Sunteți pe pagina 1din 2

PR-E$EDINTELE REPUBLICI MOLDOVA

DECRET

privind numirea domnului Sergiu COTOROBAI


in func{ia de secretar general adjunct
al Aparatului Preqedintelui Republicii Moldova

in temeiul art. 28 alin. (1) lit. a) 9i art. 30 din Legea cu privire la functia
publicl qi statutul funclionarului public,

Preqedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z d;

Articol unic. - Domnul Sergiu COTOROBAI se numeEte, de la data


de 27 mai 2022, in func{ia de secretar general adjunct al Aparatului
Preqedintelui Republicii Moldova.

PRE$ED MOLDOVA

MAIA SANDU

ChiEin6u, 20 mai2022.
Nr.474-IX.
flepenoa

TIPE3I,IAEHT PECTIYEJI}IKI,I MOJIAOBA

YKA3
o Ha3HarreHrrr,r rocroAr.rHa cepaxray KoToPoEA'
3aMecrr.rreJreM reHepaJrbHoro ceKperap, Anuapara
Ilpe:zgenra Pecny6rnrn Mol4ora

Ha ocnosaHrlr rryHKra a) uacru ( l ) cmtrr.r 28 u qarsu 30 3arona


o rocyAapcrBeuuoft gorxnocrn H craryce rocyAapcrBeHHoro cnyxaqero

Ilpeaugenr Pecrry6nuxu Mol4ona n o c r aH o B JI s e r:

E1uuaq crarr.f,. - Hagnaqurr rocroAr.rHa Cepaxuy KOTOPOEA,


3aMecrureJreM reuepaJrbHoro ceKperap, Annapa:ra flperugeura Pecrry6nuru
MorAoea c27 uas,2022 rota.

B E P u
a 1 f, c n vb

IIPE3 MOnAOBA
a
o tt o
! o
{ N

Kuurruey, 20 uas,2022 r.
Ns 474-IX.

S-ar putea să vă placă și