Sunteți pe pagina 1din 472

GHEORGHE MANOLESCU MONEDA I POLITICILE MONETARE Edi ia a II-a

Editura Funda iei Romnia de Mine, 2007 Editur acreditat de Ministerul Educa iei i Cercetrii prin Consiliul Na ional al Cercetrii tiin ifice din nv mntul Superior

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei MANOLESCU, GHEORGHE Moneda i politicile monetare / Gheorghe Manolescu. Ed. a 2-a Bucureti: Editura Funda iei Romnia de Mine, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-163-053-3 336.74(498)(075.8)

Reproducerea integral sau fragmentar, prin orice form i prin orice mijloace tehnice, este strict interzis i se pedepsete conform legii. Rspunderea pentru con inutul i originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor.

Redactor: Octavian CHE AN Tehnoredactor: Vasilichia IONESCU Coperta: Stan BARON Bun de tipar: 21.12.2007; Coli tipar: 29,5 Format: 16/6186 Editura Funda iei Romnia de Mine Bulevarul Timioara nr. 58, Bucureti, Sector 6 Tel./Fax 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE FINAN E-BNCI

GHEORGHE MANOLESCU

MONEDA I POLITICILE MONETARE


Edi ia a II-a

EDITURA FUNDA IEI ROMNIA DE MINE Bucureti, 2007

CUPRINS

Introducere ... I. Moneda n cadrul economiei ... 1. Activele financiare i propriet ile lor 2. Moneda: caracteristici i func ii . 3. Circuitele monedei . 4. Formele istorice ale monedei . 5. Clasificarea semnelor monetare . 6. Evolu ia monedei 6.1. Monetizarea schimbului .. 6.2. Bancarizarea monedei . 6.3. Evolu ia monetar n Romnia II. Sistemul monetar . 1. Componentele sistemului monetar . 1.1. Configura ia sistemului ... 1.2. Elementele definitorii ale monedei . 1.3. Baterea i emisiunea monedei metalice .. 1.4. Emisiunea i circula ia banilor de hrtie . 1.5. Emisiunea i circula ia monedei scripturale 2. Tipologia sistemelor monetare ... 3. Puterea de cumprare . 4. Convertibilitatea monetar . 5. Circula ia monedei . 5.1. Tranzac iile financiare i rolul lor ... 5.2. Circula ia monetar i func iile acesteia . III. Cererea i oferta de moned 1. Cantitatea de moned . 2. Lichiditatea . 3. Baza monetar 4. Crea ia monetar i contrapr ile masei monetare . 5. Cererea de moned . 6. Oferta de moned ... 7. Viteza de circula ie a monedei ... 8. Echilibrul monetar i infla ia .

11 15 16 18 21 24 29 31 31 33 35 40 41 41 42 44 46 47 48 51 53 57 57 59 63 64 69 71 73 77 80 82 83 5

IV. Finan area economiei .. 1. Resursele i circuitele financiare .. 1.1. Agregatele economice 1.2. Asigurarea resurselor financiare ale economiei . 1.3. Circuitele financiare ... 2. Mecanismele i instrumentele finan rii ... 2.1. Mecanismele finan rii economiei . 2.2. Instrumentele finan rii economiei 2.3. Tabloul opera iunilor financiare V. Sistemul financiar .. 1. Necesitatea i compozi ia sistemului financiar . 2. Institu ionalizarea i organizarea sistemului financiar .. 2.1. Structurarea sistemului financiar ... 2.2. Organizarea sistemului financiar ... 3. Pie ele financiare .. 3.1. Caracterizare i clasificare . 3.2. Pia a de capital ... 4. Arbitraj i eficien pe pie ele financiare .. 5. Institu iile financiare . 5.1. Institu ii financiare de depozit ... 5.2. Institu ii financiare nondepozit .. VI. Banca central . 1. Specific i obiective .. 1.1. Apari ia Bncilor centrale .. 1.2. Reglarea ofertei de moned ... 2. Func iile i opera iile Bncii centrale ... 2.1. Func iile Bncii centrale ... 2.2. Opera iunile Bncii centrale .. 3. Organizarea Bncii centrale .. 4. Reglementare i supraveghere bancar . 4.1. Reglementarea bancar .. 4.2. Supravegherea bancar .. 5. Banca Na ional a Romniei . VII. Sistemul de pl i .. 1. Conceptul i con inutul sistemului de pl i ... 2. Mijloace i modalit i de plat .. 2.1. Mijloace de plat 2.2. Modalit ile de plat .. 6

91 92 92 94 97 100 100 105 109 114 115 119 119 122 124 124 127 133 135 136 137 149 150 150 152 158 158 163 165 168 168 172 175 184 185 190 190 193

3. Instrumentele de plat prin virament ... 3.1. Ordinul de plat 3.2. Cambia .. 3.3. Cecul . 4. Cardul .. 4.1. Evolu ie i caracterizare 4.2. Tipologia cardurilor .. 4.3. Sisteme de realizare a pl ilor prin card 5. Tehnicile de plat prin virament .. 5.1. Acreditivul documentar 5.2. Incasso-ul documentar .. 5.3. Scrisoarea de garan ie bancar .. 5.4. Compensarea multilateral a pl ilor 5.5. Pl ile electronice .. 5.6. Pl i prin banc la domiciliu . 6. Circuitele de pl i . 6.1. Transferuri clasice . 6.2. Transferul electronic . 7. Riscurile n sistemele de pl i .. 7.1. Globalizarea riscurilor .. 7.2. Categorii de riscuri n sistemul de pl i 7.3. Managementul riscurilor ... VIII. Pia a monetar ... 1. Caracterizarea pie ei monetare 2. Func ionare .. 3. Instrumentele pie ei monetare .. 4. Tranzac iile pe pia a monetar . 5. Pia a interbancar . 5.1. Fluxurile de moned central 5.2. Opera iunile pe pia a interbancar 5.3. Interven iile Bncii centrale .. 6. Pia a monetar deschis ... 7. Pia a valutar ... 7.1. Caracterizare . 7.2. Func ionare ... 8. Pia a monetar n Romnia .. IX. Analiza monetar ... 1. Statistica monetar-financiar ... 1.1. Fundamentele contabile ale statisticii financiar-monetare 1.2. Agregatele monetare i statistica bancar .

195 195 196 198 200 200 201 203 207 207 209 210 210 214 216 217 218 218 222 222 225 227 232 233 234 237 241 242 244 245 248 250 252 252 254 256 264 265 265 270 7

2. Analiza financiar .. 2.1. Analiza matricial a tranzac iilor financiare ... 2.2. Contabilitatea fluxurilor, cadru al analizei financiare . 3. Analiza monetar 3.1. Conceptul i con inutul analizei monetare .. 3.2. Analiza ofertei de moned .. 3.3. Analiza cererii de moned ... 4. Modelarea monetar ... 4.1. Caracteristicile modelrii monetare 4.2. Tipuri de modele monetare . X. Teoria monetar ... 1. Coordonatele teoriei monetare ... 1.1. Con inutul i specificul teoriei monetare 1.2. Diversificarea i evolu ia teoriei monetare . 1.3. Fundamentele economice ale teoriilor monetare 2. Teorii clasice asupra monedei 2.1. Concep ia opera ional-conven ionalist .. 2.2. Concep ia metalist . 2.3. Concep ia realist 2.4. Concep ia nominalist . 2.5. Concep ia legalist .. 2.6. Concep ia distributiv . 2.7. Concep ia cantitativ clasic ... 3. Teorii moderne asupra monedei . 3.1. Abordri moderne ale teoriei cantitative . 3.2. Keynesismul monetar .. 3.3. Monetarismul .. 4. Neoclasicismul i postkeynesismul 5. Abordarea monetar a infla iei ... 5.1. Eviden e empirice ... 5.2. Explica ia infla iei ... 6. Teorii referitoare la formarea cursului de schimb .. 6.1. Interpretri statistice 6.2. Interpretri dinamice ... 6.3. Interpretri prin balan a de pl i .. XI. Politica monetar . 1. Politica monetar component a politicii economice .. 2. Obiectivele politicii monetare 2.1. Obiectivele finale 2.2. Obiectivele intermediare . 8

275 276 281 287 287 290 301 305 305 309 325 326 326 330 332 334 334 334 335 335 336 336 337 339 339 345 348 353 355 355 356 359 359 363 364 370 371 375 375 376

3. Instrumentele politicii monetare .. 3.1. Ac iunea asupra lichidit ii bancare .. 3.2. Ac iunea asupra creditelor . 4. Impactul politicii monetare .. 4.1. Evaluarea utilizrii i a efectelor politicii monetare . 4.2. Primele dovezi referitoare la impactul monedei ... 4.3. Eficacitatea politicii monetare ... 5. Canalele de transmitere a politicii monetare 5.1. Canalul ratei dobnzii 5.2. Canalele altor pre uri ale activelor 5.3. Abordarea prin credit 5.4. Creditul bancar i crizele financiare .. 5.5. Semnifica ia canalelor de transmitere ... 6. Limitele politicii monetare ... 6.1. Limite n aplicarea politicii monetare ... 6.2. Limite ale interven iilor monetare . 6.3. Limite ale lagurilor temporale ... 7. Politica monetar a Romniei .. XII. Interna ionalizare monetar .. 1. Sistemul Monetar Interna ional (SMI) . 1.1. Mecanismele S.M.I. .. 1.2. Evolu ia S.M.I. .. 1.3. S.M.I. actual .. 1.4. Perspectivele reformei S.M.I. 2. Integrarea monetar european 2.1. Istoria ideii Europei Unite . 2.2. Premisele integrrii europene 2.3. Sistemul Monetar European (S.M.E.) ... 2.4. Moneda unic 2.5. Viitorul U.E.M. . 3. Globalizarea financiar 3.1. Demararea globalizrii financiare . 3.2. Globalizarea financiar i cursurile flotante . 3.3. Globalizarea financiar contemporan . 3.4. Efectele globalizrii financiare asupra economiilor na ionale Bibliografie general ...

381 382 387 388 389 390 393 395 395 396 398 402 403 404 405 406 407 409 417 419 419 423 428 433 437 437 439 441 444 449 454 454 457 459 462 470

10

INTRODUCERE

Moneda este omniprezent i omnipotent, este dorit i hulit, este economisit i investit, este bog ia care risipete i srcia care cerete, este semn i este valoare, moneda este mijlocul i instrumentul devenit scop i ideal, moneda este puterea la purttor. Moneda se regsete, n evolu ia sa, n forme diferite, avnd func ii i caracteristici diverse, parcurgnd un drum adesea ncrcat de nelciune i falsuri, strlucitoare n demnitatea valorii sale intrinseci sau umilit n straiele de cptat ale substitutelor, ascuns de esoterice conturi bancare sau ame it n sarabanda instrumentelor financiare, moneda este nen eleas n concepte i teorii i terfelit n arogan a trncnelilor i arbitrariul politicilor. Pentru a fi ns respectat moneda trebuie acceptat pentru ceea ce este i poate, trebuie s fie n eleas pentru a fi utilizat i folosit, adic pentru a fi util i folositoare, dar pentru a o n elege i a o accepta trebuie s-o cunoti, s-i cunoti esen a, altfel spus, principiul, care nu este altceva dect valoare, chintesen a valorii activit ilor umane i astfel vom n elege demnitatea sau mizeria acestor activit i, acceptndu-le sau nu. Cartea Moned i Credit, a crei prim parte (Moneda i politicile monetare) o ave i n fa , ncearc s prezinte moneda n evolu ia sa, s-i prezinte att formele de existen , ct i func iile de subzisten , s eviden ieze ipostazele monedei ca mijloc de plat i de acumulare a averii, dar i s releve perversitatea i adversitatea substitutelor monedei, substitute bancare sau financiare. Cartea dorete s explice func ionarea sistemelor i institu iilor monetare i financiare, micarea instrumentelor monetar-financiare, precum i interac iunea fluxurilor monetare. Totodat, n economia lucrrii sunt abordate teoriile explicative i interpretative ale fenomenelor monetare i relevate componentele i mecanismele politicilor monetare, sunt analizate cile cunoaterii empirice a proceselor i comportamentelor monedei, adic ale celor care de in moned, i este examinat fenomenologia actual a monedei, a diversit ii, adesea imponderabile, a formelor monedei, fenomenologie manifest multidimensional prin interna ionalizare, integrare, expansiune, financiarizare, globalizare, informatizare, institu ionalizare, instrumentalizare i, de ce nu, prin demonetizare. 11

Mre ia monedei const n esen a sa, care este, cum am spus, valoare, evident uman, avnd toate atributele acesteia, mizeria monedei, dac exist, se regsete n formele acesteia, n instrumentele i modalit ile de existen a monedei. Valoarea monedei, acceptat cndva etalon, unitate de msur, chintesen a averii, este de fapt ceea ce a fost totdeauna i anume expresia rela iei omului, cel care a creat i creeaz moned, cu mediul su. Moneda este rela ie, expresie abstract a rela iei omului cu sine. Cartea se adreseaz studen ilor de la Facultatea de Finan e-Bnci, din cadrul Universit ii Spiru Haret, dorind s le fie o cluz n descifrarea complicatelor i complexelor peregrinri ale monedei prin via a oamenilor n zilele aservite de ctre acetia muncii i afacerilor, dar i nso indu-i n momentele petrecute n nvlmeala supermagazinelor sau n destinderea cltoriilor, ale monedei care, prost folosit sau oneros procurat, srcete pe cei cinsti i i mbog ete pe cei mecheri, ale monedei care poate s ajute comunit ile puse pe treab, dar i s arunce n dezordine pe cele nclinate spre cptuial. Studen ii vor putea cunoate ipostaze comune, obinuite ale monedei, dar i situa ii inedite i adesea arbitrare ale acesteia, vor putea n elege rostul bncilor n redistribuirea i nmul irea monedei, a formelor acesteia i vor putea evalua, dup parcurgerea cr ii, validitatea sau falsitatea politicilor monetare, capacitatea sistemului, institu iilor i instrumentelor monetare i bancare de a contribui la evolu ia benefic a oamenilor i firmelor, vor putea n elege ce este bine i ce poate fi ru n fenomenologia monetar, n evenimentele monetare contemporane, precum globalizarea, integrarea i supratehnologizarea monedei, toate acestea explicitate, dar adesea necesitnd un efort cognitiv personal al studentului pentru aproprierea mesajului nscris n demersul diverselor capitole. Cartea este un manual universitar, oferind cunotin e nceptorilor, celor doritori de o n elegere sistematic i oarecum complet a problematicii monetare, i nu a problemelor pe care i le creeaz oamenii prin folosirea fr noim a monedei, putnd fi util i studen ilor de la celelalte facult i cu profil economic, unele capitole fiind accesibile oricui care vrea s tie, s n eleag, s interpreteze. n func ie de interes i curiozitate, de nevoie i celeritate, cititorul, n primul rnd studentul angajat ntr-un program didactic, sistematic de pregtire, va trebui s posede cunotin e generale de economie, de doctrine i logic economic, dar i abilit i analitice i statistice minime pentru parcurgerea unor paragrafe. Cartea nu s-a dorit un tratat, cu toate c pe alocuri cocheteaz cu acest statut livresc, ns domeniul abordat i segmentul de cititori cruia i se adreseaz ndeosebi nu putea s nu-i pun amprenta asupra complexit ii demersului descriptiv, explicativ i interpretativ, de altfel util pentru o n elegere adecvat a subiectelor prezentate. 12

Cartea este structurat n dou pr i: Prima parte, intitulat, Moneda i politicile monetare, destinat parcurgerii ntr-un prim semestru, cuprinde 12 capitole, n care sunt prezentate aspecte i probleme de baz, definitorii ale monedei, constituindu-se ntr-un ghid util pentru n elegerea disciplinelor monetare, bancare i financiare, viznd nivelele micro, macro i mondoeconomice, primul modul de 4 capitolele prezentnd fundamentele monedei i ale circula iei monetare, urmtorul modul, de 4 capitole, explicitnd organizarea i func ionarea sistemului institu iilor i fluxurilor monetare, iar cel de al treilea modul, compus din 4 capitole, oferind cunotin e referitoare la politicile monetare, la fundamentarea teoretic a acestora, precum i la impactul interna ionalizrii monetare i financiare asupra monedei i politicii monetare. Cea de a doua parte, intitulat Credit i Bnci, destinat celui de al doilea semestru de studiu, abordeaz, pe parcursul a 11 capitole, problematica sistemului bancar referitoare la activitatea de finan are i de creditare a economiei, a subiec ilor economici, bncile reprezentnd componenta esen ial a crerii i redistribuirii fondurilor n economie. Aceast parte a cr ii poate fi delimitat n trei module: primul modul, din 3 capitole, prezint sistemul bancar i perspectivele acestuia, precum i probleme privind gestiunea financiar a firmei bancare; cel de al doilea modul, format din 3 capitole, examineaz aspectele generale ale creditrii i finan rii economiei, precum i probleme referitoare la dobnd i la alegerea portofoliului de active financiare; cel de al treilea modul, din 5 capitole, analizeaz mecanismele creditrii firmelor, popula iei, statului i afacerilor interna ionale. Lucrarea este nso it de un aparat didactic util studen ilor pentru sintetizarea i n elegerea con inutului capitolelor, care cuprinde: introducere aferent fiecrui capitol, prezentnd semnifica ia i importan a subiectului prezentat, precum i capitolele nrudite din punct de vedere al con inutului, preferabil de studiat pentru o n elegere mai bun a capitolului; sumarul capitolului, cuprinznd cunotin ele esen iale oferite pe parcursul capitolului, n ordinea determinat de logica discursului explicativ; termenii de referin , specifici capitolului, unii dintre acetia fiind concepte, reprezentnd elementele teoretice principale care trebuie n elese i interpretate n structura capitolului; teste i ntrebri de autoevaluare, destinate verificrii gradului de aprofundare a con inutului capitolului, de n elegere a conceptelor, explica iilor i corela iilor specifice acestui con inut; bibliografie selectiv, care cuprinde lucrri disponibile i accesibile, folositoare pentru aprofundarea subiectului abordat n fiecare capitol. Totodat este prezentat o bibliografie extins. 13

14

I. MONEDA N CADRUL ECONOMIEI

Scopul acestui capitol const n explicitarea i n elegerea necesit ii i rolului monedei n economie i societate, a fundamentelor sale func ionale i istorice, precum i a tendin ei evolutive a acesteia. Dup parcurgerea capitolului vor fi realizate urmtoarele obiective: Cunoaterea activelor financiare i a naturii acestora n elegerea specificului monedei ca activ financiar Eviden ierea circuitele i re elei fluxurilor monedei Analiza formelor distinctive ale monedei Cunoaterea formelor monedei-semn i a configura iei acestora Delimitarea fazelor evolutive, n spa iu i timp, ale monedei Introducere Moneda reprezint activul financiar cu cea mai mare lichiditate, semnele monetare, precum i instrumentele monetare de plat i de economisire, fiind exprimri ale unor cantit i de moned, ale unor valori monetare cu puteri de cumprare determinate la un moment dat, ns incerte n viitor. Moneda reflect reguli, mentalit i, institu ii, culturi, ea exprim putere i este exprimat prin putere, prin puterea de a apropria orice prin moned, mondializarea i globalizarea economiilor i societ ilor, a culturilor i civiliza iilor ndeprtnd moneda de valoarea sa intrinsec, originar, transformnd-o treptat n putere, n putere pur, fr conota ii valorice, moneda devine simbol al puterii, activul omniprezent i omnipotent, financiarizarea monedei, bancarizarea total a ei nsemnnd demonetizarea acesteia. Evolu ia formelor monedei s-a nscris ntr-un proces de dematerializare a acesteia, de bancarizare i financiarizare a func iilor sale, de la moneda cu valoare intrinsec, exprimat prin moneda metalic, din aur, spre semnele monetare, spre instrumentele electronice ale monedei, spre impulsuri i mesaje informatice, n evolu ia sa moneda
15

metamorfozndu-i con inutul i formele, conservndu-i ns esen a, acea de etalon, de cele mai multe ori distorsionat i denaturat de con inutul i formele manifeste. Pentru n elegerea acestui capitol este indicat s se studieze i capitolele urmtoare: Sistemul monetar Cererea i oferta de moned 1. Activele financiare i propriet ile lor Un activ reprezint un drept asupra ceva sau asupra unei persoane, precum o firm, o cas, un mprumut, o carte de debit. De asemenea, activul poate fi o marc, cum ar fi Pepsi, sau o valoare incorporal, precum reputa ia sau clientela. Un activ financiar poate fi definit ca un drept exprimat n moned, fiind opus activului real, care este tangibil, activul financiar fiind intangibil, chiar dac mbrac forme tangibile (certificatul de ac ionar este tangibil, ns el eviden iaz un activ intangibil, anume de inerea unei pr i dintr-o afacere) Exemple de activ financiar sunt: ipoteci, ac iuni, obliga iuni, cambii, depozite bancare, bancnote etc. Activul financiar genereaz un flux de venituri, de ncasri posesorului acestuia, denumit cash flow, precum dobnd, dividend, adesea emiterea uni activ financiar constituind calea de achizi ionare a unui activ real, fizic. Fiind intangibil, activul financiar este mai uor de pre uit, evaluat. Transferul activelor financiare, deci a posesiei acestora, se realizeaz, de regul, pe pia , prin vnzare cumprare, dar i prin schimbarea acestora pe bunuri . Activele financiare realizeaz n economie urmtoarele func ii i anume: transferul lichidit ii, al fondurilor de la subiec ii economici cu surplus de fonduri, ctre cei cu nevoie de fonduri, care de regul vor s cumpere active tangibile cu activele financiare; redistribuirea riscurilor, care apar din micarea fondurilor generate de micarea activelor reale; crearea de stimulente, prin clauzele i caracteristicile activelor financiare; agregarea sau dezagregarea fondurilor, de exemplu prin ipoteci i prin carduri;
16

revelarea informa iilor de pre ; transferul fondurilor n spa iu i timp. Primele dou func ii sunt principale, subsecventele fiind func ii secundare, derivate. Realizarea acestor func ii, precum i natura lor intangibil confer activelor financiare urmtoarele caracteristici: monetitatea, care eviden iaz apropierea activelor financiare de natura monedei, de lichiditatea acesteia, n acest sens un certificat de depozit fiind mai apropiat dect o obliga iune; divizibilitatea, eviden iaz posibilitatea frac ionrii acestuia n unit i monetare, n acest sens un credit fiind frac ionabil, o obliga iune nu; denominarea, se refer la unit ile de emisiune ale unui activ financiar, care nu mai pot fi divizibile, unit i exprimate prin valoarea nominal; reversibilitatea, se refer la posibilitatea vnzrii i cumprrii activului n condi ii facile, pe pia , msurarea gradului de reversibilitate, deci de transformare n moned, se face prin costul de reversibilitate, care reprezint ecartul dintre pre ul de ofert i cel de cumprare; remunerarea, care reprezint fluxul de lichidit i generat suplimentar, afectat de infla ie, astfel c fluxul real este mai mic dect cel nominal, adesea chiar valoarea real, de pia a activului fiind indexat la infla ie; scaden a, sau termenul de maturitate, se refer la perioada de via a activului, n cadrul creia acesta genereaz venit, flux de lichidit i, scaden a diferen iindu-se pe tipuri de active i chiar pentru acelai tip de activ (depozite la vedere i la termen); convertibilitatea, se refer la posibilitatea, stipulat n contractul de constituire a activului, ca activul s se poat transforma ntr-un alt activ financiar, n acest sens o ac iune putnd fi convertit, la o anumit dat, ntr-o obliga iune; lichiditatea, exprim posibilitatea unui activ financiar de a fi transformat n moned fr ntrziere, cost, pierdere de capital sau de dobnd, n acest sens o pia este lichid dac activele pot fi vndute imediat, fr cheltuieli i fr a li se diminua valoarea; riscul, care exprim predictibilitatea ob inerii venitului, adic incertitudinea ca fluxul de venit s se men in n viitor, garan iile i indexrile fiind mijloace de diminuare a riscului;
17

complexitatea, se refer la posibilitatea unor active de a fi scindate n dou, precum obliga iunile rscumprabile, de ctre emitent, nainte de scaden , la un pre mai mic dect valoarea la scaden , rscumprarea fcndu-se periodic, n trane, prin trageri; valorizarea, adic exprimarea monetar a activului, n moned na ional, ntr-o valut, ntr-o moned-co; fiscalizarea, se refer la gradul de impozitare a fluxului de venituri generat de ctre activul financiar, care difer de la ar la ar, de la perioad la perioad, de la activ la activ. 2. Moneda: caracteristici i func ii Definirea monedei se poate face att ntr-o manier indirect, eviden iindu-i func iile, ct i ntr-o manier direct, relevndu-i con inutul. Etimologic, cuvntul moned deriv din cuvntul latin moneta care nseamn aceea care avertizeaz. ntr-o prim defini ie extensiv, moneda este constituit de ansamblul mijloacelor de plat direct utilizabile pentru a efectua pl ile pe pie ele de bunuri i servicii, adic ansamblul de active acceptate pretutindeni, de ctre to i i totdeauna pentru a regla datoriile generate prin schimbul de mrfuri. Moneda apare deci ca un activ financiar care poate fi de inut, schimbat, mprumutat, conservat. Pentru a fi acceptat de ctre to i, valoarea monedei trebuie s se bazeze pe ncrederea acelora care o vor de ine, ncredere circumscris unei anumite comunit i na ionale sau interna ionale. Moneda se deosebete de bog ie, de avere, care reprezint un ansamblu de componente ale propriet ii, moneda fiind una dintre ele, care servete la conservarea valorii, precum i de venit, care reprezint un flux de ctiguri pe unitatea de timp, pe cnd moneda este un stoc. Fiind un activ financiar, moneda are anumite caracteristici, care sunt concretizri ale caracteristicilor activelor financiare, principalele caracteristici fiind ordonate n continuare dup importan a acestora. acceptabilitatea, reprezint caracteristica definitorie, formele diverse de moned (bancnote, cecuri, carduri, conturi bancare) fiind ns acceptate diferit de ctre oameni; stabilitatea, presupune men inerea n timp a puterii de cumprare, a valorii unit ii monetare, erodat totui de infla ie, de creterea generalizat a pre urilor, par ial evitat fie prin schimbarea valorii monedei, a parit ii, fie prin indexarea veniturilor de orice natur;
18

raritatea, determinat n trecut de insuficien a metalului din care era confec ionat moneda (aur, argint), iar n prezent de controlul prin care Banca central asigur cantitatea de moned disponibil bncilor, de regul, prin politica monetar; portabilitatea, care exprim uurin a transferului cantit ilor de moned, fie personal, fie prin mijloace de comunicare telefonic sau electronic (informatic); durabilitatea, ini ial asigurat de calit ile substan iale ale aurului i argintului, n prezent virtualizat de ctre tehnologiile bancare de transfer i de distribuire (n cazul bancnotelor); divizibilitatea, asigurat prin numrul de unit i monetare ale bancnotelor sau de frac iuni monetare ale divizionarelor i prin tranele de moned transferabile cu instrumentele de plat (cecuri, carduri etc.); identificarea, care const n posibilitatea recunoaterii rapide i corecte a valorii supor ilor monetari, ndeosebi a bancnotele, dar i a cecurilor, cardurilor etc.; uniformitatea sau omogenitatea, care implic ca to i supor ii monetari de aceeai valoare s fie similari ca form, particularit i definitorii etc., indiferent de institu ia financiar care i emite. Studierea originilor istorice ale monedei pune n eviden cele trei mari func ii ale monedei (descrise nc de Aristotel n Etica Nicomahic i n Politica). Analiza modern a artat c aceste trei func ii, crora li se adaug aceea de etalon al pl ilor, se explic printr-o proprietate esen ial a monedei: ea constituie lichiditatea prin excelen a monedei. Moneda, intermediar al schimbului Realizarea unei opera iuni de troc impune reuniunea a dou condi ii: existen a a dou contrapresta ii simultane i complementare, derivnd din dorin ele celor doi parteneri; estimarea celor dou contrapresta ii la aceeai valoare de ctre cei doi parteneri. Aceasta determin limitarea schimburilor i imposibilitatea formrii unui ansamblu de pre uri, adic unei scri de valori care s faciliteze evaluarea bunurilor. Moneda rupe trocul n dou schimburi independente, permi nd disocierea celor dou contrapresta ii simultane ale trocului (vnzarecumprare), realizndu-se astfel dou opera ii succesive: vnzarea unui bun contra moned; schimbarea monedei ob inute contra altui bun.
19

Moneda promoveaz eficien a n economie prin reducerea timpului pentru realizarea schimburilor, precum i prin orientarea oamenilor spre ceea ce acetia pot face mai bine. Moneda este lubrifiantul care permite economiei s func ioneze mai uor, prin diminuarea costurilor tranzac iilor, prin stimularea specializrii i diviziunii muncii. Utilizarea monedei genereaz ns frecvent tulburri monetare, moneda fiind un intermediar ru al schimburilor, adesea revenindu-se la tehnica trocului (precum a fost n timpul i dup cel de-al doilea rzboi mondial). Pentru a ndeplini aceast func ie, moneda va trebui s ndeplineasc n mod corect alte dou func ii: Moneda, msur a valorii Moneda este o unitate de calcul, care permite msurarea i evaluarea mrfurilor, bunurilor i serviciilor eterogene, trecute, prezente sau viitoare, aa cum greutatea se msoar n grame, iar distan a n metri, valoarea bunurilor se exprim prin pre ul lor, n moneda specificat, sau altfel spus, prin raportul unei cantit i de moned la o cantitate de bunuri. Utilizarea monedei permite determinarea unei scri generale a pre urilor, adic a raporturilor de schimb comparabile, printr-o msur comun, reducnd costurile de tranzac ie, prin reducerea numrului de pre uri care trebuie luate n considerare. Moneda, instrument de rezerv a valorii Moneda trebuie s asigure permanen a valorilor msurate, valoarea, reprezentat de o anumit cantitate de moned, trebuie s fie totdeauna aceeai, oricare ar fi momentul utilizrii monedei, n acest sens moneda trebuind s fie depozitare a puterii de cumprare, fluctua iile puterii de cumprare a monedei alternd ns considerabil aceast func ie a monedei. Economisirea, care reprezint un consum amnat, se bazeaz pe ncrederea c valoarea bunurilor de consum la care se renun ar putea fi regsit, n integritatea sa, n viitor, n momentul n care se va decide utilizarea sumei de bani pus la ciorap. Invers, cel care mprumut ar trebui s aib siguran a c nu va fi nevoit s ramburseze o valoare superioar aceleia pe care a mprumutat-o. Conform unei expresii celebre, moneda reprezint o legtur ntre prezent i viitor. Multe alte active, precum ac iunile, obliga iunile, pmntul, imobilele, bijuteriile, operele de art etc. realizeaz ns aceast func ie mai convenabil, avnd avantaje fa de moned, asigurnd un ctig suplimentar sub forma dobnzilor, creterea valorii n timp, furnizarea unor servicii, de exemplu un acoperi deasupra capului, ns moneda are
20

asupra acestora un avantaj covritor, anume lichiditatea, capacitatea de a fi folosit imediat ca mijloc de schimb. Moneda, etalon al pl ilor decalate, servind, de exemplu, la realizarea contractelor de mprumut, indiferent de natura acestora, cu rambursarea dup o perioad de timp, termenii contractuali fiind exprima i n moned; Moneda unitate de cont, derivat din func ia monedei de msur a valorii, relev c toate bunurile sunt evaluate monetar prin pre uri, fcnd posibile nregistrrile contabile i analizele financiare, compara iile n timp i spa iu, cuantificarea valorii adugate, aceast func ie putnd fi ndeplinit i fr existen a fizic a monedei. Moneda, lichiditatea prin excelen Analiza modern relev aceast proprietate esen ial a monedei, subiacent celor cinci func ii prezentate anterior, proprietate care permite explicarea lor. Cnd moneda este utilizat fie ca intermediar al schimbului, fie ca unitate a valorii, fie ca instrument de rezerv, ea posed o calitate constant, anume aceea de a fi imediat convertibil (transformabil, schimbat) ntr-un bun sau serviciu oarecare. Moneda ofer deci aceluia care o posed o mare posibilitate de a alege, fiind purttoare de op iuni. Aceast putere a alegerii este eviden iat, n analiza modern, prin no iunea de lichiditate. Toate bunurile, n afar de moned, au o destina ie particular care le confer o relativ rigiditate; din contr, moneda, neavnd vreo destina ie particular, neavnd rigiditate, reprezint lichiditatea prin excelen . Aplicat unui anumit activ (crean e) sau unui portofoliu (ansamblul titlurilor de valoare ac iuni sau obliga iuni de inute), lichiditatea caracterizeaz gradul de certitudine al de intorului de a ob ine n orice moment o sum de moned cel pu in egal valorii nominale a acestora. Activele sunt cu att mai lichide cu ct sunt mai sigur realizabile. (vndute) n termen scurt i fr pierdere. 3. Circuitele monedei Societatea n care trim este o societate monetar. Moneda nu este prezent ntr-un mod omogen n spa iul mondial, ns n societ ile dezvoltate institu iile monetare au un rol central, n sensul c acestea ordoneaz activit ile, genereaz i restrng autoritatea. Regsindu-se n ansamblul instrumentelor de plat (bancnote i conturi transferabile), moneda este angajat n diferite circuite, nso ind
21

schimbul de bunuri i servicii n realizarea tranzac iilor, n cadrul acestor circuite avnd loc crea ia i distrugerea monedei. n acest sens se pot delimita patru circuite ale monedei: o circuitul produc iei de mrfuri (marfar); o circuitul finan rii; o circuitul economiei publice; o circuitul interna ional al monedei. Circuitul marfar al monedei este asociat actelor de vnzarecumprare, avnd la origine o crea ie monetar, prin creditare de ctre banc firmele fiind debitoarele bncii, mrindu-i pasivul, aceste firme transmi nd semnale monetare, primite prin creditare, altor firme sau particularilor (pl i, salarii, dobnzi, dividende) nso ind circuitul mrfurilor, n procesul transformrii duale moned marf, resursele monetare servesc rambursrii datoriilor bancare, acest act constituind distrugerea monedei, conservndu-se ns un volum anume de lichidit i pe circuitul marfar al monedei. Circuitul finan rii asigur conjunc ia dintre economisire i investi ie, prin transferul de lichidit i contra titluri financiare remunerate, substituind moneda i contrapr ile sale cu crean e i datorii, plasamentele i finan area monetar limitnd cererea de lichidit i. Acest circuit, prin formele sale noi de reglare a pl ilor (crean ele i datoriile), devine canalul principal prin care fluxurile monetare sunt orientate de la cel care economisete ctre cel care investete. Circuitul public al monedei se caracterizeaz prin deconexiunea ncasrilor i pl ilor, acestea din urm mbrcnd adesea forma unor servicii publice gratuite, regsindu-i contrapartea monetar n ncasri generice, fie din crea ie monetar, fie din impozite, care reprezint prelevri obligatorii. Circuitul interna ional al monedei reprezint o prelungire a celor trei circuite monetare interne ale economiei, problema parit ilor monetare, adic a raportului de schimb ntre monede, fiind esen ial reglementrii fluxurilor monetare interna ionale. Circuitele monetare i financiare constituie o contraparte a circuitelor na ionale de bunuri i servicii, ns se manifest i autonom, n sensul transferului de lichidit i i titluri financiare i de credit. n ansamblu, circuitele monetare se concretizeaz ntr-o re ea complex de fluxuri monetare i financiare, realizate ntre o diversitate de subiec i economici, care se grupeaz tipologic astfel: gospodrii
22

(popula ie), firme nonfinanciare, administra ii publice, institu ii i pie e financiare (bancare, de capital, de asigurri etc.) Re eaua fluxurilor monetare i financiare, dependente de fluxurile reale sau autonome, este prezentat n schema din figura nr. 1.

Figura nr. 1. Re eaua fluxurilor monetare i financiare din economie

Schema simplificat din figur eviden iaz specificitatea fluxurilor monetare i financiare n cazul fiecrei categorii de subiec i economici i a fiecrui tip de pia .
23

De exemplu, n categoria firmelor ac ionnd pe pia a muncii sunt inclui to i agen ii economici care angajeaz i pltesc for de munc. Pia a financiar bancar cuprinde toate institu iile implicate n colectare, gestionare, transfer i plasare de fonduri bneti i financiare, indiferent de natura acestora. Unele fluxuri monetare sunt dependente de fluxurile reale (1, 2, 10 etc.), pe cnd altele sunt autonome (5, 7, 9 etc.). Fluxurile 9 i 13 reprezint fluxurile directoare ale circuitului monetar, determinnd dimensiunile i parametrii func ionrii circuitului, evident n func ie de mesajele fluxurilor reale i financiare. 4. Formele istorice ale monedei Abordarea monedei n evolu ia sa istoric eviden iaz tendin a de dematerializare a monedei, metamorfoza acesteia, de la moneda metalic pn la cr ile de credit, la moneda electronic. n cele mai vechi timpuri omul i procura direct ceea ce avea nevoie prin vntoare, prin pescuit i prin cules. Treptat, specializndu-se, fiecare individ se consacra unei anumite activit i, care nu-i mai oferea posibilitatea satisfacerii tuturor nevoilor, nevoi care, o dat cu progresul civiliza iei, devin din ce n ce mai variate. Era necesar ca individul s schimbe bunurile pe care le producea pentru a-i procura alte bunuri create de ctre semenii si, schimb denumit generic troc sau barter. Trocul presupunea o dubl coinciden : doi indivizi care simultan s doreasc i s fie capabili s fac schimb. Trocul, reprezentnd schimbul direct de bunuri ntre indivizi, prezint numeroase inconveniente: este totdeauna particularizat i nu are valoare universal; nu permite atribuirea unei expresii unice ansamblului de rela ii de schimb al tuturor bunurilor. n era informaticii, a comer ului electronic, trocul va putea reveni, n sensul c doi posesori de situri Web, dac vor dori, vor putea uor s gseasc aceast dubl coinciden . Istoria monedei ncepe cu micarea de la troc la moneda marf, un bun fizic care are att utilizare monetar, ct i nemonetar, continund cu deplasarea spre etalonul marf sau semnul standardizat a crui valoare se bazeaz pe valoarea bunului monetar fizic, precum aurul i argintul. n continuare, oamenii adopt moneda hrtie, form a monedei care nu se bazeaz dect pe ncrederea n acceptarea lor universal n realizarea schimburilor, evolu ia monedei continund cu apari ia monedei electronice sau e-moneda, care este moneda pe care
24

oamenii o pot transfera direct, prin impulsuri electronice, n locul bancnotelor, cecurilor, mrun iului. Evolu ia monedei delimiteaz dou forme: moneda material, substan ial i moneda imaterial. Sprgnd trocul, moneda material a cunoscut, n evolu ia sa, mai multe faze succesive i chiar dac n prezent monedele nu mai sunt legate de aur sau de alte mrfuri, totui se pot nv a multe despre func ionarea oricrei economii monetare prin studierea modului cum func ioneaz un sistem bazat pe moneda-marf. Moneda marf Ini ial, pentru efectuarea pl ilor sau reglarea schimburilor a fost utilizat un bun material, o marf aleas din multe altele, avnd calit i adecvate (conservare, divizibilitate, ncredere, valoare de ntrebuin are) De-a lungul istoriei, rolul de moned l-au avut mrfuri precum: fierul, alama, aurul, argintul, vinul, tutunul, orezul, grul, vacile, din ii de delfin, carapacele de melc, brcile etc. Metalele pre ioase, prin propriet ile lor de divizibilitate, durabilitate, portabilitate, recunoatere, raritate relativ au constituit cel mai cunoscut tip de moned-marf. Indiferent de utilizare, nemonetar sau monetar, aurul are un pre , care este msurat n termenii altor bunuri i servicii care pot fi schimbate pe aur, ntr-un sistem care are la baz marfa aur, neexistnd dolari, mrci etc., ci lucruri utilizate ca unit i de calcul pentru pre uirea aurului sau altor bunuri. Astfel, pre ul de pia al aurului msoar echilibrul puterii de cumprare al monedei, sau valoarea aurului ca bun monetar pe care oamenii pot s-l utilizeze s cumpere alte bunuri i servicii. Moneda metalic Prin calit ile lor (frumuse e, divizibilitate, raritate, inalterabilitate), metalele pre ioase au fost universal acceptate i uor conservate. Buc ile de aur sau argint, utilizate ca moned-marf, difereau ca puritate i densitate pe pie e diferite, de aceea nainte de a fi acceptate erau verificate, cntrite, ceea ce implica costuri i timp. Evitarea acesor neajunsuri s-a asigurat n timp prin utilizarea valorilor standardizate de aur i argint, sistemul monetar numindu-se sistemul etalon aur sau argint, n condi iile cnd moneda depindea de valoarea celor dou metale pre ioase se numea sistemul etalon bimetalic . n cadrul acestor sisteme moneda metalic era btut, de ctre cei care verificau metalul, bijutierii, n piese mici, plate uor portabile, numite monete, puterea politic rezervndu-i treptat dreptul
25

baterii acestora, a semnelor monetare i definirii etalonului monetar, a unit ii monetare i diviziunilor acesteia. La nceput btut de prin (de suveran), moneta avea un con inut de metal garantat i poseda puterea de a elibera pe individ de datorii (impozite datorate). Statele guvernele preiau baterea monetelor, emisiunea semnelor monetare, n monetrii proprii, n scopul men inerii ncrederii popula iei n aceste piese, a eliminrii posibilit ilor de a falsifica sau ajusta con inutul acestora. Totui, baterea de ctre stat a monetelor producea i un profit pentru acesta, ndeosebi din diferen a dintre valoarea nominal a cantit ii de monet btut i valoarea aurului sau argintului din coninutul monetelor, diferen pstrat de ctre stat i numit senioraj, acesta fiind n esen un impozit perceput de la popula ie. Sistemul etalonului aur a subzistat de la nceputul secolului XVIII pn n 1930, sistemele monetare na ionale sprijinindu-se pe cantitatea de aur alocat scopurilor monetare, aurul utilizat numindu-se aur lingou, care reprezenta baza monetar a sistemului. n acest sistem popula ia msura pre urile nu n unit i de aur, ci n unit i bneti, precum dolarul, lira, care puteau fi sub form de monet sau de moned hrtie, acestea constituind mijlocul de schimb, instrument de calcul, rezerv a valorii. Valoarea banului este legat de aur prin rata de schimb dintre ele, autoritatea monetar a rii stabilind aceast rat, cumprnd i vnznd aur la aceast rat, asigurndu-se astfel c nimeni nu va tranzac iona aur monetar la o rat mai mare. De exemplu, dac cantitatea de lingouri de aur a Bncii centrale era de 1 milion de uncii i guvernul stabilea rata de schimb dolar-aur de 30 pe uncie, valoarea total exprimat n dolari a lingourilor, deci valoarea bazei monetare, era de 30 milioane de dolari. Banca central influen a cantitatea de moned prin reglarea ratei de schimb a banilor emii n raport cu cantitatea de aur pe care o de inea ca active sau rata rezervelor de aur, influen nd fie cantitatea de bani, fie de lingouri (aur monetar), respectiv cantitatea de moned din societate. Guvernele au devenit singurul productor de moned na ional, supraveghind sistemele monetare na ionale, monopoliznd baterea de monet i emisiunea de bani, legal recunoscute i acceptate ca mijloc de schimb. Men inerea acestui monopol i interzicerea folosirii pe teritoriul na ional a monetelor strine, adic promovarea seniorajului, oferea statului posibilitatea sus inerii activit ilor publice. n elegnd avantajele sistemului de monopol statal n baterea monedei, statele au sesizat i constrngerile impuse de valoarea
26

intrinsec a aurului n extinderea seniorajului, adic a libert ii de a profita de pe urma acestui sistem. n acest sens, au gsit trucuri pentru a micora aceast valoare prin reducerea bazei de aur a monetelor, utiliznd i alte metale, precum bronzul, arama, lrgindu-i seniorajul. Treptat, guvernele au gsit ci ieftine pentru a face produc ia de monet mai pu in scump, n final rupnd legtura dintre valoarea unit ii monetare i valoarea etalonului marf, aurul i argintul din monet. Pentru a se salva de necazul micorrii valorii monetelor, guvernele au utilizat astfel de practici precum monetele tiate, de exemplu prin tierea fizic a unei pr i din monet, s spunem o ptrime i declararea acesteia ca avnd aceeai valoare ca moneda ini ial, putnd astfel s bat monete suplimentare din cantitatea de aur rmas, mrindu-i seniorajul. Pasul urmtor l-a constituit moneda-hrtie, experimentat uneori de na iunile europene, ns colonitii americani au acceptat ideea etalonului marf bazat pe hrtie, ini ial moneda-hrtie fiind bazat pe valoarea monedelor europene, care la rndul lor se bazau pe aur i argint, deci indirect i moneda hrtie american se baza pe aur i argint. De la moneda care avea valoare intrinsec (aur sau argint), s-a ajuns, n evolu ia schimburilor, la o moned fr valoare n sine sau cu o valoare pur simbolic, fixat de ctre autoritatea public, moned care se prezint sub forme din ce n de mai dematerializate. Moneda-hrtie (bancnota) La origine, un simplu bilet de banc pe care emitentul se obliga s-l rscumpere la o dat n viitor, un certificat de depozit de moned metalic la o banc (suma biletelor neputnd depi pe aceea a stocului de metal), biletul se transform ntr-o veritabil moned fiduciar, bazat pe ncrederea n stat, emi ndu-se bilete ntr-o valoare mult mai mare dect aceea conservat de metal, avnd la baz ncrederea c nu to i de intorii de bilete vor solicita, n acelai timp, conversia acestora n metalul din depozitele bancare. Emisiunea acestor bilete de banc, bancnote, se baza, la nceput, pe ncrederea popula iei c ele pot fi schimbate n aur, dup aceea pe ncrederea n valoarea lor, atta timp ct nc se mai pstra legtura cu aurul, prin rezervele de aur ale bncilor, ale Bncii centrale, adic n sistemul etalonului aur. Realizat la nceput de particulari i de ctre bnci, emisiunea acestor bilete a devenit treptat privilegiul statului, privilegiu ncredin at Bncii Centrale. Dup 1971, cnd bancnota dolarului american s-a rupt de aur, nemaifiind convertibil n aur, deci cnd aurul a fost demonetizat,
27

celelalte monede-bancnot din rile dezvoltate urmnd experimentul american, s-a trecut efectiv la sistemul monedei-hrtie. n cadrul acestui sistem moneda are valoare numai deoarece este acceptat ca mijloc de schimb, fiind emis n principal de ctre Banca central, sub form de bancnote, numerar, dar i de institu ii financiare private care emit depozite (conturi) operabile prin cecuri. Aceast moned de hrtie difer de moneda de hrtie sau moneta tiat, care erau legate de aur, direct sau indirect. n prezent, biletul de banc, banul de hrtie, nu mai poate fi convertit n aur, neputnd fi refuzat de ctre popula ie, avnd deci un curs for at. Similar apari iei biletului, depozitarea biletelor la banc a condus la utilizarea acestor depozite pentru a se efectua reglementarea datoriei prin virament (transfer ntre conturi) Riscul ca cererea de bancnote din depozite s fie manifestat simultan de ctre to i deponen ii fiind minim, moned scriptural, ca moned de cont va fi creat de bnci, alimentarea conturilor fcndu-se prin acordarea de mprumuturi (credite) bancare Constnd din depunerile la vedere i soldurile creditoare ale conturilor curente de la bnci, de inute de ctre subiec ii economici nonbancari, circula ia monedei scripturale se realizeaz prin viramente i transferuri ntre conturi, utilizndu-se o diversitate de instrumente de transfer i de pl i (cecuri, carduri, ordin de plat etc.) Moneda electronic (e-moneda) Institu iile de depozit, bncile rmn n centrul sistemului bazat pe moneda-hrtie, rolul lor evolund ca rezultat al creterii folosirii e-monedei. Moneda electronic mbrac forma unui impuls, care transfer n mod direct o putere de cumprare vizualizat informatic. Un calculator consider moneda sub forma unui algoritm criptografic sau un program securizat plasat pe un microcip, introdus ntr-o cartel de plastic. Acest program permite microcipului s comunice cu un cip similar localizat ntr-un contor electronic al banilor (numerarului) dintr-un automat sau periferic operat de ctre banc. De intorul unei cartele (card) poate folosi dispozitivele periferice (automatele, bancomatele) pentru a verifica validitatea valorii depozitate pe card, s transfere valoare de pe card, s primeasc i depoziteze valoare suplimentar pe card. Suma stocat ntr-o cartel magnetic (eventual ntr-un semn electronic) prezint o diferen esen ial fa de moneda scriptural,
28

deoarece sediul monedei nu mai este un depozit la vedere, un cont bancar individualizat, ci chiar cartela nsi, a crei simpl de inere este dovada crean ei purttorului asupra emitentului (banca). Aceast caracteristic apropie aceste cartele de monedele de aur sau argint, diferen iindu-se, totui, sub dou aspecte: nu au curs legal; nu pot fi reutilizate (precum, de exemplu, bancnotele). E-moneda este un nou semn pe care oamenii l utilizeaz n prezent pentru a se angaja n comer , ca atare, putnd fi considerat ca o form modern, tehnologizat a monedei-hrtie, ca moned emis de guvern nscris pe microcip, n loc de hrtie tiprit. Totui, apari ia monedei electronice are poten ial s altereze ntr-un mod dramatic natura sistemului bazat pe moneda hrtie. Evolu ia monedei, dup cum s-a prezentat mai sus, a condus la apari ia monedei imateriale (dispari ia total a suportului material), sub forma cr ilor de credit, facilit ilor de cas, linii automate de credit, creditele confirmate, permi nd efectuarea de cumprri sau reglarea datoriilor n acelai fel ca biletele sau conturile, frontiera dintre creditul automat i moned devenind foarte fluent. Succesiunea cronologic a formelor schimburilor monetare, utilizat din motive didactice, nu corespunde totui unei realit i istorice. n acest sens, n forma sa pur, trocul nu pare c ar fi existat, schimburile n comunit ile primitive fcndu-se n modalit i complexe. De exemplu, opera iunile n cont curent sunt cunoscute n Babilonul secolului VII .d.Ch. bimetalismul aur sau argint exista n Libia, fiind introdus de Cresus n secolul VI .d.Ch., moneda-hrtie a fost emis n China secolului III .d.Ch. 5. Clasificarea semnelor monetare n decursul evolu iei economice, moneda i semnele ei au evoluat, unele semne monetare au aprut i s-au extins, altele s-au impus rapid sau treptat, dup care au disprut. Clasificarea semnelor monetare se realizeaz n raport de anumite criterii: Un prim criteriu este forma de existen a monedei, n raport cu care avem moneda material (moneda metalic i moneda de hrtie) i moneda de cont (scriptural) moneda metalic i are originea n antichitate, cnd moneda era reprezentat de bunurile materiale i apoi de metalele pre ioase. Astzi, moneda metalic se rezum la rolul de moned divizionar.
29

moneda de hrtie se prezint sub forma bancnotelor, ini ial convertibile n metal pre ios, astzi constituindu-se ca moned fiduciar, neconvertibil n aur sau argint. moneda de cont (scriptural) a aprut i s-a dezvoltat o dat cu apari ia i creterea rolului bncilor. Pe baza depozitelor constituite de agen ii economici la bnci i nregistrate, ca atare, n conturile lor, acetia pot dispune pl i ctre al i titulari de depozite. Circula ia monedei se rezum doar la nregistrri n conturile bancare, transferul avnd loc prin diminuarea depozitului dintr-un cont i majorarea depozitului n alt cont. Soldurile creditoare ale conturilor agen ilor economici reprezint de fapt moneda scriptural temporar static i care devine mobilizabil prin instrumente specifice: cecuri, ordine de plat, ordine de virament etc. O form a acesteia este moneda electronic. Alt clasificare a semnelor monetare se poate face avnd drept criteriu emitentul, n raport de acest criteriu, putem grupa moneda n: moneda creat de agen ii economici: a func ionat n cadrul sistemelor monetare bazate pe etalonul aur-moned pe baza unui mecanism simplu: agen ii economici se prezentau la monetrie cu lingouri de aur i primeau n contrapartid echivalentul n aur-moned; moneda creat de tezaur: vizeaz, ndeosebi, moneda divizionar, fr a exclude ns rolul pe care l exercit statul n economia modern, att n ceea ce privete crea ia monetar de ansamblu, ct i n domeniul politicilor monetare; moneda creat de bnci: relev rolul decisiv pe care l au bncile n crea ia monetar, pe de o parte, prin emiterea biletelor de banc (ctre Banca Central) i, pe de alt parte, prin crearea monedei de cont sau scriptural (de ctre bncile comerciale). Un alt criteriu este valoarea intrinsec, n raport de care moneda cunoate dou forme: moneda cu valoare integral i moneda semn. moneda cu valoare integral este moneda care con ine o cantitate de metal pre ios egal cu cantitatea de metal pre ios ce i se atribuie prin valoarea nominal. moneda-semn este reprezentat de monede sau de alte produse din hrtie pe care sunt imprimate valori exprimate printr-un anumit numr de unit i monetare, acestea fiind valori fiduciare, acceptate i utilizate prin ncrederea reciproc, atribuindu-li-se o anumit putere de cumprare. Obliga iile pe care i le asum emitentul reprezint un alt criteriu n raport de care putem grupa monedele n convertibile i neconvertibile.
30

moneda convertibil a fost reprezentat ini ial de bancnote care puteau fi preschimbate n metal pre ios, prin convertibilitate intern, mai trziu, ca i astzi, unica form de convertibilitate este cea extern. moneda neconvertibil nseamn moneda care circul n exclusivitate numai n cadrul grani elor na ionale. n sfrit, o ultim clasificare pe care o lum n considerare are n vedere capacitatea liberatorie (stabilit juridic) a monedei, caz n care avem: moned legal, cu capacitate liberatorie sau circulatorie nelimitat, recunoscut prin lege, atribuit monedei na ionale; moneda frac ionar cu capacitate liberatorie limitat, atribuit monedei de argint (cnd circul paralel cu moneda de aur n cadrul monometalismului aur) i monedei divizionare; moneda facultativ, care este, de regul, o moned strin. 6. Evolu ia monedei 6.1. Monetizarea schimbului Examinarea etapelor de evolu ie a monedei, a banilor este util pentru n elegerea rolului acestora n istoria civiliza iei. Din antichitate pn n timpurile moderne, mijlocirea schimburilor a fost nlesnit de anumite bunuri i aceasta ca o necesitate a realizrii activit ilor de natur economic ale oamenilor, dar i ca un mod de afirmare a unor zone i popoare n produc ie i comer . Forma incipient a schimbului de bunuri ntre oameni a fost trocul, adic schimbul n natur, specific perioadelor relativ primitive din istoria civiliza iei, cnd schimbul avea un caracter ntmpltor att n interiorul comunit ilor, ct i n afara acestora, aceast faz din evolu ia economiei schimbului fiind numit economia natural. Aceast form de schimb, cnd o marf ndeplinea concomitent rolul de bun de consum, de necesitate i de moned. s-a men inut pn n vremurile moderne n Mexic, America Central, Asia Central, Alaska etc. Treptat, alegerea unui instrument de schimb nu s-a mai fcut ntmpltor, ci pe baza unor calit i, a unor avantaje ale bunului respectiv pe un anumit teritoriu, pentru anumite comunit i, alegere recunoscut, extins pe teritorii din ce n ce mai vaste, unele bunuri detandu-se de bunurile propriu-zise, prevalnd treptat rolul de instrument de schimb al acestora, n cadrul unui proces istoric care a condus la apari ia economiei monetare, bneti.
31

Proces extrem de complex i de contradictoriu, detaarea instrumentelor de schimb de masa celorlalte bunuri, ntr-o lume a lor, opus i, n acelai timp, dependent i configurativ a lumii bunurilor, a reprezentat una din etapele definitorii ale istoriei civiliza iei umane. Omul a nceput s-i msoare, compare, diferen ieze produsele activit ilor sale, pentru a le determina valoarea, a le schimba, a le consolida valoarea n timp. ntr-o perioad ndelungat, din diversitatea de instrumentelor de schimb s-au detaat, prin calit ile fizico-chimice, estetice i practice, metalele, n particular, metalele pre ioase, precum arama, fierul, cositorul, aurul, argintul sau aliaje dintre acestea, cum a fost electrum, un aliaj dintre aur i argint. n Tabelul nr. 1 au fost selectate cele mai reprezentative tipuri primare de moned, care constituiau, n acelai timp, bunuri cu utilit i concrete n via a oamenilor.
Tabelul nr. 1 Diferite tipuri de moned
Fierul Argintul Tutunul Cristalul Vacile Din ii de delfin Penele Mrgelele Oile Berea Vinul Grul Caii Scoicile Din ii de balen Pieile Uneltele agricole Sclavii Alama Romul Porumbul Brcile Carapacele de broate Col de mistre Rina Cu itele Hrtia Aurul Melasa Sarea Caprele Carapacele de melci Scalpul de ciocnitoare Sticla Oalele Cr ile de joc

n Egiptul antic, folosirea metalelor sub form de bani, pentru a msura valoarea bunurilor, se fcea prin greutate, n Asiria i Chaldeea argintul era mai rspndit dect aurul, n Siria i Palestina instrumentul de schimb l constituia att metalul pre ios, ct i arama, iar la fenicieni se vehiculau mari cantit i de metale pre ioase sub forma de bare sau lingouri. Perioada metalic a func ionrii banilor ca instrument de schimb a fost determinat de caracterul indestructibil al metalelor, posibilitatea de a le diviza, uurin a n transport i diversitatea formelor acestora ca instrumente de schimb, saltul metalelor la forme proprii i precise monetare realizndu-se atunci cnd acestora li s-au circumscris forme, greut i i valori distincte.
32

n acest sens, se poate afirma c moneda fcut din metal btut este o evolu ie i nu o crea ie. Istoria monetar consemneaz c lydienii ar fi folosit n secolul VII .d.Ch. primele monede btute din aur i argint, la romani primele monete prezentndu-se sub forma de lingouri brute i plci de bronz, moneda propriu-zis de argint fiind introdus la Roma n anul 268 .d.Ch. La nceput, dreptul de batere l aveau negustorii, bancherii, extrema diversitate, de ordinul miilor, a monezilor ca greutate, form, titlu, substan a facilitat falsificarea multora dintre acestea, diminundu-se ncrederea n instrumentul de schimb. Pentru a restabili o anumit ordine n baterea monetelor, ncepnd cu Chresus, regele Lydiei, baterea a fost conferit suveranilor, cu toate acestea mul i dintre monarhi i papi au practicat, sub forme deghizate, falsurile, nsuindu-i averi fabuloase. Sintetiznd evolu ia monedei metalice, se pot delimita urmtoarele etape: perioada ntre antichitatea secolului VII .d.Ch. i sec.XIII, care se caracterizeaz prin rspndirea monedelor dup modelul elenoroman ca instrument de schimb, n evul mediu baterea monedei fiind considerat un drept absolut al suveranului, schimbarea con inutului i greut ii monedelor devenind o practic de mbog ire a acestuia; perioada dintre sec. XIV i sec. XVIII, dominat de falsuri monetare, de modificrile raporturilor dintre aur i argint, de mrirea ecartului dintre valoarea nominal a monedelor i con inutul de metal pre ios al acestora, spre sfritul perioadei fcndu-i apari ia compensa ia, ca mijloc de stingere a datoriilor; perioada din sec. XVIII pn n prezent, demarat prin institu ionalizarea sistemelor monetare, continuat prin perfec ionarea organizrii monetare i consolidarea principiilor monetare, n a doua jumtatea sec XIX constituindu-se prima comunitate monetar, Uniunea Monetar Latin (1867), urmat de alte uniuni, mai mult sau mai pu in stabile. 6.2. Bancarizarea monedei Alturi de moneda metalic apar i se impun banii de hrtie, se extinde moneda fiduciar, fr valoare integral, sub forma biletelor de banc convertibile, moneda metalic cednd treptat locul celei de hrtie. n timp ce aurul se tezaurizeaz, viramentele, cecurile, compensa ia,
33

instrumentele de credit pun stpnire pe circula ia monetar intern i interna ional. Moneda de hrtie a fost creat i circul pe baza unor reglementri legale, promulgate de autoritatea statului, prin care i se impun func iile i rolul, func ional fiind delimitate dou forme de moned-hrtie: o moneda-hrtie reprezentativ, care are la baz o valoare real, o garan ie, care confer ncredere n moned (moned fiduciar), valoarea nominal a acesteia fiind garantat cu valori reale i cu un anumit stoc de aur, ceea ce-i asigur convertibilitatea n aur. Cele mai caracteristice monede de hrtie sunt biletul de banc, bancnota, biletul fiduciar. Originea monedei de hrtie trebuie cutat n dificult ile circula iei metalului monetar, care datorit falsificrilor de con inut i greutate, era depus n banc, eliberndu-se un certificat de depozit, un bilet de banc ce-i da dreptul posesorului s primeasc la solicitare cantitatea de aur la valoarea (paritatea) nscris pe bilet, care era folosit ca moned de hrtie n calitate de reprezentant al metalului pre ios. Ini ial, valoarea real a stocului de bilete, de semne monetare corespundea valorii metalului pre ios depozitat n bnci, treptat ns acoperirea n aur a biletelor s-a diminuat, a devenit frac ionar, biletul circulnd fr acoperire deplin, pe baz de ncredere, ca moned fiduciar, ns convertibil la cerere n aur. o hrtia-moned, este moned de hrtie conven ional, emis i pus n circula ie de ctre stat, fr obliga ia acestuia de a o converti n aur, fiind un titlu de credit al statului, nepurttor de dobnd, titlu cu putere legal i nelimitat n stingerea obliga iilor de pl i. Evident, emisiunea acesteia nu este legat de existen a unei acoperiri n aur sau alte valori reale, o emisiune exagerat diminundu-i valoarea nominal, nscris pe hrtie, depreciind-o. Evolu ia formelor de exprimare a monedei n cadrul unor sisteme monetare na ionale s-a confruntat cu evolu ia treptat a rela iilor interna ionale, a fluxurilor de bunuri, servicii, de capital i de moned, confruntare care a impus nevoia de compatibilizare, de armonizare, de transformare a con inutului, formelor i caracteristicilor monedei pentru a o face capabil s-i ndeplineasc func iile la nivel mondial. n acest context se nscriu eforturile interesate i conjugate, denaturate i asimetrice ale rilor de a crea sisteme monetare cu voca ie regional, interna ional, mondial, de a crea condi ii mai adecvate monetar pentru desfurarea rela iilor economice, comerciale i financiare dintre ri.
34

Evolu ia sistemelor monetare, de la cele metaliste, trecnd prin cele mixate, n care dezordinea monetar mondial izbucnea cu furie n momente de slbiciune reglementativ i nu numai, pn la sistemul mondial interna ional actual, care se afirm adesea arbitrar, pe fondul unei globalizri considerat ca necesar ntr-un cadru organizat, reglementat i controlat, eviden iaz faptul c lipsa unui etalon metric ca baz a sistemului constituie cauza esen ial a vaporizrii con inutului monetar al monedei. Moneda conven ional, de co, monedele forte, moneda integraionist regional, moneda electronic (de fapt, o puternic bancarizare a monedei), toate acestea transform fundamental con inutul monetar al monedei, adic de etalon i mijloc de schimb, crend o moned fictiv, un simplu semn arbitrar, o moned bancar n spirit i n form, plasat ntr-o lume proprie, a imaginarului i func ionalului formal. O asemenea moned i poart, n evolu ie, propria nevolnicie, anume aceea de a nu putea msura (dac am putea spune asta), dect forme fr con inut, pre uri fr valori, fiind de fapt un simplu instrument de afirmare a puterii, nu numai economice, emis de bnci, controlat de bnci, consumat de bnci. 6.3. Evolu ia monetar n Romnia Evolu ia leului, a monedei i a sistemului monetar din teritoriile romneti s-a caracterizat prin puternica dependen de monedele i sistemele monetare strine, atunci cnd a dorit s-i manifeste o oarecare personalitate monetar nefiind dect simple buc i de substan , chiar atunci cnd leul era moned din aur, nu era de fapt dect aur cu o anumit valoare. Tezaurile descoperite pe teritoriul Romniei atest circula ia monedelor din timpuri strvechi, monede greceti sau din alte zone ale antichit ii, aduse sau btute n monetrii locale (stateri de aur, tetradrahme). Centralizarea statului geto-dac a permis baterea monedelor proprii, dup modelul celor macedonene, la nceputul mileniului .d.Ch. fiind introdui dinarii romani. ncepnd cu secolul XIII se poate vorbi de o circula ie monetar mai conturat, o dat cu formarea principatelor, primii domnitori care au btut moned proprie fiind Vladislav I, n Muntenia (emite banii de argint) i Petru Muat n Moldova, n secolul XVII aflndu-se n circula ie peste 60 de tipuri de
35

monezi pe teritoriul principatelor: marca, ducatul, asprul, zlotul, groul, talerul, leul etc. Leul, strmoul unit ii monetare romneti, a aprut n circula ie n sec. XVI, fiind de origine olandez i avnd denumirea de taler-leu. Pn la reforma monetar din 1867 circula ia monetar se caracteriza prin haos, prin lipsa unei monede na ionale i prin existen a unor monede strine, de calitate diferit, demonetizate, scoase din circula ie, monete fictive, turceti, franceze, italiene, ruseti, engleze, sub oblduirea zarafilor, care ntre in, n beneficiul propriu, nvlmeala monetar. Pentru a orienta monedele spre un anumit curs se folosea ca unitate de calcul, leul, care nu avea o form efectiv, n 1865 fixndu-se cursurile oficiale n lei ale monedelor strine. n 1867 a fost nfiin at sistemului monetar na ional, adoptnd sistemul zecimal metric, unitatea monetar fiind leul, subdiviziunea numindu-se ban, monedele fiind din aur i argint, iar subdiviziunile din aram. Pn la nfiin area Bncii Na ionale, n 1880, circula ia monetar s-a caracterizat prin circula ia monedelor romneti, din aur i argint, a monedelor Uniunii Monetare Latine i a rublelor ruseti din argint, dup 1877. Moneda de hrtie a fost reprezentat de biletele ipotecare, care nu erau bancnote propriu-zise, fiind emise de ctre stat pentru acoperirea cheltuielilor de rzboi, garantate cu bunuri de stat, retragerea lor asigurndu-se prin contractarea unor mprumuturi interne, primele bancnote, acoperite n aur i argint, fiind emise de nou nfiin ata B.N.R. Bancnotele emise pentru acoperirea cheltuielilor din primul rzboi mondial, infla ia de aproape 8.000%, deteriorarea cursului leului, realizarea Romniei Mari au impus reforma monetar din 1920, cnd sistemul a fost cur at de monedele strine n circula ie i s-au emis suplimentar 7, 5 mld. bancnote. Reforma monetar din 1929 i-a propus solu ionarea problemei infla iei, prin stabilizarea monetar, con inutul n aur al leului fiind diminuat de 32 ori, la 10 mg. aur, convertibilitatea bancnotelor fiind limitat, trecndu-se la sistemul aur-devize, monedele de aur i argint fiind retrase din circula ie. Deprecierea leului continu ns, fiind accentuat n timpul rzboiului, pre urile crescnd de 8.300 ori n 1947 fa de 1938, ncercarea de stopare, prin msuri de defla ie, din 1944, fiind insuficient, astfel c reforma de stabilizare monetar din 1947 a devalorizat leul la 6, 6 mg aur, punnd n circula ie leii noi, schimba i pe lei vechi la un raport de 1/20.000.
36

n 1954 a fost redefinit con inutul n aur al leului, la 1 leu = 0,148112 gr. aur, n perioada 1960 1980 moneda men inndu-i constant puterea de cumprare, dup 1980 nregistrndu-se ns o infla ie mascat. Reforma din sistemului monetar i financiar, demarat ncepnd cu 1990, pe fundalul tranzi iei murdare la economia de pia i a liberalizrii activit ii economice s-a caracterizat prin urmtoarele: o afirmarea independen ei Bncii Na ionale i instituirea sistemului bancar dual; o liberalizarea ratelor dobnzii, n 1991; o nceperea liberalizrii cursului, n 1994; o reglementarea circula iei cambiei, cecului, biletului la ordin, ordinului de plat; o oficializarea pie ei interbancare, n 1995; o liberalizarea pie ei valutare, n 1997; o promulgarea noului set de legi bancare, n 1998; Dup anul 2000 sistemul monetar romnesc, supravegheat de ctre B.N.R. este orientat, prin msuri macroeconomice i financiarmonetare, pentru integrarea n sistemul monetar european, promovndu-se msuri, adesea recuperatorii, pentru armonizarea la cerin ele i normele acestuia n domeniile monetar, bancar, al pie elor de capital, institu ional i instrumental. Moneda romneasc depreciat de peste 7.500 ori fa de 1989, pe fondul unei creteri a pre urilor de peste 8.000 ori, este pregtit artificial, conven ional (nsi moneda fiind considerat o conven ie, un semn al unei puteri de cumprare confuz determinate), fr o fundamentare economic i financiar, pentru o denominare de 10.000 ori, crend leul greu, o unitate monetar arbitrar definit, cu o valoare determinat european, valoare ce se va deprecia pe msura deteriorrii continue a economiei i societ ii romneti. Sumarul capitolului Bog ia, averea indivizilor i societ ilor se compune din active reale, precum imobile, terenuri, fabrici, opere de art i active financiare, nscrisuri, titluri care atest un drept asupra unor venituri, a unui flux de lichidit i viitoare. Moneda este un activ financiar cu lichiditate imediat, care-i confer acesteia trei func ii esen iale, anume, instrument de schimb, msur a valorii i rezerv a valorii i anumite caracteristici care o delimiteaz ca fiind forma de avere cea mai fluid.
37

Datorit acestor caracteristici i n scopul realizrii func iilor sale, moneda particip la circuite proprii de micare i transformare, contribuind la realizarea circula iei bunurilor reale, a mrfurilor pe pie e, circuite interconectate, formnd re eaua fluxurilor monetare i financiare. n istoria evolutiv a civiliza iei umane, a economiei, de la economia natural la economia actual, monetar, diversificat i dezvoltat, moneda a cunoscut forme diverse de manifestare, ntr-un proces de dematerializare a suportului monetar, de la marfa-moned, originar n schimbul prin troc, la moneda metalic, ce constituia moneda real cu valoare proprie, ajungnd la moneda electronic din prezent, form puternic simplificat a semnelor monetare, de tipul monedei fiduciare i celei scripturale, de natur bancar, cu valoare impus, reglementat. Evolu ia monedei, a formelor sale institutive a determinat treptat constituirea sistemului monetar, a componentelor definitorii ale acesteia, conferind monedei statut distinct n spa iul economic i social, moneda regsindu-se evolutiv n sisteme monetare caracterizate prin func ionalitate specific i care au ndeprtat continuu moneda de la con inutul su metric, impregnndu-i simbolistica reconfigurrii permanente a valorilor perisabile. Aceast evolu ie, adesea contradictorie, generatoare de dezordine economic i social, a produs o diversitate de forme monetare, care pot fi clasificate criterial, distingndu-se dihotomic dou categorii de moned: moneda cu valoare intrinsec, apt s reprezinte un etalon pentru msurarea valorii bunurilor i moneda fr valoare n sine, care msoar valoarea bunurilor prin valoare nsi, prin puterea de cumprare a ansamblului eterogen a bunurilor circumscrise spa ial i temporal. Termeni de referin Activ financiar Crea ia monedei Etalon al valorii Intermediar al schimburilor Msur a valorii Moned electronic Moned-hrtie Moned metalic Putere de cumprare
38

Barter Dematerializarea monedei Hrtie-moned Lichiditate Moned bancar Moned fiduciar Moned-marf Moned scriptural Rezerv a valorii

Teste i ntrebri de autoevaluare Eviden ia i diferen a dintre activele reale i cele financiare. Certificatul de depozit este un activ real? Explica i natura acestuia. Dac moneda este un intermediar al schimbului, trebuie s fie i o rezerv a valorii? Dac nu, da i exemple n care cele dou func ii pot fi separate. Care sunt avantajele i dezavantajele formelor alternative de moned: moneda marf, moneda fiduciar, moneda metalic i moneda electronic? Care este diferen a dintre moneda-hrtie i hrtia-moned? Arta i care dintre caracteristicile urmtoare apar in monedei: divizibilitatea, convertibilitatea, lichiditatea, denominarea, raritatea, identificarea. Explica i de ce moneda reprezint o legtur ntre trecut i viitor. Care dintre circuitele monedei creeaz i distruge moned? De ce? Care este diferen a dintre monet i moned? Dar dintre moned i ban? Enumera i formele de moned bancar; Moneda scriptural este un mijloc de economisire? Explica i rspunsul dvs. Arta i care dintre urmtoarele forme de moned au valoare intrinsec: convertibil, legal, metalic, semn. Bibliografie selectiv
Nicolae Dardac, Teodora Vcu, Moned credit, Editura ASE, Bucureti, 2003. Gheorghe Manolescu, Moneda i ipostazele ei, Editura Economic, Bucureti, 1997. Roger LeRoy Miller, David VanHoose, Money, Banking and Financial Markets; Sout-Western, Thomson Learning, Ohio, USA, 2004. Frederic S Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets; Addison-Wesley, New York, USA, 1999. Michelle Murgues, La monnaie, Editura Economic, Paris, 1998. Victor Stoica, Petre Deaconu, Bani i credit, Editura Economic, Bucureti, 2003. Vasile Turliuc, Vasile Cocri, Moned i credit, Editura Ankaron, Iai, 1997. 39

II. SISTEMUL MONETAR

Scopul capitolului const n analiza, explicarea i n elegerea sistemului monetar, a configura iei acestuia, a modului de formare a sistemelor monetare i a caracteristicilor circula iei monetare n cadrul sistemului monetar. Dup parcurgerea capitolului vor fi realizate urmtoarele obiective: Cunoaterea configura iei sistemului monetar i a elementelor definitorii ale monedei n elegerea modalit ilor de emisiune monetar Analiza tipologiei sistemelor monetare Explicarea mecanismelor de formare a puterii de cumprare a monedei Delimitarea formelor de realizare a convertibilit ii monetare Examinarea mecanismului circula iei monetare i a func iilor acesteia. Introducere Pentru a-i realiza func iile prin fluxurile i circuitele monetare i financiare moneda trebuie s dispun de reguli i s-i institu ionalizeze elementele care o definesc, n primul rnd valoarea i emisiunea formelor sale de manifestare i aceasta ntr-un mod coerent, continuu i eficient. Moneda trebuie s dispun de propriul sistem de func ionare ca institu ie a societ ii, sistem care are la baz un anumit etalon caracteristic, care permite msurarea valorilor, compararea i conservarea acestora, n func ie de etalon definindu-se caracteristicile monedei. Moneda circul, particip la pl i i tranzac ii, este economisit i investit n forme monetare diverse, prin instrumente financiare specifice, traversnd spa ii i culturi, epoci i mentalit i, ns indiferent de perioad i regiune moneda s-a regsit n componentele sale definitorii: etalon, unitate de msur, putere de cumprare i convertibilitate, toate coagulate procesual, prin modalit i determinate de constituire a formelor monedei, ntr-un sistem monetar, mai mult sau mai pu in
40

delimitat, consistent i coerent. Fie c este vorba de formele greceti ale monedei sau de formele electronice, de formele primitive ale scoicilor moned sau de formele cambiilor britanice, moneda i-a cutat sistemul de existen i de func ionare, constituindu-i pie ele, regulile, institu iile, instrumentele. Pentru n elegerea capitolului este necesar i studierea capitolului I: Moneda n cadrul economiei. 1. Componentele sistemului monetar 1.1. Configura ia sistemului Un concept cuprinztor al sistemului monetar se definete ca un complex de institu ii i modalit i care permit reglementarea circula iei monetare dintr-o ar, prin intermediul unui ansamblu de norme juridice care eman de la autoritatea public, precum i ca totalitatea instrumentelor i tehnicilor de plat. Sistemul monetar este folosit ntr-o ar pentru a alimenta popula ia (subiec ii economici) cu moned i pentru a controla schimbul propriei monede cu celelalte monede strine. De asemenea, sistemul monetar include elemente care pot fi utilizate ntr-o economie pentru implementarea politicii monetare. Sistemul monetar al oricrei ri trebuie, n primul rnd, s se refere la unitatea monetar, ca semn al banilor sau ca mijloc de plat, iar n al doilea rnd trebuie s precizeze paritatea i tipul etalonului pe care l reprezint. Crearea diversit ii de unit i monetare n decursul timpului a devenit prerogativul exclusiv al statului, datorit n primul rnd nevoii de stabilire a echivalen ei ntre dou sau mai multe unit i monetare emise de sistemele monetare ale statelor. Formarea sistemului monetar unic ntr-un stat a fost reclamat de necesitatea asigurrii stabilit ii semnelor monetare, precum i de o anumit elasticitate a masei monetare, care s permit adaptarea ofertei de moned la cererea de semne monetare a economiei na ionale. Componentele unui sistem monetar, derivate din reglementarea i organizarea circula iei monetare pe un anumit teritoriu, trebuie s asigure realizarea urmtoarelor obiective: baza monetar a sistemului; circula ia monedei;
41

crea ia monetar; dimensionarea cantit ii de moned; organizarea rela iilor monetare; stabilitatea monetar. Privite n evolu ie, sistemele monetare na ionale au avut n structura lor urmtoarele componente reprezentative i anume: o etalonul monetar; o unitatea monetar; o baterea i circula ia monedelor, cu i fr valoare intrinsec (integral); o emisiunea i circula ia a monedelor de hrtie (bancnotelor) i a hrtiei moned; o emisiunea i circula ia monedei scripturale. Aceste componente au avut o evolu ie istoric, unele au disprut, altele, devenind incompatibile cerin elor economiei i societ ii, i-au modificat radical con inutul, muta ii fundamentale nregistrndu-se n rela iile dintre componente, n structura sistemului monetar na ional. 1.2. Elementele definitorii ale monedei Etalonul monetar Acesta reprezint o valoare sau un material, adoptate conven ional ca baz a sistemului monetar de pe un anumit teritoriu i n raport cu care sunt definite tipurile i formele monetare, respectiv, este dimensionat unitatea monetar a celorlalte tipuri de monede, respectiv de unit i monetare. Existen a etalonului rezid n necesitatea de a msura valoarea monedei, a unit ii monetare printr-o mrime fix, precum lungimea este msurat prin metru, etalonul constituind baza sistemului monetar. Dificultatea conven ionrii unui etalon recunoscut, a definirii i delimitrii valorii acestuia, a dus la op iunea legrii, indexrii valorii monedei de valoarea unei mrfi, care s ndeplineasc anumite condi ii, precum aurul, argintul, acestea fiind etaloane metaliste, metale din care ini ial erau confec ionate monedele nsele. n prezent, valoarea monedelor este dat de starea economiilor, de prosperitatea acestora, adesea considerndu-se propria moned ca etalon monetar, precum lira sterlin, dolarul. Etalonul monetar s-a modificat, ndeosebi dup 1944, astfel c aurul a fost nlocuit fie de diverse devize (monede strine), n particular
42

dolarul, care ndeplineau func ia de etalon de rezerv, fie prin valoarea unui co de moned (DST) adic Drepturi Speciale de Tragere. Dup retragerea dolarului din rolul de etalon monetar de substitu ie, puterea de cumprare a monedei, determinat de soliditatea economiei unei ri, reprezint etalon monetar sinergic, abstract. Unitatea monetar Orice sistem monetar i definete n primul rnd care este unitatea monetar, precum i raportul unit ii monetare fa de etalonul monetar. Definirea prin lege a unit ii monetare este un atribut al institu iilor monetare, realizndu-se n func ie de etalonul care a fost adoptat ca baz a sistemului monetar i implicnd eviden ierea a trei elemente caracteristice: valoarea paritar, paritatea monetar, cursul de schimb. Valoarea paritar reprezint cantitatea de metal pre ios, de etalon monetar, con inut de unitatea monetar i fixat prin legea monetar a statului, care servete la stabilirea parit ii, ndeplinind deci func ia de etalon monetar. Modificarea valorilor paritare ca msur oficial, ntreprins prin Lege de ctre autorit ile monetare, avea loc fie prin reducerea (devalorizarea), fie prin majorarea (revalorizarea) con inuturilor de aur ale monedelor na ionale. Dup 1974 majoritatea rilor renun la valorile de paritate, datorit rigidit ii acestora fa de varia iile permanente ale valorii reale a monedelor, a puterii lor de cumprare. n prezent, n condi iile etalonului putere de cumprare i ale demonetizrii aurului, monedele i ndeplinesc func iile monetare prin raportarea direct la puterile de cumprare, pe baza crora se definete unitatea monetar. Paritatea monetar reprezint raportul valoric ntre dou unit i monetare, lundu-se n considerare valorile lor paritare. n func ie de modul de definire a elementelor care o determin, au existat mai multe forme: oparitatea aur sau metalic (p.a.) Exemplu: - valoarea paritar a lirei sterline: = 2, 48828 grame de aur; - valoarea paritar a dolarului = 0, 888671 grame aur

p.a. =

2,488480 = 2,80 dolari lir 0,888671

(1)
43

oparitate valutar, p.v, cnd valorile paritare ale monedelor sunt exprimate ntr-o valut, de exemplu dolarul (p.v.) Exemplu: 1 dolar = 180 franci francezi 1 dolar = 10 rupii indiene
p.v. = 0,10 180 = = 18 franci rupie 0,0055 10

(2)

oparitatea DST, cnd monedele i definesc valorile paritare n DST. Cursul de schimb, care asigur compararea valoric a unit ilor monetare, este sinonim, ca ordine de mrime, cu paritatea, cursul reprezentnd pre ul unei monede n alt moned. Cnd valoarea monedei crete, aceasta nregistreaz o apreciere i cursul su fa de monedele strine crete, cu o unitate din moneda respectiv, ob inndu-se mai multe unit i din celelalte monede, care rmn n aceleai condi ii. Dac valoarea unei monede scade, aceasta se depreciaz, cursul nrut indu-se. Importan a cursurilor de schimb const, n principal, n faptul c modificarea sa afecteaz pre urile relative ale bunurilor interne comparativ cu bunurile strine, deci puterea de cumprare a monedei. n sistemele monetare actuale compara ia ntre monede are n vedere puterile lor de cumprare care, datorit complexit ii con inutului lor i a dificult ilor de dimensionare, a implicat reconsiderarea mecanismului cursului de schimb. Dup renun area la paritatea aur, bncile de emisiune au determinat paritatea la nivelul puterilor de cumprare (cursul central), care reprezint baza explicativ a cursului pie ii, stabilit pe baza cererii i ofertei pentru o moned. 1.3. Baterea i emisiunea monedei metalice Monede cu valoare integral Monedele btute din metal monetar (aur sau argint) aveau valoare integral, adic valoarea intrinsec a monedei corespundea valorii nominale a acestora. De exemplu: 1 dolar cntrea 1, 5 grame aur, deci 15 grame aur valorau 10 dolari. Baterea liber a acestor monede a constituit elementul esen ial al mecanismului intern de reglare a circula iei monetare. De exemplu, dac cererea de moned nregistra o tendin de cretere, pre ul aurului lingou se reducea, avantajnd pe de intorii de monede i stimulnd pe de intorii de lingouri s le transforme n monede, prin jocul cererii i
44

ofertei echilibrul dintre nevoile de aur i cantitatea de metal monetar existent n circula ie se restabilea temporar, pre ul aurului lingou asigurnd orientarea cererii i ofertei. Mecanismul de reglare func iona asemntor i pe plan extern, ntre diferitele economii, mecanism cunoscut sub denumirea punctele aurului. Pl ile ntre agen ii economici din ri diferite se puteau face fie utiliznd aurul monetar, fie utiliznd alturi de aur i devizele (moneda unei ri). n cazul primei modalit i, pe baza parit ii metalice ntre monedele celor dou ri n rela ii de plat se determina cantitatea de aur ce trebuia remis n contul sumei datorate. n cazul celei de a doua modalit i, aprea problema alegerii ntre cele dou forme de plat, alegere determinat de diferen ele existente ntre cursul de schimb i costul aurului paritate + cheltuieli diverse (transport, ambalare, dobnd etc.). n cazul importatorului (pltitorului) alegerea se baza pe costul cel mai redus cu care se putea achita, n moned na ional, o datorie exprimat n moned strin, punctul la care acesta solicita plata datoriei n aur corespundea cursului maxim de schimb al unei unit i monetare strine, fiind numit punctul superior al aurului sau de ieire. Pentru exportator, alegerea se baza pe venitul maxim care putea fi ob inut n moneda sa prin ncasarea datoriei, punctul la care acesta solicita ncasarea datoriei n aur corespundea cursului minim de schimb al unei monede strine, fiind numit punctul inferior al aurului sau de intrare. Cele dou puncte reprezentau limitele ntre care putea fluctua spontan cursul valutar, ca urmare a automatismelor etalonului aur. Punctul aur superior limiteaz creterea cursului (la un curs mai mare debitorului fiindu-i avantajos s cumpere aur pentru a-i plti datoria), iar punctul aur inferior limiteaz scderea cursului (la un curs mai mic creditorul cernd plata n aur). Rela iile de calcul sunt urmtoarele: Punctul superior:

Ps = Cp (1 + Pd )
Punctul inferior Pi = Cp (1 Pd )

(3) (4)
45

Cursul paritar

Cp =

P s + Pi 2

(5)

unde: PS = punctul superior al aurului Pi = punctul inferior al aurului CP = cursul paritar Pd = ponderea cheltuielilor diverse n cursul paritar
Monede fr valoare integral Aceste monede au o valoare intrinsec foarte mic n raport cu valoarea nominal, valoare determinat de valoarea aurului pe care-l reprezint n circula ie. Confec ionate din metale obinuite (aram, nichel etc.) utilizate ca monede, a cror batere era monopolizat de stat, produceau un venit egal cu diferen a dintre valoarea nominal (cu care era investit) i valoarea real a metalului din care erau confec ionate, n prezent constituind moneda divizionar. Moneda divizionar este considerat, n momentul emiterii, ca un venit al statului, n momentul emisiunii de ctre Banca Central reprezentnd o crean fa de tezaur.

1.4. Emisiunea i circula ia banilor de hrtie Crearea banilor de credit comercial, care permiteau realizarea pl ilor amnate, a mbrcat forma cambiilor, precum poli e, trate, bilete la ordin. Circula ia acestor titluri de credit ca bani, ca moned-hrtie, pentru stingerea obliga iilor, avea neajunsuri precum, nesiguran a realizrii pl ii la scaden , inadaptarea la cerin ele efecturii pl ilor n sume variabile, nesatisfacerea nevoilor de bani ale statului etc., neajunsuri eliminate prin apari ia bancnotelor. Bancnotele sunt cambii ale bncilor de emisiune, avnd urmtoarele caracteristici: circul n ntreaga ar; sunt poli e la vedere asupra Bncii centrale; sunt convertibile n metal monetar, n func ie de defini ia n aur a etalonului; sunt numite bani reprezentativi, moned fiduciar. Abordarea teoretic a bancnotelor a cunoscut dou direc ii: o contestarea naturii monetare a bancnotei, a biletului de banc, considerarea sa ca un substitut al aurului;
46

o considerarea bancnotei ca un instrument de credit, a crei emisiune depinde de conjunctura economiei. Acoperirea bancnotelor se realiza diferen iat n timp i spa iu, propor ia variind de la 100% la 25%, instrumente de acoperire fiind aurul, devizele, efectele comerciale, titlurile de stat, utilizarea lor fiind promovat datorit faptului c sus inea creditarea economiei i c prezenta o anumit stabilitate, determinat de acoperirea acestora i din posibilitatea convertibilit ii lor. Ulterior, convertibilitatea bancnotelor n metal monetar a fost limitat i apoi eliminat. n prezent, bancnotele au fost nlocuite de bani de hrtie, de hrtia-moned, semne monetare fr acoperire n aur, emisiunea lor fiind reglementat la nivelul fiecrei ri sau spa iu monetar comun, reglementare viznd rela iile dintre Banca central i celelalte bnci, n scopul dimensionrii corecte a cantit ii de moned din economie. Din Antichitate pn n Evul Mediu este semnalat existen a unor nscrisuri i certificate care atestau prezen a unei cantit i de aur i argint, bine determinat, n depozitele unor institu ii de natur religioas sau laic, prin trecerea nscrisului de la o persoan la alta realizndu-se de fapt transferul metalului. n anul 1609, Banca din Amsterdam ncepe emisiunea de bilete de banc n schimbul pieselor metalice care sunt retrase din circula ie i, cu ncepere din 1656, Banca Suediei trece la emisiunea de bilete i la scontarea efectelor de comer , pe baza aceleiai cantit i de metal fiind scontat o cantitate considerabil de efecte. Statele sunt tentate adesea s emit bani de hrtie peste cerin ele economiei, cerin e dificil de determinat n lipsa unui etalon monetar acceptat i credibil, emisiunea excesiv de bani de hrtie realizndu-se pentru finan area deficitelor bugetare ale statului, prin creditarea bancar nepruden ial, ceea ce genereaz i ntre ine infla ia, factor decisiv n erodarea valorii monedei. 1.5. Emisiunea i circula ia monedei scripturale
Moneda scriptural, emis de ctre bnci, este constituit din soldurile creditoare ale agen ilor economici nebancari, existente n conturi, moned transmis de la un subiect la altul prin intermediul cecurilor i a viramentelor.
47

Mecanismul de emisiune a monedei scripturale se circumscrie procesului de crea ie monetar prin credite bancare, mecanism care se bazeaz pe moneda central emis de ctre Banca central, prin emisiunea de bilete i soldurile creditoare ale bncilor la Banca central (rezervele bncilor) Acest mecanism este o concretizare a principiului c orice credit devine depozit i orice depozit genereaz credit, eviden iind faptul c dintr-un supliment de moned central, D, de inut n depozit de ctre o banc, indiferent de surs, se poate asigura, conform principiului multiplicatorului, multiplicarea cantit ii de moned din economie, lund n considerare obligativitatea constituirii unui procent din depozitele bancare ca rezerve bancare, R, precum i existen a pl ilor n numerar, N. n acest sens, mecanismul de emisiune este un mecanism de multiplicare a monedei centrale, mecanism exprimat formal prin multiplicatorul creditului, m, al crea iei de moned prin credit, care se prezint astfel: D (6) m= R + N (1 R ) Multiplicarea creditului, emisiunea de moned de cont, scriptural prezint anumite limite, care decurg din faptul c o parte din moneda utilizat este numerar, suplimentarea depozitelor bancare cu moned central se face prin refinan area acestora, controlat de ctre banca central, procesul creditrii bancare fiind supravegheat pruden ial de ctre autorit ile monetare. 2. Tipologia sistemelor monetare No iunile de etalon monetar, moned etalon i unitate monetar sunt att de legate nct de multe ori se consider ca fiind sinonime. Dac moneda legal este semn sau instrument monetar, etalonul monetar reprezint modalitatea de precizare i concretizare a unit ii monetare. n func ie de con inutul etalonului monetar adoptat, evolu ia monetar a consacrat urmtoarele tipuri de sisteme monetare: Sistemul monetar bimetalist, n cadrul cruia etalonul monetar este ndeplinit de dou metale, aurul i argintul, baterea monedelor fiind liber pentru ambele metale, circula ia lor fiind simultan i paralel. Bimetalismul a fost adoptat n Anglia, n anul 1716 i a fost men inut un secol, n Fran a, n 1803 i a fost men inut pn n 1876, iar n Romnia n 1867, fiind men inut pn n 1890.
48

n func ie de modalitatea de stabilire a raportului ntre cele dou metale, bimetalismul a cunoscut trei variante: bimetalismul integral, sus ine un raport fix de schimb ntre ambele metale, monedele avnd puterea liberatorie egal, neajunsul sistemului constnd n faptul c atunci cnd raportul valoric ntre cele dou metale se schimb, moneda din metalul mai pre ios este retras din circula ie (legea lui Gresham, moneda rea nltur moneda bun); bimetalismul paralel, asigur circula ia independent a monedelor din cele dou metale, fiecare avnd putere liberatorie nelimitat, raportul optim valoric dintre ele stabilindu-se pe pia ; bimetalismul par ial, un derivat al bimetalismului integral, caracterizat prin faptul c numai unul din metale (aurul) era cel din care era btut moneda etalon n mod nelimitat, argintul fiind folosit, n principiu, pentru baterea monedei divizionare. Sistemul monetar monometalist aur. n acest sistem, con inutul n aur al fiecrei unit i monetare era stabilit prin lege, preciznd cantitatea de metal monetizat. n unele perioade i ri a func ionat i sistemul monometalismului argint. Monometalismul a fost adoptat n Marea Britanie n 1816, Germania n 1873, Rusia i Japonia n 1897. Indiferent de formele adoptate, monometalismului a prezentat unele inconveniente: olimitarea rezervelor de aur monetar, comparativ cu necesit ile de moned ale economiilor; ocreterea valorii monedei, care determin reducerea pre urilor, ceea ce modific echilibrul n economie, n sensul creterii puterii de cumprare a subiec ilor economici; oreducerea pre urilor genereaz perturba ii n economie, determinnd instabilitate economic. n evolu ie monometalismul aur a cunoscut urmtoarele forme: monometalismul aur moned, reprezint forma clasic a etalonului aur, metalul monetar circulnd liber pe pia a intern i interna ional, baterea liber a monedelor de aur asigurnd echivalen a ntre valoarea lor nominal i valoarea comercial, de pia , a metalului monetar, cantitatea de moned adaptndu-se automat la nevoile economiei Convertibilitatea bancnotelor era liber i nelimitat, valoarea lor nominal echivalnd cu valoarea proprie a monedelor de aur. Totui, sistemul monetar era rigid, presupunnd existen a unor stocuri de aur mari, precum i cheltuieli de transport.
49

monometalismul aur lingouri, form limitat a etalonului aur clasic, n cadrul cruia aurul moned este retras de pe pia , convertibilitatea fiind limitat la sume care aveau valoarea cel pu in egal cu valoarea unui lingou, unitatea monetar continund s fie definit printr-o cantitate de aur. Bncile centrale trebuiau s intervin, pentru a echilibra cantitatea de moned n func ie de varia ia stocului de aur n perioadele de criz sistemul caracterizndu-se prin instabilitate economic. monometalismul aur devize, introdus la baza sistemelor monetare na ionale ncepnd cu 1922, adoptat de sistemul monetar interna ional dup Conferin a de la Bretton Woods din 1944, a reprezentat o abatere de la automatismele etalonului aur datorit introducerii n rezerva monetar, alturi de aur, a titlurilor de credit i a valutelor, acestea din urm devenind treptat cel mai important instrument de rezerv. n circula ie existau numai bancnote convertibile n devize, care erau la rndul lor convertibile n aur, existnd o legtur indirect ntre cantitatea de moned existent n circula ie i cantitatea de aur monetar. Prin componen a sa valoric acest sistem a lrgit circula ia monetar, ns fr a extinde corespunztor baza de aur a emisiunii. Acest sistem a generat o stare de dependen a sistemelor monetare din diferite ri, mai pu in dezvoltate, de sistemele din rile dezvoltate. Sistemul monetar bazat pe etalonul putere de cumprare. n prezent, aurul nu mai ndeplinete func ii monetare, majoritatea specialitilor considernd c procesul demonetizrii sale este ireversibil. Totodat, deprecierea necontrolat a sistemelor monetare, dezechilibrele i fenomenele infla ioniste reclam, n concep ia altor specialiti, revenirea la etalonul aur. Moneda emis i pus n circula ie pe plan na ional i internaional are drept corespondent un etalon format prin contribu ia bunurilor i serviciilor create n cadrul fiecrei economii, fcnd imposibil, datorit diversit ii acestor bunuri i servicii, redarea sub o form fizic a valorii de ntrebuin are care corespunde la un moment dat unit ii monetare. Etalonul devine o abstrac ie, metodele practice de determinare a puterii de cumprare a monedelor i pe aceast baz a cursurilor de schimb, au n vedere tocmai dimensiunile multiple ale acestui etalon i urmrirea lui prin intermediul indicilor de pre . Cursul de schimb al unei monede fa de alt moned poate fi interpretat ca putere de cumprare extern a monedei, fiind stabilit o delimitare ntre cursul de schimb nominal i cursul de schimb real.
50

Cursul de schimb nominal exprim pre ul unei monede fa de o alt moned, neajustat de nivelul pre urilor din cele dou ri considerate, msurnd pre urile relative pentru dou monede distincte. Cursul de schimb real, exprim pre ul monedelor na ionale ca rela ie dintre pre urile mrfurilor comercializate ntre ri. Determinarea cursului real se poate face prin formula de mai jos:
n

c.r. =
i =1

n Pi1 Pi1 = rri i ti = rri ti avnd, Pi 2 Pi 2 i =1

t
i =1

= 1 (7)

unde: P = nivelul pre ului bunurilor i serviciilor tranzac ionate; i = produsele tranzac ionate; 1 i 2 = rile considerate; t = participarea procentual a produselor la tranzac ii; r.r = cursul de revenire, pre ul relativ al produsului considerat n cele dou ri. 3. Puterea de cumprare Evolu ia monedei, parcurgerea etapelor de adecvare a acesteia schimburilor din ce n ce mai complexe i complicate, au generat muta ii i transferuri definitorii n natura i con inutul monedei. Metamorfozele monetare care au loc n prezent pe plan na ional, dar mai ales interna ional, determin preluarea func iilor de etalon monetar de ctre o abstrac ie sinergic, puterea de cumprare a unit ii bneti, determinabil prin contribu ia cantitativ, structural i calitativ a tuturor mrfurilor i serviciilor produse n economia na ional i mondial. Pe alt plan al interdependen elor, se constat revenirea la moneda (banul) marf etalon, generat de ansamblul proceselor economice. Teoretic, moneda marf etalon putere de cumprare rezult din rela ia:
P.C . = Q P

(8)

unde: Pc = moneda marf etalon sub forma valorii de ntrebuin are ce se poate cumpra cu o unitate monetar; Q = bunurile produse ntr-o economie i destinate schimbului, exprimate n unit i de msur naturale; P = informa ia de pre exprimat prin pre urile monetare ale produselor.
51

Valoarea monedei, respectiv puterea de cumprare, decurge din nivelul pre urilor. n acest fel, puterea de cumprare a unei cantit i de moned este variabil, deoarece valoarea bunurilor i serviciilor (preurile) ce pot fi achizi ionate cu aceast cantitate nu este constant, rela ia dintre cantit ile de bunuri i masa monetar fiind eviden iat prin fluctua iile pre urilor. Pe plan na ional, valoarea unei monede (puterea de cumprare) se determin pentru un anumit bun (cantitatea din acest bun ce se poate cumpra cu o unitate monetar) sau n raport cu un anumit co de bunuri reprezentative (calculndu-se pre ul acestui co prin nsumarea rezultatelor nmul irii pre ului fiecrui bun cu ponderea acestuia n total tranzac ii), prin determinarea cantit ii din coul de produse ce se poate cumpra cu o unitate monetar. n acest caz, puterea de cumprare se va determina astfel:
P.C. = 1 ai pi

(9)

unde: ai = ponderea fiecrui produs din co n totalitatea tranzac iilor; pi = pre ul monetar al produselor.
Pe plan interna ional, puterea de cumprare a monedei na ionale este adesea utilizat pentru stabilirea cursurilor de schimb (pre ul monedei) reale (fundamentate economic), cursuri urmrite de corpora iile financiare i bancare interna ionale, acest curs nefiind operativ n tranzac iile comerciale i valutar-financiare. Calculul cursului de schimb real, prezentat mai sus, se poate exprima i astfel: (10) CS = a C i iar C i = P i / P i
R

unde: ai = ponderea produsului i n volumul tranzac iilor interna ionale al unei ri; Cir = cursul de revenire realizat de produsul i n rela iile cu ara de referin ; PiA i PiB = pre urile de vnzare exprimate n moneda na ional a rilor luate n analiz. Dac cursul de schimb nominal are relevan pentru analiza i rezolvarea unor probleme legate de datoria extern, de echilibrare a pie elor i regimul cursurilor flexibile etc., cursul real se utilizeaz pentru analiza evolu iei comer ului exterior.
52

Cursul real se fundamenteaz pe teoria parit ii puterii de cumprare n varianta absolut, (11) Cr = P Px unde: P = indicele pre urilor n ar, Px =indicele pre urilor n strintate, sau n varianta relativ, lund n considerare modificrile care intervin n nivelurile relative ale pre urilor i ale cursurilor de schimb, % C r = % P % P x . (12) Ideea de baz a parit ii puterii de cumprare este aceea c, n absen a factorilor precum costurile de transport, diferen ele fiscale dintre ri, restric iile comerciale, bunurile i serviciile similare care sunt comercializabile ntre dou ri, pot avea aceleai pre uri, dup convertirea lor ntr-o moned comun. Determinarea puterii de cumprare, interne i externe, se confrunt cu o serie de dificult i referitoare la corectitudinea indicelui pre urilor, structura coului, perioada aleas i cursul valutar . 4. Convertibilitatea monetar mpreun cu moneda de cont, moneda de hrtie a preluat func iile monetare, devenind instrumentul monetar ideal. La nceput, legtura monedelor de hrtie cu metalul monetar se realiza prin pstrarea n depozitele bncii emitente a aurului, ca activ de bilan , n timp ce moneda de hrtie, nscris n bilan ul bncii, reprezenta o obliga ie a bncii fa de viitorii posesori de bielete de banc (bancnote). Banca emitent avea obliga ia s achite, la prezentarea bancnotelor, suma n aur monetar corespunztoare att valorii nominale, ct i con inutului de metal pre ios (valoarea paritar) Convertibilitatea era liber, nelimitat, se realiza relativ automat, asigurnd men inerea echilibrelor ntre nevoile economice i bancnotele puse n circula ie (excesul de bancnote ducnd la depreciere) Treptat, banca nu a mai putut asigura stocul de acoperire n depozitele sale (25-40 % aur, din valoarea bancnotelor n circula ie), trecndu-se la convertibilitatea limitat i apoi la convertibilitatea bancnotelor n aur lingouri, accesibil celor care dispuneau de sume mari de bancnote.
53

Dispari ia convertibilit ii aur, n condi iile sistemului aur devize, a imprimat mecanismului convertibilit ii un nou con inut, exprimat prin urmtoarele trsturi specifice: convertibilitatea se realizeaz ntr-o valut, convertibil la rndul ei n aur; banca de emisiune de ine n depozitul su valuta de rezerv accesibil de intorului de moned na ional, la cursul oficial; aurul n care se poate realiza poten ial convertibilitatea final, apar ine bncii strine care a emis valuta de rezerv (convertibilitatea oficial ntre autorit ile publice); cursurile sunt supuse unor fluctua ii continue i multiple, n func ie de cererea i oferta pe pia (dispar punctele aurului). Trecerea la cursurile flotante, renun area la convertibilitatea oficial, nu dispenseaz dect par ial bncile de obliga ia de convertire, banca de emisiune intervenind adesea pe pia pentru a sus ine cursul, altfel spus, pentru a garanta, cel pu in poten ial, dreptul general de procurare de valut de pe pia i de folosire liber a acesteia pentru a efectua pl i i tranzac ii cu partenerii strini. n acest sens, convertibilitatea reprezint capacitatea unei monede de a circula liber pe plan interna ional, capacitate garantat de puterea de cumprare cu care fiecare economie nzestreaz propria moned, adic gama de bunuri i servicii ce poate fi procurat n orice moment cu moneda respectiv. Convertibilitatea d dreptul de intorilor acesteia de a o schimba cu o alt moned, prin vnzare-cumprare pe pia , fr nici o restric ie din punctul de vedere al sumei schimbate, scopului i al calit ii celui care efectueaz opera iunea. Din punct de vedere al convertibilit ii, monedele sunt grupate n: convertibile, neconvertibile i liber convertibile. F.M.I. consider c includerea unei monede ntr-una din cele trei grupe se face conform urmtoarelor condi ii: oevitarea restric iilor asupra pl ilor i transferurilor internaionale curente; oevitarea practicilor valutare discriminatorii; oschimbarea soldurilor n moneda na ional, de inute n strintate, n valuta rii care solicit schimbarea; ocolaborarea n domeniul politicilor monetare referitoare la activele de rezerv. rile cu moneda neconvertibil nu ndeplinesc condi iile impuse de F.M.I. sau nu doresc s accepte aceste condi ii, ele putnd desfura
54

doar schimburi interna ionale pe baz de clearing, confruntndu-se cu deficite ale balan elor de pl i, nenregistrnd disponibilit i suficiente de lichiditate interna ional. Moneda liber convertibil (utilizabil) ndeplinete concomitent dou condi ii: este folosit pe scar larg n pl ile i transferurile interna ionale i este negociabil pe principalele pie e valutare internaionale, fiind recunoscute urmtoarele valute liber utilizabile: dolarul, euro, yenul i lira sterlin. De-a lungul timpului convertibilitatea a cunoscut dou forme: convertibilitatea metalic, cnd bancnotele erau preschimbate n aur, cunoscnd dou forme: integral i par ial (limitat). convertibilitatea valutar, cnd moneda este preschimbat n alte valute, de regul valute forte, convertibilitate cunoscut n prezent. Conform criteriului spa ial, se pot distinge: oconvertibilitatea intern, definit ca fiind capacitatea unei monede de a se preschimba ntr-o alt moned pe un teritoriu delimitat, de regul na ional, convertibilitatea fiind limitat la anumite opera ii sau n limita unor plafoane, fiind numit convertibilitate de cont curent. oconvertibilitatea extern, se bazeaz pe realizarea de ctre o ar a monedei proprii ca valut convertibil, cursul monedei fiind definit n mod real n raport cu celelalte valute prin analiza puterii de cumprare a monedelor. Potrivit statutului F.M.I. pentru a fi convertibil o moned trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: existen a unui poten ial economic ridicat; echilibrul balan ei de pl i; existen a unei rezerve de lichiditate interna ional; stabilirea unui curs real, fundamentat economic; flexibilitatea sistemelor economice, adaptarea produc iei la diverse pie e; limitarea infla iei, realizarea unei stabilit i economice. Importan a rezervei de lichiditate interna ional, sub forma de aur i valute pentru rile cu convertibilitate limitat a monedelor, rezid n utilitatea acestei rezerve i anume: cnd sunt solicitri de valut, pentru a acoperi cererile de preschimbare a monedei proprii, se poate vinde o parte din rezerv, rezerva constituind o garan ie a stabilit ii i echilibrului monetar. O premis esen ial pentru trecerea la convertibilitate o constituie realizarea unui nivel de productivitate intern apropiat de cel al rilor
55

dezvoltate, cu scopul asigurrii coresponden ei dintre nivelul pre urilor interne i cele externe, adic de a realiza condi iile unui curs de schimb real al monedei, fundamentat economic. Este evident c elementul fundamental al convertibilit ii este cursul de schimb, putnd fi delimitate urmtoarele regimuri de curs de schimb: cursul de schimb fix, men inut o perioad de timp ndelungat, func ionnd n mod real n perioada etalonului monetar aur (1880-1914), cursul putnd fi modificat n cazuri extreme; cursul de schimb legat, pstreaz un raport constant fa de o valut de rezerv, numit valut ancor, care conduce controlul schimburilor valutare, pe pia manifestndu-se tendin a de depreciere a cursului, Banca central fiind nevoit s sporeasc oferta de moned na ional pentru a men ine cursul, ceea ce duce la cretere infla iei i a masei monetare, acest curs fiind practicat dup 1914; cursul de schimb flotant se stabilete liber pe pia , n func ie de cererea de valut de rezerv, Banca central neangajndu-se, n cazul unei flotri totale, s men in cursul ntre anumite limite, permi nd adoptarea convertibilit ii. Acest curs poate fi pur, cnd Banca central nu de ine valute de rezerv i impur, cnd banca de ine asemenea rezerve, pentru a interveni pe pia i a influen a evolu ia cursului; cursul de schimb programat, (crowling peg), caracterizat prin faptul c aprecierea sau deprecierea monedei se realizeaz controlat, cu un ritm (pas) fix, n condi ii de infla ie diminund transferurile de avere, contribuind i la limitarea infla iei; cursul de schimb monitorizat, al crui nivel este supravegheat de un Consiliu Valutar, care reprezint autoritatea monetar care emite baz monetar numai n schimbul activelor externe de rezerv, moneda na ional fiind schimbat pentru o moned de rezerv la rat fix, stabilit prin regula parit ii, n mod obligatoriu. Pentru a fi credibil, acest sistem trebuie s dispun de rezerve valutare mai mari dect masa monetar, baza monetar fiind legat de varia iile din balan a de pl i. Riscul unui asemenea regim de curs rezid n aprecierea cursului de schimb real, nenso it de ctiguri n productivitate corespunztoare, folosirea unui asemenea curs ca ancor avnd eficacitate pe termen scurt, pe termen lung manifestndu-se aprecierea real a cursului, ducnd la deficite n contul curent, prin contul balan ei comerciale. Stabilitatea economiei, competitivitatea sa, asigur puterea de cumprare a monedei, necesar realizrii convertibilit ii interna ionale a acesteia.
56

n principiu, fiecare ar subordoneaz convertibilitatea unei anumite politici monetare, care protejeaz interesele na ionale, manifestndu-se, printre altele, ca un mijloc de liberalizare a schimburilor comerciale externe. n acest sens, n rela iile de curs de schimb (politica valutar) moneda na ional poate fi subevaluat, prin devalorizare, (pentru creterea temporar a competitivit ii mrfurilor interne) sau supraevaluat, prin revalorizare. 5. Circula ia monedei 5.1. Tranzac iile financiare i rolul lor n actuala faz de dezvoltare a economiilor na ionale i a economiei mondiale sistemele monetare au dou func ii economice interdependente: crearea banilor; redistribuirea acestora. n elegerea fenomenelor monetare contemporane impune elucidarea legturii dintre fenomenele monetare din economiile contemporane i procesul de creare a banilor. Redistribuirea banilor (intermedierea financiar) este determinat de dezvoltarea produc iei i a schimbului, creterea produc iei i complicarea rela iilor de schimb genernd extinderea i diferen ierea rela iilor financiare, ca o modalitate de rezolvare a problemelor pe care le ridic func ionarea pie ei bunurilor fizice. Rela iile financiare desemneaz o component specific a relaiilor dintre subiec ii economici, prin care se modific averea pe care acetia o de in sub forma de bani sau de crean e, acestea reprezentnd sume bneti de primit de ctre un subiect economic. Component a rela iilor financiare, tranzac iile financiare constituie opera iunile de creare a instrumentelor financiare, de ctre bnci i alte categorii de institu ii financiare, precum i de transfer a acestora de la un subiect economic la altul. Micarea instrumentelor financiare, reflectat prin modificarea volumului tranzac iilor financiare (varia ii ale agregatelor financiare), reprezint fluxurile financiare, a cror interconectare genereaz circuitele financiare. Efectuarea de tranzac ii financiare permite att creterea vnzrilor de mrfuri peste disponibilit ile de moned ale poten ialilor cumprtori, ct i transformarea banilor n capital, ceea ce creeaz
57

posibilitatea sporirii produc iei de mrfuri. n modul acesta, rela iile financiare determin, prin transformarea i diferen ierea tranzac iilor financiare, multiplicarea activit ilor subiec ilor economici, creterea complexit ii comportamentului acestora n repartizarea veniturilor i utilizarea acestora. n cadrul economiilor contemporane este utilizat n mod generalizat moneda financiar, categorie de moned a crei caracteristic este faptul c este creat prin tranzac ii financiare, sub forma unei diversit i de instrumente financiare. Utilizarea monedei financiare, crea ie a tranzac iilor financiare, permite creterea nemsurat a cantit ii de moned pus n circula ie i, implicit, creeaz posibilitatea eliminrii ecartului existent la un moment dat ntre cererea de mrfuri i oferta de mrfuri. Circula ia mrfurilor, prin cele dou transformri ireversibile, marf-bani i bani-marf, con ine dou elemente contradictorii: marfa ca valoare de schimb i marfa ca valoare de ntrebuin are (utilitate). Decalajul n timp ntre cele dou faze ale metamorfozei mrfii genereaz moneda inactiv, continuitatea procesului de schimb putnd fi asigurat numai n msura n care moneda inactiv este din nou transformat n mijloc de schimb, adic n moned activ. Amnarea cumprrii unei mrfi de ctre un subiect economic (crearea de moned inactiv) este nso it de o cerere poten ial fa de marfa respectiv din partea altui subiect economic, care ns nu o poate cumpra deoarece o parte din puterea de cumprare global este imobilizat prin moneda inactiv. Aceast problem este consecin a asimetriei dintre realizarea acumulrilor (economiilor) i repartizarea cheltuielilor (investi iilor) la diveri subiec i economici, rezolvarea avnd loc prin tranzac iile financiare, calea prin care banii sunt transfera i (temporar) de la subiec ii economici care i au, dar nu-i cheltuiesc, ctre cei care nu-i au, dar vor s-i cheltuiasc. n acest proces i au, deci, originea dou fenomene fundamentale ale cmpului monetar: cererea de bani i cererea de instrumente financiare nemonetare. Privite la scara subiec ilor economici, tranzac iile financiare (metamorfoza banilor) permit diverilor subiec i s realizeze repartizarea dorit, n timp, a utilizrilor date veniturilor, n func ie de nevoile i aprecierile lor, o repartizare mai ra ional economic dect n absen a tranzac iilor financiare.
58

5.2. Circula ia monetar i func iile acesteia


Din cele expuse mai sus, rezid o prim accep iune care se poate da circula iei monetare, ca fiind procesul de micare a banilor n cadrul i n scopul asigurrii circula iei bunurilor i serviciilor. Este necesar ca o cantitate de moned s rmn, n mod determinat, n permanen n circula ie, pe msur ce are loc schimbul de mrfuri o parte important din moneda respectiv revenind n depozitele institu iilor bancare. Strict monetar, n circula ie va trebui s rmn constant o anumit cantitate de bani numerar sau moned de cont care s permit realizarea mrfurilor i serviciilor pe o perioad de timp determinat i n condi ii normale ale circuitelor. Realizndu-se preponderent prin intermediul monedei de cont, func ia banilor de mijloc de plat se amplific, influen nd structura cantit ii de moned. Totodat, nlocuirea monedelor cu instrumentele financiare genereaz modificri fundamentale n circula ia monetar, asigurnd o oarecare independen a acesteia de circula ia mrfurilor i, totodat, accentundu-i influen a asupra acesteia din urm. ntr-o accep iune intensional, circula ia monetar se definete ca fiind un ansamblu coerent i complex de fluxuri i circuite prin intermediul crora se desfoar micarea banilor, n procesul realizrii mrfurilor i serviciilor, micare dependent relativ de procesualitatea circula iei mrfurilor, desfurndu-se conform unor regularit i specifice economiei de pia . Stabilitatea parametrilor circula iei monetare depinde de stabilitatea economic n ansamblu, dezechilibrele induse n circula ia monetar putnd ntre ine, accentua i agrava instabilit ile din economia real, dimensiunile circula iei monetare fiind condi ionate de evolu ia produc iei i circula iei mrfurilor. n unitatea sa prin diversitate, circula ia monetar ndeplinete dou func ii, care se regsesc continuu n micarea banilor: ofunc ia de institu ionalizare, prin care circula ia monetar genereaz, dezvolt i extinde sistemul monetar i componentele acestuia; ofunc ia de subzisten , de emisiune, prin care se realizeaz punerea n circula ie i retragerea din circula ie a banilor. Realizarea acestor func ii prezint particularit i evidente n prezent, cnd au loc muta ii determinante n nsei func iile monedelor, ndeosebi a func iilor de mijloc universal de circula ie i de plat.
59

Transformrile i muta iile la care este supus circula ia monetar n ansamblul su i moneda n particular, constituie de fapt adaptri i adecvri ale acestora la cerin ele unei ontologii a valorilor economice, conform creia raportul dintre suma pre urilor mrfurilor i serviciilor realizate ntr-o perioad dat i viteza de circula ie are caracter de regularitate. De aici deriv legea circula iei monetare, conform creia cantitatea total de moned pus n circula ie depinde de pre ul mrfurilor i serviciilor, n condi iile dependen ei masei monetare de volumul i structura pl ilor i de viteza de circula ie a monedelor. Aceast lege, intrinsec circula iei bneti, i modific formele de manifestare i modalit ile de realizare n func ie de gradul i de caracteristicile sistemului monetar, la dezvoltarea cruia nsi circula ia monetar contribuie. Sumarul capitolului
Sistemul monetar reprezint un ansamblu institu ional i reglementativ prin care se realizeaz circula ia monetar pe un anumit teritoriu delimitat, configura ia sistemului cuprinznd urmtoarele elemente: etalonul monetar, unitatea monetar, emisiunea i circula ia monedei, n cadrul sistemului distingndu-se cele dou elemente definitorii ale sistemului i anume, valoarea paritar i paritatea monetar, aceasta din urm fiind exprimat n sistemele monetare dezvoltate prin cursul de schimb. Emisiunea cantit ii de moned necesar circula iei mrfurilor se realizeaz prin batere, n cazul monedei cu valoare integral, din metale pre ioase, a crei circula ie este reglat prin automatismele punctelor aurului, sau prin tiprire i nscriere, n cazul monedei semn, fiduciar i scriptural, fr valoare integral, a crei circula ie presupune fie convertibilitatea monetar sau valutar, fie ncrederea de intorilor n valoarea nominal a nscrisului monetar. n func ie de etalonul monetar folosit, sistemele monetare pot fi metaliste, etalonul fiind reprezentat de aur i argint, sau numai de aur, sistemul etalon-aur fiind sistemul caracterizat prin automatisme monetare de reglare a cantit ii de moned i sisteme etalon putere de cumprare, n cadrul crora circul diverse forme de moned bancar, fiduciar sau scriptural, reglarea cantit ii de moned fcndu-se de ctre autoritatea public, prin politica monetar. n cadrul sistemului putere de cumprare valoarea monedei este determinat de cantitatea,
60

structura i calitatea bunurilor produse n spa iul monetar respectiv, na ional sau regional, care asigur puterea de cumprare a monedei, aceast valoare fiind exprimat prin cursul de schimb al monedei i recunoscut prin caracterul convertibilit ii acesteia n rela ie cu celelalte monede. n economia contemporan sistemele monetare ndeplinesc dou func ii interdependente, anume, crearea banilor i redistribuirea acestora, func ii realizate printr-un ansamblu de rela ii monetare i financiare, concretizate ntr-o diversitate de tranzac ii financiare, generatoare de fluxuri financiare purttoare de moned i de instrumente financiare de transfer a monedei (de plat, de finan are, de economisire etc.) Termeni de referin Apreciere monetar Circula ie monetar Convertibilitate monetar Curs de schimb real Etalon monetar Legea circula iei monetare Moned financiar Putere de cumprare Rela ie financiar Tranzac ie monetar Valoare paritar Bancnot Circuit financiar Curs de schimb Depreciere a monedei Fluxuri financiare Moned central Paritate monetar Regim de curs de schimb Sistem monetar Unitate monetar

Teste i ntrebri de autoevaluare


Preciza i care dintre elementele enumerate sunt componente reprezentative ale sistemului monetar: crea ia monetar, etalonul monetar, valoarea monetar, emisiunea i circula ia monetar, convertibilitatea monetar. Eviden ia i care sunt elementele care determin puterea de cumprare a monedei. Preciza i care este diferen a dintre paritatea monetar i cursul de schimb. Arta i care dintre termenii enumera i constituie obiective ale sistemului monetar: reglementarea monetar, baza monetar a sistemului,
61

crea ia monetar, stabilitatea monetar, multiplicarea monetar, puterea de cumprare a monedei. Paritatea valutar presupune sau nu etalonul aur? Cum explica i stabilirea parit ii? Mai jos de punctul inferior al aurului exportatorul solicit ncasarea datoriei n aur sau n moneda sa ? Explica i de ce ? Arta i care este diferen a dintre bancnot i moned de hrtie. De ce bancnota este o cambie? Preciza i care este diferen a dintre depreciere i devalorizare monetar. Care dintre ele genereaz infla ie? Explica i de ce. Explica i diferen a dintre moned financiar, moned inactiv i moned scriptural. Bibliografie selectiv
Nicolae Dardac, Teodora Vcu, Moned-credit, Editura ASE, Bucureti, 2003. Silviu Cerna, Sistemul monetar i politica monetar, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1996. Victor Jinga, Moneda i problemele ei contemporane, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981. Gheorghe Manolescu, Moned i credit, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2001. Vasile Turliuc, Vasile Cocri, Moned i credit, Editura Ankarom, Iai, 1997.

62

III. CEREREA I OFERTA DE MONED

Scopul capitolului const n explicarea mecanismului de crea ie monetar, de formare continu a cantit ii de moned din economie, prin confruntarea cererii i ofertei de moned i realizarea echilibrului monetar dinamic. Dup parcurgerea capitolului vor fi realizate urmtoarele obiective: Cunoaterea structurii masei monetare i a agregatelor acesteia n elegerea conceptului de lichiditate, a formelor i compozi iei acesteia; Analiza bazei monetare, a impactului multiplicatorului monetar asupra masei monetare; n elegerea procesului crea iei monetare, al constituirii contrapr ilor masei monetare; Explicitarea teoriilor referitoare la formarea cererii i ofertei de moned, analiza influen ei vitezei de circula ie a monedei asupra nevoilor de moned; Analiza mecanismului de realizare a echilibrului monetar, a impactului infla iei n manifestarea dezechilibrelor monetare. Introducere Cererea i oferta de moned sunt cele dou fa ete procesuale ale monedei n micare, dou forme, adesea contradictorii ale circula iei monetare. Dac oferta de moned eman institu ional din cadrul sistemului bancar, moneda Bncii centrale constituind elementul bazal al ofertei, cererea de moned apar ine tuturor subiec ilor economici, avnd surse adesea imponderabile, uneori controlabile direct sau indirect. Confruntarea pe pia a celor dou genereaz o diversitate de forme de manifestare a monedei, diferen iate n special prin gradul de participare a acestora la schimbul mrfurilor, n func ie de aceasta definindu-se lichiditatea formelor monetare, care reprezint criteriul de diferen iere a cantit ii de moned n agregate monetare, a cror
63

coagulare genereaz sfera de cuprindere a masei monetare, a ofertei de moned disponibil pentru satisfacerea cererii de moned. Ajustarea ofertei la cerere prin crea ia monetar reprezint de fapt ra iunea existen ei sistemului bancar, viteza de circula ie a monedei acomodndu-se att cantit ii de moned existent, ct i mecanismelor financiare de substituire a monedei. Pentru n elegerea capitolului este indicat studierea urmtoarelor capitole: Moneda n cadrul economiei; Pia a monetar; Teoria monetar. 1. Cantitatea de moned Grani a dintre moned i alte forme de active financiare nu poate fi riguros trasat, toate defini iile monedei avnd au o anumit doz de conven ional. n sensul ei uzual, moneda este mijloc de plat, de stingere imediat a unei datorii, diferitele forme ale monedei n societatea contemporan rspunznd acestei definiri, avndu-se n vedere biletele de banc i moneda scriptural ca moned propriu-zis, nscrisurile cambiale, cecurile, titlurile de valori mobiliare etc. Moneda este rezerv de valoare cu putere liberatorie imediat, cu care se pot stinge orice obliga ii de plat. Mai mult, moneda de ine calitatea lichidit ii n gradul cel mai nalt fa de orice alte active, moneda fiind, cum s-a spus, lichiditate prin excelen , ntruct ea permite plata imediat fr a presupune vreun cost. Lichiditatea este deci calitatea unui activ de a fi negociabil, vndut sau rscumprat imediat pentru o sum de numerar, fr riscul unei pierderi sensibile din valoarea nominal. Activul lichid este un titlu care prezint avantajul cumulat al lichidit ii i al unui venit, al unui randament. Moneda este un activ lichid, de o lichiditate perfect, dar cu un randament zero. Cantitatea de moned, definit prin conceptul de mas monetar, reprezint o mrime eterogen, constnd din totalitatea activelor care pot fi utilizate pentru procurarea bunurilor i serviciilor i pentru plata datoriilor.
64

Msurarea cantit ii de moned, indiferent de modul de abordare a importan ei func iilor monedei, eviden iaz rolul lichidit ii n definirea, dimensionarea i structurarea cantit ii de moned, n func ie de lichiditatea lor, activele financiare fiind incluse n ansambluri diferite ale cantit ii de moned, ansambluri numite agregate monetare. Agregatul monetar reprezint un ansamblu de active, suficient de lichide pentru a fi definite ca o msur a cantit ii de moned, masa monetar fiind o expresie ansamblist a agregatelor monetare, reprezentnd ansamblul mijloacelor de plat, respectiv de lichidit i, existente la un moment dat n cadrul unei economii. Masa monetar, n compozi ia sa, nu nregistreaz dect moneda de inut de subiec ii economici nonfinanciari (firme, gospodrii, institu ii publice), moneda de inut de sistemul bancar i utilizat n rela iile dintre institu iile bancare nefcnd parte din masa monetar. Delimitarea masei monetare i constituirea componentelor sale, agregatele monetare, presupune utilizarea unor criterii, care s permit selec ionarea acelor elemente care s ofere posibilit i pentru realizarea unei politici monetare prin care s se influen eze eficient i pozitiv sfera real, agregatele monetare constituindu-se att n calitate de indicatori de msurare monetar, ct i n calitate de obiective ale politicii monetare. Generaliznd criteriile utilizate n selectarea agregatelor monetare se poate adopta o interpretare standard, care accept cuprinderea n structura masei monetare a urmtoarelor active: omoneda efectiv sau numerarul; omoneda de cont, respectiv disponibilit ile n conturi curente; odepunerile la termen i n vederea economisirii; oalte active, cu grad mai mare sau mai mic de lichiditate. Moneda efectiv este activul cel mai lichid, fiind totodat una din componentele importante ale masei monetare. Agregatele monetare sunt mrimi definite de ctre autorit ile monetare, care servesc ca suport al politicii monetare, n particular, pentru supravegherea creterii mijloacelor de plat. n economiile de pia dezvoltate agregatele monetare sunt relativ diferen iate, datorit ndeosebi complexit ii structurii financiare, delimitndu-se totui caracteristicile comune care dau posibilitatea clasificrii agregatelor monetare n trei grupe: moneda primar (baza monetar, moneda de rezerv) M0 care cuprinde banii crea i de Banca central, cantitatea lor fiind direct controlat de ctre Banca central, moneda primar constituind baza pentru crearea altor categorii de moned (ex.: banii de cont);
65

masa mijloacelor de plat (masa bneasc n sens restrictiv M1) care cuprinde instrumentele de plat create de Banca central i de celelalte institu ii bancare; masa mijloacelor de de inere a averii, care cuprinde, pe lng instrumentele de plat, instrumentele financiare lichide care nu se folosesc ca atare n pl i, ns care se pot transforma uor n instrumente de plat, acestea numindu-se lichidit i secundare, cvasimonede. Modul concret de definire a monedei primare depinde de condi iile institu ionale i de metoda de analiz a modificrii agregatelor monetare. Prin combinarea diferitelor posturi din activul i pasivul bilan ului Bncii centrale, moneda primar cuprinde, restrictiv, numerarul n casierie i depozitele n conturi curente ale bncilor la Banca central sau, n diferite grade de extensiune, aproape ntregul activ i pasiv al Bncii centrale. Definite n mod diferit, cele trei grupe de agregate cuprind elemente comune, care formeaz un singur sistem unitar, astfel nct, de exemplu, prima grup se conexeaz cu a doua pentru a arta modul n care se realizeaz obiectivele politicii monetare n ceea ce privete crearea masei bneti. Tipologic, n practica monetar se eviden iaz urmtoarele componente ale masei monetare, ordonate i structurate conform gradului de lichiditate. Baza monetar reprezint cea mai ngust msur a cantit ii de moned, care con ine moneda produs direct prin ac iunile Guvernului sau de ctre Banca central, de regul fiind constituit din numerarul aflat n afara Bncii centrale i a sistemului bancar, la care se adaug rezervele institu iilor bancare. Numerarul cuprinde moneda divizionar, din metal ordinar, produs de ctre Trezoreria public i bancnotele, moneda de hrtie. Rezervele bancare sunt formate din fondurile pe care bncile trebuie s le de in n depozite la Banca central, la care se adaug numerarul de inut de ctre bnci n conturi proprii, sursa acestor fonduri fiind Banca central. Masa monetar restrns, M1, reprezint agregatul primar al cantit ii de moned, cuprinznd urmtoarele componente: Numerarul n afara sistemului bancar, similar bazei monetare. Depozite la vedere (de tranzac ii), din care de intorii pot emite cecuri pentru a cumpra bunuri, servicii etc., aceste depozite putnd fi depozite la cerere, nepurttoare de dobnd, conturi negociabile operabile prin cec, purttoare de dobnd i conturi de transfer automat,
66

combina ie ntre primele dou, fondurile fiind transferate automat prin completarea cecului pltibil din contul de depozit la cerere. Cecuri la purttor, de cltorie emise de ctre institu ii nondepozit, socotite de altfel ca depozite la vedere speciale. Masa monetar standard, M2, este compus din masa monetar restrns, care cuprinde moneda disponibil publicului n sens larg, cu lichiditate imediat, foarte rapid i alte active care pot fi convertite relativ rapid n numerar, precum: Depozite de economii i conturi de depozit pe pia a monetar, purttoare de dobnd, care reprezint instrumente bancare de economisire operabile cu cecuri n mod limitat. Depozite la termen de valori mici, inclusiv certificate de depozit cu maturit i ntre 6 luni i 2-4 ani; Fonduri mutuale pe pia a monetar, care reprezint fonduri comune de economisire utilizate pentru a cumpra active financiare pe termen scurt, de intorii fiind popula ia, brokerii, diverse institu ii, n M2 fiind incluse numai fondurile popula iei. Cele trei componente enumerate mai sus formeaz cvasimoneda, denominat i n valut. Masa monetar n sens larg, M3, cuprinde, pe lng masa monetar standard, M2, active financiare cu o lichiditate mai rigid, precum: depozite la termen de valori mari, diverse aranjamente rscumprate la termen, depozite la bnci strine ale reziden ilor etc. Structurarea masei monetare pe componente, con inutul acestora se diferen iaz pe ri, integrativ i concentric, conform criteriului lichidit ii, constituindu-se agregatul global al masei monetare, L, cel mai larg, care cuprinde toate cele componente, inclusiv titlurile pe termen mediu i lung, care pot fi transformate lent n lichidit i. Concep ia care st la baza agregatelor monetare folosite n rile europene este oarecum simplificat, agregatele corespunztoare acestei concep ii fiind urmtoarele: Lichiditatea sistemului bancar, care cuprinde lichiditatea cash, lichiditatea poten ial i lichiditatea extern; Lichiditatea primar, care cuprinde numerarul n circula ie, depozitele transferabile ale subiec ilor nebancari la bnci (exclusiv statul), reprezentnd masa bneasc n sens restrns; Lichiditatea secundar, cuprinznd, n plus, urmtoarele instrumente aflate n posesia subiec ilor nebancari: depozite pe termen scurt necuprinse n lichiditatea primar, hrtiile de valoare pe termen scurt, creditele pe termen scurt, inclusiv cele comerciale.
67

Alinierea la standardele FMI i caracteristicile tranzi iei la economia de pia impune utilizarea n Romnia a unor agregate monetare din toate cele trei grupe: Ca agregate din prima grup, M0, care reflect moneda primar, sunt utilizate: mrimea activului total al BNR defalcat n credite acordate sistemului financiar, crean e externe, alte active: volumul monedelor primare autonome (numerar n circula ie, depozite la BNR, rezerve obligatorii), moneda primar lichid a bncilor comerciale, care cuprinde n plus disponibilit ile interbancare, mijloacele de decontare interbancare etc.; Cea de a doua grup M1, masa bneasc n sens restrns, cuprinde: o numerar n circula ie; o moneda de cont, sub forma depozitelor existente n conturile de virament ale subiec ilor economici nebancari, mijloacele din conturile deschise la bncile comerciale, bugetul de stat i din alte conturi asemntoare, cecurile bancare i alte asemenea instrumente de plat; omijloace n decontare (eventual). A treia grup, M2, cuprinde: o M1; ocvasimoneda, Q, adic depozitele la termen constituite la bnci, echivalentul n lei al depozitelor n valut ale reziden ilor etc.; (13) M2 = M1 + Q; A treia grup, M3, reprezint lichiditatea total i cuprinde: o M2; oalte active lichide: contribu ia la pensia suplimentar, depozitele la vedere i la termen ale statului, unit ilor economice i popula iei necuprinse n M2 . Trebuie precizat c n grupele a doua i a treia vor fi cuprinse depozitele existente att la bnci, ct i la alte institu ii financiare. M3 cuprinde, deci, mai mult dect M2, adic alte active cu grade diferite de lichiditate i n structura crora pot fi incluse certificate de depozit, bonuri de cas, conturi de economii pe termen mediu, alte titluri emise de agen ii economici pe pia a financiar-monetar; Ultimul agregat, cel mai larg, L, cuprinde: oM3; otitluri emise pe termen mediu i lung negociabile i care pot fi transformate, mai rapid sau mai lent, n mijloace de plat, respectiv n lichidit i.
68

Perfec ionrile tehnologice de procesare a informa iei au alterat concep iile referitoare la mijloacele disponibile de plat. De exemplu, n 2003, n SUA 85% din tranzac ii au fost reglementate prin mijloace electronice i numai 15% prin mijlocele clasice ale cec-ului, numerarului sau a altor mijloace fizice de plat. Astfel, transferurile directe ntre partenerii comerciali, prin pl ile electronice, utilizeaz casele de clearing automat, transferurile fondurilor ntre conturi la punctele de vnzare, plata automat a titlurilor etc., n plus, multe firme vnd mrfuri prin Internet, fcnd afaceri instantanee n ntreaga lume, astfel nct inova iile n tehnologia pl ilor electronice vor revolu iona profund modul de realizare a pl ilor. Problema revine de a ti dac aceasta va modifica modul de a n elege moneda. n prezent, rspunsul la aceast problem este nc departe. Dac important pentru msurarea monedei sunt obiectele pe care oamenii le utilizeaz pentru a efectua tranzanc ii, atunci cecurile i numerarul rmn componentele cheie ale oricrei msuri a monedei. Este ns de netgduit c noile tehnologii de procesare a informa iei extind lichiditatea unui numr de active prin crearea posibilit ilor de convertire mai rapid a acestora n moned, n numerar, aceasta indicnd c n viitor agregatele monetare pot include chiar mai multe componente dect n prezent. 2. Lichiditatea Problematica agregatelor monetare se circumscrie conceptului mai larg al lichidit ii, considerat n patru perspective: a unui instrument financiar, a unui agent economic, a pie ei, a economiei. Lichiditatea unui instrument financiar Prin lichiditate se n elege, dup cum am artat mai sus, calitatea unor forme de avere (activ) de a putea fi transformat rapid i fr pierderi n bani. Unul i acelai activ are grade de lichiditate diferite, func ie de de intor. Singura form de activ total lichid este moneda. Caracteristicile esen iale care determin gradul de lichiditate a unui instrument financiar sunt: securitatea (gradul de ncredere n valoarea acestuia); negociabilitatea; posibilitatea valorificrii. Lichiditatea agentului economic Lichiditatea unui agent economic este rezultatul lichidit ii formelor financiare pe care acesta le de ine (crean e i datorii), putnd fi
69

definit ca distribu ia posibilit ilor transformrii n bani, fr pierderi, a diverselor forme de active, ponderate cu volumul elementelor de avere respective. Lichiditatea poate fi definit din punctul de vedere al legturii cu pia a monetar i de capital, cu modul de formare a ratei dobnzii; ea poate fi definit n legtur cu pia a mrfurilor i cu rolul ei ca factor al puterii de cumprare i al cererii solvabile; de asemenea, poate fi definit prin prisma raportului dintre cantitatea de bani i cantitatea celorlalte active financiare de inute de agentul economic. Aceasta din urm abordare este cea mai simpl, oferind o msur att a lichidit ii restului activelor financiare (altele dect banii), ct i a lichidit ii pasivului. Lichiditatea pie ei O pia este lichid dac orice operator poate efectua orice tranzac ie fr a perturba grav echilibrul pie ei, o pia atomizat fiind autolichid, asigurnd independen a comportamentelor individuale. Concentrarea portofoliilor sub impactul intermedierii financiare modific condi iile lichidit ii, rigidiznd-o, ceea ce reclam necesitatea organizrii lichidit ii, prin constituirea formatorilor de pia , care asigur lichiditatea pe segmente de pia . Plasamentele intermediate ofer totui celor care economisesc o garan ie a lichidit ii, n orice moment acetia putnd s-i recupereze lichiditatea, cu condi ia ca pia a s ofere intermediarilor posibilitatea vnzrii rapide a unei pr i din active, n caz de lichiditate conjunctural a agentului economic bancar. Lichiditatea este ns o ipostaz de ordin microeconomic, lichiditatea pie ei desemnnd negociabilitatea titlurilor de ctre operatorii individuali, n ansamblu pia a neputnd fi lichid, deoarece nu se poate ca to i operatorii s-i schimbe titlurile n acelai timp. Sub aceast rezerv, organizarea lichidit ii plasamentelor pe pia presupune realizarea unui rmag: economia are nevoie de imobilizri i cei care economisesc, de lichiditate. Dac lichiditatea depozitelor bancare este fr risc, n afara celui de faliment, lichiditatea plasamentelor financiare comport riscuri, pia a neoferind garan ie, riscul de valoare, de pre al titlului fiind continuu, pe o pia vnztorul neavnd nici un cumprtor, n caz de panic bursier. Lichiditatea economiei Reprezint conceptul cel mai relevant prin prisma analizei monetare, viznd agregatul care exprim masa bneasc i alte cteva forme lichide de active financiare.
70

Principala problem o reprezint care instrumente financiare vor trebuie s fie introduse, alturi de bani, n cadrul lichidit ii, problem care este legat de gradul de lichiditate prin care un instrument financiar face parte din lichiditatea na ional. Rspunsul difer de la ar la ar, n func ie de condi iile institu ionale, de diferen ierea instrumentelor i pie elor financiare. n extenso se poate utiliza conceptul de lichiditate total, fr referire la elementele componente, definit prin masa bneasc plus toate formele de lichiditate, cuantificabile sau nu, care influen eaz direct nivelul cererii. Msurarea gradului de lichiditate a economiei se poate face prin raportarea P.I.B. la masa monetar (M), exprimat prin unul din agregatele monetare prezentate care exprim lichiditatea, de obicei utilizndu-se M2, ob inndu-se rata de lichiditate a economiei. Acest indicator ofer informa ii referitoare la modul de adecvare a lichidit ii la nevoile de lichiditate probabile ale economiei. 3. Baza monetar Moneda central este definit, dup cum s-a artat, ca fiind suma numerarului n circula ie (N) i a depozitelor (activelor) bncilor i altor institu ii de depozit la Banca Central, care formeaz rezervele bncilor, (RT), adic ansamblul format din lichidit ile nscrise n pasivul bilan ului Bncii centrale, aceast sum formnd baza monetar, (BM) Ajustnd baza monetar, pentru a reflecta schimbrile n rezervele obligatorii, se ob ine baza monetar ajustat, ajustarea realizndu-se prin echivalentul n moned a schimbrii ratei medii a rezervelor obligatorii, ceea ce reflect implicit schimbrile n multiplicatorul monetar, lund n considerare faptul c o baz monetar dat poate suporta nivele diferite ale ofertei de moned, care depind de rata rezervelor obligatorii, n sensul c cu ct mai mare este rata, cu att mai mic este oferta de moned pe care o suport baza monetar dat. Excesul de rezerve (EO) reprezint acele rezerve care depesc nivelul rezervelor obligatorii, (RO), suma lor constituind rezervele totale (RT), iar rezervele mprumutate (RI) reprezint acele rezerve care au fost mprumutate de ctre bnci de la Banca central, prin scderea din EO a lui RI ob inndu-se rezervele libere (RL). Rezervele nemprumutate (RN) se ob in ca diferen dintre rezervele totale (RT) i rezervele mprumutate de ctre bnci de la Banca
71

central, iar prin scderea rezervelor mprumutate din baza monetar, se ob ine baza monetar nemprumutat (BMN). Vom avea urmtoarele rela ii: BM = N + RT; EO = RT RO; RL = EO RI; (14) RN = RT RI; BMN = BM RI. Sursele de crea ie a monedei centrale sunt aurul i devizele, disponibilit ile nete ale Trezoreriei, activele nete ale bncilor. Cantitatea de moned central existent formeaz lichiditatea sau baza monetar (M0) . ntre masa monetar (moneda n circula ie) i lichiditatea bancar (moneda central n circula ie) exist legturi statistice (empirice), dar i contabile (de calcul). Conceptul de baz monetar semnific ideea c moneda central constituie baza unei piramide sau a unor propor ii invariabile, care determin moneda n circula ie (masa monetar). Altfel spus, existen a unui raport ntre baza monetar i masa monetar deriv din reglementrile cu privire la rezervele obligatorii, la condi iile utilizrii numerarului i la regulile de gestiune bancar. Pe baza acestor constatri empirice, s-a dezvoltat teoria multiplicatorului bazei monetare sau multiplicatorul monetar care afirm c atunci cnd lichiditatea bancar crete, bncile de in un excedent de moned central, conform regulilor lor de gestiune, dispunnd de rezerve suplimentare (activele n cont la banca central sunt superioare nevoilor legate de constituirea rezervelor obligatorii), care le permit s distribuie credite (s creeze moned) cu o rat de multiplicare a excedentului de moned central. Dac, de exemplu, bncile sunt obligate s conserve o lichiditate egal cu 20 % din depozitele lor, la o valoare a depozitelor lor de 1000 u.m. vor acorda credite de 800 u.m. Prin creterea monedei centrale (lichidit ii) cu 200 u.m. determinat prin intrarea de devize n numele clientelei, la o valoare de 400 u.m. lichidit ii, creditele distribuite de bnci vor putea fi de 1600 u.m. (multiplicatorul creditelor = 4), suma creditelor acordate i a lichidit ii (1600 + 400) corespunde masei monetare de 2000 u.m. (multiplicatorul masei monetare = 5).
72

Multiplicatorul monetar (al bazei monetare) se determin astfel: N 1+ 1 + rn MM MM = m BM D (15) m= = = EO + N rn + rr BM ro + D unde: N = numerar n circula ie; D = depozite la vedere; EO = exces de rezerve; ro = RO/D = rata rezervelor obligatorii; rn = N/D = rata numerarului; rr = RT/D = rata rezervelor bancare; RO = rezerve minime obligatorii; RO + EO = RT; R T= rezervele totale; BM = N + RT; BM = baza monetar; M M= masa monetar; Pentru exemplificare s lum urmtorul exemplu: N = 360 mld. lei D = 1.200 mld. lei ro = 0, 15 E O = 24 mld. lei RO = 180 mld. lei R T= RO + E.O = 180 + 24 = 204 mld. lei B M = 360 + 204 = 564 mld. lei

360 1 + 0,3 1,3 1.200 m= = = = 2,766 24 + 360 0,3 + 0,17 0,47 0,15 + 1.200 MM = 564 2,766 = 1.560mld .lei 1+
4. Crea ia monetar i contrapr ile masei monetare

(16)

(17)

Crea ia monetar este definit ca o cretere a cantit ii de moned de inut de ctre agen ii economici nonbancari, acest proces fiind legat de agregatul monetar la care se raporteaz. Atta timp ct moneda
73

a fost o marf, creterea stocului de moned, deci crea ia monetar a fost independent de voin a agen ilor economici, depinznd de condi iile de produc ie a monedei-marf, aur sau argint. n economiile moderne, n care moneda legal are curs for at, institu iile financiare pot crea moned sub forma mijloacelor de plat, pe care o pun la dispozi ia subiec ilor economici nonfinanciari. Crea ia monetar este realizat de ctre trei categorii de institu ii financiare: Sistemul bancar; Banca central; Trezoreria public. Sistemul bancar, n general, sistemul financiar creeaz moned prin activitatea de creditare, ntr-un sistem ierarhizat i diferen iat, bncile confruntndu-se cu limitri exogene ale puterii lor de crea ie monetar, constnd n concuren a dintre ele i n capacitatea lor de a emite titluri financiare. Atunci cnd acord credite banca se afl n patru situa ii: omoneda creat rmne n banc; omoneda se transform n titluri; omoneda prsete sistemul bancar; omoneda este transferat altor bnci. n ultimele 3 cazuri moneda fuge din banc, aceasta trebuind s conserve o parte din moned pentru a face fa acestei fugi a monedei, conservare realizat n depozite la Banca central, sub forma monedei centrale, care constituie lichiditatea bancar. n cazul cnd fuga suportat de ctre o banc est superioar activelor n moned central ale acesteia, banca are nevoie de refinan are cu moned central, apelnd la alte bnci sau la Banca central. Capacitatea de a crea moned nu este legat de gestiunea depozitelor, ci de posibilitatea procurrii de ctre banc de moned central i, n acest sens, ntregul sistem financiar, nu numai bncile, creeaz moned. Trezoreria public poate fi considerat creatoare de moned n dou ipostaze: oipostaza de agent economic nefinanciar, crend moned prin mprumuturile pe care le ob ine de la sistemul financiar, n particular de la Banca central i de la bnci, fiind o crea ie monetar indirect a Trezoreriei; oipostaza de institu ie financiar, crend moned prin acordarea de credite statului, administra iilor, agen ilor economici nefinanciari i
74

care se finan eaz prin mprumuturi la sistemul financiar, la Banca central sau la agen i economici nefinanciari. De fapt, crea ia monetar a Trezoreriei este unic, fr distinc ie ntre direct i indirect. Banca central creeaz moned pe dou ci: prin emisiunea de moned, de bilete de banc; prin crearea de moned central, care st la baza crea iei monetare a institu iilor financiare. Crea ia de moned central de ctre Banca central se realizeaz prin urmtoarele opera iuni: oopera iuni cu aur; ocumprri sau vnzri de devize; omprumuturi acordate Trezoreriei; orefinan ri acordate institu iilor financiare; ocesiuni sau reluri de bancnote cu institu iile financiare. Opera iunile cu exteriorul, adic ntre reziden i i nereziden i, creeaz moned ca rezultat al ansamblului rela iilor cu exteriorul, n condi iile nregistrrii unui excedent de valute, care determin sistemul bancar la o cretere a activelor sale n devize. Cuantificarea crea iei monetare nu implic n mod obligatoriu o inventariere a surselor crea iei monetare, deoarece volumul crea iei n cursul unei perioade date este egal cu diferen a dintre stocul monetar de la nceputul i de la sfritul perioadei. Masa monetar n circula ie exprim angajamentele de plat i se reflect n pasivul bilan ului bncilor de emisiune. Totodat, masa monetar n circula ie are contrapr i (coresponden e) n activul bilan ului bncilor de emisiune, acestea fiind metalul monetar, ca acoperire a bancnotelor puse n circula ie, n msura n care sistemul monetar prevede aceasta, crean ele bncii de emisiune asupra partenerilor strini (devizele), ca i crean ele rezultate din credite interne acordate statului (bonuri de tezaur i alte titluri de stat), din creditele interne acordate bncilor comerciale i altor agen i economici nefinanciari (ntreprinderi i popula ie). Diversele elemente componente ale masei monetare n circula ie (eviden iate n pasivul bilan ului bncii de emisiune) reprezint datoriile, respectiv angajamentele bncii centrale. Deci, componentele contrapr ii masei monetare (eviden iate n activul bilan ului bncii de emisiune) constau n crean ele bncii centrale asupra unor parteneri din strintate, precum i din crean ele asupra tezaurului, a bncilor comerciale etc.
75

Bncile centrale pot de ine aur, ca una dintre componentele activelor lor i care, tradi ional, a fost una dintre contrapartidele emisiunii de bilete de banc convertibile n metalul monetar. Aurul este un vestigiu al vechiului sistem monetar, n prezent el nereprezentnd, n mod oficial, o contraparte a masei monetare n circula ie. Din schimburile economice cu strintatea decurg fie active externe, cnd acestea reprezint crean e asupra strint ii, drepturi de a ncasa devize, fie pasive externe, care se constituie drept datorii fa de partenerii strini. Contrapr ile externe reflect influen a rela iilor interna ionale asupra masei monetare interne. Ele sunt influen ate de soldul balan ei de pl i. ntr-un mod foarte schematic, un import se traduce printr-o diminuare a ncasrilor n moneda na ional, ntruct trebuie, pentru a regulariza raporturile sale bneti, s transforme moneda na ional n valut. Un export antreneaz, dimpotriv, o cretere a ncasrilor n moned proprie, ntruct exportatorul primete valut (devize) pe care o convertete n moned na ional. De aici concluzia c un deficit al balan ei de pl i se traduce printr-o diminuare de moned, de lichidit i interne, n timp ce, n mod asemntor, un excedent, un excedent al balan ei de pl i antreneaz o cretere a ncasrilor, a acestor lichidit i, printr-o injec ie de moned. n structura contrapr ilor masei monetare n circula ie creditele interne ocup pozi ia cea mai important. Activitatea bancar const, mai nti, n a acorda credite agen ilor nefinanciari din economie, adic ntreprinderilor i gospodriilor familiale, popula iei, bncile dobndind astfel titluri de credit asupra economiei. Bncile cumpr i titluri de credite publice, n principal bonuri de tezaur, devenind astfel creditoare ale statului, titlurile publice fiind uor negociabile, ele pot fi vndute pe pia a interbancar sau cedate bncii de emisiune. Ponderea semnificativ n structura contrapr ilor masei monetare n circula ie a creditelor interne acordate economiei, dar i statului, eviden iaz implicarea sistemului bancar n crea ia monetar i n finan area economiei. Totui, bncile nu ndeplinesc un rol monetar atunci cnd finaneaz economia pe baza capitalurilor proprii sau a mprumuturilor contractate pe pia a obliga iunilor, caz n care ndeplinesc un simplu rol de intermediar financiar.
76

Finan area monetar, prin intermediul bncilor, se sprijin pe resursele la vedere i pe disponibilit ile constituite pe termen scurt i nseamn nlocuirea monedei temporar pasive prin crearea de moned activ, n fapt, prin sporirea masei monetare, n timp ce finan area nemonetar depinde de utilizarea n finan are a unor resurse preexistente, degajate pe termene lungi pentru acordarea de mprumuturi pe termene lungi. Cele dou tipuri de finan are, esen ial diferite, exist independent de voin a cuiva, ele decurg din comportamentul agen ilor economici. Din acest motiv, resursele stabile ale bncilor constituite din fondurile lor proprii, profiturile capitalizate i din mprumuturile obligatoare contractate pe pie ele financiare, care stau la baza finan rii nemonetare, trebuie eviden iate separat de resursele pe termen scurt care au drept contraparte finan area monetar. 5. Cererea de moned Rolul important pe care moneda l joac n via a economic este evident nu numai pentru specialiti, n acest sens fiind necesar s se n eleag influen a varia iilor monedei asupra activit ii economice, n scopul de a se putea utiliza mai eficace instrumentele politicii monetare pentru a ac iona asupra evolu iei sistemului economic. n aceast privin vor trebui elucidate dou aspecte esen iale, care condi ioneaz n elegerea impactului monedei asupra economiei reale. Primul aspect reclam n elegerea originii nevoilor de moned, adic cererea de moned, cel de al doilea aspect se refer la n elegerea mecanismelor crea iei monetare, adic oferta de moned. Analiza cererii de moned implic analiza motivele pentru care subiec ii economici de in moned, analiz care se regsete n teoriile i formulrile mai vechi i mai noi referitoare la aspectul monetar. Fundamentele analizei economice clasice i neoclasice afirm c bunurile sunt cerute i oferite de ctre indivizi pe pie e determinate, fiecare individ avnd un sistem de preferin e pentru fiecare bun, rezultnd un echilibru pe pia (echilibrul general walrassian). n cadrul acestei analize moneda nu este considerat ca form de existen specific, moneda fiind un bun ntre celelalte, valoarea de ntrebuin are a acesteia fiind determinat de func ia monedei ca mijloc de schimb universal. Moneda nu este cerut pentru ea nsi, ci numai
77

pentru c permite achizi ionarea de mrfuri, singurul motiv pentru de inerea monedei fiind tranzac iile. Separarea ntre real i monetar, specific teoriilor clasice i neoclasice, a fost exprimat clar de Fisher, autorul ecua iei cantitative: M V = P Q (18) unde: M = stocul de monede; V = viteza de circula ie a monedei; P = nivelul general al pre urilor; Q = volumul produc iei (tranzac iilor). Afirmnd c moneda nu este de inut numai pentru tranzac ii, ci i pentru alte dou motive, de precau ie i de specula ie, keynesienii relev faptul c moneda poate juca rolul de consolidare a averii, prin amnarea cheltuirii monedei (banilor), prin economisire i investirea ei n depozite sau active financiare (obliga iuni), cantitatea de lichiditate de inut pentru tranzac ii i pentru motive de precau ie fiind independent de aceea alocat specula iei, cea de a doua depinznd de rata curent a dobnzii i de anticipa iile referitoare la ea. Cererea de moned va fi n func ie de veniturile monetare (VM) i de rata dobnzii (rd). (19) M = f1 (VM) + f2 (rd) Pornind de la analiza preferin ei pentru lichiditate, dezvoltat de ctre neokeynesiti, monetaritii eviden iaz pregnant calitatea monedei de a fi activ financiar, una din formele sub care individul i poate conserva bog ia (averea). Pentru ei, cererea de moned, ca aceea a oricrui alt activ, depinde de trei factori: bog ia total a individului; pre urile i randamentele diferitelor componente ale bog iei; gusturile i preferin ele indivizilor. Pentru neokeynesiti, una din variabilele explicative ale func iei cererii de moned este nivelul patrimoniului, msurat adesea prin venitul curent. Din contr, pentru monetariti, una din variabilele explicative ale func iei cererii de moned este venitul permanent, care include veniturile pe care acesta este n drept s le primeasc n viitor, ca urmare a capitalului uman de care dispune. Aceast asimilare a viitorului n patrimoniul individului este acceptabil pentru monetariti datorit posibilit ilor oferite de societatea modern subiec ilor
78

economici de a-i plasa patrimoniul ntr-o structur patrimonial care s ia n considerare rentabilitatea i riscul, precum i a unui ridicat grad de regularitate al veniturilor n viitor. Dublul rol al monedei, ca element de diversificare a patrimoniului i ca o sum ncasat dintr-o tranzac ie, este evident, formalizrile recente ale cererii de moned punnd accentul pe unul sau altul din cele dou aspecte, fiind ncadrate fie neokeynesismului, fie monetarismului. Volumul de lichiditate cerut de un subiect economic este func ie de importan a pe care acesta o acord tranzac iilor sau patrimoniului, n orice func ie a cererii de moned existnd un factor de scar, care adesea este exprimat cu ajutorul unei variabile de venit, introdus printre variabilele explicative ale func iei cererii de moned (venitul curent, venitul permanent). Moneda produce un flux de servicii propor ional cu stocul de inut, iar cantitatea de moned cerut depinde nu att de venitul curent, care con ine un element tranzitoriu, ci de venitul permanent, care se sper c va fi ob inut o perioad mai lung de timp. Relansarea activit ii economice va duce la o cretere mai rapid a venitului curent dect a celui permanent i, deci, cererea de moned, care depinde de venitul permanent, va crete mai ncet dect venitul curent, viteza de circula ie crescnd aparent. n fazele de recesiune, venitul curent va crete mai ncet dect cel permanent, ncasrile monetare tinznd s creasc mai ncet dect venitul curent, ceea ce va ncetini viteza de circula ie a monedelor. n scopul reducerii costului tranzac iilor (costul conversiei crean elor n mijloace de plat) institu iile bancare au inventat noi forme de plasamente care au contribuit la reorientarea compozi ional a patrimoniului subiec ilor economici. Aceast inflexiune a cererii de moned, generatoare de instabilitate a func iei sale, afecteaz eforturile autorit ii publice depuse n scopul reglrii lichidit ii din economie, prin controlul emisiunii monetare. Interna ionalizarea masiv a economiilor na ionale determin ca cererea de moned s depind i de evolu ia anticipat a cursului de schimb i totodat, cererii interne de moned s i se adauge cererea extern de moned na ional, din partea nonreziden ilor (n acest caz, exemplul tipic fiind dolarul) Deplasarea cererii de moned de la o deviz spre alta, determinat de anticipa iile cursurilor de schimb, ridic obstacole puternice orientrii politicii economice na ionale, constrns de interdependen ele sistemelor financiare la scar mondial s-i
79

adapteze obiectivele i instrumentele cerin elor impuse de comportamentele celorlalte sisteme economice na ionale. n acest sens, cererea na ional de moned devine i o cerere de moned interna ional, autorit ile publice na ionale trebuind s dispun de instrumente pentru a putea interveni i pe pie ele monetare i financiare extrana ionale. 6. Oferta de moned Oferta de moned reprezint cantitatea de mijloace de reglare a schimburilor, mijloace puse la dispozi ia subiec ilor economici nebancari de ctre sistemul bancar. Esen a monedei const n faptul c poate fi n mod general acceptat ca mijloc de plat, ns aceast caracteristic nu permite definirea n mod unitar a ofertei de moned n economiile contemporane, ceea ce a condus la delimitarea unor ansambluri, stadial integrabile, numite agregate monetare (M1, M2, M3), care exprim o anumit compozi ie a cantit ii de moned existent n economie. Modificrile n totalul ofertei de moned i schimbrile ratei de cretere a cantit ii de moned afecteaz semnificativ variabilele economice esen iale, ca, de exemplu, rata infla iei, rata dobnzii, utilizarea muncii i venitul na ional. Utilizarea ct mai complet a muncii, stabilitatea pre urilor, creterea economic i echilibrul pl ilor interna ionale depind, direct sau indirect, de schimbrile n oferta total i de schimbrile n creterea cantit ii de moned, cantitatea optim de moned i creterea acesteia contribuind la crearea capacit ii na iunii de a realiza aceste obiective. Exist dou abordri de baz cu privire la msurarea cantit ii de moned: abordarea prin tranzac ii i abordarea prin lichiditate, ambele abordri fiind, din alte perspective, prezentate n capitolele anterioare. Abordarea prin tranzac ii msoar cantitatea de moned, prin eviden ierea func iei monedei ca mijloc de schimb. Se subliniaz c exist o important diferen ntre bani i alte active, o diferen calitativ existnd ntre acele active care func ioneaz ca mijloc (intermediar) al schimbului i toate celelalte active, numai un activ care servete ca mijlocitor de schimb putnd fi inclus n msura empiric a monedei. Abordarea prin lichiditate a msurii monedei subliniaz c proprietatea distinctiv, esen ial a monedei este aceea c ea reprezint cel mai lichid dintre toate activele. Dup cum s-a artat, moneda poate fi vndut (sau rscumprat) ntr-o perioad de timp incert la un pre nominal cunoscut i cu costuri minime. Aceast abordare accentueaz
80

func ia monedei de rezerv a valorii, afirmnd c moneda nu este n mod calitativ diferit de celelalte active, lichiditatea fiind proprie, n diferite grade, tuturor activelor. Existen a, extensia i diferen ierea compozi ional a agregatelor monetare este rezultatul procesului de crea ie monetar, definit ca o cretere a cantit ii de moned de inut de ctre agen ii economici nefinanciari, existnd crea ie monetar atunci cnd, ntr-o perioad dat, se observ o varia ie pozitiv a agregatului monetar considerat. n economiile moderne, n care moneda legal are curs for at, institu iile financiare pot crea ele nsele mijloace de plat pe care s le pun la dispozi ia subiec ilor economici nefinanciari, fr restric ii pentru Banca central (bancnotele), sub controlul Bncii centrale pentru celelalte institu ii bancare (moneda scriptural). n acest sens, crea ia monetar rezult din transformarea creanelor fr putere de plat, crean e regrupate n contrapr ile masei monetare, constituind originea emisiunii monetare. Complexitatea tranzac iilor prin care se creeaz bani este eviden iat i prin luarea n considerare a factorilor nemonetari care ac ioneaz att asupra crea iei de moned, ct i asupra cererii de moned. Principalul factor nemonetar este deficitul bugetului de stat, care se acoper n mare msur prin mprumuturi la Banca central, nevoit s creeze moned primar fr s in seama de obiectivele politicii sale monetare. Un alt factor nemonetar este soldul balan ei de pl i curente i al micrilor de capital, care genereaz fluxuri autonome de creare (n cazul excedentului) sau distrugere (n cazul deficitului) a monedei. n fine, o ac iune autonom asupra procesului de creare a banilor o exercit creterea cererii de credite peste poten ialul de creditare al sistemului bancar (ofertei de credite), prin aceea c afluxul de mijloace financiare spre bnci, sub forma de depozite nemonetare constituite, nu poate acoperi cererea de credite. Subiec ii nebancari influen eaz oferta de moned (mas bneasc) prin modificarea cererii lor de moned, n cazul scderii acesteia depozitele bancare cresc, diminund astfel masa bneasc i invers. Complexitatea procesului de creare a banilor (instrumentele i tranzac iile acestuia) depinde i de caracteristicile subiec ilor care particip la tranzac iile respective, aspectele microeconomice avnd o semnifica ie deosebit n dimensionarea ofertei de bani, perspectiva
81

sectorial asupra masei bneti i cererii de bani fiind complementar perspectivei globale. Din demersul de pn acum rezult c n procesul de creare a banilor este implicat un ansamblu de subiec i economici, Banca central avnd totui un rol determinant asupra evolu iei masei bneti, ea stabilind volumul maxim al crea iei monetare, n timp ce comportamentul autonom al celorlalte bnci determin gradul de utilizare a acestui cadru maximal, din ac iunea convergent a ansamblului subiec ilor bancari rezultnd volumul maxim al masei bneti care poate ajunge la subiec ii nebancari. 7. Viteza de circula ie a monedei Definit ini ial ca numrul de pl i la care particip moneda ntr-o perioad dat, viteza de circula ie a monedei msoar frecven a cu care o unitate monetar i schimb de intorul ntr-o anumit perioad. Aceast no iune este fundamental, cci conform vitezei sale de circula ie o aceeai cantitate de moned va servi pentru plata unui volum mai mare sau mai mic de opera ii de schimb i invers, un acelai flux de tranzac ii va fi asigurat de o cantitate mai mare sau mai mic de moned. Ecua ia lui Fisher, prezentat i mai sus, eviden iaz legtura ntre viteza de circula ie i cantitatea de moned:
V = P T M

(20)

unde: M = cantitatea de moned; V = viteza de circula ie; P = pre urile T = volumul tranzac iilor. Ecua ia de mai sus relev faptul c, n condi iile unei cantit i de moned date, fluxurile de pl i, P T , sufer influen a lui V, subiec ii economici nonfinanciari modificndu-i comportamentul referitor la cererea (de inerea) de moned. Aceast modificare indezirabil a fluxurilor monetare poate s se traduc printr-o modificare a nivelurilor generale ale pre urilor, al volumului tranzac iilor sau ambele. n formula vitezei de circula ie a monedei se pot cunoate relativ bine P i M, fiind dificil de cunoscut i msurat T i deci P T .
82

Analiza cantit ii de moned se poate face prin dou abordri alternative: prin cererea de moned i prin viteza de circula ie. n ambele abordri se ncearc, acceptnd unele ipoteze referitoare la ra ionalitatea comportamentului, explicarea, intensit ii substituirii ntre moned i celelalte active reale sau financiare i, totodat, elucidarea rela iei ntre cantitatea de moned i celelalte variabile economice. Dac trecerea de la un concept la altul este relativ uoar (pentru a determina P T vor trebui asociate M i V), demersul urmat i determinan ii privilegia i nu sunt aceeai n cazul celor dou abordri. Analiza varia iilor vitezei, lund n considerare determinan ii cererii de moned (patrimoniul total, costul de oportunitate, gusturile i preferin ele), face totui apel la elemente structurale: organizarea produc iei i a schimbului, admi ndu-se, de exemplu, impactul concentrrii ntreprinderilor asupra nevoilor globale de lichiditate, viteza venit depinznd de lungimea circuitului economic; organizarea pl ilor, nregistrndu-se, n principiu, patru aspecte ale organizrii pl ilor, cu impact asupra cererii de moned; inova iile tehnologice n sectorul financiar, care permit extinderea i accelerarea compensrilor ntre ncasri i datorii; periodicitatea remunerrii factorilor de produc ie, accelerarea pl ilor, a vrsmintelor, duc la creterea vitezei; gradul de concordan n timp ntre pl i, dificil de definit i msurat; creditele ntre agen ii nefinanciari, provenite din amnrile de plat acordate de furnizori (creditul ntreprinderii), influen eaz viteza de circula ie. 8. Echilibrul monetar i infla ia Starea de echilibru ntr-o economie i are determinan ii n condi iile economice, monetare, financiare, valutare i sociale specifice fiecrei economii i fazelor de evolu ie a acesteia. ntr-un mod general, echilibrul economic reprezint o constela ie de variabile interdependente, care se determin astfel una pe cealalt, nct nu exist nici o tendin de modificare solitar a acestora. Conceptul primar de echilibru economic este echilibrul static, n care sunt evidente numai condi iile existen ei echilibrului, fr a fi relevat modul cum, o dat perturbat, acest echilibru se restabilete. Echilibrul dinamic ia n considerare i variabila temporal, putnd descrie procesul de restabilire a echilibrului perturbat la un moment dat.
83

Conceptului de echilibru economic i-a fost ataat n ultimele decenii ideea dezechilibrului economic permanent, idee conform creia economia se afl n permanen ntr-o stare de dezechilibru, ceea ce se observ n realitate fiind doar o tendin spre starea de echilibru, care, ideal fiind, nu se atinge niciodat, capacitatea autoreglatoare perfect a economiei ntr-o stare de echilibru fiind iluzorie. Aceast capacitate autoreglatoare perfect nu poate exista att datorit insuficien ei informa iilor, ct i imperfec iunii procesului de realizare a echilibrului. Echilibrul financiar ia n considerare numai variabilele i rela iile de natur financiar, specificitatea acestuia constnd n faptul c el se realizeaz atunci cnd exist simetrie n comportamentul subiec ilor economici participan i la acelai gen de tranzac ii, adic n cazul a doi subiec i, de exemplu, fiecruia i va corespunde acelai volum de tranzac ii, ns de sens opus. Sintetic spus, echilibrul financiar exist atunci cnd cererea i oferta de instrumente financiare, manifestate pe o anumit pia a acestora sunt egale. Echilibrul monetar, cuprinznd un ansamblu de rela ii i variabile cu caracter monetar, poate fi definit ca fiind starea de identitate ntre masa bneasc realmente existent n economie (oferta de moned) i cererea de bani. Rela iile ntre echilibrul (dezechilibrul) economic, financiar i monetar sunt rela ii ntre gen i specie, conceptele de echilibru financiar i echilibru monetar fiind situa ii particulare ale echilibrului economic. Rela iile dintre echilibrul economic i echilibrul monetar sunt de asemenea natur nct existen a echilibrului monetar nu nseamn totdeauna i echilibrul economic, acesta din urm depinznd de numeroi al i factori. Totodat, apari ia unui dezechilibru monetar poate reprezenta o modalitate de compensare a unui dezechilibru economic sau financiar de sens opus. Asigurarea echilibrului monetar presupune realizarea urmtoarelor condi ii: raportul n care se afl cele dou sfere ale circula iei monetare: sfera numerarului i sfera monedei scripturale (a pl ilor prin virament); propor ia n care se distribuie capitalul agen ilor economici n propriu i mprumutat (strin); emisiunea monetar, realizat de ctre Banca central, innd seama de cerin ele proceselor economice i de concordan a care trebuie s existe ntre circuitul valorilor reale i al acelor monetare, poate contribui la echilibrul monetar;
84

modul cum se formeaz i se repartizeaz veniturile i cheltuielile prin intermediul bugetului de stat, al bugetelor locale, precum i al celorlalte bugete; corela iile care se asigur ntre bugetul de stat i celelalte ansambluri valorice din economie constituie o condi ie primordial a realizrii echilibrului monetar. asigurarea celorlalte forme de echilibru (financiar, bugetar, valutar etc.), de interac iunea dintre ele i de influen ele pe care acestea le exercit n mod reciproc asupra corela iilor macroeconomice. Condi iile i factorii de influen a echilibrului monetar sunt prezenta i n schema din figura nr.2

Figura nr. 2. Factorii de influen ai echilibrului monetar

Un element fundamental al asigurrii echilibrului monetar dinamic l constituie politica monetar, instrumentele i obiectivele acesteia, impactul politicii monetare asupra proceselor monetare,
85

viznd n mod nemijlocit realizarea unui anumit echilibru monetar, ajustarea i corectarea dezechilibrelor aprute, integrarea echilibrului monetar n echilibrul economic de ansamblu. Politica monetar are ca obiectiv prioritar men inerea stabilit ii pre urilor, stpnirea infla iei, abordarea infla iei din perspectiva monetar constituind componenta esen ial a concep iilor actuale asupra infla iei ca fenomen generativ. Abordarea infla iei din perspectiva monetar reprezint componenta principal a concep iilor actuale asupra infla iei ca fenomen degenerativ, monetaritii considernd c excesiva crea ie monetar conduce ineluctabil la infla ie, insuficien a cantit ii de moned producnd recesiunea. Se poate defini infla ia ca o cretere cumulativ i autore inut a nivelului general al pre urilor n interiorul unei economii. Msura creterii nivelului general al pre urilor se face cu ajutorul indicilor, avnd n vedere c orice indice este conven ional i nu reflect dect imperfect micarea pre urilor. Manifestarea concret a infla iei se realizeaz prin forme distincte ale infla iei, cauzate de tensiuni i dezvoltri infla ioniste ale unor componente valorice ale procesualit ii economice: infla ia prin cerere, generat de creterea cererii globale de bunuri i servicii n raport de oferta inelastic, aceast form de infla ie manifestndu-se ini ial ntr-un cadru sectorial, dispune ns de mecanisme de propagare i extindere n ansamblul economiei; infla ia prin costuri, generat de creterea, nejustificat economic, a unor categorii de costuri (de exemplu, salariile), cu efecte propagate n ansamblul costurilor i, mai departe, asupra pre urilor, aceast form de infla ie fiind expresia dezechilibrelor pe pia a factorilor de produc ie; infla ia importat, generat n cadrul rela iilor economice interna ionale, prin mecanismele cursului de schimb, al pre urilor relative, precum i prin mecanismele fluxurilor de capital; infla ia structural, datorat dezechilibrelor structurale din economie, generate de dispari ia mecanismelor obiective de comensurare, de accelerrile diferen iate ale creterii diferitelor componente din sistemul economic, de preponderen a interven ionismului autorit ii publice n realizarea ajustrilor adaptrilor i armonizrilor din economie.
86

Interpretarea procesului infla ionist n abordrile contemporane se centreaz pe dou puncte de vedere: infla ia ca fenomen monetar; infla ia ca fenomen economic, global. Interpretarea monetar a infla iei pornete de la teoria cantitativ a monedei, exprimat sintetic prin ecua ia lui Fisher, M V = P T i concluzionnd c varia ia cantit ii de moned determin varia ia propor ional a pre urilor, afirm c la originea creterii pre urilor se afl crea ia excesiv de moned. Aceast interpretare monetar a infla iei consider c V (viteza de circula ie a monedei) i T (ansamblul tranzac iilor) sunt fixe, ipotez neverificat ns de evolu iile concrete, viteza de circula ie fiind supus continuu modificrilor, subiec ii economici adaptndu-i cheltuielile n func ie de ciclul economic i de faza de evolu ie a economiei i, prin aceasta, influen nd oferta de moned i nivelul pre urilor. Interpretarea economic a infla iei consider c aceasta este expresia unui dezechilibru global ntre fenomenele economice, legate de conjunctur, fiind n acelai timp un fenomen de produc ie, de venit i de cheltuieli. Creterea pre urilor nu este dect consecin a infla iei i nu infla ia nsi, infla ia constnd ntr-un exces al cererii de mrfuri comparativ cu oferta de mrfuri, exces care provoac o micare ireversibil de cretere a pre urilor. Cele dou interpretri ale infla iei nu fac distinc ie ntre natura infla iei i originile sale. Fcnd ns aceast distinc ie, se poate afirma c infla ia este un proces de natur monetar, n msura n care ea se traduce prin creterea general a pre urilor. Fiind de natur monetar, infla ia are cauze multiple, fiind un fenomen compozit i, n acest sens, structurile, compozi ia factorilor nu apar drept cauze prime ale infla iei, ci creeaz numai mediul favorabil de transmitere i dezvoltare a tensiunilor infla ioniste. Etiologic, infla ia depinde de o multitudine de factori, mul i dintre ei de natur nefinanciar i chiar neeconomic i, n plus, dincolo de ac iunea factorilor n sine, importante pentru n elegerea infla iei sunt rela iile func ionale dintre factori. n concluzie, contribu ia fenomenului monetar la procesul inflaionist este condi ional, importante fiind cauzele primare, care-i au obria n sfera real i rela iile func ionale, deductibile din meca87

nismele i comportamentele economice, dezechilibrele monetare nefiind cauza puseului infla ionist, ci un nso itor al acestuia. Sumarul capitolului Cantitatea de moned existent n economie, ndeosebi pentru realizarea ncasrilor i pl ilor, exprim lichiditatea economiei, compozi ia cantit ii de moned regsindu-se n structurarea agregatelor monetare, care reprezint ansambluri relativ omogene de active financiare constituite n func ie de gradul de lichiditate al acestora, formnd segmente concentrice ale masei monetare, eviden iindu-se, n acest sens, moneda primar, mijloacele de plat i mijloacele de economisire. Reprezentnd criteriul de constituire a agregatelor monetare, lichiditatea, expresie a capacit ii unui activ de a se schimba n moned, mbrac mai multe forme, fundamentul constituirii piramidei agregatelor monetare fiind moneda central, baza monetar, care cuprinde numerarul n circula ie i rezervele bncilor la Banca central. Modificarea, creterea masei monetare are loc prin crea ie monear, realizat de ctre bnci, prin credite, de Banca central, ndeosebi prin emisiune monetar, de Trezoreria public i prin intrrile de valut. Crea ia monetar determin capacitatea sistemului bancar, a Bncii centrale de a influen a lichiditatea economiei, prin contrapr ilor active ale masei monetare, care reprezint, n ultima instan , crean e ale Bncii centrale asupra economiei. Modificrile tehnologice n realizarea pl ilor pot afecta definirea monedei, delimitarea agregatelor monetare, pe msur ce transferurile electronice se extind, ansamblul activelor lichide putnd crete, multe lichide devenind lichide, fiind considerate ca moned. Satisfacerea nevoilor de moned ale economiei, declanarea procesului de crea ie monetar depind de mecanismele confruntrii cererii i ofertei de moned, mecanisme generate att de procesul autoreglativ al pie ei, ct i prin reglare de ctre autoritatea public, prin politica monetar, teoriile explicative ale formrii cererii i ofertei de moned eviden iind aspecte importante ale determinrii rela iilor comportamentale ale subiec ilor economici, inclusiv bncile, referitoare la cererea i crearea monedei. n acest sens, analiza echilibrului monetar, ca o component a celui financiar, eviden iaz condi iile i factorii generatori de dezechilibre monetare, impactul
88

acestora n generarea i accentuarea infla iei, factorii monetari ai infla iei reprezentnd manifestri ale dezechilibrelor din economia real ntre cererea i oferta de bunuri i servicii. Termeni de referin Agregat monetar Cantitate de moned Contrapr i monetare Lichiditate bancar Moned central Ofert de moned Rezerve bancare Baz monetar Cerere de moned Echilibru monetar Mas monetar Multiplicator monetar Politic monetar Vitez de circula ie a monedei

Teste i ntrebri de autoevaluare Utiliznd datele prezentate n continuare, calcula i numerarul n circula ie i agregatul monetar M1: baza monetar = 1.000; rezerve ale bncilor = 250; depozite la vedere = 700; cecuri de cltorie = 30; alte depozite operabile prin cecuri = 850; Explica i, cu cuvintele dvs., de ce creterea mijloacelor electronice de plat poate complica definirea i msurarea monedei; Un nou mijloc de folosire electronic a conturilor operabile prin cecuri pentru a efectua pl i prin Internet a determinat reziden ii din Germania s transfere 200 miliarde de euro din numerar n aceste conturi. Care va fi efectul asupra: bazei monetare; M1; M2.; Specifica i din care agregat monetar fac parte cecurile la purttor, numerarul n circula ie i depozitele tranzac ionabile; Arta i care este diferen a dintre moneda primar, moneda central i baza monetar; Determina i valoarea multiplicatorului monetar tiind c: numerarul n circula ie = 450; depozitele de referin pentru constituirea rezervelor = 1. 800; rezervele bancare excedentare = 35; rata rezervelor obligatorii = 0, 14; Explica i cum tranzac iile cu exteriorul afecteaz lichiditatea economiei. Care este efectul creterii exporturilor asupra lichidit ii? Care este diferen a dintre venitul curent i venitul permanent? Cum afecteaz aceste variabile oferta de moned? Explica i. Infla ia importat este un fenomen monetar? Dac nu, explica i de ce.
89

Bibliografie selectiv
Didier Bruneel, La monnaie, La Revue Banque, Paris, 1992. Keith Cuthbertson, The Supply and Demand for Money, Basil Blackwell, USA, 1985. Nicolae Dardac, Teodora Vcu, Moned credit, Editura ASE, Bucureti, 2003. Gheorghe Manolescu, Moneda i ipostazele ei, Editura Economic, Bucureti, 1997. Roger LeRoy Miller, David D VanHoose, Money, Banking and Financial Markets, Thomson, South-Western, Ohio, USA, 2004.

90

IV. FINAN AREA ECONOMIEI

Scopul capitolului este acela de a oferi o imagine de ansamblu a finan rii economiei, prezentnd ntr-un mod coerent pie ele i formele finan rii, asamblate contabil n cadrul tabloului opera iunilor financiare. Dup parcurgerea capitolului vor fi realizate urmtoarele obiective: n elegerea rolului economisirii n constituirea resurselor finan rii; Eviden ierea modalit ilor de finan are i a caracteristicilor circuitelor financiare; Analiza mecanismelor finan rii, a fluxurilor i pie elor specifice; Cunoaterea instrumentelor de finan are, a utilizrii acestora pe pie e; Prezentarea tabloului opera iunilor financiare, explicitarea tabloului de flux. Introducere Activit ile economice se desfoar prin finan area, de ctre subiec ii economici, a derulrii produc iei i comercializrii, finan are realizat din resurse proprii sau din resurse atrase, n marea lor majoritate, din mprumuturi, aceasta reprezentnd finan area extern firmelor. Sursa generic a finan rii externe o reprezint lichidit ile temporar disponibile prin economisire, determinate de consumurile amnate ale subiec ilor economici, economisire drenat de ctre sistemul financiar spre cei care au nevoie de resurse financiare, de lichidit i suplimentare, drenarea realizndu-se fie pe pie ele financiare, prin finan area direct, transferul fondurilor realizndu-se prin emisiunea de instrumente financiare de investi ii, fie prin intermediul sistemului bancar, care asigur finan area indirect, transformnd moneda n procesul crea iei monetare, creditele reprezentnd instrumentul de mprumut bancar. Legtura dintre economisire i investi ii din mprumuturi se exprim financiar prin rela ia dintre crean e i datorii, acestea reprezentnd forma generic de existen a activelor financiare, care realizeaz, prin formele de micare specifice, instrumentele financiare, conversia monedei inactive temporar, economisit, n moned activ, destinat investi iilor n activit ile economice.
91

Pentru n elegerea capitolului este de preferat studierea i a urmtoarelor capitole: Sisteme financiare; Pia a monetar; Analiza financiar. 1. Resursele i circuitele financiare 1.1. Agregatele economice Pentru n elegerea mecanismelor de finan are a economiei este necesar prezentarea, pe scurt, a agregatelor economice, conform sistemului de conturi na ionale. Sistemul de conturi na ionale (contabilitatea na ional) se bazeaz pe dou tipuri de agregate: Sistemul activit ilor economice elementare, care genereaz nomenclatorul opera iunilor; Sistemul entit ilor, care genereaz nomenclatorul agen ilor. Nomenclatorul opera iunilor cuprinde trei mari categorii: opera iuni asupra bunurilor i serviciilor: este vorba de produc ie, de consum i de investi ii; opera iuni de reparti ie i transferuri, care descriu circula ia veniturilor ntre agen i, cuprinznd salariile, veniturile din proprietate, impozitele etc. opera iuni financiare, care cuprind mijloacele de plat utilizate pentru realizarea opera iunilor precedente. Nomenclatorul agen ilor (entit ilor) cuprinde urmtoarele sectoare: societ i i cvasisociet i nefinanciare (S.N.F.); familii, popula ie (P); institu ii financiare (I.F); institu ii de asigurri (I.A.); administra iile publice statul, administra iile locale, asigurrile sociale (A.G.); administra ii private, fr scop lucrativ sindicate, diverse asocia ii (A.P.), cu o pondere marginal, n termeni cantitativi; restul lumii, exteriorul (R.L.). Utiliznd no iunile de cerere i ofert, opera iunile cu bunuri i servicii pot fi grupate astfel: ocele care dau natere la noi produse (ofert); ocele care reprezint cheltuieli (cererea): consumuri, investi ii etc.
92

Trebuie distinse dou categorii: bunuri i servicii care au caracter de marf, sunt cele care genereaz un schimb pe o pia ; din contr, serviciile care nu au caracter de marf sunt furnizate de ctre administra ii cu titlu gratuit sau aproape gratuit. Produc ia este activitatea de creare a bunurilor i serviciilor. Pentru a evalua resursele de bunuri i servicii de pe teritoriul na ional, la produc ia intern trebuie adugate importurile pentru produc ie. Ansamblul astfel ob inut reprezint oferta sau resursele economiei. Veniturile cuprind dou categorii: venituri primare i venituri din transfer. Vnzarea produc iei degaj un surplus dup plata consumurilor intermediare, n limbajul conturilor na ionale acest surplus este egal cu valoarea adugat, servind la plata celor doi factori de produc ie: munca i capitalul. Plata se face sub forma salariilor, dobnzilor i dividendelor, constituind venitul primar na ional. Veniturile din transfer sunt generate de opera iunile de reparti ie, ctiguri ale unora i pierderi ale altora. De exemplu, impozitele ncasate de administra ii sunt pltite de ctre ceilal i subiec i economici. Nici un venit suplimentar nu este creat prin aceste opera iuni, n aceasta constnd diferen a important fa de veniturile primare, care sunt generate n urma unei activit i productive. Opera iunile de reparti ie, foarte numeroase, pot fi grupate n patru categorii: impozite, cotiza ii sociale, presta ii i subven ii. Orice agent economic i utilizeaz venitul, total sau n parte, pentru a cumpra bunuri i servicii; n acest sens Conturile na ionale disting patru categorii de cheltuieli: consumul final, care cuprinde bunuri i servicii a cror utilizare se realizeaz ntr-o perioad scurt (sub un an); investi ia, care cuprinde bunuri a cror utilizare se desfoar pe mai mul i ani; stocurile, grupeaz, pe de o parte, bunuri neincorporate nc n procesele productive, dar care nu fac parte din consumul intermediar, iar, pe de alt parte, produsele finite nevndute nc; exporturile reunesc ansamblul cumprrilor din strintate, indiferent de destina iile precedente (consum final, investi ie, stocuri). Valorile celor trei agregate economice sunt egale, conform identit ilor de mai jos: O.M = V.P.N = CH.T. (21)
93

Sau, lund n considerare structura fiecrui agregat i determinnd valoarea soldului comercial exterior, vom avea identit ile desfurate:
V.A.B+I.P+T.VS.P=R. S+E.B.E.+I.P.IS.E.I=C.F.+F.B.C+V.S.+S.E, (22)

unde: C.F. = consum final; CH.T = cheltuieli na ionale totale; E.B.E = excedentul brut al exploatrii; F.B.C = formarea brut a capitalului; I.P. = impozitele pe produs, inclusiv TVA; I.P.I. = impozite legate de produc ie sau de import; M = importuri; O.M. = oferta de bunuri i servicii; O.M.= PIB + M; (23) P.I.B. = produsul intern brut aferent produc iei de mrfuri; R. S. = remunerarea salaria ilor; S.E. = soldul comercial extern (export minus import). S.E.I = subven ii de exploatare i de import; S.P. = subven ii pe produs i pentru import; T.V. = taxe vamale; V.A.B.= valoarea adugat brut; V.P.N = venitul primar na ional; V.S. = varia ia stocurilor. 1.2. Asigurarea resurselor financiare ale economiei a. Economisire i investi ie Subiec ii economici, n special popula ia, nu-i cheltuiesc tot venitul, o parte economisindu-l, economisirea reprezentnd o scurgere de lichidit i n circuitul fluxurilor financiare, aceasta fiind definit ca diferen a dintre venit i cheltuielile de consum. Economisirea, ca surs esen ial a finan rii, poate fi definit ca acea parte din venit necheltuit pentru consum, fiind un act economic asigurat de trei categorii de agen i: popula ia, cnd venitul disponibil este superior consumului; ntreprinderile, din partea de beneficiu nedistribuit; administra ia, cnd ncasrile sunt superioare cheltuielilor. Pe de alt parte, firmele, de la cele familiale la marile corpora ii, i suplimenteaz continuu capacitatea de produc ie, extinznd-o, diversificnd-o i dezvoltnd-o, pentru aceasta realiznd investi ii, avnd nevoie de lichidit i suplimentare. Dac firmele vor s investeasc
94

exact ceea ce popula ia vrea s economiseasc, atunci se va realiza produc ie care va fi vndut popula iei pentru consum i firmelor pentru investi ii. Deciziile de a investi sunt adesea adoptate de subiec i diferi i de cei care economisesc, cele dou grupuri se ntlnesc pe pie ele financiare, unele vnznd lichidit i, de regul popula ia, iar altele cumprnd, de regul firmele. Termenul investi ie are o dubl semnifica ie: cumprarea de active reale productive, ca echipamente, necesare dezvoltrii capacit ii de produc ie; cumprarea, prin tranzac ii financiare, de active financiare, precum obliga iuni i ac iuni, investi ia financiar avnd implica ii asupra investi iei reale. Echilibrul produc iei se realizeaz atunci cnd economisirea (E) este egal cu investi ia (I), rata dobnzii realiznd, pe termen rezonabil, echivalen a dintre dorin a de a economisi i aceea de a investi. Or, economisirea este diferen a dintre venitul total (V) i consum (C) i vom avea: E = V C, (24) dar C + I =V I =V C E = I (25) Aceast egalitate este contabil, valabil prin defini ie, ns comportamentul subiec ilor economici se bazeaz pe libertate i dorin e, astfel nct numai cnd popula ia vrea s economiseasc ct vor firmele s investeasc, egalitatea se verific. ntre plata veniturilor i consum se interpun impozitele (T), care diminueaz capacitatea de consum a veniturilor, popula ia dispunnd de ncasri mai mici dect veniturile. Dac veniturile rmn constante, n timp ce impozitele cresc, produc ia va intra n declin, deoarece cererea de consum se diminueaz. ns statul orienteaz aceste impozite spre cheltuieli de consum sau pentru investi ii (G), astfel c, din punct de vedere formal, contabil egalitatea se conserv. V = C + I +G, (26) i avnd T = G E +T = I +G (27) Investi ia n active reale contribuie la creterea ratei de tehnologizare, a raportului dintre valoarea activelor fizice i venitul na ional (P.I.B.), genernd cretere economic, rile cu cretere economic
95

avnd o rat de economisire (E/V) mai ridicat, n acest sens, dezvoltarea unei variet i de instrumente, institu ii i pie e financiare ncurajeaz economisirea i contribuie la dezvoltarea investi iilor reale. Unii agen i economici au un venit superior cheltuielilor, avnd o capacitate de finan are, acetia fiind cei care acord mprumuturi, al ii au, din contr, o cheltuial superioar venitului lor, avnd o nevoie de finan are, acetia sunt cei care solicit mprumuturi. b. Modalit i de finan are Opera iunile financiare prezentate n contabilitatea na ional reflect finan area economiei, adic apropierea ntre mprumutan i, cei care au capacitate de finan are i mprumuta i, cei care au nevoie de finan are. Modul n care nevoile i capacit ile se apropie este foarte important, cci acesta condi ioneaz politica monetar. Schematic, se disting dou modalit i: finan area direct: nevoia de finan are a unor agen i economici (ntreprinderi i administra ie) este acoperit direct de capacitatea de finan are a altor agen i (popula ia), fr interven ia unor organiza ii financiare, rela ia ntre cele dou categorii de agen i, fiind asigurat, n esen , prin intermediul pie ei financiare (obliga iuni, ac iuni), a pie ei de capitaluri; finan area indirect: institu iile financiare sunt intermediari care apropie nevoile i capacit ile de finan are. Binen eles, n orice economie de pia circuitele de finan are sunt mixte, totui, n unele ri finan area direct este mai important (SUA) dect n altele (Fran a), n func ie de rolul finan rii directe, distingndu-se dou tipuri de economii: economie cu pie e financiare; economie a ndatorrii. ntr-o economie cu pie e financiare pure, mprumuta ii sunt n contact direct cu mprumutan ii, crean ele i datoriile lund forma titlurilor. n aceste condi ii, rata dobnzii este determinat de cererea de titluri, n principal, a popula iei. n cazul unei economii a ndatorrii legtura ntre mprumutan i i mprumuta i se realizeaz prin intermediul institu iilor financiare, care acord credit i creeaz moned. n cadrul acestei economii ideale, arbitrajul ntre titluri i moned nu mai are sens, deoarece titlurile nu
96

exist ntr-o asemenea economie, rata dobnzii nu mai are influen asupra cererii de moned, fiind fixat prin comportamentul bncilor. Diferen ele ntre economia pie elor financiare i economia ndatorrii sunt urmtoarele: modul de finan are a economiei . o ntr-o economie a ndatorrii, agen ii cu nevoie de finan are apeleaz, n principal i exclusiv, la intermediari financiari, prin finan area indirect; o ntr-o economie a pie elor financiare, agen ii economici cu nevoie de finan are intr direct n rela ii cu agen ii avnd capacitatea de finan are, datorit pie elor de capital, prin finan are direct. modalit i de fixare a ratei dobnzii. ntr-o economie a ndatorrii, ratele dobnzii sunt adesea pre uri de dezechilibru, ele neajustnd dect imperfect oferta i cererea de credit, oferta de credit fixeaz rata dobnzii, bncile adoptnd un comportament de marj, fixndu-i ratele dobnzii prin adugarea la costurile bancare a unei marje de profit, iar cei care solicit credit determin cantitatea de credit acceptat n func ie de aceast rat. ntr-o economie cu pie e de capital rata dobnzii este flexibil i corespunde echilibrului ofertei i cererii pe pie ele financiare. cauzalitatea ntre masa monetar i baza monetar. Se admite, de regul, c n economia ndatorrii masa monetar determin baza monetar; bncile acordnd credite dup criteriile rentabilit ii i riscului, fr a-i fi constituit n prealabil lichidit ile pentru a face fa fugii de moned, n final, ele i procur moneda central adi ional care le va permite s fac fa acestei fugi de moned. ntr-o economie a pie elor financiare, cauzalitatea este invers, deoarece bncile nu acord credite noi dac ele nu dispun, n prealabil, de un exces de moned central. 1.3. Circuitele financiare n limbajul obinuit, conceptul de circuit integreaz att aspectul formei (un spa iu nchis mai mult sau mai pu in de un cerc), precum i aspectul distan ei (lungimea total a acestei forme) Cele dou aspecte ale conceptului de circuit se regsesc n sfera rela iilor economice, eviden iind modul n care bog iile circul n spa iul economic.
97

Un circuit economic integreaz cinci componente fundamentale: componenta spa ial; circuitul cuprinde toate activit ile economice care se desfoar ntr-un spa iu geografic determinat, cel mai adesea ntr-o ar; componenta temporal: circuitul ia n considerare acele activit i care se deruleaz n timp, ntr-un mod continuu, regrupndu-le pe perioade, unitatea temporal cea mai frecvent fiind anul; componenta tranzac ional: circuitul analizeaz aceste activit i pornind de la schimburile de bog ie (avere), adic de la tranzac ii, care iau forma fluxurilor reale (de bunuri i servicii) i fluxurilor monetare, care sunt la originea generrii unei valori adugate; componenta macroeconomic: circuitul se plaseaz la nivelul combinrii opera iunilor microeconomice interdependente realizate de agen ii economici pe diferite pie e i nu la nivelul simplei juxtapuneri a opera iunilor paralele, care antreneaz numai formarea unui echilibru mecanic; componenta dinamic: circuitul nu descrie o economie static, ci o economie n micare. astfel, un circuit nu este niciodat nchis, generarea continu a unui nou flux mpiedicnd orice rentoarcere la punctul de plecare. Circuitul economic este format dintr-o multitudine de subcircuite, strns legate unele de altele, printre care figureaz circuitele financiare, a cror defini ie trebuie luat ntr-un sens temporal larg, ns ntr-un sens tranzac ional restrns. o circuitele financiare sunt constituite prin interac iunea fluxurilor, generate de opera iuni n care intervin resurse financiare afectate utilizrilor cu durate diferen iate; o circuitele financiare nu sunt constituite din interac iunea tuturor fluxurilor generate de opera iunile n care intervin resursele bneti, fiind eliminate din sfera circuitelor financiare creditele comerciale sau nscrisurile pur contabile de compensare inter-ntreprinderi, deoarece nu se produce nici o micare bneasc efectiv, precum i contractele institu iilor de asigurri, deoarece titlurile create nu sunt transmisibile i atunci cnd, n mod excep ional, sunt transmisibile, aceasta se realizeaz n afara pie ei. Circuitele financiare apar ntr-o economie din momentul n care un bun se impune pentru a servi ca moned, favoriznd astfel formarea unei veritabile economisiri pe termen lung, susceptibil de a genera
98

investi ii, fr ca prin aceasta agen ii economici care le realizeaz s se ab in de a consuma. Circuitele financiare nu servesc numai pentru a pune la dispozi ia economiei cantitatea necesar de moned pentru asigurarea echilibrului real, ele contribuind i la o distribuire adecvat a acestei cantit i de moned ntre diferi ii agen i, n spa iu i n timp i la o mai mare stabilitate financiar, minimiznd, de exemplu, cursurile titlurilor financiare care constituie contrapartea acestor monede. Pentru a judeca gradul de eficien a circuitului financiar sunt alese, frecvent, mai multe variabile: o costul su de func ionare; o condi iile pentru a se realiza un circuit financiar; o alocarea capitalurilor pe care circuitul o asigur; o rolul su n formarea echilibrului economic real. n fapt, aceste caracteristici sunt interdependente i se poate afirma c un circuit financiar este cu att mai eficient cu ct func ionarea sa permite generarea unei situa ii de concuren sau cvasiconcuren , caracterizat prin cinci propriet i: atomicitatea: orice circuit trebuie s asambleze cel mai mare numr de participan i plasa i n aceleai condi ii pentru a-i exercita alegerile lor; transparen a: orice circuit trebuie s favorizeze difuziunea cea mai larg a informa iilor disponibile, la un cost minim; omogenitatea: orice circuit vizeaz un tip de activitate definit ct mai restrictiv, referitor la natura sa, scaden .a.; deschiderea: orice circuit trebuie s permit unui participant poten ial de a intra n circuit sau unui participant existent n circuit de a iei din el; interdependen a: orice circuit trebuie s fie corelat cu celelalte circuite, substituibile, cu minimum de diferen e, pentru ca s-i poat ndeplini func ia primordial de arbitraj, ndeosebi la nivelul ratei dobnzii, impus de nevoia de transformare, adic de adaptare n timp i spa iu la dorin ele contradictorii ale agen ilor economici cu capacitate de finan are i ale acelora cu nevoie de finan are, evitnd ca integrarea circuitelor financiare s fie diminuat prin segmentarea lor. Optimizarea eficien ei circuitelor financiare este supus mai multor restric ii: os nu antreneze instabilit i monetare i financiare; os fie compatibil cu dublul control al autorit ilor publice, la nivelul absolut, asupra cantit ii de moned n circula ie i asupra
99

pre ului titlurilor financiare i, la nivel relativ, asupra reparti iei cantit ii de moned ntre diferi i agen i economici, asupra ierarhizrii ratei dobnzii, asupra parit ii monedei na ionale; os permit alocarea riscurilor spre agen ii economici cei mai ap i pentru a le asuma. 2. Mecanismele i instrumentele finan rii 2.1. Mecanismele finan rii economiei n elegerea mecanismelor de finan are a economiei trebuie s porneasc de la abordarea integrativ sistemic a economiei, ca un ansamblu de fluxuri i circuite, care intersecteaz att sfera real, ct i sfera monetar a sistemului economic. Cicuitele i fluxurile pe ansamblul economiei sunt prezentate simplificat n figura nr. 3.

Figura nr. 3. Circuitele monetare din economie

Dezvoltarea acestor circuite simplificate ale economiei presupune introducerea altor categorii de agen i economici i a unui ansamblu de opera iuni, cu bunuri i servicii, de reparti ie i financiare, astfel nct s poat fi constituit o schem mai complet i sintetic a configura iei fluxurilor, tipologizat pe agen i economici i pe opera iuni economice, aa cum se poate observa n figura nr. 4.
100

Figura nr. 4. Configura ia fluxurilor din economie

unde: A = administra ia; C = consum privat; C.F = capacitatea de finan are; C.I = consum intermediar al firmelor; E = exporturi; G = consum i investi ii publice. I = investi ii private ale firmelor; IT = ntreprinderi, firme; M = importuri; N.F. = nevoia de finan are; PL = popula ie; Q = produc ia firmelor; RL = exteriorul (restul lumii); T = impozite; V = salarii, venituri, presta ii sociale ctre popula ie; Rela ia fundamental a sferei reale este: Q + M = C + I + G + E + C.I Rela ia fundamental a sferei financiare: N.F. = C.F.

(28) (29)
101

Pia a financiar, reflectat n schema din figura nr. 4, cuprinde ansamblul institu iilor i fluxurilor prin care se realizeaz transferul remunerat al resurselor financiare de la agen ii cu capacitate de finan are ctre cei care nu dispun temporar de resurse financiare, manifestnd o nevoie de finan are. Dup cum s-a artat, opera iunile financiare prezint formele n care se realizeaz aceste transferuri ntre cele dou categorii de subiec i economici, respectndu-se regula conform creia orice crean are drept contraparte o datorie i invers. Mecanismele de finan are a economiei, lund n considerare tipurile caracteristice de agen i economici financiari i nefinanciari angaja i n realizarea formelor de finan are, sunt prezentate n figura nr. 5.

Figura nr. 5. Mecanismul de finan are a economiei 102

Constituirea economisirii este prima faz a unui mecanism care, n cazul finan rii indirecte, comport alte dou faze: o tripla alegere a utilizrii sale, de ctre agentul care realizeaz aceast economisire: tezaurizare; plasamentul financiar sau real; investi ie direct; o o multitudine de alegeri ale utilizrii sale de ctre institu iile financiare care primesc plasamentul financiar, prin care puterea de cumprare neutilizat de ctre un agent (moned inactiv) este transferat altor agen i (pentru consum sau investi ie). Economisirea reprezint o variabil cheie a creterii economice, egalitatea sa, ex ante, cu investi ia fiind una din condi iile echilibrului utilizrii factorilor. n afara variabilelor comune ale determinrii majorit ii agregatelor economice, economisirea este condi ionat de factori specifici, mai mult sau mai pu in controla i de autoritatea public, care dispune de mijloace pentru a-i influen a n sensul obiectivelor generale ale politicii economice. Printre aceti factori enumerm: venitul real disponibil, nivelul i ierarhia ratelor dobnzii, evolu ia anticipat a pre urilor. Venitul real disponibil: diminuarea ratei de economisire este una din consecin ele stagnrii sau reducerii venitului real al agen ilor economici, economisirea financiar fiind ns pu in sensibil la evolu ia venitului real. disponibil; Nivelul ratei dobnzii: no iunea de rat a dobnzii acoper o diversitate eterogen de rate ale dobnzii aplicate n practic; Ierarhia ratelor dobnzii: aceast ierarhie este reprezentat de o curb de structur care msoar ecartul de randament ntre diferite active financiare cu venit fix, depinznd mai multe variabile; Evolu ia anticipat a pre urilor: aceast variabil intervine prin intermediul afectrii venitului disponibil ntre economisire i consum i prin luarea n considera ie, pe lng rata nominal, a ratei reale a dobnzii; Presiunea fiscal: fr ndoial, mai mult dect n raport cu rata brut a dobnzii, agen ii economici i determin suma plasamentelor financiare n func ie de randamentul net ob inut dup impozit; Metoda de constituire a fondului de pensii: sistemul de capitalizare este mai favorabil formrii de economii dect sistemul de reparti ie. Finan area economiei se realizeaz prin dou re ele interconectate de fluxuri financiare: fluxurile primare i fluxurile secundare.
103

Crea ia de active, care constituie baza constituirii fluxurilor primare, reprezint contrapartea necesar cererii de lichiditate, cci ofertan ii de moned doresc s de in titluri n scopul asigurrii securit ii financiare. Logica ar cere ca propunerea crerii de active financiare n schimbul monedei s fie adresat direct de agen ii cu nevoie de finan are ctre cei cu capacitate de finan are, ns, n realitate, nici un flux financiar nu este relevat dect de ctre agen ii economici financiari. Cinci cauze generale explic aceast situa ie: nerecunoaterea mutual a partenerilor poten iali; riscul de lichiditate; lipsa de suple e n acomodarea ofertei i cererii de active financiare n raport cu pre ul lor; refuzul de a-i asuma riscul; inadecvarea ntre scaden e. Aceste cauze tradi ionale sunt amplificate de doi factori caracteristici unei economii a ndatorrii: o insuficien a fondurilor oferite de agen ii cu excedent n raport cu nevoile financiare ale agen ilor cu deficit; o nevoile de finan are supradimensionate ale statului. Totodat, interven ia institu iilor financiare specializate pe pie ele financiare conduce la o modalitate de intermediere activ, prin operaiunea de transformare a activelor financiare, opera ie care genereaz o finan are indirect. Exercitarea de ctre institu iile financiare specializate a unei intermedieri pasive pe pie ele financiare, prin plasarea activelor financiare oferite de ctre agen ii care au nevoie de moned la agen ii care sunt dispui s ofere lichidit i, genereaz formele de finan are direct. n opozi ie cu finan area indirect, finan area direct a unui agent economic, este mai rar i ia n considerare sume mult mai importante. De asemenea, fluxurile care asigurau finan area direct corespund pie elor primare de mari dimensiuni, cu foarte numeroase active identice, precum valorile mobiliare, care sunt create i achizi ionate de subscriptori, putnd face apoi obiectul tranzac iilor pe pie ele secundare. Interven ia institu iilor financiare nu este exclus n cazul finan rii directe, ns ele sunt evidente n cazul finan rii indirecte, n finan area direct aceste institu ii jucnd un simplu rol de intermediar, chiar de subscriptori, asemntor oricrui alt mprumutat. De intorii de titluri achizi ionate pe pie ele primare, institu iile financiare n cazul finan rii indirecte i orice agent economic n cazul
104

finan rii directe, caut totdeauna cea mai mare lichiditate posibil n cazul nevoilor urgente de moned. n paralel, al i agen i care nu intervin pe pie ele primare, fie din cauze interne, precum indisponibilitatea fondurilor n momentul emisiunii, fie n ateptarea unei conjuncturi economice mai favorabile, de exemplu, (o rentabilitate mai bun) pot dori ns, n orice moment, s ob in titluri. Aceast lichiditate a activelor financiare este realizat prin fluxurile secundare, cu att mai perfecte cu ct sunt mai bine caracterizate prin atomicitatea partenerilor, transparen a condi iilor lor de func ionare, interdependen a rela iilor lor, aceast ultim condi ie fiind adesea denaturat ns de reglementrile institu ionale. Cele dou pie e financiare, ale fluxurilor primare i ale celor secundare, sunt interconectate formnd o re ea unic determinat de: natura participan ilor: to i agen ii economici au capacitatea de a fi prezen i i activi pe cele dou pie e; natura produselor schimbate: termenii schimbului se refer, pe de o parte, la activele financiare ale cror caracteristici principale sunt asemntoare i, pe de alt parte, la moned, pe care este imposibil s-o plasm n func ie de scaden (pe termen scurt sau pe termen lung); natura pre ului, a ratei dobnzii care rezult din schimb: concept unic, chiar dac expresia sa este multipl, aceasta servete la msurarea pre ului monedelor, una din contrapr ile schimburilor n cadrul fluxurilor secundare. 2.2. Instrumentele finan rii economiei a. Creditele bancare Oferta i cererea de credit sunt elemente ale ofertei i cererii de moned, a solicita credit reprezint o cale de a ob ine moned, ns cele dou no iuni nu se suprapun. Cererea de moned, n sens obinuit, este expresia nevoii globale de lichidit i a agen ilor nonfinanciari, lichidit i de care acetia au nevoie pentru realizarea tranzac iilor sau pentru economisire. Excluznd situa ii mai particulare, precum cazul n care rata dobnzii la credite este inferioar aceleia la plasamente, cererea de credit este asociat unei redistribuiri a monedei deja create, altfel spus, cererea de credit a unora permite satisfacerea cererii de moned a altora. Creditul i moneda apar simultan n bilan urile bncilor, dar n timp ce creditele rmn fixate pe mprumuta i, moneda creat este redistribuit.
105

Distribuirea creditului este func ia esen ial a institu iilor bancare, singurele capabile s-i asume riscurile inerente unei asemenea activit i. Tipologic, multitudinea de credite acordate de ctre institu iile bancare se prezint, ntr-o abordare simplificat, grupate pe categorii de credite, n func ie de diverse criterii, astfel: de scaden : pe termen scurt; pe termen mediu, pe termen lung; de rat: cu rat fix, cu rat variabil; de moneda utilizat: n lei; n devize (valute); de asigurarea fa de risc: garantate (cau iuni, gajuri, ipoteci etc.); negarantate; de modul de stingere: amortizabile, neamortizabile; de destina ie: credite de produc ie, de export; de investi ie; de trezorerie; pentru locuin e. Costul creditului va varia n func ie de: costul resurselor institu iilor financiare; caracteristicile creditului; caracteristicile clientului (situa ie financiar, mrime etc.) Riscurile ataate creditului vizeaz nemijlocit criteriile de acordare a creditelor de ctre bnci, n func ie de natura acestuia, prevenirea acestor riscuri fiind evident n sarcina bncilor, ns n cadrul supravegherii bancare exercitate de autorit ile monetare sunt fixate rate de gestiune pentru a limita consecin ele realizrii riscurilor. Principalele riscuri ataate creditului sunt: Riscul de nerambursare Acordnd credite, bncile trebuie s in seama de: o mediul economic i social general; o mediul sectorial i de ramur: o riscul ataat fiecrei ntreprinderi; o riscul ataat opera iilor respective: Riscul de imobilizare Durata creditelor nu este n mod automat legat de aceea a riscurilor bncilor, ntr-o msur mai mult sau mai pu in important, bncile realiznd transformarea bancar a scaden elor, adic ele acord credite pentru durate mai lungi dect acelea ale resurselor de care dispun, putndu-se confrunta deci cu un risc de imobilizare, care poate fi: risc de lichiditate i risc de rat a dobnzii. Riscul de lichiditate. n cazul diminurii sau epuizrii resurselor, banca se poate confrunta cu dificult i de lichiditate, asigurarea lichidit ii reclamnd costuri pe care banca va trebui s le suporte.
106

Riscul de rat a dobnzii. Cnd riscul de lichiditate se materializeaz, banca este nevoit s-i procure noi resurse fie colectnd noi depozite, fie mprumutnd pe pia a monetar, banca riscnd s plteasc mai scump aceste noi resurse i eventual marja sa n raport cu costul creditului poate deveni negativ. Pentru contracararea acestor fenomene sunt dezvoltate oferte de credit pe termen mediu i mijlociu, la ratele variabile i revizuibile. Distribuirea de credite pe termene lungi din depozite pe termen scurt, adic procesul de transformare bancar, prezint, cum s-a artat, riscuri la nivelul gestiunii bncilor. Dar ea comport i riscuri importante pentru economie. Transformarea prezint avantajul realizrii investi iilor fr ca n prealabil s fi fost efectuat o economisire pe termen lung, ns prin aceasta se mrete cererea de bunuri i servicii fr s creasc n acelai timp oferta, investi iile care se finan eaz nepermi nd dect ulterior creterea ofertei de bunuri i servicii, ceea ce antreneaz tensiuni asupra pre urilor, infla ie sau, asupra echilibrului exterior, creterea importurilor, care s compenseze insuficien a ofertei interne, pericolul fiind foarte mare cnd este vorba de investi ii neproductive. Autorit ile pot orienta ntr-un mod selectiv oferta de credit ac ionnd asupra cantit ilor, cererea ac ionnd asupra ratei dobnzii, n acest sens fiind facilitate anumite credite, acordndu-se bonifica ii la rata dobnzii, orientnd refinan rile spre anumite destina ii, constituindu-se refinan ri privilegiate etc. b. Plasamentele Rolul pie ei este de a asigura confruntarea ntre oferta i cererea de capitaluri, anumi i agen i economici dorind s mprumute, n timp ce al ii sunt dispui s acorde mprumuturi, percepnd o dobnd. Plasamentul reprezint ac iunea de investire ntr-un titlu financiar generat de cel care solicit lichiditate, prin care sunt atrase resursele bneti pe pie ele de capital, resurse necesare finan rii sau economisirii. Opera iunile pe pie ele de capital constau: fie n crearea de crean e ce vor fi remise mprumutantului contra moned sau moned central (ac iuni, obliga iuni, bilete de ordin, certificate de trezorerie etc.), formnd pia a primar; fie negocierea crean elor deja existente, formnd pia a secundar.
107

Pe pia a de capitaluri tranzac iile sunt efectuate de ctre agen ii nefinanciari asupra monedei i de institu iile de credit asupra monedei centrale. Tipologia pie elor de capital se poate face dup mai multe criterii: gradul de deschidere spre exterior: interne sau na ionale i interna ionale; n fapt, nu exist pia de capital exclusiv intern, ceea ce difer este gradul mai mare sau mai mic de implicare a nonreziden ilor pe pia a intern. scaden a capitalurilor: pe termen lung, mediu i scurt; prezen a sau absen a agen ilor nonfinanciari pe pia ; pia a nchis sau pia a deschis: pia a pe care stocul asupra cruia ac ioneaz tranzac ia este finit pe pia a nchis sau poate varia pe pia a deschis; n domeniul financiar, de cele mai multe ori, pia a este deschis. n principiu, structura pie ei financiare, lund n considerare durata plasamentelor, se prezint astfel: pia a monetar (pia a capitalurilor pe termen scurt), care cuprinde: o pia a interbancar, reprezint pia a monedei centrale, de pe care agen ii economici nefinanciari sunt exclui; o pia a titlurilor pe termen scurt negociabile, pe care agen ii economici nefinanciari sunt admii. pia a de capital, pia a capitalurilor pe termen lung, poate fi att pia a financiar direct, care asigur rela ii directe ntre agen ii nefinanciari, ct i pia a monedei centrale, pe care institu iile financiare intervin n mod masiv. Aceast distinc ie prezint o anumit ambiguitate, sub dou aspecte: nu toate opera iunile pe termen lung tranziteaz pia a de capital; opera iuni pe termen lung i mediu intervin ntre institu iile financiare, care sunt active pe pia a monetar. Delimitrile prezentate mai sus sugereaz unele comentarii. Pe de o parte, nu este deplin justificat de a plasa n sfera acestor pie e finan rile i depozitele bancare, deoarece depozitele bancare i titlurile pie ei monetare sunt din ce n ce mai substituibile, de exemplu, certificatele de depozit cu depozitele pe termen, iar mprumuturile bancare sunt din ce n ce mai titrizate, transformate n titluri financiare.
108

Pe de alt parte, aceast distinc ie i-a diminuat utilitatea pe plan opera ional, deoarece numeroase credite pe termen scurt sunt sistematic rennoibile i numeroase instrumente pe termen scurt sunt adesea considerate ca substitute ale produselor financiare pe termen lung. Pentru nevoile analizelor i n elegerii procesului de finan are a economiei distinc iile prezentate se men in ns ca necesare. 2.3. Tabloul opera iunilor financiare Rela iile financiare ntre agen ii economici sunt apreciate n termeni de crean e i datorii, de angajamente i avere, de active i pasive. Pentru a finan a o ac iune economic, un agent trebuie: fie s-i majoreze pasivul, datoriile, angajamentele, mprumutndu-se; fie s-i reduc activul, crean ele, averea, vnznd, de exemplu, titluri sau prelevnd din avere, capital. n acest sens, opera iunile financiare se refer la crea ia i la circula ia mijloacelor financiare ntr-o economie monetar, ele reprezintnd legtura ntre crean e i datorii, reflectnd varia ia crean elor i datoriilor sectoarelor economice i agen ilor economici. Micrile de moned, de alte active financiare sunt prezentate sintetic i schematic prin tabloul opera iunilor financiare, instrument de baz al contabilit ii na ionale. n economiile de pia dezvoltate sunt realizate anual dou tablouri ale opera iunilor financiare: Tabloul opera iunilor financiare n flux, care indic varia iile n cursul anului a crean elor i a datoriilor diverselor sectoare instituionale; Tabloul opera iunilor financiare n stoc, care indic suma, sau totalul crean elor i datoriilor fiecrui sector institu ional la sfritul anului, cumulativ, prezentnd patrimoniul financiar al sectoarelor institu ionale, pe baza acestui tablou determinndu-se masa monetar n circula ie, aceasta reprezentnd sursa finan rii economiei. Tabloul fluxurilor financiare prezentat simplificat n figura nr. 6, eviden iaz, n cadrul unei structuri de linii i coloane, rela iile ntre sectoarele institu ionale (pe coloane) i opera iunile financiare (pe linii).
109

Sectoare S.N.F. I.F. I.A. A.G. A.P. P. R.L. Crean e/datorii Mijloace de plat interna ional Alte lichidit i Titluri ale pie ei monetare Obliga iuni Ac iuni i alte participa ii mprumuturi pe termen scurt Credite pe termen mediu i lung Rezerve tehnice de asigurare Soldul varia ii crean e i datorii Total fluxuri financiare Figura nr. 6. Tabloul fluxurilor financiare

Exist ase sectoare institu ionale plus restul lumii, pentru fiecare sector fiind eviden iat fluxul net de crean e (sus) i fluxul net de datorii (jos) Fluxurile sunt deci nete, nregistrnd creterile de crean e, mai pu in ncasrile i creterile de datorii, mai pu in rambursrile. Sectorul institu iilor financiare joac un rol fundamental n intermedierea i transformarea financiar: Banca central, bncile, casele de economii i casele de depozit sunt separate de celelalte institu ii financiare, care nu creeaz moned. Administra iile publice sunt compuse din administra ia public central (Trezoreria), administra iile publice locale i administra iile asigurrilor sociale. Nomenclatorul opera iunilor financiare este identic pentru crean e i datorii. Se disting nou categorii de opera iuni financiare, realizarea acestora bazndu-se pe un criteriu dublu: func ia principal pe o care o ndeplinete fiecare instrument (plat, plasament i creditare); comportamentul pe care utilizarea instrumentului l declaneaz la creditor sau debitor, determinat n special de caracterul mai mult sau mai pu in lichid al crean ei (sau datoriei) de inute. Amintim c se consider o crean ca fiind lichidat cnd poate fi uor transformat n moned.
110

Cele nou opera iuni financiare sunt realizate prin urmtoarele tipuri de instrumente financiare: instrumente de plat, care pot servi imediat la reglarea financiar a tranzac iilor, avnd lichiditate maxim; instrumente de plasament (finan area direct) emise fie de un intermediar bancar sau financiar, fie negociate pe pia a financiar; instrumente de creditare (finan are indirect), sunt crean e generate printr-un acord bilateral ntre creditor i debitor. Soldurile de crean e i datorii traduc, dup ajustri, nevoile i capacit ile de finan are ale diverselor sectoare, permi nd cunoaterea evolu iei situa iilor financiare ale diferitelor sectoare. n acest sens, sunt eviden iate cile prin care sectoarele instituionale i acoper nevoile de finan are sau i utilizeaz capacit ile de finan are. Analiza conturilor sectorului institu iilor financiare eviden iaz emisiunea monetar i formele acesteia, precum i evolu ia celorlalte lichidit i i totodat prezint coresponden ele (contrapr ile) acestei emisiuni i acestor lichidit i suplimentare, reprezentate de fluxurile nete de crean e ale institu iilor financiare (asupra statului, titluri subscrise de sistemul bancar, credite acordate economiei). Prin compararea fluxurilor nete ale datoriilor (n special lichide) i fluxurilor nete ale crean elor (n special pe termen mediu i lung) se relev importan a procesului de transformare realizat de ansamblul institu iilor financiare. Tabloul opera iunilor financiare servete clarificrii politicii de credit, manipularea unei game diverse de instrumente de plasament i de finan are fcnd s varieze formele i costurile acestora, restrngerea sau extinderea volumului mijloacelor de plat realizndu-se pentru a ob ine o ncetinire sau o relansare conjunctural a economiei. Aceast clarificare a politicii de credit, dar i testarea variantelor, precum i eviden ierea consecin elor financiare ale fenomenelor reale se poate realiza prin tabloul previzional al opera iunilor financiare. Pentru utilizarea tabloului previzional al opera iunilor financiare n proiectarea finan rii economiei este necesar cunoaterea corect a sectoarelor institu ionale, stabilizarea acestora n timp, precum i integrarea previziunii financiare n previziunea economic de ansamblu.
111

Sumarul capitolului Finan area economiei poate fi n eleas n contextul func ionrii de ansamblu a acesteia, al interdependen elor dintre agregatele i variabilele macroeconomice, eviden iate coerent n cadrul sistemului conturilor na ionale, care relev importan a procesului financiar esen ial dintr-o economie, anume economisirea i a corelativului su procesual, investi ia. Transferul fondurilor, de la cei care economisesc, deci dispun de capacitate de finan are suplimentar, ctre cei care investesc, deci au nevoie de finan are, se realizeaz pe pie ele financiare, considerate n sens larg, prin finan are direct i finan are indirect, bancar, care genereaz fluxuri i circuite financiare specifice, a cror eficien depinde de caracteristicile lor func ionale i opera ionale. Realizarea finan rii economiei pe pie ele financiare, bancare, prin intermediere i nebancare, prin investi ii financiare, genereaz mecanismul finan rii, care reprezint forma reglementat i institu ionalizat de func ionare a pie elor, care asigur, prin opera iuni, institu ii, fluxuri i instrumente, transferul remunerat al economisirii ctre investi ii. Instrumentul financiar generic utilizat este mprumutul, sub cele dou forme complementare, creditul i plasamentul, concretizate ntr-o diversitate de instrumente opera ionale, diferen iate prin natur, mod de angajare, scaden e, rate ale dobnzii, riscuri etc. Rela iile financiare dintre subiec ii economici n procesul finan rii, fluxurile, instrumentele i opera iile financiare implicate n aceste rela ii, sunt asamblate constitutiv n tabloul opera iunilor financiare, care ofer o reprezentare matricial a crean elor i datoriilor financiare, a valorii transferurilor de fonduri, prin tabloul de flux i a soldurilor acestor transferuri, prin tabloul de stoc. Termeni de referin Capacitate de finan are Economia ndatorrii Economisire Finan are indirect Institu ie financiar Intermediere financiar Nevoie de finan are Pia financiar Tabloul opera iunilor
112

Circuit financiar Economia pie elor Finan are direct Flux financiar Instrument de finan are Investi ie financiar Opera iune financiar Plasament Transformare bancar

Teste i ntrebri de autoevaluare Explica i cum se realizeaz transformarea economisirii n investi ie. Care este sursa capacit ii de finan are? Preciza i prin ce categorie de opera ii economice se delimiteaz consumul final. Care este rolul bncilor n finan area direct? Arta i care este diferen a dintre finan area direct i finan area indirect n ceea ce privete formarea ratei dobnzii. Explica i ce se n elege prin transformare bancar. Cum afecteaz transformarea bancar riscurile? Dar scaden ele? Preciza i care dintre urmtoarele componente apar in circuitului economic: dinamic, spa ial, tranzitiv, macroeconomic. Din punctul de vedere al con inutului investi iile publice reprezint un flux real sau unul financiar? Explica i op iunea dvs. Explica i cum presiunea fiscal influen eaz economisirea. Crea ia monetar se realizeaz prin fluxuri primare sau secundare? Explica i cum are loc crea ia monetar printr-unul din cele dou fluxuri. Explica i diferen ele dintre creditele bancare i plasamentele financiare. Certificatul de depozit este un credit sau un plasament? Arta i diferen a dintre tabloul opera iunilor financiare de flux i de stoc. Care dintre cele dou relev masa monetar? Bibliografie selectiv
Jean-Louis Besson, Monnaie et finance, Presses Universitaires de Grenoble, 1995. Silviu Cern, Banii i creditul n economiile contemporane, vol. I., Editura Enciclopedic, Bucureti, 1994. Denise Flouzat, Economie contemporaine, vol.II, Phenomenes monetaires, Presses Universitaires de France, Paris, 1974. Paul M. Horvitz, Monetary Policy and the Financial System, PrenticeHall, Inc., USA, Houston, 1979. Clementina Ivan-Ungureanu, Contabilitate na ional. Concepte, metodologii i aplica ii, Casa de editur IRECSON, Bucureti, 2003. Gheorghe Manolescu, Moneda i ipostazele ei, Editura Economic, Bucureti, 1997.

113

V. SISTEMUL FINANCIAR

Scopul capitolului const n prezentarea de ansamblu a sistemului financiar i a componentelor sale, n analiza structurii i organizrii acestuia, n explicitarea func ionrii sistemului financiar i eviden ierea problemelor cu care se confrunt acesta. Dup parcurgerea capitolului vor fi realizate urmtoarele obiective: Explicitarea rolului sistemului financiar i analiza formelor de finan are a economiei Prezentarea structurii duale a sistemului financiar, a pie elor i institu iilor acestuia, n elegerea organizrii sistemului i a rela iilor dintre componente Eviden ierea configura iei pie elor financiare, a specificului componentelor sale, prezentarea problemelor de arbitraj i de asimetrie informa ional, analiza pie elor financiare eficiente Cunoaterea func ionrii pie elor de capital, a instrumentelor financiare utilizate, precum i prezentarea formelor electronice de tranzac ionare Explicarea organizrii institu ionale a sistemului financiar, prezentarea institu iilor financiare bancare i nonbancare, a obiectivelor, caracteristicilor i instrumentelor financiare utilizate Introducere Transferul fondurilor n economie, conectarea economisirii cu investi ia se realizeaz printr-o diversitate de institu ii, special structurate i organizate, care constituie sistemul financiar. Pie ele i organiza iile monetare i financiare reprezint componentele de baz ale sistemului, acestea asigurnd colectarea, gestionarea i orientarea lichidit ilor disponibile temporar n economie, alocarea i folosirea adecvat i eficient a fondurilor, utiliznd instrumente financiare adaptate cererii de fonduri i dorin elor ofertan ilor de lichidit i, ale investitorilor financiari.
114

Modul cum este realizat acest transfer de fonduri are o importan decisiv asupra performan elor subiec ilor i agregatelor din economie, structurarea i organizarea sistemului financiar afectnd func ionarea i dinamica economiei i a societ ii, genernd crize sau favoriznd evolu ia acestora. Cele dou modalit i de finan are a economiei, direct i indirect, implic o diversitate de institu ii, nucleul sistemului financiar constituindu-l bncile, subsistemul bancar, prin care moneda inactiv este transformat, multiplicat i remunerat n procesul activizrii sale, proces n care sunt angajate organisme financiare specializate n realizarea anumitor opera iuni i tranzac ii, utiliznd instrumente specifice. Pentru n elegerea capitolului este indicat studierea i a urmtoarelor capitole: Finan area economiei; Banca central; Politica monetar. 1. Necesitatea i compozi ia sistemului financiar Sistemul financiar i pie ele financiare n sens larg, contribuie la transferul resurselor financiare de la de intorii acestora, care au acumulat o parte din resurse, economisindu-le, ctre cei care au nevoie de resurse pentru a finan a activit ile economice, investindu-le. Cei care economisesc i cei care investesc interac ioneaz pe pie ele financiare. Func ia economic a pie elor financiare const n canalizarea economisirii spre investi ii productive. Economisirea reprezint, dup cum s-a artat, renun area la consum de ctre anumi i indivizi, acetia valorificnd sumele economisite prin vnzarea lor altor indivizi, de regul firme, care le investesc pentru a-i suplimenta stocul de bunuri de capital. Investitorii ob in fondurile necesare de la cei care economisesc, prin angajarea de mprumuturi sau prin vnzarea de titluri financiare, cu promisiunea returnrii sumelor la o dat viitoare i plata unui pre , numit dobnd, care reprezint ctigul de intorului sumelor economisite. Ra iunea principal a acestui transfer de lichidit i, pentru cei ce economisesc i pentru cei care investesc, este urmtoarea: unii doresc
115

un venit viitor suplimentar, sub forma dobnzii, din economisirea pe care o de in astzi, iar ceilal i doresc s finan eze proiecte de investi ii de la care ateapt s ob in profituri n viitor. Sistemul financiar reprezint un complex de structuri i de func ii, instituite printr-un ansamblu de aranjamente, de reglementri, care asigur transferul fondurilor de la cei care economisesc i au excedent de lichidit i, ctre cei care investesc i au nevoie de lichidit i. n cadrul sistemului financiar exist o diversitate de institu ii, care contribuie la finan area direct i indirect a subiec ilor economici: bnci, companii de asigurri, fonduri mutuale, pie e de capital etc., a cror func ionare este reglementat de ctre autorit ile guvernamentale specializate. Finan area activit ilor subiec ilor economici, din fonduri externe acestora, se realizeaz de ctre sistemul financiar pe diverse ci i instrumente: mprumuturi bancare; emisiunea de titluri de debit, precum obliga iunile; emisiunea de titluri de proprietate, precum ac iunile; alte surse, precum mprumuturi guvernamentale, mprumuturi strine, credite comerciale etc. Sistemul financiar canalizeaz miliarde de lichidit i, o examinare complet a structurii financiare la nivel global eviden iind cteva aspecte de baz care trebuie cunoscute pentru a putea n elege cum func ioneaz sistemul financiar: nu ac iunile reprezint cea mai important surs extern de finan are a firmelor, aa cum adesea se consider, acestea de innd n medie 10 % din valoarea finan rii externe; emisiunea de titluri de datorie tranzac ionabile i de titluri de proprietate nu reprezint calea primar prin care firmele i finan eaz opera iile, aceste de innd ntre 30% (SUA) i 8% (Germania) din valoarea finan rii interne n rile dezvoltate; finan area indirect, care implic activitatea intermediarilor financiari, este mult mai important dect finan area direct, pe pie ele financiare, avnd n vedere c majoritatea titlurilor de valoare emise de firme sunt vndute intermediarilor financiari, rezult c cca 5% din finan area extern a firmelor se face prin vnzarea direct a titlurilor ctre de intori; bncile reprezint cea mai important surs de finan are a firmelor, creditele reprezentnd ntre 62-70% din valoarea finan rii externe a acestora, din care majoritatea sunt credite bancare;
116

sistemul financiar este cel mai dificil sector de reglementat i de supravegheat al economiei; de regul, numai firmele mari, stabilizate, cu performan e, au acces la finan area prin titluri, celelalte firme apelnd exclusiv la alte surse, n mod obinuit bancare; colateralele sunt o trstur prevalent pentru contractele de mprumut (de credit) ale firmelor i popula iei; contractele de mprumut sunt n mod obinuit extrem de complicate, reclamnd formularistic greoaie, restric ionnd, prin clauze, comportamentul clien ilor. Problema principal a pie elor financiare o reprezint costurile de tranzac ie, adic totalitatea cheltuielilor pe care trebuie s le suporte ofertan ii i cumprtorii titlurilor, pentru a se realiza tranzac ia, brokerajul titlurilor, aceste costuri fiind influen ate, n cazul investitorilor individuali, de volumul mic de titluri cumprate. Reducerea acestor costuri o realizeaz intermediarii financiari, care reunesc fondurile multor investitori, astfel c cetia beneficiaz de efectele favorabile ale economiei de scar, care afirm c o dat cu creterea volumului tranzac iilor, costul unitar pe tranzac ie se reduce, n cazul nostru, costul suportat de ctre fiecare individ. Totodat, intermediarii financiari sunt capabili s dezvolte expertizarea reducerii costurilor, ndeosebi prin utilizarea tehnologiilor informatice de prelucrare, de calcul, de nregistrare, de urmrire etc. n plus, intermediarii financiari furnizeaz clien ilor servicii de transfer a lichidit ii, de ncasri i pl i, care faciliteaz efectuarea tranzac iilor de ctre clien i. Fiecare individ de ine un patrimoniu format din active reale (imobile, maini, terenuri, fabrici etc.) i active financiare. Activele financiare iau forme foarte diverse ca: bancnotele, conturi bancare, bonuri de tezaur, obliga iuni, ac iuni contracte de asigurri etc. Clasificarea acestora se poate face, n primul rnd, dup gradul de lichiditate (facilitatea de a fi folosite pentru reglarea tranzac iilor), conform cruia au fost construite agregatele monetare. Ansamblul activelor monetar-financiare existente ntr-o economie poate fi structurat, dup gradul de lichiditate, ntr-o prim aproxima ie, astfel: bancnote i moned divizionar; depozite la vedere;
117

plasamente lichide sau pe termen scurt; plasamente stabile. Primele dou formeaz mijloacele de plat, celelalte constituie, prin excelen , mijloacele de economisire. Deplasarea preferin elor subiec ilor economici spre plasamentele financiare, financiarizarea monedei i, reversul su, monetizarea economiei extind posibilit ile de diversificare a interven iilor institu iilor financiare n economie, de instrumentare monetar a politicilor economice. Subiec ii nefinanciari de in plasamente financiare sau beneficiaz de fluxuri financiare, pe cnd subiec ii financiari le gireaz (gestioneaz) n timp ce subiec ii nonfinanciari particip la ciclul de produc ie i intervin pe pia a tranzac iilor cu bunuri i servicii, subiec ii financiari distribuie finan ri, n principal sub form de credite i primesc plasamente financiare, care constituie resursele lor. Acetia din urm cuprind institu iile de credit (bncile), dar nu numai, cci n categoria subiec ilor financiari sunt incluse i societ ile de asigurare, Trezoreria etc. Dup cum s-a artat, n cadrul unei economii unii subiec i economici au un deficit de resurse financiare, manifestnd o nevoie de finan are, n timp ce al i subiec i economici au un excedent de resurse financiare, manifestnd o capacitate de finan are, rolul subiec ilor financiari constnd, n general, n a apropia, a face conjunc ia ntre capacit ile de finan are ale unora i nevoile de finan are ale celorlal i. De intorii de capacit i de finan are le plaseaz prin dou modalit i: o n bancnote, depozite la vedere, depozite pe termen scurt, bonuri pe termen scurt, plasamente gestionate de bnci sau case de economii etc.; o n plasamente pe termen lung, fie sub form de ac iuni sau obliga iuni, fie prime de asigurare etc. Subiec ii care au nevoi financiare le acoper pe dou ci: angajeaz mprumuturi; emit ac iuni i obliga iuni. Rolul structurilor financiare institu ionale nu este deci al unui simplu intermediar pasiv, nevoile i capacit ile de finan are, dincolo de aspectul lor global, exprim solduri reziduale, care apar n urma unor procese complexe i continue.
118

Interven iile actorilor financiari constituie opera iunile financiare care, ntr-o abordare macroeconomic, se grefeaz pe soldurile opera iunilor de produc ie i reparti ie, precum un apendice, a crui umflare mai mare sau mai mic, func ie de ciclul economic de evolu ie, reac ioneaz asupra echilibrului economic general. Importan a opera iunilor financiare apare mai clar, prezentnd componentele institu ionale ale sistemului financiar. 2. Institu ionalizarea i organizarea sistemului financiar 2.1. Structurarea sistemului financiar Sistemul financiar, n ansamblu, are dou componente: pia a, pe care se confrunt n mod direct ofertele i cererile de capitaluri, n general pe termen lung (plasamentele stabile) i care sunt emise i subscrise, fie direct, fie prin intermediul organismelor de plasament colective: titluri de crean e (obliga iuni), titluri de proprietate (ac iuni) i alte instrumente intermediare destinate consolidrii capitalurilor firmelor (titluri de participare); intermediarii financiari, al cror rol este de a face legtura ntre inten iile de a economisi i nevoile de finan are, de natur i scaden cel mai adesea diferite, Intermedierea are dou forme: prima form permite celor care solicit mprumuturi i care nu doresc s se angajeze direct pe pia , s beneficieze de finan ri de lung durat, fiind o intermediere de reprezentare i aproape de curtaj (brokeraj); a doua form de intermediere conciliaz diversitatea scaden elor, cerute de utilizatorii de credit, cu dorin a celor care economisesc, de a conserva o parte din activele lor financiare sub forma plasamentelor la vedere sau pe termen scurt. Aceast intermediere comport riscuri, deoarece reprezint o activitate de transformare, resursele pe termen scurt sunt transformate n plasamente pe termen lung, intermedierea financiar asumndu-i riscul de imobilizare. Pltind resursele sale cu costuri care variaz
119

puternic n timp i ncasnd dobnzi care, pe credite pe termen lung, sunt foarte adesea fixe o perioad mai mare de timp, intermediarul financiar i asum riscul de rentabilitate, dar i de rat a dobnzii. Delimitarea celor dou forme de intermediere determin distinc ia institu ional n cadrul intermediarilor financiari, avnd justificarea n nsi procesul de crea ie monetar: a) Institu iile de credit bancar, bncile sunt institu ii creatoare de moned, deoarece atunci cnd ele acord un credit nscriu n mod simultan suma avansului acordat n activ, pentru materializarea creanelor lor i, n pasiv, n contul de depozit al beneficiarilor de credit. Deci, atunci cnd bncile finan eaz creditele pe care le distribuie, ele nu fac dect s semneze cecuri asupra lor nsei, la ordinul clien ilor. Men inerea cecurilor n conturile bncii nseamn crearea simultan a resurselor necesare finan rii creditelor pe care le distribuie; b) Institu ii financiare nebancare care nu au deschise conturi de depozite i, ca urmare, acordarea de credite de ctre aceste institu ii se face numai creditnd contul de la o banc a subiectului economic. Aceasta nseamn c institu ia financiar trebuie s dispun de resursele necesare efecturii viramentului i, simplificnd, ea colecteaz resurse datorit sumelor economisite de deponen i la bnci. n acest caz, circuitul institu ional al sistemului financiar cuprinde urmtoarele componente: mijloacele de plat sunt create n cea mai mare parte de ctre bnci, cnd ele acord credite; beneficiarii de moned astfel creat o utilizeaz pentru a-i regla pl ile (salaria ii, impozitele, achizi iile etc.) sau pentru a economisi, aceast economisire putnd fi sub forma activelor la vedere sau, pe termen scurt, n bnci, dar poate lua i forma plasamentelor n afara circuitelor bancare; institu iile financiare nebancare care colecteaz o parte important din sumele economisite, aceste fonduri fiind utilizate pentru a finan a creditele pe care le distribuie, prin creditarea conturilor pe care subiec ii economici le de in n banc. Demersul de mai sus ne permite s trasm o schem simplificat a structurilor institu ionale i a rela iilor dintre ele, specifice sistemului financiar tipic, limitat la economia na ional, schem prezentat n figura nr. 7.
120

Figura nr. 7. Structura institu ional a sistemului financiar

Patru blocuri rela ionate sunt evidente: acela al bncilor, acela al Trezoreriei, acela al institu iilor de economisire, al institu iilor financiare nebancare i acela al pie ei financiare. Rolul de impuls l au, genetic, bncile: fluxurile financiare pornesc din opera iunile lor; creditele creeaz resursele acestora; depozitele, din care scap fonduri plasate n alte institu ii financiare sau pe pia a financiar; i, de asemenea, fondurile pornind de la Trezorerie (pentru reglarea impozitelor) i vrsate Bncii Centrale (prin prelevrile de bancnote). n concluzie, o parte din fluxurile financiare care transport resursele financiare disponibilizate, din motive de gestiune, de ctre sistemul bancar, pornesc de la bnci i se rentorc tot n bnci, dup un circuit de tranzitare prin bilan urile institu iilor financiare nonbancare. Bncile nu sunt singurele organisme creatoare de moned, n unele structuri financiare institu ionale na ionale, Trezoreria dispunnd
121

de aceast disponibilitate, atunci cnd ea acord credite singurului su client nefinanciar, Statul. Un rol esen ial n cadrul structurii institu ionale l are Banca Central: ea distribuie creditele sale ctre bnci; orice flux o tranziteaz sau o atinge. Cele patru blocuri de rela ii financiare nu pot comunica dect prin intermediul Bncii Centrale, datorit conturilor deschise la ea i a crei rezerv este numit moneda central, circula ia de moned central, schematizat punctat, vehiculnd toate opera iunile financiare din structurile institu iilor financiare. Exist institu ii care au un simplu rol de intermediere, fr crea ie monetar, precum celelalte institu ii financiare nebancare, sau de confruntare direct a ofertei i cererii de capitaluri, precum pia a financiar, n sens restrns. Unele institu ii sunt branate pe mai multe circuite: Trezoreria, Casele de depozit i economisire, care sunt n rela ii ntre ele, dar i cu Banca Central, bnci, pie e financiare i celelalte institu ii financiare. 2.2. Organizarea sistemului financiar Organizarea sistemului financiar se bazeaz pe structura institu ional a spa iului monetar i financiar, eviden iind rolul institu ional al Bncii Centrale i dispunerea concentric diferen iat a tuturor institu iilor financiare, angajate n realizarea circuitelor monetare i financiare dintr-o economie. Ideea organizatoric esen ial este constituirea unui cadru func ional unitar al sistemului financiar, care s asigure diferen ierea i specializarea institu iilor i instrumentelor financiare. n acest sens, din perspectiva func ional a sistemelor financiare, rolul primordial l au institu iile de credit, denumire generic ce cuprinde ansamblul de intermediari financiari a cror activitate se circumscrie realizrii opera iunilor de banc. Aceste institu ii sau organisme de credit pot fi grupate tipologic n 5 categorii: bncile comerciale, care au voca ie general (universal); bncile mutuale i cooperatiste, care au anumite limite n distribuirea creditelor;
122

case de economisire i case locale (teritoriale, municipale) de credit; societ ile financiare, care nu pot constitui depozite pe termen scurt la popula ie; institu ii financiare nebancare, care au, n general, o misiune cu caracter general. n principiu, toate aceste organisme de credit sunt afiliate la o organiza ie (asocia ie) profesional, reprezentativ, prin intermediul creia se exercit supravegherea i controlul din partea autorit ii publice. Pe lng aceast organiza ie sunt constituite diverse organisme, cu rol de reprezentare sau consultativ, care asigur, n ansamblul lor, coordonarea sistemului de credit, fundamentarea profesionist a politicii monetare, angrenarea sistemului financiar na ional la circuitele financiare interna ionale. Centrat pe rolul esen ial al institu iilor de credit, organizarea sistemului financiar prezint o structur dual: institu ii de credit bancar, cu cele 5 categorii de institu ii; alte institu ii financiare, care au n componen : o institu ii financiare diverse, care nu efectueaz opera iuni de credit; o organisme de plasament colectiv, care sunt intermediari transparen i ntre cei care economisesc i pia a financiar; o Trezoreria statului. Schema simplificat a rela iilor de autoritate i func ionale din cadrul sistemului financiar este reprezentat n figura nr. 8. Organizarea sistemului financiar este supus unui continuu proces de adaptare i transformare, de specializare i diferen iere, de reglementare sau dereglementare, aceast dinamic conformndu-se att nevoilor interne ale economiei, ct i cerin elor sistemului financiar interna ional. Organizarea financiar nu este o component pasiv a sistemului i structurilor economice de ansamblu, din contr, ea se manifest ca o component activ, de multe ori purttoare a nevoii de transformare, percepnd, naintea altor componente ale sistemului economic, viitoare direc ii de evolu ie. Manifestndu-se ca un motor al evolu iei, dinamiznd procesele economice i restructurrile care se impun. Uneori ns structura organizatoric a sistemului financiar poate fi o frn n evolu ia economiei.
123

Figura nr. 8. Configura ia rela ional a sistemului financiar

3. Pie ele financiare 3.1. Caracterizare i clasificare Pie ele financiare faciliteaz mprumutarea fondurilor de ctre cei care economisesc acelora care doresc s investeasc, pentru aceasta cei care investesc vnd instrumente financiare celor care economisesc, ca n figura nr. 9.

Figura nr. 9. Transferul instrumentelor financiare 124

Instrumentele financiare, care se numesc titluri de valoare, ofer celor care mprumut economiile lor venituri viitoare, furnizate de ctre cei mprumuta i, care investesc fondurile n bunuri de capital, Activele financiare reprezint instrumente, deoarece ele pot fi folosite, de ctre indivizi sau firme, pentru a ndeplini obiective dificile, pentru a realiza schimbri cruciale n resursele financiare, pentru a reduce riscurile unor pierderi financiare. Func ionarea corect a pie elor financiare necesit existen a informa iilor adecvate referitoare la caracteristicile instrumentelor i fluxurilor financiare poten iale, la participan ii pe pia i la performan ele acestora etc., permi nd diseminarea informa iilor pe pie e i utilizarea liber a acestora. Informa iile imperfecte pe pia a financiar distorsioneaz i ngreuneaz fie plasarea lichidit ilor de ctre cei care mprumut, fie valorificarea acestora de ctre cei care se mprumut. Adecvarea informa ional a pie elor financiare este realizat de ctre institu ii financiare specializate, precum bncile de investi ii, care asigur marketingul informa ional pentru partenerii pe pia a financiar. Pie ele financiare contribuie la gestiunea riscurilor celor care economisesc, prin diversificarea portofoliilor, oferind prime de risc acestora i totodat diminueaz costurile mprumuturilor, prin distribuirea i preluarea riscurilor poten iale ale acestor mprumuturi Pie ele financiare pot fi clasificate conform cu dou criterii i anume: Conform momentului emisiunii instrumentelor, sunt pie e primare, pe care sunt emise noile titluri i pie e secundare, pe care sunt tranzac ionate titluri deja emise; Conform maturit ii instrumentelor sunt: pie e monetare, pe care sunt tranzac ionate titluri cu maturit i sub 1 an i pie e de capital, pe care sunt tranzac ionate titluri cu maturit i peste 1 an. Maturitatea reprezint perioada de la data emisiunii, pn la data cnd plata final a principalului i a dobnzii este efectuat ctre de intorii titlului, maturit ile sub 1 an fiind pe termen scurt, cele peste 510 ani pe termen lung, iar cele de la 1 la 5-10 ani pe termen mediu. Pia a primar este pia a pe care noile emisiuni de titluri sunt vndute i cumprate. Prima ncercare a unei firme de emisiune a titlurilor, precum ac iunile ctre public pe pia a primar se numete oferta public iniial, realizat, de regul, prin bnci de investi ii, care n mod obinuit subscriu emisiunea, adic garanteaz pre ul pe ac iune fixat de ctre
125

firm, banca cumprnd temporar emisiunea de la firm, ncercnd apoi s o vnd pe pia a primar la un pre ceva mai mare dect cel de cumprare, diferen a constituind ctigul bncii. Cele mai multe titluri emise pe pia a primar au maturit i diferen iate, de la cteva luni la mai mul i ani, existnd posibilitatea ca cumprtorul ini ial al titlului s nu doreasc s-l in pn la maturizarea acestuia, putnd s l vnd pe pia a secundar. Pia a secundar contribuie la func ionarea eficient a pie ei primare, deoarece crete lichiditatea instrumentelor financiare, care pot fi vndute nainte de maturitate dac de intorul are nevoie de bani sau este nemul umit de performan ele firmei emitente. Pie ele secundare se delimiteaz n func ie de natura instrumentelor tranzac ionate, existnd pie e ale ac iunilor, ale obliga iunilor, ale titlurilor municipale etc.) De asemenea exist pie e secundare pentru obliga iuni de credit de consum i pentru firme, pentru ipoteci, pentru mprumuturi de consum ale institu iilor financiare, pentru mprumuturi pe carduri etc. Dac bncile de investi ii faciliteaz func ionarea pie ei primare, brokerii, care reprezint institu ii financiare, contribuie la ntlnirea vnztorilor i cumprtorilor pe pia a secundar. De regul, brokerii sunt specializa i ntr-o singur pia secundar, tranzac ionnd un anumit instrument, dispunnd de cunotin e referitoare la factorii care influen eaz riscurile, costurile i veniturile specifice tranzac ionrii instrumentului respectiv pe pia , pentru serviciile furnizate clien ilor pe pia brokerii primind un onorariu. Instrumentele financiare exist ntr-o diversitate de maturit i, maturit i care influen eaz randamentul instrumentelor, ale cror tranzac ionri se realizez pe pie e financiare diferite. Astfel, separarea pie elor financiare n func ie de maturit ile titlurilor constituie o cale de a grupa mpreun pie e i instrumente ale cror rate ale dobnzii tind s fie strns legate. Pia a monetar, component a pie ei financiare, tranzac ioneaz instrumente cu maturitate sub 1 an, precum titluri de trezorerie pe termen scurt, certificate bancare de depozit pe 6 luni, aranjamente de rscumprare (unele dintre acestea pe o zi) Pia a monetar este foarte activ, pe ea stabilindu-se pre ul banilor, adic rata dobnzii la mprumuturile lichide, tranzac iile realizndu-se adesea pentru o zi, instrumentele dispunnd de o lichiditate mare.
126

Pie ele monetare sunt pie e bneti en-gros (cu ridicata), pe care se tranzac ioneaz cantit i mari de lichidit i, ratele dobnzii pe aceste pie e fiind influen ate de: o oferta i cererea de lichidit i; o rata infla iei, care poate devansa rata dobnzii; o interven iile Bncii centrale prin politica monetar. Segmentrile i delimitrile pie ei finan rii directe sau indirecte sunt n prezent mai pu in relevante, cel pu in din dou cauze: o depozitele bancare i titlurile pie ei monetare sunt substituibile (depozite la termen i certificate de depozit), mprumuturile bancare fiind din ce n ce mai mult transformate n titluri (titrizate); o numeroase credite pe termen scurt sunt rennoibile, numeroase titluri pe termen scurt sunt substituibile n titluri pe termen lung, o dat cu expansiunea inova iilor financiare i cu reducerea costurilor de tranzac ie. Pia a monetar n sens larg, opernd de regul cu capitaluri pe termen scurt, faciliteaz ns opera ii pe termen mediu i lung ntre institu ii financiare i agen ii nonfinanciari, precum i ntre institu iile financiare, reprezentnd o plac turnant, manevrat de ctre Banca central, ntre pia a decontrilor, pia a creditelor, pia a fondurilor i pia a de capital, delimitrile ntre acestea din punct de vedere al participan ilor, instrumentelor, ratelor, scaden elor devenind din ce n ce mai anevoioas. Din punctul de vedere al participan ilor pia a monetar se segmenteaz n: pia a interbancar, pe care opereaz bncile, care-i schimb excedentele i deficitele n moned central; pia a titlurilor de crean , reunind cererea i oferta de lichidit i (fonduri) pe termen scurt, pia deschis i altor agen i economici care dispun de volume mari de lichidit i. Prezentarea detaliat a pie ei monetare se va face ntr-un capitol separat. 3.2. Pia a de capital Aceast pia tranzac ioneaz instrumente cu maturit i peste un an, utilizate pentru finan area proiectelor de investi ii n bunuri de capital. Exist, aa cum s-a mai artat, cteva pie e de capital distincte, precum: a ac iunilor, a obliga iunilor emise de ctre firme, a titlurilor
127

de stat pe termen lung, a titlurilor locale i municipale, a ipotecilor imobiliare, a mprumuturilor bancare comerciale i de consum. Aceast pia este mai pu in activ dect cea monetar, instrumentele specifice prezentnd o lichiditate mai mic, evident datorit maturit ilor mai mari ale acestora. Dac pn n anii 80 era posibil examinarea performan elor recente i viitoare ale pie elor financiare interne ale fiecrei ri, lundu-se pu in n considerare condi iile de pe alte pie e externe, n prezent pie ele se confrunt cu o mobilitate ridicat a capitalului, care se refer la capacitatea de a schimba fonduri dincolo de frontiere pentru a cumpra instrumente financiare emise n alte ri, cei care dispun de fonduri putnd s le transfere peste grani n scopul de a ob ine venituri mai nalte, ns n condi iile creterii riscurilor poten iale. Multe mprumuturi bancare interna ionale sunt cu scaden e care depesc 1 an, prin urmare mprumuturile bancare transfrontaliere sunt instrumente ale pie ei de capital, precum sunt obliga iunile i biletele tranzac ionate interna ional. ntre 1986 i 2003 activitatea total de tranzac ionare pe pie ele interna ionale de capital a crescut cu 1, 5 trilioane dolari, adic mai mult de 30 de ori. Instrumentele pie ei de capital Maturitatea instrumentelor pie ei de capital excede 1 an, fiind pe termen mediu i lung, aceste instrumente sunt considerate mai riscante i mai pu in lichide dect cele ale pie ei monetare. Ac iunile sunt pr i de proprietate, precum ac iunile ordinare, pe care le emit firmele, de intorii acestora fiind beneficiarii reziduali ai venitului i averii nete a firmei. Caracteristica acestora const n faptul c rata ctigului pe ac iune variaz cu profitabilitatea firmei, ac ionarii primind venituri periodice, numite dividende, care depind de profiturile firmei. Ac iunile ordinare permit de intorilor s participe la alegerea conducerii firmei, s influen eze modul de conducere, s contribuie la stabilirea strategiei. Fiind beneficiari reziduali ai averii firmei n caz de faliment, de intorii acestor ac iuni se confrunt cu un risc mai mare dect oricare alt creditor al firmei, valoarea rezidual a activelor putnd fi mai mic dect valoarea ini ial a ac iunilor firmei. Pierderea poten ial a de intorilor este limitat de valoarea ac iunilor de inute, ei putnd pierde, n caz de faliment, maxim fondurile investite n aceste ac iuni.
128

Ac iunile preferen iale nu dau drept de vot de intorilor, acetia neputnd influen a conducerea firmei, n schimb asigur acestora plata dividendelor indiferent de performan ele acesteia, n caz de faliment de intorii acestor ac iuni avnd prioritate, fa de de intorii ac iunilor ordinare, la veniturile i activele nete rmase. Ac iunile firmelor sunt tranzac ionate la bursele de valori, organizate ca loca ii delimitate, func ionnd ca locuri de comercializare a ac iunilor, membrii bursei ac ionnd ca brokeri sau ca dealeri, care sunt firme ce tranzac ioneaz n numele clien ilor sau n nume propriu, o parte din membrii reprezentnd specialitii bursei, care rspund de stabilirea i respectarea regulilor de func ionare a bursei de ctre participan ii la burs. n prezent, multe firme nu sunt listate la Burse organizate, ac iunile acestora fiind tranzac ionate pe pie e descentralizate, (OTC), reprezentnd ac iuni necotate, multe din aceste ac iuni fiind tranzac ionate n re elele informatice, care leag comercian ii din ntreaga lume. n acest sens, bursele electronice permit interconectarea firmelor la afiajul automatizat, care asigur tranzac ionarea prin telefon, pre urile fiind distribuite instantaneu pe terminalele clien ilor. Angajarea de mprumuturi de ctre firme se poate face i prin emisiunea de obliga iuni, instrumente de debit pe termen lung care asigura plata unei sume fixe, sub forma dobnzii, n fiecare an pn la maturitatea titlului. Unele obliga iuni sunt convertibile ntr-un anumit numr de ac iuni nainte de maturizare, aceasta fcnd mai atractive obliga iunile pentru eventualii cumprtori. n func ie de modul de plat a dobnzii, obliga iunile pot fi: cu cupon, care reprezint un nscris ataat obliga iunii, eviden iind dreptul de intorului de a ncasa periodic dobnda aferent titlului; fr cupon, n acest caz dobnda este reprezentat de diferen a dintre pre ul de cumprare al titlului (mai mic) i valoarea nominal a acestuia, valoare recuperat de ctre mprumutant la scaden . Bilete i obliga iuni de Trezorerie sunt instrumente emise de ctre Trezoreria public, cu maturit i ntre 1-10 ani i respectiv peste 10 ani, majoritatea acestora vnzndu-se prin licita i unele obliga iuni putnd avea scaden a nelimitat, perpetu, fiind numite titluri consolidate. Titluri emise de ctre Agen ii de stat specializate, instrumente de debit pe termen lung, sunt emise pentru finan area sau sus inerea financiar a unor ac iuni determinate, cu finalit i publice sau private. Obliga iuni municipale, titluri pe termen lung, sunt emise de ctre autorit ile locale, adesea dobnzile primite de ctre de intori
129

fiind scutite de impozite i deci ratele dobnzii sunt mai mici dect n cazul obliga iunilor emise de ctre firme mprumuturile ipotecare reprezint mprumuturi pe termen lung acordate pentru cumprarea de locuin e sau de pmnt, realizate ini ial de ctre bncile de economii, asocia iile de mprumuturi i economii i de bncile comerciale. Aceste institu ii de depozit vnd o parte din mprumuturile ipotecare ctre alte institu ii, guvernamentale sau nu, pe pia a secundar, cumprtorii finan ndu-i aceste achizi ii prin emisiunea de titluri garantate prin ipoteci, care sunt instrumente financiare al cror venit este dedus din venitul generat de mprumutul ipotecar al emitentului titlului, existen a pie elor secundare pentru aceste obliga iuni fcnd mprumuturile ipotecare mai lichide. Pentru a diminua incertitudinea rambursrii mprumutului de ctre cei mprumuta i, ipotecile individuale sunt asamblate n pachete ipotecare i comercializate pe pia a ipotecar, distribuindu-se astfel incertitudinea ctre investitorii n aceste portofolii (pachete), simultan cu combinarea incertitudinilor mprumuturile comerciale i de consum sunt acordate de ctre bnci firmelor, cele de consum fiind destinate persoanelor fizice, ambele fiind pe termen lung, Pn n anii 80 nu au existat pie e secundare pentru aceste mprumuturi, aa c acestea erau cele mai pu in lichide instrumente ale pie ei de capital, n prezent ns bncile au gsit solu ii inovative pentru a mri lichiditatea acestor titluri. n scopul gestionrii expunerii firmelor financiare la riscuri prin mprumuturile acordate, acestea utilizeaz derivativele financiare, care reprezint instrumente financiare sub forma contractelor de livrare viitoare, a cror existen i valoare depind de activele la care se refer (titluri, aur, valute, bunuri), derivativele financiare fiind contracte la termen sau contracte de op iuni, avnd urmtoarele forme: contracte forward, prin care vnztorul se oblig s livreze clientului o cantitate stabilit de titluri financiare, la un moment viitor cert i la o rat a dobnzii sau un curs cunoscut i fix; contracte futures, comercializeaz drepturi i obliga ii privind vnzarea i cumprarea de titluri la o dat specificat n viitor i la un pre stabilit n momentul vnzrii contractului, eliminndu-se riscurile fluctua iei pre ului activului n aceast perioad, aceste contracte fiind negociabile la burs; contractele de op iuni, negociaz dreptul de a vinde (put) sau de a cumpra (call) un anumit titlu, fr obliga ia executrii acestui
130

drept, de intorul op iunii fiind liber s se foloseasc de micarea favorabil a pre urilor, precizndu-se numai prima care trebuie pltit pentru op iune; contractele swap, stipuleaz tranzac ia prin care un titlu, avnd o anumit valoare, este vndut unui cumprtor n schimbul achizi iei de la acel cumprtor a altui titlu de aceeai valoare, scopul operaiunii fiind mbunt irea calit ii titlurilor de inute de cele dou pr i ori anticiparea modificrilor de randament, spre exemplu, swap de ecart ntre pie e. Tranzac iile cu derivative s-au amplificat substan ial n ultimii ani, datorit utilit ii acestora pentru trezoreriile companiilor i managerii de fonduri de investi ii, ca modalit i de protejare (hedge) mpotriva riscurilor de fluctua ie a valorii titlurilor financiare. Evolu ia pre urilor, a cursurilor de pia , a cota iilor titlurilor este eviden iat prin indicii bursieri, care reprezint pre urile unor produse sintetice, constituite dintr-un ansamblu de titluri luate n considerare la construirea indicelui, aceti indici fiind indicatori care reflect dinamica pre urilor pe pie ele financiare. Se disting astfel c iva indici bursieri semnificativi: oDow-Jones, indice american, care con ine 30 de ac iuni din ramura industriei; oDAX, calculat la bursa din Frankfurt, cuprinznd ac iunile celor mai importante companii germane, oNikkei, compus din 225 de ac iuni ale bursei din Tokyo; oStandard and Poors, cuprinznd 500 de ac iuni cotate la bursa din New-York. n Romnia sunt utiliza i indicii BET, BET-C i RASDAQ . Tranzac ionarea electronic Noile tehnologii au modificat modul cum oamenii tranzac ioneaz instrumentele financiare, rezultatul fiind interna ionalizarea tranzac iilor financiare. La mijlocul anilor 90 comer ul electronic dispunea de pu ine adrese Internet, sit-urile web oferind ceva care nainte nu era disponibil: posibilitatea de a cumpra ac iuni direct, prin re eaua informatic ce interconecteaz terminalele clien ilor. Comer ul electronic ofer urmtoarele avantaje: ocosturi mai mici, de cca 10-15 ori mai reduse dect brokerajul tradi ional; o mai mare rapiditate n realizarea tranzac iilor;
131

oob inerea operativ a unor informa ii referitoare la pia a i performan ele emiten ilor titlurilor, la portofoliul i la capitalizarea acestora etc. ofavorizeaz firmele de brokeraj, reducnd costurile de operare pentru serviciile oferite, diminund personalul necesar, reclamnd mai pu ine compartimente, multiplicnd posibilit ile de comunicare i informare cu clien ii. Multe firme emit acum titluri de valoare ctre cei care economisesc prin servicii interactive directe, eventualii cumprtori putnd vedea pe ecran emitentul, maturitatea titlului, data lichidrii, randamentul, precum i instruc iunile de tranzac ionare. De regul, un transfer electronic al unui titlu, precum biletul la ordin, poate fi realizat n cteva secunde, putnd dura mai mult dac cele dou pr i negociaz pre ul i randamentul, calculatorul dispunnd de programe de negociere, oferind partenerilor timpi pentru a se decide dac accept sau nu diferitele condi ii ale tranzac iilor, cum am spus, pre ul, randamentul, maturitatea etc. Comer ul electronic interna ional dispune de programe precum CORES, MATIF i CATS. CORES este un sistem complet automatizat, realizat la Tokyo, care leag cumprtorii i vnztorii de ac iuni, obliga iuni ale firmelor i titluri guvernamentale. MATIF este un sistem analog, creat la Paris. CATS, creat la Toronto realizeaz aceleai func ii de baz. Aceste sisteme i multe altele localizate n Danemarka, Suedia, Singapore, Marea Britanie, S.U.A. permit comercian ilor de pe pie ele financiare plasarea ordinelor de cumprare i de vnzare prin calculator. Fiecare sistem automatizat de tranzac ionare are caracteristici specifice, ns n general comerciantul conectat la calculator utilizeaz un program soft specific pentru a accesa informa ia disponibil, n condi iile curente ale pie ei, referitoare la un numr de instrumente financiare. Programul indic pe ecranul calculatorului cel mai bun pre cerut i cel mai bun pre oferit, cu cantit ile implicate, cel mai recent pre de vnzare i cantitatea tranzac ionat, prezentnd pre ul de pia spot (imediat) ca referin , comerciantul putnd utiliza calculatorul pentru a dialoga cu sistemul i pentru a efectua tranzac ia conform celor mai convenabile condi ii. Globalizarea pie elor financiare produs de comer ul electronic a ridicat dou probleme pentru formatorii de pia :
132

Prima se refer la modul cum regulile na ionale variate privind tranzac ionarea titlurilor pot fi adaptate noului mediu al comer ului global; A doua se refer la posibilitatea ca tranzac iile electronice s exacerbeze crizele financiare locale dincolo de frontiere, n spa iul interna ional. Comer ul electronic poate crete viteza cu care se realoc fondurile ntre na iuni i totodat, prin transferul instrumentelor financiare comercian ii localiza i foarte departe pot rspunde rapid la incertitudinile financiare dintr-o regiune sau ar, aceste posibilit i, adesea avantajoase pentru comercian ii individuali, pot fi dezavantaje pentru rile care se confrunt cu asemenea incertitudini. De exemplu, dac mai mul i comercian i reac ioneaz, la incertitudinea crescut asupra perspectivei financiare a unei ri, prin lichidarea de inerilor de instrumente financiare emise de acea ar, rezultatul va putea fi un colaps al pre urilor acestor instrumente. Astfel, comer ul cibernetic poate crete rapiditatea cu care incertitudinea financiar deschide calea crizelor financiare, putnd crete viteza cu care crizele financiare dintr-o ar sau regiune deverseaz n altele. 4.Arbitraj i eficien pe pie ele financiare Pie ele financiare opereaz cu stocuri de active financiare (obliga iuni, ac iuni, contracte etc.), care pot prezenta dou caracteristici: o sunt standardizate, putnd fi masiv i rapid tranzac ionate, o sunt durabile, depozitarea putnd fi relativ ieftin. Aceste caracteristici pot deforma analiza obinuit a cererii i ofertei pe pia a financiar. Cererea i oferta de economii, de fonduri, sunt fluxuri, stocul de economii acumulate sub forma de active financiare putnd fi tranzac ionat n orice moment, crend aparen a c volumul stocurilor de active este mai mare dect cel al economiilor, deplasnd pre urile activelor spre echilibrarea cererii i ofertei de economii, de fluxuri, volatiliznd astfel pre urile activelor, care reflect valoarea anticipat a acestora, valoarea viitoare. Majoritatea investitorilor n active financiare, de intorii de economii, de fonduri lichide, ac ioneaz pe pie e prin intermediari, care, urmrind ob inerea de ctiguri i reducerea riscurilor, tranzac ioneaz
133

active i, n numele lor, redistribuind activele pentru a reduce riscurile, sumele tranzac ionate devenind uriae comparativ cu nevoile reale ale subiec ilor economici. Standardizarea activelor, automatizarea i informatizarea tranzac iilor i rapiditatea opera iunilor au determinat profesionalizarea profund a pie elor, masivizarea comenzilor, integrarea pie elor localizate i segmentate, uniformizarea pre urilor, astfel nct se poate vorbi despre o pia financiar global i de pre ul unic de pia . Istoria tumultuoas i frauduloas a pie elor financiare a determinat puternica reglementare a acestora, controlul lor de ctre autorit ile monetare, ceea ce a generat constituirea, de ctre intermediari, a pie elor offshore, care opereaz n afara grani elor rii n moneda creia sunt exprimate activele financiare (de exemplu, pia a eurodolarilor, din afara SUA), permi nd relaxarea condi iilor reglementative, dar i ocolirea restric iilor fiscale din ara de origine. Participan ii pe pie ele financiare sunt n cutarea de oportunit i pentru a ob ine ctiguri, oportunit ile profitabile presupunnd ns asumarea riscurilor sporite. n acest sens, cumprarea i revnzarea imediat a activelor financiare avnd riscuri similare, pentru a profita de diferen ele de pre uri sau randamente pe diferite pie e se numete arbitraj. Arbitrajul poate fi de trei feluri: oarbitrajul randamentelor, generat de diferen ele ctigurilor furnizate de active avnd riscuri relativ similare; oarbitrajul pie elor (spa ial), generat de diferen ele de pre ale activelor identice, aflate pe pie e diferit localizate; oarbitrajul triunghiular (ncruciat), generat de pre urile relative diferite a trei sau mai multor active. n absen a riscurilor, arbitrajul impune egalitatea randamentelor ob inute prin tranzac ionarea activelor care nu prezint riscuri, asumarea de riscuri implicnd ns recompensarea acestora, evident n cazul specula iei. Valoarea de pia mai mic a activelor cu risc dect a celor fr risc, eviden iaz aversiunea fa de risc a investitorilor de lichidit i, diferen a de valoare acoperind riscul de pia aferent. n condi iile n care pre urile de pia ale activelor financiare reflect complet informa iile disponibile, avem pie e eficiente i, n ipoteza ateptrilor ra ionale, investitorii nu fac erori sistematice n
134

previzionarea randamentelor i riscurilor activelor. Pe pie ele eficiente pre urile reflect toate informa iile disponibile necesare adoptrii deciziilor ra ionale, fiind pu in probabil prognoza corect i consecvent a evolu iei pre urilor. Pe pie ele eficiente ctigurile nu pot fi permanente pentru unii parteneri i, n acest sens specula iile nu pot fi destabilizatoare, ele compensndu-se i eliminndu-se pe pia , eficien a pie elor presupunnd existen a de informa ii, dar i prognozarea efectelor acestor informa ii asupra ctigurilor prezente i viitoare. n practic i pe termen scurt ns pie ele reac ioneaz ineficient la informa ii, deviind pre urile de la valorile fundamentale, aversiunea fa de risc genernd fluctua ii imprevizibile ale pre urilor. Pe termen lung ns pie ele se dovedesc eficiente, ele eliminnd oportunit ile de profit, deoarece riscul are propriul su pre , acela c profiturile poteniale nu sunt suficiente pentru a compensa costul asumrii riscului. Devierile pre urilor activelor de la valorile de baz i ira ionalitatea pie elor pot apare cel pu in din dou cauze: oac iunea pe pia a juctorilor amatori, neinforma i care au comportamente ira ionale, comportamente bruiate, influen nd preurile, afectnd eficien a pie elor; oconstituirea bulelor speculative, adic devieri speculative ale pre urilor de la valorile fundamentale ale acestora. Bula speculativ apare datorit faptului c anticipa iile pre ului viitor al activului determin pre ul acestuia i, n acest sens, pre urile prezente cresc deoarece aceast cretere este ateptat, evolu ia ascendent a preurilor fiind autodeterminat, pre ul activului n bul fiind totdeauna peste valoarea fundamental a activului. Ct timp subiec ii pie ei financiare consider c bula va continua s creasc, acetia pstreaz activul, alimentnd bula, momentul stabilizrii pre ului nefiind cunoscut, stoparea creterii realizndu-se numai prin explozia bulei, prin cderea brusc a pre urilor. 5. Institu iile financiare Circumstan ele financiare ale firmelor i indivizilor sunt foarte variate, asimetria financiar manifestndu-se diferen iat pe pie ele financiare, ceea ce explic diversificarea instrumentelor i pie elor financiare, precum i a firmelor care servesc ca intermediari financiari, aceste firme reprezentnd generic institu iile financiare.
135

5.1. Institu ii financiare de depozit O categorie de institu ii financiare care se ocup cu problemele generate de asimetria informa ional sunt institu iile financiare de depozit, caracterizate prin aceea c pasivele lor includ diverse forme de depozite, precum la termen, de economisire, operabile prin cecuri, multe institu ii de depozit ocupndu-se, totodat, cu asimetria informa ional specific pie elor de mprumuturi. a) Bncile comerciale O banc comercial este o institu ie de depozit autorizat s mprumute firmele i s constituie depozite operabile prin cecuri (la vedere), asupra crora de intorii pot trage un numr nelimitat de cecuri. Depozitele, mpreun cu alte surse de constituire a fondurilor bncii, inclusiv capitalul bncii, formeaz pasivul acesteia, n timp ce mprumuturile acordate i alte utilizri ale fondurilor, formeaz activul bncii, al crui proprietar este banca. b) Institu ii de economisire Acestea cuprind bnci de economii i asocia ii de mprumuturi i economii. Tradi ional, aceste institu ii sunt specializate n distribuirea mprumuturilor ipotecare celor care doresc s cumpere locuin e, reducnd consecin ele asimetriei informa ionale specific acestor mprumuturi, n beneficiul clien ilor. Ca i bncile comerciale, aceste institu ii emit depozite tranzac ionabile, diferen iindu-se de acestea prin modul cum i aloc activele, de regul, activitatea lor fiind reglementat prin normative speciale. c) Cooperativele de credit Cooperativele de credit sunt institu ii de depozit care accept depozite i acord mprumuturi numai n rela ie cu un grup nchis de indivizi. Dac n trecut acest grup cuprindea indivizi din firme afiliate la cooperativ, n prezent acest grup s-a extins, membrii fiind aceia care accept i ndeplinesc condi iile impuse contractual de ctre cooperativ, aceste institu ii fiind specializate n acordarea de credite de consum, unele implicndu-se i n derularea mprumuturilor ipotecare. Cooperativele de credit au devenit treptat alternative viabile ale creditului bancar cu amnuntul (individuale), circumscrise unei comunit i bine definite local, ai crei membrii interac ioneaz i au interese
136

comune privind obiectivele comunit ii, servind membrii asemntor cum bncile comerciale servesc clien ii familiali, gospodriile, astfel c treptat aceste cooperative au nceput s se confrunte cu aceleai probleme ca i bncile. Prezentarea extins a institu iilor de depozit se va face n capitolul privind sistemul bancar. 5.2. Institu ii financiare nondepozit Aceste institu ii financiare nu emit cecuri i depozite, avnd ns un rol major n canalizarea fondurilor de la cei care economisesc ctre cei care investesc, procesul inova iei financiare accentund importan a acestor institu ii, care pot concura astfel direct cu bncile n oferirea de servicii cvasibancare clien ilor. a) Institu iile pie ei titlurilor de valoare Atunci cnd firmele emit noi ac iuni sau vnd noi obliga iuni, aceste institu ii ncearc s diminueze consecin ele selec iei adverse i ale hazardului moral, cu care se confrunt cei care particip pe pie ele acestor titluri, semnalnd acestora eventualele riscuri posibile i monitoriznd evolu ia performan elor emiten ilor titlurilor de valoare, asigurnd astfel pe de intorii de titluri de lichiditatea acestora. Dou tipuri de asemenea institu ii pot fi delimitate: Bncile de investi ii Acestea sunt institu ii financiare nondepozit, care servesc ca intermediar ntre firmele care emit ac iuni sau obliga iuni i cei care cumpr aceste titluri, de regul fiind specializate n emisiunea (subscrierea) de titluri, ceea ce nseamn c banca garanteaz c firma emitent va primi un pre minim pe ac iune sau obliga iune. Emisiunea poate fi cu garan ie ferm, cnd banca cumpr acum titluri de la emitent, pe care le distribuie dup aceea dealerilor sau altor cumprtori, ctigul putnd rezulta din diferen a dintre pre ul de vnzare i cel de cumprare, sau cu garan ie posibil (ateptat), cnd banca ctig din comisioanele percepute pentru sprijinul dat firmelor pentru a-i vinde titlurile emise, acceptnd s cumpere numai titlurile rmase nevndute. Banca poate ac iona ns i numai ca agent al firmei emitente, care pltete serviciile de marketing, n acest caz putnd avea o op iune, dar nu o obliga ie, de a cumpra o parte din titlurile emise.
137

Dealeri i brokeri Brokerul este o firm specializat n realizare ntlnirii vnztorilor i cumprtorilor de titluri pe pia a secundar, percepnd comisioane sau taxe pentru serviciile oferite. Dealerul vinde titlurilor din portofoliul propriu i ob ine profit din diferen a dintre pre ul de vnzare i cel de cumprare al titlurilor. Adesea unele firme financiare sunt i brokeri i dealeri, comercializnd titluri n numele clien ilor sau n nume propriu. Exist diferite tipuri de brokeri, precum: brokeri agen i ai clien ilor; brokeri cu servicii complete, inclusiv consulta ii; brokeri cu discount, brokeri pe Internet etc. O categorie aparte de brokeri-dealeri o reprezint cei specializa i n tranzac ionarea titlurilor care nu sunt listate pe pia a bursier organizat, fiind comercializate ntr-un mod descentralizat, pe pie e neorganizate. Unii brokeri-dealeri ndeplinesc roluri speciale pe pia a titlurilor, fiind specialiti n urmrirea i diminuarea oscila iilor pre urilor titlurilor, prin reducerea sau creterea de inerilor lor de titluri ca rspuns la modificrile majore ale cererii sau ofertei de titluri pe pie e, ei putnd executa totodat, n numele clien ilor, ordine limit de a comercializa automat un volum de titluri atunci cnd pre ul atinge un anumit nivel. Reglarea activit ilor institu iilor pie ei titlurilor se face de ctre o institu ie abilitat, numit de regul Comisia valorilor bursiere sau mobiliare, care nregistreaz toate titlurile tranzac ionate pe Burs, oferind informa ii despre acestea prin prospectele elaborate, care reprezint nscrisuri formale prin care se ofer spre vnzare titlurile, stabilind regulile de tranzac ionare a titlurilor, aprobnd sau nu nscrierea titlurilor la burs. b) Societ i (companii) de asigurri Aceste institu ii sunt specializate n a limita problemele asimetriei informa ionale, prin reunirea eforturilor n scopul asigurrii mpotriva riscurilor unor posibile pierderi viitoare. Ele emit poli e, care reprezint promisiuni de a plti de intorilor acestora despgubirile necesare, conform clauzelor din poli e, pentru acoperirea pierderilor determinate de eventualele evenimente generatoare de pagube, de intorii poli elor pltind prime de asigurare societ ii, prime care se constituie n rezerve ale acesteia, din care se acoper eventualele pierderi suferite de ctre de intori, o parte din rezerve constituind venitul companiei.
138

Poli ele au un numr de trsturi comune, prin care compania ncearc s reduc consecin ele asimetriei informa ionale, referitoare la selec ia advers i la hazardul moral. nainte de toate, acei care solicit asigurarea cunosc mai bine riscurile producerii unor pagube dect compania de asigurri, iar aceia care primesc asigurarea pot face cel mai mult pentru a limita riscurile unor astfel de pagube. Pentru a ncerca s reduc consecin ele selec iei adverse i ale hazardului moral, societatea de asigurri poate utiliza mai multe ci i anume: restric ionarea disponibilit ii asigurrii, n cazul n care n momentul solicitrii asigurrii se constat c solicitantul se confrunt cu riscul producerii iminente a unui eveniment, viznd obiectul asigurrii, generator de pagub (pierdere); limitarea valorii asigurate, pentru a reduce expunerea la pierderi determinate, de exemplu, de condi iile de via ale solicitantului; restric ionarea comportamentului de intorilor, n scopul reducerii extinderii consecin elor hazardului moral cu care compania se poate confrunta, de regul aceasta limitnd acoperirea poli ei la pierderea maxim posibil pe care de intorii o pot suferi; poli a cu deductibil, deductibilul reprezentnd o sum fix din pierdere pe care de intorul trebuie s-o plteasc nainte ca societatea s-i achite acestuia poli a promis, corespunztor pagubei, prin aceasta reducndu-se riscul neaten iei de intorului fa de obiectul asigurat; poli a cu coasigurare, coasigurarea implicnd plata de ctre de intor a unui procent fix din valoarea pierderii, peste deductibilul specificat, stimulnd astfel pe de intor s aib grij de obiectul asigurat. anularea poli ei, dac se constat un comportament ru al de intorului, de exemplu de nepsare fa de obiectul asigurrii. Principiul esen ial al asigurrii const n cumularea riscurilor de pierdere cu care se pot confrunta membrii unui grup extins, avnd n vedere c dac poten ial to i membrii grupului pot suferi n timp pierderi, ntr-un anumit moment numai unii vor fi afecta i, astfel c atunci cnd pierderea are loc s existe suficiente fonduri pentru a acoperi valoarea pagubelor acestora din urm, conform poli elor de asigurare. Companiile de asigurri utilizeaz abordarea statistic pentru a calcula primele de asigurare suficiente acoperirii pierderilor ateptate ale de intorilor, prime numite prime de asigurare corecte actuarial. Specialistul care utilizeaz principiile matematice i statistice pentru a calcula
139

primele de asigurri i a estima valoarea net a companiei se numete actuar. Primele pe poli ele de asigurare sunt mai mari dect cele corecte actuarial, fiind influen ate de condi iile referitoare la venituri i costuri cu care se confrunt companiile pe pia a primelor de asigurare. Exist dou tipuri de baz de societ i de asigurare. Societ i de asigurri de via , percep prime pentru poli e care asigur mpotriva consecin elor financiare asociate mor ii, ele oferind de asemenea poli e speciale, numite anuit i, care sunt instrumente financiare care garanteaz de intorului acestora pl i fixe sau variabile la o anumit dat n viitor. Poli ele asigurrilor de via sunt de mai multe categorii: oordinare sau industriale, n func ie de suma acoperit pe individ; ode grup, care acoper un numr de oameni conform clauzelor contractului principal; ode credit, care asigur pe cel mprumutat c plata mprumutului se va continua, chiar dac va interveni moartea acestuia. Exist dou tipuri de baz de poli e de asigurri de via . Poli a complet de via , prin care la moartea asiguratului este pltibil un anumit beneficiu, poli a avnd o valoare acumulat pe care de intorul o poate ob ine nainte de a muri. Acest tip de poli are dou forme: cu prim constant, care presupune plata unei prime fixe de ctre asigurat de-a lungul vie ii; cu plat limitat, n care asiguratul pltete prim numai un numr de ani, fiind asigurat n timpul i dup fiecare perioad pltit. Ambele forme de poli au o valoare lichid de rscumprare, ceea ce nseamn c dup o anumit dat de intorul poate schimba poli a pentru o sum de bani; Poli a limitat de via , prin care indivizii sunt asigura i numai pentru o perioad limitat, prima depinznd de vrsta asiguratului, crescnd cu fiecare an de rennoire a poli ei, deoarece i riscul decesului celui asigurat crete. Acest tip de poli nu are valoare de rscumprare, ceea ce face ca prima de asigurare pentru o perioad medie de via s fie mai mic dect n cazul primului tip de poli . Asigurrile de via pot garanta beneficiarilor dou forme de pl i: osume totale; oanuit i, acestea reprezentnd fluxuri de pl i pe o perioad sau pn la moartea beneficiarului, anuit ile fiind de dou tipuri: anuit i fixe, efectueaz pl i ctre beneficiar n rate regulate constante ncepnd de la un moment viitor specificat;
140

anuit i variabile, n care pl ile ctre beneficiar depind de valoarea portofoliului de baz de active pe care compania le utilizeaz pentru a furniza pl ile. Societ i de asigurri a propriet ii i mpotriva accidentelor, ofer poli e de asigurare a riscurilor legate de pagube ale propriet ii i daune determinate de moarte sau vtmri n urma accidentelor sau altor evenimente naturale adverse. Poli ele acoper pierderi i daune provocate accidental autoturismelor, recoltelor, echipamentelor de produc ie, imobilelor, brcilor, dar i daune care rezult din invalidit i, boal sau deces datorate accidentelor. Poli ele oferite n forma asigurrilor compensatorii acoper daunele provocate de ctre firme salaria ilor, companiile de asigurri oferind poli e i pentru acoperirea pagubelor provocate de accidentele de automobil, de srcie, de incompeten a medical. Determinarea primelor se face actuarial, separat pentru fiecare categorie de poli , varietatea obiectelor asigurrii fcnd ns mai dificil pentru asigurator s furnizeze pl ile corespunztoare, care s acoper exact daunele suferite de ctre indivizi sau firme, de aceea aceste companii de asigurri de in portofolii mai diversificate de instrumente financiare dect companiile specializate n asigurri de via . Reglarea societ ilor de asigurri se realizeaz prin legi i reglementri emise de autorit ile publice, coordonarea activit ilor de asigurare realizndu-se de ctre o institu ie de specialitate constituit la nivel central. c) Fonduri de pensii Acestea sunt institu ii specializate n gestionarea fondurilor pe care indivizii le strng pentru perioada cnd ei vor fi pensiona i, o parte din aceste fonduri fiind sub forma contribu iilor angajatorilor, a patronilor. Caracteristica special a acestor fonduri este crearea instrumentelor financiare numite anuit i de pensii, care sunt similare anuit ilor oferite de asigurrile de via , cu diferen a c cele de pensie se aplic numai evenimentului viitor de pensionare, multe persoane considernd aceste anuit i ca sursa principal de venituri dup pensionare. Orice pensie reprezint un aranjament prin care un angajator accept s furnizeze venituri angajatului pensionat, n mod obinuit sub forma anuit ilor. Pensiile pot fi pensii participative, cnd att angajatul, ct i angajatorul contribuie la fondul de pensii i pensii neparticipative, cnd numai angajatorul contribuie.
141

Aranjamentul de constituire a fondului individual de pensii formeaz planul de pensii, care exist n dou forme de baz: planul cu contribu ia definit, prin care o persoan primete veniturile de pensie care se bazeaz pe suma total a contribu iilor n perioada activ a persoanei; planul cu venitul definit, prin care veniturile viitoare sunt stabilite n avans, problema fiind dac veniturile vor fi complet fundamentate la pensionare. Din punctul de vedere al fundamentrii pensiilor sunt dou abordri: opensii fundamentate (consolidate) complet, considernd c fondurile sunt constituite complet pentru plata veniturilor ctre pensionar la nceputul perioadei de pensionare, din contribu iile trecute ale angajatului pensionat, indiferent de angajatorii acestuia; opensii fundamentate secven ial, n care pensiile nu sunt complet fundamentate atunci cnd angajatul se pensioneaz, angajatorul acoperind veniturile pentru pensionrile curente din ctigurile curente produse de ctre angaja ii actuali, nepensiona i. Din punctul de vedere al transferabilit ii fondurilor sunt dou categorii de fonduri: pensii cu un singur angajator, sunt stabilite de un angajator numai pentru angaja ii si, atunci cnd angajatul se mut la alt loc de munc fondurile de pensie acumulate neputnd fi transferate n planul de pensii al noului angajator; pensii cu mai mul i angajatori, care asigur transferul fondurilor acumulate i a drepturilor de venituri cnd angaja ii i schimb locul de munc, acestea numindu-se i pensii portabile. Totui, aceast categorie de pensii se utilizeaz pe domenii specifice de activitate, dac angajatul prsete domeniul transferabilitatea nu mai func ioneaz. Utilizarea acestor fonduri se explic prin asimetria informaional, cei care administreaz fondurile fiind mai bine informa i asupra instrumentelor i pie elor financiare dect indivizii care economisesc, iar prin economia de scar se ob ine reducerea costurilor implicate de gestionarea instrumentelor n cazul constituirii individuale a sumelor necesare perioadei de pensionare, fondurile de pensii distribuind aceste costuri asupra unui mare numr de indivizi. Activele financiare de inute de fondurile de pensii au crescut continuu n ultimii 50 de ani, cauzele principale fiind dou: ocreterea treptat a numrului celor care contribuie la fondurile de pensii;
142

odiversificarea i flexibilizarea instrumental a aranjamentelor referitoare la contribu iile la fondurile de pensii ale indivizilor i firmelor. Multe fonduri de pensii dispun de asigurri prin care se acoper posibilitatea incapacit ii lor de a plti n viitor veniturile pensionarilor asocia i, ncheind contracte mutuale cu societ i de asigurri. Alte fonduri de pensii, care nu-i asigur pl ile viitoare, i consolideaz pl ile viitoare ale pensiilor prin acorduri de custodie, trusturi, n cadrul creia o parte neutr, numit trust (custode), administreaz distribuirea veniturilor pensionarilor. Reglementarea func ionrii fondurilor de pensii vizeaz transparen a informa iilor, fundamentarea, planurile i investirea fondurilor, n acest sens constituindu-se corpora ii (societ i) de garantare a veniturilor pensionarilor, n anumite condi ii. d) Fonduri mutuale Fondurile mutuale reprezint o combinare a instrumentelor rscumprabile, numite pr i de participare la fond, adic participa ii, aceste pr i dnd dreptul la venituri din instrumentele financiare de inute la fond, care de regul includ ac iuni, obliga iuni, titluri guvernamentale, titluri ipotecare etc. Aceste fonduri sunt administrate de ctre companii (societ i) de investi ii, care percep pentru aceasta o tax de intorilor de pr i, n ultimele trei decenii activele de inute de aceste fonduri crescnd de peste 10 ori. Avantajul principal al acestor fonduri rezid n economia de scar, participan ii la aceste fonduri mutuale pltind o tax mai mic companiilor de investi ii, dect aceea pe care ar plti-o individual brokerilor pentru administrarea fondurilor proprii, deoarece aceste fonduri distribuie costurile asupra unui mare numr de indivizi. Fondurile mutuale sunt clasificate dup dou criterii: dup modul de comercializare, avem: o fonduri mutuale comercializate de ctre brokeri, care primesc comisioane sub forma de rate din valoarea comercializat: o fonduri mutuale necomercializate de ctre companiile de investi ii direct publicului, de intorii acestor fonduri pltind anual taxe pentru administrarea fondului. dup lichiditatea titlurilor: o fonduri nchise, care vnd titluri de participare n cadrul unei oferte ini iale, titlurile nefiind rscumprabile, dar pot fi vndute altora, asemntor ac iunilor, valoarea de pia a participa iilor variind n
143

func ie de valorile de pia ale ansamblului instrumentelor financiare pe care le de in fondul; o fonduri deschise, ale cror participa ii sunt rscumprabile la o anumit dat, cu un pre , determinat pe baza valorilor de pia a mixului de instrumente financiare de inute de ctre fond, titlurile acestui fond fiind mai lichide dect cele ale fondurilor nchise. n septembrie 1998, Banca Rezervelor Federale a SUA a participat la privatizarea unui fond hedge, (de acoperire), anume Long-Term Capital Management, cu o cau iune (care reflect pierderile fondului) de 3, 5 mld. dolari, implicnd cele mai renumite institu ii financiare n evaluri i privatizri. Ceea ce este remarcabil, este c oamenii au cunotin e vagi despre aceste fonduri, despre cum se pot pierde att de mul i bani ntr-un timp scurt. Unii le numesc fonduri mutuale pentru mbog ire. Distinc ia principal este c un fond de acoperire (hedge), de regul, este stabilit ca un parteneriat limitat, mai degrab dect ca o companie public (pe baz de ac iuni), aceti intermediari evitnd reglementrile Comisiei Valorilor Mobiliare (de reglementare a burselor). Aceste fonduri ofer investitorilor venituri medii mai nalte dect alte institu ii financiare, asumndu-i ns riscuri ridicate, uneori periculoase i percepnd taxe mult mai nalte (cca 20%), pe profiturile ob inute din investi iile fcute cu banii investitorilor. n prezent, numele acestor fonduri (de acoperire) este fals, deoarece adesea ele ofer riscuri cu venituri neacoperite. Delimitarea acestor fonduri este dificil, deoarece strategiile de management ale acestora sunt extrem de variate. Unele se autonumesc fonduri macro, ob innd profituri prin specula ii n cadrul pie elor particulare de obliga iuni sau miznd (pariind) pe modificrile cursurilor valutare. Altele sunt specializate n specula ii asupra unor evenimente, precum fuziunile i falimentele, iar altele fac pariuri pe pie ele ac iunilor. e) Companii (societ i) de finan are Aceste firme sunt specializate n acordarea de mprumuturi indivizilor i firmelor, fr s accepte depozite, ele utiliznd fondurile investite de ctre de intorii acestora sau colectate prin emisiunea de alte instrumente, pentru a finan a mprumuturile acordate indivizilor sau firmelor mici, multe din aceste companii acordnd mprumuturi pe care institu iile de depozit le consider prea riscante. Intermedierea realizat de aceste companii const n angajarea de mprumuturi de dimensiuni mari i acordarea de mprumuturi de dimensiuni mici, invers dect n cazul intermedierii bancare
144

Trstura caracteristic a acestor companii este aceea c mprumuturile acordate sunt mai pu in reglementate comparativ cu cele bancare, neexistnd restric ii cu privire la utilizarea mprumutului, activele de inute de ctre clien i, modul cum i procur veniturile etc. Se pot distinge urmtoarele tipuri de societ i de finan are: Societ i de finan are a firmelor, acord, de regul, mprumuturi firmelor mici, n anumite situa ii acordnd credite firmelor mici care au probleme cu colectarea datoriilor neachitate, adesea cumprnd debite (titluri de datorie de inute) ale firmelor mici, cu un discount sub valoare nominal, opera ie numit factoring. De exemplu, o firm are de ncasat 105.000 euro, din care 5.000 sunt considera i pierderi i vinde tot debitul unei companii de finan are cu 90.000 euro, pentru a-i putea continua afacerea. Compania ctig deci 10.000 euro, plus 5.000 euro, n cazul recuperrii sumei considerat pierdut de ctre firm. Pe lng factoring, aceste companii sunt specializate n leasingul echipamentelor, pe care acestea le cumpr i apoi le dau n leasing firmelor, pentru un anumit numr de ani. Societ i de finan are a consumului, acord mprumuturi indivizilor pentru a cumpra bunuri durabile, precum mobil sau echipamente casnice, pentru a recondi iona locuin a sau pentru a finan a mici datorii. Aceste companii sunt firme distincte sau sunt n proprietatea unor bnci, acordnd mprumuturi celor care nu ob in credite din alte surse, rata dobnzii fiind mai ridicat. Societ i de finan are a vnzrilor, acord mprumuturi indivizilor care-i propun s cumpere mrfuri de la comercian ii cu amnuntul sau de la productori, cu care compania colaboreaz sau a crei proprietate este. Aceste companii concureaz cu bncile pentru creditele de consum i sunt agreate de consumatori, deoarece mprumuturile pot fi ob inute mai repede i mai convenabil, la loca ia unde se realizeaz cumprarea. Companiile de finan are i finan eaz opera iunile prin emisiunea de debite (titluri de datorie), sub forma biletelor la ordin sau obliga iunilor i prin vnzarea de ac iuni, sau prin mprumuturi la bncile comerciale. f) Institu ii financiare sus inute guvernamental n toate rile statul ac ioneaz prin sau sus ine o palet larg de institu ii financiare, prin care coordoneaz finan ri guvernamentale, supervizeaz direct sau indirect gestionarea mprumuturilor agricole sau regionale, sprijin pia a mprumuturilor ipotecare etc. Aceste
145

institu ii i agen ii guvernamentale cu voca ie financiar sunt implicate pe pie ele financiare. Totodat, aceste institu ii sunt specializate n garantarea mprumuturilor, o asemenea garan ie avnd rolul unei asigurri pentru cel care acord mprumutul, n cazul insolvabilit ii celui mprumutat, guvernul sprijinind astfel accesul la fonduri a unor activit i precum educa ia, sntatea, construc ia de locuin e.

Sumarul capitolului
Sistemul financiar reprezint ansamblul de institu ii i pie e interconectate, care realizeaz transferul de resurse monetare n economie, redistribuind economisirea ctre investi ii, prin finan area direct i finan area indirect, utiliznd instrumentele diversificate ale creditelor i titlurilor financiare. Institu ionalizarea finan rii economiei prin constituirea instituiilor bancare, de depozit i de credit i a institu iilor nebancare, implicate ndeosebi pe pie ele de capital, dar i pe pie ele monetare, permite reducerea costurilor tranzac ionale, precum i diminuarea asimetriei informa ionale i a hazardului moral, acoperind aversiunea de risc a subiec ilor economici prin diversificarea portofoliului i utilizarea derivativelor financiare (forward, futures, swaps, op iuni). Organizarea sistemului financiar structureaz func ional i opera ional trei componente categoriale: pie ele financiare de transfer a fondurilor, institu iile de gestiune a fondurilor i de intermediere a transferurilor, precum i organismele de reglementare, coordonare i supraveghere, din punct de vedere monetar rolul esen ial avndu-l Banca central. Component autoreglativ a sistemului financiar, pie ele financiare, diversificate dup instrumente, scaden e i func ionare asigur transferul direct de fonduri n economie, administrarea acestora realizndu-se de ctre institu ii specializate, precum bnci de investi ii i organisme de brokeraj, care gestioneaz o diversitate de instrumente, de titluri financiare, adecvate nevoilor investitorilor financiari i investitorilor productivi. Func ionarea pie elor financiare vizeaz realizarea eficient a arbitrajului titlurilor, din punctul de vedere al pre urilor, al ratelor dobnzii, al riscurilor i al scaden elor, n beneficiul clien ilor, ncercnd s atenueze devierea pre urilor titlurilor da la valorile de
146

baz, prin dispersarea riscurilor, prevenirea formrii bulelor speculative, acoperirea pierderilor i distribuirea ctigurilor, n acest sens consolidndu-i comportamentul de pie e eficiente. Institu iile bancare, de depozit, adic bncile, reprezint nucleul func ional al sistemului financiar, diversificarea i adaptarea acestora, avnd ca o component esen ial, banca comercial, reprezint procesul fundamental al evolu iei institu ionale a sistemului financiar, institu iile financiare nondepozit, nebancare contribuind ns hotrtor la canalizarea economisirii ctre investi ii, prin favorizarea i stimularea finan rii directe, pe pie ele financiare i a finan rii indirecte, prin intermediarii bancari, generatori de crea ie monetar.

Termeni de referin
Ac iune Banc comercial Credit Dobnd Fond mutual mprumut Patrimoniu Pia monetar Pia secundar Sistem financiar Arbitraj Cooperativ de credit Depozit Fond de pensii Instrument nefinanciar Obliga iune Pia de capital Pia primar Societate de asigurri Titlu financiar

Teste i ntrebri de autoevaluare


Care este diferen a dintre broker i dealer? Explica i de ce derivativele nu apar n bilan ul bncilor. Care este deosebirea esen ial dintre institu iile de economisire i bncile comerciale? Explica i care sunt, dup opinia dvs., dezavantajele de inerii de ac iuni ordinare n loc de ac iuni preferen iale. Enumera i care sunt deosebirile dintre titluri financiare i mprumuturi bancare. Ce nseamn titrizarea creditelor? Care este problema principal a pie elor financiare. Explica i. Cum se rezolv aceast problem? Preciza i deosebirea esen ial dintre mijloacele de plat i cele de economisire. Care depozite pot fi considerate mijloace de plat?
147

Care dintre urmtoarele institu ii nu sunt de credit: casele de economisire, fondurile mutuale, bncile de investi ii, cooperativele de credit, bncile ipotecare? Preciza i rolul Trezoreriei publice n acest sens. n ce const deosebirea dintre pia a primar i cea secundar ? Pia a obliga iunilor este o pia primar? Explica i. Ce semnific asimetria informa ional? Cum se rezolv n cadrul sistemului financiar? Care este deosebirea dintre arbitraj i specula ie ? Explica i n ce const bula speculativ i cum se formeaz? Care sunt deosebirile dintre poli , anuitate i ipotec? Pensia poate fi sau nu o anuitate?

Bibliografie selectiv
Rod Apps, David Goacher, The Monetary and Financial System, Sheffield Hallam University, USA, 1996. Nicolae Dardac, Teodora Vcu, Moned-credit, Editura ASE, Bucureti, 2003. Denis Flouzat, Economie contemporaine, vol II, Phnomenes monnetaires, Presses Universitaires de France, Paris, 1991. Gheorghe Manolescu, Moned i credit, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2001. Roger LeRoy Miller, David VanHoose, Money, Banking, and Financial Markets, Thomson, South-Western, USA, 2004. Michelle Mourgues, La monnaie. Systme financier et thorie monetaire, Editura Economic, Paris, 1998. Lawrence S Ritter, William L Silber, Principles of Money, Banking, and Financial Markets, Harper Collins Publishers, USA, 1991.

148

VI. BANCA CENTRAL

Scopul capitolului l reprezint prezentarea rolului i semnifica iei activit ilor realizate de ctre Banca central n coordonarea func ionrii sistemului bancar, n elegerea capacit ii i modului de interven ie a acesteia n reglarea echilibrului dintre cererea i oferta de moned. Dup parcurgerea capitolului vor fi realizate urmtoarele obiective: n elegerea necesit ii apari iei Bncii Centrale, a obiectivului esen ial al acesteia, regalarea ofertei de moned i a rolului rezervelor obligatorii Examinarea func iilor realizate de ctre Banc pentru ndeplinirea obiectivului esen ial Prezentarea organizrii Bncii, a cerin elor de organizare i a experien ei organizatorice a Bncii centrale n rile dezvoltate Analiza opera iilor financiare ale Bncii, a ra iunii, semnifica iei i consecin elor acestora Explicarea necesit ii, modalit ilor i formelor de realizare a reglementrii i supravegherii bancare, a responsabilit ii Bncii centrale n domeniu Prezentarea Bncii Na ionale a Romniei, a evolu iei, func iilor, organizrii i activit ilor desfurate de ctre aceasta pentru realizarea rolului su. Introducere Optimizarea circula iei monetare ntr-un spa iu teritorial determinat, de regul, n cadrul unui stat, elaborarea i conducerea politicii monetare i, adesea, reglementarea i supravegherea sistemului bancar i n primul rnd emisiunea de moned, sunt prerogative ale unei institu ii bancare speciale, de natur public, investit cu autoritate i responsabilitate monetar suprem, aceast institu ie regsindu-se sub denumirea generic de Banca Central.
149

Func iile i opera iunile realizate de ctre aceast banc sunt diferite de acelea ale oricrei bnci, ele apropiindu-se ca natur de acelea ale autorit ii publice, ale administra iei centrale, ns con inutul i n bun msur, formele de realizare sunt financiar-bancare, prin excelen monetare, moneda i formele de existen ala acesteia constituind obiectul muncii Bncii Centrale. Pia a monetar, baza monetar i agregatele monetare, taxa scontului i cursul valutar, rezervele obligatorii i finan area sistemului bancar, dar i autorizare, reglementare, controlul i supravegherea direct reprezint obiective i instrumente prin care Banca Central intervine pentru orientarea i coordonarea micrilor monedei, pentru coordonarea comportamentului monetar i financiar al institu iilor financiare, bancare i nebancare i prin acestea al tuturor subiec ilor economici, n ultima instan , al popula iei Pentru o n elegere mai bun a capitolului este de preferat i studierea urmtoarelor capitole: Sistemul monetar; Sistemul financiar; Pia a monetar; Politica monetar. 1. Specific i obiective 1.1. Apari ia Bncilor Centrale Bncile Centrale reprezint institu ii publice, care ndeplinesc func ii de autoritate monetar, referitoare la reglementarea, reglarea i supravegherea func ionrii sistemului bancar, n scopul asigurrii ofertei de moned conform nevoilor economiei. Bncile Centrale au aprut pe dou ci: pe cale evolutiv, n sensul c ntr-un proces lent o banc comercial a cptat atribute, responsabilit i i autoritate specifice, transformndu-se n banc central, precum Banca Angliei, n acest caz fiind dificil de spus cnd banca a ncetat s fie banc comercial, devenind Banc central; pe cale constitutiv, fiind instituit de la nceput ca Banc central, precum Banca central a S.U.A. (Sistemul Federal de Rezerve). n calitate de Banc central, orice banc i subordoneaz activitatea sa intereselor publice, opernd ca institu ie public, indiferent de de intorii ac iunilor.
150

Ini ial, nu a existat o delimitare ntre bncile comerciale i cele de emisiune. Aceleai bnci efectuau att opera ii de mobilizare a disponibilit ilor bneti i de acordare de credite, ct i opera ii de emisiune a bancnotelor. Astfel, emisiunea era realizat concomitent, de un numr mare de bnci i deoarece bancnotele erau convertibile, activitatea de emisiune nu constituia un privilegiu. Ulterior, n cadrul sistemelor bancare moderne, s-a produs separarea opera iunilor de emisiune, emisiunea bancnotelor fiind centrat la un numr tot mai redus de bnci, devenind n final monopolul unei singure bnci sau al ctorva bnci integrate ntr-un sistem unitar, ca n cazul S.U.A., unde, din 1913, s-au instituit 12 bnci federale de rezerve. n decursul timpului, potrivit naturii propriet ii capitalului propriu, se disting mai multe categorii de bnci de emisiune: bnci de emisiune private; bnci de emisiune ale statului; bnci de emisiune mixte. Primele bnci de emisiune au fost private astfel, Banca Angliei (1694) a aprut ca o societate pe ac iuni privat, dar care, acordnd mprumuturi mari statului, a primit de la acesta privilegiul emisiunii bancnotelor. n alte ri, cum ar fi Rusia, Suedia, Finlanda, Australia, Bulgaria etc. bncile de emisiune s-au constituit ca bnci de stat. Bncile de emisiune cu capital propriu mixt aveau rolul de a mobiliza att capitalul particular, ct i al statului, n acest sens, exemplificative sunt bncile de emisiune din SUA, Belgia, Romnia etc. Cu timpul, bncile de emisiune cu capital integral de stat s-au generalizat. De remarcat c banca de emisiune, prin importan a activit ii sale privind determinarea strii monetare la nivel macro-i microeconomic, prin influen ele pe care le poate exercita asupra celorlalte institu ii financiar-bancare i asupra economiei, n general, de ine o pozi ie prioritar n cadrul oricrui sistem bancar. Mai mult, prin func iile pe care le ndeplinete, prin multiplele legturi stabilite cu celelalte bnci i, prin aceasta, cu ntreaga lume, banca de emisiune reprezint aa-zisa plac turnant a sistemului bancar. Pozi ia care o de ine i rolul su major n cadrul sistemului bancar justific pe deplin atribuirea denumirii de banc central sau banc a bncilor, fiind amplu implicat n emisiunea monetar, n procesul de creditare i de influen are a economiei prin moned i credit, n opera iunile cu valute, n cele bursiere i n alte opera iuni importante din punct de vedere monetar i al creditului.
151

Obiectivele Bncii centrale sunt: controlul, reglarea ofertei de moned i a ratelor dobnzii, care reprezint obiectivul fundamental, scopul activit ii Bncii centrale; supravegherea sistemului bancar i prevenirea falimentelor bancare, care reprezint obiectivul condi ional al Bncii centrale. 1.2. Reglarea ofertei de moned Banii nu se conduc singuri, fiecare banc comercial, pe msur ce i extinde rezervele i depozitele i n absen a unui mecanism de control, i extinde i activitatea de creditare, de crea ie monetar, mrind oferta de moned. O posibilitate de control a ratei de cretere a depozitelor bncilor o constituie instituirea unei bnci care s pstreze rezervele acestora, deci implicit s controleze mrimea depozitelor bncilor i, prin aceasta, poten ialul de crea ie monetar al acestora. Pasivele principale ale bncilor comerciale sunt depozitele, precum depozitele tranzac ionabile prin cecuri, o parte semnificativ din activele lichide ale acestora fiind compuse din numerar i rezervele acestora la Banca central, acestea din urm fiind impuse bncilor ca o frac iune din volumul depozitelor, sub forma ratei rezervelor obligatorii. De exemplu, dac o banc X emite depozite n valoare de 1 mld. lei, iar rata rezervelor este de 10%, atunci volumul rezervelor obligatorii (RO) la Banca central va fi de 100 mil. lei, Ini ial, presupunem c activele sale sunt constituite din active lichide, care reprezint deci n totalitate rezerve, caz n care, simplificnd, bilan ul bncii va arta astfel: Banca X Active Rezerve obligatorii Rezerve excedentare Total Mil. lei 100 900 1.000 Pasive Depozite Total 1.000 1.000

Rezervele excedentare (RE) lichide sunt non profit, de aceea banca X le va aloca pentru acordarea de mprumuturi, generatoare de profit, n cazul alocrii volumului total de rezerve excedentare pentru emisiunea de active generatoare de profit, banca X va fi creditor total, avnd RE=0, iar bilan ul simplificat al bncii va arta astfel:
152

Banca X Active Rezerve obligatorii Rezerve excedentare mprumuturi Total 100 0 900 1.000 Pasive Depozite Total

Mil. lei 1.000 1.000

ntr-o economie sunt o diversitate de bnci i, pentru a explicita cum interac iunea indirect a acestora cu Banca central poate influen a volumul total al depozitelor tuturor bncilor, vom extinde exemplul de mai sus. Presupunem c Banca central cumpr titluri de stat n valoare de 100 mil. lei de la un dealer autorizat, acesta din urm plasnd banii n depozit la banca X, banca avnd acum depozite de 1.100 mil. lei, 200 mil. lei rezerve lichide, din care 110 mil. lei rezerve obligatorii (10% din 1.100 mil. lei) i 90 mil. lei rezerve excedentare, acestea din urm fiind investite n mprumuturi (credite sau cumprri de titluri) generatoare de profit, bilan ul simplificat al bncii X artnd astfel: Active Rezerve Rezerve obligatorii Rezerve excedentare mprumuturi Total Pasive 110 Depozite 110 0 990 1.100 Total 1.100

1.100

n aceast situa ie, cei care primesc suplimentul de mprumuturi de 90 mil. lei l vor plasa n depozite la bncile la care au conturi i s presupunem, simplificnd, c aceste lichidit i vor fi depozitate la banca Y, astfel c aceasta va avea depozite suplimentare de 90 mil. lei, rezerve obligatorii suplimentare de 9 mil. lei (10% din 90) i 81 rezerve excedentare suplimentare, acestea din urm alocndu-le pentru acordarea de mprumuturi, astfel c modificarea de bilan a bncii Y va arta astfel: Banca Y Active Pasive 90 Rezerve obligatorii 9 Depozite mprumuturi 81 Total 90 Total 90
153

n continuare, cei care au mprumutat 81 mil. lei i va depune n depozite la bncile la care au conturi, acestea plasnd 10 % (8, 1 mil. lei) ca rezerve obligatorii la Banca central, iar rezervele excedentare, de 72, 9 mil. lei (81-8, 1), transformndu-le n noi mprumuturi, procesul continund. Tabelul nr. 2 eviden iaz creterea final a rezervelor obligatorii, mprumuturilor i depozitelor ale tuturor bncilor implicate n procesul de multiplicare a fondurilor suplimentare de 100 mil. lei, determinate de cumprarea titlurilor de stat.
Tabelul nr. 2 Multiplicarea fondurilor suplimentare Banca Banca X Banca Y Banca Z Alte bnci Total bnci Creterea rezervelor 10 9 8, 1 72, 9 100 Creterea mprumuturilor 90 81 72, 9 656, 1 900 Creterea depozitelor 100 90 81 729 1.000

Se constat c tranzac ia ini ial de 100 mil. lei a determinat o cretere de 10 ori mai mare a volumului depozitelor, care a ajuns la 1.000 lei i de 9 ori mai mare a volumului mprumuturilor, care a ajuns la 900 mil. lei, aceasta prin procesul secven ial de redepozitare i remprumutare, la care particip de fapt ntregul sistem bancar, rezultantul fiind o multiplicare a depozitelor, a lichidit ii n sistem. n exemplul luat, cheia acestui proces a fost injectarea de ctre Banca central de 100 mil. de lei n noi rezerve, prin cumprarea de titluri de stat. Dac ns aceste titluri ar fi fost cumprate de o alt institu ie financiar, bancar sau nu, fondurile ar fi fost, n mod simplu, transferate din contul unei bnci, care i-ar fi redus depozitele, n contul altei bnci, care i-ar fi mrit depozitele, prima reducndu-i capacitatea de mprumut, cea de a doua mrindu-i aceast capacitate, nregistrndu-se deci un transfer de fonduri n cadrul sistemului bancar, fr o expansiune a depozitelor. Banca central este singura institu ie autorizat s creeze rezervele institu iilor de depozit, prin care se genereaz expansiunea depozitelor, atunci cnd Banca central cumpr (ca n exemplul de mai sus) sau vinde titluri pe pie ele monetare i de capital ea angajndu-se n opera iuni pe pia a deschis.
154

Relund exemplul de mai sus, cnd Banca central cumpr titluri de stat de la un dealer, n valoare de 100 mil. lei, pe care dealerul i depune la banca X, reflectarea bilan ier la cele dou bnci va fi:
Mil. lei Banca central Banca X Active Pasive Active Pasive Depozite de Active de Depozite Titluri +100 rezerve +100 rezerv +100 tranzac ionate +100

Prin cumprarea titlurilor, Banca central face de regul un transfer de nscrisuri, sub form electronic, transfernd fonduri din contul su n contul dealerului de la banca X, ca rezultat al transferului titlului de la dealer la Banca central. Astfel, Banca central i-a mrit activele i pasivele cu 100 mil. lei, ceea ce a determinat totodat creterea depozitelor la banca X cu 100 mil. lei. De unde vin aceste fonduri ? Rspunsul este c ele sunt create de ctre Banca central, ns nu prin tiprirea de bani ci n mod simplu, prin nscrierea cifrelor n conturi i transmiterea acestora ctre banca X, modificnd astfel oferta (cantitatea) de moned prin transmiterea de impulsuri electronice. Atunci cnd Banca central vinde titluri n valoare de 100 mil. lei unui dealer avnd contul la banca X, efectele sunt opuse opera iei de cumprare. Dac dealerul pltete Bncii centrale titlurile cumprate, prin cec sau transferul direct al fondurilor, depozitele acestuia la banca X se diminueaz cu 100 mil. lei, ceea ce cauzeaz reducerea activelor de rezerv ale acestei bnci la Banca central cu aceeai sum. Totodat, la Banca central are loc reducerea activelor totale cu 100 mil. lei, echilibrat prin diminuarea rezervelor bncii X. Astfel, vnzarea pe pia a deschis modific rezervele n sistemul bancar, transferul fiind prezentat bilan ier mai jos:
Banca central Active Pasive Titluri -100 Rezerve -100 Banca X Active Pasive Active de Depozite -100 rezerv -100

Dac pn acum am dezvoltat conceptele-cheie necesare pentru a n elege cum Banca central influen eaz cantitatea total de moned, vom analiza n continuare cum se determin valorile prin care ac iunile
155

Bncii centrale pot extinde sau contracta poten ial cantitatea total de depozite ale bncilor. n cazul cumprrii de ctre Banca central de titluri de stat n valoare de 100 mil. lei a avut ca efect creterea rezervelor totale din sistem cu 100 mil. lei ( RT = 100millei ) . Rata rezervelor obligatorii (r.o.) a fost de 10%, schimbarea volumului depozitelor din sistemul bancar fiind notat cu D , ceea ce nseamn c orice schimbare a rezervelor obligatorii din sistemul bancar, RR , este egal cu r.o D . Dac presupunem c institu iile de depozit doresc s fie creditori comple i, adic toate rezervele excedentare s le aloce pentru mprumuturi, nseamn c RR = RT , astfel c avem: r..o. D = RT D = 1 / r.o. RT (30) Aplicnd n exemplul nostru, avem: (31) D = 1 / 0,10 ( +100millei ) = +1.000millei Factorul 1/r.o., se numete multiplicatorul depozitelor, deoarece arat de cte ori crete sau scade volumul depozitelor, ca rezultat al modificrii cu o unitate a rezervelor la Banca central, n exemplul luat 1/r.o = 1/0, 1 = 10. Cumprarea de titluri de stat de ctre Banca central are efecte inverse asupra volumului total al depozitelor, astfel c prin cumprarea de titluri n valoare de 100 mil. lei, rezervele n sistemul bancar se reduc cu 100 mil. lei, adic RT = 100 mil. lei, astfel c modificarea depozitelor va fi: (32) D = 10 ( 100 millei ) = 1.000 mil. lei. Se constat c dac cumprarea de titluri de ctre Banca central induce o expansiune a depozitelor, vnzarea de titluri de ctre aceast banc determin o contrac ie a depozitelor, subiec ii financiari trebuind s plteasc bncii centrale aceste titluri, deci s-i diminueze lichidit ile, rezervele. Aa cum s-a artat, agregatul monetar cel mai restrns este baza monetar, B.M., determinat astfel: B.M = N + R.T. (33) unde: N = numerarul. Dac notm cu n, coeficientul numerarului determinat astfel, n = N / D i nlocuim n formula de mai sus, ob inem:

BM = n D + r.o D = (n + r.o.) D
156

Oferta de moned n sens restrns, notat cu M1, se determin astfel: M1 = N + D (34) Unde, D sunt depozitele, considerate, n acest caz, ca depozite la vedere, tranzac ionabile. Dezvoltnd pe baza celor de mai sus, ob inem: (35) M 1 = ( n D ) + D = (n + 1) D mpr ind expresia la B.M vom ob ine: M1 (n + 1) D n +1 (36) = = B.M (n + r.o) D n + r.o de unde: n +1 (37) M1 = B.M n + r.o Expresia de mai sus eviden iaz c pentru o baz monetar dat, oferta de moned, M1, depinde de rata rezervelor obligatorii, r.o i de coeficientul numerarului, n. Dac ns n formula de mai sus se consider n i r.o ca fixe, atunci modificarea ofertei de moned, M1, este indus de modificarea bazei monetare, B.M, adic: n +1 (38) B.M = m.m B.M M 1 = n + r.o unde: mm = multiplicatorul monetar. Deoarece r.o este subunitar, multiplicatorul monetar va fi mai mare dect 1, ceea ce nseamn c o schimbare a bazei monetare are un efect multiplicator asupra ofertei de moned. Dac presupunem c n = 0, 25, atunci vom avea: 0,25 + 1 1,25 (39) mm = = 3,6 0,25 + 0,1 0,35 Deci o cretere anumit a bazei monetare induce o cretere a ofertei de moned, M1, de 3, 6 ori mai mult Utilizarea monedei electronice, a cardurilor i a altor instrumente digitale de plat, implic redefinirea agregatelor monetare. Deoarece numerarul digital electronic reprezint un mijloc de schimb, va fi inclus n agregatul M1 i deci n M2, M3... L. i n acest caz dac notm lichiditatea (numerarul) electronic cu N.D, atunci vom avea: M1 = N + N.D. + D (40)
157

Considernd coeficientul lichidit ii digitale, n.d. = N.D / D, atunci oferta de moned, M1, se va determina astfel: M 1 = (n + nd + 1) D (41) Lund n considerare i rezervele excedentare, R.E i implicit coeficientul rezervelor excedentare, r.e = R.E / D, baza monetar se determin astfel: B.M = R.O. + R.E + N = (r.o + re + n) D (42) Dezvoltnd pe baza rela iilor de mai sus, se ob ine:

M1 =

(n + n.d + 1) B.M = m.m B.M (r.o + r.e + n)

(43)

Expresia eviden iaz faptul c, celelalte condi ii rmnnd constante, creterea coeficientului nd, prin adoptarea de ctre public din ce n ce mai mult a pl ilor electronice, conduce la creterea multiplicatorului monetar. Un aspect al controlului ofertei de moned l reprezint necesitatea prevenirii falimentelor bancare i n acest sens Banca central ac ioneaz ca ofertant de mprumuturi de ultima instan , capabil i dispus s acorde mprumuturi bncilor n perioadele de criz, atunci cnd sistemul bancar se confrunt cu penuria de lichiditate. Aceast capacitate rezid n faptul c Banca central dispune de posibilitatea de a-i crea rezerve. Realizarea acestui obiectiv condi ioneaz realizarea obiectivului fundamental, semnifica ia obiectivului eviden iindu-se prin asigurarea continuit ii func ionrii sistemului bancar, evitarea panicilor bancare i a penuriilor de lichiditate, impulsionarea procesului de crea ie monetar. 2. Func iile i opera iile Bncii Centrale 2.1. Func iile Bncii Centrale Realizarea celor dou obiective de ctre Banca central implic ndeplinirea de ctre aceasta a func iilor esen iale, care reprezint de fapt servicii diversificate pe care Banca le acord bncilor, n general institu iilor financiare i prin acestea, economiei, tuturor subiec ilor economici. ntr-o economie de pia , bncile de emisiune ndeplinesc urmtoarele func ii:
158

de emisiune a monedei necesar circula iei; de banc a bncilor, de creditare a bncilor comerciale i a altor bnci; de banc a statului, de administrator al conturilor acestuia; de centru valutar, de pstrare i gestionare a rezervele de aur i valute ale rii; pruden ial, de reglementare i supraveghere; de realizare a politicii monetare a statului; economic. Fiecare din aceste func ii se individualizeaz, au sfere de ac iune diferite, dar totodat, prin natura lor aceste func ii se regsesc ntr-un sistem rela ional de interdependen e i intercorelri, manifestndu-se organic. a) Func ia de emisiune Etapa hotrtoare n dezvoltarea bncilor de emisiune a fost reglementarea de ctre stat a sistemului de emisiune i mai ales, instituirea monopolului asupra emisiunii, prin atribuirea acestui privilegiu unor bnci i, n final, unei singure bnci sau unor bnci ncadrate ntr-un sistem federal. Acoperirea aur a emisiunii monetare a fost treptat redus, ntruct numai o parte a de intorilor de semne bneti apelau la convertire. Mult vreme stocul de acoperire aur a reprezentat 40 % din masa monetar, apoi el a cobort n mai multe ri, printre care i Romnia, la 33 %, la 25 % (cazul SUA pn n 1965), pentru ca n final, aceast prevedere, care de cele mai multe ori devenise pur formal, s fie abolit. Emisiunea monetar este n prezent separat de rezerva aur, nu doar n unele ri, ci pe plan mondial, constituindu-se i aplicndu-se alte mecanisme de limitare a emisiunii monetare, n acest sens, banca de emisiune apelnd la o serie de instrumente monetare i de credit specifice, de natura crean elor asupra statului i economiei, urmrind prin aceasta transpunerea n practic a obiectivelor unei politici monetare adecvate. Emisiunea de moned se realizeaz fie de un departament specializat al Bncii centrale, precum n majoritatea rilor, de ctre Trezoreria public, precum n S.U.A., sau de ctre bncile comerciale, unele ri apelnd la institu ii strine, care le realizeaz emisiunea de moned proprie, cumprndu-i deci stocurile de moned fiduciar necesare.
159

b) Func ia de banc a bncilor n cadrul acestei func ii se regsesc trei activit i i anume: ofiecare banc de ine un cont la Banca central prin care sunt efectuate compensrile i viramentele, cont care nu poate fi debitor; orefinan are de ctre banca central a bncilor care nregistreaz penurie de lichidit i, n urma procesului de compensare; ointerven ii pe pia a monetar pentru men inerea masei monetare i a ratelor dobnzii n limite dorite, nscrise n politica monetar. n majoritatea rilor refinan area de ctre Banca central se realizeaz prin rescontare, n procesul scontrii i al rescontrii crendu-se o legtur ntre creditul comercial, creditul bancar i emisiunea monetar, fiind o component a rela iilor dintre bncile comerciale i banca de emisiune, o expresie concludent a rolului de banc a bncilor ndeplinit de ctre banca de emisiune Rela iile de credit ale bncii de emisiune cu celelalte bnci se manifest ns i pe linia creditului public, n cadrul opera iunilor pe pia a liber, cunoscute sub denumirea de open market, prin acordarea de avansuri garantate prin titluri (credite lombard) sau prin cumprarea de titluri. Banca de emisiune apare n raporturile sale cu celelalte bnci i n calitate de autoritate, de for monetar, care adopt msuri obligatorii, de genul nivelului minim al rezervelor pe care celelalte bnci trebuie s le de in la Banca central sau a unor coeficien ii de lichiditate, nivel relativ al fondurilor proprii, coeficien i de dispersie a riscului etc. c) Func ia de banc a statului Bncile de emisiune sunt, de regul, casierul statului, n conturile statului de la Banca central reflectndu-se execu ia bugetului de stat, soldurile acestora fiind reflectate n pasivul bilan ului. Totodat, statul este pentru banca de emisiune unul din principalii beneficiari de credite. Titlurile de credit emise de ctre stat, n postura sa de debitor (bonuri de tezaur, titluri de rent, obliga iuni), ocup un loc important printre activele bncilor de emisiune. n unele ri, precum Fran a, Germania, opera iunile de ncasri i pl i ale statului sunt efectuate de ctre Trezorerie, Banca central avnd rolul de a le nregistra, n Marea Britanie Banca central efectueaz direct aceste opera iuni de ncasri i pl i, n timp ce n S.U.A bncile private intervin n circuitul fondurilor statului. n rile cu economie de pia dezvoltate (Anglia, SUA, Fran a .a.) Banca de emisiune are n atribu ii administrarea datoriei publice,
160

plasarea de noi titluri de stat, implicndu-se n finan area direct sau indirect a statului prin creditare i prin achizi ionarea de titluri de stat. n situa ia unei datorii publice anormal de ridicate, n care costul real al datoriei este mai mare dect rata real de cretere a PIB-ului, prima condi ie pentru nsntoirea finan elor publice este stabilizarea raportului datorie public / PIB. d) Func ia de centru valutar Acestei func ii i se circumscriu trei activit i: ocontribuie la realizarea schimbului monedei na ionale n valut; opstreaz i gestioneaz rezervele valutare; osupravegheaz cursul de schimb al monedei na ionale. Banca de emisiune, ca centru valutar al rii, dobndete atribu ii pe linia aplicrii politicii valutare a statului sub forma unor restric ii valutare (contingentrii importurilor i controlului pl ilor n devize, a prelurii unei pr i din ncasrile valutare din exporturi) sau aplicrii unor stimulente la export, de genul primelor la export, a subven ionrii exportului etc. Toate Bncile centrale i men in monopolul valutar chiar i n perioadele de practicare a cursurilor libere, deoarece sunt obligate s garanteze convertibilitatea monedei na ionale n alte valute, apelnd n acest scop la rezervele valutare proprii, la mprumuturi externe i, n situa ii deosebite, la ajustarea parit ilor, la devalorizarea sau revalorizarea monedei na ionale. Pe de alt parte, Banca de emisiune este depozitara aurului monetar i a rezervelor valutare ale statului, baz de sus inere a stabilit ii monetare pe plan intern, ca i a cursului de schimb n raport cu alte valute. n gestionarea rezervelor valutare, constituite din aur, valute i devize, banca urmrete divizarea riscurilor prin formarea rezervelor din valute diferite, avnd totodat responsabilit i internaionale pentru men inerea solidarit ii monetare, pentru coordonarea parit ilor valutare ale cursurilor. Prin interven ia direct pe pia sau printr-o ac iune indirect, banca de emisiune influen eaz cererea i oferta de valut n func ie de conjunctura i exigen ele politicii valutare. e) Func ia pruden ial Aceasta este o func ie de disciplinare a comportamentului gestionar al bncilor i institu iilor financiare, n scopul asigurrii securit ii depozitelor i prevenirii falimentelor bancare. Realizarea func iei vizeaz autorizarea i reglementarea func ionrii bncilor,
161

concentrarea i divizarea riscurilor bancare, asigurarea lichidit ii i solvabilit ii bncilor. Diversificarea riscurilor bancare constituie regula pruden ial principal, diminuarea concentrrii riscurilor pe un numr restrns de clien i, pe un sector sau activit i reprezentnd o cerin esen ial a supravegherii realizate de ctre Banca central. n acest sens, aria de control s-a lrgit treptat, de la raportul de acoperire a riscurilor din fonduri proprii, la controlul conturilor consolidate, n prezent controlul viznd noile instrumente financiare precum i riscurile asociate opera iunilor extrabilan iere. Lichiditatea bancar reprezint un domeniu asupra cruia intervine Banca Central, n unele ri asigurarea acesteia fiind imperativ (Fran a, Germania), n altele ns supraveghindu-se men inerea unor raporturi (rate) semnificative de lichiditate, globale sau pe scaden e, precum raportul de solvabilitate f) Func ia de realizare a politicii monetare Aceast func ie se concretizeaz n ansamblul mijloacelor i instrumentelor folosite de ctre Banc pentru atingerea obiectivelor monetare stabilite, definirea acestor obiective genernd anumite diferen ieri n n elegerea con inutului politicii monetare, a rolului Bncii centrale n realizarea acesteia. Astfel, unele ri consider politica monetar exclusiv ca un mijloc de men inere a stabilit ii pre urilor i de stpnire a infla iei, iar altele acompaniaz politica monetar cu instrumente ale altor politici economice, ndeosebi bugetare, n cadrul unor mix-uri de politic economic, pentru asigurarea creterii economice. g) Func ia de informare i servicii publice Aceast func ie se concretizeaz n anumite servicii pe care Banca le realizeaz direct sau indirect, prin departamente specializate autonome sau nu, astfel de servicii fiind: oserviciul central al riscurilor bancare, care permite controlul calit ii crean elor bancare, cunoaterea ndatorrii totale a clien ilor bncilor; oserviciul incidentelor de rambursare a creditelor, a incidentelor de pl i, care permite cunoaterea suprandatorrilor clien ilor i elaborarea msurilor de redresare; oserviciul na ional al cecurilor, n particular al celor furate sau pierdute; ofiierul bancar al firmelor, care cuprinde aprecieri asupra volumului activit ii, ndatorrii i incidentelor de plat ale acestora;
162

ocentralizarea bilan urilor, asamblnd, prin re eaua conturilor, informa ii contabile asupra firmelor, ocentrul de studii i analize, care ofer informa ii publice referitoare la politicile promovate de ctre Banc, problemele sistemului bancar, indicatorii economici, monetari i financiari relevan i etc. h) Func ia economic Func iile anterioare presupun i o implicare economic a Bncii centrale, n unele perioade aceast implicare fiind explicit, precum n situa ii de rzboi, de crize puternice, de reconstruc ie etc.; n perioadele de normalitate economic aceast func ie realizndu-se indirect, prin celelalte func ii. Astfel, atunci cnd realizeaz emisiunea monetar, cnd supravegheaz cursul de schimb, cnd intervine pe pia a monetar Banca ndeplinete evident o func ie economic implicit. 2.2. Opera iunile Bncii centrale n activitatea pe care o desfoar, bncile de emisiune efectueaz, conform criteriului bilan ier, dou tipuri de opera iuni clasice: opera iuni pasive i opera iuni active. Opera iunile pasive ale bncii de centrale constau n: constituirea capitalului propriu; depunerile sau constituirea surselor atrase; emisiunea bneasc. Capitalul propriu, constituit la dispozi ia bncii de emisiune, are ca principal trstur faptul c nregistreaz o dimensiune mai redus dect la bncile comerciale. Totui, reputa ia i rolul bncii de emisiune se datoreaz sprijinului statului i locului central ocupat de aceasta n ansamblul sistemului bancar. n structura capitalului propriu se includ fondul statutar, fondul de rezerv, profitul bancar. Depunerile n conturi la banca central sunt fcute de ctre celelalte bnci i, uneori, de ctre marile ntreprinderi. De asemenea, bncile de emisiune sunt casierul statului, n conturile lor statul pstrndu-i rezervele financiare. Pe de alt parte, bncile de emisiune ale rilor dezvoltate sunt puternice centre financiare interna ionale i i atrag depuneri prin participarea bncilor strine, n cadrul surselor atrase fiind incluse i mprumuturile de la bnci strine, depozitele unor organisme interna ionale, cumprri de DST de la FMI. Emisiunea bneasc reprezint cea mai important surs opera ional a Bncii centrale, nsi originea bncilor de emisiune fiind
163

strns legat de apari ia monedei fiduciare. n prezent, cnd ne referim la emisiunea bneasc, opera iune specific a bncii centrale, se are n vedere punerea n circula ie a banilor de credit, prioritar sub forma monedei scripturale (bani de cont) i apoi asigurarea masei de monetare corespunztor structurii monetare. Opera iunile active desfurate de ctre banca de central, cuprind: opera iuni de creditare; decontrile intra i interbancare; opera iuni de vnzare cumprare de aur i devize. Acordarea de credite reprezint principala grup de opera iuni active a Bncii centrale, att celorlalte bnci (n primul rnd bncile comerciale), prin rescontare sau refinan are, ct i statului, sub forma creditelor guvernamentale. Creditarea de ctre banca de emisiune a bncilor comerciale i a statului se realizeaz prin urmtoarele forme: orescontul de cambia, constnd n cumprarea de efecte comerciale de la bnci; ocreditul pe gaj de efecte comerciale; ocreditul pe gaj de efecte publice; ocreditul guvernamental. Bncile de emisiune resconteaz cambii prezentate de bnci comerciale care provin din vnzarea pe credit a mrfurilor, avnd deci o baz real, pe lng rescont putnd acorda credite pe gaj de efecte comerciale, n acest caz titlurile de credit rmnnd n proprietatea bncii comerciale, servind bncii de emisiune doar ca garan ie a rambursrii mprumutului. n mod asemntor, banca de emisiune acord mprumuturi bncilor comerciale i prin intermediul creditului pe gaj de efecte publice, aceasta numindu-se i credit de lombardare. La baza acestui credit stau titlurile de mprumut ale statului (obliga iuni, bonuri de tezaur etc.) cumprate de ctre bncile comerciale i care se bucur de o bun credibilitate. Pe termene mai mici de un an, bncile de emisiune pot credita direct statul sub forma creditelor guvernamentale, care se acord, de regul, pe baza bonurilor de tezaur. Prin specificul activit ii sale, de banc central, banca de emisiune efectueaz i opera iuni de decontare inter i intrabancare, pe de o parte prin compensarea multilateral a pl ilor ce au loc ntre
164

celelalte unit i bancare, banca de emisiune gsindu-se n postura de a gestiona fluxurile bneti interbancare, iar pe de alt parte, unit ile din re eaua bncii de emisiune, ca sedii bancare, sunt implicate n desfurarea decontrilor intrabancare. Banca de emisiune mai efectueaz i opera iuni de vnzare cumprare de aur i devize, prin intermediul acestor opera iuni, banca de emisiune consolidndu-i rezerva valutar, urmrind influen area cursului monedei na ionale fa de valutele de referin , n func ie de condi iile i interesele existente, impuse de o anumit politic monetarvalutar practicat de ara respectiv. n sintez, opera iunile pasive i active ale bncii de emisiune se regsesc ca posturi distincte n cadrul bilan ului i sunt structurate, de regul, pe dou nivele: active, respectiv pasive externe i active, respectiv, pasive interne, func ie de originea resurselor i destina ia plasamentelor. Structura sintetic a bilan ului Bncii centrale este prezentat n tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3 Structura sintetic a bilan ului B.C. Activ Disponibilit i i aur Active externe Valori mobiliare Credite acordate bncilor Dobnzi de ncasat Imobilizri, stocuri Alte active Pasiv Numerar n circula ie Titluri emise Pasive externe Disponibilit i ale Trezoreriei Disponibilit i ale bncilor mprumuturi i datorii asimilate Dobnzi de pltit Capital, rezerve, fonduri Alte pasive Total

Total

3. Organizarea Bncii centrale Activit ile Bncii centrale sunt coordonate de anumite organisme, care cuprind membrii alei sau numi i pe criterii determinate, n func ie de alegerea acestor organisme pe criterii politice apreciinduse gradul de independen a a Bncii centrale.
165

Organizarea Bncilor centrale depinde n mare msur de condi iile i factorii politici i economici din fiecare ar, n rile centralizate politic existnd o singur Banc, care dispune de sucursale sau agen ii n profilul organizrii administrative, pe cnd n rile federale organizarea federal se regsete i la nivelul Bncii centrale, elemente specifice ale organizrii Bncilor centrale n ri dezvoltate fiind prezentate n continuare. n S.U.A organizarea federal a determinat evolu ia structurii formale a Bncii centrale spre Sistemul Federal de Rezerve, n cadrul cruia puterea este difuzat regional ntre sectorul privat i guvern, ntre bancheri, oameni de afaceri i public, acest sistem incluznd urmtoarele entit i: bncile federale de rezerv, Consiliul guvernatorilor Sistemului, Comitetul pie ei federale deschise, Consiliul consultativ federal i 4.000 reprezentan i ai bncilor comerciale. Bncile federale de rezerve, n numr de 12, constituite pe districte, al cror capital este de inut de bncile comerciale, sunt obligate s respecte rata rezervelor obligatorii, ceea ce le confer dreptul de a realiza opera iuni de rescontare, aceste bnci superviznd managementul i practicile n sistemul bancar, ac ioneaz n calitate de creditori de ultima instan , ofer servicii de compensare etc. Consiliul guvernatorilor este format din apte membrii nominaliza i de Preedinte i vota i de Parlament, fiecare fiind ales pe un mandat de 14 ani. Preedintele Consiliului este i directorul Sistemului, fiind numit pe 4 ani. Independen a consiliului este garantat prin procedura numirii pe termen lung a guvernatorilor i prin faptul c Sistemul genereaz un surplus, care-i asigur independen a financiar. Comitetul federal de pia deschis realizeaz controlul operaiunilor pe pia , pentru ndeplinirea obiectivelor de politic monetar decise de Consiliul guvernatorilor. n Marea Britanie, Banca Angliei este cea mai btrn Banc central, constituit n 1694. Guvernatorul i cei 16 directori sunt numi i de ctre guvern pe o perioad de 4 ani, prin aceasta fiind mai pu in independent dect Sistemul Federal, n acest sens Banca putnd face, pn n anii `80, numai recomandri cu privire la politica monetar, la creterea sau reducerea ratelor dobnzii deciziile fiind luate de ctre cancelarul Trezoreriei. n anii `90 independen a bncii a crescut n ceea ce privete politica monetar, banca fiind unic responsabil pentru determinarea ratelor dobnzii i implicit de realizarea politicii monetare, totodat ns responsabilit ile de supraveghere bancar au fost transferate Autorit ii Serviciilor Financiare.
166

n Germania, Bundesbank, motenitoarea Bncii Prusiei, de ine o mare independen fa de Guvern, principala atribu ie fiind men inerea valorii monedei na ionale. Organizat federativ, cuprinde 11 bnci regionale, ale landurilor, fiind condus de Consiliul Central al Guvernatorilor n care sunt reprezenta ii i preedin ii bncilor regionale, membrii acestuia fiind alei pe o perioad de 14 ani, preedintele Consiliului fiind numit pe 4 ani, iar Guvernatorul Bncii este ales pentru 8 ani. .Politica monetar este determinat de ctre Banc n mod unic, aceasta nefiind obligat s crediteze guvernul i totodat nu i se cere s raporteze Parlamentului sau altor organe activitatea sa, obiectivul central fiind men inerea stabilit ii pre urilor. n Fran a, mult timp adoptarea deciziilor politicii monetare de ctre Consiliul General al Bncii Fran ei necesita i aprobarea ministerului Economiei i Finan elor, ncepnd ns cu 1994 s-a format un Comitet al bncii, alctuit din 9 persoane, pentru realizare independent a politicii monetare. n Canada, directorii Bncii centrale sunt numi i de ctre guvern pe o perioad de 3 ani, acetia numind guvernatorul pe o perioad de 7 ani, acesta din urm mpreun cu 4 guvernatori delega i formnd Consiliul Guvernatorilor. Formal, Banca nu este independent fa de Guvern, totui n practic Banca aplic politica de control monetar dac apar divergen e cu Guvernul; Ministerul de Finan e promoveaz directiva pe care banca trebuie s-o urmeze. n Japonia, politica monetar este stabilit de Consiliul de politic, format din 7 membrii: Guvernatorul Bncii Japoniei, numit de ctre Guvern pe 5 ani, 4 membrii reprezentnd sectoarele bancare, comerciale i industriale i 2 membrii ai guvernului. Banca este independent de Guvern, puterea ultim revenind ns Ministerului de Finan e. Tradi ional, Guvernul nu poate nesocoti deciziile Bncii privind politica monetar, n practic ns independen a Bncii este limitat, tendin a fiind de cretere a gradului de independen fa de guvern. Aceast trecere n revist a experien ei unor ri dezvoltate n ceea ce privete organizarea i independen a Bncilor centrale eviden iaz c Banca Germaniei are independen a maxim, urmat de Banca central a S.U.A . Banca Central European, n condi iile Europei monetare unice, va fi organizat similar Sistemului Federal american, n care bncile centrale din fiecare ar vor avea un rol similar bncilor de rezerve. Banca Central European va avea o mare independen , att
167

fa de guvernele na ionale, ct i fa de conducerea politic a U.E., avnd controlul complet asupra politicii monetare i urmrind prioritar stabilitatea pre urilor. Importan a independen ei Bncii centrale este eviden iat i de faptul c, pe msura creterii gradului de independen n promovarea politicii monetare, rata infla iei, ca trend, se reduce. Cuantificarea gradului de independen se realizeaz lund n considerare diverse criterii de independen , n acest sens neexistnd o abordare consistent i relevant. Aceste criterii pot fi grupate n felul urmtor: alegerea Guvernatorului i a Consiliului de conducere; mecanismul elaborrii politicii monetare; constrngerile privind finan area statului, a guvernului; obiectivele urmrite; supravegherea sistemului bancar. 4. Reglementare i supraveghere bancar 4.1. Reglementarea bancar Reglementrile bancare, ca forme de interven ie direct a autorit ilor monetare n desfurarea activit ii bncilor, i au originea n criza mondial din 1929-1933, care a sanc ionat drastic lipsa de lichiditate a bncilor americane, avnd repercusiuni importante n rile europene. Reflectnd nv mintele acestei experien e, legisla ia bancar a stabilit msuri importante n delimitarea opera iunilor bancare de cele bursiere, urmrind mpiedicarea implicrii bncilor n creditarea specula iilor bursiere i angajarea de resurse n acest scop, cauze principale ale crahului bursier i bancar din 1929. Astfel, sunt stabilite principii care au rmas n vigoare cteva decenii att n SUA, ct i n rile europene, unde aceste principii au fost pe larg mbr iate i aplicate. Principiile reglementrii bancare Principiile reglementrii bancare stabilite n 1933 limitau concuren a interbancar prin reglementarea dobnzilor creditoare, decurgnd din depozite bancare sau cuvenite de intorilor de titluri financiare utilizate pentru plasarea economiilor. n aceast abordare, s-au cristalizat politicile, respectiv msurile legiferate sau normate de ctre autorit ile bancare, msuri care, prin norme cu ac iune direct au stabilit comportamente pentru bnci
168

privind volumul lichidit ilor sau o anume utilizare predeterminat a activelor bancare. Msurile de acest gen au avut forme concrete de aplicare, diferite n diverse ri, n func ie de obiectivele urmrite. Plafonul efectelor publice stabilea o destina ie obligatorie care trebuie dat resurselor rezultate din creterea depozitelor (metod folosit n Fran a n perioada 1948-1967). Coeficientul de re inere stabilea obliga ia de a re ine un portofoliu minim din efectele pe termen mijlociu, ceea ce restrngea pentru bnci posibilitatea de a le resconta i crea necesitatea de a le acoperi din alte resurse. O alt grup de msuri viza segmente delimitate ale pie ei creditului, unde se ac ioneaz cu mijloace specifice. ncadrarea (plafonarea) creditului, care reprezint o restric ie automat a progresiei creditului distribuit de bnci, fiind de fapt o reglementare direct a mijloacelor puse la dispozi ia economiei, n spe , segmentului respectiv de pia . n acest cadru, se stabilete pentru fiecare banc, pentru fiecare spe de credit o limit, limit care se determin prin aplicarea unui procent (fixat ca atare) asupra angajamentelor totale. Acest cadru rigid se vdete a fi arbitrar, n neconcordan cu cerin ele reale ale dezvoltrii ulterioare a economiei. Un alt obiect al reglementrii, a fost ngrdirea creditului de consum; n acest domeniu, poten ialul de credit a fost instrumentul utilizat, acesta fiind stabilit ca un indice de ponderare a fondurilor proprii. Interven ia indirect i selectiv, prin intermediul reglementrilor autorit ilor bancare, permite precizarea i corectarea influen elor unei politici globale ac ionate prin politici monetare i de credit. Dereglementrile financiare i bancare, aprute ca fenomene manifeste i relativ simultane n principalele ri occidentale, au ca moment incipient sfritul deceniului 8 i nceputul deceniului 9. Aceast repunere n cauz a reglementrilor publice n-a nsemnat de fapt o dezorganizare, ci instaurarea unui cadru mai suplu, mai adaptat interdependen elor interna ionale, destinat, mai ales, favorizrii liberei concuren e ntre diferite organisme na ionale i interna ionale. Dereglementarea, ca etap cu trsturi i efecte proprii, nu poate fi considerat dect o perioad de tranzi ie ctre o alt reglementare. Cauzele dereglementrii au ac ionat ca elemente conjuncturale corelate cu voin a i orientarea agen ilor economici, printre aceste cauze eviden iindu-se:
169

dinamismul n dezvoltarea pie elor financiare, determinat de diveri factori, precum deficitul bugetar al SUA i al altor ri dezvoltate, factori care au generat i accentuat creterea, apoi instabilitatea ratei dobnzilor i cursurilor valutare, care au indus incertitudini pe pie ele financiare, favorizate de muta iile tehnologice, care au contribuit la mondializarea pie elor de capital, care a permis difuzarea informa iei i transferul rapid al acesteia, ceea ce a oferit op iuni i posibilit i de localizare pe diferitele pie e financiare. n func ie de toate aceste cauze, influen area pie elor prin reglementri limitative nu mai era posibil, n aceste condi ii dereglementrile n domeniul bancar s-au operat pe mai multe planuri. n primul rnd, condi iile de pre ale diferitelor servicii bancare au fost dereglementate, respectiv, normele reglementate au fost abolite. Aceste fenomene specifice de dezintermediere i pia paralel au scos de sub inciden a bncilor un volum important de resurse ale economiei sau ale investi iilor. Astfel, pia a serviciilor se ngusteaz i se scumpete pentru bnci, diminundu-se concomitent pia a creditorilor prin accentuarea fenomenului de titularizare (titrizare) a crean elor. Fenomenele dereglementrii, manifestate incipient i amplu pe pia a SUA, s-au extins i dezvoltat i pe pie ele europene, n Japonia i pe pie ele asiatice, fenomenele nu au avut ns n toate rile aceeai amplitudine, ntruct gradul de reglementare era diferit n fiecare ar. Binen eles, acolo unde restrngerile au fost mari, reac iile de liberalizare au fost mai accentuate. Dereglementrile, diferite ca intensitate i efect n diferite ri, au generat, o dat cu nlturarea unor restric ii i liberalizarea opera iilor bancare principale, dar i o serie de premise ale sporirii riscurilor bancare. S-a extins astfel posibilitatea de institu ionalizare a unui cadru nou de reglementare bancar, att n interiorul fiecrei ri, ct i la nivel interna ional, instituindu-se n acest sens noi norme pruden iale. n condi iile n care majoritatea statelor aplicau concep iile keynesiste cu privire la reglementarea prin dobnzi, adoptarea, n anii `90, a monetarismului f i, adic a conceptului care proclam, ca
170

regul de aur, creterea constant a circula iei monetare cu o rat egal cu cea a creterii produc iei, diminueaz mult rolul acordat altdat dobnzii n reglementrile bancare, oferind acesteia o alt orientare. Normele pruden iale instituite reglementeaz structurile bilan iere bancare, statund anumite raporturi n cadrul acestor structuri. Scopul principal al acestor norme este de a proteja pe deponen i i a de asigura lichiditatea, ele constituind norme uzuale de func ionare a bncilor, nefiind influen ate de considera ii conjuncturale, spre deosebire de politicile monetare i de credit. Totui, n cadrul func ional ele nu sunt neutre pe planul crea iei monetare, jucnd, deci, un rol regulator n evolu ia masei monetare. Msurile preconizate n acest sens au avut o anumit evolu ie, ele promovndu-se ini ial cu inten ia de reglementare mai profund, mai agresiv, inten ie care s-a atenuat treptat, unele norme fiind nlocuite cu altele, expresie a aplatizrii atitudinii interven ioniste n cadrul reglementrii. Normele pruden iale nou instituite sunt: o acoperirea creterii creditelor cu resurse stabile echivalente; o coeficientul fondurilor proprii i a resurselor permanente; o coeficientul de lichiditate; o norma Cooke. Vom examina pe rnd natura i efectele acestor reglementri: Acoperirea creterii creditelor acordate printr-o cretere proporional a resurselor stabile este o msur de reglementare, eficient prin rezultatul sanc ionator al nendeplinirii cerin ei declarate: formarea unei rezerve nerenumerate, de o nalt progresivitate, la banca de emisiune. Coeficientul fondurilor proprii i al resurselor permanente stabilete un raport minim de 60 % ntre resursele bancare pe termen lung i utilizarea lor. Sunt considerate fonduri proprii i asimilate: fondurile proprii, rezervele, resursele pe termen lung cu scaden e de peste 5 ani. Coeficientul lichidit ii poten iale, ca modalitate de reprezentare a lichidit ii, se determin prin raportul ntre lichiditatea activelor i exigibilitatea pasivelor mai mari de o lun. Numrtorul cuprinde creditele mai mari de o lun i alte active, mobilizabile sau negociabile, ponderate dup natura lor, func ie de gradul de lichiditate, numitorul cuprinznd pasivele la vedere sau exigibile pe termen scurt (mai mari de o lun) ponderate dup gradul de exigibilitate.
171

Norma Cooke, dup numele ini iatorului, este considerat ca o important inova ie la nivel interna ional n domeniul reglementrii pruden iale, fiind adoptat n iulie 1988, la Basel, de ctre Banca Reglementrilor Interna ionale, institu ie interna ional consacrat n domeniul cooperrii interbancare i armonizrii bancare interna ionale, angajnd pe to i membrii si, bncile centrale din rile europene i SUA i, prin aceasta, avnd o ampl voca ie interna ional. Potrivit acordului, bncile trebuie s respecte un raport minimal ntre fondurile proprii i activele ponderate n func ie de risc. Acest raport trebuie s fie de 4 %, n cazul lurii n considerare a fondurilor proprii restrnse (capital + rezerve) i de 8 % n cazul fondurilor proprii, n sens larg. n condi iile aplicrii acestor norme crete interesul bncilor pentru rentabilitate, respectiv cresc dobnzile la care sunt oferite creditele, influen nd cererea de credit, n sensul diminurii sale i, totodat, posibilit ile de creditare ale bncilor fiind limitate, acestea vor analiza i aprecia selectiv cererile de credite, lund n considerare ndeosebi destina ia acestora. n acest fel, n func ie de principalele posibilit i de creditare, optimiznd plasamentele i, respectiv, posibilit ile de majorare ale resurselor, bncile vor ac iona consecvent n sensul unei continue autoreglri, autoncadrri n normele stabilite. 4.2. Supravegherea bancar Supravegherea bancar reprezint, prin con inut, ac iunea (activitatea) n cadrul creia se asigur func ionarea bncilor ntr-o manier neprimejdioas i n eleapt, n vederea men inerii unui sistem bancar viabil i stabil. Aceast activitate are, n toate cazurile, un caracter pruden ial, urmrind minimizarea unor riscuri privind: apari ia unor pierderi financiare substan iale pentru ntreaga societate; apari ia unor ntreruperi sau disfunc ionalit i n sistem de pl i; pierderea controlului monetar; periclitarea investi iilor i a dezvoltrii viitoare; pierderea ncrederii n moneda na ional etc. Necesitatea supravegherii bancare izvorte din particularit ile activit ii bancare i din consecin ele negative ale falimentului bancar. O prim particularitate a activit ii bancare const n scaden a diferit a elementelor principale din activul i pasivul bilan ului contabil, deoarece n timp ce majoritatea depozitelor bancare sunt pe termen scurt, creditele acordate pot fi adeseori pe termen mediu i lung.
172

O alt particularitate este lipsa de transparen a activit ii bncilor, bilan ul, n forma n care este publicat, fiind foarte pu in transparent, oferind informa ii insuficiente despre calitatea activit ii desfurate. n condi iile n care falimentul unei firme poate fi benefic pentru celelalte, n activitatea bancar dificult ile financiare ale unei bnci pot contamina i celelalte institu ii de credit. Mai mult, falimentul unei bnci genereaz grave repercusiuni n ntregul sistem i are ca prim reac ie scderea credibilit ii sectorului bancar. Principalele obiective urmrite prin activitatea de supraveghere bancar sunt: oMen inerea ncrederii publicului n sectorul bancar; oProtejarea fondurilor deponen ilor, prin limitarea riscului asumat de ctre acetia; oDezvoltarea unui sistem bancar viabil i stabil, responsabil de calitatea serviciilor financiare oferite publicului la un cost rezonabil; Respectarea legilor i a reglementrilor privind activitatea bancar. Autorizarea societ ilor bancare i supravegherea pruden ial a sectorului bancar sunt plasate, adesea, sub umbrela Bncii centrale. Att timp ct menirea supravegherii const n asigurarea snt ii i stabilit ii sistemului bancar, Banca central, ca manager al politicii monetare i creditor de ultim instan , a fost considerat n multe ri, locul rezonabil de amplasare pentru autoritatea de supraveghere bancar. Argumentele pro i contra atribuirii Bncii centrale a responsabilit ii de asigurare a supravegherii bancare nu ofer dovezi riguroase pentru a sus ine asigurarea supravegherii bancare din interiorul Bncii centrale, un avantaj fiind acela al deconectrii de influen ele politice. Pe de alt parte, o institu ie de supraveghere bancar independent de Banca central ar putea ndeplini mai bine rolul de supraveghere, dect autoritatea creia i apar ine i administrarea politicii de credit. Recomandarea Fondului Monetar Interna ional este ca n rile care dispun bnci centrale puternice, cu tradi ie, acestora s nu li se diminueze influen a i autoritatea, prin ncredin area responsabilit ii asigurrii supravegherii bancare altei institu ii. n cazul n care Banca central este slab, motiva ia nfiin rii unei institu ii independente devine fundamental. Se cuvine a men iona c, n multe ri dezvoltate, divizarea responsabilit ilor reflect mai ales factori istorici.
173

Supravegherea pruden ial a sistemului bancar se desfoar la dou nivele i anume: la nivelul societ ilor bancare; la nivelul autorit ii de supraveghere, de cele mai multe ori banca central. Celor dou nivele le corespund dou modalit i diferite de supraveghere: inspec iile sau examinrile la bnci i supravegherea pruden ial pe baza rapoartelor primite de la bnci. n general, inspec iile la bnci urmresc trei obiective principale: overificarea exactit ii rapoartelor pruden iale transmise autorit ii de supraveghere, controlul realit ii i acurate ii acestora; oasigurarea respectrii legilor i reglementrilor cu caracter bancar, a altor dispozi ii legale (fiscale), n msura n care o neregularitate n acest domeniu poate antrena consecin e pecuniare, penale sau juridice; oconfirmarea strii de sntate a bncilor. Supravegherea pe baza rapoartelor i a situa iilor financiare transmise de ctre bnci se realizeaz la nivelul autorit ii de supraveghere, de cele mai multe ori Banca central. Prin acest tip de supraveghere a sistemului bancar se urmresc, n principal, urmtoarele obiective: o identificarea din timp a problemelor pentru care ac iunea corectiv poate fi eficace; o urmrirea continu a situa iei financiare a fiecrei bnci i a ntregului sistem bancar; o mobilizarea resurselor umane limitate ctre activit i sau probleme cu grad mare de risc; o colaborarea dintre conducerea bncilor i supraveghetorii bancari. Realizarea sistemelor de supraveghere pruden ial este considerat cea mai important mbunt ire adus n ultimii ani activit ii de supraveghere bancar. n esen , acestea sunt sisteme de informare: datele transmise de ctre productorii de informa ii (societ ile bancare) sunt procese i sunt analizate de utilizatorul de informa ii (autoritatea de supraveghere bancar), n vederea formulrii politicii de supraveghere sau pentru utilizarea lor n scopuri decizionale. Avantajele oferite de sistemele de supraveghere pe baza rapoartelor pruden iale, fa de supravegherea la fa a locului, sunt multiple i semnificative, ceea ce justific interesul i aten ia acordat acestora de un numr tot mai mare de ri.
174

n acest sens, trebuie subliniat c supravegherea pe baza rapoartelor pruden iale permite avertizarea timpurie a autorit ii bancare despre problemele, disfunc ionalit ile ce pot aprea, orienteaz aciunile de supraveghere spre bncile sau domeniile n dificultate, asigura diagnosticarea strii de sntate a sistemului bancar, a bncilor componente. Supravegherea bancar se realizeaz nc din faza de autorizare a constituirii societ ii bancare, ob inerea autorizrii presupunnd ndeplinirea unor condi ii obligatorii referitoare la: o calificarea i experien a profesional a conductorilor bncii; o nivelul minim al capitalului social subscris sau care trebuie vrsat; o studiul de fezabilitate a bncii; o ac ionarii semnificativi i fondatorii bncii; o structura ac ionariatului; o sediul bncii; o auditorul independent. Totodat, autoriza ia de func ionare poate fi retras unei bnci, fie ca sanc iune, datorit nerespectrii reglementrilor bancare, fie datorit nenceperii opera iunilor bancare dup o perioad determinat (de regul, 1 an), fie datorit intrrii n faliment a bncii. 5. Banca Na ional a Romniei Legea privind Statutul B.N.R, din 2004, eviden iaz responsabilit ile multiple ale autorit ii monetare romneti, dup 125 de ani de la nfiin are. Pentru a-i ndeplini misiunea de interes public, cea mai veche banc a rii, care func ioneaz nentrerupt din 1880, a trebuit s se adapteze i, uneori, n momente cruciale, chiar s contribuie la scrierea istoriei rii, rspunznd exigen elor economice, constrngerilor politice i sfidrilor crizelor sistemului financiar romnesc. B.N.R. este o institu ie de interes public creat, ca efect a unei legi organice, n 1880, fiind constituit ca o banc de scont i de circula ie sub denumirea existent i astzi, legea instituind privilegiul exclusiv al acestei societ i anonime, aflat n propor ie de dou treimi n proprietatea ac ionarilor priva i, de a emite moneda statului romn, pe tot parcursul evolu iei sale istorice ea fiind banca de emisiune a rii, chiar dac func iile economice, regimul propriet ii i dimensiunile institu ionale s-au modificat, uneori radical.
175

n prezent, B.N.R este o banc diferit de celelalte, deoarece realizeaz opera iuni de credit numai cu institu ii financiare i cu statul, reprezentnd o organiza ie autonom de gestiune a unor fonduri publice, avnd atribu ii economice i sociale specifice. B.N.R ine contabilitate proprie, pe principii comerciale general acceptate, putndu-i ncheia activitatea anual cu profit sau cu pierdere, profitul rmas dup impozitare fiind repartizat, conform legisla iei, prin hotrrile Consiliului de Administra ie. Prima i cea mai important atribu ie a B.N.R const n alimentarea circula iei monetare cu bancnote i moned metalic, emisiunea nsemnelor monetare reprezentnd, prin lege, monopol al B.N.R, emisiunea fiind continu din punct de vedere fizic i valoric, ns numrul bancnotelor i monedei metalice aflate n circula ie constituie rezultatul punerii i retragerii din circula ie a acestora, conform nevoilor economiei i gradului de uzur fizic a acestor efecte monetare de utilitate public. Valoarea bancnotelor i a monedei metalice, denumit numerar, constituie postul cel mai important din pasivul bilan ului B.N.R, activele care se formeaz n contrapartid fiind creditul acordat la refinan area bncilor, creditul acordat statului i creditul acordat n exterior, din rezerva de aur i de devize a rii. Principalele func ii ale B.N.R, de altfel comune bncilor centrale, sunt: emite, pune i retrage din circula ie numerarul, administrnd direct rezerva de bancnote i monede metalice, fiind singura n drept s stabileasc valoarea nominal, dimensiunile, desenul, greutatea i alte caracteristici ale acestora; este banca bncilor, pe care le autorizeaz s func ioneze pe teritoriul Romniei, pe baza unor criterii stabilite legal, n continuare supraveghind pruden ial func ionarea acestora, emi nd reglementri de func ionare, valabile pentru ntreg sistemul bancar. Totodat, B.N.R realizeaz refinan area bncilor, rescontarea efectelor de inute de ctre acestea, n scopul asigurrii lichidit ii acestora; este casier general i bancher al statului romn, putnd acorda bugetului de stat mprumuturi limitate pentru acoperirea decalajelor temporare dintre venituri i cheltuieli, ac ionnd totodat ca agent al statului n ceea ce privete emisiunea, vnzarea i rscumprarea obliga iunilor de stat. stabilete i conduce politica monetar a rii, stabilind principalele obiective i utiliznd instrumentele adecvate pentru realizarea acestora: taxa scontului; rezervele obligatorii; interven ii pe pia a valutar; rezervele valutare interna ionale.
176

stabilete i conduce politica valutar a rii, ca segment al politicii monetare, stabilind regimul valutar, asigurnd trezoreria balan ei de pl i, asigurnd controlul valutar constituind i gestionnd rezervele de aur i devize, ac ionnd pentru realizarea convertibilit ii monedei na ionale. supravegheaz i particip la reglementarea i operarea sistemului de pl i, coordonnd activitatea de compensare interbancar multilateral, prestnd direct servicii de compensare i decontare a pl ilor ntre bnci. B.N.R este condus de Consiliul de Administra ie, format din 9 membrii alei de Parlament, la propunerea efului Guvernului, pentru un mandat rennoibil de 6 ani, din cei 9 membrii, 4 fcnd parte din structura executiv a B.N.R, Guvernatorul i cei 3 viceguvernatori, ceilal i 5 fiind persoane independente politic, administrativ i parlamentar, asigurnd obiectivitatea deciziilor adoptate de ctre Consiliu. Gestiunea zilnic a B.N.R este coordonat de ctre Guvernator, acesta fiind eful executivului bncii, numind n func ie pe directorii de departamente (direc ii) i de sucursale, n absen a sa fiind nlocuit de prim-viceguvernator, mpreun cu ceilal i doi viceguvernatori. Consiliul de Administra ie numete Comisia de Cenzori, format din 5 membrii, nsrcinat cu verificarea respectrii legii i controlul patrimoniului bncii, ntocmind raportul anual. Pentru asigurarea eficien ei procesului decizional, n cadrul B.N.R func ioneaz trei structuri operative cu responsabilit i n exercitarea principalelor func ii ale unei Bnci centrale i anume: Comitetul de politic monetar, Comitetul de supraveghere, Comitetul de administrare a rezervelor interna ionale, la care se adaug un comitet cu func ie consultativ, Comitetul de audit, constituit n sprijinul Consiliului de Administra ie pentru realizarea controlului intern. B.N.R dispune de un numr de 20 de sucursale, numrul de personal reducndu-se treptat de la cca 4800 n 1998 la cca 1800 n 2004. Structura organizatoric a centralei B.N.R eviden iaz apropierea acesteia de structura Bncii Centrale Europene, un numr de 14 direc ii din cadrul B.C.E avnd corespondent n organigrama B.N.R, care cuprinde 18 direc ii. Ceea ce diferen iaz B.N.R de B.C.E i va continua nc un timp, este importan a acordat aspectelor de reglementare i de supraveghere, n cadrul B.N.R existnd trei direc ii cu atribu ii n analiza i semnalizarea riscurilor sistemice generate pe pie ele financiare. Organigrama simplificat a BNR este prezentat n figura nr. 10.
177

Figura nr. 10. Organigrama B.N.R 178

C.A.R.I. = Comitetul de Administrare a rezervelor interna ionale; C.P.M = Comitetul de Politic monetar; C.S.V = Comitetul de Supraveghere; D.A.I = Direc ia Audit intern; D.C.T = Direc ia Contabilitate; D.E.T.C = Direc ia Emisie, tezaur i casierie; D.I.E.R.E = Direc ia Integrare european i rela ii externe; D.J.D = Direc ia Juridic; D.L.G = Direc ia Logistic; D.M.P.M = Direc ia Modelare i prognoze macroeconomice; D.O.P = Direc ia Opera iuni de pia ; D.P.L = Direc ia Pl i; D.P.M = Direc ia Politici monetare; D.R.A = Direc ia Reglementare i autorizare; D.R.U = Direc ia Resurse umane; D.S.C = Direc ia Secretariat; D.S.F = Direc ia Stabilitate financiar; D.S.I = Direc ia Servicii informatice; D.S.P = Direc ia Studii i publica ii; D.S.T = Direc ia Statistic; D.S.V = Direc ia Supraveghere. Adoptarea noului Statut al BNR, n 2004, a urmrit compatibilizarea activit ii B.N.R cu cea a bncilor centrale membre a SEBC, principalele completri fa de Statutul anterior viznd: Consolidarea unicit ii obiectivului fundamental al B.N.R, de asigurare i men inere a stabilit ii pre urilor; Consolidarea independen ei B.N.R, sub aspectele: opolitic: politica economic general nu trebuie s prejudicieze obiectivul fundamental al acesteia, independen a conducerii B.N.R fa de autorit ile politice i publice. omanagerial: men inerea continuit ii mandatului membrilor Consiliului de Administra ie i extinderea prevederilor conflictului de interese asupra ntregii conduceri a bncii, inclusiv celei executive. oinstitu ional: definirea B.N.R ca institu ie public independent; sprijinirea financiar, prin elaborarea modelelor situa iilor financiare anuale i emiterea de ctre B.N.R a reglementrilor proprii de organizare i conducere a contabilit ii proprii. Interzicerea posibilit ilor de finan are direct de ctre B.N.R a institu iilor publice;
179

Eliminarea accesului privilegiat al institu iilor publice la resursele institu iilor financiare, prin lrgirea sferei de cuprindere a activelor eligibile pentru garantarea creditelor acordate de B.N.R institu iilor de credit. n perspectiv, B.N.R va trebui s dispun de o legisla ie i o structur func ional-organizatoric apt s faciliteze integrarea ei cu succes n cadrul SEBC.

Sumarul capitolului
Banca central, reprezentnd autoritatea monetar a rii, a aprut fie evolutiv, prin preluarea treptat de ctre o banc comercial a func iilor de autoritate monetar, fie institutiv, prin constituirea, prin lege, a unei entit i distincte n calitate de autoritate monetar. Obiectivul esen ial al Bncii l constituie reglarea ofertei de moned n condi iile economiei de pia , n acest sens realiznd un set de func ii interdependente, dintre acestea eviden iindu-se promovarea politicii monetare orientat spre asigurarea stabilit ii pre urilor, precum i reglementarea i supravegherea sistemului bancar, n scopul men inerii lichidit ii acestuia i diminurii riscurilor bancare. Reglarea ofertei de moned de ctre Banca central se poate realiza prin modificarea ratei rezervelor obligatorii pe care bncile trebuie s le de in n conturi la Banca central. O cretere a rezervelor totale la o banc induce expansiunea creditelor acordate i de inerilor de titluri la aceast banc, iar ncasarea acestor fonduri prin depozitele altor bnci le determin pe acestea s-i creasc, la rndul lor, creditele acordate i cumprrile de titluri i aa mai departe, astfel c o cretere ini ial a rezervelor cauzeaz o multiplicare a depozitelor tranzac ionabile pe ansamblul sistemului bancar. Modificarea rezervelor totale din sistemul bancar prin politica Bncii centrale, afecteaz baza monetar, influen nd cantitatea de moned din economie prin multiplicatorul monetar, care reprezint un numr care exprim cu ct se va schimba cantitatea de moned ca reac ie la o anumit modificare a bazei monetare. Realizarea func iilor implic organizarea Bncii centrale n condi ii de independen politic, astfel nct prin structura sa managerial i organizatoric s-i poat ndeplini coerent i consistent func iile, orientnd dinamica sistemului bancar, dar i a celui financiar spre
180

atingerea obiectivului complex al men inerii stabilit ii pre urilor, prin reglarea ofertei de moned i asigurarea func ionalit ii bncilor. n sensul realizrii func iilor i atingerii obiectivului, Banca central efectueaz un ansamblu de opera ii, pasive, pentru crearea resurselor necesare promovrii func iilor, precum emisiunea monetar i constituirea rezervelor obligatorii i active, de instrumentare a resurselor n sensul realizrii efective a func iilor, precum creditarea bncilor i a statului. Reglementarea bancar reprezint modalitatea direct de reglare institu ional, de ctre autoritatea bancar i monetar, de regul Banca central, a func ionrii sistemului bancar, prin autorizarea constituirii i activit ii bncilor, prin supravegherea activit ilor acestora, evolu ia func iei reglementative a Bncii centrale concretizndu-se n prezent n cerin e institutive pentru nfiin area bncilor, normarea pruden ial a rezultatelor i performan elor, precum i n controlul i urmrirea activit ii acestora. Banca central a Romniei, BNR, nfiin at ca entitate distinct n 1880, i realizeaz n prezent func iile n condi ii de independen politic, financiar i managerial, conform cerin elor Sistemului Bncilor Centrale Europene, promovnd politica monetar centrat pe stpnirea infla iei, printr-un set de instrumente monetare specifice i disponibile fazei evolutive a economiei, a sistemului financiar, reglementnd transformarea sistemului bancar romnesc conform caracteristicilor economiei de pia , globalizrii i integrrii financiare i monetare, prin restructurarea, privatizarea i eficientizarea acestuia.

Termeni de referin
Autoritate monetar Banc Central Compensare bancar Func iile Bncii Centrale Moned central Opera iune pe pia Politic monetar Reglementare bancar Sistem European al Bncilor Centrale Banca Central European Baz monetar Emisiune monetar Independen a Bncii Centrale Norme pruden iale Pia monetar Refinan are bancar Rezerv obligatorie Supraveghere bancar
181

Teste i ntrebri de autoevaluare


Explica i de ce o banc nu poate genera expansiunea depozitelor prin cumprarea de titluri de stat, ns Banca central poate face asta? Se presupune c depozitele totale ale unei bnci sunt de 100 milioane euro, aceasta avnd 85 milioane euro n credite i titluri financiare, iar rata rezervelor obligatorii est de 12%. Arta i dac banca de ine rezerve excedentare i dac da preciza i valoarea. Se consider situa ia n care nu exist numerar, iar bncile emit numai depozite tranzac ionabile i nu de in rezerve excedentare. Dac valoarea multiplicatorului monetar, pentru agregatul M1, este egal cu 4, determina i care este rata rezervelor obligatorii Explica i de ce multiplicatorul monetar crete, dac subiec ii economici doresc s de in mai pu in numerar n raport cu de inerile lor de depozite tranzac ionabile (la vedere). Explica i n ce sens numerarul este un element de pasiv al Bncii centrale: Care este obiectivul esen ial al Bncii centrale? Cum se coreleaz acesta cu obiectivul politicii monetare? Explica i pe ce se bazeaz emisiunea monetar n prezent. De ce aurul nu mai constituie baza emisiunii monetare? Care dintre urmtoarele func ii ale Bncii centrale este prioritar pentru diminuarea falimentelor bancare: politica monetar, pruden ial, banc a bncilor, centru valutar? Explica i . n ce rezid necesitatea asigurrii independen ei Bncii centrale? Cum se realizeaz aceasta n cadrul Sistemului european al bncilor centrale? Care sunt criteriile pentru aprecierea independen ei Bncii centrale? Comparativ, care Banc central este mai independent: a Fran ei, Germaniei sau a Japoniei? De ce? Banca central refinan eaz bncile prin opera iuni pe pia a deschis. Explica i dac afirma ia este adevrat sau nu. Enumera i indicatorii pruden iali semnificativi i arta i semnifica ia normei Cooke. Care este diferen a i care este legtura dintre dereglementare i dezintermediere bancar?
182

Preciza i care este forma de supraveghere bancar cea mai indicat i explica i de ce? Care sunt asemnrile i deosebirile dintre B.N.R i Banca Central European (B.C.E.)?

Bibliografie selectiv
B.N.R; Raport anual 2004. Christian N. Chabot, Euro, moneda european, Editura Teora, Bucureti, 2000. Nicolae Dardac, Teodora Vcu, Moned-credit, Editura ASE, Bucureti, 2003. Shelagh Heffernan, Modern Banking in Theory and Practice, John Willey and Sons, New York, 1996. Gheorghe Manolescu, Liviu C. Andrei, Sisteme i politici financiare comparate, Societatea Ateneul Romn, Bucureti, 1999. Roger LeRoy Miller, David VanHoose, Money, Banking, and Financial Markets, Thomson Learning, South-Western, Ohio, USA, 2004.

183

VII. SISTEMUL DE PL I

Scopul capitolului l constituie explicarea rolului, configura iei i con inutului sistemului de pl i, n elegerea caracteristicilor i modului de realizare a pl ilor, a riscurilor asociate acestora. Dup parcurgerea capitolului vor fi realizate urmtoarele obiective: Explicitarea sistemului de pl i i a mijloacelor de plat Delimitarea func ional dintre modalit i, instrumente i tehnici de plat Diferen iera dintre mijloace clasice i mijloace electronice de realizare a pl ilor Eviden ierea specificului tipurilor de instrument de plat i a tehnicilor de plat asociate Prezentarea cardului, a tehnicilor electronice de plat i a circuitelor informatice de transmitere a mesajelor de plat; Cunoaterea riscurilor caracteristice pl ilor, n elegerea riscului global i a riscului sistemic, precum i a modului de diminuare a expunerii Introducere Intermedierea schimburilor reprezint o func ie esen ial a monedei, realizarea acesteia prin mijloace de plat adecvate cerin elor i caracteristicilor schimburilor, prin instrumente i tehnici de plat care s asigure operativitatea i siguran a efecturii pl ilor constituie o condi ie esen ial a ndeplinirii eficiente a acestei func ii. n acest sens, mijloacele moderne de realizare a pl ilor reprezint reac ia monedei la mediul extern al economiei i societ ii reale, la dorin ele i motiva iile civiliza iei contemporane, bancarizarea puternic
184

a pl ilor, transformarea monedei, a semnului monetar n impuls electronic, ruperea total a monedei de con inutul valoric real constituie provocri, dar i rspunsuri ale monedei. Impulsurile electronice poart mesajele de acceptare a pl ilor cu viteza luminii i hardurile de telecomunica ii le pot transmite instantaneu. Programele de soft din bnci pot autoriza automat transferul de fonduri din conturile cumprtorilor de bunuri sau instrumente financiare, n conturile vnztorilor acestora. Acest proces de transformare, de conversie a con inutului i formelor pl ilor genereaz riscuri, amplific i diversific expunerile la risc ale participan ilor la fluxurile de pl i, crete viteza de propagare i de consolidare a riscurilor n sistem, acestea devenind riscuri globale, riscuri sistemice care reclam un management adecvat, specific, de protejare, de acoperire, de reducere a efectelor acestor riscuri. Pentru n elegerea acestui capitol este necesar parcurgerea prealabil a urmtoarelor capitole: Moneda n cadrul economiei Sistemul monetar Banca central 1. Conceptul i con inutul sistemului de pl i Sistemul de pl i este o parte esen ial a infrastructurii financiare a economiei de pia , n care organizarea i activitatea sectorului bancar sunt determinate de necesit ile pie elor, preocuprile organismelor oficiale viznd asigurarea stabilit ii i siguran ei acestuia. Constnd dintr-un set de reglementri, institu ii i mecanisme tehnice de transfer al banilor, sistemul de pl i este o parte integrant a sistemului monetar ntr-o astfel de economie, func ionarea sigur i eficient a sistemului de pl i constituind att pentru participan ii de pe pia , ct i pentru institu iile publice, n special bncile centrale, un domeniu de interes deosebit. n ultimele dou decenii, pe plan mondial sistemele de pl i au fost profund afectate de schimbrile majore petrecute n industria serviciilor financiare, schimbrile tehnologice rapide, dereglementarea
185

i tendin a ctre o mai mare volatilitate a pre urilor activelor contribuind la o adevrat explozie n activitatea financiar i, implicit, n volumul i valoarea fluxurilor de pl i att pe plan na ional, ct i pe plan mondial Principalele institu ii implicate n furnizarea de servicii de pl i au devenit din ce n ce mai contiente c aceast activitate nu constituie numai o surs de profit poten ial, dar i o surs major de riscuri att pentru activitatea bancar, ct i pentru ansamblul economiei reale. Pe lng principalii furnizori de servicii de pl i, bncile, ceilal i participan i la derularea acestor activit i, respectiv ini iatorii i beneficiarii opera iunilor sistemelor de pl i, precum i intermediarii nonbancari sau cei care asigur suportul logistic al acestor sisteme, manifest n prezent o preocupare continu pentru creterea eficien ei acestora, n condi iile supravegherii riscurilor specifice i necesit ii eliminrii cauzelor care determin aceste riscuri. Sistemul de pl i poate fi definit ca un set de n elegeri (aranjamente) privind descrcarea obliga iilor asumate de agen ii economici ori de cte ori acetia achizi ioneaz resursele reale sau financiare. n economiile care nu se bazeaz pe schimburi n natur astfel de obliga ii sunt descrcate prin transferul titlului de proprietate asupra unei categorii de active, care prin nsi natura i larga lor acceptabilitate, sunt cunoscute sub denumirea de bani. Din punct de vedere istoric, aceste active au luat forma unei mrfi, de exemplu aur sau argint, sau a unor diverse mijloace de consemnare a obliga iilor emise de institu ii guvernamentale, institu ii financiare sau persoane private, care, n principiu, erau compensabile n mrfuri. n sistemele financiare aceste active constau dintr-un set foarte restrns de crean e asupra guvernului (moneda metalic), asupra bncii centrale (bancnote sau fondurile bneti men inute n eviden ele bncii centrale) sau asupra altor institu ii financiare (de exemplu, depozite bancare) Aceste active sunt cunoscute sub denumirea generic de mijloace de decontare. Mijloacele de decontare reprezint moneda fiduciar i moneda scriptural (bani de cont), ceea ce nseamn c ele sunt mai convertibile n aur sau n alte mrfuri, fiind utilizate ca un mijloc de schimb, deoarece beneficiaz de ncrederea publicului. Studiul sistemelor de pl i este pe fond studiul mecanismelor prin care diferite forme de bani sunt transferate ntre agen ii economici
186

atunci cnd i deconteaz propriile obliga ii de plat sau cnd ac ioneaz ca intermediari pentru ter e pr i n furnizarea de servicii de pl i. Elementele constitutive ale unui sistem de pl i cuprind institu iile, care furnizeaz servicii de pl i, diversele forme de crean e transferate, metodele i mijloacele de transfer al acestor crean e, inclusiv con inutul mesajelor de instruc iuni i canalele de comunica ie, precum i rela iile contractuale dintre pr ile implicate. Mijloacele de transfer, adic mijloacele de plat cuprind urmtoarele elemente: Modalit ile Instrumentele Tehnicile Circuitele Date fiind diferen ele istorice dintre structurile bancare i prevederile legale, sistemele de pl i difer considerabil de la o ar la alta, structura general a unui sistem de pl i putnd fi ns simbolizat sub forma piramidei inversate, aa cum se prezint n figura nr. 11, ea putnd fi luat ca baz a analizei sistemelor de pl i din orice ar. Din categoria principalilor participan i fac parte persoanele fizice, agen ii economici i alte institu ii nonbancare, bncile, casele de compensa ie i Banca central. Fondurile transferate sunt att pasive (obliga ii) ale Bncii centrale de inute fie de persoanele nonbancare (bancnotele), fie de sistemul bancar (depozite bancare de rezerv), ct i pasive (obliga ii) ale bncilor fa de publicul nonbancar (depozitele bancare) sau fa de alte bnci (depozitele de corespondent bancar). Mijlocul tradi ional i cel mai direct de transfer al fondurilor bneti ntre nonbnci l constituie utilizarea numerarului, (monezi i bancnote), prin descrcarea de obliga ia de plat prin utilizarea numerarului decontarea fiind individual i imediat (decontare brut i n timp real). Pentru pl ile cu o valoare mic, care se efectueaz chiar n locul n care tranzac ia este ncheiat, numerarul (monezile i bancnotele) rmne, fr ndoial, cel mai convenabil instrument de efectuare a acestor opera iuni.

187

Figura nr. 11. Participan ii la sistemul de pl i

Atunci cnd transferul de proprietate se realizeaz sub alte forme dect cea a numerarului, decontarea are loc prin conturile institu iilor bancare. n acest caz, agen ii economici dau instruc iuni unor intermediari, de regul bnci, s transfere fonduri de la un de intor de cont, pltitorul, la alt de intor de cont, beneficiarul, de regul, existnd o diferen de timp ntre emiterea instruc iunii i completarea.
188

Din categoria principalilor participan i fac parte persoanele fizice, agen ii economici i alte institu ii nonbancare, bncile, casele de compensa ie i Banca central. Fondurile transferate sunt att pasive (obliga ii) ale Bncii centrale de inute fie de persoanele nonbancare (bancnotele), fie de sistemul bancar (depozite bancare de rezerv), ct i pasive (obliga ii) ale bncilor fa de publicul nonbancar (depozitele bancare) sau fa de alte bnci (depozitele de corespondent bancar). Mijlocul tradi ional i cel mai direct de transfer al fondurilor bneti ntre nonbnci l constituie utilizarea numerarului, (monezi i bancnote), prin descrcarea de obliga ia de plat prin utilizarea numerarului decontarea fiind individual i imediat (decontare brut i n timp real). Pentru pl ile cu o valoare mic, care se efectueaz chiar n locul n care tranzac ia este ncheiat, numerarul (monezile i bancnotele) rmne, fr ndoial, cel mai convenabil instrument de efectuare a acestor opera iuni. Atunci cnd transferul de proprietate se realizeaz sub alte forme dect cea a numerarului, decontarea are loc prin conturile institu iilor bancare. n acest caz, agen ii economici dau instruc iuni unor intermediari, de regul bnci, s transfere fonduri de la de intor de cont, pltitorul, la alt de intor de cont, beneficiarul, de regul, existnd o diferen de timp ntre emiterea instruc iunii i completarea (decontarea) transferului. Mai mult dect att, ori de cte ori pr ile nu men in depozite la aceeai institu ie, executarea unei instruc iuni de plat necesit ca banca pltitorului s fac un transfer de fonduri ctre banca beneficiarului n scopul ca acesta din urm s poat acoperi noua obliga ie de plat pe care o nregistreaz fa de clientul su, beneficiarul. Acest tip de transfer se numete transfer interbancar. n cazul n care att pltitorul, ct i beneficiarul men in conturi la aceeai banc transferul de fonduri are loc n cadrul unei singure institu ii, denumirea acestuia fiind transfer intrabancar. Este necesar ca fondurile care se transfer s fie acceptate de ctre ambele bnci, ele putnd lua forma fie de obliga ie a unei ter e pr i, agentul de decontare, fie de conturi reciproce de corespondent. Date fiind toate aceste elemente, pl ile fr numerar au o natur dual: irul de nscrieri, n conturile intermediarilor de pl i (transferurile de fonduri) i irul mesajelor dintre pr i, con innd instruc iunile de transfer al fondurilor i notificarea primirii acestora. Astfel, o singur
189

instruc iune de plat poate fi finalizat prin mai multe transferuri succesive de fonduri. n ceea ce privete transferurile de fonduri interbancare, bncile nsele sunt ini iatorii i primitorii finali ai fondurilor. Aceste transferuri i au originea fie n instruc iunile transmise de o banc ctre celelalte bnci pentru acoperirea obliga iei rezultate din opera iile de plat dintre clien ii lor, fie atunci cnd bncile i descarc propriile obliga ii pe care le au una fa de cealalt (de exemplu, tranzac iile de pe pia a monetar sau tranzac iile de pe pia a valutar). n economiile de pia moderne, agen ii economici dispun de o varietate de metode pentru a face pl i. Astfel, de regul, ei aleg instrumentul de plat pe care-l consider adecvat necesit ii lor, din perspectiva vitezei de execu ie, a costurilor de tranzac ie, a caracteristicilor locale, precum i a cadrului legal care reglementeaz obliga iile de plat. De exemplu, cu referire la pl ile de detaliu, acestea pot fi decontate prin utilizarea numerarului, a cecurilor, cardurilor de credit, a cardurilor de debit sau a ordinelor de transfer credit, fiecare dintre ele putnd implica opera ii manuale, telefonice, potale sau pe suport magnetic. Pentru pl ile cu valoare mare i/sau urgente, n general corelate cu schimbul instrumentelor financiare, de regul, sunt utilizate sisteme electronice de transfer de fonduri, mult mai dezvoltate din punct de vedere tehnologic dect cele care proceseaz unele dintre categoriile de pl i de detaliu enumerate anterior. 2. Mijloace i modalit i de plat 2.1. Mijloace de plat Un moment important n desfurarea schimburilor economice na ionale i interna ionale l constituie ncasarea contravalorii bunurilor economice care fac obiectul schimbului. Realizarea ncasrii sumelor astfel rezultate se efectueaz prin mijloace de plat sau de decontare convenite ntre parteneri sau / i stipulate n contract, utiliznd modalit ile de plat adecvate caracteristicilor schimbului. Mijlocul de plat reprezint forma prin care se realizeaz transferul de lichidit i, de moned, care constituie con inutul pl ii, ntre subiec ii economici, de orice natur, form care cuprinde un set de elemente interdependente.
190

Mijloacele de plat utilizate s-au diversificat continuu, o dat cu muta iile ce au avut loc n cadrul economiei i a perfec ionrii tehnicilor de transmitere a mesajelor. Privite n ansamblu lor, se disting urmtoarele mijloace de plat: Plata prin marf contra marf, cunoscut sub denumirea de troc, compensa ie. Din punct de vedere istoric, este prima modalitate de plat aprut, iar revenirea la acest mod de plat este determinat, pe de o parte, de fenomene de criz financiar na ional sau internaional (de exemplu, criza din 1923 1933, criza datoriilor externe 1980 1985 etc.), iar pe de alt parte, de limitele financiare ale unor participan i la schimburile interna ionale. n prezent, aceast tehnic este utilizat ca metod pentru debloca rela iile comerciale cu ri, firme etc., ale cror disponibilit i financiare sunt modeste sau inexistente. Plata n numerar. Dac n trecutul istoric plata cu bani pein constituia o certitudine la ncheierea unei tranzac ii, n etapa contemporan locul su n ansamblul pl ilor este modest i pe cale de dispari ie, ca urmare a dezavantajelor i riscurilor pe care le incumb: transportul efectiv; contactul direct ntre cei doi parteneri; dificultatea de a sincroniza obliga iile ale partenerilor. Cu toate acestea, factori diferi i determin ca i n epoca contemporan plata n numerar s fie utilizat, elementul fundamental al pl ii n numerar constituindu-l ncrederea care trebuie s existe ntre partenerii de afaceri. Plata prin cec este cea mai apropiat de plata n numerar, iar caracterul nscrisului, cecului, ofer partenerilor de afaceri un grad de siguran mai ridicat. Plata prin cec, n diferitele sale forme, a luat o deosebit amploare dup anii 60, fiind utilizat cu precdere n spa iul pl ilor necomerciale. Plata prin titluri de credit, respectiv prin utilizarea unor instrumente de plat precum a cambiei i a biletului la ordin, se numr printre cele mai vechi instrumente de plat. n timp, acestea au evoluat, de la utilizarea lor singular, n sine, sistem care se practic i n prezent, la asocierea lor unor tehnici de plat cum ar fi acreditivul documentar, incasoul etc., adesea cu valoare de instrument de garantare (n cazul incasoului, de exemplu) sau ca rezultat al unor reglementri specifice, particulare privind plata (scrisoarea comercial de credit, specific rilor de drept anglo-saxon)
191

Fiecare dintre aceste dou titluri de credit prezint anumite particularit i n utilizarea lor ca mijloc de plat, oferind un grad de securitate ridicat pr ilor implicate. Ordinul de plat este legat de apari ia bncilor i a dezvoltrii rela iilor la nivel interna ional ntre acestea. n esen , se aseamn pl ilor n numerar, dar se realizeaz pe canal bancar i const din ordinul pe care un client l d bncii sale de a plti, din contul su, o sum de bani unei alte persoane n contul acesteia, care poate fi deschis la orice alt banc, sau chiar la aceeai banc. n practic este denumit i plata direct din cont sau plata din cont, indiferent de denumire, plata presupunnd, n prealabil, un ordin dat de titularul contului. Plata documentar sau opera iunea documentar constituie o sintagm pentru a defini o tehnic de plat, n cadrul creia plata se face de ctre banc numai contra documente, de unde i denumirea, n aceast grup fiind incluse: acreditivul documentar i incassoul documentar. Date fiind particularit ile mecanismului derulrii pl ii, aceste tehnici confer partenerilor un grad de securitate mai ridicat. Scrisoarea de garan ie bancar, dei, n esen , constituie un instrument de garantare, n practica comercial bancar contemporan este utilizat i ca mijloc de plat. Prin implicarea mai profund sau mai superficial a bncii, corespunztor angajamentului de plat asumat, subsidiar, solidar sau la prima i simpla cerere, ofer mai mult sau mai pu in siguran n raport cu interesele partenerilor. Scrisoarea de garan ie bancar poate fi utilizat n sine, sau n conexiune cu o tehnic de plat cu scopul de a garanta, cum este, de exemplu, plata prin incasso documentar sau plata prin compensa ie. Fiecare dintre mijloacele de plat prezentate au avantaje i dezavantaje i presupun stpnirea unei anumite tehnici n utilizarea lor. De re inut faptul c, exceptnd plata n numerar i anumite forme de plat prin compensa ie, toate celelalte modalit i i instrumente de plat presupun: existen a conturilor bancare ale partenerilor de afaceri; micarea banilor ntre aceste conturi realizat pe canal bancar, prin una din tehnicile de transfer al fondurilor. Deci, subiec ii economici n decizia lor privind o plat au n vedere, pe de o parte, modalitatea de plat pentru care opteaz, precum i instrumentul i tehnica de plat (cec, ordin de plat, incaso, acreditiv etc.) iar pe de alt parte, modul n care vor fi transferate fondurile (letric, telegrafic, SWIFT) i cine suport comisioanele bancare.
192

n aceast perspectiv, orice modalitate de plat presupune precizarea cii de transfer a fondurilor, unul i acelai acreditiv, de exemplu, putnd fi trimis beneficiarului letric, telegrafic (fax) sau prin sistem electronic, con inutul mesajului fiind acelai, tehnicile diferind ntre ele prin acurate ea, siguran a, costul i rapiditatea transmiterii. 2.2. Modalit ile de plat Modalitatea de plat reprezint procedeul de realizare a transferului de moned, procedeu care constituie un element delimitativ primar al mijloacelor de plat, al formelor de realizare a transferului. Modalit ile de plat se pot grupa n dou categorii distincte: pl i n numerar; pl i prin virament. a) Pl i n numerar Pl ile n numerar au nc o pondere semnificativ n structura mijloacelor de plat, iar ca frecven de in nc un loc semnificativ n circula ia monedei, ponderea numerarului n agregatul M1 variind n rile dezvoltate ntre 8% i 20%. Circula ia monetar cu numerar cuprinde bancnotele i moneda metalic, de inute de persoane fizice, agen i economici i bnci. Moneda de hrtie, bancnota, este titlul de credit emis de bncile centrale i de emisiune, aceste bilete de banc fiind onorate la valoarea nominal n momentul prezentrii la ghieele bncii care le-au emis. Numerarul este mijlocul de plat primar, simultan o modalitate i un instrument de plat i el a dominat mult timp n cadrul modalit ilor de efectuare a pl ilor i n prezent numerarul fiind un instrument plat general valabil, avnd efect imediat i gradul de lichiditate cel mai ridicat. Pl ile n numerar se efectueaz prin casieriile firmelor i ale bncilor sau ale altor institu ii financiare. Rolul casieriilor este deosebit n circula ia monetar cu numerar i mai ales n rela iile cu publicul, organizarea i func ionarea casieriilor fiind autonom n raport cu alte activit i ale firmelor i bncilor. Casieriile i desfoar activitatea complex, ndrumnd clien ii i promovnd normele legale de circula ie monetar. Ele opereaz cu mari valori i contribuie hotrtor la desfurarea unei circula ii bneti eficiente, performante ntr-o economie de schimb.
193

Opera iunile de casierie constau n depuneri i ridicri de numerar din conturile deschise la o banc, prin casieriile bncilor efectundu-se i opera iuni cu numerar n valut, dei de cele mai multe ori exist casierii organizate special n acest scop. b) Pl i prin virament A doua modalitate de efectuare a pl ilor i cea mai important ca volum este viramentul, aceast modalitate de plat a aprut o dat cu bncile i este strns legat de acestea, adic neputndu-se desfura n afara lor. Viramentul reprezint un procedeu special de plat, care asigur transferul sumelor de moned ntre conturile bancare ale clien ilor, ale subiec ilor economici, prin debitarea contului pltitorului i creditarea contului beneficiarului. Depozitele bancare, sub forma soldurilor conturilor titularilor la bnci, reprezint forme de acumulare a monedei active, aflat sub form scriptural, prin virament realizndu-se circula ia monedei scripturale. Pe de alt parte, conturile bancare reprezint crean e ale ter ilor fa de banc, iar viramentul constituie un procedeu de transfer al crean elor ntre creditorii bncii. n practic viramentul se prezint ca un document de dispozi ie adresat de ctre titularul de cont bncii sale, ordinul de virament, de plat concretiznd mandatul dat de ctre client bncii sale depozitare, de a transfera o sum de bani n contul unei ter e persoane, prezen a conturilor fiind obligatorie pentru efectuarea viramentului, n acest sens ordinul de virament manifestndu-se ca instrument de plat. Ordinul de virament prezint urmtoarele caracteristici: o nu confer nici un drept beneficiarului, fiind o rela ie direct ntre pltitor i banc; o este revocabil, evident pn n momentul efecturii pl ii; o se onoreaz dup efectuarea pl ilor solicitate prin celelalte instrumente, Viramentul este de dou tipuri: de credit; de debit. Viramentul de credit este cel mai utilizat i const n faptul c pltitorul (debitorul) dispune de fondurile sale i d dispozi ie s se efectueze plata, nefiind necesar un consim mnt prealabil al pltitorului. Din aceast grup fac parte cele mai importante instrumente de plat, precum ordinul de plat, cecul i cambia.
194

n cazul viramentului de debit, utilizarea sa este mai rar, n prealabil fiind necesar consim mntul pltitorului transmis bncii sale, prin acest instrument fiind protejate interesele pltitorului i ale beneficiarului. Prin acest consim mnt, pltitorul mputernicete creditorul s fac toate demersurile pentru efectuarea pl ii, adic s depun documentele la banc i s cear ca suma respectiv de plat s fie transferat n contul su. Este utilizat pentru efectuarea pl ilor ctre furnizorii de utilit i, de servicii curente, precum ap, telefon, energie electric etc. 3. Instrumentele de plat prin virament 3.1. Ordinul de plat Ordinul de plat, dup cum s-a artat mai sus, este instrumentul cel mai des utilizat n pl ile fr numerar, el reprezentnd o dispozi ie necondi ionat, dat de ctre emitentul ordinului unei bnci, de a pune la dispozi ia unui beneficiar, o sum de bani, fiind un transfer de credit. Pentru ca dispozi ia dat s poat deveni ordin de plat trebuie ndeplinite urmtoarele condi ii: banca receptoare s dispun de fondurile bneti, fie prin debitarea unui cont al emitentului, fie prin ncasarea lor de la cel ce a dat dispozi ia, de la emitent; nu se prevede ca plata s fie fcut la cererea beneficiarului. Plata ncepe prin emiterea de ctre pltitor a unui ordin de plat i se finalizeaz prin acceptarea respectivului ordin de plat de ctre banca destinatar. Ordinul de plat este emis n nume i pe cont propriu, pltitorul putnd fi un client al bncii ini iatoare sau chiar banca destinatar. Ordinul de plat are urmtoarele elemente: o este necondi ionat; o este trecut numele sau denumirea pltitorului i numrul contului acestuia; o denumirea bncii ini iatoare; o denumirea bncii receptoare; elementele de identificare i autentificare a emitentului de ctre banca ini iatoare. Se consider c plata este efectuat fie n momentul debitrii contului emitentului sau cnd banca emi toare crediteaz contul
195

bncii receptoare, fie n momentul n care decontarea final este operat prin creditarea contului bncii receptoare deschis la Banca Na ional a Romniei. Ordinul de plat este revocabil pn la efectuarea pl ii. Ordinul de plat poate fi emis pe suport de hrtie (clasic)sau pe suporturi neconven ionale (magnetic sau electronic). Pltitorul pltete comisioanele bncii pentru procesarea i onorarea ordinului de plat, dac ns banca ntrzie executarea pl ii din vina ei, aceasta pltete dobnzi de ntrziere. n momentul n care transferulcredit este acceptat, banca destinatar devine obligat fa de beneficiar pentru suma nscris n ordinul de plat acceptat, finalizarea transferului-credit nu mpiedic exercitarea dreptului beneficiarului de a recupera ulterior totalul spezelor bancare de la pltitor. 3.2. Cambia Cambia reprezint un titlu de credit negociabil i n acelai timp, un instrument de plat, care constat i atest obliga ia asumat de ctre debitor de a plti la vedere sau la o anumit scaden , beneficiarului sau la ordinul acestuia o anumit sum de bani determinat. Cambia, tratat doar ca un instrument de plat, are urmtoarele caracteristici: este transferabil (trece de la o persoan la alta, rmnnd ns obliga ia pltitorului sau debitorului); este negociabil, o dat cu cambia se transfer i crean a, n timpul transferului negociindu-se la valoarea de pia ; cei ce de in cambia rspund solidar n cazul n care ultimul de intor al cambiei nu i poate primi banii la scaden ; este un instrument de plat pe termen lung, fiind de fapt o plat amnat, ntre pr i existnd rela ii de credite, iar cambia este tocmai o expresie a acestor rela ii. Fiind un titlu de credit, cambia este un nscris sub semntur privat. Cambia cuprinde urmtoarele elemente: o denumirea de cambie; o ordinul necondi ionat de a plti; o numele celui ce trebuie s plteasc; o locul i data emiterii; o semntura celui care emite cambia.
196

Cambia are dou forme: biletul la ordin trata. Biletul la ordin presupune doi participan i i anume: beneficiarul i pltitorul. Opera iunile cu biletul la ordin au loc n cazul tranzac iilor comerciale, beneficiarul vnznd marfa n favoarea cumprtorului, care devine astfel debitor, adic viitorul pltitor, acest debitor semnnd biletul la ordin, obligndu-se s efectueze plata la scaden . Emitentul sau subscriitorul biletului la ordin men ioneaz voi plti acest bilet la scaden i semneaz. Trata, care este denumirea istoric a cambiei, avnd, de regul, acelai con inut ca i cambia. n cazul tratei, exist trei participan i: o trgtorul; o trasul; o beneficiarul. Trgtorul este cel care d ordinul s se plteasc, obligndu-l pe tras s plteasc. n cazul tratei i al biletului de ordin, ordinul de a plti se bazeaz pe transferul anticipat al valorilor ctre tras. Beneficiarul poate fi o persoan n favoarea creia se face plata, fiind interzis tragerea unei cambii n favoarea altei cambii. Cnd beneficiarul nu este trgtorul, se spune c aceast cambie este tras pentru un ter , n acest caz, ntre trgtor i beneficiarul cambiei nu exist o rela ie direct, beneficiarul nefiind indicat expres n cambie. ntr-o cambie pltibil la vedere sau la termen, trgtorul poate stipula c suma va fi productoare de dobnd, dobnda curgnd de la data emiterii cambiei, dac alt dat nu este nscris, cambia con innd i rata dobnzii sau masa ei. Obliga ia cambial poate fi asumat prin mijlocirea unui mandatar sau a unui reprezentant. Trgtorul cambiei rspunde de acceptarea i plata ei, neputndu-se elibera n nici un caz de rspundere de plat. Cambia este transmisibil prin gir, sau andosare, girul fiind fcut chiar n interesul trasului, al trgtorului sau al oricrui alt obligat, acetia putnd s gireze din nou cambia. Girarea titlului de ctre o societate bancar se numete scontare i constituie o modalitate prin care posesorul cambiei i poate procura prin gir fonduri nainte de scaden .
197

Girul este condi ionat, adic nu poate fi grevat de contrapresta ii sau raporturi cauzale. Girul trebuie s fie nscris pe cambie sau pe prelungirea acestuia (alonj), fiind semnat de girant. Dac trasul nu poate plti, beneficiarul cambiei cere execu ia acceptan ilor i avalitilor, acest demers se numete protest. Avalistul este persoana ce garanteaz efectuarea pl ii pentru una din persoanele cuprinse i implicate n cambie, avalizarea neputnd fi fcut de tras sau trgtor. 3.3. Cecul Cecul este un instrument de plat utilizat de titularii de conturi bancare cu disponibil corespunztor (cel pu in valoarea cecului), disponibil constituit anterior printr-un depozit bancar, din opera iuni de ncasri sau dintr-un credit bancar. Cecul impune trei participan i: trgtorul; trasul; beneficiarul. Cecul este creat de trgtor, care d bncii sale un ordin necondi ionat, ca atare, banca apare n situa ie de tras, care trebuie s plteasc, la prezentare, o sum determinat unei ter e persoane sau chiar trgtorului emitent, cnd acesta apare n pozi ie de beneficiar. Cecul este un instrument de plat de debit, nefiind admise cecuri fr acoperire, de regul cecul fiind vizat i certificat de banca ce l-a emis (banca trgtorului). Banii sunt ai titularului cecului, iar banca face serviciul de cas, liberaliznd clientului su, trgtorul, mai multe formulare necompletate, pe care le transform n cecuri, n limitele disponibilit ilor proprii. Con inutul cecului: o Denumirea de cec; o Ordinul necondi ionat de a plti o anumit sum de bani; o Numele celui care trebuie s plteasc; o Fixarea locului unde se face plata; o Fixarea datei emiterii; o Semntura celui care a emis cecul;
198

Cecul nu poate fi tras dect asupra societ ii bancare, totui cecul tras i pltibil n strintate este valabil ca instrument de plat, chiar dac trasul nu este o banc. Cecul poate fi emis numai dac trgtorul are disponibil la tras i are drept de a dispune asupra acestuia, disponibilul trebuind s fie deci lichid, cert i exigibil. Cecul este un instrument de plat la vedere, trasul neasumndu-i nici un fel de obliga ie. Cecul poate fi la ordinul trgtorului nsui sau poate fi tras pentru contul unui ter , neputnd fi tras asupra trgtorului nsui, dect dac acesta are dou firme diferite. Din punct de vedere al beneficiarului exist: cec nominativ (girabil); cec la purttor (cineva desemnat de beneficiar). De obicei, cecul este nebarat, uneori ns trgtorul sau posesorul unui cec poate s-l bareze cu dou linii paralele puse pe fa a cecului, bararea fiind general, cnd ntre cele dou linii nu se indic nimic sau special, cnd banca este nscris ntre cele dou linii. n cazul cecului barat, beneficiarul este obligat s recurg la serviciul unei bnci, printr-o unitate bancar operativ apar innd acesteia, care s primeasc plata n locul su, bararea putnd fi fcut la emiterea cecului de ctre trgtor, sau n cursul circula iei acestuia, de ctre oricare din posesorii lui. Cecul cu barare special nu poate fi pltit de tras dect bncii nscrise n cec. Cecul de virament este cel ce este nso it de clauza pltibil n cont, deci plata nu poate fi fcut n numerar. Cecul certificat este atunci cnd o banc aflat n pozi ia de tras, confirm, certific beneficiarului c fondurile necesare exist n cont. Cecul circular este un titlu de credit la ordin, emis de o banc asupra subunit ilor sale sau asupra altei bnci, pltibil la vedere i avnd men iunea expres pe cec cec circular, pe acesta fiind nscris i numele primitorului, adic al clientului bncii emitente. Cecul de cltorie este emis n sum fix, precum banii de hrtie i este pus n circula ie pe timp limitat, trgtorul vnznd cecul de cltorie unei persoane care devine posesor, iar acesta remite file de cec beneficiarilor n schimbul cumprrii de bunuri i servicii.
199

4. Cardul 4.1. Evolu ie i caracterizare Cardul bancar sau cartea de plata, cum mai este numit, a fost creat n urm cu mai bine de 30 ani i prin natura sa a avut un impact important asupra modului tradi ional de efectuare a pl ilor i implicit asupra ntregii vie i economice i sociale. Cardul a devenit n scurt timp cel mai profitabil i des utilizat produs financiar, estimndu-se c la ora actuala circul n lume aproximativ 1 mld. de carduri. Premisele apari iei cardului bancar au fost create n 1946 de ctre John C. Biggins, care a elaborat un nou plan de creditare denumit Charge-It care utiliza bonuri valorice n schimbul crora cumprtorii puteau face achizi ii de la comercian ii participan i la acest nou sistem. Cam n aceeai perioad, n 1950, Dinners Club introducea primul card de plastic pentru cltorii i consum, care func iona ntr-un mod similar cu bonurile valorice introduse de Biggins. Ideea de creditare pe baza cardurilor de plastic s-a transformat ntr-un instrument propriu-zis abia n 1960, cnd Bank of America a lansat BankAmericard (in prezent, VISA International). O dat cu succesul nemaintlnit al cardului BankAmericard, un grup de 17 bancheri din diferite institu ii financiare s-au decis s-si creeze propria re ea prin care s-i accepte reciproc credit-cardurile locale. Astfel, n 1966, aceste 17 bnci nfiin eaz Asocia ia Interbancar de Carduri care se ocup de procedurile de autorizare, clearing i decontare. Pn n 1970, peste 5.000 de institu ii financiare aderaser la Master Charge i existau 36 milioane de de intori de carduri. O dat cu dezvoltarea pe plan interna ional a acestei organiza ii, n 1979 aceasta i-a schimbat denumirea n Mastercard. Astfel, aceast organiza ie a cunoscut, ca i BankAmericard (VISA Interna ional), o dezvoltare rapid, ajungnd ca n 1990 s aib peste 90 milioane de carduri Mastercard n circula ie. Cardul reprezint un mijloc de plat aprut ca o alternativ la instrumentele clasice de decontare, numerarul i cec-ul, fiind un instrument de plat fr numerar, prin care posesorul autorizat al cr ii pltete, achit contravaloarea unor bunuri sau servicii procurate numai de la anumi i vnztori (comercian i) abilita i s accepte asemenea cr i (pl i), prin utilizarea cr ilor de plat putndu-se ob ine i lichidit i de la banca emitent, n limitele soldului din cont.
200

Cardul este un instrument de plat tot mai des folosit, presupunnd trei participan i: emitentul; de intorul; comerciantul. Cardul este un suport de tranzac ie standardizat, securizat i informatizat, care are urmtoarele elemente definitorii: o numrul cardulului; o denumirea i sigla emitentului; o holograma vizibil la lumina natural; o banda magnetic; o un panel pentru semntura de intorului. Un card este n mod uzual acceptat de ctre comercian i ca mijloc de plat a obliga iilor asumate de ctre utilizator la procurarea mrfii, consumul de servicii sau la ob inerea de avansuri n numerar. 4.2. Tipologia cardurilor Cardurile, indiferent de func iunile ndeplinite, au o serie de trsturi comune care le confer uniformitate tehnologic i recognoscibilitate universal, eviden iindu-se totui criterial categorii dinstincte de carduri: Dup modul de stocare a caracteristicilor de securizare: Carduri cu band magnetic; Carduri cu micropocesor. Cardul cu band magnetic asigur pe trei piste distincte ncriptarea i securizarea unor informa ii despre utilizatorul cardului, emitentul acestuia, precum i a algoritmului unic de codare/decodare a datelor de verificare a validit ii acestui instrument de plat. Cardul cu microprocesor (chip), smartcardul dispune de un chip ataat pe avers, care asigur stocarea informa iilor de securitate direct n acest chip, putnd, op ional, asigura alimentarea i golirea financiar (transfer efectiv de fonduri), func ionnd pe principiul unui portofel electronic. n func ie de sursa de acoperire a cheltuielilor: Debit carduri; Credit carduri. Cardurile de debit asigur achizi ionarea de bunuri sau servicii sau retrageri de numerar fr prezen a efectiv a nsemnelor monetare,
201

condi ia esen ial de func ionare a acestui tip de card reprezentnd-o prezervarea unor fonduri ntr-un cont de card i efectuarea de cheltuieli n limita soldului disponibil. Toate pl ile efectuate prin intermediul unui astfel de card se regsesc n grupa debitrilor contului ataat cardului, un card de debit putnd func iona printr-un cont curent de opera iuni sau printr-un cont dedicat tranzac iilor cu carduri. Cardurile de credit asigur utilizatorului achizi ionarea de bunuri i servicii sau retrageri de numerar, pl ile efectundu-se dintr-un credit sau o linie de credit acordate pe numele posesorului de card. Cardurile de credit pot mbrca dou forme esen iale, dup gradul de expunere al bncii fa de creditul poten ial: opentru utilizatorii fr o credibilitate bancar considerabil sau n lipsa cunoaterii comportamentelor bancare anterioare ale acestora, cardul de credit pus la dispozi ie este de tip charge, caz n care posesorul este obligat ca ntr-un anumit termen (maxim o lun) s acopere depirea unui sold nregistrat (credit overdraft) sau creditul temporar acordat. opentru utilizatorii cu deschidere de credit rezonabil, banca pune la dispozi ie cardul de credit cu func iuni depline, cheltuielile fiind acoperite printr-un plafon sau linie de mprumut negociat anterior. n func ie calitatea emitentului: Carduri emise de bnci; Carduri emise de alte institu ii sau organiza ii; Cardurile bancare fac parte din instrumentele de plat i de retragere autorizate de bnci. Extinderea lor n ntreaga lume a fcut ca numrul de intorilor i volumul pl ilor reglate prin cr i bancare s creasc considerabil, n acest context, aprnd un fenomen nou, interbancaritatea, care permite de intorilor de carduri, indiferent de banca ce le-a emis, s le utilizeze n toate distribuitoarele de numerar i pe lng to i comercian ii. Cardurile private sunt emise de ntreprinderi comerciale pentru a facilita pl ile cumprtorilor din magazine i eventual de a le oferi facilit i de credite, fiecare card fiind emis de o filial a bncii comerciantului. n func ie de momentul nregistrrii tranzac iei: cu plata mai trziu (pay later); cu plata nainte (pay before); cu plata pe loc (pay now).
202

Sistemul pay later: de intorul de card i regleaz datoriile fa de banc la anumite intervale de timp, stabilite de comun acord cu aceasta, dup ce tranzac ia ntre el i comerciant a avut loc. Exist dou tipuri de cr i de credit de acest fel, prezentate i mai sus: credit card posesorul de card are deschis permanent o linie de credit, avnd obliga ia reglrii periodice a soldului contului i charge card posesorul de card are obliga ia ca la sfritul fiecrei luni s-i regleze cheltuielile. Sistemul pay before: de intorul de card pltete serviciile pe care i le faciliteaz cardul nainte de a beneficia de ele (n momentul n care i se elibereaz cardul), fiind cazul cardurilor de acces la metrou, al cardurilor pentru telefon. Sistemul pay now: de intorul de card pltete bunurile cumprate sau serviciile de care beneficiaz n momentul derulrii tranzac iei, prin debitarea automat a contului, sistemul presupunnd utilizarea cardului de debit. 4.3. Sisteme de realizare a pl ilor prin card Printre sistemele mondiale majore care asigur cu succes globalizarea pl ilor prin carduri, se pot aminti: VISA International, Europay International (EPY), American Express, MasterCard International, Dinners (Belgia), JCB etc. aceste sisteme mondiale sau regionale asigurnd, sub forma unor organiza ii non-profit, generarea unui comportament de pl i uniform, excluznd orice barier na ional, moned tradi ional sau comportament financiar particular. VISA Interna ional VISA Interna ional este o organiza ie nonprofit, proprietate a membrilor ei, nfiin at i subven ionat prin intermediul taxelor i costurilor de participare, fiind alctuit din organisme financiare, cum ar fi bnci comerciale, case de economii etc. n momentul de fa sunt peste 850 milioane de carduri ce poart simbolul VISA n ntreaga lume, cardurile VISA fiind acceptate n peste 17 milioane de loca ii care au afiat simbolul unic VISA i n peste 550.000 de automate bancare. Instrumentele de plat i creditare puse la dispozi ie de VISA Interna ional sunt urmtoarele: Cardul de debit VISA Classic Cu un debit card VISA Classic clien ii pot avea un acces convenabil, controlabil i global la fondurile lor, serviciile suplimentare
203

oferite de emitent contra-cost, specifice acestui tip de card, fiind: nlocuirea cardurilor n situa ii excep ionale (furt, pierderi etc.); eliberarea de numerar cu maxim operativitate. Cardul de credit VISA Classic, cu o linie de credit aprobat anterior, poate fi o alternativ viabil pentru reducerea timpului i costului reclamate de primirea unui mprumut de valori mici n sistemul clasic, clien ii putnd cheltui, n limita plafonului aprobat, folosind cardul, n acelai timp, emiten ii putnd extinde creditul ntr-un mod practic i profitabil. n sisteme off-line, autorizarea telefonic prin voce ajut la minimalizarea folosirii greite a cardului i a fraudelor, de intorii de carduri bucurndu-se de oportunit ile de a face cumprturi i de a ob ine numerar la un mare numr de bnci, comercian i i ATM-uri. Cardul de tip VISA Business Este un produs destinat a fi utilizat de persoane ce cltoresc i ntre in n mod regulat afaceri i au un poten ial financiar ridicat (firme, personal angajat al firmelor comerciale, patroni, familii bine situate) Utilizarea acestui tip de card este asemntoare cu cea a classic cardului pentru achitarea cltoriilor de afaceri, cazrii, nchirierii de autoturisme, a vacan elor etc. Cardul de tip Gold Card/Premier este utilizat de ctre emiten i pentru a intra n rela ii cu clien ii importan i, acest card dominnd n prezent pia a, n scopul satisfacerii nevoilor clien ilor i ale pie ei, emiten ii putnd aduga i alte servicii, cum ar fi: telephone-banking, rate de mprumut speciale, asigurare, tarife privilegiate pentru cltorie, hotel i nchirieri de maini, acces la saloanele de business din aeroporturi etc. Cardul de tip Electron Cardeste un debitcard electronic care ofer bncii emitente posibilitatea de a aduga serviciilor existente de eliberare de numerar, prin intermediul ATM-urilor, realizarea de tranzac ii la EFTPOS-uri, cu riscuri mici sau chiar inexistente. Prin utilizarea electron-cardului se poate nlocui circula ia numerarului, prin distribuirea debit-cardurilor clien ilor i crendu-le posibilitatea de a avea acces n re eaua dispozitivelor de eliberare automat a numerarului (ATM), re eaua fiind folosit pentru acest scop n 40 de ri (peste 8 milioane de puncte comerciale de acceptare i mai mult de 500.000 de ATM-uri). VISA Cash opereaz ntr-un sistem deschis i poate fi folosit pentru cumprturi de valoare mic n locurile n care, n mod tradi ional, se folosesc bancnotele i moneda metalic, de la punctele de
204

difuzare a presei, la plat pentru locul de parcare. Un astfel de card, care arat identic cu un card bancar, este dotat cu un microprocesor care con ine i proceseaz bani sub forma de date electronice n momentul folosirii, suma exact de bani fiind dedus din chip i pe display-ul terminalului aprnd suma de bani rmas n card. Exist trei tipuri de astfel de carduri: de unic folosin , rencrcabile, multifunc ionale. Afinity Card este un produs rezultat n urma unui acord ntre VISA i alte organiza ii i grupuri/ntreprinderi care nu pot fi membre VISA, cum ar fi autocluburi, societ i profilate pe nchirieri auto, organiza ii profesionale sau de caritate. VISA Travellers Cheques (cecuri de cltorie) sunt destinate acoperirii cheltuielilor pe perioada vacan elor i a cltoriilor de afaceri, re eaua creat de VISA fiind n prezent cea mai dezvoltat re ea de astfel de cecuri, acestea emi nd n 14 tipuri de valute. Europay International Europay International este o organiza ie non-profit, proprietate a membrilor ei, nfiin at i subven ionat prin intermediul taxelor i a costurilor de participare. Europay International cuprinde societatea MasterCard International, cu sediul n SUA i Eurocard International, cu sediul n Belgia, cele dou societ i acordnd reciproc dreptul de emitere i acceptare a cr ilor de plat MasterCard i Eurocard pe teritoriul na ional al membrului. Ca rezultat al acestei structuri, bncile membre Europay pot emite i accepta att cr ile de plat Eurocard (care reunesc siglele Eurocard i MasterCard), ct i MasterCard (care nu poart i sigla Eurocard). Europay International a creat o gam larg de produse pentru diversele categorii de clien i atrai. Eurocard/MasterCard classic card este un card tip debit-card care se adreseaz tuturor categoriilor de utilizatori prezentnd un anumit grad de siguran , putnd fi folosit att pentru tranzac ii comerciale, ct i pentru ob inerea de numerar, prin intermediul echipamentelor electronice (ATM, POS) sau cu preluarea manual a datelor opera ionale. Cirrus este un card tip debit-card care se adreseaz categoriilor de utilizatori cu grad nalt de risc, putnd fi folosit n ntreaga lume pentru retragerea de numerar prin intermediul echipamentelor electronice (ATM). Eurocard ATM este un card tip debit card care se adreseaz categoriilor de utilizatori cu grad nalt de risc, putnd fi folosit numai n
205

Europa pentru retragerea de numerar prin intermediul echipamentelor electronice (ATM). Eurocheque este un cec de cltorie acceptat numai n Europa, adresat persoanelor care cltoresc frecvent i nu de in conturi n banc. Maestro este un card tip debit, care se adreseaz categoriilor de utilizatori cu grad nalt de risc, putnd fi folosit n ntreaga lume pentru tranzac ii comerciale prin intermediul echipamentelor electronice (POS). Europay CLIP combin avantajele numerarului, cu uurin a n folosire, securitatea absolut i capacitatea unic de folosire oriunde n lume. Valoarea nglobat n card este stocat n chip, sumele pltite deducndu-se n momentul efecturii unei tranzac ii, astfel nct nu este necesar conectarea on-line sau n PIN. American Express American Express este un sistem global de pl i prin carduri promovat de banca american American Express. Cardurile, n varianta debit sau credit American Express, destinate n special agen ilor economici sau persoanelor fizice cu poten ial financiar ridicat, mbrac n prezent urmtoarele forme: Business Card, Gold Card, Classic Card. Business Card este orientat ctre acea categorie de clien i care cltoresc foarte mult n interes de serviciu i ntre in n mod regulat rela ii de afaceri cu clien i cu un poten ial financiar personal foarte ridicat Cardul Gold Card American Express a fost creat pentru categorii de clien i cu un poten ial financiar foarte mare, impunndu-se anumite condi ii speciale la eliberarea produsului. Cardul Classic Card American Express se poate elibera oricrei categorii de client persoan fizic, fiind un produs cu o larg utilizare interna ional, destinat satisfacerii necesit ilor de consum ale clien ilor obinui i ai bncilor. n activitatea de transfer a fondurilor au aprut alternative la utilizarea cardurilor existente pe baz magnetic sau cu microprocesor, din dorin a de stopare a fraudelor i de a oferi facilit i perfec ionate de transfer, ns datorit costurilor ridicate noile instrumente sunt utilizate experimental. Crypt card se bazeaz pe un sistem electronic computerizat, care asigur prelucrarea rapid a datelor, fiind complet independent de calculator, oferind o securitate complet printr-un procesor i un ceas, dispunnd de un procedeu de codificare aleator, fr a diminua performan ele.
206

Laser card sub form non magnetic, dispune de o mare densitate a nregistrrilor, avnd cea mai mare capacitate de memorie optic, de 500 de ori mai mare ca aceea a cardurilor cu microprocesor. Digital credit reprezint noul sistem de pl i introdus de VISA, permi nd codificri care asigur un numr unic fiecrei tranzac ii, efectuat de oricare comerciat, de oriunde. Cardurile foto cu difuzia culorii, care permit imprimarea fotografiei posesorului, a semnturii, reducnd astfel fenomenul infrac ional. Cardul optic este una dintre cele mai recente inova ii, bazndu-se pe fibra optic, presupunnd introducerea n structura cardului a unei benzi optice utilizat n sistemul CD-ROM care coexist cu o band magnetic, majorndu-se memoria i crescnd siguran a informa iilor. 5. Tehnicile de plat prin virament 5.1. Acreditivul documentar Acreditivul documentar reprezint o tehnic de plat utilizat n schimburile comerciale na ionale i interna ionale, n cadrul crora ntre vnztor i cumprtor se interpune o ter persoan, banca n calitate de garant intermediar, care asigur pe cumprtor c va intra n posesia mrfurilor dorite i pe vnztor c-i va ncasa contravaloarea mrfurilor vndute, n condi iile contractului de vnzare-cumprare ce stabilesc preten iile pr ilor. La cererea cumprtorului, banca se angajeaz direct fa de vnztor s-i plteasc o sum de bani determinat, pe baza prezentrii de ctre acesta a unor documente specificate n mod expres n scrisoarea de deschidere a acreditivului. Acest angajament este independent de solvabilitatea cumprtorului, de acordul acestuia cu marfa sau cu alte mprejurri care s-ar ivi dup expedierea mrfurilor i care ar putea determina pe cumprtor s refuze plata. Regula esen ial care asigur automatismul pl ii garantate de acreditiv este obliga ia absolut ca documentele prezentate de expeditor s fie ntocmite n strict conformitate cu condi iile acreditivului, orice neregularitate n acest sens determinnd exonerarea bncii de obliga ia de plat, care devine dependent exclusiv de acordul partenerilor comerciali. Elementele acreditivului sunt: Elementele definitorii, care con in informa ii cu privire la:
207

o pr ile implicate: cumprtorul numit i ordonator, care d instruc iuni bncii sale pentru deschiderea acreditivului; banca emitent sau ordonatoare, care deschide acreditivul; banca avizatoare a vnztorului; vnztorul sau beneficiarul care expediaz mrfurile i apoi depune la banca sa documentele ntocmite n conformitate cu condi iile din acreditiv; o locul i data emiterii i ale expirrii valabilit ii acreditivului; o suma, valuta, denumirea i cantitatea mrfurilor, pre ul etc. Elemente referitoare la documente, cuprind documente obligatorii (factura, documente de transport, poli a de asigurare, modul de livrare) i documente facultative. Elemente referitoare la etapa de utilizare a acreditivului, care con ine instruc iuni pentru banca avizatoare referitoare la modalit ile de rambursare. Etapele unui acreditiv sunt: deschiderea acreditivului, urmnd un circuit de la contractare pn la avizarea deschiderii acreditivului, transmis vnztorului; utilizarea acreditivului, urmnd un circuit de la expedierea mrfii ctre cumprtor pn la plata documentelor ctre vnztor; modificarea (eventual) a acreditivului, care urmeaz un circuit de la cererea de modificare pn la avizul modificat, transmis de cumprtor ctre vnztor. Etapele i circuitele se realizeaz prin intermediul bncii importatorului (cumprtorului) i bncii exportatorului (vnztorului). Dup forma acreditivelor documentare, acestea pot fi: revocabile, care pot fi modificate de ctre banca emitent n orice moment, fr nici un aviz prealabil al beneficiarului; irevocabile, care presupun angajamentul ferm al bncii emitente de a efectua plata n favoarea beneficiarului, cu condi ia ca documentele prezentate de acesta s fie conforme cu termenii i condi iile din acreditiv, ele putnd fi neconfirmate i confirmate, n func ie de implicarea bncii confirmatoare. Situa iile particulare (specifice) generate n deschiderea acreditivelor au determinat diferite tipuri de acreditive. Acreditivul transferabil este utilizat n situa ia n care beneficiarul i exprim dreptul su de a solicita bncii avizatoare s transfere acreditivul, par ial sau total, unui al doilea beneficiar, pentru aceasta acreditivul trebuind s ndeplineasc anumite condi ii.
208

Acreditivul back to back, un caz particular al celui transferabil, cnd ntre furnizor i cumprtor intervine un al treilea intermediar, care va cumpra marfa de la furnizor, deschizndu-se un al doilea acreditiv din ordinul intermediarului (devenit la rndul su cumprtor) n favoarea furnizorului; Acreditivul rennoibil, form de acreditiv prin care suma este rentregit automat, dup fiecare plat, fr o modificare special a acreditivului; Acreditivul cu clauz roie, form de acreditiv, cu o clauz special, care permite bncii s acorde avansuri beneficiarului nainte de prezentarea documentelor. 5.2. Incasso-ul documentar Acesta reprezint o tehnic de plat folosit atunci cnd ncrederea ntre parteneri, legat de ndeplinirea obliga iilor contractuale, este mai mare dect n cazul acreditivului, n acest bncile neangajndu-se la plat, ele avnd doar rolul de gestionare a documentelor. Pr ile implicate n derularea incasso-ului sunt: vnztorul numit i trgtor; banca remitent (a vnztorului) care efectueaz plata; cumprtorul, numit tras. n principiu, modul de func ionare a incasso-ului documentar presupune ca banca vnztorului s remit spre ncasare bncii cumprtorului documentele depuse de ctre vnztor, care fac dovada livrrii mrfurilor i pe care banca cumprtorului le elibereaz acestuia numai contra plat. n practica bancar se folosesc mai multe tipuri de incasso-uri, ce se deosebesc ntre ele n func ie de gradul de ncredere ntre parteneri. Astfel, trgtorul stabilete forma de eliberare a documentelor: o contra plat; o contra acceptare a unei trate sau emiterea de ctre tras a unui bilet la ordin; o contra angajamentului de plat. ntregul proces de derulare a unui incasso documentar parcurge dou faze: emiterea ordinului de ncasare, nso it de documentele respective; ncasarea propriu-zis. n cadrul celor dou faze, fiecare participant are anumite ndatoriri pe care trebuie s le ndeplineasc.
209

Un caz particular de incasso documentar l reprezint incasso-ul simplu, care presupune c documentele comerciale nso esc marfa pe tot parcursul transportului, pn la destina ie. 5.3. Scrisoarea de garan ie bancar Aceasta reprezint cea mai asiguratorie tehnic, dar i instrument de decontare din cadrul rela iilor de pl i, fiind o obliga ie irevocabil de plat a unei bnci n cazul nendeplinirii rela iilor contractuale de ctre o ter persoan, sub forma unui angajament separat i independent de datoria ordonatorului sau de rela ia contractual dintre ordonator i beneficiar. Garan iile bancare pot fi emise direct de ctre banca ordonatorului sau indirect, n cazul cnd banca ordonatorului deleg o alt banc s emit scrisoarea de garan ie. Elemente ale garan iei bancare sunt: pr ile implicate: ordonatorul, cel care solicit garan ia, beneficiarul garan iei, banca garant, care emite garan ia; obiectul garan iei, ce anume se garanteaz; valoarea garan iei, care trebuie s fie fix; forma de angajament a bncii, care determin natura garan iei; accesorie, solidar, la cerere, independent; condi iile i modul de executare a garan iei. n func ie de for a angajamentul bncii de a plti garan iile pot fi: cau iunea, bancar, solidar etc. care are un caracter secundar ca inten ie i form, garantului pretinzndu-i-se plata numai dac ordonatorul nu i-a ndeplinit obliga iile contractuale; obliga ia de plat, reprezint angajamentul de plat primordial ca form i secundar ca inten ie, prin care banca este obligat s plteasc dac ordonatorul nu i-a ndeplinit obliga iile: n practica bancar au aprut multe tipuri de garan ii bancare, n func ie de obiectul contractului respectiv, printre acestea enumerndu-se: o garan ii bancare pentru licita ii; o garan ii bancare de bun execu ie a livrrii mrfurilor; o garan ii bancare de restituire a avansului, n cazul nerespectrii obliga iilor etc. 5.4. Compensarea multilateral a pl ilor Pentru c pl ile sunt n numr foarte mare (milioane pe zi) efectuarea acestora a devenit foarte dificil, pl ile fiind ngreunate i
210

prin faptul c exist mai multe circuite monetare paralele, precum emisiunea de bancnote, emisiunea de moned divizionar, de moned scriptural. Obiectul compensrii multilaterale l constituie pl ile interbancare fr numerar, pe suport de hrtie. Obliga iile de pl i ordonate de ctre clien ii bncilor creeaz obliga ii reciproce ntre bnci i, pentru stingerea acestora, se realizeaz un transfer ntre circuitele monetare, intra i interbancare, n func ie de localizarea conturilor clien ilor, prin utilizarea monedei centrale. Opera iile curente ale bncilor determin frecvent i procese de conversie, care implic transformarea unei forme a monedei n alt form. Prin opera iile de transfer i de conversie circuitele monetare se ntreptrund, se coreleaz i se translateaz, pentru echilibrarea operaiunilor de pl i fiind necesar organizarea, la nivelul sistemului bancar, a sistemului de compensare, care s opereze zilnic transferurile i s stabileasc soldurile reciproce ale titularilor de conturi, a cror stingere, ca opera ie final, s duc la finalizarea circuitului global de pl i zilnic. Compensarea n sistemul de pl i nseamn, pentru fiecare banc, compararea, n cadrul unei perioade date, a drepturilor de ncasri, sume creditoare i a obliga iilor de pl i, sume debitoare, fa de alt banc sau de celelalte bnci, n scopul de a stabili msura n care acestea se elimin reciproc i, n final, de a determina suma net rmas de ncasat sau de pltit. n acest sens, compensarea multilateral se definete ca fiind un sistem de lichidare de crean e prin concentrarea tuturor debitelor pentru to i debitorii i a tuturor crean elor pentru to i creditorii, pe un singur debitor i creditor, unde, fcndu-se diferen a se ob ine pentru fiecare participant un singur sold, debitor sau creditor, dup soldul opera iunilor compensate. n func ie de modalitatea de compensare se delimiteaz: compensarea n sistem brut, cnd se supun compensrii centralizate, la centru de compensare, toate opera iunile dispuse de clien ii bncilor sau cele n favoarea acestora; compensarea n sistem net, cnd fiecare dintre bncile intrate n compensare i stabilete, prin nsumare i compensare, soldul opera iunilor reciproce cu fiecare din bncile participante la compensare, centrul de compensare realiznd compensarea pe baza acestor solduri nete, ceea ce reduce fluxul de informa ii dintre centru i bnci. n func ie de ecartul temporal dintre momentul efecturii compensrii i cel al decontrii efective, se delimiteaz:
211

decontarea post-compensare, care presupune efectuarea prealabil a compensrii, a regularizrii pl ilor ntre bnci, bncile primind sumele ce se cuvin beneficiarilor i dup aceea aceste sume sunt virate n conturile acestora. decontarea ante-compensare, numit decontarea n timp real, permite, datorit tehnologiei informatice, transferul imediat a sumei, cuprins n mesajul ajuns la destina ie, n contul clientului, accelernd circuitele de pl i. Etapele procesului de compensare sunt urmtoarele: oeviden ierea tuturor opera iilor reciproce ale bncilor, i = j, intrate n compensare i elaborarea situa iei ah a sumelor opera ionale interbancare, T; debitoare, D i creditoare, C; odeterminarea, prin nsumare, a sumelor opera ionale, debitoare i creditoare ale fiecrei bnci;
n j =1 n

Di = Dij Ci = Cij
j =1

(44)

odeterminarea, prin diferen , a soldurilor opera ionale, So, debitoare (-) i creditoare (+), pentru fiecare banc, la casa de compensare, aceasta implicnd stingerea obliga iilor reciproce dintre bnci: Soi = Di Ci (45) determinarea gradului de compensare opera ional (Go):
n i =1 n n i =1

Ti Si
Go =
(46)

Ti
i =1

odeterminarea soldului provizoriu, Sp, al fiecrei bnci la casa de compensare, prin nsumarea soldului ini ial, Si, de la nceputul zilei, cu soldul opera ional, So: Sp = Si So (47) oangajarea de mprumuturi, Ib, pe pia a interbancar, de ctre bncile cu solduri provizorii debitoare, Sp (d), de regul de la bncile cu solduri provizorii creditoare, Sp (c) i determinarea soldurilor finale, Sf, la Casa de compensare: Sf = Sp (d ) + Ib Sf = Sp (c) Ib (48)
212

Bncile introduc i accept n compensarea multilateral ordine de plat i cecuri barate, acestea numindu-se i instrumente de plat compensabile. n fiecare zi lucrtoare se ine o edin de compensare a pl ilor interbancare de mic valoare. Instrumentele de plat sunt grupate pe bncile ini iatoare i pe bnci destinatare, astfel: instrumente de plat compensabile; instrumente de debit; instrumente de credit. Aceste grupe de instrumente formeaz pachete de instrumente de plat compensabile, fiecare pachet fiind nso it de o band de control totalizatoare a sumelor nscrise pe instrumente. Pe baza dispozi iilor centralizatoare, banca prezentatoare (iniiatoare) completeaz cte un borderou al dispozi iilor centralizatoare pentru fiecare banc primitoare (destinatar). Instrumentele de plat compensabile primite de la celelalte bnci participante sunt analizate de banca destinatar (primitoare) n vederea acceptrii sau refuzrii lor. Fiecare formular de refuz este nso it de o band de control totalizatoare a sumelor nscrise pe instrumentele de plat compensabile refuzate. Dup pregtirea instrumentelor de plat i refuz, bncile prezentatoare sau ini iatoare completeaz formularul de compensare, separat pe sume de ncasat i sume de pltit, sume de ncasat refuzate, sume de pl i refuzate. Dup nchiderea edin ei de compensare, ntr-un interval de maxim o or, inspectorul de compensare este obligat s transmit coninutul formularelor centralizatoare de compensare institu iei centrale de compensare. De-a lungul timpului, n cadrul sistemelor de pl i intermediate de ctre bnci, s-au manifestat diverse riscuri, precum: oriscul de decontare, determinat de posibile deficien e n realizarea pl ilor, concretizat n: riscul de lichiditate, cnd pltitorul nu poate onora temporar plata la scaden , avnd capacitatea s efectueze plata n viitor; riscul de credit, cnd pltitorul se dovedete insolvabil n prezent i n viitor. oriscul opera ional, determinat de tehnologiile de operare, de natur informatic, generatoare de erori.
213

