Sunteți pe pagina 1din 3

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIŢIA
nr. 24 din 31 mai 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și
de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), art. 2 din Hotărârea
Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, nr. 52-2, art. 63-1), Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea stării
de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 129-133, art.242) și pct. 6, 7, 8 și 9 din
Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387),
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
DISPUNE:
1. Prin derogare de la procedurile și termenele stabilite în art. 9 al Legii nr.108/2016 cu privire la
gazele naturale, art. 16 al Legii nr.174/2017 cu privire la energetică, în Legea nr. 239/2008 cu
privire la transparența în procesul decizional și Codul administrativ nr. 116/2018, Agenția
Națională pentru Reglementare în Energetică va examina cererea SA „Moldovagaz” nr. 01/3-1295
din 23 mai 2022 și va aproba până la 31 mai 2022, prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor
naturale de către SA „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public, în baza Metodologiei
de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale,
aprobată prin Hotărârea ANRE nr.355/2021, cu aplicarea acestora începând cu 1 iunie 2022.
2. Prin derogare de la art. 26 al Legii nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina
fitosanitară, art. 24 al Legii 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară și de la prevederile
Codului Vamal al Republicii Moldova nr. 1149/XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările
ulterioare, întru facilitarea și promovarea exportului de produse agricole perisabile de origine din
Republica Moldova, Serviciul Vamal în comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
vor elabora și aproba prin ordin comun procedura de facilitare a exportului acestor produse prin
culoare verzi instituite la posturile vamale de frontieră.
3. Prin derogare de la art.12 alin.(1) indice 1 litera a) al Legii nr.119/2004 cu privire la produsele de
uz fitosanitar și la fertilizanți, se permite introducerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți
care nu sunt incluse în Registrul de omologare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților al
Republicii Moldova, prin Posturile de Inspecție la frontieră ale Agenției Naționale pentru
Siguranța Alimentelor, conform procedurii stabilite de Regulamentul privind modul de trecere a
frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța
Alimentelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 938/2018, importate de către agenții economici
din raioanele de est ale Republicii Moldova, cu condiția prezentării Notificării despre importul
produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților și declarației, conform anexei nr.1 la prezenta
Dispoziție.
4. Procedura declarării şi vămuirii loturilor importate de produse de uz fitosanitar și fertilizanți
prevăzute la pct. 3 se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1001/2001
cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii
Moldova.

Pagină 1 din 3
5. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, Legii
nr. 209/2018 privind deșeurile, Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător, se prelungește pînă la 30.06.2022 valabilitatea Autorizației de mediu
privind gestionarea deșeurilor nr. AM 22042911 din 03.05.2022 valabilă pînă la 31.05.2022,
eliberată pentru SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”.
6. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, Legea
nr. 1422/1997 privind protecția aerului atmosferic, Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin
autorizare a activității de întreprinzător se prelungește pînă la 30.06.2022 valabilitatea Autorizației
de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe nr. P-2171/2022 din 03.05.2022 valabilă pînă
la 31.05.2022, eliberată pentru SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”.
7. Agenția de mediu, la cererea SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească” va efectua mențiunile
necesare pe Autorizația de mediu privind gestionarea deșeurilor nr. AM 22042911 din 03.05.2022
și Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe nr. P-2171/2022 din 03.05.2022,
referitor la prelungirea termenului de valabilitate a acestora pînă la 30.06.2022.
8. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și
executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților
economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul
Republicii Moldova.
9. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina web oficială a
Guvernului.

Prim-ministru,
Preşedinte al Comisiei Natalia GAVRILIŢA

Pagină 2 din 3
Anexa nr.1
a Dispoziției CSE nr. 24 din 31 mai 2022

Pagină 3 din 3

S-ar putea să vă placă și