Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

DATA:
ŞCOALA: Gimnazială Nr 7 Bistrița-Sărata
Prof înv.primar: Cornea Maria-Lucreția
DISCIPLINA: MATEMATICĂ
CLASA: A III-A/A IV-A

CLASA a III-a CLASA a IV-a


ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale ARIA CURRICULARĂ:Matematică și științe ale
naturii naturii
DISCIPLINA: Matematică DISCIPLINA: Matematică
FORMA DE REALIZARE:activitate integrată FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
Subiectul lecției: Adunarea numerelor naturale de la 0 la Subiectul lecției: Adunarea numerelor naturale
10 000 fără şi cu trecere peste ordin în concentrul 0 – 1 000 000, fără trecere și cu
Tipul lecției: Mixtă trecere peste ordin
Durata:45 Tipul lecției: Mixtă
Competențe specifice vizate Durata:45
1.1. Observer unor modele / regularităţi din cotidian, Competențe specifice vizate
pentru crearea de raţionamente proprii 1.1. Observarea unor relații între corpuri în cadrul
1.2Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele unor fenomene și procese
repetitive 2.4.Efectuarea de adunări și scăderi de numere
2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în naturale în concentrul 0 - 1
concentrul 0 -10 000 sau cu fracții cu același numitor 000 000 sau cu numere fracționare
3.1. Localizarea unor obiecte în spațiu și în reprezentări, în 2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 –
situații familiare 1 000 000 și respectiv
Obiective generale: a fracțiilor care au același numărător sau același
O.G.1-Consolidarea și sistematizarea calculelor numitor
matematice ce cuprind cele patru operații matematice și 3.1. Localizarea unor obiecte în spațiu și a unor
folosirea parantezelor rotunde și pătrate. simboluri în diverse
O.G.2-Dezvoltarea gândirii logice a elevilor și a reprezentări
raționamentului matematic.
O.G.3-Dezvoltarea interesului pentru rezolvarea de Obiective generale:
exerciții și probleme. O.G.1-Consolidarea și sistematizarea calculelor
Obiective operaționale: matematice ce cuprind cele patru operații matematice
O1- să rezolve în liniște exercițiile date și folosirea parantezelor rotunde și pătrate.
O2- să rezolve mai întâi parantezele, iar apoi restul O.G.2-Dezvoltarea gândirii logice a elevilor și a
exercițiului. raționamentului matematic.
O3- să compare rezultatele de la exercițiul dat O.G.3-Dezvoltarea interesului pentru rezolvarea de
O4- sa realizeze corect sarcinile de lucru date exerciții și probleme.
O5- să rezolve problemele date folosindu-se de ordinea Obiective operaționale:
efectuării operațiilor O1- să rezolve în liniște exercițiile date
STRATEGII DIDACTICE: O2- să rezolve mai întâi parantezele, iar apoi restul
Metode și procedee: conversația, explicația exercițiului.
Materiale didactice: manual, caiet, fișă de lucru O3- să compare rezultatele de la exercițiul dat
Forme de organizare:frontal, individual O4- sa realizeze corect sarcinile de lucru date
Forme de evaluare:observarea sistematică, aprecieri O5- să rezolve problemele date folosindu-se de
verbale, analiza ordinea
Bibliografie: STRATEGII DIDACTICE:
Programa şcolară pentru disciplina Matematică Metode și procedee:conversatia, explicatia,
Clasa a III-a, anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației conversația
naționale nr. 5003/02.12.2014 Materiale didactice:manual, fișa de lucru
Mihaela Mihălescu, Stefan Pacearcă, AnitaDulman- Forme de organizare:frontal, individual
Matematica, Manual pentru clasa a III-a, partea a I-a, Forme de evaluare: observarea sistematică,
Editura Intuitext aprecieri verbale, analiza
Bibliografie:
Programa şcolară pentru disciplina Matematică
Clasa a III-a, anexa nr. 2 la ordinul ministrului
educației naționale nr. 5003/02.12.2014
Mihaela Mihălescu, Stefan Pacearcă, AnitaDulman-
Matematica, Manual pentru clasa a III-a, partea a I-a,
Editura Intuitext
Desfășurarea activității
Moment organizatoric Moment organizatoric
Se pregatesc materialele didactice și li se reamintesc Se pregatesc materialele didactice și li se reamintesc copiilor
copiilor regulile de conduită pentru a desfășira ora in regulile de conduită pentru a desfășira ora in condiții optime.
condiții optime. Enunțarea temei și a obiectivelor:
Anuntarea temei si a obiectivelor Astazi la ora de matematică vom rezolva exerciții folosind
Astazi la ora de matematică vom rezolva exerciții operația de adunare.
folosind operația de adunare. Mă aștept de la voi să fiți cuminți si atenți pe tot parcursul
Mă aștept de la voi să fiți cuminți si atenți pe tot activității!
parcursul activității! Recapitularea, sistematizarea cunoștințelor:
Recapitularea si sistematizarea cunostințelor. Elevii pregătesc caietele de temă pentru a fi verficate.
Elevii pregătesc caietele de temă pentru a fi verficate. Activitate directă:
Activitate directă Adresez elevilor anumite întrebări sugetive referitoare la
Rog elevii să-și deschidă manualele de matematică la proprietățile adunării pe care le-au învățat în clasa a III-a.
pagina 22. Vom discuta despre proprietățile adunrii Rog elevii să-și deschidă manualele de matematică la pagina 22.
învățate până acum pentru a-i ajuta să-și amintească. Vom discuta despre proprietățile adunrii învățate până acum
Pe tablă voi scrie proprietățile (comutativitate, pentru a-i ajuta să-și amintească.
asociabiliate) exemplificate prin câte un exemplu. Pe tablă voi scrie proprietățile (comutativitate, asociabiliate)
Rezolvăm primul exercițiu oral, pe urmă un elev îl va exemplificate prin câte un exemplu.
scrie la tablă. Rezolvăm primul exercițiu oral, pe urmă un elev îl va scrie la
Activitate indirectă: tablă.
Elevii rezolvă în liniște umătorul exercițiu din manualul Elevii primesc o fisă de lucru cu exerciții (anexa 1).
de matematică. Activitate indirectă.
Activitate directă: Elevii rezolvă în liniște cerințele de pe fișă.
Vom verifica exercițiul pentru a vedea dacă elevii l-au Activitate directă:
rezolvat correct. Primul elev care rezolvă exercițiul Sprijin elevii pentru a finaliza exercițile corect și complet.
corect vne la tablă și il scrie. Activitate indirectă
Continuă rezolvarea exercițiilor, atat individual cat și cu Elevii vor realiza în liniște exercițiile de pe fișă.
ajutorul meu. Concluzii si realizarea feedback-ului
Concluzii si realizarea feedback-ului. Toti copiii primesc aprecieri verbale atat in timpul lectiei cat si
Se va observa munca individuala a fiecarui elev in parte, la sfarsitul acesteia. Tema pentru acasa: exercițiile 2, 3 , 4, 5 și 6
acestia primind aprecieri verbale si incurajări. Precizarea din manual.
temei pentru acasă: exercițiile 5, 6 și 7 din manual.

ANEXA 1: