Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT DIDACTIC

DATA: 06.12 2016


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială „Eliza Opran”
Ișalnița
CLASA: a IV-a
PROF. ÎNV. PRIMAR: Cîrstea Georgeta
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Povești la gura sobei”
SUBIECTUL LECȚIEI: Substantivul. Felul substantivului
TIPUL LECȚIEI: mixtă
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE:
 Matematică
 Educație civică
 Muzică și mișcare

COMPETENȚE GENERALE:
 1. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare;
 2. Rezolvarea de probleme în situații familiare;
 3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de
lucru, manifestând disponibilitate;
 4. Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de
limbaj muzical.

COMPETENȚE SPECIFICE:
Limba și literatura română :
 1.1. Realizarea de deducții simple pe baza audierii unui text literar sau
informativ accesibil
 1.4. Manifestarea atenției faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte
previzibile;
 2.4. Inițierea și menținerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de
probleme individuale sau de grup;
 3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării
acestora;
 4.4. Povestirea pe scurt a unei secvențe dintr-o poveste/dintr-un
film/desen animat/a unei activități/a unei întâmplări imaginate/trăite.

Matematică
 5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000.

Educație civică
3.1 Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple
de lucru.

Muzică și mișcare
 1.1.Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor
lucrări din patrimoniul cultural, cu sesizarea unor diferențe de natură
muzicală.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

a) cognitive:
 să citească în ritm propriu un text la prima vedere;
 să formuleze întrebări și răspunsuri corecte, în legătură cu
conținutul textului;
 să extragă definiția adjectivului prin exemple concrete
descoperite în timpul activității;
 să recunoască substantivele după felul lor;
 să identifice cuvinte cu înțeles asemănător/opus;
 să integreze în enunțuri proprii cuvinte date;
 să corecteze erorile de scriere dintr-un text dat;
 să completeze spațiile cu forma potrivită a substantivului dat;
 să scrie un text scurt pornind de la un substantiv dat.
b) afectiv-atitudinale:
 să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului.

c) psiho-motrice:
 să mânuiască materialul intuitiv.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. METODE ȘI PROCEDEE: - conversația, observația, exercițiul,


problematizarea, explicația, munca independentă, jocul didactic,
cvintetul, ghicitoare, interogarea reciprocă, metoda cadranelor,
bulgărele de zăpadă.
2. FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual;
3. RESURSE MATERIALE: fișe de lucru, foi flipchart, brad, globuri-

cuvinte, stimulente, markere, lipici, fișe cu liniaturi speciale, imagini.


4. RESURSE UMANE: 22 elevi

5. RESURSE TEMPORALE: 45 minute

BIBLIOGRAFIE:
 Barbu, Marian, (coordonator), (2006), Metodica predării limbii şi
literaturii române- învăţământ primar, Ed. Gheorghe Alexandru,
Craiova, pag. 273-276;
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de
învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-
IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru
cadrele didactice din învățământul primar.
 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limbă şi
literatură română, învăţământ primar şi gimnazial, (2002), C.N.C.
 Programa pentru disciplinele Limba și literatura română,
Matematică, Educație civică, Muzică și mișcare, aprobată prin ordinul
ministrului Nr. 5003/2..12.2014;
 www.didactic.ro
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Secvențele Conținutul științific Strategia didactică Evaluare


lecției
Metode și Resurse Forme de
procedee materiale organizare

1. Moment Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a orei de Frontal Observarea


organizatoric Limba română, cerând elevilor să pregătească sistematică
materialele necesare, să-și corecteze poziţia în bancă şi
să păstreze liniștea.

2.Reactualizare Elevii vor lucra exercițiul 1 de pe fișa de lucru (Anexa 1) Capacitatea de


a cunoștințelor în timp ce eu voi verifica temele cantitativ. a aplica
Exercițiul Fișă de lucru Frontal cunoștințele
dobândite
 Ce folosesc oamenii în vorbire şi în scriere ? (cuvinte ) dobândite
anterior
Individuală anterior
 Cum se mai numesc cuvintele, dacă ele fac parte din
vorbirea noastră ? ( părţi de vorbire )
Caiete
 Ce pot să denumească părţile de vorbire ? (fiinţe, lu-
cruri, fenomene ale naturii, acţiuni, însuşiri, numere ) Conversația
 Daţi exemplu de cuvinte care denumesc fiinţe .

 Daţi exemplu de cuvinte care denumesc lucruri.

Daţi exemplu de cuvinte care denumesc fenomene ale


naturii .

