Sunteți pe pagina 1din 4

Planul de activitate pentru semestrul I

Obiective Subiectele Responsabilii Data ,luna, Indicatori de


activităților planificare anul realizare și de
performanță
ȘEDINȚA I
Cunoaşterea finalităţilor şi 1.Raport anual al activității CM p/u anul de director SEPTEMBRIE Raportul de analiză a
aplicarea documentelor studii 2017-2018. adjunct/instr. 2018 activității CM
de politică educaţională. 2.Organizarea şi desfăşurarea procesului
Implementarea educaţional: realizări şi perspective.
Curriculumului naţional Aprobarea Planurilor de activitate a CM şi a
modernizat. comisiilor metodice p/u anul de studii 2018- responsabilii de
Stimularea eforturilor 2019. comisii Realizarea efectivă a
creative ale cadrelor 3.Întocmirea planurilor de lungă durată și pe metodice curriculumului școlar
didactice pentru unități de învățare la toate disciplinile toate cadrele Proictări ,schițe ale
realizarea lor eficace. școlare. didactice lecțiilor
Proiectarea riguroasă a 4.Consilierea cadrelor didactice, manageriale Comisiile Metodice
planurilor de lungă durată, cu privire la aplicarea Instrucțiunei privind Portofoliul cadrului
toate cadrele didactic
în conformitate cu managementul temelor pentru acasă.
didactice
cerințele curricular Cunoaşterea şi respectarea actelor
Respectarea normelor Respectarea legislației în
normative, a documentelor şcolare, a
ortografice ale limbii domeniu
precizărilor DGE Orhei și ME,C și C al RM.
române 5. Respectarea normelor ortografice ale limbii
române în întocmirea documentației școlare.
ȘEDINȚA II
Evaluarea rezultatelor la 1. Interpretarea testelor inițiale și indicarea Cadrele didactice OCTOMBRIE Instrumente de evaluare
testele inițiale. modalităților de remediere a deficiențelor utilizate Rezultatele
Adaptarea strategiilor pentru elevii clasei a V-a la l.rom./ matem. elevilor
didactice în funcţie de Raport cu privire la
particularităţile 2. Utilizarea unor modalităţi alternative de evaluările inițiale
individuale şi de grup ale evaluare (postere, portofolii, proiecte, Proiecte didactice
elevilor prin: comunicări etc.) la treapta gimnazială.
3. Identificarea elevilor capabili de perfor- învăț.cl.a IV-a
- îndrumarea elevilor în Plan de remediere
dir.adj/instr.
învăţarea individuală şi de manţe şi stabilirea unui program de pregătire Respons. comis. Realizarea legăturilor
grup, al acestora pentru remedierea şi îmbună- metodice interdisciplinare
- organizarea de asistenţe, tăţirea rezultatelor şcolare,motivarea elevilor Rezultatele învățării
interasistenţe. din cl.a IV-a,a IX-a pentru susţinerea sesiunii Comunicări
2018.
ȘEDINȚA a III-a
Utilizarea unor mijloace 1.Discutarea și aprobarea materialelor toate cadrele NOIEMBRIE Lotul olimpic al
de învăţământ modern, propuse pentru concursurile școlare la nivel didactice gimnaziului
performanțe, variate local .
antrenamente pentru 2.Eficienţa utilizării instrumentelor de
elevi, astfel încât procesul evaluare criterială prin descriptori în cl I. cadrele didactice Rezultatele învățării
didactic să fie centrat pe respective/treapta Comunicări
elevi, pentru a stimula 3.Utilizarea suportului didactic în procesul prim.
comportamentul creativ. educaţional la treapta gimnazială şi în cadrul Proiecte didactice
orelor de curs.
ȘEDINȚA a IV-a Raport de autoevaluare
Analiza rezultatelor pe 1.Raport de autoevaluare a activității cadrului cadrele didactice DECEMBRIE Portofoliul com.metod.
clase,a activității fiecărui didactic și a comisiilor metodice pentru sem.I. responsabilii de Plan de remediere
cadru didactic,tipice ccomisii metodice Plan de acţiuni cu elevii
existente si masuri de 2.Monitorizarea implementării Metodologiei dotați
remediere ale lor. de evaluare criterială prin descriptori în cl.a IV-a Date statistice
Pregatirea elevilor în învăţămîntul primar, clasa a IV-a. Strategii şi forme de
vederea participarii la evaluare.
3. Activitatea cadrelor didactice necalificați și dir.adj./instr.
concursurile școlare Ore demonstrative,
începători.
raionale. activități extradidactice
Organizarea colaborării cu Mese rotunde,
4. Implicarea activă a părinților în părinții
părinții. ateliere,lectorate
parteneriatul educational.
Evaluarea activităţii
