Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Iosif și frații săi – model de iertare (lecție mixtă)


Propunător: Cîrlescu Anca-Nicoleta

Data: 13. 12. 2021

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Titu Maiorescu, Iași

Clasa: a V-a A

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul lecției: Iosif și frații săi – model de iertare

Tipul lecției: mixtă

Scopul lecției: dobândirea unor cunoștințe despre viața lui Iosif, în vederea formării unui comportament moral-religios în familie și
societate, pornind de la modelul oferit de acesta

Competenţe generale:

1.Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;

2.Manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase;

3.Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității și diversității religioase.

Competenţe specifice:

1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase, istorice);

2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor din textele studiate;

2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor criterii date;
3.2. Identificarea unor responsabilități față de sine și față de comunitate, după repere date, prin raportare la valorile moral-religioase.

Competenţe derivate:

1. evidențierea/reliefarea aspectelor semnificative din viața lui Iosif;

2. identificarea virtuților lui Iosif;

3. găsirea asemănărilor dintre Iosif şi Mântuitorul Iisus Hristos;

4. precizarea unor tipuri de comportament din viaţa de zi cu zi, raportându-se la viaţa lui Iosif.

Strategia didactică

1. Metode și procedee: meditația religioasă, conversația, explicația, povestirea, jocul didactic, demonstrația cu substitute, exercițiul,
metoda ciorchinelui, expunerea, diagrama Venn, organizatorul cronologic.

2. Mijloace de învățământ: Manual pentru clasa a-V-a,Religie Cultul ortodox, fișă de lucru, aplicația digitală Kahoot, aplicația
digitală Storyjumer, aplicația digitală learningapps, RED - 3 minute din Ora de Religie.

3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală și individuală.

Resurse

1. Oficiale:
- Programa școlară pentru disciplina religie, clasa a V-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru clasa a V-a;
- Proiectarea unităţii de învăţare: „Dumnezeu se face cunoscut omului”
2. Temporale:
- nr. de lecţii:
- durata: 50 min.

3. Bibliografice:
 *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,
2019.
 Bolocan, Carmen-Maria, Didactica predării religiei la ciclurile primar și gimnazial, Ed. Sf. Mina, Iași, 2020;
 Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
 Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării Religiei, Editura Reîntregirea,
Alba-Iulia, 2000.
4. Sitografie:
 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Corint/#p=11
 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Akademos%20Art/interior.html
 https://create.kahoot.it/user-reports/live-game/9863d474-fe35-44b7-946f-cff2704ed585/6599ae05-3b82-4350-982b-
7d3a86433085/1637582456662/summary
 https://www.storyjumper.com/sjeditor/edit/118501382/619aa3ba5d1ca
 https://learningapps.org/display?v=pj05nj7uk21
 https://www.youtube.com/watch?v=c6O3Ac2XOmY
Scenariu didactic

Nr Etapele lecției C T Conținutul intructiv-educativ Metode și Mijloace de Forme de Evaluare


crt Activitatea profesorului Activitatea elevului procedee învățământ organizare

2'  Salutul  Salutul


1. Momentul  Rugăciunea  Rugăciunea Meditația
organizatoric  Notarea absențelor  Notarea religioasă

 Pregătirea pentru începerea orei absențelor


 Pregătirea
pentru
începerea orei
8' Profesorul adresează elevilor Elevii dau diferite Conversația Activitate Aprecieri
următoarele întrebări: variante de răspuns. frontală verbale
 Care au fost ultimele 2 lecții
studiate la ora de religie?
 Cine a fost Noe? Dar Avraam?
2. Verificarea Elevii ascultă cu
cunoștințelor
Profesorul le amintește elevilor că pentru atenție explicațiile
anterioare. Jocul RED Activitate Aprecieri
verificarea unor aspecte importante din profesorului și își
didactic Televizor, individuală scrise
viața lui Noe și a lui Avraam vor folosi pregătesc
telefoane
aplicația digitală Kahoot. telefoanele.

https://create.kahoot.it/user-reports/live-
game/9863d474-fe35-44b7-946f-
cff2704ed585/6599ae05-3b82-4350-
982b-7d3a86433085/1637582456662/
summary
5' Profesorul le adresează elevilor Elevii dau diferite Conversația
următoarele întrebări: variante de răspuns.
 Este important să ne cunoaștem Aprecieri
3. Momentul verbale
strămoșii?
aperceptiv
 Voi vă cunoașteți străbunicii?
Elevii completează

Profesorul afișează pe tablă o coală de pe fișa primită la


Metoda Coală de Activitate Aprecieri
hârtie pe care este desenat un arbore începutul orei
ciorchinelui hârtie frontală verbale
genealogic. Cu ajutorul elevilor, arborele genealogic
profesorul va completa pe flipchart
Elevii ascultă cu
numele persoanelor biblice studiate.
atenție explicațiile

Precizare: Iacov, fiul lui Isaac, a avut 12 profesorului. Explicația Activitate


fii. Dintre aceștia, al unsprezecelea, era frontală
Iosif, despre care vom povesti astăzi.