Riscurile individuale ale bncilor pot declana, n condi iile unei gestiuni inandecvate a acestora, riscuri sistemice, insolvabilitatea i falimentul unei bnci putnd genera falimentele altora, afectnd sistemul bancar n ansamblu. Prevenirea riscului sistemic se poate realiza prin: o asigurarea irevocabilit ii pl ilor intrate n compensare, prin cooperarea dintre bnci sub coordonarea Casei de compensare i a Bncii centrale; o selectarea, ierarhizarea i limitarea participan ilor, n scopul asumrii responsabilit ii de ctre acetia; o echilibrarea intrazilnic a compensrii, stabilirea priorit ilor i firelor de ateptare; o men inerea lichidit ii partenerilor, prin renegocierea scadenelor, reprogramarea pl ilor etc. n reglementrile actuale referitoare la sistemele de compensare din rile dezvoltate se mbin sprijinirea elastic prin credite intrazilnice sau pe perioade mai mari, cu msurile de disciplinare a participan ilor. Controlul asupra accesului, limitarea gradului de participare n func ie de poten ial, prin limite financiare bilaterale sau multilaterale, reduc expunerea fiecrui participant i, prin extindere, diminueaz gradul de expunere a ntregului sistem. 5.5. Pl ile electronice n perioada contemporan, transferurile monetare se realizeaz n propor ie nsemnat prin intermediul sistemului electronic de transfer al fondurilor. Sistemul electronic de transfer al fondurilor reprezint ansamblul dispozitivelor i procedeelor speciale care asigura deplasarea fluxurilor monetare de la posesor la beneficiar intr-un mediu exclusiv electronic. Prin intermediul acestui sistem, pl ile se efectueaz n timp real i nu mai solicit prezen a suportului de hrtie doveditor. Instrumentele de plat de natura cardului presupun un transfer electronic al fondurilor (banilor), constituind circuitul monedei electronice. Prin moned electronic se n elege totalitatea instrumentelor i tehnicilor moderne, care permit transferul de fonduri fr suport de hrtie sau magnetic. n sistemul electronic de transfer al banilor intervin urmtoarele verigi: distribuitorul automat de numerar;
214

automatul bancar (bancomatul sau trezorierul automat); terminalele de la punctele de vnzare (EFT-POS). Transferul electronic al fondurilor necesit terminale la punctele de vnzare (cu circuit deschis/sau nchis), opera ii de decontri la punctele cu certificator, opera iuni specifice efecturii pl ilor cu cr ile de plat n lei. Distribuitorul automat de numerar este un dispozitiv electromagnetic, care permite utilizatorului autorizat s retrag numerar, de regul, sub form de bancnote. Acesta are o configura ie apropiat de un telefon public, fiind prevzut cu o tastatur, un mic ecran, o fant i o ni special unde cad bancnotele. Dispozitivul automat de eliberare de numerar (ATM) reprezint un ghieu de banc automat, numindu-se i trezorierul automat, operarea ATM-urilor implicnd un card pe care utilizatorul l introduce n dispozitiv n vederea identificrii. Dup identificarea sa, utilizatorul poate beneficia de anumite servicii care depind de func iunile incorporate n ATM i de tipul cardului pe care utilizatorul l posed, aceste servicii putnd fi: eliberare de numerar din contul clientului; ob inerea extrasului de cont; alimentarea contului de intorului de card. n meniul de op iuni, deci n ansamblul de opera iuni sunt cuprinse, printre altele: o plata facturilor datorate furnizorilor; o analiza fluxului de numerar; o situa ii i alte informa ii financiare; o decizii financiare i de management. n general, eliberarea de numerar pe baza cardurilor se realizeaz fie direct la ghieele bncilor, fie prin intermediul ATM-urilor, metoda de eliberare prin utilizare ATM-urilor prezentnd avantaje majore fat de cea realizat de ctre operatorul uman, avantajele constnd n: o siguran a opera iunilor; o disponibilitate nelimitat; o prestarea serviciului n spa ii nonbancare; o decongestionarea ghieelor bncii; o plata salariilor prin conturi bancare; o alte facilit i, precum eliberarea extraselor de cont. n cazul utilizrii cardurilor unei bnci n ATM-uri apar innd altor bnci, respectiva banc pltete bncii posesoare a ATM-ului un
215

comision pentru fiecare opera ie de extragere de numerar; conform regulilor VISA/Eurocard, comisionul putnd fi perceput ulterior utilizatorului de card. Puncte electronice de vnzare la comercian i (EFT POS transfer electronic al fondurilor la punctele de vnzare), reprezint medii electronice de efectuare a tranzac iilor comerciale, fiind dispozitive automate care asigura autorizarea opera iunilor, stocarea informa iilor financiare i decontarea tranzac iilor efectuate prin intermediul cardurilor, autorizarea fiind nlesnit datorit unui element special al dispozitivului, numit PIN PAD, unde de intorul i introduce numrul personal de identificare (PIN Personal Identification Number) i, n cazul n care se primete autorizarea tranzac iei, vnztorul este sigur c are n fa un cumprtor de ncredere, de ndat ce tranzac ia este autorizat, dispozitivul furniznd nota de plat n dou exemplare. n func ie de condi iile spa iale i de nzestrarea tehnologic, transferul se poate realiza prin trei procedee: o terminale la punctele de vnzare cu circuit deschis, constnd dintr-un dispozitiv de lucru amplasat n spa iile de vnzare, utilizarea realizndu-se n timpul programului, cu acordul comerciantului; o terminale la punctele de vnzare cu circuit nchis, utilizat n cazul n care nu sunt posibilit i de intreconectare la calculatorul bncii, opera iile de decontare realizndu-se prin nregistrri electronice n contul fiecrui participant (client, vnztor, banc), utilizndu-se trei smart carduri (carduri inteligente distincte: al utilizatorului (user card), al comerciantului (job card) i cel ncorporat n dispozitiv (device card); o decontri la punctele de vnzare prin certificator. Avantajele utilizrii acestui dispozitiv sunt: eliminarea factorului uman n procesul de autorizare i decontare; creterea vitezei de operare; eliminarea numerarului i a tuturor inconvenientelor legate de administrarea sa; alimentarea conturilor comercian ilor cu contravaloarea bunurilor i serviciilor vndute prin sistemul cu carduri; constituirea unui portofoliu constant de clien i ai comercian ilor care accept cardurile ca mijloc de plat. 5.6. Pl i prin banc la domiciliu Creterea numrului de bnci, ndeosebi a marilor bnci-centre de moned, ofer o gam larg de servicii bancare informatizate, unele din
216

aceste servicii constituindu-se n servicii bancare independente, oferite de firme specializate, acceptate de bncile care nu posed asemenea facilit i, toate reprezentnd servicii bancare la domiciliu. Caracteristicile diferitelor servicii variaz mult: verificarea conturilor, lichidarea depozitelor i conturilor, transferul de fonduri ntre conturi, plata titlurilor, prelucrarea lunar sau periodic a conturilor, situa ia carnetelor de cecuri, brokeraj, catalogarea electronic a mrfurilor etc. Costurile func ionale pentru utilizarea unor asemenea facilit i la domiciliu variaz n func ie de serviciile primite, pentru client semnificnd o cretere cu cca 2-3 % a cheltuielilor aferente serviciilor bancare, acestea putnd include ns i informa ii investi ionale, gestiunea stocurilor, administrarea portofoliului etc. Evident, utilizarea bncii la domiciliu implic stpnirea tehnologiei informatice, ns aceasta ofer noi oportunit i de informare rapid asupra conturilor proprii, permi nd totodat conducerea afacerilor financiare i bancare mult mai convenabil, mbunt ind capacitatea de a gestiona conturile bancare i de a administra planul financiar. Banca la domiciliu este o tehnic de plat creat i dezvoltat relativ recent, fiind comod pentru persoanele fizice i firme mici. Acest sistem de pl i cuprinde procedurile i documentele care permit contactul cu banca, fr o deplasare la sediul acesteia, ci direct de la domiciliu, prin conectarea la calculator, fax, telex, telefon. Prima form a bncii la domiciliu a fost banca prin telefon, apoi banca prin video, apoi marile sisteme de pl i i informa ii. Tot aici sunt cuprinse televiramentul, facturile electronice, comenzi de carduri sau de cecuri. n Romnia, acest sistem este abia n faza incipient. 6. Circuitele de pl i n cadrul sistemelor de pl i dezvoltate momentele efecturii pl ilor, mesajul, acoperirea i stingerea se deruleaz succesiv, fr s necesite perceperea distinct a fiecruia din aceste momente, n principiu mesajul, mijlocul de informare privind elementele esen iale ale pl ii confundndu-se adesea cu plata ca flux de valori. Indiferent de natura tranzac iei sau a persoanei fizice sau juridice care a ordonat transferul fondurilor, circuitele de plat, de transfer al fondurilor, se poate realiza prin:
217

Transferuri clasice Transfer letric prin pot (par avion) Transfer telegrafic; Transferul electronic. 6.1. Transferuri clasice 6.1.1. Transferul letric Din punct de vedere istoric, este primul utilizat de bnci i, n esen , const n transmiterea fizic a nscrisului printr-un anumit mijloc de transport (de la caleac la avion) de la o banc la alta. Documentul n sine con ine toate detaliile referitoare la cine a ordonat plata, n favoarea cui se va plti suma, suma de plat, moneda i, dup caz i alte detalii etc. n prezent, transferul letric se realizeaz, cel mai adesea par avion. n practica abrevierilor specific bancare se utilizeaz MT (Mail Transfer.) sau dup caz AMT (Air Mail Transfer) de regul fiind circuitul de transfer cel mai ieftin, dar cel mai pu in rapid. 6.1.2. Transferul telegrafic A nceput a fi utilizat de bnci la scurt timp dup descoperirea telegrafiei, o dat cu noile realizri tehnice n domeniu: transmiterea prin cablu, iar n prezent prin telex i fax. Abreviat TT (Telegrafic transfer) constituie o modalitate mult mai rapid de transmitere a informa iilor privind transferul fondurilor dect transferul letric i, binen eles, mai scump. n esen , con ine aceleai detalii ca i transferul letric. 6.2. Transferul electronic Reprezint calea actual de transmitere a mesajelor i valorilor n sistemele de pl i na ionale i ndeosebi interna ionale, concretizndu-se n sisteme computerizate de pl i, gestionate de institu ii specializate. 6.2.1. Sistemul SWIFT SWIFT constituie o tehnic computerizat de transmitere a mesajelor. ntr-o abordare simpl, este similar transferului telegrafic sau prin
218

telex, cu particularit ile determinate de sistemul computerizat integrat care l definete i securitatea absolut a transmiterii informa iilor. Expresia SWIFT, utilizat adesea ca un termen n sine, reprezint, de fapt, abrevierea pentru Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications (Societatea pentru Telecomunica ii Financiare Interbancare Mondiale), societate constituit n 1973, prin asocierea a 239 de bnci din diferite ri, cu sediul la Bruxelles i care a devenit opera ional ncepnd cu 1977. Func ia principal a sistemului este aceea de re ea de transfer, efectund acceptarea, validarea, stocarea i furnizarea informa iilor. Transmiterea mesajelor n sistem SWIFT se poate realiza: cu prioritate normal, sau ordinar. acesta nseamnnd c mesajele sunt transmise n ordinea introducerii lor n sistem; cu prioritate urgent, un mesaj ce poart o astfel de men iune fiind ntotdeauna transmis naintea tuturor celor ce fac parte din grupa normale, dar i cele urgente, dac sunt mai multe, sunt transmise n ordinea introducerii lor, ca procedur de ansamblu mesajele cu prioritatea urgent putnd fi asemnate cu transferurile telegrafice; cu prioritate sistem, sunt mesaje cu un circuit limitat, fiind generate i transmise numai pe calculatoarele societ ii SWIFT pentru transmiterea unor informa ii de importan major i care sunt din nou recep ionate de toate bncile ce au aderat la SWIFT. Dei nu toate bncile din spa iul financiar bancar interna ional sunt conectate la re eaua SWIFT, inevitabil ntr-un viitor relativ apropiat acest sistem va deveni tehnica predominant a transferurilor i transmiterii mesajelor. n prezent, sistemul presteaz servicii pentru sistemele de pl i i compensri vest europene, asigurnd ns i re eaua de transfer a mesajelor pentru sistemele de pl i i compensri din Australia, Canada, Africa de Sud, dar i din Ungaria, Croa ia, Slovenia. Aceast tendin este determinat, pe de o parte, de nsei principiile de func ionare a re elei, iar pe de alt parte, de avantajele ce le ofer. Re eaua este structurat pe trei nivele: nivelul superior, constituit din patru centre de comutare, dintre care dou la Amsterdam i cte unul la Bruxelles i Culpeper (localitate n SUA, statul Virginia) la care sunt conectate grupuri de ri. Ordinatoarele de la centrul de comutare comunic ntre ele asigurnd transmiterea mesajelor numai prin intermediul lor; al doilea nivel, format din concentratoare na ionale, al cror rol este de a aduna mesajele dintr-un spa iu geografic dat. Astfel, de
219

exemplu, n ri cu volum important de mesaje, pot exista mai multe concentratoare (4 n SUA, 3 n Anglia, 2 n Fran a etc.), dup cum, mai multe ri, cu un transfer redus n re ea, pot fi conectate la acelai concentrator na ional; al treilea nivel al re elei este format de ordinatoarele cu rol de supraveghere a terminalelor instalate n bncile ce au aderat la re eaua SWIFT. De precizat faptul c, transmiterea mesajelor n sine dureaz cteva secunde i se realizeaz automat, fr interven ie uman (binen eles, n afar de cele dou terminale de introducere i prelucrare a mesajelor), de aici i avantajele pe care le reprezint sistemul SWIFT n deservirea transferurilor interna ionale:siguran , rapiditate, pre ul relativ sczut, fiabilitatea func ionrii. 6.2.2. Sistemul TARGET TARGET reprezint acronimul pentru Transeuropean Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer, numele sistemului de transfer interbancar de fonduri care va asigura integrarea pie ei monetare i, implicit, punerea n aplicare a politicii monetare unice n Stadiul al Treilea al Uniunii Economice i Monetare. Avnd n vedere acest stadiu, sistemul a fost proiectat ntr-un asemenea mod nct s sus in procesarea pl ilor externe denominante n euro, ca i cum ar fi pl i interne, pentru a contribui la consolidarea i eficien a pl ilor n euro, prin asigurarea unui mecanism sigur i flexibil de decontare a pl ilor pe baz brut, n timp real. Sistemul este descentralizat, constnd n: o sisteme na ionale de decontri brute n timp real; o mecanismul de pl i al Bncii Centrale Europene; o sisteme de interconectare ntre verigi. Obiectivul principal al acestui sistem este acela de a permite ca transferurile de fonduri bneti i, n special, cele legate de pia a monetar s fie fcute n spa iul euro la costuri sczute, cu un nalt grad de securitate i o vitez sporit a procesrii. TARGET va interconecta sistemele de decontare pe baz brut n timp real, pe care bncile centrale din rile membre au stabilit c le vor implementa n rile lor. Astfel, la sistemul TARGET vor fi interconectate 15 sisteme interne de decontare pe baz brut, n timp real ale Bncii Centrale Europene. Sectorul bancar din rile Uniunii Europene va avea astfel la dispozi ie un mecanism de pl i capabil s proceseze
220

transferuri externe de fonduri bneti pe baz brut, n timp real denominante n euro, utiliznd infrastructuri i proceduri care vor fi puse n func iune n fiecare stat membru. Facilit ile de decontare pe baz brut, n timp real al bncilor centrale din statele membre vor fi interconectate printr-o re ea de comunica ie aa-numitul sistem Interlinking prin care vor fi schimbate mesajele de pl i n conformitate cu formate i proceduri comune. n vederea aducerii la un numitor comun a standardelor de comunicare interne dintre institu iile de credit i bncile centrale, pe de o parte i adoptarea unui singur standard de comunicare ntre bncile centrale, pe de alt parte, fiecare banc central va avea pus n func iune o component Interlinking care va asigura transformarea mesajelor din standardul intern n standardele europene Standard Interlinking i invers. Sistemele de decontare pe baz brut n timp real n statele membre ale Uniunii Europene din afara spa iului euro vor putea fi conectate la sistemul TARGET, n msura n care vor fi capabile s proceseze transferuri de fonduri bneti denominante n euro. Pe fond, criteriile de acces n cadrul sistemului TARGET iau n considerare abordrile na ionale dar, ca regul general, numai bncile centrale i institu iile de credit pot fi admise ca participan i direc i n sistemele de transfer de fonduri bneti interconectate la acest sistem european. n particular, bncile centrale pot accepta sau autoriza i alte institu ii care men in conturi pentru clien i s participe direct la operaiunile acestor sisteme, cu condi ia ca prin natura public a opera iunilor lor riscul de eec n decontare s fie foarte sczut sau s fie supravegheate i recunoscute de o autoritate competent n domeniu. n conformitate cu reglementrile sale, sistemul TARGET trebuie s proceseze n mod obligatoriu numai pl ile aflate ntr-o direct legtur cu opera iunile de politic monetar n care Sistemul Bncilor Europene este implicat fie la nivel de primitor, fie la nivel de receptor. Se ateapt ns ca sistemul TARGET s proceseze mult mai multe pl i dect numai cele din categoria men ionat, preconizndu-se ca acest sistem s proceseze toate pl ile de mare volum transmise ntre participan ii direc i fie n nume propriu, fie n numele clien ilor acestora. Pe parcursul implementrii proiectului TARGET, procesul de armonizare al caracteristicilor sistemelor interne de decontare pe baz brut n timp real s-a manifestat n mod special n urmtoarele trei domenii: furnizarea lichidit ii pe parcursul zilei;
221

orele de func ionare; politicile de comisionare. Amploarea opera iunilor derulate prin TARGET este semnificativ, n anul 2003 nivelul zilnic al opera iunilor a fost de cca 290.000 numr de opera iuni i 1.933 miliarde euro ca valoare. 6.2.3. Sistemul EURO I Acest sistem deruleaz pl i de valori mari ntre bncile de compensare, prin care se redistribuie ntre bnci efectele compensrilor. Participarea la sistem este condi ionat de mai multe criterii de acces: legal, financiar, opera ional, ndeplinirea acestor criterii urmrind s asigure responsabilitatea i capacitatea func ional a participan ilor. Sistemul proceseaz numai transferuri de credit, fr restric ii de valoare, sprijinindu-se pe sistemul SWIFT, care ac ioneaz ca agent de procesare, asigurnd re eaua i facilit ile de transmitere. 6.2.4. Sistemul TIPANET Sistemul este o re ea de bnci membre care coopereaz pentru a derula un aranjament pentru execu ia de pl i interna ionale n vrac, bncile interesate ac ionnd n calitate de bnci corespondente. TIPANET proceseaz transferuri de credit, care sunt predominante, debite directe i cecuri. Alte sisteme de transfer electronic al pl ilor la nivel internaional sunt: Sistemul Euro-giro, ca form de cooperare ntre organiza ii potale; Sistemul S Interpay, de origine german, pentru promovarea pl ilor interna ionale, implicnd angajri ale bncilor comerciale din ntreaga lume; Sistemul STEP I, specializat n domeniul pl ilor de detaliu. 7. Riscurile n sistemele de pl i 7.1. Globalizarea riscurilor Profundele schimbri care au aprut n structura i activitatea sistemelor de pl i i decontri ncepnd cu anii `80 au reflectat ndeaproape transformarea industriei financiare la nivel global. n
222

aceast perioad, schimbrile tehnologice rapide, dereglementrile i tendin a ctre o sporit volatilitate a pre urilor activelor au contribuit la expansiunea activit ii financiare i, implicit, a volumului i valorii fluxurilor de pl i n limitele grani elor na ionale, la nivel regional i interna ional. Toate aceste dezvoltri sunt evidente n planul individual, al persoanelor fizice, al economiei reale i al pie elor financiare. n acest context, poate fi evocat larga palet de instrumente destinate a facilita executarea pl ilor de ctre persoanele fizice, cum ar fi: distribuitoarele automate de numerar, ghieele bancare automate, utilizarea cardurilor bancare de debit i de credit, o mai bun remunerare a depozitelor bancare, precum i introducerea unor forme din ce n ce mai explicite de comisionare a serviciilor sau chiar oferta de servicii gratuite n domeniul transferurilor bneti. n concordan cu apari ia i manifestarea acestor fenomene, sistemele de pl i i decontri au suferit dezvoltri i transformri profunde, din necesitatea ca mecanismele lor s poate face fa creterii volumetrice i valorice, ct i complexit ii accentuate a opera iunilor financiare actuale. n acest context, o tendin evident n domeniul sistemelor de pl i i decontri constituie adncirea specializrii acestora, dublat de urmrirea unui obiectiv prioritar, respectiv cel al scurtrii duratei de timp care se nregistreaz ntre momentele de executare a componentelor proceselor de decontare. Una dintre cele mai importante concretizri a specializrii n domeniu sistemelor de pl i i decontri o constituie, dup cum am prezentat, apari ia i dezvoltarea sistemelor electronice de transfer de fonduri de mare valoare. Aceste sisteme, marcate de saltul tehnologic n domeniul informatizrii nregistrat pe parcursul acestei perioade, au fost proiectate pentru a furniza decontarea irevocabil i definitiv a instruc iunilor de plat cel pu in n cursul aceleiai zile n care acestea sunt transmise. n ultima perioad, un numr important de astfel de sisteme furnizeaz servicii de decontare n timp real, pe parcursul zilei, prin procesarea individual a instruc iunilor de plat, concomitent cu recep ionarea acestora. Aceste sisteme de decontare, cunoscute sub denumirea generic de sisteme de transfer de fonduri n timp real, au rezultat prin preocuparea membrilor comunit ilor financiar bancare i, n mod special, a bncilor centrale privind managementul activit ii de prevenire a riscurilor, managementul riscurilor, caracteristice celuilalt tip
223

principal de sisteme de decontare bazate pe compensarea obliga iilor reciproce de plat, cunoscute sub denumirea generic de sisteme de compensare cu decontare pe baz net. Sistemele de pl i i decontri reprezint cel mai important canal institu ional de propagare a crizelor sistemice, datorate fie eecului uneia sau mai multor institu ii financiar-bancare n finalizarea procesului de decontare, fie ateptrilor privind probabilitatea producerii unui asemenea eveniment, aceste sisteme inducnd, adesea cu o viteaz sporit, tulburri de ordin financiar. Considerat, n prezent, ca deosebit de important pentru asigurarea continuit ii i eficien ei activit ii economiei reale i a pie elor financiare, managementul riscurilor specifice sistemelor de pl i i decontri constituie o component fundamental a managementului domeniului financiar-bancar, att pe plan intern, ct i interna ional. n sistemele de pl i i decontri, caracteristicile i modul de manifestare al fiecrui tip de risc, precum i corela iile dintre ele deriv din nsi modalitatea de derulare a tranzac iilor care au determinat transferurile de fonduri. n elegerea dintre dou pr i privind efectuarea unui schimb, finalizat prin ncheierea unei tranzac ii, con ine, de regul dou componente, dintre care prima const din livrarea unui bun, prestarea unui serviciu sau transferul propriet ii asupra unui activ financiar, iar a doua, din transferul fondurilor bneti echivalente. Mondializarea afacerilor, consolidarea transferurilor interna ionale de fonduri, volatilitatea crescut a valorilor monetare, diversificarea i agravarea factorilor perturbatori i n primul rnd interconectarea puternic a fluxurilor monetare n cadrul unor sisteme de transfer i decontare la nivel global au generat, au indus i multiplicat expunerile la risc ale participan ilor, instituind forma de risc global, prin globalizarea riscurilor fluxurilor de pl i, prin interdependen a i codedeterminarea acestora cu fluxurile specifice transferurilor de bunuri i servicii, de mprumuturi, de structuri productive, dar i de mentalit i i de comportamente. n sistemele de pl i i decontri, caracteristicile i modul de manifestare al fiecrui tip de risc, precum i corela iile dintre ele deriv din nsi modalitatea de derulare a tranzac iilor care au determinat transferurile de fonduri. n elegerea dintre dou pr i privind efectuarea unui schimb, finalizat prin ncheierea unei tranzac ii, con ine, de regul dou
224

componente, dintre care prima const n livrarea unui bun, prestarea unui serviciu sau transferul propriet ii asupra unui activ financiar, iar a doua din transferul fondurilor bneti echivalente. Asociate cu derularea celor dou componente ale unei tranzac ii sunt, cel pu in urmtoarele trei surse de riscuri posibile pe care le asum att pr ile, ct i intermediarii implica i: diferen a de timp dintre momentul ncheierii tranzac iei i momentul desfurrii fiecreia dintre cele dou componente men ionate, cunoscut sub denumirea de ntrzierea n executare; nesimultaneitatea finalizrii celor dou componente ale tranzac iei; posibilitatea eecului n finalizarea componentei privind transferul de fonduri bneti, datorat mediului de decontare. 7.2. Categorii de riscuri n sistemul de pl i Primele tipuri de riscuri crora trebuie s le fac fa , n mod uzual, cei doi parteneri care au ncheiat o tranzac ie sunt riscul de credit i riscul de lichiditate. Riscul de credit const n pericolul ca pe parcursul derulrii unei tranzac ii, una dintre pr i s sufere o pierdere n legtur cu realizarea crean elor pe care le are asupra celorlal i participan i, acest risc avnd dou forme: riscul de pia i riscul de tranzac ie. Riscul de pia apare atunci cnd o parte a schimbului financiar nu respect termenii acestuia din cauza modificrii condi iilor, care face imposibil realizarea afacerii. n aceast situa ie, pr ile renegociaz termenii schimbului, care pot afecta partenerul ce va nregistra pierderi prin respectarea contractului. Riscul de tranzac ie semnific posibilitatea ca un partener al tranzac iei financiare s nu onoreze de loc termenii schimbului, n aceast situa ie cealalt parte pierznd n ntregime valoarea transferului. Sistemele de transfer electronic au elaborat reguli prin care s reduc expunerea participan ilor la cele dou riscuri, prin care stabilesc responsabilit ile pr ilor n cadrul transferului i rolul sistemului n judecarea disputelor privind insuccesul i n finalizarea adecvat a transferului. Riscul de lichiditate este constituit de pericolul ca partenerul care datoreaz fondurile bneti ntr-o tranzac ie s fie n imposibilitatea de a se achita de obliga ia de plat. Acest fapt, n primul rnd, afecteaz negativ pozi ia de lichiditate a primitorului banilor, pe care
225

acesta mizeaz c o va avea la un anumit moment. Totodat, ntrzierea pl ilor genereaz pierderi sub forma costurilor de oportunitate, deoarece sumele neachitate ar fi putut fi folosite n alte scopuri, aductoare de ctiguri. Riscurile pot fi ncadrate ntr-un anumit tip, n func ie de sursa care le determin apari ia i manifestarea. Riscurile cu care se confrunt intermediarii de pl i, inclusiv Banca central, n decontarea unei tranzac ii, sunt, n linii general, similare celor pe care le suport pr ile n ceea ce privete o tranzac ie obinuit. Aceast situa ie se datoreaz faptului c fiecare intermediar de pl i, primind i disponibiliznd fonduri n rela ia cu doi parteneri diferi i, este el nsui parte la procesul de schimb. Drept rezultat, el are de fcut fa riscului de lichiditate ori de cte ori nu primete fondurile la momentul corespunztor i riscului de credit (riscul principalului) atunci cnd executarea celor dou componente ale tranzac iei nu este simultan. Descrierea tipurilor de riscuri pe care le suport participan ii ntr-un sistem de decontri depinde, n cea mai mare parte, de definirea i clarificarea no iunii de ntrziere n transferul echivalentelor care fac obiectul schimbului, n acest demers, timpul fiind o dimensiune fundamental pentru analiza riscurilor care se pot manifesta ntr-un sistem de pl i. Banca Central se ocup mai pu in de riscurile individuale cu care se confrunt participan ii la un sistem de decontri, fiind n cea mai mare msur preocupat de riscul sistemic, care se refer la manifestarea unei crize financiare generalizate, atunci cnd nendeplinirea obliga iilor financiare de ctre o institu ie bancar sau financiar ori problemele foarte grave de lichiditate ale acesteia determin manifestarea unor dificult i similare la alte institu ii, printr-o reac ie n lan propagat cu rapiditate n ntregul sistem, din cauza interconexiunilor foarte strnse care exist ntre aceste institu ii. Derularea evenimentelor generatoare de risc sistemic, n aceast situa ie, se produce, de regul, dup urmtorul scenariu: un participant n cadrul unui sistem de decontri, fr a avea vreo importan din care cauz, se confrunt cu probleme n onorarea obliga iunilor sale financiare; dificult ile privind determinarea bonit ii financiare a acestui participant i pot determina pe partenerii si de tranzac ii s-i retrag fondurile fr preaviz i s nu mai doreasc s ncheie alte tranzac ii cu acesta, respectiv, s plteasc fonduri pe seama sa sau s primeasc fonduri pe numele su;
226

n aceste condi ii, pentru a-i crete nivelul lichidit ii, participantul respectiv poate fi for at s i disponibilizeze, la pre uri defavorabile, o parte din active, ceea ce nseamn mai pu in dect ar fi valorat acestea dac rmneau n eviden ele lui, fapt care determin creterea pierderilor sale pe total i posibilitatea apari iei strii de insolvabilitate; rela iile bneti care exist ntre institu iile financiar-bancare i agen ii economici pot accentua rspndirea acestor perturbri ale fluxurilor bneti normale, astfel nct situa ia de criz de fonduri s fie resim it i de ctre al i participan i, care nu iau parte direct la opera iunile sistemului de decontri, dar care sunt pui n situa ia de a se confrunta cu scderea valorii activelor lor; creterea incertitudinii privind dimensiunile i distribu ia expunerilor poate determina bncile s i limiteze serviciile de creditare pe care le efectueaz pentru clien ii lor sau s i le furnizeze unele altora, fapt care se poate manifesta chiar n momentul n care cererea preventiv de lichiditate are tendin a de a crete. Drept rezultat, aceste tulburri, manifestate ini ial numai n sistemul de pl i, se pot ramifica i influen a negativ activitatea din ntreaga economie. 7.3. Managementul riscurilor Plasarea sistemelor de pl i i decontri n situa ia de verig de legtur ntre activitatea financiar i cea economic, st la baza manifestrii drept canale de propagare a ocurilor nregistrate la nivelul institu iilor i al pie elor financiare ctre economia real i respectiv, alte tipuri de pie e, fapt care explic preocuparea publicului i a instituiilor statului pentru siguran a i integritatea sistemelor financiare, n general i a sistemelor de pl i, n particular. Din aceast perspectiv, se poate n elege de ce sistemelor de transfer interbancar de fonduri le este acordat o aten ie special, problema fundamental ridicat fiind aceea a capacit ii lor ca prin posibilit ile tehnice de care dispun s poat preveni declanarea producerii riscului sistemic, n situa ia n care una dintre bnci nu poate, la momentul stabilit pentru decontare, s furnizeze fondurile necesare. Tipul de risc caracteristic sistemelor de pl i i decontri care se manifest n astfel de situa ii i care poate degenera n risc sistemic este cunoscut sub denumirea de risc de decontare. Riscul de decontare se poate produce din multiple alte cauze dect numai din lipsa temporar de lichiditate a unei bnci i poate induce o
227

criz de lichiditate i pentru ceilal i participan i n sistem. Caracteristicile privind momentul apari iei i manifestarea riscului n decontare sunt determinate, n mare msur, de modul n care un anumit sistem interbancar de transfer de fonduri deconteaz tranzac iile, fie pe baz multilateral net, fie pe baz continu brut, dar depind i de al i factori, cum ar fi, de exemplu, infrastructura tehnic. Prevenirea i reducerea riscurilor inerente proceselor de pl i i decontri se constituie ntr-o component esen ial a managementului riscurilor monetare i financiare i n acest ac iunile de management cuprind generic urmtoarele aspecte: mbunt irea capacit ilor i abilit ilor participan ilor de a-i monitoriza i controla direct expunerile pe care le nregistreaz n rela iile cu partenerii de afaceri; diminuarea valorii i frecven ei creditelor involuntare, rezultate din ncasrile i pl ile asincrone sau din decalajele de timp nregistrate ntre livrarea mrfurilor i transferul monetar aferent, adic efectuarea pl ii; constituirea unor sisteme de divizare a riscurilor, la care s participe to i cei care pot fi afecta i de consecin ele realizrii unui risc sistemic; reducerea incertitudinilor induse prin reglementrile referitoare la compensri, falimente, derularea pl ilor, instrumentele de plat etc.; delimitarea zonelor de concentrare a riscurilor i conceperea modalit ilor de diminuare a probabilit ilor apari iei i a posibilit ilor de propagare. Managementul riscurilor are o semnifica ie deosebit n cadrul sistemelor de transfer interbancar al fondurilor, fie cu decontare net, fie cu decontare brut, pentru prevenirea i reducerea efectelor acestora eviden iindu-se necesitatea respectrii urmtoarelor condi ii: Asigurarea unei baze legale care s reglementeze att executarea opera iilor, ct i suportarea consecin elor defavorabile pr ilor; Cunoaterea de ctre participan i a legturii fiecrui tip de risc cu modalit ile, sistemele de decontare i de compensare; Existen a unor proceduri clare i complete de efectuare a decontrilor, care s specifice responsabilit ile partenerilor i participan ilor, modalitatea de divizare a responsabilit ilor, condi iile asiguratorii diferen iate; Eviden ierea zilnic a situa iei decontrilor, a debitorilor i creditorilor, stabilirea posibilit ilor de acoperire a deficitelor de lichidit i;
228

Stabilirea modalit ilor de garantare a pl ilor, prin disponibilizarea colateralelor pentru pozi iile debitoare semnificative sau prin constituirea unui fond de garantare comun; Evident, Banca central se implic reglementativ, instrumental i opera ional n managementul riscurilor sistemelor de pl i, ndeosebi prin conducerea compensrilor interbancare multilaterale i prin supravegherea transferurilor electronice de fonduri, n sistem centralizat sau descentralizat, integrat sau nu la nivel interna ional, obiectivul principal fiind prevenirea riscului sistemic.

Sumarul capitolului
Sistemul se pl i cuprinde, ntr-o structur piramidal, consumatorii de ncasri i pl i, adic subiec ii economici de orice natur, bncile, care sunt agen ii de realizare a pl ilor i institu iile de coordonare i supraveghere a pl ilor, un rol distinct avndu-l Banca central. Mijloacele de realizare a pl ilor cuprind: modalit ile, instrumentele, tehnicile i circuitele, toate aceste componente parcurgnd un proces de transformare, de conversie func ional i opera ional, determinat de impactul puternic al tehnologiilor electronice, informatice i de telecomunica ii asupra realizrii pl ilor i ncasrilor, precum i de expansiunea interna ional a acestora, de interconecterea global, de mondializarea fluxurilor i circuitelor de pl i. Diversitatea categoriilor i tipurilor de mijloace de plat se structureaz n trei modalit i de plat definitorii i anume: plat prin marf, reprezentat de trocul antic i de barterul modern i plata prin moned, prin bani, sub cele dou forme, plata prin numerar i plata prin virament, prin transferul de moned ntre conturile bancare, viramentul, bancarizarea pl ilor dominnd aproape complet fluxurile actuale de ncasri i de pl i. Instrumentele de realizare a pl ilor prin virament se diferen iaz prin riscurile generate, precum i prin modul de asumare a acestora de ctre participan i, de ctre bnci i de ctre pltitori, prin sumele transferate i prin rapiditatea transferului, prin gradul de interconectare i prin diversitatea tipurilor specifice de instrumente. n acest sens, se delimiteaz instrumentele tradi ionale, pe suport de hrtie sau magnetic, precum cecul, cambia i ordinul de plat, de formele electronice ale instrumentelor, de natura impulsurilor, a mesajelor informatice, precum cardul, cartela de plat, care cunoate o expansiune puternic, revolu ionnd att tehnicile de plat, ct i circuitele de pl i.
229

Tehnicile clasice de realizare a pl ilor, de asigurare a garantrii efecturii corecte a pl ilor, precum acreditivul, incaso-ul, scrisoarea de garan ie, nsei compensrile bancare, nregistreaz o transformare func ional, dar i opera ional prin pl ile electronice, astfel c banca la domiciliu, compensrile multilaterale, automatele bancare reprezint formele actuale, n expansiune, de realizare a pl ilor i a ncasrilor, revolu ionnd circuitele de pl i, crend sisteme integrate de realizare a pl ilor, uniformizate, dirijate i supravegheate la nivel global, instituionalizate i informatizate n consonan cu cerin ele procesului de civilizare tehnologic. Globalizarea sistemelor de pl i, interconectarea fluxurilor i institu iilor, sub impactul determinant al tehnologiilor informatice i de telecomunica ii amplific expunerile la riscuri ale participan ilor la realizarea pl ilor, riscul de credit, cu cele dou forme, riscul de pia i riscul de tranzac ie i riscul de lichiditate, nso ite, de cele mai multe ori, de riscul de decontare, se propag i se sus in prin tehnologiile de transmitere a informa iilor de pl i, inducnd riscul de sistem, risc global al sistemului de pl i ntr-un mediu economic i financiar caracterizat prin instabilitate, volatilitate i incertitudine.

Termeni de referin
Automat bancar Card Circuit de pl i Instrument de plat Modalitate de plat Re ea de transfer Risc sistemic Tehnic de plat Barter Cas de compensare Decontare Mijloc de plat Plat electronic Risc de plat Sistem de plat Virament

Teste i ntrebri evaluative


n ce mod este numerarul digital mai avantajos de utilizat dect numerarul fiduciar, fizic? Explica i. Cum ar putea creterea competi iei n furnizarea mijloacelor de plat s complice politica monetar? Concretiza i. Cum poate frauda bancar s fie mai uor de svrit prin utilizarea metodelor bancare centralizate, on-line, dect prin metodele tradi ionale? Explica i.
230

Care considera i c sunt asemnrile dintre moneda scriptural i moneda electronic? Este moneda electronic ban, instrument de schimb? Explica i. Preciza i care dintre urmtoarele mijloace de plat sunt titluri de credit i care instrumente de plat: trata, ordinul de plat, cardul, acreditivul, cecul i contul bancar. Explica i. Arta i care este deosebirea dintre ordinul de virament i ordinul de plat. Care dintre ele este negociabil? Protestul este caracteristic girului, avalizrii sau scontrii? Cecul reprezint un instrument de plat de debit, de credit sau de transfer? Care dintre tipurile de carduri prezentate func ioneaz ca un portofel electronic? De ce? Ce n elege i dvs. prin transfer de fonduri n timp real? La sfritul zilei crean ele i datoriile reciproce a trei bncii, A, B, C, artau astfel:
Crean e Datorii A B C A 6 5 2 B 3 0 4 C 5 3 6

Determina i gradul de compensare reciproca la Casa de compensa ii. Ce fel de risc semnific pericolul imposibilit ii debitorului de a-i achita obliga iile? Explica i modul de prevenire a acestui risc. Sistemul TARGET este un mecanism de decontare brut n timp real. Explica i semnifica ia afirma iei de mai sus.

Bibliografie selectiv
Cezar Basno, Nicolae Dardac, Sisteme de pl i, compensri i decontri, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2003. Camoy de Herve, La banque du XXI-me sicle, Edition Odile Jacob, Paris, 1995. Mariana Diaconescu, Bnci, sisteme de pl i, riscuri, Editura Economic, Bucureti, 1999. Naphtali Hoffman, Stephen Brobeck, The Bank Book, Harcourt Brace Jovanovoch, Publisher, New York, 1986. Gheorghe Manolescu, Moned i credit, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2001. 231

VIII. PIA A MONETAR

Scopul capitolului const explicitarea rolului, structurii i funcionrii pie ei monetare, a instrumentele utilizate de ctre Banca central pe pia a monetar pentru realizarea obiectivelor de politic monetar. Parcurgerea acestui capitol permite realizarea urmtoarelor obiective: n elegerea caracteristicilor pie ei monetare, a compozi iei i a func ionrii acesteia i eviden ierea participan ilor pe aceast pia Analiza instrumentelor pie ei monetare, a specificului acestora i a modului de tranzac ionare pe pia Examinarea specificului pie ei interbancare, analiza opera iilor pe pia , prezentarea modului de interven ie a Bncii centrale pe pia n scopul reglrii lichidit ii din economie n elegerea func ionrii pie ei valutare, a instrumentelor utilizate i a factorilor care influen eaz formarea cursului valutar Prezentarea formrii i evolu iei pie ei monetare n Romnia Introducere n economiile n care valoarea monedei i circula ia monetar sunt reglementate, n care func ionarea sistemului monetar se circumscrie institu iilor bancare, n care pie ele sunt institu ionalizate i supravegheate, pia a monetar, reprezentnd pia a monedei centrale, a monedei controlat direct de ctre Banca central, constituie placa turnant a reglrii lichidit ii din economie. Sub cele dou forme, intern i extern (valutar), pia a monetar tranzac ioneaz ndeosebi fluxurile de moned dintre bnci, n cadrul pie ei interbancare, asigurnd totodat schimburile dintre monede, conversia monetar, prin care determin cursurile valutare, n ansamblu influen nd formarea pre urilor activelor financiare, a ratelor dobnzii n economie. Pie ele monetare, n particular pie ele valutare, sunt cele mai cuprinztoare pie e existente n prezent, pre urile la care banii sunt
232

vndu i i cumpra i putnd determina viabilitatea unei politici monetare, afectnd destinul miliardelor da oameni, impactul alegerilor i deciziilor adoptate pe pie ele monetare avnd efecte pe termen scurt, precum i pe termen lung, globale, dar i zonale, economice, dar i politice, sociale i chiar culturale. Pentru n elegerea capitolului este preferabil i studierea urmtoarelor capitole: Cererea i oferta de moned; Finan area economiei; Banca central. 1. Caracterizarea pie ei monetare n elegerea mecanismelor pie ei monetare este adesea obturat de o anumit ambiguitate a vocabularului. n trecut, se regrupa sub termenul de pia monetar ansamblul tranzac iilor nesupuse unor constrngeri reglementate i beneficiind de o remunera ie stabilit n mod liber ntre pr i, oricare ar fi fost durata plasamentului. Banca Central refinan a sistemul bancar, institu iile de credit se refinan au ntre ele, ceilal i agen i financiari privilegia i beneficiau de condi ii de pia pentru a-i utiliza lichidit ile, Trezoreria statului se finan a prin emisiunea de bonuri gestionate de ctre Banca Central n cont curent. Tranzac iile cuprindeau, deci, o palet larg: de la opera iile la vedere pn la plasamentele de bonuri i bilete de pn la 15 ani, pia a monetar regrupnd opera iuni a cror logic era foarte divers. Treptat, pia a monetar s-a delimitat de alte tipuri de pia , n special de pia a financiar, n prezent aceast pia tranzac ionnd instrumente cu maturitate sub 1 an, precum titluri de Trezorerie pe termen scurt, certificate bancare de depozit pe 6 luni, aranjamente de rscumprare, unele dintre acestea pe o zi. Pia a monetar este foarte activ, pe ea stabilindu-se pre ul banilor, adic rata dobnzii la mprumuturile lichide, tranzac iile realizndu-se adesea pentru o zi, instrumentele dispunnd de o lichiditate mare Pie ele monetare sunt pie e en-gros (cu ridicata) bneti, pe care se tranzac ioneaz cantit i mari de lichidit i, ratele dobnzii pe aceste pie e fiind influen ate de: oferta i cererea de lichidit i; rata infla iei, care poate devansa rata dobnzii; interven iile Bncii centrale prin politica monetar.
233

n prezent, segmentrile i delimitrile pie ei finan rii directe sau indirecte sunt mai pu in relevante, cel pu in din dou cauze: depozitele bancare i titlurile pie ei monetare sunt substituibile, precum depozite la termen cu certificate de depozit) mprumuturile bancare fiind din ce n ce mai mult transformate n titluri (titrizate); numeroase credite pe termen scurt sunt rennoibile, numeroase titluri pe termen scurt sunt substituibile n titluri pe termen lung, o dat cu expansiunea inova iilor financiare i cu reducerea costurilor de tranzac ie. Pia a monetar n sens larg, opernd de regul cu capitaluri pe termen scurt, faciliteaz ns opera ii pe termen mediu i lung ntre institu ii financiare i agen ii nonfinanciari, ntre institu iile financiare nsei, reprezentnd o plac turnant, manevrat de ctre Banca central, ntre pia a decontrilor, pia a creditelor, pia a fondurilor i pia a de capital, delimitrile ntre acestea, din punct de vedere al participan ilor, instrumentelor, ratelor, scaden elor devenind din ce n ce mai anevoioas. Din punctul de vedere al participan ilor pia a monetar se segmenteaz n: pia a interbancar, pe care opereaz bncile, care-i schimb excedentele i deficitele n moned central; pia a titlurilor de crean , reunind cererea i oferta de lichidit i (fonduri) pe termen scurt, pia deschis i altor agen i economici care dispun de volume mari de lichidit i. Din punctul de vedere al deschiderii spa iale segmentele sunt: pia a monetar intern, opernd cu moneda na ional; pia a monetar extern, opernd cu moned strin, cuprinde vnzri i cumprri de valute, constituind pia a valutar i de mprumuturi n care intervin valute. Pia a valutar intersecteaz att pia a monetar intern, pe care sunt tranzac ionate lichidit ile pe termen scurt, ct i pia a de capital, ea nso ind i exprimnd ansamblul tranzac iilor externe n valut. 2. Func ionare Pie ele monetare actuale sunt pie e de tranzac ionare fr cotare, nedispunnd de loca ii delimitate spa ial, opera iunile realizndu-se prin intermediul sistemelor informatice de tranzac ionare i de telecomunica ii, participan ii opernd adesea pe scar interna ional, oriunde n lume, 24 de ore.
234

Tranzac iile se realizeaz, de regul, prin intermediul dealerilor, care vnd i cumpr instrumente monetare, fiind cunoscu i adesea ca formatori de pia , cotnd un pre de vnzare pentru fiecare instrument (bid) i un pre de cumprare (offer), caracteristicile angajrii i acordrii mprumutului, diferen a dintre cele dou pre uri determinnd ctigul dealerilor (spread-ul). Participan ii pe pie ele monetare urmresc s-i protejeze i s-i angajeze pozi ii (extensiuni ale angajamentelor financiare) curente favorabile, principalii participan i fiind: Bncile centrale, care vnd i cumpr instrumente monetare pentru a controla oferta de moned; Bncile comerciale, care folosesc pie ele monetare pentru a-i acoperi finan rile i expunerile valutare, dar i pentru a angaja, pe cont propriu, pozi ii speculative n dorin a de a ob ine profit; Casele de scont, care ac ioneaz ca intermediari ai Bncii centrale, precum n Marea Britanie, pentru tranzac iile acesteia pe pia a monetar; Bncile de investi ii sau casele de valori mobiliare opereaz fie ca intermediari (brokeri) ai clien ilor, fie pe cont propriu, ca dealeri, prelund pozi ii pentru anumite instrumente, Corpora iile interna ionale, ndeosebi cele mari, se mprumut pe pia a monetar fie utiliznd brokeri, fie emi nd efecte de comer ; Autorit ile locale, care i procur fonduri pe termen scurt; Casele de credit, acord mprumuturi publicului prin cumprri n leasing sau aranjamente de ipotec secundar. Brokerii i dealerii, sunt firme specializate care ac ioneaz ca agen i pentru diferi i creatori de pia . Banca central folosete pia a monetar n urmtoarele scopuri: o pentru a implementa politica monetar; o pentru a supraveghea circula ia monetar; o pentru a controla oferta de moned i ratele dobnzii; o pentru men inerea cursului valutar. De innd conturile guvernului i ale celorlalte bnci, Banca central poate influen a fluxul de moned, utiliznd instrumente specifice, precum opera iunile pe pia a monetar, rata scontului, pentru a controla oferta de bani pe termen scurt i, prin aceasta, influen nd ratele dobnzii pe ansamblul economiei. De exemplu, dac Banca central cumpr instrumente pe pia a monetar, lichiditatea sistemului bancar crete, iar ratele dobnzii scad i invers, n caz de vnzare.
235

Ratele dobnzii sunt determinate att de oferta i cererea de bani, ct i de ac iunile Bncii centrale, acestea stabilind ratele dobnzii pe pia a mprumuturilor pe o zi (overnight loan), utiliznd aceast pia pentru a stabili un cadru oficial de determinare a pre urilor pentru celelalte mprumuturi. Aceste rate poart diverse denumiri: rata scontului n SUA, Germania, Japonia; rata de interven ie n Fran a; rata bancar n Canada. Bncile centrale administreaz ratele dobnzii pe dou ci: d publicit ii un comunicat oficial cu privire la creterea sau diminuarea ratei de referin ; creeaz condi ii de lichiditate, opernd pe pia a deschis, prin care sprijin inten iile cu privire la rata dobnzii. Ratele dobnzii reprezint instrumentul pe care o Banc central l utilizeaz pentru a-i pune n aplicare politica monetar, ratele mai sczute ale dobnzii stimulnd creterea economic, ratele mai ridicate, frnnd-o. Tranzac iile pe pia a monetar se realizeaz prin utilizarea telefonului i afielor de cota ii pe calculator, din birourile de negociere ale bncilor i brokerilor. Majoritatea celor care acord sau angajeaz mprumuturi bneti pe pie ele monetare i efectueaz tranzac iile prin intermediul dealerilor, care cumpr i vnd instrumentele pie ei monetare, fiind cunoscu i, dup cum s-a spus mai sus, sub denumirea de formatori, creatori de pia . Ei coteaz un pre de vnzare a unui instrument, de angajare a unui mprumut, denumit pre de ofert (offer) i un pre de cumprare a unui instrument, de acordare a unui mprumut, denumit pre de cumprare (bid), diferen a dintre aceste dou pre uri reprezint ecartul, spreadul cerere / ofert, care genereaz profiturile creatorilor de pia . Pe pie ele monetare, pe cele financiare n general, riscul mbrac diverse forme, principalele forme de risc fiind: riscul de pia , riscul de reglementare i riscul de credit. Riscul de pia este riscul ca pozi iile monetare preluate de o banc n cadrul opera iilor de tranzac ionare s genereze pierderi ca urmare a unor modificri ale ratelor dobnzii sau ale cursului valutar. Bncile i evalueaz zilnic tranzac iile, apreciindu-i pierderile sau profiturile, activitatea fiind denumit marcare de pia , aproape toate tranzac iile monetare implicnd riscuri, ob inerea de profituri din tranzac ionare, fr asumarea de riscuri de pia , reprezentnd tranzac iile de arbitraj. Riscul de reglementare reprezint acel risc care survine n situa ia unui schimb cu pl i nesimultane, care poate interveni datorit
236

diferen elor orare, n acest decalaj putndu-se nregistra modificarea ratelor sau cursurilor. Gestionarea acestui risc se realizeaz prin stabilirea unor limite de reglementare, care restric ioneaz volumul tranzac iilor care pot fi realizate ntr-o zi. Riscul de credit este acel risc implicat de situa ia n care partenerul de tranzac ie nu poate s-i plteasc contravaloarea rambursrii, fiind cea mai important surs de risc, bncile gestionnd acest risc prin revizuirea periodic a solvabilit ii partenerilor. 3. Instrumentele pie ei monetare Fiecare tip de instrument monetar are caracteristici proprii, ns ceea ce le aseamn este maturitatea acestora pe termen scurt, conferindu-le o mare lichiditate, avnd n vedere i extinsa comercializare a acestor instrumente i, totodat prezentnd riscuri mai reduse dect instrumentele specifice pie ei de capital. Aceste caracteristici determin ca instrumentele pie ei monetare s fie de inute masiv de ctre bnci i alte institu ii de depozit i n mai mic msur de firme i indivizi. Diversitatea instrumentelor folosite pe pia a monetar se poate clasifica dup dou criterii. Dup modul de participare pe pia : nenegociabile, care reprezint depozitele pie ei monetare; negociabile, care reprezint titluri de valoare. Dup modul n care genereaz venituri: purttoare de cupon: depozite pe pia a monetar; certificate de depozit (CD); aranjamente de rscumprare (repo). cu discount: bonuri de tezaur; accepte sau trate bancare; efecte de comer . n plus, pe pia a monetar sunt utilizate i produsele derivate, care pot fi: aranjamente pe rate forward; futures pe rate ale dobnzii; swaps pe rata dobnzii; op iuni pe rata dobnzii;
237

op iuni: ofutures pe rate ale dobnzii; oaranjamente pe rate forward; oswap-uri pe rata dobnzii. Instrumentele negociabile pot fi comercializate pe pia a monetar, avnd urmtoarele trsturi: sunt emise la valoarea nominal, de rscumprare (par value); scaden a lor este stabilit la o anumit dat viitoare, cnd titlul este rscumprat sau rambursat la valoarea nominal; raporteaz sume fixe de dobnd, fie pe timpul de inerii, fie la scaden . Deoarece fluxurile de venit viitor sunt fixe, cu ct mai ridicat este rata de scontare, deci rata dobnzii instrumentului, cu att mai sczut va fi valoarea actual i deci pre ul de pia al instrumentului. Instrumentele cu cupon Aceste instrumente purttoare de cupon, de dobnd, se caracterizeaz prin pl i de dobnd asociate, un cupon fiind o parte a instrumentului, putnd fi detaat de ctre purttor i prezentat emitentului pentru ncasarea dobnzii. Depozitele pe pia a monetar, instrumente nenegociabile, sunt fonduri n moned central care fac obiectul tranzac ionrii ntre bnci, care se mprumut reciproc pe pia a monetar, ele reprezentnd depozite ale bncilor la Banca central, maturit ile mprumuturilor fiind de 1 zi, adesea ajungnd ns la 1-2 sptmni. Rata dobnzii la care sunt tranzac ionate aceste fonduri reprezint rata monedei centrale, constituind un instrument i un indicator de politic monetar. Depozitele pot fi fixe, cnd rata dobnzii i scaden a sunt stabilite la nceput i cu preaviz, cnd rata dobnzii poate fi modificat sau expirarea (scaden a) poate fi solicitat anticipat. ntruct ratele dobnzii de la Londra sunt foarte importante pentru pie ele de depozite, de regul bncile coteaz rate LIBOR, la care o banc ofer fonduri sau rate LIBID la care o banc cumpr fonduri. Certificatele de depozit sunt nscrisuri negociabile pentru fondurile de depozit pe termen scurt, de regul pe 6 luni, bncile emi nd ns i certificate pe termene mai lungi, scaden a i rata fiind stabilite. La nceput au fost nenegociabile, n sensul c nu puteau fi vndute de ctre cumprtorul ini ial, n prezent fiind foarte tranzac ionate, negociate pe pia a monetar secundar.
238

Aranjamente de rscumprare (repo), reprezint un contract de vnzare a unui instrument, la o dat cuvenit i la un pre stabilit, cu obliga ia ca vnztorul s rscumpere activul la o dat ulterioar i la un pre mai mare, ceea ce nseamn c vnztorul activului se mprumut de la cumprtor, multe din aranjamente avnd maturit i cuprinse ntre 1-15 zile. Un aranjament de rscumprare invers este o n elegere privind cumprarea unui instrument, simultan cu o n elegere de a revinde instrumentul la o dat viitoare i la un pre convenite. Bncile i marile corpora ii sunt active pe aceast pia . Instrumente cu discount Aceste instrumente nu ofer explicit dobnd, ele fiind emise i tranzac ionate cu un discount fa de valoarea nominal, diferen a dintre pre ul instrumentului la cumprare i pre ul acestuia la scaden , care reprezint valoare nominal, constituind echivalentul dobnzii pltite cumprtorului titlului. Bonurile de Trezorerie sunt cambii negociabile pe termen scurt, cu maturitatea sub 1 an, emise de stat, prin Banca central, pentru a sprijini finan area nevoilor de mprumuturi ale economiei, fiind considerate active foarte sigure, plata lor putndu-se realiza la nevoie prin creterea impozitelor. Bilete la ordin negociabile emise de ctre bnci, companii financiare, corpora ii n scopul ob inerii de fonduri pe termen scurt, pentru firme devenind substitute ale mprumuturilor directe de la bnci. Aceste instrumente sunt negarantate, fiind emise pentru o anumit sum precizat i o anumit scaden , maturit ile fiind de la cteva zile la 365 de zile, emiten ii oferind adesea disconturi i venituri pe cupoane. De regul, numai bncile i corpora iile foarte credibile pot vinde asemenea instrumente pentru a-i finan a debitele pe termen scurt, aceste instrumente avnd randamente diferite, n func ie de percep ia fa de riscul emitentului. Acceptele bancare reprezint un mprumut bancar care este utilizat de ctre o firm pentru a finan a mrfurile stocate sau n curs de comercializare, aceste instrumente fiind specifice comer ului internaional, fiind tranzac ionate pe pie ele monetare secundare. O cambie sau trat comercial este un ordin de a se plti o anumit sum de bani de intorului fie la o anumit dat viitoare (trat la termen), fie la prezentare (trat la vedere) Un accept bancar sau o trat bancar este o cambie tras sau acceptat de o banc comercial, o dat acceptat instrumentul devenind negociabil.
239

Eurovalutele reprezint depozite denominate ntr-o moned, dar de inute de bnci aflate n afara rii care a emis moneda, acestea putnd fi bnci strine sau filiale ale bncilor din ara emitent a monedei, multe din depozite fiind negociabile. Instrumente derivate Aranjamente pe rat forward a dobnzii, reprezint contracte ntre dou pr i, prin care se stabilete rata dobnzii care se va aplica la un viitor mprumut sau depozit i pentru care s-au convenit urmtoarele: suma i moneda n care este exprimat; data viitoare la care se face transferul; scaden a. Cele dou pr i convin o rat a dobnzii la care se va realiza tranzac ia i apoi reglementeaz diferen a dintre rata dobnzii convenit i o rat a dobnzii de reglementare de la nceputul perioadei considerate. Contractul se coteaz prin dou cifre explicitate astfel: 3 6 , semnificnd c acest contract ncepe peste 3 luni i dureaz 6 luni. Futures pe ratele dobnzii, se bazeaz pe instrumente ale cror pre uri depind de rate ale dobnzii, cum ar fi depozitele pe 3 luni. Contractele futures pe rata dobnzii pe termen scurt sunt bazate, de regul, pe depozite de eurovalute, fiind reglementate prin lichidit i, numerar, fie n func ie de un pre bursier, prin livrare, fie n func ie de ultimul pre tranzac ionat. Contractele pe termen lung sunt reglementate pe baza unor obliga iuni sau certificate de stat, care prezint un cupon i o scaden stabilite de ctre burs. Swap pe rata dobnzii, este un aranjament ntre dou pr i, prin care fiecare parte este de acord s efectueze o serie de pl i ctre cealalt parte, la termene viitoare convenite, pn n momentul scaden ei n elegerii. Pl ile n contul dobnzii aferente fiecrei pr i sunt calculate prin utilizarea unor formule diferite, o tranzac ie tipic trebuind s implice o parte care schimb pl i de dobnzi pe un instrument pentru care dobnda se pltete la o rat fix, contra unor pl i de dobnzi pe o baz flotant. Op iuni pe rata dobnzii reprezint contracte de op iune de cumprare (call) sau op iuni de vnzare (put) ntre dou pr i, care ofer de intorului dreptul, ns nu i obliga ia s cumpere sau s vnd un instrument, la un anumit pre specificat, numit pre de exercitare, pn la o anumit dat specificat n viitor, numit scaden . Op iuni pe aranjamente pe rat forward, activ tranzac ionate pe pie ele OTC, pot fi op iuni caps (plafon maxim pltibil de rat a dobnzii) i op iuni floor (plafon minim ncasabil de rat a dobnzii).
240

Op iuni pe swap-uri pe rata dobnzii, swaption, ofer posibilitatea cumprtorului de a intra ntr-un swap, la o rat a dobnzii fix, convenit, pn la o anumit dat viitoare, de exemplu de a schimba o rat flotant cu una fix. 4. Tranzac iile pe pia a monetar Juctorii direc i pe pia a monetar sunt traderii, dealeri care cumpr i vnd pe pia i brokerii, care ac ioneaz ca intermediari ntre traderi, ntre vnztor i cumprtor, de regul netranzac ionnd n nume propriu. Ambii participan i au nevoie de informa ii financiare n legtur cu pia a, cota ii, servicii de analiz, oferite de agen ii de specialitate, utilizarea sistemelor automate de tranzac ionare electronic devenind din ce n ce mai important pe acele pie e unde tranzac iile au loc 24 de ore pe zi. Tranzac iile dealerilor se realizeaz prin trei metode: tranzac ionarea direct, prin telefon interbancar; tranzac ionarea electronic direct, prin sisteme digitale, dealerii putnd introduce pre uri de cumprare i de ofert sau putnd prelua astfel de pre uri cotate de al i dealeri, sistemul producnd automat un tichet de tranzac ie; tranzac ionarea prin intermediul unui broker de ring. Tranzac iile pe pia a monetar semnific acordarea sau angajarea de mprumuturi bneti, care implic riscuri, investitorul putnd pierde att principalul, ct i dobnda, principalii factori care influen eaz tranzac iile fiind urmtorii: oratele dobnzii i ratele la depozite, determinarea acestora depinznd de bazele anuale considerate, adic cte zile sunt considerate ntr-un an (365 sau 360) Multe din instrumente implic o metod de cotare dus-ntors a ratelor, adic sistemul cumprare i ofert, ecartul dintre cele dou pre uri putnd varia n func ie de condi iile pie ei, pe pie ele volatile spread -ul lrgindu-se; ocontrolul pozi iilor, evaluarea cu rapiditate a acestora contribuind la urmrirea riscului de supraexpunere n raport cu o anumit contrapartid, dealerii trebuind s cunoasc pozi ia medie pe o perioad de tranzac ionare, pentru a realiza dac nregistreaz o pierdere sau un profit; oarbitrajul, care permite s se ob in profit din corela ia dintre pre urile diferitelor instrumente, de exemplu ratele dobnzii la depozite;
241

oinforma iile noi, confer juctorilor avantajele operativit ii i adecvrii deciziilor. Majoritatea dealerilor se specializeaz ntr-un numr mic de instrumente, tranzac ionnd, de regul, cu coresponden ii lor situa i pe pozi ii opuse dintr-o alt banc, numi i contrapartid, tranzac iile fiind realizate preponderent de dealeri din bnci. Progresul nregistrat prin utilizarea calculatorului a permis dezvoltarea unor sisteme de tranzac ionare electronic, cele mai frecvente fiind urmtoarele: sisteme de negociere direct, utilizate pe pie ele OTC (pie e n afara ringului), ofer un mijloc de conversare ntre dou contrapartide, referitoare la o afacere care, la realizarea acordului, este executat de ctre sistem, prin producerea unui tichet al tranzac iei procesat de ctre fiecare parte; sisteme compatibile automate, confer anonimat deplin tranzac iei, traderii cutnd cele mai bune pre uri pe pia , fr a lua n considerare cu cine tranzac ioneaz, sistemul oferind ns informa ii asupra solvabilit ii partenerului cu care, n final, se ncheie tranzac ia; sisteme suport utilizate direct n sistemele de negociere direct sau n cele compatibile automate. Instrumentele pie ei monetare i ale pie ei derivatelor pot fi tranzac ionate att la OTC, prin tehnicile de tranzac ionare prezentate, ct i la o burs, prin strigri deschise, nso ite de semne specifice (coduri) cu mna, din ringurile bursei, majoritatea burselor fiind totui n proces de introducere a sistemelor electronice de tranzac ionare. Bursa ofer un mediu sigur de tranzac ii, dispunnd de reguli care guverneaz conduita membrilor si. n general, bursele includ nemembrii care cumpr sau nchiriaz un loc, un permis de tranzac ionare, care permite acestuia s tranzac ioneze n anumite zone ale bursei, de regul specializate pe instrumente. 5. Pia a interbancar Aceast pia reprezint pia a monedei centrale, pe care institu iile de credit i plaseaz excedentele i i acoper nevoile de lichidit i nregistrate n conturile de inute la banca central, peste rezerva minim obligatorie.
242

Transferurile monetare pe aceast pia sunt coordonate de ctre Casele (bncile) de compensare, care trebuie s realizeze zilnic o balan echilibrat a fluxurilor, asigurnd marja de lichiditate, pentru a face fa retragerilor urgente. Dac fondurile bncilor la Banca central nregistreaz excedente sau deficite fa de rezerva minim obligatorie, acestea se mprumut sau acord mprumuturi pentru o zi (overnight), iar n cazul unor pie e interbancare cu lichiditate ridicat bncile i pot orienta fondurile spre mprumuturi profitabile, folosind pia a interbancar pentru a-i finan a deficitele temporare. Pia a interbancar este folosit i pentru convertirea, de ctre bnci, a mprumuturilor pe termen scurt n mprumuturi pe termen lung, n acest sens pia a fiind utilizat de ctre organiza ii multina ionale i de ctre corpora ii. Rata dobnzii interbancare este utilizat adesea de ctre bnci pentru a stabili ratele de baz i preferen iale ale mprumuturilor. n cazul acestei pie e brokerii ac ioneaz numai ca intermediari ntre participan i, firmele de brokeraj oferind o gam larg de servicii, care includ tranzac ii interbancare, mprumuturi ctre autorit ile locale, mprumuturi pe instrumente guvernamentale. Pia a interbancar se delimiteaz n dou pie e distincte. oPia a interbancar intern, destinat tranzac ionrii propriilor instrumente monetare, n moneda rii, participan ii fiind reziden ii, iar tranzac iile gravitnd n jurul Bncii centrale; oPia a monetar extern (europia a), creat ini ial la Londra pentru de intorii de dolari SUA, n vederea asigurrii valorii acestora fa de eventualele probleme din SUA, n prezent existnd europie e pentru toate monedele na ionale, bncile centrale pierznd par ial controlul asupra monedelor lor n exterior. Pe europie e se realizeaz opera iuni de angajare i de acordare de mprumuturi, care au loc n afara rii sau jurisdic iei Bncii centrale din ara respectivei monede, europie ele nesupunndu-se majorit ii regulilor unei Bnci centrale referitor la cerin ele privind rezervele. n prezent, aceste pie e au o expansiune foarte mare, devenind sursa principal a finan rilor interna ionale, considerente fiscale determinnd bncile s-i deschid filiale n alte ri cu un mediu fiscal mai favorabil (bnci offshore).
243

5.1. Fluxurile de moned central La nivelul fiecrei institu ii de credit nevoia sau oferta care se exprim rezult din ajustarea trezoreriei legat de opera iunile clientelei (cererea de bilete, soldul viramentelor de fonduri spre i de la alte institu ii financiare i Trezoreria public, n lei sau n devize) i din restric iile privind rezervele obligatorii. Global, dup compensarea cererilor i ofertelor ntre institu iile financiare, excedentul sau nevoia rezidual, care va face obiectul interven iei Bncii Centrale, rezult din reglementarea rezervelor (devize, bilete, opera iuni ale Trezoreriei). n principiu, situa iile institu iilor financiare sunt eterogene. Multe dintre acestea sunt ndatorate pe lng Banca Central, adic au o nevoie permanent de moned central, care nu poate fi acoperit dect de Banca Central (pia a se afl n bnci), pia a putndu-se afla i n afara bncii, cnd dezechilibrul este limitat sau pasager i dac refacerea echilibrului se poate ob ine prin cesiunea de active negociabile pe pia a monetar deschis tuturor (de exemplu, n SUA). a. Situa iile individuale Situa ia ideal este aceea n care bncile au structuri omogene n ceea ce privete problemele lor de lichiditate (n mod relativ, exemplul Statelor Unite), ns n mod obinuit, pot exista trei situa ii ale instituiilor de credit: mprumutan i structurali, care acord mprumuturi, organisme care gestioneaz mai mult depozite, dect acord credite (institu ii de credit mutual, case de economii, bnci populare etc.); mprumuta i structurali, care solicit mprumuturi, organisme care nu pot gestiona depozitele de la popula ie (societ i financiare) sau care, prin tradi ie, nu gestioneaz dect n mod nesemnificativ; celelalte institu ii: bncile care gestioneaz depozite i care sunt alternativ mprumutan i i mprumuta i, echilibrul dintre utilizrile i resursele lor nedisponibile pe pia a monetar nefiind rupt dect ocazional. Exist situa ia n care un mprumutat structural poate chiar acorda mprumuturi pe pia pentru a face opera iuni de nvrteal, de exemplu, o institu ie bancar care are nevoie de 100 milioane lichidit i, poate lua cu mprumut 150 milioane i apoi s acorde un mprumut de 50 milioane, fie pentru a nu aprea numai ca mprumutat pe pia , fie
244

pentru a sesiza oportunit i de ctig (diferen a ratelor dobnzii la acordare i la angajare de mprumut), fie pentru a specula evolu ia ratei dobnzilor (angajeaz mprumut pe termen lung i acord mprumut pentru perioade scurte, dac se anticipeaz creterea ratei dobnzilor). i, evident, un mprumutant structural poate angaja mprumuturi din motive similare (oportunit i de ctig, specula ii asupra ratei dobnzii). b. ndatorarea global a bncilor pe lng Banca Central n conjuncturi economice i financiare specifice, bncile pot fi global mprumutate de ctre Banca Central cu moned, Banca Central avnd obliga ia de a furniza pie ei moned central necesar echilibrrii cererii cu oferta. 5.2. Opera iunile pe pia a interbancar a. Agen ii (operatorii) Pia a interbancar nu se deruleaz ntr-un loc precis, operatorii intr n rela ii i decid tranzac iile prin telefon, tot timpul zilei. Dac majoritatea institu iilor de credit intervin pe pia a interbancar, nu to i o fac n mod direct, iar anumi i participan i au un rol preponderent sau specific, de exemplu: oBncile de trezorerie, fiind specialiti ai pie ei, acestea sunt adesea bnci care apar in unui grup bancar i care centralizeaz operaiunile ansamblului institu iilor de credit, fcnd parte din acest grup; oCasele de rescont, adesea de innd monopolul opera iunilor efectuate cu Banca Central, fiind supuse controlului direct al acesteia, totui, interven ia lor putnd depi acest cadru, exercitndu-se n toate aspectele intermedierii pe pia ; oAgen ii pie ei interbancare, fiind dealerii, adic simpli intermediari care pun n legtur pe mprumutan i i mprumuta i, lsndu-le riscul finalizrii acestor opera iuni. Banca Central are un loc particular pe pia a interbancar n care ea exercit func ia de banc a bncilor, reglarea tranzac iilor efectundu-se, de regul, prin micrile de fonduri n conturile pe care institu iile de credit le au deschise la Banca Central. b. Instrumentele Din punct de vedere al instrumentrii tranzac iilor exist dou situa ii:
245

Absen a instrumentelor, n cazul opera iunilor n alb, caracterizate prin faptul c mprumutatul nu remite nici un titlu n schimbul monedei centrale primite; Titrizarea datoriei, care se realizeaz prin urmtoarele instrumente: oBiletele la ordin negociabile, n general pe o perioad de peste un an, putnd fi schimbate pe pia ; oBonuri de Trezorerie n cont curent i alte titluri de crean negociabile; Certificatele interbancare, pltite n avans sau la scaden , fiind vorba de titluri de crean e negociabile (aflndu-se ntre bonuri i certificate de depozit), cu o durat nominalizat ntre 1 i 12 luni, transmisibile fr garan ie, circulnd ntre institu iile de credit stabilite prin reglementri bancare; oCrean e asupra agen ilor nefinanciari: credite acordate economiei sub forma efectelor de mobilizare i a crean elor cedate sau puse n pensiune (pstrare) Aceste opera iuni nu genereaz, cel mai adesea, transferurile materiale ale crean elor. c. Tehnicile Opera iunile n alb sunt simple jocuri de nscrisuri, constatnd crean ele i datoriile respective, urmate de transferuri de moned central ntre parteneri (contractan i); Cumprri i vnzri ferme, constnd n cesiunea definitiv a instrumentelor pie ei monetare. Pentru mprumutat aportul de moned central este definitiv, iar pentru cel care acord mprumutul durata i rambursarea mprumutului su depind de scaden a hrtiei cumprate i de calitatea crean elor (n practic, neindividualizarea crean elor face ca mprumutatul s rmn garantul rambursrii), pe pia a interna ional sau strin vnztorul fiind, ntr-adevr, scutit de orice obliga ie fa de cumprtor; Pensiunea (pstrarea): punerea n pensiune (pstrare) este o opera ie prin care o persoan (cedantul) cedeaz temporar, n proprietatea unei alte persoane (cesionarul), efecte publice sau private, valori mobiliare sau titluri de crean negociabile, care-i sunt retrocedate, pentru un pre (comision) i la o dat convenit. Pe parcursul ntregii perioade a pstrrii, cesionarul este proprietarul titlului care i-a fost cedat, el putnd astfel s dispun de acest titlu, s-l cedeze la rndul su, s-l pun n pensiune sau s-l utilizeze ca garan ie.
246

Titlurile sunt considerate ca livrate dac ele sunt emise cesionarului n mod concret (titluri materializate) sau cnd genereaz un virament n cont curent deschis n numele cesionarului (titluri dematerializate); Vnzrile cu rscumprarea titlului: sunt conven ii prin care vnztorul stipuleaz c va putea, dup o perioad fixat la nceputul tranzac iei, s-i reia, dac dorete, titlul (suportul) cedat pentru un pre convenit; Alte opera iuni: numeroase inova ii financiare care au fost dezvoltate n ultima perioad pe pia a financiar sunt prezente i pe pia a interbancar. De exemplu, trebuie subliniat extinderea operaiunilor de schimb cu plata unei rate a dobnzii (swaps-ul ratei), prin care contractan ii i schimb obliga iunile pltind dobnzi n aceeai moned, fr a schimba datoriile corespondente. Alte tehnici, precum tranzac ii prin contracte la termen cu rat a dobnzii sau contracte op ionale, pot fi utilizate pe pia a interbancar, aceste tehnici de utilizare a instrumentelor derivate fiind specifice pie ei monetare, pie ei financiare n general. d. Duratele Acestea sunt foarte variate, de la 24 de ore la c iva ani. Opera iunile la termen cuprind active financiare cu durate relativ scurte. Opera iunile cu preaviz sunt fr scaden precis, pr ile avnd posibilitatea de a denun a opera iunea, dar cu preaviz. Durata variaz conform pozi iei structurale a mprumutantului sau a mprumutatului, precum i n func ie de anticipa iile referitoare la evolu ia ratei dobnzii. e. Ratele dobnzii Ratele se stabilesc n mod liber, conform legii cererii i ofertei sau se stabilesc pe fixing, sub forma ratei de referin . Rata pe pia a interbancar, indiferent de modul de stabilire, constituie o referin pentru celelalte instrumente financiare, Banca Central putnd calcula zilnic o rat medie ponderat a opera iunilor la zi, pe care o difuzeaz n diminea a zilei urmtoare. n cazul ratelor pentru active cu termene mai lungi de scaden sunt publicate ratele medii interbancare oferite pentru moneda na ional, valute i euro, calculate pe baza datelor furnizate de un eantion de
247

bnci, ratele fiind comunicate la o anumit or prin re ele informatice, oferind indica ii asupra condi iilor practicate pentru fiecare din scaden ele lunare ntre 1 i 12 luni (media ratelor oferite) 5.3. Interven iile Bncii centrale Pentru a furniza sau a re ine moneda central, o Banc central poate ac iona, de regul, n dou moduri: rescontarea sau refinan area cu rata fix a dobnzii; opera iuni pe pia a deschis sau licita ii cu rat variabil a dobnzii: ocumprri i vnzri sau cel mai adesea preluri sau plasri n report a devizelor (swap); ocumprri sau vnzri, plasri sau preluri n pensiune a valorilor mobiliare (interven ii pe pia a financiar); ocumprri sau vnzri ferme, preluri sau plasri n pensiune a efectelor private sau bonuri de Trezorerie (interven ii pe pia a monetar). Opera iunile pe pia a deschis pot fi utilizate fie pentru a disimula starea rezervelor valutare ale Bncii Centrale, fie pentru a regla lichiditatea bancar. Interven ia statului pe pia a valorilor mobiliare reprezint o practic insuficient valorificat, ntlnindu-se mai adesea n SUA i Germania i destul de rar n Fran a (unde se utilizeaz n prezent interven iile statului pe pia a interbancar). a. Rescontarea i refinan area cu rat fix a dobnzii n cadrul unui sistem normativ de interven ie a statului, Banca central poate plafona rescontarea, n limita plafonului neputnd refuza efectuarea rescontului. Opera iunile n afara plafonului sunt posibile, ns la o rat a dobnzii mai ridicat. Mai mult, anumite categorii de credite (de exemplu, creditele pe termen mijlociu) pot beneficia de rescontare automat la ratele dobnzii privilegiate. Inconvenientele unui asemenea sistem sunt: nu ofer un control al duratei creditului Bncii Centrale, durat care este n func ie de scaden a efectelor prezentate la rescontare, lipsind deci suple ea necesar pentru a ac iona asupra costurilor de refinan are; opera iunile cu rat privilegiat a dobnzii duneaz interven iei Bncii Centrale, chiar i n cazul neutilizrii unor coeficien i de reten ie (plafoane la bonurile de Trezorerie, portofoliu minim la efectele pe termen mediu).
248

Dincolo de aceste inconveniente, rata de rescontare reprezint rata directoare ntr-un asemenea sistem, n cadrul unor sisteme monetare mai destinse, rata rescontului fiind mai curnd o rat penalizatoare, rescontarea fiind procedura final la care apeleaz bncile pentru procurarea monede centrale. n economiile contemporane rescontarea automat la o rat fix restrnge posibilit ile Bncii Centrale de a interveni eficace, permi nd bncilor s-i acopere o parte crescnd din nevoia de lichiditate. b. Opera iuni pe pia e deschise (refinan area cu rat variabil) Tehnica licita iilor cu rata variabil prezint urmtoarele avantaje: obncile nu cunosc, n principiu, volumul refinan rii oferit de Banca Central; oexist anumite categorii de efecte susceptibile de a fi mobilizate de ctre Banca Central, ns aceast mobilizare nu se face automat; orata fixat de ctre banc influen eaz instantaneu condi iile pie ei (mare parte din opera iuni fiind de pe o zi pe alta) Se pot distinge urmtoarele tipuri de opera iuni: interven ii de pe o zi pe alta, overnight, interven ia depinznd de situa ia monetar concret, opera ionaliznd fluxuri rapide de moned central; opera iuni ce fac apel la oferta de efecte publice i private, n care caz se folosete tehnica adjudecrii. Dobnda practicat de aceast procedur permite Bncii Centrale: os nu intervin zilnic i oblig bncile s-i prevad mai bine nevoile de trezorerie i deci, le obinuiete s coreleze politica lor de credite cu nevoile lor viitoare de trezorerie; os indice orientrile sale cu privire la rata dobnzii i cu aprovizionarea pie ei (neacceptnd dect oferte cu o anumit rat sau cu o anumit scaden ). pensiuni la termen contra efectelor publice sau private. Rata i perioada acestor pensiuni variaz i n func ie de conjunctura i obiectivele politicii monetare, institu iile de credit avnd ini iativa utilizrii acestor pensiuni, oferite permanent de ctre Banca central, fie contra bonurilor de Trezorerie, adjudecate pentru orice durat, fie contra efectelor private, n cadrul unui sistem de mobilizare global.
249

6. Pia a monetar deschis n timp ce pia a interbancar este rezervat institu iilor de credit, celelalte pie e sunt, de regul, deschise ansamblului subiec ilor economici. Pe lng pie ele ac iunilor i ale obliga iunilor (pia a financiar), ale cror active sunt emise prin apelul la economisirea public i care sunt supuse cota iei la burs, exist pia a titlurilor financiare pe termen scurt, pe care sunt negociate diferite bonuri institu ionalizate. Posibilitatea emisiunii titlurilor pe termen scurt negociabile, adresate ansamblului agen ilor economici, a fost valorificat n ultimii ani de sistemul bancar, crendu-se un segment distinct al pie ei monetare, prin care sunt introduse rela ii de pia n finan area, pe termen scurt, relaxndu-se condi iile acestui tip de finan are, care nainte erau fie reglementate, fie stabilite bilateral. Astfel, un de intor de fonduri disponibile pe termen scurt nu putea dect s le conserve ntr-un depozit la o banc, opera iunile fa n fa fiind, de regul, interzise, aceste fonduri neputnd fi mprumutate direct altui agent economic nefinanciar. De altfel, reglementarea dobnzilor creditoare nu permite ob inerea unei remunera ii apropiate aceleia practicate pe pia a interbancar, dect cu condi ia s se respecte stricte ea condi iilor referitoare la suma i durata depozitelor. Absen a pie ei titlurilor pe termen scurt determina astfel pe de intorii de disponibilit i temporare s le investeasc pe pia a obliga iunilor, ceea ce constituie un factor de fragilitate a acesteia. Crean ele pe termen scurt, negociabile, sunt titluri cu o durat de 7-10 zile pn la c iva ani. La nceput, bncile au fost autorizate s emit asemenea titluri sub forma certificatelor de depozit, aceast posibilitate fiind extins treptat la majoritatea agen ilor economici (ntreprinderi, Trezorerie, societ ile financiare). Caracteristicile acestor titluri depind de categoria emitentului, putnd fi eviden iate totui, unele trsturi comune: un anumit minim al sumei angajate; rata fix a dobnzii pentru titluri cu o scaden determinat (de exemplu, sub un an); uniformitatea fiscal. Principalele titluri utilizate n prezent pe pia a monetar sunt: certificatele de depozit, bonurile institu iilor i societ ilor financiare, biletele de trezorerie emise de ntreprinderi, bonuri de Trezorerie ale statului.
250

Pia a biletelor de trezorerie (hrtiile comerciale) oferite de ctre ntreprinderi, dar i de bnci i agen i economici nefinanciari, influeneaz rata celorlalte segmente ale pie ei monetare. De regul, dac rata hrtiilor comerciale este mai atractiv dect cea oferit de ctre bnci, se produce o dezintermediere, adic agen ii economici nefinanciari i extind rela iile directe n detrimentul rela iilor cu institu iile de credit, genernd o puternic presiune care duce la creterea ratelor dobnzii la credite bancare i diminuarea ratelor lor la debite. Opera iunile pe acest segment al pie ei monetare, prin care Banca Central influen eaz situa ia monetar, sunt realizate n dou moduri: periodic i punctual. Opera iuni periodice. Practicate pentru prima dat n SUA, opera iunile pe pia a deschis cu titlurile pe termen scurt, negociabile, se realizau prin disponibilizarea zilnic a unei cantit i de moned central de ctre autoritatea monetar, pre ul acesteia (dobnda) depinznd de amploarea cererii bncilor. Treptat, confruntate cu cererea masiv i imprevizibil de moned, bncile centrale, ndeosebi n economiile cu grad ridicat de ndatorare structural, au constrns bncile s-i anticipeze nevoile de moned central prin cumprarea n avans a lichidit ii de care acestea vor avea nevoie n viitor. mprumuturile n alb i avansurile pe titluri sunt treptat substituite cu procedura pensiunilor (ndeosebi n Fran a), promovndu-se, totodat, un nou mod de adjudecare a ofertei de moned central, prin institu ii specializate (case de rescontare) stabilind structura monedei centrale acordate pe tipuri de hrtii comerciale n func ie de scaden (similar interven iilor prin rescontare) Acestei cumprri ferme, periodice ale ndatorrii structurale a sistemului bancar, i sunt substituite opera iunile punctuale, care permit reglarea dezechilibrelor trectoare n moneda central. Aporturile i retragerile de moned central se realizeaz fie la cererea direct a bncilor, fie din ini iativa Bncii centrale, rata dobnzii la retragere fiind mult inferioar acelora la aport, pentru a se evita deturnarea fluxurilor de moned central. n acest sens, determinarea rezervelor obligatorii, ca o medie, reprezint un element de suple e, bncile putnd profita de eventualul excedent de moned central pentru a-i constitui n avans aceste rezerve, alimentndu-i conturile curente de pe lng Banca central. Dezvoltarea acestui segment al pie ei monetare contribuie la diversificarea i extinderea agregatelor monetare, contribuind la consolidarea poten ialului monetar i financiar al sistemului bancar.
251

Certificatele de depozit, emise de ctre institu iile de credit, precum i bonurile emise de institu iile financiare specializate i societ ile financiare sunt cuprinse, de regul, n agregatul M3-M2, iar biletele de trezorerie, emise de ctre ntreprinderi i bonurile de Trezorerie fac parte din agregatul L-M3. 7. Pia a valutar 7.1. Caracterizare Pia a valutar reprezint un ansamblu de rela ii monetare, de reglementri i institu ii care asigur transformarea sau conversia reciproc a dou monede convertibile, prin vnzare-cumprare de valute, n scopul derulrii fluente i sigure a fluxurilor comerciale i financiare interna ionale. Pia a valutar permite participan ilor s schimbe o anumit moned contra altei monede, sumele corespunztoare celor dou monede fiind determinate de cursul valutar, de schimb dintre cele dou monede. Data la care cele dou monede sunt schimbate ntre ele este cunoscut ca data de reglementare sau data valutei. Pia a valutar se constituie ca o pia unic i este cea mai mare din lume, peste 1.500 miliarde dolari fiind tranzac iona i zilnic pe aceast pia , iar pentru compara ie eviden iem c valoarea anual a comer ului mondial total cu mrfuri corporale este egal cu valoarea tranzac iilor realizate pe pia a valutar n mai pu in de o sptmn. Cauzele care au contribuit la expansiunea puternic a pie ei valutare sunt: oRitmul de cretere a comer ului interna ional de mrfuri, prin opera iuni de export-import, are a reclamat extinderea i diversificarea fluxurilor de ncasri i pl i interna ionale; oExpansiunea i diversificarea comer ului cu servicii; oDinamica ridicat a investi iilor interna ionale; oExtinderea formelor de convertibilitate a monedelor i eliminarea restric iilor valutare; oDezvoltarea pie ei eurovalutelor; oInstabilitatea cursurilor de schimb i creterea opera iunilor speculative i de arbitraj; oAmplificarea activit ilor societ ilor transna ionale; oDezechilibrul generalizat al balan elor de pl i curente, care reclam acoperirea acestuia prin opera iuni de mprumuturi i de capital;
252

oApari ia i expansiunea noilor tehnici de operare pe pie ele valutare, utiliznd produsele derivate (options, futures, swaps etc.); oExtinderea tehnicilor informatice i de telecomunica ii pe pieele valutare. Schimburile valutare exist ca rezultat al urmtoarelor cauze: comer ului i investi iilor, care determin ncasri i pl i ntre de intorii de monede diferite, ceea ce implic convertirea acestora; specula iilor, determinate de ctigurile ce se pot ob ine datorit modificrilor cursurilor determinate de varia ia ofertei i cererii diferitelor monede; hedging-ului, care reprezint tranzac ii valutare care pot compensa pierderile cauzate de diminuarea valorii activelor determinate de fluctua iile cursurilor valutare. Schimburile de valute se tranzac ioneaz pe pie ele OTC, n ntreaga lume, 24 de ore pe zi, instrumentele derivate ataate schimburilor valutare fiind tranzac ionate i pe burse. Cursurile valutare sunt influen ate de trei categorii de factori i anume: factori determinan i sau factori cheie: o oferta i cererea de bani, dac cererea crete, cursurile cresc i invers; o rata infla iei, creterea infla iei determinnd deprecierea monedei, creterea cursului; o interven ia guvernului, prin cumprarea sau vnzarea de valut, prin modificarea cursului, deci devalorizare sau revalorizare. factori condi ionali, care pot influen a cursul valutar, att pe termen lung, ct i scurt: o economici ratele relative ale dobnzii, care orienteaz investi iile spre economiile care ofer rate ale dobnzii mai mari, mrind cererea de moned aferent acelei economii, apreciind cursul acesteia; paritatea puterii de cumprare, care msoar puterea relativ de cumprare a diferitelor monede i se msoar prin raportul dintre pre urile aceluiai produs n diferite ri, transformate prin cursurile valutare ale monedei fiecrei ri fa de moneda de referin . n acest sens, dac produsele sunt ieftine ntr-o ar, este avantajos s fie exportate ntr-o ar unde sunt scumpe i invers, aceasta influen nd cererea i oferta de moned i deci cursul; condi iile economice, reflectate n creterea economic, rata fiscalit ii, balan a de pl i, rata ocuprii etc.;
253

oferta i cererea de capital, capitalurile migrnd n cutare de profit, influen nd astfel cererea i oferta de moned, deci cursul valutar. opolitici: tipul politicii economice, stabilitatea politic, reglementri sau dereglementri ale Bncii centrale, interven ii pe pia viznd modificarea cursului; opsihologici, viznd ateptrile pie ei privind modificarea cursului, influen ate de previziuni, de analize tehnice, de tirile vehiculate. 7.2. Func ionare Dincolo de particularit ile i deosebirile dintre pie ele valutare na ionale, pot fi distinse componente comune, care mpreun formeaz mecanismul func ionrii pie ei valutare, aceste componente fiind urmtoarele: institu ii i persoane autorizate pentru a efectua opera iuni valutare; reglementri privind desfurarea activit ilor de schimb valutar; proceduri de stabilire, cotare i publicare a cursurilor valutare; metode i tehnici de interven ie a Bncii centrale pe pia . Func ionarea pie elor valutare se realizeaz similar pie ei interbancare, pe care se vnd i se cumpr valute en-gros, la un curs convenit, la o anumit dat de livrare, practic orice banc cumpr sau vinde valut n activitatea sa. Pie ele valutare sunt pie e OTC, att sumele n valute, ct i reglementarea termenelor tranzac iilor fiind negociate, opernd n ntreaga lume, 24 de ore, elementele principale ale acestora fiind: data tranzac iei; pr ile implicate, adic bncile corespondente; valutele; cursurile; sumele tranzac ionate; data valutei; sensul tranzac iei, vnzare sau cumprare; instruc iuni de plat. Cota iile pentru valute constau ntr-o moned-baz (MB) i o moned cotat (MC), conven ia constnd n aceea c atunci cnd se scrie o cota ie pentru cursul de schimb al unei perechi de valute, s se insereze mai nti moneda-baz i apoi moneda cotat. Cota iile pot fi descrise n termeni americani, reprezentnd cota ia indirect n termeni europeni reprezentnd cota ia direct. n cazul cota iei directe, o unitate de moned strin, care reprezint MB, poate fi schimbat contra unei sume variabile a monedei proprii. n cazul cota iei indirecte, o unitate de moned proprie, care reprezint MB, poate fi schimbat contra unei sume variabile de moned strin.
254

Tranzac iile valutare se deruleaz prin dealeri, principalele ci de tranzac ionare fiind: direct interbancar; prin brokeri de ring; prin sisteme electronice, majoritatea dealerilor fiind specializa i pe valute. Totodat tranzac iile valutare se realizeaz pe urmtoarele categorii de pie e: pie e spot, pe care se vnd i se cumpr valut n vederea specula iilor, numai pentru profit, anticipndu-se aprecierea sau deprecierea unor monede; pie e forward, la termen, operatorii fiind interesa i de evolu ia ratelor dobnzii pentru valutele tranzac ionabile, avndu-se n vedere diferen ialul dobnzii; pie e monetare, unde se tranzac ioneaz fie moned na ional, fie o alt valut, genernd cota ie pereche, n scopul de a lua mprumuturi ieftine, pentru a plasa fondurile la rate mai ridicate; pie ele derivativelor, cotnd pre uri pentru o gam de instrumente care au n vedere modificarea ratelor dobnzii sau a cursurilor de schimb. Cota iile spot reprezint cursuri de schimb de cumprare (bid), respectiv de vnzare (offer), la care formatorul de pia va cumpra i va vinde valuta-baz contra altei valute. De exemplu, considerm c euro este valuta de baz, iar dolarul valuta cotat, iar cursul euro este de 1 euro = 1, 2350/65$, ceea ce semnific faptul c formatorul de pia este dispus s cumpere 1 euro cu 1, 2350 dolari i s vnd 1 euro cu 1, 2365 dolari, diferen a dintre cele dou pre uri, de 15 puncte, reprezentnd spreadul, creatorul de pia urmrind s cumpere ieftin i s vnd scump, deci s ob in un spread mare. Utilizatorii pie elor valutare sunt: traderii, creatorii i utilizatorii de pia ; bncile comerciale i de investi ii; bncile centrale, care administreaz rezervele; corpora iile; brokerii, ca intermediari. Parte a pie ei monetare, pia a valutar se caracterizeaz prin trei riscuri: de pia , de reglementare, de credit. Realizarea schimburilor valutare implic dou categorii de tranzac ii: tranzac ii valutare, care pot fi spot (imediate) i forward (la termen) i tranzac ii cu produse derivate. Schematic, ansamblul tranzac iilor, care se constituie n instrumente de schimb valutar, se prezint astfel: Tranzac ii valutare Tranzac ii spot; oValute contra moneda na ional oTranzac ii cross, cu moned de intermediere;
255

Tranzac ii forward oTranzac ii forward directe; oSwap-uri valutare, reprezint tranzac ii forward, care implic cumprarea i vnzarea simultan a unei anumite sume dintr-o valut, n schimbul altei valute, ns cu dou date ale valutei diferite. Tranzac ii cu produse derivate, care au la baz cursul forward: Aranjamente sintetice pe schimburi valutare, combinnd aranjamentele valutare cu cele pe cursuri, pentru a fixa diferen ialele pentru cursul forward, neimplicnd schimbul sumei de referin . Futures pe valute, contracte care permit participan ilor s-i gestioneze riscul prin cumprarea sau vnzarea unui contract futures ntr-o direc ie opus celei date de un angajament existent pe pia a spot; Swapuri pe valute, este o n elegere OTC ntre pr i care convin s schimbe ntre ele pl i de rate ale dobnzii, aferente unor mprumuturi n moned strin; Op iuni pe valute, pe cash sau pe futures, sunt n elegeri prin care de intorul capt dreptul, fr a avea ns obliga ia, s cumpere (call) sau s vnd (put) o anumit sum dintr-o valut precizat, la un pre convenit i la o dat viitoare. Pie ele monetare sunt cele mai cuprinztoare pie e, pre ul la care banii sunt cumpra i sau vndu i putnd dicta dac o politic economic este viabil, afectnd semnificativ vie ile oamenilor. 8. Pia a monetar n Romnia n lumea occidental informatizat pie ele monetare au aprut i s-au dezvoltat ca urmare a unor procese economico-sociale naturale, fireti. Fiind un mecanism al economiei de pia , pia a monetar nu putea exista n Romnia nainte de 1989. Statornicirea pie ei monetare n Romnia este legat de restructurarea aparatului bancar, nu numai prin lichidarea monopolului statului de proprietar nemijlocit al tuturor bncilor, ci i prin eliminarea subordonrii bncilor fa de guvern, fiind legat totodat de reaezarea raporturilor dintre banca de emisiune i celelalte bnci, de reinstaurarea bncilor comerciale autentice, a vnzrii mrfurilor cu plat amnat i punerea n circuit a nscrisurilor cambiale i a titlurilor de stat. Din marea varietate a titlurilor de valoare negociate pe pie ele monetare occidentale, n Romnia exist doar certificatele de depozit,
256

dar care nu suport compara ie cu cele din economiile occidentale ca valoare nominal. Avnd n vedere c emiten ii celorlalte titluri sunt pe cale s se nasc i c activitatea lor incipient este departe de a fi concludent, c titlurile de stat, reflex al deficitului bugetar, exprim nevoia imperioas de resurse i foarte pu in c plasamentele ar fi profitabile pentru investitori, pia a monetar este departe de a fi constituit n Romnia, fiind departe de cerin ele unei func ionri eficiente. Premisa pentru crearea i buna func ionare a pie ei monetare n Romnia sunt statornicia precumpnitoare a propriet ii private n economie i, pe aceast baz, a spiritului concuren ial ca factor propulsor al eficien ei economice. Fr asigurarea acestei premise, rodarea i maturizarea mecanismelor economice de pia nu sunt posibile, indiciul cel mai sigur al atingerii acestui obiectiv constituindu-l pre urile, capacitatea lor de a reflecta nevoile sociale, costurile i de a conduce la rentabilit i legitime i la reprezentativitatea situa iei lor financiare. Pia a monetar n Romnia, aflat n curs de formare, comport refinan area bncilor comerciale de ctre BNR. Principalele categorii de credite de refinan are care au fost practicate de BNR sunt: creditul structural, creditul de licita ie, creditul special i creditul lombard (overdraft). Creditul structural este creditul acordat de BNR n cadrul unui plafon stabilit pentru fiecare banc comercial i pentru fiecare tip de garan ii, creditele fiind garantate cu efecte comerciale sau publice. Creditul structural prefa eaz creditul de rescont, iar dobnda perceput anticipeaz taxa oficial a scontului. Totui, dei creditul comercial i emiterea de nscrisuri cambiale au fost legal autorizate, recursul la acestea, n structura actual de proprietate i a prezen ei blocajului financiar att de extins, nu este posibil n mod obiectiv. Creditul de licita ie a reprezentat principala cale de finan are a bncilor comerciale, el prefigurnd opera iunile de open market. Acest credit se acord pentru maximum 15 zile, este garantat cu titluri de stat, se acord n cadrul unui plafon, la rate de dobnzi rezultate din licita ie. Dar, mecanismul opera iunilor pe pia a liber nu poate func iona corespunztor ntr-o economie n care titlurile se emit doar ocazional, iar pia a bursier nu are capacitatea efectiv de a le evalua. De aici i evolu iile incoerente, discrepante ale nivelului ratelor de dobnzi, cu efecte perturbatoare pentru gestiunea bancar i activitatea financiar a ntreprinderilor.
257

Creditul special se acord bncilor comerciale aflate n criz de lichiditate pe o perioad de pn la 30 de zile, n condi iile unor garan ii financiare i n active reale, cu condi ia prezentrii de programe eficiente de redresare. Creditul lombard (overdraft) sau creditul de pe o zi pe alta este menit s sus in efectuarea pl ilor zilnice exigibile ale unei bnci comerciale aflate n criz. Se acord la nivelul soldului debitor al contului curent al bncii la BNR, n limita a 75 % din fondurile proprii ale bncii beneficiare, n condi iile garantrii cu anumite hrtii de valoare. Dobnzile practicate de ctre Banca central pentru refinan area sistemului bancar i implicit, a economiei na ionale au devenit n absen a predominrii economiei de pia i n condi iile unui sistem bancar fragil cel pu in n anumite perioade, excesiv de pozitive, dac nu chiar abuzive, depind cu mult rata infla iei, fiind prohibitive pentru majoritatea agen ilor economici. Impactul lor asupra gestiunii curente prin mijloace monetare a infla iei se impune a se asocia cu ac iunea asupra cauzelor structurale ale dezechilibrului infla ionist. Ratele dobnzii practicate de BNR au avut o flexibilitate diferit. Ratele dobnzii la creditul structural (dobnda de referin sau rata scontului) erau modificate mai rar, avnd nivelul cel mai sczut. De exemplu, n ianuarie 1993 rata scontului era de 70 % i aceast valoare s-a men inut pn n august 1994, cnd a sczut la 65 %, pentru ca la sfritul anului 1995 s ajung la 35 % nivel nregistrat i la sfritul anului 2000. Dobnda de licita ie a cunoscut cele mai ample varia ii i cele mai frecvente modificri. Ea a variat de la nivelul de 71 % n ianuarieiunie 1993, la 185, 5 % n ianuarie 1994, pentru ca la sfritul anului 1995 s coboare pn la valoarea de 38, 1 %, iar n primele luni ale anului 1997 s urce i la nivele de peste 270 %. Dobnda overdraft, avnd o natur penalizatoare, a variat, de exemplu, de la 78 % n prima jumtate a anului 1993, la 250 % n perioada noiembrie 1993 martie 1994, ajungnd la peste 500 % n 1995, la sfritul anului 2000 fiind de 75 %. Varia ia nivelelor de dobnzi, rar ntlnit n alte ri n asemenea propor ii, este expresia instabilit ii vie ii noastre economice, a lipsei de sensibilitate a ntreprinderilor etatiste la terapia prin instrumente valorice, a necesit ii unor msuri hotrte de restructurare a economiei romneti.
258

n condi iile actuale pe pia a interbancar se efectueaz mai ales opera iuni de refinan are i mai pu in opera iuni de creditare inter-bnci, refinan area constituind principalul instrument de interven ie a BNR pe pia a monetar. Marea dependen a sistemului bancar romnesc de resursele BNR s-a explicat prin ponderea mare a propriet ii de stat n cele mai multe dintre sectoarele economice, ntreprinderile de stat nregistrnd, de regul, mari pierderi, implicau subven ii de la bugetul statului i, de asemenea, credite bancare fr anse de rambursare, credite numite eufemistic neperformante. Nivelul excesiv al refinan rii s-a mai explicat i prin gradul redus al monetizrii economiei (n elegem prin monetizare, capacitatea economiei a ntreprinderilor i popula iei de a constitui rezerve bneti i de a le utiliza n plasamente). O dat cu creterea ponderii propriet ii private n economie, criteriul eficien ei a nceput s predomine, iar lichidit ile economiei vor crete i BNR va dobndi posibilit i mai largi de interven ie prin opera iuni de open market. n cadrul acestor opera iuni, Banca central cumpr i vinde pe pia titluri ale mprumuturilor publice, cu scopul de a lrgi sau restrnge lichidit ile bncilor, de a influen a volumul creditelor i evolu ia general a cursurilor titlurilor pe pia . n msura n care Banca central cumpr titluri de pe pia , ea distribuie moned, lichidit i, n situa ia invers, avnd loc un flux de moned i astfel scade lichiditatea. Tranzi ia de la pia a interbancar la pia a deschis presupune glisarea formelor actuale de finan are spre formele consacrate pe plan interna ional. Se are n vedere introducerea rescontului, opera iune prin care bncile comerciale i transform o parte a portofoliului lor de efecte de comer n lichidit i, prin Banca central; introducerea opera iunilor de open market, ca alternativ fa de rescont i instrument mai eficient de influen are a dobnzilor n economie. Punerea n circuitul economic a efectelor cambiale a fost legiferat la nceputul anului 1994, fr ns s existe premisele necesare utilizrii lor nominale de ctre agen ii economici i instituirii mecanismului scontului, care s remodeleze raporturile dintre bncile comerciale i banca de emisie. Trecerea la emisiunea de titluri de stat s-a realizat tot la nceputul anului 1994, fiind adjudecate n mare parte de bnci. Un factor esen ial care a limitat evolu ia pie ei titlurilor de stat este capacitatea insuficient a actualei pie e primare de a absorbi un
259

volum mai mare de astfel de titluri, volum care s depeasc 400 % din deficitul bugetului de stat. Absen a unei palete mai largi de scaden e a titlurilor este i ea un impediment n realizarea flexibilit ii necesare n politica de dobnzi i de transmitere a impulsurilor politicii monetare. Tranzi ia la pia a deschis presupune i privatizarea eficient a bncilor comerciale, ntrirea concuren ei dintre bnci, nlturarea dominan ei nete a unora dintre ele, creterea numrului de bnci, dezvoltarea re elei bancare.

Sumarul capitolului
Pia a monetar tranzac ioneaz sume mari de moned, operatorii pe pia fiind n special bncile, Banca central reglnd func ionarea pie ei, n cadrul pie ei tranzac ionndu-se moneda central, numerarul i rezervele bancare, prin transferul de moned pe cele trei segmente ale pie ei: interbancar, deschis i valutar. Tranzac iile pe pia se realizeaz continuu, brokerii i dealerii, n calitate de formatori de pia , asigur formarea pre urilor, a ratelor i a cursurilor, n func ie de cerere i ofert, lund n considerare i interven iile Bncii centrale, prin care aceast i realizeaz politica monetar i totodat contribuind la diminuarea riscurilor pie ei monetare, precum riscul de credit, de reglementare, de pia . Opera iile pe pia a monetar utilizeaz o diversitate de instrumente, unele dintre acestea fiind tranzac ionate la burse, ns majoritatea sunt tranzac ionate OTC, over-the-counter, fr cotare, instrumentele putnd fi, pe de o parte, titluri de valoare, negociabile sau nu, cu cupon sau cu discount, precum depozite, certificate de depozit, bonuri de tezaur, accepte bancare, eurovalute etc., iar pe de alt parte, produse derivate (forward, futures, options, swaps) pe rate ale dobnzii. Tranzac ionarea instrumentelor se realizeaz direct, prin telefon interbancar, prin intermediul brokerilor i prin sisteme de tranzac ionare electronic, utilizarea brokerajului electronic dezvoltndu-se rapid, n anul 2003 peste 90% din volumul tranzac iilor spot i peste 50% din totalul volumului de pia s-au realizat prin intermediul sistemelor informatice de brokeraj. Component esen ial a pie ei monetare, pia a interbancar tranzac ioneaz moneda central, opernd mprumuturi pe termen foarte scurt ntre bnci, pentru acoperirea nevoilor imediate de lichiditate, Casele de compensare realiznd coordonarea echilibrrii
260

crean elor i datoriilor interbancare, precum i transferul de moned dintre bnci. Opera iile pe pia sunt fie opera iuni n alb, de transfer automat, fr remitere de titlu, fie opera iuni de titrizare a datoriilor, utiliznd instrumente precum bilete la ordin, bonuri de trezorerie, crean e asupra agen ilor economici nefinanciari, certificatele de trezorerie, bonurile institu iilor financiare, biletele de trezorerie etc. n cazul dezechilibrului global al pie ei monetare, al penuriei de lichidit i, Banca central intervenind prin rescontare i refinan are, precum i prin opera iuni cu titluri pe pia . Extinderea pie ei monetare i pentru al i agen i economici dect bncile a condus la apari ia pie ei monetare deschise, pe care se tranzac ioneaz titluri financiare pe termen scurt, precum bonuri ale institu iilor financiare, certificate de depozit, bilete de trezorerie etc., opera iile realizndu-se periodic sau punctual, n acest fel introducnduse condi ii de pia i n finan area pe termen scurt. Pia a valutar tranzac ioneaz valute, efectund schimb de monede i stabilind cursul valutar de pia prin cota ii directe sau indirecte, n cadrul tranzac iilor valutare, care pot fi spot (la vedere) i forward (la termen) sau tranzac iilor cu derivative, comportnd aceleai riscuri ca pe orice pia monetar. Pia a monetar din Romnia a evoluat treptat, transferurile interbancare realizndu-se nc insuficient, Banca central intervenind direct pe pia , fie pentru asigurarea compensrilor interbancare, fie prin refinan area bncilor, utiliznd diverse forme de credite acordate bncilor, iar n ultimul timp i prin opera iuni pe pia , prin comercializarea de titluri, n acest fel reglnd lichiditatea din economie.

Termeni de referin
Arbitraj Broker Curs valutar Formator de pia Pia a de capital Pia a interbancar Pia a monetar deschis Pia a valutar Rata monedei centrale Risc de pia Banc offshore Credit de refinan are Eurovalut Opera iune a Bncii Centrale Pia a derivativelor Pia a monetar Pia a OTC Rata directoare a dobnzii Risc de credit Risc de reglementare
261

Teste i ntrebri de autoevaluare


n care dintre urmtoarele limite de scaden e se regsesc, de regul, instrumentele pie ele monetare: o sptmn un an; o noapte un an; un an trei ani; o sptmn o lun? Dac ratele dobnzii pe pia a euro sunt majorate, care va fi cel mai probabil efect asupra cursului euro: va crete; va descrete; fr efect ? Care dintre urmtoarele categorii de variabile monetare pot fi controlate direct de ctre Banca central: rata scontului; lichiditatea sistemului bancar; cursurile valutare, ratele dobnzii? Depozitele n eurodolari trebuie fcute n bnci din afara Germaniei. Preciza i dac afirma ia este fals sau adevrat. Care dintre urmtoarele sunt instrumente pe pia a monetar: euroobliga iune pe trei ani emis de firma Electrofarul; bon al Trezoreriei publice; efect de comer la ase luni emis de firma Apa Nova; obliga iune de stat francez la 10 ani ? Banca X coteaz spot urmtoarele cursuri valutare fa de euro: 1, 3155/75 dolari; 0, 6585/00 lire sterline. Preciza i urmtoarele: euro este valut de baz sau cotat; cursul la care va cumpra lire sterline; spreadul dolarului. Care dintre urmtoarele instrumente de pia monetar nu sunt negociabile: efectele de comer ; certificatele de depozit; depozitele monetare; biletele de trezorerie? Care este principalul avantaj al unui certificat de depozit comparativ cu alte instrumente de pe pia a monetar: Ofer o rat mai ridicat a dobnzii; poate fi comercializat pe pia a secundar; este cea mai sigur cale de investi ie? Swap-ul valutar se caracterizeaz prin: este o tranzac ie futures; vnzarea i cumprarea valutelor sunt simultane; datele valutei sunt diferite. Preciza i care caracteristic nu este corect. n cazul acceptelor bancare, care reprezint instrumente monetare cu cupon, scaden a variaz ntre 1 zi i 1 an. Preciza i dac afirma ia este corect. Tranzac ii cu produse derivate pe pia a valutar sunt: cross, cu valut de intermediere; op iuni pe valute; forward direct; swaps-uri valutare; aranjamente sintetice. Preciza i tranzac iile incorecte.
262

Opera iunile n alb pe pia a interbancar presupun titrizarea transferului de moned i nscrierea sumelor n conturi, fr utilizarea instrumentelor monetare. Este corect afirma ia? Explica i op iunea dvs. de rspuns. Exist vreo diferen ntre obliga iuni de Trezorerie i bonuri de Trezorerie? Dac da, explica i.

Bibliografie selectiv
Catherine Caballero, Le march monetaire, Dalloz, Paris, 1990. Paul M. Horvitz, Monetary Policy and the Financial System, PrenticeHall, Inc., Englewood Clifs, USA, 1979. Rogers Keith, Introducere n studiul pie elor monetare i valutare, Editura Economic, Bucureti, 2000. Gheorghe Manolescu, Moned i credit, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2001. Vasile Turliuc, Vasile Cocri, Moned i credit, Editura Ankarom, Iai, 1998.

