie social Impozitul mediu pe salarii, necesar n calculul salariului mediu nominal net, trebuie determinat ca i salariul mediu nominal brut pe categorii de salaria i, pe ramuri de activitate i n profil teritorial. Indicele costului vie ii este de fapt un indice mediu armonic al pre urilor bunurilor de consum i tarifelor serviciilor achizi ionate n schimbul salariului nominal net. Asem n tor salariului real se calculeaz , pentru categoria pensionari pensia medie lunar i indicele pensiei reale, cu utilizarea datelor referitoare la aceast categorie de popula ie.

67

Asigur ri i protec ie social

11. PROBLEME ACTUALE ALE MANAGEMENTULUI PROTEC IEI SOCIALE N ARA NOASTR
mb trnirea demografic prelungirea duratei de via dependen apare ca o consecin a unor fenomene sociale i economice complexe care au condus la sc derea ratei natalit ii n rile mai bogate, la

ca urmare a eforturilor medicale de a domina mortalitatea i ca

urmare a mbun t irii alimenta iei i a asisten ei igienico-sanitare. Cre terea raportului de pentru persoanele vrstnice nseamn de fapt o popula ie activ din ce n ce mai pu in numeroas care trebuie s suporte cheltuielile cu pensii ale popula iei vrstnice n cre tere. Acest lucru a condus la impasul n care se afl sistemele publice de pensii din mai multe ri dezvoltate, fenomen care tinde s apar i n Romnia. Echilibrarea cheltuielilor cu veniturile planurilor publice de pensii este din ce n ce mai greu de realizat n condi iile n care taxele pe salariu din care se pl tesc contribu iile de asigur ri sociale nu pot fi m rite la infinit deoarece ele reduc veniturile reale ale popula iei active, mpingnd-o spre evaziune i refugiere pe pia a neoficial a for ei de munc . Aceste fenomene au efecte negative asupra productivit ii muncii singura posibilitate de cre tere a salariilor i a nivelului de trai i, implicit asupra cre terii economice. Pe de alt parte, marile deficite ale bugetelor sistemelor publice de pensii sunt acoperite deseori din resursele bugetului de stat, mic ornd astfel investi iile n alte bunuri publice, cu un puternic impact negativ asupra cre terii economice ( de exemplu: nv mntul, s n tatea, cultura). n ultimii ani, multe state au introdus regimuri de pensionare anticipat n cadrul politicii de utilizare ra ional a for ei de munc . Pensionarea anticipat are implica ii negative asupra costurilor programelor de pensii i asupra pie ei muncii prin: pierderea capacit ii productive, irosirea for ei de munc experimentat , privarea prematur a pensionarilor de contacte sociale, riscnd mb trnirea prematur i cre terea num rului persoanelor dependente social. Principalele direc ii de ac iune au n vedere: cre terea treptat a vrstei standard pentru pensionare (de regul n jur de 65 de ani) i egalizarea criteriului respectiv pentru b rba i i femei; mecanisme de stimulare pentru prelungirea vie ii active i de descurajare pentru retragerea anticipat din via a activ ; o mai bun corelare a m rimii pensiei cu m rimea veniturilor salariale anterioare, prin luarea n considerare a unui num r mai mare de ani la calculul venitului n func ie de care se stabile te pensia;

68

Asigur ri i protec ie social noi modalit i de indexare a pensiilor (n func ie de evolu ia pre urilor i/sau de evolu ia salariilor); introducerea i dezvoltarea, pe lng sistemele publice de asigur ri i pensii, bazate pe principiul solidarit ii ntre genera ii, a formelor private de asigur ri pentru pensii, bazate pe acumulare de capital. Efectele mb trnirii popula iei sunt urm toarele: a) pr bu irea sistemelor tradi ionale (informale) pentru vrsta a treia, multe ri avnd n vedere schimb ri fundamentale ale modului n care se realizeaz securitatea social a vrstnicilor; b) nevoia de implicare a guvernului n asigurarea securit ii celor vrstnici care devine o mare urgen pe m sur ce popula ia unei ri mb trne te. Politicile sociale ale guvernelor pot mbr ca mai multe forme: n cadrul acestora pot exista m suri de ncurajare a familiilor sau persoanelor care au n ngrijire unul sau mai mul i vrstnici, prin acordarea unor rabaturi adul ilor ai c ror p rin i tr iesc al turi de ei i o reducere suplimentar a impozitului pentru cheltuielile de ngrijire parental ; De asemenea, poate fi ncurajat apari ia unor instrumente de economisire, cum este programul de economisire prin po t din Japonia, sau pot fi oferite popula iei informa ii despre ct de mult trebuie s economiseasc nc din perioada activ pentru a- i asigura standardele de via la b trne e i despre efectele probabile ale programelor alternative de investi ii. Guvernele pot stabili un sistem de impozitare care s stimuleze acordarea de c tre patroni a unor pensii mai mari. F cnd un pas mai departe, guvernele pot s ofere b trnilor asisten ghea n func ie de mijloacele de trai, acestea putnd mbr ca forma unei sume de bani sau bunuri i servicii (ngrijire medical sau cazare). n ultim instan , guvernele pot a oferii sprijin vrstnicilor ca n orice societare de munc , sau

lua hot rrea introducerii unor planuri obligatorii de pensii, n care tinerii trebuie s pl teasc un anumit procent din salariu pentru industrializat . Aceste planuri pot acoperi ntreaga popula ie, ntreaga for

grupuri selectate care sunt mai u or accesibile. Planurile pot fi redistribuite c tre cei s raci, sau pot fi bazate pe principiile economisirii sau asigur rii, care pun n strns leg tur contribu iile i presta iile a teptate. Aceste planuri publice de pensii pot fi finan ate din contribu ii curente pe principiul pl ii pas-cu-pas sau din fonduri acumulate din contribu iile trecute. De asemenea, ele pot fi administrate public sau privat, iar multitudinea de riscuri pe termen lung poate fi suportat de c tre vrstnici sau de toate grupurile din societate;
69

Asigur ri i protec ie social c) cre terea cheltuielilor publice cu vrstnicii. Programele formale pentru vrstnici i cheltuielile publice cu vrstnicii cresc odat cu dezvoltarea economic . Gradul de dezvoltare al unei ri, exprimat prin venitul na ional pe cap de locuitor influen eaz n mod direct gradul de acoperire a planurilor formale obligatorii destinate vrstei a treia. d) venitul pe cap de locuitor, dependen a vrstnicilor, cheltuielile publice cu pensiile. Cheltuielile publice cu programele vrstei a treia ca pondere n P.I.B sunt strns legate de venitul pe cap de locuitor, dar i mai strns legate de ponderea popula iei n vrst .Rela ia dintre nivelul de vrst i cheltuielile cu pensiile (ca pondere n P.I.B) pot servi ca instrument de rile cu venit pe cap de locuitor de diagnoz , pentru a vedea dac politicile pe care le-au adoptat n domeniul securit ii vrstnicilor le plaseaz mai jos sau mai sus fa echivalent i structur demografic asem n toare; e) cheltuielile cu s n tatea cresc exponen ial cu mb trnirea popula iei. Cererea pentru servicii sociale, n special cele de s n tate, cre te i ea o dat cu gradul de dezvoltare al rilor i cu mb trnirea demografic . Astfel, rile bogate, cu ajutorul unor tehnologii mai mult timp, m rind presiunea asupra costisitoare reu esc s -i in pe oameni n via ngrijire a s n t ii dintr-o anumit ct

sistemelor de pensii. Pe de alt parte, popula ia vrstnic , creaz presiuni asupra sistemului de ar ca urmarea a faptului c att problemele de s n tate i tehnologiile medicale costisitoare sunt concentrate asupra vrstnicilor. Corela ia ri i asupra bugetului de stat cre te exponen ial cu vrsta popula iei,

existent ntre cheltuielile cu s n tatea i cele cu pensiile sugereaz c presiunea exercitat asupra resurselor unei punnd n eviden necesitatea planific rii pe termen lung. f) rata dependen ei persoanelor de peste 60 de ani n cre tere datorit mb trnirii demografice. n condi iile sc derii natalit ii i cre terii speran ei de vrst ca urmare a descoperirilor n medicin persoanele n vrst i mbun t irii condi iilor generale de trai, raportul dintre i cele sub 60 de ani este n continu cre tere. Acest lucru semnific

faptul c o popula ie activ n sc dere s suporte cheltuielile cu pensiile pentru un num r din ce n ce mai mare de vrstnici. Romnia are o rat a dependen ei vrstei a treia de 30%. Acest procent tinde s creasc n condi iile actualei tranzi ii demografice, avnd profunde implica ii asupra politicilor sociale pe care trebuie s le adopte guvernele cu referire la persoanele de vrsta a treia, asupra propor iilor s r ciei, pie ei muncii i nu n ultimul rnd asupra cre terii economice n ansamblul s u.

