Sunteți pe pagina 1din 3

Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport

I. Identificarea postului

1. Numele şi prenumele titularului: ............

2. Denumirea postului: Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport

3. Poziţia in COR / Cod: 515302

4. Nivelul postului: Execuţie

5. Relaţii organizatorice:
- relaţii ierarhice : se subordonează managerului
- relaţii funcţionale : cu personalul firmei
- relaţii de colaborare : cu personalul firmei

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului


Ocupaţia Agentului de curăţenie clădiri şi mijloace de transport presupune
competenţe legate de desfăşurarea activităţilor de curăţenie în incinte – reşedinţe, birouri,
sectoare industriale şi administrative – şi mijloace de transport.

2. Competenţe personale:

 să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,


adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de
observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de
comunicare etc.);
 să nu aibă antecedente penale.

De asemenea, competenţele agentului de curăţenie clădiri şi mijloace de transport se referă


la utilizarea sculelor şi utilajelor cu acţionare manuală, punerea în funcţiune, exploatarea şi
oprirea utilajelor cu acţionare electro-mecanică şi a celor acţionate prin motoare cu ardere
internă, conform instrucţiunilor de lucru, cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi de
prevenire şi stingere a incendiilor specifice, în corelaţie cu particularităţile spaţiului de
curăţat şi scopul urmărit.

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de bază, corespunzătoare unei
părţi de 100% din salariu de bază.
 este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite în prezenta fişă
 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are
in gestiune;

Atribuţii

 salubrizarea incintei, cu executarea operaţiilor specifice de vidanjare, curăţare a spaţiilor

1
sanitare, a interiorului şi exteriorului incintelor, în succesiunea presupusă de tipul
salubrizării efectuate;
 curăţarea incintelor, cu aplicarea zilnică sau periodică a operaţiilor de curăţire în
succesiunea prestabilită prin instrucţiunile de lucru, cu utilizarea soluţiilor, materialelor
şi echipamentelor specifice în funcţie de tipul curăţeniei de efectuat;
 curăţarea interioară a incintelor după terminarea programului, în corelaţie cu
programul de lucru normal, precum şi curăţarea periodică generală a acestora, la
cererea beneficiarilor
 să anunţe de îndată administratorul orice neregulă constatată;
 să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relaţiile de serviciu;
 să răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea
unor sarcini conforme fişei postului;
 să manifeste grijă deosebită in mânuirea şi utilizarea materialelor şi echipamentelor pe
care le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
 să fie cinstit, loial şi disciplinat, dând dovada în toate împrejurările de o atitudine civilizată
şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;
 să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde
desfăşoară serviciul;
 angajatul trebuie să utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele periculoase,
instalaţiile ,utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru;
 să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de
pericol;
 angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în
conformitate cu pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la
angajatorul său.

Agentul de curăţenie clădiri şi mijloace de transport demonstrează, de asemenea,


competenţe fundamentale de comunicare la locul de muncă şi lucru în echipă şi generale,
referitoare la planificarea activităţii proprii, precum şi a normelor igienico-sanitare pentru
desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:

 să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile


de aplicare a acestora;
 să aducă la cunoştinţa de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de
propria persoană sau de alţi angajaţi;
 să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse
de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
 să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi.
 să informeze de îndată administratorul despre orice deficienta constatată sau eveniment
petrecut;
 să execute alte activităţi în legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

4. Restricţii:

- nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât daca ea vine de la


persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;

2
- să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul
spaţiului de lucru;
- este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu sau pe
timpul serviciului;
- la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie să lase echipamentul curat, iar celelalte
mijloace pe care le-a folosit în bună stare.

5. Condiţiile de lucru ale postului : Desfăşurarea activităţii


Acesta îşi desfăşoară activitatea în diferite medii, adica:
- birouri
- pe holurile/scarile cladirilor/birourilor
- sectorul rezidential ( case, vile, apartamente)
- sectoare industriale şi administrative
- mijloace de transport
- pensiuni, restaurante, hoteluri
- cabinete medicale si farma
6. Indicatori de performanţă (SMO):
Modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor;
Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente.

III. Specificaţiile postului

1. Nivelul de studii
Medii / minim 10 clase

2. Garantii morale
lipsa cazier

3. Aptitudini/ competente personale


- indemanare
- abilitati fizice necesare indeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă
- seriozitate
- punctualitate
- responsabilitate
- disciplina
- corectitudine

Competente:
Agentul de curăţenie clădiri şi mijloace de transport demonstrează capacităţi de verificare şi
întreţinere a echipamentelor de lucru pentru menţinerea duratei de viaţă proiectate a
acestora şi protejarea suprafeţelor de curăţat în timpul derulării activităţilor. El dovedeşte
capacităţi de pregătire a operaţiilor de curăţare, cu identificarea particularităţilor spaţiilor de
curăţat, pregătirea acestora în vederea curăţării şi selectarea utilajelor şi produselor ce
urmează a fi folosite, în corelaţie cu natura murdăriei, posibilitatea de înlăturare a acesteia
şi factorii care influenţează procesul de curăţare.

Data

Numele şi semnatura titularului postului, Numele şi semnatura superiorului ierarhic,

APROBAT
Director General
3

S-ar putea să vă placă și