comisia de atestare
didactice a profesorilor ce 5.Totalurile concursului”Pedagogul anului- Materialele pentru
confirmă gradul didactic. 2018”. atestare
Planul de activitate pentru semestrul II
Obiective Subiectele Responsabilii Termen: Indicatori de
activităților planificare data,luna, realizare și de
anul performanță
ȘEDINȚA V
Pregătirea profesională a 1. Formarea continuă-garanţia succesului în IANUARIE-2019 Acţiuni de identificare a
cadrelor didactice. cariera didactică. cadrele didactice necesităţilor de
Creşterea responsabilităţii form.profes.continuă
personale a cadrelor 2. Cea mai simplă strategie pentru a evita Fişa de evaluare a
didactice pentru propria amânarea efectuării temelor pentru acasă . cad.did.
carier Proiecte didactice,fișe
Diversificarea strategiilor3. Calitatea proiectării şi realizării orelor la de lucru, evaluarea
întru efectuarea eficientă dezvoltarea personală. Asigurarea calității performanțelor
cad.did.
a temelor pentru acasă. actului educațional.
ȘEDINȚA VI
 Asigurarea şi controlul 1.Valorificarea strategiilor interactive in Rotari Nina, FEBRUARIE Realizarea unei analize
calităţii procesului stimularea interesului pentru lectură în cadrul prof.de l.română eficiente a activității
educaţional în raport cu lecțiilor de limbă română .
prevederile curriculei 2.Monitorizarea de către echipa managerială Realizarea unui număr
modernizate. a realizării curriculumului modernizat la toate fiecare cadru didactic de asistențe
disciplinele şcolare. dir.adj/instr.
 Asigurarea utilizării 3.Rolul bibliotecii școlare în procesul nr. de cititori, nr. de
fondului de carte. educațional. bibliotecarul volume
 Obținerea de performanțe 4.Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea învăț.cl.a IV-a Plan de acţiuni
întru susținerea simulării examenelor de absolvire pentru Respons. comis. Rezultatele la simularea
pretestărilor. clasa a IX-a,clasa a IV-a. metodice pretestărilor
ȘEDINȚA a VII-a
 Implementarea eficientă a 1.Respectarea cerinţelor curriculare de toate cadrele MARTIE Instrumente de evaluare
metodelor de formare şi predare/ învăţare/evaluare în cadrul orelor de didactice utilizate
evaluare a noilor abilităţi curs. (tr.gimnaz.) Identificarea oportu-
centrate pe elevii cu CES. nităților și problemelor
cadrele didactice Chestionare,analize
 Creşterea actvităţii respective/treapta
învăţării în vederea 2.Implicarea activă a copiilor cu CES în prim.
motivării elevilor pentru activități extrașcolare. Diriginţii cl.a V , VI,
propria dezvoltare şi VIII/IX Asistențe la ore
pentru formarea cad.did. la fiecare
competenţelor şcolare la 3.Integrarea școlară a copiilor cu CES. disc.şcol.
elevii cu CES.
ȘEDINȚA a VIII-a Implicarea cadrelor
o Valorificarea eficientă a 1.Motivarea cadrelor didactice întru cadrele didactice APRILIE didactic
posibilităților susţinerea /confirmarea gradului didactic. responsabilii Gradul de performanţă
educaționale. Schimb de experienţă şi de bune practici etc. com.met. şi de implicare,
profesionalism în
o Ridicarea calității 2.Evaluarea performanţelor cadrelor didactice cadr. did.,cl.VI-IX, aplicare și respectarea
procesului educational . în activitatea profesională, ştiinţifică şi de cl.a IV-a curriculumului școlar
formare, precum şi a gradului de implicare în
viaţa şcolii.
ȘEDINȚA a IX-a
Analiza activității 1.Analiza activității CM pentru an.de st.2018- director adjunct MAI Aprecierea obiectivelor
desfășurate în anul 2019.Rapoarte de autoevaluare a cadrelor propuse
curent. didactice. toate cadrele Rapoartele autoevaluării
Îmbunătăţirea calităţii 2.Analiza activităţii comisiilor metodice, an. didactice Date statistice
organizării şi desfăşurării de studii 2018 – 2019. responsabilii Gradul de cunoaştere a
testării naționale şi 3.Organizarea şi desfăşurarea în bune com.met. metodologiilor
examenelor de absolvire. condiţii : înv.cl.a IV-a Fişe de autoevaluare şi
Consilierea cadrelor a) Testarea națională în clasa a IV-a. Petica Axenia evaluare
didactice în domeniul b)Pregătirea elevilor din clasa a IX-a pentru prof. de l.rom., Raport argumentativ,
parteneriatului examenele de absolvire,sesiunea 2019. matem.,ist. dovezi.
educaţional. membrii CM

S-ar putea să vă placă și