263

IX. ANALIZA MONETAR

Scopul capitolului const n prezentarea instrumentelor contabile, statistice i matematice utilizate pentru relevarea informa ional a fenomenelor i proceselor monetare i financiare, n examinarea metodelor de analiz monetar-financiar, n explicitarea modelelor specifice eviden ierii interac iunilor i influen elor n spa iul monetar, a interpretrilor asociate acestora. Dup parcurgerea acestui capitol vor fi realizate urmtoarele obiective: Cunoaterea cadrului conceptual i informa ional al realizrii analizei monetare i financiare; Examinarea instrumentelor matriciale i contabile utilizate n analiza tranzac iilor i a fluxurilor financiare; Eviden ierea rela iilor i interac iunilor variabilelor monetare i financiare cu variabilele economice semnificative, a cilor de transmitere a varia iilor i modificrilor acestora asupra economiei; n elegerea metodelor de analiz a echilibrului monetar, a ofertei i cererii de moned, a crea iei monetare, a impactului monedei asupra variabilelor economice; Explicarea i interpretarea modelelor monetare semnificative, identificarea posibilit ilor utilizrii acestora n fundamentarea previziunii i politicii monetare. Introducere Cunoaterea fenomenologiei monetare, explicarea i interpretarea rela iilor i interac iunilor specifice spa iului monetar, n elegerea influen elor i impactului modificrii variabilelor monetare asupra variabilelor financiare i economice, asupra comportamentului subiec ilor economici reclam necesitatea existen ei contextului informa ional empiric i analitic, care s permit analiza sistematic i permanent a structurilor i evolu iilor monetare, a rela iilor i conexiunilor dintre variabilele monetare, financiare i economice.
264

n acest sens, instrumentele de analiz contabil i statistic, de sistematizare matricial i ecua ional a interdependen elor i codeterminrilor, ofer posibilitatea construirii unor modele adecvate analizei i interpretrii comportamentelor i dinamicilor acestor variabile, fundamentrii prospective a evolu iei fenomenelor monetare, eviden ierii dezechilibrelor dintre cererea i oferta de moned, precum i posibilitatea elaborrii politicilor monetare orientate spre asigurarea echilibrului monetar dinamic, prin instrumentarea eficace i opera ional a variabilelor monetare, instrumentare necesar func ionrii evolutive a economiei. Semnifica ia informa ional a monedei, a variabilelor i agregatelor monetare, impactul financiar al varia iilor temporale i configura ionale ale acestora reprezint una din sursele esen iale ale cunoaterii economice i nu numai, moneda dispunnd de un poten ial analitic, empiric i opera ional semnificativ, oferind posibilit i descriptive, explicative i interpretative relevante cunoaterii i n elegerii func ionrii economiei, a evolu iei acesteia, a modalit ilor de influen are i orientare a acesteia prin instrumente monetare, triada informa ie-analiz-modelare reprezentnd o component esen ial a cunoaterii i ac iunii monetare i financiare. Pentru o mai bun n elegere a acestui capitol este de preferat i studierea urmtoarelor capitole: Finan area economiei; Teoria monetar; Politica monetar. 1. Statistica monetar-financiar 1.1. Fundamentele contabile ale statisticii financiar-monetare Statistica monetar i financiar, utiliznd conceptele, defini iile, conven iile i clasificrile standardizate, asigur, n cadrul general al structurilor financiar-monetare, culegerea, organizarea i comparabilitatea informa iilor i datelor i totodat ofer metode i tehnici de prelucrare i valorificare n scopul realizrii analizelor i interpretrilor necesare formulrii strategiilor i politicilor monetare i financiare. Defini ia de mai sus eviden iaz dou finalit i ale statisticii monetar-financiare:
265

Culegerea de date necesare producerii i furnizrii informa iilor cantitative, n scopul formulrii, implementrii i managementului politicilor monetare i financiare, precum i pentru efectuarea analizelor macroeconomice, plecnd de la ipoteza c exist rela ii comportamentale i func ionale, simple sau complexe, stabile sau dinamice, ntre variabilele instrumentale ale politicilor monetare i financiare i variabilele care reprezint obiective ale acestor politici. Organizarea unor fluxuri i echilibre financiare i monetare sistematice, n conformitate cu o metodologie adecvat obiectivelor analizei, care coreleaz obiectivele finale ale politicilor i instrumentele disponibile ale acestora, ntr-un cadru statistic standardizat, prin care se asigur reguli economice i contabile consistente i acceptate, care ordoneaz principiile i clasific tranzac iile, lund n considerare restric iile generate de structura i dimensiunea financiar a economiei. Statistica monetar-financiar dispune de instrumente pentru identificarea activit ilor financiare i monetare din economie, instrumente constituite n cadrul Sistemului Na ional de Conturi, S.N.C., care ofer o balan complet integrat a activit ilor, bazat pe sistemul contabil, n cadrul creia entit ile i tranzac iile financiare sunt componentele esen iale. Grupnd entit ile economice, agen ii economici, n sectoare i identificnd echilibrul dintre economisire i investi ie pe sectoare, S.N.C. prezint cile prin care acele sectoare cu surplus de economisire i pot orienta fondurile spre sectoarele cu nevoie de lichiditate pentru investi ii. Analizele financiar-monetare iau n considerare att cantit ile, ct i pre urile diferitelor tipuri de active financiare, inclusive ratele dobnzii i cursurile de schimb. SNC utilizeaz un set de concepte definitorii, precum: unitate institu ional, teritoriu economic, reziden , economie, sector, activ economic, activ financiar, activ nefinanciar, avere net, intermediar financiar, bilan etc. Toate activele financiare i nefinanciare sunt evaluate la valoarea de pia , orice schimbare a stocurilor de active dintre un bilan i altul fiind efectul a trei elemente separate: tranzac iile cu acele active, reevaluarea datorit modificrilor pre urilor i a ratelor dobnzii i alte schimbri n volumul activelor, de exemplu, monetizarea aurului, fiecare element de schimbare realizndu-se dup reguli analitice precise. SNC descrie cum este generat economisirea fiecrui sector, eviden iind faptul c unele sectoare sunt creditori i alte sectoare debitori, n sensul tranzac iilor nete de capital, contul financiar din
266

SNC indicnd modul cum sectorul cu deficit, deci mprumutat net, i ob ine resursele financiare prin angajarea de datorii sau prin reducerea activelor financiare proprii i cum sectorul cu excedent, deci mprumutant net, i aloc surplusul prin achizi ionarea de active sau prin reducerea datoriilor. n plus, SNC con ine matricea fluxurilor i matricea finan rii, eviden iind n detaliu rela iile dintre debitori i creditori, pe tipuri de instrumente financiare, prezentnd cum sunt finan ate investi iile din economisire. Statistica financiar-monetar ofer informa ii privind comportamentul financiar al sistemului financiar n ansamblu, prin luarea n considerare a tranzac iilor i bilan urilor bncilor, permi nd determinarea masei monetare n sens larg, prin prelucrarea informa iilor din conturile subsectoarelor bancare i constituirea agregatelor monetare, prin integrarea bilan urilor bancare n cadrul analizei monetare. Similar ca form cu situa ia bancar curent, situa ia masei monetare se va diferen ia n con inut astfel: situa ia monetar acoper att sumele neachitate din bilan , ct i tranzac iile, n timp ce situa ia bancar cuprinde numai sumele neachitate; situa ia monetar va eviden ia agregatele Bncii centrale ca bloc distinct, n timp ce situa ia bancar le consolideaz n conturi mpreun cu agregatele bancare; fiecare ar i va deriva conceptele de moned i cvasimoned n acord i cu defini iile na ionale ale monedei. Statistica financiar abordeaz moneda i creditul ca agregate financiare, n particular monetare i ca orice agregat financiar ele vor cuprinde activele financiare ale unui grup de institu ii i, corespondent, pasivele financiare ale altui grup, un agregat financiar fiind interesant pentru analist dac acesta consider c activitatea i comportamentul economic al unui grup de entit i sunt afectate de agregatul financiar ca ntreg, analistul trebuind s-i constituie informa ii pentru un anumit agregat financiar dac acesta este corelat cu alte variabile economice. De regul, conceptele de moned i de credit sunt construc ii empirice, specifice fiecrei ri, ns n timp ce moneda este definit ca o colec ie de pasive ale bncilor, creditul este definit ca o colec ie de active ale bncilor. Sfera conceptelor monetar-financiare, n particular ale monedei i creditului, este puternic modificat de impactul major al inova iilor financiare, pie ele financiare fiind ntr-o stare continu de inovare financiar, influen nd statisticile monetar-financiare.
267

Unitatea institu ional reprezint elementul de baz al statisticii, posednd un bilan propriu i angajndu-se n nume propriu n activit i economice i tranzac ii comerciale i financiare, includerea acesteia ntr-un anumit sector, sectorizarea, fcndu-se conform activit ii principale desfurat. Se disting dou categorii de unit i institu ionale: nefinanciare, care cuprind popula ia, firmele, administra ia public, restul lumii, adic institu ii nerezidente; financiare, care cuprind Banca central, intermediarii financiari de depozit i nondepozit. Instrumentul financiar reprezint un mijloc de realizare a oricrui contract de natur financiar ntre dou unit i institu ionale, n cadrul acestor instrumente distingndu-se activele financiare, care sunt generate de rela iile dintre creditor i debitor, n calitate de unit i institu ionale. Clasificarea instrumentelor financiare se bazeaz pe caracteristicile acestora, identificarea caracteristicilor fiind important din urmtoarele motive: o numele generic de depozit i de mprumut nu sunt suficiente pentru detalierea clasificrii; o pornind de la acelai set de caracteristici pot fi realizate clasificri diferite ale instrumentelor; o multe denumiri de instrumente sunt ambigui i imprecise. Principalele caracteristici definitorii ale instrumentelor financiare sunt: lichiditatea, vandabilitatea, caracteristicile maturit ii (perioada, termenul, cererea, deschiderea etc.), negociabilitatea, cotarea, tipul de venit generat, transferabilitatea, garantarea. n categoria activelor financiare sunt grupate: aurul financiar i DST; depozite i numerar; valori mobiliare, altele dect ac iunile; mprumuturi bancare; ac iuni i alte valori cu venit variabil; rezerve tehnice pentru asigurare; alte conturi ncasabile sau pltibile. n categoria alte instrumente financiare sunt incluse: active condi ionale (garan ii, linii de credit, scrisori de garan ie etc.); derivative financiare (contracte la termen, op iuni, swap-uri); tranzac ii financiare anticipate. n rile cu sistem financiar mai pu in dezvoltat sau care sunt afectate de infla ie i de dezechilibre financiare ale balan ei de pl i poate exista un segment important de tranzac ii pe pie ele financiare informale, ntr-o varietate de forme, sectorizarea, clasificarea instrumentelor, evaluarea i tehnicile de msurare ridicnd probleme statisticianului i analistului preocupa i de acest segment.
268

Msurarea i evaluarea activelor financiare, aspect esen ial al statisticii i analizei, se confrunt cu urmtoarele probleme: msurarea sau evaluarea direct a datelor, de exemplu, prin situa ii i nregistrri administrative; estimarea indirect a datelor, de exemplu, prin derivarea datelor referitoare la tranzac ii cu active financiare din date referitoare la sumele neachitate din bilan ; importan a colectrii ncruciate a datelor, att de la creditori, ct i de la debitori, astfel nct s existe siguran a c unit ile institu ionale diferite furnizeaz date conform acelorai baze de informa ii; echilibrarea elementelor i determinarea rezidualelor. Evaluarea activelor financiare se realizeaz numai dac acestea au fost ob inute n perioada pentru care se elaboreaz bilan ul, n cazul activelor financiare comercializabile pe pia utilizndu-se pre ul de pia , celelalte active fiind evaluate prin suma capitalului neachitat, adic prin suma pasivului debitorului ctre creditor, tranzac iile cu active financiare fiind nregistrate la pre urile cu care activele sunt dobndite sau nstrinate. Referitor la evaluarea cursului utilizat pentru calcularea valorii n moned na ional a activelor exprimate n valut se folosete, de regul, cursul mediu relevant care predomin n datele de bilan . Probleme majore n statistica monetar-financiar ridic agregarea, consolidarea i acoperirea sumelor neachitate. Referitor la agregarea datelor, este necesar mai nti tratarea sumelor neachitate i apoi a tranzac iilor, eviden iindu-se n acest sens trei aspecte: agregarea temporal; agregarea sectorial (a unit ilor institu ionale n sectoare); agregarea instrumental (a contractelor financiare individuale n clase de active financiare, de exemplu, n ac iuni). Consolidarea se refer la procesul compensrii activelor unui grup dat de unit i institu ionale cu contrapartea pasivelor aceluiai grup, altfel spus, la compensarea tranzac iilor dintre unit ile institu ionale ale aceluiai grup de unit i, diferitele niveluri de consolidare (economie, sectoare, subsectoare) fiind abordate prin tipuri diferite de analiz. Acoperirea sumelor neachitate se refer la procesul compensrii activelor unui grup dat de unit i institu ionale de inute asupra unui al doilea grup, cu activele celui de al doilea grup de unit i de inute asupra unit ilor din primul grup. n acest sens, trei niveluri de acoperire sunt posibile: n cadrul unei categorii particulare de active; n cadrul unei clase de active, de exemplu valorile mobiliare, altele dect
269

ac iunile; n cadrul unui grup de active, de exemplu mprumuturi obligatare. Totodat, este posibil acoperirea a dou tipuri de tranzac ii ntre dou grupuri de unit i institu ionale, de exemplu acoperirea tranzac iilor din pasiv cu cele din activ, referitoare la aceeai categorie de active financiare. Statistica financiar-monetar relev ns probleme metodologice majore referitoare i la urmtoarele aspecte: perioada de nregistrare a tranzac iilor; estimarea tranzac iilor cu active financiare, cu delimitarea ntre msurarea direct i estimrile indirecte, precum extrapolarea prin fluxurile dobnzii; estimarea modificrilor n valoare i n volum ale activelor financiare; extrapolarea i interpolarea; calcularea ratelor de cretere a agregatelor monetare; ajustrile sezoniere; echilibrarea componentelor; rezidualele, erorile, omisiunile etc. Este evident c pentru analiza financiar i monetar msurarea i evaluarea instrumentelor financiare reprezint problema fundamental. 1.2. Agregatele monetare i statistica bancar Multe concepte financiare se delimiteaz pe baza unor criterii care nu corespund n mod necesar criteriilor de clasificare ale SNC, totui, este aproape totdeauna posibil s se utilizeze blocuri cadru din SNC pentru a defini i construi aceste concepte alternative, rezultatul combinrii acestor concepte fiind agregatele financiare i monetare. Agregatele monetare sunt importante, aa cum se va vedea n capitolul referitor la politicile monetare, ca obiective intermediare pentru politicile economice, agregatele de credit fiind importante n rile care aplic controlul creditelor, moneda i creditul fiind utilizate n multe ri ca indicatori, corelarea acestora avnd o semnifica ie deosebit n finan area economiei. Neexistnd un concept bine definit al monedei, problema msurrii acestui agregat monetar devine important pentru analiza monetar, indiferent de perspectivele de abordare ale monedei (mijloc de schimb, unitate de calcul etc.), inova iile financiare creeaz noi instrumente care sunt substitute ale monedei, fcnd mai dificil delimitarea acestui agregat monetar. Moneda poate fi conceput fie ca o colec ie de active financiare ale de intorilor, fie ca o colec ie de pasive financiare ale emiten ilor, eviden iindu-se dou probleme: o a decide asupra sectoarelor de intoare i emitente;
270

o a delimita instrumentelor care sunt incluse n agregatul numit moned, n afara numerarului i a depozitelor transferabile fiind greu de a se delimita grani a dintre instrumentele care sunt sau nu incluse n acest agregat. Totui, pentru a se distinge instrumentele financiare de tip monetar sunt utilizate urmtoarele criterii: comoditatea utilizrii ca mijloc de plat; rata dobnzii asupra activului, elementele monetare avnd rata zero sau mic; denumirea monedei n care este exprimat instrumentul; lichiditatea instrumentului; tipul i gradul politicii de control; siguran a valorii nominale a activului. Problemele eviden iate mai sus, referitoare la dimensionarea agregatului monetar, determin indecizia n delimitarea masei monetare, att n sens larg, ct i n sens restrns, diferen ele fiind semnificative att de la ar la ar, n func ie de caracteristicile sistemului financiar i de diversitatea instrumentelor, ct i de la o perioad la alta, n func ie de modificarea legturilor dintre moned i celelalte variabile economice. n msura n care grani ele dintre diferitele instrumente financiare sunt estompate, definirea opera ional a conceptului de mas monetar n sens restrns devine dificil, chiar imposibil, acest agregat reprezentnd o component a masei monetare n sens larg. Referitor la moned, analiza i statistica, n elese ca instrumente de cunoatere n vederea ac iunii, redefinesc opera ional metodele de msurare a monedei, a agregatelor monetare, prelund n cadrul metodologiei analitice conceptul de crea ie monetar i conceptul de vitez de circula ie a monedei. Creditul, ca i moneda, prezint probleme privind delimitarea i msurarea, fiind necesar, n primul rnd, specificarea celor care acord mprumuturi, mprumutan ii sau creditorii, a celor care primesc mprumuturi, mprumuta ii sau debitorii i a instrumentelor incluse n sfera creditului. Agregatele de credit sunt strns legate de alte variabile economice i, n acest sens, rela iile sunt focalizate asupra comportamentului mprumuta ilor, conceptul de datorie manifestndu-se ca o rela ie distinct ntre activitatea financiar i activitatea real. n sfera acestui concept intr datoria, exclusiv numerarul, consumatorilor, guvernului, firmelor contractat att pe pia a financiar, ct i prin intermediari. Deoarece canalele creditului, datoriei i ale monedei sunt intercorelate, putnd avea ns roluri independente n politicile economice i n func ionarea sistemului financiar, cunoaterea specific referitoare la agregatele monedei, creditului, datoriei poate furniza informa ii aplicabile unei variet i largi de situa ii financiare.
271

De regul, n sectorul care acord mprumuturi intr institu iile financiare, inclusiv intermediarii financiari, bncile, iar n sectorul care solicit mprumuturi intr popula ia i sectoarele nefinanciare, precum i administra iile publice, adic statul. Creditele interbancare sunt, n general, excluse din sfera creditului, dar sunt importante n analiza, la nivel micro, a modului cum bncile i finan eaz opera iunile. n afara monedei i a creditului, statistica monetar-financiar utilizeaz i alte agregate financiare, precum: rezervele bancare, rezervele interna ionale, lichiditatea, adic moneda n sens larg, numerarul, moneda divizonar etc. Dimensionarea lichidit ii difer de la ar la ar, depinznd i de nivelul organizrii economice (institu ie, sector, economie) De exemplu, n mrimea lichidit ii pot fi incluse biletele la ordin negociabile i bonurile de trezorerie, care au lichiditate similar componentelor masei monetare n sens larg, deoarece sunt generate de ctre sectoarele nefinanciare. De asemenea, lichiditatea poate include instrumente care nu sunt incluse n SNC printre activele financiare, precum cr ile de credit. Construc ia agregatelor monetare se realizeaz pe baza datelor oferite de ctre statistica bancar, date deduse aproape n totalitate din bilan uri i din alte conturi ale bncilor, pasivele monetare ale bncilor constituind, chiar n condi iile inova iilor i dereglementrilor financiare, elemente importante ale analizei i politicii monetare. n plus, bilan ul agregat al sistemului bancar, al institu iilor financiare de depozit, furnizeaz multe elemente ale blocului cadru n vederea elaborrii monetare i ale cadrului contabil al SNC, prin defini ie, pasivele bancare constituind elementele covritoare care compun masa monetar n sens restrns, utilizarea bilan ului bancar pentru eviden ierea legturii dintre mrimea masei monetare i mrimea creditului bazndu-se pe faptul c totalul activelor bancare trebuie s fie egal cu totalul pasivelor bancare. De regul, n bilan urile bancare activul i pasivul sunt structurate dup categoria de active financiare i apoi subclasificate dup sectorul contrapr ilor bancare, referitor la structura activului i a pasivului putndu-se face cteva remarci: o unele pasive bancare sunt suport pentru instrumente financiare (numerar, certificate etc.); o activele i pasivele exprimate n moned strin sunt prezentate separat;
272

o unele active bancare de natur nefinanciar (pmnt, construc ii, echipamente, aur) sunt eviden iate separat. Situa ia masei monetare ofer cadrul contabil principal pentru statistica i analiza monetar, aceast situa ie reprezentnd o form prescurtat a conturilor subsectoarelor bancare ale sectorului institu iilor financiare din SNC, prezentat ntr-un mod care eviden iaz agregatele derivate din bilan urile bancare utilizate n analiza monetar. Situa ia monetar este asemntoare situa iei bancare, cu deosebirea c activit ile statului realizate prin intermediul Bncii centrale (emisiunea de numerar, de inerea de rezerve interna ionale, tranzac iile cu FMI) nu sunt consolidate cu conturile institu iilor financiare, unele diferen e fiind eviden iate n subcapitolul 1.1. Situa ia monetar este dedus din bilan ul agregat al bncilor, prin efectuarea urmtoarelor opera ii: o consolidarea elementelor n cadrul sistemului bancar, pozi iile dintre Banca central i institu iile bancare sunt eviden iate explicit; o suplimentarea situa iei cu informa ii asupra func iilor autorit ilor monetare, realizate de ctre guvern; o combinarea unor categorii de active financiare; oacoperirea unor categorii de pasive cu anumite categorii de active. Situa ia monetar, astfel determinat, este rezumat mai jos. Pasive i tranzac ii cu pasive 1.Numerar 1.1.emis de ctre Banca central; 1.2.emis de ctre alte bnci. 2.Depozite la vedere (transferabile) 3.Alte depozite 4.Instrumente de pia oferite de ctre bnci 4.1.Certificate de depozite negociabile; 4.2.Bilete la ordin negociabile; 4.3.Accepte bancare; 4.4.Alte instrumente incluse n masa monetar; 4.5.Alte instrumente. 5.Valori mobiliare 6.Alte pasive Active i tranzac ii cu active 1.Active externe nete 1.1Aur monetar; 1.2Active de rezerv.
273

2.Credit intern 2.1. Credit net guvernamental: credit guvernamental brut; depozite guvernamentale. 2.2. Credite acordate administra iilor locale 2.3. Credite acordate ntreprinderilor publice nefinanciare 2.4. Credite acordate firmelor private nefinanciare 2.5 Credite acordate popula iei 2.6. Credite acordate institu iilor financiare nebancare 3. Alte active Separat, se eviden iaz: o Tranzac iile Bncii centrale cu statul; o Instrumentele derivate i cele n afara bilan ului; o Pozi ii condi ionate (scrisori de credit, garan ii etc.). Legate de situa ia monetar, conturile Bncii centrale au un rol major n gestiunea rezervelor interna ionale, n supravegherea sistemului financiar i n aplicarea politicii monetare i de aceea este necesar elaborarea analitic a acestor conturi. Societ ile de asigurri i fondurile de pensii reprezint o foarte important component a institu iilor financiare n rile dezvoltate, partea de activ a bilan ului acestora fiind adesea similar cu aceea a intermediarilor financiari, a bncilor, aceste institu ii furniznd importante fonduri de creditare economiei. Totui, diferit de bnci, ele sunt mult mai dispuse s de in i s gestioneze active nefinanciare, precum active reale. Pasivele cele mai importante ale societ ilor de asigurri i fondurilor de pensii le constituie provizioanele tehnice de asigurare, fiind nainte de toate active ale popula iei, care avnd o natur diferit fa de activele tipice de lichiditate incluse n situa ia monetar, nu sunt consolidate n aceast situa ie. Deoarece aceste institu ii dobndesc active financiare n mod asemntor bncilor, orice analiz care-i focalizeaz demersul asupra creditului va trebui s in seama de ele i, n acest sens, se elaboreaz o situa ie financiar, urmnd cadrul general al analizei monetare. Distinc ia dintre bnci i al i intermediari financiari s-a estompat treptat, astfel c fiecare institu ie i-a extins sfera activit ilor, incluznd multe domenii care n trecut apar ineau altor institu ii i, ca urmare, distinc ia ntre ceea ce trebuie introdus n masa monetar i ceea ce nu trebuie a devenit vag, de aceea analiza este nevoit s-i extind sfera dincolo de bilan ul bncilor sau de cadrul imprecis al situa iei monetare.
274

n acest sens, conturile bilan ului i ale acumulrii din SNC ofer o sfer mai larg statisticii monetar-financiare, permi nd integrarea mai consistent a acesteia n statistica economic de ansamblu, cele dou instrumente informa ionale specifice, matricea finan rii i matricea fluxurilor fondurilor integrnd agregatele moned i credit, eviden iind identit ile contabile care leag aceste agregate de celelalte agregate financiare. Conturile bilan ului i acumulrii cuprind: contul de capital, contul financiar, contul reevalurii .a., contul financiar, prin fluxul fondurilor, eviden iind, pentru fiecare categorie de instrument, tranzac iile de active i pasive ntre fiecare pereche de sectoare. Matricea fluxurilor fondurilor const, de regul, ntr-o combina ie dintre contul de capital i contul financiar din SNC, care vizeaz analiza legturilor dintre conturile economisirii, investi iei i financiar pe ansamblul economiei i pe fiecare sector. Integrarea celor dou instrumente, matricea finan rii i matricea fluxurilor, eviden iaz aspecte esen iale pentru analiza financiar i anume: o relev identit ile contabile ale matricei fluxurilor; o identific moneda i creditul n matricea fluxurilor; o eviden iaz rela iile dintre moned, creditul privat i cel guvernamental 2. Analiza financiar Analiza financiar reprezint un domeniu relativ nou al analizei economice, orientat spre explicarea i interpretarea fenomenelor i proceselor financiare, a legturilor interne, precum i a rela iilor dintre fenomenele respective i fenomenele nefinanciare. Componenta de baz a analizei financiare o constituie analiza monetar, consacrat identificrii, explicrii i dimensionrii fenomenelor monetare, a rela iilor dintre acestea i fenomenele financiare i nefinanciare. Problematica analizei financiare se circumscrie urmtoarelor obiective: definirea i clasificarea fenomenelor financiare; elaborarea unor metode adecvate de exprimare cantitativ a acestora; explicarea varia iilor agregatelor (mrimilor) financiare;
275

identificarea, exprimarea, dimensionarea i explicarea rela iilor cauzale, de codeterminare dintre fenomenele financiare i cele nefinanciare, precum i a rela iilor dintre fenomenele financiare; explicarea modului de func ionare a suprastructurii institu ionale a fenomenelor financiare, precum i a cauzelor i a efectelor modificrii acestei func ionri. Ini iat distinct dup apari ia lucrrilor lui Keynes, dezvoltat expansiv n perioada postbelic, chiar n lipsa unei teorii financiare integratoare, centrat preponderent pe analiza monetar, stimulat de cerin ele politicii financiare, analiza financiar a cptat valen ele opera ionale evidente o dat cu aplicarea metodelor cantitative, a teoriei sistemelor i a modelisticii economico-matematice n cunoaterea i n explicarea fenomenologiei financiare. 2.1. Analiza matricial a tranzac iilor financiare n economiile contemporane circula ia banilor-simbol, incluznd i procesul de creare a banilor, se integreaz generic n schema transformrii mrfii din figura nr. 12:
Figura nr. 12 Transformarea mrfii n bani

Fc Ms Br F Bs Mu
t0----a----*------b----*----c---t1 unde:Ms = marfa cu valoare de schimb; Mu = marfa cu valoare de ntrebuin are (utilitate); Bs = bani ca mijloc de schimb; Br = bani ca mijloc de rezerv; F = instrumente financiare; Fc = crearea banilor. n intervalul to t1, secven ele a i c exprim circula ia mrfurilor, iar secven a b exprim circula ia banilor (transformarea banilor din mijloc de rezerv n instrumente financiare de economisire i acumulare, Br F i ob inerea n acest mod de ctre agentul economic a lichidit ii, F Bs, aceast secven suportnd impactul procesului de creare a banilor, Fc.
276

n cadrul acestei scheme, circula ia mrfurilor permite delimitarea a dou moduri esen iale de combinare a variabilelor implicate, adic a agen ilor economici (vnztor-V i cumprtor-C), a tranzac iilor (cu mrfuri-M i cu bani-B), a momentelor (t0 i t1), cele dou moduri fiind: o microcircula ia mrfurilor, exprimnd circula ia mrfurilor la nivelul agentului economic, n cazul vnztorului V detalierea fiind prezentat n schema a de mai jos; o macrocircula ia mrfurilor, eviden iind realizarea simultan a vnzrii i cumprrii ntre doi agen i economici, C i V, detalierea n momentul t0 fiind prezentat n schema b. Dac apari ia banilor a rezolvat contradic ia dintre Ms i Mu, contradic ia dintre Br i Bs se rezolv prin apari ia instrumentelor financiare, F. La scar macroeconomic, procesul de transformare a banilor din moned inactiv n moned activ, n momentul t0, proces n care intervine i creditorul Cr, este prezentat n schema c, n cadrul acestui proces avndu-i originea crearea banilor i cererea de alte instrumente financiare. Acest proces transformativ al banilor poate mbrca dou forme specifice, prezentate n schema d: o vnzarea mrfurilor pe credit, n cadrul creia V este totodat i Cr, n locul banilor fiind utilizate instrumente financiare de datorie; o intermedierea financiar, adic mprumutarea banilor fr cumprarea de mrfuri, n cadrul creia apare intermediarul financiar If, banii destina i mprumutului Bi i perioada de timp din momentul n care banii sunt pui n circula ie de ctre If i pn n momentul n care banii ies din circula ie. Cele patru scheme generice ale circuitelor banilor-simbol sunt prezentate n figura nr. 13.
Figura nr. 13 Circuitele banilor-simbol to t1 T M -M +M 0 B +B -B 0 a T 0 0 0 M V C T B -M +B 0 b T +B -B 0 0 0 0

277

Cr C T

M -Bu +Bs 0

B +F -F 0 c

0 0 0

Cr If C T

t0 B -B +Bi -B; Bi

F +F -F 0 d

t1 B +Bi +B +B; -Bi

F +F -F 0

T 0 0 0 0 0

n acest caz, se constat c transformarea monedei inactive n bani crea i de ctre institu iile financiare este urmat de o a doua metamorfoz, prin care banii institu iilor financiare sunt transforma i n mijloc de schimb. n concluzie, se poate afirma c, la scar macroeconomic, fenomenele financiare permit accelerarea schimburilor de mrfuri, deoarece constituie calea de rezolvare a contradic iei dintre func ia banilor ca mijloc de schimb i func ia banilor ca mijloc de rezerv, de conservare a averii. Tranzac ia financiar cuprinde dou categorii de opera ii: o opera ii legate de crearea instrumentelor financiare de ctre debitor, cuprinznd variabilele de stare, constnd din modificarea, reducerea sau creterea, cantit ii de bani i a volumului de instrumente la debitor i la creditor; o opera ii legate de dobndirea acestor instrumente de ctre creditor, cuprinznd variabile de evolu ie, constnd n cedarea instrumentelor financiare i primirea banilor de ctre debitor i primirea instrumentelor i cedarea banilor de ctre creditor. Complexitatea tranzac iei financiare, aceasta nefiind o mrime scalar, impune exprimarea acesteia prin mai multe numere, fie prin mrimi vectoriale, centrate pe o singur caracteristic a variabilei economice, fie prin structuri matriciale, centrate pe dou sau mai multe caracteristici. Relund schema c, referitor la metamorfoza banilor, tranzac ia financiar ca element evolutiv poate fi descris ecua ional, astfel: B + F = 0, tranzac ia fiind reflectat prin prisma creditorului; + B F = 0, tranzac ia fiind reflectat prin prisma debitorului. Notnd cu, s, vectorul genului tranzac iilor, adic B i F, cu, r, vectorul rezultat (0, 0) i cu A matricea coeficien ilor tranzac iilor, adic,
278

1 + 1 A= + 1 1
ecua ia se poate rescrie astfel:

(45)

Axs=r (46) n reprezentarea de mai sus tranzac ia a fost considerat ca un element de evolu ie, asemntor putndu-se reprezenta i n cazul tratrii ca un element de stare, n acest caz modificarea crean elor i datoriilor subiec ilor lsnd neschimbat valoarea averii creditorului i debitorului. Reprezentarea tranzac iilor financiare ca un tot unitar, adic cu patru elemente evolutive i cu patru elemente de stare, se realizeaz prin reprezentarea strii cu ajutorul unei ecua ii-pereche ecua iei de flux de mai sus, dar cu semn schimbat, schimbarea semnului permi nd exprimarea anumitor forme de avere ca variabile de stare care se modific sub ac iunea unor variabile de evolu ie, de exemplu creterea unor forme de avere nseamn cheltuire de fonduri, notat cu (-) i invers. Exprimarea matricial a metamorfozei mrfii, reprezentat n schema b, n cazul abordrii evolutive a tranzac iei, se poate realiza matricial astfel: A* x s = r (47) unde A* estre transpusa matricei corespondente din metamorfoza banilor. Modificarea strii n cazul metamorfozei mrfii se reprezint asemntor ca n cazul metamorfozei banilor. Considernd tranzac ia financiar i cea cu mrfuri ca un tot unitar, adic presupunnd c C mprumut bani de la Cr, pe care-i folosete pentru plata mrfii ctre V, se poate nota cu h vectorul genului de tranzac ii, (B, M, F), cu t vectorul rezultat (0, 0, 0) iar cu D matricea coeficien ilor opera iunilor celor trei participan i (Cr, C, V) i se poate rescrie matricial unitatea tranzac iei, conform genului tranzac iilor, astfel: D x h = t, (48)

0 + 1 1 B 0 sau dezvoltat: 1 0 + 1 M = 0 + 1 1 0 F 0

(49)

Asemntor se pot scrie ecua iile i n cazul abordrii tranzac iei conform criteriului sectorial (nu al genului tranzac iei, ca mai sus). Tranzac iile financiare cu mrfuri i combinate, financiare i cu mrfuri, pot fi reprezentate i tabelar, cele dou tipuri de tranzac ii,
279

financiare i reale, constituind mrimi de acelai gen, care pot fi exprimate prin acelai sistem de reprezentere al mrimilor economice. Modelele matriciale de reprezentare a tranzac iilor financiare pot fi opera ionalizate prin extindere (prin introducerea tuturor tranzac iilor financiare i nefinanciare relevante) i prin simplificare (prin utilizarea regulilor de adunare i scdere a matricelor, eliminnd elementele nesemnificative), aceste ameliorri conducnd la ob inerea tabloului global al fluxurilor bneti, forma acestuia fiind prezentat n figura nr.14:
Figura nr.14 Tabloul global al fluxurilor bneti Sectoare Tranzac ii 1.Nefinanciare Bm Curente C Acumulri bneti A Investi ii I Acumulri financiare Af = A I 2.Financiare Bani Bs Alte instrumente financiare (crean e, datorii) Total tranzac ii financiare S1 S2 Si U R U R Sn T U R U R

unde: Bm = primirea sau cedarea banilor implica i n tranzac iile reale, U = utilizri ale fondurilor, varia ia crean elor, R = resurse ale fondurilor, varia ia datoriilor. Tranzac iile financiare apar ca diferen dintre situa ia de la sfritul perioadei (t1) i situa ia de la nceputul perioadei (t0), deci tabelul de mai sus poate fi descompus, avnd n vedere c matricea situa iei tranzac iilor nefinanciare la momentul t1 este nul, n patru matrice: U = (D1 D0) (C1 C0) (50) unde: D = matricea intrrilor, respectiv situa ia datoriilor; C = matricea ieirilor, respectiv situa ia crean elor. Tabelul cuprinde dou categorii de identit i foarte semnificative pentru caracterizarea fluxurilor bneti: orizontale i verticale.
280

identit ile orizontale ale tranzac iilor financiare relev c totalul plasamentelor financiare Fu, sunt egale cu totalul resurselor financiare Fs, pentru fiecare tranzac ie financiar i pentru toate tranzac iile financiare, pe toate sectoarele.

Fu = Fs ; Fu = Fu , j ; Fs = Fs, j
j =1 j =1

(51)

unde: j = sectorul. identit ile verticale se refer la tranzac iile unui anumit sector. (52) Aj Ij = Aj Ij = Fu , j Fs, j , Formula semnific faptul c diferen a dintre acumulare i investi ii este egal cu diferen a dintre acumularea financiar i resursele financiare folosite. Cele dou categorii de identit i reflect att aspectele microeconomice (identit ile verticale), ct i macroeconomice (identit ile orizontale) ale tranzac iilor bneti, oferind structuri opera ionale de analiz consistent a fluxurilor bneti din economie. 2.2. Contabilitatea fluxurilor, cadru al analizei financiare Contabilitatea fluxurilor permite analiza mprumuturilor, a intrrilor i ieirilor de fonduri, pe pie ele financiare, inclusiv pe cele bancare, tratnd tranzac iile financiare prin luarea n considerare a pl ilor ntre sectoare, abordnd interac iunea ntre fluxurile financiare i influen a acestora asupra proceselor reale de economisire-investi ie, nregistrnd labirintul acestor fluxuri. Fiind o nregistrare a pl ilor ntre i n cadrul sectoarelor, contabilitatea fluxurilor ia n considerare conturile surselor i utilizrilor fondurilor. a. Contul de venit (de rezultate) Contul (situa ia) sursele i utilizrile fondurilor unui sector nu este dect integrarea contului de venit cu bilan ul acestuia. Simplificat, contul de venit al oricrui sector este prezentat n figura nr. 15:
281

Figura nr. 15 Contul generalizat de venit pentru un singur sector (1) Utilizarea fondurilor (cont curent) Cheltuieli (pl i) curente Economisire (adaos la activul net) Sursele fondurilor (cont curent) ncasri curente

Pl ile sunt ieiri, iar ncasrile sunt intrri ntr-o anumit perioad, compozi ia celor dou depinznd de natura sectorului (popula ie, firme etc.), o plat pentru un sector devine ncasare pentru un altul, aceast interac iune putndu-se reprezenta matricial. Economisirea reprezint un exces al ncasrilor fa de pl i sau diferen a dintre venituri i cheltuielile afectate consumului, n cazul statului fiind excedent bugetar, iar n cazul unei firme este activ net, sau avere net, n acest fel economisirea reprezint echilibrarea intrrilor, a surselor din cadrul contului de venit, astfel egalitatea totalurilor elementelor de utilizri i a tuturor elementelor de surse este baza contului de venit. b. Bilan ul Contul de venit prezint ncasrile i pl ile pe o perioad, n timp ce un bilan arat activele i pasivele i nu ntr-o perioad, ci la un moment dat, astfel c dac bilan ul este o prezentare formal a stocurilor financiare, pe utilizri i surse, la un moment dat, contul de venit este o prezentare formal a fluxurilor financiare cumulate, pe utilizri i surse, ntr-o anumit perioad. Simplificat i generalizat un bilan se prezint ca n figura nr. 16:
Figura nr. 16 Bilan ul generalizat pentru un singur sector (2) Active Active financiare Moned Alte active Active reale Pasive Pasive

Avere net

Diferen a principal dintre bilan urile diferitelor sectoare const n elementele caracteristice care apar sub fiecare titlu din bilan .
282

Averea net este definit ca diferen a dintre active i pasive, semnul acesteia determinnd sensul echilibrrii bilan ului. Activul real apare n bilan numai o dat, n activ, el apar innd proprietarului, n timp ce activul financiar apare de dou ori, ca o proprietate, n activ i ca o datorie, n pasiv. Fiecare activ financiar este un drept al cuiva asupra altcuiva, precum o obliga iune guvernamental, care reprezint un drept al de intorului obliga iunii, un activ al acestuia, asupra guvernului, deci un pasiv, o datorie a guvernului. n timp ce numai activele financiare apar n cele dou pr i ale bilan ului, toate pasivele au aceast proprietate, deoarece pasivele reprezint, prin defini ie, o datorie stpnit de al ii, astfel nct, n momentul cnd un pasiv este nregistrat n bilan ul cuiva, un activ financiar corespondent trebuie s fie nregistrat n bilan ul altcuiva. c. Convertirea stocurilor bilan iere n fluxuri. Economisire i investi ie Pentru a analiza evolu ia financiar pe un an avem nevoie de date despre fluxurile pe aceast perioad, nu despre stocurile bilan iere la un moment dat. n acest sens, pentru a converti stocurile din bilan n fluxuri, se compar bilan urile, la dou momente distincte, ale aceluiai sector, diferen a reprezentnd fluxurile, pentru fiecare component a bilan ului, n perioada dintre cele dou momente, exprimnd schimbrile n nivelul stocurilor. Din bilan ul de mai sus, lund n considerare ultima pereche de elemente, activele reale i averea net i ignornd pentru moment activele financiare i pasivele, se poate vedea cum se convertesc valorile stocurilor nregistrate la un moment dat, n fluxuri care acoper o perioad de timp. Modificarea, , ntre dou momente este prezentat n figura nr. 17:
Figura nr. 17 Convertirea stocurilor n fluxuri: economisire i investi ie (3) Utilizarea fondurilor Sursele fondurilor (n cont de capital) (n cont de capital) Active reale (investi ii) Avere net (economisire) 283

Evident, fiind par ial, situa ia bilan ier nu se echilibreaz i, totodat, titlul coloanelor sunt diferite: utilizri, n loc de active i surse, n loc de pasive, la fel ca n contul de venit. La utilizri, modificarea n active reale se refer la cheltuielile de capital, care implic cumprarea de active reale cu o perioad de utilizare de peste 1 an, termenul fiind sinonim cu cheltuielile de investi ii, aceste cheltuieli nefiind incluse n contul de venit, care cuprinde numai cheltuielile curente, efectuate pentru cumprarea de active cu durata de folosire sub 1 an. Termenul de investi ii se refer la cumprarea de active reale, n caz c se achizi ioneaz active financiare, precum obliga iuni i ac iuni, se folosete termenul investi ii financiare. La surse, modificarea n averea net n timpul perioadei se refer la economisirea din contul de venit, pe aceeai perioad, ns ele difer. n bilan , averea net reprezint diferen a dintre active i pasive, o modificare a averii nete fiind deci egal cu modificarea activelor totale minus modificarea pasivelor totale. Economisirea din contul de venit se refer la un excedent al ncasrilor curente comparativ cu pl ile curente (un flux), orice excedent de acest fel implicnd o cretere a totalului activelor sau o reducere a totalului pasivelor sau o combina ie a acestora, economisirea din contul de venit al unui sector trebuind s devin o modificare a averii nete din bilan ul acestuia. Ca o utilizare a fondurilor din conturile curente, din contul de venit, economisirea nseamn necheltuial, re inere sau acumulare i reprezint un adaos la averea net, devenind disponibil ca surs a fondurilor contului de capital. Un sector poate sau nu s investeasc corespunztor economisirii curente, putnd economisi mai mult dect investete, avnd un excedent, sau investi mai mult dect economisete, avnd un deficit. n cel de al doilea caz, deficitul este finan at prin angajarea de mprumuturi, ceea ce determin o alt pereche de intrri n bilan , activele i pasivele financiare. d. Convertirea stocurilor din bilan n fluxuri: mprumuturi i acumulare n continuare se iau n considerare modificrile activelor i pasivelor ntre dou bilan uri la momente diferite, precum este prezentat n figura nr. 18:
284

Figura nr. 18 Convertirea stocurilor n fluxuri: acumulri i mprumuturi (4) Utilizarea fondurilor financiare, Sursele fondurilor financiare, n contul de capital n contul de capital Active financiare, exclusiv moned Pasive (mprumuturi primite) (mprumuturi acordate) Moned (acumulare)

Fiind o situa ie derivat dintr-un bilan par ial, nu este necesar echilibrul i deci egalitatea nsumrilor. Situa ia trateaz tranzac iile financiare, adic, pe de o parte, angajarea de mprumuturi i deci a creterii pasivelor restante, care devin surse de fonduri, iar pe de alt parte, acordarea de mprumuturi i deci a creterii de inerii de active i a acumulrii, o cretere a de inerii de moned, care devin utilizri ale fondurilor. Strict, se pot delimita tranzac iile pe termen scurt i pe termen lung, ns, de regul, mprumuturile sunt considerate ca un cont de capital. Exist i alte posibilit i de surse i utilizri de fonduri specifice unui sector, precum: la surse, dezacumularea (destezaurizarea) sau vnzarea de active de inute, la utilizri, pltirea unor datorii, acestea neaprnd n situa ia par ial de mai sus, deoarece sunt luate n considerare numai modificrile nete, considerate n mod implicit ca fiind pozitive. Conven ional, dac o modificare net n orice intrare se dovedete negativ, aceasta i men ine mrimea, dar i schimb semnul. De exemplu, dac se lichideaz o obliga iune guvernamental, care reprezint activ financiar, aceasta apare la utilizri precedat ns de semnul minus, fiind o utilizare negativ, deci o surs de fonduri. e. Situa ia complet a utilizrilor i surselor fondurilor Dac legm mpreun ceea ce s-a prezentat pn acum se ob ine situa ia complet a utilizrilor i surselor fondurilor, eviden iat n figura nr. 19. Deasupra liniei duble avem contul de venit, dedesubtul liniei avem modificrile n bilan . Deoarece bilan ul i contul de venit trebuie s fie echilibrate, sumele surselor i sumele utilizrilor trebuie s fie egale. S definim mai exact semnifica ia surselor i utilizrilor fondurilor. Sursele constau n ncasri curente, creteri ale pasivelor,
285

precum angajarea de mprumuturi i descreteri ale activelor, precum vnzri de active sau destezaurizare. Utilizrile constau n pl i curente, creteri de active (a stocului de active reale prin investi ii, de active financiare prin primirea de mprumuturi, de moned prin tezaurizare) sau descreteri de pasive, prin rambursarea datoriilor.
Figura nr. 19 Situa ia complet a utilizrilor i surselor fondurilor (5) 5= 1+2+3+4 Utilizri de fonduri Surse de fonduri Pl i curente ncasri curente Economisire (adaos la averea net)

= Active reale (investi ii) I Active financiare (mprumuturi


acordate) C Moned (tezaurizare) T

Avere net (economisire) E Pasive (angajare de mprumuturi) -D

= =

Rela ia 5 se simplific prin eliminarea ncasrilor i, pl ilor curente i lund n considerare numai diferen a dintre ele, adic economisirea, ca surs de fonduri, dac este pozitiv, ca utilizare de fonduri, dac este negativ, ceea ce avem de fapt sub linia dubl din bilan , cerin a fiind ca totalurile de sub linia dubl s se echilibreze, adic s existe egalitatea: I+C+T=E+D (53) Un sector poate ns economisi mai mult dect investete, deci are un excedent de fonduri, sau poate investi mai mult dect economisete, avnd un deficit de fonduri, aceast discrepan ntre economisire i investi ie implicnd o coresponden distinct ntre sursele i utilizrile financiare ale fondurilor: un excedent al unui sector, deci cnd economisirea depete investi ia, trebuie eliminat prin acordarea de mprumuturi, rambursarea datoriilor, sau acumulare, adic constituirea de rezerve de moned; un deficit al unui sector, deci cnd investi ia depete economisirea, trebuie finan at prin angajarea de mprumuturi, vnzarea de active financiare sau dezacumulare.
286

Pentru fiecare sector vom avea egalitatea de mai sus i deci: Dac, E I C +T D (54) atunci,

E I D C +T

(55)

f. Matricea fluxurilor pe ansamblul economiei Situa ia fluxurilor fondurilor se refer la pl ile dintre sectoare i din cadrul sectoarelor, prin contul utilizrilor i surselor fondurilor sectoarelor. Dac un sector pltete, un alt sector ncaseaz i considernd toate sectoarele mpreun ob inem o matrice a fluxurilor fondurilor pe ansamblul economiei, sub forma unei grile, care eviden iaz rela iile financiare dintre sectoare. Lund n considerare trei sectoare, i omi nd alte detalii, matricea fluxurilor este prezentat n figura nr. 20. n matrice avem: (56) e = E ; i = I ; c = C ; d = D I = E; T + C = C; I + C + T = E + D. (57) E = I numai pe ansamblul economiei, pe sectoare existnd excedente sau deficite de fonduri, pie ele financiare i bancare constituind canalele prin care excedentele unor sectoare sunt transferate pentru a finan a deficitele altor sectoare.
Figura nr. 20 Matricea fluxurilor fondurilor pe ansamblul economiei (6) Sector I U S e i d c t Sector II U S e i d c t i d c t Sector III U S e I D C T Total U S E

Economisire E Investi ii I mprumuturi primite D mprumuturi acordate C Tezaurizare T

3. Analiza monetar 3.1. Conceptul i con inutul analizei monetare Sintetic, analiza monetar este analiza modului de creare a banilor i a efectelor modificrii masei bneti, obiectul acesteia incluzndu-se n cel al analizei financiare, obiectivele i problematica fiind diferite.
287

Sfera analizei monetare, considerat n sens restrns, cuprinde urmtoarele probleme: o definirea banilor i deci a masei bneti i a altor agregate monetare; o explicarea modificrii ofertei de moned i a evolu iei agregatelor monetare; o explicarea modificrii cererii de bani; o explicarea modului n care se realizeaz echilibrul monetar i efectele acestuia. Analiza monetar asigur conjunc ia dintre teoria monetar i politica monetar, n acest sens trebuind s rspund la urmtoarele ntrebri: care este volumul masei bneti i al lichidit ii i care sunt modificrile ce au intervenit n perioada de referin ? care este mecanismul modificrilor masei bneti i al lichidit ii i care sunt fluxurile care nso esc aceste modificri? care este volumul cererii de bani, cum s-a modificat aceasta n perioada de referin i care sunt cauzele acestei modificri? care este modul n care evolu ia masei bneti i a cererii de bani a influen at asupra echilibrului monetar, care sunt procesele de echilibrare monetar care s-au produs ulterior i care sunt efectele proceselor respective asupra cererii de mrfuri i de servicii, produc iei, pre urilor, comer ului exterior etc. Obiectul, problematica i interoga iile analizei monetare circumscriu elementele definitorii ale acesteia, n condi ii de consisten , validitate i opera ionalizare i anume: teoria monetar, conform condi iilor concrete avute n vedere; modelul de analiz monetar, bazat pe aceast teorie, precum i pe suficien a informa iilor contabile, statistice, financiare, economice; relevan a fenomenelor implicate n modelul de analiz; metode de analiz cantitativ, compatibile modelului utilizat; interpretarea, explicarea i concluzionarea informa iilor generate de analiza monetar, necesare previzionrii evolu iei i opera ionalizrii politicilor. O problem esen ial a analizei monetare se refer la modul cum modificrile masei bneti ac ioneaz asupra evolu iei economiei reale (produc ie, pre uri, import, export etc.), problem circumscris mecanismului de transmitere a politicii monetare, definit ca sistemul de variabile, func ional conexate, care descriu ac iunile reciproce ale
288

modificrilor volumului agregatelor monetare i ale cererii agregate monetare asupra variabilelor monetare, financiare i nefinanciare, n cadrul procesului de ansamblu de restabilire a echilibrului monetar. Declanat de perturbarea echilibrului monetar, mecanismul de transmitere cuprinde att efectele exercitate de variabilele monetare asupra variabilelor nemonetare, ct i efectele inverse, suferite de ctre variabilele monetare pn la restabilirea unui nou echilibru monetar. Analiza acestui mecanism se ncadreaz ntr-o schem general de abordare, care pornete de la procesul de realizare a echilibrului monetar prin modificarea masei bneti, deci a ofertei de moned, i/sau prin modificarea cererii de moned, n continuare, fiind identificate variabilele i fluxurile prin care dezechilibrul monetar ac ioneaz asupra ansamblului economiei pe dou ci distincte: ac iunea asupra cererii/ofertei de instrumente monetare i ac iunea asupra cererii de mrfuri i de servicii. Aceast analiz, diferen iat realizat n domeniul real (cererea i oferta de bunuri i mrfuri) i n cel financiar (cererea i oferta de instrumente financiare), ia n considerare att subiec ii economici autohtoni, ct i pe cei strini, precum i structurarea proceselor monetare, din cele dou domenii, dup categoria fluxurilor (ale ofertei i cererii de mijloace financiare, pe genuri de instrumente etc.) i dup sectoare. Rezumnd analiza numai la categoria fluxurilor, pot fi identificate opt canale de ac iune a dezechilibrului monetar, patru n domeniul real i patru n cel financiar, n ultima instan ac iunea dezechilibrului monetar viznd cererea de mrfuri i de servicii, care la rndul ei reac ioneaz, prin efecte inverse, n sensul restabilirii echilibrului monetar. Analiza procesului de realizare a echilibrului monetar i a legturilor n dublu sens, existente ntre acesta i restul economiei, eviden iaz natura i configura ia legturilor cauzale, de codeterminare, dintre procesele monetare i celelalte procese economice, reale i financiare, care perturb echilibrul monetar i, totodat, contribuie la restabilirea acestuia. De altfel, acest proces i mecanismul legturilor depind de caracteristicile generale ale sistemului social-economic, de gradul de dezvoltare economic, de existen a i dezvoltarea pie elor financiare i, nu n ultimul rnd, de deschiderea economiei spre exterior. Sintetic, structura analitic a acestui proces de realizare a echilibrului monetar este prezentat, sub forma unei re ea a influen elor, n figura nr. 21.
289

Figura nr. 21. Re eaua de influen e a echilibrului monetar

Error!

Ansamblul legturilor implicate n mecanismul echilibru-dezechilibru monetar reflect legturile manifeste dintre diverse pie e: pia a na ional de mrfuri i servicii; pia a interna ional de mrfuri i servicii; pia a na ional financiar; pia a financiar interna ional, pia a valutar etc. 3.2. Analiza ofertei de moned Reprezentat de cantitatea de mijloace de plat, de mijloacele de reglementare a schimburilor puse la dispozi ia subiec ilor economici de ctre sistemul bancar, oferta de moned se concretizeaz ntr-un ansamblu
290

structurat de agregate monetare, stadial integrabile, care exprim o anumit compozi ie a cantit ii de moned din economie. 3.2.1. Agregatele monetare Avnd drept scop principal conceperea i aplicarea unei politici monetare adecvate, construirea i determinarea agregatelor monetare trebuie s fie circumscrise unui anumit model de analiz monetar, care s explice i s prevad fenomenele i procesele monetare reflectate de agregatele respective. a) Indicatorii monetari n diversitatea de puncte de vedere referitoare la diversificarea semnificativ, clasificarea i calculul indicatorilor monetari se eviden iaz ideea de baz, aceea c problema indicatorilor monetari apare din necesitatea n elegerii mecanismelor de transmitere a proceselor monetare declanate de perturbarea i restabilirea echilibrului monetar. Alegerea indicatorilor monetari i modul lor de structurare depind de gradul de cunoatere a proceselor monetare, distingndu-se dou grupe de indicatori: indicatori care ofer informa ii necesare pentru aprecierea evolu iei monetare i a politicii monetare; indicatori care ofer informa ii necesare pentru evaluarea impactului evolu iei monetare asupra evolu iei reale, din care rezult efectele politicii monetare asupra economiei reale, reflectnd aceste efecte. Analiza monetar face distinc ie ntre indicatori care se refer la caracterul politicii monetare (restrictiv, expansionist, neutral) i obiective, care se refer la intele politicii monetare prin care se urmrete realizarea finalit ii economice. Plasnd analiza numai n sfera obiectivelor, se consider obiectivele pe termen scurt drept indicatori monetari sau, n planul ac iunii, drept instrumente ale politicii monetare. Indiferent de op iunea terminologic, indicatorii monetari reflect o realitate, oferind informa ii asupra acesteia, cel pu in sub dou aspecte: informa ii asupra lichidit ii pie ei financiare, cu ajutorul creia se exprim creditul disponibil i informa ii asupra lichidit ii subiec ilor nefinanciari, de care depind agregatele monetare, adic masa monetar n sens larg i n sens restrns. b) Lichiditatea Pentru analiza monetar lichiditatea este considerat ntr-o tripl perspectiv:
291

lichiditatea unui instrument financiar; lichiditatea unui subiect economic; lichiditatea economiei na ionale. La nivelul instrumentului financiar lichiditatea depinde de trei elemente probabile: o probabilitatea preschimbrii sale ntr-un termen scurt n bani; o probabilitatea ob inerii n schimb a unei sume de bani determinate; o probabilitatea ca n perioada de referin cele dou probabilit i anterioare s nu se modifice. Aceste trei probabilit i se pot combina i exprima procentual n func ie de valoarea de pia , de cursul instrumentului respectiv. La nivelul agentului economic lichiditatea apare ca diferen ntre activele financiare lichide (La) i pasivele exigibile (Lp), ambele exprimate ca func ie cumulativ de timp, expresia matematic fiind urmtoarea:

L = (La Lp )dt
0

(58)

Preferin a pentru lichiditate i preferin a pentru datorii, privite mpreun, ofer msura financiar a firmei, msur posibil de normat prin considerarea unui volum normal al datoriilor (Dn), astfel nct lichiditatea se poate exprima astfel: L = Af (De Dn ) (59) unde: Af = active financiare lichide, De = datorii existente. n analiza monetar relevant este lichiditatea economiei na ionale, constituit din agregatul care exprim masa monetar, principala problem fiind aceea a formelor financiare lichide care trebuie incluse, alturi de bani, n sfera lichidit ii. Alegerea unor indicatori monetari adecva i, care s serveasc drept agregate monetare, pentru calculul crora s existe informa iile necesare i care s se afle n rela ii suficient de stabile cu alte mrimi economice, constituie condi ia esen ial a analizei economice. n acest sens, criteriile utilizate pentru alegerea agregatelor monetare trebuie s permit selec ionarea unor agregate monetare care s ofere informa ii semnificative analizei monetare orientat spre satisfacerea politicii monetare.
292

Evident, disjungerea, n cadrul agregatelor monetare, ntre indicatori i obiective constituie o problem crucial i, n acest sens, se relev urmtoarele criterii de alegere: o legtura ntre agregatele monetare i msurile de politic monetar; o gradul de lichiditate; o utilizarea ca mijloc de plat; o caracteristicile de intorilor agregatelor monetare. Structural i tipologic agregatele monetare pot fi grupate n trei grupe: moneda primar (baza monetar, moneda de rezerv), cuprinde moneda creat de ctre Banca central; masa mijloacelor de plat, masa monetar n sens restrns; masa mijloacelor de de inere a averii, care reprezint lichidit i secundare. Pe baza diviziunii de mai sus, analiza monetar poate utiliza structuri mai mult sau mai pu in extinse ale masei monetare, ierarhic inclusive, de agregate monetare, structuri relativ diferite de la ar la ar, armonizate totui la nivel interna ional n conformitate cu orientrile F.M.I. 3.2.2. Analiza procesului de crea ie monetar a. Determinan ii crea iei monetare Analiza procesului de creare a agregatelor monetare presupune, n prealabil, eviden ierea naturii i con inutului fluxurilor respective n cadrul ansamblului fluxurilor financiare, a legturilor dintre aceste fluxuri i factorii institu ionali implica i n procesul de creare a banilor, Banca central, bncile, subiec ii nebancari. n acest context, rezult c masa monetar nu este n ntregime o variabil exogen, determinat exclusiv de ctre autorit i, analiza monetar relevnd c masa monetar depinde, n mare msur, de comportamentul celorlalte bnci, precum i de activitatea clien ilor bncilor respective, to i aceti factori conjugndu-se i fcnd ca masa monetar s fie o variabil par ial endogen sistemului monetar. Aceasta impune necesitatea utilizrii unor metode adecvate de analiz a modificrilor masei monetare, care s ia n considerare complexitatea structurii participan ilor la procesul de crea ie monetar, complexitatea instrumentelor implicate, complexitatea rela iilor func ionale.
293

Pot fi distinse trei metode de analiz: metoda bazat pe bilan urile bncilor, pe bilan ul consolidat al sistemului bancar, relund factorii centrali ai procesului de creare a monedei, constituind, totodat, baza de pornire pentru analiza influen ei subiec ilor nebancari; metoda bazat pe modele econometrice, care cuprind, pe lng bnci, subiec ii nebancari i tranzac iile lor; metoda bazat pe balan a fluxurilor bneti, pornind de bilan urile bncilor i oferind un cadru analitic foarte general al procesului de modificare a agregatelor monetare. b. Metoda bilan urilor contabile Agregatul M1, adic masa monetar n sens restrns, reprezint obiectivul central al crea iei monetare, institu iile monetare reprezentnd factorul determinant al modificrilor lui M1. Baza informa ional a analizei o constituie bilan ul consolidat al sistemului bancar, n cadrul cruia sunt eliminate crean ele i datoriile reciproce dintre institu iile bancare, identitatea fundamental fiind: A=P (60) unde: A = valoarea total a activului consolidat al institu iilor bancare; P = valoarea total a pasivului consolidat. Masa monetar, M, reprezint o component a pasivului bilan ului, conform urmtoarei identit i: P = M + Pn (61) unde: Pn = pasive nemonetare. n consecin , ecua ia determinativ a masei monetare este: M = A Pn (62) Investigrile modificrilor masei monetare necesit ns detalierea variabilelor din ecua ia de mai sus, astfel nct s reflecte tranzac iile dintre subiec ii economici autohtoni i cei strini, detaliere realizabil prin sec ionarea corespunztoare a bilan ului contabil al bncilor: Notnd cu (i) subiec ii interni i cu (e) pe cei externi, se ob ine: A = Ai + Ae i P = Pi + Pe (63) Ei = Ai Pi i Ee = Ae Pe (64) unde: E = crean e nete ale bncilor, ale institu iilor monetare, fa de subiec ii nemonetari autohtoni (i) i strini (e) Se poate scrie deci, Ei = Ee (65)
294

Detaliind n func ie de cele dou sec iuni (subbilan uri) elementele de pasiv i efectund simplificrile necesare, se ob ine: Pi = M + Di (66) unde: Di = datorii (angajamente) i fonduri ale institu iilor monetare fa de subiec ii autohtoni. nlocuind Ai cu Ki (plasamentele institu iilor monetare la subiec ii nemonetari autohtoni) i introducnd ecua ia de mai sus n identitatea 64, a crean elor nete, se ob ine: Ki = (M + Di) = Ee (67) de unde, M = Ki Di + Ee (68) Aceast identitate arat c masa monetar este egal cu volumul creditelor i a altor plasamente interne (Ki), din care se scade volumul angajamentelor nemonetare fa de subiec ii autohtoni (Di) i la care se adaug soldul net al crean elor bncilor fa de subiec ii strini (Ee). n termeni marginali ecua ia se scrie astfel: (69) M = Ki Di + Ee c. Multiplicatorul creditului Cele trei influen e fundamentale asupra modificrii masei monetare reprezint, de fapt, factorii determinan i ai crea iei monetare (Ki, Di, Ee) i, n acest sens, poten ialul de creditare al unei institu ii monetare depinde de volumul resurselor de care dispune, volumul rezervelor obligatorii care trebuie de inute de ctre Banca central i volumul rezervelor lichide facultative care pot fi de inute n cont la Banca central. Formalizat, procesul de multiplicare a creditului se poate exprima astfel:

1 (1 r 0 r1) h t 1 zt kt = = 1 (1 r 0 r1) h 1 z
t

(70)

unde: k = multiplicatorul creditelor n faza (t) de multiplicare; r 0 = coeficientul rezervelor obligatorii, care se aplic tuturor angajamentelor, resurselor, cu excep ia fondurilor proprii i a mprumuturilor primite de la Banca central; r1 = coeficientul rezervelor lichide facultative, care se aplic asupra angajamentelor la vedere; h = partea din creditele acordate care rmne n cadrul Bncii centrale;
295

t = rangul fazei de multiplicare; z = (1 r 0 r1) h = gradul de reconstituire a resurselor bncii. Dac se ia n considerare i viteza de multiplicare a creditului (v), definit prin numrul fazelor de multiplicare care au loc n unitatea de timp, ecua ia se poate rescrie astfel:

kt =

1 (1 r 0 r1) h t ov 1 z t ov = 1 (1 r 0 r1) h 1 z
t ov

(71)

unde t = numrul unit ilor de timp (lun, trimestru etc.) Multiplicatorul maxim, valabil pentru un numr infinit de faze, (t-v) , este:

km =

1 1 = 1 (1 r 0 r1) 1 z

(72)

Se poate afirma c (z) atinge valoarea maxim n cazul n care fondurile mprumutate rmn n ntregime n cadrul bncii (h = 1) i valoarea minim n cazul n care acestea ies n ntregime din banc (h = 0), adic 0 z (1 r 0 r1) i deci:

1 kt

1 (1 r 0 r 1) 1 i 1 km r 0 + r1 r 0 + r1

(73)

Poten ialul de creditare al unei bnci este determinat i de volumul i de structura resurselor bncii i, n acest sens, modificrile acestui poten ial pot fi exprimate prin rela ia:

Kp.n = Ft kn t + 1
t =1

(74)

unde Ft = func ia de timp n modificarea resurselor. Considernd modificarea mijloacelor libere existente n contul la Banca central ca element de referin pentru analiza modificrii poten ialului de creditare i acceptnd, pentru simplificare, numai o modificare ini ial a resurselor libere ale bncii, S1, provenind dintr-o modificare ini ial a resurselor sale, adic S1 = Ft, atunci vom avea:

1 z vn Kp.n = S 1 kn = S 1 1 z
296

(75)

De exemplu, considernd urmtoarea situa ie: S1 = 100u.m; r0 = 0, 2; r1 = 0, 05; v = 2; h = 0, 5; n = 3 luni. Se ob ine: z = (1 0, 2 0, 05) 0, 5 = 0, 375 i deci,

Kp.3 = 100

1 0,375 6 = 159,6um 1 0,375

(76)

Deci, pe baza unei apari ii ini iale de mijloace libere n contul bncii de la Banca central, de 100 um, banca respectiv ar putea s-i majoreze n 3 luni creditele acordate clien ilor cu 159, 6 um. Problema se complic dac n cursul perioadei de referin au loc mai multe modificri ale resurselor bncii. Poten ialul de creditare global al sistemului bancar este determinat de factori care sunt identici, ca natur, cu cei care influen eaz poten ialul de creditare al unei singure bnci, modul de calcul al acestuia urmnd acelai algoritm. Analiza ac iunii Bncii centrale asupra poten ialului de creditare al celorlalte bnci eviden iaz cele dou ci esen iale: crearea i desfiin area de moned primar i modificarea coeficientului rezervelor obligatorii. Impactul modificrii coeficientului rezervelor obligatorii, r 0 , asupra modificrii poten ialului de creditare, Kp , prin intermediul multiplicatorului creditului, se exprim formal astfel,

Kp = (D1 r 0 o Dr ) o ki + Ft o ki t + 1
1

(77)

unde, ki = modificarea multiplicatorului creditelor; D1 = mijloace libere n cont la Banca central, peste rezervele obligatorii; Dr = mijloacele libere care apar datorit lui r 0 . Analiza ac iunii subiec ilor nemonetari asupra poten ialului de creditare i analiza angajamentelor monetare ale bncilor asupra modificrii masei bneti ofer informa ii relevante asupra complexit ii procesului de crea ie monetar. n acest sens, ac iunea balan ei de pl i asupra modificrii masei monetare, depinznd de mai mul i factori, poate fi exprimat sintetic prin urmtoarea identitate: Ee = Ae Pe (78) unde: Ae = modificarea crean elor n valut ale institu iilor monetare fa de subiec ii economici strini;
297

Pe = modificarea datoriilor n valut ale institu iilor monetare fa de subiec ii economici strini. Pentru a eviden ia efectele indirecte i dinamice este necesar delimitarea tranzac iilor efectuate de Banca central, (c) i de celelalte bnci, (b), astfel nct vom avea:

Ee.c = Ae.c Pe.c; Ee.b = Ae.b Pe.b

(79)

Abordnd legtura dintre modificrile posturilor din bilan urile institu iilor monetare, pe de o parte i tranzac iile cuprinse n balan a de pl i, pe de alt parte i pornind de la premisa c balan a de pl i cuprinde totalitatea tranzac iilor cu strintatea ale subiec ilor autohtoni, este necesar gruparea acestor tranzac ii astfel nct, pe de o parte, s se ob in identitatea Ee = Ae Pe , iar pe de alt parte, celelalte tranzac ii s fie clasificate corespunztor. n acest sens, balan a de pl i se exprim astfel:

Sp + Dn + Pe Ae = 0

(80)

unde: Sp = soldul balan ei de pl i; Dn = modificarea datoriilor nete fa de strintate ale subiec ilor monetari. Analiza eviden iaz c ac iunea monetar a balan ei de pl i depinde, n mare parte, de subiec ii nemonetari (exportatori, importatori etc.). Evident, analiza efectelor monetare ale balan ei de pl i se poate realiza n cadrul general al tranzac iilor n valut. d. Metoda multiplicatorului monetar Conceptul de multiplicator monetar, (m), semnific raportul dintre masa monetar, (M) i cantitatea de moned primar, care reprezint baza monetar, (B):

mt =

Mt Mt = m t B t Bt .

(81)

n calitate de indicator, acest multiplicator reprezint necesarul de unit i de mas monetar create de ctre o unitate de moned primar. Analiza acestui indicator eviden iaz fenomene complexe, precum multiplicarea creditelor, transformarea banilor n angajamente nemonetare, crearea i distrugerea banilor prin tranzac ii cu strintatea etc.
298

Analog analizei multiplicatorului creditului, dar mult mai complex, analiza multiplicatorului monetar poate fi totui ilustrat prin ipoteza modificrii masei monetare, (M ) , n perioada de referin , (t), determinat de modificarea cantit ii de moned primar (central) i de modificarea multiplicatorului monetar, adic: Mt = (Bt 1 + Bt ) (mt 1 + mt ) Bt 1 mt 1 (82) unde, (83) Mt = B t 1 m t + B t m t 1 + B t m t unde, Bt 1 = reprezint cantitatea de moned primar la sfritul perioadei anterioare (t-1), adic activul total al bilan ului Bncii centrale, diminuat cu datoriile fa de subiec ii strini; Bt = modificarea cantit ii de moned primar n perioada de referin (t); mt 1 = multiplicatorul monetar n perioada anterioar, (t); mt modificarea multiplicatorului monetar n perioada de referin , (t). Dac B rezult din bilan ul Bncii centrale, n schimb M depinde de o serie de rela ii precum: dintre crearea de moned primar i volumul mijloacelor care apar n conturile curente ale bncilor (p); dintre modificarea creditelor acordate de bnci i generarea de moned primar (k); dintre modificarea angajamentelor nemonetare i generarea de moned primar (e), astfel nct, innd seama de aceste legturi, se ob ine: mt = p (k b + e ) (84) Diviznd factorii care determin modificrile masei monetare n dou grupe: factori care depind de autorit ile monetare; factori care depind de comportamentul bncilor i al subiec ilor nebancari, multiplicatorul monetar se poate exprima printr-o prim ecua ie:
D D 1 + R F M = B 1 1 D + R F

(85)

299

sau printr-o ecua ie avnd aceeai baz ca prima, dar o form diferit: 1 (86) M = B F R F + 1 M D M unde: B = cantitatea de moned primar (moned fiduciar + rezerve obligatorii); D = volumul depozitelor la bncile comerciale; F = cantitatea de moned fiduciar n circula ie; R = rezervele obligatorii i alte rezerve facultative lichide. O rela ie de analiz a multiplicatorului monetar, utiliznd rate (rapoarte), este urmtoarea: 1+ f (87) M = B r (1 + t + g ) + f tiind c: f = F/D; r = R/D; g = G/D; t = T/D. unde: G = depozitele guvernului central la bnci; T = depozitele bancare la termen. e. Metoda (balan ei) fluxurilor bneti Utiliznd bilan urile institu iilor monetare, descompuse n cele dou subsectoare, Banca central i bncile comerciale, aceast metod de analiz se plaseaz n cadrul general al identit ilor matricei fluxurilor bneti, prezentat n subcapitolul 2.1. i reluat modelistic n subcapitolul 4.2.2, depinznd de factorii determinativi ai varia iilor masei monetare. Oferind multiple posibilit i de conexare orizontal i vertical a tranzac iilor diferitelor sectoare, extinznd conexiunile stabilite ntre canalele de creare i distrugere a banilor, aceast metod nu permite, totui, departajarea efectelor directe i indirecte asupra varia iilor masei monetare. f. Ecua ia func ional a modificrii masei monetare Identit ile analitice prezentate nu reflect influen a final a comportamentelor institu iilor monetare, altele dect Banca central, precum i a comportamentelor subiec ilor nebancari, posibil de relevat prin analiza func ional, care ia explicit n considerare aceste comportamente. Metoda const n construirea unei ecua ii, de regul func ional, care s exprime evolu ia masei monetare prin determinare econometric a parametrilor acestei ecua ii. O asemenea ecua ie reflect faptul c modificarea cantit ii de moned primar, determinat prin interven ii
300

ale Bncii centrale, duce la modificarea rezervelor lichide ale instituiilor monetare, ceea ce determin modificarea adecvat a plasamentelor acestora i, de aici, modificarea volumului depozitelor constituite de ctre acestea, lundu-se n considerare i efectele induse care se adaug la variabilele i modificrile principale men ionate. Ecua ia func ional poate avea urmtoarea form: M = m0 + m1 (B + L ) m2 F 0 m3 T 0 m 4 RE (88) unde semnifica ia simbolurilor noi este urmtoarea: L = cantitatea de moned primar liber, creat i distrus fr modificarea plasamentelor Bncii centrale; RE = volumul rezervelor lichide excedentare ale bncilor comerciale; m 0, m1, m 2, m3, m 4 = multiplicatori determina i econometric, prin investiga ii empirice. Elementele determinate sunt. m0 , constanta ecua iei liniare, determinat empiric; m1 (B + L ) , reflect efectele multiplicatoare exercitate asupra masei monetare de activitatea Bncii centrale, direct sau indirect, prin depozitele bncilor comerciale sau prin numerarul n circula ie; m 2 F 0; m3 T 0; m 4 RE , produse care exprim efectele multiplicatoare ale modificrilor numerarului n circula ie, depozitelor la termen, rezervelor excedentare, multiplicatorii determinndu-se empiric, efectele fiind determinate de ctre comportamentul bncilor comerciale i al subiec ilor nebancari. 3.3. Analiza cererii de moned 3.3.1.Abordarea factorial Analiza eviden iaz faptul c cererea de moned apare ca un element al conceptului mai general de alegere economic, propunndu-i, n esen , s releve: motivele pentru care subiec ii economici tind s de in anumite cantit i de moned; factorii care determin mrimea cantit ilor de moned; cauzele care duc la modificarea n timp a mrimii cantit ilor de moned de inute de ctre subiec ii economici.
301

Cu alte cuvinte, principala sarcin a analizei cererii de moned este explicarea procesului prin care se formeaz o anumit mrime observabil a cererii de bani i s eviden ieze factorii prin ac iunea crora mrimea economic respectiv se modific n timp. Factorii care ac ioneaz asupra mrimii cererii de bani sunt numeroi, putnd fi grupa i n trei categorii: factori care in de cile de procurare a banilor, dintre care cei mai importan i sunt mrimea venitului i mrimea averii; factori care in de pre urile relative ale diverselor forme nemonetare de avere i de veniturile pe care le genereaz aceste forme de avere, dintre care cel mai important este rata dobnzii; factori care in de avantajele specifice pe care le confer de inerea monedei: capacitate de plat permanent i efectuarea, la momentul opurtun, de achizi ii avantajoase de bunuri reale i financiare. Analiza factorial vizeaz att moneda activ (necesar pentru tranzac ii), ct i moneda inactiv (necesar pentru de inere de avere), ac iunea conjugat a acestor factori depinznd att de condi ii structurale i conjuncturale, dar i de posibilitatea institu ional i func ional de utilizare a acestor factori. 3.3.2. Viteza de circula ie a monedei Concept corelativ celui de cerere de bani, viteza de circula ie a banilor, V, poate fi opera ionalizat prin dou tipuri de raporturi: prin raportare la masa bneasc existent;
V= q1 p1 + q2 p 2 +... qp Q P = = m1 + m2 + ... m M

(89)

unde: q1, q2. ..., q = cantit ile fizice ale mrfurilor tranzac ionate; p1, p2. ..., p = pre urile mrfurilor tranzac ionate; m1, m2...., m = masa bneasc ce deservete fiecare tranzac ie; M = masa bneasc total; Q = produsul social real sau produsul intern brut calcula i prin metoda deflatorului; P = nivelul general al pre urilor (indice mediu). prin raportare la cererea de bani: q p + q p + ... qp Q P (90) V= 1 1 2 2 = = mc1 + mc 2 + ... mc MC unde: mc = cererea de bani pentru fiecare tranzac ie; MC = cererea total de bani.
302

Analiza monetar tradi ional consider viteza de circula ie a banilor ca o mrime constant, singurul factor susceptibil s modifice cererea de bani fiind volumul tranzac iilor, pe cnd n analiza monetar modern se consider c elementul de stabilitate relativ rezid n natura legturii permanente care exist ntre vitez i complexul de factori care o determin. Statistic, se poate calcula numai viteza n raport cu masa bneasc existent, nu i n raport cu cererea de bani, deoarece nsi aceast cerere nu poate fi identificat statistic. Reprezentnd aspectul dinamic al cererii de bani, al masei bneti real existente, viteza de circula ie a banilor poate nsemna perioada de timp care se scurge ntre dou acte de comer consecutive, sau se pot lua n considerare i alte fapte economice care implic transferul anumitor cantit i de bani. Altfel spus, viteza este o msur a gradului de sincronizare a ncasrilor i pl ilor de orice gen ale agen ilor economici, o msur a intensit ii cu care banii existen i sunt folosi i. n calcularea vitezei de circula ie a banilor sunt utilizate diverse metode, variante care se deosebesc, din punct de vedere analitic, prin modul de exprimare a volumului tranzac iilor bneti, toate aceste variante putnd fi grupate n trei categorii, ntr-un anumit fel echivalente: variantele bazate pe ecua ia schimbului elaborat de Fischer: Q P (91) V= M variantele bazate pe exprimarea volumului tranzac iilor prin PIB (Y): Y (92) V= M variantele prin rapoarte inversate fa de primele dou: M M i V = (93) V= Y Q P 3.3.3. Cererea de moned n profil sectorial Analiza cererii de moned ia n considerare eterogenitatea sectorial a intensit ilor cererii de bani, determinat de diversitatea factorilor sectoriali i, n acest sens, o asemenea abordare ofer posibilitatea aplicrii teoriei sectoarelor reziduale (dependente, sub aspectul cantit ii de bani pe care o de in, de activitatea altor sectoare), cererea de bani a acestor sectoare fiind satisfcut prin oferta de bani a altor sectoare, numite nereziduale (bnci).
303

O asemenea analiz sectorial ofer, n plus, posibilitatea delimitrii cererii de bani n calitate de capital i cererii de bani n calitate de mijloc de plat, care reprezint aspecte esen iale ale utilizrii banilor n economie. 3.3.4. Ecua ia cererii de bani n economia de pia Dincolo de diferen ierea analitic a instrumentelor de investigare empiric a factorilor care determin cererea de bani, se constat existen a unei ecua ii tip a cererii de bani, de forma: M X (94) = a P i sau logaritmnd:

log

M = log a + log( X ) log(i ) P

(95)

unde: M/P = cererea real de bani (corectat cu indicele pre urilor); X = volumul venitului sau al averii; i = rata dobnzii; a, , = parametri determina i econometric. Analiza monetar, utiliznd asemenea ecua ii, presupune rezolvarea a dou probleme: definirea corespunztoare a no iunii de mas bneasc i construirea agregatelor monetare aferente pentru a se putea preciza obiectul cererii de bani; determinarea, cu mijloace statistico-econometrice adecvate, a variabilelor i parametrilor care figureaz n ecua iile respective, adic: pre uri, venitul sau averea (X) i rata dobnzii (i). n cadrul ecua iei tip a cererii de bani n economia de pia , ntre modul de definire a variabilelor P, X i i, pe de o parte i determinarea parametrilor econometrici a, , , pe de alt parte, exist o strns dependen . Relevan a unor asemenea ecua ii depinde de stabilitatea legturilor cauzale ntre aceste variabile i cererea de bani (constan a parametrilor), stabilitate posibil de asigurat din punct de vedere statistico-econometric numai prin selectarea principalilor factori determinan i ai cererii de bani, n acest sens intervenind abilitatea, dar i arbitrariul analistului.

304

4. Modelarea monetar 4.1. Caracteristicile modelrii monetare Imagine conven ional a realit ii, avnd un caracter relativ de cunoatere, modelul economic reprezint o simplificare orientat a realit ii, abstractizarea asigurnd concordan a cu realitatea a propriet ilor i structurilor selectate. Destina ia modelului predetermin caracteristicile acestuia i, n acest sens, modelele economice pot fi dihotomizate n urmtoarele categorii: modele noetice, destinate cunoaterii, testrii i verificrii teoriilor economice, explicative i interpretative; modele pragmatice, prin care se opera ionalizeaz con inutul explicativ al modelelor noetice, utilizate n analiza faptelor economice, n interpretarea i previzionarea evolu iei, n conceperea strategiilor i politicilor economice. Evident, plasarea unui anumit model ntr-o categorie sau alta ia n considerare preponderen a unei anumite abordri, delimitarea precis ntre cele dou categorii de modele fiind dificil de realizat i, n acest sens, modelele noetice sunt modele logice, teoretice, cu o analicitate relevant, pe cnd modelele pragmatice sunt modele numerice, cu referin temporal-spa ial i ncrctur informa ional empiric, statistic-econometric. Rezonan a empiric a modelelor econometrice rezid n modul de formalizare, n sistemul de ecua ii construit pe baza unor ipoteze care fixeaz condi iile de pornire, care exprim legturile dintre elementele modelului, permi nd determinarea unora pe baza altora i deci soluionarea unor probleme. n schimb, modelele matematice, abstracte prin formalismul lor, exprim rela ii cauzale, neoferind rezultate testabile empiric, ns asigurnd eviden ierea unor structuri i codeterminri. Criterial, modelele economice pot fi delimitate astfel: o dup caracterul interdependen elor: deterministe sau probabiliste; liniare sau neliniare. o dup scopul modelrii: descriptiv-explicative, explorative, normative. o dup comportamentul temporal: statice, cvasista ionare, dinamice.
305

Structura tip a unui model opera ional-empiric, formalizabil statistico-econometric, cuprinde urmtoarele elemente: rela ii de identitate, egalit i, care reprezint defini ii ale unor variabile agregate, multe dintre acestea cu semnifica ie contabil; rela ii comportamentale sau tehnologice, modelnd ecua ional func ionarea obiectului, sistemului cercetat, eviden iind, prin parametrii determina i empiric, legturile func ionale dintre variabile; rela ii institu ionale, de reglementare, prin care se relev legturi stabilite autoritar ntre componentele sistemului, eviden iate formalizat prin variabile economice, aceste legturi predeterminate influen nd dinamica modelului ; variabile dependente sau endogene, ale cror valori trebuie s fie stabilite prin structura, interdependen ele modelului, prin transferul informa ional asigurat de ctre cele trei tipuri de rela ii prezentate, n func ie de valorile variabilelor impuse modelului; variabile independente, exogene, de comand, impuse care transmit informa ional, prin rela iile structurale ale modelului, valorile determinabile ale variabilelor dependente. Cmpul monetar-financiar, prin complexitatea i specificitatea sa, problematizeaz polimorf capacitatea modelistic a instrumentarului statistico-matematic, limitnd capacitatea previzional a modelelor, ndeosebi a celor econometrice, oferind, pe de alt parte, elemente necesare mbunt irii procesului de modelare economic. Cerin ele impuse de ctre cmpul monetar financiar procesului de modelare sunt: o adaptarea metodologiei la caracterul preponderent vectorial i matricial al fenomenelor monetare i financiare; o formalizarea modelistic a incertitudinii, generatoare de mrimi nemsurabile; o diminuarea instabilit ii parametrilor econometrici, n sensul relevan ei acestora pe o perioad de timp suficient; o surprinderea decalajelor temporale (ecarturi) ntre variabilele independente, cauz, i variabilele dependente, efect, n sensul dinamizrii discrete a modelelor. Aceste cerin e relativizeaz puternic coeren a i relevan a modelelor monetare, econometrice sau matematice, corectitudinea rezultatelor depinznd de scopul urmrit, de adecvarea informa ional-calculatorie, precum i de consisten a ipotezelor pe care se bazeaz. Avnd n vedere natura cognitiv-previzional a instrumentului modelistic, modelarea monetar este veridic numai n economiile
306

caracterizate prin stabilitatea proceselor i fenomenelor parametrizate n model, a parametrilor legturilor func ionale pe care le con in i n care decalajul temporal, cu care se manifest efectele modificrilor diverselor mrimi economice, este relativ constant. n acest context, modelul general al analizei monetare bazat pe balan a fluxurilor bneti, poate constitui, ntr-un anumit sens, o premis pentru n elegerea modelelor monetare, examinarea echivalen elor i a posibilit ilor de transformare reciproc a modelelor econometrice i matematice, pe de o parte i a modelului bazat pe balan a fluxurilor monetare, pe de alt parte, oferind posibilitatea n elegerii mai bune a fiecruia din modelele utilizate. nscriindu-se n metodologia constructivist a modelelor economice, elaborarea modelelor monetare presupune luarea n considerare a unor elemente definitorii, necesare asigurrii validit ii i a coeren ei modelelor i anume: fundamenterea teoretic; alegerea, definirea i dimensionarea statistic a variabilelor; exprimarea formal (ecua ional) a legturilor dintre variabile; cuantificarea parametrilor ecua iilor. a) Fundamentarea teoretic Asigurarea bazei teoretice a unui model se impune pentru realizarea alegerii variabilelor, pentru definirea adecvat a acestora i pentru identificarea legturilor dintre ele i, n acest sens, construc ia modelului se ntemeiaz principial i metodologic, implicit sau explicit, pe o anumit teorie, necesar pentru formularea ipotezelor de lucru privind conexiunile dintre faptele observate, relevrii n mod adecvat a problemelor, interpretrii rezultatelor ob inute etc. n particular, n cazul modelului monetar se impune ntemeierea acestuia pe o teorie monetar, care s corespund condi iilor concrete considerate, pe o teorie operaional, deschis permanent ctre o realitate puternic diferen iat i n continu schimbare. Rela ia dintre model i teorie eviden iaz capacitatea modelului de a releva coeren a logic a construc iei teoretice, oferind elemente factologice pentru generalizri teoretice ulterioare. Se poate afirma c un model monetar se constituie ntotdeauna sub impactul unei anumite teorii, fiind expresia formal a acesteia. b) Alegerea variabilelor i formalizarea legturilor dintre acestea Ca reflectare simplificat a realit ii, modelul presupune delimitarea fenomenelor monetare cele mai semnificative care trebuie modelate, definirea lor adecvat, ceea ce reclam selectarea, determinarea i definirea variabilelor relevante fenomenologiei studiate.
307

Selectarea variabilelor esen iale, structurarea i rela ionarea acestora, ordonarea i agregarea lor, definirea variabilelor nemsurabile, specificizarea variabilei timp, scalarizarea mrimilor vectoriale i matriciale, delimitarea ntre variabile endogene i exogene, identificarea legturilor dintre variabile i exprimarea matematic a legturilor de identitate, func ionale i institu ionale reprezint decizii necesare procesului de construc ie a modelului. Elaborarea sistemului de ecua ii al unui model pornete de la schema proceselor monetare, care are ca obiectiv realizarea echilibrului monetar, schem prin care se concretizeaz baza teoretic n condi iile date empiric, formalizarea ecua ional ncepnd cu identit ile bilan iere, continund cu ecua iile func ionale, rela ii dintre variabilele exogene i cele endogene i finalizndu-se cu ecua iile de determinare, prin care se ob in variabilele rezultat. Numrul ecua iilor este determinat de numrul variabilelor i de modul lor de grupare n exogene i endogene, stabilirea formei acestor ecua ii presupunnd adoptarea unor ipoteze simplificatoare privind simultaneitatea ecua iilor func ionale, liniaritatea ecua iilor etc. c) Cuantificarea parametrilor modelului Prin cuantificarea parametrilor modelului, ai ecua iilor acestuia, se asigur algoritmarea calculatorie a valorilor variabilelor endogene n func ie de anumite valori ale variabilelor exogene, modelul putnd fi utilizat att pentru explicarea, ct i pentru previzionarea fenomenologiei monetare. Estimarea parametrilor presupune evaluarea mrimii numerice a parametrilor, dar i aprecierea stabilit ii mrimilor respective, a gradului de ncredere n parametrii estima i. Referitor la stabilitatea valorilor parametrilor, avnd n vedere modificarea rapid a valorilor parametrilor, mai ales n economiile care sufer transformri structurale i func ionale, acetia pot fi utiliza i pentru explicarea evolu iilor scurte, nu i pentru previzionri pe perioade lungi i, cu att mai mult, nu i pentru simularea efectelor msurilor preconizate ntr-un viitor ndeprtat. Elementele elaborrii modelelor, chiar i numai cele prezentate, eviden iaz faptul c modelul, ndeosebi modelul pragmatic, operaional, numeric, nu trebuie s cuprind variabile care nu pot fi cuantificate sau rela ii func ionale ce nu pot fi definite sau ai cror parametrii sunt insuficient de stabili, pentru aceasta fiind necesar dezagregarea adecvat a fenomenelor i proceselor monetare, a relaiilor dintre ele, selectarea acelora care satisface cerin ele cuantificrii,
308

formalizrii i stabilit ii. Dac se dorete elaborarea unui model matematic, o anumit relaxare i extindere metodologic est posibil, de exemplu, prin cuprinderea i altor variabile i legturi, avnd n vedere ns destina ia concret a modelului. 4.2. Tipuri de modele monetare Relevarea modelelor monetare se face pe exemplul economiei de pia dezvoltate, cea mai complex i apt modelrii monetare, n cadrul creia institu iile i rela iile monetare sunt semnificative. 4.2.1. Modele cu o singur ecua ie (uni-ecua ional) Modelul schimbului, a lui Fisher, reprezint un model monetar cu o singur ecua ie, care sintetizez varianta tranzac ional a teoriei cantitative clasice a monedei. Premisa esen ial a modelului, specific teoriei cantitative, rezid n considerarea c modificrile masei monetare ac ioneaz doar asupra nivelului general al pre urilor, nu i asupra pre urilor relative, modificrile masei bneti neinfluen nd evolu ia economiei reale. Echilibrul fiind de natur static, legturile dintre variabile vizeaz o perspectiv suficient realizrii tuturor proceselor de echilibrare, modelul con innd o variabil endogen, masa monetar, M, dou variabile exogene, volumul tranzac iilor, T i nivelul general al pre urilor, P, precum i o constant, viteza de circula ie a monedei, V, forma ecua ional, cunoscut deja, a modelului fiind:

M =

P T V

(96)

Legtura cauzal este dinspre M ctre P, echilibrul monetar realizndu-se prin urmtorul tip de modificri, n condi iile n care perturba ia echilibrului monetar se elimin prin modificarea pre urilor:

M =

P T V

(97)

Modelul Cambridge, variant a modelului schimbului, sintetizeaz varianta venit a teoriei cantitative clasice a banilor, construit prin nlocuirea produsului P T cu produsul intern brut, simbolizat prin Y i a lui V prin k = 1/V, forma dinamic a acestui model fiind: (98) M = k Y
309

i n acest caz, dac Y real rmne nemodificat, echilibrul monetar se restabilete prin modificarea nivelului general al pre urilor, deci prin modificarea lui Y nominal. n cadrul teoriei cantitative reformulate a banilor, reprezentat ndeosebi de Friedman, modelul anterior sufer anumite modificri, elaborndu-se modelul reformulat al schimbului, prin care modelul poate reflecta, pe termen scurt, procesul de reechilibrare desfurat att prin modificarea nivelului general al pre urilor, ct i prin modificarea volumului tranzac iilor, precum i prin modificarea vitezei de circula ie a banilor, fiind de tipul:

M + M =

(P + P ) (T + T )
V + V

(99)

Dincolo de exprimarea dependen ei generale dintre varia iile masei monetare i varia iile celorlalte elemente ale schimbului monetar, este necesar introducerea unei ecua ii care s defineasc precis ac iunea invers a masei monetare asupra nivelului general al pre urilor, elaborndu-se modelul convertiv parametrizat, care, n form liniar, are urmtoarea expresie: Y = a +bM +e (100) unde: a i b sunt parametrii determina i prin investiga ii empirice, iar e reprezint o variabil aleatoare, exprimnd ac iunea factorilor nespecifica i. Dincolo de marea lor simplitate, modelele inspirate din teoria cantitativ a banilor prezint unele insuficien e, printre care: exclud influen a modificrii masei monetare asupra unor variabile economice majore, cum ar fi investi iile, importurile, produc ia, ocuparea; estompeaz problema interac iunii dintre variabilele reale i cele monetare; nu iau n considerare dimensiunea temporal, fiind statice. Insuficien ele acestor modele au fost par ial atenuate prin preluarea unor elemente din teoria monetar keynesian, care eviden iaz influen a modificrilor lui M asupra variabilelor economice reale. Modelul reprezentativ, cunoscut sub denumirea modelul IS-LM, construit de ctre Hicks, pornete de la ecua ia keynesian de baz, Y=C+I (101) sau ntr-o economie deschis, Y=C+I+G+XU (102)
310

unde: C = consumul privat; I = investi ia privat; G = cheltuieli guvernamentale; X = export; U = import. Modelul a abordat politica monetar prin rela ia dintre masa monetar, M, rata dobnzii, d i PIB, Y, eviden iind rela ia dintre pia a bunurilor reale, redat prin curba IS (economisire-investi ii) i pia a monetar, redat prin curba LM (cererea i oferta de moned), echilibrarea acestor pie e, a cererii globale cu oferta global, realizndu-se la nivele determinate ale PIB i ratei dobnzii. Delimitnd variabilele, n func ie de dependen a fa de evolu ia lui Y i a lui M, pe de o parte n dependente de Y: Y (d) i de M: M (d), iar pe de alt parte n independente de Y: Y (n) i de M: M (n), se poate scrie urmtoarea legtur cauzal: (103) Y ( n ) Y Y ( d ) Avnd n vedere c printre variabilele Y (n) se afl mcar una care depinde de modificrile masei monetare, secven a cauzal devine: (104) M M ( d ) Y ( n ) Y Y ( d ) Cercetrile empirice au eviden iat c legtura cauzal de mai sus este exprimat sub forma unor ecua ii liniare: Y = a + b Y ( n) + e (105) ecua ie asemntoare acelora formulate pe baza teoriei cantitative a monedei. Prin combinarea acestor dou ecua ii parametrice, se ob ine: Y = a + b Y ( n) + c M + e (106) Includerea n model a dimensiunii temporale poate eviden ia distribuirea n timp a efectelor modificrilor masei monetare, n acest sens rescrierea ecua iei avnd urmtoarea form: Yt = a + b Mt + c Mt 1 + +e (107) Nenumratele mbunt iri aduse modelelor cu o singur ecua ie nu au eliminat constrngerile compactit ii acestora, acestea neputnd asigura conexarea detaliat a variabilelor monetare cu variabilele nemonetare i, totodat, nu ofer perspectiva sectorial, foarte necesar dinamizrii modelelor.
311

4.2.2. Modele complexe (multi-ecua ionale) Analiza i programarea monetar au elaborat modele diferen iate, care cuprind mai multe variabile i mai multe ecua ii, permi nd reflectarea mai fidel a proceselor monetare i deci evaluarea efectelor acestora, prin eviden ierea formalizat a legturilor cauzale n dublu sens, deci a interac iunilor, a decalajelor temporale diferit dimensionate, a conexiunilor indirecte i implicite etc. Aceste modele complexe, de tip econometric, relev modul n care modificrile masei bneti ac ioneaz asupra volumului produc iei i asupra nivelului general al pre urilor, al cilor i efectelor acestor ac iuni. a. Modelul monetarist simplificat Acest model este suficient de diferen iat pentru a reflecta fenomene monetare importante dintr-o economie de pia dezvoltat, a impactului modificrii masei monetare asupra produc iei, venitului na ional, pre urilor i ocuprii, permi nd proiectarea politicii monetare n concordan cu obiectivele generale ale politicii economice. Baza teoretic a modelului o constituie teoria cantitativ reformulat, punnd n dependen evolu ia PIB i a pre urilor fa de evolu ia masei monetare, excluznd deci din structura modelului interdependen a dintre evolu iile variabilelor monetare i ale variabilelor reale, ipoteza de baz a modelului fiind aceea c evolu ia PIB depinde de evolu ia masei monetare i de cheltuielile bugetare, ipotez exprimat prin urmtoarea ecua ie: Y = f (Mt i , Ft i ) (108) unde: F = cheltuielile bugetare; t = perioada de referin ; i = 1....n, momente anterioare lui t. Se presupune c msurile de politic monetar, M i cele de politic bugetar, F , adoptate n perioadele (t-i), declaneaz un proces care cuprinde o serie de variabile i legturi reciproce, exprimate prin urmtoarele ecua ii: Ecua ia PIB nominal: (109) Yt = f 1(M 1.....Mt n, F 1.......Ft n) Ecua ia evolu iei nivelului pre urilor:

Pt = f 2( D1, D 2,......Dt n, PAt )


312

(110)

Ecua ia ratei dobnzii:

Rt = f 3(Mt , Xt , Xt 1,....Xt n, PAt )


Ecua ia evolu iei pre urilor:

(111) (112) (113)

PAt = f 4(Pt 1,....Pt n.)