70

Asigur ri i protec ie social Orice strategie pentru asigurarea protec iei sociale a vrstnicilor i va propune o serie de obiective fundamentale care s -i sprijine pe vrstnici dar s sprijine i economia n ansamblu. Programele destinate persoanelor de vrsta a treia ar trebui s fie att o re ea de securitate social ct i un instrument de sprijin a cre terii economice. Acestea ar putea s -i sprijine pe vrstnici prin: - Facilitatea eforturilor persoanelor de a transfera o parte a veniturilor dobndite n perioada vrstei de munc nspre b trne e (func ia de economisire). - Redistribuirea venitului suplimentar c tre b trnii s raci, dar evitndu-se redistribu iile intra-genera iei perverse (de la vrstnici s raci la cei boga i) i redistribu iile inter-genera ii neinten ionate (de la familiile tinere cu mul i copii la familiile de vrstnici nst ri i). - Asigurarea mpotriva multiplelor riscuri la care sunt vulnerabili n special cei n vrst (ex. incapacitatea de munc , longevitatea, infla ia, riscuri politice i investi ionale). Programele destinate vrstnicilor ar trebui s sprijine economia prin: 1) Minimizarea costurilor ascunse, care afecteaz cre terea economic cum ar fi ocuparea sc zut evaziune; 2) Conferirea unui carac ter durabil avnd la baz planificarea pe termen lung, care ine cont de schimb rile previzibile ale condi iilor economice i demografice; 3) Asigurarea transparen ei care s permit lucr torilor, cet enilor i factorilor de decizie politic s aleag alternative fundamentale i s la confere imunitate n fa a manipul rilor politice care conduc la rezultate economice slabe. Principalele cauze care au condus la aceast criz sunt: mb trnirea popula iei; maturizarea sistemelor publice de pensii; imposibilitatea extinderii acoperirii cu planuri de pensii asupra ntregii popula ii; pensionarea anticipat i accesul facil la presta ii de incapacitate de munc ; cre terea evaziunii de la plata contribu iilor pentru pensii; cre terea ratelor de nlocuire a salariului cu pensia; productivitatea singura modalitate de asigurare a eficien ei func ion rii planurilor publice de pensii nu cre te destul de rapid. a for ei de munc , economiile reduse, alocarea necorespunz toare a capitalului i for ei de munc , impozite mpov r toare, cheltuieli administrative mari i

71

Asigur ri i protec ie social

Bibliografie
1. Gheorghe Bistriceanu Sistemul asigur rilor i reasigur rilor din Romnia, Editura Universitar , Bucure ti 2010 2. Gheorghe Bistriceanu - Sistemul asigur rilor sociale n Romnia, Editura Economic , Bucure ti 2001 3. Gheorghe Bistriceanu, Florian Bercea Lexicon de protec ie social , asigur ri i reasigur ri, Editura Karat, Bucure ti 1997 4. ***Legea Bugetului de stat pe anul 2011,publicat n Monitorul Oficial nr. 879/2010 5. ***Legea bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul 2011 publicat n Monitorul Oficial nr. 880/2010 6. ***Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 7. ***Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul s n t ii 8. ***Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

72

Asigur ri i protec ie social

TEMATICA PENTRU SEMINAR


Seminar 1 Se vor efectua urm toarele: 1.1 1.2 1990-2010 1.3 Analiza dinamicii cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat in perioada 1990-2010 Seminar 2 Se vor efectua urm toarele: 2.1 Analiza evolutiei cheltuielilor cu plata pensiilor n perioada 1990-2010 2.2 Analiza numarului mediu al pensionarilor in 1990-2010 2.3 Analiza pensiei medii si a pensiei medii reale 1990-2010 Seminar 3 Se vor efectua urm toarele: 3.1 Analiza dinamicii cheltuelilor bugetului asigur rilor de omaj n perioada 19902010 3.2 Dezbatere privind reforma sistemului asigur rilor de s n tate Seminar 4 Dezbatere privind alte categorii de ajutoare acordate de stat Seminar 5 Dezbatere privind asigur rile sociale n Uniunea European (abordare comparativ ) Seminar 6 Dezbatere privind reforma sistemului de pensii n Romnia. Pensiile ocupa ionale. Pensiile private Analiza dinamicii bugetului asigurarilor sociale de stat in perioada 1990-2010 Analiza dinamicii contributiilor pentru asigurarile sociale de stat in perioada

73