Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA: PALATUL COPIILOR PITEŞTI


GRUPA: ÎNCEPATORI
PROFESOR: BADEA MIHAELA ALINA
CERCUL: ATELIERUL FATEZIEI
TEMA PLASTICA : Clasificarea culorilor;
SUBIECTUL : Pădurea, pe înserat
TIPUL LECŢEI: Formare de priceperi si deprinderi, mixta;
DATA: 21.10.2020

COMPETENŢE GENERALE:
C1: Dezvoltarea capacitaţii de exprimare plastic utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;
C2: Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
C3: Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
C4: Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual - artistic;

COMPETENŢE SPECIFICE:
- Observarea modelului prezentat;
- Identificarea culorilor folosite;
- Punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor cu mesaje orale indicate;
- Identificarea diferitelor forme pe reproduceri de artă, în fotografii sau în sculptură;
- Realizarea unei lucrări plastice, folosind culori calde;
- Observarea modelului prezentat;
- Identificarea culorilor folosite;
- Realizarea unei lucrări plastice folosind culori reci.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) COGNITIVE -O1- Să recunoască diferite tipuri de culori în natura si in imagini de arta;
-O2- Să utilizeze diferite culori pentru a reda pădurea noaptea;
-O3- Să realizeze armonia cromatică cu ajutorul culorilor semnificative
pentru acest subiect;
-O4- Să organizeze spaţiul de lucru într-o compoziţie plastică, unitară şi
echilibrată;
-O5- Să evalueze şi să autoevalueze lucrările pe baza criteriilor de evaluare.

b) AFECTIV- APTITUDINALE:
- O6- Să manifeste obiectivitate în aprecierea lucrărilor celorlalţi colegi:
- O7- Să-şi dezvolte gustul estetic prin realizarea unor compoziţii echilibrate;
c) PSIHOMOTORII:
- O 8- Să păstreze poziţia corectă în bancă pe parcursul activităţii;
CRITERII DE EVALUARE:
- realizarea temei plastice şi a subiectului;
- diversitatea petelor utilizate;
- expresivitatea petelor şi a formelor plastice;
- armonia cromatică;
- creativitate, originalitate;
- finalizarea lucrării;
STRATEGIA DIDACTICÃ:
a) RESURSE PROCEDURALE: conversaţia euristică, demonstraţia, exerciţiul, explicaţia,
lucrul individual;
b) MIJLOACE SI MATERIALE: planşe didactice, materiale din natură, albume de artă,
bloc de desen, culori de apa, pahar de apa, pensule, creioane etc.;

Secvențe didactice. Activitatea de predare – învățare


OB. Conținut esențializat ( metode didactice, conținuturi, evaluare)
OP
1.Momentul Metode didactice: conversația, explicația
O8 organizatoric - Pregătirea materialelor necesare desfășurării lecției.

2. Captarea atenției. Metode didactice: conversația, explicația


Descrierea momentul zilei: noaptea si a pădurii.

3. Reactualizarea Metode didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia.


cunoștinţelor Care sunt culorile spectrului solar?
dobândite anterior. -ROGVAIV-roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo,
- culorile spectrului violet. Acestea sunt şi culorile curcubeului.
solar Care sunt culorile binare si primare?
-Culorile roşu, galben şi albastru se numesc culori
primare.
-Prin amestecul în cantităţi egale a două culori
primare se obţin culorile
binare : portocaliu, verde şi violet.
Evaluare: frontala

4. Anunţarea temei Tema plastic: Clasificarea culorilor


plastice şi a Subiectul: Pădurea, pe inserat.
subiectului.
O1, 5. Dirijarea învățării si Metode didactice: demonstraţia, conversaţia, explicaţia,
O4 stimularea creativității: descrierea.
- prezentarea Profesorul prezintă diversitatea modurilor de a realiza
materialelor necesare copacii pădurilor, multitudinea de culori pe care le
realizării lucrării; întâlnim atunci când analizăm din punct de vedere
- culori specifice şi cromatic o pădure ce pot fi folosite în această temă,
cum sunt ele prezintă alte lucrări realizate de alţi copii şi le explică
clasificate; cum au fost realizate. Prezintă pe rând etapele de creaţie.
- modalități de Explică individual după caz, sau întregului grup.
organizare a Enumeră clasei clasificarea culorilor folosind un limbaj
compoziției. accesibil categoriei de vârstă.
Evaluare: frontală.
O2, 6. Obținerea Metode didactice: exercițiul, demontrația, explicația.
O3, performantei In timp ce elevii desenează cu creionul , prima data si
O4, apoi pictează formele realizate, profesorul va indrumă
O7 individual fiecare elev, il va evalua individual si partial
sau ii va demonstră problema neînțeleasă. Se va ajuta si
de planșe demonstrative.
Evaluare: individuala.
O1, 7. Evaluarea şi Metode didactice: conversaţia, explicaţia, analiza.
O4 autoevaluarea. Criterii Se realizează o expoziţie cu lucrările elevilor care se vor
O5, de evaluare: evalua după criteriile stabilite.
O6 - realizarea temei Itemii de evaluare se vor elabora cu ajutorul criteriilor de
plastice şi a evaluare.
subiectului Ce subiect aţi realizat?
- diversitatea şi Denumiţi tipurile de pete obţinute în această lucrare.
expresivitatea culorilor Ce semnifică gama de culori utilizată în această lucrare.
şi nuanțelor obţinute si Se vor aprecia lucrările cu un grad de originalitate în ceea
folosite ce priveşte cromatica lucrării şi a diversităţii de copaci
- semnificaţia realizaţi Evaluare: frontală şi individuală.
culorilor;
- originalitate, mesajul
lucrării;
- finalizarea lucrării.
O8 8. Încheierea lecţiei Metode didactice: conversaţia
Scurtă apreciere asupra desfăşurării lecţiei şi a
comportamentului elevilor
Anunţarea materialelor necesare lecţiei următoare.

S-ar putea să vă placă și