3. Captarea  Se audiază un cântec despre Moș Nicolae Conversația


atenției  Se poartă discuții despre sărbătoarea de Moș Nicolae.
Elevii vor viziona o prezentare PowerPoint despre Explicația Prezentare Frontală Capacitatea de
legenda lui Moș Nicolae, continuând cu poezia „Moș a recunoaște
Nicolae”însoțită de imagini sugestive. Power -Point cuvinte care
 Ce ați observat la versurile scrise?(Există versurile denumesc
poeziei pe fișa de lucru- exercițiul 2.) Observația ființe, lucruri,
 Ce denumesc cuvintele subliniate? fenomene ale
Fișă de lucru
naturii

3. Anunțarea Le voi comunica elevilor că asemenea cuvinte


temei se numesc substantive.
Observare
„ Astăzi, la ora de limba şi literatura română, Explicația sistematică
vom învăţa substantivul. Vom defini
substantivul, vom da exemple de substantive, Frontal
vom afla cum le recunoaștem ușor în
comunicare, vom identifica substantive dintr-un
text și vom alcătui cu ele propoziții.”

4. Dirijarea Se scrie titlul lecției pe tablă și în caiete. Explicația Tabla Frontal


învățării Caiete
Pe grupe, elevii vor scrie ce denumesc Aprecieri
substantivele subliniate în propoziția de pe fișă Fișe de lucru verbale
(Anexa 3):
Markere
o Grupa 1- ființe;
Exercițiul
o Grupa 2- lucruri;

o Grupa 3- fenomene ale naturii;


Turul
Fișele vor fi expuse pentru a fi „examinate” de
galeriei
către toate grupurile. Se va concluziona că Frontal
substantivele denumesc ființe, lucruri, fenomene Exercițiul Observare
ale naturii.
Se va scrie definiția pe tablă și în caiete: sistematică

Substantivul este partea de vorbire care


denumește ființe, lucruri, fenomene ale naturii.

Se repetă definiția de către câțiva elevi.

Recunoaștem ușor substantivele astfel:

 Prin numărare: o carte- două cărți

 Prin atribuirea unei însușiri: fata frumoasă,


copilul trist

 Adăugarea unuia dintre cuvintele „acest”


„această”, „aceste”, „acești”: acest tablou, Pe grupe
această masă

Fiecare grupă va completa pe fișă (Anexa 4)


după cerințe diferite:

 Grupa 1- Substantive care denumesc ființe

 Grupa 2- Substantive care denumesc


lucruri

 Grupa 3- Substantive care denumesc


fenomene ale naturii

Fișele vor fi expuse în fața clasei și se va


discuta modul de rezolvare.

După fiecare sarcină rezolvată corect vor


pune câte un glob in brad.
Ce observaţi privind aceste substantive? Cum
sunt scrise ele?
De ce sunt scrise cu literă mare?
Se concluzionează că substantivele sunt de 2
feluri: comune și proprii.Se dau exemple de Pe grupe
substantive.

Grupa 1

GHICI CINE E ?

El pe horn intra in casa,

Cadouri în ghetuțe ne lasă.

Spuneti copii în gura mare,

Cine-i personajul oare?

E ………………………….

a) Subliniază cu verde substantivele care de-


numesc ființe.
b) Alcătuiește o propozitie exclamativă în
care să folosești un cuvânt cu sens
apropiat cuvântului moș.

Grupa 2

GHICI CINE E ?
Pe grupe
Stele reci, de vânt purtate,

Au căzut pe drum, pe stradă,


Parcă- s stele de mătase,

Și sunt albe și ușoare.

Ce să fie
oare ?...............................................................

a) Subliniază cu verde substantivele ce de-


numesc fenomene ale naturii.
b) Alcătuiește un enunț în care să folosești
expresia ”stele de mătase”.

Grupa 3

GHICI CINE E ?

Când coboară de la munte

Capătă veșmânt de gală

Cu o mândră stea în frunte

Și podoabe de beteală.

a) Subliniază cu verde substantivele care de-


numesc lucruri.

b) Alcătuiește o propoziție interogativă în


care să folosești un cuvânt cu sens
apropiat cuvântului ” veșmânt ”

Pe o fișa flipchart este scris următorul exercițiu:


Bifați în dreptul propoziției în care cuvântul
subliniat e substantiv :
 Vapoarele ancorează în port.
 La săniuș port ghetele de la Moș Nicolae.