Anunțarea 2' Se notează pe tablă data și titlul lecției: Elevii scriu în Explicația

4. titlului lecției Iosif și frații săi – model de iertare. caiete data și titlul
noi și a lecției și ascultă cu
competențelo atenție Imagine cu
r Profesorul anunță competențele propuse competențele chipul lui Activitate
propuse și afișează pe tablă o imagine cu chipul urmărite. Iosif frontală
lui Iosif.
13' Profesorul prezintă conținutul lecției cu Elevii urmăresc cu Povestirea Televizor Activitate
ajutorul aplicației StoryJumper: atenție prezentarea. Laptop frontală
https://www.storyjumper.com/sjeditor/ed Aplicația
it/118501382/619aa3ba5d1ca Digitală
Comunicarea
5. StoryJumper
noilor
cunoștințe Profesorul afișează în fața clasei imagini Elevii răspund la
Demonstra-
cu aspectele semnificative din viața lui solicitările Imagini
ția cu
Iosif și cere elevilor să le recunoască, profesorului. reprezentative
subtitute
folosind următoarele întrebări: din viața lui
Iosif
 Cine a fost Iacov?
 Câți fii a avut acesta? Activitate Aprecieri
Elevii dau diferite Conversația
 Ce fel de copil era Iosif? frontală verbale
variante de răspuns.
 Ce vis a avut Iosif în copilărie?
 Cum și-a arătat Iacov dragostea
față de Iosif? Cum au privit cei
11 frați acest gest?
 Cum a ajuns Iosif în Egipt?
 Cum a ajuns Iosif o persoană
importantă în Egipt?
 De ce au venit frații lui Iosif din
Canaaan în Egipt?
 Cum s-a comportat Iosif cu frații
săi?
10' Profesorul solicită elevilor să ordoneze
cronologic principalele evenimente din Elevii numerotează
C1 viața lui Iosif. Elevii clasei vor realiza pe fișă și sunt atenți Organiza- Fișa de lucru Activitate
Fixarea şi exercițiul al-2-lea de pe fișa de lucru, dacă au lucrat torul Aplicația frontală Aprecieri
6. sistematizarea corect. cronologic digitală verbale
apoi va fi numit un elev care va veni în
cunoştinţelor față și va așeza evenimentele cronologic Learningapps

cu ajutorul aplicației digitale


learningapps:
https://learningapps.org/display?
v=pj05nj7uk21

C2 Profesorul afișează pe tablă o coală de


Elevii dau diferite
hârtie pe care este desenat un brad Metoda Activitate
variante de răspuns. Coală de
împodobit. Acesta solicită elevilor să ciorchinelui frontală Aprecieri
hârtie
enumere virtuțile lui Iosif, iar acestea verbale
vor fi notate pe globurile cu care este
împodobit bradul.
Cu ajutorul elevilor, pofeorul va da un
titlu potrivit planșei. Activitate Aprecieri
frontală verbale
Profesorul adresează elevilor următorele Elevii dau diferite Conversația

întrebări: variante de răspuns.


C3
 Care dintre aceste calități vi se
par mai importante? De ce?
 Cu cine am putea Să-L
asemănăm pe Iosif?

Elevii sunt atenți la Diagrama Coală de Activitate


Profesorul afișează pe tablă o coală de Venn hârtie Aprecieri
explicațiile frontală
hârtie pe care este desenată Diagrama verbale
profesorului și își
Venn și sunt lipite chipurile lui Iosif și al
notează în caiete
Mântuitorului Iisus Hristos.
asemănările și
Se adresează elevilor următoarele
deosebirile.
întrebări:
 Care sunt asemănările dintre Iosif
și Iisus Hristos? Dar deosebirile?
Profesorul stabilește împreună cu elevii
care sunt asemănările și care sunt
deosebirile dintre Iosif și Iisus Hristos.
7' Precizare: Relațiile dintre oameni nu se Elevii ascultă cu
7. Asocierea și C4 Activitate Aprecieri
pot dezvolta armonios fără existența atenție explicațiile Explicația
generalizarea frontală verbale
iertării reciproce între oameni. De aceea, profesorului.
Domnul nostru Iisus Hristos a inclus
cererea iertării în rugăciunea Tatăl
nostru spunând: și ne iartă nouă
greșelile noastre, precum și noi iertăm
greșiâilor noștri. În acest mod, oricine
solicită iertarea lui Dumnezeu, va avea
grijă să se împace cu cei din jurul său.
Iertarea este o dovadă a iubirii sincere.
Modelul suprem al iertării ne este oferit
de Dumnezeu, care face să răsară soarele
peste toâi oamenii, în fiecare zi.

Profesorul solicită elevilor să urmărească Elevii urmăresc cu


Expunerea Activitate
filmulețul 3 minute din ora de religie – atenție. Televizor frontală
Laptop
Virtutea iertării:
Red – 3
https://www.youtube.com/watch? minute din
Ora de
v=c6O3Ac2XOmY
Religie
Profesorul adresează elevilor
Elevii dau diferite
următoarele întrebări: Aprecieri
variante de răspuns. verbale
-Ce este iertarea? Conversația
- Care este modelul suprem de iertare?
-În care rugăciune găsim cererea iertării?
-Când primim iertarea păcatelor?
Profesorul amintește elevilor de taina
Sfintei Spodaniei, prin care primim Explicația
șansa de a păstra calea cea dreaptă.
Profesorul scrie pe tablă 2-3 învățături
morale.
1' Se fac aprecieri generale și individuale, Elevii ascultă cu Aprecieri
8. Aprecierea scrise
activității privind atât modul de pregătire a elevilor atenție.
elevilor pentru lecție, cât și implicarea în
predarea noilor cunoștințe.
Se notează elevii care s-au remarcat în
mod deosebit.
9. Anunțarea 1' Vizionați filmul Iosif și frații săi, după Elevii ascultă și își Explicația
temei pentru Activitate
romanul cu același nume al lui Thomas notează tema pentru frontală
acasă
Mann. acasă.
10. Încheierea 1' Rugăciunea Rugăciunea Meditația
activității
Salutul Salutul religioasă
OGLINDA TABLEI

13. 12. 2021

IOSIF ȘI FRAȚII SĂI – MODEL DE IERTARE

Iertarea celor care ne greșesc este o dovadă de iubire.


Iertarea aduce liniște, bucurie și împăcare între oameni.
Să ne iertăm aproapele!

S-ar putea să vă placă și