Ecua ia gradului de ocupare: Identit ile modelului sunt: Identitatea creterii cererii:

Ut = f 5(Gt , Gt 1)

Dt = Yt ( XUt Xt 1)
Yt = Pt + Xt

(114)

Identitatea cheltuielilor totale, PIB nominal: (115) Identitatea coeficientului abaterii PIB efectiv de la PIB poten ial:

Gt =

XUt Xt XUt

(116)

unde: Y = produsul intern net (PIB); M = masa monetar; F = cheltuielile bugetului de stat; X = PIB real, efectiv realizat, exprimat n pre uri constante; P = nivelul general al pre urilor; D = cererea; PA = pre urile anticipate; U = gradul de ocupare; R = rata dobnzii; G = coeficientul abaterii PIB efectiv de la PIB poten ial, aferent deplinei ocupri; XU = PIB poten ial, aferent ocuprii depline; t = perioada de referin . Presupunnd c ecua iile sunt lineare, concretizarea ecua iilor revine la a calcula termenul liber i parametrii, pe baza cercetrilor empirice pe o perioad de timp considerat relevant. n acest sens, valabilitatea ecua iilor determinate presupune c legturile pe care le exprim pentru perioada de referin s nu se schimbe prea mult n timp, adic parametrii i termenul liber s fie relativ stabili. O caracteristic important a acestui model este aceea c ecua iile sale nu sunt simultane, ci succesive, ceea ce presupune c rezolvarea lor
313

se face considernd de fiecare dat c variabilele exogene i endogene din perioadele anterioare sunt mrimi cunoscute, modelul fiind folosit, n variante opera ionale i concrete, pentru simularea modalit ilor de combinare a diverselor msuri de politic economic. b. Modelul neokeynesist diferen iat Modelul cuprinde un numr mare de ecua ii, din care peste jumtate dintre acestea determin valorile variabilelor endogene, ecua ii grupate pe sectoare, referitoare la produc ie, ocupare, pre uri, consum etc., modelul con innd variabila timp (efecte amnate), permi nd ns i rezolvri simultane. Acest model con ine urmtoarele secven e cauzale, de natur monetar: o creterea cantit ii de moned primar peste necesit i determin creterea masei monetare peste nivelul cererii de moned, ac ionnd mai departe asupra ratei dobnzii; o modificarea ratei dobnzii duce la creterea consumului i a investi iilor, care determin, la rndul lor, creterea cererii totale de moned; o cererea total de moned ac ioneaz din nou asupra ratei dobnzii i procesul se reitereaz. Principala secven a impulsului monetar este localizat ini ial n domeniul formrii ratei dobnzii, a crei modificare influen eaz cheltuielile de capital i valoarea activelor, a averilor, avnd i un efect de ra ionalizare. n continuare, efectele se repercuteaz asupra consumului, construc iei de locuin e, investi iilor productive, finalizndu-se prima faz a impulsului dat de creterea cantit ii de moned primar, fr a lua n considerare efectele inverse exercitate de variabilele financiare. Din punct de vedere practic, modelele monetare econometrice se dovedesc mai exacte n ceea ce privete previziunile pe termen scurt ale fenomenelor monetare, pe termen scurt parametrii i decalajele temporale fiind stabile. c. Model monetar de flux Modelul este construit prin transformarea matricei balan ei fluxurilor financiare ntr-un model matematic i econometric, matricea fluxurilor cuprinznd clasificarea tranzac iilor pe genuri (active sau pasive) i pe sectoare institu ionale, definite prin bilan urile sectoarelor i prin identit ile verticale (microidentit i), structura simplificat a matricei, utilizabil pentru transformarea acesteia n modele monetare, este prezentat n figura nr. 22.
314

Figura nr. 22
Matricea fluxurilor de moned Sectoare Tranzac ii Tranzac ii reale Tranzac ii financiare cu Banca central Tranzac ii financiare de mprumuturi Alte tranzac ii Lichidit i n conturi Sectoare Sectoare Alte financiare reale sectoare Active Pasive Active Pasive Active Pasive

Principalele propriet i ale acestei balan e sunt urmtoarele: Microidentit ile verticale reflect comportamentul diverselor sectoare, n privin a activelor (utilizrilor) i pasivelor (surselor), deci a tranzac iilor legate de avere i datorii, eviden iind reac iile diferitelor sectoare la diverse impulsuri: economice, monetare, valutare etc. Aceste ecua ii sunt diferite de la un sector la altul, deoarece fiecare sector se afl sub inciden a unor impulsuri diferite, iar unul i acelai impuls genereaz, la diferite sectoare, comportamente i efecte diferite. Ecua iile orizontale, pe linii, cuprind acelai gen de tranzac ii la dou sau mai multe sectoare, reflectnd comportamentul i ac iunea diverselor sectoare asupra modului de formare a agregatelor respective (masa monetar, credite bancare, depozite la termen etc.) Cele dou sisteme de ecua ii trebuie s ndeplineasc dou condi ii: o condi ia de simetrie, referitoare la rela ii de tranzac ionare de sens opus, pe linii, ntre subiec ii economici; o condi ia de anulare, care implic egalitatea sumei pl ilor i a sumei ncasrilor diverselor sectoare. Sistemele de ecua ii i perechile de condi ii reprezint un tot unitar, n sensul c ori sunt ndeplinite toate condi iile, ori nici una, aceste condi ii reprezentnd o combina ie a celor patru aspecte ale modelului: microeconomic, macroeconomic, func ional, formal, corespunztor naturii matriciale a tranzac iei financiare. Sectoarele eviden iate n balan se grupeaz n trei categorii: sectorul financiar-bancar, sectorul real, alte sectoare, n cadrul sectorului financiar distingndu-se Banca central i celelalte institu ii
315

monetare. Ecua ia Bncii centrale reflect crearea i distrugerea monedei primare i mpreun cu ecua ia celorlalte institu ii monetare exprim procesul de creare i desfiin are a monedei. Deoarece numrul identit ilor verticale i orizontale este mai mic dect numrul variabilelor endogene, sistemul ecua iilor este nedeterminat din punct de vedere matematic, nedeterminarea putnd fi eliminat fie prin reducerea numrului variabilelor endogene, considerndu-le ca fiind date, fie prin sporirea numrului de ecua ii, op iunea pentru un anumit procedeu reprezentnd o problem empiric, care depinde de destina ia modelului. Transformarea balan ei n model econometric parcurge mai multe etape, inclusiv etapa eliminrii nedeterminrii, impunndu-se necesitatea precizrii detaliate a interdependen elor existente n cadrul matricei balan ei, n acest sens deosebindu-se cinci legturi complexe ntre tranzac iile monetare i celelalte tranzac ii: legturi n interiorul sectorului monetar, care eviden iaz crearea monedei; legturi ntre sectorul monetar i restul sectorului financiar, care reflect interac iunile dintre tranzac iile monetare i tranzac iile financiare ale institu iilor financiare nemonetare; legturi ntre sectorul monetar i sectorul nefinanciar, care reflect interac iunile dintre tranzac iile monetare i cele reale, precum produc ia, balan a de pl i, pre urile; legturi ntre sectorul financiar nemonetar i sectorul nefinanciar, care reflect interac iunile dintre tranzac iile financiare i cele reale; legturi ntre sectoarele interne i cele externe. Datorit specificului structurii modelului, la impulsul ini ial reac ioneaz mai nti sectoarele care se afl sub inciden a direct a acestuia, adoptnd un comportament adecvat n utilizarea veniturilor i n modificarea volumului i structurii averii lor, comportament care devine, la rndul su, un impuls secundar pentru alte sectoare, impulsurile primare i secundare transmi ndu-se pe orizontal de la un sector la altul, n timp ce reac ia unui anumit sector la impulsul respectiv se reflect prin tranzac iile sectorului n cauz, privite pe vertical, n interiorul bilan ului sectorului. De aici, necesitatea ndeplinirii celor dou condi ii, de simetrie orizontal a tranzac iilor, ntre sectoare i de anulare vertical a tranzac iilor n cadrul sectorului, ceea ce corespunde matricei tranzac iilor financiare i se reflect prin modul de nregistrare, de patru ori, a fiecrei tranzac ii n balan a fluxurilor bneti.
316

Principala problem n utilizarea fluxurilor bneti este decalajul n timp care exist ntre diferitele secven e ale ac iunii factorului monetar, deoarece reflectnd fluxurile finale observate ntr-o anumit perioad, nu se pot deduce secven ele temporale. 4.2.3. Model de programare financiar Programarea financiar cuprinde un set de ac iuni coordonate de politic economic, exprimate cantitativ, n cmpul monetar, fiscal, balan a de pl i i alte politici n scopul realizrii anumitor obiective pe termen relativ scurt. Activit ile necesare pentru a formula obiectivele i a stabili direc ia i mrimea instrumentelor de politic sunt circumscrise programrii financiare, care implic elaborarea unui model astfel ca produc iile economice ateptate n absen a interven iilor instrumentelor de politic i modificrile cerute n magnitudinea instrumentelor de politic pentru a atinge obiectivele specificate, s poat fi estimate empiric. Modelul consider economia delimitat n patru sectoare, privat, guvernamental, extern i financiar, fiecare din primele trei sectoare ob ine venit din afara tranzac iilor financiare, n timp ce venitul din asemenea tranzac ii este considerat neglijabil n sectorul financiar, bancar. O cretere a deficitului sau o reducere n economisirea net nonfinanciar a unui sector va avea drept rezultat fie o cretere a pasivelor financiare ale acestuia, fie o descretere a activelor financiare ale de intorilor lor. Mai mult, fiind date economisirea nonfinanciar sau deficitul acestuia, un sector poate solicita mai multe active financiare numai la creterea acumulrilor de inute de unul sau mai multe active financiare alternative sau n schmbul creterilor ntr-unul sau mai multe pasive financiare. n fiecare perioad, specificat ca an, contul fiecrui sector trebuie s fie echilibrat, modelul con innd, totui, un set de restric ii bilan iere sectoriale. n plus, anumite rela ii comportamentale sunt necesare, care s explice activit ile financiare i economice ale diferitelor sectoare i s permit determinarea produc iilor i pre urilor la nivelul economiei. Modelul cuprinde urmtoarele grupe de ecua ii: Patru ecua ii (117-120) care exprim restric iile bilan iere ale celor patru sectoare: ANt = ( XEt XIt ) + KPt + KGt (117)

MQt = ANt + CNt

(118)
317

(119) (120) Trei ecua ii (121-123) care reprezint identit i pentru creditul intern, economisirea i stocul de capital net al sectorului privat. (121) CPt = CNt CSt EPt = PCt TVt UPt (122) KSt = KSt 1 + IPt + IGt DPt (123) Din primele ase ecua ii se poate deduce urmtoarea identitate defini ional a PIB: PCt = UPt + IPt + UGt + IGt + XEt XIt (124) O ecua ie (125) care reprezint func ia produc ie a PIB, n form liniar: PCt = a 0 + a1 KSt + a 2 FMt (125) O ecua ie, (126), a pre ului, exprim discrepan a dintre PIB actual i PIB poten ial, determinat de creterea pre urilor, n principal ca efect al presiunii cererii. DFt = b 0 + b1 PCt PCt + b 2 PIt + b 3 DFt 1 (126) Dou ecua ii (127 i 128) care determin oferta i cererea de moned n func ie de factori esen iali: MQt = MQt 1 + (MDt MQt 1) (127) MDt = d 0 + d 1 PCt + d 2 DFt + d 3 CPt (128) O ecua ie (129) a consumului, n ipoteza venitului permanent: UPt = c 0 + c1 (PCt TVt ) + c 2 UPt 1 (129) O ecua ie (130) a impozitelor pe venit dependente de PIB: TVt = t 0 + t1 PCt (130) Dou ecua ii (131 i 132) ale importului i exportului: XIt = m 0 + m1 PCt + m 2 PIt + m3 CPt (131) XEt = x 0 + x1 PRt + x 2 PEt (132) Semnifica ia simbolurilor utilizate este urmtoarea: -AN = active externe nete n sistemul bancar, deflatate; -BG = mprumuturi ale statului din sectorul privat nebancar, deflatate; -CN = creditul intern net din sistemul bancar, deflatat; -CP = creditul acordat de sistemul bancar sectorului privat, deflatat;

CSt = UGt + IGt TVt KGt BGt IPt = EPt + CPt + KPt MQt BGt

318

-CS = Creditul intern net ctre stat, deflatat; -DF = deflatorul PIB; -DP = deprecierea capitalului fix n pre uri constante; -EP = economisirea privat n pre uri constante; -FM = volumul for ei de munc (angaja ilor); -IG = cheltuieli guvernamentale de capital, n pre uri constante; -IP = investi ii private brute, n pre uri constante; -KG = intrri de capital strin net ctre guvern, n pre uri constante; -KP = intrri de capital strin net n sectorul privat, n pre uri constante; -KS = stocul de capital, n pre uri constante; -MD = cererea de moned, deflatat; -MQ = stocul (oferta) de moned, deflatat; -PC = PIB, n pre uri constante; - PC = PIB poten ial, n pre uri constante; -PE = pre uri de export; -PI = pre uri de import; -TV = impozite pe venituri, n pre uri constante, -UG = consum guvernamental, n pre uri constante; -UP = consum privat, n pre uri constante; -VR = venituri externe, n pre uri constante; -XE = exporturi de bunuri i de servicii, n pre uri constante; -XI = importuri de bunuri i de servicii, n pre uri constante; - = modificarea n timp a unei variabile a modelului; - t = perioada de referin . Modelul descrie o economie deschis, cuprinznd sistemul bancar i guvernul, obiectivele permanente fiind PIB-ul (PC) i modificarea activelor externe nete ale sistemului bancar, AN , iar instrumentele de politic sunt, n afara cazurilor specificate, modificarea creditului intern net al sistemului bancar ( CN ) i suma cheltuielilor guvernamentale de capital (IG). Legtura dintre economisirea i investi ia fiecrui sector i tranzac iile financiare asociate acestuia cu alte sectoare trebuie s fie clar explicitat, astfel nct s poat fi realizat previziunea financiar i s poat fi adecvate politicile financiare care pot fi aplicate, n acest sens conturile fluxurilor fondurilor reprezint con inutul esen ial al formulrii programului financiar.
319

Procedura elementar pentru formularea programului financiar const n gsirea elementelor din matricea fluxurilor, sub form de tabel, care s corespund investi iilor i economisirii fiecrui sector, condi iilor financiare i cadrului probabil al tranzac iilor financiare pentru o perioad viitoare. Desigur, pentru aceasta, vor fi formulate ipoteze referitoare la comportamentul fiecrei variabile, indiferent de natura acesteia. Deoarece, matricea fluxurilor viitoare depinde de condi iile financiare, care pot fi influen ate prin politicile financiare i care interac ioneaz cu evolu ia fluxurilor de venituri i cheltuieli, este adesea necesar un proces iterativ pentru a ajusta estima iile ini iale pn cnd se ob ine consisten a general a modelului. n figura nr. 23 este prezentat modelul matricial simplificat al fluxurilor de moned:
Figura nr. 23 Modelul matricial simplificat al fluxurilor de moned Sectorul Sectorul Sectorul Sectorul privat guvern. bancar extern Deficit sectorial IP-EP UG+IG-TV XE-XI nefinanciar Moned i cvasi MQ MQ moned Active strine AN AN mprumuturi bancare CP CS CN Titluri guvernamentale BG BG Fluxuri de capital -KP -KG KG+KP

Ultimele cinci rnduri reprezint fluxurile financiare dintre sectoare, fiecare deficit sectorial trebuind s fie finan at, semnul () eviden iind sursa finan rii, astfel nct suma fiecrei coloane, deci pe sectoare, trebuie s fie zero. Fiecare rnd reprezint o pia , suma pe rnduri fiind zero. Modelul de mai sus eviden iaz, n final, c abordarea echilibrului general al pie ei i abordarea fluxurilor de fonduri n analiza unei economii sunt echivalente, dac for ele pie ei i ajustrile instantanee predomin diferitele sectoare ale economiei.
320

Sumarul capitolului
Orice subiect i sector economic poate economisi mai mult sau mai pu in dect investete i acord mprumuturi mai multe sau mai pu ine dect primete. Cel care economisete mai mult dect investete se numete sector cu excedent, fiind probabil un creditor net. Cel care investete mai mult dect economisete se numete sector cu deficit, fiind probabil un debitor net. Statistica monetar-financiar, utiliznd metodologia contabil a sistemului conturilor na ionale (SNC), eviden iaz coerent i complet legturile dintre economisire i investi ie, sintetizate n cadrul matricelor fluxurilor monetare i a finan rii, contabilitatea fluxurilor fondurilor combinnd contul de venit i bilan ul sectoarelor pentru a construi situa ia surselor i utilizrilor fondurilor. Pe ntreaga economie, economisirea este egal cu investi ia i mprumuturile acordate plus tezaurizarea (acumularea) sunt egale cu mprumuturile primite, matricea fluxurilor fondurilor pe ansamblul economiei fiind o gril care reunete pe linii i pe coloane sursele i utilizrile fondurilor, prin examinarea, n cadrul analizei financiare, a acesteia putndu-se eviden ia fluxurile de fonduri dintre sectoare. Economisirea i investi ia implic transferul i crearea monedei, modificarea n timp a cantit ii de moned existent, ceea ce genereaz dezechilibre ntre cererea de moned a subiec ilor economici care doresc s investeasc i oferta de moned disponibilizat de cei care economisesc, asigurarea echilibrului monetar dinamic realizndu-se att prin mecanismele autoreglative ale pie ei monetare i financiare, ct i prin politica monetar, cile de transmitere a impulsurilor politicii monetare presupunnd cunoaterea analitic i opera ional a interdependen elor i interac iunilor dintre variabilele monetare, financiare i economice. n acest sens cunoaterea, pe baza statisticii bancare i monetare, a situa iei monetare, a cantit ii de moned i a contrapr ii principale a acesteia, creditul, reprezint un obiectiv principal al analizei monetare, echilibrul complex dintre masa monetar i volumul creditelor avnd o importan semnificativ pentru asigurarea echilibrului economisireinvesti ie.
321

Analiza ofertei de moned, a agregatelor monetare i a lichidit ii diferen iate a acestora, necesar echilibrrii adecvate a cererii conjuncturale i structurale de moned, presupune cunoaterea analitic a procesului crea iei monetare, metodele specifice utilizate, a bilan urilor, a multiplicatorilor creditului i monetar, precum i a fluxurilor oferind posibilit i de delimitare i eviden iere a surselor, rela iilor i destina iilor ofertei de moned creat n economie, prin intermediul sistemului financiar bancar. Cealalt component a binomului echilibrului monetar, cererea de moned, este influen at de o diversitate de factori, precum tranzac iile, investi iile, specula iile, dar i preferin ele, motiva iile i interesele subiec ilor economici, viteza de circula ie a monedei i structurile sectoriale ale cererii constituind ns determinan i esen iali ai acesteia. Abordarea modelistic a analizei monetare ofer posibilitatea ca prin generalizare, simplificare i abstractizare s se eviden ieze i delimiteze variabilele i rela iile semnificative pentru cunoatere, previziune i ac iune, pentru politica monetar, modelele teoretice i empirice, logice i opera ionale, econometrice i matematice oferind perspective diferite de n elegere, explicare i interpretare a fenomenelor i proceselor monetare, precum i de proiectare, programare i instrumentare a ac iunii i politicii monetare. Demersul modelistic presupune fundamentarea teoretic adecvat a constructului compozi ional i configura ional, care s permit alegerea, definirea i dimensionarea variabilelor i rela iilor semnificative, relevante obiectivelor analizei monetare, formalizarea i cuantificarea, realist, informa ional i interpretativ, a legturilor i interdependen elor, a interac iunilor, precum i opera ionalizarea i simularea comportamental i evolutiv a structurii modelistice, care s ofere o cunoatere apropiat a fenomenelor i proceselor monetare, a obiectului modelat. n diversitatea modelelor monetare, utilizate att pentru cunoatere i interpretare, ct i pentru fundamentarea politicilor monetare, se disting fie modelele teoretice, logico-matematice, care pot fi uniecua ionale, precum modelul tranzac ional al lui Fisher i modelul keynesian IS-LM, sau multiecua ionale, complexe, precum modelele monetariste i neokeynesiste, fie modelele opera ionale, precum modelele matriciale de flux sau modelele econometrice, de programare financiar.
322

Termeni de referin
Analiz financiar Analiz matricial Contabilitatea fluxurilor Echilibru monetar Indicator monetar Matricea finan rii Modelare monetar Model econometric Rela ie monetar Statistic monetar Unitate institu ional Variabil exogen Analiz func ional Analiz monetar Crean e nete Flux monetar Lichiditate Matricea fluxurilor Model de programare Opera ie financiar Sistem na ional de conturi Tabloul fluxurilor monetare Variabil endogen Variabil instrumental

Teste i ntrebri de autoevaluare


Un activ financiar apare n dou bilan uri. Explica i de ce ? Este valabil i pentru activul real? De ce modificrile n pasive sunt considerate surse ? Sunt modificrile n active surse de fonduri ? Cum poate economisirea s fie o utilizare de fonduri n contul curent i o surs n contul de capital ? Pe ansamblul economiei, economisirea trebuie s fie egal cu investi ia. Este adevrat aceast afirma ie pentru fiecare familie n cadrul economiei ? Pentru fiecare firm ? Dac nu, cum poate fi adevrat pe ansamblul economiei ? Preciza i care dintre elementele urmtoare sunt esen iale sistemului conturilor na ionale: conturile financiare, tranzac iile, activele, bilan urile, entit ile, fluxurile. Explica i de ce. Explica i care este deosebirea dintre agregarea i consolidarea datelor n statistica financiar-monetar. De ce agregarea este prioritar? Selecta i din modelul de programare financiar ecua ia semnificativ pentru echilibrul dintre economisire i investi ie. Explica i semnifica ia variabilelor. Cum se rezolv contradic ia specific circuitului banilor, dintre banii ca rezerv i banii ca mijloc de schimb? Cine rezolv contradic ia? n ce const rela ia dintre stocurile i fluxurile financiare ? Explica i n acest sens deosebirea dintre matricea finan rii i matricea fluxurilor.
323

Explica i, conform re elei de influen e ale echilibrului monetar, cum cererea i oferta de instrumente monetare contribuie la solu ionarea dezechilibrelor monetare. Cum se structureaz masa monetar conform lichidit ii instrumentelor monetare? Moneda este un instrument monetar ? Explica i de ce. Explica i cum influen eaz rata rezervelor obligatorii mrimea multiplicatorului creditului. Dac rata crete ce se ntmpl cu multiplicatorul? Baza monetar are efect asupra multiplicatorului monetar? Dac da, de cine depinde acest efect? Dac nu, cine compenseaz acest efect? Ecua iile verticale i orizontale ale modelului monetar de flux trebuie s ndeplineasc dou condi ii. Care sunt acestea i de ce sunt necesare? Care sunt ecua iile din modelul monetarist simplificat care reflect impactul politicii monetare asupra economiei? Prin ce variabil monetar se exprim? Modelul IS-LM con ine variabile monetare? Explica i. Viteza de circula ie a monedei influen eaz cererea sau oferta de moned? De cine depinde viteza? Care sunt variabilele determinante n ecua ia cererii de moned ntr-o economie de pia ?

Bibliografie selectiv
Silviu Cerna, Banii i creditul n economiile contemporane, vol.I, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1994. John.G. Gurley, Edward S. Shaw, La monnaie dans une thorie des actifs financiers, Edition Cujas, Paris, 1973. Paul M. Horvitz, Monetary Policy and the Financial System, PrenticeHall Inc, USA, 1979. International Monetary Fund, Manual on Monetary and Financial Statistics, 2001. Gheorghe Manolescu, Moneda i ipostazele ei, Editura Economic, Bucureti, 1997. Roger LeRoy Miller, David VanHoose, Money, Banking, and Financial Markets, Thomson South-Western, Ohio, USA, 2004. Pierre-Bruno Ruffini, Les thories monnetaires, Edition du Seuil, Paris, 1996. 324

X. TEORIA MONETAR

Scopul capitolului const n prezentarea evolu iei concep iilor i teoriilor referitoare la valoarea i determinan ii monedei, la formele acesteia i la impactului monedei asupra economiei, precum i eviden ierea i explicarea specificului i relevan ei teoriilor actuale cu privire la activizarea monedei prin politicile monetare. Dup parcurgerea capitolului ar trebui realizate urmtoarele obiective: n elegerea semnifica iei, caracteristicilor i rolului teoriei monetare Identificarea ipotezelor i premiselor caracteristice concep iilor i teoriilor monetare Cunoaterea fundamentelor economice ale teoriilor i doctrinelor monetare n elegerea structurii explicative a teoriilor monetare, a rela iilor definitorii dintre variabile Analiza comportamentului monedei, specific fiecrei teorii, n evolu ia economiei Examinarea relevan ei teoriilor monetare pentru ac iunea i politica monetar Eviden ierea relativit ii teoriilor monetare i a reduc ionismului epistemologic al acestora Introducere Explica iile i interpretrile referitoare la moned, la fenomenul monetar eviden iaz aspecte particulare, specifice unei epoci sau unei civiliza ii, centrndu-se diferen iat asupra valorii monedei, a func iilor sau interdependen elor sale, viznd prioritar problematica cognitiv, pentru n elegerea con inutului i caracteristicilor monedei, circumscrise abordrilor pozitive, sau problematica prescriptiv, practic, a impactului i efectelor monedei, a utilizrii monedei n programe de politic economic, circumscrise abordrilor normative.
325

Analiza i modelarea proceselor monetare presupune existen a unei concep ii, unei paradigme sau teorii care s ofere consisten , coeren i validitate demersului analitic i interpretativ i, n acest sens, teoriile monetare elaborate n timp ofer o imagine relevant despre interoga iile i rspunsurile, mai mult sau mai pu in tiin ifice, furnizate de ctre gndirea economic, social i politic asupra monedei, asupra specificit ii acesteia i a interac iunilor ei cu celelalte variabile economice, asupra condi ionrilor i implica iilor, asupra ateptrilor i eecurilor. Teoriile actuale asupra monedei sunt orientate preponderent spre solu ionarea ideatic i pragmatic a problematicii cu care se confrunt civiliza ia monetar contemporan, prin dematerializarea i diversificarea formelor monetare, prin reconfigurarea func iilor i instrumentelor monetare, prin reconstruc ia institu ional i func ional a re elelor tranzac iilor i fluxurilor monetare i financiare, moneda devenind n prezent elementul esen ial, declanator, purttor i formator al transformrilor i evolu iilor care se ntmpl n lumea de azi. Provocrile actuale ale teoriei monetare, ale teoriei economice n general, sunt de neevitat, surogatele, paleativele i ideologizrile teoretice, n condi iile n care cunoaterea tiin ific a devenit o cluz evident a evolu iei civiliza iei umane, pot avea efecte periculoase, cu consecin e duntoare pe termen lung asupra politicilor i ac iunilor monetare, financiare i economice, dar nu numai. Pentru n elegerea adecvat a acestui capitol este indicat parcurgerea prealabil a urmtoarelor capitole: o Cererea i oferta de moned o Analiza monetar o Politica monetar 1. Coordonatele teoriei monetare 1.1. Con inutul i specificul teoriei monetare Cunoaterea tiin ific a fenomenului monetar, confruntat cu complexitatea problematicii monetare, cu multitudinea de ipostaze ale monedei i cu interdependen ele acesteia n cadrul hipersistemului socio-economic, cu evolu ia exploziv a structurilor, institu iilor, instrumentelor i a produselor monetare i financiare, a cunoscut o dinamic caracterizat prin divergen e i redundan e, prin alternan e i
326

denaturri, constituirea unei teorii unitare, relevante i valide asupra monedei regsindu-se, n aceste condi ii, mereu la nceputul unui program de cercetare. n evolu ia sa istoric, teoretizarea monetar a cunoscut paradigme i constructe diferite ca deschidere i profunzime, consisten i coeren , opera ionalizare i putere explicativ. Considerat un summum de abordri alternative, teoria monetar contemporan acoper un spectru larg de probleme, ntre care, definitorii pentru obiectul su de studiu, pot fi considerate: definirea banilor, delimitarea sferei i a formelor sale de manifestare; determinarea rolului banilor n economie, a interdependen ei lor; valoarea banilor, modalit i de msurare i fundamentare; oferta de bani i mecanismele acesteia, agregatele monetare i crea ia monetar; cererea de bani i determinan ii si economici; echilibrul i dezechilibrul monetar; fundamentele politicilor monetare; cile de transmitere a impulsurilor monetare; comportamentele monetare ale subiec ilor economici; convergen a i globalizarea monetar interna ional. Una din problemele esen iale a cunoaterii, a teoretizrii monetare, o reprezint cererea de bani din economie, determinat de comportamentul subiec ilor economici i, deci, de factorii care influen eaz deciziile i atitudinile acestora fa de moned, de formele acesteia, dintre aceti factori unii fiind necuantificabili, inducnd un grad semnificativ de imprecizie n dimensionarea cantitativ a necesarului de moned. Realizarea echilibrului monetar ntre oferta de bani i cererea de bani reprezint problema cea mai complex a teoriei monetare, deoarece acest echilibru reprezint un proces de ajustare continu, n cadrul unor cicluri de codeterminare a variabilelor monetare i economice, prin structuri complexe de tranzac ii monetare, financiare i reale, interne i externe. Teoria monetar este angajat n explicarea principalelor structuri de variabile i de legturi cauzale implicate n procesul de realizare a echilibrului, oferind analizei i practicii monetare posibilit i de alegere i de conexare logic a mrimilor economico-monetare cu care se opereaz.
327

Elementele specifice ale teoriei monetare, circumscrise caracteristicilor fenomenelor i proceselor monetare, dar i ale celor financiare, sunt: Statutul teoriei monetare Determinat de problematica cu care se ocup, teoria monetar are urmtoarea caracteristic: teorie a comportamentelor i varia iilor monetare, manifeste n cadrul gestiunii financiare la nivel micro, ea devine teorie a transferurilor i transformrilor monetare la nivel macro i mondo economic. La nivel micro, subiec ii economici i modific structurile i volumele monetare, la nivel macro, interac iunile dintre subiec ii economici, transfer, transform i multiplic, prin procesele reale, agregatele monetare. Relativitatea teoriei monetare Invariant prin problematic, teoria monetar se diferen iaz din punct de vedere al punerii i solu ionrii problemelor, n timp i spa iu, relevndu-i relativitatea. Caracterul relativ al teoriei monetare se regsete n variabilitatea paradigmelor problematice i explicative, determinat de trei factori: omniprezen a monedei n toat textura economicului, ceea ce diferen iaz i specifizeaz manifestrile fenomenului monetar, relativiznd explica iile i interpretrile; nominalismul monedei, natura sa de reflexie activ a unei realit i n continu micare i transformare, modificnd obiectul de studiu i deci con inutul teoriei monetare; institu ionalismul fenomenului monetar, nsi moneda fiind o institu ie supus prefacerilor, evolu iei, ideologizrii argumentative i istoriciste. O consecin a aceste variabilit i o constituie vaguitatea i imprecizia terminologic, ambiguitatea i echivocitatea termenilor i conceptelor, caracterizate prin sinonimii, analogii, omonimii, substitutivit i, exemplul cel mai evident fiind termenii ban i moned, regsi i, sub alte forme, n toate arealele lingvistice. Compozi ia metodologic a teoriei monetare Teoria monetar se constituie de fapt ca un caleidoscop de teorii monetare, care s-au format n evolu ia istoric divergent, concurent sau complementar, prin agregarea unor atitudini metodologice, utiliznd preferen ial una sau alta dintre metodele de cunoatere, de teoretizare disponibile.
328

n acest sens, specifice teoriilor monetare sunt urmtoarele cinci tandemuri metodologice: o pozitiv normativ; o analitic sintetic (globalistic); o descriptiv prospectiv; o endogen exogen; o static dinamic; o cantitativ-calitativ. Specific majorit ii teoriilor monetare este ncrctura normativevaluativ a explica iilor i interpretrilor, din punct de vedere metodologic teoriile monetare fiind instrumente opera ionale, n cmpul ideatic, de solu ionare a unor probleme, servind direct sau indirect politicilor monetare, economice. Datorit faptului c fenomenul monetar este puternic legat de procesele financiare i reale din economie, prin componenta sa microeconomic, teoriile monetare, modelele teoretice paradigmatice, con in un mare numr de variabile i interdependen e, endogenizarea sau exogenizarea conceptual-deductiv a acestora conferind constructelor teoretice un anumit grad de generalitate i diferen iere, din aceast perspectiv delimitndu-se urmtoarele tipuri de teorii, evident neexclusive: o reduc ioniste, deduse dintr-o teorie economic sau din alt teorie monetar; o restrictive, centrate pe orizonturi, situa ii sau domenii restrnse, specifice; o opera ionale, orientate spre evaluare, normare, prescrip ie; o autarhice, opernd exclusiv cu variabile i concepte cu con inut monetar. Poten ialul teoriei monetare Relativitatea teoriei monetare, caracteristicile acesteia limiteaz gradul su de generalitate, din punct de vedere paradigmatic neputnd exista o teorie monetar omniscient, unitar, atotcuprinztoare, ci teorii monetare specifice, centrate i orientate. Totui, teoria monetar con ine un nucleu dur, tare, o parte care se regsete n toate celelalte teorii monetare, nucleu care asigur de fapt realizarea func iei explicative a teoriilor monetare. Mai mult, o teorie monetar consistent trebuie s se integreze ntr-o teorie economic nfurtoare, care ofer mediul explicativ i hermeneutic teoriei monetare, conferindu-i validitate, relevan i rezonabilitate.
329

1.2. Diversificarea i evolu ia teoriei monetare Problematica complex i caracterul relativ al teoriei monetare, precum i integrabilitatea sa n teoria macroeconomic, drept o component esen ial, permit i reclam gruparea teoriilor monetare, elaborate distinct sau ca pr i ale teoriilor macroeconomice, conform criteriilor delimitative. Aceast delimitare are ns o semnifica ie redus n explicarea fenomenului monetar, n sensul fundamentrii politicilor monetare, deoarece, pe de o parte, transferurile conceptuale, metodologice i interpretative ntre teorii sunt masive, ceea ce le diferen iaz fiind premisele i, oarecum, finalit ile, iar, pe de alt parte, poten ialul explicativ i prospectiv al teoriilor monetare depinde de gradul de acomodare al teoriei monetare n cadrul unei teorii macroeconomice. n acest sens, teoriile monetare pot fi grupate astfel: Dup premise i finalit i: teorii monetare ale stabilizrii economice (centrate pe reglarea cererii agregate); teorii monetare structurale (centrate pe reglarea ofertei agregate). Dup perspectiva temporal: teorii monetare conjuncturale (anticiclice); teorii monetare ale creterii (strategice). Dup gradul de deschidere spre exterior: teorii monetare ale absorb iei i produc iei; teorii monetare ale fluxurilor de capital externe. Dup teoria economic n care se integreaz, a politicii monetare pe care o fundamenteaz: teorii monetare keynesiste; teorii monetariste; teorii monetare ale anticipa iilor ra ionale; teorii monetare ale economiei ofertei; teorii monetare ale dezechilibrului. Urmnd firul evolutiv al gndirii monetare, acceptnd limitele, dar i interferen ele conceptual-metodologice, eviden iind controversele, dar valorificnd filonul teoretic comun, configura ia teoriilor monetare ar putea fi structurat n trei stadii: analiza raportului cauzal dintre masa banilor n circula ie, volumul mrfurilor, pe de o parte i nivelul pre urilor, pe de alt parte, stadiu n care se integreaz, n principiu, teoria cantitativ;
330

analiza rela iei dintre masa monetar n circula ie i nivelul general al pre urilor, caracterizat prin varia ia veniturilor, rela ie care a integrat n anii 20 un element metodologic semnificativ, utilitatea final; analiza modalit ii n care banii ac ioneaz prin intermediul dobnzilor, al micrii capitalurilor, al pre urilor relative, influen nd dinamica economic. Evolu ia teoriei monetare, diversificarea perspectivelor i paradigmelor teoretice de abordare a fenomenologiei monetare au fost influen ate de factori diferi i, cu influen specific n timp i spa iu, dintre acetia distingndu-se urmtorii factori determinan i: evolu ia, dezvoltarea economic-social, care determin creterea complexit ii obiectului de studiu, a fenomenelor i proceselor monetare i financiare, multiplicarea i diversificarea variabilelor i legturilor monetare, a institu iilor, instrumentelor i produselor financiar-monetare, transformarea formelor i func iilor monedei n economie; dezvoltarea general a tiin ei, a tiin ei economice n particular, perfec ionarea metodologiei de cunoatere tiin ific, care a amplificat capacitatea de generalizare i abstractizare a teoriilor economice, mbunt ind poten ialul explicativ, prospectiv i opera ional al teoriilor monetare, oferind, prin abordrile modelistice, deschideri noi n n elegerea i interpretarea proceselor monetare, n integrarea acestora n abordri economice complexe, globale, asambliste; perfec ionarea metodelor cantitative, statistico-matematice, utilizate pentru n elegerea teoretic i pentru studierea empiric a fenomenologiei monetare, n acest sens tehnicile econometrice permind extinderea cmpului de studiu empiric, opera ional i instrumental al teoriei monetare, consolidndu-i poten ialul explicativ i prospectiv, modelele econometrice constituind un instrument indispensabil cunoaterii n spa iul monetar; extinderea, adecvarea i ameliorarea datelor i informa iilor statistice i contabile necesare analizei monetare i financiare, standardizarea i fundamentarea acestora conform unei conceptualizri i metodologii tiin ifice, moderne, compatibile noilor tehnologii informatice de culegere, prelucrare i furnizare a informa iilor i de ob inere a cunotin elor, interna ionalizarea statisticii i contabilit ii monetar-financiare reprezentnd o caracteristic definitorie a globalizrii bazei informa ionale; orientarea explicit a teoriei monetare a paradigmelor sale spre fundamentarea ac iunilor i deciziilor de politic monetar, creterea
331

capacit ii predictive i programatice a teoriei monetare, apropierea coeziv a ipotezelor i premiselor teoretice de cerin ele i constrngerile realit ilor monetare, n continu transformare i adaptare la condi iile economice, sociale, culturale i politice, ntr-o lume global a complexit ii i a interdependen elor. 1.3. Fundamentele economice ale teoriilor monetare Rolul i locul monedei n cadrul politicilor economice, fundamentele teoretice ale mecanismelor i politicilor monetare sunt, n mod evident, subiecte foarte controversate, depinznd n mare msur de teoria economic explicativ creia i se ataeaz aceste subiecte. n acest sens, n istoria doctrinelor economice se regsesc abordri diverse ale fenomenului monetar, teoriile monetare fiind, direct sau indirect, aservite con inutului monetar al acestor abordri. a. Mercantilismul, confruntat cu creterea pre urilor, avanseaz ideea rela iei cantitative dintre volumul mrfurilor i volumul banilor care intermediaz tranzac iile, cei mai mul i mercantiliti fiind adep ii teoriei cantitative incipiente asupra monedei, considernd c puterea de cumprare a unit ii monetare depinde de cantitatea de moned disponibil. b. Fiziocra ii, care au promovat liberalismul economic nc de la mijlocul sec. XVII, considerau moneda, care atunci, prin con inutul de metal pre ios, avea o valoare intrinsec, o marf pentru care s-a cheltuit o anumit cantitate de munc, cantitatea de bani necesar circula iei mrfurilor fiind n raport invers propor ional cu viteza de circula ie a mrfurilor, sus intorii acestui curent fiind adversari ai interven iei statului n economie. c. Liberalismul clasic, ai crui reprezentan i au fost Adam Smith i David Ricardo, completa i de ctre J.P.Say, arat c toate produsele se vnd pe alte produse, prin intermediul banilor, fiind adep ii concep iei cantitative asupra banilor, banii avnd un rol neutru n economie, sus intorii doctrinei ignornd faptul c i banii erau o marf n sine, care poate provoca modificri ale echilibrului dintre cerere i ofert, neacordnd aten ie reparti iei venitului n societate i implica iilor perturbatoare ale acesteia. d. Marxismul, eviden iind importan a concuren ei i a libert ii de decizie a agen ilor economici ntr-o economie fundat pe proprietate colectiv, a considerat banii ca o marf special, care ndeplinete rolul de echivalent general pentru toate celelalte mrfuri, fiind adeptul
332

concep iei cantitative i aducnd unele contribu ii la definirea i delimitarea banilor-marf i banilor-simbol, ultimii fiind lega i cantitativ i valoric de banii-marf. Considernd pre urile ca fiind o mrime dat, formndu-se pe baza valorii create n produc ie, marxismul afirma c masa monetar este o mrime exogen, delimitndu-se astfel de cantitativismul clasic, pentru care masa monetar era o mrime endogen. e. Liberalismul neoclasic sau marginalist, contestnd marxismul, prin cele dou coli, psihologic (Menger, Bohm-Bawerk) i matematic (Walras, Pareto, coala neoclasic de la Cambridge), a artat c substan a pre urilor este utilitatea bunurilor, lansnd teoria productivit ii marginale, abordnd rolul dobnzii pentru elaborarea teoriei echilibrului general i par ial i eviden iind rolul pie elor i interven iilor puterii publice n circula ia bneasc. f. Interven ionismul (dirijismul), manifestndu-se puternic n perioada interbelic prin opera lui Keynes, keynesismul eviden iind rolul politicii veniturilor i a celei monetare, bazat pe modificarea ratei dobnzii, n stimularea investi iilor, fiind ns adeptul politicii fiscale sau bugetare. Preconiznd studierea rolului real al banilor n func ionarea economiei moderne, a legat circula ia bneasc de cele patru mobiluri: venituri, tranzac ii, precau ie, specula ie. g. Neokeynesitii, transpunnd ideile lui Keynes n modele de cretere economic i de realizare a echilibrului, au ncercat o sintez ntre neoclasici i keynesism, reprezentan ii de seam regsindu-se n SUA, prin Samuelson, Solow, Tobin, Modigliani. h. Neoliberalismul, reprezentat de Hayek i Friedman, ncearc o revigorare a neoclasicismului liberalist, proclamnd consensul dintre libertate i ini iativ, pe de o parte i ordine i lege, pe de alt parte. Contribu ia major la teoria monetar fiind monetarismul, promovat de ctre Friedman i coala de la Chicago, considerat ca o reformulare a teoriei cantitative a banilor, considernd oferta de bani ca principalul factor al creterii economice. Neoclasicismul i neoliberalismul din ultimele decenii promoveaz teoria economiei bazat pe ofert, teoria ateptrilor sau anticipa iilor ra ionale, teoria dezechilibrelor. Sintezele neoclasice au aprut pe fondul globalizrii accentuate, globalizare nso it de provocri mondiale, economice, sociale, ecologice, aa cum sunt crizele energiei, crizele financiare, prbuirea cursurilor fixe, srcia i subdezvoltarea, deteriorarea mediului, pe acest fond fiind lansate diverse teorii i modele globaliste de cretere economic, bazate pe mixturi pragmatice.
333

2. Teorii clasice asupra monedei Din perspectiva abordrii teoretice, cu inser ii evolutive i evaluative, teoriile monetare pot fi circumscrise, n esen , unor concep ii epistemologice clasice centrate pe valoarea monedei, delimitate prin con inut i abordare explicativ. 2.1. Concep ia opera ional-conven ionalist Geneza i esen a banilor a preocupat mul i gnditori n decursul timpului, vreme ndelungat predominnd concep ia, conform creia, apari ia banilor ar fi rezultatul inventrii instrumentului de schimb, al unei conven ii ntre oameni. Moneda, banul era considerat, nc din antichitate, un simplu instrument al schimbului, Aristotel, afirmnd c banii nu sunt dect un expedient pentru nevoia practic, sus inea c oamenii au convenit s dea i s primeasc pentru fiecare marf un echivalent. Gnditorii de mai trziu, ca John Locke, Charles Montesquieu, J.J. Rousseau, A. Smith i D. Ricardo au privit apari ia banilor tot ca fiind rezultatul n elegerii dificult ilor aferente schimbului marf contra marf, prin troc i al gsirii unei solu ii de depire a greut ilor tehnice pe care schimbul direct le genera. 2.2. Concep ia metalist Identificarea banilor cu diverse metale pre ioase, a bog iei unei naiuni cu masa metalelor pre ioase este proprie teoriei metaliste a banilor. Aceast teorie a aprut n perioada acumulrii primitive a capitalului, n secolele al XVI-lea i al XVII-lea aurul i argintul fiind considerate unica form a avu ie, pentru metaliti banii de hrtie aveau acelai nonsens ca i cifrele pe hrtie. Concep ia metalist din perioada nceputurilor existen ei societ ii moderne se integreaz n curentul de gndire al mercantilitilor, care au avut ca reprezentan i de seam pe Thomas Munn n Anglia i Jean Baptiste Colbert n Fran a. Teoria metalist asupra banilor atribuia propriet ilor naturale ale acestor metale calitatea de bani, fr a avea n vedere c numai n anumite condi ii istorice metalele pre ioase au ndeplinit rolul de bani. Spre deosebire de vechea teorie metalist, care sus ine c singurii bani sunt aurul i argintul, neometalismul contemporan recunoate
334

existen a de fapt a semnelor bneti neconvertibile, dar consider aceasta o anomalie i se pronun pentru rentoarcerea la etalonul aur. Etalonul aur este apreciat ca inestimabil instrument al echilibrului i nfloririi economiei, iar rentoarcerea la acesta ca genernd o imens renatere a ncrederii, stabilit ii financiare, expansiunii economice i progresului social. 2.3. Concep ia realist Att clasicii, ct i liberalii secolului XIX au conceput existen a unui sistem de rela ii economice, independente de voin a omului, a statului, deschiznd calea abordrii materialiste, realiste, mai trziu, pozitive a fenomenului monetar. n acest sens, unele abordri, considernd moneda o marf, fundamentau valoarea monedei pe cantitatea de munc cheltuit pentru extrac ia purttorului monedei, metalul pre ios, altele porneau de la utilitatea marginal a monedei n calitate de marf, determinat de utilitatea bunurilor care pot fi achizi ionate, fundamentnd cunoaterea acestei utilit i pe pre uri, pe puterea de cumprare a monedei. 2.4. Concep ia nominalist Nominalismul, un alt curent de gndire privind esen a i func iile banilor, neag existen a vreunei legturi ntre bani i metalele pre ioase, sus innd c banii sunt simple semne conven ionale, c ei, neavnd valoare intrinsec, nu au nimic comun cu marfa. n concep ia nominalitilor, banii ar fi doar semne nominale prin care se determin propor iile n care se schimb mrfurile, ei reducnd func iile banilor la func iile de mijloc de circula ie i de mijloc de plat, iar func ia banilor de msur a valorii o identific cu aceea de etalon al pre urilor. Teoria nominalist asupra banilor a fost sus inut cu insisten mai ales n perioada de nceput a secolului al XX-lea, o dat cu sistarea baterii monedelor de metal pre ios i retragerea aurului din circula ie, fapt ce s-a produs n majoritatea rilor, n cursul primului rzboi mondial, elul principal al nominalitilor a fost atins. Dup ce secole n ir rolul de bani a fost ndeplinit de ctre metalele pre ioase, nfiin area bncilor de emisiune a produs o schimbare esen ial n circula ia bneasc: au aprut biletele de
335

banc convertibile n metal pre ios. Bancnotele nu sunt prin ele nsele marf, ci semne ale mrfii-bani, reprezentante ale mrfii echivalent general. Legtura semnelor bneti cu marfa-bani era, n condi iile secolului al XIX-lea, evident, dat fiind convertibilitatea lor liber, nengrdit, n marfa bani. Odat cu primul rzboi mondial s-a trecut n toate rile dezvoltate, exceptnd SUA, la semne bneti convertibile limitat sau neconvertibile n aur. Aceste semne bneti sunt i mai pu in dect bancnotele, prin ele nsele, marf. Procesul infla ionist, ntlnit frecvent n condi iile contemporane, face ca semnele bneti s piard tot mai mult din puterea lor de cumprare, s se transforme pe pia ntr-o cantitate tot mai redus de mrfuri. Mai mult dect att, n cadrul unor evolu ii recente, se manifest tendin a de a separa unit ile bneti de marf, echivalent general, de aur, prin renun area la stabilirea pentru etalonul monetar a unui con inut aur oficial, nlocuindu-l cu determinarea unui raport al monedei fa de alte monede i mai ales fa de couri de monede. 2.5. Concep ia legalist Elaborare specific n planul politicii, derivnd din concep ia nominalist, legalismul sau etatismul monetar sus ine, de fapt, teza creterii interven iei statului n economie, n sfera monetar. Originar din vremea baterii monedei, de ctre principi, regi, mpra i, stat, din metalul monetar, aceast concep ie a cunoscut un salt evident o dat cu apari ia monedei de hrtie, fiduciar i mai departe a celei bancare, sub diversele ipostaze, moneda fiind considerat o crea ie a statului. Etatismul monetar este un nominalism extrem, valoarea monedei fiind considerat de natur juridic, un reflex al pre urilor, botezul statului fiind hotrtor. 2.6. Concep ia distributiv Dezvoltat n secolul XX, aceast concep ie se regsete nc n 1800 la economistul Thomton, fiind dezvoltat de Wicksell, Ohlin, Wieser, Marshall, von Mises, Pigou, Roberston, impulsul cel mai puternic al concep iei monetare bazate pe venit venind de la Keynes, care modific, ntr-o manier original, mecanica concep iei cantitative, nlocuind func ia dinamic a monedei.
336

Aceast concep ie se sprijin pe dou principii fundamentale: o distribuirea monedei, prin venit ntre consum i economii i influen a preferin ei pentru lichiditate sau investi ii ca factori esen iali ai fluctua iei puterii de cumprare a monedei; o utilizarea factorilor subiectivi, implicit ai utilit ii marginale, n analiza fenomenului monetar. 2.7. Concep ia cantitativ clasic Trecerea la economia de pia predominant, care a amplificat fr precedent rolul banilor, s-a fcut treptat. ncepnd din secolul al XVI-lea noile tendin e n dezvoltare, ca i afluxul de metale pre ioase venite din imperiul spaniol, au multiplicat masa monetar i, totodat, au favorizat apari ia de bnci de emisiune. n acest context, nc din 1752, David Hume, n ale sale discursuri politice, sus ine liberul schimb, se opune tezaurizrii sterile a monedei i proslvete diviziunea interna ional a muncii. Quesney, n 1767, demonstreaz c ansamblul activit ii economice depinde de ini iativa de intorilor de capitaluri. Se apreciaz c singura cale de cretere a bog iei ar fi creterea capitalului propor ional cu pia a i munca. Astfel, apar primii germeni ai unei concep ii cu privire la de rolul determinant al cantit ii bani n economie, care va duce, n timp, la teoria cantitativ a banilor i, prin aceasta, la concep iile neoliberale contemporane, n care domin cu deosebire monetarismul. Fenomenele pe care le antreneaz modificarea cantit ii de moned pe pia au fost observate nc din Antichitate, ns, n secolul al XVII-lea, sociologul umanist Jean Bodin, ca i nv atul italian Davanzati, au lsat primele formulri ale teoriei cantitative, clasicul englez Willim Petty avnd meritul de a fi ncercat o formulare a legit ilor ce determin evolu ia cantit ii de moned. Dup ce John Locke i-a propus primul, n 1691, s rezolve cu adevrat tiin ific problemele circula iei bneti, meritul de a fi precursorul teoriei cantitative revine lui David Hume care, n 1751, a scris o serie de reflec ii despre comer , capital, dobnd, ca i despre circula ia bneasc, afirmnd c volumul banilor, cantitatea de bani nu este factorul unic de care depind pre urile, ci acestea depind i de viteza de circula ie a banilor.
337

Cantillon, bancher irlandez, a scris n anul 1757, nainte de Smith, o lucrare n care apar cteva idei de mare importan , ntre altele, el este primul care face distinc ia ntre circula ia monetar i cea a creditului i introduce no iunea de vitez de circula ie exprimat ca numr de pl i pe un volum de mas monetar. n plus, el a mai introdus i no iunea de rota ie complet a monedei, durata unei rota ii, ca i no iunea de accelera ie a vitezei de circula ie, toate avnd ca efect, creterea masei monetare. Teoria cantitativ clasic, tradi ional, const n esen din dou curente de gndire, ambele corelnd cantitatea de moned cu nivelul pre urilor: o mecanismul direct, prezentat de Cantillon i Hume; o mecanismul indirect, stabilit mai nti de Thornton i reluat apoi de David Ricardo. Exist un punct comun n teoria clasic, n care creterea cantit ii de moned afecteaz pre urile, prin efectul prioritar asupra cererii. Mecanismul direct, a demonstrat c o cretere a cantit ii de moned are ca efect o cretere a pre urilor n propor ii egale, numai dac banii lichizi sunt distribui i n mod neutru, astfel nct de inerile de bani ai oricrui individ s creasc n propor ii egale. Cererea de bani nominali, ca func ie a nivelului pre urilor, este determinat de nevoile de moned pentru tranzac ii, precum i de cele pentru precau ie i specula ie. n ceea ce privete oferta de moned, aceasta era, n condi iile etalonului aur, o func ie a pre urilor. Mecanismul indirect se bazeaz pe faptul c surplusul de lichidit i poate fi injectat n economie fr reducerea ratei de pia a dobnzii, care stimuleaz cheltuielile de investi ii, exercitnd o presiune asupra pre urilor pn ce nivelul precedent al ratei dobnzii este restabilit. Teoria clasic a mecanismului indirect, de legtur ntre moned i pre uri, se refer, n mod special, la rata dobnzii i la rolul acesteia n realizarea unui oarecare echilibru ntre cererea i oferta de fonduri de mprumut. Concluzia fundamental a modelului clasic a fost formulat rezumativ de ctre J.B Say, prin dictonul: Cererea creeaz oferta, ipostazele esen iale ale construc iei acestui model fiind competi ia perfect i ini iativa individual, precum i inexisten a iluziei monetare, n sensul c subiec ii economici reac ioneaz la schimbrile n valorile reale ale variabilelor de pre i de cantitate i nu la modificrile valorilor nominale.
338

n evolu ie, regsindu-se mai mult sau mai pu in evident de-a lungul ntregii cronologii a gndirii monetare, aceste concep ii au promovat dihotomic fie neutralitatea monedei n economie, fie activismul acesteia, ntre modul de abordare a monedei i considera iile referitoare la rolul acesteia n sistemele economice putnd fi eviden iate corela ii diverse, codeterminri uneori opuse, n func ie de ideologiile economice n cadrul crora erau promovate concep iile monetare. 3. Teorii moderne asupra monedei 3.1. Abordri moderne ale teoriei cantitative Pn n primele decenii ale secolului XX teoria cantitativ poate fi apreciat ca o teorie a tuturor, fr ca prin aceasta s n elegem c era universal acceptat. Dei atacat cu vehemen i n repetate rnduri de o seam de economiti, acetia nu au putut oferi n schimb o alternativ viabil, ca urmare, cei mai mul i dintre ei au mbr iat una din urmtoarele dou modele, diferite pu in unul de altul i anume: modelul tranzac iilor; modelul soldurilor monetare sau balan elor (rezervelor de cas). a. Modelul tranzac iilor Acest model deriv, n forma modern, din enun urile lui Hume, formularea sa matematic fiind dat de rela ia: M V (133) P= P T = M V T unde: P = pre ul mediu al tuturor componentelor lui T; T = tranzac iile intermediate de moned; M = cantitatea de moned n circula ie; V = viteza medie de circula ie a monedei. Interpretarea modern a modelului tranzac iilor apar ine lui Irving Fisher, care i-a legat numele de formularea matematic a egalit ii necesare ntre cantitatea de moned i viteza de circula ie, pe de o parte i nivelul pre urilor, pe de alt parte, aceasta prezentnd versiunea evoluat a teoriei cantitative, a crei esen se regsete n cunoscuta sa ecua ie a schimburilor, de forma:

P=

M V + M i V i P T = M V + M i V i T

(134)
339

unde: M = cantitatea de moned efectiv; Mi = cantitatea de moned de cont, scriptural, sau masa depozitelor bancare; V = viteza de circula ie a monedei efective; Vi = viteza de circula ie a monedei de cont, respectiv a depozitelor bancare. Aceast egalitate reflect dependen a direct a pre urilor de cantitatea de moned sub cele dou forme, corelat cu viteza de circula ie a acestor forme de moned i raportat la numrul tranzac iilor efectuate ntr-o anumit perioad. Ecua ia lui Fisher aduce un element nou: leag micarea pre urilor nu numai de cantitatea de moned, aa cum au sus inut clasicii teoriei cantitative, ci i de al i factori. Pe termen scurt, rela iile dintre aceste variabile conduc la urmtoarele concluzii: o varia ie a lui M are o influen evident asupra lui P, dac aceast varia ie este mai puternic; majorarea lui M apare frecvent n perioadele de avnt, fiind n corela ie cu expansiunea creditului bancar; majorarea lui M nu are efect doar asupra lui P, dac factorii de produc ie nu sunt utiliza i n ntregime. rela iile dintre M i V, n mod normal, tind s se men in stabile; rela ia ntre M VsiP T trebuie n eleas n sensul c varia iile primului produs nu determin totdeauna o varia ie sensibil a lui T i, de asemenea, orice modificare a celui de al doilea produs are influen asupra celui de al doilea. Examinnd pe termen lung natura varia iilor factorilor care intr n ecua ia lui Fisher se pot desprinde, de asemenea, cteva concluzii: o tendin a de cretere a lui T este determinat de numeroi factori: creterea popula iei, progresul tehnic, dezvoltarea comunica iilor, adncirea diviziunii i specializrii muncii etc.; o V tinde ctre o uoar majorare pe termen lung, n special datorit perfec ionrilor constante ale sistemului de pl i i celui bancar; o masa monetar are tendin a de cretere lent, nu numai n virtutea sporului demografic, ci i n func ie de creterea produc iei de bunuri; o dei, pe termen lung, V i T sunt relativ independente de M, totui aceast apreciere nu este ntotdeauna valabil. Putem spune c, nici pe termen lung, variabilele M, V i T ale ecua iei lui Fisher nu pot fi considerate independente, dup cum nici P nu poate fi apreciat, ntr-o manier rigid, ca total independent de acestea.
340

Acest model reprezint doar o form aproximativ a pie ei, deoarece bazndu-ne pe oferta de moned trebuie s avem n vedere c rela iile ntre variabile nu sunt niciodat propor ionale, aa cum structura matematic a ecua iei ne poate face s credem. b. Modelul soldurilor monetare Denumit i modelul rezervelor de cas, acest model se bazeaz pe faptul c fiecare subiect economic care realizeaz venit nu l utilizeaz fr a-i forma op iunile privind cheltuielile pentru bunuri pe termen scurt sau lung, ceea ce determin constituirea unei rezerve de cas sau disponibilit i numit i balan a lichidit ii. Partea din venituri, pstrat sub form de rezerv, depinde de mai mul i factori: ritmicitatea ncasrii veniturilor; comportamentul de plat al indivizilor; nevoile curente i viitoare ale acestora etc., mrimea acestor solduri de cas fiind determinat de viteza cu care sunt cheltuite veniturile ncasate. Modelul balan ei de lichiditate a fost fundamentat de Pigou i Marshall, fiind cunoscut n teoria monetar sub denumirea de ecua ia Cambridge, exprimat prin rela ia: M = k T P (135) unde: M = oferta de moned sau masa monetar n circula ie, n structura creia sunt incluse i depozitele la vedere; k = partea din venitul anual, sau din alt perioad de timp, pe care indivizii o pstreaz sub form de moned lichid, adic durata medie de pstrare a banilor; T = volumul total al tranzac iilor pe care societatea dorete s-l realizeze cu banii pstra i n diferite perioade, altfel spus, T reprezint venitul na ional real; P = nivelul general al pre urilor sau pre ul mediu unitar. Algebric, aceast ecua ie poate fi tranzitat n ecua ia lui Fisher i rezult: M V M (136) P= P= P T = M V 1 T T V Deci, din punct de vedere formal, ntre ecua ia Fisher i ecua ia Marshall nu exist deosebiri, totui conceptele economice exprimate de rela iile cantitative ale celor dou modele sunt n bun parte diferite. analiza interac iunilor dintre variabilele ecua iei Cambridge conducndu-ne la urmtoarele aprecieri mai importante i anume:
341

spre deosebire de ecua ia Fisher, unde accentul cade pe oferta de moned, n construc ia acestui model sunt avute n vedere att cererea, ct i oferta de moned, acordndu-se totui prioritate cererii de moned n explicarea dinamicii pre urilor i valorii monedei; valoarea monedei variaz invers cu masa monetar i nivelul estimat al pre urilor influen eaz asupra valorii monedei; varia iile pe termen scurt ale k T sunt cele care influen eaz cel mai mult variabilele modelului, coeficientul k variind uor, valoarea sa fiind mai mic n rile dezvoltate i mai mare n cele n curs de dezvoltare; cererea de moned depinde de nivelul pre urilor i ea trebuie privit n termeni reali, cantitatea real de moned tezaurizat fiind aceeai, indiferent de nivelul pre urilor; majorarea ofertei de moned poate fi nso it de o cretere a cererii de moned, dar nu n aceeai propor ie, n acest caz, indivizii avnd disponibilit i mai mari din venituri, deci, posibilit i mai mari de a cheltui; cnd oferta de moned se majoreaz va avea loc i o sporire a veniturilor i, implicit, o majorare a disponibilit ilor efective, majorndu-se cererea de bunuri i crescnd deci pre urile. Dac ne referim la ambele modele, putem afirma c ele exprim de o manier exhaustiv problema dinamicii pre urilor, n cele dou ecua ii rela ia cauzal moned-pre uri se prezint ns cu prea mult simplitate, nefiind lua i n considerare factorii care genereaz fluctua iile lui M sau V (n modelul tranzac iilor) sau determinantele deciziilor operatorilor de pe pia cnd sunt impulsiona i s modifice dimensiunile lui k (n modelul balan ei de lichiditate). c. Marginalismul monetar Circumscris modelului echilibrului general al lui Walras, marginalismul trateaz banii ca orice marf, cererea efectiv de bani devenind o func ie descresctoare a ratei dobnzii, dobnda reprezentnd pre ul de re inere a utilit ii, determinat de cantitatea de bani de inu i n form lichid. n acest context, J. Hicks i A. Hansen, au elaborat celebrul model IS-ML, care structureaz economia n dou pie e: pia a bunurilor reale, redat prin curba IS (economii i investi ii); pia a monedei, redat prin curba LM (cerere i ofert de moned).
342

La intersec ia celor dou curbe se afl punctul de echilibru, E, al cererii agregate cu oferta agregat, pe baza cruia se stabilete acea rat a dobnzii, rd 0 i acel venit, Y 0 , convenabile strii de echilibru, conform figurii nr. 24. Modelul IS-ML abordeaz politica monetar prin rela ia dintre masa monetar, rata dobnzii i PIB, corela iile dintre aceste elemente analizndu-se prin deplasarea secven ial a celor dou curbe, avnd drept inte ale politicii monetare rata dobnzii i masa monetar.

Figura nr. 24. Modelul IS LM

Se pot distinge dou comportamente interconectate: o deplasarea lui IS, men innd LM, deci masa monetar, stabil, modific, n func ie de sensul deplasrii, la dreapta sau la stnga, n acelai sens, venitul i rata dobnzii;
343

o deplasarea lui LM, deci o modificare a masei monetare, meninnd IS stabil, modific n sens invers venitul i rata dobnzii, n func ie de sensul deplasrii. Dac politica monetar consider masa monetar drept int, venitul, Y, se va modifica n func ie de deplasarea curbei IS, iar dac i rata dobnzii va fi fixat, venitul va reveni la nivelul ini ial, din punctul de echilibru. Rela iile eviden iate de comportamentul variabilelor, considerate n diagrama IS-LM, permit formularea urmtoarelor concluzii: punctul de echilibru se gsete la dreapta i deasupra celui ini ial, cnd LM este stabil, iar IS se deplaseaz spre dreapta i n sus; punctul de echilibru este la dreapta i sub cel ini ial, atunci cnd IS este stabil, iar LM se deplaseaz spre dreapta jos sau cnd se reduc simultan rata dobnzii i masa monetar; punctul de echilibru este la stnga i deasupra celui ini ial atunci cnd IS este stabil, iar LM se deplaseaz spre stnga sus sau cnd cresc simultan rata dobnzii i masa monetar; punctul de echilibru este la stnga i sub cel ini ial, atunci cnd LM este stabil, iar IS se deplaseaz spre stnga jos. d. Contribu ia lui Wicksell la dezvoltarea teoriei cantitative Spre deosebire de A. Marshall, care dezvolt legtura direct dintre moned i pre uri, pornind de la ideile tradi ionale a lui Cantillon i Hume, Wicksell analizeaz rela ia indirect ntre aceste dou variabile, prin intermediul ratei dobnzii, combinnd mecanismul direct cu cel indirect. Wicksell pornete n analiz de la echilibrul static i deduce efectele pe care le genereaz reducerea ratei dobnzii. n condi iile echilibrului static, ateptrile sunt determinate de rezultatele perioadelor anterioare i, dup opinia sa, o modificare a pre urilor curente se ateapt s modifice pre urile viitoare n aceeai direc ie i propor ie. Wicksell sus ine teoria cantitativ, subliniind rolul determinant al ratei dobnzii n explicarea ajustrii cererii globale n raport cu modificrile ofertei de moned, sus innd, de asemenea, rolul important al politicii monetare n prevenirea infla iei i explicnd efectul economiilor i investi iilor. Evolu ia teoriei cantitative, ndeosebi n versiunea lui Wicksell, a condus la luarea n considerare a economiilor i investi iilor n determinarea venitului na ional.
344

3.2. Keynesismul monetar a. Ecua iile monetare ale lui Keynes Contribu ia monetar a lui Keynes privete dou probleme: cea a caracterizrii complexe a banilor i cea a dezvoltrii succesive a ecua iilor teoriei. Caracteriznd complex banii, Keynes le atribuie trei caracteristici i anume: att pe perioade lungi, ct i pe perioade scurte, elasticitatea crea iei monetare este nul sau foarte mic; elasticitatea banilor de substitu ie este nul sau aproape nul, n sensul c atunci cnd valoarea de schimb a banilor crete nu exist tendin a de a substitui alt factor; volumul efectiv al banilor n circula ie nu este fixat n mod rigid. n ceea ce privete ecua iile folosite, la Keynes ntlnim mai multe etape. o prim etap pleac de la urmtoarea ecua ie: PR = E S (137) unde: P = pre ul mrfurilor; R = masa bunurilor realizate; E = veniturile curente ale societ ii; S = economiile pe care le face societatea. a doua etap dezvolt partea dreapt a ecua iei. E (R + C ) ER (138) S P R = PR = +I S O o unde: O = suma total a bunurilor (R + C), adic o parte din volumul bunurilor produse este folosit pentru consum, iar cealalt parte pentru produc ia ulterioar; C = suportul net al investi iilor; I = partea din venitul na ional ob inut din produc ia bunurilor de investi ii, deci, E I este valoarea bunurilor de consum. n final, rezult: E I S (139) P= + O R a treia etap renun la ecua iile ini iale, introducnd alt ecua ie: M = L (r) unde: M = masa monetar; L (r) = func ia gradului de lichiditate n raport cu rata dobnzii.
345

Introducnd conceptul preferin ei pentru lichiditate, Keynes, eviden iaz patru categorii de mobiluri (motiva ii) ale de inerii de moned: mobilul tranzac iilor, reprezentnd nevoia de bani pentru efectuarea schimburilor curente personale i a nevoilor de afaceri: mobilul precau iei, reprezentnd dorin a de a avea siguran a unui echivalent viitor n bani a unei pr i din resursele totale ale societ ii; mobilul specula iei, reprezentnd strdania de a ob ine profit de pe urma unei mai bune aprecieri a evolu iei viitoare n compara ie cu aprecierea dat de pia n momentul respectiv; mobilul veniturilor, constnd n a pstra o anumit sum sub forma lichid, care depinde de mrimea total a veniturilor i de durata normal a intervalului dintre ncasarea i cheltuirea veniturilor. n func ie de aceste mobiluri, Keynes dezvolt ecua ia ini ial, din etapa a III-a, ajungnd la ecua ia: M = M1 + M2 = L1 (Y) + L2 (r) (140) unde: M1 = suma de bani lichizi pstrat pentru satisfacerea mobilului tranzac iilor i mobilului precau iei; M2 = suma de bani pstrat pentru satisfacerea mobilului specula iei; L1 (Y) = func ia lichidit ii care depinde de nivelul veniturilor (func ia lichidit ii corespunztoare unui venit); L2 (r.d) = func ia lichidit ii care depinde de raportul dintre rata curent a dobnzii i starea de anticipare (func ia lichidit ii n raport cu rata dobnzii i care l determin pe M2). Pe baza acestor rela ii Keynes ridic o serie de probleme i la care tot el d rspuns. n ce raport se afl modificrile lui M fa de Y i r.d ? Acest raport depinde, nainte de toate, de modul n care se produc modificrile lui M; Ce factori determin forma curbei L1 ?

L1(Y ) =

Y = M1 V

(141)

unde: Y = venitul; V = viteza de circula ie a banilor, care nu este constant, valorile sale depinznd de caracteristicile sistemului bancar, de organizarea economiei, de obiceiurile sociale, de reparti ia veniturilor ntre clase, de felul pstrrii banilor etc.
346

Ce factori determin forma curbei L2? Forma curbei L2 va fi dat de mrimea lui M2, care nu va fi ntr-un raport cantitativ bine determinat cu o rat dat a dobnzii, ceea ce este important nu este nivelul lui r.d, ci msura n care el se abate de la nivelul considerat sigur. Teoria fundamentat de Keynes este construit par ial ca o respingere a tradi iei n domeniul teoriei cantitative despre care a scris Wicksell. Keynes rectific formularea cererii de moned n spiritul teoriei cantitative tradi ionale, separnd cererea de moned n dou categorii distincte: cererea tranzac ional i cererea speculativ de moned. Cererea tranzac ional, n viziunea lui Keynes, se prezint ca o rela ie simpl, liniar n raport cu venitul nominal i nu rspunde la modificarea costurilor i a produc iei. De asemenea, cantitatea total de moned cerut variaz invers propor ional cu rata dobnzii pentru c, n concep ia lui Keynes, cererea speculativ de moned este, aa cum vom vedea n paragraful urmtor, func ie de rela iile ce se stabilesc ntre rata curent a dobnzii i rata ateptat. Att Marshall, ct i Keynes au cutat s umanizeze ecua ia schimburilor, s atenueze caracterul ei mecanic, automat, prin introducerea altor variabile, n structura crora factorul subiectiv ocup un loc important. Keynes, de exemplu, integreaz teoria cantitativ n teoria general a venitului global, lund n considerare, ndeosebi, cererea efectiv, elasticitatea ofertei de bunuri, nivelul utilizrii for ei de munc i distorsiunile sectoriale. n concluzie, putem aprecia c aceast teorie constituie prima ncercare coerent de a explica varia iile pre urilor, ale valorii monedei, respectiv ale puterii ei de cumprare. b. Modelul lui Modigliani O variant modern a teoriei keynesiene este teoria lui P. Modigliani. Modelul matematic construit de P. Modigliani cuprinde 4 categorii de bunuri i 4 feluri de cerere, corespunztoare bunurilor respective (dou categorii de bunuri reale: bunuri fizice i for a de munc i dou categorii de bunuri financiare: bani i obliga iuni) n model exist 3 genuri de pre uri: pre urile bunurilor fizice (exprimate sub forma unui pre unic omogen); pre ul for ei de munc i pre ul (cursul) obliga iunilor. Concret, modelul lui P. Modigliani se refer la cele patru pie e existente n economie, pentru fiecare pia fiind stabilite o serie de ecua ii care exprim dependen ele cererii i ofertei pe aceste pie e (de bunuri, de moned, financiar, a muncii) i echilibrarea cererii cu oferta.
347

Modelul lui P. Modigliani cuprinde 15 ecua ii, din care 9 ecua ii reale, 3 ecua ii care descriu pia a monetar i 3 ecua ii care descriu pia a financiar. Variabilele cuprinse n acest model se pot grupa astfel: o variabile endogene, care exprim fluxuri, pre uri i variabilele pie ei monetare i financiare; o condi ii ini iale; volumul capitalului real i averea net a sectorului privat; o variabilele exogene, cuprinznd toate cheltuielile. Pe lng variabilele reale modelul mai cuprinde i o serie de parametrii da i, acest model fiind un model matematic, nu unul economic. c. Teoria monetar Radclife O alt variant oficializat a keynesismului monetar este i teoria monetar expus n Raportul Radclife, n care se contest rolul economic activ al factorului monetar. Aceast teorie introduce dou noi premise: o masa bneasc reprezint doar un element al lichidit ii totale a economiei, care cuprinde pe lng bani o gam ntreag de alte forme de avere; o n loc de o singur rat a dobnzii, aa cum are modelul keynesist, acesta opereaz cu un ntreg spectru de rate ale dobnzii. Teoria ajunge la urmtoarele concluzii: o echilibrul pie ei monetare apare ntre cererea de lichidit i i oferta de lichidit i; o func ia cererii de bani este mai cuprinztoare, ea referindu-se la cererea de bani ca mijloc de rezerv (cantitatea de bani inactivi); o politica monetar i de credit nu se poate limita doar la reglarea masei monetare, ci trebuie s vizeze i alte genuri de active lichide, trebuind s fie nso it i de alte politici: fiscal, a ocuprii; o o deosebit importan trebuie acordat ratei dobnzii; o echilibrul monetar nu are o importan prea mare, precum n cazul altor teorii monetare; o nu a influen at n mod hotrtor evolu ia teoriei monetare. 3.3. Monetarismul n anii 70 monetarismul a influen at semnificativ politicile economice n rile dezvoltate, doctrina suferind, totodat, o profund transformare, printr-o veritabil radicalizare a discursului i demersurilor practice.
348

Asociat numelui lui Milton Friedman, abordarea neocantitativist a monetarismului se inspir dintr-o viziune pe termen mediu, func ia cererii de moned este considerat ca fiind comportamentul cel mai stabil din economie, n sensul c atunci cnd rentabilitatea ofertei de bunuri i servicii este neatractiv, de inerea excesiv de moned duce la creterea pre urilor. n termenii politicii economice, accentul este pus pe impactul infla ionist al crea iei monetare, o politic de relansare, indiferent de instrumentele utilizate, neputnd avea efecte durabile asupra activit ii economice i, deci, asupra nivelului utilizrii, deoarece, odat depit faza confruntrii i echilibrrii cererii i ofertei, infla ia se amplific. Teoria monetarist sugereaz autorit ilor monetare necesitatea elaborrii unor reguli monetare stabile, plurianuale n scopul asigurrii stabilit ii pre urilor, n acest sens, o politic monetar bine conceput trebuind s fie stabil n timp, presupunnd c nu exist reac ii discreionare la evolu ia pe termen scurt a conjuncturii, care s contracareze respectarea regulii creterii masei monetare. Preferin a monetaritilor pentru un obiectiv al cantit ii de moned (rata dobnzii fiind considerat ambivalent) a determinat ca n anii 70 principalele ri occidentale s abandoneze politicile keynesiste ale ratei dobnzii, datorit irelevan ei acestora n perioada de puternic infla ie, precum i a incertitudinii introduse n ra ionamentul asupra cererii de moned. Ceea ce caracterizeaz o politic monetarist este rolul activ pe care-l joac moneda n lupta contra infla iei, n practic, ns, adesea adoptarea obiectivelor monetariste neconstituind dect o urmare a evolu iei ateptate a pre urilor i activit ilor economice i nu o generare a acesteia. a. Millton Friedman i coala de la Chicago Contrarevolu ia monetarist ini iat de coala de la Chicago, inspirat de Milton Friedman, a fost diversificat de Tobin, Patinkin, Gurley i Show. Caracteristica comun a acestor variante rezid n tratarea volumului i structurii averii ca o variabil esen ial a analizei monetare, avere n raport cu care banii constituie o form specific. echilibrul realizndu-se atunci cnd volumul i structura averilor de inute de subiec ii economici corespund dorin elor acestora, n caz contrar, ini iindu-se, pentru echilibrare, diverse tipuri de tranzac ii (vnzarea sau cumprarea unor forme de active, achitarea unor datorii sau angajarea altora, sporirea averii prin utilizarea venitului etc.)
349

Aceste tranzac ii determin ns modificarea mrimii i structurii cererii de mrfuri i servicii, de bani, de titluri financiare, influen nd evolu ia economic. n cadrul acestei teorii, banii sunt trata i fie ca o form special a averii, cererea de bani determinnd comportamentul celorlalte componente ale averii, fie ca o form oarecare a averii. Legtura ntre avere i venit este exprimat de rata dobnzii, expresie a randamentelor averii, sub forma: Y (142) W = r .d unde: W = volumul averii; Y = venitul generat de avere; r.d = rata dobnzii (randamentul). Este elaborat n acest context conceptul de venit permanent, ca rezultat al averii, cur at de oscila iile sezoniere, ntmpltoare. Func ia averii mai cuprinde, pe lng venit i avere, pre urile, gusturile i preferin ele (variabil imponderabil). Ecua ia cererii de bani este: M = f (P; r.d.o; r.d.a; r.p; w; Y; V.p; U) (143) unde: r.d.o i r.d.a = ratele dobnzii la obliga iuni i ac iuni; P i r.p = nivelul pre urilor i ritmul creterii acestora; w = rata venitului din munc n venitul total; V.p = venituri din avere, determinate de modificarea pre urilor; Y = PIB; U = gusturi, preferin e. Cererea nominal, prezentat mai sus, este ajustat cu indicele pre urilor, ob inndu-se cererea real. Se constat o determinare pluridimensional a cererii de moned de ctre venituri, generate de diversele forme de avere. n cazul n care modificrile masei bneti corespund func iei stabile, care definete cererea de bani, echilibrul monetar se men ine, iar modificrile respective sunt neutre din punct de vedere economic, n caz contrar, echilibrul monetar fiind perturbat, se declaneaz procesul de restabilire a acestuia, modificrile masei bneti ac ionnd asupra evolu iei economiei reale. n acest context, amploarea deosebit a oscila iilor masei bneti reprezint, prin ea nsi, un indiciu revelator referitor la impactul varia iilor respective asupra evolu iei economiei reale.
350

Procesul de realizare a echilibrului monetar, variabilele pe care le con ine i efectele acestuia reprezint probleme de natur empiric, specifice fiecrei economii, fr explica ie teoretic, generalizatoare, care s explice mecanismul de transmitere a reechilibrrilor. b. coala de la Yale J. Tobin O dezvoltare a teoriei cantitative a monedei, ca form a averii, o reprezint abordarea lui James Tobin, de la Universitatea american Yale. n con inut, aceast teorie pleac de la ideea c agen ii economici de in bani n msura n care acetia sunt necesari pentru efectuarea tranzac iilor economice (bneti) i n msura n care de inerea averii n form bneasc este mai sigur dect de inerea ei sub alte forme. Deci, cererea de bani depinde att de volumul tranzac iilor, ct i de mrimea averii agen ilor economici, n concep ia lui J. Tobin factorul determinant al cererii de bani fiind randamentul capitalului. Tobin este adeptul unificrii teoriei monetare cu teoria economic, din aceast unificare rezultnd teoria unitar a echilibrului plasamentelor de capital, teorie care poate s explice factorii care determin structura averii nete a agen ilor economici, pe de o parte, i modul de participare a diferitelor forme de avere la realizarea echilibrului pie ii, pe de alt parte. Repartizarea averii agen ilor economici pe cele dou forme, banii i capitalul fizic, depinde de doi factori: volumul tranzac iilor bneti i rata profitului adus de capital, exprimnd randamentul capitalului, acesta din urm influen nd astfel: cnd rata profitului este mai mare dect productivitatea marginal a capitalului (suplimentul de produc ie sau de venit ob inut cu o unitate adi ional de capital), atunci agen ii economici sunt stimula i s sporeasc ponderea bunurilor de capital pe care le de in n cadrul averii lor, o parte din cererea de bani rmnnd nesatisfcut, iar preurile vor crete; cnd rata profitului este mai mic dect productivitatea marginal a capitalului, agen ii economici tind s-i sporeasc stocurile de moned, ceea ce duce la creterea cererii de bani. Echilibrul economic i monetar va apare n condi iile n care rata profitului va fi egal cu productivitatea marginal a capitalului, n acest caz masa bneasc va fi egal cu cererea de bani. Conform lui Tobin, exist patru forme de avere privat i patru tipuri de rate ale dobnzii fixate pe pia .
351

Modelul monetar a lui Tobin cuprinde, n final, patru ecua ii interdependente pentru fiecare gen de avere privat i nc o ecua ie de calcul a venitului, exprimnd fluxurile de produc ie, reparti ie, consum i acumulare. c. Evolu ia monetarismului Privite n evolu ia lor, teoriile care con in abordri monetariste pot fi structurate ca formndu-se n dou etape: ntr-o prim etap, este de men ionat monetarismul dezvoltat de reprezentan ii neoclasicismului din perioada de pn la cel de-al doilea rzboi mondial i anume: o coala austriac, reprezentat de Carl Menger, Ludwig von Mises i Friedrick von Hayek, care au analizat implica iile cantit ii de bani asupra infla iei i omajului; o Monetarismul rigidit ii salariilor, aa cum a fost el formulat de Irving Fisher, care lua n considerare un mediu social economic unde veniturile i cheltuielile popula iei erau, nominal, aproximativ constante, variind numai volumul tranzac iilor. n cea de-a doua etap, dup cel de-al doilea rzboi mondial, sa dezvoltat neomonetarismul, cu mai cu multe coli de gndire: o Monetarismul anticiprilor ra ionale, care-i ndreapt aten ia ctre anticiparea evolu iei pie ei i factorilor de pia (R.E. Lucas SUA); o Monetarismul global, care extinde principiile monetariste la nivelul ntregii economii mondiale i care consider, n acest context, cantitatea total de moned ca fiind egal cu creditul intern plus rezervele externe. Acceptnd teza comun tuturor monetaritilor c cererea de moned este relativ stabil, monetarismul global, al crui reprezentant proeminent a fost Robert Mundell, ajunge la concluzia c o cretere a creditului intern determin ieiri de moned, deci un deficit al balan ei de pl i, pe cnd o scdere a creditului intern determin o intrare de moned, deci un excedent al balan ei de pl i. Tot aa, o cretere a rezervelor externe, cu alte cuvinte un exces de lichidit i interna ionale, este generator de infla ie, pe cnd o diminuare a lor determin o reducere a ratei infla iei. o Monetarismul bugetar, al lui K. Brunner i A. Meltzer, apreciaz c cea mai apt metod de a controla masa monetar n circula ie de ctre Banca central este vnzarea cumprarea de hrtii de valoare, n timp ce refinan area prin rescont este nepotrivit pentru o asemenea dirijare, deoarece mrimea refinan rii depinde n cea mai mare parte de voin a bncilor i nu de aceea a Bncii centrale.
352

o Monetarismul britanic, cuprinznd un grup de economiti din cadrul Facult ii de Economie a Universit ii din Londra, au reproat premierului de atunci, Margaret Thatcher, c a deschis vanele infla iei galopante; o Monetarismul colii de la Chicago, al crei reprezentant este Milton Friedman, lucrrile lui Milton Friedman i ale renumitei coli de la Chicago, unde a predat ntre 1946-1982, reprezentnd cea mai sever critic a modelului keynesist. Monetarismul contemporan se relev ca o doctrin economic neoliberal, care pleac de la premisa c omul economic se mic ntr-o lume a perfectei concuren e, unde aceeai marf, la un moment dat, va avea acelai pre , acelai profit i, pe care, nici unul din actorii ce se mic nu le poate influen a prin ac iunile sale individuale. n acest spirit, monetaritii refuz ac iunile autorit ilor, sus innd c decalajele de timp ntre decizii i ndeplinire fac ca aceste ac iuni s nu amelioreze, ba din contr, s nrut easc evolu iile economice i, n acest sens, sus in c rolul autorit ilor monetare trebuie s fie limitat la ngrdirea creterii masei monetare. Monetaritii consider c n locul ac iunilor guvernamentale diferen iate, care stnjenesc ac iunea mecanismului autoregulator al pie ei, e preferabil respectarea unor reguli constante de evolu ie monetar. 4. Neoclasicismul i postkeynesismul Reprezentan i de frunte ai teoriei neoclasice (R. Barro, R. Lucas i N. Walace) au adus critici att teoriei veniturilor, ct i monetarismului, apreciindu-le ca fiind depite, preocuprile lor viznd ndeosebi explicarea modificrilor care au loc n produsul na ional brut. Avnd n vedere comportamentul agen ilor economici, neoclasicii abordeaz, ntr-o concep ie proprie, teoria ateptrilor i mecanismul pre urilor, respectiv flexibilitatea acestora. Aceast teorie se bazeaz pe dou teze: a)se consider c orice agent economic i formuleaz previziunile n func ie de ansamblul informa iilor disponibile; b)aceste previziuni sunt optimale. Radicaliznd monetarismul, anticipa iile ra ionale nu admit posibilitatea arbitrajului ntre infla ie i omaj, afirmnd inutilitatea activismului monetar, trecndu-se de la o neutralitate monetar la o superneutralitate a monedei, influen ele varia iilor monedei asupra
353

pre urilor fiind imediat i total anticipate, politica monetar neputnd modifica volumele activit ii economice, deci echilibrul macroeconomic. Numai varia iile neanticipate ale masei monetare sunt susceptibile s modifice activitatea economic, ns fiind aleatoare nu pot fi manipulate discre ionar i deci fenomenele de nv are diminueaz cmpul de imprevizibil al politicii monetare. n consecin , din punct de vedere practic, teoria anticipa iilor ra ionale relev posibilitatea de a lupta contra infla iei, fr risc pentru activitatea economic, aplicnd o politic monetar forte. Aceast teorie eviden iaz pregnant divergen ele existente ntre teoria keynesian i cea monetarist, n ceea ce privete rolul monedei n activitatea economic, mul i economiti apreciind c, prin conceptele sale, Keynes a creat o anumit nesiguran n elaborarea deciziilor economice. Pornind de la aceast apreciere, post-keynesitii ncearc s explice implica iile pe care le are gradul nalt de incertitudine al situa iilor n care se iau deciziile asupra teoriei monetare. Ei resping modelul clasic de analiz a echilibrului, utilizat mult vreme de tiin a economic, n accep ia lor modificrile cererii avnd un rol minor n determinarea pre urilor pe perioade scurte de timp. Ca atare, scderea cererii globale nu este un mijloc eficient de stvilire a infla iei, motiv pentru care sus in c acest lucru este posibil prin politica veniturilor, apreciind-o ca eficient, cu condi ia s fac parte dintr-un set compact de msuri sociale care reduc inegalitatea n reparti ia veniturilor. n loc de a manevra rata dobnzii n perioada infla iei, Banca central trebuie s men in rate de dobnzi sczute, fapt ce ajut la reducerea omajului i face mai echitabil reparti ia veniturilor. Deci, n loc ca ritmul de cretere a masei monetare, a ofertei de moned, s dirijeze cererea global, situa ia este invers, acest fenomen avnd loc pentru c multiplicatorul monetar depinde de cantitatea de moned pe care indivizii doresc s o pstreze i de nivelul rezervelor suplimentare pe care bncile o doresc, de asemenea, s-l men in. Ceea ce conteaz de fapt, sus in neo-keynesitii, nu este volumul depozitelor care se eviden iaz n pasivul bilan ului unei bnci, ci activele sale. Post-keynesitii sus in c mprumuturile bancare reprezint un ghid mai bun dect volumul depozitelor bancare asupra a ceea ce se va ntmpla cu cererea global, de altfel, ei nefiind singurii care consider
354

c moneda creat prin mprumuturi bancare are un efect mai mare asupra cererii globale dect cea creat prin achizi ia de titluri de ctre bnci. Dincolo, ns, de multitudinea de curente i opinii formulate de diferite coli de gndire monetar, esen ial este faptul c ultimele decenii au fost marcate de disputa dintre monetariti i keynesiti. De o parte, se afl cei care sus in ideile lui M. Friedman, potrivit crora factorul cel mai puternic care influen eaz via a economic este reprezentat de modificrile care au loc n cantitatea de moned, de alt parte, se afl discipolii lui Keynes, care sus in c activitatea economic este condi ionat de factorii determinan i ai cererii globale, considernd c modificarea cheltuielilor afecteaz nivelul venitului real independent de cantitatea de moned. Monetaritii neag importan a i efectele politicii fiscale, keynesitii sus in c att politica monetar, ct mai ales cea fiscal, sunt capabile s exercite o influen substan ial asupra venitului i produc iei. 5. Abordarea monetar a infla iei n perioada 1960-1996 infla ia n SUA i n zona euro a evoluat n timp, ratele acesteia variind astfel: 1960-1962 = 2%, 1968-1970 =5%, 1975-1978 = 12%, 1979-1980 = 8%, 1985-1988 =5%, 1992-1996 = 4, 3%, devenind n acea perioad o preocupare a politicienilor i a popula iei, modul de control a infla iei dominnd dezbaterile teoretice referitoare la politica economic. Friedman afirma i argumenta c infla ia este un fenomen monetar, c reducerea ratei de cretere a ofertei de moned la nivele joase mpiedic declanarea infla iei i alunecarea economiei pe panta infla iei galopante. Infla ia este definit ca o cretere rapid, generalizat i continu a nivelului pre urilor, monetaritii i keynesitii fiind de acord c acesta este un fenomen monetar, politica monetar contribuind la crearea infla iei. 5.1. Eviden e empirice Friedman afirma c dac o rat nalt a infla iei se men ine o perioad de timp, rata ofertei de moned va fi de asemenea ridicat. n 600 de ani de istorie economic a fost evident legtura dintre infla ie i creterea ofertei de moned, aceast legtur poate fi explicitat prin analiza cererii i ofertei de moned. Dac oferta de
355

bani crete mai rapid dect cererea de bani, pre ul relativ al banilor va scdea, fiind necesare mai multe unit i monetare pentru a cumpra aceleai unit i concrete de bunuri i servicii nonmonetare, fenomen caracteristic situa ie de infla ie. n perioada 1986-1996, n rile din America Latin aceast corela ie s-a adeverit empiric, ns s-ar fi putut ca un factor comun s le fi influen at pe amndou sau s fi ac ionat cauzalitatea invers (de la infla ie la oferta de moned) Dac ns eviden a istoric arat c o cretere a ratei ofertei de moned este urmat de o cretere a ratei infla iei, aceasta sus ine faptul c una din variabile este o variabil cauzal a celei de a doua. Un bun exemplu l-a constituit reconstruc ia Germaniei dup primul rzboi mondial, care a reclamat cheltuieli guvernamentale enorme, finan ate n principal prin emisiune monetar. Din 1921 oferta de moned crete rapid, pre urile explodeaz n 1923, infla ia depind 1 milion la sut, n acest caz verificndu-se afirma ia c infla ia este un fenomen monetar, fiind declanat de creterea ofertei de moned, prin emisiune monetar. Dup 1980, multe ri au nregistrat infla ie ridicat, ratele de cretere a ofertei de moned fiind variabila exogen a acestei infla ii. Exemplul rilor din America Latin, din perioada 1986-1996, este relevant, n sensul c refuzul guvernelor de a finan a cheltuielile bugetare prin impozite a generat deficite mari, finan ate prin crea ie monetar, verificndu-se afirma ia de mai sus a lui Friedman. 5.2. Explica ia infla iei Creterea temporar, lunar, a nivelului pre urilor cu 1-2%, nu semnific infla ie, ci numai dac aceast cretere este men inut lunar, o perioad de c iva ani. n cazul unei asemenea creteri, rapide, continue i generalizat a pre urilor, att keynesitii, ct i monetaritii sunt de acord c reprezint un fenomen monetar. Folosirea analizei cererii i ofertei agregate eviden iaz faptul c o larg i persistent urcare a nivelului pre urilor, deci o infla ie nalt, se ntmpl numai dac oferta de moned crete continuu. a. Abordarea monetarist Utiliznd figura nr. 25, se observ rezultatul creterii continue a ofertei de moned.
356

n figur nota iile sunt urmtoarele: P = nivelul agregat al pre urilor; Y = venitul agregat (PIB). O = curba ofertei de moned; C = curba cererii de moned.

Figura nr. 25. Impactul ofertei de moned asupra pre urilor

n punctul 1 venitul este la nivelul ratei naturale, Yn, iar pre urile la nivelul P1 (intersec ia curbei cererii, C1, cu curba oferte, O1) Dac oferta de moned crete treptat, de-a lungul lui O1, curba cererii de moned se deplaseaz n sus, spre dreapta, la C2, echilibrul economic deplasndu-se la punctul 11 , iar venitul poate crete peste nivelul ratei naturale, la Y 1 . Declinul omajului sub rata natural va determina ns creterea salariilor, depind rapid n sus, spre stnga, curba ofertei de moned, pn atinge punctul 2, unde curba ofertei, O2, asigur echilibrul natural al economiei, dar cu nivelul P2 al pre urilor.
357

Dac oferta de moned continu s creasc, economia i va deplasa din ce n ce mai sus nivelul pre urilor, genernd deci infla ie. Monetaritii consider c, expansiunea ofertei de moned este singura surs a infla iei, a creterii pre urilor, deci c infla ia rapid este generat de creterea nalt a ofertei de moned. b. Abordarea keynesist Aceast abordare afirm c expansiunea ofertei de moned va avea acelai efect asupra curbei cererii i ofertei agregate, precum n figura de mai sus, concluzia fiind aceeai ca a monetaritilor: creterea rapid a ofertei de moned va genera creterea pre urilor, deci infla ie, acesta fiind factorul unic, care poate constitui ns condi ie pentru ac iunea altor factori, precum fiscalitatea, ocurile ofertei. Pentru a analiza dac fiscalitatea poate, prin ea nsi, s genereze infla ie, se examineaz n figura de mai sus efectul creterii cheltuielilor guvernamentale sau al reducerii impozitelor. n ambele cazuri se nregistreaz ini ial deplasarea curbei cererii de la C1 la C2, care intersecteaz curba ofertei, O1, n punctul 11 , n care venitul este peste cel natural, adic este Y 1 . ns curba ofertei se deplaseaz spre stnga sus, la O2, pn intersecteaz C2, n punctul 2, unde nivelul pre urilor a crescut la P2. Rezultatul net al unei creteri punctuale permanente a cheltuielilor guvernamentale sau al reducerii permanente a impozitelor este o cretere punctual permanent a pre urilor. Ajungnd ns la punctul 2, rata infla iei revine la zero, ceea ce eviden iaz numai o cretere temporar a pre urilor, nu o cretere continu (n punctul 2 venitul sau, altfel spus, produc ia, revine la nivelul ratei naturale, Yn). Analiza keynesin arat c infla ia nalt nu poate fi determinat numai de fiscalitate, cci o cretere continu a cheltuielilor guvernamentale sau o reducere continu a impozitelor nu este posibil. Analiza ocurilor ofertei sau a creterii salariilor, care vor determina deplasarea curbei ofertei agregate spre stnga sus, eviden iaz, de asemenea, c ele singure nu pot stimula infla ia. n figura de mai sus, un oc al ofertei sau al salariilor va deplasa curba ofertei de la O1 la O2, intersectnd curba cererii, care n condi iile nemodificrii ofertei de moned va rmne aceeai, C1, n punctul 12 , n care venitul este sub nivelul ratei naturale a utilizrii muncii, la V 2 ,
358

iar pre urile cresc la P11 . ns economia va aluneca pe curba cererii, C1, spre punctul 1, al nivelului ratei naturale, al utilizrii depline, eviden iind c o cretere a pre urilor, n condi iile nemodificrii ofertei de moned, este temporar, infla ia nefiind continu, ocul ofertei nefiind o surs a unei infla ii nalte. Concluzia pare evident: infla ia este totdeauna un fenomen monetar. 6. Teorii referitoare la formarea cursului de schimb Realit ile valutare, dar nu numai, din economiile contemporane, din economia mondial au reorientat preocuprile teoretice n acest domeniu, deplasndu-le de la cercetri referitoare la cel mai bun regim de schimb, spre politicile monetare, spre explicarea i prevenirea ocurilor care caracterizeaz evolu ia monedelor i, n acest sens, teoriile clasice cu privire la cursul de schimb reprezint baza abordrilor moderne i contemporane, abordri care se circumscriu uneori explicitrii echilibrelor balan ei de pl i. n diversitatea de teorii i modele specifice cursului de schimb, se poate realiza o delimitare interpretativ triadic: interpretri statistice; interpretri dinamice; interpretri prin balan a de pl i. 6.1. Interpretri statistice a. Teoria parit ii puterii de cumprare, PPC Ideea de baz a acestei teorii const n afirma ia c valoarea unei monede este determinat de cantitatea de bunuri i servicii care poate fi achizionat de unitatea monetar n ara de emisiune, comparativ cu cantitatea pe care o poate ob ine ntr-o alt ar, cursul reflectnd pre urile relative, puterile de cumprare relative ale monedelor. Din controversele generate de aceast teorie s-a desprins concluzia c, pe termen lung, cursurile de schimb converg ctre un curs de schimb determinat conform acestei teorii. Forma absolut a teoriei afirm c o unitate monetar trebuie s aib aceeai putere de cumprare n ar i n strintate, innd seama de cursul de schimb dintre cele dou monede, n termeni reali cursul definindu-se prin raportul ntre dou puteri de cumprare, adic:
359

CSp P CS = P

(144)

unde: CS = cursul de schimb real; CSp = cursul de schimb conform parit ii puterii de cumprare,

( P P) ;
P = nivelul pre urilor n ar;

P = nivelul pre urilor n strintate (alt ar).


Forma relativ, mai pu in restrictiv, afirm c raportul indicilor de pre nu determin n mod clar cursul, acesta din urm nregistrnd numai varia iile pre urilor. n acest sens, lund n considerare rata intern a infla iei, Ia i rata extern, n cealalt ar considerat, Ie, varia ia cursului de schimb din momentul t n momentul t+1 reflect varia ia indicilor de pre , deci a infla iei n cele dou ri considerate, conform formulei:

CS r t + 1 = CSt

Ie Ia

(145)

unde: CS r t + 1 = indicele cursului de schimb, varia ia procentual a acestuia n momentul t+1 comparativ cu momentul t. Cu toate c teoria PPC este greu de verificat n practic, aceasta nu invalideaz poten ialul su teoretico-explicativ. b. Teoria parit ii ratei dobnzii Bazndu-se pe comportamentul de arbitraj ntre pia a valutar la vedere i cea la termen, aceast teorie l aplic pie elor financiare, unde, prin opera iuni la termen, operatorii se acoper mpotriva riscurilor, comparnd cursul la termen al devizelor, n calitate de variabil aleatoare, cu diferen a ratelor dobnzii la vedere i la termen, n calitate de variabile certe. n cazul ratelor dobnzii acoperite, rela ia generic ce evideniaz comportamentul unui operator pe pia a la termen este:
CSt (146) Zt = Z 1 + rd 0 > Z (1 + rd 0 ) CS 0 unde: Z = suma de bani de inut de operator n momentul ini ial, 0; Zt = suma de bani din momentul t, pe o pia la termen; rd 0 = rata dobnzii interne; t

360

rd 0 = rata dobnzii externe; CS 0 = cursul de schimb n momentul ini ial; CSt = cursul de schimb n momentul t.
Conform rela iei, operatorul ar putea lua cu mprumut o sum Z n moneda na ional pentru a cumpra active n devize n alt ar i a le revinde la termen, ob innd un profit determinat de diferen ele de

rat a dobnzii, rd 0 > rd 0 i de diferen ele de curs, CSt > CS 0 . Pe o pia eficient, cursul de schimb la termen va varia, astfel nct profitul s fie nul, verificndu-se astfel paritatea ratelor dobnzii, adic:
1 + rd 0 CSt = CS 0 (1 + rd 0 )t t

(147)

Rela ia eviden iaz faptul c dobnzile la termen permit acoperirea varia iilor imprevizibile ale cursului de schimb pe pie ele valutare la vedere. n cazul ratelor dobnzii neacoperite, raportul dintre ratele dobnzii pe cele dou pie e, intern i extern, 1 + rd 0

(1 + rd 0 )t ,

se compenseaz prin varia iile anticipate ale cursurilor de schimb, CS a t CS 0 . c. Abordarea monetarist n cadrul acestei abordri, monedei i se atribuie un rol esen ial pentru explicarea dezechilibrelor pasagere pe pie ele externe, acestea avnd impact pe termen lung asupra sectorului real, explicitarea pornind de la trei ipoteze: paritatea puterilor de cumprare este valabil n permanen ,

CS = P P ;
cererea de moned este stabil, M P = k Y e rd ; paritatea ratei dobnzii acoperite se verific, rdt = rd t CS a t 1 .
361

Rezolvarea integrat a celor trei identit i permite exprimarea cursului de schimb, astfel:

CSt =

Mt

Yt

e rd
_ _

(148)

Mt

Yt

e rd

unde: M = masa monetar; Z = PIB real. Modelul monetarist previzioneaz o depreciere a cursului de schimb al monedei na ionale n situa ia creterii masei monetare, M, scderii PIB real, Y sau creterii ratei dobnzii, e rd , n raport cu evolu ia acelorai variabile n cealalt ar. d. Abordarea Mundell-Fleming Aceast abordare studiaz efectele varia iei cursului asupra economiei, prin influen a exercitat asupra balan ei de pl i, introducnd no iunea de balan de pl i n modelul neokeynesist de tipul IS-LM, oferind un instrument de analiz macroeconomic n condi iile cursurilor flexibile i lund n considerare trei pie e: a bunurilor, monetar intern i valutar, fiecare formalizat ecua ional sub cteva ipoteze. Cursurile fiind flexibile, pia a valutar face s varieze cursul, care echilibreaz balan a de pl i, singurul obiectiv al politicii monetare fiind cel intern, concluzia modelului fiind aceea c n regimul cursurilor flexibile crete eficien a politicii monetare, diminundu-se eficien a politicii fiscale. e. Teoria op iunilor de portofoliu De inspira ie neokeynesist, aceast abordare are la baz structurile de active financiare ale portofoliilor i, n cadrul acestora, substituirea ntre moneda na ional i titlurile financiare na ionale, pe de o parte i titlurile strine, pe de alt parte, pornind de la ipoteza c reac iile economice ale subiec ilor la ocurile monetare constau n reajustarea stocurilor, a portofoliilor pe pia a financiar. n cazul portofoliilor imperfect substituibile, fr monede strine, cererea de moned i de titluri este influen at de varia ia ratelor dobnzii nominale, intern i extern. Modelul presupune c rata dobnzii i cursul sunt variabile endogene, politica monetar expansionist inducnd o scdere a ratei dobnzii, care n final, prin cererea de active financiare, duce la creterea cursului de schimb.
362

Pe de alt parte, o varia ie a ofertei de moned provoac o varia ie de acelai sens a cursului, ajustarea portofoliului nerealizndu-se empiric. n cazul portofoliilor perfect substituibile, care includ monede strine, deoarece activele financiare comport o singur rat de randament, operatorii trebuie s aleag cantitatea optim de devize, cunoscnd c arbitrajul ntre devize depinde de condi iile economice din fiecare ar. Comportamentul de substituire ntre monede este abordat n func ie de efectul varia iilor randamentului real anticipat al monedelor considerate asupra cursului de schimb la vedere. 6.2. Interpretri dinamice a. Abordarea prin anticipa ii valutare Prelund de la abordarea monetarist echilibrul pie ei monetare i paritatea ratelor dobnzii neacoperite, dar diferen iindu-se prin modul de determinare a pre urilor i anticipa iilor de curs, este construit un model format din cinci ecua ii, viznd: echilibrul pie ei monetare i al pie ei bunurilor interne; evolu ia pre urilor, cu ofert fix; anticiparea cursului de schimb; paritatea ratelor dobnzii neacoperite. Oferta fiind fix, evolu ia cursului pe termen lung fiind similar ofertei de moned, analiza pe model a ocului modificrii masei monetere eviden iaz fenomenul de supraajustare a cursului de schimb, o scdere a masei monetare ducnd, pe termen lung, la reducerea pre urilor i la aprecierea cursului de schimb nominal, fenomenul supraajustrii explicnd faptul c fluctua iile cursului sunt mai puternice dect cele ale determinan ilor acestuia. b. Abordarea prin balonul speculativ Teoria balonului speculativ infirm ipoteza echilibrului constant al pie elor de active financiare, explicnd varia iile cursului prin comportamentele de anticipare ale agen ilor economici, care pot devia cursul de la traiectoria sa fundamental. Teoria preia efectul bulgrelui de zpad de la Keynes i conceptul anticiprii autovalidate de la Samuelson, elabornd dou concepte: Balonul determinist, care exprim situa ia devia iei cursului de schimb de la valoarea sa de baz, n func ie de anticipri i alte variabile exogene, balonul putnd crete nedefinit, dup o schem exploziv, autoamplificndu-se prin convingerea subiec ilor economici n inevitabilitatea fenomenului;
363

Balonul stohastic, care permite modelarea situa iei n care agen ii economici anticipeaz n mod ra ional att formarea balonului speculativ, ct i spargerea acestuia, asumndu-i riscurile. Cu ct se ndeprteaz de valoarea de baz cursul devine mai pu in credibil, iar riscul spargerii crete, risc compensat prin rate superioare de randament, contribuind astfel la dezumflarea balonului.

6.3. Interpretri prin balan a de pl i a. Perspectiva monetarist Caracteristicile acestei abordri sunt urmtoarele: consider echilibrarea balan ei de pl i ca o problem prin excelen monetar, mrimea definitorie a balan ei n ansamblu fiind soldul rezervelor; consider economia ca dispunnd de stabilitate intrinsec, pe termen lung i, n acest sens, politica cursului de schimb destabilizeaz evolu ia ciclic a economiei; consider c orice cretere economic, avnd ca efect intrarea de rezerve n ar, determin o cerere mai mare de moned, ducnd la un sold pozitiv al balan ei. Aceast abordare presupune stabilitatea cererii de moned, care devine previzibil, prezumnd, totodat, c masa monetar are, n condi iile economiei deschise i ale cursurilor de schimb fixe, o natur endogen, ajustarea masei monetare, a ofertei de moned, fcndu-se n func ie de modificarea cererii de moned, iar componentele sale, moneda intern i rezervele externe, fiind considerate interanjabile. Soldul monetar devine locul de stabilire al echilibrului: pe pia a monetar orice excedent extern fiind refluxul unei cereri suplimentare de moned na ional, iar dac aceast cerere net nu este satisfcut cu moned proprie nou, prin credit intern, se produce o intrare de rezerve externe i invers. n general, dac creditul intern crete mult mai repede fa de evolu ia cererii de moned, se nate un deficit extern, creditul intern devenind o variabil instrumental a politicii monetare. n consecin , politica monetar asimilat controlului creditului intern are ca obiectiv de atins echilibrul extern. n ceea ce privete balan a de pl i, aceast abordare consider ajustarea balan ei ca fiind automat: orice dezechilibru extern tinde s dispar datorit efectelor ncasrilor reale, intrrilor de devize, varia ia acestor ncasri realizndu-se prin modificarea stocului nominal de moned, sub impactul dezechilibrului extern.
364

Consecvent unei viziuni pe termen lung, abordarea monetarist a echilibrrii balan ei de pl i contest posibilitatea de a influen a durabil balan a de pl i prin devalorizare, efectul devalorizrii, n condi iile constan ei politicii monetere, disprnd o dat cu revenirea pre urilor interne la nivelurile mondiale. b. Perspectiva keynesist Reechilibrarea balan ei de pl i este abordat i din perspectiv keynesian, n acest sens delimitndu-se trei abordri: abordarea prin multiplicator, de sorginte keynesian, care, prin introducerea aspectelor monetare, eviden iaz dependen a ratei dobnzii de cererea i oferta de moned, iar prin extinderea analizei la ansamblul balan ei, devine mai complex impactul creterii economice asupra intrrilor i ieirilor de resurse financiare, dar i asupra celor reale; abordarea prin elasticit i, eviden iaz influen a modificrilor pre urilor relative asupra compozi iei cheltuielilor i deci asupra cererii subiec ilor economici, ca efect al schimbrilor cursului de schimb i al micrii pre urilor. Devalorizarea i revalorizarea monedei au impact asupra pre urilor interne de import i de export, impact care depinde de elasticit ile cererii i ofertei. Pe lng ac iunea cursului asupra balan ei comerciale se eviden iaz i influen a acestuia asupra raportului de schimb, prin aceea c nrut irea raportului de schimb se constituie ca pre pltit de economia na ional pentru ameliorarea balan ei comerciale prin devalorizare. Concluzia acestei abordri este c raportul de schimb este cu att mai puternic supus impactului devalorizrii, cu ct elasticit ile cererii sunt mai mari, iar cele ale ofertei mai mici. n economiile contemporane ns, mecanismul ajustrii balan ei curente prin pre uri are o desfurare asimetric, n sensul c modificrile pre urilor relative nu se produc prin creteri i scderi absolute simultane n spa ii na ionale diferite, ci prin diferen ierea modificrilor ascendente ale pre urilor, ajustarea avnd loc, de regul, n sens infla ionist. abordarea prin absorb ie, consider balan a curent ca diferen dintre PIB-ul na ional i absorb ia intern a cheltuielilor realizate n spa iul na ional. Atunci cnd utilizarea resurselor este ridicat, devalorizarea poate declana, prin cererea suplimentar de bunuri autohtone, procesul infla ionist, care tinde s erodeze eventualele efecte pozitive. Totui, prin mbinarea politicii de curs cu reducerea componentei autonome a absorb iei, aceea care nu depinde de PIB, se poate ajusta dezechilibrul balan ei curente.
365

Sumarul capitolului
Teoria monetar se regsete ntr-o diversitate de constructe, concep ii, paradigme i teorii care abordeaz diferen iat, n func ie de determinan ii temporali, spa iali i conjuncturali ai teoriei, probleme esen iale ale realit ii monetare, precum valoarea monedei, cererea i oferta de moned, activismul sau neutralitatea monedei etc. Par ial sau total, teoriile monetare sunt derivate din teorii economice mai ample, chiar din teorii juridice sau politice, elaborate n spa iu i timp, determinate de conjuncturi socio-economice i, n acest sens, plasarea lor ntr-un cadru teoretic nfurtor este necesar pentru n elegerea i interpretarea teoriei, pentru sesizarea influen elor i continuit ilor, dar i a rupturilor i nout ilor, a inova iilor explicative i metodologice. Teoriile monetare clasice, derivate din clasicismul economic bazat pe competi ia pur, ini iativa privat i inexisten a iluziei monetare, sunt centrate pe valoarea monedei ntr-o viziune cantitativist, afirmnd c modificrile ratelor dobnzii asigur transformarea economisirii n investi ii, cheltuielile totale ale popula iei i firmelor fiind suficiente pentru a acoperi produc ia na ional n condi iile ocuprii depline. Aceste teorii, elaborate n perioada metalist a monedei, se circumscriu liberalismului ofertei de produse, moneda cu valoare intrinsec fiind considerat fie marf, precum n abordrile realiste, fie un semn al valorii, precum n abordrile nominaliste i conven ionaliste. Teoriile moderne ale monedei pot fi delimitate n trei abordri: abordarea cantitivist modern, dezvoltat prin modelele tranzac ional i al soldurilor monetare, sintetizate prin ecua ia schimbului, dar i prin marginalismul monetar, centrat pe echilibrul monetar, imaginat prin modelul IS-LM, realizabil pe cele dou pie e, a bunurilor i a monedei; abordarea keynesist, eviden iaz complexitatea factorilor determinativi ai cererii de moned, ai celor subiectivi ndeosebi, a nevoilor de moned pentru specula ie, venit i precau ie, elasticit ile monetare i ratele dobnzii cptnd relevan n modelul final al lui Keynes, dezvoltat i complicat de ctre Modigliani prin cele patru pie e i cele patru categorii de bunuri considerate, din care dou monetare; abordarea monetarist, ini iat de ctre Milton Friedman, n cadrul unui neocantitativism ajustat, eviden iaz activismul monedei n stpnirea infla iei, capacitatea stabilizatoare a cererii de moned, dar i
366

pericolele interven ionismului statal n economie, impactul infla ionist al crea iei monetare, promovnd n acest sens necesitatea regulilor monetare n dinamica ofertei de moned, monetarismul diversificndu-se n coli de sorginte neoclasic, evolund spre un neomonetarism moderat. Teoriile contemporane asupra monedei, se delimiteaz n dou categorii: neoclasice, precum anticipa iile ra ionale, n particular monetare i valutare, eviden iaz inutilitatea activismului monedei, sus innd o supraneutralitate monetar i, n acest sens, necesitatea unei politici monetare forte, restrictive pentru stpnirea infla iei; post-keynesiste, eviden iind impactul incertitudinii asupra teoriei monetare, afirm rolul minor al cererii n lupta mpotriva infla iei, accentund rolul ratei dobnzii i al multiplicatorului monetar n explicarea comportamentului monedei, impactul major al mprumuturilor bancare asupra cererii globale. Teorii monetare asupra infla iei, care afirm c infla ia este un fenomen monetar, ndeosebi pe termen lung, se delimiteaz n abordri monetariste, care sus in c expansiunea ofertei de moned este singurul factor al infla iei i abordri keynesiste care, sus innd c infla ia este determinat n principal de creterea ofertei de moned, eviden iaz ac iunea unor factori condi ionali hotrtori, precum fiscalitatea sau ocurile ofertei. Teorii monetare asupra cursului de schimb, avnd la baz teoriile clasice asupra cursului, se delimiteaz n trei categorii: teorii statistice, precum a parit ilor puterii de cumprare i a ratei dobnzii, care eviden iaz importan a arbitrajului pe pie e; monetariste, care afirm impactul monedei asupra echilibrului extern, al cursului asupra balan ei de pl i; a op iunilor de portofoliu, de sorginte neo-keynesist, care eviden iaz importan a substituirii dintre moned i alte active financiare, n func ie de rata dobnzii, n ajustarea cursului valutar; teorii dinamice, precum a anticipa iile valutare i a balonului speculativ, pornesc de la echilibrul pie elor i de la parit ile pe pia , eviden iind ns c fluctua iile de curs pot depi, datorit comportamentelor anticipative, mrimea fluctua iilor determinan ilor acestuia, genernd magnitudini i efecte cumulative greu de prevzut i de stpnit. Teorii asupra balan ei de pl i, fie de natur monetarist, care sus in rolul monedei n echilibrarea balan ei prin soldul rezervei, dar
367

afirmnd imposibilitatea echilibrrii pe termen lung a balan ei prin devalorizare, fie de natur keynesist, precum abordrile prin multiplicator, prin absorb ie sau prin elasticit i, care afirm importan a raportului de schimb, alturi de curs, n reechilibrarea balan ei, precum i impactul accelerator al devalorizrii asupra infla iei.

Termeni de referin
Anticipa ie monetar Clasicism monetar Liberalism clasic Modelul IS-LM Monetarism Neokeynesism monetar Paradigm Portofoliu Teoria cantitativ Balan de pl i Keynesism monetar Marginalism monetar Modelul tranzac iilor Neoclasicism Nominalism monetar Paritate Realism monetar Teorie monetar

Teste i ntrebri de autoevaluare


Care a fost principala problem monetar abordat de ctre teoria clasic? Ce se n elege prin nominalism monetar? Dar prin convenionalism monetar? Arta i diferen a. Care sunt factorii determinan i ai variabilit ii paradigmelor monetare? Eviden ia i deosebirile i asemnrile dintre urmtoarele grupe de teorii: anticiclice, structurale, conjuncturale, ale creterii, ale cererii, ale stabilizrii, ale ofertei, strategice. Explica i. Explica i, din punct de vedere monetar, diferen a dintre keynesism i monetarism i dintre fiziocra i i clasicismul monetar. Mercantilitii au avut o concep ie realist, metalist sau nominalist asupra monedei. De ce ? Care dintre cele dou curente de gndire ale cantitativismului clasic subliniaz importan a ratei dobnzii n realizarea echilibrului pe pia a mprumuturilor? Explicita i punctul dvs. de vedere. Explica i pozi ia teoriei clasice referitor la iluzia monetar. Care este, n modelul tranzac iilor, rela ia dintre M i V pe termen scurt i pe termen lung? Explica i. Arta i i explica i similitudinea formal dintre modelul Fisher i modelul Cambridge. Care dintre ele accentueaz cererea de moned?
368

Modelul IS-LM este de sorginte keynesist? Care sunt variabilele determinate la punctul de echilibru? Punctul de echilibru eviden iaz intersec ia cererii i ofertei de moned. Este adevrat? Explica i. Specifica i prin ce func ie este exprimat mobilul precau iei n ecua ia final a lui Keynes. Explica i. De ce monetarismul se inspir dintr-o viziune pe termen mediu? Ce variabil face legtura dintre avere i venit n modelul lui Friedman? Despre ce venit este vorba? Care sunt deosebirile dintre post-keynesiti i neoclasici? Ce i aproprie? Cum este determinat cursul de ctre indicii de pre , n teoria parit ii puterii de cumprare? Explica i, pe graficul din figura nr. 25, ce se ntmpl cu nivelul pre urilor, dac oferta de moned scade, de-a lungul curbei O1. Cum se ajunge la echilibru? Cum este determinat infla ia nalt, n viziunea keynesist, de ctre fiscalitate. Dar de ctre ofert? Cum se comport balonul speculativ n condi iile credibilit ii reduse a creterii cursului?

Bibliografie selectiv
Mark Blaug, Teoria economic n retrospectiv, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1992. Gheorghe Manolescu, Moneda i ipostazele ei, Editura Economic, Bucureti, 1997. Roger LeRoy Miller, Robert W. Pulsinelli, Modern Money and Banking, McGraww Book Company, New York, 1989. Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Addison-Wesley, New York, 1999. Ana Popa (coord), Teorie i politic monetar, Editura Economic, Bucureti, 2004. Pierre-Bruno Ruffini, Les thories monnetaires, Edition du Seuil, 1996. Victor Stoica, Petre Deaconu, Bani i credit, Editura Economic, Bucureti, 2003.