 Nașterea Domnului e o mare sărbătoare . Pe grupe


 Vara ne face plăcere să mergem la
mare.
Sarcină comună tuturor echipelor :

Dragii moșului, un spiriduș a vrut să o ajute pe


Eliza să rezolve o problemă, însă nu a înțeles
enunțul :

Pentru cadourile de crăciun, carina vrea


să cumpere: 4 păpușă, 5 trenuleț și 7 carte. O
păpuși costă 30 lei, o tren costă 15 lei și o carte
costă 10 lei.

Cât lei trebuie să aibă Carina în


pușculiță ?

Ajutați-l voi :

 Rescrieți textul problemei, corectând


greșelile.
 Dacă sunteți copii isteți , rezolvați prob-
lema ( printr-un exercițiu)

Fiecare grupă va completa pe fișă(Anexa 4) după cerințe


diferite: Pe grupe
 Grupa 1- Substantive care denumesc ființe
 Grupa 2- Substantive care denumesc lucruri
 Grupa 3- Substantive care denumesc fenomene
ale naturii
După 1 minut se schimbă fișele între grupe, astfel încât
fiecare grupă să aibă sarcină diferită. Elevii citesc ce au
scris elevii de la grupa cealaltă și completeză cu alte cu-
vinte potrivite. Se repetă această mișcare a fișelor după
alte două minute.

Fișele vor fi expuse în fața clasei și se va discuta modul


de rezolvare Bulgărele de
5. Alcătuiți un cvintet pornind de la următoarele zăpadă
substantive :
- SĂRBĂTORI
- CADOURI
- CRĂCIUN

cvintetul

Pe grupe
5. Asigurarea Primesc o fișă- cadran de muncă independentă cu Explicația Fișe de lucru Frontal Autoevaluar
feed-back- cerințe comune :
Metoda Individual
ului
cadranelor

6. Tema Li se va indica temă pentru acasă . Explicația Frontal Observare


pentru acasă sistematică

7. Încheierea Se vor face aprecieri asupra modului cum s-a desfășurat Conversația Frontal Aprecieri
activității activitatea. Pentru munca depusă pe parcursul orei, verbale
elevii vor primi niște „recompse dulci”. Individual
.................................................................................. Anexa
1

FIȘĂ DE LUCRU

1. Despărţiţi în silabe cuvintele: băiat, carte, vânt. Spuneţi ce denumeşte fiecare cuvânt.
_______________________- ___________________________________
_______________________- ___________________________________
_______________________- ___________________________________

2. 2. Citește poezia:

Moș Nicolae
De pe dealuri si coclaie,  Poezii am invatat, 
Vine Mosul Nicolae,  Parintii i-am ascultat, 
Cu-n sac mare incarcat,  La treburi i-am ajutat. 
Cu daruri de neuitat. 
Iar jorditele bronzate,  Moșul, dupa o zabava, 
Ascunse bine la spate,  Pleaca vesel, impacat, 
Spre cei rai vor fi indreptate.  Fiindca daruri minunate, 
Copiilor a lasat, 
Noi, cizmele am curatat  Ca in fiecare an,
Si cu crema le-am fardat,  Cand toti il pandesc la geam. 
Langa geam le-am asezat.  Primul Mos darnic din an.
Mosule mult asteptat, 

Răspunde oral:
Ce denumesc cuvintele subliniate
(Mihai Eminescu- Crăiasa din povești)
- Alegeți trei dintre substantivele
găsite și alcătuiți propoziții.
Grupa 1
Anexa 3

Scrieți ce denumesc substantivele


subliniate:

Alin hrănește
pisica.
(........................)
Grupa 2
Anexa 3

Scrieți ce denumesc substantivele


subliniate:

Aruncă mingea
peste masă. (
)
(........................)
Grupa 3
Anexa 3

Scrieți ce denumesc substantivele


subliniate:

Nu l-au atins nici


ploaia, nici vântul.
(............................
.........)
Grupa 1

Anexa 4

Ființ
e
Grupa 2

Anexa 4

Lucru
ri
Grupa 3

Anexa 4

Fenomen
e ale
naturii
Metoda cadranelor

1. Scrieți câte două exemple de substantive care 2. Subliniați substantivele din textul următor:
denumesc ființe, lucruri, fenomene ale naturii.
,,Mămica lipsea. Suzana a imbrăcat repede paltonul.
Nu găsea șoșonii. A deschis ușa. S-a dus la fetițe. Ele
au prins-o în jocul lor. S-a lăsat îngropată în zăpadă.
Apoi, a târât o sanie. S-a bătut cu bulgării.”

3. Alcătuiește propoziții în care să folosești trei 4. Cum e în casa ta de Crăciun ?


substantive comune și două substantive proprii
găsite la exercițiul 1.

S-ar putea să vă placă și