Sunteți pe pagina 1din 9

Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale NR. 3393/28.02.

2017

An şcolar: 2021/2022

Disciplina: Matematică

Profesor: Axîntei Alexandra Georgiana

PROIECT DE LECȚIE

Data : 23.05.2022
Disciplina : Matematică
Titlul lecției : Propriețățile triunghiului dreptunghic
Tipul de lecție : Lecție de comunicare / dobândire de noi cunoștințe
Unitatea de învățare : Proprietăți ale triunghiului
Clasa a VI-a B
Profesor : Axîntei Alexandra Georgiana

COMPETENŢE SPECIFICE
 Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale triunghiurilor în
configuraţii geometrice date .
 Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri
utilizând metode adecvate .
 Interpretarea informaţilor conţinute în probleme legate de proprietăţi
ale triunghiurilor .
Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale NR. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2021/2022

Disciplina: Matematică

Profesor: Axîntei Alexandra Georgiana

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să :
O1. Să utilizeze teorema unghiului de în rezolvarea problemelor propuse .
O2. Să utilizeze teorema medianei corespunzătoare ipotenuzei pentru a rezolva corect problemele din fişa de lucru .
O3. Să utilizeze corect proprietăţi specifice triunghiurilor echilaterale pentru a rezolva problemele propuse .

STRATEGII DIDACTICE
 Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul individual, învăţarea prin
descoperire, brainstorming;
 Modul de organizare al clasei: frontal, individual;
 Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; analiza şi compararea rezultatelor elevilor; aprecierea
corectitudinii rezolvării aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor).

RESURSE
 Materiale didactice : tablă , cretă , fişa de lucru
 Umane : elevii clasei 6B
 Temporale : 50 minute
 Locul : sala de clasă
Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale NR. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2021/2022

Disciplina: Matematică

Profesor: Axîntei Alexandra Georgiana

Bibliografie :
- Culegere probleme clasa a 6-a , Mate 2000 - Consolidare, Editura Paralela 45, An 2015, Anton Negrilă , Maria Negrilă
- Culegere de probleme pentru clasa a 6-a , Editura Sigma , An 2016 , Mihaela Singer , Ion Ghica , Gheorghe Drugan

Structura Conţinut şi sarcini de instruire Obiective Strategie Modalităţi


Desfăşurarea Lecţiei
lecţiei operaționale didactică de evaluare
Activitatea profesorului

Se creează condiţii optime pentru buna desfăşurare a lecţiei. Verificarea prezenţei


Moment elevilor şi notarea absenţelor asigurarea unei atmosfere adecvate de lucru pentru
organizatori buna desfăşurare orei .
c conversaţia
(2 min)
Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale NR. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2021/2022

Disciplina: Matematică

Profesor: Axîntei Alexandra Georgiana

Asigurarea climatului psihopedagogig necesar desfaşurarii orei de matematică.


Ordonez materialele necesare şi port discuţii introductive.
Captarea Reactualizarea cunoştiinţelor privind teorema ungiului de şi teorema medianei
atenţiei în triunghiul dreptunghic . analiza
(3 min ) conversaţia răspunsurilor

III. Anunţ titlul lecţiei : Proprietăţile triunghiului dreptunghic - aplicaţii


Anunţarea Prezint importanţa acestor două teoreme şi a reciprocelor lor , specificând faptul că
subiectului sunt foarte utilizate în rezolvarea de probleme . conversaţia
lecţiei
(2 min)
Prezentarea Prezint elementele noi de teorie susţinându-le cu exemple concrete . O1
conţinutului Pe tot parcursul lecţiei voi colabora la rezolvarea problemelor din fişa de lucru cu O2 conversaţia aprecierii
şi dirijarea clasa de elevi . Pentru fiecare problemă am să solicit un elev doritor înspre a îl O3 euristică verbale
învăţării rezolva la tablă . Am să încerc să lucrez cu cât mai mulţi elevi , fară ca activitatea să explicaţia
(35 min ) fie acaparată de un grup restrâns . exerciţiul analiza
Dacă nu sunt doritori am să numesc eu un elev oferindu-i sprijin în rezolvarea problematizarea răspunsurilor
problemei . lucru individual
Vom rezolva problemele din fişa de lucru ce implică utilizarea teoremelor învăţate descoperire
crescând nivelul de dificultate treptat . dirijată
1. brainstorming
Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale NR. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2021/2022

Disciplina: Matematică

Profesor: Axîntei Alexandra Georgiana

În triunghiul dreptunghic cu .

Cum este mijlocul lui va rezulta că .

În triunghiul dreptunghic cu mediană .


2.
Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale NR. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2021/2022

Disciplina: Matematică

Profesor: Axîntei Alexandra Georgiana

În cu şi .

În cu şi .

5. Din proprietăţile triunghiului echilateral ştim că înălţimea este şi mediană ,

respectiv bisectoare , deci este mijlocul lui şi


Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale NR. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2021/2022

Disciplina: Matematică

Profesor: Axîntei Alexandra Georgiana

.
Comparăm triunghiul cu

În cu şi
.
Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale NR. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2021/2022

Disciplina: Matematică

Profesor: Axîntei Alexandra Georgiana

Fac aprecieri verbale atât elevilor activi cât şi celor mai puţini activi şi eventual Aprecieri
Evaluare acord note dacă este cazul . individuale
(2 min ) şi frontale
asupra
modului
de
participare
la lecţie.
Temă Rămâne ca temă pentru acasă problemele nerezolvate în clasă din fişa de lucru .
pentru
acasă
( 1 min )

FIŞĂ DE LUCRU

1. Fie triunghiul cu şi . Dacă şi punctul este mijlocul laturii , calculaţi lungimile

segmentelor : şi .

2. Fie triunghiul dreptunghic cu ipotenuza de lungime , şi înălţime . Calculaţi .


Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale NR. 3393/28.02.2017

An şcolar: 2021/2022

Disciplina: Matematică

Profesor: Axîntei Alexandra Georgiana

3. Fie un triunghi dreptunghic cu ipotenuza , , şi este din . Demonstraţi că .

4. Fie mijlocul ipotenuzei al unui triunghi dreptunghic cu şi .


Calculaţi perimetrul triunghiului .

5. Înălţimea a unui triunghi echilateral are lungimea de , este înălţime pentru triunghiul , iar este înălţime în

triunghiul . Demonstraţi că şi aflaţi lungimea acestor segmente .

6. Se consideră cu măsura de şi bisectoarea acestuia .


a) Dacă , calculaţi distanţa de la la laturile unghiului .

b) Dacă şi este mijlocul segmentului , stabiliţi natura triunghiului .