369

XI. POLITICA MONETAR

Scopul capitolului const n n elegerea con inutului politicii monetare, a fundamentelor sale teoretice i a locului su n configura ia politicilor economice, precum i a impactului acesteia asupra activit ii economice. Parcurgerea capitolului permite realizarea urmtoarelor obiective: Eviden ierea locului i con inutului politicii monetare; Delimitarea i explicitarea obiectivelor politicii monetare, a ierarhizrii acestora; Cunoaterea caracteristicilor instrumentelor monetare, a specificului utilizrii acestora; Examinarea abordrilor teoretice referitoare la impactul politicii monetare; Identificarea i diferen ierea canalelor de transmitere a impulsurilor monetare; Analiza limitelor politicii monetare i a poten ialului reglativ al acesteia. Introducere Politica monetar are ca prioritate asigurarea stabilit ii pre urilor, altfel spus, men inerea infla iei n limite favorabile unei dinamici economice centrate pe cretere echilibrat i, n acest sens, utilizeaz instrumente specifice, adecvate promovrii ac iunilor necesare realizrii unor obiective finale i intermediare, care s convearg spre mplinirea acestei priorit i. Obiectivele i instrumentele politicii monetare se circumscriu finalit ilor strategiei economice i intelor politicii economice, politica monetar integrndu-se n mix-ul de componente ale politicii economice, adecvate nevoilor conjuncturale i structurale ale dinamicii economice, ale coordonrii coerente i consistente a evolu iei economiei.
370

Excesul de politic monetar sau inadecvarea con inutului i instrumentelor sale sunt tot att de duntoare, adesea periculoase, ca i lipsa unei politici monetare. ntr-o economie autentic de pia , reglementat i institu ionalizat, politica monetar face parte din jocul func ional, opera ional i comportamental al economiei, al configura iei compozi ionale a subiec ilor economici activi. Evident, obiectivele i instrumentele, constrngerile i limitele, impulsurile i efectele politicii monetare capt caracteristici i specificit i corespunztoare situa iei economice, a mediului social i politic, na ional i interna ional, n care este promovat politica monetar, ns afirmarea politicii monetare ca un mijloc esen ial de interven ie a autorit ii n economie este evident n ultimii 50 de ani, indiferent de interpretrile teoretice referitoare la activismul sau neutralitatea monedei. Interna ionalizarea i globalizarea financiar i monetar, conexiunea complex a cursurilor valutare, transformarea profund a tranzac iilor, fluxurilor i produselor financiare, a formelor monetare confer politicii monetare un poten ial sporit de interven ie i reglare, pie ele monetare i financiare puternic interactive i reactive, fiind din ce n ce mai mult racordate la nevoile de reglementare, institu ionalizare, instrumentalizare i coordonare, altfel spus de reglare prin moned i instrumente monetare. Pentru a n elege mai bine acest capitol este preferabil i studierea urmtoarelor capitole: Banca Central; Teoria monetar; Interna ionalizarea monetar. 1. Politica monetar component a politicii economice Politica economic reprezint ansamblul principiilor i normelor care reglementeaz adoptarea deciziilor autorit ilor publice n scopul orientrii activit ii economice ntr-un sens considerat dezirabil de ctre o comunitate (na iune), precum i mijlocele, metodele i instrumentele folosite pentru asigurarea func ionrii economiei n sensul realizrii obiectivelor circumscrise orientrii stabilite. Conceptul de politic economic poate fi opera ionalizat n cmpul alegerilor economice ale unui agent economic particular statul, ac iunile acestuia circumscriindu-se unei re ele de obiective i instrumente complementare sau concurente, ntre care statul va trebui
371

s arbitreze. Statul este considerat a fi n afara economiei, ac ionnd asupra ei dup cum consider necesar, ra ionnd n termeni de costuri i beneficiu, ceilal i subiec i, productori, consumatori, ofertan i i solicitan i de munc etc. reac ionnd ntr-un mod adecvat, n raport cu informa iile i deciziile care le sunt transmise. n cadrul corpului teoretic al politicii economice, careul magic al obiectivelor promovate, de regul, prin politica economic: creterea economic, ocuparea deplin, stabilitatea pre urilor, echilibrul balan ei de pl i, continu s constituie o referin , ns obiectivele sunt considerate mult mai complexe, constatndu-se att o percepere cantitativ, ct i calitativ a acestora, plasnd dezbaterea referitoare la conflictul obiectivelor ntr-o perspectiv mai relaxant. Instrumentele politicii economice sunt i ele supuse unei revizuiri substan iale, anumite instrumente fiind prioritare, substituindu-se altora. n acest sens, de exemplu, cutarea unei flexibilit i a muncii, utilizarea unor politici locale de dezvoltare, interna ionalizarea circuitelor economice, sistematizarea aloca iilor industriale constituie contribu ii substan iale la revenirea spre un regim de cretere normal, politicile economice relativizndu-i astfel cele dou dimensiuni tradi ionale: macroeconomic i conjunctural, promovnd perspective mai descentralizate i mai structurale politici de ajustare pozitiv. Pentru a realiza obiectivele politicii economice se folosesc numeroase instrumente de interven ie, grupate astfel: Instrumente de interven ie direct: controlul direct al preurilor, salariilor, comer ului exterior; Instrumente de interven ie indirect: politicile economice i financiare (bugetar, fiscal, a veniturilor, comercial, a ocuprii, monetar); ntre instrumentele de interven ie indirect, politica monetar reprezint unul din instrumentele cele mai des utilizate, ea exprimnd ansamblul msurilor luate de ctre stat, prin Banca central sau autorit ile monetare, pentru realizarea echilibrului dintre cantitatea de moned i nevoile de moned, n scopul asigurrii permanente a lichidit ii economiei, exercitnd, prin instrumente monetare adecvate, o anumit influen asupra dezvoltrii economiei n sensul atingerii obiectivelor propuse, n principal stabilitatea pre urilor i favorabilitatea cursurilor valutare. Politica monetar semnific recunoaterea posibilit ilor de a ac iona prin moned asupra monedei i deci renun area la conceptul de neutralitate monetar.
372

n derularea ei, politica monetar trebuie s in cont de ac iunea sistemului bancar, care reprezint i exprim nevoile economiei, precum i de ac iunea Trezoreriei, care reprezint i exprim cerin ele statului. Domeniul de ac iune al politicii monetare este, n acelai timp, foarte larg i foarte precis. Prin moned, prin reglarea cantit ii de moned, se ac ioneaz pentru a controla lichiditatea i a satisface nevoile economiei, obiectivele politicii monetare confundndu-se, n anumite limite, cu cele ale politicii economice, pentru realizarea crora politica monetar ac ioneaz ca mijloc. Aceasta implic necesitatea de a asigura un maximum de coeren ntre instrumentele politicii monetare i celelalte instrumente de ac iune, n acest sens existnd o anumit ordine n ac iunea instrumentelor, determinat de ierarhizarea obiectivelor, obiectivele strict monetare reprezentnd obiective mijlocitoare pentru realizarea obiectivelor economice. Majorarea volumului de moned n circula ie nso ete sporirea volumului de bunuri i servicii, datorit rolului activ, incitator al monedei, expansiunea monetar fiind, n acest context, favorizat prin injectarea de mijloace de plat. ntr-o economie cu subutilizare a muncii majorarea lichidit ilor poate facilita relansarea economic, fiind necesar pentru aceasta ca investitorii i consumatorii s solicite aceste lichidit i, de regul, prin exprimarea unei cereri de credit. Dac un asemenea proces nu va aprea n mod spontan, ac iunea statului va deveni preponderent i efectul de antrenare se va manifesta prin creterea investi iilor i a cheltuielilor publice, finan ate prin deficitul bugetar, deci prin cererea de moned de ctre Trezorerie. n acelai timp ns, atunci cnd majorarea masei monetare este foarte rapid, poate s antreneze dezechilibre i reac ii n lan , o prea abundent distribuire a creditului determinnd o cerere de bunuri de consum i de investi ii, un proces de expansiune cumulativ, ca dup aceea, prin epuizarea stocurilor i n cazul n care oferta nu poate crete n acelai ritm cu cererea, s genereze creterea pre urilor i un deficit al balan ei comerciale. Pe plan interna ional exist un consens referitor la rolul major al politicii monetare n promovarea strategiei de stabilizare economic, fiind evident conexiunea dintre diferitele instrumente care sunt la dispozi ia autorit ilor publice. Analiza experien ei acumulate n materie de politici monetare n ultimele decenii, n rile dezvoltate, permite formularea urmtoarelor concluzii:
373

o politicile monetariste de austeritate au condus, ntr-adevr, la reducerea infla iei n toate rile, ns prin agravarea omajului, multiplicrii falimentelor, ncetinirii creterii economice; o relansare economic s-a ob inut prin politici monetariste suple, acceptndu-se un deficit bugetar prin care s se asigure sus inerea guvernamental a cererii de mrfuri; o ntr-o economie deschis, relansarea autarhic se confrunt imediat cu constrngeri externe ale balan ei; o reducerea infla iei a fost nso it, de regul, de creterea deficitului bugetar, infla ia nefiind totui generat unic de acest deficit, mul i al i factori determinnd infla ia; o politicile monetare centrate pe agregatele monetare au generat golirea de con inut a acestora, monetizarea activelor financiare constituind un impas al strategiilor monetare actuale; o politicile monetare egoiste, unilaterale au fost sortite eecului, instrumentele de politic monetar trebuind s se regseasc n programe multidimensionale de politic economic, care s utilizeze mix-uri de instrumente, inclusiv cele monetare. ntr-o formulare extins, politica monetar poate fi definit ca ansamblul interven iilor Bncii centrale sau ale autorit ilor monetare care se efectueaz asupra lichidit ii economiei, n scopul de a contribui, prin utilizarea tehnicilor i instrumentelor monetare, la realizarea obiectivelor politicii economice. Instrumentele utilizate de politica monetar sunt: instrumente i tehnici de interven ie direct sau reglementri bancare; instrumente i tehnici de interven ie indirect. Instrumentele interven iei indirecte sunt utilizate pentru controlul indirect asupra ofertei de moned, limitnd, pentru intermediarii monetari, accesul la lichiditatea Bncii centrale. Aceste tehnici, care vizeaz o interven ie global, se sprijin pe un triplu fundament: o dependen a sistemului bancar fa de Banca central; o corela ia existent ntre volumul de credite i nivelul activit ii economice; o caracterul elastic al cererii de credit fa de nivelul dobnzii. Instrumentele de interven ie direct asupra lichidit ii ac ioneaz prin modificarea valorii i volumului lichidit ilor de inute de ctre bnci i intermediari financiari, viznd sfere determinate ale rela iilor monetare i de credit, sprijinind orientrile politicii economice, mai ales prin prisma intereselor sistemului bancar nsui, a func ionalit ii i eficien ei sale.
374

2. Obiectivele politicii monetare 2.1. Obiectivele finale Politica monetar poate fi abordat utiliznd o gril de analiz specific a mijloacelor utilizate, care asigur deplasarea cadrului explicativ de la instrumente la obiective finale, conform urmtoarei secven e:
instrumente

obiective opera ionale obiective intermediare


obiective finale

n tabelul nr. 4 este prezentat concretizarea acestei forme de analiz, n cazul unor economii dezvoltate:
Tabelul nr. 4 Experien e privind obiectivele i instrumentele monetare ara Germania Fran a SUA Instrumente Rescontul Oferta de moned la rata variabil Pia a deschis Obiective opera ionale Rata dobnzilor pe termen scurt Rata dobnzilor pe termen scurt Rata dobnzilor pe termen scurt, Rezerve mprumutate Rata dobnzii pe termen scurt; Plafonarea creditelor Obiective intermediare M3 M2 Curs de schimb M 2, M 3

Japonia

Oferta de moned la rata variabil. Rescont

M2 + Certificate de depozit

Dac politica monetar vizeaz, asemntor politicii economice, realizarea unor obiective generale (expansiune fr infla ie, echilibrul balan ei de pl i, alocarea optim a resurselor), ea are ns i anumite puncte de aplica ie privilegiate, care constituie obiectivele intermediare i chiar, obiectivele opera ionale. n acest sens, rezumnd n termeni foarte simpli, ac iunea autorit ii monetare vizeaz, n mod nemijlocit, un obiectiv complex i anume realizarea unui nivel optim al creterii monetare (a cantit ii de moned), men inerea unui nivel stimulativ al ratei dobnzii i apropierea unui nivel favorabil al cursului de schimb, prima problem care trebuie rezolvat fiind aceea a definirii celor trei atribute: optim, stimulativ, favorabil.
375

Obiectivele finale ale politicii monetare coincid, cum s-a afirmat, cu acelea ale politicii economice generale, adic: stabilitatea pre urilor, echilibrul balan ei de pl i, creterea economic, utilizarea complet a factorilor, ceea ce a fost denumit careul magic. Optimizarea rela iei dintre cele patru obiective ale careului magic presupune existen a unui centru de gravita ie, n apropierea cruia valoarea unui indicator i amelioreaz dimensiunea. Problema generat n perimetrul politicii monetare este aceea c, apropiindu-se de optimul unui obiectiv, politica monetar se ndeprteaz simultan de optimele celorlalte obiective, de aceea, aceste patru obiective au fost diferit ierarhizate, n func ie de epoc, ar, regim politic. 2.2. Obiectivele intermediare Obiectivele intermediare sunt considerate obiective specifice politicii monetare. Prin obiectiv intermediar se definete un concept sau un agregat reprezentativ unui ansamblu de comportamente asupra cruia autoritatea monetar estimeaz c poate avea influen i asupra cruia apas cnd dorete s ating un obiectiv final, printr-o rela ie mai mult sau mai pu in cunoscut i mai mult sau mai pu in stabil. Obiectivul intermediar trebuie s reuneasc trei condi ii: o evolu ia sa este cunoscut ntr-o perioad vizat (disponibilitatea statistic); o evolu ia sa este corelat cu aceea unei variabile reale, considerat ca obiectiv final; o evolu ia sa este controlabil de ctre Banca central (care dispune de instrumente necesare). Obiectivele intermediare monetare sunt de trei tipuri: obiective cantitative, adic agregatele de moned sau de credit; rata dobnzii; cursul de schimb. Alegerea unui tip de obiectiv depinde de importan a relativ a diferi ilor factori care determin atitudinea autorit ilor monetare: o cile de control i interven ie oferite de cadrul institu ional; o caracteristicile intermedierii financiare i, ndeosebi, natura i amploarea circuitelor financiare, exterioare ale sistemului bancar; o structura i influen a sectoarelor nefinanciare (public, ntreprinderi, popula ie), n special deficitele i excedentele conturilor financiare ale acestora;
376

o abordarea teoretic, tradi iile bncilor centrale, ra iuni de ordin practic (de exemplu, disponibilitatea statistic); o cadrul administrativ i institu ional; o situa ia financiar a sectorului public. a. Obiectivele cantitative Oferta de moned, concretizat n cantitatea de moned pus la dispozi ia subiec ilor economici nebancari de ctre sistemul bancar, adic masa monetar, se structureaz n agregate monetare, mrimi monetare constituite conform gradului de lichiditate asemntor activelor monetare componente, abordarea agregatelor monetare viznd urmtoarele aspecte: o indicatorii monetari, care cuantific att instrumentele monetare, ct i obiectivele monetare, intermediare i opera ionale; o lichiditatea i ataarea ei agregatelor monetare, subiec ilor economici, economiilor na ionale i economiei interna ionale; o structurarea agregatelor monetare. Diversitatea tipurilor de agregate care pot constitui obiective cantitative ale politicii monetare, este prezentat fie ca nivel, fie ca dinamic (varia ie), n cadrul acestei diversit i distingndu-se trei categorii de agregate: agregate ale masei monetare; agregate ale monedei bncii centrale sau bazei monetare; agregate ale finan rii sau ndatorrii. Agregatele masei monetare Sunt luate n considerare agregatele monetare n sens larg (M3, L) sau restrns (M1, M2), ac iunea prin cantitatea de moned fiind, nainte de toate, o ac iune asupra structurii patrimoniului financiar, n scopul de a reduce indirect cererea de bunuri i servicii i anticipa iile inflaioniste, din aceasta decurgnd urmtoarele caracteristici: ea se refer, n primul rnd, la popula ie, principalul de intor de lichiditate i, n al doilea rnd, la ntreprinderi; exercitndu-i restric ia ntr-un mod difuz i indirect, prin intermediul comportamentelor portofoliilor, disponibilit ilor sau anticipa iilor, ea reclam, pentru a fi eficace, o anumit continuitate, nefiind adaptat la ac iuni conjuncturale sau contraciclice. permite stabilirea unui obstacol n fa a generalizrii sau dezvoltrii tensiunilor infla ioniste, fr a implica o ra ionalizare strict a mijloacelor de finan are, care ar putea avea un impact foarte brutal asupra activit ii.
377

Moneda central sau baza monetar Avnd n vedere disponibilitatea statistic a datelor din bilan ul Bncii centrale, sunt construite agregate compuse din elemente de pasiv ale acestuia, agregate utilizate ca obiective intermediare ale politicii monetare i definite n dou perspective: o fie integrate unui politici a bazei monetare (teoria multiplicatorului bazei monetare); o fie utilizate n rela ie cu o alt variabil real (PIB) sau financiar (un agregat mai larg); Varia iile bazei monetare pe care Banca Central le poate, n principiu, controla, determin, prin multiplicator, crea ia monetar a bncilor, ns instabilitatea multiplicatorului, precum i volatilitatea ratei dobnzii pe care o genereaz fac pu in utilizabil acest obiectiv n practic. Agregatele finan rii i ndatorrii Dificult ile ntlnite n interpretarea i controlul varia iilor agregatelor masei monetare au condus la examinarea rolului pe care l-ar putea juca agregatele finan rii i ndatorrii, ca obiective sau indicatori ai politicii monetare. Finan area economiei corespunde unei oferte de active financiare, datoria unui sector fiind activul financiar al altuia, dac se admite c agen ii nefinanciari nu sunt dispui s-i creasc nedefinit portofoliul lor de active financiare n raport cu venitul lor, exist o legtur ntre datorie i activitatea economic. n acest sens, pot fi definite diferite tipuri de agregate sau obiective: o agregate sau obiective ale masei monetare; o agregate sau obiective ale creditului intern net; o agregate sau obiective ale creditului interior total; o agregate sau obiective ale creditului global sau ale datoriei interioare totale. Creditul intern net se definete n raport cu un agregat de mas monetar, referindu-se, ca i agregatele de mas monetar, la schema de interac iune ntre sfera financiar i sfera real, de fapt, acest agregat nefiind dect o adaptare a obiectivelor masei monetare la condi iile particulare generate de regimul de schimb i deficitul balan ei de pl i. Agregatele creditului intern net sau expansiunii creditului naional pot fi uor legate de agregatele masei monetare, din care, prin construc ie, deriv.
378

Celelalte trei agregate se definesc independent de agregatele masei monetare schema interac iunii ntre sfera financiar i cea real, la care se refer agregatele finan rii diferind de cea referitoare la agregatele masei monetare b. Obiectivul ratei dobnzii Modelele teoretice integreaz influen a ratei dobnzii asupra venitului, economisirii i investi iei, din acest punct de vedere putndu-se presupune c rata dobnzii constituie un obiectiv intermediar al politicii economice n vederea atingerii nivelelor de activitate i de pre uri stabilite. Se pare totui c nici o ar nu re ine, cel pu in oficial, ratele dobnzii ca obiectiv intermediar, efectele varia iei ratelor dobnzii asupra economiei fiind intermediate de evolu ia variabilelor specifice (cursul de schimb, baza monetar), n acest sens, existen a unui releu sau unui indicator ntre ratele dobnzii i variabilele economice aprnd indispensabil majorit ii politicilor monetare. Totui, n practic, bncile centrale nu au pierdut total din vedere niciodat legturile directe ntre ratele dobnzii i variabilele economice i, dac a fost cazul, au preferat, n diverse grade, s accepte derapaje ale obiectivelor intermediare. Ca obiectiv opera ional sau intermediar, rata dobnzii confer politicii monetare fie un caracter infla ionist, fie unul defla ionist, n func ie de sensul corela iilor dintre variabilele economice i monetare interactive, de exemplu, caracterul defla ionist poate fi vizualizat prin urmtorul sens corelativ: creterea ratei de refinan are de ctre Banca central creterea ratelor dobnzii la creditele bncilor comerciale restrngerea volumului de credite reducerea cererii de mas monetar reducerea ratei infla iei. c. Obiectivul cursului de schimb Acest obiectiv s-a concretizat n: flotarea pur, fr interven ii guvernamentale; aprarea unei parit i n cadrul sistemului ratelor de schimb; fixarea unui obiectiv n termenii ratei de schimb reale (flotare administrat, revalorizarea sau devalorizarea controlat n func ie de divergen ele ratei infla iei sau de al i indicatori, cum sunt costurilor salariale). Rolul cursului de schimb ca obiectiv monetar intermediar este controversat, deoarece n economiile dezvoltate cursul nu pare a fi un
379

obiectiv- int rezonabil, el variind n func ie de pia , de evolu ia economiei na ionale i interna ionale, ns dificult ile ntmpinate de ctre rile deschise spre exterior n aplicarea unei politici monetare autonome le-au condus la fixarea obiectivului ratei de schimb ca principalul obiectiv intermediar (Canada, Belgia, Suedia), n prezent, toate rile acordnd o importan mai mare ratei de schimb. d. Obiectivele PIB nominal n cursul ultimilor ani autorit ile monetare din numeroase ri au fost nevoite s-i aplice politicile monetare n condi ii excep ional de dificile i incerte determinate de: o contextul fragilit ii financiare interne (deteriorarea situa iei financiare a ntreprinderilor) i interna ionale (criza ndatorrii anumitor ri); o necesitatea, pentru anumite ri, stimulrii relansrii economice fr a pune n pericol progresele realizate n lupta contra infla iei; o interdependen a pie elor financiare i instabilitatea fluxurilor de fonduri (micri de capitaluri); o inova iile financiare, apari ia de noi produse financiare i dificult i de interpretare a semnifica iei i implica iilor posibile ale varia iilor agregatelor monetare i a altor indicatori. Toate aceste incertitudini au antrenat apari ia: o unei strategii de norme multiple; o unor propuneri privind noi obiective: PIB nominal, masa monetar mondial. S-a propus ca politica monetar s se orienteze dup evolu ia PIB nominal, supravegherea varia iilor cantit ii de moned i a vitezei de rota ie n func ie de PIB nominal constituind un obiectiv fezabil. Obiectivele opera ionale reprezint inte pe termen scurt, pe care Banca central le poate atinge mai repede dect pe cele intermediare, constituind etape pe calea spre realizarea acestora din urm, o int opera ional putnd fi orice variabil financiar pentru care Banca central stabilete anumite valori, nivele, limite de evolu ie i dispune de instrumente pentru a ac iona zilnic n sensul atingerii acestora. Aceste obiective pot fi: de natur monetar, viznd controlul bazei monetare prin stabilirea unei rate de cretere a masei monetare, asigurarea stabilit ii cantit ii de moned avnd efecte pozitive asupra pre urilor, a infla iei; de natura creditului, viznd rata dobnzii pe termen scurt sau rata de refinan are practicat de ctre Banca central, creterea acestor
380

rate avnd efect defla ionist, prin reducerea masei monetare, a creditrii i deci a creterii economiei, reducerea ratei avnd efect infla ionist. Alte obiective opera ionale pot fi: stabilirea unor rezerve suplimentare, plafonarea ratei de cretere a creditelor, conservarea unei anumite parit i a monedei na ionale. 3. Instrumentele politicii monetare Regula esen ial a politicii monetare afirm c fiecrui obiectiv intermediar adoptat trebuie s-i corespund un instrument pentru atingerea acestuia, dac numrul instrumentelor este mai mic dect cel al obiectivelor apare problema conflictului obiectivelor. Distinc ia eviden iat ntre instrumente indirecte, care ac ioneaz asupra pie elor i instrumente directe, care ac ioneaz asupra institu iilor, a subiec ilor financiari, este relaxat n practic, rela ia instrument-obiectiv suferind de o anumit imprecizie, ac iunea unui instrument asupra unui obiectiv fiind condi ionat de comportamentul celorlalte obiective. Pentru a ncerca s influen eze evolu ia masei monetare i pe cea a ratei dobnzii, puterile publice dispun de un ansamblu de mijloace de interven ie, care pot fi grupate n dou categorii importante: o primele vizeaz realizarea rolului pe care Banca central l are n asigurarea echilibrului lichidit ii bancare. o secundele constau, din contr, n utilizarea procedurile administrative pentru a restrnge sau a limita dezvoltarea activit ii bncilor, acestea fiind controale cantitative, n cadrul crora plafonarea creditului este, n mod natural, cel mai important. n plus, ac ionnd n rela iile cu exteriorul, pentru a proteja moneda na ional pe pie ele valutare, autorit ile monetare dispun de instrumente de interven ie valutar specifice. Opera ional, instrumentele politicii monetare se pot structura astfel: instrumente cu ac iune asupra monedei centrale: o opera iuni pe pia , cu rate variabile de dobnd: contingentarea cantit ii de moned central; ac iuni asupra costului monedei centrale, rata dobnzii. o rescontarea: plafonarea (cantitate) sau rata scontului (cost); o avansuri acordate statului i bncilor pe titluri financiare: plafoane sau cost;
381

o credit ncruciat (swap) devize/moned na ional; o transferuri ntre contul de trezorerie al Bncii centrale i conturile acesteia la bnci; o rezerve obligatorii asupra depozitelor sau/i creditelor bncilor. instrumente care afecteaz direct activele sau pasivele bncilor, aceste instrumente mbinnd adesea preocuprile de selectivitate cu obiective cantitative globale: o contingentarea (limitarea) creditului bancar sau finan rilor; o limitarea (restric ionarea) depozitelor remunerate; o rate de bilan (raportul credite/fonduri proprii); o portofoliu minim pentru anumite titluri, precum obliga iuni, bonuri de tezaur etc.; o controlul emisiunii pe pia a financiar; o fixarea anumitor rate debitoare sau creditoare. instrumente de control al opera iunilor cu strintatea: o controlul valutar: mprumuturi externe autorizate, pia valutar dubl, pia devize-titluri, reglementarea pozi iei externe a bncilor, re inerea valutei de ctre Banca central etc.; o reglementri asupra dobnzilor vrsate pentru depozitele nereziden ilor i nivelul ratelor; o rezervele obligatorii asupra depozitelor nereziden ilor; o interven ii pe pia a valutar. 3.1. Ac iunea asupra lichidit ii bancare Dup cum s-a eviden iat, Banca central este ntotdeauna asociat crea iei monetare, datorit legturii care exist ntre cantitatea de moned central i cantitatea de moned n circula ie. Fiind singura institu ie car emite moned central i care determin condi iile n care este satisfcut lichiditatea bancar a bncilor, Banca central poate influen a prin aceasta condi iile distribuirii i, deci, ritmul crea iei monetare. Banca Central ac ioneaz asupra lichidit ii bancare ncercnd s regleze cantitatea de moned central pe care o pune la dispozi ia bncilor, fcnd s varieze costul acestei monede centrale prin utilizarea a trei instrumente: taxa scontului; interven ii pe pia a monetar; rezervele obligatorii.
382

Caracteristica acestei ac iuni este aceea c poate genera fluctua ii foarte puternice ale ratei dobnzii, conform regulii c acela care controleaz cantit ile, nu poate controla i pre urile, dac nu i asum acest risc aceast politic fiind pndit de eec. Succesul acestui tip de ac iune presupune reunirea unor condi ii att n ceea ce privete comportamentul bncilor, ct i n ceea ce privete mijloacele de ac iune ale bncii centrale, precum, conservarea de ctre bnci a unor rezerve libere suficiente stoprii expansiunii creditelor, n caz contrar Banca central consolidnd sistemul rezervelor obligatorii sau pe cel al depozitelor la vedere. a. Taxa (rata) scontului Taxa scontului reprezint dobnda uzual pentru creditele acordate de ctre banca de emisiune n cadrul opera iilor de rescontare. n cadrul economiei de pia exist multiple valori ale ratei dobnzii, ns innd seama de diversitatea condi iilor de creditare se formeaz o rat medie a dobnzii, toate aceste valori diferite ale dobnzii se afl la o distan dat de taxa scontului, la orice modificare a ei diversitatea ratelor dobnzii variind concertat. Rescontul se poate defini, pentru banca de emisiune, ca o achizi ie ferm, cu plata imediat, a unor crean e, la termen, prezentate de bncile comerciale. Opera iunile de rescontare se caracterizeaz prin trsturi semnificative: o se desfoar pe baza unei rate a dobnzii fixe, stabilite de ctre banca de emisiune, cunoscute n prealabil, a crei viabilitate este de durat, nivelul acesteia fiind determinant n orientarea bncilor solicitante; o ini iativa opera iunilor i oportunitatea lor sunt hotrte de bncile comerciale, banca de emisiune avnd un rol pasiv, de a rspunde acestor solicitri; o furnizeaz la nevoie lichidit i bncilor comerciale. Nivelul dobnzii la care se efectueaz aceste opera iuni sunt semnificative n raporturile de recreditare dintre bncile comerciale i banca de emisiune i reprezint un factor hotrtor al pie ei creditului. Pozi ia ratei scontului n cadrul eafodajului de dobnzi ale pie ei determin i utilizarea ei ca instrument al politicii monetare i de credit. n principal, ac iunea taxei scontului influen eaz pia a capitalurilor, sfera creditului i, respectiv, ritmul desfurrii activit ii economice n ansamblu ei.
383

Astfel, scderea taxei scontului determin diminuarea general a dobnzilor, sporete eficien a utilizrii creditelor pe baza angrenrii de capitaluri suplimentare. Dimpotriv, creterea taxei scontului genereaz sporirea general a dobnzilor, are ca efect nrut irea condi iilor de ob inere a creditelor i duce la scderea profiturilor pentru cei ce utilizeaz capitaluri suplimentare i, n consecin , ntreprinztorii vor manifesta pruden n dezvoltarea activit ii lor, vor renun a la o parte a creditelor. Manevrarea taxei scontului ac ioneaz, de asemenea, asupra capitalurilor strine. Scderea taxei scontului duce la emigrarea capitalurilor strine i chiar a unor capitaluri indigene, lsnd sarcina nviorrii economice numai pe seama capitalurilor interne rmase. Dimpotriv, creterea taxei scontului i a nivelului general de dobnzi atrage ns n ar capitaluri strine, crendu-se astfel o abunden de capitaluri strine, contracarnd rapid efectele restrngerii accesului la credite. Efectele manevrrii taxei scontului asupra afluxului i refluxului capitalurilor strine implic recurgerea la aceast metod n scopul echilibrrii balan ei de pl i. De pild, creterea taxei scontului atrage dup sine o invazie a capitalurilor strine i are, pe moment, un efect binefctor n echilibrarea balan ei de pl i. Afluxul capitalurilor, determinat astfel, poate ns veni n contradic ie cu cerin ele conjuncturii dezvoltrii economice i, ndeosebi, cu obiectivele politicii economice i de credit viznd influen area acestei conjuncturi. Rezult, deci, c n condi iile unei ideale func ionrii a mecanismului de influen are, prin manevrarea taxei scontului, factorul capital strin poate restrnge substan ial efectele pozitive ateptate. b. Opera iuni pe pia (open market) Politica open market este istoricete nso itoarea fireasc a politicii de rescont, ambele avndu-i originea n economia englez, unde se foloseau complementar pentru asigurarea sensului dorit n evolu ia lichidit ii, creditului i dobnzii. Trsturile specifice opera iilor la pia a liber sunt: o nivelul dobnzii practicate variaz n func ie de evolu ia pie ei, fiind determinat de orientarea pe care banca central dorete s o impun; o n desfurarea opera iunilor banca central are un rol activ, ea ini iaz alimentarea pie ei monetare cu lichidit i, n special prin oferte proprii; o opera iile pe pia a liber au un dublu sens: n timp ce opera iile de rescont se limiteaz numai la alimentarea cu lichidit i a bncilor
384

comerciale, opera iile pe pia a liber permit bncii de emisiune, deopotriv, s acorde credite, dar i s mprumute pe aceast pia , reducnd astfel lichidit ile bncilor i, prin aceasta, ale economiei na ionale. Astfel politica de open market reprezint interven ia Bncii centrale pe pia a monetar, zis pia a liber sau deschis (fa de alte pie e ale creditului din economie care sunt, mai mult sau mai pu in, controlate), pentru a crete sau a diminua lichidit ile agen ilor ce opereaz pe aceast pia , deci posibilit ile lor de acordare a creditului i de crea ie a monedei scripturale. Crean ele ce fac obiect tranzac iilor pe pia a liber sunt diferite: efecte de comer , warante, bonuri de tezaur, efecte de mobilizare a creditelor ipotecare i de consum etc. n multe ri, cele mai frecvente crean e ce fac obiectul opera iilor pe pia a liber sunt bonurile de tezaur. Interven ia bncii de emisiune pe pia a liber conduce la o redistribuire, a lichidit ilor prin efectele sale, ntre banca de emisiune i bnci, aceast important redistribuire avnd un rol important n influen area plasamentelor de credit n economie. c. Rezervele obligatorii Sistemul rezervelor minime obligatorii, instituit din necesitatea de a asigura o lichiditate minimal, const din obliga ia bncii care constituie depozite s consemneze n conturile sale deschise la banca de emisiune o sum dimensionat, de regul, prin cote procentuale. aplicate la volumul depozitelor. Printr-o asemenea opera iune are loc, de fapt, un transfer de resurse de la bncile de depozit la banca de emisiune. Sistemul rezervelor minime obligatorii ndeplinete o func ie important n cadrul economiei contemporane, ca instrument al politicii monetare i de credit. Aa cum s-a artat, rata rezervelor obligatorii, potrivit dimensiunii sale (stabilite procentual) determin un anumit raport ntre volumul depozitelor i volumul creditului ce se poate acorda pe baza acestor resurse de creditare, modificarea nivelului ratei minime obligatorii avnd ca efect modificarea acestui raport. Sistemul rezervelor minime constituie una din msurile guvernamentale, care, n raport de interesele conjuncturale, pot fi utilizate fie pentru creterea volumului creditului acordat n economie, determinnd astfel intensificarea activit ii economice (prin reducerea rezervei
385

minime), fie pentru scderea volumului creditelor acordate economiei i atenuarea dezvoltrii activit ii economice (prin creterea rezervei minime obligatorii). Intervenind n sensul creterii sau scderii coeficien ilor rezervei minime obligatorii, se ajunge la o anumit schimbare a costului creditului pentru bnci, att prin modificarea posibilit ilor de plasare pe pia a monetar, ct i prin nsui costul diferit al resurselor (func ie de care se stabilesc rezervele neremunerate), ac ionnd ca instrument de control al lichidit ii bncilor i, indirect, asupra lichidit ii economiei. Dincolo de obiectivul principal de a permite bncii de emisiune s ac ioneze asupra crea iei monetare prin influen area comportamentului n creditare al bncilor, rezerva minim obligatorie este utilizat i n alte scopuri colaterale. Modificarea coeficien ilor rezervei minime obligatorii poate avea drept scop neutralizarea unor consecin e ale intrrilor i ieirilor de devize. Totodat, diminuarea rezervei permite micorarea costului creditului, n cadrul unei politici de relansare, men innd n acelai timp o rat a dobnzii ridicat, pentru a evita ieirea de devize. Modificrile coeficientului de rezerv permit deci de a corija, n sensul dorit de autorit ile monetare, efectele varia iei lichidit ii i de a ntri ac iunea de interven ie a bncii centrale pe pia a monetar, aceste modificri dovedindu-se a fi un instrument ce afecteaz imediat i autoritar disponibilit ile bancare i rentabilitatea opera iunilor bncilor. De asemenea, practica a demonstrat c modificrile sunt importante mai mult ca expresie (mesaj) a interven iei, dect prin mrimea lor, fiind adesea nso ite i de alte msuri de influen are pe pia a monetar. n ultimul timp, o serie de cauze ac ioneaz n sensul restrngerii utilizrii acestui instrument. Declinul rezervelor obligatorii este strns legat de fenomene ce adesea s-au dezvoltat tocmai pentru a contracara efectele nedorite ale acestei politici (exportul de capital, deslocalizarea opera iunilor bancare, dezintermedierea etc.). Manevrarea ratelor rezervelor, aa cum s-a vzut, e un instrument de influen asupra creditului prin decizia administrativ i cu consecin ele selective asupra activit ii de creditare, aa explicndu-se de ce, n cele din urm, bncile prefer msuri mai pu in directe, dar mai globale, cum este open - market-ul.
386

3.2. Ac iunea asupra creditelor a. Selectivitatea creditelor Selectivitatea creditelor urmrete controlul, nu al volumului, ci al orientrii creditelor bancare n direc ia dorit de stat. Selectivitatea a fost puternic intensificat la nceputul anilor 80, n cadrul programelor de combatere a infla iei, adoptate n acea perioad ntr-o serie de ri dezvoltate, n prezent vorbindu-se, dimpotriv, despre o anumit banalizare a creditelor. Pentru a ncuraja bncile i celelalte institu ii financiare s finan eze sectoarele numite prioritare (la scar na ional sau regional), statul utilizeaz diverse formule: avantaje fiscale, dobnzi bonificate, deschiderea unor facilit i de refinan are, garantarea creditelor de ctre organisme oficiale, alocarea de fonduri pentru dobnd redus etc. Selectivitatea reflect, aadar, la scar na ional i local, intensificarea controlului exercitat de instan ele diriguitoare asupra modului de finan are a economiei, antrennd o cretere a complexit ii modalit ilor de finan are. b. Controlul creditelor n logica interven iilor cantitative asupra ritmului de cretere a masei monetare, autorit ile din unele ri aplic modalit i de control direct al creditelor bancare, cu ajutorul unui sistem numit, de obicei, plafonarea, limitarea creditelor. De fapt, deoarece creditele bancare nu constituie singurul canal de emisiune a monedei, plafonarea creditelor este nso it de un control asupra tuturor celorlalte contrapr i ale masei monetare. Plafonarea creditelor este limitarea, decis pe cale reglementar, a ritmului de cretere a volumului creditelor acordate de bnci, n raportul cu anul precedent, luat ca an de baz, ritmul de cretere a volumului creditelor bancare fiind determinat, de regul, de ritmul de cretere prevzut al altor contrapr i ale masei monetare, precum soldul bugetului de stat i soldul balan ei de pl i externe. Aceast limitare nu poate fi realizat dect dac se prevd anumite sanc iuni pentru bncile care nu o respect i, fiind vorba despre bnci, sanc iunile respective nu pot fi dect de natur financiar. n practic, principala sanc iune const n obligarea bncilor care depesc ritmul de cretere prescris s constituie rezerve suplimentare, al cror mod de calcul le face rapid intolerabile, cci, pentru a constitui aceste rezerve suplimentare, bncile vor suferi o pierdere de capital (diminuarea portofoliului lor de titluri) i vor suporta un anumit cost financiar.
387

Avantajul principal al plafonrii este extrema sa eficacitate. n cazul n care anumite dezechilibre din economie pot fi eliminate prin reducerea ritmului de cretere a masei monetare, atunci controlul creditelor este, fr ndoial, instrumentul cel mai adecvat pentru realizarea obiectivului amintit. Inconvenientele plafonrii creditelor sunt foarte importante, ceea ce explic utilizarea acestui sistem pe scar redus n rile dezvoltate. n primul rnd, n acest caz, ritmul de cretere al volumului total al creditelor bancare este o mrime artificial, care nu ine seama nici de necesit ile economice, nici de poten ialul de creditare al bncilor; n al doilea rnd, plafonarea denatureaz concuren a dintre institu iile bancare, mpiedicnd bncile s-i sporeasc partea lor din pia ; iar n al treilea rnd, prin fixarea de norme diferen iate n func ie de sectorul de activitate, plafonarea paralizeaz ini iativa bncilor. c. Presiunea moral Presiunea moral este susceptibil s influen eze volumul creditelor, atunci cnd, de exemplu, reprezentan ii bncii centrale i exprim nemul umirea fa de faptul c anumite bnci comerciale ncalc dispozi iile lor. n aceste cazuri, conductorii bncilor comerciale sunt convoca i la discu ii, n cadrul crora reprezentan ii bncii centrale le comunic dezacordul lor fa de politica de afaceri a bncilor comerciale n cauz, fcnd totodat apel la spiritul civic al conductorilor bncilor respective. De asemenea, cu aceste prilejuri, pot fi sugerate anumite represalii, cum ar fi reducerea n viitor a accesului la refinan area bncii centrale sau verificarea drastic de ctre inspectorii acesteia din urm a eviden elor bncilor comerciale refractare. 4. Impactul politicii monetare n condi iile unor fluctua ii semnificative ale produc iei, ale PIB, reflectate n ratele omajului i a infla iei, precum i n instabilit ile care le nso esc, politica monetar se confrunt cu problema alegerii instrumentelor monetare adecvate reducerii acestor fluctua ii. Pentru aceasta trebuie realizat o evaluare corect a utilizrii i efectelor acestor instrumente asupra economiei, n acest sens fiind necesar cunoaterea mecanismelor prin care politica monetar afecteaz economia, ceea ce eviden iaz legtura dintre sistemul financiar (institu ii, pie e, instrumente) i teoria monetar.
388

4.1. Evaluarea utilizrii i a efectelor politicii monetare Evaluarea rela iei dintre dou variabile, a impactului uneia asupra alteia, se face prin dou abordri: abordarea structural, care explic, prin construirea unui model teoretic, canalele prin care o variabil afecteaz o alt variabil; abordarea empiric, ce eviden iaz rela ia direct, concret dintre cele dou variabile. Referitor la impactul monedei asupra economiei, keynesitii se concentreaz asupra abordrii structurale, pe cnd monetaritii agreeaz abordarea empiric, acetia din urm acordnd o mai mare importan , dect primii, efectelor variabilelor monetare asupra economiei, asupra variabilelor reale. a) Modelul structural Analiznd modalit ile prin care oferta de moned afecteaz activitatea economic, keynesitii construiesc un model structural constituit dintr-un ansamblu de ecua ii care descriu comportamentul firmelor i al consumatorilor n economie, eviden iind canalele prin care politica monetar afecteaz venitul i cheltuiala n economie. Sintetic, mecanismul de transmitere este urmtorul:
Oferta de moned (M)

rata dobnzii (r.d) investi iile (I) PIB (Y)

Transmiterea influen ei de la M la Y se realizeaz prin r.d. i I. Modelul structural, n msura n care surprinde corect func ionarea economiei i canalele de transmitere a politicii monetare, are urmtoarele avantaje: o evalund n mod separat mecanismele de transmitere, se ob in argumente mai credibile referitoare la efectele monedei asupra activit ii economice, asupra mrimii i sensului efectelor; o cunoscnd modul cum modificrile variabilelor monetare afecteaz activitatea economic, se pot face predic ii mai exacte asupra efectelor; o cunoscnd modul cum func ioneaz economia, se poate prezice cum modificrile institu ionale pot afecta legtura dintre M i Y. Dac, de exemplu, se n elege c ctigurile din depozitele de economii afecteaz cheltuielile consumatorului, se poate afirma c oferta de moned care afecteaz rata dobnzii va influen a veniturile i cheltuielile, deci pe Y. Aceste avantaje ale modelului structural subzist numai dac se cunoate structura corect a modelului, dac mecanismele de transmisie
389

sunt bine n elese, n caz contrar impactul lui M asupra lui Y va fi denaturat. De exemplu, accentund canalul investi ional i neglijndu-l pe cel mai important, cheltuielile de consum, keynesitii diminueaz importan a politicii monetare n influen area activit ii economice. b) Modelul comportamental Monetaritii eviden iaz empiric, econometric, dac micrile lui M sunt nso ite de micri ale lui Y, neinteresndu-se de func ionarea economiei, considerat o cutie neagr i de aici trgnd concluzii referitoare la efecte, la impactul modificrilor lui M asupra economiei. Monetaritii afirm c mecanismele de transmitere sunt diverse i n schimbare, abordarea structural neputndu-le surprinde corect i complet i deci c eviden ierea empiric a influen ei modificrii lui M asupra lui Y este mai adecvat evalurii efectelor politicii monetare asupra activit ii economice. ns, aceast abordare poate sugera efecte acolo unde nu este cazul, deoarece o corela ie sau o succesiune temporal nu nseamn cauzalitate, adesea interpretarea corela iei inverseaz cauzalitatea real sau nu ia n considerare un al treilea factor, care determin micarea corelat a celor dou variabile, monetar i real i, n acest sens, controlul ofertei de moned nu ajut controlul produc iei, al activit ii economice. 4.2. Primele dovezi referitoare la impactul monedei Primii keynesieni considerau politica monetar ca neinfluen nd micrile agregatului produc iei i deci neafectnd ciclul de afaceri, aceast opinie fiind sus inut de urmtoarele eviden e: s-a observat c n timpul marii crize din 1933, politica monetar a determinat scderea ratei nominale a dobnzii i prin aceasta a stimulat investi iile, deci cererea agregat, neavnd un rol contractiv asupra economiei, keynesienii au tras concluzia c schimbrile din oferta de moned nu au efecte asupra agregatului produc iei; primele studii empirice nu au eviden iat efecte semnificative ale micrilor ratei nominale a dobnzii asupra investi iilor, care se presupunea c sunt propagate prin canalul de transmitere a modificrilor ofertei de moned asupra cererii agregate, trgndu-se concluzia c aceste efecte nu exist; s-a observat c deciziile de investi ii ale oamenilor de afaceri nu sunt influen ate de ratele de pia ale dobnzii, confirmndu-se c nu este legtur ntre ratele dobnzii i investi ii.
390

La nceputul anilor 60, monetaritii, prin Friedman, au criticat interpretarea primilor keynesieni, artnd, printr-un studiu istoric asupra evolu iei economiei americane, c politica monetar din timpul marii crize a fost destul de restrictiv, caracterizat prin falimente bancare, declinul ofertei de moned i chiar scderea ratelor dobnzii la unele titluri financiare fiind nso it de creterea ratelor la altele, aceste creteri fiind eviden iate chiar n perioada de vrf a crizei. n perioadele de anormalitate economic nu exist o singur rat nominal a dobnzii caracteristic pentru toate mprumuturile, ci rate diferen iate pe categorii de titluri, fiecare cu micarea lui special i adesea chiar dac rata nominal este n declin, costul real al mprumutului poate fi ridicat, datorit infla iei, situa ie existent n perioada marii crize. O legtur slab ntre rata nominal a dobnzii i cheltuielile de investi ii nu exclude o legtur strns ntre investi ii i rata real a dobnzii, rata real fiind mai relevant pentru deciziile de investi ii dect rata nominal, concluzia criticii lui Friedman constnd n aceea c dac rata nominal are un efect slab asupra investi iilor, asta nu exclude un efect puternic al schimbrilor n oferta de moned asupra investi iilor i deci, asupra cererii agregate. Dovada empiric a efectelor puternice ale monedei asupra activit ii economice mbrac trei forme: dovada derulrii, care arat c dac micarea unei variabile este urmat de micarea alteia, adic dac creterea ofertei de moned influen eaz relativ ciclul de afaceri, aceast influen se realizeaz cu un ecart temporal de 5-24 de luni. n acest caz, pentru a fi cauza modificrii activit ii economice, modificarea ofertei de moned ar trebui s fie un fenomen independent, neinfluen at de activitatea economic sau de un al treilea factor, care influen eaz i activitatea economic. Din pcate, aceast condi ie este greu de realizat n cunoaterea economic, existnd i posibilitatea ca activitatea economic s fie cauza modificrii ofertei de moned. Aceast dovad, a derulrii n timp, poate conduce la concluzii greite, deoarece prin modul de alegere a cauzei n timp, n perioada derulrii, se induce interpretarea efectelor de la o variabil la alta. Astfel, pe o perioad istoric, urcuurile i coborurile ofertei de moned, a ratei de modificare a acesteia i ale produc iei, ale activit ii economice se succed, alegerea variabilei prioritare, a cauzei, fiind op iunea cercettorului, variabila determinant fiind greu de interpretat. dovada statistic, examineaz corela ia dintre moned i produc ie, sau cheltuiala agregat prin teste statistice care s verifice
391

aceast corela ie. n acest sens, este construit un model de tip keynesian n care investi ia i cheltuiala guvernamental formeaz aditiv o variabil independent, A, verificndu-se pe date statistice corela ia dintre A i oferta de moned, M, pe de o parte i Y, adic cererea agregat, pe de alt parte, testele dovedind c ntre M i Y corela ia este puternic, prin aceasta invalidndu-se afirma ia keynesian a determinrii lui Y de ctre cheltuiala de investi ii i cheltuiala guvernamental. Dovada statistic se confrunt cu urmtoarele obiec ii: o poate con ine cauzalitatea invers sau al treilea factor cauzal; o modelul keynesian este simplificat, acesta avnd n sine multe ecua ii, dovada statistic referindu-se la o ecua ie pu in semnificativ pentru efectele cheltuielilor autonome, de investi ii i guvernamentale, modelul incluznd i efectele altor variabile; o dimensionarea cheltuielilor autonome, A, poate face abstrac ie, n viziunea monetarist, de elementele semnificative pentru relevan a modelului keynesian, precum cheltuielile militare, corecta dimensionare a acestor cheltuieli permi nd o mai bun testare a acestui model, pn n prezent ns diferitele ci de determinare a cheltuielilor autonome nu a dovedit ntietatea uneia din cele dou abordri. dovada istoric a reprezentat un argument puternic al pozi iei monetariste, eviden iind c marea criz a fost cauzat de dezechilibrul brusc al ofertei de moned, generat de panica bancar. Totui, aceast dovad con ine o trstur care o diferen iaz de celelalte dou i anume, existen a unor episoade n care schimbarea n oferta de moned apare ca o variabil exogen, eliminnd posibilitatea cauzalit ii inverse. De exemplu, aa cum s-a ntmplat n anii `36-`37, creterea ratei rezervelor obligatorii a determinat scderea ofertei de moned, urmat de o recesiune sever n anul urmtor, astfel c o variabil monetar exogen a determinat declinul economiei. Dovada istoric a mai eviden iat asemenea episoade, dovedind c modificarea ratei de cretere a ofertei de moned are impact asupra agregatului produc iei, studii pe serii de date istorice mai recente, utiliznd tehnici statistice mai sofisticate, argumenteaz c schimbarea politicii monetare are un impact important asupra economiei. Recunoaterea faptului c moneda, politica monetar influen eaz activitatea economic nu nseamn c trebuie acceptat pozi ia care sus ine c moneda reprezint totul. Nuan ndu-i pozi iile, keynesienii se apropie de monetariti, adoptnd o pozi ie intermediar, compatibil cu modul de analiz a cererii i ofertei agregate, acceptnd, n acest fel,
392

c moneda, fiscalitatea, exporturile nete, spiritul de ctig contribuie la fluctua iile cererii agregate. n acest sens, convergen a monetarist i keynesian n ceea ce privete importan a monedei se regsete n noua teorie a fluctua iilor agregate, numit teoria ciclului real de afaceri, care afirm totui existen a cauzalit ii inverse, de la ciclul de afaceri la moned, sus innd c ciclul de afaceri determin moneda, eviden iind c corela ia dintre moned (cauza) i produc ie (efectul) este determinat de baza monetar, controlat de autoritatea monetar, corela ia moned-produc ie fiind determinat de alte surse ale micrii ofertei de moned, care sunt afectate de ctre bnci, deponen i i de cei care mprumut de la bnci, influen ate probabil, la rndul lor, de ciclul de afaceri. Totui, aceast teorie acord un rol important monedei n generarea infla iei. 4.3. Eficacitatea politicii monetare Recunoaterea eficacit ii politicii monetare poate fi abordat ntr-o dubl perspectiv: Modelele macroeconomice converg n a sublinia c politica monetar, fie restrictiv, fie expansiv, influen eaz activitatea economic nainte de a influen a pre urile. Se afirm astfel c o cretere a masei monetare, exercitndu-i efectele pe o perioad de cca 8-12 trimestre, ac ioneaz prioritar n prima jumtate a acestei perioade asupra volumului, prin efectul de volum, ca dup aceea s predomine efectul de pre . Intuitiv, apare evident c injectarea de lichidit i suplimentare n economie este direct n beneficiul activit ii agen ilor economici, fie pentru consumul exploatrii, fie pentru investi ii, de unde o cretere economic n volum. Efectul decalat asupra pre urilor este mai pu in evident din punct de vedere rela ional, el subzistnd totui prin intermediul tensiunilor care se exercit n momentul apari iei unui dezechilibru ntre cerere i ofert. Politica monetar este, de asemenea, un instrument eficace i prin faptul c posed ecarturi interne mai reduse dect celelalte tipuri de instrumente, precum cele bugetare, de venituri, fiscale etc. Aceste ecarturi msoar perioada dintre momentul n care decizia trebuie luat n mod real i momentul n care se ac ioneaz n mod corect prin msuri opera ionale, politicile bugetare i fiscale necesitnd, din motive administrative i organizatorice, perioade de reac ie mai mari. Politica monetar este compus din msuri mai discrete, destinate ini ia ilor i nu necesit, de regul, confruntarea cu parlamentul,
393

cu sindicatele sau cu organismele profesionale. n acest sens, unele instrumente, precum interven ia autorit ii monetare asupra ratei dobnzii pie ei monetare este decis n 1-2 zile, n timp ce alte instrumente, precum ac iunile de control cantitativ al creditului sau rezervele obligatorii se bazeaz pe un dispozitiv juridic mai amplu, care reclam o perioad mai lung de timp pentru aplicare. n plus, politica monetar posed o anumit capacitate de anestezie social i politic. Dac ac iunea asupra pre urilor i a impozitelor afecteaz interesele individuale, indivizii opunndu-se, de regul, interven iei prin care sunt afectate aceste interese, semnifica ia global a msurilor monetare voaleaz rela ia direct dintre cauze i efecte, nici o categorie social neputndu-se declara afectat n mod special. Eficacitatea politicii monetare este influen at de canalele de transmitere a impulsurilor monetare, care permit instrumentelor s intervin asupra mrimilor monetare i, prin acestea, asupra celor economice, existnd un acord ntre trei elemente care definesc aceste canale: Efectul-pre al politicii monetare, concretizat n costul capitalului, element privilegiat al analizelor contemporane. Ac iunea politicii monetare asupra variabilelor reale este, n acest caz, indirect, deoarece se transmite prin rata dobnzii i presupune o anumit sensibilitate a cererii la varia iile ratei. Abordrile cantitative iau n considerare rolul pe care-l poate avea costul capitalului, n particular decizia de a investi, nededucnd ns din aceasta c nivelul investi iei depinde, n principal, de acest parametru, preponderente fiind totui anticipa iile cererii, prin efectul accelerator. Efectul de bog ie, de avere al politicii monetare, se bazeaz pe faptul c modificarea ratei determin modificarea averii subiec ilor economici, prin patrimoniile lor, reale i financiare, a disponibilit ilor lor, reale sau nominale, sau a obinuin elor lor de consum, cuantificarea i sensul efectelor finale asupra consumului individual depinznd de rela iile dintre variabile, complex relevate prin modelele cantitative. Efectul de semnalare, generat de politica monetar, are un rol semnificativ n construirea anticipa iilor de ctre subiec ii economici. Datorit faptului c politica monetar, prin modificrile semnificative ale instrumentelor (rate, norme de cretere a agregatelor, rezerve obligatorii etc.) indic agen ilor economici inten iile autorit ii publice, mesajul astfel creat poate, prealabil oricrui efect determinist, s influen eze deciziile agen ilor economici considera i, oferind informa ii partenerilor sociali asupra ceea ce se consider ca acceptabil din punct
394

de vedere monetar, el integrndu-se, pe o perioad medie, ntr-un concept al reglrii monetare, care interzice ac iunilor ra ionale private din economie s se sustrag orientrii economice promovate. Pornind de la eficacitatea recunoscut a politicii monetare asupra activit ii economice, precum i de la principalele canale de transmitere, este uor de dedus cele dou scopuri ale politicii monetare i anume controlul volumului de moned pus n circula ie ntr-o economie i asigurarea unui nivel adecvat al ratelor dobnzii efectiv practicate. Eficacitatea politicii monetare depinde de o serie de factori care in de natura sistemului economic i financiar, de gradul de control efectiv exercitat de ctre autorit ile monetare, de calitatea coordonrii cu celelalte instrumente de politic economic sau de comportamentul agen ilor priva i i de capacitatea lor de a se adapta deciziilor autorit ilor publice. 5. Canalele de transmitere a politicii monetare 5.1. Canalul ratei dobnzii Abordarea keynesian tradi ional eviden iaz urmtorul canal de transmitere a impulsurilor politicii monetare: M () r.d .() I () Y () (26) unde: M = oferta de moned, presupus n expansiune prin politica monetar; r.d. = rata dobnzii, care scade, ieftinind costul capitalului; I = investi iile, inclusiv cheltuielile cu locuin ele i bunuri de utilitate ndelungat, care vor crete; Y = cererea agregat, produc ia, care va crete. Acest canal accentueaz importan a ratei reale a dobnzii, n special a celei pe termen lung. Fenomenul pre urilor vscoase eviden iaz c schimbarea ratei dobnzii pe termen scurt, indus de ctre Banca central, determin schimbri corespunztoare ale ratei reale a dobnzii, att pe termen scurt, ct i pe termen lung. Acest fenomen const n faptul c nivelul pre ului agregat, ajustat n timp printr-o politic monetar expansionist, determin coborrea ratei nominale a dobnzii pe termen scurt i de aici a ratei pe termen lung, considerat prin ipoteza ateptrilor ca o medie a ratelor pe termen scurt, rezultnd o cretere a afacerilor, care atrag investi ii, producnd astfel creterea venitului, a cererii agregate.
395

Chiar dac n perioada de defla ie rata nominal este zero, o expansiune a ofertei de moned (M) poate determina creterea nivelului ateptat al pre urilor (Pa) i de aici, a infla iei ateptate, i (a), datorit scderii ratei reale a dobnzii, r.d. (r) = r.d. (n) i (a), stimulnd astfel cheltuielile. Acest mecanism explic faptul de ce n perioada de depresiune economia nu intr n capcana lichidit ii, cnd creterea ofertei de moned este incapabil s coboare ratele dobnzii i de ce politica monetar poate mpiedica declinul abrupt al cererii, al venitului. Unii economiti sus in relevan a acestui canal de transmitere a impulsurilor politicii monetare, n timp ce al ii arat c eviden a empiric nu sprijin relevan a operrii efectelor ratei dobnzii prin costul capitalului, cutnd alte canale de transmitere, precum prin pre urile activelor i prin asimetria informa ional pe pia a creditelor (abordarea prin credit). 5.2. Canalele altor pre uri ale activelor Monetaritii vizeaz canale de transmitere n care alte pre uri relative ale activelor, dect rata dobnzii (pre urile ac iunilor, ale obliga iunilor, cursurile de schimb), precum i averea real transmit impulsurile politicii monetare asupra economiei. a) Canalul cursului de schimb prin exportul net Interna ionalizarea economiilor i apari ia cursurilor flexibile au generat problema modului n care politica monetar influen eaz cursul i, prin aceasta, exportul net i venitul agregat. Acest canal implic, de asemenea, efectele ratei dobnzii, deoarece scderea ratei reale, r.d.r., determin scderea atractivit ii depozitelor n moneda na ional, Dn, comparativ cu cele n moned strin, valoarea monedei na ionale, Vn, scznd, ceea ce duce la ieftinirea bunurilor interne, adic la scderea pre urilor exporturilor, Pe, comparativ cu cele strine, deci cu pre urile importurilor, Pi, crescnd astfel exporturile nete, EN. i deci venitul agregat, Y. Acest canal de transmitere afecteaz semnificativ, n prezent, economiile na ionale. M () r.d .r.() Dn() Vn() Pe() E.N .() Y () (27)
396

b) Canalul valorii ac iunilor prin economisire Acest canal este eviden iat pornind de la definirea coeficientului q, ca raport ntre valoarea de pia a firmei, VPf i costul de nlocuire al capitalului firmei, CIf. (q = VPf / CIf). Dac q crete, pre ul de pia al firmei este relativ mai ridicat dect costul de nlocuire a capitalului acesteia, noile echipamente fiind mai ieftine dect valoarea firmei, firma putnd astfel emite ac iuni la un pre mai ridicat dect costul echipamentelor cumprate, deci cheltuielile de investi ie ale firmei vor crete. Fenomenul va fi invers cnd q scade, investi iile devenind mai scumpe, ns achizi ionarea firmelor existente va deveni mai ieftin, precum n situa ia marii crize din anii `30. Mecanismul de transmitere a impulsurilor politicii monetare este urmtorul: creterea ofertei de moned, M, implic creterea cheltuielilor popula iei, CH, n particular a cheltuielilor pentru cumprarea de ac iuni, CA, ceea ce duce la creterea pre urilor acestora, PA i implicit la creterea lui q, deci a cheltuielilor de investi ii, I i a venitului agregat, Y. Schematic, mecanismul este cel de mai jos:

M () CH () CA() PA() q () I () Y ()

(28)

c) Canalul averii reale Acest canal eviden iaz modul cum situa ia averii consumatorului influen eaz deciziile de cheltuire, deci de consum ale acestuia, utiliznd ipoteza ciclului de via a consumului, n eles ca cheltuirea monedei pentru cumprarea unor bunuri i servicii nedurabile. Premisa de baz a acestei abordri este aceea a uniformizrii consumului n timp (ciclul de via a consumului), cheltuielile de consum fiind determinate, n primul rnd, de resursele permanente ale consumatorului, nu de venitul actual, activele financiare, precum ac iunile, fiind o component esen ial a acestor resurse. Canalul de transmitere este urmtorul: creterea ofertei de moned, M, determin creterea pre urilor ac iunilor, PA, la fel ca pe canalul anterior, determinnd creterea averii financiare, a valorii activelor financiare, VAF, n acest fel crescnd resursele permanente ale consumatorului, RP, ceea ce influen eaz creterea consumului, CM, cu impact asupra cererii agregate, Y, care va crete, schematic, transmiterea impulsurilor monetare fiind prezentat mai jos:

M () PA() VAF () RP () CM () Y ()

(29)
397

d) Canalul pre urilor bunurilor imobiliare Canalele valorii ac iunilor i averii accept o definire general a capitalului, care poate fi aplicat i pie ei locuin elor i a terenurilor. O cretere a pre urilor acestor bunuri, PIM, care sunt componente ale averii, determin creterea consumului, CM i deci a cererii agregate, Y. Totodat, creterea valorii de pia a acestor bunuri comparativ cu costurile de nlocuire a acestora, de construire a imobilelor, determin creterea lui q i deci a produc iei acestor bunuri, QIM i de aici a cererii agregate, Y, schematic mecanismul de transmitere fiind prezentat mai jos:

M () PIM () CM () Y () M () PIM () q () QIM () Y ()


5.3. Abordarea prin credit

(30)

Insuccesele explicrii impactului politicii monetare asupra cheltuielilor pentru bunuri durabile prin efectele ratei dobnzii au condus la explicarea pe baza asimetriei informa ionale pe pie ele financiare, explica ie circumscris abordrii prin credit i concretizat n dou canale: canalul creditelor bancare i canalul bilan ului familiei. a) Canalul creditului bancar Acest canal se bazeaz pe rolul pe care-l joac bncile pe pie ele financiare, anume acela de a ameliora problema asimetriei informaionale pe pia a capitalului i, n acest sens, anumi i solicitan i de lichidit i nu vor avea acces pe pia a mprumuturilor dect prin credite bancare, canalul creditului fiind urmtorul: politica monetar de expansiune a ofertei de moned, M, determin creterea rezervele i depozitele bancare, RD, ceea ce determin creterea poten ialului de creditare bancar, CB, contribuind astfel la creterea cheltuielilor de investi ii, I i deci a cererii agregate, Y, schematic transmiterea impulsului monetar fiind urmtoarea:

M () RD () CB () I () Y ()

(31)

Acest canal orienteaz impactul politicii monetare ndeosebi spre firmele mici, care nu au acces pe pie ele financiare, la surse alternative de finan are.
398

Capacitatea de transmitere a acestui canal este influen at de diferi i factori, precum: o restric iile reglementative impuse bncilor, privind posibilitatea ca acestea s-i mreasc fondurile, de exemplu, prin structura pasivelor, care reprezint baza de calcul a rezervelor obligatorii; o declinul general al creditului bancar tradi ional. Ac iunea unor factori frenatori poate diminua capacitatea acestui canal de a contribui la nsntoirea economiei, la relansarea afacerilor. b) Canalul bilan ier Acest canal este generat de asimetria informa ional, nediminundu-i ns importan a, precum canalul creditului. Reducerea valorii nete a firmelor nseamn c bncile vor avea mai pu ine colaterale care s garanteze acordarea mprumuturilor, astfel crescnd pierderea poten ial determinat de selec ia advers, SA, ceea ce contribuie la descreterea mprumuturilor pentru finan area investi iilor i totodat crete hazardul moral, HM, deoarece proprietarii au o miz mai mic a capitalului propriu, ceea ce-i stimuleaz s se aventureze n proiecte de investi ii mai riscante, crescnd riscul de nerambursare, diminundu-se astfel volumul creditelor acordate i de aici a cheltuielilor de investi ii. Canalul bilan ier se manifest prin urmtoarele moduri: Prin valoarea activului net Derularea efectelor pe acest canal este urmtoarea: politica expansionist a ofertei de moned, M, determin creterea valorii capitalului propriu, a pre ului ac iunilor, PA i prin aceasta a valorii nete a firmei, VF, ceea ce determin diminuarea selec iei adverse, SA i a hazardului moral, HM, facilitnd creterea volumului creditelor, CB, a investi iilor, I, a cererii agregate, Y. Schema canalului de transmitere este prezentat mai jos: M () PA() VF () SA() HB() CB () I () Y () (32) Prin trezoreria firmei Politica monetar expansionist, M, prin reducerea ratelor nominale ale dobnzii, r.d.n., mbunt ete bilan ul firmei, deoarece crete trezoreria acesteia, TR, prin mbunt irea ecartului pozitiv dintre ncasri i pl i, deci a lichidit ii firmei, sporindu-i capacitatea de rambursare a mprumuturilor, ceea ce diminueaz selec ia advers, SA i hazardul moral, HM, determinnd astfel creterea volumului creditelor, CB i a activit ii economice, Y.
399

Schema de mai jos prezint acest canal de transmitere:


M () r.d .n.() TR () SA() HM () CB () Y () (33)

n cazul acestui canal, ratele nominale ale dobnzii afecteaz trezoreria mai mult dect ratele reale, iar ratele pe termen scurt mai mult dect cele pe termen lung, deoarece este vorba de lichiditatea firmei, deci de moneda disponibil. Un mecanism legat de selec ia advers, prin care diminuarea ratelor dobnzii, printr-o politic monetar expansionist, poate stimula cererea agregat, l ofer ra ionarea creditelor, cnd bncile refuz s acorde credite solicitan ilor, chiar dac acetia sunt dispui s plteasc dobnzi mai ridicate, datorit proiectelor riscante de investi ii promovate. Astfel, ratele nalte ale dobnzii cresc problemele selec iei adverse, n timp ce ratele reduse le diminueaz, politica monetar expansionist, M, reducnd ratele dobnzii, r.d.n., astfel c ponderea solicitan ilor de credite nclina i mai pu in spre asumarea riscurilor crete, ceea ce extinde disponibilitatea bncilor de a acorda credite, de a finan a investi iile i activitatea economic. Prin modificarea neprevzut a pre urilor n condi iile contractrii datoriilor la pre uri nominale fixate, o cretere neprevzut a nivelului pre urilor diminueaz valoarea, n termeni reali, a datoriilor firmei, ns nu i valoarea real a activelor acesteia. Expansiunea ofertei de moned, M, conduce la creterea neprevzut a pre urilor, PN i deci a valorii nete a firmei, VNF, ceea ce reduce selec ia advers, SA i hazardul moral, HM, genernd creterea cheltuielilor investi ionale, I i deci a cererii agregate, Y, schematic transmiterea fiind urmtoarea: M () PN () VNF () SA() HM () I () Y () (34) Prin lichiditatea popula iei Canalul creditului poate ac iona asupra cererii agregate nu numai prin investi iile firmelor, ci i prin consumul popula iei de bunuri imobiliare i bunuri durabile, declinul creditului bancar, determinat de contrac ia monetar, putnd reduce consumul popula iei de asemenea bunuri, n lipsa altor surse alternative de finan are. De asemenea, creterea ratelor dobnzii la credite afecteaz situa ia financiar a popula iei, cu efecte asupra consumului acesteia, ambele genernd reducerea cererii agregate.
400

O alt cale de realizare a canalului bilan ier, n cazul popula iei, este efectul de lichiditate asupra consumului de bunuri durabile i cheltuielilor imobiliare, BD, efect determinat de dorin a consumatorilor de a cheltui mai mult dect bncile doresc s le mprumute. Din cauza asimetriei informa ionale asupra calit ii lor, acestea sunt active foarte pu in lichide, iar n cazul unui oc negativ asupra veniturilor sale consumatorul va trebui, dac este cazul, s vnd aceste bunuri la un pre sub valoarea lor, nregistrnd pierdere, n contrast cu activele financiare, AF, care se vnd mai rapid la valoarea lor de pia . Dac situa ia financiar a consumatorului se caracterizeaz printr-un volum al activelor financiare mai mare dect cel al datoriilor, creterea pre urilor va consolida pozi ia financiar a acestuia (active-datorii), diminund probabilitatea unei pierderi financiare, PF. Se constituie astfel urmtorul canal de transmitere a impulsurilor monetare, prin rela ia ntre moned i pre ul capitalului, PC, semnificnd PA.

M () PC () AF () PF () BD() Y () (35)
Lichiditatea activelor imobiliare i durabile constituie un alt motiv pentru care expansiunea monetar, care diminueaz ratele dobnzii, consolidnd trezoreria consumatorului, conduce la o cretere a cheltuielilor pentru asemenea bunuri, active reale, o cretere a trezoreriei reducnd probabilitatea unei pierderi, stimulnd dorin a consumatorului de a de ine asemenea bunuri, crescnd cheltuielile pentru procurarea lor i, astfel, crescnd agregatul cererii. c) Importan a canalului creditului Importan a canalului creditului n transmiterea impulsurilor politicii monetare este afirmat prin urmtoarele ra iuni: cunoaterea comportamentului firmelor sus ine punctul de vedere conform cruia imperfec iunile pie ei creditului, a modului de operare a canalului creditului, afecteaz deciziile de cheltuire i de utilizare a fondurilor de ctre firm; firmele mici sunt mai afectate de politica monetar restrictiv dect firmele mari, care sunt mai pu in dependente financiar de creditele bancare; asimetria informa ional referitoare la imperfec iunile pie ei creditului explic multe fenomene, precum existen a diversit ii de institu ii financiare, structura sistemului financiar, crizele financiare etc.,
401

teoria asimetriei informa ionale fiind util ntr-o mul ime de aplica ii, inclusiv n sus inerea canalelor creditului ca un mecanism important de transmitere a impulsurilor politicii monetare. 5.4. Creditul bancar i crizele financiare Canalul creditului permite explicitarea impactului politicii monetare asupra economiei n perioade de criz financiar, cnd perturba ia pie elor agraveaz problematica asimetriei informa ionale, care diminueaz capacitatea acestora de alocare eficient a capitalului, reducnd activitatea economic. Politica monetar restrictiv poate agrava problemele asimetriei informa ionale care intensific ac iunea unor factori favorizan i ai crizelor financiare: creterea ratelor dobnzii, scderea cursurilor la burs, scderea neanticipat a nivelului pre urilor, creterea incertitudinii i panica bancar. Pstrnd nota iile de mai sus, nln uirea efectelor perturbatorii declanate de fiecare factor este prezentat n schemele de impact mai jos: a) Factorul rata dobnzii (36) M rdn SA RA CF SF HB PF b) Factorul cursurilor bursiere M PA SA SF HB PF (37) c) Factorul nivel al pre urilor M PN DT SA SF HB PF (38) Simbolurile suplimentare utilizate sunt: RA = riscurile asumate de ctre subiec ii economici; CF = capacitatea de finan are a firmelor; SF = situa ia financiar a firmelor; PF = pie ele financiare accesibile firmelor; DT = datoriile totale nominale ale firmelor. Principalul efect n schemele de impact de mai sus const n degradarea situa iei financiare a firmelor i accentuarea problemelor de selec ie advers i de hazard moral, susceptibile de declanarea crizelor financiare pe pie ele financiare, PF. Politica monetar restrictiv intensific i ac iunea celorlal i doi factori n declanarea crizelor financiare:
402

d) Factorul de incertitudine (39) M IR RA SA CB Y Schema eviden iaz efectele creterii incertitudinii privind rambursarea mprumuturilor, IR i implicit a riscurilor asumate de ctre bnci n recuperarea acestora, RA, care accentueaz asimetria informaional pe pia a financiar, agravnd problemele selec iei adverse, ceea ce frneaz acordarea de credite de ctre bnci, CB, cu impact restrictiv asupra activit ii economice. e) Factorul panica bancar M VF RA Dn CB FB PB SA I Y (40) n schema de mai sus, deteriorarea situa iei bilan iere a firmelor, VF, genereaz creterea riscurilor asumate de ctre bnci, RA, mrind crean ele ndoielnice ale acestora, ceea ce declaneaz, prin mecanismul multiplicatorului negativ al creditelor, falimente bancare, FB, panica bancar, PB, accentund selec ia advers, reducnd investi iile i, prin aceasta, declannd recesiune economic. Mecanismul multiplicatorului negativ se manifest astfel: creterea crean elor ndoielnice ale bncilor diminueaz capacitatea bncilor de a recompensa atractiv depozitele, ceea ce determin retragerea acestora de ctre clien i, reducnd volumul acestora i, n aceste condi ii, bncile vor fi nevoite s-i sporeasc lichidit ile prin angajarea de mprumuturi scumpe pe pia a monetar, s-i reduc creditele, sporind nencrederea publicului n capacitatea lor de finan are i, de aici, panica bancar, generatoare de falimente i restrngerea activit ilor de creditare. Majoritatea crizelor financiare au demarat prin creterea foarte puternic a ratelor dobnzilor, scderea cursurilor bursiere, creterea incertitudinii, toate acestea induse printr-o politic monetar restrictiv. 5.5. Semnifica ia canalelor de transmitere Canalele de transmitere a impulsurilor monetare au o importan relativ, depinznd de factori diveri, structurali sau conjucturali, institu ionali sau comportamentali etc. n acest sens, cu toate c importan a canalului tradi ional, al ratei dobnzii, este limitat, varia iile ratei dobnzii i transmit efectele prin canalele multiplicative ale creditului, care poten eaz aceste efecte. ns activit ile de creditare depind, direct i indirect, prin intermediul variabilelor monetare, a politicii monetare, de evolu ia economiei reale, a variabilelor acesteia, ntre modificarea
403

acestora din urm i efectele lor asupra creditului existnd ns un decalaj temporal. Analiza canalelor de transmitere a politicii monetare realizat mai sus, permite formularea urmtoarelor concluzii: impactul modificrii ratelor dobnzii nominale pe termen scurt asupra caracterului politicii monetare (expansiv, restrictiv sau neutral) este adesea incorect evaluat, deoarece elementul determinant al canalului de transmitere a ratei dobnzii l reprezint modificrile ratei reale, nu ale celei nominale; alturi de rata dobnzii, pre urile altor active (cursurile aciunilor, cursurile valutare, pre urile locuin elor, ale terenurilor etc.) au un rol semnificativ n transmiterea impulsurilor politicii monetare, intensitatea relativ a influen ei lor depinznd de condi iile concrete; n condi iile unor rate ale dobnzii pe termen scurt foarte sczute, relansarea economiei poate fi sus inut prin angajarea Bncii centrale n opera iuni pe pia a deschis, cu alte titluri financiare dect cele de datorie pe termen scurt, ridicnd pre urile acestora i contribuind astfel la creterea volumului lichidit ii din economie, la relansarea economiei; principalul obiectiv al politicii monetare trebuie s-l constituie evitarea fluctua iilor neprevzute ale pre urilor, men inerea stabilit ii pre urilor reprezentnd obiectivul pe termen lung al politicii monetare, deoarece incertitudinile asupra evolu iei viitoare a pre urilor pot avea efecte nedorite asupra deciziilor firmelor, asupra comportamentului subiec ilor economici de orice natur. n acest sens, canalele de transmitere a impulsurilor politicii monetare eviden iaz semnifica ia i importan a acestui obiectiv pentru elaborarea politicilor monetare, considerarea pre urilor ca o variabil rezidual favoriznd apari ia i manifestarea crizelor economice i financiare, adesea cu efecte devastatoare asupra societ ii, asupra comunit ilor. 6. Limitele politicii monetare La nceputul anilor 70 ai secolului XX, politicile monetare, mai precis cele monetariste, erau considerate panaceul problemelor cu care se confruntau economiile na ionale, economia mondial n ansamblu. Tezele keynesiste, care au dominat pn atunci gndirea economic, au fost prsite, detractorii lor fcndu-le responsabile de creterea infla iei n cursul anilor 80.
404

Astzi monetaritii sunt ns mai discre i. ntr-adevr, judecate dup calitatea rezultatelor economice i financiare constatate n ultima perioad n rile occidentale, politicile monetare nu au convins, infla ia rmnnd relativ ridicat, n ciuda politicilor puternic infla ioniste care au fcut s creasc rata omajului la nivele neatinse dup 1945. Desigur, precum altdat keynesitii, monetaritii pot pretinde c mediul (contextul) politicii monetare a devenit mai ostil, astfel nct compara iile brutale, fr precau ie nu au avut nici o valoare. i ei pot sus ine c fr politici monetare infla ia ar fi fost mai accelerat, cu un omaj identic. ns aceast ipotez nu a fost dovedit de ctre nimeni: ceea ce, n orice caz, este sigur este faptul c rezultatele ob inute nu au fost pe msura speran elor care au generat naterea acestor politici. Dac speran ele nu au fost satisfcute, totui rezultate pozitive ale politicii monetare, n special de control monetar, au fost ob inute n aceast perioad. n acest sens, trebuie recunoscut c infla ia a fost stabilizat nainte de a se fi consumat efectele acestei politici. n concluzie, dac pe de o parte politica monetar nu este un panaceu, iar pe de alt parte, nu se dovedete nefast i ineficace, trebuie admise anumite limite i poten ialit i ale acestei politici, de care autoritatea public trebuie s in seama n aplicarea politicii monetare. 6.1. Limite n aplicarea politicii monetare Se poate spune c ac iunea autorit ilor monetare este limitat de dou categorii de fenomene: conflicte ntre obiective; utilizarea politicii monetare. a. Conflicte ntre obiective Politica monetar trebuie s contribuie la realizarea mai multor obiective, care pot s nu fie totdeauna compatibile, cel pu in pe termen scurt, putnd exista obiective conflictuale, dar i obiective concurente. Conflictul ntre obiectivele interne i cele externe Politica monetar trebuie s contribuie simultan la echilibrul pie ei valutare i s permit o dezvoltare rapid a activit ii economice n scopul favorizrii utilizrii i productivit ii. Or, n perioada de cretere a ratei dobnzii pe pie ele interna ionale, poate fi necesar, pentru a evita ieirile de capitaluri i dezechilibrele pe pie ele valutare, de a men ine rate ale dobnzii relativ ridicate, chiar dac situa ia pe
405

pia a muncii i grija de a nu crete cheltuielile ntreprinderilor ar justifica, din contr, o diminuare a ratei dobnzii, autorit ile publice neputnd avea o singur politic a ratei dobnzii, n consecin , ele sunt constrnse s aleag sau cel pu in s privilegieze unul sau altul din cele dou obiective. Conflicte ntre obiectivele interne Un alt conflict ntre obiective este acela care pune accentul pe efectele perverse ale politicii monetare. Simplificnd, ideea general este urmtoarea: infla ia de astzi nu se explic prin excesele cererii, ci prin rigidit ile care mping n permanen n sus costurile produc iei. n calitatea ei de autoritate monetar, Banca central trebuie, fr nici o ndoial, n anumite circumstan e, s practice politici monetare restrictive, care implic tensiuni asupra ratei dobnzii, asupra lichidit ii i asupra profitului ansamblului sistemului bancar. O politic monetar ntr-adevr dur, mai ales dac se utilizeaz ngustarea lichidit ii, ajunge n mod necesar, chiar dac ea se aplic o perioad oarecum scurt, s aduc una sau mai multe din institu iile bancare mai fragile n dificultate. A abandona politica de restric ie monetar ar nsemna ns pentru Banca central a renun a la reglarea evolu iei economiei, iar a men ine politica dur nseamn a risca debilitri n lan , cu consecin e extrem de grave pentru ntreprinderi, pentru economie n sens larg. b. Probleme legate de utilizarea politicii monetare Definindu-i obiectivele lor (n termenii creterii monetare, ai evolu iei ratei dobnzii sau ai nivelului cursului de schimb) autorit ile publice se pot confrunta cu dou tipuri de dificult i principale: incertitudinea c realizarea obiectivelor urmrite corespunde chiar situa iei monetare efective pe care acestea doresc s-o favorizeze, altfel spus, c realizarea obiectivului nu este o iluzie, o aparen i nu mascheaz n fapt o alt situa ie dect aceea care a fost vizat ini ial; imposibilitatea realizrii obiectivului sau obiectivelor propuse din cauze dependente sau independente de capacitatea reglativ a autorit ilor publice. 6.2. Limite ale interven iilor monetare Independent de obstacolele cu care se confrunt autorit ile monetare n conducerea ac iunii lor, politica monetar are propriile ei limite. Experien a ultimei perioade a artat c ac iunile monetare restrictive, aplicate n majoritatea marilor ri occidentale, au antrenat, naintea oricrei moderri a infla iei, o puternic contradic ie a activit ii
406

economice n volum, precum i o stopare a investi iilor, prezentul i viitorul fiind oarecum sacrificate. Pentru prezent s-a generat omaj i s-a diminuat produsul consumabil, pentru viitor s-a frnat investi ia i deci dezvoltarea capacit ilor de produc ie. Reducerea controlului Bncii centrale, manifestarea asimetriei ciclice (utilizarea lichidit ii bancare suplimentare pentru plata unor mprumuturi deja existente), modificarea vitezei de circula ie a monedei n sens invers ofertei de moned pot reprezenta limite ale interven iei monetare. n plus, pot fi enumera i patru factori generali de rigidit i, care sunt, n oarecare msur, limite ale eficacit ii politicii monetare: o modalit ile de frnare a pre urilor i veniturilor; o structurile patrimoniului i ale ndatorrii; o importan a sectorului public i rigiditatea nevoilor sale de finan are; o gradul ridicat de protec ie social. Infla ia este ancorat n comportamentele agen ilor economici. Ea nu este rezultatul unei anarhii sau a unei expansiuni brute i brutale a cheltuielilor nominale, generatoare de hiperinfla ie, nefiind vorba numai de un fenomen legat de ciclul activit ii economice. Creterea pre urilor se constat n orice perioad, cci tendin a de cretere a pre urilor i veniturilor, chiar n perioade de stagnare, este consecin a natural a faptului c orice genera ie de ntreprinztori, de guvernan i, de proprietari i de salaria i sunt obinui i s triasc n condi ii de infla ie, ameliorndu-i nivelul de trai. Mecanismele de indexare a salariilor la creterea pre urilor se nscriu n acest comportament. Politica monetar singur nu poate nltura aceste comportamente. i aceasta cu att mai pu in cu ct structura actual a patrimoniului i a ndatorrii ntreprinderilor i familiilor nu poate dect s genereze o puternic rezisten la dezinfla ie: ntr-adevr, ntreprinderile foarte ndatorate beneficiaz de efectul infla iei, deoarece valoarea real a datoriilor lor se diminueaz. 6.3. Limite ale lagurilor temporale O problem fundamental cu care se confrunt politica monetar i care devine o limit a utilizrii acesteia o reprezint existen a lagurilor temporale n realizarea efectelor politicii, n sensul c exist intervale de timp ntre momentul ac iunii politicii monetare i momentele nregistrrii ultimelor efecte ale acestei ac iuni asupra variabilelor economice. Autorit ile monetare, deciden ii, se confrunt cu trei tipuri de restric ii asupra capacit ii sale de a realiza cele mai bune alegeri de politic monetar:
407

n prezen a lagului temporal, decidentul de politic monetar are, n orice moment, informa ii limitate asupra evenimentelor curente; deciden ii sunt fiin e umane supuse greelii, care se confrunt cu restric ii asupra capacit ii lor de a recunoate i a reac iona adecvat la schimbarea condi iilor, lund n considerare lagurile specifice recunoaterii varia iei condi iilor; deciden ii sunt restric iona i de incertitudinea asupra apari iei i dimensiunii efectelor ac iunilor de politic monetar. Exist trei categorii de laguri temporale n utilizarea politicii monetare, cu care se confrunt deciden ii: o lagul recunoaterii, determinat de limitarea informa iei curente referitoare la variabilele economice i monetare relevante, nsei informa iile statistice oficiale nu ofer o cunoatere corect, la zi, a evolu iei i strii unor fenomene economice, precum infla ia, deficitul, ratele dobnzii etc., astfel c, de exemplu, datorit acestei limitri, Banca central nu realizeaz c infla ia a nceput s creasc cu cteva sptmni nainte de a fi sesizat informa ional. Acest interval de timp dintre momentul nevoii reale pentru o ac iune de politic monetar i momentul recunoaterii acestei nevoi este cunoscut ca fiind lagul recunoaterii. n exemplul luat, n ciuda faptului c informa ional infla ia a fost sesizat dup cteva sptmni de la apari ia real a sa, vor trece poate cteva luni pn ce autoritatea public s determine cauzele, adesea denaturate de trecerea timpului. o lagul reac iei, concretizat n faptul c decidentul, chiar dac a constatat modificarea condi iilor care impune modificarea politicii, adesea trece un timp pn va adopta decizia unei ac iuni adecvate, intervalul dintre momentul recunoaterii nevoii de schimbare i momentul deciziei implementrii schimbrii reprezentnd acest lag, care poate acoperi adesea dou, trei luni. o lagul transmiterii, semnificnd intervalul de timp necesar ca efectele modificrii politicii monetare s se repercuteze asupra activit ii economice, adesea putnd trece luni pn ce efectele complete ale politicii monetare s fie transmise ultimei variabile obiectiv considerate, estima iile obinuite asupra vitezei transmiterii impulsurilor de politic monetar fiind n medie de 12 luni. Combinarea celor trei laguri eviden iaz c poate trece peste 1 an ntre momentul cnd apare nevoia real a ac iunii de politic monetar i momentul nregistrrii efectelor finale ale acestei ac iuni asupra economiei.
408

7. Politica monetar a Romniei Pentru Romnia, tranzi ia la economia de pia s-a realizat i se realizeaz ntr-un context interna ional orientat spre globalizare, regionalizare i integrare; dincolo de cerin ele impuse de necesit ile transformrii unei economii socializate, planificate, centralizate, Romnia confruntndu-se cu constrngeriile unui mediu economic i financiar caracterizat prin deschidere i incertitudine, interdependen i instabilitate, dereglementare i institu ionalizare. Politica monetar promovat n Romnia s-a circumscris astfel unor caracteristici determinative i anume: caracteristici situa ionale, referitoare la starea economiei, concretizate n: recesiunea activit ilor economice; nevoia de investi ii; cererea de resurse externe; infla ia semnificativ; deficitul bugetar i al balan ei de pl i; subdezvoltarea sistemului financiar i bancar; deprecierea i devalorizarea monedei; monetizarea redus a economiei etc.; caracteristici configura ionale, referitoare la variabilele economice, financiare i monetare, precum i la rela iile dintre acestea, determinate de necoagularea pie elor, a fluxurilor i circuitelor monetarfinanciare, ntr-o economie fragmentat, cu activit i neintegrate i necoordonate; caracteristici procesuale, referitoare la mersul tranzi iei, care vizeaz privatizarea lent i distorsionat, men inerea managementului macroeconomic centralizat, deconectarea activit ilor economice i ineficien a acestora, deteriorarea fluxurilor financiare i monetare etc. Reconsiderarea politicii monetare n ansamblul politicii economice s-a realizat n anii 1992-1993, fiind confruntat cu obiective greu de mpcat i anume: relansarea procesului de stabilizare macroeconomic; sporirea credibilit ii obiectivului reducerii infla iei persistente; racordarea la standardele monetare europene. Retrospectiva politicii monetare aplicate eviden iaz caracterul avangardist, cu inser ii nonconformiste al acesteia, pe fondul unor procese cronic iner iale, ceea ce a fcut, de regul, ca impulsurile politicii monetare s fie percepute cu ntrziere, adesea denaturat i totdeauna decuplat. Evolu ia variabilelor economice, financiare i monetare n perioada 1990-2004 confirm stranietatea confuz a politicii monetare. Cutrile politicii monetare promovat n aceast perioad ar putea fi caracterizat generic astfel:
409

o anul 1990 a nregistrat delimitarea Bncii centrale de opera iuni specifice bncilor comerciale, politica monetar fiind n proces incipient de elaborare; o perioada 1991-1993 s-a caracterizat prin ac iuni de restrngere a creditelor, prin introducerea instrumentelor specifice economiei de pia , precum rezervele obligatorii, refinan area bncilor i ncercri de trecere la rata dobnzii real pozitive; o n anul 1994 s-a ncercat, n condi ii de infla ie ridicat, creterea ratelor dobnzii i restrngerea creterii masei monetare prin creterea refinan rilor i a emisiunii monetare, promovndu-se iluzia monetar a macrostabilizrii; o perioada 1995-1996 a promovat un cvasi-interven ionism monetar i economic care a condus la inflamarea infla iei i la tensiuni valutare puternice; o perioada 1997-1998 a lsat ratele dobnzii s joace conform pie ei monetare, crescnd semnificativ, n condi iile liberalizrii cursului care a determinat deprecierea acestuia, baza monetar fiind folosit ca ancor nominal; o anul 1999 a nregistrat reluarea ac iunilor interven ioniste, inclusiv n domeniul monetar, genernd creterea arieratelor, a monedei inactive; o perioada 2000-2001 a combinat ac iunile de politic monetar cu cele interven ioniste, accentundu-se utilizarea instrumentelor de politic monetar i valutar; o perioada 2002-2004 cunoate extinderea instrumentelor monetare de pia , precum opera iunile pe pia cu titluri de stat, urmrind sterilizarea monetar, n detrimentul rezervelor obligatorii, al cror mecanism a fost par ial modificat, rata rezervelor men inndu-se ridicat, ratele dobnzii pe pia a monetar fluctund, pe un trend de uoar reducere. n ansamblu, pe perioada 1990-2004, particularit ile politicii monetare din Romnia au fost: armonizarea insuficient a instrumentelor i obiectivelor politicii monetare cu cele ale celorlalte componente ale politicii economice; inexisten a unor mecanisme adecvate de transmitere a impulsurilor politicii monetare; modificarea, adesea arbitrar, a obiectivului intermediar central, urmrit prin politica monetar; instrumentarea unor ac iuni care au redus desincronizat lichiditatea economiei.
410

Referitor la obiectivele intermediare vizate, pe fondul necesit ii autoimpuse a realizrii macrostabilizrii, politica monetar s-a orientat concomitent i relativ similar spre patru obiective, adesea conflictuale: masa monetar, ratele dobnzii, cursul valutar, PIB-ul nominal, aceasta afectnd eficacitatea politicii monetare i genernd fenomene perturbatorii, precum fluctua ii mari i divergente pe pia a bunurilor i pe pia a financiar-monetar, modificarea ancorei monetare antiinfla ioniste (cursul, masa monetar, baza monetar), cu toate c controlul masei monetare se dovedea op iunea cea mai viabil pentru stoparea infla iei. Aceast orientare multidirec ionat a politicii monetare, care poate fi numit politic cu inte diverse, s-a rsfrnt i asupra cursului valutar, care a nregistrat n perioada tranzi iei mai multe situa ii conjuncturale: curs fix, utilizat ca ancor antiinfla ionist; curs flotant cu devalorizare controlat, stabilit unic prin licita ie; curs liber de pia i, de cele mai multe ori, curs anun at, pn n 1997 nregistrndu-se cursuri multiple, pe lng cel oficial utilizndu-se i cursurile aa-numite gri, ale pie elor neoficiale. Dup 1995, politica valutar s-a afirmat ca fiind componenta principal a politicii monetare, fiind afectat ns de conflictul dintre constrngerea valutar extern i controlul lichidit ii, ca mijloc antiinfla ionist, obiectivul cursului avnd totui un caracter ezitant n ncercarea de a evita, pe de o parte, deprecierea leului i, pe de alt parte, dezechilibrul contului curent. Dup 2002 politica monetar a prsit obiectivul cursului, asumndu-i numai intirea stabilizrii pre urilor, stpnirea infla iei, n scopul asigurrii competitivit ii interna ionale a produselor romneti. Ca obiective opera ionale ale obiectivelor intermediare, considerate ns i ca instrumente, politica monetar a utilizat controlul bazei monetare, folosit n mare msur i ca ancor antiinfla ionist i rata dobnzii la moneda central, aplicat la refinan area bncilor prin diversele categorii de credite, acordate de ctre BNR, pn n anul 2000. Referitor la instrumentele politicii monetare se impun eviden iate urmtoarele aspecte: o nlocuirea treptat a instrumentelor economice directe de interven ie cu cele indirecte, specifice economiei de pia i, n acest sens, afirmarea politicii monetare ca o component esen ial a politicii economice; o utilizarea conjuctural, de ctre autoritatea monetar, a celor dou categorii de instrumente, raportul dintre acestea modificndu-se neorientat, adesea refinan area bncilor cptnd un con inut de instrument direct de interven ie;
411

o decuplarea, uneori singularizarea, instrumentelor monetare n ansamblul instrumentelor politicii economice, nesus inerea obiectivelor urmrite de ctre acestea prin ac iunile celorlalte politici economice, ndeosebi de privatizare, fiscale i de venituri; o prevalen a, dup 2000, a instrumentelor monetare indirecte, de pia , pe fondul existen ei unor mecanisme de transmitere a impulsurilor monetare insuficient consolidate, chiar inexistente, n condi iile subdezvoltrii i distorsionrii, prin caracterul privatizrii pie elor financiare. Politica de refinan are a bncilor, concretizat n mai multe tipuri de credite acordate de ctre BNR, s-a afirmat ca instrument activ de control al lichidit ii, utiliznd rata scontului ca rat directoare, dar practicnd rate diferen iate pe fiecare tip de credit de refinan are, din anul 2000 mecanismul de refinan are utiliznd facilit ile de credit i de depozit acordate bncilor, prin opera iuni pe pia a monetar de injectare sau de absorb ie a lichidit ilor din economie. Politica de open-market, ini iat cu titluri de stat n 1994, s-a realizat n condi ii de pia ncepnd ns cu 1997. n perioada 19972000 opera iunile cu titluri s-a intensificat, eficien a sa n influen area lichidit ii fiind ns redus, adesea efectele acesteia fiind contrare obiectivului controlului bazei monetare. Dup anul 2000 utilizarea acestui instrument s-a apropiat semnificativ de cerin ele economiei de pia europene, prin cumprri i vnzri reversibile (repo) de active eligibile pentru tranzac ionare, prin acordarea de credite colaterizate cu active eligibile pentru garantare, prin emiterea de certificate de depozit, prin atragerea de depozite pe termen fix, prin opera ii de swap valutar etc., aceste instrumente contribuind la monetizarea economiei, dar i la sterilizarea excedentului de lichiditate din sistem. Politica rezervelor obligatorii, introdus din 1991, s-a caracterizat prin extinderea treptat a bazei de calcul, modificarea fluctuant a ratelor, adesea atingnd nivele de 30%, remunerarea rezervelor ncepnd cu 1999, diminuarea importan ei acestui instrument ncepnd cu anul 2000. n contextul aderrii Romniei la Uniunea European, unul din obiectivele prioritare const n continuarea prelurii acquis-ului comunitar de ctre BNR, detandu-se n acest sens dou documente n care sunt precizate standardele interna ionale privind desfurarea activit ii bancare i anume. Conven ia de la Basel referitoare la capitalul bncilor i A doua directiv de Coordonare bancar, referitoare la acordarea de licen e bncilor.
412

Pe parcursul tranzi iei au fost adoptate msuri care s apropie sistemul bancar romnesc de cerin ele aderrii, ntre acestea delimitndu-se msurile viznd: reorganizarea activit ii bancare, prin reglementri adoptate n 1991 i revizuite, n perspectiva aderrii, n 1998 i 2004; contabilitatea institu iilor de credit; reorganizarea i lichidarea societ ilor bancare; func ionarea institu iilor financiare nebancare; liberalizarea treptat a contului de capital; adaptarea politicii monetare la cerin ele prevzute n capitolele referitoare la circula ia serviciilor, a capitalurilor i la UEM de acquis-ul comunitar; regimul valutar; func ionarea pie ei monetare. Printre cele mai importante cerin e, n plan monetar, impuse n perioada de preaderare sunt acelea ale consolidrii independen ei BNR, explicitarea stabilit ii pre urilor ca obiectiv prioritar al politicii monetare, interzicerea finan rii directe, de ctre BNR, a institu iilor publice, mbunt irea opera iunilor cu titluri financiare de stat etc. Sumarul capitolului
Component a politicii economice, politica monetar se circumscrie interven iei indirecte a autorit ii publice n reglarea economiei, avnd ca scop asigurarea lichidit ii economiei n condi ii de stabilitate a pre urilor, prin instrumentarea unor variabile monetare controlate direct sau indirect de ctre Banca central, n condi iile unei austerit i monetare, caracterizat prin suple e, deschidere, inova ie i mixuri interactive. Realizarea scopului implic ns orientarea politicii monetare spre atingerea unor obiective specifice, posibil de atins prin manipularea instrumentelor monetare, obiective ierarhizate i corelate pe trei secven e: finale, intermediare i opera ionale, obiectivele intermediare constituindu-se de fapt, ca volum i nivel, n inte ale politicii monetare, precum cantitatea de moned, prin agregatele monedei centrale i ale masei monetare, rata dobnzii, cursul valutar. Ac iunile monedei asupra economiei au loc prin utilizarea instrumentelor de politic monetar, care se delimiteaz n dou tipuri de ac iuni: ac iuni asupra lichidit ii, viznd influen area cantit ii de moned prin instrumente precum taxa scontului, rezervele obligatorii, tranzac iile cu titluri pe pia ;
413

ac iuni asupra creditelor, prin instrumente mai directe, precum selectivitate, ra ionarea sau plafonarea i controlul creditelor. Impactul politicii monetare asupra economiei este fundamentat att teoretic, prin abordrile structurale de sorginte keynesist i prin abordrile comportamentale de sorginte monetarist, ct i dovedit empiric, statistic i istoric, prin evolu ia cauzal-corelativ a ofertei de moned i a variabilelor economice, precum infla ia, eviden iind importan a mecanismelor, a canalelor de transmitere a impulsurilor monetare asupra variabilelor economice. n acest sens, eficacitatea politicii monetare depinde de natura i adecvarea canalelor de transmitere, delimitndu-se trei categorii de efecte ale politicii monetare: de pre , de avere, de semnalare, realizarea acestor efecte fiind influen at de factori economici i financiari, reglementativi sau organiza ionali. Canalele de transmitere a impulsurilor monetare eviden iaz importan a unor variabile monetare n declanarea unui lan de modificri prin ac iunea unui instrument monetar, impulsul monetar transmi ndu-se n sensul atingerii obiectivului vizat, de regul creterea, relansarea economic. Se delimiteaz astfel trei categorii de canale de transmitere: o canalul ratei dobnzii, tradi ional i prioritar, rata dobnzii regsindu-se adesea i n secven ele celorlalte canale de transmitere; o canalul pre urilor activelor financiare, precum cursurile valutare, pre urile valorilor mobiliare, averea net; o canalul creditului, concretizat n creditul bancar i modificrile bilan iere, importan a acestui canal manifestndu-se uneori prin efectele negative, declanatoare de crize, prin factori precum ratele dobnzii, cursurile valutare, pre urile, dar i incertitudinile i dezechilibrele financiare, generatoare, printre altele, de panic bancar. n realizarea obiectivelor propuse, politica monetar se confrunt cu limite, cu constrngeri i restric ii, care-i diminueaz i denatureaz poten ialul reglativ, printre limitele politicii monetare delimitndu-se urmtoarele: limite ale aplicrii politicii monetare, precum conflictul dintre obiective, incertitudinea acestora i chiar imposibilitatea atingerii lor; limite ale interven iilor monetare, care in de politica monetar nsi, precum rigidit ile economice, asimetriile ciclice; limite determinate de restric iile temporale n transmiterea politicii monetare, datorate lagurilor n perceperea, elaborarea i transmiterea impulsului politicii monetare.
414

Termeni de referin Agregat monetar Baz monetar Canalul creditului Canalul ratei dobnzii Contrac ie monetar Efect al politicii monetare Instrument de politic monetar Obiectiv cantitativ Obiectiv intermediar Obiectiv opera ional Politic monetar Rata rezervelor obligatorii Asimetrie informa ional Canal de transmitere Canalul pre urilor activelor Careul magic Controlul creditelor Expansiune monetar Moned central Obiectiv final Obiectiv al politicii monetare Politic economic Reglare monetar Selec ie advers

Teste i ntrebri de autoevaluare


De ce ncearc Banca central s stabilizeze ratele dobnzii? Care dintre lagurile temporale este cel mai pu in problematic pentru politica monetar? Explica i ra ionamentul dvs. Explica i n ce const selectivitatea creditelor. Prin ce se deosebete de ra ionarea creditelor? Care sunt variabilele instrumentelor? De ce sunt folosite acestea? Presupunem c banca X se mprumut cu 1 milion de lei cnd rezervele sale n exces sunt zero, n condi iile unei rate a rezervelor obligatorii de 14%. Ce se ntmpl cu pasivele i rezervele actuale ale bncii? Banca central vinde titluri de Trezorerie popula iei. Ce se ntmpl cu activele popula iei, cele ale Bncii centrale i cu institu ia bancar asupra creia este tras un cec de ctre popula ie? Dac o banc de ine depozite n valoare de 650 milioane lei, rezerve la Banca central de 80 milioane lei, iar rata rezervelor obligatorii trebuie s fie de 11%, determina i excesul de rezerve al bncii. Care sunt efectele politicii monetare restrictive asupra pre urilor? Care sunt, dup opinia dvs, avantajele i dezavantajele utilizrii agregatelor monetare ca obiective ale politicii monetare? Explica i. Descrie i modalit ile cum politica monetar expansiv crete consumul. Pe termen scurt, ratele nominale mai nalte ale dobnzii pot induce o contrac ie a cererii agregate i un declin al PIB real. Pe termen lung, totui, aceste rate sunt asociate cu infla ia actual i ateptat mai
415

nalt. Explica i de ce acest fapt complic procedura de considerare a ratei dobnzii ca int a politicii monetare. Care este semnifica ia politicii monetare? Este aceasta acceptat teoretic? Explica i. Interven iile directe i indirecte ale politicii monetare vizeaz lichiditatea economiei. Care dintre ele au efecte globale asupra lichidit ii? Explica i cum? Care dintre cele trei efecte caracteristice canalelor de transmitere afecteaz anticipa iile subiec ilor economici? Cum influen eaz comportamentul acestora? Efectul de lichiditate al canalului bilan ier de transmitere a impulsurilor monetare afecteaz consumul de bunuri durabile i imobiliare al popula iei. Explica i sensul influen ei i secven ele acesteia. Ce reprezint coeficientul q i ce semnifica ie are el n transmiterea impulsurilor politicii monetare? Care dintre elementele urmtoare reprezint obiectivul prioritar al politicii monetare: asigurarea lichidit ii economiei, men inerea stabil a cursului valutar, stabilizarea creterii ratelor dobnzii, stpnirea infla iei, reglarea monetar? Care este deosebirea dintre obiectiv opera ional i instrument? Expune i prerea dvs. Care dintre urmtoarele aspecte este vizat prin ac iunile Bncii centrale asupra costului monedei centrale: rata rezervelor obligatorii, baza monetar, volumul creditelor, varia iile dobnzilor pe termen scurt? Bibliografie selectiv
Silviu Cerna, Sistemul monetar i politica monetar, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1996. Nicolae Dardac, Teodora Vcu, Moned-credit, Editura ASE, Bucureti, 2003. Gheorghe Manolescu, Moned i credit, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2001. Roger LeRoy Miller, David D. VanHoose, Money, Banking, and Financial Markets, Thomson, South-Western, Ohio, USA, 2004. Jean Pierre Patat, Monnaie, institutions financires et politique monetaire, Economica, Paris, 1993. Ana Popa (coord.), Teorie i politic monetar, Editura Economic, Bucureti, 2004.

416

XII. INTERNA IONALIZARE MONETAR

Scopul capitolului const n cunoaterea i n elegerea fenomenelor i proceselor de interna ionalizare monetar i financiar, a evolu iei politice i institu ionale a ac iunilor de construire a sistemelor monetare regionale, zonale i interna ionale, a impactului globalizrii economice i financiare asupra fluxurilor i rela iilor monetare mondiale, asupra pie elor i politicilor monetare i financiare. Dup parcurgerea capitolului vor fi realizate urmtoarele obiective: Explicarea conceptelor definitorii ale sistemului monetar interna ional, SMI: etalon i regim valutar, paritate valutar, convertibilitate, curs fix i flotant, depreciere i devalorizare etc. Cunoaterea semnifica iei termenilor de integrare monetar, globalizare financiar, moned unic, uniune monetar, interna ionalizare a pie elor, convergen a politicilor monetare etc. Analiza principiilor, cerin elor i avantajelor constituirii sistemelor monetare regionale i interna ionale. Examinarea evolu iei i formrii mecanismelor de func ionare a sistemului monetar european, SME, a instituirii monedei unice. n elegerea caracteristicilor, organizrii i perspectivelor SMI i SME, a posibilit ilor de armonizare monetar institu ional. Analiza procesului globalizrii financiare, a determinan ilor, formelor i efectelor acesteia, examinarea rela iilor dintre pie ele financiare i statele na ionale n procesul globalizrii. Introducere Evolu ia i dezvoltarea economiilor, consolidarea i expansiunea statelor na ionale, a fluxurilor comerciale i financiare dintre acestea, constituirea i extinderea pie elor financiare i comerciale regionale i interna ionale, au impus necesitatea reglementrii i institu ionalizrii
417

re elelor de rela ii dintre participan ii pe aceste pie e i ndeosebi a rela iilor monetare, a raporturilor dintre monede i a tranzac iilor monetare. n acest sens, crearea unor sisteme monetare care s faciliteze circula ia comercial i financiar, pe plan regional i interna ional, n condi ii de echitate, profitabilitate i normalitate, fr crize i dezechilibre, fr transferuri oneroase de lichidit i a devenit un deziderat de la nceputurile comer ului extrafrontalier, impunndu-se cu stringen n perioada actual, sub impactul globalizrii, n particular al globalizrii financiare. Sistemul Monetar European, devenit Uniunea Monetar, reprezint o ncercare de creare a unui spa iu multina ional al unei monede unice, euro, aceast construc ie european fiind mplinirea unor deziderate comune, dar i a unor interese na ionale de natur divers, euro fiind vehicolul, deschiztorul de drum, drum pe care Europa pete ntr-o lume viitoare global i polar, ntr-o lume a deschiderii, dar i a confruntrilor. Romnia tranzi iei i a integrrii se pregtete s intre ntr-o Europ nc nesigur pe sine, care nu dispune de institu ii i instrumente rodate i consolidate, recunoscute i acceptate i n acest context va fi necesar ca Romnia s fie pregtit s intre pentru a exista n aceast Europ nedefinit pragmatic, existen care presupune realizarea a trei deziderate: intrarea s fie pregtit similar pentru toat popula ia din spa iul na ional; Europa s constituie casa tuturor, omniprezent i echipotent pentru to i; Euro s fie pretutindeni, n Europa, acelai. Integrarea monetar a Romniei i nu numai, n Europa nu trebuie s fie o salvare, ci o implicare, o asumare, altfel Europa integrat va fi precum imperiile: vin i se duc. Pentru n elegerea adecvat a acestui capitol este preferabil studierea i a urmtoarelor capitole, Sistemul monetar Banca central Politica monetar
418

1. Sistemul Monetar Interna ional (S.M.I.) 1.1. Mecanismele S.M.I. 1.1.1. Regimul valutar Emisiunea monetar este unul din atributele suveranit ii statelor, existen a na iunilor suverane i deschiderea lor ctre exterior implicnd problema conversiei unit ilor monetare ale diferitelor ri, ca urmare a tranzac iilor comerciale sau financiare ntre agen i economici reziden i sau nereziden i. Sistemul Monetar Interna ional (S.M.I.) poate fi definit ca ansamblul regulilor, institu iilor i instrumentelor care permit realizarea conversiei reciproce a unit ilor monetare, asigurnd compatibilitatea sistemelor monetare na ionale i circula ia monetar la nivel mondial. Existen a unui S.M.I. nu are sens dect n raport cu nevoia de a asigura buna func ionare a comer ului interna ional